PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HÓA - LỚP 10 CƠ BẢN Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kỳ 1: 19 tuần

(36 tiết) Học kỳ 2: 18 tuần (34 tiết) HỌC KỲ I Chương 1- Nguyên tử ( 6 LT+ 0 TH+ 3 BT+ 1 KT = 10 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1,2 Ôn tập đầu năm 3 1 Thành phần nguyên tử 4,5 2 Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị 6 3 Luyện tập: Thành phần nguyên tử 7 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử 8,9 5 Cấu hình electron của nguyên tử 10,11 6 Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử 12 Kiểm tra 1 tiết Chương 2 -Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và Định luật tuần hoàn (6 LT+ 0 TH+ 2 BT+ 1KT = 9 tiết) 13,14 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 15 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố 16, 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố Gọp chung 2 tiết, 17 hoá học. Định luật tuần hoàn GV tự tách tiết 18 10 Ý nghĩa của BTH các nguyên tố hoá học. 19, 11 Luyện tập: BTH, Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e 20 và tính chất các nguyên tố 21 Kiểm tra 1 tiết Chương 3 - Liên kết hoá học (4 LT+ 0 TH+ 3 BT+ 0 KT = 7 tiết) 22 12 Liên kết ion và tinh thể ion (III. Tinh thể ion Thời gian còn lại không dạy, HS đọc thêm) làm bài tập củng cố 23, 24 13 25 26 15 27, 16 28 Liên kết cộng hoá trị Luyện tập liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Hoá trị và số oxi hoá Luyện tập: Liên kết hoá học (Bảng 10: Không dạy, không yêu cầu làm bài tập 6)

Thời gian còn lại làm thêm bài tập luyện tập Chương 4 - Phản ứng oxi hoá - khử. (3 LT+ 1TH+ 3 BT+ 1KT = 8 tiết) 29, 30 17 Phản ứng oxi hoá - khử 31 18 Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 32, 33 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử 34 20 Bài thực hành số 1 35 Ôn tập học kì 1 36 Kiểm tra học kì 1
Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

1

HỌC KỲ II Chương 5 - Nhóm Halogen. (7 LT+ 2 TH+ 2 BT+ 1 KT = 12 tiết) 37 21 Khái quát về nhóm halogen 38 22 Clo 39, 40 23 Hiđro clorua - axit clohiđric và muối clorua 41 24 Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 42, 43 25 Flo – Brom – Iot (Phần ứng dụng, sản xuất Thời gian còn lại làm bài tập củng cố không dạy, HS đọc thêm) 44, 45 26 46 27 Luyện tập: Nhóm halogen Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo 47 28 Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot 48 Kiểm tra 1 tiết Chương 6 - Oxi - Lưu huỳnh. (7 LT+ 2 TH+ 2 BT+ 1KT = 12 tiết) 49 29 Oxi – Ozon 50 30 Lưu huỳnh (II.2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính Thời gian còn lại chất vật lí không dạy) làm bài tập củng cố 51 31 Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh Thời gian còn lại (TN 2: Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh hướng dẫn đầy đủ không tiến hành) các thao tác thí nghiệm cho học sinh 52, 53 32 54- 56 33 57, 58 34 59 35 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit. Axit sunfuric. Muối sunfat. Luyện tập: Oxi và Lưu huỳnh Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (TN1: Điều chế và chứng minh tính khử hidrosunfua; TN3: Tính oxi hóa của lưu huỳnh đioxit không tiến hành) Kiểm tra 1 tiết Thời gian còn lại hướng dẫn đầy đủ các thao tác thí nghiệm cho học sinh

60

Chương 7 - Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. (4 LT+ 1TH + 4 BT+ 1KT = 10 tiết) 61, 62 36 Tốc độ phản ứng hoá học 63, 64 37 65, 66 38 67 68, 69 70 39 Cân bằng hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hoá học Ôn tập học kì 2 Kiểm tra học kì 2

