P. 1
So Yeu Ly Lich Tu Thuat

So Yeu Ly Lich Tu Thuat

|Views: 198|Likes:
Được xuất bản bởiThành Đạt Nguyễn

More info:

Published by: Thành Đạt Nguyễn on Jun 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

Mẫu 3.

Phụ lục III: SƠ YẾU LÝ LỊCH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬTHọ và tên: ........................................................................ Nam/nữ: ...............................
Sinh ngày ................ tháng ............. năm 19........
Chỗ ở: ................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...

Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu?
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................... ...Số: ...................................
Ký hiệu: ...........................


Năm 20......

Ảnh 4x6
(đóng dấu giáp lai
của cơ quan quản lý
hoặc chính quyền địa
phương)

Họ và tên: .......................................................................Bí danh: .................................
Tên thường gọi: .........................................................................................................................
Sinh ngày: ............. tháng ........... năm 19...... tại: ..........................................................
Nguyên quán: ............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................................
Dân tộc: ....................................................... Tôn giáo: ..................................................
Thành phần gia đình sau CCRĐ: ...............................................................................................
Thành phần bản thân hiện nay: .................................................................................................
Trình độ văn hoá: ......................................................................................................................
Kết nạp Đoàn TNCSHCM ngày ......... tháng ........ năm ............
Nơi kết nạp: ...............................................................................................................................
Kết nạp Đảng CSVN ngày ............ tháng .......... năm ................
Chính thức ngày ............ tháng .......... năm ................
Nơi kết nạp: ...............................................................................................................................
Tình trạng sức khoẻ hiện nay: ...................................................................................................
Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ..................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên cha: ................................................. Tuổi: ....... Nghề nghiệp: .....................
Trước cách mạng tháng 8 làm gì? ở đâu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? ở đâu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Họ và tên mẹ: ............................................ Tuổi: ........... Nghề nghiệp: .......................
Trước cách mạng tháng 8 làm gì? ở đâu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? ở đâu?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, trình độ và thái độ chính trị của từng người)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Họ và tên vợ hoặc chồng: ......................................................... Tuổi: ...................................
Nghề nghiệp: .............................................................................................................................
Nơi làm việc: .............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................................
Họ và tên các con: ............................................ Tuổi: ....... Nghề nghiệp:..............................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến
tháng năm
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì?
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
Khen thưởng: .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kỷ luật: ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi
xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

XÁC NHẬN
Của chính quyền địa phương hoặc Cơ quan
nơi công tác
Ngày ......... tháng ......... năm 20.....
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên
You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->