Ebook này ñư c ch t o vì m c ñích phi l i nhu n và ñã ñư c s ñ ng ý c a editor.

Mong r ng các b n khi thư ng th c ebook này s có ñư c nh ng phút giây th c s thư giãn ñúng như mong mu n c a editor và ngư i làm ebook. M i hành vi sao chép sang b t c ñâu mà không ñư c phép c a chính ch , ñ u là sai ph m.

ð ng Phòng Hoa Chúc Sát Vách
~*~

Tác gi : Di p L c Vô Tâm
~*~

Convert : muacauvong (Tàng Thư Vi n)
~*~

Edit : bttran (TVE)
~*~

Beta : Ces
~*~

Làm ebook : JR94
~*~

Ngu n : http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=45038
~*~

Th lo i : Ngôn tình hi n ñ i, HE.
~*~

Văn án :
N u em tin tư ng, l i anh nói: “Anh yêu em”...... N u em tin tư ng, nh ng t n thương liên ti p anh mang ñ n cho em, ñ u không ph i th t tâm anh mu n l a d i...

N u em tin tư ng, n i ñau anh không th nói thành l i, l i t a như t bào b nh ñ c lan tràn toàn thân... Chúng ta li u có b l 3 năm cu c ñ i? (By Aishi.ftu)

Chương 1 : G p l i
ðã ba ngày trôi qua, vì lo l ng cho n Chung Thiêm, tôi m t ng ba ñêm. V n không có b t c tin t c gì c a n Chung Thiêm, không bi t anh y b nghiêm kh c th m v n như th nào, cũng không bi t là anh y có vì ngư i khác mà gánh h t t i danh hay không? Vi n ki m sát, pháp vi n, chính ph ... T trên xu ng dư i, ch nào có m i quan h tôi ñ u g p m t liên h , nhưng t t c ñ u m t câu tr l i v i gi ng ñi u d ng dưng: buông tha ñi! V này không c u vãn ñư c ñâu, ch c t hình thôi. T hình? M i cách ñây không lâu, anh y còn t ng cho tôi m t cái nh n kim cương nói s làm b n v i tôi c ñ i, nay c sao l i b cư p ño t ñi h t th y quy n l i sinh t n, tôi làm sao có th buông tha ñư c ñây. "Không! Tôi s không buông tha! Tôi tin r ng anh y vô t i , tôi nh t ñ nh ph i c u anh y, m c k ph i dùng h t bao nhiêu ti n, m c k ph i dùng phương pháp gì..." Tôi ñ i v i Tr n lu t sư – lu t sư bi n h nói.

Tôi là m t th y thu c, khi b nh nhân c a tôi dù v n còn m t hơi th , tôi s không buông tay, hu ng chi l i là n Chung Thiêm - ngư i ñã giúp tôi t i th i ñi m gian nan nh t. "Cô có th giao ra toàn b ti n tham ô sao? N u có th giao ra ñây, thì s có cơ h i s a án." Ti n tham ô? ðây chính là lên ñ n hàng tri u t a. Tôi n m ch t chi phi u trong tay mà c m th y dinh dính ñ y m hôi. ðây v n là th tính d ng g m toàn b ti n ñ dành vài năm nay c a tôi, hai trăm v n, hơn n a n u rao bán phòng cùng gia s n cũng b t quá ch hơn ba trăm v n. Tôi có chút nóng n y."Anh y căn b n không có tham ô s ti n này, như th nào ph i giao?! Anh y căn b n không có t i, vì cái gì mà phán anh y t hình? ! Pháp lu t là ñ làm gì?" "Có t i hay không không ph i do cô phán ñ nh, cũng không ph i tôi có th phán ñ nh, còn ph i xem bí thư n t mình nói như th nào ñã!" ðây cũng là ñi u tôi lo l ng nh t, nh ñâu n Chung Thiêm nh t th i h ñ chính mình nh n t i, ai ñ u c u không ñư c."Tr n lu t sư, ông không có bi n pháp khác sao?" Tr n lu t sư b t ñ c dĩ tr m ngâm th t lâu r i nói."N u không cô ñi c p trên th khơi thông xem sao, cô có m i quan h nào t i B c Kinh không?" ðúng v y! Bí thư c a Phó Th trư ng Nam Châu tham ô l n kho n m c ki n thi t thành ph b b t, Phó th trư ng cũng b cách ly th m tra, h n này m i ngư i tránh né ch s không k p, ai dám ra m t giao du v i k x u thì qu th c là không mu n s ng n a. Có l , th t s ch có g p ñư c c p trên thì m i có bi n pháp. ... ð n B c Kinh, nhi u l n ch y v y ngư c xuôi, v n không có c a xin giúp ñ . T i lúc g n như tuy t v ng nh t, tôi b ng nhiên ñư c m t v quân khu cán b không mu n l ra thân phân th t, tính danh cùng ch c v ch u

liên h , trung gian thông qua m t ngư i b n c a b n c a ñ ng s v i tôi, tuy vòng vèo nhưng tuy t ñ i có th tin ñư c. Tôi cùng v cán b y h n g p nhau t i m t trà lâu g p m t, ch th y ông y ñ i khái trên dư i b n mươi tu i, m c thư ng ph c, giơ tay nh c chân v n l ra quân nhân chính th ng. Nhìn ông y hình th ñã hơi có v phì nhiêu, không th y ñư c khí ch t c a cán b cao c p. Tôi âm th m có chút th t v ng. "Cô chính là B c Băng?" "D ." Tôi g t g t ñ u, hai tay ñưa tư li u cho ông y. Ông y v a u ng trà, v a xem h t tài li u tôi ñưa, th nh tho ng l i t h i "V án còn có hi v ng sao?" Ông y giương m t, m t ñôi m t khôn khéo qua khung kính nh gi ng nói v i tôi "Có v khó làm, ch ng c vô cùng xác th c, nhưng..." Này m t cái ch "Nhưng", là liên t c hơn m t tháng qua tôi th y nghe ñư c là t ñ p nh t. Tôi gi ng như ngư i ch t chìm b t ñư c ñi m c u, bi t rõ tuy không làm nên chuy n gì nhưng cũng không nguy n buông ra hi v ng cu i cùng, ."Nhưng? Ý c a ông là..." "Cũng không ph i hoàn toàn không có hy v ng. N u có th ñi u tra sâu hơn, có l ..." Ông d ng m t chút, ý có ñi u phân vân. Tôi g t g t ñ u, hi u ñư c ý t c a ông. Nhìn vào v án này, ngư i sáng su t ñ u có th nhìn ra ñ n n Chung Thiêm m t bí thư nh s không có lá gan l n như v y, l a trên g t dư i, tham ô l n kho n ti n này. Ch có kh năng các t i ch ng ch hư ng anh y nên m i ñ nh ra ñ n t i y. Ai có th có năng l c l n như v y, thay ñ i ñ nh hư ng ñem t i c a Phó th trư ng ñ lên ñ u n Chung Thiêm, r i tr n tránh s ch s .

Tôi v a m i d y lên hy v ng, l i b d p xu ng "Tôi nghĩ... Có ngư i có th giúp cô." Nghe câu này, tôi qu th c tư ng là b i vì mình c c kỳ kh n trương sinh ra nghe nh m nên l i h i l i: "Ngài nói cái gì?" "Có ngư i h n là có th giúp cô h i trên m t chút." Ông ta tr nh tr ng h gi ng nói cho tôi bi t: "Tôi giúp cô liên h m t chút, ch tin c a tôi." Tôi v i vàng l y trong túi ra hé ra chi phi u, bên trong bao g m toàn b v n li ng dành d m cùng ti n bán phòng m i. B t lu n tôi nói như th nào, ông ta cũng kiên quy t không nh n, mà ch nói ph trách giúp tôi liên h , chuy n khác không nghĩ s tham gia. Th y ông ta qu th t s phi n toái, tôi ch bi t nói l i c m t , thu h i chi phi u. Sáng s m hôm sau, tôi li n nh n ñư c ñi n tho i c a v cán b y, ông ta nói cho tôi bi t ñã liên h ñư c m t ngư i và ngư i y ñang ch tôi phòng T ng th ng, khách s n Qu c t , hãy ñ n ñi. Lúc qu i ñi n tho i ông ta còn c ý nh c nh tôi: S tình ñư c hay không ñư c, ch c n nhìn vào thái ñ c a ngư i y, ñây là cơ h i duy nh t. Tôi không k p ng m nghĩ n a, v i vàng thay m t b màu xanh lam, không k p c trang ñi m, tr c ti p ch y t i khách s n Qu c t . D c ñư ng, tôi ñ u t nh chính mình nên nói th nào, làm cái gì ñ có th bi u ñ t ñư c thành ý c a tôi, cũng t nh c nh chính mình: Vô lu n ngư i này ñòi bao nhiêu ti n tôi ñ u s giao cho dù vay n ng lãi cũng xong. Dù sao, ngư i mà còn s ng, h t th y m i có hi v ng. T i khách s n qu c t , trư c qu y ti p tân nói ra tên mình, nhân viên ti p tân l p t c kính c n ñưa ra chìa khóa phòng cho tôi. "C n tôi d n ñư ng ñưa cô ñi lên không?" M t ph c v sinh nhìn tôi cúi ñ u th t sâu nói. "Không c n, tôi có th t mình tìm ñư c."

ð ng phòng c a, tôi th m hít m t hơi th t sâu, gõ gõ c a, sau th xoay tay n m c a m t chút, m c a ra. Trong phòng m t m nh yên l ng, b c màn kéo h t m t m nh t i ñen, không phát ra chút nào ánh sang. M t bóng lưng anh tu n bao ph trong bóng t i, ñ ng th ng t p, ñó là tư th quen thu c c a quân nhân, cao ng o, ñ c l p. Tôi nhanh khóa c a, ñi v phía trư c hai bư c chào."Xin chào ngài!" Tôi c m th y như nhìn th y cái bóng kia run r y m t chút, sau ñó, ngư i y ch m rãi xoay ngư i. ðương ñ n lúc nhìn th y khuôn m t tu n tú, l nh lùng, h h ng kia, tôi mãnh li t quay lui, d a lưng vào c a c g ng ñ ng v ng. "Di p... Chính Th n..." Vì cái gì là anh ta, vì cái gì s là Di p Chính Th n? ! Ý nghĩ r ng ngư i này s không bao gi n a h i g p l i, cũng như không xu t hi n trư c m t tôi, t i sao l i c tình xu t hi n vào lúc tôi c n s giúp ñ nh t, là may m n hay là ki p s ñây. Anh ta cũng không kinh ng c, ch m rãi ñi v phía tôi ñ n khi còn cách vài bư c chân thì ñ ng l i: "Nha ñ u..." Là m t ti ng nói ñêm nào n m mơ cũng nghe th y, tôi xoay ngư i mu n ñào t u. Anh không có ngăn c n, bình tĩnh h i tôi: "Em không nghĩ c u v hôn phu c a mình sao?" Tôi như b ñi m huy t, ñ ng yên t i ch . "Anh có th c u anh y? !" "Có th !" Anh tr l i tôi ch c n ch."Anh có th làm cho t chuyên án m t l n n a tra l i v án này." "Tôi d a vào cái gì tin tư ng anh?"

Anh l y trên bàn m t cái ñi u khi n t xa, ñi ñ n vách tư ng m ti vi LCD, l i n phím m t chút, trong ti vi l p t c xu t hi n lên khuôn m t c a n Chung Thiêm. Anh y ng i trong m t phòng h p, hai tay n m g t gao trên bàn, m t ñ ng u, th y rõ v m t m i m t cùng ti u t y. "Tôi mu n u ng nư c..." thanh âm khàn khàn phát ra t ñôi môi khô n t, tràn ng p c u xin. M t thanh âm nghiêm túc nói: "ðem nh ng ñi u anh bi t nói ra ñây, anh có th thoát kh i nơi này." "Tôi..." Màn hình TV b d ng hình nh. Màn hình hi n th th t lâu lưu l i th n thái cu i cùng c a n Chung Thiêm, hai tay c a anh vò tóc, th hi n v m t mâu thu n cùng s hãi như là c u xin tôi c u anh y. Tôi mu n c u anh y, vô lu n như th nào tôi ñ u ph i h n c u anh y. "ðây là th m v n c a h n ta, không ph i ai ñ u có th l y ñư c." Di p Chính Th n nói. "Anh mu n tôi làm cái gì?" Anh ta s không c n h i báo, n u ch u giúp tôi có th s có hy v ng. "Em bi t là anh mu n cái gì." Anh ta n n cư i mà tôi không nh n ra trong ñó m t chút ý cư i, ch th y t ánh m t ñó phát ra nóng b ng như mu n gi l y. "T i gì như v y? ðã ba năm, chúng ta..." "Em là c a anh!" B n ch , kiên ñ nh gi ng như năm ñó. Anh ta s v n luôn như th , mu n thì ph i ñư c. Mà tôi không có quy n l a ch n.

Th m suy nghĩ, s nh c này có v như s nh nhoi, không ñáng k "Ch có l n này thôi." Tôi t tay c i b c áo nút th t. "Anh mu n em tr l i bên c nh anh!" "Không có kh năng!" Ta quy t không như ng b , b i vì tôi bi t, m t khi tôi như ng b , nh t ñ nh s b anh ta b c ñ n không ñư ng th i lui."ð cho tôi v i anh cùng m t ch , tôi tình nguy n cùng Chung Thiêm cùng ch t !" Anh nhíu mày, n nh n s ph n n . Tôi xoay ngư i bư c ñi, thái ñ kiên quy t. Ngay lúc khi m c a, m t chân ñã bư c ra thì anh ta r t c c m mi ng, m t ch : "ðư c!" Tôi r i! Vì cái gì anh ta l i b b i b i tôi, b i vì anh ta không hi u tôi... Còn là... Anh ta r t ñ ý... Có ñôi khi, tôi th t s hy v ng anh ta có th th ng m t l n! Tôi t t c i b t ng cái cúc, trư c m t anh ta ñem qu n áo t t m ra, ñem s tôn nghiêm c a b n thân l ra t ng m nh. trong lòng nh th phào m t cái: Di p Chính Th n, anh l i thua

Chương 2 : Hoan tình b c
Tôi không bi t làm như v y r t cu c ñúng hay không, cũng không dám nghĩ v sau n Chung Thiêm bi t ñư c chuy n gì ñã phát sinh hôm nay thì s có tâm tr ng ra sao? Anh y s c m kích tôi vì ñã làm th này hay là bi ph n ñ n m t ñi lý trí mà hung hăng tát cho tôi m t b t tai m ng: h lưu. Tôi nghĩ, ngư i thay ñ i là tôi, tôi nghĩ có kh năng là v sau, dù sao ñ i v i nam nhân mà nói, khi chính v hôn thê c a mình ng cùng v i nam nhân khác s là s s nh c r t l n. Nhưng mà, tôi ñã ch ng quan tâm v sau, ñây là con ñư ng duy nh t trư c m t tôi ... Trong khi Di p Chính Th n nhìn chăm chú vào tôi, áo, váy ng n, t t chân... T ng th r i ñi kh i cơ th c a tôi, m i t c da th t d n d n l ra trư c m t. C i ñ n ch còn l i có ph n n i y phía thân dư i, tôi không còn dũng khí c i ti p, c m th y s ñau ñ n chua xót tràn ñ y trong khoang mũi. Tôi chua xót ñưa hai tay vây quanh ng c, nhìn ñi nơi khác. C m giác ñư c tay c a anh hư ng v phía tôi, tôi theo b n năng có rúm l i m t chút, hai chân g t gao khép ch t, b vai kh run, ng c ph p ph ng g p rút. "Ch m t chút!" Tôi nhìn lư t qua màn hình TV "ðem nó ñóng l i." Anh ta ñóng TV, bàn tay d ng ñ u c a tôi xoa nhè nh , ngón tay c a anh ta như ñem tôi nh t t i v c sâu vô h n không l i thoát. "Nha ñ u..." L i là ti ng kêu g i quen thu c nh t, hai tay anh ôm tôi nhét vào l ng ng c m áp, hôn nh lên thái dương : “Nh anh không?” Tôi c n ch t răng, ngăn ñ nư c m t không ch y ra

"Nh !" "H n anh sao?" "H n!" Như th nào l i không h n? Anh ñã làm tôi ñau ñ n c tâm can su t ba năm, không tin r ng trên ñ i này l i có tình yêu, hi n t i, th t v t v m i khôi ph c l i ni m tin vào ñàn ông, mu n cùng n Chung Thiêm tr i qua m t cu c s ng bình th n, t t ñ p, anh l i ñ t nhiên xu t hi n, ngay c m nh tôn nghiêm còn xót l i c a tôi cũng b bong ra t ng m ng, tôi còn còn l i cái gì ñây? B c Băng s b v v n sao? S là cũng s mau bi n m t. "Có th tha th cho anh không?" Anh nâng lên m t c a tôi, ñ cho tôi không th không ñ i m t v i anh. "Có th !" Tôi nhìn anh, cùng t m m t c a anh giao nhau, mu n khóc mà không ñư c… "ð n khi nào anh ch t!" Anh n n cư i, hàng ngàn núi tuy t l nh lùng cư nhiên tan rã, tôi ho ng h t nh n ra ñây m i chính là anh, cái n cư i không ai có th ñoán ra Di p Chính Th n "T t! Anh có th còn s ng thì mu n làm gì thì làm!" "Anh..." Anh hung hăng ñưa ñôi môi c a mình ng u nghi n c n lên môi tôi… Tôi kêu ñau, thanh âm b anh nu t h t, ch còn thoát ra ti ng h nh ... Ngay lúc t i th i ñi m môi anh ch m vào môi tôi, kh p ngõ ngách thân th tôi như b tràn ñ y, tôi m i ñ t nhiên t nh ng . ði u anh mu n không ph i là s giao d ch gi a quy n và s c mà là mu n xác ñ nh tôi ñ i v i anh, tình yêu còn l i bao nhiêu... "Không... Không c n!" Tôi li u m ng giãy d a, s chính mình m t khi không ng ng l i, s b l a nóng c a anh hòa tan.

"Hi n t i nói không c n, em không bi t là ñã quá tr sao? !" Anh ôm l y tôi, ñ t ... Anh c i b cúc, áo sơ mi r ng m , hình dáng kiên cư ng hi n ra trư c m t tôi, so v i trí nh c a tôi còn có thêm m t v t s o dài hai t c… ðây là v t s o là tôi ñã lưu l i cho anh sao? Tôi v a nghĩ ch m vào v t s o, hai tay ñã b anh b t ñư c, ñưa lên qua ñ u, ngư i cũng b áp ñ o trên giư ng. B n t qu n áo còn lưu l i trên ngư i tôi, th y da th t tuy t tr ng ánh lên, con ngươi c a anh ñen l i th hi n s kinh di m: "Em không m c qu n áo v n như v y mê ngư i " "Anh không m c qu n áo, v n là như v y c m thú!" "Em m t chút cũng không thay ñ i." Anh dương dương t ñ c, cúi ñ u, khéo léo ng m m t n hoa. "Ách..." Anh thay ñ i, tr thành ngư i mà tôi hoàn toàn không bi t .... Trên giư ng, th t linh bát l c, tay chân r i r m, không phân bi t rõ là xé rách, giãy d a, hay là khát v ng... Môi, lư i, tay anh càn qu y, hư ng th ñi u mình mu n. "Chúng ta trư c th xem tư th em thích nh t!" "Rõ ràng là tư th anh thích nh t!" "Nguyên lai em còn nh rõ." "Anh? !" ... trên giư ng!

Khi anh tách chân c a tôi ra, thân th ñ t nhiên ñi vào, anh hưng ph n mà than nh ra ti ng, ý cư i gi ng như mơ th y hoa anh ñào rơi xu ng. Tôi nh m m t l i, nư c m t theo khóe m t ch y ra. Th ng kh , ñ u không ph i là do b anh khi d mà là t oán h n b n thân, ñã bi t t i sao còn cam tâm tình nguy n thu n ph c dư i thân anh, khát v ng cùng anh c ñ i k t h p như v y, không c n l i chia lìa… S m bi t ñã tr i qua quá nhi u mâu thu n dày vò như v y th mà v n ñi vào con ñư ng cùng anh trên giư ng qu n quýt si mê. N u th , t i gì lúc trư c b c chính mình buông tay ra, cũng bu c anh buông tay ra... C m xúc mãnh li t trùng trùng ñi p ñi p lay ñ ng lay ñ ng, tràn tràn l p l p, tôi dư i thân anh r t c c như hòa vào dòng nư c m… Anh t m hôn, cu ng dã dây dưa, tà ác xâm chi m, liên miên không d t... Tôi s m ñã quên b n thân ñang anh t i m i l n xâm nh p. ... Tôi không nh rõ anh yêu tôi l n th bao nhiêu, cu i cùng, ñem thân th ch t l ng c a tôi kéo vào trong lòng, quy n luy n hôn môi, vu t ve ñ u và hít sâu hương v c a tôi... Thân th ư t sũng ñ y m hôi, da th t nóng b ng dán vào cùng m t ch , tôi m t m i quá, th t mu n ti p t c phó thác cho thân hình ng ti p thêm l n n a, trong mơ nh t ñ nh s không có c m giác ñau lòng. Nh m m t l i, tôi nhưng l i nghĩ t i n Chung Thiêm, nghĩ t i D Nhân, nh t i r t nhi u chuy n xưa... Th t s là bu n cư i! Tôi ch ng l i s ñau ñ n v th xác, ng i xu ng, thu h i t ng m nh qu n áo c a mình, m c vào, ch i vu t l i tóc r i, v v vào hai má tr ng b ch. ñâu, cùng mê mu i ñón ý nói hùa v i

Tôi v a mu n xu ng giư ng, anh c m tay c tay c a tôi, dùng l c m nh ñ n làm cho tôi không th giãy. "Anh mu n cái gì tôi ñ u cho anh , anh còn mu n th nào? !" Tôi h i. Anh nói: "R i xa h n." Bang! Tôi tát m t b t tai lên má ph i c a anh, ñây là câu tr l i c a tôi. Anh hơi chút quay m t, cư i nói: "V hôn phu c a em bi t em dùng phương pháp gì c u h n, không bi t có c m tư ng gì?" Tôi khuynh thân t i g n anh, chóp mũi day nh , ch m nh vành tai anh, m n cư i: "Cho ngư i thân, b n t t, ñ ng s c a anh bi t anh cư ng b c ngư i nhà ph m nhân, không bi t có c m tư ng gì?” Anh kh ñ ng khóe mi ng, v m t t gi u. Tôi nói cho anh: "Di p Chính Th n, ñ ng b c tôi n a! Ng c m t khi ñã rơi, k t th nào em và anh ñ u không mu n nhìn ñ n!" Tôi ñi t i c a thì anh nói m t câu nói, r t nh ."Anh nên b t em làm sao bây gi ..." ... M t ngư i ñi không m c ñích, ñ ng yên l ng ph i lá vàng khô r ng ñ y ñ t. ngã tư ñư ng, gi m

Bên tai m t l n l i m t l n vang lên câu nói sau cùng c a anh. Bão cát mê man ánh m t. Ch ng v ng, tôi phòng, t m gi t s ch s không bi t bao nhiêu l n, trên ngư i r m r p d u hôn r a không s ch, hương v c a anh v n không h t. Tôi n m trên giư ng, ñ u m t m i, cháng váng, căng th ng, nh m m t l i l i không th y bu n ng , trong ñ u t t c ñ u hi n ra c nh tôi và anh

trên giư ng, m i m t tư th , m i m t chi ti t, th m chí m i m t bi u tình c a anh. Ai! Vì cái gì... Nam nhân khi trên giư ng ñ i v i n nhân nh thương, lúc xu ng giư ng l i bi n m t không còn m t m nh. N nhân khi trên giư ng ñem nam nhân bi n ñi không còn m t m nh, xu ng giư ng, nh thương! Tôi ñang c m khái, di ñ ng ch t vang lên ti ng, tôi v i vàng ng i d y, nghĩ ñ n có tin t c c a n Chung Thiêm. M ñi n tho i ra, th y màn hình di ñ ng bi u hi n m t dãy s xa l , là m t tin nh n ng n: "Th t ñói! Thèm ăn m t bát mì em n u." Tôi th t th n nhìn tin nh n, nh t i năm y ngoài c a s , cây anh ñào t a bóng, t i c a s phòng anh, t i c a s phòng tôi... B i vì tôi cùng Di p Chính Th n cùng m t khu nhà tr , gi a hai phòng ch ngăn b i m t b c tư ng không cách âm. M i ñ u, xu t phát t l phép, tôi m i l n làm ñ ăn ngon, ñ u ñưa cho anh m t ít. G p g , ngh ngơi, còn có th t m chu n b chút ñ ăn, m i anh t i dùng cơm. Ngày qua tháng l i, anh ñ n ch tôi cùng ăn cùng u ng ñã thành thói quen. Có m t l n, lúc n a ñêm, hơn mư i hai gi , t b nh vi n tr v , tr c ti p gõ c a phòng tôi: "Nha ñ u, th t ñói! N u cho anh bát mì." Tôi bu n ng , mông lung ñ ng lên, m c a, ñ ng c a d i m t."Em b o này, m y gi r i mà anh l y em làm khuê n ñ sai b o th ! ?" Anh ng m li c m t tôi trong áo ng m ng manh."Anh nghĩ em là v ñ sai s , em vui sao?!" Tôi khép th t ch t áo ng , lư m anh m t cái. V a n u mì, v a c m thán: "Ai là v anh, ñ i này c a em xem như b h y!"

... Tôi buông di ñ ng, m t lát sau l i c m lên, ch m rãi nh n câu: "V nhà b o v anh n u." Sau n a, tôi xóa t ng ch l i t ng ch . …

Chương 3 : Chuy n xưa dĩ vãng
Không còn c m th y bu n ng . Tôi m c thêm áo khoác, ñi ñ n phía trư c c a s , hé ra b c màn. Gió l nh th i t i, tóc chưa khô c m giác mát nhè nh . Cánh tay, b vai, ng c dư ng như mơ h ñau cũng như l nh, mà cũng ch ng ph i ñau. Nhìn v phía không xa trư c ñó, ñèn ñư ng chi u vào m t chi c xe vi t dã Hummer màu ñen, màu ñen thâm tr m, cư ng hãn, góc c nh rõ ràng, tôi ñoán ngư i thích nó ph i là ngư i nam nhân ñánh ñâu th ng ñó, không gì c n n i. Tôi không th nhìn qua c a kính nhìn vào bên trong ñ bi t trên xe có ngư i hay không nhưng xe v n không t t máy, làn khói nh t i ng thoát khí nh bay ra, chôn vùi trong ñêm t i... Bên c nh xe có m t g c cây du già, lá cây khô vàng, ánh trăng chi u vào m t trên, th y nhi u ñi m l p lánh.

Tôi ng ng ñ u lên, nh t i trư c kia, c a nhà tôi cũng có m t g c cây du già như v y, v a ñ n gi a hè, cành lá xum xuê. Khi ñó, cha tôi cùng cha c a n Chung Thiêm cùng công tác t i m t b nh vi n, ñ ng s nhi u năm, b ng h u nhi u năm, hai nhà có quan h r t t t. Tu i nh , trong trí nh c a tôi, n Chung Thiêm khi b n tu i m c áo sơ mi màu tr ng, n cư i kiên nh n luôn n trên m t... Tôi thích nh t qu n quít chơi v i anh, có khi còn năn n anh giúp tôi trèo lên cây du già ñ chơi m t chút. L n nào cũng ñ u b anh c tuy t. Tôi t t nghi p ñ i h c hôm trư c, hôm sau n Chung Thiêm l n ñ u tiên th l v i tôi, trong m t quán cà phê lãng m n, yên l ng. Anh m c ñ tây, làn da trơn bóng, tr ng tr o, lông mi ñen dày, s ng mũi cao th ng, nhìn r t hào hoa phong nhã. Anh run r y c m thìa khu y cà phê, nói thích tôi ñã r t lâu r i. Tôi s t i m c xanh c m t, cu ng cu ng l c ñ u. Anh không hi u, t a h như chuy n tình c m c a chúng tôi hi n nhiên th c h p lý, "Em có ngư i trong lòng?" "Có! Còn chưa có xu t hi n!" Kỳ th t n Chung Thiêm tuy t ñ i ñư c coi như là m t ngư i ch ng m u m c n u ñ ch n, tư ng m o ñoan chính, tao nhã có l , còn chăm ch ti n t i. Sau khi t t nghi p ñ i h c, anh thi ñ v trí nhân viên công v qu c gia, ñư c phân ph i ñ n tòa th chính, có ti n ñ t t. B t dĩ ch u nh hư ng c a truy n tình c m ðài Loan ñ c h i, tôi ch nghĩ ñ n tư v v i tên g i là tình yêu trong truy n "Mu n ng ng mà không ñư c". Tôi ñang ch ñ i m t ngư i nam nhân, ñ cho tôi nh t ki n chung tình, g p l i ái m , vì ngư i y sinh, vì ngư i y t , vì ngư i y mà ñ t t ng khúc ru t, không oán không h i h n! Th m i không u ng công cu c ñ i này! Sau m t ño n th i gian dài k t khi c tuy t n Chung Thiêm, m tôi v a th y tôi s l i l p ñi l p l i, l i nh i không ng ng "Chung Thiêm là nam nhân t t như v y, con không c n thì th t ra còn mu n tìm cái lo i nào n a? ... B d ng t t? là g i thêu hoa trông ñư c không còn dùng ñư c. K công t th gia có ti n? Kia căn b n không ñáng tin c y! Chung Thiêm..."

Tôi b l i nh i th t s ñ n ch u không n i, c t ñ t l i thao thao b t tuy t: "Con nghĩ tìm m t quân nhân." "Tham gia quân ngũ?! Tham gia quân ngũ ngay c t do thân th còn không có, sao có th chi u c con..." K ti p l i là thao thao b t tuy t, cho tôi m t cái m t cái thuy t minh quân nhân có nh ng cái gì là không t t! Không có bi n pháp, tôi c tình thích. V a nghĩ t i m t ngư i thân m c quân trang màu xanh v i tư thái ñ c l p tuy t th cùng c m giác c m d c mãnh li t tuy t ñ i, tôi li n c m th y c th xác và tinh th n nh n nh o. N u có mà YY b t ñ u... Tôi s gi i nút th t, nư c mi ng li n tràn ra, h n không th l p t c xu t hi n m t quân nhân ñ cho tôi phác lên trên, c i nút th t cho h n… ... B m tôi l i nh i su t m y tháng, tôi th t s không th nh n ñư c n a, vì b o v màng tai trư ng kỳ m t nh c, ñ tránh vi c tôi v a qua kh i m t trăm tu i li n bi n thành k ñi c, tôi c n răng quy t ñ nh l loi m t mình ñi Nh t B n ti p t c h c trư ng. Cũng ñ kh ng ñ nh l i ñ i v i cha già ñ c ý, t t c u l i s nghi p ch a b nh ñang xu ng d c! Cha tôi nh t nh t c m ñ ng, ñem toàn b hai mươi m y năm ti n v n ñ u l y ra tôi. ... C như v y, ba năm trư c ñây, tôi mang tâm nguy n thu n nh t, t t ñ p nh t, g p trúng m c tiêu nh t ñ nh c a mình, ñã tr i qua ño n tình mu n ng ng mà không ñư c: tình yêu... ~~~~~~~~~~ T i Nh t B n, th y thu c có th nói là tài nguyên khan hi m. Vi n y h c, sinh viên t t nghi p li n b các b nh vi n l n cư p s ch toàn b không còn m t ai. T i Nh t B n ch có nh ng gia ñình nhi u ti n dùng không h t, tràn ñ y tinh th n cao thư ng m i ti p t c theo ñu i s nghi p h c hành, m i l i vi n y h c ti p t c ñào t o sâu.

Cho nên, khi tôi ñ n Nh t B n thì phòng nghiên c u c a Vi n Y h c Ph n ð i ñã liên t c vài năm nay không ñ sinh viên, các giáo sư già chiêu sinh không ñ nghiên c u sinh ñau ñ u ñ n v ra. Tôi l n ñ u tiên ñi g p phó giáo sư, ti ng Nh t thêm ti ng Anh v a nói không ñ n ba câu, ông th y v a nghe nói tôi có ý ñ ñ c nghiên c u sinh, h n không th l p t c ñem tôi ñ n ngay phòng thí nghi m c như s tôi ch y m t. Ngay chi u hôm ñó, ông th y li n h p t p ñi liên h văn phòng giúp tôi hoàn t t m i th t c nh p h c, chính th c an bài tôi t i phòng nghiên c u c a mình. Tôi trưng c u ý ki n c a ông th y: "Giáo sư, cu i năm nay có cu c thi ñ u vào tôi ph i thi m i ñư c thông qua, v n nh t tôi không ñ thì làm sao bây gi ?" Ông th y liên ti p nói v i tôi: "Không sao, không sao!" Sau ñó tôi m i bi t ñư c, nghiên c u sinh c a Vi n y h c Ph n ð i, cu c thi nh p h c cho t i bây gi ñ u ñ là m t trăm ph n trăm. N u mu n thi trư t, giáo sư cũng không cho! H i ñ u, còn mu n nh t i ñ t nư c, ch m rãi gia nh p ñ i quân nghiên c u sinh gi th t s làm ngư i ta c m khái ngàn v n! ... ð n Nh t B n m t th i gian, tôi t i di n ñàn lưu h c sinh Ph n ð i quen bi t ñư c T n Tuy t – ngành kinh t . T n Tuy t r t ñư c, ñi n hình c a m nhân Giang Nam, da th t tr ng noãn, d u dàng nhã nh n l ch s , gi ng nói nh nhàng, ng t m m như nư c. Nghe nói, cô y có th khiêu vũ, m t khúc phiêu d t như mưa làm cho không bi t bao nhiêu nam nhân ngư ng m si mê, xua như xua v t. Tôi cùng v i T n Tuy t m i g p ñã thân, r t nhanh li n tr thành b ng h u. Nh s h tr c a T n Tuy t , tôi chuy n ñ n nhà tr lưu h c sinh. ðó là m t tòa ki n trúc ñã lâu năm, tr i qua nhi u l n s a l i, trên m t tư ng không xóa h t c m giác tang thương l ch s , nhưng ñi u này không nh hư ng ñ n nhà tr v s tho i mái cùng s ch s .

Phía trư c khu tr là m t h nh nư c xanh lam, gi a h có tòa tháp b ng ñá, vào ngày mùa hè lúc chính ng , thư ng có rùa ghé vào m t trên thích ý hóng mát. Sau lưng khu tr là m t r ng cây, ñ n ñ u mùa xuân, nh ng cây anh ñào c th s n r hoa. Phòng c a tôi t ng ba, bên trong cùng, là ch sâu nh t cu i hành lang l thiên. ð ng c a thì tôi, trong lúc vô tình li c m t lên c a phòng ngay sát vách phòng tôi, trên c a vi t tên m t cách m nh m , có l c: Di p Chính Th n, nh n th y chính là tên c a ngư i Trung Qu c, th y th t t t quá. Tôi quay ñ u mu n h i T n Tuy t xem có bi t hay không, ch th y cô y ñ i v i cái tên kia , th t th n th t lâu. Tôi m c a phòng, buông va ly hành lý. Phòng kho ng hai mươi mét vuông, trang hoàng ñơn gi n. Ch ng nh ng có bàn, giư ng ñôi, ngay c Ti vi, t l nh, máy gi t t ñ ng, lò vi song, ñ gia d ng, ñ ñi n… cũng ñ y ñ m i th . Nhích chân ñi vào phòng, m ra c a s , m t lu ng không khí l nh mang theo hương c thiên nhiên th i vào. Tôi trong nháy m t li n th y yêu nơi này. ðây là cái nhà ñ u tiên c a tôi, không có ti ng m già l i nh i, không có ti ng cha già ñ c thúc, là th gi i th gi i ñ c l p c a tôi, gi u giúp tôi bí m t thanh xuân... Ngày ñ u tiên chuy n ñ n, tôi ñem hàng xóm là h c sinh Trung Qu c nh n th c m t l n, duy ch có hàng xóm sát vách - Di p Chính Th n m t ñêm chưa có tr v . Liên t c m y ngày, anh ta th y chung không tr v , tôi hoài nghi anh ta ñã chuy n ñi. Tôi h i thăm Lưu t l u dư i, ch y nói: "Di p Chính Th n?! R t ñ p trai a! C n ph i cách anh ta ra xa m t chút, anh ta là ñi n hình hoa hoa công t , ch có yêu hai th là: xe ñ p và m nhân." Tôi cư i, nhìn sang T n Tuy t bên c nh, hay nói ñùa: "Th anh ta nh t ñ nh th c yêu T n Tuy t."

T n Tuy t sau khi t bi t tôi, h xu ng mí m t. Ta nghĩ ñ n ngày ñ u tiên chuy n ñ n, bi u tình c a T n Tuy t khi nhìn ñ n tên anh ta, n n nh n th y ñư c m t chút ám mu i. Sau, tôi c ý vô tình cùng T n Tuy t nh c t i Di p Chính Th n, T n Tuy t nói cho tôi bi t: "Anh y là m t nam nhân ñoán mãi không ra, c u vĩnh vi n ñoán không ra trong lòng anh y suy nghĩ cái gì." Tôi ñ nh nói cho cô y bi t: theo phân tích góc ñ sinh lý h c, nam nhân cùng n nhân không ph i m t lo i tư duy thói quen, n nhân vĩnh vi n ñoán không ra nam nhân nghĩ cái gì, nam nhân cũng như v y, không hi u n nhân nghĩ gì. Th y cô y tâm tình gi ng như không t t l m, l i ñ nh nói l i nu t tr v . Vài ngày sau, Phùng ca cùng Phùng t u t ng 5 h n hàng xóm chung quanh lên nhà b n h ăn s i c o, nói là hoan nghênh h c sinh m i t i gia nh p ñ i t p th . Chúng tôi ng i vây l i cùng m t ch làm v n th n, n sinh ng i cùng m t ch nói chuy n phi m tránh không ñư c bát quái m t chút, m t n sinh m i t i nh c t i Di p Chính Th n."Nghe nói nhà tr ta có m t thanh niên r t d nhìn, b d ng ñ c bi t su t, có ph i hay không?" . "Ch c em nói Di p Chính Th n ñi? Anh ta không ch là su t, qu th c su t ñ n ch t." M t n sinh hư ng v cô y miêu t anh ta su t như th nào, làm cho nhân th n h n ñiên ñ o ra sao, h n không th ñem h t v n t ng kinh ñi n ñ dùng t anh y, tôi nghe th y tr n m t há h c m m. "Tôi nghe nói anh ta tán gái vô cùng gi i, hi n nay chưa th y th t th bao gi ..." Ti u L n m b t s i c o c m thán: "Nam nhân như v y là ñ c dư c, k ch ñ c vô cùng." Tôi âm th m may m n, tôi là h c y . M c dù không c n th n trúng ñ c, cũng không s b ch t th c th m. Phùng t u hay nói hay cư i cũng gia nh p ch chúng tôi, ch y th a d p T n Tuy t còn chưa t i, l ng l h i: "Di p Chính Th n có ph i cùng T n Tuy t k t giao hay không?"

"Ph i không?" Tôi có chút gi t mình, không có nghe T n Tuy t nói ñ n a. "B n h chơi trò m p m cũng không ph i m t ngày hai ngày ." Ti u L nói."R t cu c là th nào, ai bi t ñư c." "ð ng nói lung tung, không th nào!" V a v n ñ n l y s i c o, Phùng ca c t ñ t l i buôn chuy n c a chúng tôi: "Di p Chính Th n cùng T n Tuy t không có v n ñ gì." "Phùng ca, Di p Chính Th n m y ngày nay ñi ñâu , th nào không th y bóng dáng ñâu c ?" L i có ngư i h i."Anh y ñêm nay t i hay không?" "Anh y cùng giáo sư ñi ðông Kinh tham gia nghiên c u và h i th o , ph ng ch ng hai ngày n a là tr v ." Tôi b ng t nh ñ i ng . Tr i qua ch ng minh, v sau n u có h i thăm s tình, v n là tìm nam nhân thì hi u su t cao hơn h n. ... Nghe ñ n ngày càng nhi u, tôi ñ i v i Di p Chính Th n càng thêm tò mò. M i ngày ñ u ñ y cõi lòng hy v ng ñi gõ vào c a phòng sát vách, s m mu n gì m t l n... Không có ngư i tr l i, tôi dán t i trên c a l i ghi chép, gi y dán v n còn nguyên Trong lòng tôi c m thán: ai! ð p trai a, anh tr v s m m t chút có ñư c không, thi u internet tôi s ng không ñư c a! *** M t ngày, v n không th y Di p Chính Th n tr v , tôi quy t ñ nh trư c m t gi i quy t v n ñ m no, r i tr v ti p t c ng i c u kh ch . Vì th , nh A Tam ngư i n ð , phòng thí nghi m t ng trên v giúp tôi b n ñ , ñi tìm ñư ng t i nơi ñ c ý nh t trong truy n thuy t - siêu th .

A Tam nói r t g n, ñi b kho ng n a ti ng, tôi ñau kh ñi g n m t gi , n a cái bóng dáng c a siêu th bóng dáng ñ u không th y ñâu. Tôi ñ ng ngã tư ñư ng, nhìn t t con ñư ng phía trư c, c m than than dài: s m bi t lúc trư c mà ch u khó h c ñ a lý th gi i a! Tháng 10 Nh t, tr i ñã ti n vào cu i mùa thu, ti t tr i u ám.

Tôi ch m c m t cái váy ng n ch m ñ u g i, bên ngoài khoác áo gió màu vàng nh t , m i khi gió th i qua, tóc dài h n ñ n, có chút l nh nhè nh th u xương. Tôi kéo nhanh áo khoác, hơi cúi ngư i xoa xoa ñ u g i l nh l o, th v sau không bao gi ăn m c m l ki u này khi n ngư i c m th y l nh l o m t cách ngu xu n. ... ð t nhiên, m t c xe th thao th t chói m t d ng ngay ñ ng tôi C a kính xe m ra, tôi th y hé ra m t khuôn m t so v i xe còn ñ p m t hơn, khuôn m t tươi cư i, mi phong khinh dương, mũi th ng, góc c nh rõ ràng, khuôn m t l ra l nh lùng, nhưng ánh m t h p dài toát ra nhu hòa sóng m t, tôi trong lúc nh t th i nhìn ñ n th t th n, hoàn toàn ñã quên chính mình ñang ch nào. "C n giúp sao?" Nam nhân dùng ti ng Nh t h i tôi. Tôi m i l y l i tinh th n, th y anh ta m c qu n tây màu ñen v a ngư i, áo sơ mi màu tr ng, v m t l phép, ôn hòa, khiêm t n, v n chưa bi u hi n ra phi n chán, tôi v i vã hai tay ñem b n ñ ñưa ñi lên, ch vào ch vi t tên siêu th , dùng ti ng Nh t b p bõm h i: "Siêu th này ñi như th nào?" Anh huyên thuyên nói m t ñ ng, t c ñ ñ c bi t mau. Thính l c không t t nên tôi trên cơ b n không hi u. Vì vãn h i chút m t mũi, tôi chuy n sang dùng ti ng Anh và tay h i: "Th t xin l i, anh có th nói ti ng Anh không?" Anh ta cao th p ñánh giá tôi m t phen, ánh m t hơn ba ph n nghiên c uýv. bên c nh

Xem ra là s không nói ti ng Anh, tôi v a ñ nh t tay thu h i b n ñ t tay anh ta, ngoài ý mu n nghe th y rõ ràng ti ng ph thông: "Lên xe ñi, tôi ñưa cô ñi!" Tôi nao nao. C m giác t hào dân t c ñ i bùng n , trong lòng hưng ph n mà hò hét: bi t ngay Nh t B n ñ không ra c c ph m ñ p trai như v y! ! ! "Cám ơn!" Tôi kinh h v n ph n, trèo lên xe. ... "Th t an toàn vào!" Anh ta r t c n th n mà nh c nh tôi. "ðư c!" Tôi v a ñóng ch t ñai an toàn, anh ta ñ p chân ga, xe bay lư n quay l i phương hư ng, vòng vo tr v . D c theo ñư ng ñi, tôi v ng tr m quan sát anh chàng trư c m t. Căn c vào giá tr xa x c a chi c xe, tôi cho r ng anh chàng d nhìn này không ph i nh t nh phú thương cũng là con nhà quan ch c. B i vì trư c kia thư ng nghe nói có không ít con cháu b i gia nư c ngoài cư i danh xe căng gió, không có vi c gì làm, ñ p hư nhân dân t . Ai! Có ti n cũng không ph i l i c a anh ta. Tôi ñang do d nên nói chút gì ñó ñánh v tr m m c, anh ta nhưng th t ra r t l phép, ñ u tiên t gi i thi u: "Xin chào, tôi tên là Di p Chính Th n. Xưng hô như th nào?" Di p Chính Th n? ! Tôi nh n không ñư c t ñ u ñ n chân, c n th n ñánh giá anh ta, khó trách m t thân chính th ng ñ tây theo truy n th ng Nh t b n, nguyên lai là v a m i k t thúc h i th o. "Tôi tên là B c Băng." Tôi nói. Ph n ng c a anh th c bình th n, xem ra còn chưa có cơ h i nhìn ñ n t gi y tôi lưu cho anh. "Cô ch ng nào thì ñ n Nh t B n?" Anh h i. "V a t i ñư c hai tu n."

"ð n Nh t B n làm cái gì?" "ð c sách." Tôi v a nói xong, anh ng ng xe, ch a ch a bi n hi u siêu th : "Chính là nơi này ." Tôi ñem ra so v i b n ñ , khó trách r ng tìm không th y, a Tam v b n ñ sai phương hư ng. "Ân... Xin h i, trong ch c lát anh ñi ñâu?" Tôi có ý uy n chuy n h i, th t hy v ng anh quay v nhà tr , như v y tôi có th ti p t c ñi nh xe tr v . Anh ñ i v i v n ñ c a tôi th t là khó hi u, nhưng không bi u hi n ra ph n c m, khách khí tr l i: "Quay v ch tôi tr ." Tôi n n cư i, th thăm dò h i: "Anh có v i không? Ch tôi m t lúc ñư c không?" Anh hơi ch p ñôi m t ñen linh ñ ng, bên mi ng ý cư i x u xa , ánh m t tr i chi u vào toát ra m t tia phóng ñãng không ki m ch ñư c."N u cô mu n ñi ch tôi tr , tôi không ng i." Tôi b ng nhiên c m th y hàng xóm m i c a tôi có ñi m ý t , th nên nghĩ trêu anh. "T t!"

Chương 4 : Kh i ñ u h nh phúc
Tôi tr l i rõ ràng ngư c l i làm cho Di p Chính Th n hơi chút s ng s t, anh dùng ánh m t vài ph n mê ho c nhìn theo tôi ñi vào siêu th . Tôi l y t c ñ nhanh nh t mua xong mì s i cùng tr ng chim, bư c ra thì v a v n m t m y phút, anh qu th c còn ñang ch tôi. Có ñi u ánh m t so v i lúc ban ñ u bình th n có chút b t ñ ng, có thêm vài ph n chuyên chú cùng suy tư. "ði thôi!" Anh kh i ñ ng xe, không ñ n mư i phút sau, chúng tôi ñi ñ n nhà tr , có th th y ñư c r ng có m t chi c ô tô xa hoa, th nh hành cũng là r t h p lý, không ph i ch thu n túy ch phô bày giàu sang. Anh ñi xu ng xe, tôi m i phát hi n anh r t cao, qu n áo v a v n, màu ñen hoàn m th hi n ra thân th thon dài cao ng t c a mình. Ánh hoàng hôn cu i cùng chi u vào trên ngư i anh, ánh sáng m c dù hơi t i, nhưng chi u lên m t anh như là sáng hơn.! Tôi có chút ho ng h t, ñi theo anh phía sau, trong quá trình lên l u quên c nói chuy n, mãi ñ n lúc ñi ñ n c a nhà tr c a anh, Di p Chính Th n quay ñ u nhìn tôi li c m t m t cái, có vài ph n không xác ñ nh, gi ng như chu n b mu n nói gì ñó. Tôi nhìn anh nh cư i m t chút, vươn tay ch nh nhàng hư ng c a phòng anh, anh nhìn theo phương hư ng tôi ch , th y trên c a có dán t gi y, bên trên là hàng ch tinh t vi t b ng ti ng hán: Xin chào, tôi tên là B c Băng, ngay sát vách phòng anh. Tôi ph i m t th i gian n a m i có th k t n i ñư c internet nên trư c m t có th dùng chung cùng anh c ng internet ñư c không? Cám ơn! PS. phương th c liên h c a tôi: ** Ch ký, m t khuôn m t tươi cư i ñáng yêu.

... Di p Chính Th n xem h t t gi y, l i nhìn tôi, n n cư i. Tôi không th không th a nh n, anh cư i r lên th c mê ho c, khóe mi ng hơi nh ch lên, m t ñư ng h p dài khép h , toát ra hương v c a m t thanh niên hư h ng... . "M i chuy n ñ n ?" Anh thu n mi ng h i. "Vâng! V a chuy n ñ n m t tu n." Anh g t g t ñ u, l y ra chìa khóa m c a phòng."Em là h c ngành nào?" "Y h c." "Y h c? !" Trên m t c a anh có thêm vài ph n thân thi t."Anh cũng h c ngành y !" "Trùng h p như th ?!" Tôi còn th c không nhìn ra là anh h c y ."Anh phòng nghiên c u nào?" "ði n Trung nghiên." "ði n Trung nghiên..." Tôi c n th n nh l i m t chút."Em ð ng T nh nghiên, hình như phòng nghiên c u c a chúng em ngay t i dư i l u c a b n anh!" Vào lúc tôi nói ra ð ng T nh nghiên, anh nhìn tôi, li c m t m t cái, sâu ñ m, l i c c nh t."ðúng v y." Th t ñúng là b t ng ! Tôi cung tay v phía anh nói: "Sư huynh! V sau mong chi u c nhi u hơn!" "Không thành v n ñ !" Anh r t phong ñ l ch m c a ra "M i vào ñi!" Ti n vào phòng c a anh, m t tôi ch t sáng ng i. B c màn màu xanh nh t trư c m t, ngăn tr toàn b ph n c a s ñ n sát ñ t, ánh m t tr i xuyên qua , c phòng nh nhàng khoan khoái m t màu xanh.

Trên giư ng ñ m chăn cũng là màu xanh nh t, chăn không có g p, mà tr i ph ng trên giư ng, không th y có chút n p u n cùng v t b n nào. Trên m t bàn h c, tr b máy tính xách tay Apple cùng m y quy n sách y h c, cái gì ñ u không có. Tôi tùy ti n nhìn lư t qua toilet, d ng c r a m t ch nh trang ñ t th ng, ngay bên c nh b n r a... Tôi bi t ngư i h c y ñ u có s thích s ch s , do thói quen cu c s ng nên ng n g n, có tr t t , nhưng ngư i như th th y không nhi u l m... Tr phi... ð u phát nóng lên, có th anh t t nghi p ñ i h c quân y . Quân y? ! ðã có tư ch t khí phách c a quân nhân, l i có v nho nhã, nh n nh i c a th y thu c, qu th c chính là thanh niên kinh ñi n, quá kinh ñi n, tôi l i nh n nh o ... Anh c i áo ngoài v t t i ngăn t , l i tháo ra hai cúc áo sơ mi ch c tay, s n tay aó ñ n ch khu u tay. L p t c, có m t l c hút tiêu sái toát ra trên ngư i anh... Trên ngư i anh c m th y có tư ch t quân nhân không nên có, cũng là ñi m t i h p d n n nhân. Tôi ñang lúc nghiên c u, cân nh c không ra tư ch t c a anh, anh ñã theo ngăn kéo l y ra gi y bút, r t nhanh vi t xu ng liên ti p m t mã cũng tài kho n:"ðây là tài kho n cùng m t mã k t n i internet, em v sau không c n n i thêm internet n a, dùng tài kho n này là có th ..." Nói xong, anh ñ t nhiên nh t i cái gì. "ðúng r i, em m i dùng có bi t cài ñ t không?" Tôi nghĩ vào m ng là t t r i, c n gì ph i cao c p như v y "Cài ñ t cái gì?" V a nghe v n ñ này bi t ngay tôi là mù máy tính. "V n ñ anh giúp em k t n i ñi." "Th phi n toái anh!" Tôi v a m i quay ngư i ñ ñi ra ngoài, qua c a s nhìn th y bóng dáng c a T n Tuy t.

"Tôi không v i, anh n u có b n..." Tôi quay ñ u nhìn v phía Di p Chính Th n v m t như có suy nghĩ, t th y th t khéo hi u lòng ngư i nói: "Ch anh r nh thì giúp em k t n i sau." "ðư c, t i anh qua." Anh ñưa tôi ra c a, T n Tuy t ñang mu n n chuông c a, th y tôi bư c ra, kinh ng c nhìn Di p Chính Th n. Tôi như c m th y mi ng cô y hơi cư i l nh, nh t ñ nh là o giác. Vì không ch m tr ngư i ta ñoàn t , tình c m v i nhau, tôi qua quít hàn huyên cùng T n Tuy t vài câu li n l ng tránh . ... Tôi tr l i phòng, chu n b n u cơm chi u. Ch t nghe bên c nh truy n ñ n ti ng T n Tuy t ch t v n."Di p Chính Th n, ý c a anh là gì?! " Thanh âm c a cô không l n, nhưng b i vì bén nh n nên nghe r t rõ. Mà vì tòa nhà này thi t k ñ h n ch thương vong khi b ñ ng ñ t cho nên vách tư ng l a ch n t v t li u ñơn gi n, cách âm tương ñ i kém. "Anh rõ ràng mu n tr n tránh em!" ti ng T n Tuy t l i cao vút lên. "..." Tôi không nghe rõ ti ng Di p Chính Th n tr l i, ñoán r ng thái ñ c a anh phi thư ng t t. "Anh tr n em, ngay c ñi n tho i cũng không ti p..." "..." "Anh ñ ng cho là em không bi t, anh tr v t t i hôm qua, cùng tr v v i ði n Trung D T . T i hôm qua anh cô y cùng m t ch , ñúng hay không?" Nghe câu này, tôi th không ra. Nam nhân ra ngoài lêu l ng b b n gái b t ñư c qu tang ai! Nguy hi m a!

Lòng hi u kỳ m ra, tôi vì mu n nghe ñư c rõ ràng hơn, ti n l i g n ch nghe rõ nh t toilet. "ðúng!" Tôi r t c c nghe th y ñư c Di p Chính Th n tr l i, tr m th p mà quy t tuy t."Tôi t i hôm qua cùng cô y ñ ng th i qua ñêm, m y ngày nay t i ðông Kinh, ngày nào cũng cùng cô y ng m t giư ng. Cô v a lòng ch ?" "Anh! Anh..." "Cô mu n theo tôi c !" "Vô s !" ti ng T n Tuy t h n lo n n c n . "Hi n t i cô bi t cũng không mu n!" T n Tuy t khóc ch y ñi, r t nhanh bi n m t t i cu i hành lang. Nư c m t c a cô y như là h phách ngàn năm k t thành, t ng gi t, t ng gi t ưu thương. Ưu thương hóa thành h phách, còn có th c u cái gì n a?! ... ðây là ngày ñ u tiên tôi quen v i Di p Chính Th n. ði n hình là m t anh chàng hoa hoa công t ! Ngày hôm qua anh ta ñ i v i ngươi ngàn v n nhu tình, hôm nay li n cùng n nhân khác trên giư ng mây mưa th t thư ng. Ngươi không c n oán, không c n h n, b i vì anh ta chưa bao gi che d u b n ch t ti ti n, cũng tho i mái nói cho ngươi, anh ta có th cho ngươi ch có hôm nay, không có tương lai cùng h a h n... L a ch n anh ta, nên bi t s nh n k t c c như th nào ! Ch ng hi u vì cái gì T n Tuy t còn mu n yêu anh ta, ch ng l kh c c t minh tâm, hay là ch là ño n tình c m ng n ng i. cùng m t ch , ñêm nay c vi c ñ n, tôi không sao

... Thay T n Tuy t u t h n s u thương trong ch c lát, b ng ñói kêu vang, tôi phát hi n ñ p trai không th không ăn cơm, t t nh t v n là nên n u ñ ăn trư c tiên. Tôi l y trong t l nh ra, thái t, ñun nóng nư c, n u m t bát mì cay Thành ðô. V a ng i xu ng ăn hai mi ng, ti ng chuông c a vang lên, chuông c a ch vang m t ti ng, ngư i t i li n l ng l ng ñ i ch , ñ th y tính tu dư ng cùng kiên nh n. Tôi ra m c a, th y Di p Chính Th n tay c m m t h p chocolate ñóng gói r t ñ p ñ ng ngoài c a, tao nhã có l ."Xin chào, có qu y r y em không?" "Không có." Tôi v i vàng chà xát khóe mi ng, kỳ th t lúc trư c ra m c a ñã sát qua, ch là không t ch ñư c lau thêm l n n a. Anh ñem chocolate ñ t vào tay tôi, nói là mua Kinh, t ng cho tôi. h i th o t i ðông

Tôi vui v nh n l y. Tôi bi t ñây là phong t c ñ a phương, khi ñi xa v nên mang theo l v t n i ti ng c a nơi ñó t ng cho m i ngư i nh m nháp, t v nh nhung. Ch ng qua, tôi không xác ñ nh ñư c ph n l v t này ban ñ u v n ñ nh ñưa cho cô gái nào. V a vào c a, anh li n th t nhanh, li c m t th y trên bàn v a có t cùng mì Thành ðô."Thơm quá. Em là ngư i T Xuyên?" "Ph i, Nam Châu, T Xuyên. Anh ch c chưa ăn cơm chi u ph i không? Ng i xu ng ñ ng th i ăn m t chút." Th y tôi nhanh nh n c m m t b bát ñũa ñưa cho anh, anh cũng không ch i t , ng i xu ng. Anh nói anh thích nh t ăn cay, ñáng ti c ngư i Nh t B n s cay, t i Nh t B n căn b n ăn có nơi nào có món cay T Xuyên. Cho nên m i l n anh v nư c, ñ u ph i liên t c ăn ñ n vài ngày món cay m i thôi. Tôi nói: "B n em cũng nói cho em bi t như v y, cho nên lúc sang ñây c mang theo m t va ly toàn gia v . Em còn mang theo c gia v n u l u chính hi u, ñ ch ngày nào r nh em m i anh ăn l u cay."

Anh l p t c ng ng ñ u lên."Cu i tu n này ñư c không!" Nhìn th y bi u tình như m t ñ a tr c a anh, tôi không nín ñư c cư i nói."Cu i tu n em không r nh, mu n ñi phòng thí nghi m nuôi dư ng t bào..." Tôi c ý ng ng l i m t chút, nhìn th n thái h n h s p t t trong m t anh m i cư i nói: "Ngày mai bu i t i em r nh, anh m y gi có th v nhà?" "B y gi , anh ñi mua th c ăn!" Tôi r t mu n nói, anh nhi u b n gái như v y, sao l i không có ai ñ n u cơm cho anh?! Quên ñi! Không khí ñang hài hòa, v n là không c n ph i ñánh vào v t s o. ... Ăn cơm chi u xong, tôi thu th p nhanh nh n, anh giúp tôi k t n i internet, ki m tra tính n ñ nh c a internet. "Cám ơn v b a cơm chi u." Lúc g n ñi, Di p Chính Th n nói. "Không khách khí, cơm thư ng mà thôi." "Anh có th có m t ñ ngh ñư c không?" Anh thành kh n nói v i tôi. "Anh nói ñi." Ta khiêm t n l ng nghe . "L n sau n u mì thì n u nhi u hơn m t chút!" "Nga..." Mi ng tôi không kh ng ch ñư c cong lên."ðây có v là m t l i khen, thành th t ñi!" "ðây ñúng là m t l i khen, th t s ." "Cám ơn!" ...

Di p Chính Th n ñi v , tôi ng i trư c computer, v a chát nói chuy n phi m, v a ăn chocolate B - LEONIDAS. V ca cao ñ m ñà, thơm nh , ng t mà không ng y. V a vào trong mi ng ñã tan ra, lưu l i hương thơm, ng t ngào tràn ng p c v giác ng m d n vào mi ng. M tôi nói: "Con sao mà cư i ñ n vui v th ." Tôi n n cư i sao? Có l th ."B ng h u ñưa chocolate ngon l m!" "B ng h u? Nam hay n ?" M l i b t ñ u bát quái. "M ñ ng suy nghĩ lung tung, anh ta là hàng xóm c a con!" "M nghe cô Lý con nói, nư c ngoài tư tư ng, quan ni m r t c i m , th t nhi u lưu h c sinh ñ u b nh hư ng, nghĩ ñ n nư c ngoài làm gì cũng không ai bi t, nói chung li n , nói tách ra li n tách ra, không có chút ñ o ñ c, trách nhi m nào c ... Còn có ngư i, t i trong nhà thì ngoan, bên ngoài cũng v n làm lo n, con ñ ng có l a ngư i nhà!" "M yên tâm ñi, con s không g t ngư i nhà!" "Con nha ñ u ch t ti t kia, Chung Thiêm..." L i ti p t c n a, tôi t ñ ng ng i nghe nh ng l i ca công t ng ñ c, nh m nháp hương v chocolate. Ăn xong mi ng cu i cùng, tôi nhìn tr ng cái h p tr ng trơn, gian nan nu t nu t nư c mi ng... Hóa ra, có vài th , ñã tr i qua ... s nghi n.

Chương 5 : Lòng ngư i thâm sâu
M i v a vào phòng nghiên c u, phó giáo sư không giao cho tôi ñ u ñ chính th c, ñ cho tôi trư c h t quan sát m t ít t bào ung thư cùng hình thái vi khu n, làm quen m t chút v i b i c nh ban ñ u. T i t ng 5 c a phòng thí nghi m, su t c bu i sáng quan sát quá trình sinh sôi n y n c a t bào ung thư ph i, ghi l i các th c nghi m, tôi ñau h t c xương s ng th t lưng. ð ng lên xoa xoa th t lưng, tôi ñi ra hành lang hít th không khí. Lơ ñãng, t m m t b h p d n v phía bên kia hành lang. Phía bên kia hành lang là m t phòng thí nghi m vô khu n, nhìn qua c a s th y tinh, tôi th y m t ngư i thanh niên m c áo choàng tr ng, v a xem hư ng d n v a khâu mi ng v t thương c a m t con chu t b ch, anh ta hơi nghiêng ngư i, tay nh khâu nhìn như múa... Tôi chưa bao gi th y m t cái bóng dáng m c áo choàng tr ng an l ng, ñ ng b t ñ ng tr m tĩnh, trang nghiêm, th n thành không th xâm nh p như th ... Tôi cũng chưa bao gi th y lo i ánh m t nào như v y, tràn ng p s tôn tr ng cùng thương ti c, ñ i v i con v t th t s c n th n... Con chu t nh m i m t l n b khâu có ph n x run r y, anh ta ñ u hơi nhíu mi, gi ng như ngón tay ñang tiêm không ph i ñ i v i con chu t b ch và là ngư i yêu sâu ñ m nh t.... Th t th n ñ ng trong ch c lát, tôi m i nh t i T n Tuy t, lùi ra xa m t chút, g i ñi n tho i cho T n Tuy t, h n cô y ăn cơm trưa căn tin. Cô y th t lâu m i nh c ñi n tho i, ti ng nói khó nghe "T hôm nay không tho i mái, không ñ n trư ng." "B n không sao ch ? C m m o à? Có s t hay không ?" Tôi kh n trương h i.

"Không có vi c gì, t i hôm qua ng không ngon, hơi ñau ñ u..." Cô y nói chuy n thì trong ñ u tôi hi n lên ñôi lông mày trói ch t, d u dàng như mu n khóc c a cô y. Nh n không ñư c trong lòng thoát ra m t tr n c m khái. T i gì ñâu?! "V y b n ăn m t chút gì, u ng thu c gi m ñau r i ng m t gi c, như v y s th y tho i mái." "ðư c! T ñã bi t, xin chào!" "Ti u Tuy t! Ch m t chút..." Tôi bi t rõ không nên l m l i nhưng v n nói : "Có cơn ñau ñ n mãnh li t, ñi cũng mau... Kh c n môi, có th c g ng ñi !" "Cám ơn!" Không nói thêm câu nào, cũng không ch tôi nói thêm gì khác, cô y tr c ti p ñem ñi n tho i c t ñ t. Có l cô y không hi u ý c a tôi, có l cô y ñang trách tôi xen vào vi c c a ngư i khác, nhưng cô y l i là ngư i b n thân ñ u tiên c a tôi t i qu c gia xa l này, tôi th t s quý cô y. Th th t dài m t ti ng, c m th y s b t l c c a chính mình. ... "Em cùng T n Tuy t là b n sao?" Tôi ho ng s , không ph i là vì thanh âm nói thêm vào mà là vì nh ng l i này là ti ng Trung. Tôi quay ñ u, th y ngư i th y thu c v a m i th y t i phòng thí nghi m vô khu n ñi ra, ñ ng phía sau tôi. Anh ta thu n th c tháo ra cái bao tay nilon, tháo xu ng kh u trang trên m t. M t khuôn m t nhìn nghiêng, lông mày hơi như ng, m t nâng lên... thi u chút n a l y m ng c a tôi. "Di p..." Tôi ch n kinh quá ñ , cơ h g i th ng ra tên c a anh, may m n k p th i s a mi ng: "Sư huynh!" Anh hơi chút cúi ñ u, kiên nh n ch ñáp án c a tôi. Tôi b ng nhiên phát hi n anh m t thân m c áo choàng tr ng, c ngư i ñ u thay ñ i, th n s c nghiêm túc, nhìn không th y l i n cư i kiêu b c x u xa.

"Ách... Quan h r t t t, lúc em v a t i ti u Tuy t ñ i v i em r t chi u c ." "V y thì phi n toái em khuyên nh cô y: cô y ñau ñ u là do th n kinh, ch dùng thu c gi m ñau thì ñ t m th i thôi, tr ph n ng n không ch ng b n thân..." "Em hi u ñư c." Tôi c t l i nói. Anh có chút không xác ñ nh."Th t s minh b ch r i?" "Anh mu n em nói v i cô y: ñau ñ u do th n kinh, ph i ñình ch l i vào thu c, d a vào ñi u ti t c m xúc..." Tôi d ng m t chút."ðau dài không b ng ñau ng n! Ph i không?" "Ph i, còn có..." Anh l i b sung m t câu. "ð ng nói là anh nói ." "Em bi t!" Anh ta không th h a h n v i T n Tuy t, cũng không mu n cô y có b t c hy v ng hư o, m i có th ñem s tình làm quy t tuy t, ñ cô y ñ i v i anh ta hoàn toàn h t hy v ng, không c n lãng phí c m tình. ... ðây là nh n th c c a tôi v Di p Chính Th n Tôi phát hi n tôi có v như không hi u anh. N u như ñau lòng con chu t nh kia, c n gì ph i tàn nh n dùng dao ñ c t da th t nó, làm cho nó máu tươi ñ m ñìa, r i l i giúp khâu l i cho nó. N u như hi u ñư c thương ti c n nhân, c n gì ph i ñi tàn phá thân th c a cô y, gây thương t n linh h n cô y, r i l i nghĩ bi n pháp giúp cho n i th ng kh y gi m ñ n th p nh t... ðây là tôi ñã bi t , s thi n lương tàn nh n nh t! Di p Chính Th n, anh là thư ng ñ khoác áo mà qu hay là ma qu khoác áo thư ng ñ ?! Tôi không phân bi t rõ! ngày hôm sau.

Nhưng có m t vi c tôi s không nhìn l m, anh ta là m t nam nhân thâm tr m, sâu không lư ng ñư c! *** Vào bu i t i, Di p Chính Th n t i nhà tôi ăn cơm, mua thi t nhi u th t heo, th t bò, rau dưa, hoa qu cùng ñ u ng, làm cho t l nh c a tôi ñ y , làm cho tôi su t c hai tu n ñ u không ph i ñi siêu th mua th c ăn. Chúng tôi lu ng cu ng tay chân m t phen, n i l u m i n u xong. Hơi nóng b c lên, b t nư c sôi sùng s c, chúng tôi ng i ñ i m t, anh m ra m t lon bia h i tôi có mu n u ng hay không, tôi xua tay nói không, anh li n l y cho tôi m t lon nư c táo, m i khi tôi u ng xong anh ñ u rót thêm vào, không lúc nào vơi. M t chút cơm, v a ăn v a u ng v a tán g u, tán g u v phòng nghiên c u ch chúng tôi, tán g u v kinh nghi m s ng t i Nh t B n c a anh. Anh dù không nói l m nhưng ngang ngư c khôi hài, làm tôi cư i không ng ng, qua ñư c c m giác tha hương cô ñ c. Anh nói, "Băng băng", "Ti u băng", "Băng nhi" ñ u r t chua, cho nên rõ ràng g i tôi là "Nha ñ u.", nghe có v thân thi t. Tôi b o anh v sau s g i anh "Sư huynh", không ng i ñi. Anh ñáp: "Ngươi ch c n ñ ng g i anh là 'Lão công', cái gì ñ u không sao c ." Chúng tôi ăn ñ n khuya, sau ñó tôi còn th c s c m nh n ñư c "Thiên h không có b a ti c nào không tan". Lúc g n v , anh dùng bluetooth ñem s di ñ ng c a mình lưu l i trong máy c a tôi, r i nói n u tôi g p ñư c cái gì phi n toái thì có th tìm anh. Tôi không bi t công năng này c a máy, r t là tò mò, vì th cũng th ñem s ñi n tho i di ñ ng lưu l i cho anh. V a th y di ñ ng c a anh bi u hi n ra tên c a tôi, tôi m c danh kỳ di u c m th y r t vui v , t a h chúng tôi lúc ñó, vách tư ng ngăn cách ñã t t bi n m t. ðưa anh ra ñ n c a, tôi nói: "Mu n ăn l u cay ho c là mì thành ñô có th tìm em."

"Cám ơn!" ... Nh ng ngày ti p theo, tôi b t ñ u b n r n. Công vi c ñiên cu ng, phó giáo sư cho tôi th t nhi u tài li u tham kh o, tôi su t ngày t i phòng nghiên c u ho c nhà tr t h c lý thuy t, ñ c m y ngày tư ng s p ng t ñi, nuôi t bào làm tôi s p h c máu. T n Tuy t nhà tr tĩnh dư ng m y ngày, tinh th n tr ng thái d n d n t t hơn, chúng tôi l i cùng ñi căn tin ăn cơm, cùng m t ñám ngư i Trung Qu c ng i cùng m t ch v a nói v a cư i, trên m t cô y l i khôi ph c ñư c th n thái vui v , nhìn không th y như v a th t tình, nhưng cô y cũng không ñ c p ñ n Di p Chính Th n, không h ñ c p t i. Sau m t th i gian n a, tôi cùng Di p Chính Th n cơ h i ti p xúc cũng không nhi u. Nhưng b i vì tr g n, thư ng xuyên có th hành lang ho c là thang máy g p th y, cùng nhau chào h i, tán g u vài câu, cũng không ñ c p thêm cái gì. R i ñ n m t ñêm khuya. Bóng t i ph xu ng m t h g n sóng, cá ñã ñi ng dư i ñáy nư c, li u r ch còn sót l i thân cây trên m t h ñung ñưa. Bu i t i hơn mư i m t gi , vư n trư ng không m t bóng ngư i, tôi rét l nh kéo lê thân th m i m t tr l i nhà tr , m t lòng thèm pha m t ly s a nóng, ng i ñi u hòa, phía dư i ôm chăn mà ng ngon m t gi c, ai ng theo trong túi tìm không th y cái chìa khóa, l c l c ñ h t ra, v n không th y chìa khóa phòng tôi ñâu. Tôi c n th n nh l i, m i nh bu i sáng ñi r t v i vàng, ñem cái chìa khóa ñ quên trên giư ng. Th t là o não a! Lúc này văn phòng nhà tr s m ñóng ch t c a, không ít phòng cũng ñ u t t ñèn. ð ng im lìm ngoài c a phòng tr , tôi b ng nhiên th y nh nhà, nh t i cha nghiêm kh c, ti ng m l i nh i, thèm ñư c ghé vào căn phòng công chúa ñáng yêu mà khóc l n m t h i. Tôi chà xát chà xát ñông c ng hai tay, không t ch ñư c ng ng ñ u nhìn v phía c a nhà bên.

Ba ch "Di p Chính Th n" cùng v i ñèn phòng còn sáng, c m th y ñêm t i l nh l o b ng tr nên m áp. Tôi nh nhàng nh n chuông c a hai ti ng, nghe th y ti ng bư c chân, c am . M t v m t lo l ng ñ p vào m t, cùng v i h i h p hương trà Quan Âm. Anh th y là tôi, có ñi m kinh ng c."Có chuy n gì sao?" ðương nhiên có chuy n! Không có vi c gì tôi có th n a ñêm gõ c a c a anh, tôi l i không có gì ý ñ v i anh! "Sư huynh..." Tôi âm th m ng m li c m t m t cái vào trong phòng, xác ñ nh không có n nhân ng t i nơi này, m i ti p t c nói ti p."Chìa khóa c a em quên trong phòng ." Anh lĩnh ng r t nhanh, l p t c nhích ra thân mình ñang che c a."Vào ñi." trư c

Phòng c a anh v n là s ch s như v y, chăn ch nh t tr i trên giư ng, máy tính ñ t góc bàn, chính gi a bàn h c th y t p sách v th t dày, tôi nhìn lư t qua ñ m c, ñ u là v vi khu n... "Ng i!" H n thu h i tài li u, rót m t chén trà nóng cho tôi."U ng chén trà cho m áp m t chút." "Cám ơn!" Tôi ti p nh n trà nóng b ng trong lòng bàn tay, lo l ng di chuy n toàn thân, tôi th tìm cái ñ tài, làm sâu s c m t chút c m tình quê nhà."Mu n như v y còn xem tư li u?" " ." Nhìn anh không mu n nói chuy n nhi u, tôi cũng không ti n h i nhi u, tr c ti p ñi th ng ñ n ch ñ ."Em... Mu n t ban công nhà anh ñi qua. Có th ch ?" Ban công l thiên c a phòng tôi và Di p Chính Th n là m t ô, trung gian ngăn b ng m t b c vách cao 2 thư c ñư c h p l i t nh ng t m ván g , nghĩ l i tôi ch có cách này ñ vào phòng.

"Ban công? Em có th ñi qua sao?" Anh cao th p ñánh giá tôi, có ñi m nghi ng . "H n là… không thành v n ñ !" Tôi ñ t chén trà xu ng, ñi ñ n ban công, ñ ng t m ch n cao 2 thư c. Cao như v y a! Tôi c l y dũng khí, kéo tay áo, c g ng nh y cao, mu n dùng hai tay b t l y t m g trên cùng, k t qu th vài l n ñ u không ñư c, sau vài l n thì b t ñư c m t l n, ngư i treo trên không n a ngày, c ngư i ñ y m hôi l nh, cơ b n không ñu lên ñư c. Ta nh t chí nh y xu ng, mu n cho Di p Chính Th n giúp tôi làm cái ñ , v a quay ñ u l i, th y anh ñang dùng tay che khu t n a mi ng, ánh m t nhìn xu ng dư i, kh ng ñ nh là cư i tr m. Tôi sáng ng i . X u h vu t vu t tóc."Cư i ñã chưa?" "Không nên cư i!" Anh l c ñ u, trong thanh âm mang theo n ng ñ m ý cư i."Mu n hay không anh h tr ?" "Anh trèo ñư c không? ! R t cao ." "H n là, không thành v n ñ ." Anh th c ñáng gi n, l p l i l i c a tôi v a nãy. Tôi ñ ng m t bên ch xem k ch vui! H ! Cao như v y, tôi cũng không tin anh có th bay qua ñi. Di p Chính Th n ñi ñ n ban công, lui ra phía sau t ng bư c, n a bư c ch y l y ñà, b t lên, hai tay gi ch t t m g phía trên, chân ñ p m t cái tay v n ban công, mư n l c li n thu n th tr mình ñi qua, s ch s lưu loát. Tôi tr n m t há h c m m, ng c ngh ch ñ ng ngây t i ch . Không ph i ñâu, anh có võ?! ch ng l ñây chính là võ lâm cao th trong truy n thuy t!

Tôi còn chưa khôi ph c tr ng thái ngơ ng n, Di p Chính Th n ñã theo ngoài c a tr l i."C a phòng em ñã m ." "Anh, anh?" Tôi ch ch t m ngăn ban công, nu t nu t nư c mi ng, "Anh như v y có th ñi qua?" B ng nhiên, tôi toát ra m t cái ý ni m trong ñ u, ñây là ki n trúc sư nào ngu ng c mà thi t k ban công như v y, m t ngư i nam nhân nh y ñ n phòng c a tôi ch c n ba giây. V n nh t vào lúc tôi ng , h n ta có mưu ñ gây r i, tôi ch ng ph i là r t nguy hi m! S c lang không ñáng s , ch s s c lang l i có võ công! Suy nghĩ c n th n này c a tôi sao có th l a ñư c Di p Chính Th n, ngư i có c p m t ñ c thông th u n nhân, anh l p t c hi u ý tôi. "Em yên tâm, tr phi em ñ c bi t c n, n u không anh s l a ch n ñi c a chính." "Ách..." Tôi m t nháy m t ñ , bi t rõ vô d ng, tôi v n c g ng che d u."Ý c a em là... c a anh thân th t t như v y, có ph i ñã luy n qua không th ñ o, tri t quy n ñ o gì ñó?" Khóe mi ng anh hơi ñ ng, l là ñi u cư i x u xa: "Không có! Tôi ch luy n qua b t..." "B t?!" "Chính là cái lo i này, có th d dàng ñem ñ i phương ch ph c, b o ngư i ñó không th ph n kháng, th m chí không th ñ ng ñ y..." ti ng anh có v ám mu i b nu t trong bóng t i làm cho ngư i nghe mơ màng. Anh t r t ñúng, làm cho tôi liên tư ng ñ n ñêm t i, anh ñ t nhiên xu t hi n phòng tôi, b t l y tay tôi, ñem tôi n trên giư ng, tôi không th ph n kháng, cũng không th ñ ng ñ y... "Ách..." Tôi che m t ñang nóng lên, cúi ñ u nói: "ðã khuya , em không qu y r y anh ngh ngơi n a! Xin chào!" Tôi ñ m t ch y ra kh i phòng anh.

ðêm l nh, như th nào tr nên khô nóng a?! *** Năm th nh t ñ n Nh t B n, khí h u 11 màu ñ lá phong ñ y kh p núi ñ i. ñây có chút khác thư ng, tháng

Nghe nói ñ n Nh t B n, không ng m lá phong Lam Sơn là t n th t r t l n . Tôi h n T n Tuy t ñi nhưng cô y ñã ñi r i, không h n ñư c v i n sinh nào khác, ñành ph i m t mình ñi Lam Sơn ng m lá phong. Tôi ñ ng phía trên c u, ng m thành ph xa l , phong nh xa l , xung quanh ñ u là ngôn ng xa l . Tôi b t giác nh nhà, nh ba m tóc ñã b c hoa râm. C m th y cô ñ c, tư ng ni m, l i thêm m y ngày g n ñây ch u nhi u y khu t làm cho k vô tâm không ph như tôi nhưng cũng xúc c nh sinh tình, l rơi lã chã. "Răng r c", ti ng máy quay phim qu y nhi u tôi, tôi theo thanh âm nhìn l i, th y Di p Chính Th n trong tay c m cameras ñ ng lan can c u. "Sư huynh? như th nào ch này?"

"Ng m phong c nh, xem m n ." Anh cư i nói, ánh m t v a ch m vào ánh m t m ư t c a tôi, ý cư i gi m ñi: "Làm sao v y? Tâm tình không t t." "D ." Tôi l ng l lau lau khóe m t."V a t i nơi này không quen, th y chút nh nhà." "Nh nhà..." Anh hơi suy nghĩ m t chút, ti n l i ñây, th c t nhiên n m tay tôi "Anh d n em ñi xem t m bia ñá ñ i Lý c a chúng ta, sau khi xem xong, tâm tình nh t ñ nh s ñ hơn." M t c a tôi hơi nóng, mu n rút tay v , nhưng tay anh m áp, m nh m , làm b n thân không t ch ñư c, mu n n i. Không cho tôi có cơ h i do d , anh tr c ti p n m tay tôi bư c nhanh qua c u.

ði theo anh qua r ng trúc, ñi qua con ñư ng nh , tâm tình c a tôi th t s t t hơn, có c m giác v nhà. ... ði ñ n m t m i, chúng tôi tìm m t khoanh c , ng i ñó ăn cơm trưa tôi mang ñi theo. M t m nh lá phong r ng nh t xu ng. trên ñ u tôi, anh nghiêng ngư i v phía tôi

Sau ñó, tôi ñem phi n lá phong ñó ép trong trang sách, trân quý vô cùng... ðêm ñó, anh còn m i tôi ñi ăn món quay t i nhà hàng, ki u nhà hàng này là m t lo i bán t ñ ng, phương th c t mình l y cơm, m t bàn ñ y th c ăn quay vòng qua m t các khách nhân, t i m i bàn thì d ng l i m t chút, sau khi dùng cơm xong, ph c v sinh s d a vào s bàn mà tính ti n. Tôi l n ñ u tiên ăn, th y cái gì cũng tò mò, th y cái gì cũng ñ u l y n m th , không thích thì ñem cho Di p Chính Th n, anh không m t câu oán h n giúp tôi gi i quy t nh ng món tôi bu n nôn như g i cá, tôm cua s ng… ð i khái ăn khá nhi u th c ăn không d tiêu hóa gì ñó, Di p Chính Th n sau khi tr v d dày ñau m t tr n. Vì chu c l i, tôi ch bi t m i ngày n u cho anh chút ñ ăn nh như canh u ng ñ tr n an cái d dày ñáng thương c a anh. Sau ñó, anh ăn ñ n nghi n, khi không có vi c gì l i sang nhà tôi ăn tr c cơm. Có ngư i thư ng th c tay ngh c a tôi, còn thư ng ñem t l nh c a tôi ñ y , tôi cũng vui v vì có ngư i ăn cơm cùng nói chuy n phi m. Năm r ng tháng dài, tôi d n d n phát giác, Di p Chính Th n tuy r ng ña tình, m c dù ñ p trai nhưng v n có th coi như là m t ngư i ñàn ông t t.

Chương 6 : Ôn nhu n ng ñ m
M t ngư i phong lưu thành tính, ñ c thân, d nhìn, m t ngư i con gái ñ c thân, b d ng không x u, cùng tr i qua d qu c tha hương, cùng h c t p ngành y, cùng dư i m t mái hiên, ngăn cách b ng m t t m vách không cách âm. Khi thì, ng i cùng bàn ăn cơm, trò chuy n v nh ng thu t ng y h c khó hi u, trò chuy n v khác bi t văn hóa Trung – Nh t. Khi thì, tôi lĩnh giáo anh m t s v n ñ , anh kiên nh n phiên d ch, gi ng gi i cho tôi nh ng t ng thâm o v b nh lý, d y tôi chu n b bài phát bi u sao cho th y giáo v a lòng. Khi thì, anh nh tôi h tr , ñ cho tôi giúp anh mư n ñ c m t ít tài li u v vi khu n c a giáo sư ð ng T nh. Khi thì, chúng tôi cùng ñ ng phía c a s phía trư c xem ngư i ta câu cá, nhìn h câu xong l i th ra, t phân tích xem tinh th n ngư i Nh t B n có ph i hay không ñ u có v n ñ . Khi thì, lúc hoàng hôn, chúng tôi ñ u d a ngư i vào t m ch n ban công, l ng l ng ng m cây anh ñào dày ñ c n ñang hé n trên c nh, như ch ñ i sau m t ñêm là n r . Khi thì, tôi s m nh c, ñ âm thanh vô cùng l n, ñ hai ngư i ñ u có th nghe th y nh ng b n tình ca nh nhàng lan t a, nh gi t. Khi thì, anh cũng s t o nên cho tôi nh ng kinh h không tư ng ñư c. Có ngày, tôi còn chưa r i giư ng ch t nghe th y ti ng chuông c a, m c a, ngoài c a không có m t bóng ngư i, trư c c a có m t ch u cây tiên nhân chư ng khó coi mu n ch t, còn có m t cái bánh ng t sinh nh t th t to .

Tôi kinh h ôm l y bánh ng t, quay l i thì nhìn th y m t t gi y dán trên c a."Nha ñ u, bu i t i anh quay v t i ch em dùng cơm!" Khóe mi ng không t giác n i lên ý cư i, mi ng v n là nh n không ñư c nói th m m t câu: "Chán ghét!" Sau ñó, quy t ñ nh không ñi phòng thí nghi m, m t b a ñ i ti c, chúc m ng sinh nh t c a tôi... nhà t m chu n b

Sau ñó tôi h i anh như th nào bi t sinh nh t c a tôi, anh như th nào cũng không ch u nói. ... N u s ám mu i như v y còn không phát tri n chút gì ñó gian tình, gi ng như không th tin ñư c. ðáng ti c, m y tháng qua, tôi cùng Di p Chính Th n qu th t n a ñi m phát h a cũng chưa th y chút nào. Không có bi n pháp, khí tràng b t hòa! Tôi không thích anh là cái lo i ngư i b v không ch p m t, th y s c n y lòng tham, sau xu ng giư ng ngàn v n nhu tình cũng không th y. Anh cũng không thích tôi ñây th hi n lo i con gái tinh khi t, t cho là thanh cao, trư c khi trên giư ng, ch t s ng ph i b t ngư i ta ph trách, có cư i h i ñàng hoàng. B t quá, không có gian tình, không có nghĩa là không có tình h u ngh thu n khi t, chúng tôi trong lúc ñó v n t n t i c m tình giai c p dân t c tương ñ i thâm h u a. Tôi phi thư ng, phi thư ng quý tr ng c m tình thu n túy này, d c lòng che ch , hy v ng tình c m c a chúng tôi s t ng gi t, t ng gi t ch m rãi r i t thành dòng su i, ñ ñ tr i qua nh ng tháng ngày thi u th n tình c m Nh t B n, n u có m t ngày khi tôi già ñi, ng i ban công, trên xích ñu ñ nh l i nh ng ngày này, tôi nh t ñ nh s phát ra t n i tâm mà m m cư i... C m t tr i ñ t ñ cho tôi t i th i ñi m cô ñơn, g p ñư c m t nam nhân ñ c bi t như v y!

