TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

HƯ NG D N S
I – Gi i thi u:
-

D NG ITUNES

Tài li u s d ng ñ hư ng d n cách t o m t tài kho n ñ t i ng d ng, ti n ích, trò chơi mi n phí trên CSDL hàng ch c nghìn ng d ng trên APPLE STORE. Khác v i các lo i máy ñi n tho i khác, m i ng d ng, ti n ích cài ñ t cho máy iPhone ñ u ñư c ñưa lên h th ng Apple Store, ñ cài ñ t v máy ngư i s d ng có th cài ñ t tr c ti p trên máy iPhone ho c t i ng d ng v máy tính r i s d ng ph n m m iTunes ñ sao chép ng d ng, ti n ích t máy tính sang máy iPhone. Chi ti t hư ng d n s d ng bên dư i.

-

Ngoài vi c cho phép t i hàng nghìn ti n ích mi n phí cho ngư i s d ng, ph n m m iTunes còn cho phép ngư i s d ng sao chép các b n nh c, các video clip, nh c chuông t máy tính sang máy di ñ ng. Chi ti t hư ng d n s d ng bên dư i.

-

Ngoài ra tài li u cũng hư ng d n cách backup d li u trên iTunes khi cài ñ t l i máy tính Tài li u bao g m các m c chi ti t sau:

1 - T ng quan v ph n m m iTunes và các tùy ch n 2 - Backup và Restore d li u iPhone vào máy tính 3 - Backup d li u iTunes khi cài ñ t l i máy tính 4 - Hư ng d n t o tài kho n Apple Store 5 – Hư ng d n t i v ng d ng, ti n ích mi n phí trên Apple Store 6 - Hư ng d n sao chép nh c, video clip 7 - Hư ng d n t o nh c chuông

1

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

II – T ng quan v ph n m m iTunes và các tùy ch n:
Itunes là ph n m m s d ng ñ k t n i và ñ ng b d li u t máy tính sang iPhone và ngư c l i. ð d s d ng các ng d ng, ti n ích c a ph n m m iTunes c n ph i c u hình cho l n ñ u s d ng, cách th c c u hình như sau: Ch y ph n m m iTunes Trên c a s giao di n ph n m m iTunes, ch n menu Edit >> Preferences.... ho c n phím “ctrl và d u ,”. Màn hình xu t hi n menu tùy ch n, ñ d s d ng tích vào toàn b các h p checkbox trên c a s menu này (m c ñích ñ d dàng l a ch n các tùy ch n ng d ng trong Library cho vi c qu n lý và c p nh t t máy tính sang iphone ñư c d dàng).

-

Các ti n ích chính trên màn hình ng d ng iTunes Library: ch a các b n nh c, nh c chuông, video clip, ng d ng trên máy tính.

S d ng ñ truy c p kho ng d ng trên Apple Store cho vi c t i v các ng d ng, ti n ích, ca nh c video clip..... t apple store v máy tính

2

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Khu v c ch a các thư m c ng d ng, ti n ích trên máy iPhone

Thư m c ch a các b sưu t p do ngư i s d ng t t o trên h th ng s d ng ñ ñ ng b d li u bài hát, nh c chuông, video clip t máy tính vào máy iPhone

3

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

III – Backup và Restore d li u:
Khác v i các máy di ñ ng khác, ph n m m trên máy iPhone cho phép backup toàn b d li u trên máy iPhone (bao g m toàn b d li u ñang có trên máy iPhone ví d l ch s cu c g i, danh b , hình nh, video clip, tin nh n ñi ñ n, ghi chú....) ñ s d ng cho khôi ph c l i toàn b d li u sau này. 1 – Backup và Restore d li u trên máy iPhone vào máy tính: ð backup toàn b d li u trên máy iPhone ñ tránh th t thoát d li u th c hi n như sau: - K t n i máy iPhone v i máy tính thông qua cáp - Ch y ph n m m iTunes trên máy tính - Trên giao di n ph n m m iTunes tr chu t vào bi u tư ng tên máy iPhone, sau ñó b t phím ph i chu t r i ch n Backup như hình bên dư i (toàn b d li u s ñư c lưu tr trên máy tính)

