P. 1
Huong Dan Su Dung MAY CAT - ST300C

Huong Dan Su Dung MAY CAT - ST300C

|Views: 94|Likes:
Được xuất bản bởitienb42

More info:

Published by: tienb42 on Jul 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

Bộ điều khiển tự đóng

ST300C

Hướng dẫn kỹ thuật
Hướng dẫn kỹ thuật
V2.20
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Nội dung
1. T ng quát v thi t b ổ ề ế ị ................................................................................... 2
1.1. Định nghĩa mô hình ........................................................................................................................................ 2
1.2. Đặc điểm ........................................................................................................................................................ 3
2. Các thông s k thu t ố ỹ ậ ................................................................................... 5
2.1 Các thông s danh đ nh ố ị .............................................................................. 5
2.2 Số liệu Kỹ thut ch!nh ..................................................................................................................................... "
2.2.1 Độ ch!nh #$c đ% ............................................................................................................................................ "
2.3 &$c đặc t!nh c$ch điện .................................................................................................................................... '
2." &$c đặc t!nh c( h)c ......................................................................................................................................... *
2.' &$c đi+u ,iện môi t-./ng ............................................................................................................................... *
3.1 N+n 0h1n c2ng ................................................................................................................................................. 3
3.1.1 4ôđun 5ộ #6 l7 ............................................................................................................................................ 3
4. Ch c n ng b o v ứ ă ả ệ ....................................................................................... 13
8.2 9:% ;ệ th/i gian ng.<c ................................................................................................................................. 13
8." S= t>ng tốc .................................................................................................................................................... 18
6. V n hành và b o d ng ậ ả ưỡ .............................................................................. 17

1. Tổng quát về thiết bị
9ộ đi+u ,hiển t= động đ?ng lặ0 l@i SA3BB& lC một thiDt 5ị 5:% ;ệ đi+u ,hiển lEi ch% FGcl%G- t=
động ng%Ci t-/i. S6 dHng ;Ii 5ộ chuJển m@chK thiDt 5ị nCJ c? thể đ.<c 2ng dHng độc l0 t-%ng
đi+u ,hiển 0hLn cM0 đ./ng dLJ 52c #@ 1BKNO c? thể gPm một hệ thống t= động t!ch h<0 m@ng
l.Ii 0hLn 0hối ;Ii 5ộ thiDt 5ị ;C hệ thống đi+u ,hiển SA3BBK ;C cQng c? thể h%@t động nh. một
t-@m 5:% ;ệ m@ch cRa đ./ng dLJ -a t-@m 5iDn $0. N? lC một l%@i đ1u cuối t= động 0hLn 0hối
SA3BB ;Ii c$c ch2c n>ng t= đ?ng lặ0 nhi+u l1n ;C ch2c n>ng 5:% ;ệ h%Cn h:%.
1.1. Định nghĩ !" h#nh
SA3BB& lC một mô hình chuJSn dTng cRa c$c U:n 0hVm đ1u cuối m@ng l.Ii t= động 0hLn 0hốiK
mô hình nCJ đ.<c định nghĩa nh. UauW
2
T 3!
!
"
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

1.2. Đ$% &i'!
 9ộ đi+u ,hiển t= động đ?ng lặ0 SA3BB& c? ;i m@ch XSY Z#6 l7 t!n hiệu Uố[ cM0 công
nghiệ0 hiệu UuMt ca% \ c$c 5ộ #6 l7 chuJSn 5iệtK gPm cMu t-]c &Y^ ,_0 ;C th=c hiện đ1J
đR c$c môđun ;C n+n 0h1n m+m ;Ii tốc độ ;n hCnh nhanhK ,h: n>ng #6 l7 m@nhK dung
l.<ng l.u t-` lInK ,h: n>ng ma -ộng tốt ;C độ tin cJ ca%
 NIi ,hung ,im l%@i h%Cn t%Cn ,!nK môbđun #6 l7 ;C c$ch điện l.Ii ,im l%@i cRa môđun
t!n hiệu đ1u ;C%cđ1u -aK n? cung cM0 t!nh n>ng cM0 duLn U= e cM0 công nghiệ0 ;C đ$0
2ng đ1J đR c$c đi+u ,iện h%@t động ng%Ci t-/i ,hfc nghiệt.
 S6 dHng 5ộ nhI Uft điện mIi nhMt ch% ;iệc l.u c$c d` liệu duan t-)ng ;Ii c$c t!nh n>ng
nh. dung l.<ng lInK ,hông mMt d` liệu ngaJ c: ,hi mMt điệnK tugi th) ;ô h@n ;C t-uJ c0
nhanh ;.;.
Yh1n m+m c? l0 t-ình ngôn ng` 5c ca% & \ \ e h<0 ng` ,Dt h<0 cCi Uhn ;C cMu t-]c
môđun để c0 nht một c$ch di dCng.
Đ1u ;C% t.(ng t= đ)cK đ1u ;C%cđ1u -a m@chK đ1u ;C% công UuMt ;C gia% diện t-uJ+n thông
cRa thiDt 5ị nCJ c? c$c 5iện 0h$0 chống gLJ nhiiu nh. c$ch điện m$J 5iDn $0K c$ch điện
duang điệnK 5:% ;ệ đjn ANS ;.; để t>ng c./ng ,h: n>ng chống gia% th%a cRa thiDt 5ị.
AMt c: c$c thiDt 5ị c? duJ t-ình S4A Zdu:n l7 t-@m[ ;Ii độ t!ch h<0 ca% ;C chMt l.<ng đ$ng
tin cJ.
AhiDt 5ị nCJ đ.<c t-ang 5ị 5ộ định th/i 5a cM0K 5ộ định th/i 0h1n c2ng 5Sn ng%CiK 5ộ định
th/i 5$% hiệu 0h1n c2ng ;C 0h1n m+m &Y^K mC Uk 0hối h<0 ;Ii nhauK để đ:m 5:% -lng
thiDt 5ị Uk ,hông 5ị hmng t-%ng tình huống ,h$c nhau.
3
!ại thi"t b# $% &ộ 'hu(ển )ạ'h l*p t+,n 'ột -T.
&%Thi"t b# d/( dẫn 01ng 234.5 h!ặ' t+ạ)
'hu(ển )ạ'h 6T.
C%&ộ điều khiển tự động đóng lại
47 thi"t b#
47 '8ng t(
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