*** M t bu i chi u, tôi ñang trư ng, Di p Chính Th n ñ t nhiên g i ñi n tho i cho tôi, nói anh b thương, ñang phòng c p c u. ð u óc c a tôi ong m t ti ng, tr c ti p t phòng h c ch y th ng ñ n khoa c p c u c a trư ng phía trư c. Cánh tay ph i c a anh b tr y da r t nhi u, ch y c máu, m t m nh mơ h . Xác ñ nh anh không có gãy xương, các nơi khác cũng không có v t thương, tôi m i m t m i ngã ng i t i gh bên c nh anh, dùng tay áo lau cái trán ñ y m hôi. Tôi tràn ñ y thân thi t h i anh."Anh như th nào mà ra th này a?" "Không c n th n c t ph i." Anh tho i mái tr l i. M t ñ i nam nhân mà không c n th n ñem cánh tay c a chính mình c t ñ n máu tươi ñ m ñìa, ch có tr i tin. Tôi tà tà li c con ngươi, suy nghĩ: "Không ph i cùng ngư i ta tranh b n gái, ra tay quá n ng ñi?" Anh b t ñ c dĩ l c ñ u."Th t ñúng là hi u bi t anh!" "Không ph i là có t t ñ cho em ñoán trúng ñi?" Anh không nói gì. Tám ph n b tôi ñã ñoán ñúng."Anh v i ai tranh b n gái a? B n h như th nào xu ng tay ác ñ c như v y?" Anh th dài, th c th n bí nói cho tôi bi t: "Là xã h i ñen. Có th là m t lão ñ i, h n g p ñư c anh cùng n nhân c a h n trên giư ng, l a gi n ngút tr i, ñ mư i m y ngư i ñánh anh m t cái. May m n anh ch y nhanh, t l u hai nh y xu ng ch y tr i ch t, b ng không ngay c m ng s ng cũng không còn." "Tr i , th m li t như v y?!" Tôi nghe ñư c m t tr n m hôi l nh."Em nghe nói xã h i ñen Nh t B n ñ c bi t kh ng b , anh v sau trăm ngàn ph i c n th n, v n nh t làm cho b n h l i g p ñư c, b n h nh t ñ nh s không b qua cho anh..."

"ðương nhiên s không. B n h nói, n u nhìn th y anh, mu n ñem anh ch t thành t ng ño n, ném xu ng bi n cho cá m p ăn.!" "Chúng ta báo án ñi." Tôi h gi ng nói. "C nh sát l i không th b o h hai mươi b n gi . " V y làm sao bây gi ñây? Tôi s t i m c trong lòng bàn tay ñ y là m hôi l nh, li u m ng lau vào váy. "Em không c n lo l ng, Nh t B n l n như v y, s không d dàng g p l i chúng ñư c." Anh th y tôi th t s s t ru t, trái l i an i tôi. Tôi có chút lo l ng, nh n không ñư c t n tình khuyên b o, nói vài câu: "Sư huynh a, trong b nh vi n n h sĩ hoàn m như v y, d ng gì cũng có, anh ñ ng có cùng lo i n nhân không ñ ng ñ n kia chơi ñùa a? V sau ñ ng vào nh ng quán rư u như ch kia... V n nh t x y ra chuy n gì, ngư i nhà anh làm sao bây gi ..." Tôi b ng nhiên phát hi n b n thân có ñi m phát tri n gi ng m tôi, t khinh b chính mình. Nhưng anh gi ng như m t chút cũng không phi n, h ng thú d t dào nghe tôi l i nh i. "Th c xin l i!" M t gi ng nói b ng ti ng Nh t m m m i c t ñ t câu nói k ti p c a tôi, tôi tò mò mà quay ñ u, ch th y m t thi u ph tr tu i hi n th c ngư i Nh t B n ñ i v i chúng tôi cúi ñ u th t sâu, dùng ti ng Nh t nói: "Cám ơn anh, th t s th t cám ơn anh !Tôi thay m t cho ch ng tôi, ngư i nhà l i cám ơn anh. " Sau ñó ngư i thi u ph kéo ra m t ñ a bé trai kho ng 4-5 tu i, thôi thôi nó. ð a bé trai r t l phép cúi ñ u."Cám ơn chú ñã c u cháu... Th c xin l i, h i chú b thương!" Sau ñó, nó c ý dùng ti ng Trung không ñư c t nhiên nói hai ch : "Cám ơn!" Di p Chính Th n nói: "Không c n c m t chú, v sau qua ñư ng cái, trăm ngàn l n ph i c n th n m t chút, nh n m tay m . Nh k hay không? !"

ð a tr g t g t ñ u. Tôi s ng s t th t lâu, qua nghe th y l i c a Di p Chính Th n nói cùng hai m con ngư i Nh t B n m i hi u ra. M con nhà này ngàn v n l n c m ơn xong, ñi giúp Di p Chính Th n thanh toán vi n phí. Tôi nghi n răng nghi n l i nhìn v Di p Chính Th n ñang c ngh n ý cư i."Anh ñùa b n em!!!" "Em bi n anh thành s c lang thú v c p th p, anh cũng không còn cách nào." "Anh!" T c ch t em! Gi n ñ n tôi cũng không bi t nói cái gì cho ph i."Anh ñ u óc b ñ nư c à, ngu ng c ch y ñ n Nh t B n ñ làm anh hùng? ! Vì c u ñ a tr Nh t B n ngay c m nh cũng không mu n?! Lúc trư c, khi qu Nh t B n gi t h i c Nam Kinh, ánh m t ñ u không ch p m t chút! Cư nhiên không mu n s ng n a ñi c u h u ñ i c a b n h ? ! Anh có ph i là anh hùng dân t c ñâu? ! Anh s không s v n nh t mà l ng l y hy sinh, hàng ngàn hàng v n ngư i Trung Qu c trư c m anh m ng vã nư c b t?!" Di p Chính Th n b tôi m ng á kh u không tr l i ñư c, r t là y khu t mà bĩu môi."C u xong anh cũng th y h i h n, mà khi ñó xu t phát t b n năng ph n ng... Anh cái gì ñ u chưa k p nghĩ." "B n năng?!" Ta nh n xu ng l i m ng thô t c lúc xúc ñ ng:"B n năng ch dùng ñ ch y tr n , anh dùng b n năng c u ngư i?! ðâm ch t anh cũng x ng ñáng!" H n nhìn b dáng t c gi n c a tôi, dùng tay trái s s ñ u tôi, xoa xoa tóc dài, n n cư i."Nha ñ u, có ph i không ñau lòng anh ?" "Ai ñau lòng anh, ai ñau lòng anh?!Em mà ñau lòng anh? !" Tôi cư i gư ng hai ti ng: "Ha ha, nói ñùa gì mà vui th !" Th y th y thu c l i ñây x lý mi ng v t thương cho anh, c m c n giúp anh chà lau, tiêu ñ c. Tôi ñ ng lên, quay ñ u ñi ra ngoài c a. "Nha ñ u, em ñi ñâu?" Anh h i.

"Mua chân giò cùng xương, v nhà h m cho anh n i canh!" "Nh rõ n u nhi u chút!" "ðã bi t!" ði ra kh i c a phòng c p c u, tôi d a lưng vào vách tư ng nh m m t l i, nư c m t cách cách rơi xu ng, như th nào th y xót xa vô cùng! Tôi th t s th y ñau lòng, vì th y th y thu c dùng rư u sát trùng, vì máu tươi ñ m ñìa cánh tay, th y anh c nén th ng kh , lông mày g t gao r i r m cùng m t ch , nghe th y anh c c l c không thoát ra ti ng kêu rên, lòng tôi ñau ñ n n i th y hít th không thông. Nam nhân ch t ti t, làm tôi ñau lòng mu n ch t ñi ñư c! M t bàn tay ñưa ra lau nư c m t trên m t tôi, r t nh , th t m m, th t m. "Nha ñ u ng c..." T t th dài, không nh không n ng."Khóc cái gì, anh còn chưa ch t!" Tôi khóc, ñem m t chôn trên vai anh, cho t i bây gi c m giác b n thân sao mà y u t, r t c n b vai r ng l n c a nam nhi. Anh dùng cánh tay không b thương, ôm tôi vào lòng, th t g t gao. Trên ngư i anh t a ra hương v c n dày ñ c, cùng máu, còn có m t chút, m t chút hương v ñ c trưng c a anh…hương v nam nhân!Tôi hít th t sâu, luy n ti c hương v c a anh! "Di p Chính Th n, anh h a không ñư c ñ b thương, anh còn dám b thương, em s không ñ yên cho anh!" Anh bên tai tôi nói."ðư c! Anh h a!"

Hơi nóng th i qua sau tai, toàn thân tôi run lên, ñ u óc tr ng r ng. "Nha ñ u! ð ng khóc, em khóc r t khó coi!" "..." "Lúc em cư i ñ c bi t hoàn m !"

Tôi gi n ñ n m c không nh n ñư c cư i, nh nhàng ñ m m t chút lên l ng ng c anh "S c lang!" *** Bu i chi u ngày hôm sau, tôi có hai ti t h c, tan h c xong, trong lòng luôn lo l ng cho Di p Chính Th n hành ñ ng tay ph i không ti n nhưng v n ñi phòng nghiên c u trư c, căn th i gian m i t trư ng h c tr v , t t qua siêu th mua xương cùng hoa qu . V nhà buông này n , tôi li n c m theo hoa qu ñi sang phòng nhìn anh. n hai ti ng chuông c a, bên trong ñáp: "C a không có khóa." Tôi vào c a, th y anh ñang g i ñ u, tay ph i qu n băng v i r t n ng, giơ lên phía trên gãi m t cách khó khăn, tay trái v ng v d i nư c lên ñ u, gi t nư c b n vào cái c màu ñ ng ch y xu ng lưng, làm l ra làn da bóng loáng. Ph n lưng trên cơ th anh th nhưng l i r t to l n, không nên th y m t th y thu c hào hoa phong nhã. Trư c m t tôi tho ng qua m t cái bóng lưng mơ h , bên trên m c áo choàng tr ng c a th y thu c, phía dư i l ra qu n li th ng t p màu xanh quân ngũ. Ch c áo mơ h th y chi c áo sơ mi màu xanh nh t. Bóng lưng c a ngư i y thon dài cao ng t, gi ng như Di p Chính Th n v y, c hình th cân x ng... Tôi v i vàng l c ñ u, ñình ch o tư ng bu n cư i c a chính mình. Buông hoa qu trong tay ra, ñi qua, tôi thu n tay c m chi c khăn m t giúp anh lau nư c trên lưng. "ð em giúp anh ñi." "Tr v s m như v y? Em không s giáo sư l t da à?" Anh ti p nh n khăn m t xoa xoa nư c trên gương m t. "Dù sao cũng ñã m y l n r i, không s thêm l n n a."

"ðã như v y còn ñ anh m t mình cái.

nhà?" Anh nhìn ta nháy m t m y

"ð ng nhi u l i vô nghĩa như v y!" Tôi l nh lùng lư m anh m t cái, mang ñ n m t cái gh d a ñ anh ng i xu ng: "L i ñây, ng i xu ng!" Anh ngoan ngoãn ng i xu ng, tôi b t trư c hi u tóc, ñem lau khô nư c trên tóc anh, cho thêm chút d u g i, ch m dãi gãi. Tóc anh th t t t, m m m i, c vào tay như ti n vào tâm tôi, làm cho tôi liên tư ng ñ n tơ l a màu chocolate m m m i. Xoa xoa, ánh m t c a tôi ánh m t không t ch ñư c chuy n qua n a thân tr n c a anh. Nói th t, nhìn qua, không c m giác g y, là m t kh i cơ th không thô c ng, làm cho ngư i nhìn c m th y m t s c m nh cư ng th , nói ng n g n có th là: nam nhân chính hi u! "Sư huynh." Tôi có m t v n ñ ñã mu n h i t trư c, luôn không nói ra mi ng."Anh th c s là t t nghi p Vi n Y h c B c ð i sao?" " ." "V y anh ñã tham gia quân ngũ bao gi chưa?" "Chưa có!"

Chương 7 : Mưa ñêm m áp
Di p Chính Th n m to m t ra nhìn tôi, tr khi quan sát b nh nhân vi khu n, tôi r t ít khi nhìn th y ánh m t chăm chú như th c a anh. "Em c m th y anh gi ng m t quân nhân?" "Gi ng, r t gi ng!" Tôi nói: "Anh làm vi c s ch s lưu loát, cu c s ng ng n g n l i có tr t t , quân nhân ñ u là như th này." "Kh năng h c y lâu năm, th i gian áp l c, nên có chút s thích s ch s . " "Anh th c trân tr ng qu c kỳ, ch có quân nhân m i có th hi u ñư c quý tr ng qu c kỳ." Tôi nh rõ có m t l n, trư c c a nhà tr có m t lá c Trung Qu c nho nh rơi trên m t ñ t, không ngư i ñi ñ ý, Di p Chính Th n ñi qua, c ý nh t lên, lau s ch tro b i, c m trên lan can bên c nh. ð ng tác này c a anh ñ c bi t gi ng quân nhân, tôi âm th m sùng bái m t m y ngày. "Em không h c tư tư ng ñ o ñ c lúc h c ti u h c à? Th y giáo không d y cho em là: qu c kỳ là tôn nghiêm c a dân t c chúng ta?!" Anh nói. Có v ñã nghe nói qua, không nh rõ n a! "Nhưng mà... Nhưng mà sao thân th c a anh l i gi i như v y?" Tôi ch ra t m ch n cao hai thư c ch ban công."L n ñó, anh ch ba giây li n bay qua." "Là do t m ch n không cao, n u c n năm phút ñ ng h ñi lên cũng không có nhi u ngư i lên ñư c." Anh cư i th c chán ghét, nh t ñ nh l i quay l i ch ñ cũ, tôi lúc trư c th nào l i không ñánh hơi th y. Tôi nghĩ nghĩ, l i h i: "Th cha anh có ph i là quân nhân không?" Anh giương m t, ánh m t cùng tôi giao h i, không có bi u tình gì ñ c bi t."Không ph i, cha anh là m t thương nhân, ông y hy v ng anh làm th y thu c cho nên ñưa anh ñ n Nh t B n ñ c sách." Xem ra là tôi ñã ñoán sai!

Tôi có ñi m nho nh th t v ng. ð i v i tôi vì cái gì mà c ñ ý này n , m c dù ñoán ñúng, m c dù anh là quân nhân, thì cũng có kh năng ñâu? ... "Em sao l i ñ t nhiên l i h i th ?" Anh tò mò mà nhìn tôi."Em có ph i là thích …thích quân nhân?" "Là ngư ng m !" Tôi s a ch a."Kiên ngh , bi t ki m ch , kiên cư ng, chính tr c, b ngoài l nh như băng b , c t d u nhi t tình như h a..." Tôi trong lòng v ng tr m b sung m t câu, màu xanh quân trang bên ngoài che d u thân hình cao ng t, trí m ng h p d n a! Lòng khâm ph c c a tôi không ki m ñư c, l i tràn ra! "Quân nhân em tư ng tư ng t t như v y, anh còn c m th y th y thu c t t hơn m t chút..." Di p Chính Th n dõng d c nói. Tôi không chút khách khí mà khinh b anh."Thi t, ít nh t quân nhân còn có k lu t nghiêm minh, s không tùy ti n thông ñ ng n nhân." Anh nghe ra là tôi châm ch c anh, h l nh m t ti ng."Em ch nhìn hình d ng b n h m c quân trang, thoát quân trang cũng ch là m t nam nhân, cũng có nhu c u sinh lý cơ b n nh t." "Có nhu c u không quan h , m u ch t là có th t mình kh ng ch . Ngay c nhu c u sinh lý c a chính mình ñ u kh ng ch không n i, thì có khác gì ñ ng v t?" "Có ñôi khi, ngư i còn không b ng ñ ng v t..." Ánh m t c a anh m t ñi tiêu c , suy nghĩ gi ng như phiêu v m t nơi."H d còn không ăn th t con, lang ñi thành ñôi... Có nh ng ngư i, vì quy n l c cùng d c v ng, ngay c chí thân ñ u không c n..." "Anh ñang nói ai?" "R t nhi u ngư i."

Lúc anh nói ba ch "R t nhi u ngư i", lông mày nhăn l i th t sâu. Tôi b ng nhiên nh t i, anh cũng không th y nh c t i cha c a mình, tôi cũng không th y anh g i ñi n tho i v nhà. Ch ng l cha con anh quan h không t t? Tôi giúp anh vu t ph ng ñôi lông mày, ti p t c g i ñ u, t ng chút, t ng chút kiên nh n chà tóc, thu n ti n b m huy n Bách H i, huy t Thái Dương, huy t Phong Trì, giúp c m xúc thư giãn. G i s ch xong, tôi giúp anh lau khô tóc, l i dùng ngón tay giúp anh làm theo. "T t l m, em tr v mang canh xương cho anh, ñ i trong ch c lát." Anh b ng nhiên gi ch t c tay tôi."Em vì sao ñ i x t t v i anh như v y?" "B i vì anh t t v i em a!" Tôi không d u v t rút tay ra, cúi ñ u th t sâu v i anh, cư i n nh n t: "Sư huynh, m y tháng nay ñư c s chi u c c a anh, em vô cùng c m kích." "Em v n không có ý gì khác?" L i h i n a, cái gi ng chán ghét t cho mình là ñúng. "Anh yên tâm, em cũng không dám có b t c cái gì không an ph n chi tư ng ñ i v i anh!" "V y em vì sao h i anh có ph i là quân nhân hay không?" V n ñ này tương ñ i bén nh n. Tôi vò ñ u, l i vò ñ u, không nghĩ ra ñư c. Vì th , tôi th c thành kh n mà nói cho anh: "Ch em nghĩ ra ñáp án, s l i nói cho anh!" *** Cơm nư c xong, nhìn xem th i gian trên ñi n tho i di ñ ng, ñã 6 gi rư i ."ð n gi r i, em mu n ñi c a hàng ti n l i làm thêm." "Em ñi c a hàng ti n l i làm công?"

"D ! h c phí c a qu Nh t B n - qu gi t con ngư i ta." Tôi v a nói v a thu th p này n . "Em không có ti n n p h c phí? ! Như th nào không nói s m..." Th y anh ñ ng d y ñi l y ví ti n, tôi v i nói."Ti n em có, ch là luy n ti c dùng ti n m hôi nư c m t bao nhiêu năm c a cha già ñ n p h c phí. Lý Kh i gi i thi u cho em m t c a hàng ti n l i, bên kia c u ñá, r t g n. M i t i 3 ti ng, không quá v t v , còn có th rèn luy n kh u ng ti ng Nh t, em nghĩ th xem sao..." "Lý Kh i? Là Lý Kh i h c ngành công h c?" "ðúng." Lý Kh i là h c sinh ngành Công h c Ph n ð i, tôi cùng T n Tuy t ăn cơm trưa t i căng tin c a ngành này thư ng xuyên có th nhìn th y anh y. Dáng anh y g y, m t mày thanh tú, trông gi ng như tài t phong lưu Chi t Giang. Sau vài l n ti p xúc, phát hi n con ngư i cũng t t, l i nói c c có văn hóa, không gi ng như ai kia. "Ba gi . Không ph i là làm ñ n mư i gi ." Ngư i nào kia nhìn ñ ng h trên c tay, logo vàng r c r , không ph i là cái trư c kia tôi ñã th y, l i thay ñ i. Tôi âm th m c m thán, phá s n a! "Ph i, cũng không mu n." Không ñ i anh nói chuy n, tôi v i vàng ñi v phía c a ñi giày."Không nói v i anh n a, mu n m t." V a ra c a, m i nh t i d báo th i ti t nói có mưa, ñ nh quay l i l y ô, nghe th y Di p Chính Th n trong phòng kêu: "Nha ñ u, bu i t i t m r a anh làm sao bây gi , em có th giúp anh ñư c không?" "Ra ngoài!" Tôi thu n tay nh t dép lê v i ñi qua."G i ñi n tho i cho b n gái anh t i giúp anh r a!" Tôi ñã là không bi t x u h , còn chưa th y ngư i nào không bi t x u h như v y! Gi n nên tôi xoay ngư i r i ñi, r t không may, ñã quên mang theo ô! ... ***

Ngày ñ u tiên ñi làm, hơi lu ng cu ng tay chân, có ñôi khi trao ñ i cùng khách n a ngày cũng làm không ñúng ý ngư i ta, th c ngư ng ngùng. Cũng may, khách hàng cùng ông ch ñ u có v khoan dung, không so ño v i, ngư c l i còn liên ti p an i tôi: "Không sao, không sao." Do m i m cùng b n r n, ch ch p m t ñã ba gi trôi qua. Chín gi năm mươi, Lý Kh i t i ñ i ca , tôi th y anh c m ô có gi t mưa lan can, cúi ñ u nhìn ra ngoài c a s . Mưa tinh t nh gi t, không có d u hi u t nh. Âm th m trong lòng m ng Di p Chính Th n m t ngàn l m t l n.

Lý Kh i th y tôi khuôn m t ñ y u s u, h i tôi."Em có ph i không mang theo ô? L y c a anh tr v ñi." "Không c n, tr n mưa này nhìn có v s lâu, ñêm nay cũng chưa ch c ñã t nh." Tôi nói: "Anh tr xa, không có ô không ñư c, nhà tr ch em r t g n, ch y vài bư c là t i." Tôi cùng Lý Kh i giao ca xong, ñi ra c a. Tôi kh c n môi, v t vào trong mưa, mưa l n hơn so v i tôi tư ng, t ng gi t, t ng l n mưa l n l nh l o ch y xu ng hai bên tóc, má, theo c , ch y vào trong qu n áo. Tôi nh n không ñư c rùng mình m t cái. "Ti u Băng..." Lý Kh i mi n cư ng t bên trong ñu i theo ra, c m l y tay tôi, dư i chân trơn thi u chút n a thì ngã, may là anh ñưa tay ñ ñư c th t lưng c a tôi. Anh ñem ô nhét vào trong tay tôi."Em c m dùng ñi, anh lát n a b o b ng h u mang l i cho anh sau." "Tôi..." Tôi l y ô ñ y tr l i tay anh, v a ñ nh nói: không c n! M t lu ng hào quang chi u l i ñây, làm m t tôi ñau ñ n, tôi l y cánh tay che khu t ánh m t. Thích ng m t lúc, tôi buông tay, th y m t chi c màu ñen, bên c nh có ngư i ñ ng ngoài tr i mưa.

Tinh m n t ng gi t nư c mưa v trên khuôn m t anh tu n, trong nháy m t th y lòng ñau ñ n. Tôi l y t c ñ nhanh nh t giãy ra kh i tay Lý Kh i, ch y ñ n trư c m t Di p Chính Th n, b i vì ch y v i hung hăng va vào ng c anh."Anh như th nào ch này?" "M t mình t i nhà tr th y bu n, ra ngoài hít th không khí." Tư cách là m t sinh viên Vi n y h c, tôi th t s không cho r ng m t ngư i b thương cánh tay ph i l i ñư c phép lái xe trong mưa ñi hít th không khí. Nhưng tư cách m t n nhân, l i c m th y r t d thương, cánh tay ph i qu n ñ y băng v i, m o hi m lái xe trong tr i mưa to t i ñón tôi lúc tan t m, tôi th y c m ñ ng r i tinh r i mù. N u anh không ph i là Di p Chính Th n, tôi tuy t ñ i s b nhào vào trong lòng anh, nói cho anh: ñ i này c a em cùng anh! Không ph i quân nhân tôi cũng ch p nh n! Anh nhìn thoáng qua Lý Kh i ñ ng tay lái ph . "Lên xe ñi." g n c a hàng, m ra c a xe bên

Tôi cư i v i Lý Kh i ph t ph t tay."Ti u Lý, em v trư c. Xin chào!" Tôi ng i trên xe, váy ñã hoàn toàn b ư t ñ m nư c, dính trên ngư i.

ði u hòa m áp cùng mưa l nh như băng k ch li t va ch m, cơ th tôi run run không ng ng, h t hơi. Anh v ng v dùng tay trái c i áo khoác hơi m ư t trên ngư i, khoác trên ngư i tôi, khép nhanh, l i c n th n mà l y ra tóc ư t ñ t bên ngoài áo. "Băng v i có b ư t không?V n nh t tháo ra, không có b nhi m trùng." Tôi s s băng v i trên tay anh, không m ư t, may m n là anh m c áo thêm áo khoác. Anh l nh lùng nói."N u em cùng ti u t ñó tri n miên trong ch c lát, cũng khó nói!"

"Anh hoàn toàn có th trên xe ch thêm m t lát, ch chúng em tri n miên xong r i hãy xu t hi n?" Tôi cư i nói. "Em n u c m th y anh xu t hi n không ñúng th i ñi m, anh ñi vào thu ngân, ñ h n ñ n trên xe cùng em ti p t c tri n miên!" Tr i? Mưa l n như v y, tr i l nh như th , tôi vì cái gì ng i ñư c mùi thu c súng n ng ñ m trên ngư i nào ñó nh ? Vì ñ d u ñi không khí, tôi nhìn v phía anh nh cư i."Sư huynh! Không phi n anh, chúng em ngày mai có th ti p t c!" Anh ñ p m nh chân ga, xe ch y như bay xuyên qua mưa to, nh ng gi t mưa b ñâm v y ra. Tôi v i vàng cài dây an toàn. D c theo ñư ng ñi, anh không nói m t câu, tôi m âm nh c nghe. Âm thanh gi ng như t xa v ng ñ n.... Tôi r t yêu thích nh ng bài hát có ca t ñ y ý v sâu xa, nghe ñi nghe l i, càng nghe càng thích."ðây là bài gì?" "Lý Kh i là theo ñu i em!" Anh nói. "Nga!" Tôi cũng nh n ra, cũng th y th c s lo l ng vì ñ i v i anh y v n không có c m giác. "Em bi t? Không c tuy t?" Ngư i ta cũng không th l v i tôi, tôi cũng không th tr c ti p nói: m i anh ñ ng ñu i theo em, em ñ i v i anh không có c m giác. "Làm sao mà ph i c tuy t!" Tôi thu n mi ng ñáp, v n ñ m chìm trong ti ng ca uy n chuy n. „Thiên hương ta như v , sũng nư c ngươi phòng b ...“ Nh c hay, t hay, tôi theo nh c nh nhàng ngâm nga theo."Thiên hương ta như mai, th th u ngươi lư i lôi, thiên hương ta như nư c, xuyên th u ngươi n i tâm..."

Anh mãnh li t phanh xe l i, may m n tôi cài dây an toàn, b ng không theo ch n gió th y tinh bay ra ngoài. Quay ñ u sang nhìn anh, tay lái ñ ng vào cánh tay c a anh, anh ñau ñ n c n ch t răng... Tôi v a t c v a s ."Anh lái xe ki u gì ñ y!Tay anh có sao không?! Anh không nói m t l i nào, l ng l ng nhìn tôi, tôi nhìn th y sâu trong ñôi m t ñen c a anh bóng dáng c a tôi, tóc m ư t dán trên m t, ñôi môi vi h p, sóng m t lưu chuy n... T m m t c a anh ch m rãi h xu ng, ánh m t ñ t nhiên tr m l i, không h d i... Tôi cúi ñ u, th y váy ư t ñ m dán trên ngư i, cơ h hoàn toàn trong su t, v ra ñư ng cong n tính tinh x o, rõ ràng, vòng eo g y y u, ñùi thon dài...T i x u h là tôi hôm nay m c áo ng c hơi ch t nên t góc nhìn c a anh có th th y rõ b ng c b l ra... Anh cúi thân xu ng, ti n ñ n tai tôi, thì th m: "Phi v t áo th y d c gì c u..."

Chương 8 : Tình khó d t b
"Phi v t áo th y d c gì c u..." Tôi gi t mình, ý thơ này..., lo s không yên khoác l i áo khoác che kín thân th , di chuy n nhanh hai chân, thân mình chuy n hư ng ra phía c a xe.

Không hay h c văn hàng ngày s không h c theo ngư i ta ngâm thơ, câu v a th t ra chính là "Dâm" thơ. Tôi th t s không tìm th y ngôn ng ñ có th hình dung ñ ti ti n c a anh. "Gi n à?" Anh th y tôi th n s c h n gi n, thu h i ng ñi u b t c n ñ i."T t l m, không ñùa em n a. Anh có th ñ ngh em m t vi c ñư c không?" "ð ngh gì?" Nghe anh ng khí thành kh n, tôi nghĩ anh s nói: l n sau nh mang ô, ho c là tr v nh t m r a, ñ tránh c m l nh. "L y thân hình c a em, kh năng dùng c 70C là tho i mái m t chút... Tuy r ng, theo góc ñ th giác nói, em m c s ño này, ñ i v i nam nhân càng tăng l c h p d n..." Ách! ðây là tôi nghe th y l i ca ng i...th t là vô s ! Tôi khép nhanh qu n áo, tay không ng ng run run, thân mình co rúm l i, ng i d a vào m t góc, ngay sát c a xe. Anh còn ñang nhìn chăm chú vào tôi, không nháy m t mà nhìn chăm chú vào. trong không gian h p như th này, tôi c m giác chính mình ñang b anh dùng ánh m t t ng chút t ng chút thoát ñi qu n áo c a tôi, ti p theo là xâm ph m. Tôi s vì chính mình mà x u h và gi n d hung hăng tát anh m t b t tai, sau ñó m c a xu ng xe, t này v i anh s hoàn toàn tuy t giao. Nhưng ñ i v i anh, tôi m t chút cũng không t c gi n, ch là có chút s hãi, run r y, ho ng s vô th , còn có... Trong cơ th b t ñ u n i lên ng n l a nho nh , ch m dãi làm m áp thân th b ư t mưa, lan tràn qua t chi bách h i, ñ t cháy toàn thân da th t. Lo i c m giác này tôi chưa bao gi có, th c tho i mái, m i m t giây th n kinh ñ c thù c m nh n s kích thích sâu s c. B n tình ca l i m t l n n a vang lên . . . .

Xuân thúy hoa nguy t m , h li u ph nhân nh ; Thu anh bay ñ y tr i, ñông tươi ñ p Dung Băng t y; Âm th m môi ng ñ i, Mân Côi cánh hoa cánh hoa v ; Nh nhàng b n tri k h i, thông minh s c x o nhi u ñi m túy; Tay anh hư ng v thân th tôi, tôi gi ch t v t áo khoác trên ngư i, tôi nghĩ ñ n... Tôi quá s hãi, ñang mu n ph n kháng, anh c n th n ñem qu n áo s a sang l i, vu t ph ng, mang v t áo ph lên trên ñùi tôi. Cu i cùng, xoa xoa mái tóc m ư t c a tôi, n n cư i. Không ph i n cư i x u xa , mà là l ra ánh m t tr i ñ y hương v ôn hòa... Tôi r i lo n, toàn b th xác và tinh th n tê li t. Ai có th nói cho tôi bi t, anh r t cu c mu n làm cái gì... *** Tr l i nhà tr , chúng tôi dùng chung cái áo khoác che mưa, cùng ch y ch m ñ n c a thang máy, v a m i ti n ñ n thang máy, tôi li n th y c ng ngư i, lui ra phía sau t ng bư c, c ý cùng v i Di p Chính Th n lui ra ít kho ng cách. "Mu n như v y m i tr v ?" Tôi s a sang c m xúc h n lo n, ch ñ ng cùng T n Tuy t chào h i. "Ph i, phòng t h c vi t báo cáo." T n Tuy t li c m t nhìn y ph c trên ngư i tôi, l i nhìn xem Di p Chính Th n bên c nh tôi."Hai ngư i cũng v a tr v ?" "Hai ngư i" hai t cô y nh n th t m nh. "T ñi c a hàng ti n l i làm thêm, v a tan t m." " !"

Thang máy ch m ch p lên t i l u ba, tôi ñi ra thang máy, ngay lúc c a thang máy khép l i, tôi quay ñ u nhìn thoáng qua... V a v n th y T n Tuy t cùng Di p Chính Th n nhìn l n nhau th t sâu, mãi ñ n lúc c a thang máy khép l i. Cái li c m t trong gang t c này ñào r ng l ng ng c tôi, tr ng không. Toàn b bu i t i, tôi ngâm mình trong b n t m, nư c m bao trùm lên toàn b cơ th , chôn vùi nh ng rung ñ ng c a tôi. Toàn b bu i t i, phòng bên b t ñi b t l i b n nh c truy n sang, là bài hát ý v thâm trư ng v a nãy《 thiên hương 《! ... Ngày hôm sau, T n Tuy t ch ñ ng h n tôi ñi ăn cơm trưa. Cô y m c cái váy màu ñ , làn váy m ng manh, tay áo r xu ng, y u ñi u như mai, thu hút t m m t c a m i ngư i. Tôi b ng nhiên nh l i Lý Kh i ñã t ng dùng nh ng câu ý nh ñ mà hình dung: T n Tuy t ñ p v c t cách, B c Băng ñ p v tinh th n, n u dùng hoa ñ so sánh, T n Tuy t là m t ñóa hoa bách h p u nhã, nhìn tươi mát mà thoát t c, làm ngư i ta ch dám nhìn ng n t xa. B c Băng là m t ñóa hoa tư ng vi, xinh ñ p ñ ng lòng ngư i, n u thích ñưa tay ra ch m vào, s b ñâm máu tươi ñ m ñìa. Gi phút này, tôi nghĩ nói cho Lý Kh i, anh y sai l m r i, T n Tuy t là m t ñóa hoa h ng, nh ra gi t máu tươi màu ñ hoa h ng. "Ti u Băng..." T n Tuy t sâu kín nâng chén trà lên, u ng m t ng m, nói v i tôi ñang vùi ñ u vào ăn nói: "Có chút chuy n t không nên nói, ch vì coi b n là b ng h u..." Tôi bi t cô y mu n nói cái gì, trư c làm sáng t ."T cùng Di p Chính Th n không ph i như b n tư ng, chúng t không có gì, b ng h u bình thư ng mà thôi." "T hi u ñư c. Ch hai ngư i th c có cái gì, anh y t u cũng không..." Câu nói k ti p nu t tr v , cô y bu n bã cư i, c c l nh.

Cách cô y cư i làm cho tôi nh l i ngày ñ u tiên quen v i Di p Chính Th n, ño n h i tho i kia làm cho trong ngư i l nh l o. T n Tuy t nói: "Ti u Băng, Di p Chính Th n ñ i xe t c ñ c c nhanh, ñ i n nhân t c ñ còn nhanh hơn. Con ngư i anh y, thích theo ñu i m i m kích thích..." Tôi không bi t anh ñ i n nhân t c ñ nhanh ra sao, nhưng t ngày quen bi t anh, năm tháng anh thay ñ i ba ki u xe. T n Tuy t cư i l nh: "N nhân m m o có l có th duy trì mư i năm tám năm, c m giác m i m có th b o trì bao lâu? M t tháng, hai tháng?" Tôi nói cho nàng: "Theo góc ñ sinh lý h c nói, có chút c m giác m i m c m cùng kích thích ch có th duy trì ñư c hơn 10 phút." ... Tôi cùng T n Tuy t t i căn tin hàn huyên hơn m t gi , T n Tuy t nói c ng l i so v i nói t ngày quen cô y trong m y tháng còn nhi u hơn. Cô y nói cho tôi bi t: cô y lúc v a t i, Di p Chính Th n ñ i x v i cô y phi thư ng t t, ñưa cô y ñi mua này n , giúp s a sang l i phòng, còn giúp cô y s a l i ñ gia d ng. Bu i sáng Di p Chính Th n ch cô y ñ n trư ng, bu i t i l i ñ n tr v ... Cô y b ñau ñ u, anh lúc n a ñêm mua thu c cho cô y. Có m t l n, anh ñi Hokkaido h p, cũng mang theo T n Tuy t, b n h t i Hokkaido chơi n a tháng, r t vui v ... ð n khi T n Tuy t khăng khăng m t m c nói yêu anh, anh nhưng m t ñi c m giác m i m ban ñ u, ñ i v i cô y r t cu c không còn h ng thú. T n Tuy t càng là c g ng tranh th , Di p Chính Th n càng là c ý l ng tránh. Anh ñ i v i cô y d n d n lâm b t hòa, lãnh ñ m. T n Tuy t vì th b nh n ng m t h i, n m trong b nh vi n c a trư ng m t m t tu n, Di p Chính Th n thư ng xuyên cùng ñi giáo sư ñi ki m tra phòng b nh, nhưng chưa bư c vào phòng b nh c a cô y n a bư c.

T n Tuy t xu t vi n ngày ñó, anh mua con xe BMW m i tinh, ch m t ngư i con gái ch y qua. Cô gái có mái tóc màu vàng kim, m c váy ng n, lông mi n ng ñ m, ñôi m t th t to, gi ng m t búp bê Barbie hoàn m . Có ngư i nói cho cô y, ñó là con gái c a giáo sư ði n Trung, ði n Trung D T , sau, có th nghĩ, không có n nhân nào là ñi m k t cu i cùng c a anh... T n Tuy t h n anh, ñ ng th i cũng quên không ñư c anh, dù sao b n h cũng tr i qua phong c nh ven ñư ng t t ñ p. Cô y nói, cô y nói cho tôi t t c không có ý t gì khác, chính là không mu n nhìn th y tôi bư c theo còn ñư ng cô y ñi, còn ñư ng sai làm c a cô y. Tôi sao l i không hi u! N nhân thư ng thư ng th c ngây thơ, bi t rõ anh không ph i là phu quân c a mình, rõ ràng th y nhi u v t xe ñ , rõ ràng th y quy t c trò chơi hoa hoa công t - yêu ch có hôm nay, không có tương l i, không có h a h n... N nhân nhưng luôn ngây ng c mà nghĩ r ng, gi ng như bươm bư m b nhào vào h a, chính mình s là ngư i cu i cùng... Không bi t, ngươi không là chung k t c a anh, nh ng anh là chung k t c a b n thân! ... Bu i chi u không có ti t, tôi không mu n làm gì, cũng không mu n v nhà, m t ngư i ng i phòng nghiên c u ng n ngư i ñ n sáu gi , gi t mình m i nh t i ph i ñi c a hàng ti n l i làm thêm. Ngày làm thêm hôm sau, tôi ph m vào th t nhi u sai l m ng ng n, ñã quên mang cho khách s a nóng, quên tr l i khách ti n l , quên ñưa khách túi ñ ng ñ , khách và ông ch v n ñ i v i tôi th p ph n khoan dung, nói v i tôi: "Không sao, không sao!"

Chín gi năm mươi, Lý Kh i t i giao ban. Giao ti p xong, tôi ñ y cõi lòng ch mong ñ ng ngoài c a, ban ñêm t i như m c, l i không có ñèn xe làm ñau ñ n ñôi m t tôi. Tôi t gi u cư i cư i, thanh thanh c h ng, t ng bư c m t ch m dãi ñi v nhà tr . Trư c kia, khi m t và ñói, trên ñư ng quay v nhà tr , tôi gi ng như b tiêm vào thu c kích thích, nhanh chóng mà ñ p xe. Hôm nay, cái gì cũng ch ng thi t làm, m i m t bư c ñ u kéo m i m t cùng ưu thương. Tôi b ng nhiên th c s hãi, s có m t ngày Di p Chính Th n ghét b , cách xa tôi ngàn d m, ñ n lúc ñó, trên ñư ng v nhà tr m i ñêm tôi s ra sao. ð ng c a nhà tr , tôi quen thói quen li c m t sang tên anh trên c a phòng bên, c n c n môi, nén xu ng lòng chua xót. Vô l c v a l y ra cái chìa khóa, m c a. M t m i quá, th t ñói, thèm...quá khóc... ð t nhiên, Di p Chính Th n xu t hi n sau lưng tôi, b t l y tay tôi."Em cu i cùng cũng tr v ! ði, ñi theo anh." Anh không phân tr n m t ti ng, kéo tay tôi, m t ñư ng d t tôi lên sân thư ng. ð ng sân thư ng, thành th c nh v ñêm thu h t ñáy m t.

Ng n ñèn s c xanh tr ng s c cùng nh p nháy n i thành m t m nh, tr i cùng ñ t, như v y sáng l n. Trên sân thư ng có m t cái b p nư c, khói l a còn ñư m. Tôi không th tư ng tư ng ñư c m t ngư i b thương m t cánh tay, như th nào mang nh ng cái này lên ñây. "Chưa ăn cơm chi u ñi?" Anh c m m t xiên th t bò nư ng v a chín ñưa cho tôi, v m t ñ c ý."N m th , tay ngh c a b n thi u gia."

Tôi không nói gì mà ăn m t mi ng, cái mũi toan phát ñau. "Th nào? Ăn ngon không?" Anh có chút kh n trương mà nhìn ch m ch m bi u tình c a tôi: "ðây là l n ñ u tiên n u cơm cho n nhân, không ăn ñư c cũng không ñư c nói!" Tôi nu t xu ng mi ng th t bò tươi ngon, r t c c nh n không ñư c khóc ra! Anh v i vàng ôm tôi."Anh bi t anh n u r t khó ăn, em c nói ra, không c n khóc thương tâm!" Tôi d a vào vai anh, g t gao ôm l y anh. Có m t lo i nam nhân, ngươi bi t rõ h n có k ch ñ c, v n là cách xa không xong! "Nha ñ u, ð ng T nh kia lão b t t l i m ng em? Em ñ ng khóc, s m mu n gì có m t ngày anh s báo thù cho em." "Không ph i!" Tôi l c ñ u."Em nh nhà, em mu n v nhà!" "ðư c! Chúng ta ñ ng th i v nư c, anh m m t b nh vi n tư, anh làm vi n trư ng..." "Th t s ?" Tôi trong lòng anh ng ng ñ u lên, ñ i m t v i anh, b gi c m ng làm cho tươi s c m t."Em s ñi theo anh phá..." "ði!" Anh tr nh tr ng h gi ng nói: "Anh cho em làm phu nhân vi n trư ng!" "ði!" Tôi ñ y anh ra: "Em thà r ng c ñ i g không ñư c, cũng không g cho lo i ngư i kh p nơi ñ u lưu tình nhân." "Anh mu n cư i n nhân khác, em trăm ngàn ñ ng h i h n!" Không h i h n? Không s tr giá, không tranh th , tôi có th không h i h n sao? Có th tranh l y, có tr giá, có năng l c như th nào... Tôi th y chung s không là ñi m cu i c a anh.

"Sư huynh, anh ñ ng ñ n m t chút ñư c hay không?" Tôi sát lau nư c m t, cúi ñ u ăn mi ng th t bò. "T t!" Anh ng i bên c nh tôi, t trong túi ti n l y ra m t cái ñ ng h ñeo tay hoa hoa l l , gi ng như cái ñ ng h anh ñang ñeo trên tay. Anh chân thành, tha thi t mà trang tr ng ñưa ñ n trư c m t tôi."T ng cho em!" …

Chương 9 : Yêu nhau gian nan
ðây ch ng l chính là c m giác k t giao v i ngư i giàu có sao? M t l n tùy tay ñưa, ñ ng h tình l m y v n ñ ng, th t là không có b c ñãi tôi. ð ñ th y ñư c cũng không quá b c ñãi n nhân khác! "ð ng h này th c quý ñi?" Tôi l y l i nhìn k , bĩu môi."Th c lãng phí, không b ng anh tr c ti p cho em ti n m t, em còn n p ñ h c phí." Anh không chút do d rút trong túi ra t chi phi u, k p vào ngón tr cùng ngón gi a, ñưa ngay t i trư c m t tôi."C m n p h c phí!" Th n thái tiêu sái cùng ñ ng tác này c a anh, nghi m nhiên gi t ch t tôi! "C m t !" Tôi ti p nh n chi phi u, ñ ng th i ñưa ñ ng h tr l i cho anh, không do d c tuy t l v t c a anh!

Anh mím ch t môi, ngón tay n m ch t ñ ng h n m trong lòng bàn tay, ñ ng h vô t i trong tay anh phát ra ti ng vang khanh khách. Tôi thay anh ñau lòng m y v n nhân dân t kia, tôi ph i làm thêm bao nhiêu gi m i có th ki m ra a. "ðúng, m t mã là bao nhiêu a?" Anh quay lưng v phía tôi, ñư ng cong bu c ch t, tôi ñoán r ng, khuôn m t anh tu n c a anh hi n t i khóe mi ng nh t ñ nh ñang run r y. "Sinh khí sao?" Tôi ñi lên, nh ánh trăng ñ i v i anh cư i n nh."Ch ñùa m t chút v i anh thôi." Anh th t sâu nhíu mi."Vì cái gì mu n c tuy t anh?" B i vì tôi không mu n làm T n Tuy t th hai, không mu n tr thành m t khách qua ñư ng v i vã ñ i v i anh. T i ñây, tha hương nơi d qu c, anh là ngư i duy nh t tôi có th vào. l i

Tôi ñem chi phi u tr l i cho anh, ñi ñ n lan can tư ng vây, ñưa lưng v phía anh ñ ng: "Th c xin l i, em th a nh n em ngư ng m anh, l i anh, cũng c n anh... Nhưng em xem anh như ca ca." Anh xoa thái dương: "Ti p ñi!" Tôi phóng xa t m m t, d ng b u tr i u ám m t lúc, không nhìn rõ cái gì:"Em thích cách anh xoa ñ u em, b o em nha ñ u …ñư c anh s ng ái, chi u c ." "Cái ñó và chúng ta k t giao không mâu thu n gì." "Sư huynh, l y ñi u ki n c a anh, anh mu n tìm m t ngư i nguy n ý v i anh trên giư ng, n nhân kích thích anh, kh p nơi ñ u có... ð ng tìm em, ñư c không? Em ch mu n làm ti u nha ñ u c a anh..." Anh ôm l y sau lưng tôi, quy n luy n ôm th t sâu."Nha ñ u..." "Chúng ta duy trì hi n tr ng ñư c hay không? Em không nghĩ thay ñ i."

Anh n m hai vai tôi, kéo tôi xoay ngư i ñ i m t v i anh, ánh tr ng sáng t chi u vào ñáy m t, th y rõ s chân thành cùng tình c m Anh ñang mu n m mi ng, ñi n tho i vang lên. Anh th p chú m t ti ng m ng, l y ñi n tho i di ñ ng ra nhìn thoáng qua dãy s , th n s c phát l nh, c m di ñ ng ñi ra ch xa xa, ti p máy, lãnh ñ m h i: "Chuy n gì?" Nghe qua gi ng nói ñ m m c, tám ph n t c gi n vì b n gái ñánh t i . "Ph i, b b n nhi u vi c." "..." Di p Chính Th n d a lưng vào vách tư ng, chân tùy ý ñá, khi m t ngư i dùng toàn b l c chú ý t p trung vào m t vi c thì d dàng phát hi n s không t giác có m t ít ñ ng tác nh . "ðư c r i, tháng sau, tôi c g ng thu x p th i gian tr v ." Anh nói. "..." Anh yên m t chút, ngư i ñ t nhiên ñ ng th ng."Cái gì?!" "..." Tôi không bi t ngư i trong ñi n tho i nói cái gì. S c m t anh rõ ràng âm tr m , càng nghe càng âm tr m. "Không ñư c! Tôi không ñ ng ý!" "..." Anh gi n ñ n n i r ng to vào ñi n tho i: "Ông ñ ng tư ng r ng ông là cha tôi là có th quy t ñ nh h t th y!" Tôi s cháng váng! Hóa ra là cha anh. "..." Trong ñi n tho i l i có ti ng nói. Anh xoay ngư i m t cái, hung hăng ñem ñi n tho i ném v vào vách tư ng, b i vì dùng s c quá m nh, tác ñ ng vào mi ng v t thương, m hôi l nh trên thái dương ch y ra.

Tôi chưa t ng th y tính tình anh phát cáu như v y, l i là ñ i v i cha anh. Tôi v i vàng ch y ñ n bên c nh anh."Là cha anh? Chuy n gì x y ra?" "Không có vi c gì!" Anh gi n ñ n n i ng c ph p ph ng n ng n , anh o não mà vò m nh tóc mình, b d ng th t sinh khí, l i không n hà b dáng. "Có chuy n gì ch m rãi thương lư ng, phát gi n không th gi i quy t ñư c v n ñ !" "Anh th t ra cũng mu n cùng ông y thương lư ng, ông y căn b n không cho anh cơ h i! Chuy n gì ñ u thay anh t quy t ñ nh, cũng không h i anh có nguy n ý hay không! Hi n t i ngay c anh..." Anh hít m t hơi th t sâu, bình ph c m t chút hô h p, không nói ti p. "Ông y cũng là vì t t cho anh! Ông y s không h i anh." "..." Anh không nói l i nào. Tôi ñ n bên c nh ng i xu ng, d a lưng vào vách tư ng."Cha em cũng như v y, cái gì ñ u thay em làm quy t ñ nh, cũng không ñ ý em có nguy n ý hay không." Anh k sát bên tôi ng i xu ng, l ng nghe l i tôi nói. Tôi nói cho anh: em t nh li n chán ghét b nh vi n, nơi nơi ñ u là ti ng là khóc cùng máu ch y, còn có mùi thu c sát trùng…Thi ñ i h c, em nghĩ h c h a, cha em dám b c em n p Vi n y h c, ông nói h c ngh thu t không tìm ñư c vi c, h c y có ti n ñ , em gi n ñ n m t tháng không nói chuy n cùng ông... "Em th a hi p ?" Anh h i. Tôi g t g t ñ u."Hi n t i ng m l i, ông ñúng, ông so v i em tr i ñ i hơn, nhìn xa hơn... H c y không có gì không t t, lương cao, ñư c ngư i tôn tr ng, còn v ti ng khóc than cùng mùi máu tươi, quen r i, cũng th y ch u ñư c." Anh nhìn ng n ñèn phía xa xa."Anh và em v a v n tương ph n, anh t nh li n mơ ư c làm th y thu c, chính mình m m t nhà b nh vi n, có kh

năng tr b nh c u ngư i...Ông y v n ph n ñ i, hai ngư i kh c kh u su t hai tháng, cu i cùng..." "Anh v n là n p vi n y h c. Anh th ng." Anh cư i cư i cay ñ ng. "Th ng thì th nào, v n là b ông y n m trong tay! Anh không nghĩ ñ n Nh t B n, nhưng ông y ép anh ñ n." "L n này ông l i ép anh làm cái gì?" Anh giương m t nhìn tôi, mu n nói cái gì, l i nh n xu ng, l c ñ u."Không có gì! Già h ñ ... ð ng ñ ng ông y!" Khi anh nói câu cu i cùng, có ñi m b t ñ c dĩ, có ñi m dung túng, cũng có chút không th nói ñáng yêu. Dù sao cũng là ph t , dù kh c kh u như th nào, ñ i l p tái như th nào, th y chung cũng không g t b ñư c huy t m ch tình thân. ... "Anh có ñói b ng không?" Tôi nhìn anh cư i nói."Em nư ng gà cho anh ăn!" "Anh s p ch t ñó r i!" Mâu thu n cùng ưu thương th c d dàng li n l ng ñ ng l i . Chúng tôi l i vui v ñ ng lên, v a nư ng gà, v a ăn, ti ng cư i không ng ng. Không b ngư i qu y r y, nhìn thành th c nh ñêm, ăn m v th t nư ng, trò chuy n ... Khi ñó, th t s nghĩ ñ n không có gì ñau xót là không vư t qua ñư c, hai ngư i cùng m t ch , là ñ r i. ... Di p Chính Th n thương th h i ph c vô cùng t t, không bao lâu li n b băng v i, tay có th t do ho t ñ ng.

Tôi b ng nhiên có chút hoài ni m, vào nh ng ngày anh b thương l i vào tôi. M t hôm, khó có ñư c ngày ngh , tôi không c n ñi phòng thí nghi m nuôi t bào, tôi ñ ng t i ban công, ñ m chìm trong ti ng nh c l p ñi l p l i t phòng bên c nh truy n sang, bài “thiên hương” . Liên t c trong n a tháng ăn ñ nh , anh ñi ra ban công, tràn ng p hy v ng h i tôi: "ð ăn m ng thương th c a anh ph c h i như cũ, em h n là nên m i anh ăn l u cay?." Tôi nói: "T t, hôm nay em v a v n ñư c ngh , anh ñi mua th c ăn." "ðư c!" "Ch m t chút, anh mua nhi u chút, em s g i c Lý Kh i." "Vì cái gì g i h n?" "Làm thêm c a hàng ti n l i là anh y giúp em gi i thi u , em h a s m i anh y ăn l u ." Tôi th y v m t anh âm tr m bèn nói: "Anh không thích thì thôi, không g i ..." S c m t anh hơi hòa hoãn, tôi b sung m t câu: "Hôm nào em m t mình m i anh y ăn." Di p Chính Th n suy tư m t chút, nói: "Không b ng g i t t c m i ngư i cùng nhau t i cho náo nhi t." "Cũng t t a!" Tôi hưng ph n mà nói: "Chúng ta l i chơi trò chơi gi t ngư i?!" "ðư c! Anh g i ñi n tho i h n b n h ." Trò chơi gi t ngư i là trò chơi nhà tr chúng tôi thư ng lưu hành. M i ngư i t p trung cùng m t ch , chơi trò chơi, tâm s , câu thông tình c m. Tôi lúc v a m i t i tham gia m t l n, b Phùng ca, b n h làm cho cư i c bu i t i. Ch ng v ng, mư i m y ngư i ng i vây quanh cùng m t ch , vô cùng náo nhi t, ăn u ng nhanh nh u m t hai gi , r t c c cơm no rư u say.

Trò chơi b t ñ u, n i quy cũ, ngư i thua ph i u ng m t bát l n rư u ñ y. Không bao lâu, t t c m i ngư i có chút men say, duy ñ c Di p Chính Th n th c t nh táo, b i vì tư duy lô-gích cùng s c phán ñoán c a anh ñ u vư t quá ngư i thư ng sâu s c, anh dù làm sát th , hay là c nh sát, chưa bao gi b thua. Có m t ván, tôi cùng T n Tuy t b t h nh b t trúng sát th , T n Tuy t b c nh sát ñã phát hi n, tôi kh n trương n m trong tay h c ñào A. ð n phiên Di p Chính Th n nói chuy n, anh dùng ánh m t tìm tòi, nghiên c u bi u tình c a m i ngư i, cu i cùng d ng trên m t c a tôi... Ánh m t chúng tôi giao nhau trên không trung, tôi c ý ñ i v i anh nh t nh t cư i, m y ph n e l , vài ph n tình c m. Anh nhìn tôi, m m cư i, ánh m t toát ra m t c m giác nhu tình cùng tín nhi m ... Quan toà n i gi n."Hai ngư i các ngươi thi u m t ñi mày l i, nhanh lên nói chuy n!" Anh gi t mình hoàn h n, nhìn v phía m i ngư i, ñưa ra quan ñi m c a mình."Nh t ñ nh không ph i là B c Băng..." Ý cư i c a tôi càng sâu..."M nhân k " hi u qu ! Vòng th hai b t ñ u. Quan toà nói: ð ngh sát th tr n m t. Tôi m m t ra. Quan toà nói: ð ngh sát th gi t ngư i. Tôi giơ tay, ch hư ng Di p Chính Th n. Quan toà nói: trò chơi ch m d t, c nh sát ñã ch t! Anh m to m t... Nhìn tay c a tôi ch , ñôi m t thông minh s c x o làm say lòng ngư i.

"Tôi thua!" Anh th t sâu th dài. M t c nh sát khinh b anh."S p ch t ñ n nơi, còn thay sát th gi u di m!? Ngươi thương hương ti c ng c, ngư i ta cũng không h th lưu tình..." "Ngươi nha ch t m t chút cũng không oan! U ng rư u ñi!" Châu ca b ñá xu ng gi ng. Di p Chính Th n cư i kh m t chút, bưng m t ly rư u tràn ñ y, u ng trong m t hơi... Phùng ca hư ng v phía Di p Chính Th n, ch p ch p m t, nói b ng gi ng Thiên Tân ñáng yêu."Bu n b c làm gì? Ch t dư i hoa m u ñơn, thành qu cũng phong lưu!" Tôi b b n h cư i nên chút ngư ng ngùng."M i ngư i tư tư ng ñ ng ph c t p như v y, Em cùng Di p sư huynh là quan h hàng xóm thu n khi t." "Thu n khi t?" Phùng ca cư i ñ n th p ph n khoa trương."Em th h i Di p ñ i soái ca, h n có bi t hai ch a 'Thu n khi t' không?" Tôi xin giúp ñ mà nhìn v phía Di p Chính Th n, ch anh làm sáng t . Anh tà tà t a lưng vào gh ng i, khóe mi ng kh nh ch lên, ñưa ra m t tia khiêu khích: "Không bi t!" Tr thù, thu n túy tr thù. "Trên th c t ..." Di p Chính Th n làm tư th ñ i chân, li c nhìn v phía Lý Kh i, không nhanh không ch m m mi ng: "Anh ñ i v i em ñ ng cơ v n... Phi thư ng không thu n khi t... ð ng nói em không bi t." Có ngư i n ào, có ngư i m to hai m t ch xem k ch vui. Có ngư i h i: "Có bao nhiêu không thu n khi t? Nói cho nghe m t chút!" Có ngư i h i: "Th này có tính th l hay không?" Anh th này mà g i là th l , anh rõ ràng là...

Quan toà n i gi n: "ði! ði! Hai ngư i các ngươi ñi sang phòng bên ti p t c 'Qu nhân tình chưa xong', ñ ng ch m tr chúng ta chơi trò chơi gi t ngư i!" Di p Chính Th n th t s ñ ng lên."Tôi còn ph i hoàn thành m t báo cáo, m i ngư i ch m rãi chơi!" ði r i, tôi r t c c nh nhàng th ra. Ai ng , trư c khi ñi, anh c ý nhi u ñ n bên c nh tôi, hai tay khoác lên trên vai tôi, nghiêng thân ñ n g n sát m t tôi, ñem "Không thu n khi t" suy di n vô cùng nhu n nhuy n."Nha ñ u, trong ch c lát ñ ng quên qua giúp anh tr i giư ng chi u!" M i ngư i kinh ng c thêm ánh m t ám mu i t xoát xoát nhìn v phía tôi. Tay anh không ph i t t hơn r i sao? Tôi ng nh h ng ñem nh ng l i này nu t xu ng, hung hăng c u ñùi anh. Anh c m th y m mãn quay v nhà tr , lưu l i tôi m t mình c ñêm ñón nh n ánh m t nghiên c u cùng thăm dò c a m i ngư i. S m bi t hôm nay, lúc trư c th t không nên nh t th i m m lòng, giúp anh ñ i chăn ga, thu n ti n tr i l i giư ng. Tr i làm b y v n còn tha th cho, t làm b y không th s ng a! …

Chương 10 : M ng cũ n ng n
Lúc ñưa m i ngư i v , tôi h n h n v t t i phòng Di p Chính Th n, hiên ngang l m li t ñi v hư ng bàn anh, v a ñ ng v a v bàn. "Di p Chính Th n, anh có ý t gì?" Anh không nhanh không ch m vi t n t b n báo cáo d dang, khép l i máy tính, ng ng ñ u lên, n a c áo sơ mi l ra ñư ng cong tuy t ñ p c a c cùng xương quai xanh... "Em t i giúp anh tr i giư ng chi u sao?" Tôi nháy m t, ng p ñ y o não, ngây ng c mà ñ ng yên m t ch , ñã quên m t thao thao b t tuy t nói câu sau. Anh ñ ng lên, ñi t ng bư c v phía tôi, tôi bư c lui v phía sau mãi ñ n lúc d a lưng vào tư ng, không còn ñư ng th i lui. Tay trái anh ch ng trên tư ng, tay ph i c m c a tôi ít tóc, vu t ve trên ngón tay."Em h i anh hôm nay có ý t gì sao?" Tôi m m t g t ñ u. ðúng, là mu n h i cái này. "Anh nói như v y trư c m t nhi u ngư i... , b n h v sau th y em th nào nha?" Tôi không ti n ñ ng khí a! Tôi rõ ràng theo k ho ch là ph i r ng to . Anh dùng ng ñi u ñi n hình hoa hoa công t nói."Anh mu n ñ t t c m i ngư i bi t, em là c a anh..." "Em không ph i. Em l n trư c ñã nói r t rõ ràng: em không nghĩ thay ñ i hi n tr ng." "Hi n t i không ph i, ch m rãi s là." Anh cư i, th p ph n gian trá."T i ñây lúc này, anh ñương nhiên s không ñ nam nhân khác nh thương em." "Nhưng là... Trên ñ a c u n nhân t t nhi u ñ n như v y, anh vì cái gì l i nh thương em?"

"B i vì, anh c n m t ngư i n u cơm, gi t giũ cho anh, tr i giư ng chi u, chăn màn, còn không c n ñòi báo ñáp." "Anh không c n..." Tôi v a ñ nh nói anh không c n phí tâm cơ như v y, anh c t ñ t l i tôi. "Có th ng cùng, anh th y cũng r t t t ." Tr b Di p Chính Th n, tuy t ñ i không có nam nhân nào có th ñem l i nói vô s như v y nói ra m m h p lý h p tình. Tôi toàn thân phát s t, ít nh t năm mươi ñ . "Mu n như v y ñ n ch anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn ch m ch m vào môi tôi, m t d n ñ sát vào. Tôi th t kinh ñ y anh ra."ðã khuya, em ñi v trư c !" Ch y ra phòng c a anh, tôi ng a m t lên tr i th dài. Vì cái gì sát phòng tôi l i có m t con s c lang như v y! Th n ph t a, c u c u tôi ñi! *** Tr i qua m t bu i t i t v n lương tâm, tôi quy t ñ nh cùng anh b o trì kho ng cách, kiên quy t không th ñ cho s c lang này t ng chút m t ăn mòn phòng tuy n kiên cư ng c a mình. Hôm nay không có ti t, tôi phòng nghiên c u quan sát quy ph m th c nghi m, cùng phó giáo sư th o lu n m t chút k ho ch nghiên c u ti p theo. V n ñ nh ñi ñ n phòng nuôi vi khu n nhìn xem t bào tôi nuôi th nào. ði t i c a, l i th y t m lưng kia... Qu n áo tr ng như tuy t, thanh d t như mây bay. M t bóng ngư i hơi nghiêng, l ra m t mày ôn nhu n như ng c. Lòng m t tr n lo n quý. M i khi Di p Chính Th n m c vào áo choàng tr ng, mang theo cu n sách, anh ñ t nhiên bi n thành m t ngư i khác, trong ánh m t không còn có

khinh m n, toàn b ñ u là ñ i v i cho sinh m nh quý tr ng cùng nghiêm c n. ð i m t v i anh như v y, có ñôi khi, tôi s có lo i o giác: ñây m i chân chính là anh... ði ñ n trư c c a, tôi v ng tr m xuyên qua l p c a s th y tinh nhìn anh, chóp mũi không ñ ý ñã ñ ng vào th y tinh mát l nh. Nguyên lai Di p Chính Th n hư ng d n m t sinh viên m i t i như th nào ñ làm gi i ph u h n ch sinh s n cho chu t b ch, c t b noãn sào. Con dao m trong tay anh, nh lay ñ ng, t a ra ánh sáng màu b c. Tôi l n ñ u tiên phát hi n mùi máu tươi tràn ng p khi làm th thu t cũng s là ñ c ý như th . Ph u thu t ch m d t, anh ñ i kim khâu, linh ho t mà khâu l i mi ng v t thương nh cho con chu t b ch. Làm xong h t th y, anh ñem băng g c qu n ngay ng n, m m nh mà ñ t trên ngư i con chu t, trong ánh m t toát ra thương ti c cùng áy náy... Cái ánh m t này làm cho tinh th n tôi ho ng h t th t lâu, ñ n khi Di p Chính Th n ñi ra, tôi cũng không bi t. "Nha ñ u? Em như th nào ch này?" Anh có chút kinh ng c, c i cái găng tay, tháo xu ng kh u trang màu tr ng. Cái ñ ng tác này a... Th t s khiêu chi n tôi s c ch ng c m u ch t. "Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nh n!" Tôi th t sâu l c ñ u, c ñem chôn n i tâm rung ñ ng th t sâu. "Ai! Anh không ch có thích tàn phá không bi t bao cô gái, ngay c m t con chu t cái cũng ra tay! Nam nhân mà gi ng như anh không có thu c nào c u ñư c! Không có thu c nào c u ñư c!" Di p Chính Th n n n cư i, l y tay ch ñi m ñi m cái trán c a tôi."Nha ñ u, em có th vũ nh c nhân cách c a anh, ñ ngh không c n vũ nh c hành vi ch c nghi p c a anh. Anh là m t th y thu c, phi thư ng có ch c nghi p ñ o ñ c."

"Di p th y thu c, tôi không qu y r y ngài tr b nh c u ngư i, m i!" Tôi làm m t tư th m i, ý b o anh có th mu n làm gì thì làm, không c n cùng ch này nói chuy n phi m v i tôi. Di p Chính Th n nhìn xem ñ ng h ."Th i gian không sai bi t l m, ñ ng th i ăn cơm trưa ñi." "T t!" Tôi th c vô t i mà nhìn anh."Em h n T n Tuy t." "Kia quên ñi! Anh quay v phòng nghiên c u u ng cà phê." ... "U ng cà phê ñ i d dày không t t!" Tôi âm th m th dài, h n chính mình không nên trông nom vi c s ng ch t c a anh, c tình nh n không ñư c quan tâm anh."Quên ñi, em mang c p l ng ñ t l nh phòng nghiên c u t ng hai, anh c m l y mà ăn." Ánh m t c a anh toát ra vui sư ng sáng bóng."V y còn em?" "Em không mu n ăn cơm th a, ñi căng tin ăn ñ i ti c!" "C m t !" ... M t mình ng i góc căn tin, trư c m t bày m t chén mì, tôi trong ñ u bu n b c u ng m t h p, vô cùng hoài ni m bu i sáng hôm nay lúc năm gi ng d y làm ñ u hũ ma bà cùng cung b o kê ñinh... Ai! Nhưng có th trách ai, còn không ph i chính mình th p kém, không ch ng l i ñư c "S c ñ p" mê ho c! Tôi oán h n mà há mi ng ăn m y mi ng mì, ñ t mi ng, ñem nó tr thành ngư i vô lương nào ñó mà dùng s c nh m nu t. Mi ng m ng: “Di p Chính Th n ñáng ch t, Di p Chính Th n vô s , Di p Chính Th n hoa tâm.... Toàn b b tôi ăn nát, nu t vào trong b ng." M t cái c p l ng màu h ng nh t ñ t r t quen m t nha? trư c m t tôi, như th nào th y

Ti p theo m t ngư i nhìn càng quen m t ng i trư c m t tôi."Ăn c a em có m t c p l ng mà thôi, không c n ñem anh ăn nát, nu t vào b ng ñi?" Mi ng tôi phun c mì ra. Anh ch m r i rót cho tôi m t chén nư c. Tôi v i vã u ng m t h p l n."Sao anh l i t i ñây?" "T n Tuy t v a tìm anh." "Ân?" Tôi s ng s t: "Cô y tìm anh làm gì?" Anh không tr l i mà nói."ð i lát n a ñi, anh ñi mua ñ i ti c cho em ăn." Không bao lâu, món tôi thích nh t: chân gà nư ng, cá nư ng, cơm th t bò, còn có th tư ñ y c m t bàn. Anh cư i s s ñ u tôi."Ngoan, t t ăn, ch m rãi ăn, ch m rãi m ng! Coi ch ng ngh n!" Th n ph t a, ngươi ñang ng sao? *** Bu i chi u tan ti t, tôi tr c ti p ñi c a hàng ti n l i làm thêm, hôm nay ph i liên t c làm sáu ti ng, tr n ngày hôm qua ngh . R t c c làm ñ n khuya, khi kim ñ ng h ch hư ng mư i m t gi năm mươi lăm phút. Ch còn năm phút ñ ng h cu i cùng, nh t i chính mình lát n a kéo lê hai chân m i nh cô ñơn quay v ch , tôi th y th t không tình nguy n ti p t c làm liên t c sáu gi . B n lon bia m t tr i ñ t trên bàn thu ngân, tôi buông buông c tay, l v l phép tươi cư i v i khách hàng: "Hoan nghênh quý khách." ð n khi nhìn th y khuôn m t nam nhân ñ u tu n lãng, ý cư i trên khuôn m t c a tôi càng n ra vô h n."Sư huynh? !"

Tôi s m ñem vi c b o trì kho ng cách bay lên ñ n chín t ng mây. "Anh v a v n ñi ngang qua, th y hơi khát nư c." Anh thanh toán, thu n tay m ra m t lon, d a lưng vào qu y bên c nh u ng m t ng m, t v chính mình qu th t r t là khát nư c."Em m y gi tan t m?" "Mư i hai gi ." Lúc này, Lý Kh i nh n ca ñi t i, nhìn thoáng qua Di p Chính Th n, trong m t không che d u chút toát ra ý không ñ i th y. Di p Chính Th n làm b như không có th y, ti p t c cùng tôi nói chuy n: "Trùng h p như th ? Anh ti n ñư ng ñưa em tr v ." "Cám ơn!" Tôi theo t qu y l y ra con gà nư ng anh v a nhìn, dùng túi ñóng gói, giao cho anh: "Em làm, c m mà n m th !" Anh không khách sáo v i tôi, ti p nh n, r i ñi ra ngoài. Tôi vào phía sau thay ñ i qu n áo, buông tóc ñi ra kh i c a hàng ti n l i. Anh ng i ngo c tay. chi c xe th thao màu xanh ng c, hư ng v phía tôi ngo c

"L i ñ i xe?" " ! Ngày ñó em nói xe c a anh r t x u, anh tr v càng xem càng th y nó x u." "Ch tìm l y c lãng phí." Anh không cho là ñúng mà nhíu mày. Trên ñư ng xe không nhi u l m, anh lái th t s ch m. Tôi cu n mình ng i trên gh da th t tho i mái, ñ ng su t sáu gi chân v a tê v a m i, mà ra ngay c khí l c nh ñ u không có, nh m m t l i, nh …quá hô h p trên ngư i anh nh nhàng mà khoan khoái v b c hà, ñ c ý ng trong ch c lát.

Chương 11 : N hôn ñ u tiên
"M t m i?" Di p Chính Th n h i tôi. "..." Tôi ngay c g t ñ u ñ u lư i. "T i gì mà làm kh chính mình, tìm m t nam nhân t t chi u c em ñi." "Em ñang ñi tìm." Tôi m to m t, khuôn m t anh ý v sâu xa g n trong gang t c, ngũ quan cùng góc c nh rõ ràng nhưng không ñông c ng, ánh m t l nh lùng l i mang theo chút ánh m t tr i ôn hòa, tôi thích nh t ánh m t anh, khép h thì mê ho c, m m cư i thì trong v t, suy nghĩ sâu xa thì sâu th m. T ng th có th nói, anh ch t nhìn qua r t tu n tú, càng ng m càng có hương v ... B t kỳ th y ánh m t nóng b ng c a anh, tôi v i vàng ñem m t chuy n hư ng v phía trư c."Lý Kh i h n em cu i tu n ñi hát Karaoke..." "H n? H n ngay c chính mình ñ u nuôi không n i, còn có th chi u c em?" "Th còn Châu ca dư i l u ñư c không? Tôi c m th y con ngư i cũng không sai, có v tr m n ..." "Em không l m ñi? ! H n cũng có th làm chú c a em." "Nào có khoa trương như v y! Anh y m i hơn em có b y tu i, tuy b d ng ch hơi có chút già." C bi n b ch thêm cho h p lý.

"Anh cũng không tin em khi em nhìn th y n p nhăn th t sâu nơi khóe m t h n, s không nh t i cha già c a em." Tôi m u máo, không th không th a nh n, có khi cũng ñúng. "V y anh c m th y ai thích h p?" Tôi h i. Di p Chính Th n n n cư i, l ra hàm răng ch nh t tuy t tr ng.V m t luôn cư i ñ n x u xa c a anh, l i ít khi cư i như v y "Tinh khi t" cùng "Chính" : "Em… không b ng lo lo l ng l ng ñ n anh ñi?" Tôi tà tà con ngươi nhìn anh."Quên ñi! Ngư i sao ho cũng bi t: anh ñ i xe t c ñ nhanh, ñ i n nhân t c ñ nhanh hơn. Em ñây là m t cô gái thiên chân ngây thơ, làm sao tr i qua ñư c hoa hoa công t vô tình tàn phá c a anh." "ðó là th t c ñ i v i anh thành ki n." Ta cư i l nh."Quan ñi m T n Tuy t cũng ñ i bi u cho th t c thành ki n? " Nghe th y hai ch T n Tuy t, anh nh gi ng nói th m m t câu, tôi nghe như là "Shit!" "Anh cùng T n Tuy t không có gì! Không ph i lo i quan h như em tư ng." "V y là cái gì quan h ?" "Tóm l i, anh ngay c ngón tay cô y cũng chưa ch m qua." "ðiêu!" M t con s c lang cùng m t m n Hokkaido n a tháng, ngay c ngón tay cũng chưa ch m, dùng ñ u ngón chân nghĩ cũng khó có kh năng! ðau ñ u , tôi vô l c l i cùng anh tranh cãi, nhìn v phía ngoài c a s , hai tay ñè lên cái trán. Xe im l ng ch y ch m trên ñư ng, tr i qua t ng căn nhà nh , m i m t căn nhà trư c c a ñ u có vài g c hoa chăm sóc t m b i n ch nhân.

ðúng là ñ u mùa xuân, các lo i mùi hoa h n ñ ng th i, n ng ñ m xông vào mũi. G n ñây, ñi nhi u trên con ñư ng này, tôi b t ñ u nghĩ t i m t cái nhà như v y, xa n i thành huyên náo, ch c n m t ch yên tĩnh. S có ng n ñèn vàng nh t theo b c màn chi u ra, chi u sáng lên c a ch trư ng phu v nhà. ðáng ti c, phòng mua không n i! như v y t i Trung qu c r t xa x , tôi bán mình ñ u

ð n m t ngã r con ph , anh ñem xe d ng l i, ñ y tay c a tôi ra, m m nh mà giúp tôi mát xa huy t Thái Dương. Không h là môn sinh ñ c ý c a Giáo sư ði n Trung, th thu t mát xa c a anh không ph i ch t t, l c ñ o cùng huy t v b m không sai chút nào. Th n kinh căng th ng nh anh an i d n d n buông l ng xu ng dư i... Tôi toàn thân th l ng, tho i mái mà giãn khuôn ngư i."Cám ơn!" Xoa xoa, tay anh ch m rãi ñi xu ng phía dư i, lúc nh lúc n ng n cho tôi xương c …xương b vai…lưng… Bi t rõ anh l i chi m ti n nghi c a tôi, tôi v n nghĩ luy n ti c th pháp mát xa cao siêu c a anh, do tay anh trên ngư i tôi thăm dò xung quanh… "Nha ñ u, ñ cho anh chi u c em ñi." "Anh v n ñ u chi u c em." N u không anh không vào lúc n a ñêm mư i hai gi ñêm ñi ngang qua c a hàng ti n l i. Tâm tư c a anh tôi bi t, tâm tư c a tôi anh không hi u... Anh vươn m t cánh tay vòng ñ n trư c ngư i tôi, ñem tôi ôm vào trong lòng anh, môi ñ sát vào tai tôi nói. "ð ng ngư i khác nói, ph i tin tư ng c m giác chính mình." Ánh trăng xuyên qua lá cây loang l . Ng n ñèn xe th thao màu xanh lam.

Cư ng không ñư c nam nhân ngàn v n nhu tình. Không khí qu là hài hòa! Tôi nên ra v e l mà d a vào trong lòng anh, ñ m t h i: "Anh có th h a h n yêu em c ñ i m t ñ i sao?" Th t là m t c nh phong tình khó hi u Tôi hung hăng lư m anh m t cái, ñ y anh ra: "Em c m giác anh ñói khát khó nh n, s thú tính, ñem em ăn làm m t t nh, b thây ch n hoang dã." Anh gi n ñ n m c nghi n răng nghi n l i."Anh nên ki m tra toàn di n th n kinh c a em !" "ð ngh c a anh, em s lưu tâm, Di p th y thu c!" Tôi nói. "ðã khuya, em ph i ñi v ." Vào n a ñêm lúc này, ph v ng không ngư i, nói chuy n yêu ñương không ph i là sáng su t l a ch n! ... Anh ñem xe ñ ng dư i l u nhà tr , chúng tôi cùng lên l u. ði ñ n c a phòng, th y tôi m c a, tà tâm c a anh v n không h t, "Chân thành" mà th nh c u: "Này chân gà ngu i, em giúp anh ñun nóng ñi." "Tr v l y lò vi sóng c a anh mà ñun." “lò vi sóng c a anh h ng r i." "V y dùng lò nư ng." "Cũng h ng r i!" Tôi cũng không tin, cái lò nư ng cùng lò vi sóng c a anh tám trăm năm không dùng l n nào làm sao mà h ng, nói nh m mà thôi. Nhưng là, tôi th t là không có ti n ñ b ánh m t chân thành cùng tràn ng p ch mong mê ho c, không ch u ñư c nói: "Vào ñi." Sau ñó, tôi c th d n sói vào nhà .

V a vào c a, anh t nhiên như không ph i ngư i ngoài m máy tính c a tôi, thu n th c mà ñánh m t mã, m ra b n nh c cũ l n trư c – th t phi n tình, cái lo i ngư i này. Tôi ñi qua không chút khách khí t t ñi, thay ñ i bài hát khác c a Châu Ki t Luân Th t không tư tư ng "R ng r ng cáp h c!", ñinh tai nh c óc. "Mau ăn, ăn xong ñi mau! Ta mu n ñi ng !" Th a d p tôi ñi ñun nóng chân gà cho anh, anh l i ñ i b n nh c v a nãy, ng i trên giư ng m bia, m t ngư i t rót u ng m t mình, có v nhàn h tho i mái. Tôi v a th y, gi n ñ n b t cư i. "Di p Chính Th n, n u anh nghĩ ng i ñây câu gi , li n có cơ h i l a ñ n trên giư ng em, anh li n sai l m r i. Anh có ng i ñ n h ng ñông, cũng không có kh năng.!" Anh l i m ra m t lon bia ñưa cho tôi, cư i cư i."Anh mà mu n n m, m y tháng trư c là có th , không c n ch cho t i hôm nay. Ng i xu ng cùng anh u ng chút bia." "Em t u lư ng không t t, m t lon s say." Anh nghe v y, hai tròng m t lóe lóe sáng lên. Tôi ñoán ñ n anh nghĩ cái gì, tr c ti p ch t ñ t tà ni m."Anh ñ ng mu n cho em u ng, em m t ng m s không u ng!" "ð n giúp anh ng i trong ch c lát ñi." Anh ch ch v trí bên ngư i, th y tôi không ch u, m i xu t ñòn sát th ."Anh ngày mai ph i v nư c." "Cái gì?!" Tôi tư ng mình nghe nh m, l i h i m t l n n a."Anh nói cái gì?" "Anh có chút vi c g p, ngày mai ph i v nư c m t chuy n." "Chuy n gì v i v như v y?" Tôi h i.

"Gia s ." Anh ng n g n mà tr l i tôi, có th th y ñư c ñ i v i ñ tài này không mu n nói ñ n. T ngày mai tr ñi không c n lai lo l ng s c lang mơ ư c tôi, tôi nên cao h ng m i ñúng, th nhưng th t s cao h ng không n i. C ngư i v ng v , không ch nào d a vào. "Khi nào thì có th quay l i?" Gi này kh c này, trong não tôi ch quan tâm m t v n ñ này. "ð i khái n a tháng, trong kho ng th i gian này ñi n tho i di ñ ng c a anh s không thông, em không c n g i ñi n tho i cho anh." "Nga!" Tôi ng i xu ng, d a lưng vào ñ u giư ng, ñ u d a vào chi c g i m m m i. Âm nh c th t s th c phi n tình. M i m t m t âm ñi u ñ u có th châm ngòi ñ n th n kinh y u ñu i... Làm cho tôi l i ña s u ña c m mà h i."Anh th t s thích em sao?" Anh ng a ñ u u ng m t ng m bia." !" "Thích em cái gì?" "Hoàn m !" Tôi cư i kh , nam nhân sao không th có chút d i trá, s không nói l i ngon ti ng ng t, gi ng như nam nhân khác, gi b nói: thích vì tôi t t, thi n lương, hi n lành, ho c là ñáng yêu... Gi là th , th t hư ng th a! "Anh thích nhìn em b dáng làm vi c th t s . N u cơm, ñi h c, phòng thí nghi m chăm sóc t bào... Còn có, bi u tình lúc m ng anh... càng ñáng yêu!" Anh ch c thích nh t là xem b dáng tôi lúc thoát qu n áo! Tôi lòng thay anh b sung thêm tr ng ñi m. trong

Nam nhân a! Vĩnh vi n là m t ñ ng v t sinh th c khí quan chi ph i c m quan!

Anh nhìn tôi, qua ñôi ñ ng t nhìn th y tôi ánh m t sương mù... Th y lư i có v khô, tôi trong lúc vô ý bưng bia lên u ng m t ng m, m t gi t bia màu vàng nh t lưu t i khóe mi ng, anh ch m dãi l y tay, giúp tôi lau ñi... ð u ngón tay ch m vào môi tôi thì tôi không th không th a nh n, tôi có c m giác... r t mãnh li t... Tôi ngăn tay anh, v a ñ nh cách xa anh m t chút, tác phong c a anh khác h n ngày thư ng. Ôm c tôi, ñem tôi c ñ nh trên hai tay anh cùng giư ng ng Tôi ñ u óc nh t th i ng n ñi, h i câu ñ c ngu ng c: "Anh mu n làm gì?!" "Vì d phòng anh không ñây trong kho ng th i gian này có ngư i th a cơ mà nh y vào, anh quy t ñ nh ñem g o n u thành cơm..." Tôi ch ch phía bên kia: "N i cơm ñi n bên kia!"

Anh l c ñ u, hai tay b t ñư c c tay tôi, ñ t sau lưng tôi. "Ch anh ñem em n u chín, l i làm c a riêng. Như v y n a ñ i sau c a anh là không c n lo ăn, lo u ng, không lo không có ngư i ng cùng anh..." S c lang này nói chuy n cũng không th th t s như v y, nói d i m t chút cũng s ch t a! "Anh vào ng c giam cũng có th không lo ăn, không lo u ng." Uy hi p c a tôi không quá h u l c, anh căn b n không ñ trong lòng."Em yên tâm, anh luôn luôn không thích dùng s c, anh s cho em cam tâm tình nguy n..." Th y môi anh ch m rãi t i g n, tôi nh t th i tránh né, môi anh d ng l i sau vành tai. Toàn thân ñi n gi t, như tê li t. ðôi môi ôn nhu n theo vành tai ñi ñ n bên gáy…

Tôi c g ng c rút ra hai tay b anh ch tr , b t ñ c dĩ nh n ñư c hơi th như l a nóng c a anh, s h u giãy d a ñ u là phí công. Như v y g i là "B t ñ ng cư ng", thì cái gì g i là Q*J? ! Môi anh m t ñư ng duy n hôn môi c a tôi, ư t át m m m i, t m ñ m hương v bia. Tôi run lên, m t tr n khoái c m mãnh li t cùng kích thích theo ñôi cánh hoa kéo lên ñ n ñ i não. "ð ng..." câu nói k ti p tôi không còn có cơ h i nói, cũng không mu n nói hơn n a. Môi cùng môi ñ ng ch m cùng m t ch , nhè nh m t h p, linh h n tr m vào l a nóng dung nham, thân th như thoát kh i h ng tr n, l i khó thoát, kh i thoát…

Chương 12 : Tương tư tha thi t
N hôn c a anh v a ôn nhu, v a bá ñ o không th kháng c , g n như hút vào, như g n như xa c sát, l i có lúc như c n nhè nh . Tê cùng ng a, tràn ng p khiêu khích cùng tình thú. Thân th d n d n m m nhũn, vào trong lòng anh, ch còn l i có chút khí l c. Th a nh n, anh s p s a gây cho tôi c m xúc mãnh li t… ð p quá! Ng t quá! Th c say lòng ngư i!

