KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TỪNG TUẦN

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 24 ( Từ ngày 06/ 02/ 2012 đến ngày 11/2/2012)

Thứ

3

Nội dung công việc - Gặp mặt giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm, làm quen với lớp 10D2. - Nhận kế hoạch chủ nhiệm lớp. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Tập hát. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt.

Chỉ tiêu cần đạt - Nắm sơ bộ hình lớp học, cán sự lớp, chấp hành đoàn. tình ban ban chi

Biện pháp thực hiện - Tìm hiểu lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm. - Tìm hiểu sơ bộ tình hình học lực của lớp thông qua trang web của nhà trường.

4

5

- Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Kiểm tra vệ sinh, kiểm tra nề nếp, trang phục của lớp - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Tập hát. - Nhắc các tổ

- Làm quen với - Đến sớm theo học sinh dõi lớp lớp 10D2 chủ nhiệm để biết thêm tình hình hoạt - Nắm được tình động của hình học lớp. tập và nề nếp trong - Theo dõi, nhắc lớp. nhở các em nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. - Tiếp tục làm - Đến sớm theo quen học sinh. dõi. - Tìm hiểu về lý - Nhắc lớp trưởng lịch học sinh, quản lý, nhắc nhở hoàn cảnh gia các thành viên lớp đình, tình hình thực hiện nề nếp. học tập của lớp.

- Lớp sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn. - Học sinh trang phục đúng quy định.

6

- Đến sớm quan sát, theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nề nếp, vệ sinh lớp học trước khi vào buổi học.

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 25 ( Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 18/ 02/2012)

Thứ

2

Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt - Kiểm tra vệ sinh lớp, - Vệ sinh lớp sạch nề nếp của lớp sẽ, nề nếp và các dụng cụ của HS trực nhật. được đảm bảo, trang - Sinh hoạt đầu giờ: phục đầy chữa bài tập. đủ. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - 70% Hs học và làm bài tập ở nhà - Nhắc học sinh phấn đầy đủ. đấu đạt buổi học tốt. - Dự lễ chào cờ

Biện pháp thực hiện - Đến sớm để theo dõi, nhắc nhở các em vệ sinh lớp học, nề nếp. - Yêu cầu ban cán sự kiểm tra vở bài tập của cả lớp.

- Kiểm tra vệ sinh lớp học, nề nếp, việc xích xe của HS - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt.

3

- Chú ý nghe giáo viên phụ trách đánh giá, nhận xét thi đua và phổ biến kế - Nắm được xếp hoạch của tuần. loại thi đua lớp và nghe kế hoạch trong tuần. - Đảm bảo vệ sinh - Đến sớm kiểm tra đôn sạch sẽ, nề đốc HS thực hiện nếp thực tốt vệ sinh, nề hiện tốt, nếp. xếp xe và khóa xe đầy đủ. - Ban cán sự lớp chữa bài tập theo yêu cầu của lớp. - HS theo dõi chữa bài tập nghiêm túc

4

- Nhắc nhở học sinh - Học sinh đảm - Đến sớm theo dõi việc thực hiện tốt các quy bảo vệ sinh, trang dọn vệ sinh, thực hiện định về nề nếp và học phục, bảng tên, trang phục, khóa xe cẩn

5

6

7

tập. việc xếp xe ngăn thận. - Kiểm tra việc làm bài nắp. - Yêu cầu ban cán sự theo tập ở nhà. sát, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp và học tập - Dự sinh hoạt 15’ đầu - HS thực hiện tốt của lớp. giờ. - Lớp phó văn thể nhắc - Nhắc học sinh phấn nhở các bạn chuẩn bị. đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc nhở học sinh - Lớp sạch sẽ, gọn - Đến sớm theo dõi, kiểm thực hiện tốt các quy gàng, trang phục tra bao quát vệ sinh lớp định về nề nếp và học đúng quy định, nề học, trang phục của HS. tập. nếp được đảm bảo. - Lớp trưởng quản lý, - Kiểm tra việc làm bài - 70% Hs học và nhắc nhở các thành viên tập ở nhà. làm bài tập ở nhà trong lớp về nề của lớp. - Dự sinh hoạt 15’ đầu đầy đủ. giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc học sinh kế hoạch lao động sang thứ 6 - Kiểm tra vệ sinh, - Lớp sạch sẽ, học - Đến sớm quan sát, theo kiểm tra nề nếp, trang sinh mang trang dõi, nhắc nhở học sinh phục của lớp phục đúng quy thực hiện nếp, vệ sinh định. - Giáo sinh phụ trách - Dự sinh hoạt 15’ đầu - HS chú ý lắng công việc chu đáo. giờ. nghe để thực hiện - Yêu cầu ban cán sự theo - Nhắc học sinh phấn tốt. sát, nhắc nhở việc thực đấu đạt buổi học tốt. hiện nề nếp và học tập - Nhắc các tổ trưởng - Học sinh thực của lớp. xếp loại hạnh kiểm của hiện đầy đủ. tổ mình. - Nhắc nhở học sinh - Lớp có mặt đầy - Đi sớm theo dõi, nhắc thực hiện tốt các quy đủ, đúng giờ. nhở học sinh thực hiện nề định về nề nếp và học - HS theo dõi chữa nếp, trang phục gọn