AhiDt 5ị nCJ đ.<c thiDt ,D ;Ii c$c ch2c n>ng 5:% ;ệ a 5a 0h1n cRa du$ dnng liSn 0ha Z;Ii
chốt lSn a h.Ing điện $0[K du$ dnng th2 t= ,hôngK th/i gian ng.<cK đ?ng lặ0 nhi+u l1n ;C
U= t>ng tốc.
AhiDt 5ị nCJ cung cM0 c$c ch2c n>ng đ% l./ng ;C c$c thông Uố điện t%Cn diện nh. điện $0 5a
0haK điện $0dLJK dnng điện 5a 0haK dnng điện th2 t= ,hôngK công UuMt t$c dHngK công UuMt
0h:n ,h$ngK m$J đ% %$tbgi/ t$c dHngc0h:n ,h$ng ;C t1n Uố hệ thống ;C c? thể đ% t.(ng t=
ch% điện $0 ;C nhiệt độ 5ình điện ;.;
AhiDt 5ị nCJ c? thể l.u t-` 1BB U= ,iện du$ ,h2 chi tiDt.
AhiDt 5ị nCJ cung cM0 mCn hình 5:n ghi d@ng U?ngK ch2c n>ng 5ộ ghi U= cố để thun tiện ch%
;iệc 0hLn t!ch loi ;C #$c định 0ha ;.;
 &ung cM0 5a cgng gia% tiD0 ;C một 0h@m ;i -ộng c$c môđun t-uJ+n thông ;C U= l=a ch)n
,h$c nhau cRa FS232K FS8*"K pthG-nGt công nghiệ0K gia% diện U<i duangK qYFSK gia%
tiD0 5luGt%%th 1BBbm_t c? Uhn ,hi c1n ;.;. 4ột 0h@m ;i -ộng c$c gia% th2c t-uJ+n thông
t@% thun l<i ch% ;iệc ,Dt nối ;Ii t-@m ch!nh m@ng l.Ii 0hLn 0hối.
Để đ$0 2ng JSu c1u 2ng dHng ,h$c nhauK thiDt 5ị cung cM0 một 0h@m ;i -ộng c$c tur ch)n
chD độ ;n hCnh gia% diện ng./ibm$J ch% ng./i U6 dHngK 5a% gPm 0h1n m+m hiệu chsnh
m$J t!nh #$ch taJK Y& 5m t]i ZYXtbhỗ trợ kỹ thuật số[K môđun hiển thị mCn hình :nh -ộng
44u Zgia% diện ng./i m$J[ ;.;
8
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

2. (á% th"ng )* kỹ thuật
2.1 (á% th"ng )* dnh &ịnh
2.1.1 NguPn điệnW X&28NcX&22BNcX&*Bb1BBN
2.1.2 Đ1u ;C% t.(ng t=
Điện $0 t& W "vKvN h%ặc 8N
Xnng điện t&W "t h%ặc 1t
Điện $0 X&W 28Nc1BBN
A1n Uố định m2cW "Bwx
2.1.3 &ông UuMt tiSu thH
4@ch X&W Không du$ *y
4@ch điện $0 t&W a định m2c "vKvNK ,hông du$ BK"Nt moi 0ha
a định m2c 8NK ,hông du$ BK1Nt moi 0ha
4@ch dnng t&W a định m2c "tK ,hông du$ BK"Nt moi 0ha
a định m2c 1tK ,hông du$ BK1Nt moi 0ha
2.2 +* ,i-u .ỹ thuật %h/nh
2.2.1 Độ ch!nh #$c đ%
Điện $0 t& W 42c BK2
Xnng điện t&W 42c BK2
Điện $0 X&W 42c BK2
A1n UốW 42c BK2
&ông UuMt t$c dHngW 42c BK"
&ông UuMt 0h:n ,h$ngW 42c 1KB
z$t gi/ t$c dHngW 42c 1KB
z$t gi/ 0h:n ,h$ngW 42c 2KB
Nhiệt độW {1℃
2.2.2 Yh@m ;i đ% lường
Điện $0 t&W B | 2 l1n gi$ t-ị định m2c Zđiện $0 đ./ng dLJ[
Xnng điện t&W B | 2B l1n định m2c
"
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Điện $0 X&W B | 3BN
A1n UốW 8Bwx | 'Bwx
Nhiệt độW b"B ℃ | \1BB ℃
2.2.3 Kh: n>ng du$ t:iW 4@ch dnng t& ch% ;n hCnh dCi bbbbbb 2un
1BUbbbbbbbbbbb1Bu
n
1Ubbbbbbbbbbbb8Bu
n
4@ch điện $0 t& ch% h%@t động liSn tHc 1K"^
n

2.2.8 4@ch đ1u ;C% gi$ t-ị chuJển m@chW X&28NK 2mtK đ1u ;C% tiD0 #]c thH động
Độ ch!nh #$c Szp 2mU
2.2." 4@ch đ1u -a -(lGW điện $0 cuộn X&28N
&$c tiD0 điểm cung cM0 "By công UuMt ngft hP duang
2.0 (á% &$% t/nh %á%h &i-n
2.3.1 Điện t-a c$ch điện
2.3.2 }ng UuMt điện môi
SAA Nị t-! th6 nghiệm &$c JSu c1u th6
nghiệm
qhi ch]
1 4@ch điện $0 t& đDn đMt Điện t-a c$ch điện ~
1BB •€
Đ.<c đ% ;Ii điện $0
m@ch ha 1BBBN
mSgôm ,D
2
4@ch dnng điện t& đDn đMt
3 qi`a m@ch điện $0 t& ;C dnng điện
t&
8 qi`a m@ch công UuMt ;C m@ch t&
" 4@ch công UuMt đDn đMt
' 4@ch đ1u ;C% gi$ t-ị chuJển m@ch đDn
đMt
v 4@ch đ1u -a đDn đMt
* qi`a m@ch đ1u -a ;C đ1u ;C% gi$ t-ị
chuJển m@ch
'
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