- ð ph c h i l i d li u ñã backup trên máy tính th c hi n tương t các bư c trên nhưng chuy n tùy ch n Backup sang tùy ch n Restore from backup... r i l a ch n d li u ñã backup l i d li u trên máy. 2 – Xóa d li u ñã backup trên máy tính: - ð xem ho c xóa d li u trên máy iPhone ñã backup trên máy tính th c hi n như sau: - Ch y ph n m m iTunes 4 bư c trên ñ khôi ph c

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

- Trên menu ph n m m iTunes ch n menu Edit >> Preferences.... (ho c nh n phím t t: Ctrl và d u , ) - Trên menu Preferences ch n tab Devices (như hình bên dư i) sau ñó ñ xóa d li u ñã backup c a máy iphone nào ch vi c tr vào tên máy r i ch n delete backup d li u backkup s b xóa kh i máy tính.

IV – Sao lưu d li u iTunes trong trư ng h p cài d t l i máy tính:
ð sao lưu toàn b d li u ñã t o trên iTunes trong trư ng h p cài ñ t l i máy tính th c hi n như sau: Bư c 1: Truy c p vào menu My Document >> My Music sau ñó copy toàn b thư m c iTunes Bư c 2: Cài ñ t l i máy tính, cài ñ t ph n m m iTunes Bư c 3: ð ph c h i l i d li u trên iTunes sau khi cài ñ t máy tính ch n thư m c iTunes ñã backup r i th c hi n sao chép ñè lên thư m c iTunes m i t o sau khi cài ñ t Toàn b d li u cũ trên iTunes s ñư c khôi ph c l i (b sưu t p nh c, video clip, ng d ng....)

5

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

V – Cách t o tài kho n mi n phí trên itunes:
ð có th t i v hàng nghìn ng d ng ti n ích cho máy iPhone yêu c u ph i t o m t tài kho n (mi n phí ho c tr ti n) sau ñó th c hi n ñăng nh p vào v i tài kho n v a t o ñ t i ng d ng, trò chơi, gi i trí v máy mi n phí ho c tr ti n thông qua tài kho n. 1 – Yêu c u: Máy tính cài ñ t h ñi u hành windows xp, 2000 ho c cài h ñi u hành Macbook. Máy tính cài ñ t ph n m m iTunes (n u máy tính chưa cài ñ t truy c p vào ñ a ch http://www.apple.com/itunes/download ñ t i v ph n m m iTunes ñ cài ñ t). Máy tính có k t n i internet

2 – Các bư c th c hi n ñ t o tài kho n mi n phí trên iTunes: Bư c 1: Ch y chương trình iTunes Bư c 2: Trên menu bên trái ph n m m iTunes nháy chu t vào ch n Itunes Store Bư c 3: Trên c a s ph n m m itunes cu n xu ng phía dư i cùng góc bên ph i n u chưa ph i lá c Vi t nam nháy vào láy c và màn hình xu t hi n tên nư c và lá c tương ng (như hình bên dư i) th c hi n ch n vào lá c Vi t nam.

Bư c 3: Trên màn hình ph n m m itunes cu n xu ng bên dư i và ch n ñ m c ng d ng mi n phí (free apps) bên ph i (như hình bên dư i). Sau ñó kích chu t vào ng d ng mi n phí sau ñó th c hi n bư c ti p theo.

6

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Bư c 4: Khi kích chu t vào ch n ng d ng mi n phí, ph n m m itunes s b t lên h p tho i ñăng nh p như hình bên dư i

7

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Kích chu t vào m c Create New Account r i th c hi n bư c ti p theo. Bư c 5: Trên c a s ph n m m iTunes s xu t hi n h p gi i thi u b ng ti ng vi t như hình bên dư i

Nh n nút Continue ñ ti p t c >> C a s iTunes s hi n ra h p thông tin v ñi u kho n s d ng >> Tích vào h p checkbox “Tôi ñã ñ c và ñã ñ ng ý v i các ñi u kho n và ñi u ki n c a iTunes” r i ch n Continue ñ ti p t c như hình bên dư i

