P. 1
Bài tập - CO2

Bài tập - CO2

|Views: 1,011|Likes:
Được xuất bản bởibinbon249

More info:

Published by: binbon249 on Jun 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

BÀI TOÁN CO

2
VÀ DUNG DỊCH KIỀM
Câu 1: Cho a mol CO
2
hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có gi t!ị pH"
A. # $ B. % $ C. &h'ng (c định. D. ) $
Câu 2. Cho h*n hợp +h, g-m CO
2
và .O
2
vào dung dịch NaOH th/ thu được t0i đa 1 mu0i. 1 mu0i đó là"
A. Na
2
.O
1
2 NaH.O
1
2 Na
2
CO
1
B. Na
2
.O
1
2 Na
2
CO
1
2 NaHCO
1

C. Na
2
.O
1
2 NaH.O
1
2 NaHCO
1
D. &h'ng ph3i t0i đa 1 mu0i mà là 4 mu0i
Câu 3. Hấp thụ .O
2
vào dung dịch NaOH thu được dung dịch 5. Dung dịch 5 v6a có +h3 n7ng tc dụng v8i dung dịch NaOH
v6a có +h3 n7ng tc dụng v8i dung dịch 9aCl
2
. :;< 5 chứa"
A. NaH.O
1
2 Na
2
.O
1
B. Na
2
.O
1
2 NaOH C. NaH.O
1
2 .O
2
D. Na
2
.O
1
Câu 4. .ục 121= l,t CO
2
>đ+tc? vào 2@@ ml dung dịch 9a>OH?
2
@24A. B,nh +h0i lượng +Ct tDa thu được.
A. E2F$ gam B. 12F4 gam C. F2GH gam D. $2GG gam .
Câu 5: Dung dịch 5 chứa NaOH @22A và 9a>OH?
2
@2EA. .ục $2E=Gl,t +h, CO
2
>đ+tc? vào E l,t dung dịch 5 th/ +h0i lượng +Ct
tDa thu được là
A. EH2$= gam. B. $2GG gam. C. EF2$ gam. D. E@ gam.
Câu 6" Hấp thụ hoàn toàn G2F= l,t CO
2
>đ+tc? vào 2@@ ml dung dịch h*n hợp &OH 2A và Ca>OH?
2
@2HA thu được dung dịch 5.
Dung dịch 5 chứa chất tan là
A. &
2
CO
1
B. Ca>HCO
1
?
2
C. &HCO
1
và &
2
CO
1
D. &HCO
1
và Ca>HCO
1
?
2