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

2

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HÓA - LỚP 10 NÂNG CAO Cả năm 37 tuần (88 tiết) Học kỳ 1: 19 tuần (54 tiết) Học kỳ 2: 18 tuần (34 tiết) HỌC KỲ I Chương 1- Nguyên tử ( 7 LT+ 0 TH+ 4 BT+ 1 KT = 12 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1,2 Ôn tập đầu năm 3 1 Thành phần nguyên tử 4 2 Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học. 5 3 Đồng vị - Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình 6 4 Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử 7, 8 5 Luyện tập: Thành phần cấu tạo nguyên tử – khối lượng nguyên tử - Obitan ntử 9 6 Lớp và phân lớp electron 10, 11 7 Năng lượng của các e trong nguyên tử. Cấu hình e 12, 13 8 Luyện tập Chương 1 14 Kiểm tra 1 tiết Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn (7 LT+ 1 TH+ 2 BT+ 0 KT = 10 tiết) Tiết Bài Tên bài -Nội dung thực hiện Ghi chú 15, 16 9 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 17 10 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hoá học 18 11 Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố 19, 20 12 Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn 21 13 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 22, 23 14 24 15 Luyện tập Chương 2 Bài thực hành số 1: Một số thao tác thực hành thí nghiệm hoá học. Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong chu kì và nhóm. Chương 3 - Liên kết hoá học (10 LT+ 0 TH+ 4 BT+ 1 KT = 15 tiết) 25, 26 16 Khái niệm về liên kết hoá học. Liên kết ion. 27, 28 17 Liên kết cộng hoá trị 29 18 Hiệu độ âm điện và liên kết hoá học 30, 31 19 Sự lai hoá các obitan nguyên tử - Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba 32 20 Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
3

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

33 21 34 22 35, 36 23

Liên kết kim loại Hoá trị và Số oxi hoá Luyện tập: Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị – Lai hoá các obitan nguyên tử 37, 38 24 Luyện tập Chương 3 39 Kiểm tra 1 tiết Chương 4 - Phản ứng hoá học (4 LT+ 1TH+ 2 BT+ 0 KT = 7 tiết) 40, 41 25 Phản ứng oxi hoá - khử 42, 43 26 Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ 44, 45 27 Luyện tập Chương 4 46 28 Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hoá - khử Chương 5 - Nhóm Halogen (8 LT+ 2 TH+ 3 BT+ 1 KT = 14 tiết) 47 29 Khái quát về nhóm halogen 48, 49 30 Clo 50 31 Hiđro clorua. Axit clohiđric 51 32 Hợp chất có oxi của clo 52 33 Luyện tập về clo và hợp chất của clo 53 Ôn tập học kì 1 54 Kiểm tra học kì 1 HỌC KỲ II 55 34 Flo 56 35 Brom 57 36 Iot 58 37 Luyện tập Chương 5 59 38 Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen 60 39 Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen Chương 6 - Nhóm oxi (9 LT+ 2 TH+ 3 BT+ 2KT = 16 tiết) 61 40 Khái quát về nhóm oxi 62 41 Ôxi 63 42 Ozon - Hidropeoxit 64 Luyện tập: Oxi – Ozon 65 Kiểm tra 1 tiết: Hợp chất của halogen, Oxi, Ozon 66 43 Lưu huỳnh 67 44 Hiđro sunfua. 68-71 45 Hợp chất có oxi của lưu huỳnh 72, 73 46 Luyện tập Chương 6 74 47 Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh 75 48 Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh. 76 Kiểm tra 1 tiết: Lưu huỳnh và hợp chất
4

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

77, 78 49 79, 81 50 82, 83 51 84 85, 86 87 52

Chương 7 - Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (5 LT+ 1TH + 4 BT+ 1KT = 11 tiết) Tốc độ phản ứng hoá học Cân bằng hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học Ôn tập học kì 2 Kiểm tra học kỳ 2