SAA Nị t-! th6 nghiệm &$c đi+u ,iện th6 nghiệm &$c JSu c1u th6
nghiệm
1 4@ch công UuMt đDn đMt • đi+u ,iện ,hông ,h!
5ình th./ngK thiDt 5ị Uk
đ.<c tiDn hCnh th6
nghiệm t1n Uố công UuMt a
một điện $0 cH thể Zc$c
mHc 1 e 2 Uk lC 1BBBNK
c$c mHc ,h$c Uk lC 2BBBN[
t-%ng 1 0h]t. Khi 2ng
dHng điện $0 ch% 5Mt ,r
một m@ch nC% đ.<c th6
nghiệm thì c$ch mfc đ‚ng
thD m@ch cnn l@i Uk đ.<c
tiD0 đMt.
Không 0h?ng điện
đ$nh l6a ;C thiệt h@i
thCnh 0h1n
2 4@ch t-uJ+n thông đDn đMt
3 4@ch điện $0 t& đDn đMt Không c? c$c thCnh
0h1n thiệt h@i đ$nh l6a
;C 0h?ng điện
8 4@ch t& đDn đMt
" qi`a m@ch điện $0 t& ;C dnng
điện t&
' qi`a m@ch công UuMt ;C m@ch
t&
v 4@ch đ1u ;C% gi$ t-ị chuJển
m@ch đDn đMt
* 4@ch đ1u -a đDn đMt
3 qi`a m@ch đ1u -a ;C đ1u ;C% gi$
t-ị chuJển m@ch
2.3.3 Điện $0 #ung
SAA Nị t-! th6 nghiệm &$c đi+u ,iện th6 nghiệm &$c JSu c1u th6
nghiệm
1 4@ch điện $0 t& đDn đMt
• đi+u ,iện ,hông ,h!
5ình th./ngK thiDt 5ị Uk
tTJ thuộc ;C% U?ng U_t tiSu
chuVn 1K2c"BuU ;C đ.<c
tiDn hCnh th6 nghiệm điện
$0 #ung ngfn h@n t@i một
điện $0 th6 nghiệm m@ch
ha "KN
Không 0h?ng điện đ$nh
l6a ;C thiệt h@i thCnh
0h1n
2 Xnng điện đDn ;nng tiD0 đMt
3 Xnng điện t& ;C điện $0 t&
gi`a ;nng
8 qi`a m@ch công UuMt ;C m@ch
t&
" &ông UuMt đDn ;nng tiD0 đMt
' &ông tfc chuJển m@ch đ1u ;C%
đDn đMt
v 4@ch đ1u -a đDn đMt
* qi`a m@ch đ1u -a ;C đ1u ;C% gi$
t-ị chuJển m@ch
2.3.8 Độ 5+n nhiệt ;Cc:n dịu
AhiDt 5ị nCJ Uk c? ,h: n>ng chịu đ.<c th6 nghiệm n?ng Vm ,hông đgi thG% q9cA 2823.3.
Nhiệt độ th6 nghiệm lC \8B
B
& { 2
B
&K độ Vm t.(ng đối lC Z33 { 3[ƒK ;C th/i gian th6 nghiệm lC
v
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

8*h. A-%ng ;nng 2 gi/ t-.Ic ,hi ,Dt th]c th6 nghiệm thì c$ch điện gi`a c$c m@ch Uk đ.<c đ% thG%
JSu c1u cRa 2.3.1. &$c điện t-a đ% đ.<c ,hông nhm h(n 1K"4€O 2ng UuMt điện môi ,hông nhm h(n
v"ƒ 5iSn độ điện $0 th6 nghiệm 2ng UuMt điện môi đ.<c duJ định.
2.1 T/nh !i2n &3 gi4 th4 &i-n t5
2.8.1 A!nh miin t-„ pSX ZU= 0h?ng tĩnh điện[
AhiDt 5ị Uk t-:i dua th6 nghiệm độ miin c:m 8 pSX thG% tiSu chuVn q9cA 1v'2'.2b133*
2.8.2 A!nh miin t-„ 52c #@ t„ t1n Uố ;ô tuJDn
AhiDt 5ị Uk t-:i dua 52c #@ t„ th6 nghiệm độ miin c:m 8 A1n Uố Nô tuJDn thG% tiSu chuVn
q9cA 1v'2'.3b133*
2.8.3 A!nh miin t-„ U= ng du$ t-ình chuJển tiD0 điện nhanh
AhiDt 5ị Uk t-:i dua th6 nghiệm độ miin c:m 8 U= ng du$ t-ình chuJển tiD0 điện nhanh thG%
tiSu chuVn q9cA 1v'2'.8b133*.
2.8.8 A!nh miin t-„ chMn động #ung
AhiDt 5ị Uk t-:i dua th6 nghiệm độ miin c:m 8 chMn động #ung thG% tiSu chuVn q9cA 1v'2'."b
133*.
2.6 (á% &$% t/nh %7 h8%
2.".1 Xa% động
Sk dua Ah6 nghiệm 0h:n 2ng da% động cM0 độ ,hfc nghiệt u nh. đ.<c duJ định a đi+u 1'.2 a
q9cA v2'1.
2.".2
&hMn động
Sk dua Ah6 nghiệm 0h:n 2ng ;a ch@m cM0 độ ,hfc nghiệt u nh. đ.<c duJ định a đi+u 1v.8 a
q9cA v2'1.
2.".3 S= ;a ch@m
Ah6 nghiệm 0h:n 2ng ;a ch@m cM0 độ ,hfc nghiệt nh. đ.<c duJ định t-%ng &h.(ng 1* a q9
c A v2'1
2.9 (á% &iều ki-n !"i t:ư;ng
2.'.1 Độ ca%W ,hông du$ 2"BBm
2.'.2 Nhiệt độ môi t-./ngW &M0 công nghiệ0 b2" | 'B ℃ ℃
&M0 duLn U= b8B | v" ℃ ℃
2.'.3 Độ Vm t.(ng đốiW "ƒ | 3"ƒO
*
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

2.'.8 …0 UuMt ,h! duJểnW *B | 11B,YaO
0. (<u t:=% >h?n %@ng %A thiết bị
0.1 N+n 0h1n c2ng
0.1.1 B"&un b3 CD ,E
AhiDt 5ị nCJ c? một n+n đa n>ng 0h1n m+m ;C 0h1n c2ng thD hệ mIi cRa công tJ. Ni m@ch
ch!nh lC ;i m@ch XSY Z#6 l7 t!n hiệu Uố[ cM0 công nghiệ0 hiệu UuMt ca% đ.<c cung cM0 5ai ^.S.
AG#aU unUt-umGntU unc. Z&…& Awu†A 9‡ ApˆtS[. Aốc độ #6 l7 cRa ;i m@ch lC 8B4uYS Zt-iệu lệnh
moi giLJ[K ch% 0h_0 c$c t!nh n>ng #6 l7 t!n hiệu Uố m@nhO 5ộ đPng #6 l7 lC 5ộ ;i #6 l7 công UuMt
c=c thM0 d% công tJ Au U:n #uMt. Ni m@ch nCJ lC một l%@i cRa đ./ng t-uJ+n d‰n S&4 1' 5itcgiLJ
;Ii đ./ng t-uJ+n d‰n cRa n? t-Sn ;i m@ch ;Ii nhi+u thiDt 5ị ng%@i ;i t-Sn chi0K cung cM0 ,h: n>ng
#6 l7 ;C đi+u ,hiển m@nh. 9lng t-uJ+n thông gia% diện ng%@i ;i nối tiD0 ZSYu[ tốc độ ca%K 2 chi0
#6 l7 c? thể 0hối h<0 ;Ii nhau để cTng th=c hiện c$c ch2c n>ng ,h$c nhau cRa thiDt 5ị.
AhiDt 5ị 0h1n c2ng đŠ ma -ộng 5ộ nhI Uft điện Z‹Ft4[ dung l.<ng lInK mIi nhMt cRa công
tJ Ft4AFzN cRa 4ỹ ;Ii c$c đặc điểm nh. 5ộ nhI cố địnhK l.u t-` nhanhK dung l.<ng lIn ;.;.
;C đ.<c U6 dHng để l.u c$c thông Uố cCi đặtK d` liệu 5ộ ghi U= cốK c$c 5:n ghi U= cố lịch U6 ;C c$c
d` liệu duan t-)ng ,h$c.
Niệc cCi đặt m@ch đPng hP 0h1n c2ng cRa thiDt 5ị nCJ thông dua ;i m@ch đPng hP chuJSn
dTng d% công tJ Ft4AFzN U:n UuMt c? t!nh gn định tốt e độ ch!nh #$c ca% ;C c? thể nhn lệnh
Œth/i gian• t-uJ+n thông.
S( đP ,hối cRa 0h1n c2ng thiDt 5ị đ.<c thể hiện nh. hình 3.1.1.
wình 3.1.1 S( đP ,hối cRa 0h1n c2ng
3.1.2 4@ch đ1u ;C% t.(ng t=
3
#$%
#$%
&'#()
&'#()
Nq^ŽN
qia% diện hiệu chsnh
$*
+