Câu 7 : Dung dịch I chứa NaOH EA và Ca>OH?
2
@22HA. .ục 2224 l,t >đ+tc? +h, CO
2
vào E@@ ml dung dịch I ta thu được mJt
+Ct tDa có +h0i lượng "
A. E@ g. B. H g. C. 22H g. D. EH g.
Câu 8. Hấp thụ 424G l,t >đ+tc? +h, CO
2
vào @2H l,t dung dịch NaOH @24A và &OH @22A th/ thu được dung dịch 5. Cho 5 tc
dụng v8i @2H l,t dung dịch K g-m 9aCl
2
@21A và 9a>OH?
2
@2@2HA. &Ct tDa thu được là
A. EF2$@@ gam. B. 1F24@@ gam. C. 242=2Hgam. D. 122@E1gam.
Câu . Hấp thụ hoàn toàn E2H=G l,t CO
2
>đ+tc? vào H@@ml dung dịch NaOH @2E=A thu được dung dịch 5. BhLm 2H@ ml dung
dich K g-m 9aCl
2
@2E=A và 9a>OH?
2
a molMl vào dung dịch 5 thu được 12F4 gam +Ct tDa và dung dịch N. B,nh aO
A. @2@2A B. @2@4A C. @2@1A D. @2@EHA
Câu 1!: Cho 424G l,t CO
2
>P đ+tc? hấp thụ hCt vào H@@ml dung dịch h*n hợp 9a>OH?
2
@22A và NaOH @2EA. &h0i lượng +Ct tDa
thu được là
A. F2GH g. B. EH22 g. C. EF2$ g. D. 2@24 g.
Câu 11. .ục 121= l,t +h, CO
2
vào 2@@ ml dung dịch chứa đ-ng thQi 9a>OH?
2
@24A và NaOH @21A thu được +Ct tDa có +h0i
lượng là "
A. EE2G2 gam B. E12$F gam C. EH2$= gam D. EF2$ gam.
Câu 12. Nung EG24 gam h*n hợp 2 mu0i cacRonat cDa 2 +im loSi hóa t!ị 22 thu được F2= gam chất !Tn và +h, 5. Uượng +h, 5
Vinh !a cho hấp thụ vào EH@ ml dung dịch NaOH EA2 +h0i lượng mu0i +han thu được Vau ph3n ứng là"
A. 2E22 gam B. $2FH gam C. E22= gam D. EH2F gam
Câu 13. .ục 424G l,t CO
2
>đ+tc? vào 2@@ ml dung dịch chứa Na
2
CO
1
@2HA và NaOH @2$HA thu được dung dịch 5. Cho dung
dịch 9aCl
2
dư vào dung dịch 5. B,nh +h0i lượng +Ct tDa thu đượcO
A. 1F24 gam B. EF2$ gam C. 2F2HH gam D. F2GH gam
Câu 14: Cho a mol CO
2
hấp thụ hCt vào dung dịch chứa R mol NaOH thu được dung dịch I2 Cho 9aCl
2
dư vào dung dịch I thu
được m>g? +Ct tDa. NCu cho 9a>OH?
2
dư vào dung dịch I thu được m
E
>g? +Ct tDa > m

m
E
?. BW V0 B ) RMa có gi t!ị đXng làO
A. B#@ B. @%B%E C. B≤ 2 D. E%B%2
Câu 15. Cho a mol CO
2
vào dd chứa R mol NaOH thu được dd 5 chứa h*n hợp mu0i Na
2
CO
1
và NaHCO
1
. Cho dd CaCl
2

vào dd 5 thu được m gam +Ct tDa. A0i Yuan hZ gi[a m2 a2 R là"
A. m ) E@@ >R \ a? B. m ) E@@>R \ 2a? C. m ) E@@ >a \ R? D. m ) H@>2R \ a?
Câu 16: Cho 121= l,t +h, CO
2
>đ+tc? vào 4@@ ml dung dịch h*n hợp &OH @22HA và &
2
CO
1
@24A thu được dung dịch 5. Cho
dung dịch 9aCl
2
dư vào dung dịch 5 thu được +Ct tDa2 l]c lấ< +Ct tDa đ^m nung đCn +h0i lượng +h'ng đ_i thu được m gam chất
!Tn. `i t!ị cDa m là"
A. $E2FE. B. 2E2=$. C. 4G2F=. D. E=2G1.
Câu 17: Cho @244G l,t +h, CO
2
>P đ+tc? hấp thụ hCt vào E@@ ml dung dịch chứa h*n hợp NaOH @2@=A và 9a>OH?2 @2E2A2 thu
được m gam +Ct tDa. `i t!ị cDa m là
A. E2EG2. B. 12F4@. C. E2F$@. D. 221=4.
Câu 18:

Hấp thụ hoàn toàn 424G l,t +h, CO
2
>P đ+tc? vào H@@ ml dd h*n hợp g-m NaOH @214A và 9a>OH?
2
@2@GA2 Vinh !a m
gam +Ct tDa. `i t!ị cDa m là
A. EE2G2. B. $2GG. C. E$2$1. D. F2GH.
Câu 1: Cho @211= lit .O
2
>đ+c? pứ v8i 2@@ml dung dịch NaOHa thu được E2=$ g mu0i. N-ng đJ dung dịch NaOH đ^m ph3n
ứng là"
A. @2EH A B. @22 C. @2@EA D. @2E A
Câu 2!: Dbn H2= l,t CO
2
>đ+tc? vào R/nh chứa 2@@ml dung dịch NaOH n-ng đJ aA2 dung dịch thu được có +h3 n7ng tc dụng t0i
đa E@@ml dung dịch &OH EA. `i t!ị cDa a là"
A. 2 B. @2$H C. @2E2H D. E2H
Câu 21. Cho @2H= l,t +h, CO
2
>đ+tc? t!Ln hấp thụ hoàn toàn RPi E@@ml dung dịch 9a>OH?
2
. B,nh n-ng đJ molMl dung dịch
9a>OH?
2
đc"
aM Bhu được lượng +Ct tDa l8n nhất.
A. @2EA B. @2EHA C. @22@A D. @22HA
RM Bhu được E2F$ gam +Ct tDa.
A. @2E2HA B. @2EHA C. @2E$HA D. @22@A
Câu 22. .ục t6 t6 +h, @2@= mol CO
2
vào dung dịch chứa " mol 9a>OH?
2
thu được 2# mol +Ct tDa. Adt +hc +hi Vục $ mol CO
2
ceng vào dung dịch chứa a mol 9a>OH?
2
th/ thu được # mol +Ct tDa. 5c định " t!ong cc t!ưQng hợp Vau
aM &hi ( ) @2@G.
A. @2@4 B. @2@H C.% @2@= D. @2@$
RM &hi ( ) @2@F
A. @2@4 B. @2@H C. @2@= D. @2@$
cM &hi ( ) @2EE
A. @2@4 B. @2@H C.% @2@= D. @2@$
Câu 23. Cho E1244 l,t +h, CO
2
>P đ+tc? hấp thụ hCt RPi 22H l,t dung dịch &OH. .au +hi ph3n ứng (3< !a hoàn toàn2 thu được 2@2@
gam &HCO
1
. B,nh n-ng đJ molMl cDa dung dịch &OHO
A. @24@A B. @2=HA C. @24HA D. @2HHA
Câu 24. Hấp thụ hoàn toàn 22=GG l,t +h, CO
2
>Pđ+tc? vào 22H l,t dung dịch 9a>OH?
2
n-ng đJ a molMl2 thu được EH2$= gam +Ct tDa.
`i t!ị cDa a là "
A. @2@= B. @2@12 C. @2@4 D. @2@4G
Câu 25: Cho 2224 l,t CO
2
vào 2@ l,t dung dịchCa>OH?
2
2 thu được = gam +Ct tDa .N-ng đJ cDa dung dịch Ca>OH?
2
đf dgng là "
A. @2@@1A B. @2@@1HA C. @2@@4A D. @2@@1A hodc @2@@4A
Câu 26." .ục : l,t CO
2
>đ+tc? vào 4@@ml dung dịch 9a>OH?
2
@2HAVau ph3n ứng thu được 2F2HH gam +Ct tDa. 5c định :
A. 121= và H2= B. 424G C. 121= D. 121= và 424G
Câu 27: Cho : l,t +h, CO
2
>đ+tc? hấp thụ hoàn toàn vào 2@@ ml dung dịch h*n hợp &OH EA và 9a>OH?
2
@2$HA thu được
2$2HG gam +Ct tDa. `i t!ị l8n nhất cDa : là
A. =22$2 l,t. B. G2@=4 l,t C. G2HE2 l,t. D. 22=GG l,t.
Câu 28. Hấp thụ : l,t CO
2
>đ+tc? vào 2@@ ml dung dịch NaOH EA2 9a>OH?
2
@21A Vau ph3n ứng thu được $2GG gam +Ct tDa. `i
t!ị cDa : là"
A. @2GF= l,t hodc 42F2G l,t B. @2GF= l,t hodc 424G l,t C. @2=$2 l,t hodc $2G4 l,t D. @2=$2 l,t hodc H2= l,t