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

5

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HOÁ - LỚP 11 CƠ BẢN Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kỳ 1: 19 tuần (36tiết) Học kỳ 2: 18 tuần (34tiết ) HỌC KỲ I Chương 1: Sự điện li ( 5LT+ 1TH+ 1BT+ 1KT =10tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1,2 Ôn tập đầu năm 3 1 Sự điện li 4,5 2 Axit - bazơ - muối 6, 3, 4 Sự điện li của nước. pH. chất chỉ thị axit - bazơ . 7 Phản ứng trao đổi … Luyện tập: Axit, bazơ, phản ứng trao đổi trong 8 5 dung dịch các chất điện li Bài thực hành 1: Tính axit, bazơ. Phản ứng trao 9 6 đổi trong dung dịch các chất điện li 10 Kiểm tra 1 tiết Chương 2: Nitơ – Photpho ( 9LT+ 1TH+1BT+ 1KT = 12tiết) Tiết Bài Tên bài -Nội dung thực hiện Ghi chú Thời gian còn lại Ni tơ (VI.2 Trong phòng thí nghiệm không dạy, HS làm bài tập củng cố 11 7 đọc thêm) 12, 13 8 Amoniac và muối amoni (Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo amoniac không dạy , Mục III.2.b. Tác dụng với clo không dạy, mục III.2.a thêm PTHH amoniac t/d với oxi tạo NO) Axit nitric và muối nitrat. Luyện tập: Tính chất của Nitơ và hợp chất của chúng (Mục B.1.3. Nhận biết ion nitrat không dạy. Mục C. Chu trình nitơ không dạy, cho HS đọc thêm) Photpho .Không dạy cấu trúc của hai dạng thù hình của P, bỏ hình vẽ. Axit Photphoric và muối photphat (Mục IV.1. Trong phòng TN không dạy, HS đọc thêm) Phân bón hoá học Luyện tập Tính chất Photpho và hợp chất của chúng (Bài tập 3 bỏ PTHH (1), (2)) Thời gian còn lại làm thêm bài tập axit photphoric tác dụng với dung dịch kiềm Thời gian còn lại làm bài tập củng cố Thời gian còn lại củng cố tính chất hóa học axit nitric Thời gian còn lại củng cố tính chất hóa học P Thời gian còn lại củng cố tính chất hóa học axit photphoric

14 16

9

17 18 19 20

10 11 12 13

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

6

21

14

Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. (Thí nghiệm 3.b không tiến hành)

Thời gian còn lại hướng dẫn cụ thể các thao tác thí nghiệm cho học sinh

Kiểm tra 1 tiết Chương 3: Cacbon – Silic ( 3 LT+ 0TH+2BT+ 0KT = 5tiết) Thời gian còn lại 23 15 Cacbon (Mục II.3. Fuleren không dạy, không dạy củng cố tính chất điều chế) hóa học cacbon 24 16 Hợp chất của cacbon 25 17 Silic và hợp chất của silic Bài công nghệ silicat học sinh đọc thêm, thời gian 26, 19 tiết này dùng luyện tập cacbon, silic và hợp chất 27 của chúng Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ ( 4 LT+ 0TH+4 BT+ 1KT = 9tiết) 28, 29 20, 21 Mở đầu – Công thức phân tử HCHC 30, 31 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Phản ứng hữu cơ không dạy, hướng dẫn hs đọc thêm, thời gian tiết này dùng luyện tập xác định CTPT- CTCT của hợp chất hữu cơ Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo (bài tập 7,8 không làm) Ôn tập học kỳ 1 Kiểm tra học kỳ 1 HỌC KỲ II Chương 5: Hiđrocacbon no ( 2 LT+ 1 TH+2 BT+0KT =5 tiết) 37, 38 25 39, 27 40 41 28 Ankan Bài xicloankan hướng dẫn hs đọc thêm, thời gian tiết này dùng luyện tập ankan Thời gian còn lại Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. (TN hướng dẫn cụ thể 2: Điều chế và thử tính chất của metan không bắt buộc các thao tác thí tiến hành) nghiệm cho học sinh Thời gian còn lại làm thêm bài tập xác định CTPTCTCT của HCHC

