P. 1
Bai tap chu de ELIP

Bai tap chu de ELIP

|Views: 441|Likes:
Được xuất bản bởikhoaa7

More info:

Published by: khoaa7 on Jul 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

BÀI TẬP CHỦ ĐỀ ELIP

Nhằm để giúp học sinh yếu về bộ môn Toán ôn luyện thi tốt nghiệp THT c! hiệu "u#
chúng t$ c%n &'n luyện cho học sinh nh(ng )* n+ng c, b#n nh-t về gi#i các b.i toán / 0%n
cho học sinh n1m v(ng l2 thuyết v. v3n 45ng linh ho6t v.o gi#i các b.i toán c, b#n /0%n hệ
thống h!$ v. ph7n lo6i các 46ng toán để học sinh n1m v(ng ph8,ng pháp gi#i /
T&ong ph%n ch9 đề :lip t$ c%n ph7n lo6i các 46ng b.i t3p s$u ;
Dạng 1:
T< ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ :lip đ> cho t$ đi t2nh toán một số yếu tố )hác c9$ :lip
Dạng 2:
?3p ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ :lip )hi biết một số yếu tố c9$ n! /
Dạng 3:
@iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ :lip t6i điểm thuộc :lip A đi "u$ một điểm nằm ngo.i :lip
Dạng 4:
0ác b.i toán li:n "u$n đến đBnh ngh*$ c9$ :lip / T=m t3p hCp điểm
MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯN! !"P
D#N! 1:
BÀI 1: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; F
J
K Ly
J
M L
$N T=m tọ$ độ các đOnh A tọ$ độ các tiPu điểm v. t2nh t7m s$i c9$ :lip /
bN Q8Rng thSng đi "u$ tiPu điểm T
J
c9$ :lip v. song song vDi t&5c Ey c1t :lip t6i J điểm
UAN /T2nh độ 4.i đo6n thSng UN /
BÀI 2: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; V
L JW
L
J J
= +
y x
/
$N T=m tọ$ độ các tiPu điểm v. t2nh t7m s$i c9$ :lip /
bN T=m các giá t&B c9$ b để đ8Rng thSng y M F K b c! điểm chung vDi :lip t&Pn /
BÀI 3: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; V
JL LX
J J
= +
y x