tập. bài tập nghiêm túc - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Sinh hoạt cuối tuần.

gàng, đầy đủ.

- Tham gia SH đầy đủ, nghiêm túc.

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 26 ( Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 25/02/2012) Thứ Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt - Kiểm tra vệ sinh lớp, - Vệ sinh lớp sạch nề nếp của lớp sẽ, nề nếp và các dụng cụ của HS trực nhật. được đảm bảo, trang - Sinh hoạt đầu giờ: phục đầy hát các bài hát đủ. về mẹ - Kiểm tra việc làm bài - Lớp nắm được tập ở nhà. lịch sử ra đời của ngày quốc tế phụ - Nhắc học sinh phấn nữ. đấu đạt buổi học tốt. - 70% Hs học và - Dự lễ chào cờ làm bài tập ở nhà đầy đủ. Biện pháp thực hiện - Đến sớm để theo dõi, nhắc nhở các em vệ sinh lớp học, nề nếp. - Chọn một bạn có giọng đọc hay trong lớp để đọc báo cho cả lớp nghe. - Yêu cầu ban cán sự kiểm tra vở bài tập của cả lớp.

2

- Kiểm tra vệ sinh lớp học, nề nếp, việc xích xe của HS - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt.

3

- Chú ý nghe giáo viên phụ trách đánh giá, nhận xét thi đua và phổ biến kế - Nắm được xếp hoạch của tuần. loại thi đua lớp và nghe kế hoạch trong tuần. - Đảm bảo vệ sinh - Đến sớm kiểm tra đôn sạch sẽ, nề đốc HS thực hiện nếp thực tốt vệ sinh, nề hiện tốt, nếp. xếp xe và khóa xe đầy đủ. - Ban cán sự lớp chữa bài tập theo yêu cầu của lớp. - HS theo dõi chữa bài tập nghiêm túc

4

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt.

- Học sinh đảm bảo vệ sinh, trang phục, bảng tên, việc xếp xe ngăn nắp.

- HS thực hiện tốt

5

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc học sinh kế hoạch lao động sang thứ 6 - Kiểm tra vệ sinh, kiểm tra nề nếp, trang phục của lớp

- Lớp sạch sẽ, gọn gàng, trang phục đúng quy định, nề nếp được đảm bảo. - 70% Hs học và làm bài tập ở nhà đầy đủ.

- Đến sớm theo dõi việc dọn vệ sinh, thực hiện trang phục, khóa xe cẩn thận. - Yêu cầu ban cán sự theo sát, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp và học tập của lớp. - Lớp phó văn thể nhắc nhở các bạn chuẩn bị. - Đến sớm theo dõi, kiểm tra bao quát vệ sinh lớp học, trang phục của HS. - Lớp trưởng quản lý, nhắc nhở các thành viên trong lớp về nề của lớp.

6

- Lớp sạch sẽ, học sinh mang trang phục đúng quy định. - Dự sinh hoạt 15’ đầu - HS chú ý lắng giờ: Tập hát. nghe để thực hiện - Nhắc học sinh phấn tốt. đấu đạt buổi học tốt. - Lớp hát to, rõ - Nhắc các tổ trưởng ràng. xếp loại hạnh kiểm của tổ mình. - Học sinh thực hiện đầy đủ.

- Đến sớm quan sát, theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nếp, vệ sinh - Giáo sinh phụ trách công việc chu đáo. - Yêu cầu ban cán sự theo sát, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp và học tập của lớp.

7

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Sinh hoạt cuối tuần.

- Lớp có mặt đầy đủ, đúng giờ. - HS theo dõi chữa bài tập nghiêm túc

- Đi sớm theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nề nếp, trang phục gọn gàng, đầy đủ.