22

32 33

23 24

34, 35 36

Chương 6: Hiđrocacbon không no ( 4LT+ 1TH+2BT+ 1KT =8tiết) 42, 29 Anken

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

7

43 44 30 Ankađien 45 31 Luyện tập: Anken và ankadien 46, 47 32, 33 Ankin - Luyện tập: Ankin Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etylen, 48 34 axetylen 49 Kiểm tra 1 tiết Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiênhệ thống hóa về hiđrocacbon ( 3LT+ 0TH+2BT+ 0KT =5tiết) Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm Thời gian còn lại 50 luyện tập 52 35, khác. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm (Mục B.II. 36 Naphtalen không dạy) hidrocacbon thơm 53, Hệ thống hóa về hidrocacbon. Bài nguồn 54 38 hiđrocacbon thiên nhiên hướng dẫn hs đọc thêm, thời gian còn lại luyện tập hidrocacbon Chương 8: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol ( 3 LT+ 1TH+2BT+ 1KT = 7 tiết) Ancol. Mục V.1.b. Tổng hợp Glixerol HS đọc 55, 40 thêm, thời gian còn lại củng cố ancol. 56 Bài dẫn xuất halogen của hiđrocacbon đọc thêm, thời gian tiết này luyện tập ancol. 57 Luyện tập ancol Thời gian còn lại 58 41 Phenol (Mục I.2. Phân loại; Mục II.4. Điều chế củng cố tính chất không dạy HS đọc thêm) hóa học phenol 59 42 Luyện tập: Ancol, phenol 60 43 Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol 61 Kiểm tra 1 tiết Chương 9: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic ( 5LT+ 1TH+2BT+ 1KT = 9 tiết) Anđehit – Xeton (Mục III.2. Không dạy phản ứng 62, 44 oxi hóa anđehit bởi oxi, Mục B. Xeton không dạy,Bài 63 Thời gian còn lại tập: Bài 6 bỏ câu e, bài 9 không yêu cầu hs làm) luyện tập andehit 64, 65 45 Axit cacboxylic 66, 67 68 69 70 Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic (Mục I.1 không dạy; Mục 2.b không dạy, bài tập 1 bỏ phần (g)) Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic Ôn tập học kì 2 Kiểm tra học kì 2. Thời gian còn lại luyện tập axit cacboxylic

46 47

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

8

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HOÁ - LỚP 11 NÂNG CAO Cả năm 37 tuần ( 87 tiết) Học kỳ 1: 19 tuần (36 tiết) Học kỳ 2: 18 tuần (51 tiết) HỌC KỲ I Chương 1: Sự điện li ( 8 LT+ 1TH+2 BT+ 1KT = 12tiết) Tên bài – Nội dung thực hiện Ôn tập đầu năm Sự điện li Phân loại chất điện li Axit - bazơ - muối Sự điện li của nước. pH. chất chỉ thị axit – bazơ Luyện tập: Axit, bazơ, muối Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li

Tiết 1 2 3 4,5 6,7 8 9, 10 11

Bài 1 2 3 4 5 6 7

Ghi chú

Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion 12 8 Bài thực hành 1: Tính axit, bazơ. Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li 13 Kiểm tra 1 tiết Chương 2: Nhóm nitơ ( 10LT+ 1TH+2BT+ 1KT = 14tiết) 14 9 Khái quát nhóm nitơ 15 10 Ni tơ 16, 17 11 Amoniac và muối amoni 18- 20 12 Axit nitric và muối nitrat 21 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ và hợp chất của chúng 22 14 Photpho 23 15 Axit Photphoric và muối photphat 24 16 Phân bón hoá học 25 17 Luyện tập: Tính chất Photpho và hợp chất của chúng 26 18 Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. 27 Kiểm tra 1 tiết Chương 3: Nhóm cacbon ( 5LT+ 0TH+3BT+ 1KT = 9 tiết) 28 19 Khái quát nhóm cacbon 29 20 Cacbon 30 21 Hợp chất của cacbon 31 22 Silic và hợp chất của silic 32 23 Công nghiệp Silicat 33 24 Luyện tập Ôn tập học kì 1 34, 35 36 Kiểm tra học kì 1
9

