Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

* ðS: a) a =2 m/s2; m1 = 3kg; m2 = 2kg; b) 1,5 s; 15m/s; c) 0,9m. d) 20N; 10N. 125. Xe lăn m1=500g và v t m2=200g n i b ng dây qua ròng r c nh như hình v . T i th i ñi m ban m1 ñ u, m1 và m2 có v n t c v0=2,8m/s. m1 ñi sang trái còn m2 ñi lên. B qua ma sát; g=10m/s+2+. Tính: a. ð l n và hư ng v n t c xe lúc m2 t=2s. b. V trí xe lúc t=2s và quãng ñư ng xe ñã ñi ñư c sau th i gian 2s. ðS: a/ 2,8m/s; sang ph i. b/ v trí ban ñ u, 2,8m. 126. Cho h th ng như hình v : m1=3kg, m2=2kg, α = 300 . Ban ñ u m1 ñư c gi v trí th p hơn m2 m t ño n m1 m2 h=0,75m. Th cho 2 v t chuy n ñ ng. 0 30 B qua ma sát, kh i lư ng ròng r c và dây, cho g=10m/s2. a. H i 2 v t s chuy n ñ ng theo chi u nào? b. Bao lâu sau khi b t ñ u chuy n ñ ng, 2 v t s v trí ngang nhau? c. Tính l c nén lên tr c ròng r c. ðS: a/ m1 ñi lên,m2 ñi xu ng; b/ 1s; c/ 31,2N.

TRƯ NG TRUNG H C TH C HÀNH – ðHSP TPHCM T V T LÝ

Năm h c: 2008 – 2009
Lưu hành n i b
Trang 56

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

ð NG H C
CHUY N ð NG TH NG ð U
1.. Trong chuy n ñ ng th ng ñ u thì: 1 A. Quãng ñư ng s tăng t l thu n v i th i gian chuy n ñ ng. B. Quãng ñư ng ñi ñư c s tăng t l thu n v i v n t c v. C. T a ñ x tăng t l thu n v i v n t c v. D. T a ñ x tăng t l thu n v i th i gian chuy n ñ ng. 2.. Ch n câu ñúng nh t 2 A. Vectơ v n t c ch bi u di n hư ng c a chuy n ñ ng th ng ñ u. B. Trong chuy n ñ ng th ng ñ u véc tơ v n t c không ñ i c v hư ng và ñ l n. C. Vectơ v n t c ch bi u di n ñ l n c a v n t c. D. T t c A, B, C ñ u sai. 3.. Trư ng h p nào dư i ñây không ph i là chuy n ñ ng t nh ti n 3 c a v t r n? A. Chuy n ñ ng c a m t ôtô ñang ch y lên d c cao; B. Chuy n ñ ng c a m t ñoàn tàu (xe l a) ñang ch y trên ño n ñư ng vòng; C. Chuy n ñ ng c a m t máy bay nhào l n trên không trung; D. Chuy n ñ ng c a tàu th y ch y trên dòng sông l ng sóng. 4.. Vi t phương trình to ñ c a chuy n ñ ng th ng ñ u trong 4 trư ng h p v t m c không trùng v i ñi m xu t phát. A. s = vt ; C. x = xo + vt ; B. x = vt ; D. s = so + vt. 5.. H quy chi u bao g m 5 A. M c t a ñ , m c th i gian và chi u dương. B. V t làm m c, h tr c t a ñ , thư c ño. C. M c th i gian và m t ñ ng h . D. C B và C.

c. N u l c F tác d ng lên m1 hư ng ngư c l i thì lò xo dãn ra bao nhiêu? B qua kh i lư ng c a lò xo và ma sát. * ðS: a/ k = 175N/m; b/ dây ñ t; c/ 2 cm. 123. Xe t i có kh i lư ng m1 = 4500kg kéo rơ moóc có m2 = 1500kg kh i hành t b n, sau 30s ñi ñư c 180m. Sau ñó xe chuy n ñ ng ñ u. H s ma sát gi a bánh xe và m t ñư ng là k = 0,06. a. Tính l c kéo c a ñ ng cơ trong 30s ñ u và trong th i gian chuy n ñ ng ñ u. b. Tính l c căng dây n i trong 30s ñ u và trong th i gian chuy n ñ ng ñ u. c. Xe ñang chuy n ñ ng ñ u thì dây n i rơmoóc ñ t: 1. Rơmoóc còn ch y thêm m t quãng ñư ng bao nhiêu thì d ng l i. 2. Khi rơ-moóc d ng l i thì nó cách xe bao nhiêu? * ðS: a/ 6000N; 3600N; b/ 1500N; 900N; c/ 120m; 160m. 124. Cho cơ h như hình v , trong ñó m1 = 1,5m2. Bi t l c căng dây T = 24N. L y g = 10m/s2. a. Tìm gia t c c a h và tính m1 và m2 b. Lúc ñ u m1 cách sàn 2,25m. Sau bao m2 a lâu m1 ch m ñ t và lúc ch m ñ t nó có v n m1 t c bao nhiêu? a c. Khi m1 ch m ñ t thì m2 chuy n ñ ng như (t=0) th nào? Tính quãng ñư ng m2 ñi ñư c t khi m1 ch m ñ t ñ n khi m2 d ng l i? d. Khi m1 và m2 ñ ng yên, tính các l c tác h=2,25m d ng lên m1 và m2.
Trang 55

Trang 2

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

119. Cho cơ h như hình v , bi t m1 = 2kg; m2 = 3kg; F = 20N; = 300; h s ma sát k = 0.3; g = F m1 m2 10m/s2. a) Tính gia t c chuy n ñ ng 300 c a h v t. b) Tính s c căng c a dây n i. * ðS: a/ a = 1m/s2; b/ T = 8N. 120. Cho cơ h như hình v , bi t m1 = 4kg; m2 = 3kg; m3 = 1kg ;F = 20N; h s ma sát k = m1 0.1; g = 10m/s2. m2 m3 a) Tính gia t c chuy n F ñ ng c a h v t. b) Tính s c căng c a dây n i các v t. * ðS: a/ a = 1,5m/s2 b/ 10N; 17,5N.

m1 121. Cho cơ h như hình v , bi t m1 = 5kg; m2 = 4kg; h s ma sát k = 0.1; g = m2 10m/s2. 300 Tính gia t c c a chuy n ñ ng và l c căng dây. * ðS: 1,185m/s2 ; 35,26N. 122. Cho cơ h như hình v , bi t m1 = 7kg; m2 = 5kg. Khi tác d ng l c F = 9N lên m2 theo phương song song v i m t ngang thì lò xo dãn ra 3cm. a. Tính ñ c ng c a lò xo. m1 m2 b. N u thay lò xo b ng m t s i dây ch u F ñư c s c căng c c ñ i 4,5N thì dây có ñ t không.

ng h p nào ñúng nh t khi nói v “Chuy n ñ ng th ng ñ u”? Có vectơ v n t c là m t vectơ h ng. Chuy n ñ ng có v n t c không ñ i. V n t c không tùy thu c vào v t làm m c. V t ñi ñư c nh ng quãng ñư ng b ng nhau trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau. 7.. M t ngư i ñi xe b t ñ u cho xe ch y trên ño n ñư ng th ng: 7 trong 10 giây ñ u xe ch y ñư c quãng ñư ng 50m và trong 10 giây ti p theo xe ch y ñư c 150m . Tính v n t c trung bình c a xe máy trong kho ng th i gian nói trên. A. 25m/s ; C. 5m/s ; B. 10m/s ; D. 20m/s. 8.. Cùng m t lúc t i hai b n xe A và B cách nhau 102km, hai ôtô 8 ch y ngư c chi u nhau trên ño n ñư ng th ng ñi A và B. V n t c c a ôtô ch y t A là 54km/h và c a ôtô ch y t B là 48km/h. Ch n b n xe A làm v t m c, th i ñi m xu t phát c a hai ôtô làm m c th i gian, chi u chuy n ñ ng c a ôtô ch y t A làm chi u dương. Vi t phương trình t a ñ c a m i ôtô trên ño n ñư ng th ng này. A. Ôtô t A: xA = 54t; Ôtô t B : xB = 102 - 48t. B. Ôtô t A: xA = 102 + 54t; Ôtô t B: xB = – 48t. C. Ôtô t A : xA = 1 – 54t; Ôtô t B: xB = 102 – 48t. D. Ôtô t A : xA = – 54t; Ôtô t B: xB = 102 + 48t. 9.. Cũng bài toán trên, tính kho ng th i gian hai ôtô ch y t i g p 9 nhau (k t th i ñi m xu t phát) và kho ng cách t b n A ñ n ñ a ñi m g p nhau. A. t =1 gi 30 phút ; x=81km ; B. t =1 gi 10 phút ; x=63km ; C. t =1 gi 00 phút ; x=54km ; D. t =1 gi 20 phút ; x= 72km. 10.. Trư ng h p nào dư i ñây không th coi v t chuy n ñ ng như m t 10 ch t ñi m? A. Viên ñ n bay trong không khí loãng; B. Trái ð t quay quanh M t Tr i; C. Viên bi rơi t t ng th năm c a m t toà nhà xu ng ñ t; 6.. Trư 6 A. B. C. D.
Trang 3

Trang 54

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

D. Trái ð t t quay quanh tr c c a nó. 11.. ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a các tr m thám hi m không gian, t i 11 sao ngư i ta không ch n h quy chi u g n v i Trái ð t? A. Vì h quy chi u g n v i Trái ð t có kích thư c không l n; B. Vì h quy chi u g n v i Trái ð t không c ñ nh trong không gian; C. Vì h quy chi u g n v i Trái ð t không thu n ti n. D. Vì h quy chi u g n v i Trái ð t không thông d ng. 12.. C n ph i làm gì ñ xác ñ nh v trí c a m t ch t ñi m ñang 12 chuy n ñ ng trên m t ñư ng th ng? A. Ch n m t ñi m O trên ñư ng th ng làm v t m c (hay làm g c); B. Ch n chi u dương trên ñư ng th ng tính t ñi m m c (g c) O và ch n m t th i ñi m làm m c (g c) th i gian; C. Dùng thư c th ng ñ ño kho ng cách t v trí c a ch t ñi m ñ n ñi m m c O và dùng ñ ng h ñ ño kho ng th i gian thay ñ i v trí c a ch t ñi m trên ñư ng th ng; D. Dùng m t h quy chi u ñ xác ñ nh s thay ñ i v trí c a ch t ñi m trên ñư ng th ng so v i v t m c theo th i gian, nghĩa là ph i th c hi n c ba n i dung A, B, C nêu trên. 13.. C n ph i làm gì ñ xác ñ nh v trí c a m t ch t ñi m ñang 13 chuy n ñ ng trên m t m t ph ng? A. Ph i ch n m t ñi m O n m trên m t ph ng làm v t m c (hay làm g c); B. Ph i ch n hai tr c to ñ Ox và Oy vuông góc v i nhau n m trên m t ph ng; C. Ph i dùng thư c th ng ño các kho ng t ch t ñi m ñ n hai tr c Ox và Oy và dùng ñ ng h ño kho ng th i gian thay ñ i v trí c a ch t ñi m trên m t ph ng; D. Ph i dùng m t h quy chi u ñ xác ñ nh s thay ñ i v trí c a ch t ñi m trên m t ph ng so v i v t m c theo th i gian, t c là ph i th c hi n c ba n i dung A, B, C nêu trên. 14.. Chuy n ñ ng c a các ñi m trong v t r n t nh ti n có tính ch t 14 như th nào? A. Qu ñ o, quãng ñư ng ñi c a các ñi m ñ u gi ng nhau; B. Qu ñ o, quãng ñư ng ñi c a các ñi m không gi ng nhau;
Trang 4

116. M t khúc g có kh i lư ng m = 1kg trư t trên m t ph ng nghiêng có góc = 450 so v i m t ngang, c n ép lên khúc g m t l c F theo phương vuông góc v i m t ph ng nghiêng có ñ l n b ng bao nhiêu ñ khúc g trư t ñ u xu ng dư i. H s ma sát gi a g và m t ph ng nghiêng b ng 0,2. L y g = 10m/s2 * ðS: F = 28,2N 117. Ngư i ta v t qua m t chi c ròng r c m t ño n dây, hai ñ u có treo hai qu cân A và B có kh i lư ng là mA = 260g; mB = 240g. Sau khi buông tay. Hãy tính: a) V n t c c a m i qu cân cu i giây th ba. b) Quãng ñư ng mà m i qu cân ñi ñư c trong giây th ba.. B B qua ma sát, s i dây không dãn, kh i lư ng c a dây và ròng r c không ñáng k . * ðS: a/v = 1,2m/s; b/ s = 1m. 118. Cho cơ h như hình v : 2 v t có kh i lư ng m1=1kg, m2=2kg. Bò qua ma sát, kh i lư ng dây và ròng r c. L y g=10m/s2. a. Xác ñ nh gia t c c a chuy n ñ ng và tính l c căng dây. m2 b. N u treo ròng r c b ng dây không giãn thì dây treo ròng r c ch u l c căng bao nhiêu? m1 c. N u kh i lư ng 2 v t b ng nhau thì chúng còn chuy n ñ ng ñư c không? N u chuy n ñ ng ñư c thì s chuy n ñ ng theo chi u nào? và chuy n ñ ng ra sao? ðS: a/ 10/3m/s2; 40/3N; b/ 80/3N;

