P. 1
DATN

DATN

|Views: 100|Likes:
Được xuất bản bởiluongdc
fdg
fdg

More info:

Published by: luongdc on Jun 26, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp

----- Khoa Điện-Điện tử ------
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Hưng Yên, ngày……tháng…….n! "#$"

%iáo &iên hư'ng ()n
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………
Hưng Yên, ngày……tháng…….n! "#$"

%iáo &iên ph0n 1iện
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
LỜI NÓI ĐẦU
-gày nay trên th2 gi'i &'i 34 15ng n6 78a 7á7 nghành 79ng nghệ th9ng tin, :iện
tử &&. Đ; <à! 7ho :ời 3ống 78a 7on người ngày 7àng hoàn thiện. =á7 thi2t 1> t4 :?ng :;
ngày 7àng @A! <Bn &ào trong 30n @.Bt thC! 7hD &ào trong 7.?7 3ống 3inh hoEt hàng ngày
78a !Fi 7on người. +o :G !?t ng9i nhà th9ng !inh Hh9ng 7In <à !J ư'7 78a 7on
người nKa !à nG :; trL thành hiện th47. M.a 1áo 7hD, 7á7 phưJng tiện tr.yNn th9ng,
intOrnOt 7hPng ta 7G thQ thBy !9 hRnh ng9i nhà th9ng !inh :; ra :ời. Sà 3inh &iên Hhoa
Đi!"Đi! tử 78a trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên, &'i nhKng Hi2n thT7
:; hU7 75ng &'i !ong !.ốn thi2t H2 !?t ng9i nhà t4 :?ng hGa :áp Tng như 7V. 3inh
hoEt hàng ngày. -hG! 7hPng O! :; 7hUn WTHI#T $# V% CH# T&O NG'I NH%
TH'NG (INHX <à! :N tài tốt nghiệp.
Trong Y.á trRnh th47 hiện :N tài nhG! O! :; 7ố gZng h2t 3T7 :Q hoàn thiện !?t
7á7h tốt nhBt. -hưng &'i Hi2n thT7 &à 34 hiN. 1i2t &N :N tài 7In hEn h[p nên Hh9ng
tránh Hh\i 34 thi2. 3Gt !ong 7á7 thVy 7á7 79 75ng 7á7 1En :Gng gGp ] Hi2n :Q :N tài 7G
thQ hoàn thiện hJn.
^! @in gửi <ời 70! Jn :2n thVy N)*+,! T-*!) T./!. :; nhiệt tRnh giPp :_
nhG! 7hPng O! trong Y.á trRnh th47 hiện. Đồng 70! Jn 7á7 1En <'p Đ$0123 :; :?ng
&iên &à giPp :_ nhG! !Rnh trong thời gian Y.a.
=hPng O! @in 7hAn thành 70! Jn`
Hưng Yên, ngày……tháng…….n! "#$"
-hG! 3inh &iên th47 hiện
1. Hoàng *n Hưng
". +ưJng H0i Sinh
a. Sê *n SưJng
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang a
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang b
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
(4C L4C I
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 3
LỜI NÓI ĐẦU 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7
(4C L4C I 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8
$. Tc-% Mde- *f Đf Tgh ....................................................................................................... i
$.$. S] (o 7hUn :N tài .............................................................................................................. i
$.". Yê. 7V. :iN. HhiQn ......................................................................................................... $#
$.a. jk7 tiê. ......................................................................................................................... $$
$.b. -hiệ! &k ....................................................................................................................... $$
$.l. Hư'ng th47 hiện :N tài ................................................................................................... $"
$.m. Th.y2t !inh !9 hRnh th.Ct toán W-hà th9ng !inhX ..................................................... $m
". =n= PHop-% PHnP Đhfd KHhq- .................................................................................... $r
".$. Sử (kng PS= .................................................................................................................. $r
".". Sử (kng *i @ử <] ............................................................................................................ $s
PHẦN II9 N:I DUNG Đ; T%I 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 36
=Hop-% h, %hth THhud *f Hv *h wx Sy s#l$ .................................................................. "$
$.$ T6ng Y.an &N s#l$ ......................................................................................................... "$
$.". %i'i thiệ. &N *i :iN. HhiQn siSl" ................................................................................ "a
H<!. 356 => ?@ A.Bi .C 0D86 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 38
=Hop-% hh, Hu THz-% Đhfd KHhq- T{ we =n= THh|T }~ Đhu- +•-% Đhfd KHhq-
€^j•T^ T* S•-Y .................................................................................................................. a"
".$. y TưLng .......................................................................................................................... a"
".". €O!otO T* S•-Y ..................................................................................................... aa
H<!.357 => ?@ A.Bi 2.E2 !F!) 2GH IC 2.*+I! JK!) L.* MN!) .@!) !)OPi 5555555555555555555555 7Q
H<!.35Q H<!. JP!) L.R2 LS T/ M> ?@ 2.U! 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7Q
H<!.358 H<!. JP!) L.R2 LS VWXOLW =ONY 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7Q
".a Sư. :ồ th.Ct toán ........................................................................................................... as
=Hop-% hhh , Md‚- Sy =xe *g• €e Tƒ Đ„-%Hhq- TH~ T€…- S=+ ......................... ai
a.$. %i'i thiệ. hệ thống ......................................................................................................... ai
a.". K2t 7B. hệ thống, ........................................................................................................... ai
a.a. S4a 7hUn phVn 7Tng, ...................................................................................................... b#
H<!. 756 => ?@ A.Bi 2GH . L.B!) 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Q6
H<!. 753 => ?@ XZ [.\!) ASL !Bi 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Q7
bb
H<!.757 L]* ?@ L.*^L LO_! .iW!- L.` LCD 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 QQ
=Hop-% h*, Hu THz-% Tƒ Đ„-% ..................................................................................... bl
b.$. jE7h 70! 1i2n Y.ang, ................................................................................................... bl
H<!. Q56 (ZJ*1 2aX biS! c*H!) 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Q8
b.a. Hệ thống 7hi2. 3áng t4 :?ng , ....................................................................................... bm
b.b. Hệ thống r†! 7ửa t4 :?ng ............................................................................................. br
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang l
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
b.l. Hệ thống 7hống tr?! ...................................................................................................... br
b.m. Sư. :ồ th.Ct toán hệ thống t4 :?ng ............................................................................... bs
=Hop-% *, Hu THz-% c- Đ~-H *g Hhq- TH~ -HhuT Đ„ ............................................ bi
l.$ SJ :ồ Hhối !E7h :o nhiệt :? , ........................................................................................ bi
Hi!. 8569 => ?@ A.Bi XP2. ?O !.iL ?d 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Qe
l.". -g.yên <] hoEt :?ng &à ng.yên <] :o. .......................................................................... bi
Hi!. 8539 => ?@ 2.U! ADCD0De 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8D
l.a. SJ :ồ H2t nối phVn 7Tng ................................................................................................. lb
H<!. 8579 => ?@ ASL !Bi [.f! 2E!) 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8Q
H<!. 85g9 => ?@ A.Bi [.Bi ).h[ L(78 Tii 0D86 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8g
l.b. -g.yên <] :o &à 7h.yQn :6i tưJng t4‡3ố 78a e+= ...................................................... ls
l.l TDnh 7hUn <inh Hiện trong !E7h ..................................................................................... ls
l.l. Thi2t H2 !E7h, ................................................................................................................ m#
H<!. 850 =j ?@ !)*+I! 1k XP2. A.B!) 2.S T/ l! ?`!. !.iL ?d 555555555555555555555555555555555555555 mD
H<!. 85e BOH-J XP2. A.B!) 2.S T/ l! ?`!. !.iL ?d 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 m6
H<!. 856D => ?@ bOOJ L-n 1i!. Ai! XP2. A.B!) 2.S T/ l! ?`!. !.iL ?d 555555555555555555555555 m3
=Hop-% *h,Tˆ-H T•n- *g =H| T‰• jŠ H‹-H ............................................................. ma
m.$. SJ :ồ Hhối ...................................................................................................................... ma
m.". TDnh toán &à 7hUn thi2t 1> ............................................................................................... ma
m.a, }oar( !E7h ..................................................................................................................... r#
m.b. Thi2t H2 &à 7hEy thử ..................................................................................................... rl
H<!. m56m9 (Z .<!. XZ [.\!) L-I! [.f! XoX pTW-LW- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 gm
H<!. m5609 (Z .<!. L.R2 LS 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 gg
PHẦN III9 $#T LUẬN V% HƯỚNG PHÁT TVIqN Đ; T%I 55555555555555555555555555555555555555555 g0
h. K2t <.Cn .................................................................................................................................... rs
hh. PhưJng hư'ng phát triQn ........................................................................................................ rs
T/i Li* T.HX $.aO 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ge
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang m
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
(4C L4C II
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 3
LỜI NÓI ĐẦU 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7
(4C L4C I 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8
$. Tc-% Mde- *f Đf Tgh ....................................................................................................... i
$.$. S] (o 7hUn :N tài .............................................................................................................. i
$.". Yê. 7V. :iN. HhiQn ......................................................................................................... $#
$.a. jk7 tiê. ......................................................................................................................... $$
$.b. -hiệ! &k ....................................................................................................................... $$
$.l. Hư'ng th47 hiện :N tài ................................................................................................... $"
$.m. Th.y2t !inh !9 hRnh th.Ct toán W-hà th9ng !inhX ..................................................... $m
". =n= PHop-% PHnP Đhfd KHhq- .................................................................................... $r
".$. Sử (kng PS= .................................................................................................................. $r
".". Sử (kng *i @ử <] ............................................................................................................ $s
PHẦN II9 N:I DUNG Đ; T%I 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 36
=Hop-% h, %hth THhud *f Hv *h wx Sy s#l$ .................................................................. "$
$.$ T6ng Y.an &N s#l$ ......................................................................................................... "$
$.". %i'i thiệ. &N *i :iN. HhiQn siSl" ................................................................................ "a
H<!. 356 => ?@ A.Bi .C 0D86 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 38
=Hop-% hh, Hu THz-% Đhfd KHhq- T{ we =n= THh|T }~ Đhu- +•-% Đhfd KHhq-
€^j•T^ T* S•-Y .................................................................................................................. a"
".$. y TưLng .......................................................................................................................... a"
".". €O!otO T* S•-Y ..................................................................................................... aa
H<!.357 => ?@ A.Bi 2.E2 !F!) 2GH IC 2.*+I! JK!) L.* MN!) .@!) !)OPi 5555555555555555555555 7Q
H<!.35Q H<!. JP!) L.R2 LS T/ M> ?@ 2.U! 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7Q
H<!.358 H<!. JP!) L.R2 LS VWXOLW =ONY 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7Q
".a Sư. :ồ th.Ct toán ........................................................................................................... as
=Hop-% hhh , Md‚- Sy =xe *g• €e Tƒ Đ„-%Hhq- TH~ T€…- S=+ ......................... ai
a.$. %i'i thiệ. hệ thống ......................................................................................................... ai
a.". K2t 7B. hệ thống, ........................................................................................................... ai
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a.a. S4a 7hUn phVn 7Tng, ...................................................................................................... b#
H<!. 756 => ?@ A.Bi 2GH . L.B!) 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Q6
H<!. 753 => ?@ XZ [.\!) ASL !Bi 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Q7
bb
H<!.757 L]* ?@ L.*^L LO_! .iW!- L.` LCD 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 QQ
=Hop-% h*, Hu THz-% Tƒ Đ„-% ..................................................................................... bl
b.$. jE7h 70! 1i2n Y.ang, ................................................................................................... bl
H<!. Q56 (ZJ*1 2aX biS! c*H!) 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Q8
b.a. Hệ thống 7hi2. 3áng t4 :?ng , ....................................................................................... bm
b.b. Hệ thống r†! 7ửa t4 :?ng ............................................................................................. br
b.l. Hệ thống 7hống tr?! ...................................................................................................... br
b.m. Sư. :ồ th.Ct toán hệ thống t4 :?ng ............................................................................... bs
=Hop-% *, Hu THz-% c- Đ~-H *g Hhq- TH~ -HhuT Đ„ ............................................ bi
l.$ SJ :ồ Hhối !E7h :o nhiệt :? , ........................................................................................ bi
Hi!. 8569 => ?@ A.Bi XP2. ?O !.iL ?d 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Qe
l.". -g.yên <] hoEt :?ng &à ng.yên <] :o. .......................................................................... bi
Hi!. 8539 => ?@ 2.U! ADCD0De 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8D
l.a. SJ :ồ H2t nối phVn 7Tng ................................................................................................. lb
H<!. 8579 => ?@ ASL !Bi [.f! 2E!) 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8Q
H<!. 85g9 => ?@ A.Bi [.Bi ).h[ L(78 Tii 0D86 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 8g
l.b. -g.yên <] :o &à 7h.yQn :6i tưJng t4‡3ố 78a e+= ...................................................... ls
l.l TDnh 7hUn <inh Hiện trong !E7h ..................................................................................... ls
l.l. Thi2t H2 !E7h, ................................................................................................................ m#
H<!. 850 =j ?@ !)*+I! 1k XP2. A.B!) 2.S T/ l! ?`!. !.iL ?d 555555555555555555555555555555555555555 mD
H<!. 85e BOH-J XP2. A.B!) 2.S T/ l! ?`!. !.iL ?d 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 m6
H<!. 856D => ?@ bOOJ L-n 1i!. Ai! XP2. A.B!) 2.S T/ l! ?`!. !.iL ?d 555555555555555555555555 m3
=Hop-% *h,Tˆ-H T•n- *g =H| T‰• jŠ H‹-H ............................................................. ma
m.$. SJ :ồ Hhối ...................................................................................................................... ma
m.". TDnh toán &à 7hUn thi2t 1> ............................................................................................... ma
m.a, }oar( !E7h ..................................................................................................................... r#
m.b. Thi2t H2 &à 7hEy thử ..................................................................................................... rl
H<!. m56m9 (Z .<!. XZ [.\!) L-I! [.f! XoX pTW-LW- 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 gm
H<!. m5609 (Z .<!. L.R2 LS 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 gg
PHẦN III9 $#T LUẬN V% HƯỚNG PHÁT TVIqN Đ; T%I 55555555555555555555555555555555555555555 g0
h. K2t <.Cn .................................................................................................................................... rs
hh. PhưJng hư'ng phát triQn ........................................................................................................ rs
T/i Li* T.HX $.aO 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ge