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

HỌC KỲ II Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ ( 7LT+ 0TH+2BT+ 0 KT = 9 tiết) 37 25 Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ 38 26 Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ 39 27 Phân tích nguyên tố 40 28 CTPT hợp chất hữu cơ 41 29 Luyện tập: Chất hữu cơ, công thức phân tử 42, 43 30 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 44 31 Phản ứng hữu cơ 45 32 Luyện tập: Cấu trúc phân tử HCHC Chương 5: Hiđrocacbon no ( 4LT+ 1TH+1BT+1KT = 7 tiết) 46-48 33-35 Ankan 49 36 Xicloankan 50 37 Luyện tập: Ankan và xicloankan Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. 51 38 Điều chế và tính chất của metan 52 Kiểm tra 1 tiết Chương 6: Hiđrocacbon không no ( 6LT+ 1TH+1BT+ 0KT = 8 tiết) 53-55 39,40 Anken 56 41 Ankađien 57,58 42, 43 Khái niệm tecpen – ankin 59 44 Luyện tập: Hidrocacbon không no Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etylen, 60 45 axetylen Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hiđrocacbon ( 5LT+ 1TH+1BT+ 1KT = 8tiết) 61, 62 46 Benzen và ankylbenzen. 63 47 Stiren và naphtalen Các nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên 64,65 48 66 67 68 49 50 Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no. Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơm Kiểm tra 1 tiết

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

10

Chương 8: Dẫn xuất halogen – ancol – phenol (6 LT+ 1TH+2BT+ 0KT = 9 tiết) Dẫn xuất halogen của hidrocacbon 69, 70 51 71 52 Luyện tập: Dẫn xuất halogen 72-74 53,54 Ancol 75 55 Phenol 76 56 Luyện tập: Ancol, phenol 77 57 Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol Chương 9: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic ( 5LT+ 1TH+3BT+ 1KT = 10 tiết) Anđehit – Xeton 78,79 58 80 59 Luyện tập: Andehit – xeton 81-83 60,61 Axit cacboxylic 84 62 Luyện tập: Axit cacboxylic Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit 85 63 cacboxylic 86 Ôn tập học kì 2 87 Kiểm tra học kì 2

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

11

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HÓA - LỚP 12 CƠ BẢN Cả năm 37 tuần (70 tiết) ; Học kỳ 1: 19 tuần (36 tiết); Học kỳ 2: 18 tuần (34 tiết) HỌC KỲ I Chương 1. ESTE - LIPIT (2 LT + 0 TH + 2 BT + 0 KT = 4 tiết) Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú Ôn tập đầu năm 1 Este (Mục IV. Điều chế: không dạy cách điều chế este từ axetilen và axit  Củng cố bài) 2 Lipit (Không yêu cầu HS làm bài tập 4, 5: chỉ số Thời gian còn lại axit, chỉ số xp hóa) củng cố bài 4 Luyện tập: Este – Lipit (HS đọc thêm bài xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp, thời gian tiết này luyện tập este) Chương 2. CACBOHIDRAT (4 LT + 1 TH + 1 BT + 1 KT = 7 tiết) 5 Glucozơ (Mục III. 2.b: không dạy phản ứng oxi hóa bằng Cu(OH)2, bài tập 2 không yêu cầu HS làm  thời gian còn lại củng cố bài) 6 Saccarozơ, Tinh bột, Xenlulozơ (Không dạy hình Thời gian còn lại 2.3: Công thức cấu trúc; sơ đồ sản xuất đường từ củng cố bài mía không dạy) 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat Thời gian còn lại (không yêu cầu HS làm bài tập 1) luyện tập thêm cacbohidrat 8 Thực hành: Điều chế, tính chất hoá học của este Thời gian còn lại và cacbohiđrat (không tiến hành TN3) hướng dẫn các thao tác thí nghiệm cho học sinh

Tiết 1 2 3 4,5

6,7

8,9

10

11

12 Kiểm tra định kì (bài số 1) Chương 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN (5 LT + 0 TH + 1 BT + 0 KT = 6 tiết) 13, 9 Amin (Mục 2.a- Thí nghiệm 1: bỏ mục giải thích Thời gian còn lại 14 tính bazơ, không yêu cầu làm bài tập 4) củng cố bài 15 10 Amino axit 16 11 Peptit – Protein (không dạy mục III. Khái niệm về Thời gian còn lại enzim và axit nucleic) củng cố bài 17, 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino 18 axit và protein