A

Trang 53

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

a. Cho bi t tính ch t và gia t c trong t ng V(m/s) A D giai ño n. 10 (1) (3) b. Tìm ñư ng ñi c a xe trong quá trình 5 B (2) C chuy n ñ ng và v n t c trung bình c a xe. 0 5 10 15 20 c. Kh i lư ng c a xe là 2 t n, l c kéo trung bình c a xe là 4000N. Tính l c ma sát c a m t ñư ng tác d ng lên xe trong m i giai ño n. * ðS: a/ -1m/s2; 0m/s2; 1m/s2 ; b/ 125m; 6,25m/s ; c/ 6000N; 4000N; 2000N 105. M t ôtô có kh i lư ng 1 t n, sau khi kh i hành ñã ñi ñư c 150m và ñ t v n t c 54km/h. L c ma sát gi a xe và m t ñư ng luôn luôn b ng 400N. Tính : a. Gia t c ôtô. b. L c kéo c a ñ ng cơ. c. Khi ñ t 54km/h thì tài x gi m ga cho xe ch y ñ u Tính l c kéo ñ ng cơ lúc này. d. Sau khi tài x t t máy, ôt6o ch y thêm ñư c bao lâu và ñi thêm quãng ñư ng bao nhiêu ñ n khi d ng l i? * ðS: a/ 0,75m/s2; b/ 1150N; c/ 400N; 37,5s; 281,25m. 106. M t xe có kh i lư ng 1,5 t n chuy n ñ ng trên m t ñư ng ngang v i l c ma sát không ñ i. a. Xe b t ñ u kh i hành và sau khi ñi ñư c 100m thì ñ t v n t c 36km/h. Bi t l c kéo c a ñ ng cơ là 950N. Tính l c ma sát. b. Xe ti p t c chuy n ñ ng ñ u trên m t ño n ñư ng dài. Tính l c kéo ñ ng cơ trên ño n ñư ng này.

C. Qu ñ o c a các ñi m gi ng nhau, nhưng quãng ñư ng ñi c a chúng khác nhau; D. Quãng ñư ng ñi c a các ñi m gi ng nhau, nhưng qu ñ o c a chúng khác nhau. 15.. Căn c vào ñ th to ñ c a 15 x(m) hai v t chuy n ñ ng v trên hình, hãy xác ñ nh v n t c và vi t 100 phương trình to ñ c a m i v t. A. v1 = 10km/h ; x1 = 20 – 10t; (1) v2 = 20km/h ; x2 = 20t 60 B. v1 = 20km/h ; x1 = 20 + 10t; v2 = 10km/h ; x2 = -10t 20 C. v1 = 10km/h ; x1 = 20 +10t; (2) 0 v2 = –20km/h ; x2 = 100–20t t(s) D. v1 = –10km/h ;x1 = – 10t ; 2 4 6 8 v2 = –20km/h ; x2 = 100–20t 16.. M t ôtô xu t phát t m t ñ a ñi m cách b n xe 3km. Chuy n 16 ñ ng trên m t ño n ñư ng th ng,sau m i gi ñi ñư c quãng ñư ng 80km. Ch n b n xe làm v t m c, ch n th i ñi m ôtô xu t phát làm m c th i gian và ch n chi u chuy n ñ ng c a ôtô làm chi u dương. Vi t phương trình to ñ c a xe ôtô trên ño n ñư ng th ng này. A. x = 3 + 80t (km); B. x = (80 -3)t (km) C. x = 3 – 80 t (km); D. x = 80t (km). 17.. D a vào ñ th c a chuy n ñ ng th ng ñ u c a v t, hãy nói 17 cách xác ñ nh v n t c c a v t. x + x2 A. V n t c b ng v = 1 , trong ñó x1 và x2 là các to ñ c a v t t1 + t 2 ng v i các th i ñi m t1 và t2 ñ ơc xác ñ nh trên ñ th to ñ . x − x1 B. V n t c b ng v = 2 , trong ñó x1 và x2 là các to ñ c a v t t1 − t1 ng v i các th i ñi m t1 và t2 ñư c xác ñ nh trên ñ th to ñ .

Trang 49

Trang 5

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

x 2 + x1 , trong ñó x1 và x2 là các to ñ c a v t t 2 − t1 ng v i các th i ñi m t1 và t2 ñư c xác ñ nh trên ñ th to ñ . x −x D. V n t c b ng v = 2 1 , trong ñó x1 và x2 là các to ñ c a v t t 2 − t1 ng v i các th i ñi m t1 và t2 ñư c xác ñ nh trên ñ th to ñ . 18.. Cùng m t lúc t i hai b n xe A và B cách nhau 12 km có hai ôtô 18 ch y cùng chi u trên ño n ñư ng th ng ñi qua A và B theo hư ng t A ñ n B. V n t c c a ôtô ch y t A là 60km/h và c a ôtô ch y t B là 54km/h. Ch n b n xe A làm v t m c, ch n th i ñi m xu t phát c a hai ôtô làm m c th i gian và ch n chi u t A ñ n B làm chi u dương. Vi t phương trình to ñ c a m i ôtô trên ño n ñư ng th ng này. A. Ôtô t A: xA = 60t Ôtô t B : xB = 12 + 54t. B. Ôtô t A: xA = 12 + 60t Ôtô t B: xB = - 54t. C. Ôtô t A : xA = - 60t. Ôtô t B: xB = 12 – 54t. D. Ôtô t A : xA = - 60t. Ôtô t B: xB = 12 + 54t 19.. Trư ng h p nào ñúng 19 A. Ch n g c th i gian lúc 7g sáng thì 2g sáng vào th i ñi m t = - 5g B. Ch n g c th i gian lúc n a ñêm (0g ) thì 11g ñêm vào th i ñi m t = -1g C. V i phương trình to ñ chuy n ñ ng th ng ñ u x = vt +xo thì g c th i gian là lúc 1g D. T t c ñ u sai 20.. Trư ng h p nào là chuy n ñ ng t nh ti n c a v t r n? 20 A. Chuy n ñ ng c a các gh ng i trên chi c ñu quay; B. Chuy n ñ ng c a các cánh qu t máy; C. Chuy n ñ ng c a m t bánh xe ôtô ñang ch y trên m t ñư ng; D. Chuy n ñ ng c a chi c gu ng nư c trên dòng su i. 21.. M t thuy n ñi t b n A ñ n b n B cách nhau 6km r i l i tr v 21 A. Bi t r ng v n t c thuy n trong nư c yên l ng là 5km/h, v n t c nư c ch y là 1km/h:Tính v n t c c a thuy n so v i b khi thuy n ñi xuôi dòng và khi ñi ngư c dòng. Tính th i gian chuy n ñ ng c a thuy n C. V n t c b ng v =
Trang 6

a. Tính l c kéo c n thi t B ñ cung c p cho xe A m t gia t c 0,5m/s2. b. T i ñi m B n u ta b l c kéo ñi thì v n t c 0 c a xe s tri t tiêu khi ñ n A. Xác ñ nh v trí ñi m B. Bi t r ng xe kh i hành O v i v n t c ñ u b ng 0. ðS: a/ 2200N; b/2cm. 111. M t v t trư t t ñ nh m t ph ng nghiêng chi u dài l = 10m; góc nghiêng = 300. H i v t ti p t c chuy n ñ ng trên m t ph ng ngang bao lâu sau khi xu ng h t m t ph ng nghiêng trong 2 trư ng h p: a) M t ph ng nghiêng nh n bóng. b) H s ma sát v i m t nghiêng b ng 3 /4. Cho bi t h s ma sát v i m t ngang b ng 0,1. L y g = 9,8m/s2. ðS:a/ 50m; b/ 12,5m. 112. Ngư i ta th 1 xe lăn t ñ u m t d c dài 40m và th y sau 10s nó t i chân d c, sau ñó nó ti p t c chuy n ñ ng trên quãng ñư ng n m ngang và ñi ñư c 20m thì d ng l i. a) Tính v n t c c a xe lăn chân d c. b) Tính gia t c và h s ma sát c a xe lăn trên ñư ng n m ngang. c) Tính v n t c trung bình c a xe lăn k t khi th ñ n khi d ng l i. d) Tính quãng ñư ng mà xelăn ñi ñư c trong giây cu i trư c khi d ng l i. ðS: a/ 8m/s; b/-1,6m/s2; k=0,16; c/ 4m/s; d/ 0,8m.

Trang 51

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

c. Cu i cùng xe t t máy và sau m t kho ng th i gain thì th ng l i. T lúc th ng ñ n lúc ng ng xe ñi ñư c thêm 1,5m trong 0,5s. Tính l c th ng xe và v n t c khi th ng xe (cho r ng khi th ng bánh xe trư t mà không lăn). * ðS: a) 200N; b) 200N; c) 6 m/s; 18000N; 107. M t ôtô kh i lư ng 1 t n kh i hành và sau khi ñi ñư c 100m thì ñ t v n t c 36km/h, h s ma sát gi a bánh xe và m t ñư ng luôn b ng 0,05. L y g = 10m/s2. a. Tính l c kéo c a ñ ng cơ. b. Sau quãng ñư ng trên, xe chuy n ñ ng ñ u trong 200m ti p theo. Tính l c kéo c a ñ ng cơ và th i gian xe ñi trên ch ng ñư ng này. c. Sau ch ng ñư ng trên xe lân d c có góc nghiêng = 300 so v i phương ngang. Sau 10s lên d c, thì vân t c còn 18km/h. Tính l c kéo c a ñ ng cơ lúc này. d. Xe ñang ch y lên d c v i v n t c 18km/h thì b h ng máy. Tính quãng ñư ng và th i gian xe ñi thêm ñư c trên d c sau khi b t t máy. Cho 3 =1,7. * ðS: a/ 1000N; b/ 500N; 20s; c/ 4925N; d/ 2,3m; 0,92s 108. Hãy xác ñ nh gia t c c a m t v t trư t t m t ph ng nghiêng xu ng. Cho bi t góc nghiêng = 300 , h s ma sát gi a v t và m t ph ng nghiêng là 0,3. L y g = 10m/s2. * ðS: 2,4m/s2. 109. M t xe lăn chuy n ñ ngkhông v n t c ñ u t ñ nh m t ph ng nghiêng dài 1m; cao 0,2m. H i sau bao lâu thì xe ñ n chân m t ph ng nghiêng. B qua ma sát và l y g = 9,8m/s2. * ðS: t= 1(s) 110. M t chi c xe kh i lư ng 400Kg ñư c kéo lên trên ñư ng d c c a m t m t ph ng nghiêng v i góc nghiêng = 300. D c OA dài 22m, b qua l c ma sát và l y g = 10m/s2.
Trang 50

A.. 6m/s ; 4m/s ; 2h 30 C. 4km/h ; 6km/h; 2h A B.. 6km/h ; 4km/h 2h 30’ D. 6km/h ; 4km/h; 5h B 22.. Hãy nêu ñ y ñ các tính ch t ñ c trưng cho chuy n ñ ng th ng 22 ñ u c a m t v t. A. V t ñi ñư c nh ng quãng ñư ng b ng nhau trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau b t kỳ. B. Vectơ v n t c c a v t có ñ l n không ñ i, có phương luôn trùng v i qu ñ o có hư ng theo chi u chuy n ñ ng c a v t. C. Quãng ñư ng ñi ñư c c a v t t l thu n v i kho ng th i gian chuy n ñ ng. D. Bao g m các ñ c ñi m nêu trong các câu B và C 23.. M t chi c thuy n chuy n ñ ng th ng ngư c chi u dòng nư c v i 23 v n t c 6,5km/h ñ i v i dòng nư c. V n t c ch y c a dòng nư c ñ i v i b sông 1,5km/h. V n t c v c a thuy n ñ i v i b sông. A. v = 8,00km/h; C. v = 5,00 km/h B. v = 6,70 km/h D. v = 6,30 km/h 24.. Minh nói v i Tu n : “ Mình ñi mà hóa ñ ng; c u ñ ng mà hóa ra 24 ñi!”Trong câu này thì v t làm m c là ai ? A. Tu n. C. C Tu n và Minh B. Minh. D. Không ph i ai 25.. M t chi c thuy n chuy n ñ ng th ng vuông góc v i dòng nư c. 25 v i v n t c 6,5km/h ñ i v i dòng nư c. V n t c ch y c a dòng nư c ñ i v i b sông là 1,5km/h. Hãy tính v n t c v c a thuy n ñ i v i b sông. A. v ≈ 8,00km/h; C. v ≈ 6,30km/h; B. v ≈ 6,67km/h; D. v ≈ 5,00km/h. 26.. Chuy n ñ ng c a v t rơi t do không có tính ch t nào sau ñây 26 A.. V n t c c a v t tăng ñ u theo th i gian A B.. Gia t c c a v t tăng ñ u theo th i gian B C.. Càng g n t i m t ñ t v t rơi càng nhanh. C D.. Quãng ñư ng v t ñi ñư c là hàm s b c hai c a th i gian D 27.. Ch n câu tr l i chưa ñúng: “M t ñoàn ôtô có v n t c như 27 nhau, ñi qua m t ñoàn tàu ñ ng yên” A. V i ñoàn tàu nh ng ôtô này ñ ng yên.
Trang 7