%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang s
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
PHẦN I9 GIỚI THIỆU Đ; T%I
65 TrNG sUAN V; Đ; T%I
6565 Lk JO 2.C! ?o L/i
j?t ng9i nhà th9ng !inh hay 7In gUi <à ng9i nhà 3ố <à !?t gi0i pháp :iN. HhiQn
tD7h hŒp 7ho 7á7 7n h? 7ao 7Bp, tD7h hŒp 7á7 thi2t 1> :iện tử, nghO nhRn, tr.yNn th9ng
thành !?t hệ hoàn 7h•nh &à thống nhBt, 7G thQ t4 &Cn hành tBt 70 7á7 hệ thống !?t 7á7h
t4 :?ng thOo 7hưJng trRnh :; 7ài :Žt hoŽ7 thOo :iN. HhiQn t• @a 78a người (5ng. =á7 hệ
thống như 7hi2. 3áng, !áy <Enh, an ninh 10o &ệ, A! thanh nghO nhRn, 7h.9ng
hRnh, 7ửa t4 :?ng hay 70 r†! 7ửa 3• :ưŒ7 phối hŒp &Cn hành thành !?t hệ thống :ồng
nhBt.
jFi 7hT7 nng 78a ng9i nhà th9ng !inh :N. 7G Hh0 nng t4 &Cn hành hoŽ7 (ư'i
34 :iN. HhiQn 78a người (5ng, th9ng Y.a :iện thoEi (i :?ng 3ử (kng !Eng a% hay
hntOrnOt, 7.ng 7Bp nhiN. 7h2 :? 3ử (kng. -gười (5ng 7G thQ tr.y 7Cp t• @a &ào hệ thống
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang i
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Y.0n <] tEi nhà :Q @O! 7ửa ng‘ Y.a &i(Oo, tZt hệ thống :†n n2. <_ Y.ên Hhi ra Hh\i nhà,
tZt 1't 7á7 hệ thống :†n Hh9ng 7Vn thi2t trong 7á7 Hh. &47 trong nhà :Q ti2t Hiệ! :iện
nng... ThOo e}h €O3Oar7h, 7hT7 nng Y.an trUng trong ng9i nhà th9ng !inh :ưŒ7 3ử
(kng ph6 1i2n nhBt hiện nay <à 70nh 1áo an ninh.
*R th2 hiện nay nhà th9ng !inh <à !?t trong nhKng :N tài 79ng nghệ Tng (kng
:ang tEo nên !?t 7Jn 3ốt trong th> trường :>a ố7. =á7 h;ng :V. tư 79ng nghệ L nư'7
ngoài :; &à :ang phát triQn gi0i pháp nhà th9ng !inh &'i rBt nhiN. tDnh nng &ưŒt tr?i.
TEi *iệt -a!, hiện nay :; 7G !?t 3ố nhà :V. tư 7ho 7á7 79ng trRnh nhà th9ng
!inh nhưng 7h8 y2. <à phAn phối 7á7 30n ph’! nhCp 78a nư'7 ngoài &'i giá thành
rBt <'n.
=hDnh t• nhKng th47 ti/n :G <à 7J 3J :Q 7hPng O! 7hUn :N tài, WTHI#T $#
V% CH# T&O NG'I NH% TH'NG (INHX.
6535 YI* 2f* ?io* A.it!
Trong !?t gia :Rnh th9ng thường ngày nay, T*, hệ thống nghO nhRn, !áy tDnh, :†n
7hi2. 3áng, r†! 7ửa &à :iện thoEi (i :?ng, ngày 7àng trL nên (/ 3ử (kng &à :a nng
hJn, nhưng !Fi thi2t 1> hoEt :?ng :?7 <Cp &'i 7á7 1? :iN. HhiQn (5ng riêng. ĐiN. này
7G ngh“a <à 7G rBt nhiN. 1? :iN. HhiQn, nPt 7h•nh, <à! phT7 tEp thê! 7.?7 3ống.
*'i ] ngh“a !?t ng9i nhà ”th9ng !inh”, 7á7 thi2t 1> nGi trên 3• :ưŒ7 tD7h hŒp trong
!?t hệ thống :ồng nhBt, 7.ng 7Bp 7á7 7hT7 nng 78a t•ng <oEi thi2t 1> nhưng :ưŒ7 :iN.
HhiQn tCp tr.ng t• 1? :iN. HhiQn tr.ng tA!. -hư &Cy, 7á7 thi2t 1> Wth9ng !inhX rời rE7
trư'7 :Ay giờ :Ay <à 7á7 thành phVn 7B. thành nên !?t hệ thống Wth9ng !inhX.
j?t ng9i nhà th9ng !inh 7Vn :0! 10o nhKng tDnh nng tiện <Œi 7ho người (5ng, tDnh
10o !Ct &à tDnh ti2t Hiệ! nng <ưŒng. +o &Cy yê. 7V. :iN. HhiQn 7ho ng9i nhà 78a
7hPng O! 1ao gồ!,
- =ửa ra‡&ào, :ưŒ7 t4 :?ng :Gng !L 1•ng pa33–or(. =h8 nhAn !.ốn &ào nhà ph0i
nhCp :Png pa33–or( :G. -2. ai :G &ào nhà nhCp 3ai pa33–or( Y.á a <Vn thR 7h.9ng 1áo
:?ng 3• rOo &à gUi :iện 1áo 7ho 7h8 nhà 1i2t. -G th47 34 giPp 7ho ng9i nhà :ưŒ7 10o
!Ct 7ao hJn.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
- Hệ thống 7hi2. 3áng t4 :?ng. Khi &ào nhà, phIng &ệ 3inh, phIng ng8, :†n t4
:?ng 1Ct <ên &à Hhi Hh9ng 7G người :†n t4 :?ng tZt :0! 10o ti2t Hiệ! :iện tối ư.. Іn
7V. thang 7—ng :ưŒ7 1Ct t4 :?ng, người :i :2n :A. :†n 3áng :2n :G tránh !?t 3ố r8i ro
Hh9ng :áng 7G @0y ra 7ho tr˜ nh\ &à người già &ào 1an :ê!. -G th47 34 !ang <Ei nhiN.
tiện <Œi &à ti2t Hiệ! 7ho 7h8 nhAn.
- €†! 7ửa :ưŒ7 t4 :?ng :Gng !L. }an ngày 7ửa t4 :?ng !L 7ho thoáng nhà &à
t.Vn hoàn Hh9ng HhD. }an :ê! r†! t4 :?ng :Gng <Ei tránh 3ưJng, giG.
- Hệ thống 1áo :?ng t'i :iện thoEi 7ho 7h8 nhAn Hhi 7G tr?! :?t nhCp.
j?t :iN. thP &> nKa 78a ng9i nhà th9ng !inh :G <à 7G thQ :iN. HhiNn tBt 70 7á7 thi2t
1> trên 1•ng tay th9ng Y.a !?t 7hi27 :iN. HhiQn &'i 7á7 nPt 1B!. -gồi !?t 7hF 1En 7G
thQ :iN. HhiQn tBt 70 7á7 thi2t 1> :iện thOo ] !.ốn.
6575 (K2 LiI*
-hà th9ng !inh <à !?t :N tài !L &'i rBt nhiN. 7á7 Tng (kng, 7á7 tiện D7h 7G thQ áp
(kng nh•! phk7 &k nh. 7V. ngày 7àng nAng 7ao 78a 7on người. =hDnh &R &Cy !à gi'i
hEn trong !?t :ồ án !9n hU7 7hPng ta Hh9ng thQ gi0i Y.y2t :ưŒ7 h2t 7á7 1ài toán trên
th47 t2. Trư'7 !Zt, 7hPng ta 3• thi 79ng $ 3ố thi2t 1> :iện 7ho ng9i nhà th9ng !inh, t•
:G 7G H2 hoE7h phát triQn &à thi 79ng nhKng thi2t 1> Hhá7 7ho ng9i nhà th9ng !inh.
Trong tưJng <ai, 7hPng ta 3• !L r?ng &à phát triQn :ưŒ7 nhKng thi2t 1> này 1•ng
7á7h !L r?ng Hh0 nng giao ti2p 78a thi2t 1>, như Y.a hntOrnOt hay !Eng :iện thoEi (i
:?ng.
65Q5 N.iX TK
=hPng ta 7Vn tR! hiQ. ng.yên <] hoEt :?ng 78a nhà th9ng !inh &à Tng (kng 79ng
nghệ &ào !9 hRnh thi2t H2 nh•! :áp Tng :ưŒ7 7á7 yê. 7V. :iN. HhiQn :; :Žt ra L trên.
*D (k như hệ thống 7ửa t4 :?ng, r†! 7ửa t4 :?ng, 7hi2. 3áng t4 :?ng, hệ thống 1áo
:?ng…
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
-goài ra 7hPng ta 7Vn 7G 7ái nhRn t6ng Y.an hJn &N 7B. trP7 78a thi2t 1> trong ng9i
nhà th9ng !inh, t• :G ta 3• :>nh hư'ng :ưŒ7 Hh0 nng phát triQn 78a :N tài. TưJng <ai
7G thQ hoàn thiện :ưŒ7 nhKng yê. 7V. !à !?t ng9i nhà th9ng !inh 7Vn 7G.
" T6ng Y.át hGa !9 hRnh &à 7á7 Tng (kng 78a ng9i nhà th9ng !inh.
- %i0i Y.y2t t•ng Hhối 7hT7 nng 1•ng 7á7 thi2t 1> :iN. HhiQn.
" wAy (4ng !9 hRnh ng9i nhà th9ng !inh &à Tng (kng !?t 3ố thi2t 1> :iện :ưŒ7 :iN.
HhiQn t4 :?ng như hệ thống 7ửa t4 :?ng, r†! 7ửa t4 :?ng, ánh 3áng t4 :?ng…
- *E7h ra nhKng H2 hoE7h, hư'ng phát triQn &à thi 79ng 7ho nhKng thi2t 1> Hhá7 !à
trong Hh.9n Hh6 &à thời gian 78a :ồ án 7hPng O! 7hưa hoàn thành :ưŒ7. *D (k 7hPng ta
7G thQ phát triQn nhKng thi2t 1> này 1•ng 7á7h !L r?ng Hh0 nng giao ti2p 78a thi2t 1>,
như Y.a hntOrnOt hay !Eng :iện thoEi (i :?ng, :iN. HhiQn 7á7 thi2t 1> 7Vn tDnh 6n :>nh
7ao.
6585 H]i!) L.R2 .i! ?o L/i
M.a nhKng yê. 7V. &à nhiệ! &k 7Vn thi2t 78a !?t ng9i nhà th9ng !inh, 7hPng ta
7G thQ :ưa ra !?t hư'ng th47 hiện :N tài :Q :Et :ưŒ7 7á7 !k7 :D7h tối ư. nhBt 7ho !?t
ng9i nhà.
 SJ :ồ Hhối 7B. trP7 nhà th9ng !inh
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình 1.1: Sơ đồ khối cấu trúc nhà thông minh
- Khối 70! 1i2n 7G Hh0 nng nhCn (Eng 34 7G !Žt 78a 7on người :Q t4 :?ng 1Ct tZt 7á7
thi2t 1> ph5 hŒp nh. 7V. 3inh hoEt ™1an ngày- 1an :ê!š.
- Khối @ử <] tr.ng tA! 7G nhiệ! &k :iQ. HhiQn toàn 1? 7á7 thi2t 1> :iện th9ng Y.a
7hưJng trRnh :iN. HhiQn ™1ao gồ! 7hưJng trRnh :iN. HhiQn 1•ng tay hay t4 :?ngš &à tDn
hiệ. ph0n hồi 78a 7á7 70! 1i2n.
- Khối :iN. HhiQn t• @a, Sử (kng 3Gng hồng ngoEi :iN. HhiQn 7á7 thi2t 1> trong nhà t•
@a như hệ thống :†n, r†! 7ửa, ti &i, Y.Et…
- Khối !Ct Hh’. &à hiQn th> S=+, th9ng Y.a 7hưJng trRnh :iN. HhiQn tEo ra !?t !Ct
Hh’. &à yê. 7V. người 3ử (kng ph0i nhCp :Png !Ct Hh’. !'i :ưŒ7 &ào nhà, :ồng thời
hiQn th> nhKng H] t4 trong Y.á trRnh Bn !Ct Hh’., giPp người (5ng 7G thQ @á7 :>nh 7hDnh
@á7 nhKng thao tá7 trong Y.á trRnh 3ử (kng.
- Khối hiQn th> nhiệt :?, 7G nhiện &k :o &à hiQn th> :ồng thời Hhống 7h2 nhiệt :? :Q
trong phIng <.9n giK nhiệt :? trong phIng L !?t !T7 6n :>nh.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $a
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
 (Z .<!. uN)Zi !./ L.Z!) Xi!.v
Hình 1.2: Mô hình ngôi nhà thông minh
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $b
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
 L]* ?@ L.*^L LO_! ?io* A.it! !./ L.Z!) Xi!.
}Ogin
=} ngày :ê!
SOt1 :†n 7ửa
Y‡= nhCp !Ct Hh’.
SOt1 7ưa 7hDnh
=} ›= œ$
SOt1 ›=
=} =V. thangœ$
SOt1 =V. thang
=} PhIng ng8œ$
=S€ :†n phIng Hhá7h
SOt1 :†n phIng ng8
۠! phIng ng8 !L
=} Іn ng8œ$
=S€ :†n phIng ng8
SOt1 :†n ng8
=S€ €†! phIn Hhá7h
=S€ €†! phIng ng8
^n(
=S€ :†n 7ửa
Đ
3
S™M.á a <Vnš
Đ
Đ
S
Đ
3
Đ
S
Đ
3
}áo :?ng Y‡= nhCp !Ct Hh’.
SOt1 7ưa 7hDnh
SOt1 €†! phIng Hhá7h
=} PhIng ng8œ$
۠! phIng ng8 !L
^n(
Đ
S
Đ
}áo :?ng
S™M.á a <Vnš
SOt1 €O! phIng Hha7h
SOt1 :†n phIng Hhá7h
Hình 1.3: Lưu đồ thuật t!n nhà thông minh
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $l
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
65m5 T.*+SL Xi!. XZ .<!. L.*^L LO_! uN./ L.Z!) Xi!.v
=á7 Tng (kng 78a W-hà th9ng !inhX :ưŒ7 !9 t0 như 3a.,
$. *ào 7ửa yê. 7V. nhCp !Ct Hh’. 7G m 3ố hiQn th> trên S=+.
 -hCp :Png !Ct Hh’. 7ửa t4 :?ng !L ra, nhCp 3ai :ưŒ7 ph•p nhCp <Ei a <Vn.
-2. Y.á a <Vn 3ai thR rO3Ot hệ thống <Ei t• :V. :ồng thời HD7h hoEt 7h2 :? 1áo
:?ng trong !?t phPt ™7h2 :? 1áo :?ng th.?7 phVn (ư'iš.
 Khi nhCp :Png 7ửa t4 :?ng !L, h2t người &ào thR !?t phPt 3a. 7ửa t4 :?ng
:Gng <Ei. Sa. :G thi2t <Cp 7h2 :? t4 :?ng 7ho nhà. =G thQ (5ng :iN. HhiQn 1•ng
tay :Q tZt 1Ct 7h2 :? t4 :?ng 7h.yQn 3ang 7h2 :? 1•ng tay.
2. =h2 :? 1•ng tay 3ử (kng rO!otO t& 3ony ™:iN. HhiQn t• @aš :Q :iQ. HhiQn 7á7
thi2t 1> trong nhà Hhi :Žt L 7h2 :? 1•ng tay. *D (k như , 1Ct Y.Et, :iN. hIa, ti
&i, 7á7 thi2t 1> 7hi2. 3áng….
a. =h2 :? t4 :?ng ,
=0! 1i2n Y.ang :ưŒ7 @•t :Q @á7 :>nh 7h2 :? <à 1an ngày hay 1an :ê!.
}an ngày thR 7h• @•t 7ho :?ng 7J !L r†! 7ửa, tZt 7á7 thi2t 1> 7hi2. 3áng.
 }an :ê!,
• Іn 7ửa 3• t4 :?ng 3áng <ên Hhi th.?7 7h2 :? 1an :ê!
• Khi 7ửa :ưŒ7 !L ra người &ào nhà thR :†n phIng Hhá7h t4 :?ng 3áng <ên,
r†! phIng Hhá7h 3• !L ra.
• Khi :2n 7á7 &> trD 7V. thang 7—ng như 7á7 phIng trong nhà thR :ồng thời
7á7 :†n tEi &> trD :G 3• :ưŒ7 3áng <ên &à 7á7 &> trD Hh9ng :ưŒ7 70! 1i2n @•t thR 3• t4
:?ng tZt 7á7 :†n tEi &> trD :G 3a. $ phPt.
• *ào :2n phIng ng8 thR :†n trong phIng 3áng, <ên giường thR :†n ng8
3áng, :†n phIng tZt :i. Іn ng8 3áng thR :Gng 7á7 r†! 7ửa <Ei &à 1Ct 7h2 :? 10o &ệ 1an
:ê!.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $m
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
• =h2 :? 1áo :?ng :ưŒ7 HD7h hoEt Hhi :i ng8 &à ra Hh\i phIng. Khi 7G
tr?!, :†n 1áo :?ng 3áng <ên &à 7Ii 1áo :?ng 1áo, :ồng thời H2t nối &'i :iện thoEi (i
:?ng 1áo 7ho 7h8 nhà.
• }? 1áo t'i :iện thoEi
K2t nối t'i !?t phD! 78a :iện thoEi 7ài :Žt 3žn 3ố :iện thoEi 78a 7h8 nhà, Hhi 1áo
:?ng 3• HD7h hoEt phD! :G &à t4 :?ng gUi 7ho 7h8 nhà
• Ti2p Y.á trRnh <à Hhi trời 3áng thR 7h.yQn 3ang 7h2 :? 1an ngày. =á7 r†!
7ửa t4 :?ng !L ra :ồng thời tZt tBt 70 7á7 :†n Hhi trời 3áng
• Khi ra ngoài 7ửa t4 :?ng 3• !L ra.=h2 :? !Ct Hh’. !L 7ửa 7h• :ưŒ7 @•t
:2n Hhi 7G người t• ngoài &ào &à &'i :iN. Hiện Hh9ng 7G người trong nhà.
• Khi ra Hh\i nhà 7á7 7h2 :? 1•ng tay 3• :ưŒ7 thoát 1\ &à trL &N 7h2 :? t4
:?ng. Thi2t <Cp 7h2 :? Hhoá 7ửa 1•ng !Ct Hh’. &à 7h2 :? 1áo :?ng. K2t thP7 !?t Y.á
trRnh.
• Trong phIng Hhá7h ta :Žt thê! !?t hệ thống hiQn th> &à 6n :>nh nhiệt :?.
Hệ thống 3ử (kng 70! 1i2n nhiệt Sjal. }Rnh thường nhiệt :? (ao :?ng trong Hho0ng
"i- b# :? thR hệ thống 3• 1áo 1•ng :†n &àng, (ư'i "i :? hệ thống 3• 1áo :†n @anh &à
trên b# :? hệ thống 3• 1áo :†n :\.
œŸ =á7 70! 1i2n :ưŒ7 3ử (kng <à 70! 1i2n Y.ang, 70! 1i2n hồng ngoEi &à 70!
1i2n nhiệt.
35 CÁC PHƯwNG PHÁP ĐI;U $HIqN
PS= &à *i @ử <] <à hai thi2t 1> :iQ. HhiQn :ưŒ7 3ử (kng ph6 1i2n hiện nay. T5y
&ào t•ng yê. 7V. Tng (kng !à ta 7hUn 1? :iN. HhiQn nào 7ho hŒp <].
3565 =x JK!) PLC
PS= - Progra!!a1<O Sogi7 =ontro<<Or <à 1? :iN. HhiQn <ogi7 Hh0 trRnh™ <Cp trRnh
:ưŒ7š. KhLi th8y 1an :V. PS= 7h• 7G 7hT7 nng :iN. HhiQn <ogi7, tT7 <à :iN. HhiQn on-
o như 7á7 rO<ay. PS= hiện :Ei 1Ay giờ 7G Hh0 nng :iN. HhiQn Ph+ &à :iN. HhiQn
!ờ, .&.&. PS= 7ho ph•p !L r?ng thê! 7á7 !o(.<O &ào‡ra nên 7G Hh0 nng Y.0n <] !?t
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
hệ thống <'n trong nhà !áy. +o &Cy PS= Tng (kng :Q :iN. HhiQn !?t hệ thống 30n @.Bt
<'n ™3o &'i *i wử S]š &à 7G :Ž7 tDnh :?ng hU7 7hC! ™3o &'i *i wử S]š như :iN. HhiQn
!T7 nư'7, áp 3.Bt, <ư. <ưŒng, nhiệt :?, tố7 :? 1ng t0i, .&.&.
ĐŽ7 trưng 78a PS= <à Hh0 nng 7G thQ <Cp trRnh :ưŒ7, 7ho ph•p PS= hoEt :?ng
trong !9i trường HhZ7 nghiệt 79ng nghiệp, y2. tố 1Nn &Kng thD7h nghi, :? tin 7Cy 7ao, t•
<ệ hư h\ng rBt thBp, thay th2 &à hiệ. 7h•nh 7hưJng trRnh (/ (àng, Hh0 nng nAng 7Bp 7á7
thi2t 1> ngoEi &i hay giao ti2p :ưŒ7 &'i 7á7 thi2t 1> th9ng !inh Hhá7 như, !áy tDnh, nối
!Eng, 7á7 !o(.< !L r?ng tốt.
T• 7á7 ư. :iQ! nê. trên, hiện nay PS= :; :ưŒ7 Tng (kng trong rBt nhiN. <“nh &47
Hhá7 nha. trong 79ng nghiệp như,
- Hệ thống nAng &Cn 7h.yQn.
- +Ay 7h.yNn :Gng gGi.
- =á7 ro1ot <Zp giáp 30n ph’! .
- +Ay 7h.yNn 7h2 tEo <inh Hiện 1án ()n.
- +Ay 7h.yNn <Zp giáp Ti&i.
- ĐiN. HhiQn hệ thống :†n giao th9ng.
- *à rBt nhiN. nhKng Tng (kng hK. D7h Hhá7
3535 =x JK!) Vi yx 1k
*i @ử <] <à 1? @ử <] tDn hiệ., 7G thQ nhCn tDn hiệ. &ào, tDnh toán, @ử <], @.Bt tDn hiệ.
ra. *i @ử <] Tng (kng :Q th47 hiện 7á7 th.Ct toán :iN. HhiQn yê. 7V. Hhối <ưŒng tDnh
toán <'n ™3o &'i PS=š 7ho 7á7 :ối tưŒng 7G :Ž7 tDnh :?ng hU7 nhanh™3o &'i PS=š như
:iN. HhiQn (Ing :iện, !9!On, tố7 :? :?ng 7J, :iN. HhiQn 7á7 !E7h :iện tử ™tDn hiệ.
hoŽ7 79ng 3.Btš, .&.&.
o. :iQ!,
- *i :iN. HhiQn 7G Hh0 nng :iN. HhiQn <inh hoEt thOo !ong !.ốn 78a người 3ử
(kng (4a &ào phVn !N! :ưŒ7 &i2t.
- Kh0 nng thay :6i !; 7G thQ th47 hiện :ưŒ7.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $s
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
- Hệ thống :Jn gi0n hJn nhiN., HD7h thT7 nh\. HJn nKa 3• gi0! :ưŒ7 :? H•!
6n :>nh (o nhiN. <inh Hiện gAy ra.
- =G thQ thay :6i, thê! 7hT7 nng 1•ng 7á7h thay :6i phVn !N!.
-gày nay *wS :ưŒ7 Tng (kng rBt nhiN. trong 7.?7 3ống 78a 7on người . j?t 3ố
Tng (kng 78a *wS 7G thQ <iệt Hê trong 10ng (ư'i :Ay ,
T.iSL b` !di L.zL )iH ?<!. VF! [.{!) ' LZ
Đồ :iện trong nhà
jáy :à! thoEi
jáy :iện thoEi
=á7 hệ thống an toàn
=á7 1? !L 7ửa ga-ra @O
jáy tr0 <ời
jáy ¡a@
jáy tDnh gia :Rnh
Ti&i
Tr.yNn hRnh 7áp
*=€
jáy Y.ay 7a!Ora
Điện thoEi
jáy tDnh
=á7 hệ thống an
toàn
jáy ¡a@
SI &i 3Gng
jáy 3ao 7hkp
jáy in <a¢Or
jáy in !à.
jáy nhZn tin
jáy tDnh hành trRnh
ĐiN. HhiQn :?ng 7J
TPi :ệ! HhD
Thi2t 1> e}S
Đo <ường
Hệ thống 10o !Ct
ĐiN. HhiQn tr.yNn tin
%i0i trD
ĐiN. hoà nhiệt :?
jL 7ửa Hh9ng 7Vn 7hRa Hhoá
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $i
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
ĐiN. HhiQn t• @a
TrI 7hJi :iện tử
=á7 nhE7 7k :iện tử
jáy HhA.
ĐiN. HhiQn ánh 3áng
jáy nhZn tin
Trong 7á7 Tng (kng trên, Tng (kng :iN. HhiQn t• @a trong WN./ L.Z!) Xi!.X <à
!?t Tng (kng rBt thP &>. Thay 7ho &iệ7 ph0i :Tng (Cy tZt Y.Et, 1Ct :iện, tZt :iện...thR
giờ :Ay 7h• &'i !?t 7hi27 :iN. HhiQn t• @a trong tay ta 7G thQ L ng.yên !?t &> trD trong
