P. 1
LTDH Chuyen de Tich Phan

LTDH Chuyen de Tich Phan

|Views: 22|Likes:
Được xuất bản bởiNhutTruong Le

More info:

Published by: NhutTruong Le on Jun 28, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyeân ñeà: TÍCH PHAÂN
I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Nguyên ham của ham số sơ cấp Nguyên ham của cac ham sồ thường gặp
1)

+ · c x dx
2)
1
1
x
x dx c
α
α
α
+
· +
+

3)

+ · c x dx
x
ln
1
4)

+ · c x dx x sin . cos
5)

+ − · c x dx x cos . sin
6)

+ · c tgx dx
x
.
cos
1
2
7)

+ − · c gx dx
x
cot .
sin
1
2
8)

+ · c e dx e
x x
9)

+ · c
a
a
dx a
x
x
ln
1)

+
+
+
· +
+
c
b ax
a
dx b ax
1
) ( 1
) (
1
α
α
2)

+ + ·
+
c b ax
a
dx
b ax
ln
1 1
3)

+ + · + c b ax
a
dx b ax ) sin(
1
) cos(
4)

+ + − · + c b ax
a
dx b ax ) cos(
1
) sin(
5)

+ + ·
+
c b ax tg
a
dx
b ax
) (
1
) ( cos
1
2
6)

+ − ·
+
c x g
a
dx
b ax
cot
1
) ( sin
1
2
7)

+ ·
+ +
c e
a
dx e
b ax b ax
1
8)

+ ·
+
+
c
a
a
m
dx a
n mx
n mx
ln
1
II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
A. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ
!"#$ I
b
a
f(x)dx

.
Dặt
x (t) · ϕ
voi
ϕ
la ham số co dao ham liên tuc trên doan
[ ; ] α β
va
a ( );b ( ) · ϕ α · ϕ β
Khi do
b
f(x)dx f( (t)) '(t)dt
a
β
· ϕ ϕ
∫ ∫
α
Cac bai toan dang I:
a)
2 2
f(x) k x · −
Dặt x ksint · voi t [ ; ]
2 2
π π
∈ −
Vi du 1 : Tinh
1
2
0
4 x dx −

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
1
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta dặt x 2sint · voi t [ ; ]
2 2
π π
∈ −

x 2sint dx 2costdt
x 0 t 0
x 1 t
6
· ⇒ ·
· ⇒ ·
π
· ⇒ ·
¹
¹
'
¹
¹
Vây

1
6
2
0 0
6 6
6
2
0 0 0
4 x dx 4 cost costdt
1
4 cos tdt 2 [1 cos2t]dt 2(t sin2t)
2
3
3 2
π
π π
π
− ·
· · + · +
π
· +
∫ ∫
∫ ∫
b)
2 2
1
f(x)
k x
·


Dặt x ksint · voi t ( ; )
2 2
π π
∈ −
Vi du 2 : Tinh
1
2
2
0
1
dx
1 x −

Ta dặt x sint · voi t ( ; )
2 2
π π
∈ −
x sint dx costdt
x 0 t 0
x t
1
2 6
· ⇒ ·
· ⇒ ·
π
· ⇒ ·
¹
¹
'
¹
¹
Vây

1
6 2
2
0 0
6
0
cost
1 x dx dt
cost
dt
6
π
π
− ·
π
· ·
∫ ∫

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
2
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c)
2 2
1
f(x)
x k
·
+

Dặt x ktant;t ( ; )
2 2
π π
· ∈ −
Vi du 3 : Tinh
2 3
2
0
1
dx
x 4 +

x 2tant · voi t ( ; )
2 2
π π
∈ −
1
2
x 2tant dx 2. dt 2(1 tan t)dt
2
cos t
· ⇒ · · +
x 0 t 0
x 2 3 t
3
¹ · ⇒ ·
¹
' π
· ⇒ ·
¹
¹
Vây

2 3
2 3
2 2
0 0
3
0
1 2(1 tan t)dt
dx
  x 4      4(1 tan t)   
1
dt
2 6
π
π
+
·
+ +
π
· ·
∫ ∫