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

B. V i ñoàn tàu nh ng ôtô này chuy n ñ ng C. V i ôtô này thì ôtô kia ñ ng yên. D. V i ñoàn ôtô thì ñoàn tàu chuy n ñ ng 28.. T i sao tr ng thái ñ ng yên hay chuy n ñ ng c a m t v t b t kì 28 ch có tính tương ñ i? A. Vì tr ng thái c a v t ñó ñư c quan sát các th i ñi m khác nhau; B. Vì tr ng thái c a v t ñó ñư c xác ñ nh b i nh ng ngư i quan sát khác nhau; C. Vì tr ng thái c a v t ñó không n ñ nh: lúc ñ ng yên, lúc chuy n ñ ng; D. Vì tr ng thái c a v t ñó ñư c quan sát trong các h quy chi u khác nhau. 29.. Ch n câu tr l i ñúng: 29 Ch t ñi m là nh ng v t mà: A. Kích thư c và hình d ng c a chúng nh hư ng t i k t qu c a bài toán. B. Kích thư c c a nó nh hơn mm. C. Là v t có kích thư c r t nh so v i qu d o chuy n ñ ng c a nó. D. C A và C ñ u ñúng. 30.. Trư ng h p nào sau ñây không th coi v t chuy n ñ ng là ch t ñi m: 30 A. Ô tô chuy n ñ ng trên ñư ng. B. Viên ñ n bay trong không khí. C. Cánh c a chuy n ñ ng quanh b n l . D. Con ki n bò trên tư ng. 31.. Ch n câu tr l i ñúng: 31 A. H t a ñ là h tr c dùng ñ xác ñ nh v trí c a m t v t trong không gian. B. H quy chi u là m t h t a ñ g n v i v t m c kèm v i m t ñ ng h và g c th i gian. C. ð có h quy chi u thì ph i có h t a ñ . D. C A, B, C ñ u ñúng. 32.. Ch n câu tr l i ñúng: 32 Trong chuy n ñ ng th ng ñ u c a m t v t: A. v n t c trung bình bao gi cũng l n hơn v n t c t c th i.
Trang 8

a. Cho bi t tính ch t và gia t c trong t ng V(m/s) A D giai ño n. 10 (1) (3) b. Tìm ñư ng ñi c a xe trong quá trình 5 B (2) C chuy n ñ ng và v n t c trung bình c a xe. 0 5 10 15 20 c. Kh i lư ng c a xe là 2 t n, l c kéo trung bình c a xe là 4000N. Tính l c ma sát c a m t ñư ng tác d ng lên xe trong m i giai ño n. * ðS: a/ -1m/s2; 0m/s2; 1m/s2 ; b/ 125m; 6,25m/s ; c/ 6000N; 4000N; 2000N 105. M t ôtô có kh i lư ng 1 t n, sau khi kh i hành ñã ñi ñư c 150m và ñ t v n t c 54km/h. L c ma sát gi a xe và m t ñư ng luôn luôn b ng 400N. Tính : a. Gia t c ôtô. b. L c kéo c a ñ ng cơ. c. Khi ñ t 54km/h thì tài x gi m ga cho xe ch y ñ u Tính l c kéo ñ ng cơ lúc này. d. Sau khi tài x t t máy, ôt6o ch y thêm ñư c bao lâu và ñi thêm quãng ñư ng bao nhiêu ñ n khi d ng l i? * ðS: a/ 0,75m/s2; b/ 1150N; c/ 400N; 37,5s; 281,25m. 106. M t xe có kh i lư ng 1,5 t n chuy n ñ ng trên m t ñư ng ngang v i l c ma sát không ñ i. a. Xe b t ñ u kh i hành và sau khi ñi ñư c 100m thì ñ t v n t c 36km/h. Bi t l c kéo c a ñ ng cơ là 950N. Tính l c ma sát. b. Xe ti p t c chuy n ñ ng ñ u trên m t ño n ñư ng dài. Tính l c kéo ñ ng cơ trên ño n ñư ng này.

Trang 49

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

lư ng không ñáng k , ròng r c nh . a) Tính gia t c m i v t và l c căng dây. b) Ban ñ u hai v t ñ ng yên. Sau bao lâu chúng ñ t v n t c 6m/s. c) V a ñ t v n t c 6m/s thì dây ñ t và v t m2 cách m t ñ t 4,25m. H i sau khi m2 ch m ñ t thì m1 còn chuy n ñ ng bao lâu? * ðS: a/ 4m/s2 ; 24N ; b/ 1,5s ; c/ 2,5s. 102. Cho cơ h như hình v : m1 = 0,5 kg; m2 = 1,5 kg. Khoi lư ng ròng r c và dây không ñáng k , dây không dãn. L c c n tác d ng vào v t m2 b ng 2N. B qua ma sát. a) Th cho h chuy n d ng (v0 = 0). Tính gia t c m i v t. b) L c căng dây c) Sau 2s chuy n ñ ng thì m1 ch m ñ t. Tìm quãng ñư ng ñi thêm ñư c c a m2 ñ n khi d ng. * ðS: a/ a = 1,5 m/s2; b/ T = 4,25N; c/ s = 3,375 m 103. M t xe t i kh i lư ng 1,5 t n kéo m t xe con (b ch t máy) có kh i lư ng 1 t n trên ñư ng n m ngang b ng m t dây không dãn và kh i lư ng không ñáng k . Hai xe cùng kh i hành, sau 10s ñi ñư c 100m. H s ma sát gi a hai xe và m t ñư ng luôn là 0,05. L y g = 10m/s2. a) Tính gia t c và v6 n t c hai xe sau 10s chuy n ñ ng. b) Tính l c căng dây n i hai xe và l c kéo c a ñ ng cơ xe t i. c) Sau quãng ñư ng trên thì dây n i b ñ t. Tìm quãng ñư ng và th i gian xe còn ñi thêm ñ n khi d ng l i. * ðS: a/ a = 2m/s2; 20m/s; b/ 2500N; 6250N; c/ 400m; 40s. 104. M t xe chuy n ñ ng trên m t ñư ng ngang, th ng có ñ th v n t c như hình v :
Trang 48

B. v n t c trung bình bao gi cũng nh hơn v n t c t c th i. C. v n t c trung bình bao gi cũng b ng v n t c t c th i. D. không có cơ s k t lu n. 33.. M t ô tô ch y t t nh A ñ n t nh B v i v n t c 40km/h, r i l i 33 ch y t t nh B tr v t nh A v i v n t c 60km/h. Tính t c ñ trung bình c a ô tô trên ño n ñư ng kh h i ABA. A. 24km/h; C. 48km/h; B. 50km/h; D. 40km/h. 34.. Ch n câu tr l i ñúng: 34 M t hành khách ng i trong m t xe ô tô A, nhìn qua c a s th y m t ôtô B bên c nh và m t ñư ng ñ u chuy n ñ ng: A. Ô tô ñ ng yên ñ i v i m t ñư ng là ô tô A. B. C hai ô tô ñ u ñ ng yên ñ i v i m t ñư ng. C. C hai ô tô ñ u chuy n ñ ng ñ i v i m t ñư ng. D. Các k t lu n trên ñ u không ñúng. 35.. N u l y v t làm m c là xe ôtô ñang ch y thì v t nào sau ñây 35 ñư c coi là chuy n ñ ng? A. Ngư i lái xe ng i trên ôtô. B. C t ñèn bên ñư ng. C. Ôtô. D. C ngư i lái xe l n ôtô.

CHUY N ð NG TH NG BI N ð I ð U
1.. Chuy n ñ ng nào dư i ñây là chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u ? 1 A. V t có gia t c bi n ñ i ñ u. B. V t có gia t c t l thu n v i v n t c. C. V t có vectơ gia t c khác phương v i vectơ v n t c. D. V t có vectơ gia t c không ñ i, cùng phương v i vectơ v n t c. 2.. Chuy n ñ ng c a v t nào có th coi là chuy n ñ ng rơi t do? 2 A. M t v n ñ ng viên v a r i kh i máy bay ñang rơi trong không trung khi chưa b t chi c dù mang theo ngư i;
Trang 9

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

B. C. D. 3.. 3 A. B. C. D. 4.. 4

M t qu táo nh r ng t trên cây ñang xu ng ñ t; V n ñ ng viên nh y c u ñang lao t trên cao xu ng m t nư c; M t chi c thang máy ñang chuy n ñ ng ñi xu ng. Chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u là chuy n ñ ng có: Vectơ v n t c không ñ i chi u. Phương c a vectơ v n t c không thay ñ i. ð l n c a v n t c tăng t l ngh ch v i th i gian. Vectơ v n t c là m t vectơ h ng. Nhìn vào 4 ñ th hình 1 sau, ch n câu tr l i ñúng
v a a v

BÀI T P ÔN H C KỲ I
99. Cho cơ h như hình v : m1 = 1,5 kg; m2 = 1kg. Hai v t chênh nhau h = 2m và m1 cao hơn. B qua m i ma sát, kh i lư ng dây và ròng m1 r c, dây không dãn. a) Th cho h chuy n d ng (V0 = 0). h m2 Tính gia t c m i v t và l c căng dây. b) Tính v n t c m i v t khi chúng ngang nhau. c) ðúng lúc hai v y ngang nhau thì dây n i ñ t. Sau khi dây n i ñ t thì các v t chuy n ñ ng như th nào? * ðS: a/ a = 2 m/s2 ; T = 12N; b/ v = 2 m/s 100. Hai v t kh i lư ng m1 = 1kg và m2 = 3kg ñư c treo hai ñ u s i dây nh , không dãn v t qua m t ròng r c nh , c ñ nh (hình v ). a) Tính gia t c c a hai v t và l c căng dây. b) Ban ñ u hai v t ñ ng yên và m1 th p hơn m2 là 5m. H i sau bao lâu hai v t cùng ñ cao? V n t c c a hai v t lúc cùng ñ cao? * ðS: a/ 5m/s2 ; 15N ; b/ 1s; 5m/s. 101. Cho m1 = m 2 = 4kg ; h s ma sát k = 0,2. L y g = 10m/s2, dây n i không dãn và kh i
Trang 47

(A) O
t

(B) O
t

(C) O
t

(D) O
t

Hình 1

A. Chuy n ñ ng bi n ñ i ñ u B. Chuy n ñ ng th ng ñ u C. Chuy n ñ ng ch m d n ñ u v (m/s) D. Chuy n ñ ng nhanh d n ñ u 5.. T ñ th v n t c c a chuy n ñ ng th ng 4 5 v hình bên. Gia t c và quãng ñư ng c a v t ng v i ño n AB là A. – 2m/s2 ; 150m. B. 2 m/s2 ; 8m. 1 C. 1,5 m/s2 ; 75m. 2 0 D. –2 m/s2 ; 4m. 6.. M t ôtô ñang ch y th ng ñ u v i v n t c 72km/h thì t t máy 6 chuy n ñ ng ch m d n ñ u sau 10s thì d ng l i. Gia t c c a xe là bao nhiêu ? A. – 2m/s2 ; C. 0,5 m/s2 ; 2 B. 0,2m/s ; D. 20 m/s2.

t(s)

Trang 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

97. M t qu c u ñư c ném theo phương ngang t ñ cao 80m. Sau khi chuy n ñ ng ñư c 3s v n t c qu c u h p v i phương ngang 1 góc 450. a) Tính v n t c ban ñ u c a qu c u? b) Qu c u s ch m ñ t lúc nào? ñâu? V i v n t c bao nhiêu? ðS: a/ 30m/s; b/ 4s; 120m; 50m/s. 98. M t ô tô kh i lư ng 2,5 t n chuy n ñ ng trên m t cái c u v i v n t c không ñ i 15m/s. L y g = 9,8m/s2 . Tìm l c nén c a xe lên c u khi nó ñi qua ñi m gi a c u trong các trư ng h p: a) C u n m ngang b) C u v ng lên v i bán kính cong R=50m. c) C u v ng xu ng v i bán kính cong R=50m ðS: a/ 24500N; b/ 13250N; c/ 37750N

7.. M t v t rơi t do không v n t c ñ u t ñ cao h t i nơi gia t c 7 rơi t do là g = 10m/s2. Trong giây cu i cùng, quãng ñư ng rơi ñư c là 25m. Th i gian rơi h t ñ cao h là A.. 0,52s ; C. 0,57s ; A B.. 0,60s ; D. 3s. B 8.. Vi t công th c liên h gi a ñư ng ñi, v n t c và gia t c c a v t 8 chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u có v n t c ban ñ u. A. v 2 − v 2 = as (a và v0 cùng d u). 0 B. v 2 − v 2 = 2as (a và v0 trái d u). 0 C. v − v 0 = 2as (a và v0 cùng d u). D. v 2 − v 2 = 2as ( a và v0 cùng d u). 0 9.. Trong chuy n ñ ng nhanh d n ñ u : 9 A. Gia t c tăng ñ u theo th i gian B. V n t c tăng ñ u theo th i gian C. V n t c tăng ñ n c c ñ i r i gi m d n D. V n t c c a v t t l thu n v i bình phương th i gian. 10.. Vi t công th c tính quãng ñư ng ñi ñư c c a v t chuy n ñ ng 10 th ng nhanh d n ñ u có v n t c ban ñ u. at 2 A. s = v 0 + (a và v0 cùng d u). 2 B. x = xo + vot + ½ at2 ( x0, v0 a cùng d u). at 2 C. s = v 0 t + ( a và v0 a x 2 cùng d u). at D. s = v 0 t + ( a và v0 trái A B 2 t t d u)
v a