nhà !à 7G thQ :iN. HhiQn :ưŒ7 tBt 70 7á7 thi2t 1> :iện tZt !L thOo ] !.ốn . jŽt Hhá7 Hhi
:iN. HhiQn t4 :?ng 7á7 thi2t 1> trong nhà ™như :iQ. HhiQn ánh 3áng, !L 7ửa t4 :?ng..š
thR &i @ử <] 7—ng t\ ra rBt ư. &iệt. w.Bt phát t• nhKng Tng (kng 7Vn trong :N tài WN)Zi
!./ L.Z!) Xi!.X, 7hPng O! :; Y.y2t :>nh 7hUn 1? :iN. HhiQn <à &i @ử <].
y tưLng th47 hiện <à 3ử (kng 3Gng hồng ngoEi :Q :iN. HhiQn, (5ng !?t 1? phát
hồng ngoEi 7G !; hoá &'i nhiN. nPt 1B!, !Fi nPt 1B! &'i !?t !; riêng :iN. HhiQn !?t
thi2t 1>. -goài ra 7—ng 7G thQ :iN. HhiQn 7á7 thi2t 1> này th9ng Y.a giao ti2p &'i !áy
tDnh. *iệ7 gi0i !; :ưŒ7 <Cp trRnh trên &i @ử <] s#l$. Đối &'i Hhối :iN. HhiQn t4 :?ng &à
HhGa 7ửa t4 :?ng hiQn th> trên S=+, ta 7—ng (5ng 70! 1i2n :Q th. nhCn tDn hiệ. &à &i
@ử <] :Q :iN. HhiQn.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
PHẦN II9 N:I DUNG Đ; T%I
CHƯwNG I9 GIỚI THIỆU V; H| VI X} L~ 0D86
656 Tl!) c*H! To 0D86
Hiện nay 7G rBt nhiN. hU *i :iN. HhiQn trên th> trường &'i nhiN. Tng (kng Hhá7
nha., nhưng hU *i :iN. HhiQn j=S- l$ :ưŒ7 3ử (kng r?ng r;i nhBt trên th2 gi'i &à L
*iệt -a!.
*Cy 7n 7T &ào :G, nhKng Tng (kng 78a *i @ử <] trong :N tài 1ao gồ!9
- SCp trRnh &à :iN. HhiQn hệ thống :iN. HhiQn t• @a 1•ng rO!otO t&
- SCp trRnh &à :iN. HhiQn 7ửa ra &ào t4 :?ng hiQn th> S=+
- ĐiN. HhiQn toàn 1? hệ thống :iện trong ng9i nhà
Ta (4 Hi2n (5ng 7á7 7hip &i :iN. HhiQn th.?7 hU j=S-l$ 78a hntO<, !à 7k thQ L :Ay
<à (5ng 7hip s#l$ &R nhKng <] (o 3a.,
• ThT nhBt, s#l$ th.?7 hU j=S-l$ <à 7hip &i :iN. HhiQn. ĐŽ7 :iQ! 78a 7á7 7hip &i
:iN. HhiQn nGi 7h.ng <à nG :ưŒ7 tD7h hŒp &'i :Vy :8 7hT7 nng 78a !?t hệ *wS nh\,
rBt thD7h hŒp &'i nhKng thi2t H2 thOo hư'ng :iN. HhiQn. TT7 <à trong nG 1ao gồ!, !E7h
*wS, 1? nh' 7hưJng trRnh &à (K <iệ., 1? :2!, 1? tEo @.ng, 7á7 76ng &ào‡ra nối ti2p &à
3ong 3ong, !E7h :iN. HhiQn ngZt…
• ThT hai <à, &i :iN. HhiQn s#l$ :ang :ưŒ7 phát triQn thOo 7á7 hư'ng , gi0! nh\
(Ing tiê. thk, tng tố7 :? <à! &iệ7 hay tVn 3ố @.ng nh>p 78a =Pd &à gi0! :iện áp
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
ng.ồn n.9i. -goài ra nG 7G thQ !L r?ng nhiN. 7hT7 nng trên 7hip, !L r?ng 7ho 7á7
thi2t H2 <'n. *R &Cy &i :iN. HhiQn s#l$ :Et :ưŒ7 hai tDnh nng Y.an trUng <à, gi0! 79ng
3.Bt tiê. thk &à 7ho ph•p :iN. HhiQn thời gian th47 nên &N !Žt Tng (kng nG rBt thD7h
hŒp &'i 7á7 thi2t H2 thOo hư'ng :iN. HhiQn.
• ThT 1a <à, &i :iN. HhiQn th.?7 hU j=S-l$ :ưŒ7 hF trŒ !?t tCp <ệnh phong phP
nêng 7ho ph•p nhiN. Hh0 nng !N! (˜o trong &Bn :N &i2t 7hưJng trRnh phVn !N! :iN.
HhiQn.
• =.ối 75ng <à, 7á7 7hip th.?7 hU j=S-l$ hiện :ưŒ7 3ử (kng ph6 1i2n &à :ưŒ7
7oi <à 7h.’n 79ng nghiệp 7ho 7á7 thi2t H2 Hh0 (kng.*'i 3inh &iên !'i <à! Y.On &'i
*ĐK thR s#l$ 7G nhiN. tài <iệ. tha! Hh0o, :ồng thời 7—ng 3ử (kng :Jn gi0n nhBt.
• jŽt Hhá7, Y.a &iệ7 Hh0o 3át th> trường <inh Hiện &iệ7 7G :ưŒ7 7hip s#l$ <à (/
(àng nên !L ra Hh0 nng thi2t H2 th47 t2.
*ào n! $is# hntO< 79ng 1ố 7hip s#l$™s#=l$š, 1? &i :iQ. HhiQn :V. tiên 78a hU &i
:iN. HhiQn j=S-l$. -G 1ao gồ! bK} €•j, $"s }ytO €ej, a" :ường @.Bt nhCp, $
port nối ti2p &à " 1? :>nh thời $m 1it. Ti2p 3a. :G <à 34 ra :ời 78a 7hDp s#l", s#la,
s#ll… &'i nhiN. tDnh nng :ưŒ7 70i ti2n.
Hiện nay hntO< Hh9ng 7In 7.ng 7Bp 7á7 <oEi &i :iN. HhiQn hU7 j=S-l$ nKa, thay &ào
:G 7á7 nhà 30n @.Bt Hhá7. Hiện nay hntO< Hh9ng 7In 7.ng 7Bp 7á7 <oEi *i :iN. HhiQn hU
j=S-l$ nKa, thay &ào :G 7á7 nhà 30n @.Bt Hhá7 như et!O<,
Phi<ip3‡3ignOti73,j+, SiO!On3, jatra£+a<<a3, SO!i7on(.7tor3:ưŒ7 7Bp ph•p <à! nhà
7.ng 7Bp thT hai 7ho 7á7 7hip 78a hU jS=-l$. =hip *i :iN. HhiQn :ưŒ7 3ử (kng r?ng
r;i trên th2 gi'i 7—ng như L *iệt -a! hiện nay <à *i :iN. HhiQn 78a h;ng et!O< &'i
nhiN. 7h8ng <oEi &i :iN. HhiQn Hhá7 nha..
H;ng et!O< 7G 7á7 7hip *i :iN. HhiQn 7G tDnh nng tưJng t4 như 7hip *i :iN. HhiQn
j=S-l$ 78a hntO<, 7á7 !; 3ố 7hip :ưŒ7 thay :6i 7hPt Dt Hhi :ưŒ7 et!O< 30n @.Bt. j; 3ố
s# 7h.yQn thành si, 7h¤ng hEn s#=l" 78a hntO< Hhi 30n @.Bt L et!O< !; 3ố thành
si=l" ™j; 3ố :Vy :8, eTsi=l"š &'i tDnh nng 7hưJng trRnh tưJng t4 như nha.. TưJng
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ""
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
t4 s#l$,s#la,s#ll 7G !; 3ố tưJng :ưJng L et!O< <à si=l$,si=la,si=ll. *i :iN.
HhiQn et!O< 3a. này ngày 7àng :ưŒ7 70i ti2n &à :ưŒ7 16 3.ng thê! nhiN. 7hT7 nng
tiện <Œi 7ho người (5ng.
Sa. Hho0ng thời gian 70i ti2n &à phát triQn, h;ng et!O< t.ng ra th> trường (Ing *i
:iN. HhiQn !ang 3ố hiệ. siS@@ &'i nhiN. 70i ti2n &à :Ž7 1iệt <à 7G thê! Hh0 nng nEp
7hưJng trRnh thOo 7h2 :? nối ti2p rBt :Jn gi0n &à tiện <Œi 7ho người 3ử (kng.
=hDnh &R th2, 7hPng O! :; Y.y2t :>nh <4a 7hUn 1? &i :iN. HhiQn siSl" ™j; :Vy :8 ,
eTsiSl"¥ eT &i2t tZt 78a nhà 30n @.Bt eTj^Sš &'i nhKng <] (o 3a.,
 =á7 *i :iN. HhiQn siS@@ :ưŒ7 70i ti2n t• (Ing si=@@
 =hưJng trRnh &i2t 7ho si=@@ :N. 7hEy :ưŒ7 &'i siS@@.
 siS@@ r˜ hJn si=@@
 siS@@ 7G 7h2 :? nEp nối ti2p &'i !E7h nEp :Jn gi0n 7G Hh0 nng nEp ngay trên
1o !E7h !à Hh9ng 7Vn tháo 7hip &i :iN. HhiQn 3ang !E7h Hhá7 :Q nEp 7hưJng trRnh &à
nhiN. tDnh nng 70i ti2n Hhá7
6535 Giii L.i* To Vi ?io* A.it! 0e=83
65356 Cz* .<!. 0e=839
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "a
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
 ¦ sK} 1? nh' 7hưJng trRnh.
 ¦ +ao :?ng 1ên ngoài &'i thE7h anh §"bjH¢. Th9ng thường, *ĐK siSl" 7hEy
&'i thE7h anh $"jH¢.
 ¦ "lm }ytO €a! n?i.
 ¦ b Port @.Bt nhCp.
 ¦ a Ti!Or‡ =o.ntOr $m 1it Ti!Or #,$,". Ti!Or " 7G 7á7 7hT7 nng
=apt.rO‡=o!parO.
 ¦ s ng.ồn ngZt.
 ¦ -Ep 7hưJng trRnh 3ong 3ong hoŽ7 nEp nối ti2p Y.a :ường SPh.
65353 => ?@ A.Bi
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "b
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình 2.1 Sơ đồ khối h" #$%1
6535a SJ :ồ 7hAn siSl"
Hình 2.2 Sơ đồ ch&n #'S%2
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "l
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
65 C.U! VCC
=hAn 3ố b# <à *== 7Bp :iện áp ng.ồn 7ho *i :iN. HhiQn -g.ồn :iện 7Bp <à
¦l*¨#.l.
35 C.U! GND
=hAn 3ố "# nối %-+™hay nối ja33š. Khi thi2t H2 7Vn 3ử (kng !?t !E7h 6n áp :Q
10o &ệ 7ho *i :iN. HhiQn, 7á7h :Jn gi0n <à 3ử (kng h= 6n áp rs#l.
75 PO-L D •PD€
Port # gồ! s 7hAn ™t• 7hAn a" :2n aiš 7G hai 7hT7 nng,
¦ =hT7 nng @.Bt‡nhCp ,7á7 7hAn này :ưŒ7 (5ng :Q nhCn tDn hiệ. t• 1ên ngoài
&ào :Q @ử <D, hoŽ7 (5ng :Q @.Bt tDn hiệ. ra 1ên ngoài, 7h¤ng hEn @.Bt tDn hiệ. :Q :iN.
HhiQn <O( :Jn 3áng tZt.
¦ =hT7 nng <à 1.3 (K <iệ. &à 1.3 :>a 7h• ™e+r-e+#š , s 7hAn này ™hoŽ7 Port #š
7In <à! nhiệ! &k <By (K <iệ. t• €•j hoŽ7 €ej ngoEi ™n2. 7G H2t nối &'i 1? nh'
ngoàiš, :ồng thời Port # 7In :ưŒ7 (5ng :Q :>nh :>a 7h• 78a 1? nh' ngoài.
Q5 PO-L 6 •P6€
Port P$ gồ! s 7hAn ™t• 7hAn $ :2n 7hAn sš, 7h• 7G 7hT7 nng <à! 7á7 :ường
@.Bt‡nhCp, Hh9ng 7G 7hT7 nng Hhá7.
85 PO-L 3 •P3€
Port " gồ! s 7hAn ™t• 7hAn "$ :2n 7hAn "sš 7G hai 7hT7 nng,
¦ =hT7 nng @.Bt‡nhCp
¦ =hT7 nng <à 1.3 :>a 7h• 7ao ™es-e$lš, Hhi H2t nối &'i 1? nh' ngoài 7G (.ng
<ưŒng <'n,7Vn " 1ytO :Q :>nh :>a 7h• 78a 1? nh', 1ytO thBp (o P# :0! nhCn, 1ytO 7ao (o
P" này :0! nhCn.
m5 PO-L 7 •P7€
Port a gồ! s 7hAn ™t• 7hAn $# :2n $rš, =hT7 nng @.Bt‡nhCp
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "m
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
*'i !Fi 7hAn 7G !?t 7hT7 nng riêng thT hai như trong 10ng 3a.
g5 C.U! Vp=pT •V=T€
-g‘ &ào €ST L 7hAn i <à ng‘ &ào €O3Ot (5ng :Q thi2t <Cp trEng thái 1an :V. 7ho
&i :iN. HhiQn. Hệ thống 3• :ưŒ7 thi2t <Cp <Ei 7á7 giá tr> 1an :V. n2. ng‘ này L !T7 $ tối
thiQ. " 7h. HR !áy.
05 C.U! XTAL6 T/ XTAL3
Hai 7hAn này 7G &> trD 7hAn <à $s &à $i :ưŒ7 3ử (kng :Q nhCn ng.ồn @.ng 7<o7H
t• 1ên ngoài :Q hoEt :?ng, thường :ưŒ7 gh•p nối &'i thE7h anh &à 7á7 tk :Q tEo ng.ồn
@.ng 7<o7H 6n :>nh.
e5 C.U! 2.O [.h[ bd !.i 2.]>!) L-<!. P=pN
PS^- ™ progra! 3torO Ona1<Oš tDn hiệ. :ưŒ7 @.Bt ra L 7hAn "i (5ng :Q tr.y @.Bt
1? nh' 7hưJng trRnh ngoài. =hAn này thường :ưŒ7 nối &'i 7hAn •^ ™o.tp.t Ona1<Oš 78a
€•j ngoài.
Khi &i :iN. HhiQn <à! &iệ7 &'i 1? nh' 7hưJng trRnh ngoài, 7hAn này phát ra tDn
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
hiệ. HD7h hoEt L !T7 thBp &à :ưŒ7 HD7h hoEt " <Vn trong !?t 7h. HR !áy
Khi th47 thi !?t 7hưJng trRnh L €•j n?i, 7hAn này :ưŒ7 (.y trR L !T7 <ogi7
Hh9ng tD7h 747 ™<ogi7 $š
™Kh9ng 7Vn H2t nối 7hAn này Hhi Hh9ng 3ử (kng :2nš
6D5 C.U! ALp •2.U! 2.O [.h[ 2.BL ?`H 2.•"2.U! 7D€
Khi *i :iN. HhiQn tr.y @.Bt 1? nh' t• 1ên ngoài, port # &•a 7G 7hT7 nng <à 1.3
:>a 7h•, &•a 7G 7hT7 nng <à 1.3 (K <iệ. (o :G ph0i tá7h 7á7 :ường (K <iệ. &à :>a 7h•.
TDn hiệ. L 7hAn eS^ (5ng <à! tDn hiệ. :iN. HhiQn :Q gi0i :a hŒp 7á7 :ường :>a 7h• &à
7á7 :ường (K <iệ. Hhi H2t nối 7hPng &'i h= 7hốt.
=á7 @.ng tDn hiệ. eS^ 7G tố7 :? 1•ng $‡m <Vn tVn 3ố (ao :?ng :ưa &ào *i :iN.
HhiQn, như &Cy 7G thQ (5ng tDn hiệ. L ng‘ ra eS^ <à! @.ng 7<o7H 7.ng 7Bp 7ho 7á7
phVn Hhá7 78a hệ thống.
%hi 7hP, Hhi Hh9ng 3ử (kng 7G thQ 1\ trống 7hAn này
665 C.U! pA
=hAn ^e (5ng :Q @á7 :>nh 7hưJng trRnh th47 hiện :ưŒ7 <By t• €•j n?i hay
ۥj ngoEi.
Khi ^e nối &'i <ogi7 $™¦l*š thR *i :iN. HhiQn th47 hiện 7hưJng trRnh <By t• 1?
nh' n?i
Khi ^e nối &'i <ogi7 #™#*š thR *i :iN. HhiQn th47 hiện 7hưJng trRnh <By t• 1?
nh' ngoEi
6535Q5 $SL !Bi [.f! 2E!)9
$. K2t nối trên hai 7hAn wTeS$ &à wTeS",
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "s
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
%hi 7hP, =$,="œ a#p¡¨$#p¡ ™thường :ưŒ7 3ử (kng &'i =$,=" <à tk aap¡š (5ng
6n :>nh (ao :?ng 7ho thE7h anh.
" . =h. HR !áy,
%Ui ¢at <à tVn 3ố (ao :?ng 78a thE7h anh. Đối &'i siS@@ 7G thQ 3ử (kng thE7h
anh 7G tVn 3ố ¢at t• "jH¢ :2n aajH¢.
=h. HR !áy <à Hho0ng thời gian 7Vn thi2t :ưŒ7 Y.i :>nh :Q *i :iN. HhiQn th47
hiện hoàn thành !?t <ệnh 7J 10n. j?t 7h. HR !áy 1•ng $" <Vn 7h. HR (ao :?ng 78a
ng.ồn @.ng (ao :?ng 7Bp 7ho nG.
T7H œ $".To7
*'i, T7H <à 7h. HR !áy
To7 <à 7h. HR 78a ng.ồn @.ng (ao :?ng 7Bp 7ho *i :iN. HhiQn
-hư &Cy,
*'i, T7H <à 7h. HR !áy
o7 <à tVn 3ố (ao :?ng 7Bp 7ho *i :iN. HhiQn.
Khi giao ti2p tr.yNn nối ti2p &'i !áy &i tDnh (5ng thE7h anh 7G tVn
3ố ¢at <à $$.#li"jH¢.
a. K2t nối 7hAn €^S^T-7hAn i
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang "i
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
*iệ7 H2t nối 7hAn €^S^T :0! 10o hệ thống 1Zt :V. <à! &iệ7 Hhi *i :iN. HhiQn
:ưŒ7 7Bp :iện, hoŽ7 :ang hoEt :?ng !à hệ thống 1> <Fi 7Vn tá7 :?ng 7ho *i :iN. HhiQn
hoEt :?ng trL <Ei, hoŽ7 (o người 3ử (kng !.ốn Y.ay &N trEng thái hoEt :?ng 1an :V.. *R
&Cy 7hAn €^S^T :ưŒ7 H2t nối như 3a.,
*'i *i :iN. HhiQn 3ử (kng thE7h anh 7G tVn 3ố ¢at œ $"jH¢ 3ử (kng
=œ$#©¡ &à €œ$#Kª.
Q $SL !Bi 2_2 PO-L Tii 1WJ5
=á7 Port Hhi @.Bt tDn hiệ. L !T7 <ogi7 $ thường Hh9ng :Et :2n l* !à (ao :?ng
trong Hho0ng t• a.l* :2n b.i* &à (Ing @.Bt ra rBt nh\ (ư'i l!e™P#,P" (Ing @.Bt
Hho0ng $!e¥ P$,Pa (Ing @.Bt ra Hho0ng $!e :2n l!eš &R &Cy (Ing @.Bt này Hh9ng
:8 :Q 7G thQ <à! <O( 3áng
T.y nhiên Hhi 7á7 Port @.Bt tDn hiệ. L !T7 <ogi7 # (Ing :iện 7ho ph•p :i Y.a <'n
hJn rBt nhiN., +Ing <'n nhBt Y.a P# , -"l!e , +Ing <'n nhBt Y.a P$,P",Pa , -$l!e
+o :G Hhi H2t nối &'i <O( hoŽ7 7á7 thi2t 1> Hhá7 *i :iN. HhiQn 3• gŽp trL ngEi <à n2.
tá7 :?ng <à! <O( 3áng Hhi *i :iN. HhiQn @.Bt L !T7 $, <P7 này (Ing &à áp ra Hh9ng :8
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang a#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
:Q <O( 7G thQ 3áng r‘ ™<O( :\ 3áng L :iện áp $.m*-"."* &à (Ing trong Hho0ng $#!eš.
KhZ7 phk7 1•ng 7á7h 3a.,
(. )h *+, -!ng khi .i đi/u khi0n 1 m2c $:
3. )h *+, -!ng khi .i đi/u khi0n 4uất 1 m2c 1:
-hư :; trRnh 1ày &R ng‘ ra *i :iN. HhiQn Hhi @.Bt L !T7 $ Hh9ng :8 :Q 7ho <O(
3áng, :Q <O( 3áng :ưŒ7 7Vn :Žt thê! !?t :iện trL H•o <ên ng.ồn *==™gUi <à :iện trL
trOoš.
T.« t•ng trường hŒp !à 7hUn €" :Q (Ing &à áp ph5 hŒp &'i thi2t 1> nhCn.
¦Khi P@.@ L !T7 #, 7G 34 7hênh <ệ7h áp giKa ng.ồn *== &à 7hAn P@.@ -(Ing
:iện :i t• *== Y.a €" &à P@.@ &N ja33, (o :G hiệ. :iện th2 giKa hai 7hAn <O( gVn như
1•ng #, <O( Hh9ng 3áng.
¦Khi P@.@ L !T7 $ ™¦l*š,(Ing :iện Hh9ng 7hEy Y.a 7hAn *i :iN. HhiQn :Q &N
!a33 :ưŒ7, 7G 34 <ệ7h áp giKa hai 7hAn <O(, (Ing :iện trong trường hŒp này Y.a <O( &N
ja33 (o :G <O( 3áng.
€" thường :ưŒ7 3ử (kng &'i giá tr> t• b.rKª :2n $#Kª. -2. tBt 70 7á7 7hAn
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang a$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
trong $ Port :N. H2t nối :Q tá7 :?ng L !T7 7ao thR :iện trL €" 7G thQ thay 1•ng :iện trL
thanh i 7hAn &R nG 7G hRnh (áng &à 3ử (kng (/ hJn Hhi <à! !E7h :iện.
65358 Cz* L-‚2 bI! L-O!) 2GH 0eM83
}? nh' €•j (5ng :Q <ư. 7hưJng trRnh (o người &i2t 7hưJng trRnh &i2t ra.
=hưJng trRnh <à tCp hŒp 7á7 7A. <ệnh thQ hiện 7á7 th.Ct toán :Q gi0i Y.y2t 7á7 79ng &iệ7
7k thQ, 7hưJng trRnh (o người thi2t H2 &i2t trên !áy &i tDnh, 3a. :G :ưŒ7 :ưa &ào <ư.
trong €•j 78a &i :iN. HhiQn, Hhi hoEt :?ng, &i :iN. HhiQn tr.y @.Bt t•ng 7A. <ệnh trong
€•j :Q th47 hiện 7hưJng trRnh. €•j 7In (5ng :Q 7hTa 3ố <iệ. 7á7 10ng, 7á7 tha! 3ố
hệ thống, 7á7 3ố <iệ. 7ố :>nh 78a hệ thống. Trong Y.á trRnh hoEt :?ng n?i (.ng €•j <à
7ố :>nh, Hh9ng thQ thay :6i, n?i (.ng €•j 7h• thay :6i Hhi €•j L 7h2 :? @Ga hoŽ7
nEp 7hưJng trRnh ™(o 7á7 !E7h :iện riêng 1iệt th47 hiệnš.
657 N.i Jƒ 1i*" VA( 9
}? nh' €ej (5ng <à! !9i trường @ử <] th9ng tin, <ư. trK 7á7 H2t Y.0 tr.ng gian
&à H2t Y.0 7.ối 75ng 78a 7á7 ph•p toán, @ử <D th9ng tin. -G 7—ng (5ng :Q t6 hT7 7á7
&5ng :ệ! (K <iệ., trong 7á7 thao tá7 th. phát, 7h.yQn :6i (K <iệ..
CHƯwNG II9 HỆ TH„NG ĐI;U $HIqN T… XA CÁC THI#T B† ĐIỆN D‡NG
ĐI;U $HIqN Vp(OTp TV =ONY
3565 ~ T]ˆ!)
- +5ng €J<O t• :Q :Gng ngZt 7ho 7á7 6 7Z! :iện ""#*, !Fi 6 7Z! (5ng 7ho !?t
thi2t 1>.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang a"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
- +5ng tran3i3tor <à! &iệ7 L 7h2 :? Hhoá :iện tử :Q H•o €J<O !Fi Hhi 7G 1it $ :iN.
HhiQn 7ho 1a¢o 78a tran3i3tor.
- +5ng *ĐK siSl" :Q <Cp trRnh nhCn !; <ệnh t• ĐKTw &à @.Bt ra 1it :iN. HhiQn
7ho tran3i3tor.
- Sử (kng 3Gng hồng ngoEi <à! tDn hiệ. :iN. HhiQn t• @a, 3ử (kng €O!otO Ti*i
Sony :Q phát 3Gng hồng ngoEi &à :ưa ra !; <ệnh :iN. HhiQn.
- +5ng 76ng P# 78a *ĐK si3l" <à! b :V. ra :iN. HhiQn b thi2t 1> Tng &'i 7á7
phD! t• $ b trên €O!o3t Sony.
- jFi phD! &•a <à 1Ct &•a <à tZt, 3a. !Fi <Vn nhBn thR :0o trEng thái.