!"#$ II
b
a
f( (x)) '(x)dx ϕ ϕ

.
Dặt
t (x) dt '(x)dx · ϕ ⇒ · ϕ
voi
(a); (b) α · ϕ β · ϕ
va F(t) la 1 nguyên ham của I(t).
Khi do
(b)
(b) b
a (a)
(a)
f( (x)) '(x)dx f(t)dt F(t)
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ ϕ · ·
∫ ∫
Vi du 1 : Tinh
1
2
0
2x 1
dx
x x 1
+
+ +

1 1
2
1
2
2 2
0
0 0
2x 1 d(x x 1)
dx ln(x x 1) ln3
x x 1 x x 1
+ + +
· · + + ·
+ + + +
∫ ∫
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
3
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi du 2:
e
1
sin(lnx)
dx
x

e e
e sin(lnx)
dx sin(lnx)d(lnx) cos(lnx) [cos(lne) cos(ln1)] 1 cos1
1
x
1 1
· · − · − − · −
∫ ∫
B. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN T%NG PHẦN
I.C&#$ '()* '+#( '+*( ,(-# '.#$ ,(/#
Nêu u ÷ u(x) va v ÷ v(x) la hai ham số co dao ham liên tuc trên doan |a;b|.
Thi
b
b b
ud u du
a a a
· −
∫ ∫
Dặt
Ta chon C ÷ 0 suy ra
b
(x)dx !(x)
a
·

0+ 12 3
T+#(
Đ4'
0+ 12 5
T+#(
Đ4'
u÷x du÷dx
dv÷cosxdx V÷sinx
¹ ¹

' '
¹ ¹
0+ 12 6
T+#(
Đ4'
2
dx
du÷ u÷lnx
dv÷2xdx
V÷x
¹
¹ ¹

' '
¹
¹
¹
x
0+ 12 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
4
du÷u'(x)dx u÷u(x)
v÷ v(x)dx÷V(x)¹C dv÷v(x)
¹ ¹

' '

¹ ¹
1
x
x.e dx
0

x x
u÷x du÷dx
dv÷e dx V÷e
¹ ¹

' '
¹ ¹
a
2
0
xcosxdx.

e
2xlnxdx
1

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T+#(
1
2 x
x e dx
0


Đ4'
2
du 2xdx
u x
x
x
! e
d e dx
·
·· −
·
¹
¹
¹ ¹
' '
¹
¹ ¹
¹
II C8* 1"#$ *9 :;#: Dua vao cac vi du trên ,ta suy ra cach dặt như bang sau
H<= >? @AB) Đ4' CABD Ñaët d(v(x))
P(x)sin(ax¹b) P(x) Sin(ax¹b)dx
P(x)cos(ax¹b) P(x) Cos(ax¹b)dx
P(x)ln(ax¹b) Ln(ax¹b) P(x)dx
P(x)e
ax¹b P(x)
e
ax¹b
dx
e
ax¹b
sin(a`x¹b`) e
ax"b
(#oa$csin(a%x
"b%))
Sin(a`x¹b)dx
e
ax¹b
cos(a`x¹b`) e
ax¹b
(#oa$c
cos(a%x"b))
Cos(a`x¹b`)dx
Dung tich phân hai lân voi u÷e
ax¹b
III. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN HÀM HEF TG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
5
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tich phân dang :
b
a
&(x)
dx
'(x)

;P(x) va Q(x) la cac da thuc.
Nêu bâc P(x) lon hơn hoặc báng thi ta phai chia P(x) cho Q(x).Ta xet trường hop bâc của P(x)
nho hơn bâc Q(x).
!"#$ 3: I ÷
dx
(a(c 0)
(ax b)(cx d)
β


+ +
α
Xac dinh cac số A;B sao cho :
&(x) ) *
(ax b)(cx d) ax b cx d
· +
+ + + +
!"#$ 5:
2
&(x)dx
(a 0)
(x )(ax c) bx
β


α − α + +
 Nêu 0+ ∆ > Xac dinh cac số A;B;C sao cho :
2
1 2
&(x)dx
x
(x )(ax c)
) * ,
x x x x
bx
− α
− α +
· + +
− −
+
; trong do
1 2
x ;x la hai nghiêm của pt:
2
ax c bx+ +
÷ 0
 Nêu 0+ ∆ · Xac dinh cac số A;B;C sao cho
2 2
0
0
&(x)dx
x
(x )(ax c)
) * ,
(x x )
bx (x x )
− α
− α +
· + +