- Tham gia SH đầy đủ, nghiêm túc.

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 27 ( Từ ngày 27/02/2012 đến ngày 03/03/2012) Thứ Nội dung công việc - Kiểm tra vệ sinh lớp, nề nếp của lớp và các dụng cụ trực nhật. - Sinh hoạt đầu giờ: Đọc báo về ngày quốc tế phụ nữ. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. Chỉ tiêu cần đạt - Vệ sinh lớp sạch sẽ, nề nếp của HS được đảm bảo, trang phục đầy đủ. - Lớp nắm được lịch sử ra đời của ngày quốc tế phụ nữ. - 70% Hs học và làm bài tập ở nhà đầy đủ. - Phát động cuộc thi vẽ - 100% hs có mẫu dự mẫu trang phục dự thi thi đẹp sáng tạo. dạ hội hóa trang bảo vệ môi trường. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Dự lễ chào cờ - Nắm được xếp loại thi đua lớp và nghe kế hoạch trong tuần. Biện pháp thực hiện - Đến sớm để theo dõi, nhắc nhở các em vệ sinh lớp học, nề nếp. - Chọn một bạn có giọng đọc hay trong lớp để đọc báo cho cả lớp nghe. - Yêu cầu ban cán sự kiểm tra vở bài tập của cả lớp. - Yêu cầu cả lớp tham gia đầy đủ nếu không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Trang phục thiết kế được làm từ các vật liệu phế thải hoặc mang ý nghĩa bảo vệ môi trường. - Chú ý nghe giáo viên phụ trách đánh giá, nhận xét thi đua và phổ biến kế hoạch của tuần. - Đến sớm kiểm tra đôn đốc HS thực hiện tốt vệ sinh, nề nếp.

2

3

- Kiểm tra vệ sinh lớp - Đảm bảo vệ sinh học, nề nếp, sạch sẽ, nề việc xích xe nếp thực hiện của HS tốt, xếp xe và khóa xe đầy - Kiểm tra việc làm bài đủ.

4

5

6

tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ. - Nhắc nhở HS vẽ các mẫu dự thi. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc học sinh kế hoạch lao động sang thứ 6 - Kiểm tra vệ sinh, kiểm tra nề nếp, trang phục của lớp

- HS theo dõi chữa - Ban cán sự lớp chữa bài tập nghiêm túc bài tập theo yêu cầu của lớp.

- Học sinh đảm bảo vệ sinh, trang phục, bảng tên, việc xếp xe ngăn nắp.

- HS thực hiện tốt

- Đến sớm theo dõi việc dọn vệ sinh, thực hiện trang phục, khóa xe cẩn thận. - Yêu cầu ban cán sự theo sát, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp và học tập của lớp. - Lớp phó văn thể nhắc nhở các bạn chuẩn bị.

- Lớp sạch sẽ, gọn gàng, trang phục đúng quy định, nề nếp được đảm bảo. - 70% Hs học và làm bài tập ở nhà đầy đủ.

- Đến sớm theo dõi, kiểm tra bao quát vệ sinh lớp học, trang phục của HS. - Lớp trưởng quản lý, nhắc nhở các thành viên trong lớp về nề của lớp.

- Lớp sạch sẽ, học - Đến sớm quan sát, sinh mang trang phục theo dõi, nhắc nhở học đúng quy định. sinh thực hiện nếp, vệ

7

- HS chú ý lắng nghe sinh - Dự sinh hoạt 15’ đầu để thực hiện tốt. - Giáo sinh phụ trách giờ: Tập hát. - Lớp hát to, rõ ràng. công việc chu đáo. - Dặn dò hs hoàn thành - Yêu cầu ban cán sự các mẫu vẽ dự thi thiết - Học sinh thực hiện theo sát, nhắc nhở việc kế trang phục cho dạ đầy đủ. thực hiện nề nếp và hội hóa trang bảo vệ học tập của lớp. môi trường để thứ 7 nộp. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc các tổ trưởng xếp loại hạnh kiểm của tổ mình. - Nhắc nhở học sinh - Lớp có mặt đầy đủ, - Đi sớm theo dõi, thực hiện tốt các quy đúng giờ. nhắc nhở học sinh định về nề nếp và học - HS theo dõi chữa thực hiện nề nếp, trang tập. bài tập nghiêm túc phục gọn gàng, đầy - Kiểm tra việc làm bài đủ. tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu - 100% Hs có bài dự giờ: Chữa bài tập. thi. - Nộp bài thi thiết kế mẫu dự thi dạ hội hóa trang bảo vệ môi trường. - Tham gia SH đầy đủ, - Nhắc học sinh phấn nghiêm túc. đấu đạt buổi học tốt. - Sinh hoạt cuối tuần.