3535 VWXOLW TV =ONY
-hư :; trRnh 1ày tEi phVn ] tưLng 78a th.y2t trRnh này, L :Ay &iệ7 :iN. HhiQn t• @a
7á7 thi2t 1> :iện :ưŒ7 th47 hiện 1•ng 3Gng hồng ngoEi. *à thi2t 1> :ưŒ7 7hUn :Q phát
3Gng hồng ngoEi 7hDnh <à $ 7hi27 :iN. HhiQn t• @a 78a h;ng Ti *i S•-Y . ĐiN. này
nh•! tho0 !;n nh. 7V. tiện <Œi &à gUn gàng, n2. như 1En Hh9ng !.ốn trong nhà 7G Y.á
nhiN. :iN. HhiQn, &à &iệ7 7V! :iN. HhiQn Ti *i Hh9ng 7h• :iN. HhiQn Ti *i !à 7In :iN.
HhiQn <.9n 7á7 thi2t 1> :iện Hhá7 trong nhà trL nên rBt tiện <Œi.
€O!otO Sony <à $ !áy phát tDn hiệ. hồng ngoEi trong phE! &i Hho0ng $#! :Q
th47 hiện &iệ7 :iN. HhiQn t• @a Hh9ng (Ay. -G 7G 7hT7 nng nhCn <ệnh 78a người :iN.
HhiQn th9ng Y.a 1àn phD!, 3a. :G @.Bt ra !?t t6 hŒp !; <ệnh nh> phAn Tng &'i !Fi
phD! :ưŒ7 1B!. €ồi th47 hiên !; hoá :Q 7hống nhi/. 7á7 1it # &a $ 78a !; <ệnh :G
thOo HiQ. !; hoá riêng 78a h;ng S•-Y :; Y.y :>nh, :G <à HiQ. !; hoá thOo :? r?ng
@.ng, 70 1it # &à $ :N. 7G !T7 7ao &à thBp nhưng :? r?ng @.ng 78a 1it $ (ài hJn 78a 1it
#. Sa. :G :iN. 7h2 tDn hiệ. thOo phưJng pháp :iN. 1iên tDn hiệ. 3ố :Q ghi th9ng tin <ên
3Gng ngZn 7ao tVn :Q 7hống nhi/. &à 7G nng <ưŒng :Q tr.yNn :i @a $#! . *à 7.ối 75ng
<à Hh.y27h :Ei 79ng 3.Bt &Ji nng <ưŒng !?t 7hiN. a* :Q 7h.yQn tDn hiệ. :iện thành tDn
hiệ. ánh 3áng hồng ngoEi phát :i trong Hh9ng gian ,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang aa
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình2.3 Sơ đồ khối ch2c n5ng c6( 7) chu89n ,:ng thu -;ng hồng ng<i
Hình2.= Hình ,<ng th>c t? @à -ơ đồ ch&n
HRnh (Eng th47 t2 78a !?t <oEi €O!otO S•-Y ,
Hình2.% Hình ,<ng th>c t? A+mt+ SBCD
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ab
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Trong phE! &i :N tài, 1àn phD! 3ử (kng 7h• gồ! 7á7 phD! t• $ :2n s, Tng &'i 34
:iN. HhiQn 7ho s thi2t 1> :iện. -2. nhBn phD! $ thR 6 7Z! ""#* 3ố $ 3• :ưŒ7 7Bp :iện
&à thi2t 1> 3ố $ 3• HhLi :?ng. -2. nhBn thê! <Vn nKa thR <Ei 7Zt :iện :i, thi2t 1> <Ei :ưŒ7
tZt :i, &à tưJng t4 như &Cy 7ho 7á7 phD! 7In <Ei. }àn phD! <à hệ thống 7á7 ti2p :iQ!
thường !L. Khi nhBn 1Bt H« phD! nào thR ti2p :iQ! :G :Gng <Ei 3• tEo ra !?t t6 hŒp !;
<ệnh tưJng Tng , !; <ệnh tồn tEi <à 3ố HO@a .
}0ng !; 78a ĐiN. HhiQn Ti*i S•-Y như 3a. ,
T…- PHˆj Tˆ- Hhud -H~ PH¬- j- Su-H ™H^weš
$ ######## #
" #######$ $
a ######$# "
b ######$$ a
l #####$## b
m #####$#$ l
r #####$$# m
s #####$$$ r
i ####$### s
$# ####$##$ i
P€•%€ej ¦ ###$#### $#
P€•%€ej - ###$###$ $$
*•Sdj^ ¦ ###$##$# $"
*•Sdj^ - ###$##$$ $a
jdTh-% ###$#$## $b
P•›^€ ###$#$#$ $l
+hSPSeY ##$$$#$# ae
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang al
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
-hiệ! &k 78a !E7h :iện phDa th. ™78a *ĐK siSl"š <à ph0i gi0i !; :ưŒ7 7á7 !;
<ệnh này :Q 1i2t :ưŒ7 người 3ử (kng :; Bn phD! nào &à :G <à <ệnh gR®
 %i0i j; €^j•T^ ,
Trư'7 tiên ta tR! hiQ. &N !; 78a €O!otO T* , ta @O! hRnh &•
¯
Trên hRnh &• 7ho ta thBy , 1it :V. tiên <à 1it SS} ta :Žt tên 7ho nG <à 1it }#,
1Dt 7.ối 75ng 3• <à 1it }$$ . Trong :G t• ,
}# ° }m , <à r 1it !; <ệnh
}r ± }$$, <à l 1it :>a 7h•
Trong :G , !; <ệnh <à $mH, !; :>a 7h• <à #sH . Khi 3ử (kng !Zt hồng ngoEi thR tBt
70 7á7 (Eng 3Gng trên 3• 1> :0o <Ei như 3a. ,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang am
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
ĐQ th. &à gi0i !; tDn hiệ. t• €O!otO T* ta 7h• 7Vn th. r 1it 7o!!an( ™r 1it !;
<ệnh š &à 7G thQ 1\ Y.a l 1it a((rO33 ™ l 1it (K <iệ. š 1Li &R 7á7 nPt 1B! :N. phát ra 7á7
!; :>a 7h• <à như nha. 7h• Hhá7 nha. &N !; <ệnh .
ĐQ th. :ưŒ7 r 1it !; <ệnh ta <à! như 3a. ,
(E Fhi?t *ậG th(nh ghi H I $1$$$$$$ J.
3E Kh1i đLu 3Mng c!ch chN tOn hiPu 4uống .
cE )hN ch tOn hiPu *9n .
,E )hN ch tOn hiPu 4uống .
+E F< trQ khRng '$$u-.
SE T m2c tOn hiPu :
¦ -2. !T7 tDn hiệ. <à !T7 7ao thR 1it nhCn :ưŒ7 <à 1it # ,
thi2t <Cp 7ờ = œ # , Y.ay ph0i 7G 7ờ nh' e , như &Cy = 3• :ưŒ7 gLi &ào jS} 78a e ,
SS} 78a e 3• :ưŒ7 gLi &ào = . -hư &Cy 3a. r <Vn Y.ay thR = œ $ &à r 1it trái 78a e 3•
7hTa !; <ệnh . Hhi = œ # Y.ay <Ei 1ư'7 ( .
¦ -2. !T7 tDn hiệ. <à !T7 thBp thR 1it nhCn :ưŒ7 <à 1it $ ,
thi2t <Cp 7ờ = œ $, Y.ay ph0i 7G 7ờ nh' e .
Khi = œ # Y.ay <Ei 1ư'7 7 .
-2. = œ $, giá tr> trong thanh ghi e œ +m+l+b+a+"+$+## , 3a. Hhi Y.ay ph0i e th.
:ưŒ7 e œ #+m+l+b+a+"+$+# .
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ar
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
w.Bt n?i (.ng thanh ghi e ra port $ hiQn th> 1•ng 7á7 <O(™ :Ay 7hDnh <à !; <ệnh t•
rO!otO !à s#l$ gi0i !; :ưŒ7š.
357 L]* ?@ L.*^L LO_!
Begin
P3.3=1
Mov A ,#80 h
Acall Delay
Mov C ,P3.3
P3.3=1?
P3.3=0?
P3.3=1?
CY =1?
RRCA
CT:
a!h"#ong
T$%
RRA
CT: &hi'!a!
(n
CY=1?
CT : ghi)o 0
*e!+ C
RRCA
CY=1?
,
*
*
,
,
*
,
*
*
,
*
,
Hình2.% Lưu đồ thuật t!n ch? đU 3Mng t(8
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang as
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
CHƯwNG III 9 sUẢN L~ C}A V%O VA T‰ Đ:NGHIqN TH† TVÊN LCD
7565 Giii L.i* . L.B!)
ĐAy <à !?t hệ thống :Gng !L thOo !; ™pa33–or(š 7ho ph•p !?t 3ố Dt người 7G thQ
ra &ào thOo !; 78a hU. -G 7G thQ :ưŒ7 áp (kng <à! 7ửa ra &ào 78a 7á7 hệ thống 7Vn
!ang tDnh 10o !Ct, gi'i hEn 3ố người ra &ào như, =ửa ra &ào 7J Y.an, nhà !áy, 7á7 Hh.
Y.an trUng...
Trên 7J 3L :G, hệ thống ph0i :0! 10o :ưŒ7 hai yê. 7V. 7J 10n 3a.,
- TDnh an toàn, ph0i 7G 7hT7 nng 10o !Ct.
- +/ 3ử (kng,7G :Vy :8 hư'ng ()n :Q người (5ng 3ử (kng
+o :G 7hPng O! :; :ưa ra yê. 7V. !?t hệ thống 7G 7hT7 nng :Gng !L như 3a.,
7535 $SL 2z* . L.B!)9
• Hệ thống Y.0n <D !?t 3ố !; Tng &'i !?t 3ố người :ưŒ7 7ho ph•p ra &ào L 78a
này &à hoEt :?ng trên 7J 3L 7á7 !; này.
• j; 3ử (kng 7á7 7hK 3ố t• #-Ÿi
• Đ? (ài 78a !; t• $-Ÿ$# 7hK 3ố
• Hệ thống giao ti2p &'i người 3ử (kng th9ng Y.a !?t 1àn phD! :iN. HhiQn &à
hiQn th> trên !àn hRnh .
• }àn phD! gồ! 7á7 phD! 3ố #-i &à 7á7 phD! 7hT7 nng, SOt, ^ntOr,
1a7H3pa7O™š.
• Khi 1Zt :V. , người 3ử (kng :ưŒ7 yê. 7V. nhCp !;,
• -2. 7hUn OntOr,
o Hệ thống 3o 3ánh !; &•a nhCp &'i 7o(O .
o -2. !; :Png, 7ửa 3• !L
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ai
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
o -2. !; 3ai, yê. 7V. nhCp <Ei. -2. nhCp !; 3ai a <Vn <iên ti2p 7h.9ng 3•
1áo :?ng.
• -2. 7hUn 3Ot, KiQ! tra @O! !; 7— 7G :Png hay Hh9ng.
- -2. !; :Png, 7ho ph•p thay :6i !; 1•ng 7á7h nhCp &ào !; !'i &à @á7
nhCn :Png !; này !?t <Vn nKa.
- -2. !; 3ai, Hh9ng 7G hiện tưŒng gR 70. -2. nhCp !; 3ai 1a <Vn <iên ti2p
7h.9ng 3• 1áo :?ng.
• Trong Y.á trRnh nhCp !;, n2. 7G nhV! <)n 7G thQ nhCp <Ei 1•ng 7á7h 3ử (kng nPt
}a7H3pa7O™š
7575 LRH 2.C! [.f! 2E!)9
Trên 7J 3L 7á7 yê. 7V. :; :Žt ra &à 7á7 phAn tD7h 3J 1?, t•ng Hhối :N. 7G 7á7
phưJng án gi0i Y.y2t
• $.Bi b/! [.nX9
}àn phD! gồ! 7á7 nPt. jFi nPt <à !?t 1? phCn :Gng !L 1•ng 7J HhD. =á7 !;
78a 1àn phD! tEo ra 7G thQ :ưŒ7 tEo ra tr47 ti2p hoŽ7 1•ng ph•p Y.•t hàng &à Y.•t 7?t.
Số :V. (Ay ra t• 1àn phD! ph0i ph5 hŒp &'i :V. &ào 78a !E7h @ử <D. Đồng thời
&'i 7àng Dt (Ay thR Hh0 nng 6n :>nh 78a 1àn phD! 7àng tng.
}ố trD thành b hàng &à b 7?t,
- Số :V. ra t• 1àn phD! <à s (Ay.
- Số phD! 7Vn 3ử (kng <à $a
- =In (ư a nPt :Q !L r?ng 7hT7 nng trong tưJng <ai.
• $.Bi .it! L.`9
Yê. 7V. :Žt ra :ối &'i Hhối hiQn th> <à thAn thiện &'i người 3ử (kng.
+5ng S=+.
- o. :iQ!,
HiQn th> r‘ ràng 7G H†! thOo 7h• ()n.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang b#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Thay :6i n?i (.ng <inh hoEt.wử <] <Cp trRnh :Jn gi0n hJn S^+r thanh &à !a trCn
:iQ!.
- -hưŒ7 :iQ!, %iá thành :Zt.
• (P2. yx 1n9
-hư :; thống nhBt L trên ta 7hUn 1? :iN. HhiQn <à 1? &i :iN. HhiQn eTsiSl"
• $SL 1*^!9
Sa. Hhi 7An nhZ7 7á7 phưJng án :; :ưa ra, &à Hh0 nng phối hŒp giKa 7á7 Hhối,
7hPng O! 7hUn gi0i pháp,
- Sử (kng 1àn phD! !a trCn b@b.
- Khối hiQn th> (5ng S=+ 1V$2H
- Khối !E7h @ử <D (5ng &i :iN. HhiQn eTsiSl"
SJ :ồ Hhối 78a hệ thống như 3a.,
Hình 3.1 Sơ đồ khối c6( hP thống
-hiệ! &k 78a Hhối @ử <] tr.ng tA!,
- ĐU7 !; phD! t• 1àn phD! :Q HiQ! tra @O! phD! nào :; :ưŒ7 Bn &à th47
hiện 7hT7 nng 78a phD! :G.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang b$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
- Sư. giá tr> 78a 7á7 !; :Q !L HhGa.
- Sư. 7á7 7hưJng trRnh @ử <] phD! Bn, !L HhGa, :6i !;, 1áo :?ng…
- Sư. 7hưJng trRnh :iN. HhiQn S=+.
• => ?@ XZ [.\!) ASL !Bi9
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang b"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình 3.2 Sơ đồ mô GhWng k?t nối
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ba
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
75Q L]* ?@ L.*^L LO_!
*!a$!
-.& *&=/0 Re!$ie)=3
coen"' =0
01i c!c ge!2ey&ey&a 34a 2ey
5h6i !.o 7CD *e!+ loc2 =1
*e!+ ala$'
Main
7CD 8nha& 'a9
P1.:=0?
*
,
C
!
;
c
"
a
;
!
$
o
n
g
C!c 0e!;in&"!
*!a!")=!$"e?
-e<coe=1?
0oi C!c: chec2coe
=2=1?
0oi C!c )e!"&a))
*e!+ ne<coe=1
*
,
*
,
o&en
01i c!c: chec2coe
=2=1?
7CD: 8c"ng 'a, 'o 2hoa9
7oc2=0> c"a 'o?
C!c !@ A4ng cBa
01i C!c ge!2ey
5ey=en!e$?
elayC:0')
=C0)?
7CD 8c"a ong lai9
*e!+ loc2=1
Re!$y=3
,
*
,
*
,
*
,
*
Re!$y 1
7CD 8lan !h" n"a9
Re!$y=0?
0iD'
$e!$ie)E1
*
,
ala$'
7CD 8vo hie"
hoa9
cl$ ala$' =0
Delay 1'in"!e
*e! ala$'=1
Hình3.3 Lưu đồ thuật t!n hi+nr thX L)Y
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang bb
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
CHƯwNG IV9 HỆ TH„NG T‰ Đ:NG
Q565 (P2. 2aX biS! c*H!)9
Hình =.1 Mô,u* cRm 3i?n Zu(ng
=0! 1i2n Y.ang (5ng :Q phAn 1iệt 1an ngày- 1an :ê!. }Rnh thường Hhi Hh9ng
7G ánh 3áng 7hi2. &ào 70! 1i2n thR 70! 1i2n <.9n tồn tEi !?t n?i trL <'n <P7 :G :iện áp
3• :i t• (ưJng ng.ồn Y.a 1i2n trL &ào 747 } 78a tran¢i3tor <à! tran¢i3tor ()n <P7 này tDn
hiệ. :V. ra 3• <à tDn hiệ. A! ™-š.*i @ử <] @á7 :>nh th.?7 7h2 :? 1an :ên.
Khi 7G ánh 3áng 7hi2. &ào 70! 1i2n thR 70! 1i2n <P7 này tồn tEi !?t n?i trL nh\
Hhi :G :iện áp 3• :i t• A! ng.ồn ()n Y.a 70! 1i2n &ào 747 } 78a tran¢i3tor <à!
tran¢i3tor HhGa <P7 này tDn hiệ. :V. ra 3• <à tDn hiệ. (ưJng ™¦š Y.a !?t :iện trL nh\.SP7
này &i @ử <] @á7 :>nh th.?7 7h2 :? 1an ngày.
b.". =0! 1i2n hồng ngoEi
Hình =.2 Mô,u* cRm 3i?n hồng ng<i
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang bl
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
}Rnh thường <O( phát phát ra !9i trường !?t 3Gng hồng ngoEi nhưng <O( th.
Hh9ng th. Hh9ng nhCn :ưŒ7 tDn hiệ. hồng ngoEi :G (o <O( phát &à <O( th. :ưŒ7 1ố trD
3ong 3ong nha. nên gG7 ph0n @E Y.á nh\. Khi :G tran¢i3tor Hh9ng ()n tDn hiệ. :V. ra 3•
<à A! ™-š.Khi 7G người :i Y.a 3Gng hồng ngoEi phát ra 3• ph0n @E Y.a 7J thQ người <O(
th. 3• th. :ưŒ7 tDn hiệ. :G <à! :iện áp t• (ưJng ng.ồn ()n Y.a <O( th. &ào 747 }
tran¢i3tor <à! tran¢i3tor ()n :iện áp (ưJng ng.ồn 3• :ưŒ7 7Bp &ào :V. ra,tDn hiệ. ra <à
(ưJng ™¦š. +o :G !E7h 70! 1i2n Y.ang (5ng :Q phát hiện người trong phIng.
Q575 H L.B!) 2.iS* M_!) LR ?d!) 9
=hi2. 3áng <à hệ thống tiê. thk :iện Hhá <'n trong ng9i nhà. *iệ7 thi2t H2 7hi2.
3áng t6ng thQ 75ng &'i 34 <4a 7hUn 7á7 <oEi :†n &à phk Hiện <à phVn 7hDnh trong &iệ7
@á7 :>nh 7hi phD nng <ưŒng 78a hệ thống 7hi2. 3áng, 7Zt gi0! tiê. thk nng <ưŒng hJn
nKa 7G thQ :Et :ưŒ7 1•ng 7á7h 3ử (kng !?t hệ thống :iN. HhiQn 7hi2. 3áng hiệ. Y.0.
-hKng nJi 3ử (kng th47 t2, !k7 tiê. 78a :iN. HhiQn 7hi2. 3áng <à Hh.y2n HhD7h 3ử
(kng tối :a ánh 3áng 1an ngày, tránh &iệ7 3ử (kng ánh 3áng Hh9ng 7Vn thi2t. +o &Cy hệ
thống 7hi2. 3áng nhà th9ng !inh Hh9ng 7h• tiện <Œi 7ho người 3ử (kng !à 7In 7Vn :0!
10o !?t y2. tố Y.an trUng :G <à ti2t Hiệ! :iện.
ĐQ tiện <Œi hJn, nh•! giPp 7ho &iệ7 :iN. HhiQn 7á7 thi2t 1> :iện Hh9ng 1> phk
th.?7 Hh9 7Tng &ào :iN. HhiQn t• @a , thR 7á7 ti2p :iQ! thường :Gng &à thường !L 78a
rJ<O :ưŒ7 tCn (kng h2t , &à :ưa ra 7á7 76ng nối 7G a 7hAn &à H2t hŒp 75ng &'i 79ng tZ7 a
747 giống như !E7h :iện 7V. thang , :ưŒ7 !Z7 3ao 7ho 7G thQ 1Ct tZt thi2t 1> 1•ng 70
:iN. HhiQn t• @a &à 79ng tZ7 ngoài ,
j9 hRnh <à, +5ng 79ng tZ7 @oay a :iQ!, !L, tZt, t4 :?ng. :G L nB7 !L thR :iện
7Bp th¤ng Y.a 79ng tZ7 :2n :†n, L nB7 tZt thR ngZt ng.ồn 70 :†n &à 70! 1i2n, L nB7 t4
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang bm
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
:?ng thR 7Bp ng.ồn 7ho 70! 1i2n &à 70! 1i2n 3• :iN. HhiQn :†n t4 :?ng. Hệ thống
7hi2. 3áng t4 :?ng :ưŒ7 Tng (kng trong :N tài,
 Hệ thống 3• 3ử (kng 70! 1i2n Y.ang :Q Y.0n <] 7á7 thiệt 1> 7hi2. 3áng, tZt :†n
Hhi trời 3áng &à 1Ct :†n Hhi trời tối.
 Hệ thống 3• 3ử (kng 70! 1i2n hồng ngoEi :Q <à! tDn hiệ. :iN. HhiQn 1Ct tZt 7á7
thi2t 1> 7hi2. 3áng Hhi 7Vn thi2t.
Q5756 ĐŠ! 2xH
=á7 70! 1i2n hồng ngoEi 3• :Žt tEi 7ửa ra &ào, Hhi 7G người :i &ào 70! 1i2n 3•
@•t &à :iN. HhiQn 7ho :†n 7ửa t4 :?ng 3áng <ên. *à t4 tZt :i Hhi người ra Hh\i phIng.
-G th47 34 hK. D7h 7ho ta Hhi Hh9ng ph0i !\ tR! 79ng tZ7 :Q 1Ct :†n &à 7—ng Hh9ng <o
Y.ên Hh9ng tZt :†n 3a. Hhi ra Hh\i.
Q5753 ĐŠ! L-O!) !./
Sa. Hhi :†n 7ửa 3áng thR 70! 1i2n hồng ngoEi 7—ng @•t 7ho 79ng tZ7 :†n phIng
t4 :?ng 1Ct <ên.
Q5757 ĐŠ! !)G
Sa. Hhi :†n phIng 1Ct <ên, 7h8 nhà !.ốn :i ng8, 70! 1i2n hồng ngoEi :Žt L
giường 3• @•t 7ho :†n ng8 t4 :?ng 1Ct &à tZt :†n phIng…
Q5Q5 H L.B!) -ŠX 2xH LR ?d!)
¦ Hệ thống 7h• :Jn gi0n gồ! 7G 70! 1i2n hồng ngoEi hoŽ7 70! 1i2n Y.ang :iN.
HhiQn 7ho :?ng 7J Đ= :’y hoŽ7 H•o rIng rU7 trên thanh ray 78a r†! 7ửa. €†! 7ửa 3•
:ưŒ7 !L ra Hhi 7G người &ào phIng 70! 1i2n 1áo hoŽ7 thời :iQ! :G <à ngày &à 3• :Gng
Hhi 70! 1i2n 1áo <à :ê!.
¦ +o trên 7J 3L 7h• <à !9 hRnh :ồ án nên 7á7 :?ng 7J :ưŒ7 3ử (kng :Q H•o 7á7
r†! &à 7ửa 3• <à 7á7 :?ng 7J :ưŒ7 (5ng trong 7á7 :ồ 7hJi tr˜ O! 7G 7á7 giá tr> :>nh !T7
3ử (kng d, h, P tưJng :ối nh\.
Q585 H L.B!) 2.B!) L-dX
Hệ thống 7h• 1ao gồ! 7á7 70! 1i2n :Žt tEi 7ửa 36 78a ng9i nhà. HoŽ7 <à Hhi 7G
!?t ai :G &ào 7ửa 7hDnh nhCp 3ai Y.á a <Vn pa33–or( hoŽ7 70! 1i2n hồng ngoEi :Žt tEi
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang br
Khối
:iN. HhiQn
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7á7 7ửa 36 1áo 7G H˜ tr?! @A! nhCp thR hệ thống 3• t4 :?ng rOo 7h.9ng 1áo :?ng 7ho
7h8 nhà 1i2t...
Q5m5 L]* ?@ L.*^L LO_! . L.B!) LR ?d!)
Begin
5hai +Fo +iGn
Mov P 0,#00h
Mov P 1,#00h
CT:
CT;BA-;D(M
CT:
CT;BA-;-0AY
(n
CB;D(M;-0AY =0?
,
*
Hình =.=: Lưu đồ thuật t!n hP thống t> đUng