$N T=m tọ$ độ điểm U thuộc GHI s$o cho ; UT
V
M VJ
bN T=m tọ$ độ điểm N thuộc GHI s$o cho ; NT
J
M JNT
V
/
BÀI 4: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; V
J Y
J J
= +
y x
$N Zác đBnh độ 4.i các t&5c v. tiPu c[/
bN T=m nh(ng điểm U thuộc GHI s$o cho n! nh=n h$i tiPu điểm c9$ GHI 48D một g!c
vuông/
BÀI $; T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; V
X VL
J J
= +
y x
$N T=m độ 4.i tiPu c[ v. t2nh t7m s$i c9$ GHI/
bN \hi U ch6y t&Pn GHI/ \ho#ng cách UT
V
c! giá t&B nh] nh-t v. ^2$ t&B lDn nh-t bằng
b$o nhiPu _
BÀI %: ; T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; `Y L X
J J
= + y x
$N @iết ph8,ng t&=nh h$i đ8Rng chuan c9$ GHI/
bN T=m điểm U thuộc GHI s$o cho; UT
V
M `UT
J
b V b
BÀI &; T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; V
VY JW
J J
= +
y x
A tiPu điểm T
V
AT
J
$N 0ho điểm U G`c mI thuộc GHI A H>y viết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ GHI t6i U )hi
m d E
bN 0ho eAf l. h$i điểm thuộc GHI s$o cho eT
V
K fT
J
M g/ T2nh eT
V
K fT
J
/
D#N! 2'3
BÀI (: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI c! )ho#ng cách gi($ các đ8Rng chuan l.
`Y v. bán )2nh "u$ tiPu điểm c9$ điểm U thuộc GHI l. X v. VW/
$N @iết ph8,ng t&=nh ch2nh t1c GHI/
bN @iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ GHI t6i U/
BÀI ): T&ong mp tọ$ độ EFy cho GHI đi "u$ điểm U GJc
`
W
I v. V tiPu điểm T
V
G bJc EI/
$N ?3p ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ GHI/
bN @iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ GHI đi "u$ U GLc EI/
BÀI 1*:T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho U G Jc b
J
I v. N G b Y c VI
$N ?3p ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ :lip đi "u$ U v. N/
bN T2nh )ho#ng cách gi($ h$i đ8Rng chuan c9$ :lip t&Pn/
BÀI 11: T&ong mp tọ$ độ EFy / ?3p ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ :lip c! độ 4.i t&5c lDn bằng
J W v. tiPu c[ bằng J/ @iết ph8,ng t&=nh J đ8Rng chuan c9$ :lip n!i t&Pn/
BÀI 12: T&ong mht phSng EFy cho U Gb W c JI/
$N ?3p ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ :lip c! t&5c lDn nằm t&Pn EF đi "u$ U v. )ho#ng cách
gi($ J đ8Rng chuan l. VE/
bN @iết ph8,ng t&=nh các tiếp tuyến c9$ :lip t&Pn biết tiếp tuyến song song đ8Rng thSng
G4I; F K y K JEEg M E/
BÀI 13; T&ong mp tọ$ độ EFy cho GHI; V
L X
J J
= +
y x
/
$N @iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ :lip GHI t6i các gi$o điểm c9$ :lip vDi đ8Rng thSng y
M
`
Jx
/
bN @iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ :lip đi "u$ U G`c WI/
BÀI 14: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI;
/ V
L X
J J
= +
y x
$N T=m tọ$ độ đOnh v. tiPu điểm /
bN @iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ :lip biết tiếp tuyến vuông g!c đ8Rng thSng 4;
`F i y K V M E/
BÀI 1$: T&ong mp tọ$ độ EFy / ?3p ph8,ng t&=nh ch2nh t1c c9$ :lip c! tiPu c[ J VW v.
tiếp Fúc vDi đ8Rng thSng 4 ; F K y i W M E/
BÀI 1% : T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho họ đ8Rng thSng G4
t
I ;
`Fcost i Lysint K t J cos W + A t ; th$m số /\hi t th$y đji G4
t
I luôn tiếp Fúc vDi V :lip
GHI cố đBnh /T=m pt ct c9$ :lip đ! A t2nh t7m s$i c9$ :lip /
b J b
BÀI 1&: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI ; VgF
J
K `Jy
J
M WkY/
$N @iết ph8,ng t&=nh tiếp tuyến c9$ :lip t6i điểm UGLc`I
bN Tiếp tuyến đ! c1t EFAEy l%n l8Ct t6i eAf /T2nh 4iện t2ch t$m giác Eef GEl. gốc tọ$ độ I
D#N! 4:
BÀI 1(: 0ho eA fA0 cố đBnh th:o thl t[ n.y t&Pn đ8Rng thSng 4 cố đBnh/ Q8Rng t&mn GnI
l8u động tiếp Fúc vDi 4 t6i e/ T< f v. 0 )o nh(ng tiếp tuyến vDi GnI/ H$i tiếp tuyến n.y
c1t nh$u t6i U/ T=m t3p hCp điểm U/
BÀI 1): T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI; LF
J
K Xy
J
M `Y /e
V
A e
J
l. J đOnh t&Pn
t&5c )Dn/Qiểm U4i động t&PnGHI /T=m t3p hCp các t&[c t7m H c9$ t$m giác Ue
V
e
J
/
BÀI 2*: T&ong mp vDi hệ tọ$ độ EFy cho :lip GHI; F
J
K Ly
J
M L/ UGbJcm I A NGJcnI A
m )hác n /
$N e
V
Ae
J
l. các đOnh t&Pn t&5c lDn c9$ GHI / @iết ph8,ng t&=nh các đ8Rng thSng e
V
N A
e
J
U /Zác đBnh tọ$ độ gi$o điểm p c9$ chúng /
bN Q8Rng thSng UN th$y đji nh8ng luôn luôn tiếp Fúc vDi GHI / T=m t3p hCp các điểm p /
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbHqT bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb


ĐÁP ÁN
b ` b
BÀI 1;
$N GEAkWI V
V L
J J
= +
y x
G EAJWI
QOnh e
V
G bJc E I v. e
J
G Jc EI A f
V
GEc VI A f
J
GEc VI GEAJWI
TiPu điểm T
V
Gb ` c E I A T
J
G ` c EI GEAJWI
T7m s$i : M
J
`
bN GEAkWI UN M JUT
J