Trư c m t tôi, ngoài tr i màu ñen, gió th i vào làm bay nh b c rèm màu ñ , ñ y tr i cây anh ñào màu tr ng, rơi xu ng h nư c màu ng c bích... N hôn th t dài, không bi t ngưng t , ch ñ i bao lâu, anh cùng tôi. Tôi không h ph n kháng, tôi cho r ng ngư i này nh t ñ nh là k t thúc c a tôi, tôi t i gì cùng s m nh ñ u tranh. Th yêu m t l n ñi, không so ño tr giá, cũng không so ño k t qu , ch c n quá trình tôi ñã nghĩ ñ p như th ... C m giác ñư c s thu n theo c a tôi, anh buông tay ra, ñ u ngón tay ch m rãi nâng phía dư i c a tôi lên, ñ anh có th hôn nh p càng sâu, càng hoàn toàn, càng toàn di n... Lư i anh linh ho t dò xét nh nhàng, tôi s m vô l c c tuy t, l i càng không mu n c tuy t, tôi hơi chút m ra ñôi môi, ñ anh thu n l i theo vào. L i l giao tri n, c m xúc mãnh li t tho i mái, h ng h c khí th c xát, nguyên lai th này chính là hôn, chính là yêu... Tôi nh m m t l i, hai tay ñ t lên vai anh, vòng qua c anh, ñáp l i s qu n quýt si mê, cũng ñáp l i toàn b anh yêu tôi. Qu n quýt si mê m t tr n, tay anh s so ng ñ n c tôi, thăm dò t i ng c... Nhè nh t ng ñ t t ng ñ t tê d i cùng ñau nh tác ñ ng toàn thân, kinh ng c, l l m, tôi không nh n ñư c hít vào m t hơi, hít vào hơi th c a anh, toàn thân như say b n r n. Không bi t quá trình th nào, m t tr n mê mu i qua ñi, tôi ng i th y mùi xà phòng gi t qu n áo hương hoa nhài thanh nhã, m i phát hi n chính mình ñã b t tri b t giác n m trên giư ng m m m i. Hơi m ra trư c m t mông lung, tôi th y ñáy m t anh ñ c ý mà quang mang... Anh ñương nhiên nên ñ c ý.

Như tôi m nh mi ng như th , r t cu c ngàn ý trăm thu n b anh ôm vào ng c, cam tâm tình nguy n m c anh mu n làm gì thì làm, r t cu c là ñ anh lên giư ng tôi... Tôi m t l n n a nh m m t l i, t ng cái cúc buông ra, làn khí l nh th i nh ñi nhi t ñ thân th . Môi anh theo nút th t ñã ñư c c i b , thăm dò xu ng phía dư i mà ñi. L a nóng ñ u lư i lư t qua m i t c da th t... Tôi d n d p mà hít th , b sung ñ u óc b thi u dư ng khí. "Mu n không?" Thanh âm c a anh tràn ng p h p d n. Tôi xoay khuôn m t h ng th u sang m t bên, không dám nhìn th ng vào anh v i ánh nhìn chăm chú th t sâu. Tôi nh l i b n cùng phòng ñ i h c m t ñêm ñã bàn, m i ngư i nh t trí cho r ng không nên d dàng cùng nam th y thu c k t giao, th c d dàng ch u thi t. B i vì sinh lý h c cùng th n kinh h c là môn b t bu c, ñ n nhân không th kháng c ñi m m n c m, b n h nh m m t là có th tìm ñư c... B n h s ñem ngươi n m trên giư ng, gi ng như ñi u tr c m m o cùng phát s t, d như tr bàn tay! Tôi lúc y hoàn toàn không tin, gi ng như li t n trinh ti t cư i nh t: n nhân không mu n, thì nam nhân khiêu khích như th nào cũng không ñư c. Cho ñ n hôm nay, tôi tin! Di p Chính Th n ch c n m t n hôn v a ôn nhu v a cu ng nhi t là ñ ñ cho tôi ngoan ngoãn ñi vào khuôn kh , không c n cái gì? Ngón tay hơi l nh theo v t áo c a tôi ñi vào, ch t m ch t l nh, qua xương sư n, cho ñ n ng c... Tôi bi t ti p theo s phát sinh cái gì, m t chút kh n trương, m t chút ch mong, tay n m ch t lên ga giư ng.

"Thích không?" Anh nh t nh t cư i, n cư i hư h ng. ð ng th i, tay anh ñi d n t i váy dư i ñùi tôi, theo tay anh, toàn thân tôi như nóng lên, c n ch t môi dư i m i không rên r lên ti ng. "Ưm!" M t ti ng h nh , theo xoang mũi theo phát ra. Ý cư i c a anh càng ñ m, khi thân anh ñè lên ñ n... T i ñây, m t th i kh c m u ch t... Tôi nói v i anh: "T n Tuy t!" Anh gi t nh khóe mi ng ñùa c t."ð i m t phương pháp sáng t o hơn d i ñi l c chú ý c a anh." Tôi giãy d a v hư ng c a s , dương c m t ñ c."Th t s , em không l a anh, cô y hình như ñ n ñây." Anh n a tin n a ng , quay ñ u nhìn phía ngoài c a s s m không có ngư i, quay ñ u c i n t cúc áo cu i cùng, lúc này, chuông c a vang lên. Ti ng chuông c a bén nh n vang lên trong ñêm yên l ng, nhi t tình c a tôi ch t ph c h i, t chi khôi ph c khí l c. Cô y ñ n... R t ñúng lúc! Có c m giác qu n bách c a ngư i b b t gian t i giư ng, tôi v i vàng giãy anh, ch y hư ng c a."Ai a?" "T là T n Tuy t..." Tôi s a sang l i m t chút qu n áo, cài l i v t áo ñã b s c lang c i b , chà sát ñ n ñ lên ñôi môi ư t át, m c a, m t c cư i "Có chuy n gì v y?" " c ng máy tính c a t b h ng, mu n mư n phòng b n còn sáng, không qu y r y b n ng ñi?" Ai! Hơn n a ñêm c ng máy tính cái gì a! "Không! T v a tr v , b n ch m t chút, t ñi l y cho b n." c ng c a b n, th y ñèn

Tôi không b o cô y ti n vào ng i, không ph i s hãi mà không ñành lòng ñ cô y ñ i m t v i tính c nh như v y. V i vàng l y c ng, tôi nhìn th y cô y ng n ngư i nhìn ch m ch m vào ñôi giày nam trư c c a, tay c m th y n ng tr ch, lòng co rút ñau ñ n m t chút, vì cô y! Cũng vì chính mình! "N i cơm ñi n c a t b h ng, nh anh t giúp t tu s a." Cô y g t g t ñ u, cư i ñ n th p ph n mi n cư ng."Anh y th c am hi u giúp ngư i ta tu s a này n ." T n Tuy t chuy n ngư i, ch n ch m t chút, l i xoay ngư i l i h i tôi, "T có m y câu mu n cùng anh y nói, có th ch ?" "Nga!" Tôi xoay ngư i tr l i phòng, th y Di p Chính Th n n a thân trên tr n, vô liêm s n m trên giư ng c a tôi, m t cơn gi n vô c thoát ra. Tôi dùng h t toàn l c ñ p chân Di p Chính Th n m t phát, h gi ng nói: "ði! N u nhàn r i không có vi c gì thì ñi theo ngư i tình cũ c a anh mà ôn chuy n, cho cô y kh i l i ñ n ch em." Anh c n răng n ch ñau, theo hàm răng nghi n ra m t câu: "N nhân ch ng phân bi t ñư c th phi!" "Còn không ñi em dùng n i cơm ñi n ñ p ñ u anh." ... Di p Chính Th n m c xong qu n áo, v a s a sang v a ra c a. Tôi nghe th y ti ng T n Tuy t r t nh ."Qu y r y hai ngư i?" "Tôi ñã nói v i cô r t rõ ràng, tôi không thích cô..." "V y anh thích cô y sao?" Di p Chính Th n lãnh ñ m mà tr l i: "Tôi thích ai, không quan h t i cô." "Anh thích cô y?!" T n Tuy t cư i ñ n th c châm ch c, ti ng cũng r t l n.."Anh bi t thích là như th nào không? Anh không ph i mu n chơi ñùa,

chơi chán xong v t b ch ng thèm ngó t i! Di p Chính Th n, anh dám nói anh có th toàn tâm toàn ý ñ i v i cô y, anh dám nói anh ngoài cô y s không cư i…?!" "T n Tuy t, cô là ngư i thông minh, ñ ng làm chuy n ngu xu n h i ngư i h i mình. OK? !" Ti ng c a anh th t l nh, l nh ñ n n i toàn thân phát lanh. Có m t ngày, anh cũng s ñ i v i tôi nói như v y sao? ! Tôi c m l y lon bia Di p Chính Th n u ng m t n a, môi, ñ t anh v a u ng, l nh l o, chua xót! trên ch

"Em không mu n thương t n b t lu n k nào, em ch hy v ng anh không l i làm t n thương Ti u Băng!" T n Tuy t l n ti ng nói. ... Tôi bi t, T n Tuy t là c ý nói cho tôi nghe . Tôi mu n nói cho cô y, n u thương t n là do tôi l a ch n, tôi không c n ngư i khác nh c nh tôi. T t ñèn, nh vào màu tr ng c a ánh trăng, tôi thu th p xong này n , lên giư ng ng . Ngày hôm sau, tôi tr n hai ti t h c, ñưa Di p Chính Th n ra sân bay. Xe buýt sân bay ch y trên ñư ng cao t c d c theo b bi n, trên xe r t ít ngư i, t p năm t p ba phân tán ng i, Di p Chính Th n c ý tránh s chú ý c a ngư i khác, lôi kéo tôi ng i cu i xe. Trong xe tr b có vài âm thanh mơ h xì xào bàn tán, ch còn l i có ti ng ñ ng cơ và b n tin trong TV truy n phát ch ñ o l trình. Tôi cu n mình ng i t i v trí g n c a s , có r t nhi u l i mu n nói, l i không nói ra l i, nhìn ngoài c a s ng n ngư i. Tr i không có gió, ánh sáng chi u trên m t bi n. Th nh tho ng, có th th y t ng ñôi t n b trên bãi bi n, d u chân liên ti p kéo dài ñ n r t xa...

Di p Chính Th n c m l y tay trái c a tôi, tôi li c m t th y anh ñeo cho tôi m t cái ñ ng h logo chói m t ñeo trên c tay, c tay lúc c m th y n ng ñi r t nhi u, gi ng như là ñ i xi ng xích. Anh n m tay c a tôi, ñ ng h nam trên c tay cùng m t ki u, kim ñ ng h b ng kim cương, r t chói m t. Tôi nhíu nhíu mày. "Không thích?" Anh th y tôi nhíu mày, l p t c nói: "Trư c mang t m, ch anh tr l i, chúng ta ñi mua lo i em thích." "Em thích nhãn hi u H i Âu, m t ñ ng h màu tr ng, màu tr ng bi u liên..." Tôi nói. Anh s ng s t m t chút, ách nhiên th t ti u, n m ch t tay tôi. "ðư c, v nư c anh mua m t ñôi." Tôi g t g t ñ u. Tôi nh rõ m i trư c ñây, cha tôi ñưa cho m m t ñôi ñ ng h , m coi như b o b i c t k , không cho tôi ñ ng vào, nhưng tôi th a d p m không ñ ý, l y mang th trên tay, trái m t cái, ph i m t cái. Di p Chính Th n vòng tay ra sau lưng tôi, khoát lên trên vai tôi, tôi không có c tuy t, ch m dãi ñem m t d a vào vai anh. Không có chính th c th l , cũng không có tr nh tr ng xác ñ nh quan h , c t nhiên như v y, chúng tôi d a vào cùng m t ch . Tôi thích c m giác như th , th y ăn ý không nói lên l i... "Sư huynh..." "Ơi?" ti ng tôi r t nh , anh kh năng nghe không rõ, ñem l tai ti n ñ n g n môi tôi. Tôi nói: "Em không c n anh h a h n cái gì, em bi t anh không làm ñư c, nhưng trong lúc cùng m t ch v i em, trăm ngàn ñ ng cùng v i n nhân khác dây dưa không rõ. Anh không thích em, ho c là thích ngư i khác, tr c ti p nói cho em bi t, chúng ta chia tay t t ñ p... Em h n nh t b ngư i l a g t."

Anh n m ch t tay tôi, ánh m t d thư ng kiên ñ nh."Anh ñ i v i em là th t s !" "Em cũng v y th t s ." Tôi m m cư i cúi ñ u."Em t lúc sinh ra ñ n gi , ñ i v i chuy n gì ñ u th t s ." "Anh thì tương ph n, anh ch ñ i v i em th t s !" Bi t rõ anh ch an i tôi, trong lòng v n là th c ng t. "..." ... Anh ñưa môi t i g n, ôn nhu mà ñ t lên môi tôi. Tôi nh m m t l i, rúc vào trong lòng anh. Góc cu i xe buýt, không ai lưu ý t i, chúng tôi hôn môi, nói chuy n phi m, l i hôn, l i tán g u... Ti ng cư i, ti ng c m khái, ti ng hít th không xong, lúc tr m lúc b ng. Hai gi xe ch y, th y th t ng n ng i! Sau ñó, chúng tôi tán g u chuy n trư c ñây, tôi k cho anh nghe cha m tôi chuy n xưa nhưng tình yêu m áp, tình c m th a xưa nhưng cũng ñ ng lòng ngư i nh t. Anh c n th n mà nghe. Tôi l i h i chuy n th a trư c c a anh. Anh suy nghĩ th t lâu, m i nói cho tôi bi t: Theo như anh nh l i, cha anh cũng r t b n, m i tu n ch nhà có hai ba ngày, không ñ ý s tình trong nhà. M anh thân th không t t, v a lo công vi c, v a lo vi c nhà, còn mu n chi u c con nh , chi u c hai ông bà già, th c v t v . Bà là m t n nhân kiên cư ng, thân th không tho i mái cũng không nói cho b t lu n k nào, m t mình c n răng ch u ñ ng . Năm Di p Chính Th n b y tu i, m anh b viêm ru t th a c p tính. Anh nhìn th y m trong phòng ñ u ñ y m hôi, môi không có chút huy t

s c nào, s choáng váng, v a g i cho cha, v a c m tay m không ng ng nói: "M , m không th ch t ñư c, m không th ch t ñư c..." R t nhanh, xe c u thương ch y ñ n, hai bác s m c áo choàng tr ng dùng cáng mang m anh ñưa ñ n b nh vi n. T ngày ñó v sau, Di p Chính Th n thích màu áo tr ng ñó, ph n ñ u tr thành th y thu c....

Chương 13 : Giây phút chia ly
ðăng ký xong, Di p Chính Th n không coi ai ra gì ôm l y tôi, tôi có ñi m không thích ng thân thi t trư c m t m i ngư i, v i vàng ñ y anh ra. Anh cũng không cư ng c u, nh gi ng nói, "Ch anh quay tr l i, chúng ta ti p t c làm n t chuy n t i hôm qua..." Tôi tr m m c. Xem như ng m ñ ng ý! Anh ñi r i, tôi không c m th y kh s nhi u, ch có lúc ñi v có lúc lên nh m xe buýt, may m n lái xe phát hi n ñúng lúc. Anh ñi m y ngày hôm trư c cũng không có gì, tôi v i vàng ñi h c, làm bài t p, cùng giáo sư th o lu n, còn có làm thêm, cơ b n không có th i gian mà tư ng ni m m t ngư i. Ch có m i ngày v nhà, th y cái tên trên c a phòng bên, n i tâm như h nư c ñ i di n, t o nên nhè nh g n sóng, ng t ngào mà chua xót.

Mư i ngày sau, tôi hưng ph n mà ñ m ngày, còn có năm ngày, b n ngày, ba ngày, hai ngày, m t ngày... Hai mươi ngày trôi qua, Di p Chính Th n không quay l i, ñi n tho i c a anh th y chung t t máy, tôi b t ñ u lo l ng. Thư ng xuyên mơ th y anh g p chuy n ngoài ý mu n, ho c là trong nhà x y ra chuy n, anh không th quay tr l i Nh t B n. Lo i s u lo này gi ng như c d i mùa xuân, r t nhanh mà m c r n y m m, ñ y kh p núi ñ i. Tôi cũng không kh ng ch ñư c c m xúc, khi ñi h c t p không t p trung ñư c l c chú ý, làm thêm vô ý, cơm ñ u lư i làm, ñói bùng thì tùy ti n mua ñ ăn v t ñ ñói. Bi t rõ ñi n tho i c a anh s không b t, tôi còn th g i th vài l n, hy v ng kỳ tích s xu t hi n, kỳ tích không có phát sinh, tôi ch bi t nh n tin cho anh "Em hôm nay n u mì thành ñô, ăn r t ngon! Em có n u ph n c a anh... Tuy r ng anh không ñây." "Phía trư c c a s , cây anh ñào s p n , em d n nó nh t ñ nh ph i ch m t chút, ch anh quay v cùng em xem." "Em dư ng t bào cư nhiên không ch t, nó th c kiên cư ng mà còn s ng, ñ i khái ñã ch anh!" "Em ñang nghe 《 thiên hương 《..." "Anh có nh em hay không? Nói ñi, không c n ngư ng ngùng!" "Hôm nay có anh ñ p trai h n em ñi ðông Kinh, anh mà không tr l i, em s cùng h n b tr n!" "Tr l i em ñi, xin anh!" Tôi không c n anh nói cái gì, tôi mu n xác ñ nh anh t t l m Anh th y chung không tr l i.

ðêm khuya, tôi m t mình trên ñư ng quay v nhà tr trên ñư ng, t ch m ch mà ng ng ñ u lên, gi t mình, phát hi n có m y ñóa hoa anh ñào ñã n , ñ p quá! Tôi nh n tin cho anh:"Cây anh ñào n , ñ p quá!" ð i ñã lâu, không có h i âm. ... Tôi th dài, ñi qua hành lang tr ng tr i, ñ ng c a, l y ra cái chìa khóa v a mu n m c a, tay run lên, cái chìa khóa rơi trên m t ñ t. B i vì, phòng bên ñèn sáng! Tôi hưng ph n s p nh y d ng lên, hai bư c ch y ñ n trư c c a phòng anh, kéo c a phòng. Anh khóa c a, tôi kh n c p n chuông c a, d n d p ti ng chuông c a nghe t i cũng th y vui. ð i lâu ñ n m t th k , c a m i m ra, tôi v a th y ngư i ch mong ñ ng c a, s m ñem r t rè ném lên ñ n chin t ng mây, cao h ng mà ñi vào “ Anh rút c c tr l i!Em còn tư ng r ng anh không tr l i ñâu” Tay anh ñ t trên vai tôi, do d m t chút, nh nhàng ñ y ra, tr m m c ñi tr l i phòng, ng i tr l i trư c bàn. "Anh tr v lúc nào?" Tôi v n ñ m chìm t i vui sư ng, hoàn toàn không ñ ý ñ n s lãnh ñ m c a anh. "T i hôm qua!" "T i hôm qua?" Tôi cư i l c ñ u: "Anh ñ ng g t em , anh tr v như th nào mà không tìm em." Tôi nhìn thoáng qua ñi n tho i di ñ ng anh ñ t trên bàn, ñi n tho i ñang m , có ñi m ng ngàng. Vài l m trư c tôi còn g i tin nh n cho anh, anh vì cái gì không tr l i. Tôi nhìn quanh phòng c a anh, h t th y s m thu th p s ch s , va ly hành lý cũng không th y ñây.

"Anh không l a em." Anh tr l i, ng ñi u không h có ñ tôi có ñi m ho ng.

m làm cho

"V y anh vì cái gì không g i ñi n tho i cho em, cũng không tìm em?" Tôi th dò h i, ánh m t nhìn ch m ch m ph n ng c a anh. M t d c m x u ñ t nhiên sinh ra! Anh ñi ñ n c a s sát ñ t nhìn ra ban công, kéo ra b c màn. "Chúng ta chia tay ñi!" Tôi gi ng như b hung hăng tát m t cái, m t tr n ñ u váng m t hoa, lui ra phía sau t ng bư c. ðã lâu, tôi m i l y l i tinh th n. Cây anh ñào n hoa n to sáng l n, bóng lưng anh th ng gi ng quân nhân, văn t i lòng ñ u, nh t châm nh t châm văn ñi lên. Tôi c g ng h i tư ng, tôi làm sai cái gì? Nh n tin cũng sai sao?! Ng n ng n hai mươi ngày, anh vì cái gì thay ñ i thành ngư i khác. Ch ng l ... Tôi mơ h hi u ñư c chuy n gì x y ra, nhưng tôi v n không mu n tin. Tôi cư i, v tươi cư i th t s khó duy trì."ðùa ki u này không t t ñâu!" "Anh nói th t. Chúng ta d ng ñây ñi."

Ch có m t câu bình tĩnh như v y, cái gì cũng có th xóa b . ðây là Di p Chính Th n, s không cho b t c n nhân nào cơ h i l a mình d i ngư i. Tôi nghĩ ti n lên ñánh anh, m ng anh, ho c là khóc r ng lên h i anh: vì cái gì? Vì cái gì mà ñ i v i tôi như v y? Làm gì ñâu? Làm gì mà ph i h i v n ñ ñã bi t ñáp án.

"Không còn m i m nhi t tình?" Tôi bình tĩnh h i. Anh không nói l i nào. "G p ñư c ni m vui m i?" Anh tr m m c th t lâu r i nói:"Anh không mu n thương t n em." Ý c a anh là ñ ng h i n a, ñáp án s ch làm cho em càng b thương. Tôi dùng s c chà xát nư c m t tràn ra, tháo ñ ng h ñeo tay tr m tr ng trên c tay xu ng, ñ t trên bàn anh, ti ng nói c tho i mái nhưng v n phát run: "Không quan h a! Dù sao em cũng không ph i th c thích anh, chúng ta còn có th làm b ng h u." Anh xoay ngư i, nhìn ñ ng h ñeo tay ánh vàng r c r trên bàn, tôi th y ñáy m t anh ñ y tơ máu cùng v i ánh m t th t sâu y náy. Tôi c g ng trư c m t anh cư i ñ n ñáng yêu m t chút."Anh ăn cơm chi u chưa? Em ñi n u mì cho anh ăn!" "Nha ñ u..." Anh kêu lên, ti ng g i khàn khàn."Th c xin l i!" Tôi không d ng l i, ch y ra kh i phòng anh. Tr l i phòng, tôi g t gao ñóng c a l i, m t gi t nư c m t rơi xu ng, ti p theo, m t chu i m t chu i... Tôi ng i trư c c a, m t chôn mu n khóc thành ti ng. ñ u g i, g t gao c n ch c môi, không

Tôi s phòng bên s nghe ñư c... Tôi ñoán ñư c k t c c này, nhưng không có ñoán ñư c... Nó ñ n nhanh như v y! Mì thành ñô n u có tiêu chu n, v a ñư m v a cay. Di p Chính Th n càng không ng ng u ng nư c l nh, m t ly ti p theo m t ly.

"Mỳ có ph i không có ñi m m n?" Tôi th t s ñem h t toàn l c ñ n u ngon, n u mì thì tôi n m qua r t nhi u l n. Nhưng hôm nay n m không ra hương v , ñ u lư i ăn cái gì cũng th y ñ ng . Anh l c ñ u, cúi ñ u ti p t c ăn, t ng mi ng t ng mi ng mà ăn. "Không th ăn cũng ñ ng ăn." Tôi cư p l y, anh ph n x có ñi u ki n ch n l i, tay tôi ñ ng vào bát bên c nh, m t bát mì l n ñ ñ y ra bàn, ñ như máu, nư c mì nóng ch y xuôi, h ng r c, có vài gi t b n lên ngư i anh… "Th c xin l i!" Tôi ho ng s và th t th , v i ñ ng nhanh ñi l y cái khăn m t giúp anh chà xát, không nghĩ ñ n cái chân bàn, thi u chút n a thì ngã. Tôi r t cu c t i làm sao mà ñ u óc m t m nh h ñ . Tôi rõ ràng mu n cho chính mình th hi n s bình tĩnh, không mu n anh nhìn ra s y u t, th nhưng tôi càng nôn nóng, càng th t th , lu ng cu ng tay chân. Di p Chính Th n b t ñư c tay c a tôi."ð ng như v y." Tôi hít m t hơi th t sâu, cư i cư i: "Em không sao, em n mà..." Tay anh m t chút bu c ch t, n m tay tôi ñ n n i xương c t như ch t ñ t, tôi không ch u thua kém, h c m t s p nh n không ñư c, ñáy m t ư t át. Anh nói: "Mu n khóc thì khóc ñi, ñ ng c ng r n." "Ai nói em c ng r n ch ng ñ ? !" Tôi giãy anh, thân th có chút nghiêng ng , d a vào gh m i ñ ng v ng."Em th t s không có vi c gì." Anh nhìn tôi, m t thâm thúy xuyên th ng h t th y s c bén. Dư i ánh nhìn chăm chú c a anh, tôi r t cu c ch ng ñ không n i, không kìm ñư c, h c m t ư t ñ m. Tôi cúi ñ u xu ng, nư c m t rơi trên bàn, tinh m n như mưa...

"ðã khuya, em không qu y r y anh ngh ngơi ."Tôi nghĩ ñi ra, không mu n anh nhìn th y n i tâm ñau ñ n c a tôi, anh nhưng c kéo l y cánh tay c a tôi.

"Nha ñ u, h t th y r i s qua ." "Em bi t." Tôi g t ñ u: "Em bi t..." Nhưng là lòng tham, n i ñau không ch u n i! Tôi làm sao bây gi ? ! "N u không em ñánh anh, ho c là m ng anh. Hung hăng mà m ng! M ng t tông mư i tám ñ i ñ u ñư c!" Tôi n n cư i, l c ñ u."Sư huynh, em nên cám ơn anh, anh ít nh t không ăn xong em r i m i v t b !" Anh nói anh không ch m vào T n Tuy t, tôi lúc y không tin, hi n t i tin. Nhưng anh còn không b ng ñánh! Theo ñu i, g i lên tình c m cho ngư i ta, r i ch ng thèm ngó t i mang ngư i ta theo ñám mây v t xu ng vách núi ñen, thêm m t câu l nh như băng: anh không nghĩ thương t n em! Này tính cái gì? ! Anh là chính nhân quân t ? Làm cho ngư i ta si tâm v ng tư ng, cam ch u h lưu?! Tôi hung hăng ph i, giãy kh i cánh tay anh, anh nhưng dùng s c lôi kéo, ñem tôi kéo vào trong lòng anh. Ng c c a anh v n như v y, là m áp. "Nha ñ u, anh nên b t em làm sao bây gi ..." Anh ôm tôi, th c nhanh, ñ n n i xương sư n tôi s p nát ra. ... Tôi nghĩ ñ n anh s nói cái gì ñó, gi l i ho c là gi i thích, anh cái gì cũng không nói, chính là ôm tôi th t lâu.

Chương 14 : Mu n quên th t khó
Tôi chưa bao gi tr i qua luy n ái, ñương nhiên càng không bi t chia tay là gì, tôi không bi t ngư i khác chia tay có lý do hay không, cũng không bi t ngư i khác chia tay có c n ph i bi u hi n tình c m lưu luy n hay không. Nhưng tôi dám kh ng ñ nh, ngư i khác lúc chia tay tuy t ñ i không c n m t cái ôm ch t– so v i lúc luy n ái còn sâu s c hơn. Không bi t có ph i là tôi o giác hay không, khi Di p Chính Th n tr m m c, c m nh n ñư c m t lo i tình c m – còn chân th t hơn so v i quá kh . ... *** Con ngư i n u không n, m i chuy n ñ u không thu n. Ngày hôm sau, tôi v i vành m t thâm sì ñi phòng thí nghi m, phát hi n vi khu n tôi dư ng ñã b mình t p th . Phó giáo sư phê bình tôi m t chút, nói tôi không ñ c g ng, khuyên tôi v sau dùng nhi u tâm tư vào nghiên c u, không ch nghĩ ñ n làm thêm ki m ti n. Tôi ñ y b ng chua xót không ch phát ti t, ch có th liên t c hư ng v th y gi i thích, nói: "Lo i vi khu n này ñ i hoàn c nh s ng yêu c u r t hà kh c, có v khó nuôi tr ng."

Phó giáo sư l i càng gi n, ti ng nói ch n ñ ng c phòng th y tinh nuôi t bào: "Cô không ch u tra nhi u tư li u! Hi u bi t trư c m t chút t p tính c a lo i n m này.!" Tôi ñương nhiên ñã tra, v n ñ là v lo i vi khu n này tư li u quá ít, hơn n a toàn b tư li u là ti ng b n ng , v i trình ñ Nh t ng c a tôi hi n nay thì có cái hi u, cái không. "Xem không hi u li n h i ti n b i, ho c là t i tìm tôi th o lu n!" Giáo sư b c mình r i ñi. Trong phòng tr ng tr i, tr b không khí trôi n i, ñ ng không có v t gì khác. N u vi khu n ñã b mình, tôi tháo kh u trang phòng h cùng găng tay ra, c i ra c b qu n áo phòng h . Ng n ngư i nhìn vào không khí. Hơn n a năm qua, tôi ch ng phân bi t ngày ñêm, ngày thư ng cũng như ngày ngh ch này quan sát vi khu n sinh sôi n y n , sinh s n, c n th n mà vi t báo cáo nghiên c u. Nhưng mà ngoài Di p Chính Th n, không ai nhìn th y s c g ng, tr giá c a tôi. Tôi b ng nhiên r t mu n g p Di p Chính Th n, hoài ni m n u x y ra vi c này, tôi v a dùng tay áo anh lau nư c mũi, v a ác ñ c mà m ng: "Phó giáo sư mà gi i? Còn không ph i m t phó ... Già ñ n n i s p v nhà ôm cháu ch t… Ông ta mà như v y ñ i này cũng không lên ñư c giáo sư, b v hưu…Ch t ti t qu Nh t B n! B n h có cái gì ñáng giá kiêu ng o , văn hóa ñ u là ñi theo chúng ta mà h c, nư c h b M ñóng quân, ch vi t c a b n h ñ u là ti ng Hán thêm ti ng Anh, ti n b n h ñ u là t nư c chúng ta mang qua. TNND, b n Nh t tr b k n và A.V còn có cái gì a?! Chúng ta b t k hi m khích trư c kia, ñã tư ng ta là s b n h , tư ng ta ñã quên b n h t ng xâm lư c Trung Qu c… N m mơ! N m gai n m m t b n h bi t không? Trung Qu c ñang phát tri n... Ch chúng ta cư ng ñ i r i, ñem b n h cho n tung lên!" Tôi khóc nư c m t giàn gi a, Di p Chính Th n ngư c l i càng cư i. Tôi ñáng thương nhìn anh: "Sư huynh, anh có th có chút ñ ng tình ñư c không? mu n cư i cũng ph i kiên nh n m t chút."

Anh an i mà v v b vai tôi."Anh không cư i em, em làm cho anh nh t i b n thân trư c kia… Gi ng m t ph n thanh." "Th t không?" Tôi như th nào m t chút không th y là anh gi ng ph n thanh? Anh m i ñ n Nh t B n hai năm, m i ti ng nói c ñ ng ñã hoàn toàn phù h p v i văn hóa Nh t B n . "Anh lúc tu i còn tr , t ng th son s t r ng: tr phi chi n tranh, anh quy t s không bư c chân ñ n Nh t B n!" "V y anh vì cái gì mà t i? Ch ng l cùng tôi như nhau, vì c u l i s nghi p y h c Trung Qu c." Anh cư i ñ n không cho tôi chút m t mũi nào, thi u chút n a th không n i."Nha ñ u ng c!" Nhìn anh cư i ñ n vui v , trông r t ñ p, tôi quy t ñ nh không nói cho anh: câu này th c s là g t cha già c a tôi. Tôi kỳ th t là vì ñào hôn! Cư i ñ , anh nói cho tôi bi t: "Anh v i ngư i Nh t B n h c ñư c m t vi c" "Chuy n gì?" Tôi tò mò mà nháy m t. "Xoay ngư i!" Anh nói."Xoay ngư i không có nghĩa là cung kính, gi i thích không có nghĩa là khu t ph c... Có chút c u h n cùng y khu t ph i nh trong lòng, không c n bi u l ra m t!" ... Nh t i Di p Chính Th n, khóe mi ng c a tôi kh m m cư i, nhưng nư c m t gi ng thác nư c ti t ra, rơi vào d ng c b i dư ng vi khu n... Tôi ng i ch m h m trên m t ñ t, tỳ ñ u g i vào ng c, xung quanh tr ng r ng không ti ng ñ ng khóc n c n ... Khóc ñ n khi không còn khí l c, tôi nh cái bàn ñ ng lên, có chút choáng váng, m t bàn tay ñ l y cánh tay tôi. Ch m t giây, m t lon cocacola l nh nhét vào trong lòng bàn tay tôi.

"Khóc th c phí th l c, b sung chút năng lư ng ñi." Ti ng Di p Chính Th n nghe nhè nh . Tôi nghĩ lau nư c m t không k p, vì th x u h mà xoa xoa ñôi m t ư t, nói: "Em nuôi vi khu n l i ch t, em ai ñi u cho b n chúng m t chút, ñ chúng nó ñi an tâm." "Anh bi t, chúng nó s tư ng ni m em." Tôi c ng ng c mà gi t nh khóe mi ng, c n n ra ý cư i."Cám ơn!" Tôi m t mình ñi ra kh i phòng vi khu n, trong lòng bàn tay bóp lon cocacola ñ n bi n d ng, ch t l ng màu rám n ng ch y qua k tay... Tôi ñem cocacola ñ h t, v t v lon vào thùng rác. Th c ra, cái tôi c n không ph i là m t lon cocacola ngon mi ng l nh như băng. *** Bu i t i, tôi mang theo c m xúc t i t ñi làm thêm. Hơn chín gi , tôi ñang nhìn ñêm t i ng n ngư i, có m t v khách ngư i Nh t B n ñ n c a hàng, kho ng hơn ba mươi tu i, m c khá di n. "Hoan nghênh quý khách!" Tôi l phép chào h i. Không nghĩ t i ngư i Nh t B n l i yêu c u m t vi c làm cho tôi hoàn toàn tr n m t há m m, anh ta cư nhiên mu n dùng 100 yên ñ mua m t quy n t p chí khiêu dâm. "Không bán!" Ta l nh lùng ñ a c tuy t. "Kính nh !" H n kiên trì mu n mua. "Ngu ng c! S c lang!" Ti ng Nh t c a tôi không t t, ch bi t m ng hai t này "Anh ñi nhanh lên! B ng không tôi báo c nh sát!" "M i cô giúp tôi vi c này, kính nh !"

"Bi n thái! Các anh toàn ngư i Nh t B n ñ u là bi n thái!" Tôi gi n ñ n n i nói b a:"Không có ti n cũng ñ ng xem t p chí khiêu dâm, tìm m t ch m b ng t sát mà quên ñi!" Anh ta nhìn tôi cư i ngây ng c, t a h r t vui v ! Ngư i này nói s không m ng, rõ ràng là nói ti ng Trung Qu c, cũng không ñ ý xem anh ta nghe có hi u hay không, tôi ñem nh ng câu m ng ch i b ng ti ng Trung Qu c mà c ñ i tôi ñã t ng dùng dùng ñ m ng anh ta, ân c n thăm h i mư i tám ñ i t tông c a anh ta. Anh ch t s ng l i không ch u ñi. Tôi th t s không có bi n pháp, ñành ph i b ti n c a b n thân ra ñ anh ta ñem t p chí c m ñi. Không ng , không ñ n m t gi sau anh ta l i tr l i, c m m t t p chí khiêu dâm khác nhìn v tôi ti p t c ngây ngô cư i. ðêm t i không ngư i, ñ i m t v i m t ngư i ñiên Nh t B n, tôi có chút s hãi. Nh t th i s t ru t, không t ch ñư c l y ñi n tho i di ñ ng ra g i cho Di p Chính Th n. Ti ng ñi n tho i c a anh vang lên r t lâu, m i có ngư i nh c máy, truy n ñ n ti ng nói l nh lùng c a anh, "Có chuy n gì sao?" Cái mũi ñau xót, phi thư ng h i h n vì ñã g i ñi n tho i cho anh. "Th c xin l i!" Tôi c nh n ti ng hít th mà không ñư c."Em nh m máy!" Ngư i kia th y ta không ñ ý t i mình, c m t p chí trư c m t tôi phe ph y, mi ng l m b m ti ng Nh t, tôi ch nghe hi u trong ñó vài câu: "Tôi thích... xem t t l m…bây nhiêu ti n ñ không?" Tôi v a ñ nh nói chuy n, di ñ ng ñ u kia c t ñ t . T i m t qu c gia xa l , không còn ngư i có th d a vào. Tôi kh c n môi, cư p l y t p chí trong tay ngư i ñiên kia, hung hăng ñ p vào ñ u h n."Ra ngoài, ñ ngu ng c, lưu manh. N u không ra ngoài, tao s báo c nh sát!"

Anh ta v n là không ñi, ôm ñ u ch y kh p nơi, ñem m i th rơi vãi, ñ ra kh p nơi... Dây dưa ñư c m t tr n, tôi ñang mu n g i ñi n tho i cho c nh sát, ñ t nhiên c a vang m t ti ng th t l n, m t cái bóng ñen cu n theo dòng khí cư ng ñ i xông t i. Tôi bình tĩnh l i, m i nhìn rõ ngư i ñ n là Di p Chính Th n ñang trong cơn th nh n . "Sư huynh, anh ta..." Không ñ i tôi nói h t, Di p Chính Th n m t phen kéo qu n áo c a ngư i ñiên Nh t B n, ñem anh tha ra ngoài. Tôi ñu i theo ra thì ñã th y tên kia ñang ôm b v , th ng kh trên m t ñ t quay cu ng, kêu th m thi t. ... Di p Chính Th n th y tôi bư c ra, do d m t chút, ñi t i, ñưa cho tôi cái khăn... "Không c n!" Tôi ng ng ñ u lên, c ch p không ñ nư c m t ñ n rơi xu ng."Sao anh l i t i ñây?" "..." Anh nhìn v phía nơi khác, màu tr ng ánh trăng chi u r i s nh n cùng áp l c c a anh. "Quên ñi, coi như em không h i!" Tôi ñi vào c a hàng ti n l i, trư c khi ñóng c a, tôi th y anh ph n n xoay ngư i, hung hăng ñ p m t phát lên ngư i ñiên trên m t ñ t. Sau ñó, ñem ngư i ñiên kia kéo vào trong xe, lái xe r i ñi. V sau, tôi nghe nói anh tìm m t khoa th n kinh yêu c u ki m tra toàn di n anh ta r i tr c ti p ñưa vào b nh vi n tâm th n. Tôi b i r i thu th p xong hàng hóa rơi lo n trong c a hàng, còn trong lòng l i ngày càng lo n. Tôi nhìn ra ñư c anh còn ñ ý tôi, nhưng vì cái gì anh cùng tôi chia tay? Ch ng l ... là cha m anh không có cách nào ch p nh n tôi, m t ngư i n

con gái gia th bình thư ng, anh m i không th không cùng tôi chia tay, ñ tránh cho tôi vì anh mà lãng phí tình c m. Như v y qu th t là nguyên nhân r t bu n cư i, anh căn b n không c n như v y Dù sao, tôi cũng không hy v ng xa v i là cùng anh có tương lai... Tôi ch mu n toàn tâm toàn ý yêu thương anh m t l n, ch ng l ñây cũng là yêu c u xa v i. *** Tôi tin r ng chia tay còn có th làm b ng h u. N u n i tâm không h xé rách, n u không có nhìn th y trong m t ñ i phương có chút tình c m c ý che d u, không nói ra l i, c m giác ñư c ñ i phương có câu không th nói ñư c, c m giác ñư c ñ i phương n tình khó nói... Cho nên, tôi cùng Di p Chính Th n không có kh năng làm b ng h u. Tránh né và không g p là phương th c t t nh t. T ngày ñó, tr phi giáo sư tìm tôi, tôi t n l c không ñi phòng thí nghi m, không có l p thì lên thư vi n, nơi nào ñó lên m ng, ñ c sách ho c là làm bài t p. Vì càng d dàng vư t qua ñư c nh ng ñêm m t ng , tôi xin ông ch c a hàng làm hai ca, lúc 6h-8h t i làm món ăn, 9h – 12h ñêm làm ki m ngân. Lý Kh i vì nhân như ng tôi, ñ i thành thu ngân t 6h – 9h. ðương nhiên, anh y nhân như ng có m c ñích hay không, tôi không h ñ ý. C như v y, tôi m i ngày, sáng s m ñi ra kh i nhà, bu i t i mư i hai gi hơn quay v nhà tr . Phòng tr c a tôi, m t ño n th i gian dài ñã không có v khói l a. Bu i sáng, tôi thư ng khu ngh ngơi t i vư n trư ng u ng chén s a nóng, cơm trưa ăn t i căn tin ho c là mang chút ñ ăn g n h t h n c a c a hàng, b a t i ăn t i c a hàng khi thì chân gà nư ng, khi thì là vài món ăn khác.

Tuy nhiên, m c dù Di p Chính Th n cũng c ý tránh tôi, tôi v n g p anh t i căng tin, ho c trên con ñư ng nh ñ lo i cây anh ñào, ho c t i c a khoa y h c, không h n mà g p. Tôi v n cư i chào h i anh."Sư huynh, trùng h p th a!" Anh v i vàng ch m ch m cư c b l i, cư i xa cách mà y u t:"Em b b n nhi u vi c sao? G n ñây ñ u là r ng sáng m i tr v ." Tôi m i ngày tr v , ñèn phòng anh ñ u ñã t t, tôi nghĩ anh ch c không bi t. Nguyên lai anh còn quan tâm tôi, trong lòng tôi l i hơi nóng "Ph i, nhi u vi c. Ch lúc nào không v i, l i m i anh ăn l u." "ðư c..." âm cu i kéo th t dài. Tôi nghĩ anh nh t ñ nh cũng gi ng như tôi, xác ñ nh "Lúc nào không v i" c n r t lâu. Không có hàn huyên dư th a, chúng tôi ch g p thoáng qua... Tôi cư i ñ n khóe mi ng ê m tê d i, ñ u mùa xuân mà như bi n thành cu i mùa thu, trư c m t th t tiêu ñi u. Tươi cư i còn chưa thu h i, nư c m t không h d ki n mà ch y ra, tôi ñưa tay lau v i, ñi nhanh hơn, Bư c ñi càng ngày càng nhanh, nhanh ñ n như ch y, làm cho b n thân vô l c hô h p, càng không gi m c m giác ñau lòng, ch có th d a vào m t g c cây thô to ñ y qu phía trên, gian nan mà th h n h n. Tôi ñ i v i b n thân nói: r i s qua, r i s qua. Lá phong kia tôi b o t n t l nh, sau hai ngày ch t lư ng s ñ m b o.

Tr i qua m t phen c m xúc mãnh li t tri n miên, tôi d ng tâm c t ch a, ñ b o ñ m ch t lư ng tôi ñ g n n a tháng. Như v y, ñ ng th i ch t o cùng nh l i ch còn m t mình tôi duy trì, bao lâu…có th b o ñ m ch t lư ng ñư c bao lâu? Tôi hy v ng, không ph i c ñ i.

... ðương nhiên, tôi cũng có th i ñi m nh anh, ñ c bi t th y r t nh . M i l n không th kh ng ch n i chính mình, tôi s ñi phòng thí nghi m vô khu n tìm anh. Anh m c áo choàng màu tr ng, ñ ng bên tư ng xem di ñ ng, th c chăm chú, so v i làm ph u thu t còn chăm chú hơn. "Sư huynh." Tôi ñi vào, ñem ph n chân gà làm vì anh ñ t t i trên bàn."Em làm c a hàng ti n l i, cho anh n m th !" Anh khép l i di ñ ng, n m ch t "Cám ơn!" Tôi không có nói gì, l phép mà h th p ngư i, lui ra ngoài... trong lòng bàn tay.

Chương 15 : C m xúc mãnh li t
Trong nháy m t, m t tháng trôi qua. Tôi nghĩ khi không có anh ngày s khó trôi qua, trên th c t ... Ngày l i v n trôi qua, ch ng qua ñư ng v nhà tr nên lâu và m i m t. H c kỳ m i b t ñ u, r t nhi u lưu h c sinh r i ñi, l c t c l i có ngư i m i ñ n.

Bên t ng trên th ng phòng Di p Chính Th n, chuy n ñ n m t ngư i con gái tu i còn tr , m t trái xoan, thanh nhã, thanh tú, nói chuy n thì làm cho ngư i ta tho i mái cư i. Chúng tôi l n ñ u tiên g p m t là lúc ñêm khuya, tôi m i t c a hàng ti n l i tr v , t i c a thang máy g p cô y ñang ôm máy tính xách tay. Cô y b c mái tóc dài màu ñen, phía dư i m c qu n bò, áo phong màu tr ng, m t thân nh nhàng khoan khoái, ñ ng c a tháng máy nho n cư i nhìn tôi, khách khí mà chào h i."Hello!" Ngày l nh con gái ñ u không thư ng m c qu n bò, b i vì không ai có chân dài hoàn m như cô y, m c qu n bò không toát ra s c g i c m cùng m ho c. Tôi th thăm dò h i: "Ngư i Trung Qu c?" Cô y g t ñ u."Xin chào, tôi tên là B ch Lăng Lăng, ngày hôm qua v a chuy n ñ n ." "Tôi tên là B c Băng, tr 322, b n ơ ñâu?" "421." Trên ñ u Di p Chính Th n, tôi ñ nh làm cho v m n này ñ ý, ñ nh nh c nh nàng m t chút ph i chú ý s c lang dư i l u nhưng không mu n b hi u l m nên nh n xu ng. Lăng Lăng cũng là h c ti n s c a ngành công ngh thông tin, ñ n Nh t B n g n m t năm nay, ñ t ngh này m i xin ñ n nhà tr lưu h c sinh Ph n ñ i. Tôi cùng Lăng Lăng tính cách khá h p, không bao lâu li n làm quen, bi t ñư c phòng cô y không có internet, m i ngày ñ u ph i phòng t h c lên m ng t i khuya, tôi li n ñêm tài kho n cùng m t mã c a Di p Chính Th n nói cho cô y, dù dao cũng ñ u là tài nguyên c a ti u Nh t b n, không c n giúp b n h ti t ki m. Vào m t ngày mưa, v a v n là ngày ngh , tôi h n Lăng Lăng ñi kinh ñô Lam sơn xem cây anh ñào. Tr i hơi chút mưa phùn, Lam sơn ñ y tr i cây anh ñào bay múa, không không còn như năm trư c ph n hoa cu i mùa thu – kh p ñ i núi ñ y lá ñ .

Cô y nhìn v phương xa, m t gi t l l ng yên theo khuôn m t tr ng nõn ch y xu ng, kh năng là nh nhà. Tôi l ng l ng ñ ng yên, gi t mình nh t i chính mình năm trư c. Th y Di p Chính Th n n m tay tôi ch y vư t qua cái c u nguy t, r ng trúc tía… ðo n kia rõ ràng nh l i r t c c ñ cho tôi hi u ñư c: t lúc cu c l hành Lam Sơn, Di p Chính Th n ñã b t ñ u t n t i trong t n cùng, kh p m i ngõ ngách trong lòng tôi. Là tôi không mu n th a nh n! Không dám th a nh n! ... "B n suy nghĩ gì v y?" Tôi h i Lăng Lăng. Cô y ho ng h t nhìn phương xa."Nh t i m t ngư i, không bi t anh có kh e hay không." "B n trai?" "Ph i, ñã chia tay ." Có l là v a m i chia tay, cho nên tôi ñ c bi t quen thu c ñư c v b t ñ c dĩ cùng không h i h n trong m t nàng. Tôi tin tư ng, ngư i nam nhân kia cũng nh t ñ nh làm cho cô y ñau ñ n ch t ñi s ng l i, v n không oán, không h i h n. Tôi ng a ñ u nhìn b u tr i, hít sâu không khí m ư t và mát l nh, không bi t là nói v i chính mình hay là nói v i cô y: "Không có vi c gì, t ng h i ñi qua." Cô y cư i cư i, lau khô nư c m t. Tôi d t tay cô y, bư c nhanh ñi v phía cái c u:"ði thôi, mang b n ñi xem t m bia ñá ñ i Lý c a chúng ta.!" ... ***

Tr i mưa su t m t ngày, tôi t kinh ñô tr v li n tr c ti p ñi c a hàng ti n l i nh n ca. Làm ñã quen tay, tôi ñem các ngăn th c ăn phân lo i ra t i qu y. Th a d p không có khách. Lý Kh i h i ôi: "Ti u Băng, ngày mai em có r nh không?" "Ngày mai? Anh mu n em ñ i ca sao?" Tôi không t giác li c m t qua t l ch, ngày mai là sinh nh t Di p Chính Th n, tôi ñang suy nghĩ xem có nên hay không xin phép. "Không ph i!" Lý Kh i nói."Phùng ca nói ngày mai là sinh nh t Di p Chính Th n, m i ngư i mu n m i anh y ăn cơm, hát Karaoke, ñ chúc m ng sinh nh t anh y." "À." "Em có mu n tham gia không?" "Em ngày mai có vi c." L n trư c, anh trư c m t m i ngư i bi n quan h c a chúng tôi thành ám mu i, hi n t i l i bi n thành th này, làm sao có th l i cùng ng i ăn cơm? V n là không c n l m t làm cho ngư i ta cư i vào m t. "Ti u Băng, em cùng Di p Chính Th n..." Không ñ i Lý Kh i nói xong, tôi d t l i anh: "Ti u Lý, ăn cơm chưa?" "Còn chưa ăn." "Anh mu n ăn món gì? Em làm cho anh." Anh cũng không khách khí v i tôi."Chân gà nư ng ñi, v cay ." "ðư c!" Tôi tr n vào phòng trong, làm cũng lâu, ñun vài cái chân gà, cho vào ngăn ñ ng, nhìn r t ngon. Tôi mang ra cho anh, che h l i, trong c a hàng hương bay kh p b n phía."Anh qua bên kia ng i ăn ñi, em giúp anh ti p ñón khách cho." "Cám ơn!" Anh ti p nh n c p l ng, qu t ti n thanh toán, ng i vào góc c a hàng ăn.

... C a ñ y ra, ti ng chuông c a thanh thúy vang lên. Tôi v a cúi ñ u, v a dùng ti ng Nh t chào h i. "Hoan nghênh..." Ng ng m t giây, tôi c ng ng c mà ñ ng th ng, m i nói ra n t câu."Quý khách." Di p Chính Th n ñi t i, ý cư i không có, trên m t sũng nư c, l nh b c, ñôi trong m t d ng trên ngư i tôi, nhìn thâm thúy không th u. Tôi l ng l n m ch t hai ñ m, n n cư i chuyên nghi p, dùng ti ng Trung h i."C n chút gì sao?" Anh ñ ng ñ i di n tôi, nhìn ñ ng h trên tay, nhìn xung quanh... Cu i cùng, anh th y Lý Kh i ñang ăn trên tay: "Cái kia, có còn sao?" "Th c xin l i, hôm nay không có." Tôi nói: "Anh có b n không? Em làm thêm m t ph n cho anh..." "Không c n, tùy ti n l y cho anh m t ph n là ñư c." Tôi ra qu y c m l y m t cái h p, l i ch y t i l y cho anh hai lon bia, cùng ít th c ăn ñ ng th i gói vào trong túi, hai tay ñưa cho anh. Th y anh l y ví ti n, cư i nói: "Không c n tr ti n , em m i!" Anh gi t mình, cánh tay hơi ho ng h t, ñ u ngón tay lơ ñãng x t qua tay tôi, ñ ng th i tôi cũng rõ ràng c m giác ñư c ngón tay c a anh kh run... Tôi nâng m t, t m m t cùng m t anh giao h i, ngoài s thông minh s c x o còn có vài th chưa bao gi thay ñ i... Anh kh h ng gi ng, l i nhìn thoáng qua ñ ng h ."Em ch ng nào thì tan t m?" Tôi r t c c hi u ñư c anh vì cái gì mà nhìn ñ ng h ."Mư i hai gi ." "Nga!" ...

Ngày ñó, xe anh ñ ng ñ i

ngoài c a hàng th t lâu.

Tôi ngo i tr lúc ñón khách, còn l i th i gian ñ u nhìn ñ ng h ngóng cho th i gian trôi th t nhanh, tôi bi t, anh ñang ñ i tôi. ðêm khuya, tôi t trong c a hàng bư c ra, tr i mưa l n, tôi m ô ñi vào trong mưa. Nh ng bông hoa màu tr ng b mưa ñánh r t, rơi Cũng là lòng tôi h n ñ n. Tôi cúi ñ u ñi vư t qua xe anh, kéo hai chân m i m t hư ng vê phía nhà tr . Xe c a m ra, Di p Chính Th n t trên xe bư c xu ng. Tôi m t l n l i t nh c nh mình không ñư c ñi qua, hai chân v n kh ng ch không ñư c ñi v phía anh. "L i ñi ngang qua sao?" Tôi lãnh ñ m h i. " ." Anh m c a xe: "Lên xe ñi." "Cám ơn! Không c n." Tôi xoay ngư i ñi v phía ñư ng ñi b , gió cu ng lo n th i ô trên ñ u nghiêng ng . "Nha ñ u..." Anh ñu i theo, gi ch t c tay tôi, tay tôi ñau xót, ô che rơi trên m t ñ t. May m n có mưa, anh không nhìn th y nư c m t c a tôi. "Lên xe!" "Em không lên!" "Mu n như v y, tr i l i mưa to, m t mình em quá nguy hi m." "Anh hôm nay có th ñón em, v sau cũng có th sao? N u ñã nói không th , hôm này không c n lo cho em." trên ô, h n ñ n...

Th y thái ñ tôi kiên quy t, anh kéo m nh tôi, ñem tôi kéo ñ n trư c c a xe, ñ y m nh vào trong. "Anh r t cu c mu n làm gì?" Tôi n i nóng."N u chia tay v i em, cũng ñ ng làm b quan tâm em! Anh ñã quên t ng nói gì v i em, anh ñã quên lúc trư c nói như th nào v i T n Tuy t? !" "Em cùng cô y không gi ng nhau." "Có cái gì không gi ng?" V a th y anh l i tr m m c, tôi l i phát gi n."Nói chuy n v i anh a!!! Vì cái gì không th nói rõ ràng?!" "Em nghĩ r ng anh không mu n nói? !"Anh dùng l c ñ p m t chút lên tay lái, vang lên ti ng còi chói tai."Anh là không mu n l a em!" Tôi tr c ti p m c a xu ng xe, b anh dùng hai tay t phía sau ôm vào th t lưng, kéo tr v . B mưa rơi làm ư t qu n áo dính m t anh nhìn chăm chú th t sâu. trên ngư i, ngăn không ñư c ánh

Tôi b ánh m t c a anh s t i m c co rúm l i m t chút."Buông tay, anh mà không buông tay, em t cáo anh phi l !" "Buông tay!" Tôi kêu to, anh v n không buông tay, tôi gi n ñ n m c thôi tay ñánh: "Di p Chính Th n, chúng ta ñã chia tay, anh còn mu n th nào?" Tôi càng giãy d a, anh ôm càng ch t, cánh tay cư ng ki n ñem tôi ñ t ng i t i gh da, hai tay n m l y c tay tôi. Tôi khó th , nói năng có chút l n x n."Anh có ph i mu n nghe em nói: em h n anh, h n anh ngay c i lý do chia tay cũng không có mà ñem em v t b , h n anh làm cho cu c s ng c a em m t bư c lên thiên ñư ng, m t bư c xu ng ñ a ng c..." ð t nhiên, anh cúi xu ng hôn.

N hôn này, có nghĩa là áp l c tình c m không th vãn h i, có nghĩa là lý trí tr m luân, có nghĩa là mu n ñem nh ng ñi u chưa làm xong làm cho xong vi c.! ... Di p Chính Th n hôn còn mãnh li t hơn bão t , t a h khát v ng, áp l c ñã lâu ñ t nhiên tìm ñư c ch phát ti t, như nư c nư c tràn v ñê, l a cháy phát ra. Tôi dùng h t toàn l c ph n kháng, nhưng khí l c c a anh quá l n, tôi ch y u giãy d a ñ cho c tay thoát ra kh i b ñau, còn không có ý gì khác. Mưa to cùng ñêm t i làm hình dáng tu n lãng c a anh mơ h , nhưng ánh m t c a anh tôi c ñ i cũng s không quên, lưu chuy n khát v ng cùng tuy t v ng... ðúng v y, tuy t v ng! Tôi bi t Di p Chính Th n luôn luôn r t qu quy t, l i là m t nam nhân không bi t buông tha là gì, anh s quy t ñoán mà ch m d t tình c m c a chúng tôi lúc ñó, nh t ñ nh là anh có tình c nh b t ñ c dĩ. Cho nên anh m i có th nói cho tôi bi t: anh không mu n thương t n tôi, anh không nghĩ l a g t tôi. Cho nên ngày ñó chia tay, anh lưu l i cho tôi m t cái ôm tình c m thâm sâu nh t, nói cho tôi r ng t t c r i s qua ñi; anh nghe ñư c tên ñiên ngư i Nh t b n kia qu y r y tôi, không ñ y 5 phút ñ ng h li n ch y t i, tôi nghĩ anh ñ ng phòng thí nghi m vô khu n th t s xem…nh ng tin nh n c a tôi. ðêm nay, anh t i ñón tôi, kh năng cũng không có cái ý t khác. Anh cũng gi ng như tôi, mu n lùi tr l i v trí b n t t, có th cùng nhau ñ ng trên ban công như trư c kia, ch m rãi mà nói, cùng nhau ăn m t chén mì Thành ðô. ðáng ti c, chúng tôi không th quay v l i như cũ...

C i khô cùng l a nóng ñ t!

cùng m t ch , s m hay mu n cũng b thiêu

Hơn n a t i lúc này ñây, ban ñêm mưa sa gió gi t, ñ t tr i ngăn cách... Di p Chính Th n ôm tôi, trên ngư i n ng ñ m hương v bia, hương v khó quên trong trí nh . ðáy lòng nơi nào ñó m m nhũn, tôi nh m m t l i, buông tha cho h t th y c ng r n. ð u lư i trong nháy m t ñ ng ch m, anh càng thêm cu ng dã tác c u, gi ng như hôm nay chính là t n th , s không có ngày mai... Nhi u ngày tư ng ni m b anh làm cho long tr i l ñ t, tôi ñã quên chính mình ñang ch nào, kh ng ch không n i vươn hai tay, ch m rãi lư t nh lên c c a anh, ngón tay nh nhàng sáp vào mái tóc. Trong tr i ñ t, ch còn l i có âm thanh c a nh ng gi t mưa h n ñ n gõ. Ý th c toàn b c a tôi b s nóng ch y c a anh chi m c , trong cơ th t ng ñ t t ng ñ t l a nóng kéo ñ n. C m tình ñi ñ n bư c này, tôi không nghĩ ñ n ngày mai. Ch c n ngư i tôi yêu trư c m t là Di p Chính Th n, ch c n anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, như th là ñ r i! Tôi hôn tr anh, ñón ý nói hùa c m xúc mãnh li t. L i l dây dưa, thân th cũng ñã dây dưa. Tôi ñón ý nói hùa càng làm cho anh khó có th t gi , lòng bàn tay nóng b ng ti n ñ n trư c ng c tôi, ñ t lên trên m t m nh m m m i. Khí l nh trên ngư i cùng tay anh nóng b ng, tôi nh n không ñư c, toàn thân run lên, không t giác càng ôm ch t cánh tay anh. Anh khí th b c nhân cư ng th , tràn ng p hơi th nam tính, còn có rõ ràng ph n ng hưng ph n, làm tôi toàn thân như nhũn ra, m i m t giây th n kinh ñ u toát lên hưng ph n. Anh th , anh thăm dò, anh gi l y. Tôi ñ u không c tuy t.

... Mưa rơi như b c màn buông xu ng chi u lên g n ch ng n ñèn, như sương như khói. Cây anh ñào phiêu diêu, nh n nh o gi a không trung, di ñ ng như mây bay. Tôi b ñêm t i mê ho c , ñ u óc tê li t,trong lúc nh t th i toát ra m t ý ni m trong ñ u, tôi mu n ñem l n ñ u tiên cho anh, không c n k t qu , không c n h a h n, ch mong thân th nhi t huy t gi ng như cây anh ñào trư c m t, n r cùng anh, ñ c m xúc mãnh li t ng n ng i này kh c trên ngư i tôi, kh c trong ký c c a anh, ít nh t tôi s không tr thành nh t th i c a anh, không ñ u v t... ðem l n ñ u tiên c a chính mình cho ngư i yêu nh t, tôi cũng không ti c nu i... Sau ñó ng m l i, lúc y th t s ng c và bu n cư i! Kh năng là ngư i ñang yêu, luôn luôn ngu d i m t l n như v y! Di p Chính Th n c i b áo váy c a tôi, tay vòng ra sau lưng, c i b khóa áo lót, không khí m áp xâm nh p, sau ñ i thành ngón tay anh. Không gian nh h p, tràn ng p khô nóng, tôi h p h p không khí, c c l c th d c… L i l ôn nhu n ch y trên da th t c a tôi, ng n l a theo ñó mà thiêu ñ t. Tôi m t chút hòa tan... Không bi t anh n cái nút gì, cơ th c a tôi h xu ng, ngư i ch m rãi theo gh t a n m xu ng. Sau anh ñưa thân l i, n m trên ngư i tôi.... Tay tôi tham lam ñi vào áo sơ mi anh, ch m vào da th t so v i tôi t ng tư ng tư ng bong loáng, m áp, co dãn g p mư i l n. Áo t ng chút, t ng chút ch y xu ng b vai... Tôi ng ng ñ u lên, nghe th y ti ng dây lưng va ch m ñinh ñinh ñang ñang thanh thúy. C as ngoài mái nhà.

Qua ô vuông th y lúc ñó b u tr i ñ p quá! Tôi th y tinh th n mơ màng, phiêu phiêu, rung ñ ng... Mưa ñêm như th nào l i có sao? Lúc ñó qu th t th y r t ñ p, r t sáng! R t sáng! C i ra trên ngư i tôi m nh cu i cùng che thân, anh dùng khu u tay nâng m t chân tôi lên, như g n như xa mà âu y m kh hôn. Phiêu diêu cây hoa anh ñào, ñóa hoa rơi xu ng... ðây là s m nh cây anh ñào, xinh ñ p nh t ñã ch m d t... ð t nhiên, v t c ng nóng b ng như nham th ch th như ch tre, ñ t nhiên v t vào cơ th c a tôi... L c lư ng cư ng hãn không gì có th ngăn tr ...

Chương 16 : Cu c s ng
Khói l a b c lên

chung ng t ngào b t ñ u

S ñau ñ n thân thi t lan t a toàn thân, th i qua giây th n kinh m n c m nh t Tôi ñau ñ n toàn thân cương l i, c n ch t môi, nu t xu ng rên r th ng kh .

Nư c m t theo khóe m t rơi xu ng, nư c m t cùng mưa khác nhau l n nh t ch nư c m t là nóng b ng . Anh s ngây ngư i, khó có th tin mà nhìn tôi. Có l anh c m th y m t cô gái b d ng cũng không t l m, cho dù lúc này không yêu ai, cũng ph i ñã t ng có b n trai, hai mươi ba tu i v n là x n , kh năng anh chưa g p bao gi . "Anh yên tâm, em s không b t anh ph trách ." Tôi có vài ph n d i, ng khí l nh như băng: "Chính mình nguy n ý..." Vài giây th t th n, con ngươi Di p Chính Th n ñ t nhiên kiên c , t a h trong ng n ng n vài giây, anh làm m t cái quy t ñ nh tr ng y u. Anh hít m t hơi th t sâu, th t dài th nh ra. L y ñ u ngón tay lau ñi nư c m t, vu t ve trán tôi b mưa ư t nh p, th t c n th n ch m vào, tràn ng p trìu m n."R t ñau sao?" Tôi th t không ch ng c ñư c lúc anh ôn nhu, hơn n a anh ñang trong cơ th tôi không h có kho ng cách. Ng khí c a tôi nhuy n xu ng dư i."Không có vi c gì." "Còn mu n ti p t c sao?" Làm ñ n bư c này, còn h i tôi mu n ti p t c hay không. Tôi thi u chút n a chán n n. "Anh ý là, mu n hay không ñ i m t ch khác tho i mái hơn?" Tôi l c ñ u. Tôi thích nơi này, mưa b i, hoa rơi, không gian lay ñ ng, c a s th y tinh ch ng nhìn tr m, là m t nơi t t ñ c m xúc mãnh li t... "Th l ng vào, ñưa tay cho anh." Anh nh gi ng nói. Tôi ñưa tay ñ n lòng bàn tay anh, ñ anh n m ch t, ñ ng i lên gh .

Anh ñi u ch nh m t chút tư th c a tôi, ch m rãi rút ra, thong th ra vào. ð n khi tôi thích ng v i ti t t u, toàn thân tr m tĩnh l i, anh m i chính th c mà ti p t c... Khó trách ngư i nhi u si mê như v y, quá trình này th t s r t ñ p. Hơn n a, ñã bi t rõ ñáp án l i làm cho không ngư i nào có th tr l i v nñ . Năm phút ñ ng h sau, anh h i: "Còn ñau không?" "..." ðã không ñau , nhưng có c m giác tê d i, so v i ñau ñ n càng khó có th th a nh n. ... Mư i phút sau, anh h i: "Quá sâu?" "..." R t sâu, ñ nh p vào lòng tôi m m m i. Hai mươi phút sau."Có ph i quá nhanh không?" "..." Là nhanh, mau khoái ho t! Ba mươi phút sau "Em thích này tư th sao?" Anh h i v n ñ này khi ñang n a n m n a ng i trên gh , ñem tôi ng i trên ngư i anh. Tôi l c ñ u, th n ñ n mu n chui xu ng ñ t. Lay ñ ng tr i ñ t, anh ñ th t lưng tôi, hư ng th mê ly bi u tình."Th t thích!" "..." ... "Em bi t không, hi n t i em... th t ñ p ." Trư c m t tôi, quang hoa lưu chuy n, l c anh r c r ...

Tri u t ch gi ng như khoái ho t nh p nhô, sóng sau cao hơn sóng trư c, khó có th t k m ch ... Còn không rõ bao lâu sau. "Em có bi t 'Phi v t áo th y d c gì c u' ti p theo là câu gì không?" "..." Còn có câu ti p theo sao? "Tình liên ti y nhâm quân du..." (ph n thơ này t ch u không dám d ch nghĩa n a) "..." Nam nhân này! N u so v i vô s , trên ñ i này không ai b ng! Th nhưng tôi l i thích anh! M t m nh th gi i an l ng, còn sót l i ti ng th d c c a chúng tôi. Vào lúc ch m d t h t th y, tay anh cùng mư i ngón tay tôi giao nhau, lòng bàn tay th m ư t."Nha ñ u, th c xin l i!" "Anh không c n nói xin l i, anh l i không ép bu c em!" Tôi không h i h n ñem chính mình giao cho anh, lúc y không h i h n, sau ñó cũng không h i h n. "Th c xin l i... Anh không nên buông tay." Hai tay c a anh giúp ñ tay tôi, ñem tôi ôm vào l ng ng c, ñ m t c a tôi chôn ch hõm vai.."M c k phát sinh cái gì, anh ñ u không nên nói chia tay. Cho dù n u chia tay, cũng nên do em nói trư c ñi..." N u tôi ñoán không nh m anh nói l i này có r t nhi u t ng ý t , trong ñó bao g m ñi u anh nói h p l i. "ðã qua ñi." Tôi th dài. "Em có th tha th anh sao?" "Không th !" Anh nói chia tay li n chia tay, anh nói quay l i li n quay l i, tôi th y th t m t m t!

B t quá, m t mũi cũng không tr ng y u so v i h nh phúc c a chính mình, tôi do d m t chút, l i nói ti p."Tr phi... anh gi i thích rõ cho em, em xem xem có nên tha th hay không." "Có chút chuy n qu th t anh không th nói." V m t c a anh tương ñ i khó x , suy tư th t lâu, m i m mi ng."Anh ch có th nói cho em: trong năm năm Nh t B n là năm năm anh không có t do... Anh làm gì h t th y ñ u ph i ch u ngư i khác bài b ." "Ai? Cha anh?" "Có th nói như v y." "Anh ph i nghe ông y sao?" "Ph i!" Anh nói phi thư ng kiên quy t, s th t này không th nghi ng . "Vì cái gì?" Anh th dài, nói: "V sau anh l i nói cho em." Anh v n không nói cho tôi bi t nguyên nhân, r t nhi u năm sau tôi v n không nghĩ ra, là uy hi p cái gì m i có th cư p ño t t do c a m t thanh niên, có th làm cho Di p Chính Th n cam tâm b ngư i bài b . Tôi l i h i: "Ông y mu n anh cùng em chia tay sao?" "Em có th lý gi i như v y." Anh nói có chút hàm h . "V y anh còn mu n cùng m t ch v i em?" Anh n n cư i, l i thay b ng ng ñi u quen thu c không chút ñ ý: "Cùng l m thì tan xương nát th t, v n ki p b t ph c! Ch t dư i hoa m u ñơn, thành qu cũng phong lưu!" "Anh nha, còn s ng cũng là m t s c... Qu ... Ngô..." Anh hôn tôi, dùng n hôn h t s c tri n miên công hãm ch ng c cu i cùng c a tôi. ðư c r i!

Vì câu nói c a anh: "Cùng l m thì tan xương nát th t, v n ki p b t ph c" l i nói hùng h n, tôi ñã tha th cho anh! ðã xong n hôn n ng nhi t tri n miên li u ch t, anh h i tôi: "Nha ñ u, em có ñói b ng không?" Cu i cùng cũng h i m t v n ñ có tình ngư i. "Em ch t ñói m t!" Tôi cũng chưa ăn cơm chi u, v a m i v n ñ ng như v y, sao l i không ñói! "Mu n ăn cái gì, anh ñưa em ñi." "Anh mu n ăn cái gì?" Anh v i v m t ch ñ i mà nhìn tôi."Anh mu n ăn mì em n u!" Th y anh nh c ñ n, tôi cũng có chút thèm mì Thành ðô nóng rát. "ðư c!" Anh giúp tôi s a sang l i qu n áo, x lý t t m t m nh h n ñ n, chúng tôi v nhà ... Nhà tr c a tôi m t l n n a d y lên hương v khói l a! Chúng tôi ng i bên c a s , l i ca sâu kín âm th m c a b n 《 thiên hương 《 l p ñi l p l i, anh ôm tay tôi, cùng ăn m t bát mì. ðây là t lúc chào ñ i ñ n nay tôi th y bát mì th t ngon. Hương v khói l a cùng mùi th c ăn còn chưa tan h t, phòng c a tôi l i thêm mùi xà phòng t m hương hoa h ng.... Tôi m c b qu n áo ng b o th áo ñi ra phòng t m, Di p Chính Th n v n ng i trư c máy tính h t s c chuyên chú s a ch a báo cáo ca b nh c a mình, lông mi buông xu ng , che m t n a ñôi m t suy tư mà bát ngát thâm thúy. Anh ñã tr v t m gi t s ch s , ñ i sang m t b qu n thư ng cùng áo sơ mi ch t vài m m m i, lúc này anh trông th t thanh th n, mái tóc hơi m

ư t nhìn l p lánh, c áo hơi r ng m , tay áo s n ñ n t n khu u, làm cho tôi không kh i l i nh t i cánh tay anh v i xúc c m bóng loáng... Th y anh không tính r i ñi, tôi ñ m t ñi qua ñi, uy n chuy n mà nh c nh anh."ðã tr th này, còn có vi c a?" Ánh m t c a anh còn nhìn ch m ch m màn hình, t nhiên mà nói."Anh vi t s p xong, em ñi ng ñi." "V y còn anh?" Ý c a tôi là tôi mu n ng , anh có ph i hay không cũng nên quay v phòng mình Anh nghe v y, ñóng máy tính, c t l i b n báo cáo ca b nh. Tôi ñang âm th m tán thư ng anh th c th i, không tư ng ñư c anh nói m t câu: "Anh cùng em!" Tôi ch t s ng! Tuy nói v a m i tr i qua m t h i c m xúc mãnh li t, kh p ngư i huy t m ch phun trào, nhưng tôi còn có ñi m không thích ng v i ngư i nào ñó ñ t nhiên chuy n bi n. "Không c n." Tay tôi ch bi t âm th m ki m tra v t áo ng , nh gi ng nói. "Nga." Anh g t g t ñ u."V y em theo giúp anh là ñư c." "..." "ðúng r i!" Anh c m l y cái h p màu tr ng trên bàn, m c n th n trư c m t tôi, l i th t c n th n h i: "Thích không?" ð ng h ñeo tay màu tr ng thu n khi t gi ng như h i âu tinh khi t, m t màu tr ng b c, kim kh m trong su t b ng s , trên dây ñeo có kh c m t ch : Th n. Tôi kinh h mà l y ra, ñ u ngón tay vu t ve ký hi u h i âu cùng ch tên kh c, th t ñ p! ðây m i là ñ ng h tôi ư c mơ ñư c ngư i yêu t ng.

ð ng h ñeo t i c tay tôi, anh hôn nh lên mi m t l i d n d n chuy n xu ng má. ... ðèn t t, bóng ñêm bao ph trên ngư i chúng tôi. Anh ôm phía sau lưng tôi, nh gi ng h i: "Nha ñ u, em ng thích m c qu n áo sao?" "Ân!" Tôi trư c kia không có thói quen này, t ngày anh dùng ba giây bay qua ban công, tôi li n t o thành này thói quen."Sát vách có m t s c lang, m c qu n áo ng có v có c m giác an toàn." "C m giác an toàn." Anh ng m nh bên tai tôi, ngón tay theo v t áo dò xét ñi vào."Anh cho em bi t cái gì g i là c m giác an toàn..."

Chương 17 : Mây mưa mông lung
M t lu ng ánh sáng b c xuyên th u qua t ng mây dày ñ c, chi u lên làn mưa ngay gi a t m ánh sáng, làm cho b u tr i màu xanh nh t t a như m t t ng l a m ng h n ñ n. Ti ng qu n áo c sát ng m có ý e l c a tôi cùng c ch p c a anh. "ð ng làm r n , tr i s p sáng." Tôi v a nói, v a nghĩ t i tòa nhà cách âm không t t mà c m giác s u lo sâu s c. "Nhưng là anh mu n ôm em ng , không mu n ôm qu n áo." "..."

R t c c, tôi y u t không ñánh l i anh kiên trì, t ng chút váy áo vô t i theo ñư ng vòng cung bay ra ngoài... Không có qu n áo cách tr , tr ng m n da th t ñ ng ch m cùng m t ch , tôi b ng nhiên phát giác thân th anh th c m, da th t tôi l nh l o dán t i anh c c tho i mái, thân mình t nhiên co rút l i v phía anh.... Ngón tay anh nh nhàng xoát qua c tôi, ôn nhu mà vu t ve, l i theo ñư ng cong lưng tôi ch m rãi ñi xu ng... C m giác ñư c thân th c a anh t nhiên ph n ng, dư âm cơn ñau v a nãy v n còn, tôi thân mình b t ñ u run r y. "B ñi, em m t m i quá..." Môi anh dán t i tai tôi, d ng m t chút, th nh ra m t hơi. "Ng ñi." Anh nh gi ng nói, ñưa ra cánh tay lên phía trên ñ u ñ cho tôi g i lên, l i ñem tay kia t sau lưng ñưa ñ n trư c ng c tôi, c m l y tay tôi ñem tôi c ngư i nh t l i trong thân hình to l n c a anh. ðư ng cong thân th m t m t mà thi p h p, tôi th y chung không có dũng khí xoay ngư i l i ñ i m t cùng anh.... Xung quanh lâm vào v ng v , tĩnh ñ n n i có th nghe th y ti ng hoa anh ñào rơi xu ng ñ t vang lên, có th ng i ñư c hương thơm th n nhiên, còn có th c m giác ñư c ti ng tim ñ p c a anh d n d n tr m n. Tôi toàn thân th l ng, c ngày m i m t cùng v i cơn bu n ng mãnh li t ñánh úp l i, ñem tôi th i quét. Tôi n ng n mà nh m m t l i, c m th ñư c nhi t ñ cơ th cùng nhi t ñ cơ th không ng ng mà dung h p, tim ñ p cùng tim ñ p phù h p, hô h p ñ ng th i hô h p... ð n Nh t B n lâu như v y, chưa t ng có như v y c m giác an n cùng kiên ñ nh. ðây là cái g i là c m giác an toàn sao? An tâm ñem chính mình giao cho anh, t i trong lòng anh im l ng ng .

Tôi gi ng như tr l i trư c ñây, n m vào gi c ng . ...

trong lòng m nghe ñ ng dao ñi

Hô h p c a tôi d n d n v ng vàng, n ng n mà ng , không có m ng m. ... Không bi t m y gi , tôi t nh l i, ánh sáng m áp chi u vào trên ngư i chúng tôi. Tôi ch p ñôi m t ñen linh ñ ng, th y cánh tay chúng tôi ñ ra bên ngoài chăn, anh còn ñem tay tôi n m trong lòng b n tay, trên c tay m i ngư i ñ u có m t cái ñ ng h ñeo tay, m t ñen m t tr ng danh hi u H i Âu… Dây ñeo ñ ng h c a anh có kh c ch : nha ñ u! ðó là m t lo i c m ñ ng chưa bao gi có. Nh t là khi nghĩ ñ n cái c tay c a Di p Chính Th n, ñ p m t gi ng như b u tr i ôn hòa ánh n ng, như con ngư i anh v y, anh th t s thu c v tôi sao? Hoàn toàn thu c v tôi? Tôi bi t là không không, tôi ch là m t khách qua ñư ng trong cu c s ng c a anh, b khuy t ch tr ng t ch m ch trong lòng anh... Nhưng là lúc này ñây, trong lúc yêu nhau, tôi s ñư ng ñư ng chính chính chi m c anh cũng th y ñ , v ph n khác, cái gì ñ u không tr ng y u! Nhìn xem th i gian, m i sáu gi , tham luy n ng t ngào tôi cho phép chính mình ng thêm m t lúc n a, m t l n n a nh m m t l i, ng n ý cư i nhanh vào gi c ng ... L i t nh l i, ánh m t tr i ñã chói m t, tôi nhìn ñ ng h . Chín gi ! Ti t b nh lý c a tôi a! V n ñ danh sách yêu c u a! Tôi ch t ch c r i! V i vàng ng i d y, ñang ñ nh b c chăn vào ngư i ñi l y qu n áo...

M t cánh tay ôm l y th t lưng ñem tôi tha quay l i trên giư ng, m t l n n a dùng chăn ñ p lên ngư i tôi. "Em mu n ñi h c." " !" Anh nh m m t l i lên ti ng, trên tay l c ñ o m t chút cũng không gi m. "Môn này r t khó qua." Tôi nói. "Ph i, anh bi t." Anh ñem chân gác lên ñùi c a tôi. "Em mà không qua, phó giáo sư s m ng ch t em." Anh gi t gi t thân th , tôi nghĩ là anh r t c c có chút lương tâm, ai ng anh tr c ti p n m lên trên ngư i tôi, cư i t m tìm nói."Không b ng em ñ ngh anh giúp em h c b túc, anh ñ m b o em thi ñ ." "Th t s ? !" Tôi như th nào không nghĩ t i? "Trư c giao h c phí b túc ñi. Anh thu phí th c h p lý, m t l n... m t chương..." Nói xong tay anh hư ng v phía ng c tôi, n m lên m t m nh m m m i, ng ñi u c a anh rõ ràng là mu n tôi hi n t i…h . "Nh không qua thì sao?" Tôi ñây ch ng ph i th c l v n. "Anh s tr l i cho em... m t chương, hai l n." "Anh ñùa gi n... Trá... Ngô..." Câu nói k ti p, tôi ñã vô l c hơn n a... Tôi ñ t nhiên nh t i m t chuy n tr ng y u, ñ y anh ra: hôm nay ngày mư i b y, tôi s tay làm cái tính toán xem m y ngày này có ph i là th i kỳ an toàn c a b n thân. "Không c n ñ m, là an toàn kỳ!" Anh phi thư ng kh ng ñ nh mà nói cho tôi bi t. "Làm sao anh bi t? !" Tôi kinh ng c.

"Anh ñã tính qua." Anh tr l i ñương nhiên. Có th th y ñư c m y ngày ngh l thì tôi s c m t tái nh t hoàn toàn không th l a ñư c y thu t cao minh c a s c lang này a. "An toàn kỳ cũng không ph i tuy t ñ i an toàn, nh ñâu x y ra ngoài ý mu n... ." "Anh ph trách." "..." Anh l i m t l n hôn tôi. B nu t h t, rơi vào tay gi c, tôi trong l a nóng c a anh ñòi l y cùng gi l y, lâm vào m t m nh m ng áo ư t ñ m. Hôm nay so v i ñêm qua, anh càng thêm ôn nhu nh n nh i, ti n hành theo ch t lư ng mang theo ta ñi vào thiên ñư ng yêu... S âu y m cùng khiêu khích c a anh, tôi thân thi t mà c m giác ñư c thân th b anh ph c tùng. Theo phương th c anh mu n, khát v ng, rên r , cùng ñ i, ñ ng th i cũng sung sư ng ... Tôi c m th y th n, tâm hoàn toàn h ng m t, v a th y ch mong cùng anh hư ng th yêu l i c m th y t i l i, anh m t l n n a th thăm dò chìm vào trong cơ th tôi, hơi m t chút tê ñau làm cho tôi nhíu mày, anh l p t c d ng l i, hôn nh lên phía sau tai, c …Kiên nh n mà ñ i cho th n kinh tê d i c a tôi thay th hoàn toàn ñư c c m giác ñau, b c lên l a nóng chôn vùi b n năng kháng c , anh m i ti p t c, mãi ñ n lúc tôi có th th a nh n ch sâu nh t. So sánh v i, yêu trong không gian nh h p h c ám và mưa ñêm mênh mông cùng v i yêu t i ánh sáng m m m i như tơ trên giư ng hoàn toàn không th so sánh n i. N ng quang mang làm c d c tình không có ch ñ n n p.

T t c nh ng th không th l ra ngoài ánh sáng, khiêu khích cùng tư th ñ u b i l trư c m t tôi mà tôi l i th y ho ng h t, s c h ng u ám cùng

v i m t không th phân bi t, k t h p cũng ñã b anh thu h t vào trong ñáy m t.... N u không anh s không có hô h p ñ c ng u như v y, trào dâng ph n ng sinh lý như th , th m chí tình yêu m t ñi lý trí tràn ra… ... Vô s hôn môi cùng m hôi ư t át, vô s th d c cùng rên r , vô s l n làm càn trói bu c cùng giãy, vô s l n cơ th như bay lên ñ n ñ nh mây mù l i rơi vào v n trư ng h ng tr n... ð n g n gi a trưa, chúng tôi m i t i vui sư ng nh t cao nh t, ch m d t tri n miên c c h n . Anh c n th n giúp tôi x lý t t h t th y, ghé vào ng c tôi hư ng th an bình. Ngh ngơi trong ch c lát, tôi ñưa tay v phía ñ u giư ng s so ng tìm bút, ñi ñ n mép giư ng, v ra m t ñư ng th ng ñ ng, m t ñư ng n m ngang, nghĩ nghĩ ñ n l n hôm qua n a c a anh, vì th l i v thêm m t ñư ng n m ngang nh . “Em v cái gì?" Anh tò mò mà nhìn lên trên tư ng ch "Chính" ñang vi t m t n a. "ðánh d u s l n h c b túc, mi n cho anh qu t n !" Anh cư i to m t tr n trong sáng, ño t l y bút trong tay tôi, l i v thêm hai cái, r i kéo tôi quay v trong lòng. "Anh?" "Nha ñ u, em yên tâm, anh nh t ñ nh cho em th y l ch s huy hoàng c a chúng ta tràn ng p kh p m t tư ng..." "..." "..." "Anh xác ñ nh anh công vi c c a anh ch th y thu c?"

Anh th t sâu nhìn tôi, m t gi t m hôi nóng rơi xu ng lông mi tôi "Vì cái gì h i như v y?" "Anh không có kiêm c ch c ca múa túc k ch?!" Anh n n cư i."Em không c n ñ i v i b n h ký thác cao kỳ v ng như v y! B n h ph c v m t l n không bi t ph i u ng bao nhiêu thu c kích thích!" "..." "..." Nhưng là, tôi còn là c m th y m t ngư i th y thu c không nên có thân hình l c lư ng tráng ki n như v y, m nh như v y th t quá s c ch u ñ ng cùng th l c! …

Chương 18 : Dư i mái hiên nhà
N u Phùng ca không ñúng lúc g i ñi n tho i t i, nh c nh Di p Chính Th n hôm nay là sinh nh t anh, cũng báo cho anh bi t m i ngư i ñêm nay vì anh t ch c b a ăn, làm cho anh nh t ñ nh ph i ñ n. Tôi nh t ñ nh s ch t trên giư ng anh.

Không ñúng! Là tôi trên giư ng mình!