11.. Nhìn vào 4 ñ th bên, 11 ch n câu tr l i chưa ñúng A..Chuy n ñ ng th ng ñ u A
Trang 46

C
t

D
t

Trang 11

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

B..V t ñ ng yên B C..Chuy n ñ ng ch m d n ñ u C D..Chuy n ñ ng bi n ñ i D 12.. M t v t chuy n ñ ng trong giây ñ u tiên ñi ñư c 2m, giây th 12 hai ñi ñư c 4m, giây th ba ñi ñư c 6m, giây th tư ñi ñư c 8m. Chuy n ñ ng này là chuy n ñ ng : A. th ng ñ u. C. nhanh d n. B. nhanh d n ñ u. D. rơi t do. 13.. Khi ôtô ñang ch y v i v n t c 10m/s trên ño n ñư ng th ng thì 13 ngư i lái xe hãm phanh và ôtô chuy n ñ ng ch m d n ñ u. Cho t i khi d ng h n l i thì ôtô ñã ch y thêm ñư c 100m. Tính gia t c a c a ôtô. A. a = - 0,5m/s2 C. a = 0,2m/s2 B. a = - 0,2m/s2 D. a = 0,5m/s2 14.. Khi ôtô ñang ch y v i v n t c 10m/s trên ño n ñư ng th ng thì 14 ngư i lái xe tăng ga và ôtô chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. Sau 20s, ôtô ñ t v n t c 14m/s. Tính gia t c a và v n t c v c a ôtô sau 40s k t lúc b t ñ u tăng ga. A. a = 0,7m/s2; v = 38m/s. C. a = 0,2m/s2; v = 18m/s. 2 B. a = 0,2m/s ; v = 8m/s. D.a = 1,4m/s2; v = 66m/s 15.. Chuy n ñ ng nào dư i ñây không ph i là chuy n ñ ng th ng 15 bi n ñ i ñ u? A. M t viên bi lăn trên máng nghiêng. B. M t viên rơi t trên cao xu ng ñ t. C. M t hòn ñá b ném theo phương ngang. D. M t hòn ñá ñư c ném lên cao theo phương th ng ñ ng. 16.. Ném m t v t theo phương th ng ñ ng t dư i lên, lúc nào có th 16 xem chuy n ñ ng là chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u: A. Lúc b t ñ u ném C. Lúc ñang lên cao B. Lúc lên ñ n ñi m cao nh t D. Lúc ñang rơi xu ng 17.. ðoàn xe l a ñang ch y th ng ñ u v i v n t c 72km/h thì t t máy 17 chuy n ñ ng ch m d n ñ u sau 10s thì d ng l i. Tính gia t c c a xe và quãng ñư ng xe ch y thêm t lúc t t máy ñ n lúc d ng l i. A.2m/s2 ; 50m; C. 2m/s2 ; 100m
Trang 12

b) Th i gian xe xu ng h t d c? c) ð n chân d c xe ñi trên m t ñư ng ngang v i h s ma sát là 0,04. Tìm quãng ñư ng xe ñi thêm ñư c khi d ng. * ðS: a/ 0,5m/s2 ; b/ 20s ; c/ 125m. 94. M t xe có kh i lư ng 100kg chuy n ñ ng trên d c dài 50m, cao 30m, h s ma sát là 0,25. L y g = 10m/s2. a) Xe xu ng d c không v n t c ñ u. Tìm v n t c xe chân d c và th i gian xe xu ng d c. b) Khi xu ng d c, ñ xe chuy n ñ ng ñ u thì tài x ph i hãm phanh. Tìm l c hãm. * ðS: a/ 20m/s ; 5s; b/ 400N. 95. M t ôtô kh i lư ng 2 t n, t t máy, chuy n ñ ng xu ng m t d c nghiêng 180, v n t c ban ñ u 36km/h. Sau 10s thì xu ng ñ n chân d c. a) Tính chi u dài d c và v n t c xe chân d c. b) T i chân d c tài x th y có chư ng ng i v t cách xe 60m nên tác d ng m t l c hãm 19800N. H i xe có d ng l i k p không? N u không, hãy tính v n t c c a xe lúc ch m chư ng ng i v t. H s ma sát trên su t ño n ñư ng là k=0,01. ðS: a/ 250m; 40m/s; b/ 20m/s. 96. M t qu bóng ñư c ném theo phương ngang v i v n t c v0 = 25m/s và rơi xu ng ñ t sau 3s. L y g = 10m/s2. a) Bóng ném t ñ cao nào? b) Bóng ñi xa bao nhiêu? c) V n t c khi ch m ñ t? ðS: a/ 45m ; b/ 75m ; c/ ~39m/s

Trang 45

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP
2

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

b) C n tác d ng lên kh i g m t l c F th ng ñ ng theo hư ng nào, ñ l n bao nhiêu ñ kh i g : - ði lên ñ u? - ði xu ng ñ u? * ðS: b/ 90N ; 10N 89. M t ô tô ñang chuy n ñ ng v i v n t c 36km/h thì t t máy. Tính th i gian và quãng ñư ng xe ñi thêm ñư c ñ n khi d ng l i. Bi t h s ma sát là 0,02 (l y g=10m/s2). * ðS: 50s ; 250m. 90. M t ngư i dùng dây kéo m t v t có tr ng lư ng P = 50N trư t ñ u trên m t sàn n m ngang. Dây nghiêng m t góc α = 30o so v i phương ngang, h s ma sát trư t k = 0,3. Hãy xác ñ nh ñ l n c a l c kéo F.

B. – 4m/s ; 100m; D. –2m/s2 ; 100m 18.. Chuy n ñ ng nào dư i ñây ñư c xem là rơi t do: 18 A. M t chi c lá cây v a r i kh i cành B. M t viên ph n rơi không v n t c ñ u t ñ cao h C. M t hòn s i ñư c ném lên theo phương th ng ñ ng D. M t v n ñ ng viên nh y dù sau khi r i kh i máy bay 19.. M t v t rơi t do t ñ cao h xu ng t i ñ t. Vi t công th c tính 19 v n t c c a v t rơi t do ph thu c ñ cao h. 2h ; A. v = 2hg ; C. v = g B. v = 2gh ; D. v = gh . 20.. M t v t ñư c th rơi t do t ñ cao 4,9m xu ng ñ t. Tính v n 20 t c v c a v t khi ch m ñ t. B qua l c c n c a không khí. L y gia t c rơi t do b ng g = 9,8m/s2. A. v = 9,8m/s ; B. v = 9,9m/s ; C. v = 1,0m/s ; D. v = 96m/s. 21.. M t v t rơi t do. Trong 2 giây cu i v t rơi ñư c 160m.Tính th i 21 gian rơi và ñ cao nơi buông v t ( L y g = 10m/s2) A. t = 10 (s) ; s = 500m C. t = 9 (s) ; s = 500m B. t = 9 (s) ; s = 405m D. t = 8 (s) ; s = 405m 22.. ði u kh ng ñ nh nào dư i ñây ch ñúng cho chuy n ñ ng th ng 22 nhanh d n ñ u A. Gia t c không ñ i. B. Chuy n ñ ng có vectơ gia t c không ñ i. C. V n t c c a chuy n ñ ng là hàm s b c nh t c a th i gian. D. V n t c c a chuy n ñ ng tăng ñ u theo th i gian. 23.. Khi kh o sát ñ ng th i chuy n ñ ng c a cùng m t v t trong 23 nh ng h quy chi u khác nhau thì qu ñ o, v n t c và gia t c c a v t ñó gi ng nhau hay khác nhau? A. Qu ñ o, v n t c và gia t c ñ u khác nhau; B. Qu ñ o, v n t c và gia t c ñ u gi ng nhau; C. Qu ñ o khác nhau, còn v n t c và gia t c gi ng nhau. D. Qu ñ o gi ng nhau, còn v n t c và gia t c khác nhau.
Trang 13

* ðS : 15N
91. M t ô tô có kh i lư ng 2 t n ñang chuy n ñ ng v i v n t c 72km/h thì tài x t t máy. -N u tài x không th ng thì xe ñi thêm 100m r i d ng l i. -N u tài x dùng th ng thì xe ch ñi thêm 25m r i d ng l i. Tìm l c ma sát và l c th ng. * ðS: 4000N ; 12000N. 92. M t v t m = 0,4kg trư t t ñ nh m t ph ng nghiêng có chi u dài 1m; cao 0,4m, h s ma sát là 0,22. a) Tìm gia t c c a v t. b) V n t c chân d c. * ðS: a/ 2m/s2 ; b/ 2m/s. 93. M t ngư i ñi xe ñ p th t ñ nh d c cao 5m, nghiêng m t góc α so v i phương ngang. B qua ma sát. Cho sin α = 0,05 và g = 10m/s2. a) Tìm gia t c c a xe.
Trang 44

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

24.. Khi ôtô ñang ch y v i v n t c 10m/s trên ño n ñư ng th ng thì 24 ngư i lái xe tăng ga và ôtô chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. Sau 20s, ôtô ñ t v n t c 14m/s. tính v n t c trung bình vtb và quãng ñư ng s mà ôtô ñã ñi ñư c sau 40s k t lúc b t ñ u tăng ga. A. vtb = 12m/s; s = 480m B. vtb = 9m/s; s = 360m C. vtb = 4m/s; s = 160m D. vtb = 14m/s; s = 560m 25.. Ch n câu tr l i ñúng “ ð c ñi m c a chuy n ñ ng rơi t do 25 c a các v t.” A. Phương chuy n ñ ng là phương th ng ñ ng; B. Chi u chuy n ñ ng hư ng t trên cao xu ng phía dư i; C. Chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v i gia t c không ñ i; D. Chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u hư ng th ng ñ ng t trên xu ng và có gia t c ph thu c v trí rơi c a các v t trên Trái ð t ( thư ng quy ư c l y b ng g = 9,8m/s2 ≈ 10m/s2). 26.. M t hòn s i nh ñư c ném th ng ñ ng t m t ñ t lên cao v i 26 v n t c ban ñ u b ng v0 . H i khi rơi xu ng ch m ñ t thì v n t c v c a v t ñó b ng bao nhiêu ? B qua l c c n c a không khí. B. v = v0 ; A. v = 0,5v0 ; C. v = 1,5v0 ; D. v = 2v0 ; 27.. Vi t phương trình to ñ c a v t chuy n ñ ng th ng nhanh d n 27 ñ u có v n t c ban ñ u và ñi m xu t phát không trùng v i v t m c. at 2 A. s = x 0 + v 0 + ( x0, v0, a cùng d u). 2 at 2 B. x = x 0 + v 0 t + ( x0, v0, a cùng d u). 2 at C. x = x 0 + v 0 t + ( x0, v0, a cùng d u) 2 at 2 D. x = x 0 + v 0 + (x0, v0, a cùng d u). 2 28.. Hãy nêu ñ y ñ các tính ch t ñ c trưng cho chuy n ñ ng th ng 28 nhanh d n ñ u c a m t v t. A. Gia t c c a v t có ñ l n không ñ i theo th i gian và luôn cùng phương, chi u v i vectơ v n t c c a v t.
Trang 14

83. H hai lò xo ñư c ghép như hình v . a) V i k1, k2 là ñ c ng c a m i lò xo. Ch ng minh r ng ñ c ng c a lò xo tương ñương k = k1+k2. 1 1 1 b) Ch ng minh r ng = + k k1 k 2

L C MA SÁT
84. M t v t có kh i lư ng m = 2kg chuy n ñ ng ñ u trên m t bàn n m ngang. L c kéo tác d ng lên v t theo phương ngang là 4N. Tìm h s ma sát. * ðS: 0,2 85. M t ô tô m = 1 t n, kh i hành chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i a = 1m/s2. Xác ñ nh Fk ? Bi t k = 0,02. * ðS: 1200N. 86. M t ô tô kh i lư ng 1 t n, chuy n ñ ng trên ñư ng ngang. H s ma sát lăn gi a bánh xe v i m t ñư ng là 0,1. Tính l c kéo c a ñ ng cơ ô tô. N u: a. Ô tô chuy n ñ ng th ng ñ u? b. Ô tô kh i hành sau 10s ñi ñư c 100m. * ðS: a/ 1000N ; b/ 3000N. 87. M t xe ô tô ñang chuy n ñ ng v i v n t c 72km/h thì hãm phanh. Xe còn ñi ñư c 40m thì d ng h n. Tìm gia t c c a xe. Suy ra h s ma sát gi a xe v i m t ñư ng. * ðS: -5m/s2 ; 0,5. 88. M t kh i g m=4kg b ép gi a hai t m ván. L c nén c a m i t m ván lên kh i g là N=50N, h s ma sát trư t gi a g và ván là k=0,5. a) H i kh i g có t trư t xu ng không?
Trang 43

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

79. Gia t c rơi t do trên m t ñ t là g = 9,8m/s2. Kh i lư ng sao h a b ng 0,11 kh i lư ng trái ñ t, bán kính sao h a b ng 0,53 bán kính trái ñ t. Tính gia t c rơi t do trên sao H a. * ðS: 3,8m/s2.