8

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Bư c 6: Trên màn hình iTunes xu t hi n c a s yêu c u nh p vào các thông tin ñăng ký thành viên như hình bên dư i

9

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Th c hi n nh p vào các thông s : Email Address: nh p vào email (ñ a ch email này s là tên tài kho n ñăng nh p itunes, ví d khachhang-vinaphone@gmail.com). Password: nh p vào m t kh u tùy ch n ñ truy c p itunes Verify: Nh p l i m t kh u tùy ch n ñã nh p trên Question: nh p vào câu h i (tùy ý, ví d : tôi là ai) Answer: nh p vào câu tr l i (tùy ý, ví d : ai là tôi) Các m c Day và Month: l a ch n tùy ch n ngày tháng năm sinh ho c ngày tháng b t kỳ Tích vào h p checkbox: “News, software updates, special offers and information about related products and services from apple” n u mu n nh n các thông báo t apple qua email, n u không mu n nh n thông tin b tr ng ph n checkbox này. Nh n vào nút Continue ñ ti p t c Bư c 7: Trên màn hình xu t hi n c a s cho phép nh p các thông s ñ ñăng nh p thành viên (hình bên dư i)

10

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Th c hi n nh p vào các thông s sau: Payment Method: ch n NONE Title: Mr Last Name: nh p tên First Name: nh p h , tên ñ m Address: Nh p vào ñ a ch Postcode: nh p vào 05 s (ví d 12345) City: nh p vào tên thành ph Phone: nh p vào s ñi n tho i (ví d 91, 3333333)

Nh n vào Continue hoàn t t quá trình cài ñ t, màn hình s xu t hi n h p thông báo bên dư i b n ñã hoàn thành quá trình ñăng ký tài kho n mi n phí trên iTunes. Chuy n sang bư c ti p theo ñ kích ho t tài kho n ñã ñăng ký.

Bư c 8: Kích ho t user ñã ñăng ký: S d ng trình duy t IE ho c Safary truy c p vào h p thư theo ñ a ch email v a s d ng ñ ñăng ký thành viên sau ñó m mail v i ngư i g i ñ n là iTunes Store như hình sau:

11

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

M thư sau ñó kích vào liên k t trong thư, máy tính s t ñ ng ch y ph n m m itunes, quá trình kích

ho t tài kho n s d ng trên apple store hoàn t t, tài kho n v a ñăng ký có th s d ng ñ t i v các ng d ng, ti n ích mi n

12

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

phí.

13

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

VI – Cách t i v

ng d ng mi n phí trên iTunes và cài ñ t vào máy iPhone:

Có 02 cách ñ t i ng d ng v máy iPhone 1) T i tr c ti p ng d ng t máy iPhone thông qua wifi ho c GPRS/EDGE/3G. 2) T i ng d ng mi n phí v máy tính sau ñó s d ng ph n m m iTunes trên máy tính k t n i v i máy iPhone ñ cài ñ t ng d ng.

1 – T i ng d ng tr c ti p trên máy iPhone:
Trên màn hình máy iPhone ch n Menu >> Settings >> Store >> Sign In sau ñó nh p vào tên tài kho n và m t kh u ñã t o bư c 6 ph n t o tài kho n itunes mi n phí.

-

Nh n nút Home ñ quay tr v menu chính Ch n m c App Store

14

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

Trên menu c a App Store bao g m các m c ti n ích sau: Featured: các ng d ng m i c p nh t trên apple store Categories: phân lo i ng d ng theo các ch ñ Top 25: các ng d ng ñư c t i v nhi u nh t Search: s d ng ñ tìm ki m các ng d ng mu n t i v (ví d mu n t i v d ng t i v ) ng d ng Yahoo messenger cho iPhone truy c p m c Search sau ñó nh p vào ch Yahoo messenger r i nh n search ñ tìm ng

-

Updates: s d ng ñ c p nh t các ph n m m

Trên m c ng d ng hi n ra t i c a s s cho bi t ng d ng, trò chơi, ti n ích nào là mi n phí (Free) ti n ích nào ph i tr ti n ($4.99, $6.99, $2.99). ð t i các ng d ng, trò chơi, ph n m m ti n ích mi n phí ch n m c có ph n giá là Free r i t i v máy, ng d ng s ñư c cài ñ t trên máy.