UA N c! ho.nh độ F M ` GEAJWI
UT
J
M J b ` /
J
`
M
J
V
GEAJWI
UN M V GEAJWI
BÀI 2:
$N GV đI $
J
M
L
JW
A b
J
M L

c
J
M $
J
i b
J
M
L
X


c M
J
`
GEAWI
T
V
G E c
J
` −
I A T
J
G
J
`
c E I A : M
W
`
=
a
c
GEAWI
bN GV đ I h8,ng t&=nh ho.nh độ gi$o điểm ; LVF
J
K WEbF K JWb
J
i VEEM E
Q8Rng thSng c! điểm chung vDi :lip )hi v. chO )hi
J
LV
J
LV
L
LV
E I VEE JW G LV I JW G
J J J
≤ ≤

⇔ ≤ ⇔ ≥ − − = ∆ b b b b
BÀI 3:
$N G V điểm I ; $ M k A b M J Y

c M W
UT
V
M k K
k
W
F
U
/UT
J
M VJ

F
U
M k GEAWI
y
U
M
J
k LX
k
Y J
− M E v. y
U
M b
J
k LX
k
Y J
− M E

U G kc E I t&rnge
V
GEcW I
bN GV đ I U GF
E c
y
E
I / UT
V
M k K
E J E
k
W
k A
k
W
x MF x − = A
NT
J
M JNT
V
I
k
W
k G J
k
W
k
E E
x x − = + ⇔

GEAWI
gi#i &$ ; F
E
M
VW
YY g
VW
LX
E
= ⇒

y v. y
E
M b
VW
YY g
/
v3y ; U
V
G
VW
YY g
c
VW
LX −
I U
J
G
VW
YY g
c
VW
LX − −
I GEAWI
BÀI 4 :
$N J$ M J Y c Jb M J
J
c Jc M L GEAWI
b L b
bN UGFc yI

GHI ; JF
J
K Yy
J
M VJ
U nh=n T
V
T
J
48Di V g!c vuông nPn U thuộc đ8Rng t&mn / T7m n bán )2nh sM J/
G0I ; F
J
K y
J
M L GEAWI
tọ$ độ điểm U th]$ m>n hệ pt ;

= +
= +
VJ Y J
L
J J
J J
y x
y x
gi#i &$± =
± =
V
`
y
x
)l ; L điểm U GEAWI
BÀI $: $N G EAW đI Jc M W J t7m s$i : M
VL
W J

bN G V đ I UT
V
M $ K x
a
c
A UG Fcy I thuộc :lip nPn ; b$ ≤ F ≤ $ GEAWI
suy &$ ; $ b c ≤ UT
V
≤ $ K c
v3y ; W VL W VL
V
+ ≤ ≤ − MF /
\? ; GEAWI
BÀI %:
$N GEAWI
W
X
; A
W
X
;
J V
= ∆ − = ∆ x x

bN UGFcyI thuộc :lip x MF x MF
`
W
` A
`
W
`
J V
− = + =
UT
V
M `UT
J
gi#i &$ ; F M
W J
X
GEAWI
suy &$ ; y M
W `
VEX
± /\?; c! J điểm U
V
A U
J
GE/WI
BÀI &:
$N GV đ IT2nh &$ m M VYNW G 4o m d E I GEAWI
4rng công thlc viết pttt t6i điểm thuộc :lip viết đ8Cc ;
`F K Wy b JW M E GEAWI
bN c! ; eT
V
K eT
J
M VE @. fT
V
K fT
J
M VE
gi#i &$ ; eT
J
K fT
V
M VJ GEAWI
BÀI ( :
$N GV đ I
gi# st F d E
ptct c! 46ng ; V
J
J
J
J
= +
b
y
a
x
A $ d b d E
UT
V
M $ K x
a
c
v. UT
J
M $ b x
a
c
UT
V
M VW v. UT
J
M X suy &$ ; $ M VJ GEAWI
)ho#ng cách J đ8Rng chuan bằng `Y suy &$ ; c M g
b
J
M VLL i YL M gE
\? ; GEAWI
bN GV đI
b W b
4rng VJ b X
VJ
g
= x gi#i t=m F s$u đ! t=m y A suy &$ J điểm U
V
A U
J
GEAWI
@iết pttt t6i U
V
AU
J
GEAWI
BÀI ):
$N GV đ I
u6ng ptct :lip / th:o đề ;