Tôi th t s b anh ép bu c ñ n mơ h , ñ ng nói giư ng, t a như ñè áp xu ng r i tri n qu n quanh hai thân hình ñ n n i tôi còn không phân bi t ñư c c a ai vào v i ai, dù sao t t c ñ u không nghe theo tôi sai s ! Anh t t ñi n tho i, theo trên ngư i tôi rút ra thì xương c t tôi như bí tán l c t i trên giư ng, ñ ng nói s a sang l i m t chút trên ngư i m t m nh h n ñ n s nh s ch, t a như ngay c ñ ng tác l y tay lên kéo chăn ñ u không có khí l c. Tôi không kh i th dài trong lòng: này h c phí b túc qu th t r t cao! L i th m so sánh, h c phí c a qu Nh t B n k ch sù coi như còn thích h p, làm thêm t i c a hàng ti n l i 800 yên m t ngày cũng th t h p lý! Tôi v sau không bao gi oán gi n cu c s ng gian kh n a! ðáng h n nh t là, Di p Chính Th n v m t tràn ñ y d c thú th hi n ý cư i n m bên c nh tôi, tho i mái mà giãn ra thân hình m c m nam tính. N u như không th y phía trên thân hình v i nh ng ñư ng cong l c lư ng ng o ngh có m t t ng m hôi sáng bóng, tôi nghiêm tr ng hoài nghi có ph i ñây là ngư i v a cùng tôi ñã làm cái v n ñ ng k ch li t kia! Th n a! M t nam nhân như v y, tôi s m mu n gì ch t th m trong lòng anh! Di p Chính Th n ñem d ng tôi lên, dùng tay ph i n m c b vai tôi, tôi l y l i chút khí l c cu i cùng tìm m t tư th tho i mái nh t ghé vào trên ng c anh, ñem m t chôn hõm vai anh. "Sinh nh t vui v ..." Tôi dùng m t câu nghi v n."sao?" " ! R t vui v !" H n nhìn tóc tôi h n ñ n, hôn lên ñó."S m bi t em c i qu n áo mê ngư i như v y, anh nh t ñ nh s không ch cho t i hôm nay." "S m bi t anh c i qu n áo c m thú như v y, em nh t ñ nh s không cho anh h u cơ kh th a!" Anh kh g n mi, hé mi ng cư i. C m tay tôi, ñ t trên ng c anh.

dư i lòng bàn tay, là l a nóng c a anh cùng tim ñ p tr m n.

Hai cái ñ ng h , kim cùng nhích lên g n như hoàn m hài hòa, không l ch chút nào. Ánh n ng chi u r i vào, làm cho tên kh c trên dây ñeo ñi p ñi p sinh huy: Th n… Nha ñ u… "Dây ñeo c a anh vì sao l i kh c 'Nha ñ u'? Anh như th nào l i không kh c tên c a em?" Tuy r ng tôi c m th y hai ch "Nha ñ u" nhìn th t m áp, nhưng ch "Băng" cùng "Th n" càng thích h p hơn. "V n nh t ngày nào ñó anh ñ i b n gái, còn mu n ñem tên c a em xóa ñi ñ i thành tên c a ngư i ti p theo, th t phi n toái!" Anh vân ñ m phong khinh mà nói cho tôi bi t: ch 'Nha ñ u' t t! Nghìn bài m t ñi u, ñ u không c n ñ i..." Tôi m t th c s không có khí l c, mà n u có còn chút nào tôi s l y cái n i cơm ñi n ñ p vào ñ u anh mà r ng to: "Anh ch t ñi cho em!" May mà c a ñ u lư i c a tôi còn còn có chút khí l c, cho nên tôi gi ng anh, vân ñ m phong khinh khen ng i anh: "Sư huynh, anh nhìn r t xa! ð ng quên ñem ñ ng h c a em truy n l i cho ngư i khác, n u các cô y không chê ñó là ñ qua N tay!" Anh t t th dài, l y tay b o má tôi: "Em chính là th y ch t còn cãi, m nh mi ng!" "..." C ng r n có ích l i gì, còn không ph i làm cho nhân gia n u chín ! "Trên ñ i này tr em ra còn có r t nhi u, r t nhi u ngư i con gái tên 'Băng', 'Nha ñ u' c a anh ch có m t! ð c nh t vô nh !" ... Tôi cùng Di p Chính Th n trong th i gian cùng m t ch , b c v ch chính ñ y tư ng, ti ng cư i cùng nư c m t trút xu ng cùng nhi u nhưng mà

nh ng l i nói chân chính bu n nôn anh ch nói có l n này, nói câu này. Tôi m i l n nghĩ v lúc y ñ u s b c m ñ ng! Tôi ñang c m ñ ng r i tinh r i mù, anh l p t c nói ra câu r t gi t ch t phong c nh: "Nha ñ u, anh ñói b ng!" Tôi th t mu n l y mì ñem gi t anh! Ch u ñ ng c ngư i ñau nh c xu ng giư ng, tôi ph thêm áo ng ti n vào phòng t m, t m r a xong bư c ra, l y ra trong t l nh ñ làm bánh mua m y ngày hôm trư c, d a theo hư ng d n làm m t cái bánh ng t nh . Bánh ng t nư ng xong, tôi l i theo ngăn kéo l y ra m t túi n n sinh nh t. Di p Chính Th n t m r a xong bư c ra, tôi ñang b n r n gi o bơ, anh t phía sau ôm l y tôi, hít sâu vào m t v hương s a bánh ng t. "Nha ñ u, ba năm sau, g cho anh ñi!" Anh n a th t n a gi nói. Lòng ñ t nhiên run lên. Ba năm sau, anh có th khôi ph c t do. Này xem như h a h n sao? Vì cái gì Di p Chính Th n h a h n nghe c m th y hư vô m m t như v y. Tôi s hãi th t v ng, cho nên không dám làm cho b n thân có b t c kỳ v ng. Tôi làm b như ch ng h ñ ý, lư m anh m t cái."Mu n k t hôn em làm lão bà còn nhi u ngư i, x p hàng ñi!" "ð ng b c phét! Hai mươi ba tu i v n là x n , anh cũng không chê ñâu..." "Anh!" Tôi m t ñ h ng th u . Anh l i càng ñ c ý !

Anh lôi kéo ngón tr c a tôi ch m vào chút bơ, ñưa vào trong mi ng mình, ch m rãi dùng lư i qu n quit l y ngón tay tôi, li m li m bơ. "Th t ng t!" Anh ti n ñ n g n sát tôi, hàm h nói: "Anh mu n ñem nó bi n thành toàn thân em…" Tê d i theo ñ u ngón tay nhanh chóng truy n kh p toàn thân, m t tôi càng ñ hơn. Anh là m t con c m thú khoác áo s c lang – xem xét xong! *** Do Di p Chính Th n yêu c u m t cách không khoan như ng, tôi ñ i ca cho ngư i khác, ñ ng trư c t qu n áo ch n lên ch n xu ng, cu i cùng cũng tìm ñư c m t cái áo sơ mi cao c có th che kín d u v t, cũng không ñ ý xem bên ngoài ánh m t tr i sang l n bao nhiêu, m c trên ngư i. Không có bi n pháp, ai b o toàn thân tôi t trên xu ng dư i ñ u b c m thú c n thành v t xanh, v t tím. ðơn gi n r a m t ch i ñ u xong, tôi không hoá trang, ch xoa m t l p son môi màu s m, che d u m t chút ñôi môi có v hơi sưng ñ . ðáng ti c còn chưa có xu ng xe, son môi li n b anh ăn ñ n s ch bách! ... Anh n m tay tôi ñi vào m t gian phòng nh ki u Trung Hoa, di n tích phòng v n không l n, hai mươi m y ngư i ng i vào có v th p ph n chen chúc. Tôi vài l n th rút tay ra nhưng ñ u không có thành công. Quan h c a chúng tôi trư c m t m i ngư i ñương nhiên bi u tình công khai . Phùng ca ñánh giá m t phen chi c áo sơ mi cao c c a tôi, hư ng Di p Chính Th n ngh ch ng m mà nháy m t: "U! Thu ph c?!" Di p Chính Th n tr l i b ng ánh m t "Bi t rõ còn c h i".

M i ngư i b ng t nh! Có th th y ñư c ñ i v i nh ng ngư i kinh nghi m phong phú, sơ mi cao c ch t gi u ñ u h ñuôi. Lý Kh i luôn luôn ñ ý xem th c ñơn. Tôi c g ng mu n th y bi u tình c a T n Tuy t nhưng cô y trư c sau ch cúi ñ u, ñ cho tôi không th nhìn th y sau ñôi lông mi buông xu ng th hi n ñi u gì. Là thương h i, gi n hay t c gi n? V n là cho r ng tôi ph n b i cô y... Tôi th c mu n bi t. ... ð ăn v a bưng lên, là món ăn Qu ng ðông, Di p Chính Th n v a g p m t mi ng th t gà ñ t trong bát tôi, ñi n tho i c a anh b ng vang lên. Anh c m l y ñi n tho i nhìn thoáng qua dãy s , tôi cũng thu n ti n li c m t m t cái, là t s c ñ nh c a n i thành ð i B n. Di p Chính Th n hi n nhiên nh n ra dãy s này th c xa l , lúc nghe ñi n tho i th p ph n khách khí dùng ti ng Nh t ti p ñón."Uy!" "Sinh nh t vui v !" ti ng c a n nhân. Ti ng ph thông tiêu chu n. S có n nhân g i ñi n tho i chúc anh sinh nh t vui v , tôi cũng không ng c nhiên. Nhưng ph n ng c a anh l i làm cho tôi c c không tho i mái. Anh cơ h ngay t i lúc nghe th y ti ng c a ñ i phương, trong lúc nh t th i l y tay nhanh nh n che l i di ñ ng ñ ng th i ñ ng d y ñi ra phía ngoài c a. Tôi dung thìa khu y kh i ñá trong c c cocacola, m t chút, m t chút, ch t l ng màu ñen t o thành l c xoáy xoay tròn. Lòng t a như c c ñá, t t ti n vào l c xoáy màu ñen.

Quen bi t anh ngày ñ u tiên, ch bi t anh là ngư i như th nào. Yêu anh r i, càng bi t anh là ngư i như th nào. ðã t nh v i chính mình v n s thay ñ i ñ ng ñ ý, th nhưng sao l i không ng i ñâu... Dù sao yêu không ph i dùng mi ng nói . Di p Chính Th n ñi ra ngoài ti n t i bãi ñ xe phía sau ti m cơm. Tôi l n ñ u tiên ñ i v i s thích s ch s c a ngư i Nh t B n th y th c kính tr ng, b i vì qua l p c a s th y tinh không nhi m m t h t b i có th rõ ràng mà nhìn th y m i m t ñ ng tác nh , th m chí ánh m t…c a anh. Tôi t ng nghĩ là Di p Chính Th n có hai con ngư i, khi m c vào áo choàng tr ng c a th y thu c thì th n thánh không th xâm ph m, c i ra chi c áo này toàn thân anh trên dư i toát ra s khinh b c. Hôm nay, tôi m i bi t ñư c anh còn có m t m t khác... L nh l o yên l ng như ñêm t i! Anh nói ñi n tho i th t lâu, t ñ u ñ n cu i duy trì m t tư th b t bi n cùng bi u tình l nh như băng. Khóe mi ng ngay c n a tia nh ch lên ñ u không có. Anh m mi ng nói không nhi u l m, hơn phân n a là tr m tư, ngón tay th nh tho ng gõ nh lên lan can màu tr ng t i bãi ñ xe, thông th mà ti t t u – tôi trư c kia cũng không bi t anh có thói quen này! ... Di p Chính Th n quay tr l i! Tôi cái gì cũng không h i, chăm chú u ng cocacola. Anh th nhưng l i ch ñ ng gi i thích v i tôi."Cô y ch là b ng h u bình thư ng." "Ân!" Tôi bi t.

Anh cùng tình nhân nói ñi n tho i s không có yên l ng l nh như băng như v y. "Cô y g p ñư c chút phi n toái, mu n nh anh h tr ." Anh th t c n th n mà quan sát ph n ng c a tôi. "Nga!" Th y anh nhìn thoáng qua ñ ng h , tôi nói: "Anh ñi ñi, ñ ng làm cho ngư i ta ch ." "Em cùng anh ñi ñi." Tôi l c ñ u, nhìn anh cư i cư i."Em ch này ch anh!"

"Cũng ñư c!" Anh cùng m i ngư i d n dò m t ti ng, v i vàng r i ñi. Kỳ th t, anh mà kiên trì m t chút, tôi kh năng s cùng anh ñi. B i vì tôi ñ i v i ngư i con gái v a ñi n tho i ñ n tràn ng p tò mò, tôi th t mu n bi t ñ n t t cùng là d ng ngư i như th nào mà làm cho Di p Chính Th n thu h i s h u l mãng, nghiêm ch nh mà ti p ñón. Ngư i con gái này, nh t ñ nh ñ i v i anh có ý nghĩa c c phi phàm!

Chương 19 : Ngư i ñ p say rư u
S c tr i càng ngày càng t i, bên ngoài ñèn ñư ng, ñèn xe ñ u sáng.

T i ð i B n, ñèn có nhi u bao nhiêu, th nhưng v ng xe, thành th tr nên l nh lung b i vì yên l ng. Duy ñ c ch c a hàng chúng tôi ng i, không khí d thư ng náo nhi t. Ra nư c ngoài m i bi t ñư c: có ñ a phương ngư i Trung Qu c, m i có ti ng cư i không kiêng n gì, có v tình c m! Trong c a hàng, ñèn ñ u b t sang, ánh sang màu xanh nh t chi u xu ng hai má tr ng như tuy t hơi ng h ng c a T n Tuy t, th hi n là cô y ñã u ng m y ly bia, cư i ñ n ki u m , xinh ñ p làm ngư i ng n ngơ. T lúc Di p Chính Th n r i ñi, tâm tình c a cô y t a h t t l m, không ng ng cùng nam sinh bên c nh v a nói v a cư i, m i vi c ñ u thu n l i. Trư c kia, T n Tuy t cũng không thích nói cư i cùng nam nhân, hơn n a trong nhi u trư ng h p, khi nghe ngư i khác k chuy n cư i trong khi tôi cư i lên cư i xu ng cô y nhi u nh t ch che mi ng cư i kh , th hi n là m t ngư i con gái r t rè. Không bi t t lúc nào, T n Tuy t thay ñ i, tr nên không h gi ng trư c kia... Li c m t sang ch bên c nh tr ng trơn, th c ăn trong bát chưa ñ ng ñũa chút nào, tôi lo s không yên phát giác chính mình cũng thay ñ i, tr nên không h gi ng tôi… Tôi c m l y chi c ñũa, g p ñ ăn trong bát ñã ngu i ñưa lên mi ng, t ng mi ng, t ng mi ng ăn. Cocacola u ng nhi u quá, d dày n n ñau và v n l ra m t chút l nh như băng. ð ăn còn chưa k p nu t xu ng, Phùng ca hơi có v men say bưng m t lon bia ng i c nh ñây, cũng không ñ i tôi ñ ng ý, tr c ti p ñem bia rót vào c c không c a tôi. "ð mu i, ca m i ngươi m t ly." M t câu "ð mu i" làm cho tôi toàn thân ch n ñ ng.

Tôi còn chưa k p tr l i, ngư i quan h t t nh t v i Phùng ca là Lâm Du , cũng là “Quan tòa” trong trò chơi Gi t ngư i l n ti ng la hét: "Già phùng, anh l i th a d p Phùng t u nhà mình không ñây mà ñùa gi n m n !Anh ñ i xem Phùng t u ñ n ñây như th nào thu th p anh!" "Cùng l m thì v nhà quỳ chà xát y b n, quen r i, m t ngày không quỳ anh c ngư i không tho i mái." Phùng ca th hi n v m t hiên ngang l m li t. B n gái Lâm du cư i h i: "Phùng ca, nhà anh mua chà xát y b n ñâu? Em như th nào mua không ñư c?" Phùng ca nói: "Cám bã nhà anh lúc t trong nư c sang ñây mang theo mư i m y cái, n u em không chê ch a cho em hai cái!" Lâm du l p t c nói: "H o ý c a anh lòng em lĩnh , chính anh gi l i ch m rãi dùng ñi." Tôi r t c c b b n h ch c cư i, nh t là nghe th y Phùng ca luôn m m "cám bã nhà anh" . Kỳ th t Phùng ca cùng Phùng t u c m tình ñ c bi t t t, ñ ng h c ñ i h c, t t nghi p ñ i h c k t hôn, m t th i gian không xe không phòng không áo cư i, nhưng phúc may m n "L a hôn" . Phùng t u là m t ngư i con gái ñ c bi t hi u ñư c yêu cùng tr giá, Phùng ca h c xong th c sĩ mu n xu t ngo i h c ti n sĩ, ch y li n t b công vi c có ñãi ng trong nư c theo anh ñ n Nh t B n. Ch y không h m t câu oán h n mà v a chi u c Phùng ca ăn u ng cu c s ng hàng ngày v a làm thêm t i m t xư ng nh ñ ki m ti n, hy v ng s m có ngày ñ ti n mua m t phòng . Phòng tr c a hai ngư i không có v t d ng gì xa hoa, ñ u giư ng bày ñ y nh ng con r i ñáng yêu, trên tư ng treo m t cái nh ch p k t hôn. Phùng t u m c m t cái áo phông ñơn gi n và Phùng ca m c m t b vest không quá v a ngư i trang nghiêm ñ ng dư i qu c huy tuyên th … ðáng yêu như th , ñ p như th !

Phùng ca khi nh c t i lão bà, m t mày luôn h n h “Cám bã nhà anh…cám bã nhà anh…” Xưng hô này bao hàm bao nhiêu chân ái, không ngư i nào có th không hi u! "ð mu i..." Phùng ca ñem c c bia c a tôi ñưa ñ n tay tôi, ra v thái ñ sung kính."Ca ph i m i mu i m t ly! Ca u ng h t, mu i u ng bao nhiêu tùy ý." Phùng ca nâng chén u ng h t, thanh niên phương b c hào s ng. Ngay t lúc l n ñ u tiên t h i, tôi không n m t Di p Chính Th n, m i ngư i ñ u bi t tôi s không u ng rư u. Cũng ch nhìn xem ph n ng c a tôi, xem tôi như th nào làm m t m t Phùng ca. Ch d a vào n a năm nay Phùng ca chi u c tôi, tôi không th ñ anh y trư c m t m i ngư i x u h . Tôi kh c n môi, nâng c c ñ t trên mi ng.

Bia Nh t B n m m và êm hơn, nhưng v n th c kh s , tôi c nh m m t l i u ng h t m t hơi. Tôi ñem c c tr ng trơn ñưa ra trư c m t anh úp xu ng. Phùng ca b t ngư i ñ ng th ng lưng, v m t ñ c ý. Nam nhân trên bàn rư u, luôn luôn có m t v nhi t tình h n nhiên ñáng yêu. Phùng ca l i cho mình rót m t ly, v th t m nh lên b vai tôi."Ca r t b i ph c mu i, Ca tư ng r ng trên ñ i này không n nhân nào có th thu ph c Di p Chính Th n!" Là anh thu ph c tôi, r t?! Tôi xoa xoa cái ñ u có chút choáng váng."Kh năng, g n quan ñư c ban l c ñi." "Anh cho em bi t m t bí m t." Phùng ca nói: "ðêm qua anh m i h n ăn cơm, h n không ng ng nhìn bên ngoài ñang mưa. Anh h i h n nhìn gì? H n

h i anh: 'Phùng ca, n u lúc trư c anh b i vì nguyên nhân nào ñó cùng t u t chia tay, anh hi n t i s làm gì?' Anh nói: 'Nh cô y, s nh cô y c ñ i!' " Phùng ca d ng m t chút, u ng thêm chút bia, ti p t c nói: "H n ñ ng d y ra c a, anh ñu i theo, h i h n ñi ñâu? H n nói: 'Em không th ñ cho chính mình c ñ i nh cô y...' Tôi l y lon bia bên c nh, m ra, ñem rót vào c c c a mình, tay không ng ng run lên, b t bia màu tr ng tràn ra. Tôi bưng c c bia lên, ng ng ñ u, bia l nh như ñá th i qua ñ u lư i, y t h u… Nư c m t nóng b ng t nhiên mà rơi, ch y vào tóc mai… Vì Phùng ca, vì Di p Chính Th n, vì nam nhân ñơn gi n nh t cũng yêu g n gàng nh t! N u như b n không có kh năng g p ñư c tình yêu thiên trư ng ñ a c u, cũng ñ ng ph nh n trên ñ i s không có lo i tình yêu này. B n có th l a ch n ng i trong xe BMW mà khóc, cũng có th l a ch n ôm c i g o d u m ng i xe ñ p cùng h n ñ ng th i cư i khát khao tương lai! B n có th l a ch n m t ngư i có th mang b n m i ngày ñ u ăn ñ i ti c h i s n, cũng có th l a ch n m t ngư i nguy n ý ñem m t con tôm cu i cùng bóc v b vào bát c a b n. Tin tư ng cu c s ng, v n là tin tư ng tình yêu. Quy t ñ nh làm cho b n l a ch n như th nào! Cũng quy t ñ nh b i vì b n s kiên quy t v i l a ch n c a mình!... M i ngư i trò chuy n ñ u theo ch ñ , còn Phùng ca ch cùng tôi nói nói chuy n phi m, th thao thao b t tuy t. Anh nói: "Háo s c là b n ch t c a nam nhân!

Nam nhân ñ u thích m n ! Cái gì t t ñ p ai l i không thích? Nhưng là Trương Bá Chi dù hoàn m cũng ch có th ng m nhìn... Chân chính mu n l y v nhà, v n là ngư i ph i cùng khóc, cùng cư i v i mình… Cho anh mư i m n , anh cũng không th y ai hơn “cám bã nhà anh” …M n kh p nơi ñ u có, nhưng cô y ch có m t, ñánh m t s không có…” Tôi g t ñ u lia l a. "Anh tuy t ñ i tìm không th y ai so v i Phùng t u t t v i anh như v y!" Anh còn nói: "R t nhi u ngư i ñ u nói Di p Chính Th n hoa tâm, th y ai yêu ngư i y. Anh cùng Di p Chính Th n nh n th c hơn hai năm . Anh qu th t thư ng xuyên th y anh giúp m n s a ñ ñi n, m i m n ăn cơm, ñưa m n trên ñư ng..." Tôi g t càng lia l a."Em bi t!" Phùng ca l c ñ u."Em không có bi t: anh v a t i ð i B n thì là mùa ñông, m t ch ti ng Nh t b ñôi không bi t, phương hư ng cũng không bi t, m t sinh viên ngư i Nh t B n ñem anh ñưa t i khu tr này. Ngày ñó anh g p ñư c Di p Chính Th n, h n ñưa m t cái di ñ ng cũ cho anh ñ n u có g p khó khăn thì có th g i ñi n cho h n. H n giúp anh ñem hành lý lên t ng, th y anh ch i tr c ti p chi u lên giư ng h n l i tr v cho anh m t cái th m cũ. H n giúp anh ñi mua v t d ng hàng ngày, giúp anh mua ñ ăn. H n còn lái xe ñưa ñi kh p nơi, hư ng d n cho anh bi t nơi nào có th mua ñư c ñ ñi n giá r , th c ăn h p ý, nơi nào là gia nh c phúc, ngàn d m trung ương... H n ñưa anh ñi ID, giúp anh làm th t c th th c cho lão bà..." "Lão bà c a anh ñ n ñây, h n m i b n anh ăn cơm... Không có vi c gì cũng l i t i nhà anh ăn tr c cơm."

"Anh lái xe b thương chân, h n m i ngày cõng anh ñ n trư ng, cõng anh ñi b nh vi n ki m tra..." Tôi ñang c m lon bia, không hi u sao nhi t ñ như lan chuy n toàn thân, máu gi ng như sôi trào , s ñi vào m ch máu! Phùng ca ñùa c t nhìn thoáng qua v hư ng T n Tuy t."Ch ng l h n thích anh?! B n anh có chân tình? !" "..." "Có ñôi khi, xem nam nhân ñ ng nhìn bên ngoài, ñ ng tin h n nói cái gì, càng ñ ng tin ngư i khác nói cái gì." Phùng ca nói: "H n kh năng không c n ngư i khác th y th nào, ch hy v ng... em bi t h n là h ng ngư i gì!" ... Tôi u ng bia, chính mình dùng m t lon bia ñem b n thân quá chén! May m n tôi t u lư ng không t t, rư u ph m còn ñư c thông qua. Tôi không khóc không náo lo n, liên ti p ngây ngô cư i v i Phùng ca, liên ti p g t ñ u lo n lên. Lúc Di p Chính Th n tr v , tôi còn ñang ngây ngô cư i, bưng c c bia nói: "Phùng ca, ñ n! Chúng ta c n ly n a!" Di p Chính Th n vung tay lên, cư p ñi ly bia trong tay tôi: "Anh thay em kính!" Tôi ch p ñôi m t mơ h , m t Di p Chính Th n gi n d lúc n lúc hi n, làm tôi choáng váng ñ u. trư c m t ta

Tôi m t phen kéo v t áo anh, bu n cư i là nghĩ ñ n anh như v y cũng không ho ng."Anh ñã v r i?" Di p Chính Th n không quan tâm tôi, dùng ti ng Nh t nói v i ngư i ph c v ."Mang ñ n 5 bình rư u và 10 lon bia!" Lâm du ch ch phùng ca, cư i ñ n vui sư ng khi ngư i khác g p h a."Nha, anh nh t ñ nh ph i ch t!"

Sau ñó chuy n tình tôi không nh rõ l m. Có m y ño n ng n mơ h , tôi nh là Phùng ca u ng nhi u quá, g c xu ng bàn không d y ñư c. Tôi mê màng d t khoát lay anh y: "Phùng ca, ñ ng ng a, chúng ta l i tán g u ti p." Sau ñó, Lâm Du dìu anh y mang ñi. Di p Chính Th n mu n d n tôi ñi, tôi còn ng i trư c bàn làm m t x u: "Em không ñi! Phùng ca... Anh ñ ng ñi, em còn chưa nói chuy n xong v i anh ñâu! Ngày anh b thương chân thì sao? Anh k thêm chút n a..." Hình nh v sau, tôi nh rõ ràng nh t. Tôi ghé vào lưng Di p Chính Th n, nói liên miên c n nh n: "Anh là ngư i t t, Anh ñ i v i m i ngư i ñ u t t…Có ngư i bi t anh, có ngư i không hi u anh…không quan h …em bi t…em bi t là ñ r i.!" "Sư huynh, anh như th nào không ra xe?" "Nga! ðúng r i, u ng rư u xong không th lái xe!" Anh không thèm nói chuy n, ph ng ch ng r t phi n tôi! Tôi còn nói không ng ng: "Sư huynh a, có cơ h i anh mư n m t b quân trang." "Em mu n c i cúc cho anh, m t cái m t cái, vì anh c i…..." "Em mu n vì anh c i quân trang, c i m t thân th n thánh trang nghiêm..." "Nga, kỳ th t anh m c áo choàng tr ng cũng th c th n thánh... Có cơ h i em cũng th xem..." Anh r t c c không th nh n ñư c n a ."Em im mi ng cho anh!" Tôi d a ñ u vào vai anh khóc, nư c m t ch y xu ng vai anh.

"Sư huynh, em th t s th c thích anh! Ngày nào ñó chúng ta chia tay, em s r t nh anh, nh anh c ñ i!" Anh không nói l i nào, tôi còn nói: "Anh trăm ngàn ñ ng nghĩ ñ n em! So v i em, n nhân xinh ñ p kh p nơi ñ u có..." ... Cu i cùng m t ño n trí nh , mơ h nh t... Tôi nh mang máng, anh mang tôi v nhà, ñem ñ t tôi cho tôi u ng th t nhi u ch t l ng tê tê. trên giư ng,

Tôi u ng xong, d dày ñang nh n nh o th y tho i mái hơn. Sau, anh ñiên cu ng mà xé rách qu n áo tôi, tôi cũng kéo qu n áo anh... Anh ñiên cu ng mà c n c n c , ng c, ñùi tôi, tôi cũng c n lên b vai anh, cánh tay, xương sư n... Anh ñiên cu ng mà ñi vào cơ th c a tôi... Tôi ng ng ñ u lên, thân mình cong lên, ti ng rên r vang v ng b u tr i ñêm. Phía bên ngoài c a s , hoa anh ñào thưa th t mà r c r . C n làm tôi tê li t s h u tri giác, tôi toàn thân b n r n vô l c mà b h n lăn qua l n l i, chà ñ p, tr mình tôi ñ u óc choáng váng. Tôi cư i r i l i khóc... Tôi cũng nói: sư huynh, em yêu anh! Tôi ñã yêu anh – k không b ng c m thú! ... C ñ i tôi, say có ba l n. L n ñ u tiên, t t nghi p ñ i h c, b a cơm chia tay, tôi say, ôm b n cùng phòng khóc tràng giang ñ i h i.

Ngày hôm sau, ñ u ñau mu n n t ra, tôi th s không l i u ng rư u. ðây là l n th hai, th t sâu c m nh n ñư c cái gì g i là: không th ng nhân sinh m t h i túy! Tôi th t mu n m i ngày say ch t t nh! L n th ba... Anh t i nay so v i gi ng như dã thú, ñiên cu ng ñem tôi n giư ng. ðem tôi c n xé thành m nh nh . Tôi vô l c ph n kháng, v n nhìn anh, nhìn anh như th nào không b ng c m thú! Anh th t s làm. Hai tay m nh m c m ñ u g i tôi, m nhanh hai chân... R t ñau, so v i l n ñ u tiên còn ñau hơn! Th gi i lay ñ ng c a tôi như tr m xu ng, ñ m chìm vào ñáy bi n khôn cùng, không có tri giác, tôi c m giác chính mình t nay v sau ch t chìm. V sau tôi hoàn toàn kiêng rư u! Không u ng rư u!!! trên trong lòng anh, không c n thanh

Chương 20 : Yêu chính nùng
Say rư u cùng phóng túng, sau t nh l i, c m th ch có th là là ñ u ñau mu n n t ra, d dày run r y, tr l n ñó ra c ngư i như b rút gân bác xương, c ngư i toan ñau cùng m t m i. Tôi n huy t Thái Dương, m m t ra, ñ u tiên ánh vào mi m t s là b c màn màu l c nh t, b c màn kéo kín, không l ra m t khe h . M t tr n lo l ng dư i ñáy lòng. B i vì ch có phòng c a Di p Chính Th n m i có th th y ñư c b c màn màu xanh nh t, buông b t lu n ban ñêm hay ban ngày, cũng không ng là l i nhanh ñ n th . Tôi nh rõ l n tay anh b thương, có m t l n tôi giúp anh thu th p xong phòng c, ti n tay m ra b c màn, ñ sau gi ng n ng g t chi u vào phòng anh. Anh l p t c ñem b c màn buông tr v , che kín không k h . Tôi h i h n vì cái gì. "Thói quen ." Anh nói. "Thói quen không th y ánh sang?" Anh n n cư i, ñôi m t h p dài nheo l i, làm cho lòng ngư i run r y nghĩ ñ n n cư i tình th t khiêu dâm."Thói quen không th l chuy n ra ngoài ánh sáng." N u như không ph i anh m t bàn tay không ñ ng ñ y, tôi ch c ch n s t i m c m c a mà ch y. Lúc y, làm sao mà nghĩ t i chính mình s có ngày t nh l i... trong phòng anh

Nhìn quanh phòng, th y Di p Chính Th n ñang ng i trư c computer t p trung tinh th n xem tư li u. Tay ph i c a anh ñ t trên bàn phím, cũng không h có s trư t c a bàn phím mà ch có ti ng ñánh máy nh nhàng, thong th mà mà có ti t t u...

Tôi ch ng hai tay xu ng giư ng ng i d y, t n l c không làm kinh ñ ng Di p Chính Th n trư c máy tính. T tháng tư sau khi nh p h c b t ñ u, giáo sư ði n Trung t o cho anh r t nhi u áp l c, th c t p lâm sáng, xem tư li u, làm báo cáo... Vi c này làm cho anh m t m i h t s c. Anh cũng không oán gi n, cũng không phi n toái, m c k giáo sư giao cho anh bao nhiêu nhi m v , anh ñ u làm ñ n t t nh t, hoàn m nh t. Ch có tôi bi t anh m t ch t ñi... Tôi lôi kéo chăn, ti ng c xát r t nh kinh ñ ng Di p Chính Th n. "T nh." Di p Chính Th n th y tôi t nh, t trên bàn bưng bán chén trà xanh ñi ñ n bên giư ng tôi, s s lên trán ."ðau ñ u sao? Có ch nào không tho i mái?" Tôi kéo cao chăn, che kín hai b vai l ra."ðau, toàn thân ñ u ñau." "U ng chút ñi." Anh ñem nư c trà ñưa ñ n bên mi ng tôi. Tôi u ng m t ng m, hơi chua, chua phát sáp, b ng nhi u năm kinh nghi m h c y, ñây không ph i là nư c trà bình thư ng "ðây là thu c?" "Ph i, thu c gi i rư u, gi m ñau. Ngoan, u ng ñi." Anh gi ng như d ti u hài t dùng l i nói ôn nhu nh nh mà d tôi, qu th c tư ng l y ôn nhu ch t ñu i tôi. Tôi c n răng m t cái, r m r m nu t xu ng h t. Là b nh nhân c a anh, ñ ng nói u ng thu c kh s , u ng th ch tính tôi cũng ñ ng ý. ** Tôi cùng Di p Chính Th n chính th c yêu nhau, r t nhi u ngư i không tin, bao g m T n Tuy t.

B i vì Di p Chính Th n m i ngày ñ u lái BMW ñi phòng nghiên c u, tôi c theo l thư ng m hôi như mưa cư i xe ñ p còn m i kho ng 80% ñi h c, ñi làm thêm. Không ph i Di p Chính Th n vô tâm, vô ph , cũng không ph i tôi nói thêm n a. Di p Chính Th n nói mu n ñưa tôi ñ n trư ng, tôi ñương nhiên cao h ng, nhưng ng m nghĩ l i, chúng tôi ñ u b b n nhi u vi c, th i gian ngh ngơi b t ñ ng, mu n cùng ñi, ñ ng th i quay v , th i gian an bài t nhiên l i vì nhau nhân như ng. Tôi ñây quen tính ñ c l p, không thích b trói bu c, càng không thích trói bu c ngư i khác. Di p Chính Th n cũng t ng ch vào m t chi c xe ô tô màu ñ trong c a hàng bán xe h i xem tôi có thích hay không, so v i ñ ng h tình l thì còn tho i mái, tôi phi thư ng thành th c nói cho anh: "Em s không lái xe." "Anh ñưa em ñi h c." "Anh tha cho em ñi!" Tôi nói: "Em mù ñư ng, ñ n nay còn không phân bi t rõ phương hư ng, cư i xe ñ p t i khuôn viên Ph n ð i còn có th l c ñư ng." Không ñ i anh ph n bác, tôi l i nói v i anh: "Xe ñ p có gì không t t, v a b o v môi trư ng, v a không lo l ng k t xe, rèn luy n th ch t, còn có th phòng ng a dáng ngư i béo phì." Có khi còn có th cùng Phùng ca ho c Lăng Lăng b n h ñi chung tr v , trên ñư ng v a cư i v a nói, t do t t i. ... Xe ñ p ñích xác có r t nhi u ưu ñi m, tr b ngày mưa. Mà ñ o qu c Nh t B n, tránh không ñư c th nh tho ng b mưa to chi u c m t chút. Không quá vài ngày sau, ngay trên ñư ng quay v nhà tr g p g mưa rào có s m ch p, tôi nghĩ ñ n mưa t i cũng nhanh, ñi cũng mau, li n ch y nhanh ñ n m t c a ti m chuyên kinh doanh ô tô trú mưa. Tôi chính run r y tránh m t góc c n gió, oán gi n qu th i ti t Nh t B n, nguy n r a qu c gia b n h nhanh chóng b nư c bi n bao ph , trong

ñi m nhân viên ph c v ñi ra, phi thư ng khách khí h i tôi mu n hay không ñi vào trú mưa, tôi cúi ñ u li c m t lên ñôi giày ư t ñ m dư i chân, nhìn nhìn l i ngư i ta toàn c nh qua c a s th y tinh th y trong phòng th m màu ñ , cúi ñ u v i h n."Phi thư ng c m t ! Tôi có th ch này." Nhìn theo nhân viên c a hàng ñi vào, tôi l i th y c xe rư u màu ñ ch y nhanh ch y ch m, xa hoa kim chúc nư c sơn, ôn nhu lưu luy n còn có li c m t th y cái giá niêm y t không ñ m ñư c. Ai! T i ñây dư i ng n ñèn hoa l tô ñ m, nó qu th t so v i qu xe ñ p c a tôi th y hoàn m hơn m t chút. … Tr i mưa hơn m t gi không có d u hi u ng ng l i, ngư c l i càng v sau càng l n, mang theo gió thét gào phô thiên ñ a cái. Mưa t i trên ñư ng tung hoành ch y xuôi, trên ñư ng không có m t bóng ngư i, ô tô ch y ch m l i. ðưa m t nhìn l i m t màn mưa ñen t i om. Ch ng l là tôi nguy n r a th t s linh nghi m ? V y ñ bão táp t i mãnh li t hơn chút ñi! L i ñ i hơn mư i phút, tin tư ng r ng tr n mưa này không có kh năng ng ng l i, tôi l y ñi n tho i di ñ ng ra mu n g i ñi n tho i cho Di p Chính Th n, h i anh có th hay không trong lúc c p bách làm ch y ra làm anh hùng c u m nhân m t chút. L y ñi n tho i di ñ ng ra ñã th y, m t màn hình có mư i m y cu c g i nh , ñ u là s máy c a anh. Tôi g i l i, không ñ i tôi m mi ng, anh h i trư c: "Em ñâu?"

"T i c a hàng chuyên kinh doanh ô tô." Vì không mu n anh hi u l m tôi ñ n mua xe tôi b sung m t câu:"Tr n mưa." "T i ñ y ch anh, anh l p t c t i."

Không bao lâu, m t chi c BMW ch y như bay mà ñ n, d ng trư c b c thang, Di p Chính Th n c m m t cái áo lông c a tôi trên xe ñi xu ng, mang m t ñôi giày hưu nhàn không nhi m m t h t b i Gucci còn chưa b ư t ñi v hư ng tôi. Tôi cúi ñ u nhìn xem ñôi giày th thao Addidas chính mình, s m b mưa ng m làm m ư t, c nh hoàng tàn kh p nơi. Hai ñôi giày g p nhau cùng m t ch , mũi chân ñ i v i mũi chân, không có kho ng cách, nhưng có ñi m bu n cư i. "Mưa l n như v y, ch này ng c ñ ng làm gì? Như th nào không cư i xe ñ p c a em v a b o v môi trư ng l i v a rèn luy n th năng v nhà?" Anh nói mang theo ý cư i, thanh âm t i ñ nh ñ u tôi v n quanh. Tôi quay ñ u nhìn xem xe ñ p c a b n thân ñã b mưa r a s ch không nhi m m t h t b i, ng ng ñ u lên ñ i v i anh le lư i."Ngư ng ngùng, không th m nư c, ch hơi thi u chút n a." "Ch hơi thi u chút n a? Em ch ñư c khiêm t n." Anh n n cư i, ñáy m t ñ u là n ng ñ m ý cư i."Như v y, em hi n t i tính ng i BMW khóc hay là ti p t c cư i xe ñ p cư i?" Tôi phân tích m t chút tình th , cân nh c l i h i."Sư huynh, em có th ng i xe BMW c a anh mà cư i m t lát ñư c không?" Anh ñưa tay xoa xoa tóc tôi, trong m t ñ u là s ng n ch. "Cư i ñi, mu n cư i nhiêu thì cư i." ðem áo lông ph lên ngư i tôi, anh bao trùm tôi b ng m m m i m áp c a mình. Ôm b vai tôi cùng ch y vài bư c ñ n ch ñ xe, m c a xe ñ tôi lên, ñem xe ñ p c a tôi nhét vào trong c p xe, tôi hoài nghi bán xe ñ p c a tôi ñ n 8 l n cũng không ñ t y tr c p xe sa hoa c a anh cùng cái th m xe… Tôi kéo bó sát áo lông vào ngư i, ng t ngào mà cư i, cư i ñ n n i chút n a thì tr t kh p c m. Thư ng thư ng n nhân yêu c u v t ch t càng ít, hư ng th nam nhân càng nhi u. m áp t

Di p Chính Th n thư ng thư ng nói: nha ñ u, Anh cái gì cũng chưa cho em. Kỳ th t, anh ñã cho tôi r t nhi u, m i m t ngày mưa, t ng gi t mưa nh xu ng ñ u ngưng t m áp, m i m t gi t nư c m t ñ u ngưng t thành h phách ngàn năm, ñư c kh m thoát ra ng t ngào. ðương nhiên, n u có th l a ch n l i l n n a, tôi s ñ Di p Chính Th n mang s m áp này ñ i thành c xe kia băng băng ch y, ít nh t tôi có th ñem nó ñ i thành nhân dân t c m v nhà hi u kính cha m . Lúc y, th t kh ! Ngây ng c mà theo ñu i m ng tư ng c a các tác gia ti u thuy t mà cho r ng ñó là gi ng như tình yêu.... Nghĩ r ng thương anh, s không màng cùng anh leo lên vĩ ñ i cùng huy hoàng, l i càng không mu n dùng ánh sang t anh mà khoe ra chính mình. Nghĩ r ng thương anh, li n mu n cùng anh làm hai thân cây cao ñ ng gi a tr i mây… Nghĩ ñ n... ** T ngày chúng tôi cùng m t ch , Di p Chính Th n ngày càng nhi u vi c, m i ñ u ban ngày không g p bóng dáng anh, phòng nghiên c u không th y, trong vi n cũng không th y, trong nhà càng không th y anh. Anh m i lúc n a ñêm tr v , ti n vào trong tôi, tác c u m t phen c m xúc mãnh li t dây dưa, sau ñó th a mãn mà ôm l y tôi ng . Sau ñó, anh thư ng xuyên liên t c m y ngày không tr l i, có khi nói ñi kinh ñô phát bi u, có khi nói ñi ðông Kinh tham gia nghiên c u và h i th o, có khi nói ñi C u Châu kh o sát… Phòng nghiên c u ti n s ch b n anh không ch có mình anh, không bi t t i sao l i ch có mình anh b n t i m t, qu th c còn b n hơn c giáo sư ði n Trung. Có nh ng lúc, anh ñi danh c c. Tôi g i ñi n cho anh vài l n ñ u t t máy, ch có th ch anh g i l i cho tôi, ai ng ñ i hai ngày không có tin t c. Chính vư t qua tôi m i khi ñ n kỳ kinh, dư i b ng ñau ñ n vô cùng, tâm tình cũng phi n chán, ñơn gi n mang t t ñi n tho i, ôm máy tính xách tay lên giư ng xem tư li u, quy t ñ nh tri n khai v i anh s gi n d i l n ñ u tiên t trư c ñ n nay.

Xem ñ n t i hơn mư i m t gi , c m giác có chút ñói b ng, tôi ñ ng lên ñun nư c sôi, tính u ng chút cà phê nóng ñ nâng cao tinh th n. Tôi v a pha xong cà phê chu n b u ng, ñèn b ng nhiên t t. Phòng lâm vào m t m nh h c ám. Th giác c a tôi chưa k p thích ng v i bóng t i ñ t ng t ñ t nhiên m t c khí âm hàn ti n v ñây, ngay sau ñó m t ngư i t ñ ng sau ôm l y lưng tôi… "A!" Hai ch c u m ng còn chưa k p hô ra lên ti ng, mi ng ñã b ngư i che. Chưa bao gi g p g qua chuy n như v y, tôi lúc này b d a ñ n toàn thân nhũn ra, ñ u óc tr ng r ng, m i c m quan c a b n thân ñ u m t ñi công năng, ch theo b n năng trong bóng t i giãy d a, xé rách. Nhưng ngư i kia khí l c th t l n, m t tay ôm l y tôi, ñưa v phía giư ng. Tôi còn chưa k p hoàn h n c m xúc kinh hách cùng m mu i, h n l p t c n m ñè lên ngư i tôi, xé m áo ng c a tôi... M t lu ng hàn ý thê lãnh nháy m t theo da th t lõa l truy n t i lòng bàn chân, ngư i như lâm vào bóng ñè, tôi g p ñ n ñ ngay c kêu ñ u kêu không ra ti ng. M t bàn tay lãnh l o ñ t trên da th t tôi, môi cu ng dã ñ t tôi... Hương v quen thu c cùng hơi th quen thu c tràn ng p trong khoang mi ng tôi, tôi m i gi t mình cùng kinh hãi hoàn h n. Ngư i này th t chán ghét, ñi n tho i không m máy coi như xong, còn t nhiên d a ngư i như v y. Tôi gi n ñ n m c ñ p hung hăng lên ng c Di p Chính Th n hai cái, l i g t gao mà ôm l y anh, nhi t tình mà hôn tr anh... Hôn ñ n s p hít th không thông, chúng tôi m i lưu luy n mà tách ra."Anh còn bi t tr v nha? Em nghĩ r ng ch lo ôm n nhân khác trong lòng phong lưu khoái ho t, s m ñem em quên ñ n không còn m t m nh." "Em còn n h c phí b túc c a anh còn không có tr h t, anh như th nào kh năng quên?" trên môi

Môi anh trư t m t ñư ng xu ng dư i, ñi t i ng c tôi, tác ñ ng lên th n kinh m n c m. M t c nhi t lưu lay ñ ng qua, tôi suýt n a c m gi không ñư c. "Nh anh không?" Anh ách thanh h i. "Nh . Nhưng là..." Tôi ñưa tay gi ñư c bàn tay anh ñang xé rách qu n áo c a tôi, trong bóng ñêm s so ng hình dáng mơ h ."Hôm nay không ñư c... Em, h hàng thân thích ñ n ñây." "Thân thích? Cái gì thân thích?" Anh nh t th i không ph n ng k p, bàn tay ñi m t ñư ng xu ng phía dư i s so ng, v i vào trong ñùi tôi... Khi anh s so ng ñ n băng v sinh th t dày, tay cương nơi nào.

Anh r t c c minh b ch, rút tay ra, b t ñ c dĩ mà nhìn h hàng thân thích nhà chúng tôi ."Không ph i hai ngày n a sao?" "Cũng không ph i m i l n ñ u chu n. L n này trư c hai ngày." Anh buông tay, th h t ra."Anh ñi t m nư c l nh." ... Di p Chính Th n t m r a xong bư c ra, tôi ñã b anh c i ra áo ng ñ n phá hư, n m trong chăn ch anh. Anh ñi ñ n bên giư ng, hôn xu ng trán tôi nói: "Anh ñêm nay tr v ng ." "Ch ñi." Tôi gi ch t tay anh, ñáng thương mà nhìn anh: "Em nh anh ..." Anh th dài th t sâu, x c chăn lên ti n vào n m. Tôi l p t c ti n vào trong ng c anh, ñ ñư c b o v trong hương v ñ c nh t c a anh. Có vài th m t khi n m th s nghi n, r t khó t b . Ngón tay ñ t trên ng c anh không có vi c gì mà v v nên thành các vòng tròn."Sư huynh, anh g n ñây b n vi c gì?"

"Trong kho ng th i gian này tình hu ng có chút ñ c thù, vi c sau m t ñ t n a là n r i." Anh hàm h tr l i. Anh không mu n nói, tôi cũng không c h i. Tôi nh m m t l i, giao thân xác thi p ñi qua, ñ ñư ng cong thân th g p gh nh hòa h p cùng hoàn m c a anh. Dán, dán, tay anh l i l n v trư c ng c tôi, ti p theo môi thi p l i ñây, tái ti p theo…ngư i l i ñè lên. Hơn mư i phút sau, chúng tôi ng i xu ng, bình ph c hô h p h n lo n…. Anh l i xu ng giư ng. "Anh ñi ñâu?" Tôi h i. "T m." Tôi chà xát ng c th m ư t, ñêm ñ u h , phá l khô nóng a. Nh không rõ ñi t m l n th m y tr v , anh ng i cách tôi r t xa: "Vi khu n c a em dư ng th nào?" "ð ng nói n a, l i ñã ch t, em chưa th y vi khu n nào khó dư ng như v y." "Là d ng vi khu n gì?" "Phó giáo sư nói là nghiên c u m i c a b n h ch t o m t lo i vi khu n c ch t bào ung thư." Tôi cũng không bi t là d ng vi khu n nào, tóm l i r t khó nuôi dư ng, tôi cơ h th c hoàn c nh s ng c a cơ th nhưng chính là dư ng không s ng. "Em ñem b n báo cáo th c nghi m ra ñây cho anh xem." "Nga." Tôi bò xu ng giư ng, l y máy tính ñ n, c n th n mà thu t l i quá trình th c nghi m c a tôi cho anh. ðêm không ng , chúng tôi ng i thu t. trên giư ng th o lu n v n ñ h c

Tr i b t giác ñã sáng, m t m nh ánh sáng mông lung...

Tôi n m trong lòng anh mà l ng l ng ng . T nh l i thì th y anh ñang nhìn tôi, ñôi con ngươi t i ñen l ng ñ ng ñ y s ng n ch, n ng h u và quy n luy n... Bu i chi u ngày hôm sau, trong lúc làm thêm c a hàng ti n l i, Di p Chính Th n nh n tin nói anh có vi c, hôm nay không ñ n ñón tôi. Tôi s m thành thói quen , ñóng l i di ñ ng. Lúc này, trong c a hàng có m t khách hàng n . Cô y v a vào c a, tôi như th y trư c m t sáng ng i, ngay c câu nói chuyên nghi p “Hoan nghênh ghé thăm” ñ u ñã quên nói, t m m t không t giác hoàn toàn mà ñu i theo bóng dáng – gương m t trong tr ng thu n khi t sáng hơn ánh trăng. Cô y không ch có m t dung nhan tuy t s c, dáng ngư i cao g y, y u ñi u, ý v l i xu t tr n ñ m m c. ðây là thanh cao b m sinh, s T n Tuy t th y cũng ph i tán thư ng m t phen. Khí ch t cao nhã như th , m c dù không m c váy li n áo hi u Chanel cũng có th nhìn ra cô y xu t thân b t phàm. Tôi ñang ñoán danh môn th c vi n như v y vì sao h mình ñ n c a hàng ti n l i nh c a chúng tôi, cô y tùy ý ch n m t ít rau c , ch n m y th v t d ng hàng ngày, l i c m m y lon bia n ng hi u M t Tr i, ñi ñ n qu y thanh toán. Tôi l p t c khom ngư i, cung kính nói: "Xin chào, hoan nghênh ghé thăm. Th t cao h ng vì quý khách ph c v ." Cô y cúi ñ u m m cư i, không ph i là n nhân quen dùng l ti t Nh t b n. T i Nh t B n, phu nhân thân ph n cao quý s s không quên l ti t. Tôi ñang chính khó hi u, cô y ch ch tên tôi trư c ng c. "B c?" Cô y dùng ti ng Nh t không ñ tiêu chu n h i tôi: "Cô h B c?"

"Ân." Tôi dùng ti ng Nh t ñáp."Tôi là ngư i Trung Qu c." Khóe môi cô y u n cong, ý cư i m như gió xuân qu t vào m t. "Tôi cũng v y!" Ti ng c a cô y so v i tôi tư ng ñã hoàn h o, ng ñi u thư ch m c a ti ng ph thông tiêu chu n. B i vì trư c ñó ñã ñoán ñư c, tôi cũng không kinh ng c, ñ ng tác thu n th c tính toán ti n cho cô y. "ðây là cô làm sao?" Cô y ch ch ngăn ñ ng chân gà nư ng ch qu y th y tinh. " . V a m i làm xong." Tôi h i."C n m t ph n sao?" Cô y suy nghĩ m t chút."Hai ph n ñi." "T t." Tôi theo qu y lý ch n hai ph n m i làm nh t, ñ t trong gói to."Cám ơn, sáu ngàn m t trăm yên." Cô y m túi xách Hermes tìm m t chút, m t hơi ám t i, v m t xin l i nhìn tôi ."Th c xin l i, tôi quên mang ví ti n." "Không sao" Tôi v n ñem túi hàng giao cho cô y ."L n sau thanh toán cũng ñư c." "Nhưng mà..." Tôi m m cư i v i cô y g t g t ñ u."ð ng làm cho b n trai cô ch lâu." Cô y gi t mình, l p t c thùy mâu cư i: "Cám ơn! Tôi trong ch c lát mang t i cho cô." "Không v i." Tôi nh n ñ nh cô y s quay l i, tr c giác n nhân. Co y ñi r i, m t hương thơm th n nhiên không tiêu tan, tôi thích nh t là nư c hoa J' adore. M t gi sau, cô y qu nhiên l i t i n a. L y ra ví ti n hi u Gucci, theo m t x p dày ti n giá tr l n rút ra m t t .

"Không c n th i l i." Ng khí c a cô y qu th c gi ng như ñúc Di p Chính Th n, gi ng như s m y ngàn yên s làm n t v ví ti n hàng hi u c a mình. Tôi bi t chính mình không c n ph i thay ngư i ta ti c h n, tr c ti p tìm ti n l trong tay v a tìm b vào ngăn ti n l bên c nh. ðây là quy c c a c a hàng, chúng tôi không th nh n ti n boa, khách hàng không c n ti n l ph i b vào ngăn ti n l , s do ông ch x lý. Cô y th n nhiên li c tôi m t cái, nh t nh t cư i. Tôi cúi ñ u th t sâu "Hoan nghênh l n sau ghé thăm." ... Tôi nghĩ r ng cô y s không quay l i. Không nghĩ t i, cô y cơ h m i tu n ñ u s ñ n mua m t hai th . Mua chút v t d ng hàng ngày, th c ăn, có khi còn có th ch n ít ñ dùng giành cho nam nhân. Cô y ch n cái n cái kia luôn th c tùy ý, ch duy nh t ch n ñ dùng cho nam sĩ thì ch n ñi ch n l i, ngay c ch n qu n lót cũng ph i tinh t nghiên c u b n hư ng d n, có khi có nh tôi c v n, h i chút ý ki n c a tôi. Lâu ngày, chúng tôi li n quen thu c. Thông qua quan sát bình thư ng cùng ñơn gi n b t chuy n, tôi bi t cô y tiên D Nhân, v a ñ n Nh t B n hơn m t tháng, cùng m t ngư i nam nhân thuê m t căn nhà nh g n ñây. Ngư i nam nhân này b b n nhi u vi c, m i tháng ch có th b trí hai ngày ñưa cô y ñi khu ph trung tâm ñ d o ph mua s m. Cô y l i không quen thu c Nh t B n cho nên có th c a hàng ti n l i ch chúng tôi mua ñư c gì ñó, cô y s không ñi nơi khác. Có m t l n, cô y tr nh tr ng m i tôi: "B c Băng, cô ch ng nào r nh t i nhà c a tôi chơi m t chút ñi." "Tôi?" Tôi không cho r ng chúng tôi r t thân thu c. "Ph i, cô là b ng h u duy nh t c a tôi t i Nh t B n."

Tôi qu th c th s ng như c kinh, v a mu n ñáp l i, ti ng chuông c a c a c a hàng vang lên. Tôi ng ng ñ u nhìn l i, Di p Chính Th n ñi t i.

Chương 21 : Uyên ương gi n nư c
ð u h sau gi ng , n ng phá l g t gao. Di p Chính Th n ñ y c a ra, m t lu ng ánh sáng m t tr i màu vàng tùy theo mà vào, bóng râm d ng trên m t anh, hơi chút gi t mình. Ánh m t c a anh d ng trên m t D Nhân, khó nén v kinh ng c.

Tôi nghĩ ñ n anh b m n trư c m t m n kinh di m, s m ñã quên s t n t i c a tôi, không nghĩ t i anh l p t c ñưa ánh m t chuy n t i trên m t tôi, th ng t p nhìn tôi. "Anh ñ n r i à?" H nh phúc trên m t tôi ñ y ra, tôi mìm cư i nói: "ð i em m t lát n a, Lý Kh i có chút vi c, t i nay ñ n mu n." "Không quan h ." Anh ñi v phía tôi, trên m t l v m m cư i ñ c bi t bình tĩnh."Không v i." D Nhân th n nhiên nhìn thoáng qua Di p Chính Th n, v a v n anh cũng nhìn v phía D Nhân, ánh m t hai ngư i trên không trung giao nhau m t chút, r t nhanh chuy n ñi. Xu t phát t m t chút ý th c nguy cơ c a ti u n nhân, tôi ñ c bi t lưu ý m t chút, th c ñ m, r t l nh, hoàn toàn không có m t chút h a hoa.

"b n trai cô?" D Nhân cư i h i, mi m t như ng lên."R t tu n tú a!" Tôi b cô y nói có chút ngư ng ngùng, trên m t nóng lên."ðây là b n trai tôi, Di p Chính Th n." Tôi l i hư ng v Di p Chính Th n gi i thi u nói."Cô y tên D Nhân, cũng là ngư i Trung Qu c. g n ñây, là khách quen c a c a hàng." Di p Chính Th n hư ng m n , mưu lư c h th p ngư i, nho nhã l ñ khó g p."Nhĩ h o!" "Nhĩ h o!" D Nhân l v l phép thanh nhã ý cư i, ch ñ ng ñưa tay. Di p Chính Th n n m ñ u ngón tay c a cô y m t chút tư ng trưng li n l p t c buông ra, chính nhân quân t không th hơn. Ân! Tôi th c v a lòng! "Có m t hay không?" Di p Chính Th n h i trong lúc h i, lòng bàn tay nh nhàng n m l y tay tôi ñ t trên qu y, ñ ng h m t ñen m t tr ng ñ ng ch m cùng m t ch , kim ñ ng h nh nhàng ñ ng b nh y lên. Tôi nâng m t lên, ñón ánh m t anh tràn ng p thâm tình, m t dòng nư c m theo lòng bàn chân v t t i ñ nh ñ u."Hoàn h o, chân có chút ñau." "Tr v t m nư c m, anh s mát xa cho..." Anh c ý dùng ng ñi u thâm trư ng, có v ý v . Tôi l ng l ñưa tay ra, âm th m c u bàn tay anh m t chút, ý b o anh trư c m t ngư i l i, thu li m l i m t chút “vô s ” c a anh. Anh ch ng h ñ ý mà nhíu mày, nghi m nhiên hư ng th nhân tuyên cáo: Anh là lưu manh, Anh s ai! D Nhân r t cu c là m t n nhân có giáo dư ng, v a nghe anh tr ng tr n tán t nh như th , th n s c b ng ch c m t t nhiên . "Tôi không qu y r y hai ngư i." Cô y x u h cư i cư i, ti p nh n túi ñ v a mua t trong tay tôi."Chúng ta có r nh tán g u sau ñi." Ngón tay cô y ñ p quá, m m m i không xương, ñáng ti c có ñi m l nh.

L nh l o, l nh l o! D Nhân ñi r i, tôi x u h b tay anh ra."Chán ghét. Tán t nh cũng không bi t l ng tránh m t chút ngư i ngoài, anh làm cho ngư i ta th y th nào, nghĩ như th nào." "M c k cô y nghĩ như th nào." Di p Chính Th n nghĩ nghĩ, l i b sung m t câu: "Chúng ta quang minh chính ñ i mà luy n ái, cũng không ph i yêu ñương v ng tr m." Nói cũng ñúng, n u Di p Chính Th n v a nhìn th y D Nhân, l p t c làm cho tôi tránh xa ngàn d m, tôi m i nên lo l ng. Trong c a hàng l i có khách hàng ñ n, trong c a hàng có quy ñ nh th i gian công tác không th cùng b ng h u nói chuy n phi m."Em mu n công tác, anh ñi ra bên ngoài ch em ñi." "Ph i, em c làm vi c ñi. Anh tùy ti n ñi d o."

Tôi v i vàng ti p ñón khách hàng, Di p Chính Th n m t ngư i nhàn nhã t t i vòng quanh gian thương ph m xem, có l là vì gi t th i gian, anh d ng trư c qu y v t d ng hàng ngày, m i m t d ng thương ph m ñ u nhìn xem th c c n th n... Lý Kh i ñ n, chúng tôi giao ban xong, Di p Chính Th n c m m t kho n gi y ghi chép r t khác bi t như có suy nghĩ gì, lo i gi y này ch nh là hình lá cây, màu xanh nh , gi a gi y có kh m dư ng vàng như t làm gân lá, tươi mát duy ñ t ý. D Nhân thích nh t ki u gi y ghi chép này, mua r t nhi u l n. Kỳ th t tôi cũng thích, vài l n mu n mua nhưng vì giá y t sang quý nên l i chùn bư c."Gi y ghi chép này r t ñư c ñi? ñ a phương bình thư ng không bán, b ng h u c a chuyên môn cung c p ñ cho chúng ta." Có th là nghe ra trong gi ng nói c a tôi v yêu thích, Di p Chính Th n c m hai t p ñi tr ti n, m t t p ñưa cho tôi, m t t p b vào túi. T p gi y ghi chép kia tôi v n ti c không s d ng, v và tư li u c a anh th t ra l i toàn là lo i gi y này.

... Lên xe xong, tôi c m l y gi y ghi chép anh ñưa, cài dây an toàn, l i ch u không n i lòng d thiên tính c a ti u n nhân h p hòi, h i Di p Chính Th n."Anh có c m th y D Nhân hoàn m không?" "D Nhân..." Anh l p l i m t l n tên c a cô y, gi ng ñang t h i tên xa l này là ai. "Chính là m n anh g p t i c a hàng ti n l i." "Nga." Anh t nh ng ."Không lưu ý." "Thi u ñ n, anh rõ ràng nhìn ngư i ta hai l n." Hơn n a l n ñ u tiên ñ c bi t kinh di m. Anh ách nhiên th t ti u, m t lát tr m tư sau ñó l c ñ u."Không hoàn m ." "G t ngư i! D i trá!" M t c n th m t nghìn ñ ñ u có th nhìn ra D Nhân hoàn m , hu ng chi anh c n ñ n 5. 2. "ðư c r i, cô y r t ñư c." Anh th a d p ñèn ñ , th u l i hôn lên má tôi."Cũng m c k cô y có bao nhiêu hoàn m , trong m t anh, em v n hoàn m hơn." "Th t v y chăng?" Tôi m ng r mi ng nói nhanh không th nh n. Có ñôi khi, l i nói th t hay gi c a nam nhân cũng không tr ng y u. Không c n t cho là thông minh mà bóc m áo khoác d i hoa l , b i vì th c x u không ch u n i ñích th c làm cho b n khoái ho t, ñ i l i, có kh năng mà xé rách m ng ñ p c a chính mình. Anh nói b n mu n nghe , b n tin anh mu n nói. Anh d b n vui v , b n cư i cho anh xem. Hai ngư i ng t ngào, chính là ñơn gi n như v y. "Em nói sao?" Ngón tay anh ch m nh lên má tôi, ngón cái mơn tr n lên khóe môi tôi ñang hơi gi lên."Anh..."

L i c a anh im b t l i, ánh m t ñình tr t i ch c a kính xe. Tôi theo ánh m t c a anh nhìn l i, bên ñư ng là m t nhà hàng bán xe, r t nhi u xe ñư c trưng bày trên phía qu ng trư ng, trên th y tinh ch n gió dán các lo i tính năng tham s , th i gian s d ng cùng v i giá c a các lo i xe quý báu. "Làm sao v y?" Tôi nhìn quanh m t vòng, trong m t lo t xe này ch có m t chi c xe màu tr ng Ferrari, thân xe th thao coi như v a m t, nhưng nhìn qua ch th y giá v a ph i, ti n nghi, không phù h p v i tác phong phá s n c a Di p Chính Th n. Di p Chính Th n không nghe, ñèn xanh sáng, xe phía sau nh n m t ti ng còi thúc gi c. Anh còn ñang suy tư cái gì, ngón tr cùng ngón gi a t i tay lái thư ng nh nhàng xoay hai cái. "Anh thích kho n xe này?" Tôi l i h i. "A?" Anh r t c c l y l i tinh th n."Ph i, thích." Anh th i m t cư c chân ga, xe gia t c ch y nhanh, tôi nhìn không ra chút nào trên m t anh có chút hoan h . Lúc còn chưa luy n ái, tôi cho r ng Di p Chính Th n làm vi c r t tr t t , c n th n l i c n th n. Cùng anh luy n ái r i, tôi m i phát hi n hoàn toàn không ph i như v y. Anh ñã là r t nhi u vi c khó hi u, t như: anh thư ng xuyên l h n, ñi n tho i t t máy, ñ cho tôi trong quán cà phên ch ng c m t gi . Ch tôi tìm ñư c anh, anh th nhưng nói: không nh rõ h n tôi! Còn có m t l n, anh rõ ràng nói mu n d n tôi ra ngoài chơi, vài ngày sau, anh l i ñ t nhiên nói có vi c, ñem ư c h n h y b . Anh còn gi ng như có ñi m suy như c tinh th n, d dàng t trong m ng b ng t nh, sau khi t nh l i ñem tôi g t gao ôm vào trong ng c, hung hăng mà hôn tôi.

Lăng Lăng nói: "ði m này gi ng như d u hi u xu t hi n k th ba, ngư i ñ tâm m t chút." Tôi nói: "S không. N u anh có n nhân khác, nh t ñ nh s nói cho tôi bi t!" Tôi tin tư ng anh, th y chung tin tư ng! ... ** Tr i chi u, ch ng v ng. Phòng t m, hơi nư c mênh mông, th n nhiên mùi hương c huân y. Tôi n m trong b n t m, ñ nư c m áp bao ph thân th hoàn toàn kh a thân, xua tan toàn thân cơ th n n ñau. Di p Chính Th n ng i phía trên b n t m, c n th n mà nâng chân tôi lên, dùng khăn th m ư t, ch m rãi n nh lên bàn chân tôi ñ ng su t sáu gi . Nhìn th y ánh m t ñ p buông xu ng, khóe mi ng ng n ôn nhu cư i y u t, c m th ñư c nh n nh i cũng l c ñ o v a ph i, mát xa qua m i t c cơ th ñau m i, ñó là m t lo i nhân gian c c l c hư ng th ... Giá tr ! Ba l n hoan tình ñ i m t l n hư ng th như v y, r t ñáng giá! Xoa, xoa, nh n nh i, gan bàn chân b anh làm m m l i, bàn tay nóng b ng n nh chuy n thành vu t ve, dòng nư c m tê d i m t l n l i m t l n xâm nh p lý trí tôi. "Uy!" Tôi gi t gi t chân, ñá anh m t chút."Chuyên nghi p chút. ð ng chi m ti n nghi." H ! Làm như tôi không h c qua mát xa, làm như tôi không bi t mát xa cùng khiêu khích khác nhau?! Anh b t ñ c dĩ mà l c ñ u, b t ñ u n huy t v cho tôi, ngón cái v a dùng m t chút l c, m t tr n ñau nh c t b p chân ch c th ng vào th n kinh trung ương.

"A!" Tôi nh n không ñư c kêu th m thi t. Anh ñau lòng mà li c m t m t cái, sâu kín th dài, dùng khăn m t t m nư c m ph lên ñùi tôi, ngón cái cách khăn m t b m huy t v trên ñùi. "Nha ñ u..." Anh mơ h mà g i ta, ti ng nói mang theo m t tia khàn khàn."ðem công tác t b ñi, cư ng ñ công tác l n như v y, lâu dài d m c b nh v xương." "Không công tác em d a vào cái gì mà s ng, d a vào cái gì giao h c phí a?" "H c kỳ sau h c phí ánh s n p giúp em, ñ ng làm." Tôi b t tay cánh tay khoát lên thành b n t m, ch ng lên má trái nhìn anh tư ng nhìn anh b ng ñôi m t mê ho c."Th c xin l i, ti u n ch bán ngh , không bán thân!" Anh giương m t, nhìn tôi trào phúng mà cư i."Ch c n ñi m 'K thu t' y c a em, còn không bi t x u h bư c ra bán ngh ?" Tôi thi u chút n a t c h c máu. Anh nhìn v phía ng c tôi, có chút hưng trí mà nghi n ng m ."May m n em g p ñi u ki n tiên thiên may m n..." "Anh?!" Tôi gi n ñ n m c h t nư c lên ngư i anh, không bao lâu áo sơ mi c a anh ư t ñ m, màu xám hơi trong su t mơ h có th th y ñư c sáu kh i cơ b ng cư ng ki n. Tôi trư c kia v n hoài nghi sáu kh i cơ b ng này là anh cùng n nhân luy n ra trên giư ng, sau ñó anh nói tôi th l c quá kém, m i tu n ba l n mang tôi ñi phòng t p th hình, tôi m i bi t ñư c dáng ngư i c a anh ñ p là do phòng t p th thao luy n ra . "Như th nào? Không ph c?" Anh cư i b t ñư c tay c a tôi, mang tôi t trong b n t m bư c ra, ñ t trên ñùi anh. Hai tay vòng tr th t lưng tôi, cách m t l p áo sơ mi m ng manh m ư t, tôi hoàn toàn có th c m nh n ñư c l a nóng c a thân th anh.

Hơi th c a anh t trên b vai tr n tôi vào sau c tôi, v a tê v a ng a."Còn mu n cùng anh lu n bàn l i m t chút 'K thu t'?" Tôi th t s s p xu t huy t ! Lưu máu mũi! "Anh ñ ng ñ c ý!" Tôi oán h n nói: " n n b vai cho em, b vai ñau." Anh l i m t l n n a th dài, nh n n i n cho tôi b vai. ... M t lát sau, anh l i chưa t b ý ñ nh du thuy t tôi: "Nha ñ u, nghe l i, ñem công tác t . Anh th c không hy v ng ch em già ñi, anh m i ngày dùng xe lăn ph giúp em ñi ng m tr i chi u..." "Ai mu n anh thôi..." Tôi ñ t nhiên c t l i nghĩ ñ n l i nói thâm ý c a anh. "Anh nói cái gì?" Tôi xoay ngư i, n m nhanh tay áo sơ mi c a anh."Anh l p l i l n n a." "Ch ñ n lúc chúng ta già ñi, anh không mu n m i ngày dùng xe lăn ph giúp em… Anh hy v ng em có th kéo tay anh, cùng anh ñi chu du th gi i..." H i sao? S có m t ngày như v y sao? Chúng tôi s nhìn l n nhau khuôn m t che kín n p nhăn, vu t ve l n nhau mái tóc hoa râm, ngón tay ñan l n nhau, ñ ng h tình l m t ñen m t tr ng v n mang trên c tay —— nó cùng chúng tôi như nhau thành ñ c . Chưa bao gi có c m ñ ng làm cho tôi l nóng doanh tròng. N u có th có ngày nào ñó, tôi nguy n ý dùng h t th y ñi ñ i. "Th t v y chăng?" Tôi h i anh: "Anh nói th t sao?" "Th t s ." Anh nói v i tôi: "Em cho anh ba năm th i gian, ba năm m c k phát sinh cái gì, em ñ u ph i tin tư ng anh... Ba năm sau, anh nh t ñ nh l y em." Vì mùi thơm huân y th o, v n quanh hơi nư c mênh mông.

Tôi hôn lên anh, toàn tâm toàn ý. ðôi môi như g n như xa c xát, tôi ngâm ngâm nói nh : "Em tin anh, m c k phát sinh chuy n gì, em nh t ñ nh tin anh..." Anh c i b ñai lưng, giúp ñ hai chân tôi qu n quanh th t lưng...

Chương 22 : Nư c ch y xi t
Sương mù m u tr ng ngà t i gi a không trung huy n phù, m ư t mà m áp, th m l ra ti ng hít th không thông sai ngư i. Xu t phát t chuy n b Di p Chính Th n khinh b k x o trên giư ng, tôi ph n u t mà áp d ng m t l n ch ñ ng t trư c ñ n nay. Tôi thu n th c mà c i b cúc áo sơ mi c a anh, ñ u ngón tay theo v t áo r ng m tham ñi vào, vu t ve d n t i sau lưng anh, ñư ng cong cương ngh ... Anh hít m t hơi th t sâu, nh m m t l i, nh gi ng nói: "Nh m t chút, xu ng phía dư i..." Tôi l i nh tay m t chút, ngón tay trư t xu ng phía dư i, ch m ñ n hông anh, nh gi ng như ñóa hoa b gió th i l c, thôi qua m t h , t o nên t ng ñ t sóng g n… Anh hơi chút nhíu mi, nhìn không ra là th ng kh , v n là cái khác.

Tôi cúi th p m t, ñ u lư i khéo léo li m qua chi c c tr ng m n, xương quai xanh, hơi th nóng ch y theo vùng da th t c a anh… Anh hít m t hơi th t sâu, y t h u vì hưng ph n mà phát run t ng tr n. Tôi nh nhàng hôn lên ñi... Tinh t c m th c t cách nh n nh i cùng m n c m... Anh hô h p càng ngày càng d n d p, tay áp vào tóc tôi…. Tôi toàn thân nóng lên, hình bóng anh rơi vào sương mù dày ñ c, mơ mơ màng màng, trên thân th anh s lo n lên. Cu i cùng, l i l n m t mà cúi thân xu ng, sát vào ng c anh, h c anh ñã t ng làm, nh nhàng khéo léo lưu luy n ch ng c anh, hàm răng nh nhàng ma c ... Thân th anh run lên, ti ng rên r tr m th p t sâu trong c h ng phát ra, rên r … Tôi c m th y chính mình có ñi m li u lĩnh, d ng l i. "Ti p t c..." Thanh âm c a anh khàn khàn g i c m. Tư ng tôi ti p t c nha? Tôi Không. Tôi gi t gi t ng i th ng ngư i m m m i c a anh. trên ñùi anh, cư i cư i g y s i tóc

"Mu n sao?" Tôi nói vào bên tai anh, b t trư c mi ng anh trư c kia, ti ng nói m m nh , dinh dính."Ân?" Anh hơi híp m t, nhìn tôi, ánh m t hơi tr m, hi n lên m t tia tình ý kéo dài h n ý."Em nói sao?" Tôi ñương nhiên bi t anh mu n, nam nhân khi mu n, thân th ph n ng quá m c rõ ràng. Th nhưng tôi c ý làm b như không hi u, thiên chân nhìn anh nháy m t."Anh không nói, em làm sao bi t anh mu n ñâu?" ...

Anh c n răng, nghi n răng. Tôi càng vui v , hưng ph n cùng c m giác th a mãn hoàn toàn chi n th ng vư t qua c ñư c th n thùng c a n nhân, tôi cư i li m li m ñôi môi m m m i c a anh."Sư huynh, có nghĩ là th xem tư th thích nh t c a anh... Anh không ph i nói, anh thích nh t em ng i trên ngư i anh..." Anh m t phen ôm tôi, hung hăng c n lên môi tôi, h n không th ñem tôi mà ăn s ng nu t tươi. Tôi còn chưa k p t cơn mê mu i l y l i tinh th n, anh m t tay ñ l y th t lưng, m t bàn tay xu t ra cái bành trư ng c a anh. ... Khi anh cư ng hãn mà bá ñ o ñ a ti n vào, xuyên qua ñ n ch sâu nh t, hai ti ng rên r vong tình phát ra, kích kh i c phòng mây mưa... "Hi n t i em bi t chưa?" Anh h i. Tôi cu ng g t ñ u, th t sâu c m nh n ñư c ñ o lý chơi v i l a có ngày ch t cháy a.... ðương nhiên, sau ñó chuy n phát sinh làm cho tôi càng thêm kh c sâu, hoàn toàn kh c vào trong thân th tôi. Anh ôm l y tôi ng i vào b n t m, rút nư c cũ ñi, ñi u ch nh nư c m. l i m ra vòi nư c. Dòng nư c m áp c r a tóc tôi, trư c m t m t m nh mơ h . Ch có th c m nh n ñư c sóng nhi t kích thích ñ n toàn thân. Anh giúp ñ tôi ng i trên ngư i anh, l i m t l n n a xâm nh p.

R t nhanh, k ch li t công kích không ng ng ngh mà xâm nh p, tái xâm nh p, tôi dùng hai tay tr ng lên thành b n t m... Thiên toàn ñ a chuy n lay ñ ng... Nh không rõ qua bao lâu, tôi c u anh, càng không ng ng c u anh... Tôi càng c u anh, anh càng hưng ph n, thay ñ i các tư th khác nhau tra t n tôi, gi ng như m t l n ñã tuyên b v i tôi, anh có bao nhiêu mu n sao v i tôi...

Ch ñ n lúc h t th y ch m d t, tôi cơ h b anh nghi n thành tro, hai tay ôm l y cánh tay anh m i ch ng ñ n i thân th lung lay s p ñ . Anh rút ra thân th , trong b n t m lưu l i nư c b nhu m thành màu h ng nh t lãng m n. Anh quá s hãi, áy náy v n ph n nâng thân mình tôi."Th c xin l i!" Tôi mi n cư ng cư i cư i."L n sau, ôn nhu chút..." Tôi té x u trong lòng anh! T ñó v sau, anh th c tr nên ôn nhu, phi thư ng ôn nhu...

Vài ngày sau, giáo sư ð ng T nh g i tôi ñi phòng làm vi c c a ông. ð ng T nh là giáo sư nghiên c u chính c a chúng tôi, r t ít khi hư ng d n ñ t , tr khi ñi h p, xin kinh phí, th i gian còn l i h u h t ch trong phòng nghiên c u. Tôi xao gõ c a, trư c tiên nói: "Qu y r y ngài ." "Vào ñi." Giáo sư ð ng T nh ng i trư c bàn ti p khách, b vest màu ñen làm cho dáng ngư i ông càng thêm nh g y, khô qu t. Ông t sau ch ng tư li u ch t cao như núi ng ng ñ u lên, m t ánh m t thâm xám theo ñôi m t kính t i màu kh ñánh giá tôi. M t ông ñ y n p nhăn, tóc tr ng xóa, nhìn hoàn toàn không gi ng như năm mươi chín tu i mà gi ng như chin mươi lăm tu i. Tôi cung kính hành l ."Th y tìm em có vi c sao?" "Ng i ñi." Phòng làm vi c c a ông phi thư ng lo n, ch nào ñ u cũng ñ y tư li u, tôi khó khăn tìm ñư c m t cái gh d a không có tư li u, kéo ñ n trư c bàn ti p khách, ng i xu ng. "ðây là Công ty Trì ði n ñưa h c b ng cho cô." Ông c m m t ph n hi p ngh h c b ng Trì ði n ñưa cho tôi, nói cho tôi bi t: "Cô xem xem có v n ñ u gì không, n u không thì ch c n ký m t ch , mang tài kho n ngân

hàng ñi n vào, hai tháng h c b ng trong tu n này s phát trư c, v sau s chuy n v tài kho n ngân hàng c a cô." Tôi khó có th tin mà c m l y hi p ngh nhìn k , hi p ngh kh i th o phi thư ng chính xác, m i tháng hai mươi lăm v n yên, ghi ngày cho h c b ng, phía trên ñã ñi u s n tên tôi, tài kho n ngân hàng và ch tài kho n ñ tr ng. "Giáo sư,có l m không? Tôi không có xin h c b ng Trì ði n." Lúc m i khai gi ng, là th i ñi m xin vài h c b ng nhưng b i vì thành tích c a tôi không t t l i không có thành qu nghiên c u cho nên b bác b . Hơn n a tôi căn b n không xin h c b ng Trì ði n, h c b ng này yêu c u phi thư ng hà kh c, không ph i ch có thành tích h c t p t t, mà ti ng Anh, ti ng Nh t ph i thành th o, năng l c xã h i, t ch t cá nhân…yêu c u r t nhi u phương di n. Tôi ngay c mu n cũng không dám nghĩ ñ n. Giáo sư ð ng T nh nghe như v y cũng có v th p ph n kinh ng c, l i c m l y hi p ngh nhìn xem, r i g i ñi n tho i liên h văn phòng xác nh n l i. Văn phòng cũng xác ñ nh không rõ, l i xác nh n l i l n n a m i tr l i l i cho ông. Ch m d t ñi n tho i, ông nói cho tôi bi t: "Không sai. ðây là ngư i ph trách h c b ng Trì ði n ch ñ nh ñưa cho cô. B n h nói cô xem k n i dung hi p ngh , nh t là ñi u 10." Tôi gi ñ n trang th hai, tìm ñi u th 10, trên có vi t rõ ràng: Nh n ñư c h c b ng này sinh viên c m làm thêm. Tôi r t c c ñã hi u. Di p Chính Th n ñúng là nh c lòng. Trong n tư ng c a tôi, Nh t B n không th so v i qu c gia khác, có th ch phi thư ng nghiêm c n cùng quy t c, t t c ñ u có quy c khuôn sáo, bao g m c ch ñ phân phát h c b ng. Mu n ñem h c b ng ñ c bi t c p riêng cho ngư i nào, ñây là chuy n vô cùng khó khăn, t n hơn trăm v n yên m i có th gi i quy t. Rung ñ ng vì Di p Chính Th n nh c lòng v i tôi ñ ng th i tôi cũng rung ñ ng cho th l c c a Di p Chính Th n t i Nh t B n.

M t ngư i lưu h c sinh Vi n Y h c t i Nh t B n th nhưng có th t trên xu ng dư i ñ thông quan h , th t không th tư ng tư ng ñư c. "Còn có v n ñ sao?" Giáo sư h i tôi. “Không có." N u Di p Chính Th n làm ñư c ñ n bư c này cho tôi, tôi làm sao l i còn ra v thanh cao mà làm kiêu, c m bút ký tên, t ví ti n l y ra chi phi u ñem s tài kho n ñi n vào. Sau khi làm xong, giáo sư nói ông không có chuy n gì khác . Tôi nghĩ, khó ñư c có cơ h i ñư c g p giáo sư ð ng T nh m t l n, tôi nên cùng ông th o lu n m t chút v lu n án. "Giáo sư, xin h i ông có th i gian không? ð tài lu n án c a tôi g p khó khăn r t l n, tôi nghĩ cùng ông th o lu n m t chút." V a nghe nói ñ n ñ tài, ñôi m t giáo sư t màu xám cá ch t nh t th i hào quang v n trư ng."Có th , có th ." Su t m t gi , tôi ñem khó khăn c a hơn n a năm qua h t th y nói cho ông. Tôi nói cho ông cái lo i t bào ung thư này t c ñ phân li t ñ c bi t mau, d n s ng ñ c bi t th p, căn b n không th sinh trư ng trong hoàn c nh b t chư c cơ th s ng. Tôi còn nói, tôi tra qua r t nhi u tư li u v t bào ung thư, m i phương pháp nào tôi ñ u th qua nhưng chính là nó không thích h p. Giáo sư nghe xong, c n th n h i tôi r t nhi u v n ñ chi ti t, tôi ñ u nh t nh t c n th n mà tr l i, tôi còn nói cho ông, tôi hoài nghi lo i t bào này không th trong cơ th con ngư i hình thành nha bào. Giáo sư bi u tình th p ph n v a lòng, khen tôi quan sát r t c n th n, cũng r t sáng t o. "Nhưng là tôi căn b n tìm không th y tư li u tương quan, như v y thí nghi m không m c ñích th ñi th l i chính là lãng phí th i gian, lãng phí tài nguyên phòng thí nghi m." Tôi không quên khen t ng ông vài câu."Giáo sư, ông bác h c ña tài, nh t ñ nh ñ i v i lo i t bào ñ c bi t này có hi u bi t chút ít, có th ch ñi m cho tôi ñư c không?"

Ông tr m ngâm th t lâu, ñi vào phòng trong. R t lâu sau. Ông m i run r y ñưa ra vài t gi y giao cho tôi."ðây là m t b n lu n văn t t nghi p ti n sĩ c a b ph n khác, mô t trong quá trình nghiên c u có quan sát ra ñ c tính t bào, cô tr v tham kh o m t chút, h n là ñ i v i cô có ích." Tôi ti p nh n tư li u thì ông tr nh tr ng v v tư li u."ð u ñ này ñang trong giai ño n nghiên c u, chúng tôi không có báo cáo, t m th i cũng không tính công b ra. Cô hi u ý tôi ch ?" "Tôi bi t." Tôi nói: "Tôi s gi bí m t cho ông ." "Không ph i vì tôi, cho phòng thí nghi m c a chúng ta.." Tôi tr nh tr ng g t ñ u. Trong lòng th m m ng: ti u qu Nh t B n chính là khôn khéo, có phát hi n m i c t t i ngăn t không cho ngư i khác xem, tám ph n làm ngh n suy nghĩ c a m m . ... T văn phòng giáo sư tr v ñã hơn ba gi chi u, tôi ñi qua c a hàng ti n l i c m t ông ch ñã chi u c tôi và xin ngh làm. Di p Chính Th n nói anh có vi c, bu i t i không tr l i ăn cơm, tôi cũng lư i làm, tùy ý ăn chút ñ ăn v t, li n b t ñ u vùi ñ u vào ñ c tư li u. N i dung có vài t gi y, tôi ñ c ba b n l n, v n th y khó hi u. Theo tư li u nói t bào này thích h p hình thành 25-300C, ñã nói là trong cơ th s ng c a con ngư i không th hình thành nha bào, như v y thì làm sao mà trong cơ th con ngư i hình thành t bào ung thư b nh bi n?! Di p Chính Th n m t h i ñ n, tôi không ñ i anh m mi ng, trư c ñem anh kéo ñ n trư c bàn h c. "Sư huynh, anh mau t i nhìn xem giúp em, lo i t bào ung thư này như th nào l i khó hi u như v y."

Giáo sư ð ng T nh, không ph i tôi không giúp ông gi bí m t, tôi ñây chính là giúp ông tìm m t cao th phân tích, v n là có thù lao ñâu! Di p Chính Th n c i qu n áo, c m l y tư li u nhìn nhìn, h i tôi: "ðây là vi khu n gì?" "Là m t lo i t bào ung thư, phó giáo sư nói là ung thư da. Em ñã tra qua các lo i tư li u ung thư da ñ u không gi ng.." "T bào ung thư?" Di p Chính Th n ng i mư i phút, m t ti ng, hai ti ng. trên giư ng, c n th n ñ c,

Anh càng xem càng say sưa, bi u tình càng suy tư càng sâu tr m. "Sư huynh, anh th y minh b ch chưa?" Xem không rõ thì thôi, tôi cũng không cư i nh o anh, làm gì mà mày c nhíu l i như v y. Anh căn b n không quan tâm tôi, l y trên bàn cái bút, ñánh d u nhi u ñi m trên tư li u c a tôi. Tôi nhàn r i l i nhàm chán, ng i trư c computer xem bát quái. Nhìn ñ n có m t cô gái tr xinh tươi ng i cùng giáo sư ñ i h c ăn cơm, chuy n x u b l , tôi nh t th i tò mò m ra, anh ch p ch chi u th y m t bên m t nam nhân, cùng ngư i ñ p này ng i ñ i di n, không có b t kỳ ñ ng tác ám mu i nào. Oa! Nam nhân này ra ñ p trai, có v t c gi n, dáng ng i kia, ñ ng tác u ng nư c kia… Ánh m t phóng viên này ñúng là có v n ñ , n u nhìn th y s bi t không ph i là giáo sư ñ i h c, giáo sư ñ i h c trư ng tôi không có cái lo i khí ch t này. Nhìn rõ ràng là m t phú nh ñ i. Không! Phú tam ñ i, b i vì b i dư ng m t cái quý t c chân chính c n tam ñ i. Tôi nhìn th y ñ p trai ch y nư c mi ng...