+ −
trong do
0
x la nghiêm kep của pt:
2
ax c bx+ +
÷ 0
 Nêu 0+ ∆ < Xac dinh cac số A;D;E sao cho :

2 2
&(x)dx
x
(x )(ax c) ax c
) -x .
bx bx
− α
− α + +
+
· +
+ +
ta biên dôi
2 2 2
-x . - 2ax b b- dx
/ dx dx .
2a 2a
ax bx c ax bx c ax bx c
β β β
α α α
¸ _ + +
· · + −

+ + + + + +
¸ ,
∫ ∫ ∫
; dưa vê cac dang
ta dã biêt tinh o trên.
!"#$ 6 :
n
&(x)dx
(a 0)
(ax b)
β


α +
;Xac dinh cac số :
1 2 n
) ;) .........;) sao cho:
3 1 2 n
n 2 3 n
&(x)
ax b
(ax b) (ax b) (ax b) (ax b)
) ) ) )
....
+
+ + + +
· + + + +
ta dặt t ÷ ax ¹ b dê tinh .
Hoặc
n 0
&(x)dx
(a;c 0)
(ax b) (cx d)
β


α + +
;
Xac dinh cac số :
1 2 n
) ;) .........;) ;
1 2 0
* ;* .........;* sao cho:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
6
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 n 1 2
n 0 2 n 2
3 0
3 0
&(x)
ax b cx d
(ax b) (ax b) (ax b) (cx d)
(cx d) (cx d)
) ) ) * *
...
(cx d)
* *
....
+ +
+ + + +
+ +
· + + + + +
+
+ +
Vi du 1: Tinh tich phân sau :
1
2
0
1
/ dx
x 1x 6
·
− +


1 1 1
2
0 0 0
1 dx dx 4
/ dx ln
x 3 x 2 3
x 1x 6
· · − ·
− −
− +
∫ ∫ ∫
( 0 ∆ > )
Vi du 2: Tinh tich phân sau :
1
2
0
dx
/
x x 1
·
+ +


1 1 1
2 2 2
2
0 0 0
dx dx dx
/
x x 1
1 3
1 3
x
x
2 4
2 2
· · ·
+ +
¸ _ ¸ _
¸ _
+ +
+ +


¸ ,
¸ ,
¸ ,
∫ ∫ ∫
( 0 ∆ < )

(co dang
2 2
1
f(x)
x k
·
+
)
Đ4'
2
1 3 3
x tant dx (tan t 1)dt
2 2 2
+ · ⇒ · +

1
2
0
dx 3
/
2
x x 1
π
· ·
+ +

Vi du 3: Tinh tich phân sau :
2
dx
/
2
0x 3x 16
·

− +

2
2
0
2
dx
/
2
0x 3x 16
dx 1
4
(x 4)
·

− +
· ·


( 0 ∆ · )
!H#$ IJ#$ #(K' '()*
Vi du 4 : Tinh tich phân sau :

2
3
2x 41x 21
2
2(x 1)(x x 12)
)
+ −

− − −
·

3 3 3
2 2 2
2
3
2x 41x 21
2
2(x 1)(x x 12)
4 1 4
) dx dx dx
x 1 x 4 x 3
+ −

− − −
· · + −
− − −
∫ ∫ ∫
Vi du 5 : Tinh tich phân sau :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
7
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
3 2
0
4x 1
* dx
x 2x x 2

·
+ + +


1 1 1
3 2 2
0 0 0
4x 1 1 2x 2 2 dx
* dx dx
1 1 x 2
x 2x x 2 x 1
− +
· · −
+
+ + + +
∫ ∫ ∫
Vi du 6 : Tinh tich phân sau :