%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang bs
Khối
:iN. HhiQn
"s $l


$ $b


h-
a
h-
b
h-
l
h-
m
h-
r

^•= "
-l
•^ =SK *
==
€^¡ %-+ "
-r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
CHƯwNG V9 HỆ TH„NG rN ІNH V% HIqN TH† NHIỆT Đ:
856 => ?@ A.Bi XP2. ?O !.iL ?d 9
Hinh %.1: Sơ đồ khối m<ch đ nhiPt đU
8535 N)*+I! 1k .OPL ?d!) T/ !)*+I! 1k ?O5
85356 C_2 1i!. Ai! Mx JK!) L-O!) XP2.5
- Sử (kng &i :iN. HhiQn hU s#l$.
- Đo nhiệt :? 1•ng 70! 1i2n nhiệt Sjal th9ng Y.a 1? thi2t H2 !E7h 7h.yQn :6i
e+=#s#b
- HiQn th> 1•ng <O( r :oEn
85353 N)*+I! 1k XdL MB 1i!. Ai! [.K2 TK 2.O 2Z!) Ti2 ?O 1]j!)5
85353565 Giii L.i* ADC D0De9
}? e+= #s#i <à !?t thi2t 1> =j•S tD7h hŒp &'i !?t 1? 7h.yQn :6i t• tưJng t4
3ang 3ố s 1it, 1? 7hUn s Hênh &à !?t 19 <ogi7 :iN. HhiQn tưJng thD7h. }? 7h.yQn :6i
e+ s 1it này (5ng phưJng pháp 7h.yQn :6i @Bp @• ti2p. }? 7hUn Hênh 7G thQ tr.y @.Bt
1Bt HNnh nào trong 7á7 ng‘ &ào tưJng t4 !?t 7ánh :?7 <Cp.
Thi2t 1> này <oEi tr• Hh0 nng 7Vn thi2t :iN. 7h•nh :iQ! # 1ên ngoài &à Hh0 nng
:iN. 7h•nh t• 3ố <à! trIn e+= #s#i (/ (àng giao ti2p &'i 7á7 1? &i @ử <].
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang bi
-hiệt :?
!9i trường
j‰=H Đhu-
Khối
hiQn th>
Khối
:iN. HhiQn
"s $l


$ $b


h-
a
h-
b
h-
l
h-
m
h-
r

^•= "
-l
•^ =SK *
==
€^¡ %-+ "
-r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
² SJ :ồ 7hAn e+= #s#i,

Hinh %.2: Sơ đồ ch&n HY)$#$'
² y ngh“a 7á7 7hAn,
. h-
#
:2n h-
r
, s ng‘ &ào tưJng t4.
. e, }, = , gi0i !; 7hUn !?t trong s ng‘ &ào
. ³
-$
:2n ³
-s
, ng‘ ra 3ong 3ong s 1it
. eS^ , 7ho ph•p 7hốt :>a 7h•
. STe€T , @.ng 1Zt :V. 7h.yQn :6i
. =SK , @.ng :ồng hồ
. €^¡ ™¦š, :iện th2 tha! 7hi2. ™¦š
. €^¡ ™-š , :iện th2 tha! 7hi2. ™-š
. *== , ng.ồn 7.ng 7Bp
² =á7 :Ž7 :iQ! 78ae+= #s#i,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang l#
ADCD0De
"s $l


$ $b


h-
"
h-
$
h-
#
e } = eS^ "
-$
"
-"
"
-a
"
-b
"
-s
€^¡ "
-m
STe€T
h-
a
h-
b
h-
l
h-
m
h-
r

^•= "
-l
•^ =SK *
==
€^¡ %-+ "
-r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
. Đ? phAn gi0i s 1it
. T6ng 3ai 3ố 7hưa 7h•nh :>nh ± ´ SS}¥ ± $ SS}
. Thời gian 7h.yQn :6i, $##µ3 L tVn 3ố mb# HH¢
. -g.ồn 7.ng 7Bp ¦ l*
. Điện áp ng‘ &ào # ° l*
. TVn 3ố @.ng 7<o7H $#HH¢ ° $"s# HH¢
. -hiệt :? hoEt :?ng - b#
o
= :2n sl
o
=
. +/ (àng giao ti2p &'i &i @ử <] hoŽ7 (5ng riêng
. Kh9ng 7Vn :iN. 7h•nh ¢Oro hoŽ7 :Vy thang
² -g.yên <] hoEt :?ng,
e+= #s#i 7G s ng‘ &ào tưJng t4, s ng‘ ra s 1it 7G thQ 7hUn $ trong s ng‘ &ào
tưJng t4 :Q 7h.yQn :6i 3ang 3ố s 1it.
=á7 ng‘ &ào :ưŒ7 7hUn 1•ng 7á7h gi0i !;. =hUn $ trong s ng‘ &ào tưJng t4 :ưŒ7
th47 hiện nhờ a 7hAn e++
e
, e++
}
, e++
=
như 10ng trEng thái 3a.,
e } = -g‘ &ào :ưŒ7 7hUn
#
#
#
#
$
#
#
$
$
#
#
$
#
$
#
h-#
h-$
h-"
h-a
h-b
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang l$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
$
$
$
#
$
$
$
#
$
h-l
h-m
h-r
Sa. Hhi HD7h @.ng 3tart thR 1? 7h.yQn :6i 1Zt :V. hoEt :?ng L 7Enh @.ống 78a @.ng
3tart, ng‘ ra ^•= 3• @.ống !T7 thBp 3a. Hho0ng s @.ng 7<o7H ™tDnh t• 7Enh @.ống 78a
@.ng 3tartš. SP7 này 1it 7J trUng 3ố <'n nhBt ™jS}š :ưŒ7 :Žt <ên !T7 $, tBt 70 7á7 1it
7In <Ei L !T7 #, :ồng thời tEo ra :iện th2 7G giá tr> *rO‡", :iện th2 này :ưŒ7 3o 3ánh
&'i :iện th2 &ào in.
¦ -2. *in Ÿ *rO‡" thR 1it jS} &)n L !T7 $.
¦ -2. *in § *rO‡" thR 1it jS} &)n L !T7 #.
TưJng t4 như &Cy 1it H2 ti2p jS} :ưŒ7 :Žt <ên $ &à tEo ra :iện th2 7G giá tr> *rO‡b &à
7—ng 3o 3ánh &'i :iện áp ng‘ &ào *in. M.á trRnh 7T ti2p tk7 như &Cy 7ho :2n Hhi @á7
:>nh :ưŒ7 1it 7.ối 75ng. Khi :G 7hAn ^•= <ên !T7 $ 1áo 7ho 1i2t :; H2t thP7 7h.yQn
:6i.
Trong 3.ốt Y.á trRnh 7h.yQn :6i 7hAn •^ :ưŒ7 :Žt L !T7 $, !.ốn :U7 (K <iệ. ra 7hAn
•^ @.ống !T7 #.
Trong 3.ốt Y.á trRnh 7h.yQn :6i n2. 7G $ @.ng 3tart tá7 :?ng thR e+= 3• ngưng 7h.yQn
:6i.
j; ra - 7ho !?t ng‘ &ào t5y ] <à !?t 3ố ng.yên.
š ™ š ™
š ™
š .™ "lm
− +=
r+S r+S
r+S 7C
. .
. .
C
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang l"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Trong :G *in, :iện áp ng‘ &ào hệ 3o 3ánh.
*rO™¦š, :iện áp tEi 7hAn €^¡™¦š.
*rO™-š, :iện áp tEi 7hAn €^¡™-š.
-2. 7hUn *rO™-š œ # thR - œ "lm.
š ™+ r+S
in
.
.
*rO™¦š œ *77 œ l* thR :Vy thang <à "lm.
- %iá tr> 1ư'7 nh\ nhBt
$ SS} œ
$ "
l
s

œ #,#$im *‡1ytO
*Cy &'i "lm 1ư'7 *in œ l*.
np &ào <'n nhBt 78a e+= #s#i <à l*.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang la
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
8575 => ?@ ASL !Bi [.f! 2E!)
Hình %.3: Sơ đồ k?t nối GhLn c2ng
85756 Dai !.iL ?d T/ MR L.H+ ?li L-ˆ A._!) L.WO !.iL ?d 2GH L(78
=á7 1? 1i2n :6i ™Tran3(.7Orš 7h.yQn :6i 7á7 :Ei <ưŒng &Ct <] &D (k như nhiệt :?,
7ường :? ánh 3áng, <ư. tố7 &à tố7 :? thành 7á7 tDn hiệ. :iện phk th.?7 &ào 1? 1i2n :6i
!à :V. ra 7G thQ <à tDn hiệ. (Eng :iện áp, (Ing, trL Hháng hay (.ng Hháng. *D (k, nhiệt
:? :ưŒ7 1i2n :6i thành &N 7á7 tDn hiệ. :iện 3ử (kng !?t 1? 1i2n :6i gUi <à ThOr!i3tor
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang lb
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
™1? 70! 1i2n nhiệtš, !?t 1? 70! 1i2n nhiệt :áp Tng 34 thay :6i nhiệt :? 1•ng 7á7h thay
:6i trL Hháng nhưng :áp Tng 78a nG Hh9ng t.y2n tDnh.
N.iL ?d •
D
C€
T-ˆ A._!) 2GH 2aX biS! •AΩ€
# "i.bi#
"l $#.###
l# a.sia
rl $.r##
$## #.s$r
JRng %.=: Fr1 kh!ng c6( 3U cRm 3i?n nhiPt th+ nhiPt đU.
(‹ Ma! [.ŒX Dai !.iL ?d Đd 2.n!. y_2 Đf* -H
Sjale -ll = to ¦ $l# = ¦ $.# = $# !*‡¡
Sjal -ll = to ¦ $l# = ¦ $.l = $# !*‡¡
Sjal=e -b# = to ¦ $$# = ¦ $.# = $# !*‡¡
Sjal= -b# = to ¦ $$# = ¦ $.l = $# !*‡¡
Sjal+ # = to ¦ $## = ¦ ".# = $# !*‡¡
JRng %.%: Hư[ng ,\n ch"n *<t c!c cRm 3i?n nhiPt h" LM3%
H• C_2 bd 2aX biS! !.iL .C L(785
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ll
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
SoEt 7á7 1? 70! 1i2n Sjal <à 1? 70! 1i2n nhiệt !E7h tD7h hŒp 7hDnh @á7 7ao
!à :iện áp :V. ra 78a nG tµ <ệ t.y2n tDnh &'i nhiệt :? thOo thang :? =O<3i.3. =hPng
7—ng Hh9ng yê. 7V. 7An 7h•nh ngoài &R &ốn 7hPng :; :ưŒ7 7An 7h•nh. =hPng :ưa ra
:iện áp $#!* 7ho !Fi 34 thay :6i $
#
=. }0ng 75m57 hư'ng ()n ta 7hUn 7á7 70! 1i2n hU
Sjal.
b• P.Bi .Ž[ Ln! .i* T/ M> ?@ A.Bi [.Bi ).h[ L(78 Tii 0D86
w•t trường hŒp nối !?t Sjal t'i !?t e+= s#i S4 thay :6i trL Hháng ph0i
:ưŒ7 7h.yQn thành :iện áp :Q 7G thQ :ưŒ7 3ử (kng 7ho 7á7, e+= s#i 7G :? phAn (0i s
1Dt &'i tối :a "lm 1ư'7 ™"
s
š &à Sjal ™hoŽ7 jSabš tEo :iện áp $#!* 7ho !Fi 34 thay
:6i nhiệt :? $
#
= nên ta 7G thQ tEo :iN. Hiện *
in
78a e+= s#i tEo ra !?t *
o.t
œ "lm#!*
™",lm*š 7ho :V. ra :V. thang :o. (o &Cy, nh•! tEo ra *
o.t
:Vy thang ",lm* 7ho e+=
s#i ta 7Vn :Žt :iện áp *
rO
‡" œ $,"s*. ĐiN. này <à! 7ho *
o.t
78a e+= s#b :áp Tng tr47
ti2p &'i nhiệt :? :ưŒ7 hiQn th> trên Sjal . =á7 giá tr> 78a *
rO
‡" :ưŒ7 7ho L 10ng a.m.$.
N.iL ?d •
D
C€ V
i!
•XV€ V
O*L
•Dg • DD€
# # #### ####
$ $# #### ###$
" "# #### ##$#
a a# #### ##$$
$# $## #### $#$#
a# a## ###$ $$$#
JRng %.V: ChiPt đU.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang lm
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình %.]: Sơ đồ khối Ghối gh^G LM3% @[i #$%1
2• CaX biS! !.iL L(78D•9
Trong 1ài này 7hPng ta 3ử (kng 7on Sjal+³
_ T`c đi0m:
¦ +0i nhiệt :? 1i2n :6i, # :2n $## :?
¦-hiệt :? ra th¤ng thang :o =O<7i.3 ngh“a <à L "l :? =
:iện áp ra <à #."l*
¦ TưJng Tng $#!*‡:? =
¦ Đ0! 10o :? 7hDnh @á7 #.l :? = tEi nhiệt :? "l :? =.
¦ Sà! &iệ7 &'i ng.ồn n.9i b* :2n a#*
¦ TrL Hháng ra thBp #.$ oh! &'i t0i $!e
¦ Kh0 nng t4 <à! nGng thBp, #.#s :? = trong Hh9ng HhD.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang lr
*i :iN. HhiQn
s#l$
HiQn th> <O( r
:oEn
ĐiN. HhiQn hệ
thống 70nh 1áo
e+=
#s#i
=0! 1i2n
nhiệt Sjal
j9i trường 7Vn
:iN. HhiQn nhiệt
:?
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
_)!ch mac: :Jn gi0n <à nối 7hAn ¦*3 &'i ng.ồn &à 7hAn %-+ &'i :Bt 7hAn •dTPdT
nối &'i 7hAn *in¦ 78a e+=#s#i
85Q5 N)*+I! 1k ?O T/ 2.*+t! ?li L]>!) LR‘MB 2GH ADC
Khi nhiệt :? !9i trường thay :6i
$ ±
<à! 7ho trL Hháng 78a 70!
1i2n Sjal thay :6i ()n :2n :iện áp :V. &ào *
in
78a e+= thay :6i.
Điện áp *
in
&ào e+= 3• :ưŒ7 3o 3ánh &'i d
(
78a e+=. d
(
7G thQ thay
:6i t• #* :2n "™*
rO
‡"š.
}an :V. d
(
œ #, n2. *
in
Ÿ d
(
Hhi :G d
(
3• :ưŒ7 7?ng thê! !?t giá tr> <à
b ∆ .
b b b
, ,
∆ + =
, trong :G ,
m.
.
b
r+S
$#
"lm
š " ‡ ™ "
= = ∆
:ồng thời giá tr> 1? :2! tng thê! $. M.á trRnh 3o 3ánh 7T như &Cy :2n Hhi nào d
(
œ*
in
thR (•ng. Khi :G giá tr> 78a 1? :2! 7hDnh <à giá tr> thCp phAn. %iá tr> thCp phAn này 3•
:ưŒ7 :ưa Y.a !?t 1? gi0i !;, gi0i !; ra nh> phAn rồi :ưa ra 7á7 7hAn e+
#
° e+
r
.
858 Tn!. 2.C! 1i!. Ai! L-O!) XP2.
- Sjal 7G :? 1i2n thiên thOo nhiệt :?, $#!* ‡ $
o
=.
- Đ? 7hDnh @á7 7ao, tDnh nng 70! 1i2n nhiệt :? rBt nhEy, L nhiệt :? "l
o
= nG 7G 3ai
3ố Hh9ng Y.á $¶. *'i tV! :o t• #
o
= ° $"s
o
=, tDn hiệ. ng‘ ra t.y2n tDnh <iên tk7 &'i
nhKng thay :6i 78a tDn hiệ. ng‘ &ào.
- Th9ng 3ố H· th.Ct,
Tiê. tán 79ng 3.Bt thBp.
+Ing <à! &iệ7 t• b##µe ° l!e.
+Ing ngưŒ7 $l!e.
+Ing th.Cn $#!e.
Đ? 7hDnh @á7, Hhi <à! &iệ7 L nhiệt :? "l
o
= &'i (Ing <à! &iệ7 $!e thR :iện áp
ng‘ ra t• ",ib* ° a,#b*.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ls
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
- ĐŽ7 tDnh :iện,
ThOo th9ng 3ố 78a nhà 30n @.Bt Sjal, Y.an hệ giKa nhiệt :? &à :iện áp ng‘ ra
như 3a.,
*
o.t
œ #,#$× T
o
K
œ ",ra ¦ #,#$T
o
=.
*Cy Tng &'i tV! hoEt :?ng t• #
o
= ° $##
o
= ta 7G 34 1i2n thiên :iện áp ng‘ ra <à,
¸ #
o
= thR :iện áp ng‘ ra *
o.t
œ ",ra ™*š.
¸ l
o
= thR :iện áp ng‘ ra *
o.t
œ ",rs ™*š.
……………………………………
¸ $##
o
= thR :iện áp ng‘ ra *
o.t
œ a,ra ™*š.
TV! 1i2n thiên :iện áp tưJng Tng &'i nhiệt :? t• #
o
= - $##
o
= <à $*.
$. TDnh toEn 7hUn tran3irtor
SO( r :oEn Hh9ng (5ng :2n (B. 7hB! thR (>ng Y.a tran3i3tor < "bb!e
+Ing :V. ng ra 78a *ĐK !T7 nh\ nhBt <à
=hUn
*Cy &'i 7á7 th9ng 3ố trên ta thBy tran3i3tor e$#$l < ph5 hŒp nhBt
*'i e$#$l 7G

=hUn hEn (Ing 7ho tran3i3tor < €œ b,rK
". TrL hEn (Ing 7ho <O( :Jn
Thường thường
SEi 7“ ¹
+>ng :V. ng ra 78a *ĐK !T7 nh\ nhBt <à
¹ 7hUn €œ ""#
a. TrL hEn (>ng 7ho <O( r :oEn
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang li
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------

¹ ¹
¹ 7hUn €œ aa#
8585 T.iSL AS XP2.9
a. SJ :ồ ng.yên <]9
Hình %.# SN đồ ngu89n *c m<ch khống ch? @à dn đXnh nhiPt đU
1. SJ :ồ !E7h in.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang m#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình %.' J(r, m<ch khống ch? @à dn đXnh nhiPt đU
7. SJ :ồ 1ố trD <inh Hiện
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang m$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình %.1$ Sơ đồ 3, trO *inh kiPn m<ch khống ch? @à dn đXnh nhiPt đU
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang m"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
CHƯwNG VI9T’NH TOÁN V% CH# T&O (' H“NH
m565 => ?@ A.Bi
Hình V.1: Sơ đồ khối
m535 Tn!. LO_! T/ 2.C! L.iSL b`
Điện áp ""#& e7 Y.a 1i2n áp hE @.ống i& e7 7Bp &ào 7V. :iot :Q 7h•nh <ư.
thành (Ing :iện !?t 7hiN. Y.a h= 6n áp rs#l :Q 6n :>nh (Ing l& += &à ti2p tk7 :ưŒ7
<U7 ph0ng Y.a tk =a &à =m
jE7h ng.ồn 3• 7G hai :V. ra 7hiN. ¦$"& &à ¦ l&. -g.ồn $"& 7Bp 7ho !E7h
Hhống 7h2 &à 6n :>nh nhiệt :? &à !E7h ro<O :Gng 7Zt 7ho :?ng 7J, ng.ồn l& 7Bp 7ho
!E7h 7hDnh &à 7á7 !E7h 70! 1i2n.
m5356 Tn!. LO_! 2.C! 1i!. Ai! 2.O XP2. 2.n!.
 C.C! L-H!MiMLO-
=hon Tran3i3tor <à =$s$l 7G (Ing Y.a h= Hho0ng $#!e 7hUn (ong Y.a SO( <à
$#!e
 Tn!. L-ˆ .P! J{!) 2.O C6068
Khi nhCn tDn hiệ. , *nœr#l!º
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ma
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a
#.r#l #.r
$
l $#
7C Je
J
J
. .
7 H
A
µ
− −
= = =
×
a m
l l $# $# $## b.l
) )) Ac )) ) J
. . . . A 7 hS+ .

