P. 1
Giai BT KT Vix mo

Giai BT KT Vix mo

|Views: 1,673|Likes:
Được xuất bản bởiselina104

More info:

Published by: selina104 on Jun 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

ÔN LUYỆN K19

Câu 1: Có một số chỉ tiêu trong hệ thống tài ho!n "uốc gi# nh$ s#u:
Chỉ tiêu %i& tr' Chỉ tiêu %i& tr'
Khấu hao tài sản cố định 200 Tiêu dùng của hộ gia đình 500
Đầu tư !ng 50 "hi #ua hàng ho$ của ch%nh &hủ '00
(uất )h*u +00 ,h-& )h*u +50
a. /01 t%nh 234 danh ngh5a th6o gi$ thị tư7ng8
9. :;n đ0 s< d=ng &hư>ng &h$& nào đ? t%nh 2348 Th6o &hư>ng &h$& nà1@ 234 cA chBa thuC
gi$n thu ha1 )hDng8
Câu (:
Eột nFn )inh tC giả định cA c$c số GiHu sauI
" J K0 L 0@M5N
3 O J P0 L 0@+5N Q K0
2 J R00
E
3
J S00 Q +00 L 0@+N
TT GH 3U tV tiFn #Wt tong dXn c ư Gà '0Y
T J 0@2N
/ J 200
"$c ,/TE 3U tV đZng tT GH 9[t 9uộc Gà +0Y
N
&
J 2000
Tong đA@ "I tiêu dùng@ OI đầu tư@ 2I chi #ua hàng ho$ của "h%nh &hủ@ TI ThuC@ (I \uất )h*u@ EI
nh-& )h*u@ NI thu nh-& ha1 sản Gư]ng@ N
3
I thu nh-& )hả d=ng^ N
&
I _ản Gư]ng tiF# n`nga E
3
I /à#
cầu tiFn tH@ E
_
I
/à#

cung tiFn@ Gà G0i suấta

Đ>n bị của G0i suất Gà Y@ của c$c đ;i Gư]ng t%nh đư]c
)h$c Gà tT c_3a
Yêu cầu:
a- diCt &hư>ng tình hà# O_8
b- diCt &hư>ng tình hà# eE8
c- T%nh sản Gư]ng bà G0i suất cXn 9fng của nFn )inh tC th6o #D hình O_.eE8
d- ($c định tình t;ng c$n cXn ngXn s$ch bà c$n cXn thư>ng #;i8
Câu ):
Eột nFn )inh tC cA c$c hà# sau đX1I
" J R00 L 0@P N
3
O J +200 Q 200 L 0@+N 2 J P00
E
_
J K00
( J 5'0 E J 50 L 0@+R N T J +00 L 0@2 N
E
3
J R00 L 0@+N Q 50
*rong +ó:
"I chi tiêu dùng^ OI đầu tư tư nhXn^ 2I chi #ua hàng ho$ của ch%nh &hủ^ TI /à# thuC !ng^
(I \uất )h*u^ EI nh-& )h*u^ E
_
I cung nội tH^

