bµi thu ho¹ch

Hä vµ tªn: Quª qu¸n: Qu¶ng TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c:

Phan V¨n TuÊn
An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
--------------

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

VÜnh Th¹ch, ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 2008

®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi: Chi uû: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt §¶ng uû: x· VÜnh Th¹ch T«i tªn lµ: Phan V¨n TuÊn . Sinh ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1984 N¬i sinh: An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ D©n téc: Kinh . T«n gi¸o: Kh«ng . NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ N¬i ë hiÖn nay: An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: .................................................................................. Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1998 T¹i: Trêng THPT Cöa Tïng – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m ..... T¹i: ................................................................................................... ........................... Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®îc sù gi¸o dôc, båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®îc: §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ

nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th¬ng ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t tëng, thêng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng. Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt, §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng, t«i xin høa: TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ tëng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc. Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt

trong §¶ng, thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh. T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Ngêi lµm ®¬n

Phan V¨n TuÊn

bµi thu ho¹ch
Hä vµ tªn: Quª qu¸n: §¬n vÞ c«ng t¸c:

TrÞnh Thanh Huúnh
TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng TrÞ Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
--------------

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam VÜnh Th¹ch, ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2008

®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi: Chi uû: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt §¶ng uû: x· VÜnh Th¹ch T«i tªn lµ: TrÞnh Thanh Huúnh . Sinh ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 1975 N¬i sinh: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ D©n téc: Kinh . T«n gi¸o: Kh«ng . NghÒ nghiÖp: Gi¸o viªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Quª qu¸n: TriÖu Giang – TriÖu Phong – Qu¶ng TrÞ N¬i ë hiÖn nay: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt

Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ: .................................................................................. Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 1991 T¹i: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ §îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m ..... T¹i: ................................................................................................... ........................... Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®îc sù gi¸o dôc, båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®îc: §¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹i biÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶ng lµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th¬ng ®ång chÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñ nghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cña giai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t tëng, thêng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng. Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt, §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng, t«i xin høa: - TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ tëng cña §¶ng, chÊp hµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, hoµn thµnh tèt

nhiÖm vô ®îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu ®éng cña §¶ng. - Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé, quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c. - Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham gia c«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc. - Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc cña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong §¶ng, thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ quy ®Þnh. T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña §¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, xøng ®¸ng lµ §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.

Ngêi lµm ®¬n

TrÞnh Thanh Huúnh