Di p Chính Th n không chút khách khí kéo tôi t gh ñ ng lên."Anh dùng máy tính." Tôi lưu luy n li c m t lên màn hình máy tính, ñ ng lên V n ñ nh ch anh xem h t tư li u, tôi l i ti p t c xem anh chàng ñ p trai kia, ai ng , anh v a ng i xu ng, c ñêm cũng chưa ñ ng lên. Tôi không bi t vài t gi y kia có cái gì khi n cho Di p Chính Th n h ng thú, Di p Chính Th n m t ăn m t ng mà tìm tòi tư li u. S p s a ñi ng , tôi n u m t bát mì cho anh. Anh ñ cho tôi ng trư c. Ngày hôm sau t nh ng , anh còn ng i trư c computer vi t này n , s c m t l v m t m i. Bát mì anh ñã ăn, bên c nh ñ t m t cái bát không. Tôi có chút xót xa, t sau lưng ôm l y anh, nh gi ng khuyên anh: "ð ng xem n a, ngh ngơi m t chút ñi." "Ch m t chút!" M t lát sau, anh ñánh xong t cu i cùng b ng ti ng Trung, xoay ngư i ñem tôi ôm ñ n ñùi anh, ch vào phía trên màn hình nói cho tôi bi t: "ðây là anh t ng k t cho em tư li u v lo i vi khu n này, em d a theo mà th nuôi dư ng, n u như không có gì ngoài ý mu n, h n là có th thành công." "Vi khu n?" "ðúng, vi khu n, Bacillus Anthraci." Anh nói: "Có tính lây b nh r t m nh. T ng b quân ñ i M làm m t ngu n lây b nh, ñã b cư ng ch di t s ch." "Cái gì? Ngu n lây b nh? Ngư i Nh t B n còn mu n nuôi s ng nó?" Anh do d m t chút, nhu nhu cái trán."G n ñây trong kho ng th i gian này, l i có nghiên c u phát hi n Bacillus Anthraci bi n d có th ñ i phó t bào ung thư. Chi u theo tư li u phân tích ñ c tính, em nuôi không ph i là t bào Bacillus Anthraci thu n khi t, h n là m t lo i tương quan bi n d ."

"Nga!" Tôi ñây an tâm, tôi còn lo l ng ti u qu Nh t B n l i mu n tri n khai chi n tranh vi khu n ñâu. "Nha ñ u." Anh th n tr ng mà d n tôi."Anh vi t cho em h ng m c công vi c nh t ñ nh ph i xem c n th n, lo i vi khu n này tính lây b nh r t m nh, thông qua làn da, hô h p ñ u b nhi m, m t khi ñã nhi m mà phát hi n tr ..." Anh nhìn tôi, ch m rãi nói: "99% s ng không quá m t tháng." Nói cách khác, may m n tôi không nuôi s ng chúng nó, n u không ngư i ch t ñúng là tôi! TNND! Ti u Nh t B n r t gian trá ! Chuy n tr ng y u như v y cư nhiên g t tôi! May m n b n trai tôi bác h c, b ng không tôi ch t cũng không bi t chính mình ch t như th nào. "Sư huynh, anh không ph i h c lâm sàng sao? Như th nào ñ i v i vi khu n hi u bi t như v y?" Tôi v a ñ nh bi u ñ t m t chút tôi kính ngư ng anh như nư c sông thao thao liên miên không d t, anh nhìn xem ñ ng h , th n nhiên nói: "Mư i b n ti ng. Ph i, em l i n anh mư i b n chương khóa..." Tôi v ng! Thêm n a mư i b n chương khóa, tôi ñã n anh hai mươi l n... Tôi rõ ràng m i ngày ñ u c g ng, trên tư ng rõ ràng ñánh d u ñ y "Chính", tôi vì cái gì v n là còn không thanh toán xong? Tôi v m t tươi cư i: "Sư huynh, anh th t t t a, em sùng bái anh ch t thôi! Em..." Anh cư i l nh."Vô d ng, n anh, m t l n cũng không th thi u." Bacillus Anthraci, ñ c ch t tôi ñi!

T sau khi ngh làm c a hàng ti n l i v sau, tôi không g p l i D Nhân. Ng u nhiên, tôi g i ñi n tho i h i cô y chút tình hình g n ñây, ti ng cô nghe có v r t vui v , cùng tôi tán g u r t lâu m i c t ñi n tho i. Nhưng không bi t t i sao, cô y chưa bao gi ch ñ ng g i cho tôi. Tôi nghĩ s không còn g p ñư c cô y, không nghĩ t i m t tháng sau, bu i t i tôi l i g p ñư c. Ngày ñó, Di p Chính Th n nói ch tôi t i ăn cơm chi u, tôi m t ñư ng cư i xe ñ p ch y như bay. Cách m t cái ngã tư, ñèn xanh v a m i chuy n sang ñèn ñ , tôi tính k ch th p ñ u ph khi ñèn xanh chuy n sang ñèn ñ có lùi l i m t th i gian, mu n th a d p lúc này gia s c ti n lên. Tôi v a ñ p ñ n m t n a, gi a ñư ng ñèn ch th t ñ chuy n sang màu xanh. M t chi c xe hơi màu tr ng ñ ng hàng ñ u ñ i khái không có th y tôi ñ t nhiên kh i ñ ng ch y nhanh v phía tôi. V a ch m vào tôi thì lái xe v i vàng phanh l i, ñ u xe chuy n hư ng ñi nơi khác. H t th y ñ n quá nhanh, tôi còn chưa k p làm b t c ph n ng nào, xe ñã ñ ng vào xe ñ p c a tôi, va ch m không l n, tôi cùng xe ñ p thu n th ngã ra hơn hai thư c... Tôi hơi mơ h , th y m t bóng ngư i phiêu nhiên ch y v phía tôi, tôi còn tư ng r ng tiên n ñ n ti p tôi, s t i m c c ngư i phát run. Tôi còn s ng chưa ñ , tôi còn n Di p Chính Th n h c phí b túc hai mươi m y l n... Anh có th hay không ñu i t i ñ a ng c ñòi n tôi? "B c Băng? Cô t nh t nh?!" M n li u m ng l c l c tôi, cúi ngư i nghe tim ñ p, kháp ngư i c a tôi. ðau ñ n làm cho tôi ý th c thanh t nh chút, tôi nháy m t m y cái, th y D Nhân ñang g i ñi n tho i kêu xe c u thương. Tôi giãy d a ng i xu ng, l c ñ u, ho t ñ ng t chi.

"Tôi không sao!" N i t ng không có ch nào k ch li t ñau ñ n, chính là ñ u g i va vào th m ñá trên l i ñi b , làm bong m t m ng da, bên trong cu n không ít bùn sa."Không c n kêu xe c u thương, có chút thương nh tôi tr v chính mình x lý m t chút là ñư c." "Không ñư c, tôi mang cô ñi b nh vi n ki m tra toàn di n." Tôi th y D Nhân v m t chân thành áy náy cùng lo l ng, th t sâu mà c m ñ ng. Kỳ th t v này ngoài ý mu n không th trách cô y, t i Nh t B n, lái xe ph i tuân th lu t l giao thông, lái xe cùng ngư i ñi ñư ng ñ u ph i xem ñèn xanh ñèn ñ . Vư t ñèn ñ là tôi, cô y không trách c tôi còn ñem sai l m gánh vác h t t trên xu ng dư i.\ "Th t s không c n, tôi h c y , có chút thương nh không tính cái gì." Vô lu n tôi nói như th nào, D Nhân kiên trì mu n tôi ch xe c u thương ñ n, ñưa tôi ñi b nh vi n ki m tra toàn di n. Trong xe c u thương, cô y lôi kéo xe c a tôi không ng ng gi i thích, nói cô y lái xe không chuyên tâm. Tôi m i nh vào ng n ñèn xe c u thương th y rõ s c m t tái nh t c a cô y, ánh m t sưng ñ lưu l i ư t át. Tôi c m bàn tay l nh l o c a cô y."Làm sao v y? Chuy n gì x y ra sao?" Cô y nhìn tôi cư i kh m t chút, ưu thương vi t t i ñáy m t. Cô y nói, "B c Băng, có ñôi khi tôi th c hâm m cô... S ng ñư c ñơn thu n, l c quan..." Nguyên lai cô y là m t n nhân hoàn m như v y cũng không có sung sư ng. Là ai ñem thương t n gia tăng cho cô y sâu như v y, ngư i nam nhân kia sao?

Chương 23 : Lòng d con gái
N u t i b nh vi n trong nư c, v i tình th b thương c a tôi, th y thu c nhi u l m ch c m c n tiêu ñ c, g t r a mi ng v t thương hơi chút nghiêm tr ng, ñơn gi n băng bó m t chút, tiêm m t mũi u n ván r i v nhà. Nhưng th y thu c Nh t b n cũng gi ng như nhà r i không có vi c gì, t trên xu ng dư i t m ki m tra xác ñ nh không có n i thương, không có gãy xương, não không ch n ñ ng, còn ñ ngh tôi n m vi n quan sát m t ngày. Th y thu c m c áo choàng tr ng trư c m t làm cho tôi nh t i Di p Chính Th n, lòng càng thêm nóng như l a ñ t, càng không ng ng nhìn ñ ng h , c u nguy n anh kiên nh n m t chút... Th n l i không m t l n nghe th y c u nguy n c a tôi, ñi n tho i di ñ ng c a tôi vang lên. Th y thu c ñang x lý mi ng v t thương cánh tay, tôi không có phương ti n ñ ng ñ y, lo l ng mà nhìn ch m ch m vào túi. D Nhân nhìn ra tôi ñang v i, buông tay tôi ra, l y t trong túi ra ñi n tho i di ñ ng, nhìn thoáng qua dãy s hi n th ."Là b n trai cô, tôi giúp cô nghe nhé." Tôi nh rõ s c a anh ghi là hai ch "Sư huynh", cô y cư nhiên có th ñoán ra là b n trai tôi. L i h i! "ð ng nói tôi b thương." Tôi v i nói: "Cô nói giúp cho anh y, tôi có vi c không có phương ti n nghe ñi n tho i, m t lúc sau s g i l i cho anh y."

"ðư c." D Nhân nghe ñi n tho i, b nh vi n th c tĩnh, tĩnh không có thanh âm, tôi rõ ràng mà nghe th y ti ng Di p Chính Th n m m cư i. "Anh gia h n cho em trong vòng n a gi ph i tr v , n u không ñ ng trách anh không b ng c m thú..." Vã m hôi! Có b n trai lo i này th t s là làm cho tôi ch u s nh c r t l n. M t c a tôi nóng lên, tuy t ñ i có th so sánh ñư c c v i h t tiêu Tôi ph ng ch ng D Nhân cho t i bây gi chưa t ng nghe qua l i nói h lưu như v y, m t ñ u d a tr ng. B t quá, ngư i ta chung quy là ti u thư khuê các, r t nhanh khôi ph c v r t rè, ôn nhu v n có: "Xin chào." "..." ði n tho i bên kia tr m m c ñáng k . Ph ng ch ng m s c lang bên kia ñi n tho i chính là ñ m ng c d m chân c ng thêm x u h không ch u n i, tôi mu n là anh s m ñem ñi n tho i t t ñi, t trong t l nh l y ra kh i ñ u hũ mà ñâm ch t chính mình. D Nhân h ng gi ng, ng ñi u ñ u ñ u nói: "Xin chào, tôi là D Nhân, b ng h u c a B c Băng." "Cô y ñâu?" Di p Chính Th n m mi ng l n n a, thanh âm không có m t chút x u h thì thôi, cư nhiên còn l nh lùng."B o cô y nghe ñi n tho i." "Cô y có chút vi c, không có phương ti n nghe ñi n tho i, ch c lát tôi b o cô y g i cho anh." "B o cô y nghe ñi n tho i, ngay bây gi ." Thanh âm c a anh không ch có l nh l o, hơn n a l i qu quy t, hoàn toàn không cho ngư i khác ñư ng s ng. Tôi chưa bao gi nghe anh dùng ng khí như v y nói chuy n nhi u, ch t ñ t nhiên có chút xa l cùng lo s không yên.

Tôi cơ h là ph n x có ñi u ki n mà ch y t i, ti p ñi n tho i t trong tay D Nhân. "Sư huynh..." Tôi h gi ng nói: "Em hi n t i có chút vi c, lát n a tr v ." "Em ñâu?" V a nghe th y ti ng tôi, ng khí c a anh như tăng lên mư i ñ ."Em không ph i nói th t mau tr v , như th nào l i cùng m t ch v i cô y?" Tuy r ng ng khí c a anh t t hơn nhi u, nhưng v a nghĩ t i ng ñi u v a r i c a anh, trong lòng v n còn s hãi, ñ u th ng th n mà nói."Em lúc qua ñư ng cái vư t ñèn ñ , có chút ngoài ý mu n." Tôi s anh lo l ng, v i b sung thêm m t câu: "Em b thương không n ng, ch m t chút ngoài da..." Không ñ i tôi nói xong, anh l p t c h i: "T i b nh vi n nào?" "Vi n Phong trung." Tôi ngoan ngoãn ñáp. "Ch anh." Không có nói thêm l i nào, anh cúp ñi n tho i. Vi n Phong trung cách khu nhà tr lưu h c sinh c a chúng tôi r t g n, tôi tính ch 10 phút là anh có th ñ n nơi, k t qu ch có 7 phút ñã th y Di p Chính Th n ñi vào phòng c p c u. Anh v a vào ñ n nơi li n t trên xu ng dư i ki m tra v t thương c a tôi trư c, cùng th y thu c trao ñ i thêm m t chút b nh tình c a tôi. Sau khi trao ñ i cùng th y thu c xong, anh m i nh ñ n h i tôi."Như th nào b thương?" Trong lúc h i tôi anh nhìn thoáng qua D Nhân, t a h cho r ng vi c này v i D Nhân không thoát ñư c can h . "Không liên quan ñ n D Nhân. Em vư t ñèn ñ , may m n cô y phanh ñúng lúc, không có ñ ng vào em." S anh ñau lòng, tôi c ý cư i nói: "N u không, em n anh h c phí b túc ph i ch t i ki p sau m i tr sao."

Anh mu n nói cái gì, l i m mi ng nói không ra l i, ñem tôi ôm vào trong ng c. Anh ôm th t ch t, ép ñ n v t thương c a tôi, th nhưng m t chút cũng không th y ñau, ch c m th y b n thân th c h nh phúc. D Nhân ñ ng nhìn chúng tôi, không có b t c bi u tình gì, cô y gi ng như tiên t ñ ng phía chân tr i, cô ñơn nhìn xa tr n th , gian nam n ái, h gi n s u bi. Tôi ñoán, cô y nh t ñ nh ñang nh t i ngư i kia, b i vì ánh m t c a cô y có chút l quang. ... Sau khi Di p Chính Th n cùng D Nhân nh t trí quy t ñ nh, tôi b b t l i b nh vi n n m vi n quan sát m t lư t, thu n ti n dư ng thương. Phí n m vi n tr ñi ph n b o hi m ch u, ñ u là D Nhân chi. Tôi c ý nói cho Di p Chính Th n, l n này là ngoài ý mu n, không th trách D Nhân, nh anh giúp tôi mang ti n tr l i cho cô y. Anh ch lãnh ñ m mà "Ân" m t ti ng. Sau nhi u ngày n m vi n, tôi phát hi n Di p Chính Th n cùng D Nhân có ñi m gì ñó không thích h p, th c ra D Nhân có chút kiêng k Di p Chính Th n, m i ngày cô y ñ u ñ n thăm tôi, chi u c tôi, v a nói v a cư i r t vui v . Nhưng ch c n Di p Chính Th n ñ n, cô y l p t c mư n c r i ñi, làm cho tôi m c danh kỳ di u. Có m t l n, tôi h i Di p Chính Th n: "Anh chán ghét D Nhân sao?" Di p Chính Th n ñang th i chén s a nóng, hơi nư c m m t không nhìn th y ánh m t anh."Không ph i." "V y như th nào anh l i lãnh ñ m v i cô y như v y?" Anh cư i b o má tôi."Anh s em hoài nghi chúng ta có gian tình." "Thi t!" Tôi khinh thư ng mà bĩu môi."Em không ph i cái lo i n nhân lòng d h p hòi như v y."

"Ân." Di p Chính Th n th p ph n ñ ng ý, cũng g t ñ u."Không bi t là ai liên ti p truy v n anh xem D Nhân có xinh ñ p hay không..." Tôi nhìn tr i, ng m ñ t, ng m ly s a."Sư huynh, s a ngu i chưa?" Anh ñem s a ñưa ñ n bên mi ng tôi, ch m rãi giúp tôi u ng. ... Tôi v a u ng hai ng m s a, D Nhân ñ n, cô y th y Di p Chính Th n ch này, lên ti ng chào, b hoa qu trong túi ra. T túi hoa qu , cô y l y ra hai qu ñào m t, "Tôi ñi r a qu ñào." Trái ñào m t ph n h ng mê ngư i, tôi nh n không ñư c nên quan sát k . Nh v y, tôi lưu ý ñ n D Nhân dùng m t bàn tay c m hai qu ñào to, không ñ ch b ng m t bàn tay. Tôi chính ñang cân nh c cô y vì sao không dùng hai tay ñ l y, th y cô y ñi qua bên c nh ngư i Di p Chính Th n, c ý hơi nghiêng thân mình m t chút, dùng ngón tr cùng ngón gi a nh nhàng phía sau vai anh n hai cái. ð ng tác nh này tôi th y Di p Chính Th n ñã làm vài l n, vài ph n tương t , b i v y n tư ng ñ c bi t kh c sâu. Di p Chính Th n không h ph n ng, c m khăn gi y giúp tôi chà xát s a khóe mi ng. Tôi cũng không có nh c nh anh, ti p t c u ng s a. M t lát sau, ñi n tho i c a Di p Chính Th n vang lên. Phòng b nh Nh t B n không cho phép nghe ñi n tho i, Di p Chính Th n r t nhanh ñ ng d y."Anh ñi nghe ñi n tho i." Sau khi anh ñi ra ngoài, tôi n n c m th y m t tr n b t an. Tôi không ph i m t ngư i m n c m, nhưng tr c giác n nhân làm cho tôi c m giác ñư c cái gì... Tôi xu ng giư ng ñi giày vào, kh p khi ng ñi t i c a.

Nói không ngoài ý li u, v n là ñúng như d ki n, Di p Chính Th n qu nhiên cùng D Nhân nói chuy n. D Nhân ñưa lưng v phía tôi, ng a ñ u nhìn anh, tôi không nhìn th y v m t c a cô y, mà m t Di p Chính Th n nhìn v phía tôi, bi u tình duy nh t c a anh chính là không l v gì. Tôi v a ñ nh ñ n g n chút, nghe xem hai ngư i ñó tán g u cái gì, Di p Chính Th n li n th y tôi. Anh không có b t c ph n ng b i r i nào, thong dong mà l y ví t trong túi ra, ñưa chi phi u cho D Nhân, nói m t câu. Tôi do d m t chút, ch m rãi ñi qua."Hai ngư i ñang nói chuy n gì v y?" D Nhân nghe th y ti ng tôi, l p t c quay m t l i, chà xát hai gò má, tôi xem th y m t gi t nư c mưa ch y xu ng, r t nh , cũng r t n ng. "Không có gì, anh ñem vi n phí n m vi n c a em tr l i cho cô y." Di p Chính Th n nói. Cô y ti p nh n chi phi u, quay ñ u nhìn tôi cư i cư i, ánh m t v n là h ng ."Th c xin l i, tôi có chút vi c, ñi trư c ." D Nhân cư c b h n ñ n mà ch y vào thang máy. "Cô y làm sao khóc?" Tôi h i như v y, b i vì tôi ñã ñáp ng s tin tư ng anh, tôi không hy v ng b t c hi u l m nào làm cho chúng tôi hành h l n nhau. S th t ch ng minh, không c n có ý ñ ñ nam nhân gi i thích hi u l m, ñó là ñang ép b n h l n lư t dùng m t cái nói d i ñ che ñ y m t cái nói d i khác. Anh nhíu mày th t sâu, t a h không mu n nói. "Không nói thì thôi." Tôi l nh lùng xoay ngư i. M i t ng bư c ñi, tôi c m th y tâm th t n ng n thêm, càng không ng ng n ng xu ng, n ng ñ n n i không th y t i...

"Cô y hy v ng anh tha th cô y." Anh v i vàng ñu i theo, ch n trư c m t tôi."Cô y nói lúc y tr i quá t i, xe c a em không b t ñèn, cô y căn b n không th y em..." Tôi rõ ràng nh rõ, xe ñ p c a tôi có b t ñèn. Tr i t i mà xe ñ p không b t ñèn là trái pháp lu t, tôi vì th b c nh sát giao thông ch n l i m t l n, giáo d c hơn 10 phút, cho nên cũng không dám quên Tôi không bi t D Nhân là không phát hi n, hay là mu n tìm l y c t ch i cho mình, cái này không tr ng y u. Quan tr ng là Di p Chính Th n cùng cô y r t cu c có quan h th nào. Tôi quay l i m t, h i anh: "V y anh nói như th nào?" "Anh b o b o cô y cách xa em, cách xa ra m t chút." Tôi sau m t lúc không nói gì."Anh sao có th m ng ch i ngư i? R t không thân sĩ phong ñ ." "Cô y thi u chút n a ñâm ch t em!" C m xúc c a anh có chút kích ñ ng, gi n d nói: "Ch ng l em mu n em cư i cùng cô y nói: không quan h , ñâm ch t cũng không quan h !" Tôi b anh nói cho thành không bi t nói gì, cu i cùng ngh n không ñư c ph i b t cư i. "Trên ñ i này n nhân nhi u như v y, ñâm ch t em anh tìm ngư i khác." Anh n m l y tay tôi, ñèn chi u sáng s c tr ng xanh chi u vào dây ñeo ñ ng h màu ñen c a anh, chi u th y hai ch rõ ràng: nha ñ u. Sau ñó, anh phi thư ng th t s h i tôi: "Nha ñ u, em th t s ñã quên b t ñèn xe?" "Là, em quên." Tôi nói: "Sư huynh, anh có chút phong ñ , ñi nói l i xin l i v i ngư i ta." "ðư c."

... Ngày hôm sau, lúc D Nhân ñ n, Di p Chính Th n ch ñ ng l y cho cô y m t cái gh d a. D Nhân ng n ngư i, v i vàng nói: "Cám ơn." Tôi l i nhìn anh ch p ch p m t, anh b t ñ c dĩ mà g t ñ u, nhìn D Nhân c n n ra m t n cư i mi n cư ng: "Th c xin l i, tôi không nên trách cô... Càng không nên nói như th ngày hôm qua." "Không quan h ." D Nhân m m cư i nhìn tôi."Tôi hi u ñư c, cô y ñ i v i anh mà nói... quá tr ng y u ." M t kh c này, tôi phát hi n cô y th t s th t ñ p . Ch có b qu n áo thi n màu xám, tóc dài rám n ng hoàn m , khí ch t thoát t c cao nhã, cô y m m cư i, khuôn m t ñ ng lòng ngư i, quang hoa vô h n * Sau ñó quan h gi a Di p Chính Th n cùng D Nhân c i thi n r t nhi u, ng u nhiên cũng s tâm s chút, hàn huyên ch vài t . Xu t vi n v sau, tôi còn m i D Nhân t i nhà tôi ăn cơm, cô y tinh t nghiên c u nhà tôi, ñương nhiên cũng bao g m c chăn quên g p lúc bu i sáng và trên tư ng tràn ng p ch "Chính". "ðây là sư huynh giúp tôi s l n h c bù, vi t ñùa." Tôi v a g p chăn v a ngư ng ngùng mà gi i thích. "Hai ngư i c m tình nh t ñ nh t t l m." "Có kh e không." Tôi thu n mi ng nói: "Nhìn thì tư ng t t như v y, chúng tôi cùng m t ch còn chưa ñ n ba tháng." "Ba tháng, v a v n là th i kỳ tình yêu cu ng nhi t." "ðúng v y, ba tháng là th i kỳ tình yêu vui v . Tình yêu m t khi qua kỳ h n, nói không ch ng s phát sinh chuy n gì."

D Nhân không nói cái gì, nhìn trên tư ng ñ y ch "Chính". Vài ngày sau, cô y cũng m i tôi ñ n nhà cô y chơi m t chút, tôi vui v ñ ng ý. Cô y lái xe ñón tôi ñ n nhà mình, cách th t nhi u c a hàng ti n l i, ngư i nào cũng có th nh n th y t t c chúng ñ u g n hơn r t nhi u so v i ch c a hàng tôi làm thêm Nhà D Nhân gi ng như gi c m ng c a tôi, hàng rào màu tr ng, hoa viên nho nh , ñ lo i cây u t kim hương màu vàng. ði qua m t con ñư ng nh màu ñ , chúng tôi ñi ñ n trư c c a nhà, c a sơn màu tr ng, trên có treo m t cái chuông gió. Khi cô y m c a, ti ng chuông khinh dương, m t tr n gió nghênh di n mà ñ n, mang theo hương khí m ng o. Nguyên lai, ñ i di n c a là m t cái c a s sát ñ t, c a s treo m t b c màn hoa màu xanh nh t, không ng nhanh như th . Gió th i qua, b c màn ñón gió bay múa, bóng mà xanh tươi rơi xu ng ñ y ñ t... D Nhân nói: "Ngư ng ngùng, anh y luôn không thích vén rèm."

Chương 24 : Sóng gió n i lên
B c màn màu xanh nh t, hàng năm s không vén lên.

ði u này làm cho tôi không t ch ñư c liên tư ng ñ n m t cái phòng khác – sát vách tôi Di p Chính Th n có thói hư này mà tôi không có. Tương ph n, tôi thích sáng s m ánh m t tr i chi u vào, làm cho phòng m áp. Tôi m i ngày r i giư ng, ñ u tiên s ñem b c rèm màu h ng nh t vén lên, ñ cho n ng s m chi u trên giư ng. Anh vì th mà oán gi n m y l n, h i tôi sáng s m ñ ng có vén rèm lên có ñư c không. Tôi nói cho anh: "Em không có làm chuy n không th l ra ngoài ánh sáng." Anh không có thêm ý ki n, kéo cao chăn trùm qua m t, lăn qua lăn l i r t cu c ng không ñư c, gi n ñ n n i ñem tôi kéo lên giư ng hung hăng mà c n m t cái... ... L i li c m t nhìn m t cái b c rèm trư c m t, tôi âm th m li c ñ u, ñ b n thân t n l c không c n liên tư ng gi a các chuy n không h quan h gì ñ n nhau. "M i vào." D Nhân c m m t ñôi dép lê c a n ñ t xu ng chân tôi, còn chính mình ñi vào m t ñôi dép lê c a nam màu xanh nh t. Tôi mang vào, gi m vào sàn nhà b ng g màu tr ng có hoa văn mà ñi vào, như v y D Nhân ñ c bi t thích hoa văn, ngay c hai ñôi dép lê cũng th . D Nhân trư c tiên d n tôi ñi thăm qua nhà c a mình. L u m t là phòng khách cùng phòng b p, t i phòng b p, h t th y này n ñ u là m t ñôi, ch có m t ñôi. M t ñôi chén cà phê b ng s kh m m vàng, m t ñôi bát ng c lưu ly trong su t, ñôi ñũa sơn màu tr ng... Ngay c bàn ăn hai bên ch có m t ñôi gh d a b ng g lim. Hi n nhiên, ñây là th gi i c a hai ngư i.

Tôi h c qua m t chút tâm lý h c, ñi u này ch ng mình ch nhân nơi này có n i tâm thu c lo i mãnh li t ám ch , bài xích ngư i ngoài tham gia th gi i hai ngư i b n h . ... ði theo phía sau D Nhân, chúng tôi ñi lên l u hai, c a c u thang hai bên có hai gian phòng ng . Hai gian này cùng b trí gi ng nhau, ki u dáng Tây Âu, trong phòng ch có tháp tháp trư c, c a s treo m t cái mành trúc, ñem phong c nh che kín th c nghiêm, còn không có v t gì, ñ th y ch nhân không thư ng s d ng. Phòng trang trí ki u Tây Âu th c t m , bàn trang ñi m ñ y nh ng ñ trang ñi m hàng hi u, có th nhìn th y giư ng ñôi m m m i tho i mái, ga màu xanh nh t tr i ph ng không có m t chút n p u n. Phía trên có ñính hoa văn, s ch như m i. "B n thích màu xanh nh t sao?" Tôi h i D Nhân. D Nhân n n cư i, thoáng v r t rè."Không, anh y thích." Tôi l ng l ng nhìn cái giư ng ñôi lãng m n m áp kia, khóe mi ng ñông c ng, m m cư i."Sư huynh cũng thích màu xanh nh t, nhưng tôi không thích, tôi thích màu h ng nh t." Giư ng chi u c a tôi, Di p Chính Th n giúp tôi ñi mua . Khi ñó, tôi ñ i v i hai cái ki u dáng lâm vào khó x , trong ñó có m t ki u t nhiên là màu xanh nh t tinh thu n, tôi ñoán Di p Chính Th n nh t ñ nh thích, nhưng ki u còn l i th t s cũng r t ñ p. "Anh nói em nên ch n cái nào?" Tôi h i ý ki n anh. Anh ch ch m t ki u khác, màu tím nh t có li ti nh ng bông hoa h ng nh t, ñi n hình c a phong cách n nhân. "Anh không th y trông r t ngây thơ sao?"

Anh ñưa tay s lên nh ng bông hoa trên ñó."Có m t chút, b t quá... màu h ng nh t này làm cho anh nghĩ ñ n em, sau ñó, anh còn c m th y xúc ñ ng mu n ng ..." Tôi ñ m t, cư i tr m, ch n l y m t b b vào xe mua s m. ð ng phòng ng c a D Nhân, tôi âm th m may m n: may mà Di p Chính Th n không h thích màu xanh, màu xanh này quá chói m t , ñâm vào m t tôi th y ñau. Tôi ñ nh nói v i D Nhân: Con ngư i s không vĩnh vi n thích m t màu s c ñơn ñi u. con ngư i s thay ñ i, mãi cho ñ n lúc g p ñư c ngư i có th làm thay ñ i ngư i ñó. Ch n ch m t chút, tôi l a ch n trư c h t ñ i v i chính mình nói: Ngư i v i ngư i không gi ng v i, Di p Chính Th n cùng b n trai D Nhân cũng không gi ng v i. ði thăm phòng ng xong, D Nhân l i mang tôi ñi thăm thư phòng c a cô y. Giá sách trong thư phòng h u như không có, ch có linh tinh m t hai quy n. Trong ñó có m t quy n ——《 B nh lý h c lâm sàng《. "Tr i? B n h c y ?" Tôi có ñi m tò mò. "ðúng v y, tôi ñ i h c là h c lâm sàng." "Trùng h p như th , sư huynh cũng h c lâm sàng..." Nói xong, tôi xu t ra m ra quy n sách tùy tay l t m t t , nhìn thoáng qua tôi r t nhanh khép l i, th l i giá sách. Tôi th sâu nói: "Th c xin l i, tôi mu n ñi toilet." "Bên kia." Cô y ch ch v trí t n cùng bên trong hành lanh, tôi theo phương hư ng cô y ch bư c nhanh ñi.

ð ng trong phòng v sinh, lưng tôi d a vào c a, hai chân không ch u ñư c mà run run, T m m t tôi nhìn vào m t ch , m t b d ng c r a m t ki u nam ch nh t ñ t bên ph i, khăn m t v t khô, v t m t bên.... ðây cũng là thói quen c a Di p Chính Th n, khi chúng tôi cùng m t ch , ñ trang ñi m c a tôi thì bày kh p không qu n, còn phía v trí bên tay ph i là thu c v anh, anh mang ñ ñ c c a mình ch nh t x p ñ ng kia, khăn m t cũng v t khô ñ t m t bên, tôi không ñư c ñ ng vào. ðúng v y, thói quen này tôi có cũng cho r ng nó là trùng h p, nhưng ch vi t chú thích trên quy n sách kia không ph i là trùng h p. Là ngòi bút m nh m h u l c tôi r t quen thu c kia. R a m t, b c chính mình t nh táo l i. C m t khăn gi y lau m t, ñi ra c a D Nhân ñ ng cu i hành lang ch tôi, ánh m t tr i chi u vào lưng, hình dáng dư i bóng râm làm cho tôi nh t i ngư i m u ðài Loan, hai chân khêu g i, khí ch t cao quý, danh môn th c vi n, còn có ti ng nói nh nhàng, uy n chuy n... Tôi mà là nam nhân, cũng s ñ ng tâm, cũng s mu n ñi chinh ph c... Nhưng mà, có th ñem n nhân như v y thành kim c tàng ki u thì không ph i nam nhân nào cũng có th làm ñư c. Tôi ñ i v i chính mình t nh , ngư i nam nhân kia không ph i là Di p Chính Th n, Di p Chính Th n có ñ m l c. ... Cùng D Nhân u ng trà ñ n quá trưa, nói chuy n phi m. Tán g u cái gì tôi hoàn toàn không nh rõ. Ch nh rõ trà th c ñ ng, tôi hoài nghi cô y cho thêm c hoàng liên. Tôi v nhà u ng ngay m y c c nư c, mi ng v n ñ y cay ñ ng, ng i trên giư ng ngơ ngác ñ m ch "Chính" ñ y trên tư ng, ñ m th t lâu.

Di p Chính Th n g i ñi n tho i nói anh y v ăn cơm tôi m i ñi r a m t, vào b p làm cho anh vài món cay T Xuyên anh thích ăn nh t, v a d n xong thì anh tr v . Ăn cơm, lúc g p m t mi ng t ñ t vào trong bát anh, tôi cư i nói: "Em hôm nay qua nhà D Nhân u ng trà." "Nga." Chi c ñũa c a Di p Chính Th n d ng m t chút, g p mi ng th t gà ñưa lên mi ng ch m rãi ăn. "Nhà c a cô y th c m áp." Anh nu t xu ng mi ng th c ăn."Th t không? m áp gi ng như nhà c a chúng ta sao?" Tôi nhìn quanh m t chút quanh phòng, r t ñơn sơ, ñơn sơ ñ n n i ngay c tư ng ñ u không có cách âm. Tôi l c ñ u, "Không có, nhà c a cô y không có anh..." Di p Chính Th n b ng nhiên ng ng ñ u, ánh m t sâu th m, l p t c n n cư i, khóe mi ng ng n lên hương v trêu ch c."Nhà c a cô y cũng không có em..." Tôi cũng cư i , nhìn anh mà cư i ng t ngào. Di p Chính Th n không nên làm th y thu c, anh nên ñi làm di n viên m i ph i, v i v b ngoài c a anh, hành ñ ng tuy t h o nói không ch ng có th tr thành m t nh ñ cũng nên, Còn có, năng l c cũng vư t xa ngư i thư ng phương di n nào ñó, n u không n i ti ng thì hơi khó. Ăn cơm xong, thu th p xong phòng, tôi ñi t m r a, ngâm trong b n t m hơn b n mươi phút, vây quanh khăn t m bư c ra, Di p Chính Th n ng i trư c bàn xem tư li u, b c màn ñã khép l i. Tan h t hương v khói l a, ch còn l i hương thơm nh nhàng khoan khoái c a huân y th o còn có l n m t mùi hương thoang tho ng khác, không ph i là hương c xanh ngoài c a s . Là lo i khác h n, mùi hương J' adore thoang tho ng.

Nư c hoa Pháp có m t ưu ñi m l n nh t, nh mà không tiêu tan, lâu mà không phai. Có l tr i sinh n nhân ñ u thích mùi hương, tôi ñ i v i mùi thơm c c kỳ m n c m. Tôi ñ n g n anh, t phía sau ôm l y th t lưng anh, anh v a m i t m r a qua, hương v nh nhàng c c khoan khoái. Tôi li c m t nhìn xem tư li u c a anh, n u tôi ñoán không nh m ñó là nơi mùi hương phát ra.... Tôi c m th y có ñi m bi ai, ngay c Di p Chính Th n ñem h t th y ñ u che d u c n th n, chung quy v n không b ng n nhân hi u rõ n nhân hơn, không b ng tâm tư D Nhân ñ c ñáo. Tôi hư ng t i vai trái c a Di p Chính Th n hung hăng c n m t cái, anh c kinh, v i vàng né tránh. M t c n m t né tránh, d u răng ngư c l i càng sâu, m t v t màu h ng hi n ra. Anh s s d u răng, phác l i ñây, kéo xu ng khăn t m trên ngư i tôi... ** ð m giư ng trong lúc ñó, h n ñ n. L i là m t h i vĩnh vi n th d c cùng rên r , t chi dây dưa. Toàn b quá trình, tôi ñ i v i thân th c a anh l i c n, h n không th t i trên toàn thân th c a anh trên dư i m i m t ch riêng tư, lưu l i d u vét hoan ái cùng n nhân. Anh nói hi m khi tôi cu ng nhi t như v y qu th t làm anh th s ng như c kinh cho nên phá l ôn nhu, phá l ñ ng tình. Kỳ th t, ñây là m t l n hoan ái nam n , ñ i v i anh mà nói là m t l n nhu tình nhu tình v n ch ng, c m xúc mãnh li t vô h n, ñ i v i tôi mà nói thì không th nghi ng , là m t h i lăng nh c.

Toàn b quá trình tôi ñ u r t l nh, ch m n c m m i l n b ngón tay anh cùng ñ u lư i ch m vào, ñ u th y lãnh mà run r y toàn thân. Khi lư i anh ho t ti n vào khoang mi ng tôi, h p d n, ñ ng ñ n ñ u lư i tôi, tôi càng không ng ng quay ñ u tránh né... Hơn n a thân th m i m t l n b anh ñi vào, là s l n tôi g n như th ng kh . Tôi c nén ch y nư c m t, b c chính mình cái gì cũng không ñư c suy nghĩ, th nhưng làm sao có th không nghĩ? Tôi sao có th b ñi trong ñ u m t c nh trí khác – anh ñem D Nhân xinh ñ p cùng cao quý ñ t dư i thân, nên như th nào s ng s c sinh hương... Cũng may cu i cùng thì anh khó có th c ch hưng ph n, t c ñ ñ t t i c c h n, bén nh n ñánh sâu vào, cùng thiên toàn ñ a chuy n, kích thích ñ cho th n kinh tôi toàn thân m m y u tê li t. Khói l a trong bóng ñêm b t ñ u, tôi gi ng như v v i tr n mưa rào ban ñêm, lay ñ ng trong b u tr i, hoa anh ñào tuôn rơi. Lý trí c a tôi ñ u b châm, ñ t thành tro t n. Tôi trong lúc ñ t khoái c m cong lên thân th , cùng anh lâm vào tr m luân l c xoáy... ðã ñã xong th t lâu, anh ch m ch p không mu n r i ñi cơ th tôi, nói tôi th c m. Tôi c g ng tươi cư i."V y không ph i r i kh i." Anh giúp tôi ñ y tóc h n ñ n trên m t tôi, tôi ch m ñ n m hôi trên khuôn m t anh, nh nhàng dùng ñ u ngón tay v theo góc c nh trên m t anh, theo ñư ng cong c a vi n môi.. Tôi bi t, ñây là ñêm cu i cùng c a chúng tôi, vi c không như d ñoán c a tôi duy ñ c ý như v y, toàn thân tâm ñ u nh p, nhưng cũng ñ r i. M i tình ñ u t t ñ p này d ng ñây, tôi ñã không còn s c u.

... Ngh ngơi m t tr n, anh l i b t ñ u hôn tôi. Thân th c a tôi b d n d n bành trư ng tr l i. Tôi gi t gi t thân th , hơi chút kháng c , t c kh c c m th y thân th b nhanh chóng phình lên, tránh cũng không th tránh. Tôi nh n m nh mà nh m m t l i. Ai! Khi n cho anh mu n ñi, tùy ti n bao nhiêu th , dù sao ñây là m t ñêm cu i cùng...

Sáng s m hôm sau, tôi kéo ra b c màn. ðang ng say, Di p Chính Th n l p t c l y tay che khu t ánh m t, t nh l i. "S m như v y?" Anh h i. "Em hôm nay mu n ñi Th n H ." "ði Th n H ?" Anh ng i d y "Em l n trư c không ph i ñã nói cho anh, em có m t ñ ng h c h c t i ñ i h c Th n H , cô y h n em ñi qua chơi..." "Anh ñưa em ñi." "Bu i t i em ng ñó, ngày mai tr v ." Tôi qu th t có m t ñ ng h c t i ñ i h c Th n H , ñ n ð i B n chơi m t l n, Di p Chính Th n ñã g p qua cô y. Anh nghĩ nghĩ, hơi có ph n ch n ch ."Anh ngày mai ph i n p m t báo cáo." "N nhân cùng n nhân h n hò, anh ñi cũng không thích h p." Th y tôi không có hưng trí ñ anh ñi, anh cũng không có kiên trì.

Ăn ñi m tâm, tôi thay b th thao, mang m t ñôi giày th thao, trên lưng ñeo ba lô, v n không quên mang theo m t bình nư c l n. Lúc g n ñi, Di p Chính Th n giúp tôi ñ i mũ che n ng, cư i v v ñ u tôi."S m m t chút tr v ." "ðư c!" Tôi ñi ñư c hai bư c, ñ ng l i, l i ch y tr l i, ki ng chân hôn lên môi anh. Tôi th t s th c lưu luy n, lưu luy n tư v m m m i c a anh... Ch ng v ng qua ñi, màn ñêm buông xu ng. Tôi ng ng ñ u lên, nhìn cây hoa ng c lan thu n s c tr ng trên ñ nh ñ u, m i cành m t chum, r t là hoàn m . M i khi nghe ñư c ti ng xe t i g n, ñi xa, tôi ñ u ki ng chân, ánh m t l ng l nhìn qua b c tư ng vây phía sau tìm hi u, nhìn v phía ti u lâu góc bên kia ñư ng. Di p Chính Th n chưa có t i, v n cũng chưa ñ n. Tôi l y ra bình nư c còn m t n a u ng m t h p, n i tâm n n m ng th m, có l là tôi ñã ñoán sai, có l là tôi quá m c m n c m , có l h t th y cũng không ph i như tôi ñã hình dung... Có l ... Tôi v b ngoài r t nhi u t t ñ p b ng t có l , trong lòng không ng ng mà th y m ng th m tăng lên. Tôi th m chí tính r i ñi, tr v n u cho Di p Chính Th n m t chén mì Thành ðô nóng h m h p. M t ti ng phanh r t nh , ngăn l i m ng th m c a tôi. Tôi thăm dò, xe Di p Chính Th n ñ ng góc ñư ng.

Tôi si ng c mà nhìn xe ñ vào sân nhà D Nhân. C a xe m ra, bóng ngư i cao ng t xu ng xe, c m trên tay cái chìa khóa, ñi ñ n trư c c a sáp m cái chìa khóa.

Khóa c a m ra, anh m c a, tôi không nghe th y ti ng chuông gió khinh giương, cái gì ñ u nghe không ñư c... D Nhân nh t ñ nh tinh tư ng nghe th y ti ng chuông gió, cô y cư i ñ ng c a, tươi cư i h t s c quy n rũ. Di p Chính Th n nhìn cô âý m t cái, ñi c nh bên cô y ñi vào, t nhiên gi ng ñi vào nhà mình. Tôi d a vào ánh trăng tr ng b ch ánh trăng ñ ng h trên tay mư i gi ... M t ngư i nam nhân bu i t i mư i gi ñ n nhà m t n nhân. ð làm cái gì, có th hi u ñư c. ðoán cùng hoài nghi là m t chuy n, th nhưng vi c này l l ra trư c m t l i là chuy n khác. M t giây này, tôi c n ñ n ch t mu bàn tay, nư c m t ch y thành ñoàn, t ng dòng, t ng dòng ñi xu ng. Tôi có ñi m oán h n chính mình, vì cái gì không ñi Th n H chơi, vì cái gì l i ch này ch , không nên t n m t nhìn chuy n th c ñã s m bi t trong lòng. Hi n t i th y ñư c, tr b làm b n thân càng ñau, căn b n không h ý nghĩa! ... Tôi ñ ng dư i g c cây, hoa ng c lan trong gió phiêu diêu.

Tôi nghĩ ñ n r t nhi u chuy n, nh t i D Nhân l n ñ u tiên ñi c a hàng ti n l i, nh t i cô y n u không có gì thì cư i nh , nh t i Di p Chính Th n cùng D Nhân g p nhau t i c a hàng ti n l i, m t cái b t tay nho nhã l ñ ... Tôi nghĩ l i bu i t i v trư c, D Nhân lái xe nh m phía tôi... Cô y ñ i khái là th y tôi, hơn n a nhìn th y r t rõ ràng. Tôi còn nh t i tay cô y l nh như băng, ngón tay n m tay c a tôi, nói cô y có ñôi khi th c hâm m tôi.

Cô y hâm m tôi kh ñi. Hai tháng trư c b n trai ñã k t tân hoan khác, l y c b n r n ngoài cùng tình nhân tư h i, phong lưu khoái ho t. Tôi còn ng c h h theo tình nhân c a anh làm b ng h u... Ng c h h bang ngư i ta ch n l a qu n lót ki u nam. Khóc khô nư c m t, tôi b t ñ u cư i, qu th c s p b chính mình cư i cho ñ n ch t. ... ði u bu n cư i nh t, tôi cư nhiên nghĩ ñ n Di p Chính Th n s l y tôi, nghĩ ñ n ñ i cho c hai tóc ñã hoa râm, anh còn có th n m tay tôi, cùng tôi ñi chu du th gi i. Anh là ai? Anh là Di p Chính Th n, toàn th gi i ai cũng bi t anh ñ i xe mau, ñ i n nhân nhanh hơn... Tôi còn tin tư ng c m tình c a anh ñ i v i tôi chí t không du. Cáp! Cáp! Tôi qu th c là xu n ñ n không có thu c nào c u ñư c, m i có th tin r ng b n thân mình là sinh m nh duy nh t c a anh "Nha ñ u" . May m n D Nhân không nhìn th y s ngu xu n c a tôi, không nhìn th y tôi l a mình d i ngư i, cô y m t l n l i m t l n mà minh kỳ ám ch , m i khi n cho tôi nh n rõ s th t. N u không, tôi ch s ñ n ch t còn tin tư ng là Di p Chính Th n yêu tôi ... ... Tôi ñi bư c m t ñi qua, ñ ng Tôi ñ ng ngư i. d i di n con ph nhìn nhà b n h . bên

trong bóng t i, t i b c màn ng n ñèn chi u ra hai bóng

Tôi ñang do d mu n ñi vào hay không, ñ chính mình ñ i m t hình nh càng tàn kh c. C a t bên trong m ra, Di p Chính Th n ra c a. Tôi không nghĩ t i anh nhanh như v y bư c ra, có ñi m không bi t làm sao mà ñ ng cương t i ch . D Nhân t phía sau ñu i theo, gi ch t tay anh."ðã khuya, anh ñêm nay ñ ng ñi tr v ." Di p Chính Th n tr m tĩnh tr l i."D Nhân, làm t t chuy n c a cô, chuy n c a tôi cô ñ ng trông nom..." Anh kéo m c a xe ñang mu n lên xe. D Nhân b ng nhiên n n cư i, cô y nói: "Anh s ?" Ánh trăng d ng trên m t cô y, ý cư i làm ngư i ta s n c tóc gáy."Anh s cô y bi t quan h c a chúng ta." "..." Di p Chính Th n không nói gì. D Nhân ý cư i càng sâu: "Anh không ph i nói cô y yêu anh, cô y tin anh, vô lu n anh làm cái gì, b n ta m t m c khăng khăng ñi theo anh…anh s cái gì?" Di p Chính Th n m t ch m t ch , nói: "Tôi c nh cáo cô, ñ ng làm thương t n cô y." Tôi c m th y âm lãnh, t ng ñ t gió lành l nh t sau lưng th i t i. Hai chân tôi k ch li t mà run run, hình ngư i nhìn hư nhuy n, tôi m i nh t i gi a trưa cùng bu i t i còn chưa có ăn cơm. Tôi c g ng ñ ng v ng, mu n hi u ñư c l i nói gi kín như bưng c a b n h r t cu c có ý t gì. "Anh s em thương t n cô y hay là s cô y r i kh i anh?" D Nhân l c l c tóc, ñ n g n Di p Chính Th n: "Em có ý ti p c n cô y, không m c ñích gì khác, em ch mu n bi t cô y là d ng con gái như th nào. Hi n t i em ñã bi t cô y ñích xác là m t cô gái ñáng yêu, trí tu , thi n lương, thiên

chân…Nga, ñi u tr ng y u nh t em tin tư ng cũng là ki u anh thích nh t….Cô y th c chính tr c, hi u ñư c t tôn t ái..." Di p Chính Th n l nh gi ng c t ñ t l i cô y."Cô mu n làm cái gì?" "Em ñánh cư c v i anh." D Nhân bình th n nói: "N u cô y bi t quan h c a chúng ta, cô y nh t ñ nh s b anh!" Tôi không hi u, tôi th t s nghe không hi u b n h ñang nói cái gì. B n h không có kh c kh u, trong l i nói, t ng câu ch ñ i ch i gay g t. Trong ñêm t i, tôi th y không rõ bi u tình c a Di p Chính Th n, nhưng tôi có th c m giác ñư c m t lo i khí th làm cho ngư i ta s hãi: "Cô uy hi p tôi? !" D Nhân l c ñ u, ng khí g n như hèn m n c u xin. "Em ch là mu n anh lưu l i giúp em..."

Chương 25 : Tin tư ng th t khó
"Em ch là mu n anh lưu l i giúp em..." Nh ng l i này nghe ñư c, hai tai tôi n vang, ong ong thanh liên miên không d t. Di p Chính Th n nhìn D Nhân th t lâu... Chung quy không có lên xe.

Dùng m t chút l c, hung hăng ñ m lên c a xe. ... Th y m t màn như v y, tôi r t cu c ch ng ñ không n i , hai chân x i lơ, c ngư i ngã ng i dư i ñ t. Di p Chính Th n nghe th y ti ng vang nh này, nhìn v bên phía tôi. Tôi cũng nhìn rõ anh, rõ ràng ch cách có kho ng cách m y thư c, mà sao tôi l i th y anh sao l i xa như v y, xa không th thành... Ng o m n ch m rãi d a vào thân cây bên c nh ñ ng lên, ch m rãi ñi d c theo ngã tư v phía trư c, tôi không bi t chính mình mu n ñi ñâu. Tôi ch có m t ý tư ng duy nh t, chính là c ñi, ñi ñ n nơi không còn có anh. Anh ñu i theo vài bư c, t phía sau lưng ôm l y tôi, tôi ph n n xoay ngư i, dùng s c ñ y anh ra, không ng ng lui v phía sau... "Anh ñ ng có ñ ng vào em!" Tôi kêu l n lên, ôm thân th run run lui l i phía sau. Sau lưng là m t hoa viên m l nhưng tôi gi ng như ñang ñ ng vách núi sâu, phía sau là vách núi ñen sâu v n trư ng. N u lui ti p s ngã xu ng tan xương nát th t. "Nha ñ u." Di p Chính Th n n m ñư c c tay tôi."Em nghe anh gi i thích, anh cùng D Nhân không có gì..." D Nhân n n cư i, cư i ñ n r t vui v ."Di p Chính Th n, cho ñ n lúc này anh còn mu n l a cô y?" "Cô câm mi ng cho tôi!" Di p Chính Th n ngay c nhìn cũng không li c m t cô y m t cái, hai tay kh n trương mà n m l y c tay tôi, gi ng như s tôi ch y m t. D Nhân th t s im l ng không nói gì thêm. Tôi có th nghe th y ti ng cư i trào phúng c a n i tâm cô y. bên

ðư c r i, v y anh c ti p t c l a nha ñ u ng c này ñi! Tôi quay ñ u ñi, Di p Chính Th n v n g t gao gi ch t tôi. Lúc này ñây, tôi hoàn toàn h ng m t , m t ñi lý trí, li u m ng ñánh anh, dùng h t khí l c còn sót l i, l i ñánh, l i ñá, l i cào, l i c n... Di p Chính Th n không có tránh né, không buông c tay c a tôi ra, ñ cho tôi phát ti t ñ n s c cùng l c ki t, m ng ñ n c h ng khàn khàn. Ánh m t tôi xuyên qua anh ñang ñ ng tr m m c, nhìn v phía D Nhân. D Nhân cũng ñang nhìn chúng tôi, tr m m c mà nhìn, tôi không th nhìn ra ñư c trên m t cô y m t m y may h n ái . Tôi b ng nhiên s hãi, rùng mình. B i vì... Tôi có lo i c m giác... Cô y không kinh ng c, cũng không kinh ho ng. Cô y t ñ u ñ n cu i ñ u ñang ch ñ i, ñ i cho h t th y m i s phát sinh. Tôi quên c khóc, cũng quên giãy d a, tôi kh ng c mà nhìn dung nhan tuy t m c a cô y, th y rõ n u m t n m l kia h , s là th gi i gi i như th nào. Di p Chính Th n th y tôi bình tĩnh tr l i, h i tôi: "Em tin anh không?" Nư c m t tôi ñã khô ki t l i b t ñ u ch y. "Anh b o em như th nào tin anh. N u em hôm nay không có phát hi n, anh tính g t em bao lâu... Ba tháng, ba năm, hay là c ñ i?" Anh không nói gì mà ch ng ñ . Anh nói tôi tin tư ng anh, tôi th t s c g ng thuy t ph c chính mình tin tư ng anh. Cho dù t i nhà D Nhân không ng th y b c màn như th , th y sách c a anh, cho dù ng i th y tư li u có hương nư c hoa J' adore, tôi v n ñ i v i

anh ôm m t ít hy v ng còn l i, không có cam lòng mà ch y t i ñây xác nh n. Nhưng là, hi n t i... chi c áo khoác nói d i hoa l r t c c b x c lên, so v i tư ng tư ng c a tôi càng rõ m n m t tư ng như l l trư c m t tôi. Tôi ñã hoàn toàn th y rõ anh ghê t m cùng vô s , tôi còn làm th nào mà tin tư ng ñư c anh? Quá yêu m t nam nhân như v y, tôi còn có ñư ng nào mà lui?! ... "Nha ñ u." Ti ng kêu g i thân thi t nh t, g i lên trí nh ng t ngào c a tôi r t nhi u. Tôi tuy t v ng mà nâng gương m t ư t ñ m nư c m t, th y trong m t anh v a thân thi t v a có v b t ñ c dĩ khó tr l i. Trong lòng m m m i ñau ñ n, ñau ñ n ñi qua, l i có m t ti ng nói vang lên: cho anh m t cơ h i, cũng cho mình m t cơ h i. ð ng b i vì hi u l m mà m t ñi ngư i mình yêu. Tôi sát lau nư c m t, h i anh: "Anh nói th t cho em bi t... Anh cùng cô y r t cu c là quan h gì?" ðây là tôi cho anh m t cơ h i cu i cùng. Anh kiên ñ nh mà tr l i tôi."Không có quan h gì!" Tôi b t m t cái tát ñi qua, vang v ng ñêm t i. Tôi gi n ñ n n i l n ti ng ch t v n anh: "Không có quan h gì, anh vì cái gì c m chìa khóa nhà cô y? Không có quan h gì, anh trư c m t em làm b như không bi t cô y? Không có quan h gì cô y cam tâm tình nguy n vì anh d u di m? Không có gì, cô y mu n anh lưu l i giúp cô y? Di p Chính Th n, anh nói xem, anh trư c tiên có th s ñ n lương tâm c a anh có ñư c không, có th có chút trách nhi m ñư c không!" Anh v n n m tay tôi, n m th t ch t trong lòng bàn tay.

Anh nói: "Anh nói qua cho em, anh không có t do... m i chuy n s h u phát sinh anh ñ u không th kh ng ch ..." Anh nói: "Em ñã nói, m c k phát sinh cái gì, em ñ u h i tin tư ng anh." Tôi l c ñ u, li u m ng mà l c ñ u."Khi ñó anh chưa nói anh ngoài nuôi m t n nhân!" "Anh hi n t i ch h i em m t câu, tin anh hay không?" "Em không bi t." Tôi l c ñ u. Quay m t nhìn v phía ánh m t th t v ng và b t ñ c dĩ c a anh, tôi nghĩ l i r t nhi u chuy n ñã qua, cùng nhau ăn l u, t i Lam Sơn ng u nhiên g p nhau, ñêm mưa anh ñi ñón tôi tan làm, còn có, trong ñêm mưa, trên xe mãnh li t yêu, trong phòng t m, anh ñã h a v i tôi... M i chuy n cho t i bây gi , tôi còn có th tin anh sao? Tôi th nhưng không bi t là nên tin anh, hay là tin chính mình. M t phen ch n ch , tôi r t c c v n h quy t ñ nh. Ng o m n ch m rút tay v , c g ng mà ñem cánh tay anh trên c tay buông xu ng, nhìn vào trư c m t m t m nh h c ám, tay c a tôi không ng ng mà phát run. "Nha ñ u?" Tôi cu i cùng c i ra ñ ng h , nhét l i vào tay anh, nói câu sau cùng "Chúng ta chia tay ñi." Anh ñã nói, chia tay là quy n l i c a tôi, mà tôi ngoài quy n l i này không có gì khác... Tôi bư c ñi, ng ng ñ u lên, nhìn v phía b u tr i, ñ nư c m t không rơi xu ng ñư c. Anh không ñu i theo. bên

Chúng tôi xong r i, hoàn toàn xong r i. Chúng tôi li n như v y xong r i? V a nghĩ t i chúng tôi th t s ñã xong, chân tôi ngày càng m m, gi ng như không ch ng ñ ñư c tr ng lư ng c a chính mình, nháy m t co ñi Tôi bư c ñi nhanh hơn, tư ng nhanh thoát ñi, ch t th y tr i ñ t xoay tròn... Tôi th t s ch ng ñ không n i, thân th lung lay s p ngã xu ng thì ñư c m t cánh tay h u l c nâng lên. Sau, tôi cái gì cũng không bi t . ... Trong hôn mê, tôi c m giác có ngư i hôn tôi, theo ñ u lư i c ch p mà xâm nh p, m t dòng s a nóng ng t tho ng qua k răng, th m d n vào c h ng tôi. D dày tr ng r ng khát v ng hương v ng t ngào này, tôi mơ mơ màng màng nu t xu ng, nhi t lưu lưu ti n d dày lý, phi thư ng tho i mái. M t l n l i m t l n, tôi nghĩ m m t ra nhìn xem ngư i ñó là ai, có ph i là Di p Chính Th n, nhưng mí m t tr m không m ra ñư c. Sau ñó, tôi n ng n mà ng . ... L i t nh l i, tôi n m bên giư ng. trên giư ng c a mình, Di p Chính Th n ng i

Anh th y tôi t nh, bưng m t ly s a trên bàn cho tôi. Tôi ng i d y, cư i l nh."Hi n t i xum xoe, anh không bi t là ñã quá mu n sao?" "Trư c s a u ng ñã, sau chúng ta nói chuy n ti p." "Em v i anh không có gì ñ nói, m i anh ñi ra ngoài."

Anh th y tôi không ch u u ng, chính mình u ng m t h p l n, tôi s ng s t m t chút, ñ i ñ n khi ph n ng ñã mu n, ngây ngư i vài giây cũng ñ anh nâng gáy tôi lên, cư ng ng nh mà hôn lên. S a rót vào khoang mi ng c a tôi, ng t mê ngư i, tôi c n răng không ch u nh n. Anh buông c c s a, hai tay n m c tay tôi mu n ph n kháng, kh ng ch ñư c cơ th c a tôi... Không ng ng ngh mà hôn, hôn ñ n lúc tôi hít th không thông, tôi khu t ph c, không th không nu t xu ng. Khi anh ñ t ñư c m c ñích, buông tay ra, bưng c c s a lên dùng ánh m t khiêu khích nhìn tôi. Khi m t ngư i t nhiên bi u l b n thân mình là m t vô l i, tôi th t s không có bi n pháp. Tôi không có l a ch n nào khác, l y c c s a trong tay anh, t mình u ng s ch. U ng xong, tôi rõ ràng tho i mái r t nhi u, có th th y ñư c “Ch t ph gia” s a Lí gia tinh khi t. ... Anh ng i g n m t chút, ch m rãi m mi ng. "Th c xin l i, chuy n c a D Nhân anh không nên g t em." "S tình ñã ñã x y ra, gi m i nói thì còn có ý nghĩa sao." Chúng tôi ñã, ñã xong, tôi m t l n t nói v i chính mình, s chính mình s quên m t. "Quan h gi a anh và D Nhân không ph i như là em tư ng." Ánh m t anh phi thư ng chân thành kiên ñ nh, kiên ñ nh làm cho không ngư i nào có th kháng c mà tín nhi m: "Cha D Nhân cùng cha anh là b n tri k , anh cùng D Nhân l i là h c cùng ñ i h c." Tôi kinh hãi."Hai ngư i ñã s m bi t nhau.?!" "Ph i, bi t nhau hơn mư i năm ."

"Thanh mai trúc mã?" Tôi châm ch c cư i cư i. Lòng bàn tay âm th m n m ch t chi c c c không, ch anh nói ti p. "Không ph i. Anh th a nh n cô y là m t ngư i con gái t t, cha m anh thích cô y. Th nhưng vì ph n c m ngư i khác bài b cu c s ng c a anh, t nhiên anh ñ i v i D Nhân có chút ph n c m. T lúc anh cùng D Nhân thi ñ , h c cùng ñ i h c, anh ñ i v i D Nhân cũng r t lãnh ñ m." Tôi ñ t nhiên nh t i n Chung Thiêm, nh t i lão m không d t l i nh i, tôi không th không th a nh n, áp l c c a cha m qu th t làm cho b n thân hít th không thông l i b t ñ c dĩ. "Hai năm trư c, b n h mu n cho D Nhân cùng anh ñ n Nh t B n h c, b anh qu quy t c tuy t... Nhưng là, b n h v n an bài cô y ñ n ñây. Em có nh không, hôm sinh nh t c a anh, có m t n nhân g i ñi n tho i cho anh." Tôi g t g t ñ u, th t s chăm chú nghe. "Ngày ñó, D Nhân v a t i ð i B n, t i sân bay g i ñi n tho i cho anh, anh tuy r ng không thích cô y, nhưng cũng không th ñem m t n nhi m c k t i phi trư ng qu c t . Ngày ñó, anh ñơn gi n giúp cô y dàn x p m t chút, ñ nh tr v cùng em thương lư ng m t chút xem làm th nào, h i chút ý ki n c a em. Th nhưng em u ng say, luôn m m nói 'Có m t ngày chúng ta chia tay...' " "Anh m i bi t ñư c em căn b n không tín nhi m anh, em ñ i v i anh có nhi u l m hi u l m." Di p Chính Th n th dài, m y ph n c m khái."Dù sao, chúng ta v a cùng m t ch , c m tình không n ñ nh. Anh lo l ng em ngươi không ti p th ñư c D Nhân t n t i, b anh... ðành ph i trư c m t g t em, thuê m t phòng cho cô y, dàn x p trư c." Anh l ng l kéo nh chăn, vây quanh trên ngư i tôi, nói ti p: "Anh v n ñ nh ch em tín nhi m anh thêm m t chút, ch D Nhân quen thu c hoàn c nh, chính mình có th chi u c b n thân... R i l i nói rõ v i em. Sau ñó, anh b n quá, cũng ch ng quan tâm chuy n này. Không nghĩ t i em g p D Nhân, ngày ñó t i c a hàng ti n l i, anh th y hai ngư i nói chuy n phi m, gi ng như r t quen thu c, anh càng không bi t làm như th nào gi i thích." Tôi có chút lý gi i ý nghĩ c a anh, nhưng l i không th không v ch m t s ki n tr ng ñi m anh ñã quên nói

"Cô y thích anh, ph i không?" "ðúng, lo i quan h này càng x u h ." Anh cư i kh : "Anh bi t em kh ng ñ nh không tha th ñư c chuy n anh ñi quan tâm chi u c m t ngư i con gái thích anh, cho nên ngày ñó t i c a hàng ti n l i anh m i làm b như không bi t." "Anh th t s m t chút cũng không thích cô y?" "Anh mà mu n yêu cô y, hai năm trư c ñã mang ñ n Nh t B n , như th nào ph i ñ i cho ñ n lúc g p g em m i làm cho cô y ñ n." Anh th dài: "Nha ñ u, chúng ta cùng m t ch cũng lâu như v y, tình c m c a anh ñ i v i em, em h n là hi u ñư c... Anh n u mu n cùng D Nhân m t ch , tr c ti p cùng em s nói rõ ràng, làm gì ph i l a em..." N u ñi u anh nói là th t, gi ng như cũng không ph m sai l m không th tha th . Nhưng là D Nhân nói, n u tôi bi t quan h c a b n h , tôi nh t ñ nh s chia tay anh. Mà Di p Chính Th n t a h cũng có như c ñi m gì ñó b ngư i khác n m trong tay. Tôi n n c m th y anh còn có vi c g t tôi, chuy n quan tr ng nh t… "Kia... Hai ngư i ñã ng cùng nhau sao?"

Chương 26 : Gư ng cư i
Tôi ch ñ i ñáp án c a anh, quên c hô h p, ñã quên trong nháy m t, th m chí tim quên c ñ p, trong lòng bàn tay ñ y m hôi. Tôi s anh g t ñ u, s vô cùng. "Em cho anh là lo i nam nhân nào?! Anh không thích cô y, làm sao có th ch m vào?" Di p Chính Th n chính nghĩa mà ph nh n. Tôi tâm tình nơi l ng, có th tư ng tư ng l i Di p Chính Th n cùng D Nhân t trư c ñ n nay không có cái gì, nhưng v n c m giác như b qua m t cái gì ñó. Tôi l i không tin mà h i l i l n n a."Th t s không có sao? U ng rư u, ho c là nh t th i c m gi không ñư c, ho c là cô y..." Không có ch n ch , anh tr c ti p d t l i tôi."Không có, m t l n ñ u không có." Tâm linh cũng không có ph n b i, thân th cũng v y, tôi không tìm ra b t c lý do nào trách anh, tr b có ý gi u di m có thi n ý. Tôi n n nghe Di p Chính Th n gi i thích h p tình h p lý, nghĩ k l i có m t chút còn gi u di m, b i vì l i gi i thích c a anh r t theo l thư ng ph i làm, n u h t th y s tình phát tri n theo phương hư ng ñó anh s không c n lo l ng, gi u di m, l i càng không ph i ch u D Nhân uy hi p... Tôi suy nghĩ c n th n, m t nam nhân không thương m t n nhân, l i v n duy trì lui t i cùng cô y, b n h nh t ñ nh có quan h gì. Tôi ñ t nhiên nghĩ t i m t cái v n ñ tr ng y u. "Hai ngư i t ng có hôn ư c sao?" Tôi nhìn k ph n ng c a anh, nh m b t gi bi u hi n ánh m t anh, l y phán ñoán là anh s ph nh n. Trên th c t , ñi u này không x y ra, Di p Chính Th n căn b n cũng không có tính g t tôi. Anh tr m m c, m t cúi th p, tránh né ánh m t nghiên c u tìm tòi c a tôi.

ðây là ñáp án, l a nóng ch mong theo ñáp án này công b ch t ph c h i, tư duy cũng như b ñóng băng, bình thư ng bình tĩnh. M t ngư i nam nhân, b gia ñình cư ng th , ñính hôn cùng m t n nhân chính mình không thương. V sau l i g p g ngư i mình thích, anh ñã giãy d a cùng mâu thu n, cu i cùng tình c m chi n th ng lý trí, ru ng b th ư c c a chính mình. Tôi còn không tìm th y lý do trách c anh. Dù sao, m t ngư i nam nhân không có duyên yêu mình, như v y anh có làm vi c gì cũng có th hi u ñư c, ít nh t tôi có th tha th , v ph n D Nhân... Tôi không bi t, tôi không th lý gi i ñư c s tr m m c ñáng k c a cô y, càng không hi u n i cô y ñ i v i ta mà nh ý cư i? Dù sao n u tôi là cô y, tôi s m l a ch n buông tay. T a như hi n t i... Tôi ñưa hai tay n m ch t chăn, c t gi u n i tâm ba ñào mãnh li t mà chua xót."Anh ñi ñi." Anh ng c nhiên ng ng ñ u."Em... V n không th tha th anh?" "Em không trách anh." Tôi c g ng m m cư i v i anh, ch c r t là khó coi: "Anh nên xin cô y tha th , không ph i em." "Nha ñ u..." Th y anh ñưa tay v phía anh, tôi l p t c ñem tay ñưa ra phía sau lưng, xê d ch thân th hư ng sâu vào trong giư ng, t v ra c tuy t."D Nhân nói r t ñúng, em không có kh năng ti p t c cùng m t ch v i anh. M c k em r t thích, em cũng không th cùng v i m t nam nhân ñã có v hôn thê k t giao. Th c xin l i!" Tôi luôn luôn ñ i v i d i trá l phép c a ngư i Nh t B n th c khinh b , th nhưng l i b t tri b t giác l i h c ñư c. Câu "Th c xin l i" này th t s th t ñáng bu n, nhưng là bu n cư i. Anh có chút nóng n y, v i vã mong tôi ñ ng ý: "Em cho anh m t chút th i gian, anh có th x lý t t chuy n này." Bao lâu? Ba năm?

Dùng th i gian ba năm ch m t nam nhân có v hôn thê, ñáng giá sao? Tôi nhìn ngư i trư c m t, ñ i thành nam nhân khác ñương nhiên không ñáng giá, là anh... Có l ... Tôi ch y vào toilet, m nư c l nh v i m c m nh nh t, li u m ng dùng nư c l nh r a m t, bu c chính mình bình tĩnh. Nhìn bên ph i k th y ñ c a anh v n ch nh t bày ñó.

Th y chúng nó, nư c t trên m t không ng ng ch y xu ng, tôi không không ng ng dùng nư c l nh r a m t... Tôi nhìn qua gương th y anh, ñ ng phía sau lưng tôi, t a h có vô s l i mu n nói nhưng không cách nào nói ra kh i m m. "Ra ngoài!" Tôi dùng hai tay c m ñ i ñ c a anh, n n tr l i vào ngư i anh."C m ñ c a anh, ra ngoài!" Anh v n không nhúc nhích, ñ v t t trên ngư i anh ñ xu ng m t ñ t, ti ng rơi n ng n liên ti p không ng ng.... "Em không mu n nhìn th y anh." Tôi nói. "Em căn b n không có yêu anh..." Di p Chính Th n bình th n mà nói, không có s c thái c m tình, thanh âm mơ h gi ng như phương xa. Anh ñi r i, nh nhàng khóa c a phòng tôi. Bóng lưng cô ñơn l i m t l n ñâm vào trong lòng tôi, t ng mũi ñâm vào lòng tôi, t ng mũi l i t ng mũi… Vòi nư c không ng ng ch y, tràn c b n, rơi trên m t ñ t. Tôi bám vào vách tư ng, ch m rãi ng i ch m h m trên m t ñ t, nh t ñ ñã b nư c ch y vào, bàn ch i ñánh răng, khăn m t, chén th y tinh v …ñem ném thúng rác. Tôi th t s hy v ng th y có th ch y qua ngư i tôi, chôn vùi lòng khiêu, như v y lòng m i không còn mu n anh... ...

* T ngày ñó v sau, tôi chưa g p l i qua Di p Chính Th n. Anh gi ng như im l ng bi n m t kh i cu c s ng c a tôi, ho c là chưa bao gi t ng xu t hi n. Tôi ti p t c ñi h c, xem tư li u, dư ng vi khu n. B t k ngày nào, không k ngày ngh , không thèm nghĩ ñ n m t chuy n tôi chuyên tâm ñi h c, chuyên tâm ghi bài, chuyên tâm t i phòng thí nghi m nghiên c u tư li u, toàn tâm toàn ý nuôi vi khu n. Di p Chính Th n vi t t ng k t cho tôi, tôi cũng chuyên tâm ñ c, m i ñi u anh chú thích, t ng câu t ng ch rõ ràng, ñánh d u nh ng ký hi u tr ng ñi m. V i tôi mà nói anh vi t xu ng m t cái d u ch m than ñ u là ý tr ng ñi m Dư ng vi khu n ñ n vài ngày m u ch t, tôi mang chăn ñ m ñ n phòng nghiên c u, c ba ti ng l i m c ñ phòng h ñi quan sát chúng m t l n. Có m t l n phó giáo sư ñ n phòng thí nghi m lúc sáng s m, th y tôi ñang thu chăn ñ m thì phi thư ng khó hi u. Tôi nói cho ông tôi ñang dư ng vi khu n, lúc nào cũng ph i chú ý. Phó giáo sư thay ñ i thái ñ ñ i v i tôi, càng ngày càng thân thi t, cư nhiên còn d i trá mà nói v i tôi: ph i chú ý ngh ngơi. Tôi cũng d i trá mà nói: "Cám ơn!" lâu t i Nh t B n, con ngư i th t s càng ngày càng d i trá. Tôi cùng b ng h u cư i nói chuy n phi m, hưng ph n mà lôi kéo Lăng Lăng ñi ñi d o ph , ñ cho ngư i khác ñã th y tôi t t vô cùng, kỳ th t, m i l n n m trên giư ng, ñ p nhanh chăn không h có chút ñ m, ñ u s nh l i Di p Chính Th n thư ng xuyên b tôi ch m ma b vai, nh l i lúc g i ñ u chúng tôi hai tay n m ch t. M t ng thì trong bóng t i nhìn ch m ch m ch "Chính" ñ y tư ng, t ng nét t ng nét mà ch m rãi s Có ñôi khi, sát vách truy n ñ n ti ng ca, uy n chuy n ñ ng lòng ngư i 《 thiên hương 《.

Tôi c n tay c a mình yên l ng mà rơi l , d i trá ngay c khóc cũng không ch u ñ cho ngư i sát vách nghe th y... Còn có m t l n, tôi n u ñ y m t n i mỳ, nghĩ mang cho anh m t ít... L i c n răng nh n xu ng. Tôi g i ñi n tho i cho T n Tuy t, cô y nói ñã ăn, tôi l i g i cho Lăng Lăng, cô y nói nói ñang phòng nghiên c u làm thí nghi m. Tôi ñơn gi n ăn m t mình, ñem mỳ t t c ñ u ăn s ch. Lăng Lăng quay v t i tìm tôi, tôi v a ăn xong mỳ, m t ñ h ng cư i cư i v i cô y. Cô y th dài, th t sâu mà th dài. Ta còn d i trá thuy t: "Ta không sao." "B n cùng Di p Chính Th n cãi nhau?" Tôi ti p t c l c ñ u."Không ph i cãi nhau, là chia tay." Cô y cũng không kinh ng c, cư i vui v ."L i chia tay?" "Lăng Lăng..." Tôi chăm chú mà nhìn cô y."N u ngư i b n yêu ñ t nhiên xu t hi n m t v hôn thê, b n s làm gì?" Lăng Lăng không cư i n a, ñi ñ n ban công, nhìn v phía m nh r ng cây hoa anh ñáo ñ i di n, hoa tươi ñã không còn, ch còn cành và lá xum xuê. "T ..." Nh c t i ngư i kia, trong m t cô y n ng ñ m ñau thương không th che d u. Tôi nghĩ cô y nh t ñ nh yêu th m ngư i kia."Ch c n anh y không buông tay, t s ch anh y, bao lâu cũng có th ..." Cô y bu n bã nói: "Có nh ng ngư i. M t khi ñã yêu ngư i ta, không có cách nào l i yêu ñư c ngư i khác..." Cô y còn nói: "Th c yêu m t ngư i, vì cái gì mu n ñem ngư i ñó t ng cho n nhân khác? Là v hôn thê thì ñã sao? Không ph i còn chưa k t hôn sao!"

... Lăng Lăng ñi r i, tôi ñ ng ban công, m t ñêm không ng .

Có nh ng ngư i. M t khi ñã yêu ngư i ta, không có cách nào l i yêu ñư c ngư i khác... Th t s không có bi n pháp . So v i c ñ i, ba năm cũng không dài lâu... Sáng s m hôm sau, tôi r a m t xong, tinh th n c g ng chu n b ñ n trư ng, Phùng ca ch y t i gõ c a phòng tôi, h i tôi có th y Di p Chính Th n không. Tôi nói cho anh y: "Em hai mươi m y ngày không g p." Anh nói t i hôm qua m i ngư i t i căn tin tán g u ñ n Di p Chính Th n, ñ u nói ñã lâu chưa nhìn th y anh, ngay c ti u Lâm h c cùng khoa anh cũng chưa g p. T i hôm qua Phùng ca g i ñi n cho anh, ñi n tho i t t máy. Tôi ñ t nhiên nh t i sát vách ng u nhiên mà truy n ñ n ti ng ca, khinh phiêu phiêu như thiên ñư ng chi âm... S c tr i âm tr m, mây bay mênh mông, hành lang b ng tình làm chân tôi khu u xu ng, tôi n m l y rào ch n, mi n cư ng ñ ng v ng. Trong vòng m t giây, tôi quên c mang giày, v t t i trư c c a phòng Di p Chính Th n, ñem h t toàn l c n chuông c a, v a n, v a ñ p ñ p c a phòng. "Sư huynh, sư huynh! Anh có trong ñó hay không? m c a." Bên trong im l ng, không âm thanh âm. Tôi b t ñ u phá c a, phát ñiên mà ñ p c a."Di p Chính Th n, em bi t anh trong ñó, anh m c a!" Anh v n không tr l i.

Máu toàn thân tôi như ngưng t thành băng, bàn tay g t gao ñ p lên c a l nh l o, thanh âm ñi u ch nh."Anh ñ ng làm em s , anh m c a, nhanh lên m c a..." Phùng ca ñem tôi kéo sang m t bên, hung hăng dùng chân ñ p c a, r ng to vào bên trong: "Di p Chính Th n, mau m c a..." Bên trong phòng th c s yên tĩnh. Tôi s t i m c lui v phía sau, lúc này ñây th t s gi ng như rơi vào vách núi ñen v n trư ng, rơi tan xương nát th t. "Em ch chút, anh ñi xu ng văn phòng l u dư i mư n cái chìa khóa." Phùng ca nói. Tôi mù quáng mà g t ñ u, căn b n nghe không rõ anh nói cái gì. Phùng ca ch y xu ng dư i l u, tôi m t giây cũng không th ch , tôi ph i bi t r ng anh b làm sao, tôi không th nào ch ñư c... L o ñ o ch y tr v phòng, tôi c m gh d a ch y ñ n ban công, gi m lên gh d a ñu lên thanh ch n cao hai thư c kia. Tôi cũng không bi t chính mình như th nào mà lên ñư c , ch c m th y phía sau có m t c ñ ng l c th t l n ph giúp tôi, tôi l p t c li n lên ñư c. ð i cho thân th n m ñ nh t m ngăn, nhìn nhìn l i phía dư i kho ng cách hai thư c r t cao, ñ u tôi m t tr n choáng váng. Phòng Di p Chính Th n, b c màn s c xanh nh t không ng như th , nhìn không th y ñư c h t th y bên trong. Tôi c n răng m t cái, nh m m t l i nh y xu ng. Thân th nghiêng ng tr m xu ng, ngư i n m lăn trên m t ñ t. Tôi làm sao lo l ng s ñau ñ n bén nh n trên ngư i, l y t c ñ nhanh nh t ñ y ra cánh c a s sát ñ t nhìn ra ban công, ch y v t vào. ...

Tôi t lúc quen Di p Chính Th n cho t i bây gi ñ u là ăn m c s ch s , l v khuôn m t tươi cư i như ánh m t tr i. Tôi chưa bao gi nghĩ t i có m t ngày, m t anh không m t chút máu n m trên m t ñ t, gi ng như m t ngư i ch t... Nhà anh luôn luôn s ch s , gi bày ñ y lon bia, ñ y trên c m t ñ t. Trong phòng n ng n c mùi rư u gay mũi. ðây không ph i là Di p Chính Th n tôi ñã bi t, không ph i... Anh s không y u t như v y! Tôi ch y qua ôm l y anh, thân th anh v n m m, v n là nóng. Tôi m i tìm ñư c chút khí l c, li u m ng lay anh."Anh r t cu c làm cái gì, anh r t cu c mu n th nào!" Sau ñó tôi n m trên ngư i anh, lên ti ng khóc l n, tôi cái gì ñ u không mu n làm, th m nghĩ khóc... Phùng ca cùng ngư i c a qu n lý nhà tr t bên ngoài m c a, ch y vào. Phùng ca th y tôi có chút kinh ng c, l i nhìn xem c a s ñã m ra, hi u ñư c. Phùng ca không nói hai l i cõng Di p Chính Th n lên hư ng b nh vi n Phong Trung y vi n ch y. Anh y cư nhiên không có anh trư c tiên ch t hay s ng, không có h i tôi cùng Di p Chính Th n th nào, cũng không có kêu xe c u thương, anh y gi ng như cũng không có th t kinh, ñoán ch c Di p Chính Th n còn có ñư c c u tr ... Tôi lúc y ñã hoàn toàn r i lo n, ñ u óc tr ng r ng m t m nh, cũng ñã quên kêu xe c u thương, ch bi t ñi theo phía sau Phùng ca ch y. ... Trong b nh vi n, bác s phòng c p c u cho Di p Chính Th n kh n c p truy n d ch, v a truy n d ch v a ki m tra.

Tôi ñu i theo phía sau h i: "Bác s , anh y th nào? Có nguy hi m tánh m ng hay không?" Bác s nói: "Không sao, còn c u ñư c. Cô ñi bên ngoài ch ..." Tôi m i nh nhàng th ra, ng i sưng ñ . trên gh bên ngoài, xoa m t cá chân

Phùng ca ñi theo tôi bư c ra, qu t qu t m hôi trên trán, th h n h n."Hai ngư i cùng m t ch , gi n d i, cãi nhau, cái này th c bình thư ng, hai ngư i b n em ph i bi n thành như v y sao?" Tôi không nói l i nào, tôi không có ngôn ng có th bi u ñ t tâm tình c a mình. Phùng ca t c lên, gi n ñ n n i ñi vòng vòng. "Em, ai! Anh th c chưa th y ngư i con gái nào ý trí s t ñá như em v y, h n ñã ra như v y, em v n không th tha th h n..." "..." Lúc y trong ñ u tôi lo n th t bát tao. V sau nghĩ l i chuy n này, tôi ñ c bi t b i ph c năng l c trinh thám c a Phùng ca, ch th y m t màn như v y, ch bi t tôi cùng Di p Chính Th n gi n d i, có th ñoán ñư c là tôi không ch u tha th cho anh. ð ý th y nam nhân ngành k thu t, tư duy lôgích qu nhiên cư ng hãn. Phùng ca th y tôi còn không m mi ng, nén gi n ng i xu ng bên c nh tôi."Em ng m l i xem, v n nh t hôm nay anh không tìm h n, v n nh t h n th t s ñã ch t... Em m t chút cũng không h i h n..." "Anh ñ ng nói n a." Tôi ch th y h i h n, v a nghĩ t i Di p Chính Th n ch t trong lòng tôi, tôi nghĩ s ôm anh t trên l u nh y xu ng ñi... Tôi th t không nghĩ t i anh s như v y! Anh bình thư ng nhìn qua không ph i y u t như v y.

"Ai!" Phùng ca th dài ñưa cho khăn tay cho tôi."Anh không bi t b n em x y ra chuy n gì, nhưng anh bi t h n ñ i v i em toàn tâm toàn ý..." Di p Chính Th n khi...t nh l i, th y tôi, khóe mi ng l ra m t tia m m cư i, ch m rãi ñưa tay v phía tôi. Tôi ñưa tay xu ng dư i giư ng, th n nhiên nói cho h n."V sau ñ ng làm vi c ng c như th này." Anh nói: "Anh không làm chuy n gì ñiên r , anh ch là không mu n ra ngoài... Không mu n g p b t lu n k nào, làm m t chuy n gì." Tôi nói: "Kia em ñi trư c, ch u khó ngh ngơi." Tôi ñ ng lên, anh ñ t nhiên dùng cánh tay ñang truy n d ch kéo l y tay áo tôi, không có dùng s c, cũng có th là không có khí l c. Tôi l i b anh kéo l i, bình tĩnh d n d n hòa tan."Em ñi g i ñi n tho i cho D Nhân, b o cô y ñ n v i anh." Anh th tay xu ng, cay ñ ng cư i cư i."Quên ñi, em mu n ñi thì ñi ñi." Tôi mu n ñi, dư i chân như m c r , không th di ñ ng. Anh h i tôi: "Em có bi t c m giác m t t do không?" "..." Tôi không bi t. "Không nh rõ khi nào thì b t ñ u, anh bi n thành m t ngư i s ng như b ch p mũ... Không ph i vì tr n tránh s th t, mà là b ngư i khác nh t bên trong..." Tôi b l i nói c a anh h p d n, không t ch ñư c ng i xu ng ñi... Anh nói cho tôi bi t, anh t ng là m t ngư i không ch u b t lu n k nào thúc ư c, mãi ñ n có m t ngày, có m t cái mũ s t khóa anh l i. Ngư i khác mu n anh ñ ng, anh không th ng i xu ng; ngư i khác mu n anh ng i xu ng, anh không th ñ ng.