⇒ = − = − × × = − × × × =
ĐQ 70! 1i2n hoEt :Ung tốt thR
7C
.
œ"*»a* &'i
7C
. ¼"*
T• :G, (4a &ào th47 t2 ta 7hUn €œ $#Kº
Tá7 (kng Tk $###© <à <à! ph0ng (Ing :iện trư'7 Hhi :ưa &ào h=rs#l.
 IC gQL=3Q8
h=rbSS"bl 7G tá7 (kng 6n :>nh (Ing &à 7.ng 7Bp 7ho giàn S^+ hiQn th>. Khi 3ử
3kng h= này 7Vn 7hP ] !?t 3ố :Ž7 :iQ! 3a.,
 =á7 thống 3ố H“ th.Ct
- Điện áp 7.ng 7Bp *77œ b,rl »l,ll*
- -hiệt :? <à! &iệ7 t• , # »r#
o
=
h= 7h• hoEt :?ng Hhi 7hAn 3ố $i nối A! ng.ồn
m5353 Tn!. 2.C! 1i!. Ai! 2.O XP2. ?io* A.it! ?d!) 2>
=hUn €O<ay l*, 7G :iện trL <à $##º, :iện áp 7h>. 78a ti2p :iQ! <a $$#*+=.
=hUn Tran3i3tor <à =$s$l
Tinh €a,
a
l a #, a
""#
$#
. . .
A
mH
− −
= ≈ Ω
=hUn €aœ ""# º
+Ing Y.a €O<ay ,
€O
€O
l
l#
$##
))
*(8
*(8
. .
7 mH
A
= = =

T6ng (Ing, h7 œ l#!e¦ $#!e œ m#!e
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang mb
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m535 => ?@ !)*+I! 1k
m.".$ SJ :ồ ng.yên <] 7ho toàn hệ thống nhà
Hình V.2: Sơ đồ đi ,&8 ch tàn hP thống nhà
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ml
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m."." SJ :ồ !E7h ng.ồn
Hình V.3: Sơ đồ khối nguồn
Khối ng.ồn (5ng 7h.yQn :6i :iện áp @oay 7hiN. $"& 3ang :iện áp !?t 7hiN. $" &
:Q 7Bp 7ho !E7h :?ng <47 1ao gồ! 7á7 :†n, :?ng 7J. Đồng thời hE áp @.ống l& 7Bp
7ho !E7h :iN. HhiQn.
m.".a SJ :ồ !E7h :iN. HhiQn :?ng 7J
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang mm
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình V.=: Sơ đồ đi/u khi0n đUng cơ
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang mr
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m.".b. SJ :ồ !E7h hiện th> S=+
Hình V.= Sơ đồ khối m<ch hiPn thX L)Y
m.".l SJ :ồ !E7h th. tDn hiệ. :iN. HhiQn 1•ng tay
Hình V.%: Sơ đồ đi ,&8 ch m,u* thu A+mt+
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ms
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m.".m SJ :ồ !E7h 7á7 70! 1i2n
Hình V.V: Sơ đồ m<ch ch cRm 3i?n Zu(ngf Gh&n 3iPt ngà8g đ9mE
Hình V.]: Sơ đồ m<ch ch cRm 3i?n hồng ng<i
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang mi
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m579 BOH-J XP2.
m.a.$ }oar( !E7h 7ho toàn hệ thống nhà
Hình V.#: J(r, m<ch ch tàn hP thống nhà
m.a." SJ :ồ 1ố trD <inh Hiện 7ho toàn hệ thống nhà
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang r#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình V.': Sơ đồ 3ố trO *inh kiPn ch tàn hP thống nhà
m.a.a }oar( !E7h hiện th> S=+
Hình V.': J(r, m<ch hiPn thX L)Y
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang r$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m.a.b SJ :ồ 1ố trD <inh Hiện !E7h hiQn th> S=+
Hình V.1$: Sơ đồ 3ố trO *inh kiPn m<ch hi0n thX L)Y
m.a.l }oar( !E7h 7ho 70! 1i2n hồng ngoEi
Hình V.11: J(r, m<ch ch cRm 3i?n hồng ng<i
m.a.m SJ :ồ 1ố trD <inh Hiện 7ho 70! 1i2n hồng ngoEi
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang r"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình V.12: Sơ đồ 3ố trO *inh kiPn ch cRm 3i?n hồng ng<i
m.a.r }oar( !E7h 7ho 70! 1i2n Y.ang
Hình V.12: J(r, m<ch ch cRm 3i?n Zu(ng
m.a.s }oar( !a7h !Zt th. €O!otO
Hình V.13: J(r, m<ch m<ch thu A+mt+
m.a.i SJ :ồ 1ố trD <inh Hiện 7ho !Zt th. €O!otO
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ra
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình V.1=: Sơ đồ 3ố trO *inh kiPn ch mat thu A+mt+
m.a.$# }oar( !E7h :iN. HhiQn :?ng 7J
Hình V.1%: J(r, m<ch đi/u khi0n đUng cơ
m.a.$$ SJ :ồ 1ố trD <inh Hiện !E7h :iN. HhiQn :?ng 7J
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang rb
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Hình V.1%: Sơ đồ 3ố trO *inh kiPn m<ch đi/u khi0n đUng cơ
m5Q5 T.iSL AS T/ 2.P+ L.x
m.b.$. Thi2t H2 phVn 7Tng ,
M.a nhiN. thời gian tR! hiQ. &à 7á7 ] tưLng :; :ưŒ7 :ưa ra 7.ối 75ng :; thi2t H2
@ong !9 hRnh nhà &à n?i thBt 1ên trong. j9 hRnh nhà :ưŒ7 <à! 1•ng nh4a !i7a, 7á7 :ồ
n?i thBt :ưŒ7 !9 ph\ng thOo :Png th47 t2.
m.b.". =hEy thử 7hưJng trRnh.
Toàn 1? hệ thống 7—ng như 7B. trP7 phVn 7Tng !E7h &à 7hưJng trRnh 7J 10n :;
hoàn thành.T.y &Cy trong Y.á trRnh hoEt :?ng &à @Ay (4ng 7hưJng trRnh th.Ct toán :iN.
HhiQn :; gŽp ph0i !?t 3ố HhG Hhn hEn 7h2 như 3a.,
- =hưJng trRnh :iN. HhiQn :9i Hhi 7hEy 7In !ang tDnh 6n :>nh Hh9ng 7ao (/ ()n
:2n hiện tưŒng trOo 7hDp ™eT siSl"š
- =á7 hệ thống 7ửa hoEt :?ng Hh9ng 7hZ7 7hZn &R 30n ph’! 7In !ang tDnh !9
hRnh Hh9ng thiệt hEi nhiN. &N Hinh t2.
- +o trên th> trường 7á7 <oEi 70! 1i2n :ưŒ7 3ử (kng trong hệ thống nhà th9ng
!inh thường 7G giá thành 7ao &à :0! 10o &N 7hBt <ưŒng hoEt :?ng.=hDnh &R &Cy !à gi'i
hEn trên !?t !9 hRnh :N tài Hh9ng thQ 3ử (kng t'i 7á7 70! 1i2n :G !à 3• :ưŒ7 thay th2
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang rl
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
1•ng 7á7 70! 1i2n Y.ang, 70! 1i2n hồng ngoEi 7G Hho0ng 7á7h &à 74 <y th. phát ngZn
(o :G gAy 0nh hưLng t'i 7á7 Y.á trRnh @ử <] tDn hiệ. Hhi 7G 34 hoEt :?ng 78a 7on người.
- *iệ7 @Ay (4ng 3J :ồ th.Ct toán 7—ng như &i2t 7hưJng trRnh :iN. HhiQn gŽp ph0i
!?t 3ố HhG Hhn Hhi 7h.yQn 7h2 :? giKa 7h2 :? t4 :?ng &à 7h2 :? 1•ng tay. -goài ra
&iệ7 @Ay (4ng thời gian tr/ 7ho 7á7 thi2t 1> !à &)n :0! 10o &i @ử <] :i @•t 7á7 tDn hiệ.
t• 7á7 70! 1i2n Hhá7 7—ng gAy nhiN. HhG Hhn trong &iệ7 &i2t 7hưJng trRnh :iN. HhiQn
&R tDnh hEn 7h2 78a &i :iN. HhiQn <à Hh9ng thQ @ử <] nhiN. &iệ7 75ng !?t <P7 :ưŒ7.
- =á7 :V. ra t• &i @ử <] 7In hEn 7h2 3ố &N <ưŒng 7hAn :iN. HhiQn !à &iệ7 !L r?ng
7hAn 7ho &i @ử <] 7—ng :Ii h\i yê. 7V. &N phVn 7Tng &à 7hưJng trRnh :iN. HhiQn Hhá
phT7 tEp nên 7á7 1? :iN. HhiQn 7ho :†n 7V. thang &à 7á7 !E7h 1áo :?ng :ưŒ7 thay th2
1•ng 7á7 h= 7Tng ™Hh9ng <Cp trRnh :ưŒ7š &à 7á7 !o(.n tD7h hŒp 3žn 7hưJng trRnh :iN.
HhiQn :Q &iệ7 &i2t 7hưJng trRnh :iN. HhiQn :ưŒ7 !?t 7á7h :Jn gi0n hJn &à phVn 7Tng
7—ng Hh9ng Y.á phT7 tEp.
- Trong Y.á trRnh thi2t H2 !E7h Hh9ng thQ <ường h2t :ưŒ7 trư'7 nhKng phát 3inh .
+o &Cy !?t 3ố 7hi ti2t phVn 7Tng Hh9ng thQ :áp Tng :ưŒ7 Hhi :6 7hưJng trRnh hoEt
:?ng nên 1.?7 ph0i thay :6i <Ei phVn 7Tng 7ho ph5 hŒp.
m.b.a j9 hRnh !9 ph\ng

Hình V.1V: Mô hình mô GhWng tr9n GhLn m/m e@+rt+r
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang rm
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
m.b.b j9 hRnh th47 t2
Hình V.1#: Mô hình th>c t?
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang rr
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
PHẦN III9 $#T LUẬN V% HƯỚNG PHÁT TVIqN Đ; T%I
I5 $SL 1*^!
Sa. thời gian th47 hiện Đồ nn Tốt -ghiệp, 75ng &'i 34 hư'ng ()n tCn tRnh 78a
thVy , N)*+,! T-*!) T./!., 7hPng O! :; hoàn thành Đồ nn :Png thOo thời gian Y.y
:>nh. ĐQ th47 hiện :ưŒ7 yê. 7V. 78a :N tài, 7hPng O! :; nghiên 7T., tR! hiQ. nh—ng
&Bn :N &N 7á7 <oEi 70! 1i2n, S=+, *i wử S],… &à 7á7 &Bn :N Hhá7 <iên Y.an :2n :N tài.
Đối &'i phVn thi2t H2 &à thi 79ng , *iệ7 &• !E7h :ưŒ7 th47 hiện nhờ 34 hF trŒ 78a
phVn !N! ^ag<O 3a. :G ngA! !E7h, Hhoan, ráp <inh Hiện &à 7.ối 75ng <à 7ho 7hEy thử.
jŽ7 (5 &Cy :ồ án 7In tồn tEi !?t 3ố hEn 7h2 như ,Hệ thống :iN. HhiQn t4 :?ng
7In 7hưa tối ư., 70! 1i2n hoEt :?ng 7hưa :ưŒ7 nhEy :Q :áp Tng :ưŒ7 7á7 yê. 7V. 78a
:Q tài !ong !.ốn.
II5 P.]>!) .]i!) [._L L-it!
ĐQ :N tài này tng phVn hiệ. Y.0 3ử (kng 7Vn :áp Tng :ưŒ7 nhKng yê. 7V. 3a.,
- =G !?t hệ thống :iện (4 phIng
- =G !?t hệ thống phIng 7háy 7hKa 7háy
- %iao ti2p :4J7 &'i !áy &i tDnh
- jE7h 1áo 7háy t4 :?ng.
- jE7h :o &à 6n :>nh nhiệt :? trong phIng
+o Y.y !9 &à thời gian 78a :ồ án nên 7hPng O! 7hưa 7G :iN. Hiện th47 hiện
:ưŒ7, !ong r•ng nhKng yê. 7V. :G 3• :ưŒ7 th47 hiện trong thời gian Hh9ng @a :Q hoàn
thiện W-g9i nhà th9ng !inhX.
Sa. 75ng, !?t <Vn nKa 7hPng O! @in 7hAn thành 70! Jn thVy N)*+,! T-*!)
T./!. 75ng 7á7 thVy 79 trong Hhoa Điện - Điện Tử :; tCn tRnh hư'ng ()n 7hPng O!
trong 3.ốt thời gian <à! Đồ nn.
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang rs
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
win 7hAn thành 70! Jn 7á7 1En 75ng <'p :; :Gng gGp nhKng ] Hi2n Y.] 1á. :Q :N
tài này hoàn thành tốt :[p.
T/i Li* T.HX $.aO
$‡ %iáo trRnh :iện tử 7n 10n , Khoa Điện - Điện Tử± ĐHSPKT HY
"‡%iáo trRnh &i @ử <] , , Khoa Điện - Điện Tử ± ĐHSPKT HY
a‡ %iáo tRnh &i :iN. HhiQn s#l$ 78a thVy Tống *n •n ,:Ei hU7 }á7h Khoa TpH=j
b‡ Trang –O1,
http,‡‡(iOnt.&iOtna!.nOt‡
http,‡‡–––.a<<(ata3hOOt.7o!‡
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ri
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
PH4 L4C
=hưJng trRnh 7hDnh 7ho toàn 1? hệ thống nhà
¥²²²²²²²²²²²²²²²KHeh }e• }hT +ed €e²²²²²²²²²²
$
+±=de }hT P#.#
+±-He }hT P#.$
+±PH•-%±-%d }hT P#."
+±-%d }hT P#.a
+±}e•±+•-% }hT P#.b
1ao±(iOn±thoai }hT P#.l
+±-He±›= }hT P#.m
+±=ed±THe-% }hT P#.r
j•±€^j±$ }hT P$.#
+•-%±€^j±$ }hT P$.$
j•±€^j±" }hT P$."
+•-%±€^j±" }hT P$.a
¡Se% }hT ##h ¥ (inh nghia ¡<ag (.ng <a! 1it tr.ng gian
7h.yOn tiOng HO..
¥------------------------------------------------
¥²²²²²²²²+ed €e =ej }h^-²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥----------------------------------------------
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang s#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
-%d•h±€e }hT P$.b ¥SeY Td SSe*^ +^ }e•
-%d•h +e €e -%•eh ™noi &oi 7han pa." 7.a 3<a&Oš
(.±phong }hT P$.l ¥SeY Td SSe*^ ™noi &oi 7han pa.a
7.a 3<a&Oš
(ong±7.a }hT P$.r ¥SeY Td j•+d- jeT KHed
™SSe*^š+^ TeT TeT =e =e= THh^T }h
TH±}e•±+•-% }hT P$.m ¥SeY Td j•+d- jeT KHed
Hh^- THh S=+ Te= +•-% =H• }e• +•-% KHh %• Seh jeT KHed
=}±+±-He }hT P".l
=}±+±PH•-%±-%d }hT P"."
=}±+±-%d }hT P".a
=}±=H•-%±T€•j }hT P".b
=}±=H•-%±T€•j$ }hT Pa.a
=}±-He±›= }hT P".$
=}±+^j±-%eY }hT P".m
=}±=ed±THe-% }hT P".r
=}±jeT±THd }hT Pa."
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
•€%####H
<½jP jeh-
•€%##$}H ¥(ia 7hi ngat ti!O # ¥###$}H ngat ngoai $
<½jP TeT±+^-
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang s$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
•€%###aH ¥(ia 7hi ngat ngoai #
<½jP =H^±+•±}e-%±TeY
•€%##a#H
jeh-,
!o& P#,¾##h ¥Sd= +ed =H• =e= =•-% œ#
!o& p$,¾##h
j•* h^,¾$###$##$} ¥=H• PH^P -%eT Thj^ $ *e
-%eT -%•eh $
S^T} T€$ ¥=H• PH^P Thj^ # H•eT +•-%
‡²²²²²²²²²²²²²²²²}eT +ed =Hd•-% T€h-H Td
+•-%²²²²²²²²²²²²²²²²²‡
@Ot±7hO±(o±t.±(ong,
½-} =}±+^j±-%eY,=T±}e-±+^j
=T±}e-±-%eY, j•* P#,¾##H
!o±rO!, ¥!o rO! phong ng. Hhi troi 1at
(a. 3ang
¿n1 =}±+±-%d,phong±Hha7h$
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±+±-%d,phong±Hha7h$
S^T} j•±€^j±" ¥j• €^j PH•-% -%d
=eSS +^SeY$
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang s"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
7<r j•±€^j±"
phong±Hha7h$, ¥Hhi t. phong ng. ra ngoai thi
!o rO! phong Hha7h ra
¿n1 =}±+±-He,1ao±(ong$
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±+±-He,1ao±(ong$
3Ot1 j•±€^j±$ ¥!o rO! phong Hha7h
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
7<r j•±€^j±$
1ao±(ong$,
¿n1 =}±=H•-%±T€•j,1ao±(ong"
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±=H•-%±T€•j,1ao±(ong"
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
3Ot1 1ao±(iOn±thoai
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang sa
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7<r 1ao±(iOn±thoai
1ao±(ong",
¿n1 =}±=H•-%±T€•j$,ra±ngoai$
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±=H•-%±T€•j$,ra±ngoai$
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
3Ot1 1ao±(iOn±thoai
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
7<r 1ao±(iOn±thoai
ra±ngoai$,
¿n1 (ong±7.a,@Ot±7hO±(o±t.±(ong ¥nO. 7a!
1iOn 7a. thang <On œ# thi HiO! tra 7a! 1iOn 7a. thang @.ong
7a<< (O<ay$ ¥(o Hhi Hhoi (ong hO
thong 1On 3<a&O 7o phat tin hiO. !.7 $ &O !a3tOr nOn (On &a rO! 7.a 3O @Ot <.on
™hiOn t.ong nhiO.š
¿n1 (ong±7.a,@Ot±7hO±(o±t.±(ong ¥(o (o 7an
trO !ot <.7 (O 1o Y.a tin hiO. (a. tiOn 3a. (o @Ot <ai tin hiO. 1On 3<a&O
!o& p#,¾########1
7<r j•±€^j±" ¥tat <iOn (ong
3Ot1 +•-%±€^j±" ¥(ong rO! phong
ng.
7a<< (O<ay$
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang sb
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r +•-%±€^j±" ¥(.ng &iO7 (ong
rO!
7a<< (O<ay$ ¥trO !ot 7h.t
7<r j•±€^j±$ ¥tat <iOn (ong
3Ot1 +•-%±€^j±$ ¥(ong rO! phong Hha7h
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r +•-%±€^j±$ ¥(.ng &iO7 (ong
rO!
¿!p @Ot±7hO±(o±t.±(ong
=T±}e-±+^j, ¥Kh^j T€e TeT =e =e= =ej }h^- +^ w^T =e=
+^-
S^T} +±=de ¥+^- =de Td Se-%
phong±ng.,
¿n1 =}±+±PH•-%±-%d,phong±Hha7h
¥nO. 7a! 1iOn 7a. thang @.ong œ# thi HiO! tra 7a! 1iOn 7a. thang <On
7a<< (O<ay"
¿n1 =}±+±PH•-%±-%d,phong±Hha7h
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang sl
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
3Ot1 +±PH•-%±-%d
7<r +•-%±€^j±" ¥tat <iOn
(ong
3Ot1 j•±€^j±" ¥!o rO! phong ng.
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r j•±€^j±" ¥(.ng &iO7 !o rO!
7<r +±-He
phong±Hha7h,
¿n1 =}±+±-He,(On±ng.
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±+±-He,(On±ng. ¥hOt nhiO. <ai @Ot <ai 7a!
1iOn
3Ot1 +±-He
7<r +•-%±€^j±$ ¥tat <iOn (ong
3Ot1 j•±€^j±$ ¥!o rO! phong Hha7h
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang sm
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7<r j•±€^j±$ ¥(.ng &iO7 !o rO!
!o& r$,¾m#h
(On±ng.,
¿n1 =}±+±-%d,nha±›=
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±+±-%d,nha±›=
3Ot1 +±-%d
7<r +±PH•-%±-%d
7<r +±-He
7<r j•±€^j±" ¥tat <iOn (ong
3Ot1 +•-%±€^j±" ¥(ong rO! phong
ng.
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r +•-%±€^j±" ¥(.ng &iO7 (ong
rO!
7a<< (O<ay$ ¥trO !ot 7h.t
7<r j•±€^j±$ ¥tat <iOn (ong
3Ot1 +•-%±€^j±$ ¥(ong rO! phong Hha7h
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang sr
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r +•-%±€^j±$ ¥(.ng &iO7 (ong
rO!
nha±›=,
¿n1 =}±-He±›=,7a.±thang
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±-He±›=,7a.±thang
3Ot1 +±-He±›=
!o& r",¾m#h ¥(at
&ong <ap (O trO ti!O ™ti!O 7a. thang 7hayš
7a.±thang,
¿n1 =}±=ed±THe-%,1ao±(ong
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±=ed±THe-%,1ao±(ong
3Ot1 +±=ed±THe-%
!o& ra,¾m#h ¥(at
&ong <ap (O trO ti!O ™ti!O 7a. thang 7hayš
1ao±(ong,
¿n1 =}±=H•-%±T€•j,1ao±(onga
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ss
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±=H•-%±T€•j,1ao±(onga
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
3Ot1 1ao±(iOn±thoai
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
7<r 1ao±(iOn±thoai
1ao±(onga,
¿n1 =}±=H•-%±T€•j$,ra±ngoai
7a<< (O<ay" ¥trO (O tranh hiOn t.ong nhiO.
¿n1 =}±=H•-%±T€•j$,ra±ngoai
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
3Ot1 1ao±(iOn±thoai
=eSS =Hd•-%±}e•±+•-%
7<r 1ao±(iOn±thoai
ra±ngoai,
¿n1 (ong±7.a,e$ ¥nO. 7a! 1iOn 7a. thang <On œ#
thi HiO! tra 7a! 1iOn 7a. thang @.ong
7a<< (O<ay$ ¥(o Hhi Hhoi (ong hO
thong 1On 3<a&O 7o phat tin hiO. !.7 $ &O !a3tOr nOn (On &a rO! 7.a 3O @Ot <.on
™hiOn t.ong nhiO.š
¿n1 (ong±7.a,e$ ¥(o (o 7an trO !ot <.7 (O 1o Y.a
tin hiO. (a. tiOn 3a. (o @Ot <ai tin hiO. 1On 3<a&O
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang si
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& p#,¾#######$1
7<r j•±€^j±" ¥tat <iOn (ong
3Ot1 +•-%±€^j±" ¥(ong rO! phong
ng.
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r +•-%±€^j±" ¥(.ng &iO7 (ong
rO!
7a<< (O<ay$ ¥trO !ot 7h.t
7<r j•±€^j±$ ¥tat <iOn (ong
3Ot1 +•-%±€^j±$ ¥(ong rO! phong Hha7h
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7a<< (O<ay$
7<r +•-%±€^j±$ ¥(.ng &iO7 (ong
rO!
e$, <¿!p @Ot±7hO±(o±t.±(ong ¥<ap <ai Y.a
trinh HiO! tra
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang i#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
tat±(On, ¥=Hd•-% T€h-H -%eT T€^
TH•h %he- =HeY =H• +•-% =•
j•* Tj•+,¾$$H ¥Hhoi (ong 1o (inh thoi
$ o 7hO (o $m1it - ###$####1
j•* TH#,¾Hh%H™-l####š ¥nap &ao 1ytO 7ao
gia tri l#### œ#.###l3
j•* TS#,¾S•›™-l####š ¥nap &ào 1ytO
thap gia tri l#### œ#.###l3
+^= r$ ¥tr. €$ (i
$
+^= r" ¥tr. €" (i
$
+^= ra
+^= rb
tat±(On±phong±ng.±3a.±Hhi±ra±ngoai,
7¿nO r$,¾##h,tat±(On±nha±›=
7<r +±PH•-%±-%d ¥3a.
Hhi ra ngoai thi tat (On phong ng. 3a. $ Hhoang ti!O 7h. Ho tat (On phong
Hha7h
tat±(On±nha±›=,
7¿nO r",¾##h,tat±(On±7a.±thang ¥nO. 7h.a hOt thoi gian thi HiO!
tra 7a. thang @.ong
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang i$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7<r +±-He±›=
¥nO. hOt thoi gian roi thi (.ng 7a. thang <On
tat±(On±7a.±thang,
7¿nO ra,¾##h,HOt±th.7 ¥nO. 7h.a hOt thoi
gian thi Y.ay &O HiO! tra t. (a.
7<r +±=ed±THe-%
¥nO. hOt thoi gian roi thi (.ng 7a. thang @.ong
HOt±th.7,
rOti
‡²²²²²²²²²²²²²²²²²K^T THd= =Hd•-% T€h-H Td
+•-%²²²²²²²²²²²²²²²²²²‡
¥ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ}eT +ed =Hd•-% T€h-H }e-%
TeYÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
=H^±+•±}e-%±TeY,
½-} +•-%±=de,w$
¥K^j T€e Th- Hh^d }^- SSe*^ +^ TH•eT KH•h =H^ +• }e-%
TeY
=eSS +^SeY" ¥T€^ j•T
=HdT €•h Kh^j T€e Seh
½-} +•-%±=de,w$
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang i"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
Ht, ½jP =eT±=H^±+•±}e-%±TeY
¥TH•eT KH•h =H^ +• }e-% TeY
w$, 3Ot1 =}±jeT±THd ¥S^T} +^ }eT +ed Mde T€h-H +• Th-
Hh^d
!o& a,¾#$######1 ¥+eT %he T€h KH•h +ed Mde T€h-H THd
Th- Hh^d wd-% Td €^j•T^
H$, ½} +•-%±=de,Ht ¥K^j T€e Th-
Hh^d }^- SSe*^ +^ TH•eT KH•h =H^ +• }e-% TeY
¿1 =}±jeT±THd,H$ ¥=H• Th- Hh^d wd•-%
H", ½} +•-%±=de,Ht ¥K^j T€e Th- Hh^d
}^- SSe*^ +^ TH•eT KH•h =H^ +• }e-% TeY
¿n1 =}±jeT±THd,H" ¥=H• Th- Hh^d S^-
Ha, ½} +•-%±=de,Ht ¥K^j T€e Th- Hh^d
}^- SSe*^ +^ TH•eT KH•h =H^ +• }e-% TeY
¿1 =}±jeT±THd,Ha ¥=H• Th- Hh^d wd•-%
½} +•-%±=de,Ht ¥K^j T€e Th- Hh^d }^-
SSe*^ +^ TH•eT KH•h =H^ +• }e-% TeY
<7a<< (O<ay ¥T€^ j•T Sd= +^ Th- Hh^d •- +h-H
!o& 7,=}±jeT±THd ¥%Hh Th- Hh^d wd-% *e• =• -H•
¿7 ghi3o#
3Ot1 7
rr7 a ¥-^d =• -H• œ# THh S^T S^- *e +e• Seh Th-
Hh^d THd +d•= =• =• -H•
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ia
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
¿7 (ath.@ong
3¿!p H" ¥-^d =Hde =Hde- je THh }eT +ed Mde T€h-H =H•
Th- Hh^d S^-
ghi3o#,
7<r 7 ¥-^d =• -H• œ$ THh w•e =• *e +e• Seh Th- Hh^d THd
+d•= =• =• -H•
rr7 a
¿7 (ath.@ong ¥-^d =Hde =He- je THh }eT +ed Mde T€h-H
=H• Th- Hh^d wd•-%
3¿!p Ha
(ath.@ong,
<7a<< <ong(O<ay
rr a ¥Mde T€h-H +e• Seh Th- Hh^d THd +d•=