L C ðÀN H I
80. M t v t có kh i lư ng m = 100g treo vào m t lò xo làm nó dãn ra 5cm. L y g = 10m/s2. a) Tìm ñ c ng c a lò xo. b) Thay m b ng v t có kh i lư ng m’, lò xo dãn ra 3cm. Tính m’. c) Khi treo v t khác có kh i lư ng 0,5kg thì lò xo dãn ra bao nhiêu? * ðS: a/ 20N/m ; b/ 60g ; c/ 0,25m. 81. a) Tìm ñ c ng c a lò xo l c k , bi t r ng n u treo v t có kh i lư ng 1kg thì lò xo giãn ra 4cm. L y g = 10m/s2. b) Cũng lò xo ñó, n u tác d ng l c 12,5N thì lò xo dãn ra bao nhiêu ? * ðS: a/ 250N/m ; b/ 0,05m. 82. M t lò xo ñư c treo th ng ñ ng. Khi treo v t có kh i lư ng m1 = 200g vào ñ u lò xo thì chi u dài l1 = 25cm. N u thay m1 b ng v t có kh i lư ng m2 = 300g vào lò xo thì lò xo có chi u dài l2 = 27cm. Hãy tính ñ c ng k c a lò xo và chi u dài t nhiên l0 c a lò xo. * ðS: 21cm ; 50N/m.
Trang 42

B. V n t c t c th i c a v t có phương chi u luôn không ñ i và có ñ l n tăng theo hàm s b c nh t c a th i gian. C. ðư ng ñi c a v t tăng theo hàm s b c hai c a th i gian. D. Bao g m c ba ñ c ñi m nêu trong các câu A,B,C. 29.. Phương trình nào sau ñây là phương trình t a ñ c a m t v t 29 chuy n ñ ng th ng ch m d n ñ u d c theo tr c 0x? B. x = 5t2 – 2t +5 A. s = 2t – 3t2 ; C. v = 4 – t ; D. x = 2 – 5t –t2 30.. M t v t rơi t do t ñ cao 45m xu ng ñ t. Tính th i gian rơi và 30 v n t c ch m ñ t (L y g = 9,8m/s2) C. 2s; 19,6 m/s. A.. 4s; 19,6 m/s; A B.. 2s; 3 9,6 m/s D. 3s; 29,7 m/s. B 31.. Chuy n ñ ng c a v t nào dư i ñây không th coi là chuy n ñ ng 31 rơi t do? A. M t viên ñá nh ñư c th rơi t trên xu ng ñ t; B. Các h t mưa nh rơi g n t i m t ñ t; C. M t chi c lá r ng ñang rơi t trên xu ng ñ t; D. M t viên bi chì ñang rơi trong ng thu tinh ñ t th ng ñ ng và ñư c hút chân không. 32.. M t hòn s i nh ñư c ném th ng ñ ng lên cao v i v n t c ban 32 ñ u b ng v0 . H i: a) kho ng th i gian t ñ v t bay t i ñ cao l n h t b ng bao nhiêu ? b) giá tr ñ cao l n nh t H b ng bao nhiêu? v v2 v v2 A. t = 0 ; H = 0 ; B. t = 0 ; H = 0 ; 2g 2g g g
2v0 v2 v v2 ;H = 0 ; D. t = 0 ; H = 0 . g g g 2g 33.. Ch n câu tr l i sai: 33 Chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u là chuy n ñ ng có: A. Qu ñ o là ñư ng th ng. B. Vectơ gia t c c a v t có ñ l n là m t h ng s và luôn hư ng cùng phương, cùng chi u v i chuy n ñ ng c a v t. C. Quãng ñư ng ñi ñư c c a v t luôn t l thu n v i th i gian v t ñi.

C. t =

Trang 15

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

D. Vectơ v n t c luôn ti p tuy n v i qu ñ o chuy n ñ ng và có ñ l n tăng theo hàm b c nh t ñ i v i th i gian. 34.. Ch n câu tr l i sai: 34 Chuy n ñ ng th ng ch m d n ñ u là chuy n ñ ng có: A. Qu ñ o là ñư ng th ng. B. Vectơ gia t c c a v t có ñ l n là m t h ng s và luôn hư ng cùng phương, cùng chi u v i vectơ v n t c. C. Quãng ñư ng ñi ñư c c a v t là hàm b c hai ñ i v i th i gian v t ñi. D. Vectơ v n t c luôn ti p tuy n v i qu ñ o chuy n ñ ng và có ñ l n gi m theo hàm b c nh t ñ i v i th i gian. 35.. Ch n câu tr l i sai: 35 Trong chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u, n u ch n chi u dương là chi u chuy n ñ ng thì: A. Gia t c là m t ñ i lư ng vectơ a cùng phương, cùng chi u v i vectơ v n t c v . B. Gia t c là m t ñ i lư ng vectơ a cùng phương, ngư c chi u v i vectơ v n t c v . C. Gia t c là m t ñ i lư ng vectơ a ti p tuy n v i qu ñ o chuy n ñ ng. D. Gia t c là m t ñ i lư ng vectơ a có ñ l n a là m t h ng s dương. 36.. Gia t c là m t ñ i lư ng: 36 A. ð i s , ñ c trưng cho tính nhanh hay ch m c a chuy n ñ ng. B. ð i s , ñ c trưng cho tính không ñ i c a v n t c. C. Vectơ, ñ c trưng cho tính nhanh ch m c a chuy n ñ ng. D. Vectơ, ñ c trưng cho s thay ñ i nhanh hay ch m c a v n t c. 37.. Phương trình chuy n ñ ng c a chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u: 37 A. x = x0 + vt. C. x = x0 + v0t + ½ at2. B. v = h ng s . D. v = v0 + vt. 38.. Vi t công th c liên h gi a ñ d i, v n t c và gia t c c a v t 38 chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u có v n t c ñ u: A. v2 – vo2 = a∆x C. v2 – vo2 = 2a∆x ∆ B. v2 – vo2 = as D. v – vo = 2as 39.. Ch n câu tr l i sai: 39 Chuy n ñ ng rơi t do:
Trang 16

Hãy xác ñ nh kh i lư ng c a qu c u II.

* ðS: 4kg.
73. Hai qu c u ñang chuy n ñ ng trên cùng ñư ng th ng ngư c chi u nhau ñ n va ch m v i nhau v i v n t c l n lư t là 1m/s và 0,5m/s. Sau va ch m c hai b t tr l i v i v n t c l n lư t là 0,5m/s và 1,5m/s. Bi t m1 = 1kg. Tính m2.

* ðS: 0,75kg. L CH PD N
74. ñ cao h so v i m t ñ t, tr ng l c tác d ng vào v t ch còn b ng m t n a so v i khi v t trên trên m t ñ t. Tính h, bi t bán kính trái ñ t là R = 6400km.

* ðS: 2624km.
75. ñ cao nào cách m t ñ t thì tr ng l c tác d ng lên v t gi m 4 l n so v i khi v t trên m t ñ t ?

* ðS: h = R = 6400km.
76. Hai qu c u gi ng nhau. M i qu bán kính 40cm, kh i lư ng 50kg. Tính l c h p d n t i ña gi a chúng.

* ðS: 0,26.10-6N.
77. M t trăng và M t ñ t có kh i lư ng l n lư t là 7,4.1022kg và 6.1024kg cách nhau 384000km. Tính l c hút gi a chúng. * ðS: 2.1020N. 78. Hai chi c tàu th y m i chi c có kh i lư ng 50000 t n cách nhau 1km. Tính l c h p d n gi a chúng ? So sánh l c này v i tr ng lư ng c a qu cân 20g. * ðS: 0,17N ; F < P.
Trang 41

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

* ðS: a/ 1m/s2 ; 0 ; 1,5m/s2 ; b/ 150 N ;

c/ 250N ; 150N ; 0.

68. M t ô tô kh i hành v i l c phát ñ ng là 2000N, l c c n tác d ng vào xe là 400N, kh i lư ng c a xe là m = 800kg. Tính quãng ñư ng mà xe ñi ñư c sau 10s kh i hành.

A. Có phương chuy n ñ ng là phương th ng ñ ng, chi u t trên xu ng dư i. B. Là chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u v i gia t c tr ng trư ng và v n t c ñ u v0>0. C. Công th c tính v n t c th i ñi m t là v=gt. D. Công th c tính quãng ñư ng h ñi ñư c trong th i gian t là :
h= 1 2. gt 2

* ðS : 100m.
69. M t xe trư t có kh i lư ng 5kg ñư c kéo b i m t l c 20N có phương n m ngang trong 5s. Sau ñó v t chuy n ñ ng ch m d n ñ u và d ng l i h n. L c c n tác d ng vào xe luôn luôn b ng 15N. Tính quãng ñư ng xe ñi ñư c t lúc b t ñ u chuy n ñ ng ñ n khi d ng h n.

CHUY N ð NG TRÒN ð U
1.. Ch n câu ñúng nh t khi nói v “chuy n ñ ng tròn ñ u”: 1 A. V n t c góc t l thu n v i gia t c hư ng tâm B. V n t c dài t l thu n v i bán kính qũy ñ o tròn C. V n t c góc t l thu n v i v n t c dài D. Gia t c hư ng tâm t l thu n v i bán kính. 2.. Tìm công th c liên h gi a v n t c góc ω v i chu kì T và t n s f 2 trong chuy n ñ ng tròn ñ u. A. ω = 2π/T, ω = 2πf; C. ω = 2πT, ω = 2πf; B. ω = 2πT, ω = 2π/f; D. ω = 2π/T, ω = 2π/f. 3.. Hãy nêu nh ng ñ c ñi m c a gia t c hư ng tâm trong chuy n 3 ñ ng tròn ñ u. A. ð t vào v t chuy n ñ ng tròn; B. Luôn hư ng vào tâm c a qu ñ o tròn; C. ð l n không ñ i, ph thu c t c ñ quay và bán kính qu ñ o tròn; D. Bao g m c ba ñ c ñi m trên. 4.. M t ñĩa tròn bán kính 20cm quay ñ u quanh tr c c a nó. ðĩa quay 4 h t 1 vòng ñúng 0,2s. Tính v n t c dài v, v n t c góc ω và gia t c hư ng tâm aht c a m t ñi m n m trên mép trên mép ñĩa cách tâm ñĩa m t kho ng b ng bán kính c a ñĩa. A. v = 6,28m/s, ω = 31,4rad/s, aht ≈ 197m/s2 B. v = 3,14m/s, ω = 15,7rad/s, aht ≈ 49m/s2 C. v = 6,28m/s, ω = 31,4rad/s, aht ≈ 1,97m/s2
Trang 17

* ðS: 16,7m.
70. L c F truy n cho v t có kh i lư ng m1 gia t c a1 = 2m/s2; truy n cho v t kh i lư ng m2 gia t c a2 = 6m/s2. H i n u l c F truy n cho vât có kh i lư ng m1+m2 thì gia t c a c a nó s là bao nhiêu ?

* ðS: 1,5m/s2.
71. M t xe A ñang chuy n ñ ng v i v n t c 3,6km/h ñ n ñ ng vào xe B ñang ñ ng yên. Sau va ch m xe A d i l i v i v n t c 0,1m/s, còn xe B ch y v i v n t c 0,55m/s. Cho mB = 200g. Tìm mA.

