P. 1
Đề thi vào lớp 10 môn toán THPT Chuyên Lam Sơn 2012-2013

Đề thi vào lớp 10 môn toán THPT Chuyên Lam Sơn 2012-2013

|Views: 1,964|Likes:
Được xuất bản bởiVõ Tá Sơn
Đề thi vào lớp 10 môn toán THPT Chuyên Lam Sơn 2012-2013 www.tranphuht.com
Đề thi vào lớp 10 môn toán THPT Chuyên Lam Sơn 2012-2013 www.tranphuht.com

More info:

Published by: Võ Tá Sơn on Jun 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
KÌ THI VÀO LỚP 10 CHU!N LA" S#N
N$" H%C &01& ' &01(
")* +,-. TOÁN
(Môn chung cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao ề)
Ngày thi: 17 tháng 6 năm 2012
C/0 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức
P= ( , (!i " # 0, " $ 1)
1. Chứng minh %&ng P =
2' ()m giá t%* c+" " để P = "
C/0 &. (2,0 điểm) (%ong m,t -h.ng t/" đ0 12y, cho P"%"bo3 (P) : y = 2
2
à đ45ng th.ng
(6) : y = 2278
1' Chứng minh %&ng (6) à (P) c9 h"i điểm chung -h:n bi;t
2' </i =,> 3à các điểm chung c+" (6) à (P)' (?nh 6i;n t?ch t"m giác 1=>
C/0 (. (2,0 điểm) Cho -h4@ng t%)nh: 2
2
7 2m2 7 m
2
A 2m 7 B = 0
1' <iCi -h4@ng t%)nh Dhi m = B
2' ()m m để -h4@ng t%)nh c9 h"i nghi;m -h:n bi;t
C/0 1. (8,0 điểm) Cho đ45ng t%En (1) c9 đ45ng D?nh => cF đ*nh, G 3à điểm thu0c (1)
(G Dhác các điểm =,>)' Các tiH- tuyHn !i (1) tIi = à G cJt nh"u K C' L45ng t%En (M) đi
Nu" G tiH- 2Oc !i đ45ng th.ng =C tIi CP CQ 3à đ45ng D?nh c+" (M)' Chứng minh %&ng:
1' >" điểm 1,G,Q th.ng hàng'
2' ("m giác C1Q 3à t"m giác c:n
8' L45ng th.ng đi Nu" Q à uRng g9c !i >C 3uRn đi Nu" m0t điểm cF đ*nh Dhi
G 6i đ0ng t%Sn đ45ng t%En (1)
C/0 2. (1,0 điểm)
Cho ",b,c 3à các TF thUc DhRng :m thV" mWn: "
2
7 b
2
7 c
2
=8'
Chứng minh %&ng: 7 7 X
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''YHt''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
!" #à t$n th% &inh:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''( b)o *anh:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
,h- k% gi)m th. 1:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,h- k% gi)m th.2:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->