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²²‡
¥---------K^T THd= Mde T€h-H +• Th- Hh^d €^j•T^ =HdY^- Se-%
w^T PHhj }ej---------

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ib
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²‡
phi!tat, ¥-dT TeT -%d•-
7¿nO a,¾$lh,phi!$
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾$lh,phi!$
j•* P#,¾##H
½jP =H^±+•±}e-%±TeY
phi!$, ¥S• $ - +^-
=de
7¿nO a,¾##h,phi!"
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾##h,phi!"
7p< +±=de
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY

phi!", ¥S• "- +^-
=Hh-H Tۥ-% -He
7¿nO a,¾#$h,phi!a
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾#$h,phi!a
7p< +±-He
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang il
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY

phi!a, ¥S# a - +^-
PH•-% -%d
7¿nO a,¾#"h,phi!b
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾#"h,phi!b
7p< +±PH•-%±-%d
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY

phi!b, ¥S# b - +^-
-%d
7¿nO a,¾#ah,phi!l
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾#ah,phi!l
7p< +±-%d
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY

phi!l, ¥S# l - +^-
}e• +•-%
7¿nO a,¾#bh,phi!m
7a<< (O<ay"
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang im
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7¿nO a,¾#bh,phi!m
7p< +±}e•±+•-%
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY

phi!m, ¥S# m - +^-
-He *^ Sh-H
7¿nO a,¾#lh,phi!r
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾#lh,phi!r
7p< +±-He±›=
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
phi!r, ¥+^- =ed THe-% ¥S# r - +^- =ed
THe-%
7¿nO a,¾#mh,phi!s
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾#mh,phi!s
7p< +±=ed±THe-%
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
phi!s, ¥S# s
7¿nO a,¾#rh,phi!#
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ir
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
phi!#, ¥S# s
7¿nO a,¾#ih,phi!i
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
phi!i, ¥phi! progra! ¦ -------------------j• €^j $
7¿nO a,¾$#h,phi!$#
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾$#h,phi!$#
3Ot1 j•±€^j±$ ¥j• €^j
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$ ¥Thj^ j• €^j
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=S€ j•±€^j±$
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
phi!$#, ¥phi! progra! - -----------------+•-% €^j $
7¿nO a,¾$$h,phi!$$
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾$$h,phi!$$
3Ot1 +•-%±€^j±$ ¥+•-% €^j
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang is
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$ ¥Thj^ +•-% €^j
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=S€ +•-%±€^j±$
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
phi!$$, ¥phi! *•Sdj^ ¦ -------------j• €^j "
7¿nO a,¾$"h,phi!$"
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾$"h,phi!$"
3Ot1 j•±€^j±" ¥j• €^j
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$ ¥Thj^ j• €^j
=S€ j•±€^j±"
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY
phi!$", ¥phi! *•Sdj^ - ----------------+•-% €^j "
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang ii
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7¿nO a,¾$ah,phi!7h.yOn ¥}d•= PHeh -HeY +^- PHhj KHe= *h
=Hd•-% T€h-H Mde +eh =½-^ ™gioi han Hhoang nhayš KH•-% TH^
-HeY *^ jeh- +d•=
7a<< (O<ay"
7¿nO a,¾$ah,phi!7h.yOn
3Ot1 +•-%±€^j±" ¥+•-%
€^j
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$
=eSS +^SeY$ ¥Thj^
+•-% €^j
=S€ +•-%±€^j±"
PHhjKHe=,
¿!p =H^±+•±}e-%±TeY ¥Sd +d-% THeY S^-H =½-^
phi!7h.yOn, ¥=HdY^- Se-% =H^ +• Td +•-%
7¿nO a,¾$bh,PHhjKHe= ¥}d•= PHeh -HeY +^- PHhj KHe= *h
=½-^ KH•-% TH^ -HeY *^ jeh- +d•=
¥
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (oan 7h.ong trinh thoat Hhoi &ong ngat &a tro &O (ia
7hi 1an (a. ™•€% ####Hš¦¦¦¦¦¦¦¦
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $##
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
¥¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
=eT±=H^±+•±}e-%±TeY, ¥KHh €e -%•eh S^ =eT }• =H^ +•
}e-% TeY +^ =HdY^- Se-% Td +•-%
j•* a#H,¾##H ¥<.. (ia 7hi 1y<O 7ao &ao o nho a#h
j•* a$H,¾a#H ¥nap tiOp 1y<O thap 7on <ai &ao o nho tiOp
thOo
=eSS +^SeY"
P•P l#H ¥<ay !ot o nho trong ra
P•P l#H
PdSH a$H ¥7at &ao (ia 7hi (at ™ 1y<O thap tr.o7š
PdSH a#H ¥™1y<O 7ao 3a.š
Ht$,€^Th

‡²²²²²²²²²²²²²²²K^T THd= =H^ +• }e-%
TeY²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²‡
‡²ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ+•e- =Hd•-% T€h-H T€^ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ²‡
=Hd•-%±}e•±+•-%,
j•* €l,¾b ¥tao &ong <ap (O tao tiOng 7h.ong <a.
hon
H$, ½-} ¡Se%,-^wT ¥ 1an (a. 7ho no HO. &oi 7h.ong trinh nO@t .
™<agœ#š
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
j•* €",¾"## ¥ 7ho no HO. "## <an.
+*, =PS P#.b ¥ (ao <iOn t.7 7han p#.b 3a. !oi <an <ap (O tao ra
tiOng HO.
S=eSS +^SYl## ¥ 7ho goi 7h.ong trinh trO l##.3 " <an .
S=eSS +^SYl##
+½-³ €",+* ¥ (O! gian €" (O 7ho no HO. (. "## <an !oi thoi
=PS ¡Se% ¥3a. (o (ao <ai 1it ¡<ag (O 7ho no phat ra
tiOng HO. Hha7 ™¡<agœ$š
-^wT, j•* €",¾"## ¥ 7ho no HO. "## <an.
+*$, =PS P#.b ¥ (ao <iOn t.7 7han p#.b 3a. !oi <an <ap (O tao ra
tiOng HO.
S=eSS +^SYl## ¥ 7ho goi 7h.ong trinh trO l##.3 $ <an ..
+½-³ €",+*$ ¥ (O! gian €" (O 7ho no HO. (. "## <an !oi thoi
=PS ¡Se% ¥ 3a. (o (ao <ai 1it ¡<ag (O 7ho no phat ra tiOng HO.
Hha7 ™¡<agœ#š
+½-³ €l,H$
€^T
(O<ay",
%^=,
j•* "#H,¾#aH
+^Sa,
j•* "$H,¾"lH
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
+^S",
j•* ""H,¾#¡¡H
+^S$,
½-} Pa.",%^= ¥tao Hhoang (o 1it 7ao
+½-³ ""H,+^S$
+½-³ "$H,+^S"
+½-³ "#H,+^Sa
€^T
(O<ay,
!o& "aH,¾$ml
Hm, nop
nop
nop
(¿n¢ "aH,Hm
rOt
(O<ay$,
j•* "bH,¾$
j•* "lH,¾#
j•* "mH,¾#
S•••,
+½-³ "mH,S•••
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#a
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
+½-³ "lH,S•••
+½-³ "bH,S•••
€^T
<ong(O<ay,
!o& "rH,¾r#
Hr, !o& "sH,¾"ll
Hs, (¿n¢ "sH,Hs
(¿n¢ "rH,Hr
rOt
+^SYl##,
j•* €r,¾"l# ¥ 7h.ong trinh 7on <a! trO l##.3. -ap 3o
"l# &à thanh ghi rr.
S••P, -•P ¥ trO $.3
+½-³ €r,S••P ¥ (O! <.i "l# <an
€^T
^n(
I5 C.]>!) L-<!. X^L A.Œ* .i! L.` LCD
<7(±port OY. P" ¥7hon port a ra <7(
On OY. P".r ¥Ona1<O pa.r
r3 OY. P".l ¥rO3Ot pa.l
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#b
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
j•±=de OY. P$.m ¥ !o 7.a
+•-%±=deOY. P$.r ¥ (ong 7.a
a<ar! OY. pa.b ¥(On 1ao (ong ¥noi &oi p$.m 7.a !a3tOr
¥ (ong±rO!±$ OY. pa.b ¥ta7 (ong (ong rO! Hhi 7a! 1iOn 7.a @Ot -
+•-% TH•h +d-% +^ Te= +•-% =H• jeST^€ Sed KHh e- jeT
KHed j• =de,jd= +h=H +^ w^T +^- =Hh-H T€•-% -He
=de±+e±j• }hT Pa.l ¥noi &oi p$.r 7.a !a3tOr
¥-%d•h±€e }hT P$.b ¥1ao 7o ng.oi ra (O tat hOt tat 7a 7a7 thiOt 1i &a
Hhoa 7.a ™noi &oi 7han p$.b 7.a !a3tOrš
71±7.a±trong OY. p$.l
S=+±=S€ OY. #$H ¥
S=+±S-$ OY. s#H ¥ (ongÁ $
S=+±S-" OY. #=#H ¥(ong "
&ar$ OY. r" ¥
tO!p OY. ra ¥
(O<ay OY. rb ¥(O<ay
37an OY. rl ¥
HOy OY. #H ¥7o nhan hay H nhan
nO–7o(O OY. $h ¥Htra 7o 7o(O !oi H
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#l
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
HOy&a< OY. rm ¥!a phi!
3tat.3 OY. rr ¥!a phi! 7h.7 nang
7o(On.! OY. a#h ¥(o (ai !a
7o.nt OY. a$h ¥(On 3o Ht nhap
7o(On.!±$ OY. a"h ¥nhay gia! !a
rOtriO3 OY. aaH ¥
inp.t OY. b#H ¥inp.t <.. 7a7 phi! nhan
.pa33 OY. l#H ¥<.. pa33
7onir! OY. m#h ¥<.. (O nhap <ai
oH OY. "H ¥(.ng pa33–or( œ$
¥
T€d^ OY. $ ¥phi! 7h.7 nang
€^T€Y OY. " ¥ ¥
HOyport OY. P# ¥7hon port $ <a! HOypa(
7o<$ OY. P#.#
7o<" OY. P#.$
7o<a OY. P#."
7o<b OY. p#.a
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#m
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
org #H
a7a<< <7(±init ¥Hhoi tao <7(
7<r HOy ¥@oa 1it HiO! tra phi! nhan
!o& 3p,¾r#H ¥7ho 3p œ r#h
!o& rOtriO3,¾a ¥rOtriO3œa
!o& 7o(On.!,¾# ¥3o <.ong 7o(O
7<r +•-%±=de
7<r j•±=de
7<r a<ar! ¥nap rOtriO3 œ a
¥7<r (ong±rO!±$
¥‡²²²²²²}eT +ed =Hd•-% T€h-H²²²²²‡
!ain,
=S€ =de±+e±j• ¥TeT =de +h
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa <7(
a7a<< <7(±7!(¥goi <Onh
!o& (ptr,¾3tr±OntOr$ ¥ hiOn thi (ong 7h. Â7hao !.ng 1an (aÂ
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾#7#h
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±OntOr" ¥ hiOn thi (ong 7h. Â(On 3!artho.3OÂ
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a7a<< <7(±3tr
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7

!o& a,¾#$h
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±OntOr ¥tro (On 7h.oi OntOr, hiOn thi (ong 7h. Â nhap !aÂ
a7a<< <7(±3tr ¥nap 7h.oi
!o& a,¾S=+±S-" ¥7hon (ongÁ "
a7a<< <7(±7!( ¥goi <Onh
!ain$,
¿n1 rsh,H" ¥HiO! tra (O 7h.yOn 7hO (o 7a! 1iOn hoa7
!at Hha.
¥
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²
¥hiOn thi Y.a trinh 7ho @Ot 7a! 1iOn
!o& a,¾S=+±=S€ ¥
a7a<< <7(±7!(
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#s
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& (ptr,¾3tr±!o±7.a±t.±(ong ¥hiOn thi Â7h.yOn 7hO (oÂ
a7a<< <7(±3tr ¥
!o& a,¾S=+±S-"
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±!o±7.a±t.±(ong$ ¥hiOn thi Â!o 7.a t. (ongÂ
a7a<< <7(±3tr
¿n1 =}±7.a±trong,Ã ¥7ho 7a! 1iOn 7.a @Ot
¥
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
²²²²²²²²²²²²²²²²²
‡²²²²²²²7h.ong trinh 7a! 1iOn²²²²²‡
H$,
7a<< 7t±7.a±trong ¥goi toi 7h.ong trinh !o 7.a t. (ong nho 7a! 1iOn