= −
= +
L
V
JW L
J J
J J
b a
b a GEAWI
gi#i &$ ; $
J
M X A b
J
M W / \? ; GEAWI
bN GV đ I
gọi 4 "u$ U nh3n
I c G B A n =

l.m vvc t, pháp tuyến A e
J
K f
J
≠ E
4; eF K fy b Le M E
4 tiếp Fúc :lip

Xe
J
K Wf
J
M VYe
J


ke
J
bWf
J
M E GEAWI
?2 lu3n gi#i &$ e M W suy &$ ; f M k ±
\? ; J TTT GEAWI
BÀI 1*:
$N GV đI 46ng ptct UAN thuộc :lip nPn ;= +
= +
V
V Y
V
J L
J J
J J
b a
b a
GEAWI gi#i &$ ; $
J
M g v. b
J
M L /\? ptct GEAWI
bN GEAWI T2nh c M J
)ho#ng cách J đ8Rng chuan bằng ; g GEAWI
BÀI 11:
T2nh đ8Cc $ M W A c M V suy &$ ; b
J
M L GEAWI
ptct ; GEAWI
pt J đ8Rng chuan ; F M W ± GEAWI
BÀI 12 :
$N GV đ I 46ng ptct / Th:o đề t$ c! ;= +
=
V
L W
VE
J
J J
J
b a
c
a
GEAWI gi#i &$ ; $
J
M VW A b
J
M Y /\? ptct GEAWI
bN G V đI
4w song song vDi 4 c! pt ; F K y K 0 M E GEAWI
4w tF vDi :lip

VW K Y M 0
J
suy &$ 0 M
JV ±
\? ; F K y
JV ±
M E GEAWI
b Y b
BÀI 13;
$N GV đ I T=m F M
J
`
±
GE/WI
pttt t6i U
V
; E V
L
J
J `
= − +
y x
pttt t6i U
J
; E V
L
J
J `
= + +
y x
GEAWI
bN GV đI 4 ; eF K fy b`e bWf M E GEAWI
4 tiếp Fúc G HI

Xe
J
K Lf
J
M G `e K Wf I
Jf M E c f M b
k
VE
e
gi#i &$ c! J tt ; F i ` M E c kF i VEy KVW M E GEAWI
BÀI 14:
$N GEAW đ I đOnh A tiPu điểm đúng GEAWI
bN GV đ I 4w; F K `y K 0 M E GEAWI
4w tiếp Fúc GHI

X K`Y M 0
J

gi#i &$ c! J tt ; F K `y W ` ± M E GEAWI
BÀI 1$: u6ng ptct
c M VW $
J
b b
J
M VW GVI GEAWI
4 tiếp Fúc GHI

$
J
K b
J
MJW GJI GEAWI
GVI v. GJI suy &$ ; $
J
M JE b
J
M W
\?; GEAWI
BÀI 1%: u6ng ptct ;
G4
t
I tiếp Fúc GHI

Xcos
J
t/$
J
KVYsin
J
t/b
J
M W K cosJt GEAWI

`cos
J
tG$
J
i J I K Lsin
J
tGLb
J
b V I M E vDi mọi t

$
J
M J v. b
J
M x GEAWI
\?;
c
J
M J b x
J
k
= ⇒ c
)l ; T
VA
A T
J
GEAWI
BÀI 1&:
$N 0hlng t] U thuộc GHI
TTT t6i U ; YF K gy b Lg M E GEAWI
bN GV đI
t=m eGgcEI fGEcYI GEAWI
y M z Ee/Ef M JL Gđv4t I GEAWI
BÀI 1(:
^ọi TATw tiếp điểm c9$ :lip )o t< fA0 G @{ h=nh I GEAWI
Uf M UT K Tf M UT K ef
U0 M 0Tw b TwU M 0e b UTw GEAWI
suy &$ ; Uf K U0 M ef K e0 G hằng số I
\?; T3p hCp điểm U l. :lip c! tiPu điểm fA0 v. đOnh e GEAWI
b k b
BÀI 1):
UGFcyI thuộc GHI v. U vuông g!c e
V
e
J
/
T$m giác e
V
H đ|ng 46ng vDi t$m giác Ue
J
;
MP
P A
PA
PH
V
J
=
GEAWI
H
J
/U
J
M e
V
J
/e
J
J