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 28 ( Từ ngày 05/03/2012 đến ngày 10/03/2012) Thứ Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt - Kiểm tra vệ sinh lớp, - Vệ sinh lớp sạch nề nếp của lớp sẽ, nề nếp và các dụng cụ của HS trực nhật. được đảm bảo, trang - Sinh hoạt đầu giờ: phục đầy Đọc báo về đủ. ngày quốc tế phụ nữ. - Lớp nắm được - Kiểm tra việc làm bài lịch sử ra đời của tập ở nhà. ngày quốc tế phụ nữ. - Nhắc học sinh phấn - 70% Hs học và đấu đạt buổi học tốt. làm bài tập ở nhà - Dự lễ chào cờ đầy đủ. - Nắm được xếp loại thi đua lớp và nghe kế hoạch trong tuần. - Kiểm tra vệ sinh lớp - Đảm bảo vệ sinh học, nề nếp, sạch sẽ, nề việc xích xe nếp thực của HS hiện tốt, xếp xe và - Kiểm tra việc làm bài khóa xe tập ở nhà. đầy đủ. - Dự sinh hoạt 15’ đầu - HS theo dõi chữa giờ: Chữa bài tập. bài tập nghiêm túc - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. Biện pháp thực hiện - Đến sớm để theo dõi, nhắc nhở các em vệ sinh lớp học, nề nếp. - Chọn một bạn có giọng đọc hay trong lớp để đọc báo cho cả lớp nghe. - Yêu cầu ban cán sự kiểm tra vở bài tập của cả lớp. - Chú ý nghe giáo viên phụ trách đánh giá, nhận xét thi đua và phổ biến kế hoạch của tuần.

2

- Đến sớm kiểm tra đôn đốc HS thực hiện tốt vệ sinh, nề nếp. - Ban cán sự lớp chữa bài tập theo yêu cầu của lớp.

3

4

5

6

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Tập hát. - Nhắc nhở HS vẽ các mẫu dự thi. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc học sinh kế hoạch lao động sang thứ 6 - Kiểm tra vệ sinh, kiểm tra nề nếp, trang phục của lớp - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Tập hát. - Dặn dò hs hoàn thành các mẫu vẽ dự thi thiết kế trang phục cho dạ hội hóa trang bảo vệ

- Học sinh đảm bảo vệ sinh, trang phục, bảng tên, việc xếp xe ngăn nắp.

- Đến sớm theo dõi việc dọn vệ sinh, thực hiện trang phục, khóa xe cẩn thận. - Yêu cầu ban cán sự theo sát, nhắc nhở việc thực - Lớp hát to, rõ hiện nề nếp và học tập ràng. của lớp. - HS thực hiện tốt - Lớp phó văn thể nhắc nhở các bạn chuẩn bị.

- Lớp sạch sẽ, gọn gàng, trang phục đúng quy định, nề nếp được đảm bảo. - 70% Hs học và làm bài tập ở nhà đầy đủ.

- Đến sớm theo dõi, kiểm tra bao quát vệ sinh lớp học, trang phục của HS. - Lớp trưởng quản lý, nhắc nhở các thành viên trong lớp về nề của lớp.

- Lớp sạch sẽ, học sinh mang trang phục đúng quy định. - HS chú ý lắng nghe để thực hiện tốt. - Lớp hát to, rõ ràng.

- Đến sớm quan sát, theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nếp, vệ sinh - Giáo sinh phụ trách công việc chu đáo. - Yêu cầu ban cán sự theo sát, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp và học tập của lớp.

7

môi trường để thứ 7 nộp. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc các tổ trưởng xếp loại hạnh kiểm của tổ mình. - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nộp bài thi thiết kế mẫu dự thi dạ hội hóa trang bảo vệ môi trường. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Sinh hoạt cuối tuần.

- Học sinh thực hiện đầy đủ.

- Lớp có mặt đầy đủ, đúng giờ. - HS theo dõi chữa bài tập nghiêm túc

- Đi sớm theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nề nếp, trang phục gọn gàng, đầy đủ.

- 100% Hs có bài dự thi.

- Tham gia SH đầy đủ, nghiêm túc.