* ðS: 100g.
72. M t qu c u kh i lư ng 2kg ñang bay v i v n t c 4m/s ñ n ñ p vào qu c u II ñang ñ ng yên trên cùng m t ñư ng th ng. Sau va ch m, qu c u I có v n t c 1m/s và qu c u II có v n t c 1,5m/s theo hư ng ban ñ u c a qu c u I.
Trang 40

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

D. v = 6,28m/s, ω = 3,14rad/s, aht ≈ 1,97m/s2 5.. M t ôtô ñang ch y v i v n t c 72km/h trên m t vòng tròn có bán 5 kính 50m. Gia t c hư ng tâm c a ôtô có giá tr nào sau ñây A. 103,68km/h2; C. 8m/s2 ; B. 1000m/s2 ; D. 4m/s2 6.. Ch n câu tr l i chưa ñúng 6 A. Gia t c c a v t chuy n ñ ng tròn ñ u luôn hư ng tâm B. Gia t c c a v t chuy n ñ ng tròn ñ u có ñ l n không ñ i C. V n t c c a v t chuy n ñ ng tròn ñ u có phương ti p tuy n qu ñ o . D. Gia t c c a v t chuy n ñ ng tròn ñ u có hư ng không ñ i. 7.. M t ôtô có bánh xe bán kính 30cm chuy n ñ ng tròn ñ u. Bánh xe 7 quay ñ u 10 vòng/s và không trư t, Tính v n t c c a ôtô. A. 8,6m/s; C. 39,2m/s; B. 18,84m/s D. 9,3m/s 8.. Chuy n ñ ng nào dư i ñây là chuy n ñ ng tròn ñ u? 8 A. Chuy n ñ ng c a q a l c ñ ng h B. Chuy n ñ ng c a m t m t xích xe ñ p C. Chuy n ñ ng c a cái ñ u van xe ñ p ñ i v i ngư i ng i trên xe ñang chuy n ñ ng ñ u D. Chuy n ñ ng c a cái ñ u van xe ñ p ñ i v i m t ñư ng, xe ch y ñ u 9.. Tìm v n t c góc ω c a Trái ð t quanh tr c c a nó. Trái ð t quay 9 1 vòng quanh tr c c a nó m t 24 gi . A. ω ≈ 7,27.10-4 rad/s; C. ω ≈ 7,27.10-5 rad/s; -6 B. ω ≈ 6.20.10 rad/s; D. ω ≈ 5,42.10-5 rad/s. 10.. Vi t công th c liên h gi a v n t c góc và gia t c hư ng tâm v i 10 v n t c dài c a ch t ñi m chuy n ñ ng tròn ñ u. A. v = ωR, aht = v2 R; C. v = ω/R, aht = v2/R; B. v = ωR, aht = v2/R; D. v = ω/R, aht = v2R; 11.. Chuy n ñ ng c a v t nào dư i ñây là chuy n ñ ng tròn ñ u? 11 A. Chuy n ñ ng quay c a chi c ñu quay ñang ho t ñ ng n ñ nh. B. Chuy n ñ ng quay c a bánh xe máy khi ñang hãm phanh. C. Chuy n ñ ng c a ñ ng cơ máy bay khi ñang bay n ñ nh trong không trung. D. Chuy n ñ ng quay c a cánh qu t khi ñang quay n ñ nh.
Trang 18

64. M t xe ô tô kh i lư ng 2 t n ñang ch y v i v n t c v0 thì hãm phanh, xe ñi thêm ñư c quãng ñư ng 15m trong 3s thì d ng h n. Tính : a) v0 ? b) L c hãm ? B qua các lo i l c c n bên ngoài.

* ðS: a/ v0 = 10m/s ;

b/. Fn = 6666,7 N.

65. M t xe kh i lư ng 1 t n sau khi kh i hành 10s ñ t v n t c 72km/h. Tính : a) Gia t c c a xe. b) L c phát ñ ng c a ñ ng cơ. Bi t l c c n mà m t ñư ng tác d ng lên xe là 500N.

* ðS: a/ 2m/s2 ;

b/ 2500N.

66. M t xe kh i lư ng 1 t n, sau khi kh i hành 10s ñi ñư c quãng ñư ng 50m. Tính: a) L c phát ñ ng c a ñ ng cơ xe. Bi t l c c n là 500N. b) L c phát ñ ng c a xe n u chuy n ñ ng ñ u (l c c n không thay ñ i).

* ðS : a/ 1500 N ;

b/ 500N.

67. M t xe ñang chuy n ñ ng v i v n t c 1m/s thì tăng t c, sau 2s có v n t c 3m/s. Sau ñó, xe ti p t c chuy n ñ ng ñ u trong th i gian 1s r i t t máy, chuy n ñ ng ch m d n ñ u ñi thêm 2s n a thì d ng l i. a) Xác ñ nh gia t c c a xe trong t ng giai ño n. b) L c c n tác d ng vào xe. c) L c kéo c a ñ ng cơ xe trong t ng giai ño n. Bi t kh i lư ng c a xe là m = 100kg và l c c n có giá tr không ñ i trong c ba giai ño n.
Trang 39

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

ð NG L C H C
BA ð NH LU T C A NEWTON 60. M t v t có kh i lư ng 50kg b t ñ u chuy n ñ ng nhanh d n ñ u và sau khi ñi ñư c 50cm thì ñ t v n t c 0,7m/s. Tính l c tác d ng vào v t? B qua ma sát.

* ðS: 24,5 N.
61. M t xe ô tô có kh i lư ng m=1 t n, sau khi kh i hành ñư c 10s thì ñ t v n t c 36km/h. Tính l c kéo c a ô tô ? B qua ma sát .

* ðS: 1000N.
62. M t xe ô tô kh i lư ng 3 t n, sau khi kh i hành 10s ñi ñư c quãng ñư ng 25m. Tìm a) L c phát ñ ng c a ñ ng cơ xe. b) V n t c và quãng ñư ng xe ñi ñư c sau 20s ? B qua ma sát.

* ðS: a/ 1500N ;

b/ 10m/s

;

100m.

63. M t xe ôtô có kh i lư ng 2 t n ñang chuy n ñ ng v i v n t c 72km/h thì hãm phanh. Sau khi hãm, ô tô ch y thêm ñư c 50m thì d ng h n. Tìm : a) L c hãm ? B qua các l c c n bên ngoài. b) Th i gian t lúc ô tô hãm phanh ñ n khi d ng h n.

* ðS: a/ 8000N ;

b/ 5s.

12.. Tính gia t c hư ng tâm aht tác d ng lên m t ngư i ng i trên gh 12 c a m t chi u ñu quay khi chi c ñu ñang quay v i t c ñ 5 vòng/phút. Kho ng cách t ch ngư i ng i ñ n tr c quay c a chi c ñu là 3m. A. aht = 8,2 m/s2; C. aht ≈ 2,96.102 m/s2; 2 2 B. aht = 29.6.10 m/s ; D. aht ≈ 0,82 m/s2. 13.. Chi u dài kim phút c a m t ñ ng h dài g p 2 l n kim gi c a 13 nó. H i v n t c dài c a ñ u kim phút g p m y l n v n t c dài c a ñ u kim gi ?. A. 12; C. 18; B. 16; D. 24 14.. M t ôtô ñang ch y v i v n t c 72km/h trên m t vòng tròn có bán 14 kính 50m. Gia t c hư ng tâm c a ôtô có giá tr nào sau ñây : A. 103,68km/h2; C. 4m/s2 ; 2 B. 100m/s ; D. 8m/s2 15.. Hãy nêu nh ng ñ c ñi m c a chuy n ñ ng tròn ñ u. 15 A. Qu ñ o là ñư ng tròn. V n t c dài c a các ñi m n m d c theo bán kính c a qu ñ o tròn có ñ l n khác nhau, còn v n t c góc và gia t c hư ng tâm c a các ñi m ñó có ñ l n như nhau và không ñ i. B. Qu ñ o là ñư ng tròn. V n t c dài và v n t c góc c a các ñi m n m d c theo bán kính c a qu ñ o tròn có ñ l n khác nhau, còn gia t c hư ng tâm c a các ñi m ñó có ñ l n như nhau và không ñ i. C. Qu ñ o là ñư ng tròn. V n t c dài và gia t c hư ng tâm c a các ñi m n m d c theo bán kính c a qu ñ o tròn có ñ l n khác nhau, còn v n t c góc c a các ñi m ñó có ñ l n như nhau và không ñ i. D. Qu ñ o là ñư ng tròn. V n t c góc và gia t c hư ng tâm c a các ñi m n m d c theo bán kính c a qu ñ o tròn có ñ l n thay ñ i, còn v n t c dài c a các ñi m ñó có ñ l n như nhau và không ñ i. 16.. Gia t c c a ch t ñi m chuy n ñ ng tròn ñ u có phương: 16 A. Trùng v i ti p tuy n c a qu ñ o t i v trí c a ch t ñi m. B. Trùng v i qu ñ o. C. Vuông góc v i vectơ l c. D. Vuông góc v i ti p tuy n c a qu ñ o t i v trí c a ch t ñi m. 17.. Chuy n ñ ng tròn ñ u là chuy n ñ ng: 17
Trang 19

Trang 38

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

A. Có qu ñ o là m t ñư ng tròn. B. V t ñi ñư c nh ng cung tròn b ng nhau trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau b t kì. C. Có chu kỳ T là th i gian v t chuy n ñ ng ñi ñư c m t vòng qu ñ o b ng h ng s . D. C A, B, C ñ u ñúng.

57. M t ñ ng h có kim gi dài 3cm, kim phút dài 4cm.
So sánh v n t c góc và v n t c dài c a hai ñ u kim. ðS: ϖ p = 12ϖ g ; v p = 16v g .

58. Chi u dài kim phút c a m t ñ ng h dài g p 1,5 l n kim gi c a
nó và chi u dài kim giây g p 4/3 l n kim phút. So sánh v n t c dài ñi m ñ u kim phút v i kim gi ; kim giây v i kim gi . ðS: 18 l n ; 1440 l n. 59. M t ñĩa tròn A bán kính 10 cm lăn không trư t vành ngoài m t ñĩa tròn B c ñ nh có bán kính 20 cm. Mu n lăn h t m t vòng quanh ñĩa B thì ñĩa A ph i quay m t m y vòng quanh tr c c a nó. ðS : n = 3 vòng

Trang 20

Trang 37

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

50. M t v t ñư c ném lên theo phương th ng ñ ng v i v n t c ban
ñ u 4,9m/s. Cùng lúc ñó t i ñi m A, là ñ cao l n nh t mà v t I có th ñ t t i, ngư i ta ném m t v t th hai th ng ñ ng xu ng dư i v i v n t c ban ñ u 4,9m/s. Sau bao lâu 2 v t g p nhau? L y g = 10 m/s2. * ðS: 0,1225s 51. Th rơi m t v t t ñ cao 165m xu ng ñ t, 1s sau t m t ñ t, ngư i ta ném lên v t th hai v i v n t c v0=30m/s. H i 2 v t g p nhau v trí nào? Lúc ñó 2 v t ñang ñi lên hay ñi xu ng v i v n t c bao nhiêu? * ðS: cách ñ t 40m , ñi xu ng v i v=10m/s.

ð NG L C H C
BA ð NH LU T C A NEWTON
1.. Kh i lư ng c a các v t: 1 A. Luôn t l thu n v i l c tác d ng vào v t. B. Luôn t l ngh ch v i gia t c mà v t thu ñư c. C. ð c trưng cho m c quán tính c a v t. D. Không ph thu c vào th tích c a v t. 2.. Trên m t ô tô ñang ch y v i v n t c không ñ i trên ñư ng tròn, hành 2 khách ng i trên xe c m th y ngư i mình như th nào? A. B kéo v phía trư c. B. B ñ y v phía sau. C. B kéo v phía tâm ñư ng tròn. D. B ñ y ra xa tâm ñư ng tròn. 3.. L c và ph n l c không có tính ch t nào sau ñây? 3 A. Luôn xu t hi n t ng c p. B. Luôn cùng lo i. C. Luôn cân b ng nhau. D. Luôn cùng phương, ngư c chi u. 4.. Ch n câu ñúng: 4 A. M t v t ñang ñ ng yên mu n chuy n ñ ng ph i có l c tác d ng vào v t. B. M t v t b t kì ch u tác d ng c a m t l c có ñ l n gi m d n thì s chuy n ñ ng ch m d n. C. M t v t s ñ ng yên n u không có l c nào tác d ng vào v t. D. M t v t luôn chuy n ñ ng cùng phương, cùng chi u v i l c tác d ng vào nó. 5.. Ch n phát bi u ñúng: 5 M t quy n sách ñang n m yên trên m t bàn, ta có th nói: A. Quy n sách không ch u tác d ng c a b t kỳ l c nào.
Trang 21

CHUY N ð NG TRÒN ð U 52. M t ñĩa tròn bán kính 15cm, quay ñ u m i vòng h t 0,1 s.
Tính v n t c góc, v n t c dài, gia t c hư ng tâm c a ñĩa tròn. * ðS : 62,8 rad/s ; 9,42m/s ; 591,6 m/s2 53. M t ñĩa tròn bán kính 10cm, quay ñ u v i chu kỳ 0,2s. Tính v n t c c a m t ñi m n m trên vành ngoài c a ñĩa tròn. * ðS: 3,14m/s 54. M t ô tô có bánh xe bán kính 30cm quay ñ u m t giây ñư c 10 vòng. Tính v n t c c a ô tô. * ðS: 18,8 m/s. 55. M t bánh xe bán kính 60cm quay ñ u 100 vòng trong 2s. Tìm chu kỳ, t n s , v n t c góc và v n t c dài c a ñi m trên vành bánh xe. * ðS: 0,02s ; 50Hz (vòng/s) ; 314 rad/s ; 188,4 m/s. 56. M t con tàu vũ tr chuy n ñ ng tròn ñ u quanh trái ñ t m i vòng h t 90 phút. Con tàu bay ñ cao h=320km cách m t ñ t; bán kính trái ñ t R=6380km. Tính v n t c c a con tàu. * ðS: 7,8km/s.
Trang 36

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

B. Quy n sách ch u tác d ng c a các l c cân b ng nhau. C. Quy n sách ch u tác d ng c a các l c cân b ng nhau và v n t c ñ u c a quy n sách b ng 0. D. C A, B, C ñ u không ñúng. 6.. Ch n câu phát bi u ñúng: 6 Theo ñ nh lu t II Newton: A. L c tác d ng vào v t t l thu n v i kh i lư ng c a v t và ñư c tính b i công th c F = ma . B. L c tác d ng vào v t t l thu n v i gia t c c a v t và ñư c tính b i công th c F = ma . C. Kh i lư ng c a v t t l thu n v i l c tác d ng vào v t và ñư c F tính b i công th c m = . a D. Gia t c c a 1 v t t l thu n v i l c tác d ng vào v t và t l F ngh ch v i kh i lư ng c a v t và ñư c tính b i công th c a = . m 7.. Ch n câu tr l i ñúng: 7 M t trái bóng bàn bay t xa t i ñ p vào tư ng và b t ngư c tr l i: A. L c c a trái bóng tác d ng vào tư ng nh hơn l c c a tư ng tác d ng vào trái bóng. B. L c c a trái bóng tác d ng vào tư ng b ng l c c a tư ng tác d ng vào trái bóng. C. L c c a trái bóng tác d ng vào tư ng l n hơn l c c a tư ng tác d ng vào trái bóng. D. Không ñ cơ s ñ k t lu n. 8. Ch n câu sai: A. Vec tơ l c có hư ng trùng v i hư ng c a vec tơ gia t c mà l c ñã truy n cho v t. B. M t v t chuy n ñ ng th ng ñ u vì các l c tác d ng vào v t cân b ng nhau. C. V tinh nhân t o chuy n ñ ng tròn ñ u quanh Trái ð t là do Trái ð t và M t Trăng tác d ng lên v tinh hai l c cân b ng.