¿!p !ain$
‡²²²²²²7h.ong trinh !at Hha.²²²²²²‡
H",
a7a<< gOt±inp.t ¥<ay (. <iO. HOy 7h.7 nang
7¿nO 3tat.3,¾T€d^,!ain ¥OntOr
¿1 nO–7o(O,opOn ¥7o pa33 !oi thi nhay (On opOn
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $#i
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
¥7h.ong trinh 7ai (at pa33 1an (a.
!o& (ptr,¾7hH±# ¥tro (On pa33 !a7 (inh ######
!o& 7o.nt,¾m ¥3o Ht nhapœmÁ
a7a<< 7hH ¥7hO7H HOy
¿n1 oH,!ain ¥3ai pa33 thi nhay !ain"
a7a<< 3Ot±.pa33±<b ¥(.ng thi 3Ot.p pa33
3¿!p !ain ¥ ¥
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7h.ong trinh 7on !o Hhoa
opOn,
!o& 7o(On.!±$,7o(On.!
a7a<< 7hH±nO–7o(O
¿n1 oH, rOtry$ ¥Htra (.ng pa33
!o& rOtriO3,¾a ¥
3Ot1 j•±=de
7a<< (O<ay!3 ¥trO !ot 7h.t (O Hhoa <iOn (ong
7<r +•-%±=de ¥!o HhoaÂ
7a<< (O<ay±$3O7 ¥thoi gian trO 7ho no 7.a !o
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7a<< (O<ay±$3O7
7<r j•±=de
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa !an hinh
a7a<< <7(±7!( ¥
!o& (ptr,¾3tr±.n<o7H±$ ¥tro (On 7h.oi Â<o7H i3 Â
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-" ¥(ong "
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±.n<o7H±" ¥Â<o7H i3 (Oa7ti&OÂ
a7a<< <7(±3tr ¥
a7a<< (O<ay±$3O7 ¥$3
!o& a,¾S=+±=S€ ¥
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±.n<o7H±a ¥ÂprO33 ¾ HOy toÂ
a7a<< <7(±3tr ¥
!o& a,¾S=+±S-"
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±.n<o7H±b ¥Â<o7H againÂ
a7a<< <7(±3tr
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7t7 t. (ong (ong 7.a <ai
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7<o3O,
p.3h ##h
!o& r#,¾s#
7<o3O±$,
a7a<< gOt±HOy
7¿nO HOy&a<,¾$b,7<o3O±"
=S€ =de±+e±j• ¥TeT KH•-% =H• -•
PHeT Se-% jeST^€
3Ot1 +•-%±=de
7a<< (O<ay!3 ¥trO !ot 7h.t (O Hhoa <iOn (ong
7<r j•±=de ¥Hhoa <aiÂ
7a<< (O<ay±$3O7 ¥thoi gian trO (ong 7.a
7<r +•-%±=de
3Ot1 rsh ¥@Ot (O 7h.yOn 3ang @Ot 7a! 1iOn
a¿!p 7<o3O±a ¥nhay 7<o3O±a
7<o3O±",
!o& (O<ay,¾$## ¥nO. H nhan Hhoa thi $#3 t. (ong Hhoa
a7a<< (O<ay!3 ¥
(¿n¢ r#,7<o3O±$
pop ##h
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
=S€ =de±+e±j• ¥TeT KH•-% =H• -•
PHeT Se-% jeST^€
3Ot1 +•-%±=de
7a<< (O<ay!3 ¥trO !ot 7h.t (O Hhoa <iOn (ong
7<r j•±=de
7a<< (O<ay±$3O7 ¥thoi gian trO (ong 7.a
7<r +•-%±=de
3Ot1 rsh ¥@Ot (O 7h.yOn 3ang @Ot 7a! 1iOn
7<o3O±a,
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa
a7a<< <7(±7!( ¥Â<(a Hhoa <aiÂ
!o& (ptr,¾3tr±<o7HO(
a7a<< <7(±3tr
a7a<< (O<ay±$3O7
a¿!p !ain
¥3ai pa33 rOtriO3
rOtry$,
!o& a,¾S=+±=S€ ¥3ai pa33 thi nhay (On (ay
a7a<< <7(±7!( ¥ ¥
!o& a,¾"¡H ¥
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$a
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a(( a,rOtriO3 ¥
a7a<< <7(±(at
!o& (ptr,¾3tr±rOtry
a7a<< <7(±3tr
a7a<< (O<ay±$3O7
(¿n¢ rOtriO3,rOtry"
3¿!p a<ar!$
rOtry",
a¿!p !ain
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7t7 1ao (ong
a<ar!$,
!o& a,¾S=+±=S€
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±1<o7HO(
a7a<< <7(±3tr
3Ot1 a<ar! ¥1ao (ong
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$b
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< (O<ay±$3O7
7<r a<ar!
!o& rOtriO3,¾a ¥ng.ng 1ai (ong &a tro <ai
a¿!p !ain
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥(oan (ata 7a7 7h.oi 7an hiOn thi
3tr±OntOr$,
(1 ²±²›^S=•j^ T•²±² Â,#h
3tr±OntOr",
(1 Â -SjeT€H•j^- Â,#h
3tr±OntOr,
(1 Â yO. 7a. nhap !a,Â,#H
3tr±rOtry,
(1 Â <an th. n.aÂ, #H
3tr±1<o7HO(,
(1 Â&o hiO. hoaÂ,#H
3tr±.n<o7H±$,
(1 Â(.ng !aÂ,#H
3tr±.n<o7H±",
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$l
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
(1 Â(a !o Hhoa Â, #H
3tr±.n<o7H±a,
(1 Ânhan 7an7O< (OÂ, #H
3tr±.n<o7H±b,
(1 ÂHhoa <aiÂ, #H
3tr±<o7HO(,
(1 Â(a Hhoa <aiÂ, #H
3tr±!o±7.a,
(1 Â j• =deÂ, #H
3tr±(ong±7.a,
(1 Â +•-% =deÂ, #H
3tr±Hhoa±7.a,
(1 Â7.a (a Hhoa <aiÂ, #H
3tr±!o±7.a±t.±(ong,
(1 Â7h.yOn 7hO (o Â, #H
3tr±!o±7.a±t.±(ong$,
(1 Â!o 7.a t. (ongÂ, #H
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7h.ong trinh hiOn thi <On <7(
<7(±rO3Ot,
!o& <7(±port, ¾#¡¡H
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$m
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& (O<ay,¾"#
a7a<< (O<ay!3
!o& <7(±port, ¾saH
!o& <7(±port, ¾#aH
!o& (O<ay,¾$l
a7a<< (O<ay!3
!o& <7(±port, ¾saH
!o& <7(±port, ¾#aH
!o& (O<ay,¾l
a7a<< (O<ay!3
!o& <7(±port, ¾saH
!o& <7(±port, ¾#aH
!o& (O<ay,¾l
a7a<< (O<ay!3
!o& <7(±port, ¾s"H
!o& <7(±port, ¾#"H
!o& (O<ay,¾l
a7a<< (O<ay!3
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥Hhoi tao <7(
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
<7(±init,
a7a<< <7(±rO3Ot
!o& a,¾"sH ¥b1it <7(
a7a<< <7(±7!(
!o& a,¾#=H ¥tat tro
a7a<< <7(±7!(
!o& a,¾#mH ¥t. (ong tang tro i7rO!ant
a7a<< <7(±7!(
!o& a,¾s#H
a7a<< <7(±7!(
rOt
<7(±(at, ¥goi Hy t. <On <7(
!o& tO!p,a ¥nho a
3–ap a ¥<ay ni11<O 7ao
an< a,¾#¡H ¥ !a3H
a(( a,¾#e#H
!o& <7(±port,a
nop
7<r On
!o& a,tO!p ¥tiOp
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$s
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
an< a,¾#¡H ¥
a(( a,¾#e#H
!o& <7(±port,a
nop
7<r On
!o& (O<ay,¾$#
a7a<< (O<ay!3
rOt
<7(±7!(,
!o& tO!p,a
3–ap a
an< a,¾#¡H
a(( a,¾s#H
!o& <7(±port,a
an< a,¾#¡H
!o& <7(±port,a
!o& a,tO!p
an< a,¾#¡H
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $$i
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a(( a,¾s#H
!o& <7(±port,a
an< a,¾#¡H
!o& <7(±port,a
!o& (O<ay,¾$#
a7a<< (O<ay!3
rOt
¥7h.oi <On <7(
<7(±3tr,
7<r a
!o&7 a,Äa¦(ptr
¿¢ <7(±3tr±On(
in7 (ptr
a7a<< <7(±(at
3¿!p <7(±3tr
<7(±3tr±On(,
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
HOypa(±init,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& HOyport,¾#¡H ¥Hhoi tao phi!
rOt
gOt±HOy,
!o& HOy&a<,¾$ ¥7ho HOy &a<œ$
!o& HOyport,¾r¡H ¥hang$ thap
a7a<< rOa(±7o< ¥(o7 7ot
¿1 HOy, (onO ¥HiO! tra 7o nhan
!o& HOy&a<,¾b ¥hang "
!o& HOyport,¾#}¡H ¥hang " thap
a7a<< rOa(±7o< ¥(o7 7ot
¿1 HOy, (onO ¥Ht 7o nhan
!o& HOy&a<,¾r
!o& HOyport,¾#+¡H
a7a<< rOa(±7o<
¿1 HOy, (onO
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& HOy&a<,¾$$
!o& HOyport,¾#^¡H
a7a<< rOa(±7o<
(onO,
rOt
rOa(±7o<, ¥(o7 7ot
7<r HOy ¥@oa 7o nhan
¿1 7o<$, nO@t7o< ¥Ht n.t (a. tiOn
¿n1 7o<$,Ã ¥(.ng thi 7ho (On Hhi tha ph!
3Ot1 HOy ¥3Ot 7o
rOt
nO@t7o<, ¥7ot"
¿1 7o<", nO@t7o<$ ¥n.t "
¿n1 7o<",Ã ¥
in7 HOy&a<
3Ot1 HOy ¥
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $""
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
nO@t7o<$,
¿1 7o<a, nO@t7o<"
¿n1 7o<a,Ã
in7 HOy&a<
in7 HOy&a<
3Ot1 HOy
rOt
nO@t7o<",
¿1 7o<b, O@it$
¿n1 7o<b,Ã
in7 HOy&a<
in7 HOy&a<
in7 HOy&a<
3Ot1 HOy ¥
rOt
O@it$,
7<r HOy
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"a
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥(i7h !a HOy
tran3<atO,
!o& a,HOy&a< ¥HOy&a< -Ÿ a
7¿nO a,¾$$,¿!p$ ¥Ho œ$# -Ÿ nhay
!o& HOy&a<,¾ÂO ¥œ$# thi nap HOy&a<œÂ@Â
rOt
¿!p$,
7¿nO a,¾$",¿!p" ¥Ho œ$$-Ÿnhay
!o& HOy&a<,¾Â# ¥nap HOy&a< #
rOt
¿!p",
7¿nO a,¾$a,¿!pa ¥Hoœ$"-Ÿ nhay
!o& HOy&a<,¾Â3 ¥HOy&a<œO
rOt
¿!pa,
7¿nO a,¾$b,¿!pb
!o& HOy&a<,¾Â@ ¥3Ot pa33
rOt
¿!pb,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"b
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a(( a,¾Â# ¥7on<ai ¦#-Ÿgi. ng.yOn
!o& HOy&a<,a
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7h.yOn !a HOy thanh phi! 7h.7 nang
gOt±inp.t,
!o& r#,¾inp.t ¥7hon r#œb#h
!o& 7o.nt,¾# ¥(O!œ#
gOt±inp.t±$,
a7a<< gOt±HOy ¥<ay HOy&a<
¿n1 HOy,gOt±inp.t±$ ¥Ho nhan-Ÿnhay <ai
a7a<< tran3<atO ¥7o nhan-Ÿ(i7h HOy&a<
!o& a, HOy&a< ¥HOy&a<œa
!o& Är#,a ¥nap HOy&a<-Ÿb#h
7¿nO Är#,¾Â@Â,7hH±O ¥HOy&a< ¾ @ -ŸHiO! tra OntOrÂOÂ
!o& a,7o.nt ¥(O! œ a,aœ#
¿n¢ gOt±inp.t±1a7H ¥HiO! tra (O! Hha7 #-ŸgOt±inp.t<$
!o& 3tat.3,¾€^T€Y ¥œ# thi 3tat.3 œ O@it
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"l
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
¥7h.ong trinh 7ho phi! 7a7O< @oa $Ht
gOt±inp.t±1a7H, ¥7o.nt Hha7 # 3o phi! nhan
(O7 7o.nt ¥gia! 7o.nt-$
!o& Är#,¾# ¥Är#œ#
(O7 r# ¥gia! r#
!o& a,¾S=+±S-" ¥7hon toa (o hiOn thi
a(( a,7o.nt ¥aœ7o.nt
a7a<< <7(±7!( ¥goi <7(
!o& a,¾Â  ¥goi  Â
a7a<< <7(±(at ¥
!o& a,¾S=+±S-"
a(( a,7o.nt
a7a<< <7(±7!(
3¿!p gOt±inp.t±$ ¥tro &O
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
7hH±O, ¥HiO! tr n.t nhan O
7¿nO Är#,¾ÂOÂ,7hH±3
!o& Är#,¾# ¥Ho phai O thi nhay 7hOH±HOy
!o& 3tat.3,¾T€d^ ¥nap 3tat.3 œtr.O
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"m
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
7hH±3,
7¿nO Är#,¾Â3Â,gOt±inp.t±"
!o& Är#,¾#
a7a<< 3Ot±.pa33±<$ ¥goi 3Ot.p pa33–or(
rOt
gOt±inp.t±", ¥
in7 7o.nt ¥tang (O!
!o& a,Är# ¥
a7a<< gOt±inp.t±a ¥
in7 r# ¥
3¿!p gOt±inp.t±$ ¥
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥hiOn (a.² <On <7(
gOt±inp.t±a,
a7a<< <7(±(at ¥
!o& a,¾$#h ¥(i7h trai 7on tro
a7a<< <7(±7!(
!o& a,¾"l#
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"r
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a7a<< (O<ay!3
!o& a,¾Â²Â ¥hiOn ²
a7a<< <7(±(at
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥3o 3anh pa33 7o 3an &a pa33 &.a nhap
7hH,
!o& r#,¾inp.t ¥inp.t &ao r#
7hH±<",
7<r a ¥@oa a
!o&7 a,Äa¦(ptr ¥nap (. <iO. t. (ptr &ao a
!o& 1,Är# ¥nap (. <iO. phi! &ao 1
7¿nO a,1,7hH±<$ ¥3o 3anh a 1
in7 (ptr ¥nO.œ thi tang (ptr
in7 r# ¥tang r#
(¿n¢ 7o.nt,7hH±<" ¥gia! 7o.nt
3Ot1 oH ¥!o oH
rOt
7hH±<$,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"s
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7<r oH ¥trat-Ÿ thoi
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7t7 3o 3anh &oi pa33 !oi
7hH±nO–7o(O,
!o& r#,¾inp.t ¥phi!-Ÿr#
!o& r$,¾.pa33
7hH±nO–7o(O±<$,
!o& a,7o.nt
7¿nO a,7o(On.!,7hH±nO–7o(O±<"
!o& a,Är# ¥!a phi! &a a
!o& 1,Är$ ¥l#h-Ÿ1
7¿nO a,1,7hH±nO–7o(O±<" ¥œthi tiOp
in7 r# ¥tang r$,r#
in7 r$
(¿n¢ 7o(On.!±$,7hH±nO–7o(O±<$¥m HOy thi 3Ot oH
3Ot1 oH ¥
rOt ¥
7hH±nO–7o(O±<",
7<r oH ¥
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $"i
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
7hH±#,
(1 Â######Â,#h
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥7h.ong trinh 7on 3Ot .p pa33
3Ot±.pa33±<$,
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa <7(
a7a<< <7(±7!( ¥
!o& (ptr,¾3tr±o<(7o(O ¥7h.oi o<( 7o(O
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-" ¥(ong "
a7a<< <7(±7!( ¥ ¥ ¥
a7a<< gOt±inp.t ¥<ay phi!
7¿nO 3tat.3,¾T€d^,3Ot±.pa33±<"¥ ¥
!o& 7o(On.!±$,7o(On.! ¥nap (o (ai 7o(O
a7a<< 7hH±nO–7o(O ¥7hO7H pa33
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $a#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
¿n1 oH,3Ot±.pa33±<" ¥(.ng thi tiOp,Ho thi thoi
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
3Ot±.pa33±<b,
!o& a,¾S=+±=S€ ¥7h.oi ”OntOr nO– 7o(O”
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±nO–
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-"
a7a<< <7(±7!(
a7a<< gOt±inp.t
7¿nO 3tat.3,¾T€d^, 3Ot±.pa33±<"
!o& 7o(On.!,7o.nt ¥nap (o (ai 7o(O
!o& r#,¾inp.t ¥phi!-Ÿr#
!o& r$,¾7onir!
!o& 7o(On.!±$,7o(On.! ¥
a7a<< 7opy±7o(O ¥nap &ao 7onir!
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $a$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
7onir!$,
!o& a,¾S=+±=S€ ¥7h.oi ”7onir! 7o(O”
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±7onir!
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-"
a7a<< <7(±7!(
a7a<< gOt±inp.t
7¿nO 3tat.3,¾T€d^,3Ot±.pa33±<"
!o& a,7o.nt ¥1ang (o (ai thi tiOp
7¿nO a,7o(On.!,rOtypO ¥Ho 1ang thi thoat
!o& r#,¾inp.t
!o& r$,¾7onir!
!o& 7o(On.!±$,7o(On.! ¥7opy inp.t &ao 7onir!
a7a<< 7hH±nO–7o(O±<$ ¥3o 3anh
¿n1 oH,rOtypO ¥(.ng thi tiOp,Ho thi rOtypO
!o& a,¾S=+±=S€ ¥”3a&O”
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $a"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±3a&O(±$
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-"
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±3a&O(±"
a7a<< <7(±3tr
a7a<< (O<ay±$3O7
!o& 7o(On.!±$,7o(On.! ¥7opy 7onir! &ao .pa33
!o& r#,¾7onir! ¥phi!-Ÿr#
!o& r$,¾.pa33
a7a<< 7opy±7o(O
!o& rOtriO3,¾a ¥nap <ai rOtriO3
3Ot1 nO–7o(O ¥nap 1it nO–7o(O
7<r oH ¥@oa oH
a¿!p !ain ¥
3Ot±.pa33±<",
rOt
rOtypO,
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $aa
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& a,¾S=+±=S€ ¥
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±!at7h
a7a<< <7(±3tr ¥
!o& a,¾S=+±S-"
a7a<< <7(±7!(
!o& (ptr,¾3tr±rOtypO
a7a<< <7(±3tr
a7a<< (O<ay±$3O7
¥a7a<< (O<ay±$3O7
a7a<< 3Ot±.pa33±<b
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
3tr±nO–,
(1 Ânhap !a !oiÂ, #h
3tr±3a&O(±$,
(1 Âthay (oi !aÂ,#h
3tr±3a&O(±",
(1 Âthanh 7ongÂ, #h
3tr±o<(7o(O,
(1 Ânhap !a 7. ,#h
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $ab
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
3tr±7onir!,
(1 Ânhap <ai !a  ,#h
3tr±!at7h,
(1 ÂHhong HhopÂ,#h
3tr±rOtypO,
(1 Ânhap <ai !aÂ,#h
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ¥
7opy±7o(O,
!o& a,Är#
!o& Är$,a
in7 r#
in7 r$
(¿n¢ 7o(On.!±$,7opy±7o(O
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
(O<ay±$3O7,
!o& (O<ay,¾"l#
a7a<< (O<ay!3
!o& (O<ay,¾"l#
a7a<< (O<ay!3
!o& (O<ay,¾"l#
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $al
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
a7a<< (O<ay!3
!o& (O<ay,¾"l#
a7a<< (O<ay!3
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
(O<ay!3,
!o& &ar$,¾"a#
(,
nop
nop
(¿n¢ &ar$,(
(¿n¢ (O<ay,(O<ay!3
rOt
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
(O<ay±$!,
p.3h ##h
!o& r#,¾m#
((,
a7a<< (O<ay±$3O7
(¿n¢ r#,((
pop ##h
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $am
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
7t±7.a±trong,
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
¥²²²²²²²²²²²²²²hiOn thi²²²²²²²²²²²²²²²²²²
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa !an hinh
a7a<< <7(±7!( ¥
!o& (ptr,¾3tr±!o±7.a ¥hiOn thi !o 7.a
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-" ¥(ong "
a7a<< <7(±7!(
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
3Ot1 j•±=de
7a<< (O<ay!3
7<r +•-%±=de ¥!o HhoaÂ
7ho,¿1 =}±7.a±trong,7ho ¥7ho 7a! 1iOn 7.a trong nha @Ot
7a<< (O<ay!3
¿1 =}±7.a±trong,7ho
7a<< (O<ay±$3O7
7a<< (O<ay±$3O7
7a<< (O<ay±$3O7
¿1 =}±7.a±trong,7ho ¥nO. &an 7on ng.oi <ai !o ra
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $ar
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²hiOn thi²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa !an hinh
a7a<< <7(±7!( ¥
!o& (ptr,¾3tr±(ong±7.a ¥hiOn thi (ong 7.a
a7a<< <7(±3tr
!o& a,¾S=+±S-" ¥(ong "
a7a<< <7(±7!(
¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²Hhoa 7.a <ai²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
7<r j•±=de
7a<< (O<ay!3
3Ot1 +•-%±=de
a7a<< (O<ay±$3O7
7<r j•±=de
7<r +•-%±=de
S^T} =de±+e±j• ¥Te= +•-% T•h jeST^€ +^ Se-% +^-
PH•-% KHe=H
¥7a<< (O<ay!3 ¥T€^ j•T =HdT =H• jeST^€ -He- +d•= Th-
Hh^d
7a<< (O<ay!3
¥=eSS (O<ay±$3O7
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $as
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
=S€ =de±+e±j• ¥€•h TeT Th- Hh^d +• +h

¥²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²hiOn thi hoan tat 7ong &iO7 (ong 7.a²²²²²²²²²²²
!o& a,¾S=+±=S€ ¥@oa !an hinh
a7a<< <7(±7!( ¥Y.a trinh rO3Ot <ai !an hinh (a! 1ao Hhong 7on Hi t.
nao trOn !an hinh n.a
!o& (ptr,¾3tr±Hhoa±7.a ¥Â<o7H i3 (Oa7ti&OÂ
a7a<< <7(±3tr ¥
a7a<< (O<ay±$3O7 ¥$3
a7a<< (O<ay±$3O7 ¥thoi gian 7ho 7.a (ong
¥²²²²²²²²²²²²²²²HOt th.7 hiOn thi tro &O trang thai 1an (a.²²²²²²²²²²²
7<r rsh ¥@oa (i (O 7h.yOn &O 7hO (o an !at Hha.
¿!p !ain
On(
II5 C.]>!) L-<!. .it! L.` T/ l! ?`!. !.iL ?d
hhh.
h*.
*. &ang 1it p$.#
@anh 1it p$.$
(o 1it p$."
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $ai
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
3tart 1it p$.a
Oo7 1it p$.b
a<O 1it p$.l
org ###h
t(, <7a<< 7(oi
<7a<< hO@±17(
<7a<< 17(±r(oan
<7a<< hiOnthi
¿!p t(
7(oi, 3Ot1 a<O ‡‡7hon HOnh !.on 7h.yOn (oi,1at a<O <On roi <ai @oa
no (i
7<r a<O
3Ot1 3tart
¿1 Oo7,à ‡‡HiO! tra Oo7 (On Hhi no 1ang # thi (o7 s1it (ata
7<r 3tart
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $b#
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& rr,¾"ll ¥$l#
!o& rm,¾$# ¥tao thO! &ong <ap (O (.y tri ti!O gi. nhiOt (o
(O, <7a<< (O<ay$
<7a<< hiOnthi
(¿n¢ rr,(O
(¿n¢ rm,(O
!o& a,pa
7¿nO a,¾a#,Ht7
Ht7, ¿7 3ang±&ang
7¿nO a,¾b",Ht7$
Ht7$, ¿n7 3ang±(o
7<r @anh ‡‡<ay tin hiO. a!
3Ot1 (o
3Ot1 &ang
rOt
3ang±(o, 7<r (o
3Ot1 @anh
3Ot1 &ang
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $b$
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
rOt
3ang±&ang,
7<r &ang
3Ot1 (o
3Ot1 @anh
rOt
hO@±17(,
!o& 1,¾$#
(i& a1
!o& $#h,1
!o& $$h,a
rOt
17(±r(oan,
!o& (ptr,¾i##h
!o& a,$#h
!o&7 a,Äa ¦ (ptr
!o& "#h,a
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $b"
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------

!o& a,$$h
!o&7 a,Äa ¦ (ptr
!o& "$h,a
rOt
hiOnthi, !o& p#,"$h
7<r p".r
<7a<< (O<ay
!o& p",¾#h
!o& p#,"#h
7<r p".m
<7a<< (O<ay
!o& p",¾#h
!o& p#,¾#i7h
7<r p".l
<7a<< (O<ay
!o& p",¾#h
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $ba
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
!o& p#,¾#7mh
7<r p".b
<7a<< (O<ay
!o& p",¾#h
rOt
(O<ay, !o& rh,¾$##‡‡$##
(¿n¢ rh,Ã
rOt
(O<ay$, !o& rh,¾"ll‡‡$##
(¿n¢ rh,Ã
rOt
T€^m,
j•* €$,¾"
j•* €",¾#
j•* €a,¾#
S•••m,
+½-³ €a,S•••m
+½-³ €",S•••m
+½-³ €$,S•••m
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $bb
Trường ĐH SPKT Hưng Yên Đồ án tốt nghiệp
----- Khoa Điện-Điện tử ------
€^T
•€% i##H
(1 #7#h,#ih,#abh,#1#h,iih,i"h,s"h,#sh,s#h,i#h
^-+
%*H+, -g.y/n Tr.ng Thành Trang $bl

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->