Anh không ch b trói bu c như v y, tư tư ng cũng b giam c m, m c k ngư i khác mu n anh làm gì, anh ch có th l a ch n ph c tùng, không có quy n l i nói "Không" . V i anh mà nói, D Nhân cũng là m t cái khóa, g t gao ch tr anh. Anh h i tôi: "M t ngư i ñ i v i khóa sinh ra c m tình không?" Tôi ñáp: "Không bi t." Anh nói: "Anh s không, anh nghĩ m i bi n pháp ñem khóa d xu ng." Anh mu n không nhi u l m, ch hai ch "T do" . Năm r ng tháng dài b giam c m, anh không ch u n i n a, th t nhi u th anh ñ u mu n tránh thoát c i b chi c mũ trên ñ u, nhưng anh không làm ñư c. "Vì cái gì không làm ñư c?" Tôi h i anh. "Vì trách nhi m, vì..." Anh không nói ti p, thay ñ i ñ tài khác. ... Anh nói: có m t l n cu i mùa thu m l , anh g p ñư c m t ngư i con gái, cô y b t l c mà ñ ng bên ñư ng. Anh th c thích giúp ngư i con gái này, không ph i vì m i ngư i ñ u c m kích anh, nhưng ngư i con gái này l i th c s c m kích, m i anh ăn m t b a t i ngon mi ng. Cô y g i anh: sư huynh. Gi ng nói ngây thơ, gi ng như kêu ca ca c a mình. Anh thích xưng hô này, cho nên, anh g i cô y: "Nha ñ u." Coi cô y như ti u mu i mu i c a mình. Năm r ng tháng dài, anh càng ngày càng thích ti u mu i mu i này, thích căn phòng cô y m áp tràn ng p hương v khói l a gia ñình. M i l n m i m t, ñ u mu n qua ng i trong ch c lát.

Có m t ngày, trong b nh vi n n i trú, có m t b nh nhân ñã ch t- m t bé gái mư i hai tu i. Cô bé Nh t b n này th t ñáng yêu, cô bé không bi t nói ti ng Trung, nhưng m i l n th y anh, ñ u h i dùng ti ng Trung ng ng ngh u g i anh: ñ i ca ca. Sau ñó che mi ng nhìn anh cư i. Ti u n hài nhi ñi r i, anh ng i t i giư ng b nh c a cô bé ng i ñ n khuya, r i kéo m t thân m i m t tr v . Anh r t mu n tìm ai ñó nói chuy n, l i không bi t nên tìm ai. ði qua hành lang, anh t i phòng sát vách ñ ng th t lâu. ðêm khuya như v y , gõ c a phòng c a m t cô gái ñ c thân không th nghi ng là r t ñư ng ñ t. Tr i qua ch n ch , anh v n nh n chuông c a phòng cô y. Cô y nghe ñư c là anh, r t nhanh m c a, m c m t thân áo ng ñơn b c, ánh m t ñơn thu n mà thiên chân. "Em nói, m y gi r i, anh l y em làm khuê n mà sai s ñâu!?" Cô y bĩu môi, cái mi ng nh nh n n n h ng nh t th m oán anh, khóe mi ng cùng ánh m t l i mang theo ý cư i sáng l n. Anh b ng nhiên r t mu n ôm cô y m t cái, r t mu n, r t mu n... Anh th m chí còn xúc ñ ng, mu n tránh thoát trói bu c, ñem tay n m l y cô y, ñem cô y vĩnh vi n l i m t cái ñ a phương v i anh, vĩnh vi n... Cô y c m khăn m t cho anh lau m t, vì anh n u mì... Anh v ng tr m li c m t lên cái chăn màu h ng nh t ñang cu n thành ñ ng trên giư ng, th c m áp, ng trên ñó nh t ñ nh th c tho i mái... Anh nghĩ ñ n anh chính là b gông cùm xi ng xi c lâu l m, m i có lo i xúc ñ ng mãnh li t mu n thoát trói bu c. Mãi ñ n m t ngày mùa h , mưa to, anh ñi ñón cô y tr v . Anh ng i trên xe, th y m t ngư i th m m n cô y th t lâu, m t tay n m l y tay cô y, m t tay ôm eo, mà cô y cũng không có ph n kháng, nh

nhàng nhìn ngư i ñó. Anh chưa bao gi có cái c m giác ph n n mãnh li t như lúc này, h n không th xông ra v n bung tay c a ngư i con trai kia, ñem cô y ôm trong lòng mình, không bao gi cho nam nhân khác cơ h i n a. M t kh c này, anh bi t, anh ñã yêu cô y... Cô y b ư t mưa, th m lên thân th ñã g i lên d c v ng t i nguyên th y c a nam nhân. ðúng v y, d c v ng, ñem cô y ñ t dư i thân, ñem chính mình chôn trong cơ th cô y, th y cô y m nhãn như tơ, nghe ti ng cô vì d c v ng mà uy n chuy n rên r ... Anh bi t anh không th yêu b t lu n k nào, anh ngay c yêu m t ngư i t do ñ u không có. Anh c g ng giãy d a, c g ng buông tha, cu i cùng r t c c t i m t ñêm mưa sa gió gi t, cô khóc nói: anh ñ cho em m t bư c lên thiên ñư ng, m t bư c xu ng ñ a ng c... Anh làm sao không như v y, cũng m t bư c lên thiên ñư ng, m t bư c xu ng ñ a ng c... Ngay t ñ u, anh ch bi t chính mình sai l m r i, anh s làm cô b thương tâm. Anh không nên mưu toan ñi tìm c u t do, anh nên thành thành th t th t ñ ng bên trong, ch ngư i khác th anh ra... Nhưng anh r t khát v ng cái c m xúc mãnh li t này, th t s anh chưa bao gi có khác v ng gi ng như v y, gi ng như ch c n ôm cô, tài năng có ñư c cái t do t i nguyên th y này. Anh không phá ñư c gông xi ng trên ngư i, nhưng không cách nào t ki m ch mà càng lún càng sâu... Nghe xong chuy n này, tôi cái gì ñ u không nói nên l i. Tôi không th tư ng ñư c m t nam nhân cư i ñ n phóng ñãng không ki m ch ñư c, nâng tay tiêu ti n như nư c, s ng l i ñáng thương hèn m n như th ...

Tôi mu n ôm l y anh, cho anh m áp, cho anh t do, nói cho anh: làm cho chúng ta yêu m t bư c lên thiên ñư ng, m t bư c xu ng ñ a ng c… Cho dù ngã tan xương nát th t, chúng ta xương c t mu n v còn cùng m t ch . Tôi c n răng ch u ñ ng m t cá chân còn ñau ñ n ñ ng lên, ñi ra ngoài c a. Tôi nghe th y anh nói: "Nha ñ u, anh r t nh em..."

Chương 27 : Nh m m t nói d i
Tôi c n răng, g t gao c n răng, trong lòng hò hét c m t v n l n: Không th ! Không th ! Anh có v hôn thê! Anh có v hôn thê! Tôi nói xu t kh u nhưng là... "Nh cái mà nh , em ñi làm cho anh n i canh!" Câu này v a nói ra m m, tôi h n không th cho mình m t cái tát. Không ti n ñ a! Qu th c không có thu c nào c u ñư c! "Anh mu n ăn canh xương ðông qua, thêm nhi u xương vào." ti ng nói anh tr nên trong tr o vô cùng. "Bi t r i." Ai! Tôi ch c ki p trư c là thi u n anh r i. ...

ðã vào h , n ng g t và phá l nóng. Tôi ñ p xe ñi siêu th , m hôi như mưa mua ñ y m t ñ ng xương, th t bò, còn c các lo i rau dưa, hoa qu v nhà, gi ng như l ng h p mà quýnh c lên trong b p. Nư c trong n i ch m rãi sôi, tôi th t th n mà nhìn ch m ch m hơi nư c b c t trong n i, b t khí t ng vòng t ng vòng trong n i quay cu ng. Tôi không bi t mình làm ñúng hay không. Tôi cũng không bi t trong lòng Di p Chính Th n, tôi cùng D Nhân b vây v trí gì. Tôi là ngư i, không ph i th n thánh, th y t n m t ngư i yêu vì tôi mà tra t n chính mình ñ n b t t nh nhân s , t nh l i còn nói m t phen tình ý chân thành thi t tha như th , tôi như th nào l i không c m ñ ng, như th nào mà l i ti p t c d i trá nói v i anh: em không mu n cùng m t ch v i anh. Nhưng là v m t c m tình có th ch p nh n, không có nghĩa là lý trí cũng có th ch p nh n, dù sao anh có m t v hôn thê danh chính ngôn thu n, chân th t t n t i gi a chúng tôi. Trư c kia, tôi b l a g t mà tr n tránh thì cũng ñúng. Hi n t i, s th t x y ra ngay trư c m t, tôi m i là ngư i con gái không th l ra ngoài ánh sáng, tôi làm như th nào mà ñ i m t v i D Nhân —— v hôn thê chính quy c a Di p Chính Th n. Ngư i càng s ñ i m t v i cái gì, thì l i càng s m g p. Gi a trưa, tôi ñang c m v a canh b dư ng nóng s t ñi vào phòng b nh, v a v n g p ñư c D Nhân t i ñó. Tôi t trư c ñ n nay chưa g p ph i tình c nh nào x u h như th . Ba ngư i ñ ng trong ánh n ng chi u vào, hai ngư i là hôn phu thê danh chính ngôn thu n, quen bi t nhau hơn mư i năm... Mà tôi, h n không th ñem m t mình gi u nơi vĩnh vi n không có ngư i th y.

Th y tôi vào c a, D Nhân ng i ngay ng n trên gh c nh giư ng ch nh trang l i váy áo, m m cư i tao nhã nhàn nh t sau lưng còn như l ra v hơi châm ch c. Tôi nghĩ tìm k h mà chui xu ng cùng không còn k p, ñành ph i cúi ñ u kiên trì ñ n bên c nh bàn, ñem canh b dư ng ñ t lên bàn. "Sư huynh, canh anh tranh th u ng lúc nóng... Ách... Em hôm nào l i ñ n thăm anh." Nói xong, tôi không dám d ng l i m t lát mà ñi hư ng ra ngoài c a. "Nha ñ u." Di p Chính Th n b o tôi. Tôi quay ñ u cư i, nhìn anh cư i c ng ng c, nhìn D Nhân cư i còn c ng ng c hơn, cư i ñ n toàn b cơ m t ñ u tê li t . "Hai ngư i ch m rãi tán g u, em không qu y r y ." Ra c a, tôi còn ñ c bi t có l phép mà giúp ngư i khác ñóng c a l i. ðây là c m giác làm ti u tam sao? Th c TNND ti n (câu ch i) Tâm tình bu n t i c c ñi m, tôi m t chân ñá vào vách tư ng trên hành lang, m t tr n ñau ñ n th m thi t ñánh th ng vào khu th n kinh trung ương, tôi ôm m t cá chân, v a nh y, v a nư c m t giàn d a. May m n không có ngư i th y b dáng hi n t i c a tôi, b ng không tôi càng không có m t mũi g p ngư i khác.. Kh p khi ng ñi ra b nh vi n, tr l i nhà tr , trong phòng còn lưu l i hương thơm canh xương ðông qua. Tôi nghĩ l i chính mình còn chưa có ăn cơm trưa, m ra cái n i, ñem n a bát xương v n cùng ít nư c canh còn l i ñ ra, t ng thìa t ng thìa u ng vào, xương c t cũng ăn nát nu t xu ng…Sách nói như v y r t b . U ng xong canh, tôi l y ra hòm thu c hôm ñi cha già chu n b cho, tìm hoa h ng du, ng i trên giư ng, ch m rãi bôi hoa h ng du lên m t cá chân. V a bôi, v a m ng: Di p Chính Th n ch t ti t, Di p Chính Th n lang tâm c u ph , như th nào l i không ch t.!

Tôi m ng ñang hăng, di ñ ng vang lên, tôi nh y lò cò ñi l y di ñ ng, v a th y dãy s bi u hi n, v a v n là ngư i nam nhân ph lòng ngư i, lang tâm c u ph kia. Tôi gi n ñ n t n hơi th a l i, v n vào gh d a mà ng i xu ng, m ra ñi n tho i."Uy." "Canh xương u ng ngon l m." Anh nói: "Bu i t i còn n a không?" "Có, canh hoa tâm cây c c i n u lang tâm c u ph ." Anh phá lên cư i, ti ng cư i trong sáng qua ñi n tho i phá l d nghe, như m t dòng su i mát l nh, tôi nghe th y có chút ngây ng c."Có c n t i ch anh l y ít nguyên li u?" "V hôn thê hoàn m , tao nhã, hào phóng cùng khoan dung c a anh ñi r i à?" "ði r i, v sau s không ñ n n a." "..." Tôi không nói gì mà ch ng ñ , cúi ñ u ch m rãi xoa n n m t cá chân v a bôi hoa h ng du. Th y tôi không nói l i nào, anh tr nh tr ng gi i thích v i tôi: "Nha ñ u, th c xin l i, anh cam ñoan tính hu ng gi ng hôm nay s không còn phát sinh." "Ân." Tôi hít vào m t hơi. Anh có b n lĩnh ñem D Nhân ñu i ñi, có th làm cho quan h x u h gi a ba ngư i không l i l ra ngoài ánh sáng, không có nghĩa là D Nhân không t n t i, cô y vĩnh vi n t n t i, gi ng như m t b t c không gi i quy t ch n ngang gi a tình yêu gi a tôi và Di p Chính Th n. "Em không tin?" Tôi không tr l i mà l c ñ u. “Bu i t i em ñưa cơm chi u cho anh." Cúp ñi n tho i, tôi ti p t c xoa, xoa m t cá chân ñang nóng lên.... Bu i t i, tôi mang canh cà chua th t bò, còn chu n b ñ ăn cho hai ngư i mang ñi b nh vi n.

Trư c khi vào c a, tôi c ý nhìn xem bên trong, Di p Chính Th n ñang trên giư ng b nh xem tài li u chuyên ngành, th nh tho ng nhìn xem ñ ng h , tinh th n và tr ng thái anh t t hơn so v i bu i sáng, ñ th y công lao c a canh xương ñông qua không th b qua. Tôi nhìn k xem các phương hư ng, xác ñ nh không có D Nhân b t c góc nào. Tôi ñ y c a ra ñi vào, c ch u ñ ng chân ñau ñ ñi cho v ng vàng. Di p Chính Th n v a th y tôi, trên m t nh t th i sáng r i. Tôi v a ng i xu ng, Di p Chính Th n ng c nhiên mà dí sát vào ngư i tôi ng i, t trên xu ng dư i ñánh giá tôi m t phen, cu i cùng d ng t i m t cá chân sưng ñ c a tôi."Chân em b thương?" Tôi th t ngu ng c, như th nào quên m t anh là m t bác s , tôi không nên dùng hoa h ng du, không nên m c váy. Tôi làm như không có vi c gì, ng i xu ng."Không có vi c gì, m t cá chân b sưng m t chút." Anh d ch thân th vào bên trong, ñ ra m t ch tr ng trên giư ng, v v xu ng "Ng i xu ng ñây, anh xem xem." Th y anh m c ñ ng ph c b nh nhân l i nghi m nhiên mang tư th c a m t y sĩ trư ng, tôi ngoan ngoãn ng i bên giư ng anh, c i gi y, ñem chân b thương ñ t trên giư ng, Anh nh nhàng xoa bóp m t chút ch sưng, hơi chút ñau ñ n làm chân tôi không kh i run lên. Anh giương m t nhìn tôi, ñôi m t thâm sâu nghiêm túc."Sao l i b thương ?" "Bu i sáng nh y qua ban công, không c n th n va vào." Tôi không nói cho anh, gi a trưa tôi l i ñá m t cái lên tư ng. Hai lòng bàn tay c a anh bao h t m t cá chân c a tôi, m t dòng nư c m vây quanh phía trên làm trư ng ñau t ng tr n. Nhìn th y s c m t anh tái nh t, ánh m t t trách, tôi hoàn toàn có th c m nh n ñư c n i tâm anh yêu thương cùng trìu m n. Tôi tin tư ng, cái gì cũng có th là gi , tình c m c a anh ñ i v i tôi nh t ñ nh là th t s . Cho dù s tín nhi m này gi ng như b c tư ng thành

d ng trên b cát, d dàng s p ñ trong bão t nhưng tôi v n không ng ng gia c tư ng thành. "Ngày mai ñ ng t i, l i phòng tr mà ngh ngơi. Nh k ít nh t ba ngày kiêng ñi l i, m t tháng không th ñ p xe ñ p." Anh v a mát xa cho tôi v a d n dò. "Em còn mang cơm cho anh a?" Anh xoa xoa tóc tôi, s ng n ch than nh ."Nha ñ u ng c." Tôi tình nguy n là m t nha ñ u ng c, ngây ng c mà gi l i h nh phúc c a chính mình, cái gì cũng không ñ ý. Anh l y dư i g i ra cái ñ ng h H i Âu c a tôi, l i m t l n n a mang vào c tay tôi, cài dây r t nhanh. Tôi lăng lăng mà nhìn kim ñ ng h nh y lên, c m giác không nói rõ thành l i, t a h như ng c tr ng r ng, không cái gì có th nh i nhét vào. Tay anh ch m rãi di chuy n lên trên khuôn m t tôi, nâng lên, môi d n d n t i g n... Ngay lúc môi anh g n sát l i thì hình nh D Nhân ñ t nhiên xu t hi n trong ñ u tôi, ng c ñau ñ n m t tr n tê tâm li t ph , tôi theo b n năng xoay m t, tránh ñi n hôn c a anh. "Còn gi n anh?" Anh thăm dò h i. Tôi l c ñ u, yên l ng xu ng giư ng anh, l y canh ra t ng ng m t ng ng m múc cho anh ăn. Tôi có kh năng không ph i làm ti u tam tr i sinh, tôi s không tr m h nh phúc c a ngư i khác, s không l a mình d i ngư i, tôi quên không ñư c m t n nhân vô t i khác.. Cho nên, tôi ch có th tra t n b n thân, tra t n anh. *** Hai ngày sau, Di p Chính Th n xu t vi n tr v , tôi ñang phòng c a anh giúp anh kéo b c màn, tôi s m ñem nhà tr c a anh thu th p s ch s như

trư c, ném lon bia, t y sàn nhà, v chăn, ga giư ng và qu n áo ñ u gi t s ch s như m i. Anh tr c ti p b tôi t trên gh ôm xu ng dư i, ñ t trên giư ng."Không ph i b o em nhà ngh ngơi, không c n l n x n, sao l i trèo cao như v y?" "R i, Di p th y thu c." Tôi làm b huých anh: "Anh nhanh ñi t m r a ñi, thay qu n áo em ñ t trong phòng t m ." V a nghe nói t m r a, ánh m t anh sáng ng i, ñi th ng ñ n phòng t m. Ch vài phút sau, anh t m gi t s ch s bư c ra, li c m t m t cái v b c màn ñã kéo, vô thanh vô t c t phía sau ôm l y tôi, ñem tôi d a vào vách tư ng, l c ñ o m nh kinh ngư i. Này, này... Anh sao có th khôi ph c t t như v y?! N u bác s không nói anh có th ch t ñ c thù, năng l c khôi ph c nhanh, n u tôi không ph i h c qua y h c vài năm, bi t ngày ñó s c m t anh tái nh t cùng m ch ñ p hư vô không ph i là gi , tôi cơ h hoài nghi anh là gi b nh g t tôi. "Nha ñ u..." Môi anh dán t i tai tôi, ti ng nói tr m th p giàu t tính h i: "Nh anh không?" Tôi lãnh ñ m mà thôi thôi anh, m t cúi th p."ð ng làm r n." Anh quan sát k tôi, phát hi n trên m t tôi không có m t chút d u hi n “nh anh”, li n không mi n cư ng n a, buông l ng tay ñang ñ t bên hông tôi.... Sau này, chúng tôi v n cùng nhau ăn cơm, nói chuy n phi m, th o lu n ti n tri n ñ tài nghiên c u c a tôi. Tôi thư ng xuyên có lo i o giác, chúng tôi xuyên qua th i gian, tr l i th i kỳ lúc chưa luy n ái, khôi ph c l i c m tình thu n khi t như luân tô ðương nhiên, anh có khi cũng mu n cùng tôi ti n thêm m t t ng quan h , nhưng anh chưa bao gi mi n cư ng tôi, ng u nhiên s s tay tôi, c ý như vô tình ñ ng ch m m t chút cơ th tôi, th y tôi không có b t c ph n

ng gì, anh li n không h có thêm hành ñ ng gì vư t qua gi i h n. Tôi bi t, anh s ch c tôi gi n, s tôi l i ñu i anh "Ra ngoài", cho nên ch th t kiên nh n ch tôi thích nghi, ñ chúng tôi thích ng v i m i quan h tình nhân x u h này. Kỳ th t, có ñôi khi tôi l i hy v ng anh tr nên c ng r n m t chút, gi ng như trư c mà cu ng dã hôn tôi, xé rách qu n áo tôi, không cho tôi ph n kháng ñư c chút nào, ñòi l y, xâm chi m... Tôi th c mu n bi t, yêu cu ng nhi t như v y có th hòa tan s l nh l o trong lòng tôi hay không, châm l i s nhi t tình c a tôi, ho c có th làm cho tôi c m giác ñư c ñ i v i tình yêu c a anh v n nhi t li t như cũ… Anh không có, m t l n ñ u không có. K c khi lúc tôi ng trưa, anh cũng ch dám l ng l ng i bên giư ng tôi, vu t vu t tóc tôi, ñ u ngón tay quy n luy n và ch m nh lên môi tôi... Th y tôi t nh l i, li n l p t c lui ra m t kho ng cách nh t ñ nh. Tôi t ng h i anh: quan h c a chúng ta như v y có ph i không th c không ñư c t nhiên? Anh nói: không. t t l m, có th m i ngày th y em, cùng ăn cơm, nói chuy n phi m, cũng r t t t... ðúng v y! Tôi cũng th y th này là t t l m. ð ng th i cũng hy v ng ba năm s nhanh trôi qua, hy v ng anh có th ñư ng ñư ng chính chính ch thu c v m t mình tôi. ... Có nh ng ngư i, m i khi b n s p quên m t cô y, xem nh cô y thì cô y l i càng mu n xu t hi n ñ th hi n s t n t i c a mình. Sau gi ng , tôi v a tan h c, D Nhân g i ñi n tho i cho tôi, th c thành kh n mà t v mu n nói chuy n v i tôi, h n tôi t i quán cà phê Starbucks g n trư ng g p m t, cô y còn nói: "Không ñư c nói cho anh y, anh y không cho tôi g p cô." "Tôi hi u."

So v i khu buôn bán, quán cà phê Starbucks n m trong khuôn viên trư ng nên tương ñ i im l ng chút, khách hàng cũng không nhi u, tuy r ng cũng có r t nhi u sinh viên vào ñ c sách, lên m ng, vi t báo cáo, nhưng t t c ñ u im l ng mà làm chuy n c a mình. Tôi cùng D Nhân g i hai ly Latter, ch n v trí g n ch c a s , ng i xu ng. Trên m t cô y v n mang ý cư i nhàn nh t, ánh m t d ng l i ñ ng h trên c tay tôi, không vui, không lo cũng không gi n. chi c

B n gái chính quy cùng tình nhân g p m t, c nh tư ng tôi thư ng xuyên ñ c th y trong ti u thuy t ngôn tình, s m th y nhưng không th trách, mà khi s tình ng lên trên ngư i mình thì l i có bao nhiêu ho ng h t cùng x u h . Tôi cúi ñ u u ng cà phê, không dám nhìn th ng ánh m t c a cô y. "Tôi có ñôi khi th c b i ph c anh..." ng khí D Nhân th c có vài ph n ý t b i ph c."Vô lu n là ngư i con gái như th nào, anh y ñ u có th n m trong lòng bàn tay." Nh ng l i nói này vô cùng tuy t, n u như không ph i cô y nói cho tôi nghe, tôi nh t ñ nh v tay tr m tr khen ng i. Ngoan ñ c, ñ ñ c, qu th c có th bi n thành m t m i tên xuyên tim, làm cho nhân tâm v nát. Tôi nghĩ tr l i cô y m t câu: Di p Chính Th n có th n m trong tay quá nhi u cô gái, tôi không rõ ràng l m, b i vì anh lúc cùng m t ch v i tôi, không có tâm tư n m trong tay cô gái khác. Xét th y tôi trư c h t thân ph n ch là k th ba, làm ngư i nên nhún như ng, tôi s p m t thu n lòng nói: "Th t xin l i, tôi cũng là m t cô gái ngu d t trong ñó, d i d t ñ n n i ngay c anh y có v hôn thê cũng không bi t." "V hôn thê?" D Nhân nghe ba ch ñó, b ng nhiên n n cư i, "V hôn thê? Anh y nói cho cô như th ?" Tôi kinh ng c mà ng ng ñ u."Không ph i sao?" Cô y không tr l i ngay, mà cư i tươi ñ y khinh mi t và trào phúng nói v i tôi: ñương nhiên không ph i.

Tôi l i h ñ . Ch ng l Di p Chính Th n g t tôi? Không, anh s không, l n này nh t ñ nh s không. D Nhân nói: "Anh y có ph i nói cho cô, anh y cho t i bây gi không có yêu tôi, hôn ư c c a chúng tôi là do trong nhà bu c anh y, anh y b t ñ c dĩ không th không nh n. Anh y có ph i còn nói, tôi thích anh y, dây dưa anh y." Tôi g t ñ u. Ch ng l ñây không ph i s th t? "Cô tin sao?" Cô y kinh ng c mà nhìn tôi, như là nhìn m t ngư i ngu ng c."Cô tin r ng anh y không thương tôi còn theo tôi ñính hôn? Cô cũng tin r ng tôi bi t rõ anh y không yêu tôi, bi t rõ anh y yêu cô còn không bi t liêm s mà qu n quít l y anh y…Cô không th y là l i nói d i th c v v n sao?" "Tôi tin tư ng anh y, anh y s không g t tôi." D Nhân cư i ñ n càng vui v , cư i làm cho tôi càng ngày càng b i r i."Cô bi t không, anh y h c ñ i h c không ch riêng lâm sàng, còn qua c tâm lý h c chuyên nghi p. Anh y có th thông qua ngôn hành c ch c a ngư i khác mà ñ c ra ñư c th gi i n i tâm c a h , cũng có th tùy ý mà kh ng ch bi u tình và c ch c a, làm cho không ngư i nào có th thông qua v m t c a anh ñ c ra c m xúc chân th t, dao ñ ng c a anh y, anh y còn có th phát hi n ñư c là nói d i hay không nói d i mà truy ra ñư c..." Tôi ngây ng c, cô y xác ñ nh là ñang nói Di p Chính Th n, ch không ph i th n thánh?

Chương 28 : o m ng tan bi n
Hương s a hòa l n hương cà phê, b c lên qua mũi. Lăng Lăng nói Latte không ñ ng, tôi cúi ñ u u ng m t ng m, c m th y vô cùng cay ñ ng... Nhưng tôi thích ñ ng như th , có th giúp tôi nâng cao tinh th n. Tôi cũng h c qua tâm lý h c, tôi sao l i không rõ cài gì g i là "Tâm lý ám ch ", sao l i không rõ cô gái D Nhân này có bao nhiêu l i h i. Tôi buông chén cà phê, th ra."Anh y có th nói d i không b phát hi n, nhưng khi phát hi n r i l i nói d i thì ñ làm gì?" Trư c h t, b t lu n trong l i nói D Nhân có bao nhiêu là th t bao nhiêu là gi , coi như cô y ñ u nói t t c là th t, phát hi n nói d i dù sao cũng là m t công c , nó không có c m giác yêu, không có c m giác ñau, l i càng không c m giác vòng tay m áp c a anh. Tôi không ph i d ng c , tôi là ngư i, tôi có c m giác. D Nhân ngo c ngo c môi, không còn ý cư i."N u cô tin tư ng anh y, tôi cũng không th nói gì hơn..." Tôi cũng không mu n cùng cô y ti p t c trò chơi tâm lý."Như v y, tôi có th h i cô m t v n ñ ñư c không?" "Cô h i ñi." "Di p Chính Th n g t tôi, tôi có th lý gi i..." Vì không mu n làm ñau cô y, tôi xét qua ý sau c a câu nói: b i vì không nghĩ m t tôi, anh y ñ ý tôi. "Th nhưng cô vì cái gì ph i giúp anh y gi u di m? Cô hoàn toàn có th t i l n ñ u tiên t i c a hàng ti n l i ñ i v i tôi mà kh i binh v n t i, nói cho tôi bi t Di p Chính Th n là v hôn phu c a cô, ñ cho tôi r i xa anh y... Cô vì cái gì không nói?" "..." D Nhân gi t mình m t cái, sau, u nhiên th dài.

"Cho t i nay, tôi coi cô như b ng h u. Nhưng tôi bi t cô không có như v y, cô t i c a hàng ti n l i mua này n , lái xe va vào tôi, ñi vi n chi u c tôi, mu n d n tôi t i nhà cô u ng trà... Vi c này cũng không ph i ng u nhiên." Tôi ch m kh u khí, c nói v i ng ñi u bình th n h i ti p: "Cô vì cái gì ñư ng l n quang minh không ñi, l i ch n ñư ng nh âm u?" Cô y cúi ñ u u ng m t ng m cà phê, th thêm ñư ng vào cà phê…t ng thìa, t ng thìa, tôi không ñ m ñư c cô y th thêm bao nhiêu thìa. ð n lúc tôi nghĩ cô y s không tr l i v n ñ này thì cô y l i m mi ng. "Anh y ñang b l c lý trí, n u tôi nói cho cô quan h c a chúng tôi, anh y s cùng tôi..." Cô y d ng m t chút, còn chưa nói cho hoàn ch nh câu."Lúc trư c l a ch n anh y, tôi ñã bi t anh y là h ng ngư i gì, cũng ñoán trư c s có m t ngày này…Tôi yêu anh y, không nghĩ ràng bu c anh y." D Nhân tr l i, làm cho tôi c m th y ngoài ý mu n, nhìn s cô ñơn ưu thương c a cô y, làm cho m i s c g ng bình tĩnh c a tôi ñ u hóa thành hư o. Tôi tình nguy n b cô y m ng, tình nguy n b b n gái chính quy c a anh y khuyên b o tôi r i ñi Di p Chính Th n, tôi cũng không hy v ng v kiêu ng o c a cô y trư c m t tôi l i b thay b ng v m t y u t.... Ph i yêu sâu ñ m ñ n th nào m i có th ñ cho m t ngư i con gái ñ i v i ngư i tình c a v hôn phu, còn mu n b o trì m m cư i. ð ng sau v tươi cư i c a cô y, t ng có bao nhiêu nư c m t. Cô y yêu anh, so v i tôi càng sâu. C m giác ñ c t i mãnh li t làm tôi th t b i th m h i."Cô mu n tôi làm th nào? Cô nói ñi." Tôi nghĩ ñ n cô y s nói, "R i xa anh ñi.", ho c là "ðem anh y tr l i cho tôi." Nhưng D Nhân so v i tư ng tư ng c a tôi còn l i h i hơn, cô y dùng ng ñi u bình th n nh t nói: "Trư c kia, tôi ñã t ng ñ c qua m t quy n sách, có nói r ng: theo góc ñ y h c, th gi i này không có tình yêu, cái g i

là 'Tình yêu th non h n bi n ' b t quá ch ñư c coi là m t lo i v t ch t hóa h c. Lo i v t ch t hóa h c này làm cho nh ng ngư i ñang yêu b h p d n l n nhau, nhưng là n u x y ra trên cơ th ngư i thì có th t n t i ư c ch ng m t năm th i gian." M t năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày... Lúc này, cà phê trong tay tôi t o nên m t t ng g n sóng D Nhân nhìn thoáng qua chén cà phê c a tôi, r t c c d ng l i hành ñ ng cho thêm ñư ng, bưng cà phê lên u ng m t ng m."M t năm, cũng không dài. Tôi s ch ñư c ..." N u là tôi s không ch n i. Tôi nâng m t lên, nhìn cô y "B c Băng, tôi có th cho hai ngư i th i h n là m t năm, tôi s không qu y r y hai ngư i, tôi hy v ng cô cũng ñ ng qu y r y tôi..." Ý t c a cô y là cô y cho tôi và v hôn thê c a cô y làm tình nhân, chúng ta s không can thi p chuy n c a nhau. Lo i yêu c u này, l n ñ u tiên tôi nghe nói t i. Cô y nghĩ ñây là h u cung c a ñ vương, hoàng h u cùng các quý phi "Tư ng an vô s " ... Cô y coi mình là ai, càng l i cho r ng tôi là ai! "Cái gì nên ñ u nói xong r i." D Nhân ñ ng lên, chu n b r i ñi. Tôi ñ ng lên theo."Vì cái gì cô không ly khai anh y, l y ñi u ki n c a cô, nh t ñ nh s tìm ñư c m t ngư i t t hơn anh y r t nhi u." D Nhân bình th n li c tôi m t cái. “Có m t ngày cô s hi u, có nh ng lúc ngư i con gái c n ph i bi t m m t con m t, nh m m t con m t." Nh ng l i này tôi ñã t ng nghe qua, trong v k ch truy n hình “Ph n h ng n lang” “ Trung v n ngư i mê’ “ Luy n ái b o ñi n” t ng có m t câu nói tương t : "Mu n duy trì tình yêu hãy m to hai m t, mu n duy trì hôn nhân hãy m m t con m t nh m m t con m t..." Tôi vì cái gì mà l i liên tư ng t i nh ng l i này?

... Ch tôi hoàn h n xong, D Nhân ñã r i ñi. Có l là ñi r t v i vàng, trên gh c a cô y có ñ quên l i m t t p văn ki n. Tôi không có ý ñ nh ñ ý ñ n chuy n riêng tư c a ngư i khác, nhưng tr c giác nói cho tôi bi t ñây không ph i là t p văn ki n bình thư ng, mà ñây là cô y mu n cho tôi xem gì ñó. Do d m t lúc, tôi ñi qua, c m l y nó, m ra. Tôi s tình nguy n không bao gi m ra cái t p văn ki n kia... T hôn thú ñ tươi như máu, tay tôi k ch li t run r y làm rơi xu ng. Ngoài ra, còn các lo i gi y t th th c, h p ñ ng ngân hàng, h p ñ ng di ñ ng…trang gi y tràn ng p ch “quan h v ch ng” hi n ra kh p nơi. Tôi ñ ñ n ngã ng i xu ng gh , trong ñ u như tr i qua m t phen ch n ñ ng thiên tháp ñ a hãm, cái gì cũng b h y di t, ch lưu l i m t m nh ph tích... Không có nư c m t, không có ph n n , khi con ngư i bi thương ñ n c c h n, s tr nên ch t l ng... M t ñôi giày cao gót màu tím xu t hi n trư c m t, ñôi chân thon dài ch m rãi cúi xu ng, nh t lên t ng t văn ki n, b vào túi. Tôi hé mi ng, th r t nhi u l n m i phát ra âm thanh."Cái này cũng không ph i th t s , tôi s không tin tư ng." "N u như v y có th làm cho trong lòng cô d ch u hơn, thì hãy ti p t c tin tư ng anh y ñi." D Nhân nh t m i th , ñ ng lên. Tôi giương m t, mông lung trông ñư c th y D Nhân, tôi không bi t có ph i là o giác c a tôi, cô y t a h ñang cư i, cư i ñ n th p ph n sung sư ng.

Trư c khi ñi, cô y còn nói l i m t câu."Tôi cũng không mu n l a cô. Nhưng anh y th t s ñã yêu cô, vì cô cái gì anh y cũng dám làm, bao g m ly hôn. Tôi không có l a ch n khác..." Nh không rõ tr i qua bao lâu, Tôi ñi ra quán cà phê. Hoàng hôn h xu ng, trư c m t tôi t t c ñ u h c ám.... ...

Di ñ ng vang lên, tôi tìm trong túi r t lâu m i th y ñi n tho i, là Di p Chính Th n g i t i, anh nói ñón tôi ñi ăn cơm chi u. Tôi không nói gì. Anh ng m hi u là tôi ñ ng ý, nói th ng: "Anh ñ i em dư i l u.." ... Trư c c a l n c a khoa Y, m t ngư i ñ ng th ng t p dư i g c cây, ánh m t t p trung trên ngư i tôi, gió ñêm như làm bóng anh lay ñ ng, v t áo c a anh cũng lay ñ ng, b t an. Không c n nhìn k , tôi ñã nhìn ra là ai. Tôi ñi v hư ng anh, ñ n trư c m t anh. Ánh sáng r t m anh r t mơ h . Ng c m t tr n ñau ñ n, tôi m ra hai tay, ôm l y anh. M t chôn l ng ng c m áp... o, hình dáng

Sau m t lát kinh ng c, anh ñưa tay v v vào lưng tôi."Làm sao v y? Phó giáo sư l i m ng em?" D Nhân không có nói sai, anh th c n m ch c th gi i n i tâm c a ngư i khác, ngư i nam nhân như v y không ngư i con gái nào có th kháng c .

Tôi

trong lòng anh ng ng ñ u lên, nh nhàng l c l c.

Anh th thăm dò ch m nh vào môi tôi, m m m i, tôi mím môi, không có tránh ñi... Cây b ch qu mùi thơm ngát, anh ôm tôi vào trong lòng, ñ t m t cái hôn lên trán tôi.... Nét tươi cư i c a anh ph ñ y ánh trăng, tràn ñ y hưng ph n ch mong. Tôi cư i cư i, c m th y không ñ , l i cư i cư i."Trên ñư ng tr v , em không ng ng h i mình. Em yêu anh nh t ñi m nào..." Anh không hi u tôi nói cái gì, chuyên chú l ng nghe. "Anh có v hôn thê, em có th tha th , có th ch anh... Anh cùng cô y t ng trên giư ng, em có th cho r ng anh nh t th i xúc ñ ng... Dù cho anh có yêu cô y, em nghĩ, em cũng s không trách anh. Nhưng có m t vi c, em không có kh năng tha th ." Tôi s anh nghe không rõ ràng, thong th nói: "Anh là m t ngư i ñã có ph chi phu!" (ý có gia ñình) Nét tươi cư i c a anh nh t l i, tr ng b nh, không bi t là do ánh trăng chi u vào hay là do s c m t anh. Tôi ch mong anh gi i thích, ch anh h n kiên ñ nh vô cùng mà nói v i tôi: anh cùng D Nhân, không có v n ñ gì. Lúc này ñây, anh tr m m c . Lúc tôi hy v ng anh g t tôi nh t anh ngư c l i không l a... "Vì cái gì không nói l i nào?" Tôi nhìn anh, g t gao n m tay anh lay."Nói cho em bi t ñây không ph i th t s , nói cho em bi t hai ngư i không có k t hôn." Ch c n anh nói, tôi s tin. Tôi có th cho r ng hôn thú kia là gi t o , m i h p ñ ng cá nhân cũng ñ u là gi t o .

Ch c n anh nói m t câu: "Anh không có k t hôn." Tôi th t s tin... "Th c xin l i!" ðêm t i, trư c m t tôi, b u tr i s p ñ .

Chương 29 : Tình thương th
"Vì cái gì mu n g t em?" Tôi buông tay ra, l o ñ o lui ra phía sau t ng bư c."Anh mu n cho em tin tư ng anh, em cái gì ñ u tin..." Anh th n nhiên l c ñ u."Anh th a nh n anh che gi u em r t nhi u chuy n nhưng anh không l a em." "Có khác nhau sao?" Anh cúi ñ u, tr m ngâm th t lâu, m i ng ng lên nhìn tôi."Có ph i vô lu n anh nói cái gì, làm cái gì, cũng không có kh năng vãn h i?" "Không có kh năng. Như th nào ñ u khó có kh năng ." Cho dù tôi th c yêu anh cũng không có kh năng làm m t ti u tam phá tan gia ñình ngư i khác. "Th c xin l i, là l i c a anh... Anh không nghĩ t i s tình s ñ n nư c này." Ti ng anh tr m th p ám ách: "Trư c khi g p em, anh không có yêu ai, không bi t yêu m t ngư i là ph i như th nào, anh nghĩ ñ n s dùng m i kh năng ñ i v i em t t, b o h em, chính là yêu em…Không nghĩ r ng ngư c

l i làm thương t n em. S m bi t r ng s làm em b thương sâu như v y, anh tình nguy n..." "Không c n nói n a." Tôi không mu n nghe thêm n a, không mu n. Tôi v n tư ng r ng, t n m t th y anh ñi vào nhà D Nhân, th y rõ s th t tàn kh c, thương tâm nh t, cũng không b ng cái này. Sau ñó, anh nói cho tôi bi t, không, tôi nghĩ D Nhân là v hôn thê c a anh, ng c ñau ñ n ch t thành t ng m nh nh , tôi không nghĩ ñ n so v i ñi u này còn ñau ñ n hơn. Nhưng mà, tôi ñánh giá quá th p anh, so v i l i nói này, s th ng kh lúc trư c căn b n không ñư c g i là "Th ng kh " ... Th t s không b ng, so v i ngư i mà mình yêu nh t, nam nhân tin tư ng nh t ch yêu m t mình tôi, cũng không có kh năng cùng tôi m t ch , còn có cái gì ñư c g i là th ng kh . Tôi yên l ng r i ñi, anh không có dây dưa cùng gi l i, ch h i tôi m t câu cu i cùng: "Em có th tha th anh không?" "Có th ." Tôi nói cho anh: "Ch ñ n lúc anh ch t." *** ðo n tình c m này v i phương th c x u xí như th ñã hoàn toàn ch m d t. Tôi cư i không n i, khóc cũng không xong. Có ñôi khi tôi th t s hy v ng mình có th khóc l n m t h i, phát ti t ra ph n u t trong lòng, nhưng nư c m t t a như khô c n, m t gi t ñ u không ch y ra. Di p Chính Th n không có ñi tìm tôi. Nhưng có khi tôi s nh n ñư c m t email xa l , không có tiêu ñ , không có ký tên, ñính kèm thêm tư li u m i nh t v nghiên c u vi khu n c a tôi, ñánh d u nh ng ñi m tr ng ñi m. Tôi t i v , tinh t mà ñ c.

Tôi còn nh n ñư c bưu ki n t ðông Kinh, chocolate B LEONIDAS gi ng như ngày ñó, bao bì không có tên ngư i g i. Hương v ca cao v n n ng ñ m mà ng t ngào, tôi ăn không ra v ng t trư c kia. Còn có m t l n, trên ñư ng v nhà, xe ñ p c a tôi b h ng, tôi ph i d t b v , m t m t gi ñ ng h .. Ngày hôm sau, tôi h i xem có ch nào s a xe ñ p, ñang chu n b d t xe ñi s a thì phát hi n nó ñã ñư c ai ñó s a xong r i, ngay c cái phanh không nh y cũng ñã ñư c s a t t hơn, r i nhi u ch còn ñư c tra thêm d u... ... Ngày ñó, tôi ñ ng phòng nuôi tr ng vi khu n xem vi khu n, c ngư i h t ho ng, quên c th i gian. Tôi ñương nhiên bi t là ai làm, t h i anh vì cái gì l i làm như v y, mu n vãn h i, mu n b i thư ng, hay v n là thói quen ñ i x t t v i tôi, t a như tôi cũng có thói quen nh n r i. ð n lúc phát hi n ñèn l u ñ i di n ñã t t, tôi m i nh nhìn ñ ng h , th nhưng ñã r ng sáng m t chút . Tôi ra kh i phòng thí nghi m, c i b ñ phòng h , ñ ng máy... c a thang

Không khí tr m l ng yêu tĩnh toàn b hành lang, th nh tho ng n i lên mùi thu c sát trùng. Tôi ñưa hai tay ôm trư c ng c, sau lưng hình như có m t tr n gió l nh. Thang máy ñ n, c a m ra, tôi v i vàng ti n v phía trư c, l p t c l i lui l i, b i vì ta th y Di p Chính Th n v n m c áo choàng tr ng ñ ng bên trong, màu áo tr ng m c trên ngư i anh, vĩnh vi n th n thánh như v y, cùng ñêm t i âm tr m không h p nhau. Tôi th t sâu nhìn anh, chưa t ng nghĩ n u nh m t ngư i như v y, rõ ràng ñ ng g n vô cùng, ñi thêm vài bư c là có th ñ ng bên c nh anh, mà tôi nhưng ch có th nhìn t phía xa...

C a thang máy khép l i m t lúc, anh r t nhanh n nút "M c a khóa", trong m t anh nhìn tôi ñ n ch mong. Tôi không ñ ng, anh cũng không ñ ng, chúng tôi duy trì tư th ch ñ i. Tôi nhìn ñ ng h trên c tay anh, logo H i Âu t i như m c, kim giây m t chút l i nh y lên. Tôi l ng l ñưa tay ra phía sau, kéo kéo tay áo... Th i gian c gi ng co như v y, mãi ñ n khi âm thanh bén nh n c a thang máy báo hi u b t ñ u ch y, năm l n, mư i l n, ti ng kêu chói tai…anh buông l ng tay ra. Cánh c a tr m tr ng ñóng l i trư c m t chúng tôi, t a như v n m nh tr m tr ng, ñóng l i s không bao gi m ra n a. Nư c m t r t c c rơi xu ng, tôi che m t, nư c m t như ñê v tràn qua k tay. Không ph i tôi không mu n ñi vào, mà tôi s n u ñi vào s không kh ng ch n i mà nói tôi nh anh. Tôi mu n ôm anh, ch c n m t giây. Thang máy l i m t l n m ra, tôi buông tay ñang che m t, ñi vào... ð n lúc nhìn th y anh ñ ng trong thang máy, ñã không còn k p n a, không k p ra ngoài, không k p lau nư c m t, càng không k p dùng tay áo che khu t chi c ñ ng h màu tr ng trên c tay. Tôi lui ñ ng vào t n cùng bên trong, cúi ñ u. Thang máy b t ñ u ñi xu ng, tâm cũng n ng n theo, không th ch u ñư c. "Chân em có còn ñau không?" Anh h i, không l v gì. "Không ñau." Tôi ñáp, cũng không l v gì. C a thang máy m ra, tôi ch y ra v i t c ñ nhanh nh t, anh ñu i theo."Quá mu n , anh ñưa em tr v ." "Không c n."

"V n nh t..." "Anh yên tâm, s không g p ngư i x u hơn anh ñâu." Tôi ñi vòng qua anh ñi v hư ng c a l n. Nhìn qua c a th y tinh trong su t, tôi có th mơ h nhìn th y bóng dáng anh, anh v n còn ñ ng nơi ñó, nhìn theo lưng tôi. Tôi c n ch t răng, n m ch t tay, v n là nh n không ñư c, quay ñ u l i. Chúng tôi ñ ng m t ñ i m t, kho ng cách không ñ n hai thư c. Gió mùa hè m áp theo khe c a xâm nh p, th i lên m t tôi ư t át. "Sư huynh, anh quên c i áo choàng kìa." Nói xong, tôi ñ y c a ra, ch y vào ñêm t i. ðêm ñó, tôi ñ p xe ñ p ñi phía trư c, xe anh v n theo Tôi ñ p xe th t s ch m. Hy v ng... Con ñư ng này kéo dài mãi... Con ñư ng s không có ñi m cu i, th ng kh s không... Chính là dài lâu, dài lâu mà thôi. ** Cu i tu n, Di p Chính Th n không ra ngoài, tôi b ng nhiên cũng không mu n ñi phòng nghiên c u nuôi t bào. Tôi ôm chăn n m trên giư ng, l ng l ng nghe ti ng ñ ng r t nh phía ñ i di n, tôi nghe th y ti ng bàn phím máy tính nh nhàng nh nhàng. Tôi còn nghe th y ti ng ñi n tho i c a anh. "Tôi b b n nhi u vi c, không có th i gian." Kh u khí c a anh th c t c gi n, nói xong li n c t ñ t . Không bi t là ai g i ñ n. ... phía sau.

Gi a trưa thì D Nhân ñ n, ñương nhiên không ph i t i phòng tôi, mà là phòng Di p Chính Th n. Tôi nh vách tư ng hi u qu phi thư ng không t t nghe th y ñư c ti ng nói D Nhân, cô y nói t i c a hàng Trung Qu c mua ñư c gói gia v l u cay T Xuyên, còn mua ñư c cá Th n H , còn có th t sơn dương Mông C nh p kh u... M t màn m áp ñ n c nào, tình c m v ch ng âu y m. Cho dù cách m t vách tư ng, tôi v n c m giác mình sao quá dư th a. Tôi cư i, t trên giư ng ñ ng lên, m c qu n áo ñi ra ngoài. ði d o qua gian bán ñ âm nh c, c a hàng thu c, c a hàng th thao…Tôi m t ñ n m c chân m m nhũn, nhìn m i ñ n 6 gi t i. Vì th tôi ch y t i m t quán rư u nh . Trong TV, khi th t tình m i ngư i ñ u u ng rư u, có th th y ñư c c n có th làm tê li t m i th ng kh ... Tôi không bi t có h u hi u hay không, cho nên mu n th xem. Hi u qu th c không sai, tôi ch u ng m t l rư u mai ði m ði m, tâm tình tr nên ñ c bi t t t, v a nghĩ t i Di p Chính Th n cùng D Nhân nhà, ăn l u hơi nóng nghi ngút, tôi li n g c xu ng bàn cư i không ng ng. Tôi th m chí còn mu n bi t, bu i t i D Nhân có hay không s ng l i ch này... Th t s th y bu n cư i quá! Nghĩ ñ n kh năng này có th x y ra, tôi l i mu n m t l rư u mai, v a u ng v a cân nh c ñ n b c tư ng không có cách âm... Cáp! Cáp! ði u càng bu n cư i hơn là tôi cư i ñ n n i nư c m t ch y c ra.... U ng ñ n hơn chín gi t i, h t hai bình rư u mai, tôi xiêu xiêu v o v o, t ng b c t ng bư c tr v nhà.

ði qua c a phòng Di p Chính Th n, tôi vô tình li c qua c a s nhìn thoáng qua, trên b c màn màu xanh nh t l i chi u ra hai cái bóng ngư i hơi g n nhau. Hình nh r t hài hòa! Tôi cho t i bây gi chưa bao gi th y quan h v ch ng hài hòa như v y! Bám vào vách tư ng, tôi ñi ñ n c a phòng mình. Tôi cho tay vào túi tìm r t lâu không l y ra ñư c cái chìa khóa, tôi gi n ñ n n i ñem chút h t c ñ trong túi ra m t ñ t, quỳ trên m t ñ t mà tìm.... R t c c cũng tìm ñư c, tôi run run bám vào vách tư ng mà ñ ng lên, ñang mu n m c a... Cánh c a phòng bên m ra, Di p Chính Th n ñ ng c a nhìn tôi.

Tôi v i vàng làm b như ng i ch m h m trên m t ñ t như tìm ki m gì ñó, th c ngây thơ, n u không u ng rư u tôi s không làm cái chuy n ngây thơ như v y. "Em u ng rư u?" Ng khí c a anh có chút âm tr m, l ra n gi n. Tôi ng ng ñ u, mu n nhìn rõ v m t c a anh nhưng trư c m t r t mơ h , tôi d i d i m t, ñ ng vào ñúng m t gi t l ng. Sau ñó, tôi l i ngây thơ tr v ñang m c a. Cái chìa khóa trong tay phát run, th th t nhi u l n mà không nhét ñư c vào l khóa, càng nóng v i, càng không nhét vào ñư c. M t c l c ti n v phía tôi, anh l y chìa khóa trong tay tôi m c a h . "Em..." Tôi nói còn chưa nói xong, anh tr c ti p ñ y m nh tôi vào, xoay tay l i khóa c a vào. "Nha ñ u..."

Trong phòng không có b t ñèn, anh g i phá l ñ ng tình. Ngay c tâm ñã b c n làm tê li t còn có c m giác mãnh li t. Tôi d a vào vách tư ng, ch m rãi lui ñ n góc tư ng, ch m rãi ng i x m xu ng, dùng ñ u g i ñ ng c. Có câu, em không ph i u ng rư u, nh t ñ nh s không nói, ch t cũng s không nói. Khi u ng rư u, h ngôn lo n ng . "Sư huynh, em van c u anh, ñ ng ñ cô y qua ñêm ñây…Em ch u không n i..." Tôi n ng c, lui v góc sáng s a hơn khóc: "R t ñau, ñau ñ n ch u không n i..."

Chương 30 : ðo n tuy t ân tình
Di p Chính Th n ng i x m trư c m t tôi, tay ñ t trên ñ nh ñ u tôi, không nh không n ng, lòng bàn tay c c nóng th m qua t ng s i tóc."Anh còn có th làm gì cho em?" Gi ng anh mang theo âm rung, so v i tôi còn mu n run hơn. Tôi c n môi, l c ñ u, anh ñã làm quá nhi u cho tôi. Anh buông tay ra, không h c g ng vãn h i tôi, không c n danh nghĩa vì yêu mà dây dưa tôi, cũng không tranh th xin tôi tha th . Anh không qu y r y tôi, vì ñ cho tôi có th mau chóng quên anh.

ðây ch ng ph i là ñi u tôi mu n sao? Nhưng tôi l i càng hy v ng... anh có th l i ôm tôi m t lát. Ch c n m t cái ôm ñơn thu n và chân thành. Gi ng như trư c kia th t lâu, th t lâu... Tôi ngư c nhìn anh, không bi t có ph i bi u tình c a tôi l ra khát v ng t n ñáy lòng mà anh tr m th p th dài, tay ch m rãi ñ t lên vai tôi, sau m t lát, ôm tôi vào l ng ng c m áp… C n nóng xông th ng lên óc, phòng tuy n tâm lý c a tôi kho nh kh c ñó h ng m t. C m tình như ñê v , h ng th y ñ xu ng, mang lý trí ñi ra... Tôi ôm th t lưng anh, g n như tham lam hít vào hương v trên ngư i anh, lưu luy n mà m áp. ð u óc h n ñ n r t cu c không áp l c ñư c ti ng lòng. "Sư huynh." Nư c m t nóng b ng ch y xu ng c áo anh."Em nh anh..." R t nh , r t nh ! Anh ñ t nhiên nâng m t tôi lên, tôi chưa k p ph n ng l i. Anh ñã hôn lên môi tôi, môi v a ch m xu ng ñã tr nên m nh m , long tr i l ñ t, ñ u lư i c ch p cư ng th xâm nh p trong lúc tôi ñang kinh ng c mà kh nh ch mi ng lên, không th ch ng ñ mà xâm nh p, l i xâm nh p... T a h mu n ñem áp l c, nhi t tình trong kho ng th i gian qua gi i thoát ñi ra. "Ngô, không..." Tôi mơ h c tuy t, ñ u lư i ch ng ñ y ñ u lư i anh, ph n ñ n thành quay. Tôi nghĩ ñ m anh, cánh tay vô l c ñ trên ng c anh l i gi ng như vu t ve.

Vì th , anh càng thêm không kiêng n gì, trong m t ch p ñ ng nóng r c d c ni m, môi như cu ng dã mà ño t l y, tay cũng ñưa d n ñ n c áo tôi. "Th l p" m t ti ng, v t áo lên ti ng tr l i b xé rách, da th t l ra dư i ngón tay anh... Theo v t áo r ng m , anh b c môi ñi xu ng, lư t qua lưu luy n, trên da th t tuy t tr ng lưu l i ñ ng v t hôn ngân... Ch n kinh c ng thêm th n kinh tê li t, tôi như b ñi m huy t bình thư ng, mơ h . "Không ñư c!" Tôi r t c c ph n ng l i, càng không ng ng l c ñ u, h gi ng c u anh."Không c n, D Nhân t i cách vách, v anh ngay sát vách..." ð ng tác c a anh d ng m t chút. Tôi nhân cơ h i giãy ra, v a ñ ng lên, anh b t ñư c chân tôi, m t phen x xu ng váy tôi, xé c t t chân. "Di p Chính Th n!" qu n áo tàn phá còn m t n a trên ngư i, hoàn toàn không ngăn ñư c bàn tay thăm dò c a anh, tôi gi n ñ n n i c ngư i phát run. "Anh có bi t anh ñang làm gì không?" Anh cương ng nh mà tr l i."Anh không bi t!" "Anh!" Thê t h p pháp ngay t i phòng bên, anh cư nhiên ch y ñ n phòng tôi, ñem tôi n n m trên m t ñ t... ðây là Di p Chính Th n mà tôi nh n th c?. N i tâm c m thú, thân hình khí phách b c ngư i, mày ki m như ng lên, con ngươi thâm thúy kiên ñinh…Toàn thân anh t n mát ra n i cu ng v ng cùng bá ñ o không ai bì n i… Anh n tôi trên m t ñ t, áp l i ñây. M t ñ t th c c ng.

Áp l c tr m tr ng ñ t trên ngư i tôi, th m t kh c càng không ng ng ñè ép, tu s ng s p b anh áp bư c ra. Tôi c n ch t môi dư i, nu t xu ng ti ng kêu c u, ánh m t th y chung nhìn v phía b c tư ng. Mùi máu tươi th n nhiên theo k răng ch y vào. N u m t giây trư c tôi còn có m t tia m m m i quy n luy n v i anh, nhưng t gi y này, tôi ñ i v i anh chi có h n, h n kh c vào xương c t... Anh ôm tôi ñ n trên giư ng, không nóng lòng mu n tôi mà n m trên cơ th tôi ñang giãy d a, ch m rãi hư ng th s ph n khác b t l c cùng ch ph c l c thú c a tôi. N a gi sau, trên ngư i tôi ñ y nh ng v t xanh tím, không có m t t c da th t nào thoát kh i s âu y m thô b o c a anh... Tôi cu i cùng hao h t khí l c, n m vô l c như ngư i ch t, than giư ng... trên

Anh n n cư i, ch m rãi ñ y tóc ñã m ư t trên m t tôi, hai bàn tay t i gò má tôi mà vu t ve."Theo?" Tôi hung hăng tr ng m t nhin anh, c h ng h a l t l t mà ñau."Di p Chính Th n, ñ ng làm em thêm h n anh!" "Dù sao ñã làm r t nhi u l n, thêm l n n a cũng không sao!" Anh không nhanh không c i n t tàn v t còn xót l i trên ngư i tôi, l i c i y ph c c a mình. Tôi vô l c ph n kháng, nhìn anh làm xong h t th y, nhìn anh dùng l c ch tr ñ u g i c a tôi, tách ra hai chân... Tôi c n răng, hàm răng c n ch t."Ch em có khí l c, nh t ñ nh gi t ch t anh!" Anh g n sát tôi, tay tham dò xét. Th t lưng dùng m t chút l c mãnh li t thúc vào.

Trong giây lát, l a nóng cùng tê ñau xâm nh p vào cơ th , anh hưng ph n than nh . Tôi không có hô lên ti ng, hàm răng nghi n ch t, mùi máu tươi m ư t ti n vào mi ng. Tôi không phân bi t rõ là th ng kh hay là h nh phúc... Anh ñiên cu ng mà hôn tôi, l i l dây dưa, thân th va ch m k ch li t, t t c ñ u là hương v tinh phong huy t vũ. N u có ai h i tôi, c ñ i này tr i qua s ki n gì khó quên nh t, tôi s nói cho ngư i ñó, chính là b ngư i mình yêu nh t cư ng b o. N i tâm tràn ng p h n ý, thân th b l a nóng nh i, x i lơ vô l c t i tr i ñ t quay cu ng, lay ñ ng mà tr m luân. Ngũ t ng l c ph ñ u b xé thành m nh nh , linh linh toái toái, nhưng m i m t phút ñ u không ngưng suy nghĩ... ði u bi ai nh t là c m quan th n ph c, khoái c m c c h n t i m i l n anh c p t c xâm nh p ñã s p ñ n, tôi m t ñi lý trí mà ôm anh, c u xin anh d ng l i... Anh không có d ng l i, ñưa tôi lên ñ nh cao muôn trư ng. Th i kh c này, tôi m i ý th c ñư c trong lòng v n là nóng. M c k ñau lòng cùng oán h n, tr i qua nhi u chuy n, tình yêu c a tôi ñ i v i anh chưa bao gi thay ñ i, v sau cũng s không thay ñ i... Có m t ngư i khi b n ñã yêu, không có cách nào l i yêu ñư c ngư i khác. Dư i t ng cái vu t ve toàn thân cùng hôn tri n miên, tôi t ng tr n run r y, ñáy lòng l nh như băng t i ñã b t ñ u nóng, thiêu cháy. Tôi ôm b vai anh, h n lo n, ñ t quãng nói: "Ngày ñó, anh vì cái gì không g t em? N u ñã l a t ñ u, vì cái gì không l a n t..." Nam nhân l a g t tôi cũng không gi n, mà gi n là anh không l a cho ñ n h t.

"Anh có th g t em nói hôn nhân này là gi ... Anh vì làm th t c th th c cho cô y..." C vi c l y lý do th p ph n v ng v này, tôi cũng s tin tư ng. Tôi tình nguy n làm m t ngư i ng c nhưng h nh phúc, ch không mu n làm m t ngư i s ng v a thanh t nh l i v a ñau kh . Anh d ng l i ñ ng tác t i th t lưng, hai tay ñ ng th i ôm l y tôi run run thân mình. Chúng tôi trong lúc ñó g t gao m t h p, không có m t khe h . Anh nhìn tôi, m t anh trong bóng ñêm lòe lòe sáng, chân thành và tha thi t."Là gi , m i chuy n em th y ñ u là gi . Không c n h i anh là vì cái gì, em ch c n tin tư ng l i c a anh, c lưu l i bên c nh anh… Ba năm sau, em mu n cái gì, anh cũng có th cho em." Tôi nhìn v phía vách tư ng, th c mu n bi t D Nhân bên phòng bên có nghe th y ñư c nh ng l i này hay không. Tôi t gi u cư i cư i. Di p Chính Th n th y ý cư i khóe mi ng tôi, gi n ñ n nghi n răng nghi n l i, rút ra, l i ñ t nhiên ti n vào."Em cho t i bây gi không ch u tin anh…Nói là cái gì cũng tin tư ng anh, ñ u là gi ..." Tôi ñau ñ n ñ i hãn ñ m ñìa. R t cu c cái gì là chân th t, cái gì là gi d i. R t cu c là anh l a g t tôi, hay là tôi l a g t anh. Tôi cũng không rõ. Tóm l i, chúng tôi thi t tình yêu nhau, yêu vô cùng bi thương... Phòng bên còn có m t cô gái, so v i chúng tôi còn bi thương hơn. ...

Yêu tuy t v ng cùng c u h n cu i cùng ñ u hóa thành m t h i tri n miên li u ch t, vô s l n yêu h n ñan xen, vô s l n th ng kh cùng c c l c trùng h p. S p ch m d t th i ñi m, anh trong thân th tôi ñánh th ng v phía trư c, tôi ñ t nhiên th c t nh, dùng s c ñ m lưng anh."Không ñư c, không ph i th i kỳ an toàn ..." Anh n m hai tay tôi n ñi." "Anh ñiên r i?! Ra ngoài!" Không ñ ý ñ n c tuy t c a tôi, anh ñ n ch sâu nh t, phóng thích... "N u em mang thai, chúng ta ñ i này s dây dưa không rõ ." Trong m t c a anh th nhưng l i có th n thái khát khao. "Anh!Anh!" Không có b t c ngôn ng ñ ñ bi u ñ t n i h n c a tôi ñ i v i anh, ñây là lo i nam nhân nào a! Nuôi dư ng tình nhân ñã không ñ ng i, còn ph i thêm m t ñ a con ngoài giá thú."Anh cút ñi cho tôi!" Tôi s anh còn anh. Anh ng i xu ng, nhưng không có ý t r i ñi."Nha ñ u, em th nào m i b ng lòng tha th cho anh? Vô lu n yêu c u gì anh cũng có th làm." "Vĩnh vi n ñ ng xu t hi n trư c tôi, anh làm ñư c không?" thêm m t giây, s b anh b c ñiên, m t ng m c n ch t trên giư ng."V y sinh m t ñ a nh cho anh

"N u làm như th này có th làm cho em vui v , anh có th làm ñư c." Anh h i tôi: "Nhưng em th t s vui v sao? R i xa anh, th t là em r t mu n sao?" "ðúng!" Anh kéo tay trái c a tôi, nâng lên, hai cái ñ ng h m t ñen m t tr ng trên hai cái c tay, m i bư c nh y c a kim giây ñ u kích thích lên lòng t tôn y u t c a tôi.

Kỳ th t, tôi r t mu n cùng m t ch v i anh. ð o ñ c cùng pháp lu t không cho phép tôi nói ra nh ng l i này. ðó là quy n l i D Nhân m i có... " bên c nh anh ñi." Anh ôm tay tôi vô cùng thân thi t ôm tôi vào trong ng c" ð ng lo l ng nh ng ngư i khác, ch c n chính em vui v là t t r i!" Thái ñ cùng ng khí c a anh c c kỳ gi ng nam nhân bao dư ng tình nhân trong k ch truy n hình. ðáng h n nh t là, anh còn cư nhiên ñưa bàn tay hư ng v phía ng c tôi, khiêu khích lên vùng m n c m. Tôi cu n chăn lui xu ng cu i giư ng. anh l i tri n ñ n, chóp mũi ch m rãi c sát và sau tai."Nha ñ u, anh cũng nh em... Chúng ta ñ ng tra t n nhau n a." Trư c m t tôi lúc ñó là qu n áo phân tán trên chăn, ñ m. Lo i s tình này, n u th a hi p l n ñ u tiên, s có l n th hai, l n th ba… Thói quen, cũng s quên th nào là tôn nghiêm, th nào là ñ o ñ c. M i m t ngư i th ba, ban ñ u ñ u là cương li t, v sau, còn không ph i không an tâm mà tâm ni m, khu t ph c cho n i tâm khát v ng mãnh li t. Tôi mu n khu t ph c, l p t c s b khu t ph c . Ngay t i lúc phòng tuy n t tôn cùng ñ o ñ c lung lay s p ñ thì tôi nghĩ ñ n m t màn trong b nh vi n: D Nhân ng i ngay ng n t i gh , ch m rãi ñ ý làn váy. Di p Chính Th n n m trên giư ng, l ng l ng mà nhìn. m chén...

Tôi x u h vô cùng mà ôm gi ...

Hơi c n cùng máu xông th ng lên ñ nh ñ u, ñ u óc tôi nóng lên, m t phen ñ y anh ra, phóng vào phòng b p c m m t con dao nh n."ði! N u anh không ñi, tôi gi t ch t ngươi!" Anh nhìn thoáng qua con dao trong tay tôi."Em ngay c ñao còn c m không xong, có th gi t ngư i sao?" "Anh ñ ng ép tôi." "Anh không tin em l i gi t anh." Anh m t chút ti n t i g n tôi, làm cho tôi lui xu ng m t chút, anh n n cư i."Em luy n ti c." Tôi nhìn anh, hai tay c m th t ch t chuôi ñao. Anh t ng bư c ép sát, vào tôi thương anh, vào tôi luy n ti c. Dao tôi c m không còn ch lui, tâm thay ñ i, tôi quay dao l i chính mình."N u anh không ñi, tôi..." Anh nhìn th y mũi dao cách c tôi không ñ n m t li, s c m t thay ñ i."ð ng làm r n ." "Tôi..." Tôi v a m mi ng, không có lưu ý, trư c m t nhoáng lên, c tay b anh ch t ch n m. ð ng tác c a anh c c nhanh. "Anh bi t em h n anh, anh làm em ti n th i lư ng nan." Anh dùng tay kia n m ra ngoài tay tôi, mũi dao ñ ch tim anh."N u ñâm anh m t nhát có th làm em có chút d ch u, em li n ñâm ñi." Tôi nghĩ ñ n anh ch nói th , không nghĩ t i anh... Anh n m tay c a tôi ñâm ñ n, mũi dao g p m t chút l c c n m m m i, anh n thêm chút l c… Th gi i như ñ ng l i im lìm. Máu tươi t ch mũi dao ch y ra. "Không ñư c!"

Tôi dùng h t s c rút tay v , dao rơi t do trên m t ñ t. M t gi t máu trên mũi dao...

Tôi h t ha h t ho ng ñi l y cái hòm thu c, ñem m t cu n băng g c x lo n th t bát tao. S m ñem phương pháp c p c chút, tôi c m l y m t ñoàn băng g m nh dư i tay tôi. M t t n ñau nh nhát dao kia như ñâm t i trên ngư u h c trư c kia quên không còn m t c ñ t t i v t thương c a anh, tim anh ñ p c t lòng bàn tay truy n kh p toàn thân, i tôi.

"Còn h n anh sao?" Anh h i tôi. Tôi khóc l c ñ u."Anh bi t là em không mu n anh b thương..." "L i cho anh thêm m t cơ h i n a nhé, ch anh ba năm..." Máu th m ư t sũng băng g c, l a nóng thêm s c h ng. Máu t ñâu ch y ra? ... *** Ngày hôm sau, tôi c g ng nâng cao tinh th n, t m g i gi t dũ, thu th p xong này n . ðang ñ nh ñ n trư ng, ngoài ý mu n nh n ñư c ñi n tho i do n Chung Thiêm ñánh t i. Nh rõ v a m i ñ n Nh t B n, n Chung Thiêm thư ng xuyên g i ñi n tho i, ho c là nh n l i trên m ng cho tôi. T lúc tôi nói tôi có b n trai, anh y không ch ñ ng g i cho tôi thêm n a. Không bi t vì cái gì anh ñ t nhiên g i ñi n tho i ñ n, tôi do d m t chút, ti p ñi n tho i. "Hi!" Tr câu chào ñó, tôi không bi t nên nói cái gì.

"Ti u Băng." Ti ng anh th c tr nh tr ng."Em t i Nh t B n có nhi u vi c không?" "Hoàn h o, g n ñây có chút b n." "Có th thu x p th i gian v nư c m t chuy n ñư c không?" Yêu c u này có ñi m ñ t ng t, n u là ngư i khác tôi có th ñ cho là cái gì, nhưng là n Chung Thiêm – ngư i luôn luôn th n tr ng t l i nói ñ n vi c làm, anh mà ñưa ra yêu c u ñ t ng t như v y, t t nhiên có lý do c a anh. "Chuy n gì x y ra?" Tôi v i vàng h i. "B c thúc thúc, v a m i gi i ph u xong..." Tôi th y c ngư i máu như ñông c ng, ngã ng i trên giư ng.

Trong kho ng th i gian qua, m i l n tôi g i ñi n tho i v nhà, gi ng ñi u c a m và cha tôi ñ u th c bình tĩnh. ðơn gi n h i m t chút tình hình g n ñây c a tôi li n kh n c p d p máy. Tôi b i vì tâm tình không t t, cũng không có dư th a tâm tư mà ñ ý. "Cha em b nh gì?" Tôi v i vàng h i. Anh tr m m c trong ch c lát."Em tr v r i nói sau." N u là b nh bình thư ng, cha m tôi s không g t tôi, n Chung Thiêm cũng s không ñ cho tôi tr v . "Tính m ng có nguy hi m hay không?" Tôi không ng ng mà m c ni m: không có, không có, nh t ñ nh không có. "Gi i ph u th c thành công, th y thu c nói... T m th i, không có." n Chung Thiêm nói m t câu "T m th i không có", gi ng như ti ng chuông ñ a ng c kh ng b ."Em s mua vé máy bay ngay." Tôi l p t c c t ñ t ñi n tho i, trong lúc tra danh b tìm ñi n tho i ñ t vé máy bay tay tôi còn run r y, trư c m t h t th y ñ u là mơ h .

ð t xong chuy n s m nh t, 10 gi sáng ngày mai. Tôi l i m t ñêm không ng , thu th p xong hành lý, mang theo vài th tr ng y u. ði qua c a phòng Di p Chính Th n, tôi nhìn thoáng qua tên c a anh trên c a phòng, nghĩ l i mình còn n anh m t câu tr l i. Ch m rãi buông va ly hành lý, tôi n chuông c a phòng anh. C a m ra, trư c c a là D Nhân m c m t thân áo ng màu ñ . Y ph c c a cô y th c ñ , so v i máu c a Di p Chính Th n ñ hơn. "Có chuy n gì không?" V n là n cư i nhàn nh t. R ng sáng b n gi , tr i ñã t m sáng, sương mù d ng m nh mông lung. Cây cũng mông lung, h nư c cũng mông lung. Tôi ng i xe buýt ñi sân bay qu c t . Qu c gia này, thành ph này, nhà tr này, tôi nghĩ không còn có th quay l i... Lúc làm th t c ñăng ký, nhân viên ph c v nh c nh tôi: "Cô không làm th t c tái nh p c nh, sau khi r i kh i ñây, c n ph i làm l i th th c." "Tôi hi u, không sao." ... Còn hai gi là bay, tôi ng i gh trên g i ñi n tho i, tôi ñem tin v nư c nói cho Lăng Lăng, T n Tuy t, Phùng ca còn có Lý Kh i... Cu c cu i cùng, tôi g i cho Di p Chính Th n. ði n tho i vang lên m t ti ng, tôi li n h i h n, ñang mu n c t ñ t, bên kia có ngư i nh n máy. xa xa, m t

"Nha ñ u?" ði n tho i ñ u bên kia th c im l ng, ti ng c a anh cũng ép t i r t th p. Tôi hít vào m t hơi, nói: "ð i x t t v i D Nhân, m c k anh yêu hay không yêu cô y, anh nên gánh vách trách nhi m c a mình." "..." "Em ñi r i..." Tôi dùng ti ng Nh t nói m t câu: "Sayonara!" Ti ng Nh t có nghĩa là "H n g p l i ", ngư i Nh t B n ch dùng trong tình hu ng xác ñ nh hai ngư i vĩnh vi n s không g p l i. Không ñ i anh truy v n, tôi c t ñ t ñi n tho i. Cu i cùng, tôi nghe th y anh nói hai ch : "Ch anh..." Tôi ñương nhiên s không ch anh. ð n gi lên máy bay, tôi ñi ra hư ng c a h i quan, nhân viên ñang ki m tra h chi u c a tôi thì anh ch y ñ n... Tôi nhìn anh m t l n cu i, r t nhi u ñêm gi c m ng ñ u quay v s là b dáng c a anh khi ñó. Anh chen qua ñám ñông, m t thân màu tr ng, bên ngoài là áo sơ mi màu tr ng…có m t m ng màu ñ tươi c a máu th m ra. Anh hô tên c a tôi, không ph i nha ñ u. "B c Băng, B c Băng..." Tôi l n ñ u tiên nghe anh hô lên tên c a tôi, m i phát hi n tên tôi l ra thân thi t rét l nh. Tôi nh n l i h chi u nhân viên ki m tra ñưa, ñi qua c a. Anh ch y l i ñây, b nhân viên ki m tra ngăn l i. "B c Băng!" Anh ch ng quan tâm ánh m t c a ngư i khác, lo l ng mà hô."Em ch chút, anh có l i nói v i em! R t tr ng y u, th t s r t tr ng y u!"

Trong tay tôi, hành lý như ñá n ng ngàn cân, tôi d n theo nó, ñi vào c a. "Nha ñ u, anh yêu em!" Tôi ñ ng yên t i ch , l như su i trào. "Em cho anh ba phút, anh s nói h t s th t…ba phút, ch c n ba phút." ðây là yêu c u cu i cùng c a anh. Mà tôi, không có cho anh. Tôi nói v i anh ti ng ch có chính mình nghe th y: "Sư huynh, em ñi r i. Tin tư ng em, v sau s không thương t n như th này n a ..." Sau ñó, tôi thư ng thư ng mà nghĩ l i, n u tôi cho anh ba phút ñó, anh s nói cho tôi bi t cái gì. Là l i nói th t, hay v n l i là m t l i nói d i chân th t?

Chương 31 : G p ngư i
Máy bay h xu ng, tôi l y hành lý ñi ñ n c a ra. ð p vào m t tôi là n Chung Thiêm ñón ngay ngoài c a ti p ñón, gi ng như trong trí nh c a tôi, giày da tây trang, ñôi giày không nhi m chút b i b n nào.

Th y tôi ñi ra, anh không nói gì mà ñ u tiên là ti p nh n va ly hành lý t tay tôi. "Chúng ta ñi b nh vi n ñi." Tôi ách gi ng nói. Anh nhìn thoáng qua ñôi m t sưng ñ c a tôi, tr m tĩnh mà g t ñ u. ðã hơn m t năm không th y, anh so v i trư c kia càng tr m n n i li m . Trên ñư ng t sân bay ñ n b nh vi n anh nói cho tôi bi t cha tôi b ung thư d dày. Cũng may phát hi n k p th i, gi i ph u cũng th c thành công. Anh khuyên tôi không c n lo l ng, k t qu xét nghi m m i có, xác ñ nh còn không có phát tán. Tôi bi t, cho dù không có phát tán, lo i ung thư này trong vòng năm năm kh năng tái phát s kho ng 50%. Trong b nh vi n tôi nhìn th y cha m . Cha g y, xương gò má g lên, m tôi so v i cha còn ti u t y hơn, v a th y tôi ñã khóc ... Tôi không th ñoán trư c cha còn s ng ñư c bao nhiêu th i gian, cho nên không th b qua cơ h i th hi n lòng hi u th o c a mình. Tôi không quay tr l i Nh t B n n a, Phùng ca giúp tôi làm th t c thôi h c, x lý n t nh ng vi c còn t n l i. Tôi không có h i anh y Di p Chính Th n th nào, anh y cũng không nói ñ n, ch nói có r nh thì liên h . Sau ñó, cha tôi nh ngư i giúp tôi xin vi c t i khoa ung thư c a b nh vi n. ðây là m t nơi không ng ng có ngư i nh p vi n, h u như không có ai có th xu t vi n. Ba năm qua, tôi ti n ñưa vô s ngư i, ñưa b n h ñi lên thiên ñư ng. May m n, cha c a tôi v n còn s ng, thân th khôi ph c phi thư ng t t, m tôi m i bu i sáng giúp ông ñi công viên t n b . Sương s m sơ tán, m kéo tay cha ñi trên con ñư ng nh ñ y ñá cu i, ánh n ng loang l chi u trên ngư i.

M i l n nhìn ñ n, tôi ñ u m m cư i. Lúc tu i còn tr , khát v ng tình yêu, kỳ v ng có m t ngư i làm cho b n yêu ru t gan ñ t t ng khúc, mu n ng ng mà không ñư c. ð i cho ñ n khi tr i qua nhi u l m sinh ly t bi t, nhân tình m l nh, tôi m i nhìn th u th gi i phù hoa này. Tôi không còn tr n a, không h vì yêu ru t gan ñ t t ng khúc, th nhưng cũng không có h i h n v nh ng năm tháng ñã qua. Có yêu, sau là ñau, nh k m t ngư i. Sau ñó, gi ng như m i ngư i, bình th n mà tr i qua cu c s ng. ... ******** 3 năm sau… Ba năm, n u có m t ngư i ñã m t l n nh c t i thì tôi ñã nghĩ ñ n là th i gian r t lâu dài. Nhìn qua t l ch ngày hôm qua, nguyên lai cũng không ph i ñ c bi t dài lâu. Tôi nhìn ñ ng h , tám gi năm mươi, m c qu n áo chu n b xu ng l u. n Chung Thiêm ngày hôm qua g i ñi n tho i cho tôi, h i tôi ch nh t có tr c ban hay không, anh nói mu n ñi xem tài li u trang s c. Tôi nói cho anh: em làm thêm bu i t i, ban ngày r nh. Anh l p t c nói: t t, ngày mai bu i sáng chín gi anh t i ñón em. n Chung Thiêm nh vào m i quan h c a c u, sau khi t t nghi p phân ph i ñ n văn phòng chính ph thành ph , ñi t ng bư c m t t i v trí bí thư phó th trư ng. Có l là thói quen ngh nghi p, anh m i l n cùng tôi ư c h n cũng gi ng như an bài nh t trình c a lãnh ñ o, tuy t ñ i tôn tr ng th i gi cùng cùng ý nguy n c a tôi. Cùng anh m t ch , h t th y cũng gi ng như m t quy ho ch t t, t ng bư c mà ti n hành, bao g m c vi c chúng tôi k t giao.

Tôi không lo l ng thình lình x y ra bi n c , b i vì anh s ñem h t th y k ho ch ngay ng n th t mà th c hi n. M t mang ý cư i ñi xu ng l u, xe anh ñã ñ ng ñó, n Chung Thiêm ng i trong xe t p trung tinh th n nghiên c u b n ñ , ph ng ch ng k ho ch tuy n ñư ng ñi hôm nay. Tôi ng i vào trong xe, anh buông ra quy n b n ñ có nhi u ñi m ñánh d u."Suy nghĩ cái gì? Gi ng như tâm tình t t l m." "Em suy nghĩ, anh là m t ngư i gi i v quy ho ch như v y, nh t ñ nh s không ñ t nhiên xu t hi n m t b n gái, v hôn th ho c là v ñi.." Anh có chút m m t, th t s suy tư m t chút m i nói ti p: "Tr em ra, s không có ai." Tôi tin tư ng, tin tư ng không nghi ng . n Chung Thiêm cũng không ph i h ngôn lo n ng . B t c l i nói nào t mi ng anh, ñ u ph i tr i qua th n tr ng suy nghĩ, làm không ñư c anh s không nói, không xác ñ nh anh cũng s không nói. Trong mi ng cha m tôi, ưu ñi m c a n Chung Thiêm nhi u không k xi t: tr m n, c n th n, l i nói c ch khéo, x s chân thành v i ngư i ngoài... Trong ñó có m t chút tôi ñ ng ý nh t: anh y là m t nam nhân t t ñáng giá cho m t ngư i con gái tin c y. Tôi t a lưng vào gh ng i, ch anh ch m rãi lái xe, ch m rãi ñem xe ñi nh p vào ñư ng chính. Ngã tư ñư ng quen thu c ch m rãi x t qua, tôi th n nhiên m m cư i, trong lòng nh l i hôm nay b nh nhân chuy n vi n r i ñi th nào. Lúc g n ñi, ch ng cô y giúp thay m t b qu n áo m i, giúp ñ cô y ra c a, cô y ñã cư i nói v i tôi: g p l i. Có nh ng ngư i, g p l i ki p này li n s không g p l i. ...

B i vì n Chung Thiêm s m làm t t giai ño n ki m tra, chúng tôi r t nhanh ch n ñư c t bát chính th cùng cánh c a th y tinh. Th i gian còn s m, chúng tôi thu n ti n ñi xem rèm c a, nhi u ki u hi m có làm hoa h t c m t, có ki u Hàn Qu c m áp, có ki u châu Âu hoa l , còn có ki u gi n lư c theo phong cách c xưa... "Em thích nh t ki u kia?" Anh trư c sau như m t trưng c u ý ki n tôi. Tôi th t s nhìn m t vòng, xác ñ nh th t s nhìn t ng ki u, ch vào trong ñó m t cái."Tr b màu xanh này, cái khác ñ u ñư c." "B c màu xám này th nào?" Anh ch vào bên ph i m t b c rèm thi n màu xám h i tôi. Tôi nhìn lư t qua, là phong cách n Chung Thiêm thích, thanh l ch, tr m tĩnh. Không bi t t i sao, ánh m t tôi l i không t giác mà quay l i bên trái. L a m ng màu xanh nh t, buông xu ng m m nh , có ngư i m c a ti n vào kéo theo m t lu ng không khí làm cho b c rèm dao ñ ng, tua cơ nh n nh o. R t ñ p! "Ti u Băng?" "Ách?" Tôi hoàn h n."ð p! R t ñư c." "V y ch n ki u này ñi." Tôi nghĩ nghĩ, ch vào b c rèm màu xanh h i ngư i bán hàng bên c nh."Ki u rèm này có màu khác không?" "Ch mu n màu gì?" "Tr b màu xanh này, cái khác ñ u ñư c..." Ngư i bán hàng l p t c l y ra t p b n m u cho tôi em."Có màu tím cùng màu lam, này... h ng nh t cũng ñ p."