Câu 2. .ục t6 t6 +h, CO
2
vào E@@ ml dung dịch chứa đ-ng thQi NaOH EA2 9a>OH?
2
@2HA và 9aCl
2
@2$A. B,nh thc t,ch +h,
CO
2
chn Vục vào >đ+tc? đc +Ct tDa thu được là l8n nhất.
A. : ) 2224 l,t B. 22G l,t C. 22=GG l,t D. 12E1= l,t
Câu 3!. Cho : l,t CO
2
>đ+tc? vào 22@ l,t dd Ca>OH?
2
@2EA th/ thu được a gam +Ct tDa. Bch lấ< +Ct tDa2 đun nóng nư8c l]c thu
thLm a gam +Ct tDa n[a. :;< gi t!ị cDa : là"
A. $2G4 B. 424G C. =2$2 D. H2=@
Câu 31: Hấp thụ : lit CO
2
>đ+tc? vào 2@@ml dung dịch NaOH EA thu được dung dịch 5. &hi cho CaCl
2
dư vào dung dịch 5
được +Ct tDa và dung dịch K2 đun nóng K lSi thấ< có +Ct tDa (uất hiZn. `i t!ị cDa : là
A. : ≤ E2E2 B. 2224% : % 424G C. E2E2% :% 2224 D. 424G≤ :
Câu 32. .ục +h, CO
2
vào E@@ ml dung dịch 5 chứa đ-ng thQi 9a>OH?
2
@2HA và NaOH @2GA. 5c định thc t,ch +h, CO
2
>đ+tc?
đc +hi hấp thụ vào dung dịch 5 thu được +Ct tDa cic đSi.
A. : ) E2E2 l,t B. E2E2 l,t j : j 22FE2 l,t C. E2E2 l,t j : j 22@E= l,t D. E2E2 l,t j : j 42@12 l,t
Câu 33. Cho :>l,t? +h, CO
2
hấp thụ hoàn toàn RPi 2@@ ml dung dịch 9aCl
2
@2HA và NaOH E2HA. B,nh : đc +Ct tDa thu được là
cic đSiO
A. : ) 2224 l,t B. : ) 121= l,t C. 2224 l,t j :j 424G l,t D. 2224 l,t j :j H2= l,t
Câu 34. Dbn :>l,t? +h, CO
2
>đ+tc? vào 2@@ ml dung dịch chứa đ-ng thQi NaOH EA và 9a>OH?
2
@2HA 5c định : đc"
aM thu được +Ct tDa có +h0i lượng l8n nhất.
A. 2224 l,t j : j 121= l,t B. 2224 l,t j : j 424G l,t C. 2224 l,t j : j H2= l,t D. 2224 l,tj:j =2$2 l,t
RM thu được +Ct tDa có +h0i lượng nhk nhất. >: # @?
A. : ≥ =2$2 l,t B. : ) G2F= l,t C. : ≥ G2F= l,t D. : ≥ E@2@G l,t
cM thu được EH2$= gam +Ct tDa.
A. E2$F2 l,t và 42F2G l,t B. E2$F2 l,t và $2E=G l,t C. E2$F2 l,t và G2HE2 l,t D. E2$F2 l,t và H2= l,t
Câu 35: Hấp thụ : l,t CO
2
>đ+tc? vào 2@@ml dung dịch &OH 2A thu được dung dịch I. &hi cho CaCl
2
dư vào dung dịch I
được +Ct tDa và dung dịch 92 đun nóng 9 lSi thấ< có +Ct tDa (uất hiZn th/
A. : j 2224. B. 2224 % : % 424G. C. 424G % : % G2F=. D. : l G.F=.
Câu 36. .ục +h, CO
2
vào E@@ ml dung dịch 5 chứa đ-ng thQi 9a>OH?
2
@2HA và NaOH @2GA. 5c định thc t,ch +h, CO
2
>đ+tc?
đc +hi hấp thụ vào dung dịch 5 +Ct tDa thu được lu'n đSt gi t!ị cic đSiO
A. E2E2 l,t j : j 42@12 l,t B. E2E2 l,t j : j 22FE2 l,t C. E2E2 l,t j : j 22@E= l,t D. E2=G l,t j : j 121=@ l,t

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->