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 29 ( Từ ngày 12/03/2012 đến ngày 17 /03/2012) Thứ Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt - Kiểm tra vệ sinh lớp, - Vệ sinh lớp sạch nề nếp của lớp sẽ, nề nếp và các dụng cụ của HS trực nhật. được đảm bảo, trang - Sinh hoạt đầu giờ: phục đầy Đọc báo về đủ. ngày quốc - Lớp nắm được thành lập lịch sử ra đời của Đoàn. ngày thành lập - Kiểm tra việc làm bài Đoàn. tập ở nhà. - 70% Hs học và - Nhắc học sinh phấn làm bài tập ở nhà đấu đạt buổi học tốt. đầy đủ. - Dự lễ chào cờ - Nắm được xếp loại thi đua lớp và nghe kế hoạch trong tuần. - Kiểm tra vệ sinh lớp - Đảm bảo vệ sinh học, nề nếp, sạch sẽ, nề việc xích xe nếp thực của HS hiện tốt, xếp xe và - Kiểm tra việc làm bài khóa xe tập ở nhà. đầy đủ. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - HS theo dõi chữa - Nhắc học sinh phấn bài tập nghiêm túc đấu đạt buổi học tốt. Biện pháp thực hiện - Đến sớm để theo dõi, nhắc nhở các em vệ sinh lớp học, nề nếp. - Chọn một bạn có giọng đọc hay trong lớp để đọc báo cho cả lớp nghe. - Yêu cầu ban cán sự kiểm tra vở bài tập của cả lớp. - Chú ý nghe giáo viên phụ trách đánh giá, nhận xét thi đua và phổ biến kế hoạch của tuần.

2

- Đến sớm kiểm tra đôn đốc HS thực hiện tốt vệ sinh, nề nếp. - Ban cán sự lớp chữa bài tập theo yêu cầu của lớp.

3

4

- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà.

5

6

- Đến sớm theo dõi việc dọn vệ sinh, thực hiện trang phục, khóa xe cẩn thận. - Yêu cầu ban cán sự theo sát, nhắc nhở việc thực - Lớp hát to, rõ hiện nề nếp và học tập - Dự sinh hoạt 15’ đầu ràng. của lớp. giờ: Tập hát. - HS thực hiện tốt - Lớp phó văn thể nhắc - Nhắc học sinh phấn nhở các bạn chuẩn bị. đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc nhở học sinh - Lớp sạch sẽ, gọn - Đến sớm theo dõi, kiểm thực hiện tốt các quy gàng, trang phục tra bao quát vệ sinh lớp định về nề nếp và học đúng quy định, nề học, trang phục của HS. tập. nếp được đảm bảo. - Lớp trưởng quản lý, - Kiểm tra việc làm bài - 70% Hs học và nhắc nhở các thành viên tập ở nhà. làm bài tập ở nhà trong lớp về nề của lớp. - Dự sinh hoạt 15’ đầu đầy đủ. giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Nhắc học sinh kế hoạch lao động sang thứ 6 - Kiểm tra vệ sinh, - Lớp sạch sẽ, học - Đến sớm quan sát, theo kiểm tra nề nếp, trang sinh mang trang dõi, nhắc nhở học sinh phục của lớp phục đúng quy thực hiện nếp, vệ sinh định. - Giáo sinh phụ trách - Dự sinh hoạt 15’ đầu - HS chú ý lắng công việc chu đáo. giờ: Tập hát. nghe để thực hiện - Yêu cầu ban cán sự theo - Nhắc học sinh phấn tốt. sát, nhắc nhở việc thực đấu đạt buổi học tốt. - Lớp hát to, rõ hiện nề nếp và học tập - Nhắc các tổ trưởng ràng. của lớp. xếp loại hạnh kiểm của tổ mình. - Học sinh thực

- Học sinh đảm bảo vệ sinh, trang phục, bảng tên, việc xếp xe ngăn nắp.

hiện đầy đủ. - Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các quy định về nề nếp và học tập. - Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà. - Dự sinh hoạt 15’ đầu giờ: Chữa bài tập. - Nhắc học sinh phấn đấu đạt buổi học tốt. - Sinh hoạt cuối tuần. - Lớp có mặt đầy đủ, đúng giờ. - HS theo dõi chữa bài tập nghiêm túc - Đi sớm theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện nề nếp, trang phục gọn gàng, đầy đủ.

7

- 100% Hs có bài dự thi. - Tham gia SH đầy đủ, nghiêm túc.