43. M t hòn ñá rơi t mi ng m t cái gi ng c n xu ng ñ n ñáy m t th i gian là 3s. L y g =10 m/s2. a) Tính ñ sâu c a gi ng và v n t c ñá khi v a ch m ñáy gi ng. b) Tính quãng ñư ng hòn ñá rơi trong giây th ba? * ðS: a/ 45m ; 30m/s ; b/ 25m 44. M t v t rơi t do, trong giây cu i cùng rơi ñư c quãng ñư ng 45m. Tính th i gian rơi và ñ cao rơi c a v t. * ðS: 5s ; 125m 45. V t rơi t do nơi có g= 10 m/s2. Th i gian rơi là 10s. Tính: a) Th i gian v t rơi 10m ñ u tiên. b) Th i gian v t rơi 10m cu i cùng. * ðS: a/ 2 s ; b/ 0,1s 46. M t v t ñư c th t ñ cao 5m xu ng ñ t. Cùng lúc ñó, ngư i ta ném m t v t khác t ñ cao 10m xu ng, hai v t ch m ñ t cùng lúc. Tính v n t c ném v t th hai. L y g = 10 m/s2. * ðS: 5m/s 47. Trong n a giây cu i cùng trư c khi ch m ñ t v t rơi t do ñi ñư c quãng ñư ng g p ñôi quãng ñư ng trong n a giây trư c ñó. H i v t rơi t ñ cao nào? * ðS: 7,8m 48. Sau 2 giây k t lúc gi t nư c th hai b t ñ u rơi, kho ng cách gi a hai gi t nư c là 25m. Tính xem gi t nư c th hai rơi tr hơn gi t nư c th nh t bao lâu? * ðS: 1s. 49. T m t sàn cao 40m so v i m t ñ t. Ngư i ta ném 1 v t lên theo phương th ng ñ ng v i v n t c 8m/s. Xác ñ nh: a) Th i gian ñ t ñ cao c c ñ i. b) Th i gian v t rơi t ñ cao c c ñ i xu ng ñ t. * ðS: a/.0,8s ; b/. ∼ 2,94s

Trang 22

Trang 35

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Quãng ñư ng v t ñi ñư c sau 10s k t lúc b t ñ u chuy n ñ ng nhanh d n ñ u. * ðS: a/ 0,1 m/s2 ; b/ 55m 38. V t ñang chuy n ñ ng th ng ñ u thì hãm phanh chuy n ñ ng ch m d n ñ u. Tìm gia t c c a v t? Bi t ñư ng ñi trong giây cu i là 1m. * ðS: 2 m/s2. 39. M t v t b t ñ u chuy n ñ ng nhanh d n ñ u ñ n khi v n t c ñ t 5m/s thì ti p r c chuy n ñ ng th ng ñ u trong 10s, sau ñó chuy n ñ ng ch m d n ñ u cho ñ n khi d ng h n. Th i gian t lúc b t ñ u chuy n ñ ng cho ñ n khi d ng l i là t=20s. Tìm quãng ñư ng chuy n ñ ng c a v t. * ðS: 75m 40. M t ôtô ñang chuy n ñ ng ñ u trên m t ñư ng n m ngang v i v n t c 36km/h thì xu ng d c, chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,1 m/s2, v n t c ôtô khi xu ng h t d c là 72km/h. Tính chi u dài d c và th i gian xu ng d c. * ðS: 1500m ; 100s

b)

RƠI T

DO

41. M t v t ñư c th rơi t do t ñ cao 20m. a) Tìm th i gian ñ v t rơi ñ n ñ t? b) Tìm v n t c lúc v t ch m ñ t. L y g=10 m/s2.
* ðS: a/ 2s ; b/ 20m/s 42. M t v t ñư c th rơi t do, khi ch m ñ t ñ t v n t c 20m/s. L y g= 10m/s. Tính: a) Th i gian v t rơi. b) ð cao lúc th v t. * ðS: a/ 2s ; b/ 20m

D. V t ch u tác d ng c a hai l c cân b ng thì chuy n ñ ng th ng ñ u n u v t ñang chuy n ñ ng. 9. Ô tô, xe l a chuy n ñ ng th ng ñ u ñư c m c dù có l c kéo c a ñ ng cơ là vì: A. Tr ng l c c a ô tô (xe l a) cân b ng v i l c kéo. B. Tr ng l c c a ô tô (xe l a) cân b ng v i ph n l c c a m t ñư ng. C. L c kéo c a ô tô (xe l a) cân b ng v i l c ma sát c a m t ñư ng. D. Các l c tác d ng lên ô tô (xe l a): tr ng l c, ph n l c c a m t ñư ng , l c ma sát c a m t ñư ng và l c kéo c a ñ ng cơ cân b ng nhau. 10. Khi m t v t ch u tác d ng c a m t l c có ñ l n và hư ng không ñ i thì: A. V t s chuy n ñ ng tròn ñ u. B. V t s chuy n ñ ng th ng nhanh d n ñ u. C. V t s chuy n ñ ng th ng ch m d n ñ u. D. V t s chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u. 11. Ch n câu sai: A. Vec tơ l c có hư ng trùng v i hư ng c a vec tơ gia t c do l c truy n cho v t. B. V t s chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u khi ch u tác d ng c a l c có ñ l n không ñ i. C. ð nh lu t I Niutơn là trư ng h p ñ c bi t c a ñ nh lu t II Niutơn khi h p l c tác d ng lên v t b ng 0. D. Khi v t ch u tác d ng c a l c không ñ i thì gia t c v t thu ñư c t l ngh ch v i kh i lư ng c a v t. 12. Ch n câu sai: A. Tương tác gi a hai v t nh t ñ nh, gia t c mà chúng thu ñư c luôn ngư c chi u nhau và có ñ l n t l v i kh i lư ng c a hai v t. B. Kh i lư ng là m t ñ i lư ng vô hư ng, dương. C. Kh i lư ng c a v t là ñ i lư ng ñ c trưng cho m c quán tính c a v t. D. Hai l c tr c ñ i ñ t vào hai v t khác nhau nên không cân b ng nhau. 13. Ch n câu phát bi u sai: A. Nh ng l c tương tác gi a hai v t g i là hai l c tr c ñ i. B. L c và ph n l c luôn xu t hi n và m t ñi ñ ng th i.
Trang 23

Trang 34

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

C. L c và ph n l c là hai l c tr c ñ i nên cân b ng nhau. D. L c và ph n l c tuân theo ñ nh lu t III Newton. 14. Ch n câu ñúng: A. V t có kh i lư ng càng l n thì v t rơi càng nhanh. B. V t có kh i lư ng càng l n thì càng khó thay ñ i v n t c. C. ð ño kh i lư ng ngư i ta dùng cân hay l c k . D. Kh i lư ng riêng c a m t v t tuỳ thu c kh i lư ng c a v t ñó.

L CH PD N
1.. Ch n câu tr l i ñúng: 1 Khi kh i lư ng c a hai v t tăng lên g p ñôi và kho ng cách gi a chúng gi m ñi m t n a thì l c h p d n gi a chúng có ñ l n: A. Tăng g p 4 l n. B.Gi m ñi m t n a. C. Tăng g p 16 l n. D. Gi nguyên như cũ. 2.. Hai ch t ñi m b t kỳ hút nhau v i m t l c : 2 A. T l ngh ch v i tích hai kh i lư ng, t l thu n v i bình phương kho ng cách gi a chúng. B. T l thu n v i tích hai kh i lư ng, t l ngh ch v i bình phương kho ng cách gi a chúng. C. T l thu n v i tích hai kh i lư ng. D. T l ngh ch v i bình phương kho ng cách gi a chúng. 3.. Ch n câu phát bi u ñúng: 3 A. Khi thang máy rơi t do thì s ch c a l c k b ng 0 và tr ng lư ng c a v t b ng 0. B. Khi thang máy rơi t do thì tr ng lư ng c a v t b ng tr ng l c tác d ng lên v t và b ng mg. C. Khi thang máy chuy n ñ ng ñ u và rơi t do thì tr ng lư ng c a v t b ng tr ng l c tác d ng lên v t. D. Khi thang máy rơi t do thì tr ng l c tác d ng lên v t b ng 0.

33. M t xe ñ p ñang ñi v i v n t c 2m/s thì xu ng d c chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,2m/s2. Cùng lúc ñó, m t ôtô lên d c v i v n t c t i chân d c là 20m/s chuy n ñ ng ch m d n ñ u v i gia t c 0,4m/s2, chi u dài d c là 570m. Xác ñ nh v trí hai xe g p nhau. * ðS: Cách ñ nh d c 150m 34. M t xe có v n t c t i A là 2m/s, chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v B v i gia t c 0,8m/s2. Cùng lúc ñó, m t xe khác b t ñ u kh i hành t B v A chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i gia t c 1,2 m/s2. Bi t r ng A và B cách nhau 120m. a) Hai xe g p nhau ñâu? b) Quãng ñư ng hai xe ñã ñi ñư c? * ðS: a/ Cách A 60m ; b/ 60m 35. M t tài x xe du l ch ñang ch y v i v n t c 72km/h thì th y m t xe t i ñang ti n l i mình v i v n t c 54km/h. C hai tài x cùng ñ p th ng. Xe t i và xe du l ch ñ u chuy n ñ ng ch m d n ñ u v i gia t c l n lư t là 2 m/s2 và 4 m/s2. Tìm kho ng cách ng n nh t gi a hai xe t i th i ñi m ñ p phanh ñ 2 xe không ñ ng vào nhau. * ðS: 106,25m 36. M t xe b t ñ u chuy n ñ ng trên ñư ng th ng n m ngang v i a1 = 0,4 m/s2 ñ n chân m t cái d c nghiêng, t i ñây v n t c c a xe là v1 = 4m/s. Sau ñó xe ti p t c ñi lên h t d c dài s2 = 24m trong th i gian t2 = 8s v i chuy n ñ ng bi n ñ i ñ u. Tính: a) Chi u dài quãng ñư ng ngang và th i gian xe ñi h t quãng ñư ng ñó. b) Gia t c c a xe trên d c và v n t c khi ñ n ñ nh. * ðS: a/ 20m ; 10s ; b/ -0,25m/s2 ; 2m/s 37. V t chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i v n t c ñ u 18km/h. Bi t r ng trong giây th năm v t ñi ñư c 5,45m. Tính: a) Gia t c c a v t.

Trang 24

Trang 33

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Tìm gia t c c a xe. * ðS: 1,5 m/s2 27. Sau 10s ñoàn tàu gi m v n t c t 54km/h xu ng còn 18km/h. Sau ñó ñi thêm 10s n a thì d ng h n. Tính gia t c c a ñoàn tàu trong c hai giai ño n trên. * ðS: –1 m/s2 ; –0,5 m/s2 28. M t ñoàn tàu trong 10s l n lư t qua 2 ñi m A và B v i v n t c vA = 72 km/h và vB= 15m/s. Bi t chuy n ñ ng là bi n ñ i ñ u. a) Tính gia t c c a ñoàn tàu. b) Sau bao lâu thì tàu d ng h n ? * ðS: a/ –0,5 m/s2 ; b/ 40s 29. M t ngư i ñi xe ñ p ch m d n ñ u trên m t d c dài 50m, v n t c chân d c là 18km/h, ñ nh d c là 3m/s. Tìm gia t c và th i gian ñ lên d c. * ðS: 0,16 m/s2; 12,5s 30. M t xe l a d ng h n l i sau 20s k t lúc b t ñ u hãm phanh và trong th i gian ñó xe ch y ñư c 120m. Tìm v n t c lúc xe hãm phanh và gia t c ? * ðS: 12m/s ; –0,6 m/s2 31. M t qu c u lăn t ñ nh m t d c dài 100m, sau 10s ñ n chân d c. Sau ñó, qu c u ti p t c lăn trên m t ph ng ngang ñư c 50m thì d ng l i. a) Tìm gia t c c a qu c u trên d c và trên m t ph ng ngang. b) Tính th i gian qu c u trên m t ph ng ngang. c) V n t c trung bình c a qu c u ? * ðS: a/ 2m/s2 ; –4m/s2 ; b/ 5s ; c/ 10m/s 32. M t ôtô ñang chuy n ñ ng v i v n t c 36km/h thì xu ng d c chuy n ñ ng nhanh d n ñ u v i gia t c 0,1m/s2 ñ n cu i d c ñ t t i v n t c 72km/h. a) Tìm th i gian ñi h t d c. b) Tìm chi u dài c a d c. * ðS: a/100s ; b/ 1500m
Trang 32

L C ðÀN H I
1.. K t lu n nào sau ñây không ñúng v i l c ñàn h i? 1 A. Xu t hi n khi v t b bi n d ng. B. T l v i ñ bi n d ng. C. Luôn luôn là l c kéo. D. Luôn ngư c hư ng v i l c làm cho nó b bi n d ng. 2.. Trong gi i h n ñàn h i, ñ l n c a l c ñàn h i c a lò xo: 2 A. T l ngh ch v i ñ bi n d ng c a lò xo. B. T l v i ñ bi n d ng c a lò xo. C. T l v i kh i lư ng c a v t. D. T l ngh ch v i kh i lư ng c a v t. 3.. Ch n phát bi u ñúng: 3 A. Khi b dãn, l c ñàn h i c a lò xo hư ng theo tr c lò xo vào phía trong. B. Khi b dãn, l c ñàn h i c a lò xo hư ng theo tr c lò xo ra phía ngoài. C. Khi b dãn, l c ñàn h i c a lò xo hư ng vào phía trong. D. Khi b dãn, l c ñàn h i c a lò xo hư ng ra phía ngoài.