đ
n
g

"
,
-
+ " ,- ộ ử
ch.nh
. . .
. . .
. . .
4%đun t-uJ+n
thông
4%đun t-uJ+n
thông
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

S= 5iDn đgi t.(ng t= thông dua c$c c:m 5iDn &A Zđ1u cuối[K YA Zđiểm cuối đ./ng c%ng[ ;C c:m
5iDn wall để th=c hiện h%Cn chsnh t„ dnng điệncđiện $0 ca% đDn Yy• thM0 đ.<c chM0 nhn ch% 5ộ
;i #6 l7. AhiDt 5ị nCJ c? thể cung cM0 đDn 12 đ./ng đ1u ;C% t.(ng t=.
3.1.3 4@ch đ1u ;C% ;C đ1u -a gi$ t-ị chuJển m@ch
AhiDt 5ị nCJ cung cM0 tIi 12 đ./ng m@ch đ1u ;C% chuJển m@chK Yy• đ1u ;C% đ.<c cung cM0 5ai
nguPn điện 28N cRa thiDt 5ị nCJK c$c t!n hiệu t-uJ c0 5Sn ng%Ci 0h:i lC c$c tiD0 điểm thH động. N+
định nghĩa cH thể cRa gi$ t-ị chuJển đgi hŠJ tham ,h:% c$c 5:n ;k ,ỹ thut liSn duan. 4@ch đ1u
;C% chuJển m@ch thông dua một l%@t c$c 5iện 0h$0 chống gia% th%a ;C chống chMn động 5a% gPm
c$c thiDt 5ị hM0 thH #ung U_t.
F(lG cung cM0 tgng cộng ' đ./ng m@chK moi đ./ng c? thiDt ,D đ1u -a chống loi d= 0hnng ;C
c? 5ộ t-uJ+n động độc l0 28N. N+ định nghĩa cH thể cRa -(lG đ1u -a hŠJ tham ,h:% c$c 5:n ;k ,ỹ
thut liSn duan.
3.1.8 4ôđun t-uJ+n thông
AhiDt 5ị nCJ cung cM0 3bcgng gia% tiD0 ;C c? thiDt ,D môbđun.
&gng gia% tiD0 1 đ.<c U6 dHng để hiệu chsnh loiK c? thể đ.<c lf0 ;C% môbđun t-uJ+n thông FS232K
FS8*" h%ặc một môbđun t-uJ+n thông 9luGt%%th ,h%:ng c$ch ngfn Z•1BBm[ d% công tJ cRa ch]ng
tôi cung cM0O c? thể gia% tiD0 ;Ii c$c 0h1n m+m hiệu chsnh loi đặc 5iệt ;n hCnh ;Ii Y& Zm$J t!nh
c$ nhLn[ h%ặc c? thể đ.<c ,Dt nối ;Ii môbđun h%@t động gia% điện ng./ibm$J Z44u[ đặc 5iệt
đ.<c cung cM0 5ai công tJ cRa ch]ng tôi. &gng gia% tiD0 1 c? thể đ.<c ,Dt nối ;Ii dLJ c$0 5)c
h%ặc 5lng chD độ ,Dt nối ,hông dLJ ch% c$c 2ng dHng ,h$c nhau.
&gng gia% tiD0 2 c? thể đ.<c lf0 ;C% môbđun t-uJ+n thông FS232K FS8*" h%ặc môbđun t-uJ+n
thông gia% pthG-nGt công nghiệ0 d% công tJ cRa ch]ng tôi cung cM0K cQng c? thể đ.<c ,Dt nối ;Ii
thiDt 5ị t-uJ+n duang ;C thu duang h%ặc môbđun t-uJ+n thông qYFS đặc 5iệt U6 dHng t-%ng thiDt 5ị
nCJ ;C liSn l@c ;Ii t-@m chR m@ng l.Ii 0hLn 0hối ch!nh Zh%ặc t-@m 0hH[.
&gng gia% tiD0 3 đ.<c thiDt ,D ch% một cgng d= 0hnng mC c? thể đ.<c lf0 ;C% môbđun t-uJ+n
thông FS232K FS8*" d% công tJ ch]ng tôi cung cM0 để cung cM0 c$c ch2c n>ng c? liSn duan ,hi
c1n.
3.1." AhiDt 5ị chs 5$%
&? " thiDt 5ị chs 5$% g1n cgng gia% tiD0 3 t-Sn thiDt 5ị nCJW chs 5$% nguPnK chs 5$% t-@ng th$i h%@t
độngK chs 5$% U= ,iệnK chs 5$% t-@ng th$i t-uJ+n thông ;C chs 5$% U= cố.
Sau ,hi đ.<c cM0 nguPnK chs 5$% nguPn 0h$t -a đjn mCu #anh c? nghĩa nguPn điện 5ình th./ng.
A-%ng ,hi h%@t động 5ình th./ngK chs 5$% t-@ng th$i h%@t động nhM0 nh$J a t1n Uố 1wx.
Khi c? một U= ,iện mIi #:J -aK chs 5$% U= ,iện nhM0 nh$J a t1n Uố 1wx. Sau ,hi ng./i đi+u ,hiển
t-uJ c0 ;C% mGnu qhi S= ,iện Zthông dua 0h1n m+m hiệu chsnh loi cRa m$J t!nh #$ch taJ h%ặc
môđun qia% điện Ng./ib4$J 44u[ thì chs 5$% Uk t= động tft.
Khi c? d` liệu đ.<c g6i ;C% cgng gia% tiD0 2 h%ặc 3K chs 5$% t-@ng th$i t-uJ+n thông t= động nhM0
nh$J t.(ng 2ng ;Ii t-@ng th$i đi+u 0hối cRa d` liệu.
1B
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