T p m u không ch có các màu s c th c t c, ki u dáng càng t c, hoàn toàn không có c m giác kinh di m sai ngư i. "Cám ơn!" Tôi ñem b n m u tr l i cho ngư i bán hàng."V n ch n b c mà xám bên ph i ñi." Trư c khi ra c a, tôi l i li c m t m t cái v phía màu xanh nh t th n nhiên kia, không ng như th , không ng như th ... Kinh di m duy ñ c ý sai ngư i. ... Ăn xong cơm trưa, n Chung Thiêm nh n ñư c ñi n tho i. B ng h u c a anh m c a hàng áo cư i, nói là m i v m t ñ t hàng m i, b o chúng tôi ñi qua th xem sao. L k t hôn còn chưa ñ nh ngày, tôi không nghĩ s ñ t áo cư i s m như v y nhưng ông ch c a hàng kia c mãnh li t yêu c u chúng tôi ñi nhìn xem, nói là hi n t i mùa hàng, s gi m giá cho chúng tôi 30%. Chúng tôi cũng không ti n t ch i, vì th ti n ñư ng ñi xem. "Tùy ti n ch n, phía ngoài gi m ba mươi ph n trăm, bình thư ng chúng tôi ch gi m giá có tám ph n trăm là nhi u nh t, ñây là chân tình..." Ông ch còn ñùa v i tôi: "Áo cư i không gi ng cái khác, n u l y ch ng không ph i là Chung Thiêm, cũng s g cho ngư i khác, s m mu n gì ph i m c ." n Chung Thiêm gi n ñ n n i ñ m cho ông ta m t cái, không n ng. Tôi hi m khi th y anh cùng ngư i khác ñùa gi n, có th th y ñư c anh cùng ông ch này quan h ch c t t l m. "ðây là ki u Âu Mĩ năm nay r t lưu hành." Ông ch ch ch t kính tri n lãm áo cư i."Tuy t ñ i thích h p v i em, không tin em th xem xem." n Chung Thiêm c n th n s s v t áo, "N u không, em th xem ñi." ... Âu Mĩ luôn luôn th nh hành ki u gi n lư c th p ng c, làm váy r xu ng, nhân viên hóa trang vì làm tăng hi u qu , cho tôi thay m t ñôi giày

cao gót ba phân, giúp tôi u n xoăn mái tóc dài thành t ng l n m m m i t nhiên mà ch y dài xu ng lưng.... Hai mươi m y phút sau, tôi t phòng thay qu n áo ñi ra, th t chua chát m m cư i. n Chung Thiêm ánh m t d ng trên ngư i tôi, gi t mình th t th n...

Tôi x u h mà tránh ñi ánh m t ñ y l a nóng nhìn chăm chú c a anh. Gi a hè sau gi ng , ánh m t tr i m áp theo t kính chi u vào rơi xu ng ñ t. Bên ngoài t kính, m t bóng lưng anh tu n ñ ng l ng, m t thân nhung trang xanh th m. Tôi trong lúc vô tình li c li c m t m t cái, ng c m t tr n hung hăng va ch m. Ch tôi nháy m t m y cái, tư ng xác ñ nh kia là gi c m ng ñêm khuya quay v thư ng xuyên th y, chân th t hay o giác, ngư i kia ñã xoay ngư i, lưu l i cho tôi m t bóng lưng cũng r t gi ng Quá gi ng, bi t rõ không ph i anh, tôi còn l ng yên ñi thong th t i c a s , nhìn thêm vài l n... Khí ch t thâm tr m, m c m t b quân ph c màu xanh nh t, hơn n a trên vai m h còn có ñánh d u sao g ch th ng. M t cái bóng dáng là ñ hoàn m mà ch ng minh ngư i nam nhân kia c c h n m l c. H n ñi qua l i ñi b , ñ n m t chi c màu tr ng SUV bên kia ñư ng, bi n s xe là màu tr ng . Xe ñ bên c nh m t cái bi n báo rõ ràng: c m d ng xe. Này cũng không ph i là tác phong quân nhân nên có. Xe kh i ñ ng, không có m . Th i gian ñ ng l i như nhau, trư c m t h t th y ñ u tr thành yên l ng.

n Chung Thiêm ñi ñ n bên c nh tôi, theo ánh m t tôi nhìn l i. "Nhìn cái gì v y?" Tay anh nh nhàng khoác lên b vai tr n l ra c a tôi, ti ng nói ôn nhu hơn so v i m i ngày. "Không có gì, ki u xe kia ñ p quá." Tôi v a d t l i, chi c xe kia ñ t nhiên kh i ñ ng, gia t c nh p vào ñư ng chính, ch y nhanh v phía ngã tư. T i nơi, v a v n là ñèn ñ , c nh sát giao thông ñang thông. ch huy giao

Chi c xe kia m t cái gia t c v t t i, xe ñang ch y toàn b d ng l i, hoàn toàn không rõ tình hu ng mà ñ ng yên t i ch . Ngày thư ng không ai bì n i, c nh sát giao thông cũng l ng t i nguyên ch , trơ m t nhìn c xe kia ch y như bay mà ñi. Ai! Xe quân ñ i cũng không c n kiêu ng o như v y ñi!

Chương 32 : G p l i thì sao ?
ði d o c ngày, bu i t i l i ñi b nh vi n tr c ñêm. V a thay áo choàng tr ng, tôi còn chưa k p ng i xu ng ngh ngơi m t chút, ñã có ngư i t i ch p c a phòng tr c ban. Tôi m c a, v a th y trư c c a m t cô gái s c m t ám hoàng, nư c m t loang l , trong lòng không kh i th dài m t ti ng.

Ch ng cô y là b nh nhân b nh vi n ch tôi, ung thư gan giai ño n cu i, t bào ung thư ñã lan t i ph i cùng th c qu n, hi n t i ñã xu t hi n máu ñư ng tiêu hóa, h t phương c u ch a. Ch nhi m ngày hôm qua ñã thông tri ngư i nhà b nh nhân chu n b h u s , nói anh y kh năng không qua n i t i nay. "B c th y thu c, cô c u anh y." Cô gái n m tay áo tôi, khóc c u, "Cô ch c n nghĩ bi n pháp, không c n c u ñư c m ng anh y, ñ anh y s ng thêm hai ngày n a là t t r i." "Tôi s c h t s c." Tôi ñi ñ n phòng b nh, b nh nhân ñã nói không ra l i, v a th y tôi ñ n, ai cũng hô lên... T a h mu n nói cho tôi bi t anh y còn luy n ti c ngư i con gái hai tu i, không cam lòng ñi v y. Th y thân b ng b n t t c a anh ta làm cho phòng b nh ch t như nêm c i, tôi h gi ng nói v i ngư i nhà b nh nhân: "B o m i ngư i ra hành lang trư c ñi, b nh nhân c n im l ng." Ngư i l c t c r i ñi, tôi b o h sĩ tiêm cho anh ta m t ít thu c gi m ñau, không bi t thính l c c a b nh nhân như th nào, cúi xu ng nói vào tai anh tai anh ta: "ðây là thu c ch ng ung thư m i nh t c a M , r t hi u qu ." B nh nhân an tĩnh l i, c u xin mà nhìn tôi. "kiên trì m t chút, ngày mai an bài cho anh gi i ph u l n th hai, chúng tôi s m i các chuyên gia n i ti ng trong nư c..." Anh ta g t ñ u, dùng bàn tay khô héo n m l y c tay tôi. Tôi bi t tôi không c u ñư c anh ta, ch có kh năng giúp ñ cũng như cho anh ta chút hy v ng. giúp anh ta vư t qua sinh m nh cu i cùng trong ñêm t i im l ng. M t gi sau, b nh nhân hơi th d n d n tr nên khó khăn, ñem h t toàn l c hít th . Tôi cư i an i."Ch kh n trương. Cha tôi ba năm trư c ñây cũng b ung thư, ung thư d dày là lo i r t d phát tán…Ông y t ng nói ti c nu i l n nh t là chưa nhìn th y tôi l p gia ñình… Hi n t i, ông y còn s ng và kh e m nh…Ch ôm cháu ngo i m p m p…B nh ung thư không ph i là b t tr , anh trăm ngàn ñ ng buông tha cho."

Anh ta c g ng mà hô h p, t ñ u ñ n cu i ñ u c g ng. B nh nhân tim ñ p m ng manh, tôi hô to v i h s : "Cư ng tâm châm!" "B c th y thu c?" "ði l y!" Bi t rõ này h t th y là phí công, tôi ch mu n c g ng l n cu i cùng, vì m i ngư i mà tranh th t ng giây... Anh ta n m ch t c tay tôi, anh m t tuy t v ng mà tr n to, tôi l y ng dư ng khí trên m t anh ta ra."Anh còn có cái gì nói mu n nói sao?" Anh ta g t g t ñ u. Nhìn ngư i v ñang khóc n c n , anh ta nói lên hai ch , là tên con gái mình. Anh ta ñi r i, v anh ta r t cu c khóc không ñư c, ng i dư i ñ t thì thào ñi thì thào l i: "Tôi ph i làm sao bây gi ? Tôi v sau làm sao bây gi ..." V n ñ này tôi ñã nghe vô s l n, ñáp án ch có m t câu: "Vì cha m , vì ñ a nh , còn ph i còn s ng, ti p t c s ng." Có l gian nan, có l kh n kh , so v i r t nhi u ngư i ñã ch t ñi, chúng ta ít nh t còn s ng! C m xúc x u t i c c ñi m, tôi m t m i ñi ra phòng b nh, v a v n nghe th y hai cái ti u h sĩ ñang buôn chuy n. "Ngươi nói ai ñ p trai? T như th nào không th y?" "Chính là ñ ng hành lang kia kìa, ñ c bi t ñ p trai, ñ c bi t l nh lùng, so v i n bí thư còn l nh hơn..." M t n h sĩ tr tu i v m t nh n nh o."Cái ánh m t a..." Tôi không bi t nên nói cái gì.

Tr i qua quá nhi u sinh ly t bi t các cô y ñã quen r i, ñ i khái qua m t th i gian n a tôi cũng s như v y, cho nên tôi không nghĩ trách c các cô y làm cái gì. "Th t không? T b n vi c bên trong." Ng khí c a n h sĩ còn l i u oán. M t h sĩ khác v a ñi ñưa thu c tr v , nghe th y cái ñ tài này l p t c tham gia."Có ph i nam nhân ñ ng ngoài phòng b nh s b y không? R t có hình , anh ta có ph i là ñ ng nghi p c a b nh nhân hay không?" "Không ph i, anh ta ñ n tìm .." Cô y v a nói ñư c m t n a, v a th y v m t tôi ñ y hàn ý, l p t c không nói ti p: "B c th y thu c." "Ân." Tôi g t g t ñ u, c g ng gi ng khí bình tĩnh."Còn không giao ban sao?" "Trong ch c lát n a." M t ñêm không ng , ñ u óc cháng váng, tôi giao ban, ñi ra c ng b nh vi n. Ng c c ngh n l i, tôi r t mu n khóc, nhưng là khóc không ñư c... Ba năm, t ngày lên máy bay, tôi r t cu c khóc không ñư c . Tôi ng i vào trong xe, m c a xe ra, c g ng hít th , ñ cho không khi sung túc ñi vào làm cho tinh th n thêm s ng khoái. V n ñ nh t a lưng vào gh ng i ngh ngơi m t chút, nh t nh m m t l i li n ng luôn. Trong m ng, có ngư i ch t ch n m l y c tay tôi, tôi th y không rõ m t c a anh, ch có nghe th y thoang tho ng ti ng kêu g i: "Nha ñ u... Nha ñ u..." Tôi kh s ñ n n i tay phát run, mu n thoát ra l i không ñ ng ñ y.

y khu t cùng bu n b c ch ng ch t ñ n c c h n, c n phát ti t ra, tôi khóc, nư c m t t ng gi t t ng gi t ch y xu ng, bao nhiêu bu n b c ñ u phát ti t ra. T nh l i sau, tôi ñưa tay s s lên m t còn ư t, nh n ñính hôn l nh l o chút tý n a thì làm cho m t b thương. Tôi l i s s trên c tay nơi b nh nhân v a n m, th y có v t dây lưu l i.... ð t nhiên nh t i chuy n tr ng y u. Hai tu n trư c, có ngư i nhà b nh nhân không kh ng ch ñư c c m xúc, ñ y tôi ngã, ñ ng h b va nên rơi xu ng, v tan. Tôi mang ra ti m s a, ngư i ta nói ñ ng cơ cũng h ng r i, không có linh ki n thay, b o tôi tìm c a hàng phân ph i c a nhà máy H i Âu. Tôi l i c m ra qu y chuyên bán lo i này, nhân viên c a hàng v a th y th p th p ph n kinh ng c, làm cho tôi th y lo i ñ ng h này chưa h bán. Tôi nói cho cô y ñ ng h này ñ i v i tôi r t tr ng y u, ch c n ch a ñư c, bao nhiêu ti n ñ u không sao c . Cô y g i ñi n tho i v nhà máy h i xư ng, ngư i trong xư ng gi l i ñ ki m nghi m, cô y d n tôi n a tháng sau quay l i l y. *** ði vào trung tâm thương m i, tôi bư c nhanh ñ n qu y bán ñ ng h H i Âu, h i ngư i bán hàng."Tôi l n trư c ñ n ñây s a ñ ng h , có s a ñư c không ?" "Xin h i ch là ñ ng h như th nào?" "ð ng h tình l , màu tr ng. N a tháng trư c ñ xư ng ki m nghi m th t gi ..." Nhân viên c a hàng nh ra."Xin ch m t chút." Không bao lâu, qu n lí c m ra m t cái h p tinh sao bư c ra. "Có s a ñư c không ?" Tôi v i h i. ñây, ch nói ñưa ñi

"Th c xin l i!" Qu n lí ñem ñ ng h trao l i cho tôi."Xư ng ch chúng tôi không có linh ki n." Tôi khó hi u.”ð ng h này không ph i là hi u H i Âu sao?" "ðúng. Ngư i trong xư ng nói ñ ng h này là giám ñ c ch ñ nh ñ làm, khách hàng r t c n trong th i gian c c ng n. Cho nên, ñ ng h này tr b cái m t ngoài cùng là bi u th H i Âu, còn toàn b linh ki n ñ u là theo ñ ng h Th y sĩ l y vào l p ráp." Khó trách ch c n m t cái ch m vào nh nhàng li n tan xương nát th t, nguyên do ch có cái v là có d u hi u H i Âu. "Th t xin l i." Qu n lí v m t xin l i."Không ph i chúng tôi không ph trách s a, nhưng ñ ng h này chúng tôi ch làm có m t ñôi, th t s không có linh ki n cho cô thay ñ i..." "Tôi hi u ñư c." Tôi l i h i: "N u tôi nguy n ý tr thêm ti n thì sao?" "ð ng cơ là Jaeger – có ñ chính xác cao nh t, giá phi thư ng sang quý. N u ñ ng h này có ý nghĩa r t l n v i cô, không b ng lưu làm k ni m..." Tôi cư i kh , vì cái gì anh không ñ l i cho tôi cái gì là vĩnh vi n trư c sau như m t, ngay c cái ñ ng h này cũng là Jaeger khoác áo H i Âu, th t s bu n cư i quá. Ra kh i trung tâm thương m i, tôi ñi ñ n thùng rác, nhìn l i l n cu i cùng cái ñ ng h ñeo tay ñã hư. Tôi t nh trong lòng: có th làm ñư c, coi như không có anh v n s ng t t, k t hôn, sinh con... ð ng h b tôi ném vào thùng rác, sau m t ti ng va ch m tr m tr ng vang lên, ñ ng h này ba năm qua tôi không b ñư c gi cu i cùng cũng xong. Anh nói: "Trên ñ i này tr em ra còn có r t nhi u ngư i con gái tên 'Băng', mà 'Nha ñ u' c a anh ch có m t! ð c nh t vô nh !"

Hi n t i, ñ ng h ñ c nh t vô nh này, cũng như "Nha ñ u", ñ c nh t vô nh không còn n a. Tôi cùng v i anh, t nay v sau không còn b t c liên h . Trư c m t m t m nh mơ h , cái gì cũng nhìn không th y, tôi theo b n năng bám vào chi c xe màu tr ng bên c nh. ð ng v ng l i, ch m kh u khí, m i phát hi n v a v n là c xe màu tr ng SUV ngày hôm qua v a th y, bi n s xe màu tr ng. Nh t i ngư i nam nhân kiêu ng o kia, tôi không kh i ho ng s , v i vàng ly khai xe này ra xa m t chút. Nh ñâu không t t, anh ta nh t th i xúc ñ ng, lái xe ñ ng ch t tôi.! ... Th t lâu, th t lâu v sau, có m t ngày, có ngư i, nói v i tôi: anh còn th t mu n lái xe ñâm ch t em! ðem em s ng thành th c v t phóng trên giư ng! Tôi h i: anh h n em như v y sao? H n ñ n n i em mu n s ng cũng không ñư c, mu n ch t cũng không xong?! Anh nói: không ph i h n, là yêu. ðêm ñó t i bên ngoài c a phòng b nh, anh t nh chính mình: ngư i con gái này... là c a anh. B t lu n dùng phương pháp gì, th ño n nào, cho dù ch c n là th xác, anh cũng nh t ñ nh ñem cô y nh t bên c nh anh... Nh ng l i này n u là b t c ngư i nam nhân nào nói, tôi s m ng "Mơ m ng hão huy n" . Mà nh ng l i này xu t t mi ng c a Di p Chính Th n, h t th y li n hoàn toàn b t ñ ng . Anh chính là ki p s c a tôi. ***

V n m nh theo không b qua cơ h i nào ñ mà trêu c t tôi, t a như tôi dù mu n an n trong c ng nó cũng mu n dùng l c xoáy ñ ñánh vào c ng này. n Chung Thiêm b i vì kho n tham ô b t chuyên án c p trên ñ c phái mang ñi. Tôi m i t phòng gi i ph u ñi ra li n nh n ñư c tin t c này, tôi hoàn toàn không th tin ñư c m t ngư i c n th n ch t ch như n Chung Thiêm tuy t ñ i không th tham ô hu ng chi, n u anh có tham ô thì không c n hai nhà chúng tôi ph i cùng góp ti n mua phòng . Nhưng mà, s th t x y ra trư c m t, làm cho tôi không tin cũng không ñư c. Tôi nghĩ h t m i bi n pháp h i thăm tin t c c a anh, không ai bi t n Chung Thiêm vì sao ñ t nhiên b th m v n bí m t, k t qu th m v n như th nào. Liên t c ba ngày, cha tôi quên c u ng thu c, m i ngày ng i bên c nh ñi n tho i không ph i là g i ñi n tho i cho ngư i quên mà ch ñ nghe tin t c c a anh. M l ng l khóc r t nhi u l n, tuy r ng không trư c m t tôi nhưng tôi cũng th y ñáy m t m ư t át. Cha m n Chung Thiêm l i càng không c n ph i nói, ng n ng n ba ngày li n bi thương u o i, v a th y ñ n tôi l i ch y nư c m t mà nói cho tôi bi t: "Chung Thiêm là b oan u ng, Chung Thiêm s không tham ô... Con hãy tìm cách, hãy tìm cách..." th i ñi m b p bênh này, tôi nh n ñư c m t cu c g i c a b n làm vi n ki m sát, h n nói v a m i nh n ñư c tin t c, n Chung Thiêm ñã b ñ nh t i, ch s là t hình, ñư ng s ng khó th c u vãn. Tôi chưa k p d p ñi n tho i, m tôi g p ñ n ñ hai tay run run n m l y tay áo tôi."B n con nói như th nào? Chung Thiêm có vi c gì không?" Tôi nhìn m , l i nhìn cha t trong phòng ñi ra, ông chính mà ng ng th mà ch ñáp án c a tôi. Tôi cư i nói: "Không có vi c gì, không có vi c gì! V án s p ñi u tra rõ, Chung Thiêm s không có vi c gì."

Cha tôi mày r t c c giãn ra, v i nói."Mau g i ñi n cho bác n... Nga, v n là ñ cha g i ñ n ñi, con nhanh lên ñi vào ng m t lát." "Ân!" Tr l i phòng, tôi khóa l i phòng c n th n, m i dám g b m t n cư i vui trên m t xu ng. Nhưng n cư i này có th mi n cư ng ñư c bao lâu, gi y không th gói ñư c l a . ... ð i m t v i quá nhi u t vong, g p qua r t nhi u gia ñình tan v , ch c n có th c u n Chung Thiêm, cái gì tôi cũng có th tr giá, bao g m cùng m t ngư i ñã có ph chi phu trên giư ng! Sau khi b ngư i nam nhân chính mình h n nh t áp trên giư ng t n tình xâm chi m, tôi ñã hoàn thành m t cu c giao d ch s c quy n dơ b n. Vô lu n bao nhiêu nư c cũng không làm s ch n ký trên ngư i tôi. ð ng ư t. Phía dư i tàng cây Du, c xe Hummer kia còn không có r i ñi, hơi khói nh th n nhiên thoát ra bi n m t vào bóng ñêm.... Tôi ñóng c a s , kéo xu ng b c màn. Tôi g i ñi n tho i cho cha m , báo bình an, nói cho hai ngư i: "Cha m ñ ng tin l i ñ n c a ngư i bên ngoài, b n h ñ u là nói lung tung . B n con B c Kinh h tr h i, ngư i c a t chuyên án ñi m c p trên, Chung Thiêm ch ng qua là h tr ñi u tra." Cúp ñi n tho i, c m l y di ñ ng l i nhìn m t l n n a tin nh n phía trên: "Th t ñói! R t mu n l i ñư c ăn m t bát mì em n u." Tôi xóa tin nh n, xóa c s ñi n tho i. ð i ba ngày, v án Nam Châu r t c c có tin t c, t chuyên án tra ra kho n tiên lai l ch không rõ c a Phó th trư ng, Phó th trư ng ñang trong c a s nh phía trư c khách s n, gió ñêm th i lên mái tóc m

quá trình th m tra, b nh tim ñ t phát, ñưa ñi b nh vi n c p c u kh n c p, trư c m t ñang n m giám h phòng b nh nhân n ng. Hi n t i m i ngư i Nam Châu ho ng s , ai cũng c m th y b t an.

Tình hu ng này làm cho tôi có chút nóng n y, không xác ñ nh ñư c tình hu ng này có l i hay không ñ i v i n Chung Thiêm, cũng không bi t anh y r t cu c có b phán có t i hay không. Hơn n a, Di p Chính Th n ch là m t ti n s du h c v r t cu c có nhi u năng l c giúp tôi không tôi cũng không dám xác ñ nh. Tôi h i ngư i quen nóng lòng. B c Kinh, ông y nói tôi ch m t chút, không nên

Tôi sao có th không v i, v n ph n lo âu, tôi m t ngư i t i B c Kinh không m c ñích mà ñi. M t xe taxi ñ ng bên c nh tôi, h i tôi mu n ñi ñâu. Tôi nh t th i xúc ñ ng, nói: " y ban ñi." Nghĩ xem có nên hay không ñi làm ñơn gi i oan, ñ n c a y ban tôi nhìn cánh c ng trang nghiêm t xa, l i nhìn c nh v nghiêm túc ñ ng c ng, càng không dám ñ n c a Lôi Trì n a bư c. Tôi ñang c a b i h i, m t chi c xe Hummer màu ñen ñ ng l n, không cách xa tôi l m. c ng

M t ñ ng chí c nh v v a th y bi n s xe, l p t c m t ñư ng ch y t i, cung kích chào theo ki u nhà binh. Phía bu ng lái xe m ra, m t ngư i quân nhân uy vũ tu i còn tr t trên xe bư c xư ng, cung thân mình m phía c a xe ñ ng sau, tay ñ t phía trên ñ u xe... M t ngư i nam nhân t trên xe ch m rãi ñi xu ng. Tôi ñã th y r t nhi u quân nhân, nhưng chưa th y ai như v y, không c n có ñ ng tác nào làm ra v , t ng cái nh c chân giơ tay bi u l ra m t cách t nhiên quy n cao ch c tr ng.

C nh v lui ra phía sau t ng bư c, l i kính m t cái chào nhà binh, tránh ñư ng, ý b o ngư i ñó ñi vào. Ngư i kia không có ñi vào, xoay ngư i, nhìn v phía tôi... M t mày trang nghiêm trư c c ng y ban, ngư i ñó hơi chút xoay ngư i m t cái, ánh m t tr i chi u xu ng khuôn m t tu n tú, m t bình th n d ng trên ngư i tôi... Tôi lùi l i m y bư c, ch c m th y ánh m t tr i làm ñ u tôi váng v t, m t hoa, b qu n áo quân trang màu xanh l c trên có nh ng chi c cúc màu vàng ñâm vào m t tôi không sao m m t ra ñư c…

Chương 33 : Chân tư ng phơi bày
Di p Chính Th n! Tôi nháy m t m y cái, qu th t không nhìn l m, ngư i thanh niên trư c m t ñeo quân hàm hai g ch ba sao ñúng là Di p Chính Th n! Th t là ý v ? Anh là m t quân nhân? ! Tôi còn nh r t rõ, anh nói anh không ph i quân nhân, cũng không t ng qua quân ngũ, cha anh là m t thương nhân... M t bác s v a lưu h c tr v ñư c m y ngày làm sao có kh năng bi n hóa nhanh cóng như v y, tr thành m t sĩ quan quân ñ i khí th trên v n ngư i. Ch ng l ñây là nguyên nhân anh cư i D Nhân, dùng m t cu c hôn nhân không có tình yêu ñ i l y huy hoàng c a ngày hôm nay.?!

L i ho c là, ba năm qua ñã x y ra chuy n gì ñó? Ánh m t tôi do d nhìn anh, ánh m t l i h i c a anh cũng không r i kh i m t tôi, t a h ñang ch ph n ng c a tôi. Nh t th i không bi t nên làm th nào cho ph i, tôi mưu lư c khom ngư i xu ng, xem như chào m t cái. Di p Chính Th n tác ñ ng m t chút khóe môi, ñang ñính ñáp l l i gi ng như phương th c c a tôi, b ng nhiên nh t i cái gì, ñ ng th ng l i thân th , quay ngư c l i v phía lái xe c a mình nói nh hai câu, bư c chân v ng vàng ti n v phía c ng. Quân nhân ñ m m c, quân nhân th không cúi ñ u, quân nhân khí th nghiêm ngh , Di p Chính Th n như v y ñ i v i tôi mà nói r t xa l , không bi t như th nào mà ñ i m t. Tôi cư ng l i vi c ñu i theo anh ñ h i cho rõ ñ u ñuôi, h n ch l i xúc ñ ng, ñang tính r i ñi thì lái xe ñi ñ n trư c m t tôi. Không có Di p Chính Th n khí th kinh s , trư c m t tôi l i là m t thanh niên ñ p trai, khí th cũng có lo i áp b c ngư i ñ i di n, Tôi ñ ý ñ n quân hàm trên vai anh ta, ch c là m t sĩ quan, ñ i khái là lính c n v c a Di p Chính Th n. "B c ti u thư, xin chào!" Anh ta cung kính m mi ng: "Tham mưu trư ng mu n m i cô cùng ăn cơm trưa." Hoàn toàn là ng khí tr n thu t, không có lưu l i ñư ng s ng cho tôi mà t ch i. "Th t xin l i, tôi còn có vi c." Tôi nói d u dàng t ch i. B a ăn xã giao không có gì, nhưng mà b a ăn cùng v i Di p Chính Th n thì khác, không c n bình lu n, h i g p khách s n Qu c t ñã làm cho tôi kh c sâu c m nh n – không th tư ng ñư c là không có vi c gì anh không làm ñư c. Con ngư i nguy hi m này, cách càng xa càng t t. Tôi còn chưa k p xoay ngư i, ngư i lính c n v ti n lên trư c m t tôi."B c ti u thư, xin d ng bư c."

"Còn có vi c gì sao?" Anh ta nói m t cách chém ñinh ch t s t cho tôi bi t: "L i c a tham mưu trư ng chính là quân l nh." "Tôi không ph i quân nhân." "ð i v i cô cũng v y!" Anh ta ñ ng nghiêm như núi cao s ng s ng trư c m t tôi, b t ñ ng mà kiên ñ nh. V i tình c m c a b n thân ñ i v i quân nhân, tôi ñ i v i anh lính c n v này l i có chút kính ph c nghiêm túc. Th y tôi có chút do d , anh ta nhanh nh n lưu loát mà làm m t tư th m i."M i lên xe ñi. Tham mưu trư ng ñi vào h i thăm chút chuy n, s ra ngay." Nghe anh ta nói như v y, tôi nghĩ có th Di p Chính Th n là vì v án c a n Chung Thiêm mà ñ n, li n không h c tuy t. ði ñ n c xe Hummer không xa, th y c a kính th y tinh không có chút ánh sáng, tôi m i nh ñã th y c xe này. ðêm cách ñây ba ngày trư c, nó ñ dư i l u khách s n tôi . ... Tim ñ p nhanh m t lát, tôi ng i n ñ nh hai tay ñưa cho tôi t t p chí th n báo "Cám ơn!" Tôi nh n l y, b c chính mình cái gì cũng không ñư c nghĩ, kiên nh n xem báo gi y, xem báo ñư c n a gi , c a xe m ra. Di p Chính Th n ñ ng bên ngoài cũng không ng c nhiên, nhìn tôi m t cái r i ng i vào bên c nh tôi. Hương oliu cùng v bi n sâu toát ra t hơi th c a anh, tràn ng p tính xâm lư c, tôi v i vàng cúi ñ u nín th d ch ra phía ngoài m t chút, ñ ra chút kho ng cách, hô h p n a ngày m i l i bình thư ng phía sau xe, anh lính tr dùng

D c theo ñư ng ñi, Di p Chính Th n vô cùng tr m m c, tôi chuyên tâm xem báo gi y, ch vi t cùng v i xe di chuy n, tôi t m quan sát hơn n a ngày m i ñ c xong m t câu. "Không có v n ñ mu n h i anh?" Anh r t c c m mi ng, ng ñi u bình tĩnh không có chút nào khinh b c. Tôi li c li c m t nhìn sang v t áo vu t ph ng c a anh, ñương nhiên là mu n h i! Vì cái gì anh l i m c b qu n áo này? Vì cái gì ñeo quân hàm cao như v y? Nhưng mà, ñây không ph i là ñi u tôi nên quan tâm. Quá kh c a anh, hi n t i c a anh, t lúc tôi r i ñi Nh t B n ñ n nay không quan h gì t i tôi. Hi n t i tôi nên quan tâm nh t là v án c a n Chung Thiêm. Tôi thanh h ng gi ng, m mi ng."V án c a v hôn phu c a em ti n tri n th nào ?" M t c m giác mát rót vào da th t. Tôi c g ng bình ph c m t n i lòng ñang ñ y h n ñ n, ng ng ñ u nhìn th ng vào ñôi m t rét l nh c a anh, ch ñáp án."V án còn ñang trong giai ño n ñi u tra, t m th i chưa có k t qu ." "Anh y nh n t i sao?" Di p Chính Th n nghĩ nghĩ."M c k h n có nh n t i hay không, v án này h n không thoát ñư c liên h ." "Em cũng hi u." Làm bí thư Phó th trư ng, anh cho dù không thông ñ ng làm b y, cũng nh t ñ nh vì c m kích mà s không t cáo. Tình th trư c m t này, Di p Chính Th n có th b o toàn m ng cho anh ñúng là v n h nh, tôi còn c u không ñư c. "Em mu n trông th y anh y, có th ch ?" Tôi th thăm dò h i Anh hít m t hơi th t sâu, ph ng ch ng cúc áo ch c áo quá m c kín làm cho anh th t s hít th không thông."Ch có k t qu , b n h s cho em thăm h n.." "V y anh có th sai ngư i nh n giúp anh y m t câu ñư c không?"

"Nói cái gì?" Tôi t ng ch , t ng ch nói: "Giúp em nói cho anh y: cái gì nên d n dò thì d n dò ñi, m c k anh y b b t gi trong bao lâu, em nh t ñ nh s ch anh y!" Câu nói này, tôi mu n nói cho n Chung Thiêm, cũng ñ ng th i mu n nói cho Di p Chính Th n: Anh mu n tôi cho anh, tr l n ñó ra, anh cái gì ñ u không chi m ñư c ! Di p Chính Th n không nói n a, gi t l y t báo trong tay tôi, d c ñư ng ñ u ch ñ c báo, không h ñ ý t i tôi. Anh lính lái xe qua kính chi u h u nhìn tôi r t nhi u l n, tràn ng p tò mò cùng thăm dò. Tôi nhìn c a kính xe, th y tinh chi u ngư c ra hình dáng anh m t cách mơ h . M t thân b t xâm ph m, b t c u ngôn ti u, l i thêm m t b k lu t nghiêm minh theo phong cách quân nhân. N u không ph i là khuôn m t dù hóa thành tro kia tôi cũng nh n ra ñư c, tôi th c hoài nghi là mình nh n nh m ngư i. ... Lái xe ñ n vùng ngo i ô, ñ ng dư i l u m t khu dân cư nhìn xa hoa, tôi ñưa m t nhìn ra b n phía, không th y bi n hi u khách s n gian b t kỳ nào. Toàn thân tôi c ng ñ , do d nhìn xem b n phía c a khu nhà cao c p."Không ph i ăn cơm trưa sao?" "Nơi này có m t quán cơm gia ñình khá ngon." Anh li c nhìn tôi m t chút, th y v m t kh n trương c a tôi, con m t ñen hi n lên chút ý cư i. V a v n ngư i lính c n v m c a xu ng xe, anh ñ n g n sát tôi m t chút, ng ñi u bình tĩnh không nào bình tĩnh hơn: "Không c n lo l ng, anh m c b qu n áo này, cái gì cũng không dám làm."

Tôi h l nh m t ti ng."Nên làm, không nên làm... anh cái gì cũng không thi u làm." C a xe t bên ngoài m ra, Di p Chính Th n xu ng xe, anh c c l c mân nhanh ñôi môi b c ñè nén ý cư i toát ra kh i mi ng. Nhân viên c n v ñi trư c, ñ n dư i l u n chuông c a, chúng tôi v a ñ n trư c c a thì cánh c a ñã m ra. Di p Chính Th n d n tôi ñi ñ n l u hai, ñã có m t n ph c v sinh t m mư i b y mư i tám nghênh bư c ra, mi ng cư i vui v : "Di p tham mưu, m i ngài vào!" ð n khi nhìn th y tôi, v vui m ng c a cô gái xinh ñ p này hơi nh t m t chút. Ph c v sinh ñưa chúng tôi ñ n m t phòng nh , b t ñ ng v i ki u trang trí bên ngoài, nơi này trang hoàng thanh l ch, không có m t chút mùi thu c và rư u, ngư c l i có hương v c xưa. "Ch m t chút, tôi ñi pha nư c trà." Th y n ph c v sinh hoàn m v a lui bư c ra còn không quên quay l i li c nhìn anh m t cái, tôi r t mu n châm ch c anh m t câu: Di p tham mưu, anh có ph i ñã quên nói cho ngư i ta là ñã k t hôn? Ng m l i, v n là quên ñi. Không ñ y m t phút, n ph c v sinh m t bình c c ph m Quan Âm vào c a, rót trà cho chúng tôi, sau ñó l y ra th c ñơn. th y Di p Chính Th n giơ tay ch v phía tôi, l p t c ñem th c ñơn ñưa t i trư c m t tôi. Tôi v a ti p nh n li n th y, t t c ñ u là v cay. "Nơi này là c a hàng chuyên món cay T Xuyên?" "Không ph i, cơm Trung, cơm Tây chúng tôi ñ u làm. B t quá… " Cô y lén li c m t sang Di p Chính Th n m t cái, ñôi m t to ư t át n tình."Di p tham mưu ch ăn món cay T Xuyên."

Trong lúc nh t th i nói không nên l i là cái tư v gì, ch c m th y ñ cay v a vào mi ng ñã tràn ñ y cay ñ c. Tôi ñưa tay dư i g m bàn âm th m xi t ch t, ñ u ngón tay ñ u h i t chua xót. "Tùy ti n làm ñi." Tôi ñem th c ñơn tr l i cho cô y. Cô y nhìn v phía Di p Chính Th n, anh g t ñ u."Như v y tùy ti n ñi." ... Chúng tôi l i m t l n ng i m t ñ i m t, r t g n, l i r t xa. Phòng yên l ng ñ n n i có th nghe ñư c c hô h p c a nhau, tôi cúi ñ u u ng trà, n i lòng gi ng như nư c sôi ñang t t ng m vào lá trà, ch m rãi mà th m ñ m v chua xót, nóng b ng và khô héo. Anh m mi ng l n n a, ng ñi u cùng bi u tình v n là không hi u sao là v bình tĩnh không thay ñ i."Em không mu n h i anh vì cái gì mà m c b qu n áo này sao?" Trong tay chén trà run lên, nư c trà ch y qua k tay, nóng b ng. Tôi h h ng tr l i: "Không còn liên quan t i em." Tôi s m ch t tâm ñ i v i anh, ch p nh n ngư i thanh niên khác, b t c chuy n gì c a anh cùng tôi ñ u không liên quan. Hi n nhiên, anh l i không cho là như v y. "Cha anh là m t quân nhân, anh t nh ñã l n lên trong ñ i vi n quân khu." Anh th i nh lá chè trôi n i phía trên, ch m rãi nói ti p: "Mư i tám tu i năm y, anh mu n thi Vi n y h c, ông y mu n anh thì h c vi n không quân, hai cha con gi ng co hơi hai tháng… Cu i cùng anh và ông, hai ngư i như ng m t bư c, thi vào ñ i h c quân y." Nh t i anh m t l n l i m t l n nói d i, tôi b t giác b t cư i."Anh còn cái gì là gi ? Nói cách khác, anh có câu nào là th t?"

Anh vài ph n b t ñ c dĩ, l c ñ u, ti p t c nói: "T t nghi p ñ i h c xong, anh b ñưa ñi hu n luy n, anh nghĩ hu n luy n xong có th xu t ngo i ti p t c ñào t o chuyên sâu, ông y l i mu n anh công tác quân khu, hai ngư i gi ng co m t năm rư i, l i như ng m t bư c... Anh ñi Nh t B n h c y." Tôi có chút không hi u, hi n t i là th i kỳ hòa bình, quân y có th l y m c ñích bình thư ng mà xu t ngo i ñào t o sâu, vì cái gì anh ph i gi u di m thân ph n? Tr phi anh có m c ñích khác! "Vì sao anh l i ñi Nh t B n?" "Th t xin l i, thu c cơ m t quân s ." Anh ng i th ng, bình tĩnh mà u ng trà. Tôi gi t mình nhìn anh, trong lúc nh t th i trí nh b tôi cư ng ch niêm phong c t vào kho ñ u như dung nham phát ra. Phòng s ch s , thân th b t phàm, b c màn th y chung không kéo, còn có s quan tâm c a anh t i vi khu n quá m c "H ng thú" ... Anh t ng nói: Anh quen không th l chuy n ra ngoài ánh sáng. Anh t ng nói: anh b m t cái mũ s t khóa l i, m t ñi t do... Anh b gông cùm xi ng xích lâu l m, phi thư ng khát v ng t do t i nguyên th y này... Anh t ng nói: vì "Trách nhi m"! Anh t ng nói: mu n tôi tin tư ng anh, ch anh ba năm…ba năm sau tôi mu n cái gì anh cũng có th cho tôi! Anh t ng nói r t nhi u, nhi u l m, mà tôi tin quá ít, quá ít! ... "ð u là gi ..." Tôi thì thào t nói. L i m t l i nói d i chân th t b x c lên, l i là m t s th t ñáng s x y ra trư c m t tôi.

Tôi ñ ñ n nhìn anh, th c mu n h i m t chút, hôn nhân c a anh cùng D Nhân có ph i cũng là gi hay không. Th nhưng tôi không dám h i, vì s nghe ñư c ñáp án c a anh. S anh nói: không ph i! Càng s anh tr l i: ñúng! B i vì chúng tôi không bao gi quay tr l i th i gian ñó n a, không th vãn h i chuy n ñã thành s th c. Là th t, là gi , tr b v t thương tình c m còn ñ l i m t ñi u ti c nu i, không h còn ý nghĩa! "T t c ñ u là gi , ngo i tr ..." Di p Chính Th n ñưa tay l y t trong túi ra m t cái ñ ng h màu tr ng hoàn h o không t n hao gì, ñ t lên trên bàn, dây ñ ng h rõ ràng kh c cái ch "Th n" . Tôi kinh ng c nhìn ñ ng h kia, b ng nhiên nh t i bóng lưng ngoài c a ti m áo cư i, nh t i c xe màu tr ng SUV kia. "Anh?!" Anh sáp sáp mà cư i kh ."Duy nh t gi ng nhau th t s b em coi thành rác rư i ném vào thùng rác!" Ba năm trư c ñây, anh m t dao ñâm vào ng c mình, c u xin tôi tin tư ng anh, l i cho anh thêm m t cơ h i n a, tôi t ch i, Anh mang theo v t thương ñu i t i sân bay, c u xin tôi cho anh ba phút cu i cùng, tôi ngay c cái ngoái ñ u nhìn l i cũng chưa cho anh. Ba năm sau, anh t i t kính c a hàng áo cư i th y tôi m c áo cư i, l i th y tôi ñem ñ ng h tình l duy nh t trên ñ i này ném vào thùng rác. Tôi tình nguy n ñ anh h n tôi t a như tôi ñã h n anh! Anh là ngư i duy nh t làm cho ñ ng h c a tôi ch y ñư c lên. "Nha ñ u..." "D Nhân... Cô y có ñư c không?"

Chương 34 : Tình thân c m ñ ng
"D Nhân, cô y có ñư c không?" Có kh năng v n ñ tôi nói ra quá m c ñ t ng t, con ngươi c a Di p Chính Th n tr m tr m, quan sát k bi u tình c a tôi. Trong lúc ñ i anh m mi ng, tôi nói trư c."Nghe nói c m tình v ch ng t t l m, chúc m ng!" Di p Chính Th n s ng s t m t chút, l p t c ph n ñ i."Anh căn b n không k t hôn cùng cô y.! Lúc y tình th b t bu c, anh không có l a ch n nào khác..." Không k t hôn cùng cô y... Bên tai vang v ng ti ng nói c a anh, t ng tr n n vang. N u là ba năm trư c ñây nghe th y câu này, th t t t... ðáng ti c, anh lúc y cái gì cũng không nói, ch có th trơ m t mà nhìn tôi thương tâm mu n ch t, dùng s d i trá ñ gi u ñi m t cái d i trá khác. Hi n t i nói ra chân tư ng tôi làm sao mà tr l i? Chúng tôi ñã ñi ñ n bư c này, còn có th quay tr l i ñư c sao?! Ch trách là chúng tôi g p nhau không ñúng th i ñi m, g p sai ngư i, b l l n nhau. Dù có nhi u ti c nu i, ñ u ñã trôi qua, hi n t i tôi ch quan tâm n Chung Thiêm ph i ch u dày vò vì th m v n như th nào, có t i hay không. V ph n khác, tôi không dám nghĩ.

N ph c v sinh hoàn m gõ c a ti n vào, bưng lên m t ñĩa t, hai chén mì Thành ñô. Tình c nh này gi ng như lúc chúng tôi m i quen, v n là ngư i trư c m t nhưng l i như cách xa c th p k . Ph c v sinh tr m li c nhìn chúng tôi m t cái, ra ngoài. "Nha ñ u, ba năm qua, anh v n r t nh em!" M t câu, cu n cu n n i lên bao b i r i trong tôi. Tôi cư i cư i, n cư i dùng h t s c l c."Th t không? Em ñây mu n h i m t chút..." Tôi ch m rãi nói ti p: "Hôn nhân c a anh cùng D Nhân là gi ... Ba năm cùng giư ng cùng g i cũng là gi sao?" L i tôi còn chưa d t, chén trà trong tay Di p Chính Th n th t m nh ñ p trên bàn, tay c m v v n, nư c trà ñ tràn ra giàn gi a. "Ai nói cho em? D Nhân? !" Anh gi n ñ n n i n m thành quy n, m nh v n m trong lòng bàn tay:"L i nói v v n như v y em cũng tin?" Tôi nhìn chén trà trong tay, nư c trà b chao ñ ng mà run r y d d i. "Em vì cái gì tình nguy n tin cô y mà không ch u tin anh?" L i anh ch t v n âm tr m n i lên mưa giông ch p gi t. "Anh cùng cô y, ai em cũng không tin." Tôi h p h p không khí, ng ng ñ u nhìn th ng anh: "Trên ñ i này tr b chí thân, không ai là có th tin tư ng..." ðây là anh d y tôi , tôi su t ñ i không quên. Anh nhìn ra phía ngoài c a s , m t lát sau, ng khí bình tĩnh tr l i."Anh và cô y là quan h công tác, tr b công tác, b n anh cái gì ñ u không có." Tôi không nói l i nào, nhìn ch m ch m vào nh n kim cương tay. ngón

Anh nhìn theo m t tôi, cũng nhìn vào chi c nh n trên ngón tay tôi. Ng n ñèn làm ánh lên màu băng lam, long lánh. Tôi không hi u, vì cái gì m t kh i ñá tr m tích ngàn v n năm l i ñ p như v y. Nga, ñúng r i! Nó ñã tr i qua trăm ngàn ñao c t cùng trăm ngàn mài dũa. Cho nên nó ñ i bi u cho vĩnh h ng, c ñ i m t ñ i h a h n. Anh l y l i ñ ng h trên tay, b vào trong túi. Ăn xong b a trưa vô v , Di p Chính Th n ñưa tôi tr l i ch , trên ñư ng không nói chuy n, lúc r i ñi thì tôi nói v i anh: "Em nên tr v Nam Châu , có tin t c Chung Thiêm, phi n anh nói cho em bi t." Anh ñ t nhiên n m l y tay tôi, chi c nh n h n lên làm tay tôi ñau, kh năng cũng làm anh b ñau. Tôi không có c tuy t, th nhưng anh th tay ra."Không c n lo l ng, chuy n v hôn phu c a em, anh s nghĩ bi n pháp." "Cám ơn!" *** Tr l i phòng tr , tôi n m trên giư ng, nhìn tr i ñ y sao.

Anh cùng D Nhân tr b công tác, th t s không có cái gì khác sao? Nh rõ lúc mùa ñông m i t Nh t B n tr v , tôi trong lúc vô tình nhìn th y nh T n Tuy t post trên m ng, ñ u là b n bè t i nhà tr ñ ng th i cũng là nh lưu ni m, nh t th i c m khái ngàn v n nh p vào m ra xem. Phùng t u cùng phùng ca v n là ân ái như v y, hai ngư i ñ u béo, gi ng m t ñôi phúc oa. Bên c nh Lăng Lăng có thêm m t ngư i thanh niên, cô y cư i xem lá phong ñ phía xa, ngư i thanh niên l ng yên l y m nh lá r ng trên tóc cô y. T n Tuy t cũng có b n trai, r t tu n tú, theo con m t c a tôi, có ñi m gi ng Di p Chính Th n, tôi ñã th t th n th t lâu.

Di chu t ñ n khi hé ra nh ch p c a Di p Chính Th n... ðau lòng run r y, nhưng là ch m t giây sau, nhìn th y D Nhân bên c nh anh, cái gì c n bi t ñ u ñã bi t. ... Tôi ch t l ng mà di ti p theo t ng t m, t ng t m. Tay tôi c ng ñ ... Trên máy tính có có m t nh ch p r t ñ p, b i c nh là ch Nhân, không gian vô cùng m áp, kh p nơi hoa n . c aD

Ng n n n trên m t cái bánh ng t ñang cháy, m i ngư i vây quanh trư c bàn hát bài chúc sinh nh t, duy ñ c Di p Chính Th n, ñang cúi ngư i, môi dán t i tai c a cô y... Trong lòng D Nhân ñang ôm m t bó hoa h ng ki u di m. Khóe mi ng Di p Chính Th n ng n ra m t ý cư i x u xa... Nhìn ch m ch m nh ch p này trên máy tính th t lâu, ñã quên c ch p m t, ánh m t như b ñ p vào mà ñau ñ n. T n Tuy t v a v n ñang online, tôi nh n tin h i: - D o này kh e không? - ðã lâu không g p a! - V a xem h t nh ch p c a b n trên m ng, b n trai b n r t ñ p nhé - Hoàn h o, vi n y h c. Tay c a tôi ñ t trên bàn phím, ñ u óc tr ng r ng, tin nh n g i ñi tôi m i phát hi n, bên trên là m t hàng ch : - Di p Chính Th n kh e không? Mu n thu h i, ñã quá tr . Cô y nói cho tôi bi t, sau khi tôi r i ñi không bao lâu, Di p Chính Th n li n ra ngoài cùng v i m t cô gái tên D Nhân. Chính là cô gái trong

nh ch p, cô y v a hoàn m l i có khí ch t, xu t thân cao quý, Di p Chính Th n lúc này ñây gi ng như là th t lòng. Cô y còn nói cho tôi bi t: hai ngư i b n h thư ng xuyên t i vư n trư ng, siêu th , ho c là hi u sách, ra song nh p ñ i... Nghe ngư i ta nói b n h ñã k t hôn . Nhìn nh ng l i nói trên màn hình máy tính, c ngư i gi ng như b m t nư c, tôi r t mu n khóc mà không có m t gi t nào ñ khóc... ðêm ñó tôi l m vào m t cơn ác m ng ñáng s , mơ r ng chính mình v t i nhà tr t i Nh t b n, tôi d a vào vách tư ng... Bên vách tư ng ñ i di n... D Nhân vong tình rên r , c m xúc mãnh li t khó nh n th d c ñ u rõ ràng như v y. Cô y m i l n ñ u kêu g i tên c a anh: "Th n..." Tôi dùng móng tay c u m t ch vi t máu t móng tay ch y ... ... Ngày hôm sau t nh l i, tôi g i ñi n tho i cho Lăng Lăng. Thêm m t l n n a tôi truy v n, Lăng Lăng m i nói cho tôi bi t: "T n Tuy t nói ñúng, anh có b n gái ... Hai ngư i chung ñã lâu r i." "Nga." Tr câu ñó ra, tôi cái gì cũng nói không nên l i. Lăng Lăng nói khuyên tôi r t nhi u, tôi m t ch cũng chưa nghe rõ. Cúp ñi n tho i, th t h n l c phách ñi ra c a. Mùa ñông, tôi m c nh t m t b qu n áo m ng manh ng i dư i tàng cây du già, m t chút cũng không l nh. M i ngư i ñi qua ñ u nhìn tôi, ánh m t gi ng như tôi là ngư i ñiên. vách tư ng, m t chút m t chút,

Tôi cũng hi u ñư c mình ñiên r i, b ng không như th nào mà v n còn o tư ng ñ i v i Di p Chính Th n? B l a g t nhi u như v y, tôi còn o tư ng tình c m c a anh ñ i v i tôi là th t, ba năm h a h n là th t ... ... Mãi ñ n lúc lòng tôi như ñông c ng l i, m t t m áo khoác khoác lên ngư i c a tôi, n Chung Thiêm ng i xu ng bên c nh tôi. "Bác trai nói em sáng s m ra ngoài, ñi b nh vi n ngư i ta nói em không ñi làm... Anh li n ñoán em ch này." Tôi mu n nói chuy n, môi ñã ch t l ng . "Em t nh c như v y, tâm tình không t t li n ch y t i nơi này..." Bàn tay anhh to l n c m l y tay tôi xoa xoa."Vì ngư i con trai kia ñúng không?" Tôi l c ñ u, ti ng nói phát run vì ñông l nh."Anh ta không ñáng." Anh ti p t c xoa tay c a tôi."Hi n t i ñã bi t cũng không ch m." "Tình yêu là g t ngư i , kh c c t minh tâm cũng là g t ngư i ..." "Th non h n bi n, kh c c t minh tâm, ñ u là nh t th i xúc ñ ng cùng mê luy n... C m xúc mãnh li t ñ n mau, ñi cũng mau." Tôi tán thư ng: "Quá nhanh ..." n Chung Thiêm nói: "Còn có cái này là th t - thân tình." Tôi g t g t ñ u, cha m là duy nh t không l a g t chúng ta. "Tình yêu không ph i d a vào c m xúc lãng m n cùng mãnh li t mà g n bó..." n Chung Thiêm ñưa tay khoác lên vai tôi, v v : "Gi ng như cha m chúng ta, coi nhau tr thành thân nhân mà chi u c , quan tâm, c m tình như v y r t n ñ nh, lâu dài." "..." Ng c anh th c an n, không gi ng như ngư i kia, l a nóng làm cho ngư i ta hít th không thông. ...

Th i gian ch m rãi ñi qua, g p qua r t nhi u v ch ng ñ i m t sinh t , ho c bi th ng, ho c th n nhiên... Tôi d n d n ñã hi u l i nói c a n Chung Thiêm. Gia ñình chân chính là d a vào s g n bó thân tình. Tình yêu trong cơ th con ngư i qu th t ch có th duy trì m t năm, m t năm sau, c m xúc mãnh li t không còn, l a nóng không còn, nhưng tình yêu ñã bi n thành thân tình, càng ngày càng sâu. Tôi nghĩ, ñây là nguyên nhân D Nhân cam nguy n dung túng Di p Chính Th n - không có c m xúc mãnh li t, b n h trong lúc ñó còn có thân tình. Hai năm sau, m t bu i sáng, không h lãng m n, ngoài c a phòng b nh, n Chung Thiêm ñ t nhiên n m l y tay tôi, không có b t c ñ ng tác nào là kích thích mà th l , m t câu vô cùng ñơn gi n: "Chúng ta k t hôn ñi." Cư i nhìn ngư i thanh niên tôi, N m ch t tay, không có tim ñ p h ng h c khí th , nhưng gi ng như n m tay ngư i thân nh t, không ñành lòng c tuy t. Tôi ra v m t nghiêm túc th t s h i anh: "C u hôn không c n nh n sao?" Anh l p t c t trong túi li n móc ra m t cái nh n, l nh l o ñeo vào ngón tay tôi. "Anh chu n b t lâu r i..." Tôi bi t lòng ñã ch t, k c tôi th c s c g ng cũng không th ñ ng tâm ñư c ñ i v i b t c ngư i con trai nào. Nhưng tôi coi n Chung Thiêm gi ng như ngư i chí thân mà yêu! Tình c m c a tôi ñ i v i anh là thu n túy, không có m t chút t p ch t. Tôi nghĩ c m tính như v y s c ch y nh gi t, nh gi t mà duy trì, ñ i ñ i ki p ki p. trư c m t, gi ng như nhìn thân nhân c a

Tôi như th nào cũng không nghĩ t i Di p Chính Th n s tr v , càng không nghĩ t i anh r t nhanh n m l y tay tôi thì tôi còn ñau, gi ng như trư c ñây ñã ñau... ... M t ti ng ñ p c a qu y nhi u tôi. Tôi tư ng ph c v sinh ñ n quét tư c v sinh, v i vàng m c a. Không nghĩ t i, ngư i ñ n là D Nhân. Ba năm không g p, cô y ñ p hơn. Nh nh n mà m l . m t hoa da ph n, ñ m s c má h ng, môi nhu n màu son m ng manh... "Hi!" Tôi cư i chào h i, b ng nhiên t b i ph c chính mình, th mà cư nhiên có th cư i ra. "Tôi có th ñi vào không?" "ðương nhiên có th ." Tôi ñ ng tránh ra, cho cô y vào c a, khép l i c a, ch cô y kh i binh v n t i. D Nhân chính là D Nhân, s không làm cho tôi th t v ng. V a m i m mi ng, l i là m t kim l y máu. "Nghe nói cô vì c u v hôn phu c a mình, ñi c u Di p Chính Th n..." N a câu sau cô y không nói ti p, b t quá ánh m t l nh như băng làm câu sau ý t bi u ñ t r t rõ ràng. Trư c m t cô y, tôi cũng không t t y u gi thanh cao."ðúng." "Cô làm như v y ñ i v i anh y công b ng sao?" V n ñ này h i r t hay. Cũng may... Tôi cũng mu n h i! "D ti u thư, trư c kia cô ch t o cho tôi nhi u hi u l m như v y, ñ anh ý h t ñư ng ch i cãi, ñ i v i anh công b ng sao?"

S c m t D Nhân cũng không thay ñ i, th n nhiên tr l i tôi: "ðó là ñi u tôi ph i làm, là ch c trách c a tôi." Cô nàng này, tôi gi n ñ n n i ph i hít vào ít khí l nh. Cô ta di n trò trư c m t tôi, ñem tôi cùng Di p Chính Th n mà ñùa gi n xoay quanh, hi n t i còn t nhiên dõng d c nói cho tôi bi t, ñây là ch c trách c a mình. Tôi bình ph c m t chút l a gi n ng p tràn, cũng h c cô y mà l nh nh t m m cư i."Cô hôm nay t i ñây, l i mu n th c hi n ch c trách gì." ðôi m t cô y chăm chú nhìn vào m t tôi."Tôi mu n h i cô m t câu: cô thích Di p Chính Th n, hay là thích v hôn phu?" Cô y th t bi t ñâm kim vào ch ngư i ta ñau. Gi ng như th i kh c này c ý nh c nh tôi: tôi vì m t ngư i thanh niên khác l i cùng m t thanh niên khác n a trên giư ng, hai ngư i này, tôi m t ngư i thì không buông tha, m t ngư i thì th c xin l i. Cô gái l i h i như v y, tôi phi thư ng mu n bi t th i gian Di p Chính Th n cùng cô y m t ch thì tr i qua m i ngày như th nào. Tôi nh n không ñư c cũng th y ñ ng tình v i anh. Tôi v n có th không tr l i, th nhưng không cam lòng b i vì nhi u l n thua b i cô y, b cô y nói á kh u không tr l i ñư c. "Tôi thích ai không tr ng y u!" Tôi nói: "Quan tr ng là Di p Chính Th n thích ai... Cô quen bi t anh y hơn mư i năm, cô ph i so v i tôi hi u rõ anh y hơn, không…b ng…c m…thú… " S c m t D Nhân thay ñ i, lúc ñ lúc tr ng, cu i cùng, ng ñi u m m nhũn."Tôi t i tìm cô, không có ý t gì khác, tôi ch là mu n bi t cô nghĩ như th nào. Di p Chính Th n th t s yêu cô, vì cô cái gì anh y ñ u làm.. Cô ñã làm anh y b thương m t l n, ñ ng làm thương anh y thêm l n n a." "Anh y không thương t n tôi, tôi li n tri túc."

D Nhân cư i kh m t chút, ñi v phía c a."Cô căn b n không hi u anh y." Tôi không th ph nh n, hai gi trư c, tôi th m chí không bi t Di p Chính Th n là m t quân nhân. Tôi như th nào mà có kh năng hi u anh! ðưa D Nhân ñi, tôi gi ng như tr v sau m t cu c chi n, s c cùng l c ki t. Chi n tranh gi a n nhân không có th ng b i, ch có lư ng b i câu thương. V a ñ nh ngh ngơi m t chút, ñi n tho i l i vang lên, s hi n th là c a m tôi. Tôi ti p kh i ñi n tho i, v a mu n nói chuy n, nghe th y bên trong ti ng n c n ñ t quãng. "M ?" "Cha con tim ñ p th t thư ng, t i phòng c p c u..." Tôi c m th y giây th n kinh cu i cùng cũng ñ t ño n, trư c m t m t m nh t i ñen. "Cha con g p b n vi n ki m sát nói, nói Chung Thiêm có kh năng ph i ng i tù, ít nh t cũng sáu b y năm... Cha con l p t c,..." Trong ñi n tho i ch còn nghe th y ti ng khóc. Tôi không th h ng m t, không th . C ng r n v i chút khí l c cu i cùng, an i m : "M , ñ ng khóc. Không có vi c gì , Chung Thiêm không có vi c gì, cha cũng không sao, con l p t c tr l i." Mù m t, l i ng i ô tô, hơn mư i m t gi ñêm hôm ñó, tôi ch y t i b nh vi n. Cha tôi v a m i v a ng , tay m l iñ . bên c nh ông, v a th y tôi ánh m t

Cha m to m t, ñôi môi rung ñ ng m t chút, ñưa tay v phía tôi.

Tôi hi u ñư c ý t c a ông, c m tay nói."Cha, ñ ng nghe ngư i khác nói lung tung, b n con t i B c Kinh nói... Chung Thiêm không có t i, anh r t nhanh có th ñư c th ra." "Có ph i th t v y hay không?" M tôi v i h i. "Th t s , th t s ." Tôi ng i xu ng, nh gi ng nói: "B n con là thư ng tá quân khu, anh y quen ngư i bên ñó. C p trên ngư i ta nói v án này v i Chung Thiêm không quan h ..." "Thư ng tá quân khu B c Kinh? Ch c v r t cao a."

"ðúng v y, r t cao. Anh y nói không có vi c gì, kh ng ñ nh không có vi c gì." ... Cha ng an n, m tôi ng i trên giư ng ng l i, tôi ng i ngoài c a b nh vi n, ch tr i sáng. N a ñêm hai gi , tôi g i ñi n tho i cho Di p Chính Th n. Anh không nói chuy n, nhưng tôi có th nghe th y ti ng hít th c a anh, ngưng tr ng. "Em nên làm sao bây gi ?" Tôi không ñ u không ñuôi h i. Anh r t c c m mi ng."Anh có th làm gì cho em ñây?" ðau ñ n tê tâm li t ph , tôi r t c c khóc ra, m i áp l c s h u\ ñ u theo nư c m t phát ti t ñi ra, nguyên lai khóc cũng là chuy n r t h nh phúc. "Em ch anh, anh ñi tìm em!" Tôi l c ñ u, tuy r ng anh nhìn không th y."Em Trong ñi n tho i l ng im vài giây. Sau ñó l i l p l i l n n a: "Em ch anh, anh ñi tìm em!" Nam Châu." gh dài

Chương 35 : V t áo bóng tùng
"Em ch anh, anh ñi tìm em!" Nh ng l i nói này gi ng như l a nóng làm cháy màng tai tôi. Vì cái gì, b t lu n tôi nơi nào, b t lu n chúng tôi cách xa nhau r t xa, tôi th y chung c m giác ñư c s t n t i c a anh, r t g n. Th nhưng m i khi chúng tôi g n trong gang t c, dù cho thân th m t h p không còn m t khe h , chúng tôi ñ u không th chân chính có ñư c nhau. Tôi m t chút n a thì th t ra: em ch anh! Trong ñ u ñ t ng t nghe th y m t ti ng nói khác c c l nh: "C u anh y c u v hôn phu c a cô, ñ i v i anh y công b ng? Anh y yêu cô, vì cô cái gì anh y cũng dám làm.. Cô ñã làm anh y b thương m t l n, ñ ng làm thương thêm m t l n n a." Câu nói v a ñ n mi ng tôi gian nan mà nu t tr v , ñ i thành nói: "Không c n." Nói xong, tôi không cho mình có cơ h i ñ i ý, r t nhanh c t d t ñi n tho i. D Nhân l i th ng, l i ch trích c a cô y r t cu c kh m vào tâm trí tôi, tr thành ma chú làm tôi lúc nào cũng kh c kho i không thoát ra ñư c. ** ðêm l nh b c, tôi ng i trên gh dài, m ñi n tho i ra tìm trong danh b , gi ñi gi l i m t l n, l i m t l n, v n tìm không th y ngư i nào có th nh

v . Rơi vào ñư ng cùng, tôi ñành quy t ñ nh ch tr i sáng r i ñi tìm lu t sư nói chuy n, th o lu n m t chút v k t qu v án này có kh năng phán quy t, h i l i lu t sư xem tôi làm như th nào ñ ch ng án, t l th ng là bao nhiêu. M t tia s m mai hi n ra, b u tr i tr nên vô cùng trong tr o. M t ngư i m c quân ph c màu xanh ñ ng trư c m t tôi, ánh sáng vàng r c r làm hình dáng anh mơ h , nhưng l i chi u rõ lên hàng cúc áo ch nh t , trông th t huy hoàng. Ng i gh dài, tôi lăng lăng ng ng ñ u lên, nhìn không rõ gương m t, trong ñ u hung hăng run lên m t cái. Ngón tay thon dài d ng trên m t tôi, lau ñi nư c m t l nh l o, ñ cùng hương v tôi v n còn chưa quên. m

Trong lúc tôi g n như tuy t v ng, ngư i tôi khát v ng nh t như t trên tr i giáng xu ng ñ ng trư c m t tôi, ch có th nói ñư c hai ch : c m ñ ng! Li n gi ng như cơn mưa ñêm nhi u năm trư c, th y anh b thương ñ ng trong mưa... "Anh?" Tôi kinh ng c mà ñ ng lên, m to hai m t, v n không th tin vào m t mình."Anh như th nào... ch này?!" "GPS." Di p Chính Th n nh nhàng bâng quơ tr l i."H th ng ñ nh v toàn c u." B u tr i cu i thu, trong su t m t màu xanh lam. Tôi không nói gì mà nhìn anh, ñích xác không nói gì. Mư i ngón tay sau lưng ñem h t toàn l c mà n m l i, tôi s chính mình tr nên không kiên ñ nh, s li u lĩnh mà ôm th t lưng c a anh, nói v i anh tôi nh anh r t nhi u. "Anh có th làm cái gì cho em ñây?" Anh thăm dò có vài ph n s u lo, ti ng nói anh gi ng như thanh ki m s c ñâm th ng phòng tuy n trong lòng tôi.

"Có tin t c c a Chung Thiêm, kh năng b phán quy t, sáu b y năm." Tôi cúi ñ u, không dám nhìn m t anh. Nhưng tôi còn th y ng c anh ng c ph p ph ng m t chút, nghe th y hô h p n ng n . "Vì h n, em t i c a b nh vi n ng i c m t ñêm!" "Ân." Vì n Chung Thiêm, tôi ng i m t ñêm ch này ng i, có th là vì Di p Chính Th n, tôi không bi t ñã ng i ch này bao nhiêu ñêm, tôi không mu n nói cho anh, vĩnh vi n không mu n nói cho anh. Anh li c m t nhìn tôi, khóe mi ng dương dương t ñ c mà ñùa c t."Không ph i em nói bao nhiêu năm ñ u có th ch sao?" Tôi c ngư i vô l c, ch m rãi ng i tr l i trên gh . "Em có th ch , bao lâu ñ u có th ch ... Nhưng em s cha em ch không ñư c." Tôi l y tay ñè l i cái trán, xoa xoa."Cha em b b nh, ung thư d dày, m y năm nay toàn s ng nh b ng s d ng hóa ch t x tr ñ nh kỳ, t bào ung thư không có hoàn toàn bi n m t. L n này nghe Chung Thiêm s ng i tù, tinh th n ông suy s p…Em s …" Di p Chính Th n r t cu c không cư i n a, anh cũng là m t th y thu c, gi ng như tôi bi t rõ ràng ngư i b ung thư, tinh th n tr ng thái tr ng y u bi t bao nhiêu. "Th c xin l i!" Anh ñưa tay ôm lên b vai tôi không ng ng co rút, c c l c an i tôi. "Cha em nói ông mu n xem em m c áo cư i, có th ôm m t ñ a cháu ngo i, ông li n th a mãn r i…Em không bi t ông có th ch ng ñ ñư c bao nhiêu năm, em không th ñ ông ñ i lâu thêm n a." C c m t vàng gi u trong lòng r t c c nh ra."Di p Chính Th n, anh giúp em m t l n ñư c không, giúp em nghĩ bi n pháp ñ Chung Thiên không ph i ng i tù." "ðư c!" M t ch , kiên ñ nh h u l c. Anh l y ñi n tho i di ñ ng ra, ch n trong danh b r i g i cho ngư i nào ñó.

ði n tho i th t lâu m i có ngư i nh n, ti ng m ng ch i còn bu n ng mông lung không chút khách khí."D a vào, chú mày g i ñi n tho i có th nhìn th i gian có ñư c không?!" Ngư i này cũng quá th , r t không n tình! Di p Chính Th n li c tôi m t cái, x u h mà kh kh , che l i di ñ ng, ñi ra xa tôi m t chút. ðơn gi n hàn huyên vài câu, anh c t ñ t ñi n tho i, tôi kh n c p ñi ñ n bên c nh anh."Làm sao v y? Có ph i r t khó khăn?" "Không khó, anh y c n hi u bi t m t chút tình hu ng, t i nay tr l i anh." "Chuy n này, anh ta nh t ñ nh có th giúp sao?" "ðương nhiên, anh l y nhân cách ñ m b o." Anh xoa xoa tóc tôi."C u không ra v hôn phu c a em... Anh ñ n cho em m t ngư i." S m áp quen thu c, trêu ñùa quen thu c, ám mu i quen thu c, tôi b ng t nh như căn nhà tr nh kia, g p l i v m t cư i x u xa c a Di p Chính Th n. Nh t th i tim ñ p nhanh, không k p suy nghĩ ñã th t ra."ð n? !M t v n anh cũng không ñ n n i anh y." Tay anh ñ t ñ nh ñ u tôi cương l i, v n v o.

Khóe mi ng run r y. Tôi n n cư i, ti ng cư i t ñáy lòng. Sau ñó, anh cũng cư i, n ng s m chi u vào trên m t anh."Em v n như v y, thích nói mát!" "Anh c t tin mù quáng như v y sao?" "Ch c n anh hi u em." Tôi cúi ñ u, n i tâm than nh : ñúng v y! Anh hi u tôi, trên ñ i này không ai hi u tôi hơn anh.

T i c a b nh vi n ng i trong ch c lát, ñ i cho ánh m t không còn ñ , Di p Chính Th n ñi mua m t gi qu cùng hoa tươi, cùng tôi ñi vào phòng b nh. Cha tôi ñã t nh, ñang truy n d ch, s c m t v n không t t, nhưng tinh th n tr ng thái t t hơn r t nhi u. M tôi th y chúng tôi vào c a, ñ ng lên, kinh d ñánh giá Di p Chính Th n, cùng v i b quân trang trên ngư i anh. "M , ñây là b n con." Tôi tr nh tr ng gi i thi u: "Di p Chính Th n, anh y m i t B c Kinh l i ñây." "Cháu chào cô!" Di p Chính Th n không kiêu ng o không si m n nh mà cúi ñ u chào, buông ñ trong tay ra, m t thân khí th b c ngư i khi n m tôi có chút co qu p. M tôi cu ng quít xê d ch gh d a."Xin chào, ng i ñi." Cha tôi ch ng tay xu ng giư ng xê d ch thân th , không ñ i tôi k p ph n ng, Di p Chính Th n ti n lên giúp ñ ông, thu n tay ñi u ch nh góc ñ g i ñ u. Sau ñó, anh ng ng ñ u quan sát c n th n máy ñi n tim bên giư ng trong ch c lát, l i nhìn k m t chút bình thu c ñang truy n d ch, hơi chút nhíu mi."Bác trai, tim bác không t t, t n l c h n ch ho t ñ ng." Ng ñi u anh m áp, bi u tình thân thi t, m c dù không khoác áo choàng tr ng cũng v n bi u l m t cách t nhiên v tao nhã c a m t bác sĩ. Th y bi u tình kinh ng c c a cha m , tôi v i gi i thích: "Anh là sư huynh c a con t i Vi n y h c Ph n ñ i..." Nghe ñư c hai ch "Sư huynh", Di p Chính Th n b ng nhiên quay ñ u, ánh m t giao v i ánh m t tôi. ði n quang h a th ch va ch m, vài giây th t th n, tôi quên m t còn nói thêm cái gì phía sau. Cha m tôi li c m t nhìn nhau, m t l n n a l i ñánh giá Di p Chính Th n, bi u tình n n l ra s u lo.

Kỳ th t, tôi lúc còn Nh t B n, t ng ñ c p cùng hai ngư i v m t v sư huynh c nh phòng, ñ i v i tôi phi thư ng chi u c , sau ñó m tôi cũng thư ng tán g u, th nh tho ng h i thêm vài câu. Sau khi t Nh t b n tr v , tôi không cùng b t lu n v i ai nh c l i Di p Chính Th n, l i càng không dám nh c t i c m tình không th l ra ngoài ánh sáng. M tôi có l n h i "Con cùng sư huynh bên Nh t B n, còn có liên h không?" Tôi ñáp: "Không có." Có nh ng lúc, không c n ph i nói ra, trong lòng m i ngư i bi t rõ ràng. T ñó v sau, cha m tôi không bao gi h i n a, m t lòng tác h p tôi cùng n Chung Thiêm. ... "B n con nói t i hôm qua là h n sao? " M h i tôi. "Ân." Tôi g t ñ u, th y trong phòng b nh không có ngư i ngoài, th p gi ng nói: "Chuy n c a Chung Thiêm cha m không c n lo l ng, anh y s giúp ñ ." Nói xong tôi l ng l ñ n g n Di p Chính Th n, kéo m t chút v t áo c a anh, anh lĩnh h i."Bác trai, bác gái, hai bác không c n lo l ng. B n cháu v a v n ph trách v án này, anh y nói n bí thư không có tham d vào v này, tìm Chung Thiêm ch vì hi p tr ñi u tra. V ph n tin t c bên ngoài, hai bác ñ ng d tin, k t qu cu i cùng chưa có, ch ng t ñ u là tung tin v t." "V án này khi nào có th ñi u tra xong?" Cha tôi v i h i. V án này ngư i liên l y r t nhi u, th c s ph c t p, trong ch c lát s không xong. B t quá, b n cháu d n dò là ñ i v i n bí thư s ñ c thù chi u c , n bí thư t t l m, vài ngày n a cháu có th an bài cho các bác ñi thăm h i." L i nói d i c a anh vô cùng chân thành tha thi t, ngay c thiên chuy bách luy n như tôi ñ u thi u chút n a tin, hu ng chi cha m tôi. "V y là t t r i, v y là t t r i." Cha tôi cu i cùng nh nhàng th ra, v i vàng nói t ."Vi c này còn phi n cháu." "Bác ñ ng khách khí, cháu không h tr cái gì."

Khách sáo vài câu, v a v n y sĩ trư ng ñ n ñây, Di p Chính Th n h i b nh tình, c n th n mà h i v tình hu ng dùng thu c. Di p Chính Th n ra ngoài g i ñi n tho i, m kéo tay tôi."Băng băng, h n có ph i là sư huynh c nh phòng con kia không?" "Nga." Không dám ñ i m t v i ánh m t nghi ng c a cha m , tôi l p t c nói sang chuy n khác."Cha m ăn cơm không, con ñi mua b a sáng." "Cha m ñã ăn r i." Cha nói: "Con trư c ñưa h n ñi ăn chút gì ñi." "ðư c, gi a trưa con l i ñây xem cha. " V a ra ñ n trư c c a, m ñu i theo, nh gi ng d n dò vào tai tôi: "Chung Thiêm còn ng c giam, con ñ ng cùng ngư i ta thân c n quá, b nh vi n này nhi u ngư i ñ ý, nh có ngư i nói linh tinh." "Con hi u ñư c." Thu th p c m xúc lung tung xong, tôi ñi ra c a. Di p Chính Th n còn g i ñi n tho i."ðây là lo i thu c t t nh t trư c m t sao?" Tôi ñ n g n chút, nghe th y anh nói: "ðư c, trong ch c lát tôi sai ngư i nh n l y. Cám ơn!" Cúp ñi n tho i, h n l i g i thêm cu c n a, d n dò ngư i khác bu i chi u ñi tìm Lý trư ng khoa n i c a b nh vi n Qu c t l y thu c, nh n l y r i ñưa ñ n b nh vi n nhân dân Nam Châu, tên thu c là ti ng nư c ngoài, tôi không nghe h t, th nhưng l i bi t b nh vi n Qu c T B c Kinh là chuyên tr xu t huy t não. Nói không rõ là tư v cái gì, ch c m th y anh ñ i v i tôi r t t t, mà tôi căn b n vô l c có th ñáp l i anh ph n tình c m này. "ð ng phi n toái, b nh vi n ch em ñi u ki n ch a b nh cũng khá t t." Tôi ñ i v i cu c ñi n tho i c a Di p Chính Th n v a xong nói."Cha em dùng thu c cũng là thu c nh p kh u." "Ngư i b nh tim không nên truy n d ch nhi u, d a vào tình hu ng thân th c a bác trai, ñ i thành thu c u ng có v t t hơn."

"Nhưng là, bác s Tr n..." Anh c t d t l i tôi nói."Bác s Tr n so v i ch nhi m khoa Lý y thu t cao minh sao?" Tôi nu t xu ng câu nói k ti p. Lo l ng ñ n trình ñ ch a b nh c a b nh vi n ch tôi t i cha, tôi quy t ñ nh không c tuy t h o ý c a anh. Dù sao, thân th c a cha tôi là quan tr ng nh t. *** Ăn xong ñi m tâm, tôi ng i trên xe Di p Chính Th n. Anh h i tôi có mu n quay tr v b nh vi n hay không, nh l i l i d n dò c a m tôi lúc g n ñi, tôi l c ñ u. Anh kh i ñ ng xe, chưa nói ñi ñâu, tôi cũng không h i. Hai ngư i sóng vai mà ng i, l n này ng n ng i g p nhau, ñi b t c ñ a phương nào cũng không quan tr ng. Chi c SUV màu tr ng v ng vàng ñi trên ph dài, không gi m t c cũng không chuy n bi n, ch y nhanh qua m t ngã tư ñư ng m nh dài h p quen thu c. Tôi không nói l i nào, anh cũng không nói. Không bao lâu, xe t n i thành ch y vùng ngo i thành v ng ngư i, cu i cùng ch y nhanh vào m t r ng cây. Không còn ñư ng phía trư c anh m i d ng xe. Gió thu tiêu diêu, cành lá khô r ng, toàn c nh g i lên n i tâm thê lương. Anh không nói m t l i xu ng xe, ng a ñ u nhìn b u tr i lúc m m t lúc sáng t , bóng cây loang l d ng trên v m t cô ñơn c a anh. Tôi ñi lên phía trư c, bư c trên lá cây ñã b anh d m lên. Th gi i gi ng như ch còn l i có hai ngư i chúng tôi, cùng m t vùng lá cây khô héo úa vàng, sương s m ñ ng trong su t.

N u có th , tôi nh ...quá… t sau lưng ôm l y anh, ôm ch t l y. Nhưng, không th ! Tôi nghĩ nói chút gì ñó, ñánh v không khí tr m tính không thông hít th ghê ngư i, th t s tìm không ra ñ tài, tôi nói ra câu ñ c bi t vô nghĩa."Th c xin l i, em không nên c u xin anh h tr ." Anh ch n ch m t chút, quay ñ u tr l i, cư i xoa xoa lên tóc tôi."Anh c u còn không ñư c." N u không ph i là ñ ng tác vô cùng thân thi t, tôi thi u chút n a ñã quên: tôi c u anh h tr t trư c cho t i này ñ u là có ñáp tr . Mà Di p Chính Th n nghĩ mu n cái gì, tôi là bi t rõ ràng. Có thù lao còn có thư ng, ñ u năm nay s m không có ràng bu c lao ñ ng. Tôi trong lòng t mình an i: ph ng ch ng h ng h nh vư t tư ng cùng v i làm ti u tam không sai bi t l m, l n ñ u tiên không ch u n i, l n th hai thành thói quen. Nói không ch ng, còn có th nghi n. "Suy nghĩ cái gì?" Không bi t khi nào, m t c a anh g n trong gang t c, th ra hơi th phun bên môi tôi. Tôi sau khi quay m t ñi, nhìn vài t m lá thu b gió cu n theo."ðang nghĩ em làm th nào ñ báo ñáp anh." ð tài này làm hô h p c a Di p Chính Th n lâm vào ki m hãm, l p t c l i t i g n tôi thêm m t ít, trên m t l ra n cư i x u xa v a quen thu c l i v a xa l ."Anh thích nh t tính cách tri ân ñ báo c a em." Này là r ng cây không ngư i, gió l nh phơ ph t. Hơi th c a anh như d a ngư i, càng ngày càng ñ m hơn. Anh ngày càng d a vào g n, tôi lui ra phía sau, l i lui ra phía sau, lưng d a vào trên thân cây. Da b v cây n t n ch m vào l p v i qu n áo.

Hai tay c a anh ch ng ñ hai bên thân cây, ñem tôi nh t vào trong lòng anh. "Anh?" Anh ngo c ngo c khóe môi, nói vào bên tai tôi: "Anh nh rõ, em ñã nói... Có m t ngày n u anh m c quân trang, em s gi i nút th t giúp anh, t ng cái, t ng cái…nên vì anh c i quân trang, c i m t thân trang nghiêm th n thánh… " Hô h p c a tôi r i lo n, ng c ph p ph ng k ch li t. B quân ph c v a v i anh làm cho ñư ng cong kiên cư ng v lên tư th oai hung b ng b ng ph n ch n, r ng r ánh hào quang. Cúc ñóng kín ph ng ph t như giam c m t do c a anh, ñúng như anh hình dung, b quân ph c này th c ñ p kìm hãm anh l i cho nên ðư ng cong th ng ch ph c ñem h n kiên cư ng ñư ng cong v b ngoài tư th oai hùng càng l ra h p d n c a d c v ng b kìm ch .... "Hi n t i anh cho em cơ h i." Ti ng nói c a anh n ng ñ m ý cư i. Tôi nu t nu t nư c mi ng."T i... nơi này?" Cái tôi g i là báo ñáp không có nghĩa là ñ a ñi m này, lúc này. Anh cư i mà không nói, ñáp án không c n nói cũng bi t. T bi t không còn ñư ng th i lui, tôi run tay ñưa ra, ñ u ngón tay v a ch m vào chi c cúc l nh, m t c nhi t nóng như lưu thông kh p toàn thân. Tôi như b ñi n gi t rút tay v , c c l c hít th không khí. Anh c m th y m mãn thư ng th c lòng ngư i ho ng h t, ñùa gi n ý v trêu ngươi d c tình. Nhìn sang cây c i r m r p che khu t b u tr i xanh, nhìn ra lá r ng ph kín m t kho ng ñ t, tôi cũng hi u ñư c ch này màn tr i chi u ñ t, anh không dám làm chuy n gì x u xa. Nhi u l m chính là trêu t c tôi, nhìn xem b dáng x u h vô cùng c a tôi.

Vì th tôi th y tho i mái hơn, l i ñưa tay, ñ u ngón tay nh nhàng c i cúc áo phía trên c anh, lòng bàn tay ñ y m hôi, móng tay th nh tho ng x t qua da th t vùng c anh. Ý cư i trên mi ng anh d n d n bi n m t. Nút áo ch c tháo xong, n a c áo rơi xu ng như mê ho c, tinh th n tôi không kh i rung ñ ng, giương m t ngóng nhìn thăm dò suy nghĩ c a ngư i ñ ng phía trư c. Ánh m t c a anh cũng không còn bình tĩnh, m t cái gì ñó gi ng như ng n l a lưu ñ ng nơi ñáy m t. Chi c cúc th hai v a buông ra kh i tay, tim ñ p càng lúc càng nhanh, hô h p c a anh càng ngày càng n ng n . Chi c cúc th ba c i b , ti ng gió hòa cùng hô h p h n lo n c a chúng tôi. Tôi v a mu n c i chi c cúc th tư, Di p Chính Th n ch t ñưa tay ra n m l y c tay tôi, ñem n lên thân cây phía sau ngư i, làm ti ng hít th ñ y l a nóng b n ra b n phía, dư i thân là v t c ng r n không xa l ñ t trên ngư i tôi. Tôi ho ng, th y trong m t anh tràn ñ y d c v ng thì c kinh, m t c ñ ng nh cũng không dám. Rõ như ban ngày th này, tr i ñ t sáng chói, anh s không th c s mu n... Anh th t sâu mà hít th không khí, nhìn v phía cây n hi n xa xa, phong c nh mênh mông. Tôi nh nhàng th ra, th l ng thân th ñang bu c ch t, th y chính mình may m n tránh ñư c m t ki p, d c v ng tr i lên ñã k p ñào thoát. Anh ngoài ý mu n cúi ñ u, ñôi môi nóng b ng t i trên c tôi. B ñ u lư i anh cu n cu n n i lên ma ng a nhanh chóng lan tràn, tôi không kìm ch ñư c ng ng ñ u lên, móng tay c u ch t vào v cây c ng và loang l . Anh vén m t bên tóc tôi, d ng tai tôi, v ôn nhu hi m th y. sau tai, ñôi môi trư t theo hình dáng

Có kh năng tôi ñã quen anh ñiên cu ng cùng dã tính nay anh thình lình l i ôn nhu làm cho tôi c ngư i không thích nghi n i, tôi v n v o thân th , cũng không bi t là mu n ñ y anh ra hay mu n sát g n anh hơn. Anh hôn ñ n nh p tâm, buông ra m t c tay c a tôi, dùng ngón tay lư t trên tóc, trán, ch m rãi lư t qua má v thành m t ñư ng xu ng dư i, không nhanh không ch m làm khiêu chi n ñ n c c h n. Tôi nh m m t l i, rõ ràng mà c m giác ñư c ngón tay anh tác ñ ng lên t ng ñi m th n kinh m n c m trên thân th tôi, mãi ñ n lúc khi ngón tay d ng l i ph n m m m i trư c ng c. Tôi không nói "Không c n!", "Không ñư c!", cũng không có giãy d a cùng phóng kháng, kinh nghi m dĩ vãng s m ch ng minh ñ y ñ r i, khi nào anh mu n, m i s ch ng ñ i ñ u là phí công, tôi không c n ph i c làm ra v . N u mu n anh buông tha, tr phi chính anh mu n. V n tư ng r ng n u tôi nh n nh c ch u ñ ng có th làm cho anh m t h ng, ai ng hưng trí c a anh ch tăng ch không gi m, ngón tay nh nhàng v n nh t i ng c tôi càng ngày càng như nghi n. Hô h p phun t i sau tai tôi, cu n cu n như l a cháy, nhè nh th m t n xương.

Chương 36 : B u tr i yêu thương
M t c m giác tê d i t phía dư i ñi lên, mư i ngón tay tôi b u ch t vào v cây thô ráp, c c l c ch u ñ ng.