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

12

Chương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME (4 LT + 1 TH + 1 BT + 1 KT = 7 tiết) 19, 13 Đại cương về polime (không dạy Mục IV. Tính Thời gian còn lại 20 chất hóa học, HS đọc thêm ) củng cố bài 21, 14 Vật liệu polime (không dạy phần nhựa rezol, Thời gian còn lại 22 rezit; mục IV: Keo dán tổng hợp không dạy; HS củng cố bài đọc thêm) 23 15 Luyện tập: Polime và vật liệu polime 24 16 Thực hành: Một số tính chất của polime và vật Thời gian còn lại liệu polime (không tiến hành TN4) hướng dẫn các thao tác thí nghiệm cho học sinh 25 Kiểm tra định kì (bài số 2) Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (8 LT + 1 TH + 5 BT + 1 KT = 15 tiết) 26 17 Vị trí và cấu tạo của kim loại (không dạy mục 2.a; Thời gian còn lại 2.b; 2.c: Các kiểu mạng tinh thể) củng cố bài 27-29 18 Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại 30 19 Hợp kim 31 20 Điều chế kim loại 32, 21 Luyện tập. Tính chất của kim loại; Luyện tập: 33 Điều chế kim loại; 34, 35 Ôn tập học kì 1 36 Kiếm tra học kì 1 HỌC KỲ II 37, 38 22 39 23 40 24 Sự ăn mòn kim loại Luyện tập: Sự ăn mòn kim loại Thực hành: Tính chất, điều chế, sự ăn mòn kim loại Chương 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM (7LT + 1 TH + 2 BT + 1 quan trọng của kim 25 Kim loại kiềm và hợp chất KT = 11 tiết) Thời gian còn lại loại kiềm (không dạy mục B. Một số hợp chất rèn luyện kĩ năng giải quan trọng của KLK, HS đọc thêm) bài tập có liên quan đến kim loại kiềm 26 Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng Nhôm và hợp chất của nhôm Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một số hợp chất của chúng Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của Al Thực hành: Tính chất của Na, Mg, Al và hợp chất của chúng Kiểm tra định kì (bài 1)
Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

41, 42

43-45

46, 47 27 48 49 50 51 28 29 30

14

52

31

53

32

54 33 55, 56 37 57,58 34 59 60 61 38 39

Chương 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG (6 LT + 1 TH + 2 BT + 1 KT = 10 tiết) Thời gian còn lại rèn luyện phản Sắt (Mục II.4. Tác dụng với nước không dạy) ứng giữa Fe với axit và muối Một số hợp chất của sắt Hợp kim của sắt (Không dạy các loại lò luyện Thời gian còn lại gang, thép; chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc tăng cường bài tập và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép;, điều chế Fe từ các Bài tập 2 không yêu cầu HS làm) loại hợp chất Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Crom và hợp chất của crom Bài đồng và hợp chất của đồng, sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc không dạy thời gian tiết này luyện tập tính chất hoá học của crom và hợp chất của crom Thực hành: Tính chất hoá học của sắt, crom, đồng và những hợp chất của chúng Kiểm tra định kì (bài 2) Chương 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ (2 LT + TH + 1 BT + KT = 3 tiết) Nhận biết một số ion trong dung dịch (Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết các dung dịch và tổng kết cho HS) Nhận biết một số chất khí (Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết một số chất khí) Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

62

40

63 64

41 42

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

15

Chương 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PT KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG (3 LT + TH + 2 BT +1 KT = 6 tiết) 65 66 67 68,69 70 43 44 45 Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế Hoá học và vấn đề xã hội (Tiết 65,66: Hướng dẫn HS tự học và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do GV biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong HS; HS này đánh giá bài viết của HS khác) Hoá học và vấn đề môi trường Ôn tập học kì 2 Kiểm tra học kì 2