Khi thiDt 5ị 0h$t hiện một U= cố 5Sn t-%ng t-%ng l]c t= ,iểm t-a thì chs 5$% U= cố 0h$t -a đjn mCu
đm. •]c nCJ c1n 0h:i 5:% d.‘ng thiDt 5ị.
3.1.' 4ôđun qia% điện Ng./ib4$J 44u
4ôđun qia% điện Ng./ib4$J 44u c? một mCn hình tinh thể lmng lIn độ n_t ca% Z3K* ’[ cTng ;Ii
' ;Tng 5Cn 0h!m mCng mmng. qia% tiD0 gi`a môđun ;Ii thiDt 5ị 5lng chD độ t-uJ+n thông nối tiD0
FS232. AhiDt 5ị c? chD độ mCn hình mGnu tha% t$c c6a Ug để hiển thị c$c thông UốK t-@ng th$i ;C
d@ng U?ng ,h$c nhau ;.;. NIi ti0 t„ng cM0 t„ng cM0K thiDt 5ị cung cM0 một U= t.(ng t$c ng./ibm$J
-Mt thLn thiện. 4ôđun nCJ c? Uhn ch% một 0hH ,iện tTJ ch)n.
0.2 (<u t:=% vF ,G> &$t
AhiDt 5ị c? ,hung ,im l%@i h%Cn t%Cn ,!n ;Ii c$c thiDt 5ị đ1u cuối 5Sn ng%Ci đặt a ;ị t-! 0h!a t-Sn
;C 0h!a d.Ii ,hung ;C nhô -a 0h!a t-.Ic. Ng%@i t-„ đ1u nối ;C% dnng điện #%aJ chi+u c? đ1u cuối
cố địnhK tMt c: c$c thiDt 5ị đ1u cuối ,h$c c? thiDt 5ị đ1u cuối nối đ.<c ch% ;iệc nối dLJ ,!ch th!ch
di dCng. &$c ,hung 5Sn t-%ng đ.<c chia thCnh hai ,hu ch2c n>ng Zt2c lC 5Sn t-$i ;C 5Sn 0h:i[K
t-%ng đ? t:ướ% lC dCnh ch% ;iệc đặt môđun #6 l7 ;C )u lC môđun t!n hiệu đ1u ;C%c-a. A!n hiệu
gi`a hai môđun đ.<c ,Dt nối 5lng c$0 d“t ;Ii một tMm ,im l%@i t$ch hai môbđun lCm gia t>ng đ$ng
,ể hiệu UuMt gia% th%a t= d% cRa t%Cn 5ộ thiDt 5ị.
wình 3.2.1 lC 5:n ;k ,!ch th.Ic 5Sn ng%Ci cRa thiDt 5ịO wình 3.2.2 lC 5:n ;k ,!ch th.Ic lf0 đặt cRa
thiDt 5ị
wình 3.2.1 9:n ;k ,!ch th.Ic 5Sn ng%Ci cRa thiDt 5ị
11
17
6
2/
0
0
5
12*T:33
44 5 φ
10!
1/3
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

wình 3.2.2 9:n ;k ,!ch th.Ic lf0 đặt cRa thiDt 5ị
12
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

1. (h@% nHng bI4 v-
1.1 JI4 v- quá dKng >hL>h 0 %<>
9a% gPm cM0 1 Z&ft nhanh[K cM0 2 Z&ft nhanh c? giIi h@n th/i gian[ ;C cM0 3 Z”u$ dnng[. Ah/i
gian ngft ch% moi cM0 c? thể đ.<c cCi đặt t.(ng 2ngO moi 5:% ;ệ cM0 c? thể ch)n để th=c hiện ;Ii
;iệc ,h?a c$c thCnh 0h1n điện $0 thM0 h%ặc ,h?a c$c 0h1n t6 định h.Ing ;C c? thể t= d% ,hai
độngc,Dt th]c 5lng dLJ đai m+m. Yh1n t6 định h.Ing c? 0h.(ng 0h$0 nối dLJ 3B•K c? nghĩa lCK
^a5 t.(ng 2ng ;Ii ucK ^5c t.(ng 2ng ;Ii uaK ^ca t.(ng 2ng ;Ii u5 ;C thG% nguJSn tfc ’9ft đ1u
5lng 0ha’. ˆGm #_t ,hi ngfn m@ch 5a 0ha #:J -a g1n đ./ng t-uJ+n d‰n thì Uk c? ;Tng chDt điện
$0K thiDt 5ị nCJ 2ng dHng ch2c n>ng 5ộ nhI điện $0K ;ì ;J ,hi điện $0 đ$0 2ng độ ch!nh #$c đ%
cRa thiDt 5ị thì l%gic 5:% ;ệ Uk U6 dHng điện $0 th/i gian th=cK ng.<c l@i U6 dHng điện $0 5ộ nhI
t-.Ic ,hi thiệu ;+ 5:% ;ệ. q?c c:m 5iDn 0h1n t6 định h.Ing đ.<c cố định a 8" •K t-%ng ,hi ch%
;Tng 5:% ;ệ n? lC 1vB •.
1.2 JI4 v- th;i gin ngưM%
9:% ;ệ du$ dnng th/i gian ng.<c cung cM0 8 l%@i 5iểu đP 5:% ;ệ du$ dnng th/i gian ng.<c nh.
up& duJ địnhK 0h.(ng t-ình đặc t!nh tiSu chuVn Uau đLJ đ.<c cung cM0 để ng./i U6 dHng t= d% l=a
ch)n.
Ah/i gian ng.<c chungW

5
5
t
* *
t
1 [ Z
B.18
B.B2

=
Z1[
Ah/i gian ng.<c 5Mt th./ngW

5
5
t
* *
t
1 [ Z
13."