2 – T i ng d ng gián ti p qua máy tính:
2.1. Yêu c u: - Máy tính cài ñ t h ñi u hành windows xp, 2000.... ho c h ñi u hành macbook. - Trên máy tính cài ñ t s n ph n m m iTunes (trên máy tính chưa cài ñ t truy c p vào ñ a ch http://www.apple.com/itunes/download ñ tài v ph n m m iTunes ñ cài ñ t). - Cáp n i máy tính v i máy iPhone (trong ph ki n ñi kèm máy). - Máy tính có k t n i internet 15

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

2.2. Các bư c th c hi n: Bư c 1.T i ng d ng v máy tính Ch y ph n m m iTunes trên máy tính. Trên ph n m m itunes ch n menu Store >> Authorise Computer... ñ th c hi n xác th c máy tính

-

Trên màn hình xu t hi n h p nh p tài kho n ñăng nh p iTunes th c hi n nh p theo tài kho n iTunes mi n phí ñã t o bư c trên sau ñó nháy vào nút Authorize (ñ th c hi n xác th c máy tính tương ng v i tài kho n iTunes s d ng cho vi c sao chép ng d ng t máy tính sang iPhone và ngư c l i).

16

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

Store

Trên màn hình iTunes kích chu t vào iTunes Store ñ truy c p ng d ng trên Apple

-

Trên màn hình các ng d ng, ti n ích, âm nh c, video gi i trí c a iTunes Store kích chu t vào App Store trên thanh menu ngang ñ ch n t i v các ng d ng, ti n ích mi n phí cài ñ t cho máy iPhone như hình bên dư i

17

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

Kích chu t vào bi u tư ng sign Intaij góc trên bên ph i c a s bên dư i

ng d ng ph n m m iTunes như hình

-

Màn hình s xu t hi n h p tho i yêu c u nh p vào tài kho n và m t kh u như hình bên dư i 18

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

Màn hình giao di n iTunes s th hi n hàng lo t ng d ng, ti n ích cho máy iPhone (bao g m các ng d ng, ti n ích mi n phí ho c ph i tr ti n...) ñ ch n t i ng d ng,t i n ích mi n phí cu n xu ng phía dư i màn hình và ch n các ng d ng, ti n ích mi n phí t i v máy trong ph n ñ m c Free apps như hình bên dư i

-

ð t i m t ng d ng trong danh sách các ng d ng mi n phí, kích chu t vào tên ng d ng sau ñó nháy chu t vào bi u tư ng ng d ng (ví d nháy vào bi u tư ng l ch âm ñ t i ng d ng l ch âm mi n phí v máy). Trên màn hình s xu t hi n c a s sau:

19

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

Nháy chu t vào Free App ñ t i ng d ng v máy (như hình bên dư i)

20

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

ng d ng s ñư c t i v máy tính (trong ph n Store s xu t hi n thêm m c Download n u ng d ng ñang t i v máy, n u ng d ng t i thành công ng d ng s n m trong m c Apps trong thư m c Library c a iTunes).

Bư c 2: Th c hi n ñ ng b -

ng d ng ñã t i v máy tính sang máy iPhone:

K t n i máy iPhone v i máy tính thông qua cáp USB. Ch y ph n m m iTunes Kích chu t vào bi u tư ng tên máy iPhone v a k t n i vào máy tính, sau ñó ch n tab phía trên là APPS như hình bên dư i

21

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

Tích vào checkbox Sync Apps màn hình s xu t hi n h p tho i h i trư c khi ñ ng b tính sang máy iPhone như hình bên dư i

ng d ng t máy

-

Ch n Sync Applications ñ th c hi n quá trình sao chép ng d ng t máy tính sang iPhone và ñ i cho quá trình hoàn t t ñ th c hi n. Lưu ý: khi th c hi n Sync Applications toàn b ng d ng hi n có trên máy iPhone s ñư c c p nh t b ng các ng d ng trên máy tính. N u máy tính và máy iPhone s d ng chung m t tài kho n ñ ñăng nh p ng d ng App Store thì ng d ng ñã cài ñ t trên máy tính và trên máy iPhone s ñư c ñ ng b cho nhau ( ng d ng trên iphone mà chưa có trên máy tính s ñư c copy t máy iphone sang, tương t ng d ng trên máy tính có mà trên iphone chưa có ng d ng s ñư c copy t máy tính sang máy iphone).