y
H
J
/y
J
M G X i F
J
I
J
m. y
J
M
X
L
G X i F
J
I
y
H
J
/
X
L
GX i F
H
J
I M GX i F
H
J
I
JV
L
gV
X
J J
= +
H H
y x
GVI GEAWI
@3y t3p hCp điểm H l. đ8Rng :lip c! pt GVI GEAWI
BÀI 2*:
$N GV đI
e
V
N ; nF bLy K Jn M E
e
J
U; mF K Ly bJm M E GEAWI
T=m gi$o điểm pG
n m
mn
n m
n m
+ +

c
I G J
I GEAWI
bN GV đ I
UN; Gnb m IF i Ly K JGm K n I M E
UN tiếp Fúc GHI

mn M V GEAWI
Tọ$ độ điểm p;+
=
+

=
n m
mn
y
n m
n m
x
I G J
)ht mAn gi($ FAy t$ c!;
V
V
L
L
J J
= +
y x
/\? GEAWI
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbHqTbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
b g b

x2 y 2 BÀI 13: Trong mp tọa độ 0xy cho (E): + = 1. 9 4 a/ Viết phương trình tiếp tuyến của elip (E) tại các giao điểm của elip với đường thẳng y 2x = . a/ Viết phương trình chính tắc (E). b/ Viết phương trình tiếp tuyến của (E) đi qua M (4.3 BÀI 8: Trong mp với hệ tọa độ 0xy cho elip (E) có khoảng cách giữa các đường chuẩn là 36 và bán kính qua tiêu điểm của điểm M thuộc (E) là 9 và 15. 0). 9 4 a/ Tìm tọa độ đỉnh và tiêu điểm . 3 a/ Lập phương trình chính tắc của (E). BÀI 14: Trong mp với hệ tọa độ 0xy cho elip (E): x2 y 2 + = 1.2 ) và N ( . -2- . ) và 1 tiêu điểm F1 ( -2. t : tham số . 1) a/ Lập phương trình chính tắc của elip đi qua M và N. Tính AF1 + BF2 . Viết phương trình 2 đường chuẩn của elip nói trên.5 . BÀI 16 : Trong mp với hệ tọa độ 0xy cho họ đường thẳng (dt ) : 3xcost – 4ysint + 5 + cos 2t . b/ Viết phương trình tiếp tuyến của elip biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng d: 3x – y + 1 = 0. 2). Lập phương trình chính tắc của elip có tiêu cự 2 15 và tiếp xúc với đường thẳng d : x + y – 5 = 0. tiêu điểm F1. 3 b/ Viết phương trình tiếp tuyến của elip đi qua M (3. m) thuộc (E) . a/ Lập phương trình chính tắc của elip có trục lớn nằm trên 0x đi qua M và khoảng cách giữa 2 đường chuẩn là 10. tính tâm sai của elip . BÀI 10:Trong mp với hệ tọa độ 0xy cho M ( 2. .B là hai điểm thuộc (E) sao cho AF1 + BF2 = 8. BÀI 11: Trong mp tọa độ 0xy . 0). DẠNG 2. b/ Viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại M. Hãy viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại M khi m>0 b/ Cho A.Khi t thay đổi (dt) luôn tiếp xúc với 1 elip (E) cố định . 5 BÀI 9: Trong mp tọa độ 0xy cho (E) đi qua điểm M (2. BÀI 12: Trong mặt phẳng 0xy cho M (. b/ Tính khoảng cách giữa hai đường chuẩn của elip trên.BÀI 7: Trong mp với hệ tọa độ 0xy cho elip (E) : x2 y 2 + = 1 . b/ Viết phương trình các tiếp tuyến của elip trên biết tiếp tuyến song song đường thẳng (d): x + y + 2008 = 0.F2 25 16 a/ Cho điểm M (3. BÀI 15: Trong mp tọa độ 0xy . Lập phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 2 5 và tiêu cự bằng 2.Tìm pt ct của elip đó . 5).6 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->