=
Z2[
Ah/i gian ng.<c c=c t-ịW
5
5
t
* *
t
1 [ Z
*B
2

=
Z3[
Ah/i gian ng.<c dCiW
Z8[
A-%ng đ?’u0’ lC đ@i diện ch% giIi h@n cRa dnng điện ,hai độngK ’t0’ ch% hlng Uố th/i gian. Ng./i
U6 dHng c? thể #$c định giIi h@n cRa dnng điện ,hai động ;C hlng Uố th/i gian ,hi c1n thiDt.
Khi dnng điện cRa 5Mt ,r một 0ha nC% cRa 5a 0ha tK 9K & lIn h(n gi$ t-ị giIi h@n cRa dnng điện
,hai động thì thiDt 5ị Uk ,!ch h%@t 5ộ đDm th/i gian liSn duanO nDu th/i h@n ;.<t du$ gi$ t-ị đ%
đ.<c cRa 0h.(ng t-ình th/i gian ng.<c liSn duan thì 5:% ;ệ Uk ng„ng h%@t động cRa h%@t động
#uMt.
1.0 9:% ;ệ du$ dnng th2 t= ,hông
13
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

•C hệ thống nối đMt dnng điện thM0 h(n nSn c1n thiDt 0h:i lf0 đặt một &A th2 t= ,hông đặc 5iệt để
đ@t đ.<c dnng điện th2 t= ,hông ;C d% ;J nhn đ.<c độ c:m ca% h(n. 9:% ;ệ du$ dnng th2 t=
,hông Uk đ.<c cCi đặt giIi h@n th/i gian cM0 1 ;C đ1u -a 5:% ;ệ c? thể l=a ch)n ngft h%ặc chs 0h$t
-a t!n hiệu 5$% động.
1.1 ĐNng ,Oi nhiều ,?n
A= đ?ng l@i c? thể đ.<c ch)n đDn 8 l1n ;C chD độ ,hai động 5a% gPm ,hai động 5:% ;ệ ;C ,hai
động ,!n chuJển m@ch. Đ?ng l@i l1n 1 Uk t= động h%@t động Uau ,hi n@0 điện #%ng ;C th/i gian
n@0 điện cố định a 2B giLJ. Khi 5a đi+u ,iện d.Ii đLJ đ.<c thma mŠn thì -Gcl%UG- cRa thiDt 5ị 5ft
đ1u mang điệnW
i. &$c l1n cCi đặt đ?ng l@i 5lng ,hôngO
ii. XLJ đai c2ng cRa -Gcl%UG- đ.<c đ.a ;C% U6 dHngO
iii. 9ộ chuJển m@ch a ;ị t-! ŒĐ?ng•O
i;. Không c? đi+u ,iện 0h?ng điện ,h$c.
Khi ma Zđ?ng l@i[ 5lng taJ h%ặc 5lng đi+u ,hiển t„ #aK -Gcl%UG- Uk đ.<c 0h?ng điện ngaJ l0 t2c.
Sau ,hi n@0 #%ng ;C ,hi 5ộ chuJển m@ch thaJ đgi t„ ;ị t-! ’Đ?ng’ Uang ’4a’ thì -Gcl%UG- Uk ,hai
động. Khi 5ộ chuJển m@ch a ;ị t-! ’Đ?ng’ t-%ng ;nng 2B giLJ Uau ,hi t= đ?ng Zt= đ?ng thCnh
công[ h%ặc c$c l1n t= đ?ng lC tIi gi$ t-ị thiDt l0 thì l%gic #$c l0 l@i t= đ?ng Uk t= động #$c l0.
A-.Ic ,hi t= đ?ng c1n U6 dHng gi$ t-ị thiDt l0 cRa 5iểu đP 1O Uau ,hi t= đ?ng l1n 1 c1n U6 dHng gi$
t-ị thiDt l0 cRa 5iểu đP 2O Uau ,hi t= đ?ng l1n 2 c1n U6 dHng gi$ t-ị thiDt l0 cRa 5iểu đP 3O Uau ,hi
t= đ?ng l1n 3 c1n U6 dHng gi$ t-ị thiDt l0 cRa 5iểu đP 8O Uau ,hi t= đ?ng l1n 8 cQng c1n U6 dHng
gi$ t-ị thiDt l0 cRa 5iểu đP 8O ,iểu th/i gian ng.<c ;C hlng Uố th/i gian cRa c$c 5iểu đP t„ 1 đDn 8
c? thể đ.<c cCi đặt t= d%. 9lng c$ch U6a đgi hlng Uố th/i gian ;C l%@i 5iểu đP để đ@t đ.<c c$c tg
h<0 ,h$c nhau ’4ộtbNhanhb9ab&hm’ haJ ’waibNhanhbwaib&hm’ ;.;. .
1.6 +P tHng t*%
Khi U= t>ng tốc đ.<c đ.a ;C% h%@t độngK nDu #:J -a 5Mt c2 U= cố nC% t-%ng ;nng 2B giLJ Uau ,hi t=
đ?ng thì 5:% ;ệ du$ dnng 0hab0ha cM0 2e3 h%ặc 5:% ;ệ du$ dnng th/i gian ng.<cK 5:% ;ệ du$
dnng th2 t= ,hông đ.<c ,!ch h%@t ;C thiDt 5ị 5ft đ1u t>ng tốc. A-%ng ,hi t= đ?ng 5lng taJ h%ặc
5lng đi+u ,hiển t„ #aK t= đ?ng cQng c? thể t>ng tốc. S= t>ng tốc c? thể đ.<c ,!ch h%@tc,hông ,!ch
h%@t ;Ii dLJ đai m+m ;C giIi h@n th/i gian t>ng tốc c? thể đ.<c cCi đặt.
1.9 +P %h*ng Cung
Khi 5ộ chuJển m@ch a ;ị t-! ŒĐ?ng• ;C -Gcl%UG- ,hông ,hai động du$ 2B giLJ thì 5ộ định th/i t-iệt
dnng 5ft đ1u ,h?a tMt c: c$c 5:% ;ệ. Khi 5ộ chuJển m@ch a ;ị t-! ’4a’ ;C Uau ,hi th/i gian t-i
t-iệt dnng đŠ hDt thì 5:% ;ệ Uk ma ,h?a.
18
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