22

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

VII – Cách s d ng ph n m m iTunes ñ sao chép các b n nh c t máy tính vào iPhone:
ð sao chép các b n nh c, video clip t máy tính sang máy di ñ ng ho c t o các nh c chuông riêng cho máy iPhone c n th c hi n theo các bư c sau: 1Sao chép nh c, video clip:

Bư c 1: T o m t b sưu t p (Playlist) như sau: Kích chu t vào m c Music trong ph n Library trên màn hình ng d ng iTunes M thư m c ch a các b sưu t p nh c và video clip Kéo th thư m c nh c ho c video clip vào menu iTunes ñ t o b sưu t p theo ñ nh d ng máy iPhone trên máy tính. Sau khi kéo th ng m ñ nh máy s t ñ ng ñ t tên b sưu t p và tác gi , ñ ñ i tên b sưu t p và tên tác gi tr chu t vào tên b sưu t p ho c tên tác gi sau ñó kích chu t ph i ñ ñ i tên.

-

L a ch n b sưu t p ñã kéo th bư c trên trong thư m c Music ho c video clip th c hi n kéo xu ng phía dư i c a s có tiêu ñ Playlist ñ chu n b d li u cho ñ ng b

Bư c 2: Th c hi n ñ ng b b sưu t p t máy tính sang máy iPhone 23

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

-

Kích chu t vào tên máy iPhone k t n i v i máy tính Kích vào tab Music t i menu phía trên bên ph i như hình dư i

-

Tích vào checkbox Sync Music r i lưa ch n thư m c ñã t o trong bư c 1 Kích chu t vào nút Sync góc ph i ngoài cùng màn hình >> máy tính s th c hi n ñ ng b d li u ñã l a ch n t máy tính sang máy iPhone.

VIII – Cách t o nh c chuông cho máy iPhone:
Nh c chuông cho máy iPhone là các b n nh c ñư c chuy n ñ i t các ñ nh d ng khác sang ñ nh d ng file nh c AAC v i th i lư ng t i ña cho m t b n nh c chuông là 30 giây. Nguyên lý iPhone ch cho phép b n mua nh c trên Apple Store làm nh c chuông, tuy nhiên ñ t t o nh c chuông cho riêng mình có th th c hi n các bư c như sau: S d ng các ph n m m x lý nh c c t file nh c thành file có th i lư ng 30 giây

Chuy n ñ i file nh c sang ñ nh d ng AAC (s d ng các ph n m m ch nh s a nh c thông d ng) ð i tên file t ph n m r ng là *.AAC thành ph n m r ng là *.m4r (Ng m ñ nh khi hi n th file trên máy tính ñ n ph n m r ng vì v y ñ th c hi n ñư c ph n ñ i ph n m r ng file th c hi n như sau: + Nháy ñúp chu t vào bi u tư ng My Computer trên màn hình desktop + Trên menu màn hình My Computer ch n menu Tools >> Folder options... 24

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

+ Trong menu Folder options.. hi n ra ch n tùy ch n như hình bên dư i ñ hi n th ph n m r ng file

25

TÀI LI U HƯ NG D N S

D NG ITUNES VERSION 1.0

+ Sau khi ch n tùy ch n trên m thư m c ch a các file mu n s d ng làm nh c chuông cho máy sau ñó tr chu t vào file c n ñ i tên b t phím ph i chu t ch n Rename sau ñó nh p vào tên và ph n m r ng là m4r (ví d : bai ca hy vong.m4r). Kéo th file v a thay ñ i ph n m r ng vào iTunes Kích chu t vào máy iPhone k t n i v i máy tính ch n tab Ringtones sau ñó tích vào checkbox Sync Ringtones r i ch n Sync ñ sao chép nh c chuông vào máy iPhone.

26