3 3 3 3
2 2
2 2 2 2
x 1 dx dx dx
, dx 2 2
x x 1
x (x 1) x
+
· · − − +


∫ ∫ ∫ ∫
Vi du 7 : Tinh tich phân sau :
1
3x 4
- dx
2
4x 1x 6

·

− +

1 1 1
2
4 4 4
3x 4 dx dx
- dx 2 ln6
x 2 x 3
x 1x 6

· · + ·
− −
− +
∫ ∫ ∫
Vi du 8 : Tinh tich phân sau :
1
3
0
x
/ dx
(x 1)
·
+


1 1 1
3 3 2
0 0 0
x dx dx 1
/ dx
3
(x 1) (x 1) (x 1)
· · − + ·
+ + +
∫ ∫ ∫
Vi du 9 : Tinh tich phân sau
1
2 2
0
dx
/
(x 3x 2)
·
+ +

2
1 1 1 1 1
2 2 2 2
0 0 0 0 0
1 1 1 dx dx dx
/ dx dx 2
x 1 x 2 (x 1)(x 2)
(x 3x 2) (x 1) (x 2)
¸ _
· · − · + −

+ + + +
+ + + +
¸ ,
∫ ∫ ∫ ∫ ∫
1 1 1 1
2 2
0 0 0 0
dx dx dx dx 2 2
2 2 ln
x 1 x 2 3 16
(x 1) (x 2)
· + − + · +
+ +
+ +
∫ ∫ ∫ ∫
BÀI TLP ĐM NGHN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
8
3
2
2
x 1
, dx
x (x 1)
+
·


ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
2 2
2
0
6
1
4 2
6
1 1
dx dx
a. .
2 2
0 0 (x 3x 2) (x 3x 2)
1 1
(2x 3)dx (2x 4)dx
d.
2 2
0 0 (x 3x 2) (x 3x 2)
1
(2x 1)dx x dx
2
0x 1 x 2x 2
(x x
x 1
b
c.
e. f.
x)
5.

∫ ∫
+ + + +
+ +
∫ ∫
+ + + +
+
∫ ∫
+ + +
+
+ +
4
6
1 1
x dx
0 0 x 1
1
dx #.
∫ ∫
+
+

MỘT SỐ 0ON ĐM NÂNG CAP 0M TÍCH PHÂN HÀM QƯRNG GIÁC
3. Dang ( ) sin cos ,
m n
x xdx m n∈Ν

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
9
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Trường hop trong hai số m,n co it nhất môt số le.
* Nêu luy thua của cosx le thi ta biên dôi sinx u · .
VD: ( ) ( ) ( )
3 2 2 2
os os .cos 1 sin sinx 1 c xdx c x xdx x d u du · · − · −
∫ ∫ ∫ ∫
* Nêu luy thua của sinx le thi ta biên dôi
cos u x ·
VD: ( ) ( )
3 2 2 2 2 2
sin . os sin . os cos 1 x c xdx x c xd x u u du · − · −
∫ ∫ ∫
1.2. Trường hop ca hai số m,n chán ta dung công thuc ha bâc dê bai toan dơn gian hơn.
5. Dang
¦sin .cos , sin .sin , cos .cos } mx nx mx nx mx nx dx

: Su dung công thuc biên tich thanh tông
6. Dang
tan
os
m
n
x
dx
c x

3.1. Nêu luy thua của cosx la chán thi ta biên dôi t anx u ·
3.2. Nêu luy thua của tanx la le thi ta biên dôi
1
cos
u
x
· , chu y
2
sinx
'
os
u
c x
·
VD1:
( )
6 6
6 2
4 2 2
tan tan 1
1
os os os
x x
dx dx u u du
c x c x c x
· · +
∫ ∫ ∫
VD2:
( )
5 4
2
6 2
7 6 2
tan tan sinx
. 1
os os os
x x
dx dx u u du
c x c x c x
· · −
∫ ∫ ∫
VD3: ( )
3 2 2
2
sinx 1 1
tan cos . tan . 1
os
xdx x x dx u du u du
c x u u
¸ _
· · − · −

¸ ,
∫ ∫ ∫ ∫
7. Dang
sin , cos
x x
e ax e bx

Phương phap: Tich phân tung phân 2 lân voi ( ) 1
sin
x
u e
dv ax
¹ ·
'
·
¹
va ( ) 2
cos
x
u e
dv ax
¹ ·
'
·
¹

sau do thê (2) va (1) dê tinh tich phân dã cho.
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gv: Trần Quang Thuận Tel: 0912.676.613 – 091.5657.952
10

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->