6. (Fi &$t th"ng )*
&$c thông Uố đ.<c cCi đặt gPm c? 3 l%@i nh. UauW c$c thông Uố hệ thốngK thông Uố gi$ t-ị cCi đặt ;C
c$c thông Uố ,Snh. 3 l%@i thông Uố nCJ Uk đ.<c cCi đặt t.(ng 2ng t-%ng 3 mGnu ’&$c thông Uố hệ
thống’K ’Ahông Uố gi$ t-ị cCi đặt’ ;C ’wiệu chsnh ,Snh’. 9ai ;ì ;iệc cCi đặt thông Uố ,Snh lC U= 5T
ch% ,Snh t-uJ+n thông cRa 0h1n c2ng thiDt 5ịK n? đŠ đ.<c cCi đặt t-.Ic ,hi #uMt #.ang ;ì ;J
ch]ng tôi ,hông giIi thiệu n? a đLJ. &$c thông Uố hệ thống ;C c$c thông Uố gi$ t-ị cCi đặt đ.<c
giIi thiệu d.Ii đLJ.
6.1 (á% th"ng )* h- th*ng
A-.Ic ,hi đ.<c đ.a ;C% h%@t động ch!nh th2c thì c$c thông Uố hệ thống Uk đ.<c nh0 một c$ch
ch!nh #$c để đ:m 5:% c$c h%@t động 5ình th./ng cRa thiDt 5ị.
".1.1 Số US-i cRa thiDt 5ị
Số US-i cRa thiDt 5ị đ.<c t@% thCnh 5ai một Uố th0 0hLn * UốK moi thiDt 5ị c? một Uố US-i cố định
duJ nhMt cRa thiDt 5ị mC đŠ đ.<c thiDt l0 t-.Ic ,hi gia% hCng t„ nhC m$J ;C ng./i U6 dHng ,hông
c1n 0h:i cCi đặt.
".1.2 Địa chs cgng t-uJ+n thông 1
&gng t-uJ+n thông 1 c? chD độ t-uJ+n thông đ./ng t-uJ+n d‰n FS8*"K c1n 0h:i nh0 địa chs th.
ch!nh #$c. Địa chs th. lC U= nhn d@ng thiDt 5ị cRa t-uJ+n thông đ./ng t-uJ+n d‰n. Để đ:m 5:%
t-uJ+n thông 5ình th./ngK địa chs th. cRa tMt c: c$c thiDt 5ị ,Dt nối ;Ii đ./ng t-uJ+n d‰n 0h:i lC
duJ nhMtK 0h@m ;i cCi đặt cRa n? Uk đ.<c thiDt l0 t-%ng ,h%:ng B.BBB | B.2"8.
".1.3 Aốc độ t-uJ+n b cgng t-uJ+n thông 1
&gng t-uJ+n thông 1 đ.<c thiDt ,D ch% ;iệc l=a ch)n c$c m2c t-uJ+n thông. Aốc độ t-uJ+n thông
c? Uhn để l=a ch)n 5a% gPmW 3BB 5!tcgiLJK 'BB 5!tcgiLJK 12BB 5!tcgiLJK 28BB 5!tcgiLJK 8*BB 5!tcgiLJK
3'BB 5!tcgiLJK 132BB 5!tcgiLJK ;C 3*8BB 5!tcgiLJ. Aốc độ t-uJ+n thông ch% c$c thiDt 5ị t-Sn cTng
đ./ng t-uJ+n d‰n 0h:i 0hT h<0. NIi đi+u ,iện lC 0h:i thma mŠn c$c đi+u ,iện t-uJ+n thôngK ng./i
ta ,huJSn nSn l=a ch)n tốc độ t-uJ+n thông tốc độ ca% nh. lC một .u tiSn.
".1.8 Địa chs cgng t-uJ+n thông 2
&Ci đặt c$c thông Uố địa chs cRa cgng t-uJ+n thông 2K ;iệc cCi đặt Uk a t-%ng 0h@m ;i B.BBB |
B.2"8.
".1." Aốc độ t-uJ+n b cgng t-uJ+n thông 2
&Ci đặt c$c tốc độ t-uJ+n thông cRa cgng t-uJ+n thông 2. Aốc độ t-uJ+n thông c? Uhn để l=a ch)n
5a% gPmW 3BB 5!tcgiLJK 'BB 5!tcgiLJK 12BB 5!tcgiLJK 28BB 5!tcgiLJK 8*BB 5!tcgiLJK 3'BB 5!tcgiLJK
132BB 5!tcgiLJ ;C 3*8BB 5!tcgiLJ.
".1.' Địa chs cgng t-uJ+n thông 3
&Ci đặt c$c thông Uố địa chs cRa cgng t-uJ+n thông 3K ;iệc cCi đặt Uk a t-%ng 0h@m ;i BBBB | B2"8.
".1.v Aốc độ t-uJ+n b cgng t-uJ+n thông 3
&Ci đặt c$c tốc độ t-uJ+n thông cRa cgng t-uJ+n thông 3. Aốc độ t-uJ+n thông c? Uhn để l=a ch)n
1"
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

5a% gPmW 3BB 5!tcgiLJK 'BB 5!tcgiLJK 12BB 5!tcgiLJK 28BB 5!tcgiLJK 8*BB 5!tcgiLJK 3'BB 5!tcgiLJK
132BB 5!tcgiLJ ;C 3*8BB 5!tcgiLJ.
".1.* Yh@m ;i đ% điện $0 #%aJ chi+u
&Ci đặt 0h@m ;i đ% điện $0 #%aJ chi+u. Ng./i ta đ+ nghị cCi đặt lC 2 l1n điện $0 U( cM0 định m2c.
".1.3 Yh@m ;i đ% dnng điện #%aJ chi+u
&Ci đặt 0h@m ;i đ% dnng điện #%aJ chi+u. Ng./i ta đ+ nghị cCi đặt lC 2 l1n dnng điện U( cM0 định
m2c.
".1.1B Yh@m ;i đ% điện $0 5ình điện
&Ci đặt 0h@m ;i đ% điện $0 5ình điện. Ng./i ta đ+ nghị cCi đặt lC 1K" l1n điện $0 5ình điện định
m2c.
6.2 (á% th"ng )* giá t:ị %Fi &$t
&$c thông Uố gi$ t-ị cCi đặt c? ch2a c$c thông Uố đi+u ,hiển c1n thiDt ch% ch2c n>ng 5:% ;ệ. Để
thiDt l0 ch!nh #$cK hŠJ tham ,h:% giIi thiệu ;+ Yh1n 3.12. Xanh U$ch nCJ nh. UauW
SAA A–N qu… AF‡ &—u
Đ˜A
4™ Aš &—u Đ˜A &w}& N›Nq
9šz Nœ
1 Khai độngcd„ng
du$ dnng cM0 1
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
”u$ dnng cM0 1
2 Kh?a lSn h.Ing
cM0 1
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
3 Xnng điện du$
dnng cM0 1
Yh@m ;i cCi đặt cRa gi$ t-ị cCi đặt dnng
điệnW BBKBBt | 33K33t
8 Ah/i gian du$ dnng
cM0 1
Yh@m ;i cCi đặt Aw•u qutN WBBU|33K33U
" Khai độngc d„ng
du$ dnng cM0 2
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
”u$ dnng cM0 2
' Kh?a lSn h.Ing
cM0 2
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
v Xnng điện du$
dnng cM0 2
Yh@m ;i cCi đặt cRa gi$ t-ị cCi đặt dnng
điệnW BBKBBt | 33K33t
* Ah/i gian du$ dnng
cM0 2
qužu wŸN Aw•u qutNWBBKBBU|33K33U
3 Khai độngc d„ng
du$ dnng cM0 3
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
”u$ dnng cM0 3
1B Kh?a lSn h.Ing
cM0 3
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
11 Xnng điện du$
dnng cM0 3
Yh@m ;i cCi đặt cRa gi$ t-ị cCi đặt dnng
điệnW BBKBBt | 33K33t
12 Ah/i gian du$ dnng
cM0 3
Ah/i gian du$ dnng cM0 3 WBb33K33UGc%ndU
13 Số l1n t= đ?ng l@i &? thể ch)n:B,1,2,3,8 A= động đ?ng lặ0
l@i
18 A= đ?ng l@i l1n 1 qiIi h@n gi$ t-ịWBb33K33 giLJ
1'
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