L C MA SÁT
1.. L c ma sát ngh không có tính ch t nào sau ñây? 1 A. Có phương song song v i m t ti p xúc. B. Luôn ngư c hư ng v i v n t c c a v t. C. Có cư ng ñ tùy thu c vào ngo i l c. D. Có th b ng 0 m c dù m t ti p xúc không nh n. 2.. L c ma sát trư t không ph thu c các y u t nào: 2 A. Di n tích ti p xúc và t c ñ c a v t. B. Áp l c lên m t ti p xúc. C. B n ch t và các ñi u ki n v b m t. D. C A và C ñ u ñúng. 3.. L c ma sát trư t có ñ l n: 3 A. T l v i c a tr ng lư ng c a v t. B. T l v i ñ l n c a áp l c.
Trang 25

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

C. T l v i kh i lư ng c a v t. D. T l v i v n t c c a v t. 4.. L c ma sát ngh : 4 A. Không có hư ng nh t ñ nh, luôn ngư c v i hư ng c a l c tác d ng. B. Không có hư ng nh t ñ nh. C. Có hư ng nh t ñ nh. D. Luôn cùng hư ng v i l c tác d ng. 5.. Ch n câu tr l i ñúng : 5 M t trái bi da lúc ñ u ñ ng yên trên m t ph ng n m ngang, nhám. Sau khi ñư c truy n m t v n t c ñ u, nó chuy n ñ ng ch m d n vì : A. L c ma sát. B. Ph n l c. C. L c quán tính. D. L c ñàn h i.

20. M t chi c phà xuôi dòng t A ñ n B m t 3 gi và khi v m t 6 gi . N u phà t t máy trôi theo dòng nư c thì t A ñ n B m t bao lâu? ðS: 12h 21. M t chi c tàu ch y th ng ñ u v i v n t c v1 = 30 km/h thì g p m t chi c xà lan dài l = 250 m ñi ngư c chi u v i v n t c v2 = 15 km/h. Trên boong tàu có m t ngư i ñi t mũi ñ n lái v i v n t c v3 = 5 km/h so v i tàu. H i ngư i y th y chi c xà lan qua trư c m t mình trong bao lâu? ðS : 22,5 giây 22. Bu i sáng tr i l ng gió, m t ngư i ñi xe g n máy t nhà ñ n nhà máy m t 2 gi . Bu i chi u ñi v gió th i ngư c nên ngư i ñó ñi m t 3 gi . Tìm v n t c c a gió? Bi t xe máy có công su t không ñ i và t nhà ñ n nhà máy xa 60km. ðS: 10km/h CHUY N ð NG TH NG BI N ð I ð U 23. M t xe ch y trong 5 gi : 2 gi ñ u xe ch y v i v n t c trung
bình 60km/h; 3 gi sau xe ch y v i v n t c trung bình 40km/h. Tính v n t c trung bình c a xe trong su t th i gian chuy n ñ ng. * ðS: 48km/h 24. M t xe ñi t A ñ n B theo cuy n ñ ng th ng. N a ño n ñư ng ñ u ñi v i v n t c 12km/h; n a ño n ñư ng sau ñi v i v n t c 20km/h. Tính v n t c trung bình c a xe trên c ño n ñư ng. * ðS: 15km/h 25. M t chi c xe trong 1/3 ño n ñư ng ñ u ch y v i v n t c 30km/h. Trong 2/3 ño n ñư ng còn l i ch y v i v n t c 60km/h. Tính v n t c trung bình c a xe trên c ño n ñư ng. ðS: 45km/h

26. M t xe sau khi kh i hành ñư c 10s ñ t ñư c v n t c 54km/h.
Trang 26 Trang 31

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

14. Hai ñ u máy xe l a cùng ch y trên m t ño n ñư ng s t th ng v i v n t c 40 km/h và 60 km/h. Tính v n t c c a ñ u máy th nh t so v i ñ u máy th hai trong các trư ng h p sau : a/. Hai ñ u máy ch y ngư c chi u. b/. Hai ñ u máy ch y cùng chi u. ðS : a/. 100 km/h ; b/. 20 km/h 15. Trên m t ñoàn tàu ch y vơí v n t c 10m/s, m t ngư i ñi t ñ u ñ n cu i ñoàn tàu v i v n t c 2m/s. Tính v n t c c a ngư i y so v i m t ñ t. ðS: 8m/s 16. M t ca nô trong nư c yên l ng ch y v i v n t c 30km/h. Canô xuôi dòng t A ñ n B m t 2 gi và ngư c dòng t B v A m t 3 gi . Tìm: a) Kho ng cách AB. b) V n t c c a nư c so v i b . ðS: a/ 72km ; b/ 6km/h. 17. Hai b n sông A và B cách nhau 6km theo ñư ng th ng. M t thuy n ñi t A ñ n B r i tr l i v A v i v n t c 5km/h khi nư c ñ ng yên (không ch y), nhưng th t ra nư c ch y vơí v n t c 1km/h. Tính th i gian chuy n ñ ng c a thuy n. ðS: 2h30 18. Hai b n sông A và B cách nnau 18km theo ñư ng th ng. M t chi c canô ph i m t bao nhiêu th i gian ñ ñi t A v B r i t B tr l i A? Bi t r ng v n t c c a canô trong nư c không ch y là 16,2km/h và v n t c c a dòng nư c so v i b sông là 1,5m/s. ðS: 2h30 19. M t canô chuy n ñ ng ñ u và xuôi dòng t A ñ n B m t 1 gi . Kho ng cách AB = 4km, v n t c nư c so v i b là 6 km/h. a/. Tính v n t c c a canô so v i nư c. b/. Tính th i gian ñ canô t B v A. ðS : a/. 18 km/h ; b/. 2 gi

ð NG H C
CHUY N ð NG TH NG ð U
1. T B lúc 6g30, m t ngư i ñi v C, chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c v = 30km/h. a) Vi t phương trình t a ñ . b) Dùng phương trình t a ñ ñ xác ñ nh v trí ngư i này lúc 8 gi . c) BC = 75km. Dùng phương trình t a ñ xác ñ nh th i ñi m ñ n C. ðS: a/. x = 30t (km;h) b/ Cách B 45km c/ Lúc 9 gi . 2. Hai ô tô xu t phát cùng m t lúc t hai ñ a ñi m A và B cách nhau 20km, chuy n ñ ng ñ u cùng chi u t A ñ n B v i v n t c l n lư t là 60km/h và 40km/h. a) L p phương trình t a ñ c a hai xe v i cùng m t g c th i gian và ch n g c t a ñ t i A, chi u dương t A ñ n B. b) Tìm v trí và th i ñi m hai xe g p nhau. ðS: b/ Cách A 60km, sau 1 gi k t khi xu t phát. 3. Hai thành ph A và B cách nhau 100km. Lúc 8 gi , m t xe ñi t A v B chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c 60km/h. Cùng lúc ñó, m t xe khác t B v A v i v n t c 40km/h. a) L p phương trình chuy n ñ ng c a hai xe trên cùng m t tr c t añ . b) Hai xe g p nhau ñâu ? Lúc m y gi ? ðS: a/. x1 = 60t (km;h) x2 = – 40t +20 (km;h) b/ Hai xe g p nhau lúc 9 gi cách A 60km 4. Lúc 6h, m t ngư i ñi xe ñ p t A ñu i theo ngư i ñi b ñã ñi ñư c 8km. C hai ñ u ñ ơc xem như chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c l n lư t là 12km/h và 4km/h.

Trang 30

Trang 27

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

Trư ng Trung h c Th c hành – ðHSP

Bài t p & Tr c nghi m V t lý 10

L p phương trình chuy n ñ ng c a hai ngư i trên cùng m t tr c t añ . b) Hai ngư i g p nhau ñâu ? Lúc m y gi ? Lúc 8g30 kho ng cách gi a hai ngư i là bao nhiêu? ðS: b/ Hai ngư i g p nhau lúc 7gi cách A 12km c/ 12km. 5. Lúc 10h, m t xe kh i hành t t nh A ñ v B v i v n t c không ñ i 12 m/s. Năm phút sau, m t xe khác ñi t B v A v i v n t c 10 m/s. Cho AB = 10,2 km. Xác ñ nh th i ñi m và v trí hai xe g p nhau. (gi i b ng hai cách : ch n g c th i gian là lúc 0h và lúc b t ñ u kh i hành). ðS : 10h10ph ; và cách A 7200 km. 6. Cùng m t lúc t hai ñi m A và B cách nhau 20km có hai xe ch y cùng chi u nhau t A v B, sau 2 gi thì ñu i k p nhau. Bi t xe ñi t A có v n t c không ñ i là 30km/h. Tính v n t c c a xe ñi t B. ðS: 20km/h 7. Lúc 6 gi , m t ngư i ñi xe ñ p t A ñ n B v i v n t c 15km/h. M t gi sau, m t ngư i ñi b t B v A v i v n t c 5km/h. a) Tìm kho ng cách gi a hai ngư i lúc 8 gi . Bi t AB = 75km. b) Tìm th i ñi m và v trí hai ngư i g p nhau. ðS: a/40km ; b/ Lúc 10 gi , cách A 60km. 8. Trên m t ñư ng th ng có hai xe ch y ngư c chi u nhau và kh i hành cùng m t lúc t hai ñ a ñi m A và B cách nhau 100km, xe t A có v n t c 30km/h và xe t B có v n t c 20km/h. a) Hai xe g p nhau sau m y gi ? ñâu? b) N u xe B kh i hành ch m hơn xe A 2 gi thì hai xe g p nhau lúc m y gi ? ñâu? ðS: a/ Sau 2 gi , cách A 60km ; b/ Sau khi xe B kh i hành 48 phút, cách A 84km.

a)

9. Cho ñ th :
x (km)

40 II 20

I
2 t (h)

D a vào ñ th l p phương trình chuy n ñ ng c a hai xe? V n t c c a m i xe. a) Xác ñ nh v trí, thơì ñi m hai xe g p nhau? (Ki m tra l i b ng phép tính). ðS: x1 = 20t ; x2 = 20 + 10t
x

10. Cho ñ th : a) D a vào ñ th l p phương trình chuy n

8

II

ñ ng c a hai xe? V n t c c a m i xe? b) Xác ñ nh v trí, th i ñi m hai xe g p nhau? 4 ðS: x1 = 80 – 20t; 20t; x2 = 20t 11. Lúc 8 gi m t môtô chuy n ñ ng th ng 2 I ñ u v i v n t c 40km/h g p m t ngư i ñi t 2 4 xe ñ p ngư c chi u v i v n t c 6km/h. ð n 9 gi thì ngư i ñi môtô ngh 60 phút r i quay l i ñu i theo xe ñ p v i v n t c 47,6km/h. Xác ñ nh th i ñi m và v trí hai xe g p nhau l n th hai. ðS: 11h15ph ; cách ch g p cũ 19,5km. 12. Hai ôtô chuy n ñ ng ñ u kh i hành cùng m t lúc hai b n cách nhau 20km. N u chúng ñi cùng chi u thì ñu i k p nhau sau 1h15ph. N u ñi ngư c chi u thì g p nhau sau 15ph. Tính v n t c m i xe. ðS: 32km/h ; 48km/h 13. Lúc 7h, hai xe g n máy chuy n ñ ng ngư c chi u nhau và ñi qua ñi m A cùng lúc. N a gi sau (k t khi qua A) xe 2 ngh l i 30 phút r i quay l i ñu i theo xe 1. V n t c xe 2 là 60km/h, xe 1 là 30km/h. a) Hai xe g p nhau lúc m y gi ? T i ñâu? b) V ñ th chuy n ñ ng c a 2 xe trên cùng 1 h tr c. ðS: a/ 10h ; 90km cách A
Trang 29

Trang 28

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.