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HÓA – LỚP 12 NÂNG CAO Cả năm 37 tuần (88 tiết); Học kỳ 1: 19 tuần(54 tiết); Học kỳ 2: 18 tuần (34 tiết) HỌC KỲ I Chương 1. Este – Lipit (3 LT + 0 TH + 2 BT + 0 KT = 5 tiết) Tiết Bài Tên bài – Nội dung thực hiện Ghi chú 1 Ôn tập đầu năm 2 1 Este 3 2 Lipit 4 3 Chất giặt rửa 5,6 4 Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và Một số dẫn xuất của hiđrocacbon Chương 2. Cacbohiđrat (6 LT + 1 TH + 2 BT + 1 KT = 10 tiết) 7,8 5 Glucozơ 9, 10 6 Saccarozơ 11 7 Tinh bột 12 8 Xenlulozơ 13, 14 9 Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu 15 10 Bài thực hành 1: Một số tính chất của cacbohiđrat 16 17, 18 11 19, 20 12 21- 23 13 24 14 Kiểm tra 1 tiết Amin Amino axit Peptit và protein Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein
Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

Chương 3. Amin, Amino axit và Protein (7 LT + 1 TH + 1 BT + 0 KT =9 tiết)

16

25

Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein Chương 4. Polime và Vật liệu polime (4 LT + 0 TH + 1 BT + 1 KT = 6 tiết) Đại cương về polime Vật liệu polime Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của polime Kiểm tra 1 tiết

15

26, 27 16 28, 29 17 30 31 18

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

17

Chương 5. Đại cương về kim loại (8 LT + 2 TH + 2 BT + 0 KT = 12 tiết) 32,33 19 Kim loại. Hợp kim 34-36 20 Dãy điện hoá chuẩn của kim loại. 37 21 Luyện tập: Tính chất của kim loại 38 22 Sự điện phân 39,40 23 Sự ăn mòn kim loại 41 24 Điều chế kim loại 42 25 Luyện tập: Sự điện phân. Điều chế kim loại 43 26 Bài thực hành 3: Dãy điện hoá của kim loại. Điều chế kim loại 44 27 Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại Chương 6. Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm (8 LT + 2 TH + 4 BT + 1 KT = 15 tiết) 45 28 Kim loại kiềm 46 29 Hợp chất quan trọng của kim loại kiềm 47 30 Kim loại kiềm thổ 48,49 31 Hợp chất quan trọng của KLKT Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại 50 32 kiềm thổ và hợp chất của chúng. Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim 51 33 loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Ôn tập học kì 1 52, 53 54 Kiểm tra học kì 1 HỌC KỲ II 55-57 34,35 Nhôm và hợp chất của nhôm 58 36 Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của Al 59 37 Thực hành: Tính chất của Na, Mg, Al và hợp chất của chúng Chương 7. Crom – sắt - đồng (10 LT + 1 TH + 2 BT + 2 KT = 15 tiết) 60,61 38,39 Crom và một số hợp chất của crom 62-64 40,41 Sắt và hợp chất của sắt 65 42 Hợp kim của sắt

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

18

66 67 68,69 70,71 72 73 74

Luyện tập: Tính chất hoá học của crom, sắt và 43 những hợp chất của chúng Kiểm tra 1 tiết về Nhôm, Crom 44 Đồng và một số hợp chất của đồng 45 Sơ lược về một số kim loại khác 46 47 Luyện tập: Tính chất của Đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại khác Bài thực hành 7: Tính chất hoá học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng Kiểm tra 1 tiết: Sắt, Đồng và một số kim loại khác Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ - Chuẩn độ dung dịch (5 LT + 2 TH + 1 BT + 0 KT = 8 tiết) Nhận biết một số cation trong dung dịch Nhận biết một số anion trong dung dịch Nhận biết một số chất khí Chuẩn độ axit-bazơ Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat Luyện tập: Nhận biết một số ion trong dung dịch. Xác định muối amoni bằng phương pháp axit– bazơ

75 48 76 49 77 50 78 51 79 52 80 81 53 54

Bài thực hành 8: Nhận biết một số cation trong dung dịch 82 55 Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch Chương 9. Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường (3 LT +0 TH + 2 BT +1 KT = 6 tiết) 83 56 Hoá học và những vấn đề phát triển kinh tế 84 57 Hoá học và vấn đề xã hội 85 58 Hoá học và vấn đề môi trường Ôn tập học kì 2 86,87 88 Kiểm tra học kì 2

Phân phối chương trình môn Hóa học THPT – Năm học 2011-2012

19