1" A= đ?ng l@i l1n 2 qiIi h@n gi$ t-ịWBb33K33 giLJ
1' A= đ?ng l@i l1n 3 qiIi h@n gi$ t-ịWBb33K33 giLJ
1v A= đ?ng l@i l1n 8 qiIi h@n gi$ t-ịWBb33K33 giLJ
1* AhiDt l0 l@i th/i
gian t= đ?ng
qiIi h@n gi$ t-ịWBb33K33 giLJ
13 Ah/i gian ch/ một
đ1u tft ,hi hai đ1u
đ+u 5t
qiIi h@n gi$ t-ịWBb3333 0h]t
2B ŒKhai động•c
ŒX„ng• S= t>ng
tốc
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
S= t>ng tốc
21 Ah/i gian t>ng tốc qiIi h@n gi$ t-ị WBb33K33 giLJ
22 &h% 0h_0 U= chống
#ung
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể
đ.<c l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
S= chống #ung
23 9ình điện ca% $0 NTng gi$ t-ị:Bb12BN Kiểm t-a
điện $0 5ình điện
28 9ình điện thM0 $0 NTng gi$ t-ị:Bb12BN
2" &h% 0h_0 gi$m U$t
độ Vm
qi$ t-ị cCi đặt dLJ đai m+mK c? thể đ.<c
l=a ch)n ’Khai động’c ’X„ng’
Kiểm t-a nhiệt độ
2' qi$ t-ị nhiệt độ
thM0
NTng gi$ t-ịW b3333bB℃
9. Vận hFnh vF bI4 dưQng
9.1 .i'! t: t:ướ% khi %<> nguRn
1[ Kiểm t-a 5:ng ,S cMu hình. Sau ,hi đ:m 5:% 0hT h<0 ;Ii hệ thống th=c tD thì l.u t-`.
2[ Kiểm t-a cVn thn #Gm c$ch nối dLJ đŠ c? đ]ng ,hông.
3[ Nối ;C% nguPn điện.
9.2 .i'! t: t:4ng khi vận hFnh thiết bị
1[ A-@ng th$i đ1u ;C% 0h:i 0hT h<0 ;Ii t-@ng th$i th=c tD.
2[ AMt c: c$c gi$ t-ị #%aJ chi+u đ.<c chs định 5ình th./ngK điện $0 5ình điện ;C nhiệt độ
thiDt 5ị hiển thị a m2c chuVn
3[ Khi đ.<c ,Dt nối ;Ii nguPnK chs 5$% nguPn Uk h%@t độngO chs 5$% h%@t động Uk nhM0 nh$J
a t1n Uố đặc 5iệtO nDu c? U= ,iện #:J -a thì chs 5$% U= ,iện nCJ Uk Uk nhM0 nh$J a t1n Uố
1wxO ,hi c? t-uJ+n thông đ.<c đi+u 0hối thì chs 5$% t-uJ+n thông Uk nhM0 nh$J liSn tHcK
chs 5$% U= cố Uk tft.
9.0 Hướng dẫn bI4 dưQng
1v
Hướng dẫn kỹ thuật bộ điều khiển tự động đóng lặp lại ST300C

1[ S= đ)c điện $0 ;C dnng điện ,hông đ]ngW
Kiểm t-a #Gm ;iệc nối dLJ c? đ]ng ,hông.
•iệu gi$ t-ị cCi đặt c? đ]ng ,hông.
AiDn hCnh hiệu chsnh t.(ng t=.
2[ &gng t-uJ+n thông ,hông h%@t động
Kiểm t-a #Gm địa chs th. c? ch!nh #$c ,hông.
Kiểm t-a #Gm ;iệc nối dLJ c? đ]ng ,hông.
Kiểm t-a #Gm c$c cMu hình thông Uố c? đ]ng ,hông.
3[ &$c 5Mt th./ng cRa thiDt 5ị
Sau ,hi đ.<c cung cM0 điệnK đjn nguPn 5ị tftO chs 5$% U= cố thiDt 5ị 5t h%ặc -(lG ,Su ->ng -fc.
NDu 0h$t hiện c$c t-./ng h<0 nCJ c? nghĩa lC đŠ c? một Uố 5Mt th./ng 5Sn t-%ng cRa c$c thiDt 5ị
d% đ? 0h:i cft nguPn điện ngaJ l0 t2c ;C liSn hệ ,ị0 th/i ;Ii nhC U:n #uMt để U6a ch`a thSm
1*
ShT ,T%U +7 &R !O%h &?u %u*i %A thiết bị
q N X b \ z^A1 z^A2 z^A3 z^A8 z^A" z^A' S1 S2 S3 S8 S" S' Sv S* S3 S1B S11 S12 Sc% m S
1 2 3 1 2 3 8 " ' v * 3 1B 11 12 1 2 3 8 " ' v * 3 1B 11 12 13 18
1XW
NguPn
điện
2XW đ1u -a -(lG 3XW Đ1u ;C% chuJển m@ch
*XW &gng
gia% tiD0 1
vXW &gng
gia% tiD0 2
'XW &gng gia%
tiD0 2
"XW Đ1u ;C% điện $0 #%aJ chi+u 8XW Đ1u ;C% điện $0 5ình điện ;C dnng điện t&
1 2 3 8 1 2 3 8 1 2 3 8 1 2 3 8 " ' v * 1 2 3 8 " ' v * 3 1B 11 12
A c t F c 9 q A c t F c 9 q A c t F c 9 q ^a1 ^51 ^c1 ^n1 ^a2 ^52 ^c2 ^n2 ua uan u5 u5n uc ucn uB uBn Nb N\

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->