E
3
I cầu nội tH^ I G0i suất ^ NI thu nh-& ha1 sản
Gư]ng guốc giaa
Đ>n bị của G0i suất t%nh 9fng Y^ "$c đ;i Gư]ng )h$c t%nh 9fng tT đhnga
1
Yêu c,u:
a- diCt c$c &hư>ng tình c$c đư7ng O_@ eE8 _< d=ng #D hình O_.eE igiải hH &hư>ng tìnhj đ?
\$c định cXn 9fng của cả thị tư7ng hàng ho$ bà thị tư7ng tiFn tH8
b- T%nh #Bc tiêu dùng@ #Bc đầu tư@ c$n cXn ngXn s$ch k #Bc sản Gư]ng cXn 9fng8
c- 2iả s< hà# bốn đầu tư nưlc ngoài !ng ic$n cXn bốnj Gà K J . 550 L +R0ia T;i t;ng th$i
cXn 9fng t%nh đư]c k cXu a@ tình t;ng c$n cXn thanh to$n như thC nào8
i2]i mI đ? dU tV ngo;i tH )hDng đni@ c$n cXn bốn bà c$n cXn b0ng Gai &hải 9ù to đư]c
cho nhaua ,gh5a Gà K L ( J Ea ĐX1 cpng Gà &hư>ng tình của c$n cXn thanh to$n :4j
d- ,Cu ,gXn hàng Tung ư>ng s< d=ng ch%nh s$ch tiFn tH #k ộng thì G0i suất bà sản Gư]ng của
nFn )inh tC sq tha1 đni như thC nào8
-ài .àm
Câu 1:
aa T%nh 234 danh ngh5a th6o gi$ thị tư7ng
234 J " L O L 2 L ,( J " L O L 2 L ( Q E
d-1@ ta cAI
" J 500
O J 50
2 J '00
( J +00
E J +50
234 danh ngh5a th6o gi$ thị tư7ng J 500 L 50 L '00 L +00 Q +50 J P00
9a 4hư>ng &h$& s< d=ng đ? t%nh 234I T%nh 234 th6o sản &h*#
Th6o &hư>ng &h$& nà1@ 234 )hDng chBa thuC gi$n thu
Câu (:
a. diCt &hư>ng tình hà# O_
Ta cAI 4hư>ng tình hà# O_ cA d;ngI
N J " L O L 2 L ( Q E irj
"AI " J K0 L 0@M5 Nd
O J P0 L 0@+5 N Q K0
2 J R00
"A I Nd J N Q T #à T J 0@2 N
 Nd J N Q 0@2 N J s@P N
2
Tha1 bào irj ta cAI N J K0 L 0@M5 r 0@P N L P0 L 0@+5 N Q K0 L R00
N J 5R0 L 0@M5 N Q K0
0@25 N J 5R0 . K0
N J 2+K0 Q 2R0 i+j
9a diCt &hư>ng tình hà# eE
Es J Ed
Ed J S00 Q +00 L 0@+ N irrj
"A Es J E+ J / r K#
K# J i+ L "&jt i"& L "9 L "t1j
"& Q dU tV của dXn chZng I 0@'
"9 Q dU tV 9[t 9uộc của ,gXn hang TEI 0@+
"t1 Q dU tV tù1 m của ,gXn hang I 0
d-1I K# J i+ L 0@'jt i0@' L 0@+j J '@25
 E J E+ J 200 r '@25 J K50
Tha1 bào irrj ta cAI K50 J S00 Q +00 L 0@+ N
N J +000 Q 2500 i2j
ca T%nh sản Gư]ng bà G0i suất cXn 9fng của nFn )inh tC th6o #D hình O_ . eE
i+j J i2j
2+K0 Q 2R0 J +000 Q 2500
+2R0 J RKK0  J '@MK iYj
Tha1 bào i2j ta cA I N J +2K0 itT c_3j
da ($c định tình t;ng c$n cXn ,gXn s$ch bà c$n cXn thư>ng #;i
• ($c định c$n cXn ,gXn s$ch
T;i #Bc sản Gư]ng cXn 9fngI
ThuCI T J 0@2 N J 0@2 r +2K0 J 252
"hi chu1?n như>ngI T J 0
2 J R00
d-1 T u 2  ,gXn s$ch thX# h=t
• ($c định c$n cXn thư>ng #;i
KhDng \$c định đư]c do )hDng cA thDng tin bF ( bà E
"hZ mI ThDng tin bF Nd J 2000 chưa đư]c s< d=ng
Câu ):
3
a. /i0t 1h$2ng tr3nh hàm 456 L7 8à 9&c +'nh Y 8à r cân :;ng
r 4hư>ng tình hà# O_ I
N J " L O L 2 L ( Q E irj
"AI " J R00 L 0@P Nd
O J +200 L 0@+ N Q 200
2 J P00
( J 5'0
E J 50 L 0@+RN
"A I Nd J N Q T #à T J +00 L 0@2 N
 Nd J N Q +00 . 0@2 N  Nd J s@P N Q +00
Tha1 bào irjI N J R00 L 0@P i0@PN Q +00j L +200 L 0@+N Q 200 L P00 L 5'0 Q 50 Q 0@+R N
N J R00 L 0@KR N Q P0 L 2RP0 L 0@+ N Q 200 Q 0@+RN
i+ Q 0@KR Q 0@+L 0@+Rj N J 2P00 Q 200
0@R N J 2P00 Q 200
N J M000 Q 500 i+j
r 4hư>ng tình hà# eE I
Es J Ed
d-1I K00 J R00 Q 50 L 0@+ N
0@+ N J 200 L 50 a
N J 2000 L 500 i2j
r T%nh sản Gư]ng bà G0i suất cXn 9fng của nFn )inh tC th6o #D hình O_ . eE
i+j J i2j
M000 . 500 J 2000 L 500
+000 J 5000  J 5 iYj
Tha1 bào i2j ta cA I N J R500 itT đhngj
Thị tư7ng hàng hAa bà tiFn tH cXn 9fng k #Bc sản Gư]ng R500 tT đhng bà G0i suất Gà 5Y
:< =&c +'nh m>c tiêu ?@ng6 m>c +,u t$ 8à c&n cân ngân s&ch A m>c s!n .$Bng cân
:;ng
dli N J R500
"A T J +00 L 0@2 N  T J +000 itT đhngj
 Nd J R500 Q +000 J '500 itT đhngj
" J R00 L 0@P Nd  " J R00 L 0@Pr '500
4
 C C )(DD< EtF +GngH
O J +200 Q 200 L 0@+ N  O J +200 Q 200r 5 L 0@+ r R500  4 C IJD EtF +GngH
"$n cXn ,gXn s$chI "A T J +000^ 2 J P00
 T Q 2 J 200 v 0 nên c$n cXn ,gXn s$ch thWng dư
c< Cho c&n cân 8ốn: K C K JJD L 1MDi
Đ? dU tV ngo;i tH )hDng đni@ c$n cXn bốn bà c$n cXn b0ng Gai &hải 9ù to đư]c cho nhau
Ta cAI
 KL ( J . 550 L +R0i L 5'0 a 3o i J J 5  KL ( J KP0
 E J 50 L 0@+R Na "A N J R500 nênI E J KP0
d-1 I K L ( J E J KP0  c$n cXn thanh to$n cXn 9fng
da ,Cu ,/ Tw s< d=ng ch%nh s$ch tiFn tH #k ộng  t`ng #Bc cung tiFn  G0i suất giả#
 đầu tư t`ng  sản Gư]ng của nFn )inh tC t`ng
5

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->