Tôi bi t Di p Chính Th n ñang ch ñ i cái gì, cho nên b t lu n anh có khiêu khích như th nào, tôi th y chung nh m m t l i, không ph n kháng, cũng không ñón ý nói hùa, m c cho anh mu n làm gì thì làm... Anh th y tôi c ý không hùa theo, tôi càng không ph n kháng, anh càng không d ng l i, trư t lên ñôi môi tôi, gi ng như con bư m lưu luy n ñ u vào.... ð u óc tôi càng ngày càng h n ñ n, thân mình càng ngày càng như vô l c, hai chân gi ng như gi m ph i ñám mây, nh b ng. Khi ñ u lư i anh ñ y ra kh p hàm ñang c n ch t c a tôi, ñ ng ch m ñ n ñ u lư i tôi, tôi hoàn toàn không ñ ng v ng, ph i ôm vào th t lưng anh m i có th mi n cư ng ñ ng v ng. này th i kh c m u ch t, ñi n tho i c a Di p Chính Th n vang lên. Tôi như t nh m ng, m m t mà ñ ng th ng ngư i. Anh như không nghe th y, tay v n quanh t i trên ng c tôi, trêu ch c ng n l a nơi ñó. "Anh có ñi n tho i kìa." Tôi thôi thôi tay anh, ti ng nói ñúng là m m ách. "Anh có v i vàng gì ñâu." Anh ñưa tay tôi bám vào hông anh, ti p t c ñ ng tác v a nãy. ði n tho i m t l n, l i m t l n vang lên, tôi vô cùng b i ph c ngh l c ñ i phương, ñơn gi n ñưa tay ñ n túi qu n anh, giúp anh l y ra. V a nhìn th y màn hình di ñ ng lóe ra tên— D Nhân. Tôi v n ph n h i h n, h n không th chém bàn tay nhi u chuy n c a mình. C m nh n ñư c v c ng ng c c a tôi, Di p Chính Th n t m d ng li c m t v phía màn hình di ñ ng, hơi suy nghĩ m t chút, ti p nh n ñi n tho i t trong tay tôi, ngón tay hơi trư t m t chút, ñem ñi n tho i ñ t bên tai. B i vì ñ ng g n nên ti ng nói c a D Nhân nh , l nh như băng có th nghe rõ ràng."Báo cáo c a anh c p trên ñã phê chu n.."

"Ân." Anh b ng gi ng mũi h m t ti ng, b i vì môi v n b n t i m t trên môi tôi. "Chi u nay anh có th i gian không, chúng ta ñi làm th t c ly hôn." Nghe th y câu này, tôi hơi gi t mình. Tuy r ng Di p Chính Th n ly hôn hay không v i tôi không còn ý nghĩa nhưng tôi v n hung hăng tr ng m t m t cái v i ngư i thanh niên ñã k t hôn này, dùng s c ñ m m t cái. ðôi môi Di p Chính Th n r t c c lưu luy n r i ñi, tr l i ñi n tho i: "Không có th i gian, tôi ñang t i Nam Châu." ði n tho i ñ u bên kia sau m t lúc không có âm thanh. Di p Chính Th n cũng không ñ ý, ôm tay tôi ch t thêm m t ít, m t chôn vào hõm vai tôi, c n m t cái vào vành tai tôi. ðau ñ n ngoài ý mu n, tôi không kh i kinh hô m t ti ng."A!" M t ti ng này, phá l m t h n, ngư i không mu n nghĩ cũng khó. Anh nghe xong, v m t cư i th c ác ý. Tôi qu th c h n ñ n nghi n răng nghi n l i, nhưng ng m l i thì cô gái ñ u ñi n tho i bên kia có l còn ng a răng hơn c tôi, so v i tôi càng mu n c n ch t anh, lòng tôi t nhiên th y t t h n lên. Trong ñi n tho i truy n ñ n ti ng D Nhân c c l c ñè th p."Ch ng nào anh tr v ?" "Không nh t ñ nh..." Anh c ý ñem ti ng nói c a mình kéo dài ra. "Kia ch anh tr v r i nói sau." "Không ph i là lĩnh gi y ch ng nh n ly hôn sao, cô có r nh thì ñi lĩnh , không r nh li n ñ cho ngư i khác ñi lĩnh." "Anh? !" D Nhân r t cu c kh ng ch không n i, ti ng nói cao hơn ."Pháp lu t quy ñ nh ly hôn c n song phương trình di n, song phương ký tên." "ð ng l y pháp lu t áp tôi. Lúc trư c ai thay tôi ký gi y ch ng nh n k t hôn , cô ñ cho ông ta ký thêm l n n a.."

Tr l i anh là ti ng ñô ñô c t ñ t liên l c. Nghĩ ñ n D Nhân, m t cô gái l nh lùng và bình tĩnh như v y b anh làm cho gi n d ñ n qu i c ñi n tho i, tôi ñ i v i Di p Chính Th n sùng bái l i càng gia tăng. Mà ngư i nào ñó l i không thèm ñ ý chút nào, di ñ ng ném vào túi, nâng ngư i tôi lên, hơi híp m t cư i v i tôi."Nha ñ u, em bây gi còn cho r ng v ch ng anh c m tình t t l m sao?" Tôi l c ñ u. Ra v th c không xong, ngay c ch ký t i ñơn xin ly hôn còn không cho, Di p Chính Th n ñ i D Nhân làm ñư c r t tuy t . V ph n anh vì cái gì ñ i v i m t cô gái yêu mình l i cùng ba năm s m chi u chung mà v n tuy t tình như v y, tôi không nghĩ ra... Chính còn ñ m chìm trong ngàn v n c m khái, thân th truy n ñ n m t tr n ma ng a mãnh li t, nguyên lai anh l i b t ñ u ti p t c chuy n tình v n chưa xong, th a d p tôi không chú ý, ngón tay theo v t áo tôi v i ñi vào. Vu t ve qua l p qu n áo tôi còn khó có th ki m ch , gi da th t cùng da th t tr c ti p ñ ng ch m, tôi toàn thân run r y, mi ng ñ ng lư i khô. ð u ngón tay anh hơi l nh hư ng lên trên, tham ti n vào ch sâu trong áo ng c, khéo léo n m lên ch g lên, nh nhàng mà xoa nh ... Thân th v ng v , không ch nào d a vào, không mu n nhưng vô l c c tuy t, nghĩ mu n cái gì, nhưng l i không chi m ñư c... Tôi th c tình nguy n b anh n trên m t ñ t, tr c ti p ti n vào. ðau chút, thô b o chút, m t phen dây dưa li n xong, nhưng anh càng mu n dùng ñ ng tác thân thi t này mà tra t n tôi. Anh l i m t l n hôn lên ñ n, ñ u lư i xâm nh p, nh nhành cu n vào lư i tôi. Càng hôn càng mãnh li t, càng hôn càng h ng h c khí th . Tôi càng ngày càng như l c l i, hai tay hoàn toàn không ch u n i kh ng ch mà ôm l y th t lưng anh, thân th cũng b l a ñ t cháy, mau b nư c nu t h t, vô biên vô h n.

R t c c khu t ph c , ñ y m t là sương mù, tôi mang theo l i kêu g i."Sư huynh..." Anh v a lòng mà n n cư i. Ngay t i th i kh c này, ñi n tho i c a anh l i vang lên. Di p Chính Th n th p chú m t ti ng, c m l y ñi n tho i, v a th y dãy s , ngón tay trư t lên màn hình, gi n d r ng vào ñi n tho i r ng: "D a vào! Anh g i ñi n tho i có th nhìn xem th i gian ñư c không?" Trong ñi n tho i, ngư i g i ñ n ngh n n a ngày, ph n n m mi ng."U, cơn t c th nào m nh như v y?! Anh không ph i là ch m tr chú mày cùng ti u tình nhân thân thi t ch ?" Di p Chính Th n âm th m c n răng."Bi t anh còn g i!" Có ti ng cư i nh ñ y ám mu i thoát ra."N u không hai ngư i ti p t c, xong vi c anh bàn l i chuy n c a tình ñ ch chú...." M t ch u nư c l nh ñ xu ng dư i, tôi c ngư i c ng ng c, m i s nhi t tình ñ u d p t t. Di p Chính Th n li c sang tôi m t cái, buông tay ñang gi tay tôi, ñi thong th ra phía xa."Nói ñi." B n h hàn huyên th t lâu, tôi h t s c chăm chú l ng nghe, Di p Chính Th n ñ i th cũng là tr l i vài câu: "Ân!" "ðư c." "Em bi t." "ði!" Tôi không nghe ra là tin t c gì, t t c lo l ng ñ u hi n ra trên m t. Cu i cùng ñ i cho b n h tán g u xong, tôi v i h i: "Th nào?"

Anh c t ñi n tho i, cài l i chi c cúc áo."V hôn phu c a em s p ñư c th ra." "S p th ?" Tôi có chút không th tin ñư c."Anh không g t em ñi?" "Không có, v n là h n ch v án ñi u tra xong s th ngư i." Anh d ng m t chút, nói: "B n anh h tr dàn x p m t chút, ch c n có ngư i ñ m b o là h n s không ñào t u thì ngư i trư c tiên có th th ra." "Ai có th ñ m b o? Em có ñư c không?" Di p Chính Th n l c ñ u."ð b n anh, em không c n ph i xen vào ." "Anh y khi nào thì có th th ra?" "Em hy v ng h n khi nào thì th ra?" Anh h i l i, nhìn th ng m t tôi, trên m t anh ñ y mâu thu n cũng v ch mong. n Chung Thiêm r t c c không có vi c gì, có ý nghĩa tôi s không c n g p Di p Chính Th n, chúng tôi cũng s không còn liên h gì. Ngày này r i s t i, ch có ñi u s m hay mu n mà thôi. "ðương nhiên là càng nhanh càng t t, anh y không có vi c gì, cha em s yên tâm." Tôi nói. "V y còn em?" "..." Tôi sao l i không hi u ám ch c a anh. T khi g p l i khách s n, tôi h i l i chính mình vô s l n, n u không vì c u n Chung Thiêm, tôi còn có th cùng Di p Chính Th n dây dưa không rõ hay không, ñáp án là s không. M i chuy n ñã s m trôi qua, yêu sâu ñ m, thương càng sâu ñ m. B t lu n anh có bao nhiêu nan ngôn chi n, ñ u không th thay ñ i s thương t n là th t, không th thay ñ i s th t r ng tôi ph i ñ i m t v i trách nhi m cùng h a h n c a mình. Tôi cũng vô s l n h i qua chính mình, tôi có th vì n Chung Thiêm cùng v i ngư i con trai khác dây dưa? ðáp án v n là s không.

Tôi ñ ng ý t i phòng t ng th ng c i qu n áo, tôi có th thuy t ph c chính mình là nh n giao d ch quy n s c này, ch là vì ngư i kia là... Di p Chính Th n! ð i là ngư i thanh niên khác, cho dù n i tâm tôi có bao nhiêu nguy n ý hy sinh, thân th cũng làm không ñư c... Th y tôi do d , Di p Chính Th n c m tay tôi."Nha ñ u, cùng h n chia tay ñi." Chia tay? Nói d dàng. M c k v án này cùng n Chung Thiêm không quan h , ki p s ng chính tr c a anh t nay v sau là ch m d t, ñ i m t v i con ñư ng quan trư ng mù m trư c m t ñ i v i n Chung Thiêm mà nói, không th nghi ng là ñ kích trí m nh. Trong lúc tôi g p th i kỳ gian nan nh t, ba năm nhân sinh u ám nh t, anh y bên c nh tôi giúp tôi ch ng ñ , m t ñư ng giúp tôi ti n lên. Nay, anh y g p c a i trư c m t khó khăn, tôi xoay ngư i theo nam nhân khác, tôi còn có th làm ngư i sao?! Tôi m ngón tay c a Di p Chính Th n ra, ñi qua ngư i anh, lá khô dư i chân v v n. "Chung Thiêm cái gì ñ u không còn, em không th r i anh y." Anh ñưa tay kéo l y cánh tay tôi, ñem tôi kéo ñ n trư c m t "Em căn b n không b xu ng ñư c anh." Không h là ngư i h c quá tâm lý h c, anh s m ñem n i tâm c a tôi nhìn th u tri t vô cùng. Ho c là nói, này h t th y ñ u là anh thi t k t t, t ng bư c ép sát c m tình, tôi không ñư ng th i lui mà th a hi p, toàn b ñ u n m trong lòng bàn tay anh. Ngư i thanh niên như v y, bá ñ o cùng ôn nhu, n Chung Thiêm tao nhã căn b n không ph i ñ i th c a anh. Tôi ng ng ñ u lên, l nh lùng tr l i: "Chung Thiêm ñư c th ra xong, em không mu n g p l i anh." "Em có ý t gì?" Anh n i gi n."L i d ng anh xong, ñem ñá anh m t cư c văng ra?"

"Em nh không l m ñã nói, chúng ta ngay t ñ u chính là giao d ch, nh t thanh nh s ." “Em!" Tay anh càng n m càng ch t, cánh tay truy n ñ n ñau nh c, tôi thích s ñau nh c này, nó có th che d u n i ñau ch khác. "Di p tham mưu n u là c m th y ch u thi t, hôm nay em còn có ng v i anh m t l n, m t l n cu i cùng." Anh hít m t hơi th t sâu, c c l c áp ch t c gi n, t n l c ñ ng khí bình cùng."Anh mu n em, chưa bao gi vi 'M t l n cu i cùng', ba năm trư c ñây không ph i, ba năm sau l i càng không ph i." "ð i v i anh là..." Tôi t t kiên ñ nh mà nói v i anh: "Em ñem m i l n... ñ u tr thành 'M t l n cu i cùng'. Bao g m c l n ñ u tiên!" Anh gi n ñ n s c m t thay ñ i, khóe mi ng v n v o, tôi s t i m c co rúm l i m t chút. Cánh tay anh như kìm s t, gi ch t cơ th tôi, c ngư i tôi cơ h b anh bóp nát. Nhìn v m t c a anh, vô cùng có kh năng t i vùng r ng núi hoang dã này, nơi không có ngư i ñi qua, anh mu n ñem tôi gi t ngư i di t tích. Tôi ñang lo l ng có nên c u xin tha th thay không, anh gi ng như l a cháy lan ra ñ ng c mà hôn xu ng dư i. Tuy r ng nói là hôn nhưng ph i nói là c n xé ñúng hơn, hung mãnh tàn b o. Trư c m t tôi m t m nh t i ñen, cái gì ñ u mơ h , ch có g n bó r i r m gi a yêu và h n là rõ ràng. Nư c m t ch y xu ng, tôi không th l i l a g t b n thân, tôi yêu anh, dù là quá kh hay hi n t i, yêu hay h n, anh th y chung v n chi m toàn b tim tôi. Ch anh phát ti t ñ t c gi n, anh n m lưng tôi, nâng m t tôi lên."Nh k , có ph i l l n cu i cùng hay không, do anh quy t ñ nh!"

Tôi c n ñôi môi sưng ñ , nóng b ng, cũng không dám nói b t c m t câu ph n kích nào.

Chương 37 : Ơn nghĩa c a tình ñ ch
Di p Chính Th n ñưa tôi tr v b nh vi n li n r i ñi, t ñó ñ n này ñã hai ngày l i không th y xu t hi n, b t vô âm tín. Có m y l n, tôi g i vào ñi n tho i c a anh, nhi u l n do d , cu i cùng l i không n phím g i. Ch ng v ng ngày th ba, tôi ñang văn phòng bác sĩ vi t b nh án, anh ñ t nhiên xu t hi n trư c m t tôi, ánh m t n m t m i, quân trang nhàu nhĩ, nhìn qua có th th y hai ngày v a r i cũng không tiêu dao khoái ho t. Anh v a vào c a, ñi th ng vào v n ñ , nói cho tôi bi t: "S tình làm t t, ngày mai th ngư i, anh ñưa em ñi ti p h n." ð i v i m t v m t rũ l i l nh lùng c a anh, tôi không bi t nói cái gì có th bi u ñ t s c m kích c a mình, nhìn tay áo anh nhi m ít v t b n, th p gi ng nói câu: "Qu n áo ô u , ñ em giúp anh g t r a ñi." M t ñ o sáng r i trong m t anh thoáng hi n, trong s ch cùng m t m i trên trán anh ñ u tan rã, Di p Chính Th n ng i xu ng chi c gh ñ i di n tôi, ng khí không còn ñông c ng: "Ch y hai tranh lăng châu, m t ch t ñi ñư c. Có th tìm cho anh m t ch ngh ngơi trư c ñư c không.." "Nam châu không có khách s n năm sao." Mà Di p Chính Th n có s thích s ch s , tr phi khách s n năm sao s không ng , tôi nghĩ nghĩ."Không b ng, anh v nhà tr ch em ñi." Con ngươi ñen c a anh càng thêm s c s loá m t, ý cư i t i khóe mi ng hi n ra."Nha ñ u, cũng là em hi u rõ anh nh t."

Tôi buông bút trong tay ra, khép l i b nh án, không t giác n n cư i. Oán h n cũng b t ñ c dĩ hai ngày trư c, thoáng như ki p trư c. Tôi mang Di p Chính Th n ñ n nhà tr c a tôi. Vào c a, anh tùy ti n nhìn lư t qua, phòng nh kho ng ba mươi thư c vuông, v a xem hi u ngay. "Em không cùng cha m m t ch ?" V n ñ này anh h i có ñi m khó hi u, v ph n làm sao khó hi u, tôi nghĩ không ra. "ðây là b nh vi n phân cho các bác sĩ tr như chúng em, em th nh tho ng qua ñây l i." Nói xong, tôi cúi ngư i l y trong t gi y ñôi dép lê c a nam, v a mu n ñưa cho anh, b ng nhiên nh t i anh có s thích s ch s , n u là dép lê n Chung Thiêm anh tuy t ñ i s không ñi. Vì th l i th tr v ."Không c n thay ñ i gi y, dù sao sàn nhà cũng b n r i.." Anh như có suy nghĩ gì nhìn th y tôi th l i ñôi dép lê, ánh m t ñ o qua th y m t m t ñôi ñ m m m ng i trên sàn nhà, trên bàn có m t ñôi c c th y tinh, l i nhìn v phía phòng ng , bên trong xiêm áo hé ra m t chi c giư ng ñôi mét rư i. S c m t c a anh âm tr m xu ng. Tôi l ng l lui t ng bư c ra phía sau, do d xem có nên cùng anh gi i thích m t chút: tôi mua cái giư ng này thu n túy vì ng tho i mái. Không ñ i tôi m mi ng, Di p Chính Th n tr c ti p m c a phòng v sinh. Khi anh th y trên b n th y tinh ch có m t chi c khăn m t cùng m t bàn ch i ñánh răng, khóe mi ng nhíu nhíu, âm hàn trên m t nháy m t c i ra. Không h xu t thân t quân nhân, nhìn qua ñã có th th y n Chung Thiêm ñích xác không qua ñêm ch này, ch ng u nhiên t i nơi này ng i m t chút, tâm s , d ng, không hơn. Tôi ñưa Di p Chính Th n ñi vào phòng ng , theo ngăn t tìm m t b áo ng còn m i dùng cho c nam và n ñưa cho anh. "ðem qu n áo thay ñi, em g t r a cho anh."

Không nói hai l i, Di p Chính Th n b t ñ u c i cúc áo. Nút th t b quân ph c v a buông lòng, trên m t tôi ch t dâng lên nhi t ñ khác thư ng, tôi v i vàng r i kh i phòng ng , khép c a l i. ... Trong toilet nh h p, tôi nh nhàng vò ch b n c a b quân ph c, Di p Chính Th n nghiêng ngư i hơi d a vào khung c a, nhìn tôi vò. B anh nhìn có chút không ñư c t nhiên, tôi h i anh: "Không ph i anh m t m i sao? ði ng m t lát ñi." "Hi n t i không phi n l y ." "..." ð u ngón tay r i r m vò lên v i d t ñông c ng, ñáy lòng m m nhũn. Chúng tôi không có nói chuy n v i nhau, tôi chuyên tâm gi t qu n áo, anh chuyên tâm xem tôi gi t, tr m m c, có khi là câu thông t t nh t. Gi t giũ xong, tôi ñem qu n áo treo t i ban công, m i m t n p nhàu ñ u c n th n ñ a mà lên. Làm xong h t th y, tr i ñã t i r i, tôi l i ñi phòng b p n u hai chén mì. M i âm thanh ñ u im l ng trong ñêm, tôi bưng hai chén mì thành ñô ñ t lên bàn, Di p Chính Th n v a v n t m r a xong bư c ra, gi t nư c trong su t ngưng t i thân hình anh, tay tôi suýt n a buông l ng, chi c ñũa trong tay suýt n a rơi trên bàn. Th y trên bàn hơi nóng t bát mì bay lên, ánh m t c a anh tr nên mông lung. Tôi vôi ñưa ánh m t chuy n lên trên bàn."Anh nh t ñ nh ñói b ng, ăn bát mì ñi." Di p Chính Th n ng i trư c bàn cơm, cúi ñ u hít mũi ng i hương v mì, g p m t mi ng, ăn h i lâu m i nu t xu ng. "Không th ăn sao?" Tôi h i.

Anh l c ñ u."Sau khi em r i ñi, anh ñi qua ñ lo i quán mì, th y chung không tìm ñư c hương v này." "Trên ñ i này m v thì r t nhi u, anh kh năng không d ng tâm nh m nháp." "M v anh n m qua r t nhi u." Anh ng ng ñ u, d ng "Hoài ni m nh t v n là hương v này.." ñôi m t c a tôi:

M t kh i h t tiêu chui vào c h ng, nóng như l a b ng rát, tôi v i vàng u ng h m canh, không khác gì l a cháy ñ thêm d u. Anh vươn m t bàn tay, ñ t trên lưng tôi, tôi l ng l rút tay ra, ñ t trên ñ u g i "L n nào ăn em cũng th ." Anh dương dương t ñ c, b t trí nh t t . ... M i âm thanh ñ u im b t, ñêm l nh như nư c. Tôi cùng Di p Chính Th n c m hai chén trà xanh, ñ ng d a vào c a s . Ánh trăng kéo bóng c a hai chúng tôi th t ñ m, th t dài. ðêm còn dài, tôi th t s tìm không ra ñ tài, ch vào ngã tư ñư ng ph cho anh xem: "ðó là ñư ng Nhân Nân, ñó là ñư ng Thi t L , vùng gi i phóng cũ c a Nam Châu…Em trư c kia ch ñó..." "Anh bi t." Tôi có chút ngoài ý mu n."Anh bi t sao?" "Anh còn bi t gia ñình n Chung Thiêm cũng ch nào, em và h n trư c ñây thư ng chơi v i nhau, h n th m m n em th t lâu, mà em ch coi h n như là m t ngư i anh trai." "Làm sao anh bi t?" "Anh bi t ñ n còn không ch có như v y..." Di p Chính Th n cư i nh p m t h p nư c trà."Sau khi em v nư c, n Chung Thiêm ñ i v i em phi

thư ng t t, em nhưng ñ i h n th p ph n lãnh ñ m, v n duy trì quan h b n bè ñơn thu n, mãi ñ n ba tháng trư c, em ñ t nhiên ti p nh n l i c u hôn c a h n..." Anh bi t, anh cái gì cũng bi t. ðây cũng có nghĩa là anh v n âm th m chú ý ñ n tôi. Anh l i u ng m t ng m trà, nhìn v phía phương xa."Anh ñ u tiên có k ho ch tháng mư i hai thì v nư c, b i vì nghe ñư c tin t c này, anh xin v nư c trư c... M i th t c sau khi làm xong, anh t Nh t B n bay th ng v Thành ðô." Tôi g t gao c m chén nư c, trong mi ng t t c ñ u là v ñ ng c a nư c trà."Em nhìn th y anh t i c a hàng áo cư i ngày ñó, anh v a v nư c sao?" "ðúng v y, ñáng ti c v tr ." Chính xác ch m. "Em ba năm không giao lưu v i b n trai, không cùng b t c thanh niên nào quan h ám mu i, anh nghĩ em ñang ñ i anh, anh nghĩ em cũng gi ng anh, không b xu ng ñư c ñư c ño n c m tình này. ð n lúc anh th y em m c áo cư i, trong ng c h n cư i h nh phúc ñ n như v y, anh m i..." Anh cư i kh l c ñ u."B ng t nh ñ i ng : anh cái gì cũng t cho là ñúng ." Di p Chính Th n không có t cho là ñúng, anh ñ i v i chính mình có tin tư ng, ñ i v i tôi có tin tư ng. Ch có th ñ th a r ng tôi không có ni m tin kiên ñ nh như v y, ñ i ñ n phút cu i. Ng c ñau ñ n co rút, tôi m t hơi ñem c chén trà u ng ñi vào, v n không gi m b t ñư c ñau ñ n. Anh còn nói: "Anh không nghĩ b c em, cũng không mu n phá hư h nh phúc c a em, ñ i v i em n u không cam lòng li n buông tha cho. Ngư i con gái mình yêu trong lòng ngư i con trai khác dù anh có quy n th cùng tài phú, có năng l c th nào..." Tôi ng ng ñ u nhìn lên, b u tr i sao mơ h m t m nh. "Em s p k t hôn ." Tôi thì thào nói nh , không bi t vì nói cho anh nghe, v n là nói cho chính mình.

Anh h i l i tôi: "Em bi t b nh nhân b b nh không th ch a, vì cái gì còn mu n ñem h t toàn l c c u giúp? Vì cái gì không th y ngư i ta nu t xu ng m t hơi cu i cùng, em v n không ch u buông tha cho?" "Em hy v ng ngư i ñó có th ñư c nhìn th gi i này nhi u hơn, nói nhi u hơn." "Anh cũng như v y..." Dư i ánh trăng như nư c, anh nhìn tôi."Vì có th nhìn thêm nhi u hơn, nói nhi u hơn." Tôi nghĩ ñ n ñau ñ n nh t, cũng là t i sân bay nghe th y anh nói: Anh yêu em... L i cho anh thêm ba phút. Tôi chưa có quay ñ u l i. ð i cho anh ng i trư c m t tôi, nói cho tôi bi t cu c hôn nhân c a anh là gi , h t th y l i ch là trách nhi m tr m tr ng ñeo trên lưng anh. Tôi nghĩ: l n này là c c h n tuy t ñ i, không có kh năng chuy n này còn bi th m hơn. K t qu , tôi l i xem nh anh. Vì có th ñư c nhìn tôi nhi u hơn, nói nhi u hơn – m t ngư i thanh niên yêu tôi ñ n t n ñây, cũng vì c u v hôn phu c a tôi.! "Nha ñ u." Di p Chính Th n nói: "Cho anh th i gian m t tháng, m t tháng sau n u em còn kiên trì l a ch n n Chung Thiêm, anh v sau s không xu t hi n n a." Anh ñánh giá tôi r t cao. ð ng nói m t tháng, tôi ngay c s ng qua m t ñêm nay cũng khó tin tư ng vào mình.! Không ñ i tôi tr l i, anh v v vào tay tôi."ðã khuya, ng ñi. Sáng mai còn ñi ñón v hôn phu c a em." Ch "Ng " theo mi ng Di p Chính Th n nói ra, tuy t ñ i không ph i ch tr ng thái hay ñ ng tác tĩnh. Tuy r ng s m có chu n b tâm lý, anh không chút nào che d u mà ñưa ra yêu c u này, ñ u óc tôi v n như là thi u không khí, hai chân run lên.

Tôi d a b c a s ñ ñ ng v ng, ti ng nói nh ñ n n i chính mình còn nghe không ñư c."Ph i, em trư c ñi t m r a m t cái." Anh khoác tay lên vai tôi có chút căng th ng, th p gi ng l p l i m t ch trong ñó: "Trư c..." Có trư c... Ý nghĩa còn có sau ñó... Không dám d ng l i m t lúc, tôi ch y vào phòng t m, ñ dòng nư c xi t làm gi i thoát ñi rung ñ ng mãnh li t trong thân th . Không bi t tr i qua m y l n t m, gi t s ch không bi t ñ n bao nhiêu l n, gi t ñ n n i tr i ch c s p sáng, tôi ñ ng trư c gương ñ ng ñ y hơi nư c, ngón tay vu t tóc m ư t trư c trán, hình nh tr n tr i mông lung ánh trong gương, tóc ñen ch y xu ng, m i m t t c da th t phi m h ng t i sương mù mà run r y.... L n trư c, h n anh t n xương, kiên cư ng tin tư ng r ng chính mình th t thân ch không th t tâm. Lúc này ñây, h n phai nh t, tôi ñ i v i b n thân mình không còn có tin tư ng. Cúi ñ u v t nư c l nh t trong vòi h t lên m t, k ch li t kích thích ñ cho tôi t nh táo hơn, cái gì ph i ñ i m t nên ñ i m t, tr n cũng không thoát. Tôi b chi c nh n trên tay xu ng, ñ t trư c gương th y tinh, nhìn vào gương t mình nh th m: "M t l n cu i cùng. B c Băng, ngươi có th làm ñư c. M t l n cu i cùng." Lau khô nư c trên tóc, tôi qu n khăn t m lên ngư i, hít sâu, ñi ra kh i phòng t m. Di p Chính Th n chính n m trên giư ng xem báo gi y, nghe th y ti ng ñ ng, anh ng ng ñ u, r t nhanh li c tôi m t cái, l i cúi ñ u xem báo gi y. Tôi nh rõ ñã lâu không có mua báo chí, nhìn k , t báo trong trong tay ñúng là m y ngày hôm trư c dùng ñ gói ñ , phân n a là t qu ng cáo, mà anh xem chăm chú mi n bàn, Tôi ñi t i, mang theo quy t tuy t tâm cùng hô h p v v n trèo lên giư ng anh, không, trên giư ng mình.

Nh c chăn lên, l ra ga tr i giư ng hoa màu xanh nh t, tôi n m lên trên ñó, g i lên cái g i phía trên, v n không nhúc nhích mà ñ i. Dù sao tôi hôm nay ñã ch ý quy t ñ nh, m c k anh mu n làm cái gì, tôi li n n m như v y, v n không nhúc nhích. Di p Chính Th n buông t báo trong tay ra, chăm chú nhìn tôi, hô h p tr m xu ng. Chi c ga hoa màu xanh nh t trong tay tôi n m ch t, tôi c g ng mà hô h p, v n là th không n i. Anh t tay... Tôi toàn thân bu c ch t... Anh lôi kéo chăn, ñ p kín trên ngư i tôi. "Anh ñi ng sô pha." Tôi nhìn tr i ñ y sao, s không! Trư c khi ñóng c a, anh nói m t câu cu i: "Anh nghĩ mu n em, không ph i vì 'M t l n cu i cùng' ." M t gi t nư c m t nóng b ng rơi xu ng m t g i. ... ** n Chung Thiêm t i trong n tư ng c a tôi, giày da tây trang, tóc không m t s i b t lo n, giày da bóng loáng. Mà n Chung Thiêm trư c m t, làm cho lòng ñ y chua xót. Anh g y, xương quai xanh l ra, tóc h n ñ n r i r m, nhìn qua nhi u ngày nay chưa ñư c t m gi t. Anh không có m c áo khoác, áo sơ mi màu tr ng b ñ t m t hai cái cúc, ñ ng trong gió thu, y u ñu i. Bên c nh anh là Di p Chính Th n, b quân trang trên ngư i là bu i sáng tôi v a m i là qua, th ng như m i.

Châm ch c, th t là châm ch c. "Chung Thiêm!" Tôi ñ ng ph ñ i di n kêu anh, ph t tay v i anh.

"Ti u Băng." n Chung Thiêm v a th y tôi, kích ñ ng mà ch y t i, ch ng quan tâm ñèn xanh ñèn ñ . Ch y qua dòng xe c chen chúc ngã tư ñư ng, anh ñ ng tôi, dùng s c ñem tôi ôm vào trong ng c. trư c m t

Tôi rõ ràng có r t nhi u l i mu n nói, lúc này, m t câu cũng nói không nên l i. B i vì, ñôi môi m m m i c a n Chung Thiêm ñ t trên ñôi môi tôi, tôi ch có m t c m giác, l nh! Di p Chính Th n ñ ng ph ñ i di n, m t chi c chi c xe ch m rãi ch y nhanh qua, thân nh c a anh lúc n lúc hi n. Mênh mông trong sương mù, tôi v n có th tinh tư ng th y Di p Chính Th n ñ ng trong gió, c ngư i cương tr c, hai tay n m ch t, xương ngón tay n i rõ ràng... Tôi nh m m t l i, không nghĩ l i nhìn th y anh.

Chương 38 : H ng Môn y n
Nh m hai m t l i, trư c m t v n là ch có bóng dáng c a Di p Chính Th n bóng dáng, ch ng ch t, lúc n lúc hi n.

M i m t ñ ng tác, m i m t ánh m t, nh i vào toàn b óc tôi. Toàn thân trên dư i m i m t giây th n kinh ñ u mu n kháng c n hôn này, v a xa l vô l i cùng thân thi t, sau vài giây kiên trì, hao h t toàn b l c nh n n i Tôi r t c c áp l c không ñư c, ñưa tay thôi thôi n Chung Thiêm. n Chung Thiêm cũng là hi u ñư c, ch t i trên môi tôi, lưu l i m t cái hôn ng n ng i li n buông. Tôi âm th m há to m m hít th , m to m t, ch th y Di p Chính Th n t bên ph ñ i di n ñi t i, ánh m t s c bén nhìn ch m ch m vào môi tôi, gi ng như ñ c h u c a anh b ngư i khác xâm ph m. Tôi li m li m môi ñã b l nh mà không h hay bi t môi, nói v i anh: "Cám ơn!" Tôi t ñáy lòng mà c m t anh không t phía sau ñ m n Chung Thiêm m t cái. Di p Chính Th n n m hai ñ m d n d n buông ra."Nhanh ñ n gi a trưa, chúng ta ăn xong cơm trưa r i quay v Nam Châu ñi." T chuyên án vì phong b tin t c, th m v n khác thư ng, n Chung Thiêm b giam t i Lăng Châu. Thành ph Lăng châu cách thành ph Nam Châu khá xa, ư c ch ng ch y xe m t ba gi , hi n t i ñã hơn mư i gi , ñ n th i gian ăn cơm trưa. Tuy nói tôi không mu n n Chung Thiêm cùng Di p Chính Th n có nhi u ti p xúc, nhưng cũng không th bu c anh ch u ñói lái xe ñưa chúng tôi tr v . Còn ñang do d , n Chung Thiêm ñã thay tôi ra quy t ñ nh."Cũng t t." Vi c ñã ñ n nư c này, tôi cũng không ti n mà l i c tuy t, ch ph i trái lương tâm nói vài câu t v c m t m i anh ăn cơm. Di p Chính Th n luôn luôn không thích nghe nh ng l i vô nghĩa, li c m t nhìn tôi m t cái, th ng ñi ñ n ch ñ u xe."Lên xe ñi." n Chung Thiêm th y c xe màu tr ng này, cùng bi n s xe, t a h nh t i cái gì, nhìn tôi, l i nhìn Di p Chính Th n. Tôi m c a xe sau. "Chúng ta ng i phía sau ñi."

Di p Chính Th n t ng d y tôi m t chút l ti t ng i xe, t như: n u ngư i lái xe không ph i làm ngh lái xe, thì ngư i ng i nên ng i vào v trí tay lái ph ñ cùng ngư i ñó tâm s . Còn n u m i ngư i ñ u ng i v trí gh sau, không ng i lên ch gh ch tay lái ph thì coi như ngư i lái xe là tài x taxi. Tôi v a mu n lên xe, Di p Chính Th n quay ñ u l nh lùng tr ng tôi, bi u tình gi ng như ñang nói: Em cùng h n ng i gh sau th xem xem! ? B anh tr ng x u h vô cùng, tôi xám x t thôi thôi n Chung Thiêm: "Anh ng i phía trư c ñi." ... Di p Chính Th n ñưa chúng tôi ñ n khách s n cao c p nh t Lăng Châu, v a vào c a, qu n lý khách s n v m t tươi cư i nghênh ñ n, ñ i v i anh h t s c cung kính, m t chút không dám ch m tr . Còn t mình g i món ăn cho chúng tôi, thao thao b t tuy t n nh hót nói. Tôi ñ i th nghe l i b n h nói ra hi u ñư c chút tin t c: Di p Chính Th n hai ngày qua ch này m ti c ñãi khách, phí ti n c c cao, khách ñ n thân ph n ñ a v cũng r t cao. n Chung Thiêm nghe v y, cúi ñ u ñem tay áo sơ mi ñang s n lên buông nh xu ng, ñóng l i c tay áo, l i kéo kéo v t áo sơ mi ñang b n, cúi ñ u xem xét. T a như khinh thư ng b n thân mình, lo l ng ngư i khác khinh thư ng anh. Anh không ph i chưa ngư i thanh niên nào có thói quen như v y, t ng tham d không ít xã giao to nh , r t nhi u trư ng h p ñ u có th ng ñ i t nhiên. Hôm nay anh th nhưng l i hoàn toàn m t ñi dĩ vãng t tin, không bi t là b i m y ngày b th m v n bi n thành suy sút, hay là t i khí th c a Di p Chính Th n có v không n m ch c, không bi t th nào. G i ñ ăn xong, qu n lý rót trà cho chúng tôi, cúi ngư i lui ra ngoài, hai tay ñem c a khép l i. Tôi giúp n Chung Thiêm s a sang l i m t chút phía sau c áo sơ mi."Anh g y hơn, nh ng ngày trong ñó không ñư c t t ñi?" Anh cư i kh , nhìn v phía Di p Chính Th n."May m n Di p tham mưu h tr , tôi m i có th nhanh ñư c th ra như v y. "

"Anh không c n c m t tôi." Di p Chính Th n t a lưng vào gh ng i, nói câu ý v thâm trư ng: "B c Băng ñã t tôi r i." Tôi c kinh, s t i m c tim như ng ng ñ p, s anh nói ti p ra câu ng khí kinh ngư i, v i vàng nói: "ðúng v y, em ñã nói cám ơn r t nhi u l n r i." Không ñ i n Chung Thiêm m mi ng, Di p Chính Th n nói ti p: "B c Băng chính là r t khách sáo, c khách khí v i tôi. Kỳ th t, ch c n cô y m mi ng c u tôi h tr , tôi kh ng ñ nh nghĩa b t dung t , không c n ph i c u." Cái gì g i là r t khách sáo, cái gì g i là không c n ph i c u, ch ng l chuy n tôi và anh làm t i phòng t ng th ng trong khách s n, ch do tôi t mình ña tình ! Tôi h p h p không khí, nh n n i không xúc ñ ng tranh cãi cùng anh, v m t tươi cư i."ðúng v y, Di p tham mưu luôn luôn thi ân ñ ng quên báo ñáp." n Chung Thiêm ñương nhiên không lĩnh h i ñư c chúng tôi trong lúc ñó khách sáo, kéo tay tôi, h i: "Ti u Băng, em cùng Di p tham mưu quen bi t ñã lâu r i sao? Trư c kia như th nào không có nghe em ñ c p qua?" "..." Tôi gi t gi t thân th , thay ñ i l i tư th . Tôi không bi t anh vì cái gì h i như v y, càng không bi t như th nào tr l i. Nói th t, n Chung Thiêm h i câu này có chút không lưu m t mũi cho ngư i khác, ñ i làm trư c kia anh bình thư ng s nói: thư ng nghe ti u Băng nh c t i anh... Sau ñó v ng tr m h i tôi: Hai ngư i quen bi t khi nào, như th nào quen bi t? Di p Chính Th n nhìn ra tôi khó x , ch ñ ng thay tôi ñáp ."Chúng tôi quen nhau t i Nh t B n, có r t nhi u năm không liên h . N u không ph i vì c u tôi h tr c u anh, ch s cô y s m quên sư huynh này."

Hai ch "Sư huynh", Di p Chính Th n c ý nh n vô cùng m nh, nghe lên th p ph n chói tai. n Chung Thiêm ánh m t tr m xu ng, d ng tâm ñánh giá Di p Chính Th n, lâm vào suy tư th t lâu. Không khí càng ngày càng qu d , tôi không th không ñi u ti t m t chút, cư i theo nói: "Như th nào l i quên ñâu? Năm ñó sư huynh cùng sư t u ñ i v i em chi u c t t như v y, em chính là có m t trí nh , cũng kh c sâu trong l c ph ngũ t ng." Tôi không ñi u ti t hoàn h o, nay v a ñi u ti t, không khí nh t th i như có ng n l a b n ra b n phía. Ánh m t Di p Chính Th n dương dương t ñ c, cư i ñ n th p ph n d i trá."ðáng ti c năm ñó em ñi r t v i vàng, chưa cho anh m t cơ h i t t ñ ti n ñưa. Th y ti c nu i ñã lâu, sau ñó anh còn thư ng thư ng nói v i sư t u c a em: nha ñ u kia nói ñi là ñi, th c làm cho ngư i nóng ru t nóng gan... Nh t là cô y còn n anh phí b túc hai mươi chín chương, cũng không bi t khi nào thì có th ñưa anh." Nh c t i phí b túc, m t ng m máu tươi t ñan ñi n th ng v t lên, tôi c n răng nu t tr v . Di p Chính Th n nh ch môi cư i, l i b sung m t câu, "Không tin em ñi h i sư t u em." Tôi còn th t mu n h i, n u anh th c cùng D Nhân nói qua như v y, tôi n m mơ cũng có th cư i t nh! Nghe chúng tôi l p l i nh c t i "Sư t u", n Chung Thiêm bi u tình tho i mái t nhiên hơn, tinh th n cũng tho i mái."Ti u Băng, em còn n Di p tham mưu phí b túc không?" Tôi cư i gư ng hai ti ng."Anh ñ ng coi là th t, Di p tham mưu làm sao nh rõ chút gì v phí b túc, anh y hay nói gi n ." "ðúng v y, hay nói gi n ." Di p Chính Th n m m cư i nói: "Anh không ph i m t ngư i keo ki t, anh ch là ngư i có cái gì thì nói cái ñó... N u em không tr l i anh, anh cũng s không ñ ý."

Tôi th dài, c ng r n n n ra chút ý cư i."Sư huynh, nhi u năm không g p, anh hài hư c hơn." "ða t , ña t !" ... ð ăn v a bưng lên, nâng chén nâng c c "Khách sáo" vài l n, tôi ñau ñ u ñ n mu n n t ra. Th a d p n Chung Thiêm ñi toilet, tôi ngh n ñ y máu tươi r t c c có th nh ra."Di p Chính Th n, anh r t cu c mu n th nào? !" "Anh không mu n th nào..." Di p Chính Th n ñưa tay n m chén rư u."Nha ñ u, em không mu n làm rõ ràng quan h v i anh sao? Th a nh n anh là b n trai trư c c a em làm bôi nh em sao?" "ðây là v n ñ tôn nghiêm c a nam gi i. ð i làm anh b giam vào ng c giam, anh nguy n ý ñ em tìm b n trai cũ c u anh sao?" Di p Chính Th n cư i l nh."ð ng nói anh vào không ñư c, cho dù anh vào, c u anh còn r t nhi u, r t nhi u, không t i phiên em hy sinh s c tư ng..." Nghe v y, tôi v i vàng m c a nhìn xem hành lang, xác ñ nh n Chung Thiêm còn chưa có tr l i, tôi m i yên tâm tr v . V a ng i yên Di p Chính Th n khuynh thân l i ñây, t i g n tôi m t chút."Em th c lòng nói cho anh xem: ñ i n u anh vào ng c giam, em có th hy sinh s c c u giúp anh hay không?" "S không." Tôi nói chính là l i nói th t, tr b Di p Chính Th n, không có ngư i con trai nào có th làm cho tôi c i qu n áo, bao g m n Chung Thiêm. V ph n ñêm tân hôn s p t i, tôi cho t i bây gi cũng không mu n nghĩ t i, cũng không dám suy nghĩ. Th t th n m t lúc, Di p Chính Th n ti n ñ n bên tai tôi, nói nh ."Anh có ch t cũng không cho phép em làm như v y!"

M t câu, g i lên c m xúc mãnh li t m y ngày trư c, hình nh mênh mông, anh ôm l y tôi, m t cách ôn t n, n ng nhi t gi l y, cùng d c v ng. Tôi quay sang, ñ i m t v i l a nóng trong m t anh, ñ y tham mu n gi l y, v n ñ mu n h i ñã s m th t ra."V y anh vì cái gì còn mu n b c em?" Anh n n cư i, ki u cư i x u xa c a Di p Chính Th n."Anh không b c em... Chính em nguy n ý." "Em nguy n ý?!" "ðúng v y, anh còn chưa k p nói chuy n, em ñã ñem qu n áo c i ra, anh như th nào nh n tâm cho em th t v ng." "Anh?!" Tôi gi n ñ n còn không l i nào ñ nói. "ð ng bày ra m t b bi u tình không cam lòng tình nguy n." Anh h gi ng, môi dán t i bên tai tôi."Em dư i thân anh uy n chuy n rên r , lúc mu n ng ng mà không ñư c, cũng không ph i là bi u tình này sao.." Tôi v a ñ nh ñem chén nư c trà h t lên m t anh, khóa c a vang lên li n gi t mình, Di p Chính Th n l p t c ng i th ng. Th y n Chung Thiêm ñ y c a ra, tôi cũng ñ i sang khuôn m t tươi cư i, ñem chén trà ñã ñưa ñ n gi a không trung hơi h th p m t chút, huých lên chén trà c a anh."Sư huynh, v sau có cơ h i mong r ng anh chi u c Chung Thiêm nhi u hơn, truy n th cho anh y thêm chút kinh nghi m quý giá... Em nh t ñ nh vô cùng c m kích, ích l i vô cùng." M i v a vào c a n Chung Thiêm nghe th y chúng tôi nh c ñ n anh, m m t h i: "Nga? Kinh nghi m gì?" Chính nghi n răng nghi n l i ngư i nào ñó, theo k răng c g ng h ra m y ch ."ð o lí ñ i nhân x th ." Nhìn b dáng Di p Chính Th n gi n mà không dám nói gì, ñáy lòng b ng nhiên như có m t ñ o ánh m t tr i chi u vào, tâm tình nhi u năm như ng say ñã t nh h n. Mân khóe môi ý cư i, tôi u ng ng m trà, tim ñ p r t nhanh trong l ng ng c.

Nguyên lai lòng không ch t, chính là th gi i không có Di p Chính Th n, không có ngư i nào có th làm cho lòng tôi nh y nhót như v y ... Cu i cùng ăn xong m t b a ti c H ng Môn, trên ñư ng tr v , tôi m t m t câu ñ u lư i nói, d a vào v trí c nh c a xe mà ng . Ng u nhiên t nh l i, xoa xoa m t, có th nhìn th y ánh m t c a Di p Chính Th n, mênh mông vô b yên l ng. Nh m m t l i, trong m ng v n là ánh m t c a anh, lư n l không ñi... Có nh ng ngư i, b n mu n quên, không c n ba năm dài dòng, ch c n ba giây là ñ . B n h n ngư i, b c ngư i, liên t c ba năm dài, ngư i ñó trêu b n cư i, ba giây là ñ . ... *** ðem ñón n Chung Thiêm quay v Nam Châu, tôi cùng anh ñ n g p cha m anh cùng v i cha m tôi, l i ñưa anh v nhà, tìm qu n áo cho anh y t m r a, gi t qu n áo giúp anh trong toilet. ðang vò qu n áo, nghe n Chung Thiêm cùng cha m trò chuy n vài ngày tr i qua như th nào, tôi lơ ñãng ñưa m t li c qua khung c a tr ng r ng. Phi n mu n gi ng b t bi n, càng vò càng nhi u. Gi t xong qu n áo, phơi trên ban công, tôi tr v nh gi ng nói v i n Chung Thiêm: "Bu i t i ph i tr c ñêm, em ñi trư c, ngày mai tr l i thăm anh." "Ăn xong cơm chi u r i hãy ñi." Bác gái n nói. "Không ñư c, cháu còn mu n qua b nh vi n xem cha cháu."

n Chung Thiêm ñưa tôi ñ n c a thang máy. Thang máy còn chưa có t i, anh c ý t i g n tôi m t m t chút, tôi ñè nén b n năng ph n ng xu ng, cũng chưa h ñ ng t i. Tay anh khoác lên vai tôi."Em cùng Di p tham mưu kia, quan h gi ng như r t t t." "Bình thư ng." Tôi nghĩ m t lúc, b sung m t câu: "R t nhi u năm không g p." "Anh ta vì cái gì giúp em?" Kh năng trong lòng có qu , tôi không thích v n ñ này, v a có ñi u hi u ñ i, v a có chút hoài nghi. "Ch c là có chút tình c m ñi." Thang máy ñ n, bên trong không có ngư i, tôi v i vàng ñi v phía trư c t ng bư c."Anh ngh ngơi t t m t chút, ñ ng nghĩ nhi u l m. Ngư i không có vi c gì là tr ng y u nh t!" n Chung Thiêm gi ch t tôi."Ngày nào ñó có cơ h i, l i kêu Di p tham mưu bư c ra ăn b a cơm ñi." "Ân?" Tôi không hi u. "Chúng ta h n là nên cám ơn anh y! Hơn n a, quan h c n nhi u câu thông." C a thang máy khép l i, phong b trong không gian, tôi cư i kh . Quan h , c n nhi u câu thông? n Chung Thiêm n u bi t m y ngày nay tôi cùng Di p Chính Th n quan h câu thông có bao nhiêu t t ñ p, không bi t anh có c m tư ng gì.

Chương 39 : Hôn ư c h y b
T i phòng tr c ban, trên giư ng lăn qua l n l i ñ n ñêm khuya, hai bóng ngư i trong ñ u lái ñi không ñư c. n Chung Thiêm suy s p b t l c làm cho tôi ñau lòng, Di p Chính Th n khí th b c ngư i làm cho tôi tim ñ p nhanh, hai ngư i gi ng như trong ñ u tôi mà phân cao th p, ngư i m t l i, tôi m t ng , càng ñ u, suy nghĩ c a tôi càng thành như m t m nh h n ñ n. Cu i cùng, tôi không th ng ñư c, m c thêm áo choàng tr ng ñi vào phòng tr c ban. Ng i trư c computer, tôi vào trang web v ch a b nh c a nư c ngoài ñ xem, tìm xem có thu c ch a ung thư nào m i có hi u qu hay không. Không ph i tôi sính ngo i, mà các trang web trong nư c luôn tràn ng p ñ y l i qu ng cáo gi d i, tôi ñã b l a g t hai l n r i, không còn d tin n a. Ng u nhiên t i m t trang web có chuyên gia ngư i M nh c t i ung thư d dày, gi i thích ñ c ñáo, tôi vi c m ra hòm thư, nghĩ r ng g i cho v chuyên gia này m t cái mail, nh c v n m t chút. Hòm thư v a m , th y trong h p thư có m t phong thư chưa ñ c, tiêu ñ : v phương pháp tr li u ung thư d dày m i nh t Tôi l y t c ñ nhanh nh t mà m , th y không có nh n l i, không có kí tên, không có tin t c ngư i g i. Tôi n n ñoán ñư c là ai, l i không th tin ñư c, v i vàng m ra cái thư này. B n t ng k t b ng ti ng Trung v phương án tr li u không nhi u l m m t s ca ung thư d dày ñã thành công, m i m t ca b nh ñ u có màu ñ chú gi i ho c ý ki n chuyên gia.

Tôi tinh t ñ c, câu văn t ñ u ñ n cu i, tr t t rõ ràng, có th th y ñư c ngư i vi t chuyên nghi p cùng nghiêm túc. Là anh, ch có anh m i có th vi t ra có chi u sâu như v y, ch có anh s hi u tôi c n nh t cái gì, ch có anh m i g i ñi m t phong thư không có nh n l i, không có ký tên, anh tin tư ng tôi có th ñ c ra, hi u ñư c. ð c ñ n t cu i cùng, ch k t thúc còn có m t hàng ch màu ñ : "T ng k t này v phương án tr li u, dùng c a anh hai mươi b n gi , cám ơn!" Nhìn ñ n câu này, tôi gi ng như th y n cư i v a yêu v a h n ñ y x u xa, th y bóng lưng anh su t ñêm ng i trư c computer chuyên chú nghiên c u tài li u. T nhiên th t ti u ñ ng th i ñôi m t c a tôi ñau xót. Hai mươi b n gi ... Anh làm sao trong ba ngày v a qua mà có th thu x p ñư c hai mươi b n gi ? Tôi nh l i hôm qua trên m t anh ñ y v m i m t. Trong tay vang lên ti ng ñi n tho i di ñ ng, màn hình bi u hi n dãy s c a Di p Chính Th n. Tôi nhìn thoáng qua b n báo cáo trên máy tính, tâm m m nhũn, nghe máy "Còn chưa ng ?" Anh h i. "Ân. V a ñ c thư anh g i." "Anh bi t." Qua ñi n tho i, ti ng nói c a Di p Chính Th n phá l có t tính: "Anh lúc g i có cài thêm tin nh n báo ngư i nh n." Ti ng anh hít th , khi nh khi n ng, lúc ch m lúc nhanh, tôi cái gì ñ u không mu n nghĩ n a, th m nghĩ ch c n mu n nghe ti ng hô h p c a anh như v y là ñư c, l ng yên nghe ti ng anh. "Ngày mai anh mu n quay v B c Kinh ."

Anh ph i ñi? Không ph i nói mu n tôi cho anh th i gian "M t tháng" sao? N ng ñ m phi n mu n hóa thành m t ti ng th n nhiên."Nga." "Anh th t không n xa em." Anh c ý l n ti ng th dài."Nhưng là sư trư ng c a anh nói anh n u không quay v , ông y li n phái ngư i ñ n Nam Châu b t anh." Phi n mu n nh t th i hóa thành ho t kê, ai! Có b h là Di p Chính Th n, không bi t sư trư ng anh có bao nhiêu tóc tr ng. "Như th nào không nói l i nào? Luy n ti c anh?" Th y tôi còn không nói l i nào, anh nói: "Anh s không ñi ..." Gi ng như m t kh i chocolate B m m ng t như l a vào mi ng, làm ng t ngào ñ u lư i, m t mày b t giác có n cư i ng t ngào th a mãi."Ai luy n ti c anh. B t quá, Chung Thiêm nói mu n m i anh ăn cơm, anh ñã không th i gian, quên ñi." "M i anh ăn cơm? V hôn phu c a em khá th c th i ." "Văn phòng thành ph là lo i ñ a phương nào, ngư i không th c th i làm sao có th t n t i." Tôi ñ ng l p trư ng c a n Chung Thiêm. "Kia cũng không t t là n nh n t ñi." Gi ng nói c a Di p Chính Th n l v châm ch c làm cho tôi c c không tho i mái, không ph i m i ngư i ñ u có th gi ng như Di p Chính Th n, sinh ra trong gia ñình hi n hách, có th không h c k mà có cá tính như anh, dám c ng r n, góc c nh và ñ i ñ u. n Chung Thiêm sinh t i gia ñình bình thư ng, t nh có lý tư ng cùng khát v ng c a chính mình, toàn tâm toàn l c mà tr giá. Sinh t n t i văn phòng thành ph , anh vô l c mà thay ñ i hoàn c nh, ch có th làm cho mình thích ng v i hoàn c nh mà thay ñ i b n thân. Anh gi u ñi góc c nh c a b n thân, d a vào c g ng cùng chăm ch c a chính mình c n th n mà ti n v phía trư c, mà tu i này ñ ng ñ n v trí này cũng không d , ai ng không lâu li n ngã xu ng, hai bàn tay tr ng.

"Anh y m i không ph i như v y." Kh u khí c a tôi rõ ràng không kh i h n gi n."Di p Chính Th n, anh ñ ng xem thư ng ngư i khác, Chung Thiêm là mu n c m t anh, anh không mu n nh n thì quên ñi." ð i v i s c c l c gi gìn c a tôi, Di p Chính Th n h l nh m t ti ng, th c khinh thư ng."Anh th c không hi u, em r t cu c coi tr ng h n cái gì." Tôi còn h l nh hơn anh."Chung Thiêm th nào không quan tr ng, v n hơn ngư i nào ñó m t ngư i d thú kia." Ti ng hít th c a anh b microphone phóng ñ i, nghe l p l p . "Em, con ngư i này..." Trong ñi n tho i truy n ñ n ti ng nghi n răng nghi n l i: "Như th nào qua sông li n rút c u." "..." Tôi nhưng th t ra mu n rút, nhưng ñây là cây c u to l n ñ y xi măng c t thép, tôi làm sao có th xu ng tay a! Có ngư i xao c a ban công, hô: "Bác sĩ, bác sĩ!" "Có b nh nhân g i, không thèm nghe anh nói n a." Không ñ i anh tr l i, tôi v i vàng quýnh lên cúp ñi n tho i, ch y t i xem b nh nhân. *** T ngày ñó v sau, không còn tin t c c a Di p Chính Th n, ñi n tho i cũng không có. Cha c a tôi s c kh e khôi ph c, xu t vi n. Công vi c c a tôi ñi vào qu ñ o cũ, m i ngày ñem toàn l c c u giúp nh ng b nh nhân không có thu c nào c u ch a. Sau khi tan ca, cu c s ng c a tôi cũng không tr v ñư c qu ñ o cũ, m i ngày kéo th xác cùng tinh th n m i m t nhìn n Chung Thiêm. "Em hôm nay ñi xem m t cái phòng, gi ng như phòng c a chúng ta trư c kia, v trí cũng t t, chính là giá có hơi ñ t." Tôi c ý tìm chút s tình ñ nói v i anh, hy v ng anh d i ñi l c chú ý."ð u t i em, lúc trư c v i nên

h ñ , vì ñi B c Kinh khơi thông quan h , nên ñem phòng bán v i giá th p. Hi n t i mu n mua m t căn thích h p, quá khó khăn." n Chung Thiêm do d m t chút: "Chuy n mua phòng có th ch m t chút có ñư c không." "Ch ?" Tôi nghĩ r ng anh s kh n c p mua phòng hôn cùng tôi. "Kho n ti n kia, anh nghĩ s d ng." Tôi ñã hi u, l y trong túi ra t chi phi u giao cho anh."M t mã anh có bi t." "Ti u Băng..." Tôi cư i l c ñ u."Anh không c n ph i nói, em bi t." V án không có k t lu n, ti n ñ chưa bi t, anh c n chu n b ít ti n cho b t c tình hu ng nào. Anh t dư i gh ñ ng lên, ôm l y th t lưng, m t chôn vào vai tôi, tôi có th rõ ràng c m giác ñư c anh ñ i v i tương lai th n th . Tôi ñ c bi t mu n giúp anh, th nhưng không bi t giúp như th nào tr b ñi tìm m t ngư i... Không, tôi không th ñi tìm anh, n Chung Thiêm tuy t ñ i s không cho phép tôi làm như v y. "H t th y ñ u s trôi qua, anh còn tr , có th làm l i t ñ u." ... *** Th m thoát m t tu n trôi qua. Cu i tu n, lúc tan t m thì ñã khuya, chưa tr v nhà v i ba m , m t ngư i tinh th n ki t qu tôi tr l i căn phòng tr c a mình. ñ chu n b k t

L i m t b nh nhân n a ra ñi, hai mươi hai tu i, lúc g n ñi, m t ngư i con gái tr tu i như ñiên mà ch y vào phòng b nh, ghé vào trên ngư i b nh nhân mà khóc th t thanh. Ngư i thanh niên hơi th mong manh ñ t nhiên n n cư i."Nha ñ u ng c, em t i làm gì? Em không ph i nói v sau ñ u không mu n l i nhìn th y anh, ch t cũng s không tha th anh sao?" Ngư i con gái li u m ng l c ñ u, không nói l i nào. "Anh tính tình không t t, toàn ch c gi n làm em gi n, l n sau nh tìm b n trai t t tính m t chút, còn có th có nhi u th i gian mà cùng em." "Em không c n, em s cùng anh." Ngư i thanh niên tiêu sái mà ra ñi an tư ng. Ngư i con gái khóc su t m t bu i chi u, hai tay g t gao c m l y c tay ngư i thanh niên. Không ai khuyên ñư c cô y, b n tôi cũng ñành ch u, cô y càng không l p l i m t câu: "Anh l i gi n d i v i em ñi, em không bao gi b ñi n a." N u không m t ñi, s không hi u ñư c s d t b s có bao nhiêu kh ñau, s không hi u trư c kia cơ b n có bao nhiêu t t ñ p. Tôi cu n mình t i trên gh sa lon, b ng nhiên ñ c bi t tư ng nh ni m m t ngư i, mu n ñư c ghé vào lòng anh mà khóc l n m t h i, mu n nói v i anh: "Em sai l m r i, em không nên ñi." Tôi l y ñi n tho i trong túi ra nhìn, l i c t ñi, ñ ng d y ñi vào phòng b p, mu n n u chút gì ăn cho ñ ñói. ði n tho i ñ t nhiên vang lên, tôi ch y vài bư c ra sô pha, v i l y ñi n tho i. Th y màn hình hi n th dãy s c a n Chung Thiêm, tôi m t mát mà n nút nghe. "Ti u Băng, em ñang ñâu?" ti ng n Chung Thiêm nghe không rõ l m, trong ñi n tho i v ng c ti ng con trai l n con gái n ào.

"T i phòng tr . Anh

ñâu?"

"T i khách s n, lát n a anh qua ch em." Tôi nghe th y ti ng c a anh có v là l , nói nghe không rõ."Anh u ng rư u ?" "U ng m t chút." Anh cư i ng ng n ."Có m t cu c xã giao, u ng vài chén rư u." Khó ñư c th y anh l i có ti c xã giao, nhìn qua tâm tình cũng không sai, tôi không mu n làm anh c t h ng."Anh khách s n nào? Em qua ñón anh." "Không c n, ñã tr th này, m t mình em ra ngoài quá nguy hi m. Anh lát n a lái xe qua ch em." "ðư c r i, v y em ch anh" Cúp ñi n tho i, tôi vào b p n u cho anh canh gi i rư u. n Chung Thiêm u ng không gi i, t u lư ng cũng không t t l m, th nhưng không có bi n pháp, không th u ng cũng ph i u ng... Không bao lâu, n Chung Thiêm ñ n, mang theo m t thân s c n c mùi rư u và thu c lá. Tôi ñi vào b p mang ra canh gi i rư u, n Chung Thiêm ñi vào theo cùng tôi, thân mình có chút nghiêng ng ."Ti u Băng, em ñoán xem anh g p ai t i bàn rư u..." "Ai?" Tôi cũng không quan tâm, ch h i theo anh. "Di p Chính Th n, Di p tham mưu..." ðáp án hoàn toàn ngoài ý li u, tay ñang bưng bát canh gi i rư u run r y m t chút. Anh không ph i quay v B c Kinh sao? Anh l i ñ n ñây?! Tôi ñ ng ñ ng ngón tay ñang run r y, làm b như dư ng như không có vi c gì mà múc canh."Nga." "Ngư i này có chút ý t ..."

"Th t không?" Tôi xoa xoa cái trán, ch u ñ ng cơn ñau ñ u mà nghe anh nói. "Anh y nói hôm nay m i t B c Kinh tr v , t i tham gia sinh nh t H a Dương .." Cái tên H a Dương này có chút quen, tôi nh mang máng là con cháu quan ch c, ñã công tác văn phòng thành ph ."Có ngư i h i anh y, có ph i ñ c bi t t i tham gia sinh nh t H a Dương, em ñoán xem anh âý nói như th nào?" "Nói như th nào?" "Anh y nói, ñ n xem ngư i trong lòng mình..." n Chung Thiêm nói xong, cư i gư ng hai ti ng, nghe như phát ách. Tôi dùng s c mà xoa n huy t Thái Dương. "Anh y còn h i anh m t cái v n ñ càng có ý t : 'Có cái gì so v i ngư i con gái bên c nh anh quan tr ng hơn?' " Tôi ng n ra, l p t c ng ng ñ u nhìn n Chung Thiêm: "Anh tr l i như th nào?" n Chung Thiêm ñi ñ n bên c nh tôi, ti ng c m thán r t nh : "Hi n t i anh còn có cái gì quan tr ng hơn so v i em?" Tôi th t sâu nhíu mày, tôi không thích ñáp án c a anh, nó làm không gian cũ tr v vô th i h n. "Ti u Băng, em nói xem có ph i anh y có m i th so v i anh ñ u hơn ph i không?" n Chung Thiêm u ng rư u, anh không u ng say nh t ñ nh s không h i ra như v y. "Không ph i." Tôi th t s nhìn anh: "Chung Thiêm, anh so v i anh y làm ñ n nơi ñ n ch n, so v i anh y tr m n ch p nh t, anh là m t ngư i thanh niên t t, có th cho n nhân phó thác c ñ i..." n Chung Thiêm c t ñ t l i tôi: "Nghe ngư i ta nói, anh y m i v a l y h c v ti n sĩ y h c Nh t B n, v nư c li n l p quân công, ñ c bi t thăng ch c, anh y còn chưa ñ n ba mươi tu i... Lên làm Tham mưu trư ng. Em có bi t t i sao không?"

"..." B i vì anh ñã t ng tr i qua hoàn c nh mà không ai có th tư ng tư ng ñư c, anh ph i tr giá ñ i gi i mà không ngư i nào có th tư ng tư ng. "B i vì cha anh y là Tư l nh quân khu, ông n i anh y hình như là m t..." n Chung Thiêm c g ng mà nh l i , tôi ñ i v i chuy n này cũng không có h ng thú, ñem canh ñ n trư c m t anh."U ng chút canh ñi." n Chung Thiêm ti p nh n canh, u ng m t ng m, v chua mà ch c lư i, buông bát canh ra."Anh y ñ n xem em, có ph i không?" "Chung Thiêm..." "Ngày ñó lúc ăn cơm, anh li n nh n ra... Ánh m t c a anh y nhìn em t a sáng..." Tôi ch ng hai tay lên bàn ăn bên canh, mi n cư ng ñ ng v ng."Anh ñ ng miên man suy nghĩ, chúng em không có gì." "Ngư i kia, là anh y, ñúng hay không?" Tôi không dám ñ i m t v i ánh m t khí th b c nhân c a anh, cúi ñ u."ð u trôi qua, em cùng anh y s m ñã xong, anh..." L i còn chưa d t, ñi n tho i di ñ ng c a tôi vang lên. Ti ng chuông ñi n tho i làm cho m i an i ñ nh nói ra thành nhi u lo n . Tôi có m t lo i d c m mãnh li t, cu c g i này là c a Di p Chính Th n. Tôi không dám nghe ñi n tho i, s tôi v a nghe th y ti ng c a anh, cái gì ñ u che d u không ñư c. Th y tôi không nghe ñi n tho i, n Chung Thiêm t a h c m giác ñư c cái gì, anh theo ti ng chuông ñi t i, l y túi c a tôi trên salon, m túi l y ñi n tho i di ñ ng, nhìn nhìn màn hình. Bi u tình cay ñ ng c a anh cho tôi ñáp án. Th y anh n nút nghe, lòng ñ t nhiên tr m xu ng, ch y v i ra kh i phòng b p.

"Uy?" n Chung Thiêm nghe ñi n tho i, ti ng mưa gió như ch t yên l ng."Di p tham mưu a... Anh tìm ti u Băng? Có, anh ch chút!" Anh ñưa ñi n tho i ñ n trư c m t tôi, tôi c ng ng c mà c m l y. "Uy..." "..." Trong ñi n tho i không âm thanh âm. Tôi ñưa ñi n tho i ñ n g n tai hơn."Uy?" "Anh t i Nam Châu." Ng n ng n b n ch , ng n g n mà h u l c. Tôi mi n cư ng cư i vui."Em v a nghe Chung Thiêm nói. Anh y nói t i b a ăn g p ñư c anh ..." "Anh mu n g p em." Ng n ng n b n ch , ñ ng lòng ngư i lâu dài. "T t! Ngày mai anh có r nh sao? Em cùng Chung Thiêm m i anh ăn cơm." Không ñ i anh nói chuy n, tôi ño t trư c nói: "ðư c, li n như v y ñ nh r i, ngày mai liên h l i" M t hơi nói xong, tôi l p t c c t ñ t ñi n tho i. n Chung Thiêm ñ ng l ng Tôi v a ñ nh l y l i túi trên m t ñ t. ñó, trong tay còn c m túi c a tôi.

trong tay anh, anh buông l ng tay, túi rơi

M i th bên trong th t linh bát l c, rơi tung tóe trên ñ t. Tôi ng i ch m h m trên m t ñ t mà nh t ñ , nh t ñư c m t h p thu c nh thì m hôi l nh nh t th i cu n cu n ch y ra. Thu c tránh thai b y mươi hai gi , chia làm hai l n u ng, sau khi u ng l n ñ u, mư i hai gi sau u ng ti p. Tôi mua u ng m t l n, l n th hai quên m t, hoàn toàn quên h t. Không k p o não, tôi r t nhanh ñem h p thu c nhét vào trong túi.

Ai ng tôi v a nhét vào, n Chung Thiêm m t phen ño t l y túi c a tôi, ñem h p thu c tôi v a nhét vào l y ra. Tôi nghĩ gi u di m ñã không còn k p r i. Anh m ra h p thu c, th y bên trong còn l i m t viên, tay b t l c mà run run."Hai ngư i..." Tôi ñ ng trên không

trư c m t anh, c ngư i ch t c ng, ch bi t ñ ng ra nhìn.

"Em cùng anh ta?" Anh ñem h p thu c ñưa ñ n trư c m t tôi. B ng ch ng như núi x y ra trư c m t, tôi còn có cái gì có th ph nh n? "Th c xin l i!" Tr câu ñó ra, tôi còn có th nói cái gì? Nói tôi lên giư ng cùng Di p Chính Th n là vì c u anh? Nói cho anh tôi làm h t th y ñ u vì anh? Tôi không nói nên l i câu d i trá như v y. Bóng ñen trư c m t nhoáng lên, bàn tay nóng b ng ñánh vào m t tôi, tôi b tát cho ngã xu ng ñ t, cái tràn va vào bàn trà bên c nh. Trán sưng ñ che c m t tôi. Tôi ôm bên m t trư ng ñau ñ n không h hay bi t, trư c m t m t m nh màu ñ . Cái b t tai này làm cho cơn ác m ng c a tôi như b ng t nh, tôi kinh ng c mà nhìn anh. Không có oán h n, cũng không có y khu t, tôi ch th y h t th y ñ n quá ñ t ng t, làm cho tôi tr tay không k p. n Chung Thiêm túm vào qu n áo tôi kéo tôi ñ ng lên, gi n ñ n s c m t xanh mét, trán l gân xanh."Tôi m i b giam vài ngày! Cô li n kh n c p cùng anh ta..." "Th c xin l i." Tôi áy náy mà nhìn anh."N u ñánh em có th làm cho anh d ch u hơn anh li n ñánh ñi." n Chung Thiêm giơ tay lên, ch m ch p không có ñánh xu ng, mu n nói cái gì, m mi ng l i nói không nên l i. Cu i cùng, anh buông l ng tay ra, l o ñ o ñi ra kh i phòng tr .

Tôi nghĩ mu n ch m m t chút lên b vai c a anh, nói v i anh: h t th y r i s ñi qua. Tôi không làm như v y, s anh chê tôi. Bóng lưng hơi chút lay ñ ng, khép l i c a phòng, cách xa t m m t tôi. Tôi vô l c mà ngã ng i xu ng ñ t, tay l nh như băng ôm hai má nóng b ng, thoáng gi m b t chút ñau ñ n. Tôi nên làm sao bây gi ? n Chung Thiêm làm sao bây gi ? Tôi như th nào mà ñ i m t v i cha m ? Như th nào theo cha m mà gi i thích? V i s c kh e c a cha tôi, ông có th hay không l i b tôi làm cho ñ n phát gi n mà n m vi n? Còn có Di p Chính Th n, tôi như th nào ñ i m t v i anh? Nhi u l m v n ñ , tôi cũng không bi t như th nào gi i quy t. Chưa t ng có m t l n, tôi nghĩ t i Di p Chính Th n như v y, tôi ñ c bi t mu n h i anh m t câu: "Sư huynh, anh nói xem chúng ta có ph i tính là gian phu dâm ph không?" ... M t tr n gió thu theo c a s th i vào, làm tôi l nh run. Tôi ñ ng lên kh i m t ñ t, ra ñóng c a s , b c rèm kéo m t n a tay tôi ñã c ng ñ . Qua c a s th y tinh, ánh ñèn dư i l u ven ñư ng soi rõ m t chi c xe màu tr ng SUV ñang ñ . Do d th t lâu, tôi c m l y di ñ ng, nh n cho Di p Chính Th n m t tin: Anh ñâu? Tin t c v a phát g i ñi, anh l p t c tr l i: T i quán ăn ñêm, cùng m n nói chuy n phi m. Tôi l i nhìn xem xe anh M t lúc sau, anh nh n l i: Em ñang làm gì? dư i l u, nh n l i: Chơi vui v . Không qu y r y

Ng m phong c nh, phong c nh dư i l u không sai. Anh tr l i l i: ... Tôi n n cư i, b m m t, ñau ñ n nhe răng nh ch mi ng. L i m t cái tin nh n ñư c g i t i: Anh mu n g p em, hi n t i. S s trên m t sưng ñ , tôi tr l i: Em không mu n g p anh, hi n t i. ð i n a ngày, Di p Chính Th n không th y tr l i. Tôi m t mát mà buông di ñ ng, ñi toilet nhìn xem m t mình. Má ph i sưng lên m t t ng l n, d u năm ngón tay hi n lên xanh tím, nhìn th y ghê ngư i. Tôi vén tóc lên, trên trán có v t thương n a t c ch y máu, tôi l y khăn xoa xoa n a ngày, dùng gi y th m, máu v n còn ch m rãi r ra. Mu n cho Di p Chính Th n th y khuôn m t tôi, không bi t có c m tư ng gì! Ti ng chuông c a truy n ñ n. Tôi nghĩ n Chung Thiêm ñi mà quay l i, bư c nhanh ch y t i c a, xuyên qua m t mèo, tôi th y ngoài c a ñ ng m t ngư i — dư i anh ñèn m nh t, qu n bò màu ñen, áo sơ mi màu ñen, m t thân g i c m làm ngư i ta hít th không thông. Tôi vu t vu t tóc trên trán, che bên m t, m c a.

Di p Chính Th n cư i nói: "Em mu n g p anh c vi c nói th ng..." Khi anh th y rõ m t c a tôi, tươi cư i ñông l i!

Chương 40 : M i h n tri n miên
Tôi ra v tr n ñ nh cư i cư i, l c mình tránh ra như ng ch cho Di p Chính Th n."Vào ñi." Ai ng Di p Chính Th n m t phen kéo tôi quay l i, vén tóc trên trán lên, nhìn th y v t thương gh ngư i trư c m t anh chăm chú. "Ai? Ai làm?" Ti ng hô ph n n ti ng làm rung chuy n m y t ng l u làm cho ñèn ñ ng th i sáng lên. Trong trí nh c a tôi, Di p Chính Th n là m t ngư i phi thư ng kh ng ch t t c m xúc c a b n thân, b t lu n ñ i m t chuy n gì, anh ñ u có thói quen c t gi u trong lòng. Mà hi n t i, anh t c gi n rõ ràng kh c vào trong ánh m t, m ch máu trên trán máu sung thành màu xanh tím, ngón tay n m ch t v n v o ñáng s . Tôi mơ h nghe th y ti ng bư c chân ch c u thang, nh t i khu này ñ u là ch c a ñ ng s tôi, v i vàng kéo l y tay anh, ñem anh kéo vào phòng, xoay tay ñóng nhanh khóa c a. "Là n Chung Thiêm!" Ti ng nói c a anh nghe b c ngư i, gi ng như mu n ñem n Chung Thiêm xé thành t ng m nh nh . Lo l ng trong lúc th nh n , dư i Di p Chính Th n s ñi tìm n Chung Thiêm phi n toái, tôi theo b n năng l y tay che khu t m t."Anh y u ng rư u, nh t th i xúc ñ ng..." Xương ngón tay c a Di p Chính Th n v n v o l i h i hơn, kh p xương phát ra âm rung khanh khách."H n ta ñ i v i em như v y, em còn che ch cho h n?" Tôi quên m t Di p Chính Th n h c qua tâm lý h c, s gi gìn c c l c cùng lo l ng c a tôi căn b n không th g t ñư c anh. ðơn gi n tôi ñ i sang phương th c khác, cư i cư i, dùng ng ñi u t gi u h i anh: "ð i anh là anh y, bi t em cùng ngư i con trai khác có gian tình, anh s làm gì? Ch s còn tr c ti p bóp ch t em ñi?"

Anh hít m t hơi th t sâu, ch m rãi th ra. "Anh mà b ñư c, s m bóp ch t em v n l n!" Ng c gi ng như b ñâm m t ki m, máu tươi ñ m ñìa. ðúng v y, ñ i v i tôi, anh luôn không buông tha. Không tha thương t n tôi, ngay c m ng tôi m t câu ñ u không b ñư c. ð i v i tôi anh luôn ngoan cư ng quy t tâm, tôi ñánh anh, t i ng c anh còn lưu l i m t v t s o, tôi còn ñ anh ñ y ngư i thương tích ñ t i sân bay Nh t B n…Anh nh t ñ nh r t ñau, nhưng làm anh ñau nh t, ch s là chi c nh n kim cương trên tay tôi làm ñau lòng bàn tay anh. C n th n ng m l i, tôi ñ i anh quá tàn nh n. Anh t n h t s c l c giúp tôi c u n Chung Thiêm, th nhưng trư c m t n Chung Thiêm tôi l i t n l c cùng anh làm rõ ràng quan h . Di p Chính Th n là m t thanh niên kiêu ng o ñ n như ng nào, th nhưng tôi cơ h như ñem kiêu ng o c a anh d m xu ng dư i chân, anh v n nhìn tôi cư i. "Anh hi n t i mu n bóp ch t em sao? Em cam ñoan không ph n kháng." Tôi h i anh. Anh l c ñ u, ñem tôi ôm ñ n ñ t trên gh sa lon, sau ñó nâng m t tôi lên, c n th n xem k mi ng v t thương trên trán."Có hòm thu c sao?" "T i phòng ng , trong ngăn t ." Anh l y hòm thu c, dùng băng g c giúp tôi ñơn gi n x lý m t chút v t thương trên trán. L i l y khăn m t b c m t kh i ñá nh nhàng dán lên ch sưng ñ trên má. C m giác c c l nh làm cho ñau ñ n gi m b t, tôi b ng nhiên b t cư i, cư i ñ n n i không th kìm ñư c. Th t s r t bu n cư i, n Chung Thiêm ñánh tôi m t cái tát, cư nhiên Di p Chính Th n giúp tôi x lý, tôi th c không làm th t v ng hai ngư i con trai yêu tôi.! "Em cư i cái gì?" Di p Chính Th n th y tôi cư i không hi u chút nào.

Tôi ôm v t thương ñau b i vì cư i to."Sư huynh, anh nói chúng ta có tính gian phu dâm ph không?" "Không tính." Anh giương m t, l nh lùng li c m t sang tôi m t cái: "Anh cho t i bây gi không ñ ng ý chia tay v i em." Năm ñó, tình hu ng ñó còn c n nói ra hai ch "Chia tay" sao? N u ngư i con trai này không th nói ñư c ñ o lý thì th c không có bi n pháp. "T i trong lòng anh, em th y chung ñ u là b n gái anh." Tôi h i l i."Cho dù em ñã có v hôn phu?" "Nha ñ u." Di p Chính Th n s s lên mái tóc dài c a tôi, phương th c cùng l c ñ o h t như trong trí nh ."R i xa h n ñi." ðèn ñ t dư i ñ t h t bóng t i lên khuôn m t Di p Chính Th n, b t kín bi u tình. Tôi nhìn bi u tình c a anh, ánh sáng không t i m t, th nhưng trên m t anh m i m t chi ti t trong m t tôi ñ u có th th y ñư c rõ ràng, b i vì tôi nh rõ, tôi s m ñem trí nh ñ u kh m t i h phách trong su t, ñ ng nói là cách xa ba năm, chính là cách ba ngàn năm cũng s không b phai m m t chút nào... Gi kh c này, tôi th t s không nghĩ l i c tuy t anh, c tuy t ý nguy n c a chính mình."Cho dù em không nghĩ r i xa anh y, anh y cũng không có kh năng mu n em." Di p Chính Th n hơi nghiêng m t ñi, ý cư i c nén bi u tình trong bóng t i có v th p ph n ñáng yêu. "M c ñích c a anh ñ t t i. Mu n cư i li n cư i ñi." Tôi nói."Không c n ph i trư c m t em mà trang mô tác d ng."(ces: gi d ng ñoan trang, chính tr c – Thanks a Gúc G ) Anh không h che d u, v a lòng mà cư i. Tôi s m nên nghĩ ñ n, anh là Di p Chính Th n, ngư i thanh niên lòng d sâu không lư ng ñư c. Anh b c tôi cùng anh trên giư ng sao l i ch ñ là do nh t th i tham hoan, anh s m ñoán ra s vi c s có ngày n Chung Thiêm

không có kh năng tha th cho tôi. Cũng ñoán ch c tôi s r i xa n Chung Thiêm, nh t ñ nh tr v ng c c a anh. Có ñôi khi, nam nhân r t thông minh, cũng là bi k ch c a n nhân. "Em h n anh sao?" Tôi b anh h i có chút s ng s t. H n? Bao nhiêu? Có m t chút ñi. H n anh ba năm trư c ñây l a g t tôi, ba năm sau tr v , càng làm cho cu c s ng c a tôi bi n thành m t ñ ng h n ñ n. H n anh t i th i ñi m n Chung Thiêm lâm vào tuy t c nh, l i ño t ñi v hôn thê c a anh y, làm cho anh y hoàn toàn h ng m t. Nhưng mà, này h t th y ñ u ñã x y ra, h n có năng l c thay ñ i cái gì. N u có th , tôi càng hy v ng vì n Chung Thiêm làm chút gì ñó, làm cho t n thương c a anh ñ n m c th p nh t. Do d m t chút, tôi l ng l kéo kéo tay áo Di p Chính Th n."Sư huynh?" Anh ñ y tay tôi ra."L i mu n c u anh cái gì? Nói ñi." Tôi ng ng ñ u lên, ñ i m t anh b ng v m t b t ñ c dĩ, ñ n ño r i h i: "Có phương pháp gì có th làm cho Chung Thiêm quay l i văn phòng thành ph công tác không?" Anh không h nghĩ ng i, tr c ti p tr l i tôi."Có." "Phương pháp gì?" Tôi l p t c ng i th ng, ch ñáp án c a anh. Di p Chính Th n nh nhàng nâng c m tôi lên, khóe mi ng giơ lên ñ cong duyên dáng và trêu t c."Em g cho anh!" B n ch n a gi n a th t "Em g cho anh" ñ t nhiên ñư c Di p Chính Th n nói ra, tôi còn chưa k p tháo b nh n ñính hôn xu ng. Tôi c m th y chính mình h n có hàng v n lý do c tuy t . T như tôi còn chưa chính th c cùng n Chung Thiêm gi i tr hôn ư c;

Tôi còn chưa ñư c s cho phép c a cha m ; Tôi còn chưa k p m t l n n a quen v i Di p Chính Th n m c quân trang; Tôi còn không có dũng khí ñ i di n vơi tình yêu mãnh li t tha thi t c a anh. Tôi còn không bi t ngư i yêu phi thư ng không h p th c này có th là m t trư ng phu và con r có ñ tư cách hay không; Tôi còn chưa g p ngư i nhà c a anh, không bi t cha m anh có ch p nh n không... Th t s , có m t v n lý do, nhưng m t v n lý do này ñ u không th ngăn c n tim ñ p v i ti t t u gia t c, lòng nh y càng nhanh, gi ng như tôi v a m mi ng nó s t trong mi ng mà bư c ra. Ch t, m t gi t nư c ñá l nh rơi xu ng c áo, c c l nh, nguyên lai khăn m t b c kh i băng ñã tan thành nư c, theo m t c a tôi mà rơi xu ng. Tôi l nh run, r t lui thân mình. Di p Chính Th n m i phát hi n ñá ñã tan ra, ñưa tay l y khăn m t ñ ra bàn trà, ngón tay l nh như băng nh nhàng theo dòng nư c hư ng th ng mãi ñ n ch c áo tôi. Tôi không bi t là có ph i b ñông c ng hay không, toàn thân ñ u không ñ ng ñ y, ng i th ng t p trên salon mà nhìn anh. Tay anh gi ng như cũng b ñông c ng, ngón tay d ng t i ch c áo tôi, th ng t p mà nhìn. "Anh..." Kh năng m t b chư m l nh lâu l m, m m mi ng có ñi m không ñư c linh ho t, thanh âm phát run."Anh th t có th giúp ñư c anh y sao?" "Ân." Ánh m t anh d ng trên môi tôi."Cam ñoan em v a lòng."

"Nga..." Câu kia có ph i có nghĩa là tôi cũng ph i ñ anh v a lòng?

M t c a anh thong th t i g n, hô h p ñ t quãng có chút hương rư u t n mát. Th i gian, ngay c ñ u óc tôi cũng như k t thành băng, lâm vào tr ng thái ñình công. Môi anh ngày càng g n tôi, t a h không h có kho ng cách, như là cánh hoa anh ñào phiêu phiêu mà lư t qua, k c n hương v ng t ngào sương s m, lưu l i m t tr n tê d i. Tôi ch u không n i Di p Chính Th n bi u hi n nhu tình, anh m i l n nhu tình, tôi li n v ng h h , không bi t nên ñ y anh ra, hay là nên ñưa tay ôm l y anh... Ti ng chuông c a ch t vang lên, chúng tôi ñ ng th i ñ u b gi t mình. Di p Chính Th n th p chú m t ti ng, nhìn v phía c a. ðêm hôm khuya kho t, có th t i nhà c a tôi không có nhi u ngư i l m, trong ñó m t chính trư c m t tôi, m t cái khác... V a nghĩ t i m t ngư i khác, tôi như trong m ng m i t nh, nghiêng ng l o ñ o ch y ñ n trư c c a. Xuyên th u qua m t mèo, tôi th y n Chung Thiêm ñ ng ngoài c a, anh cúi ñ u nhìn dư i m t ñ t, trong lòng bàn tay g t gao n m m t túi nilon, trên túi có viêt tên c a m t c a hàng thu c. Tôi vô th mà quay ñ u nhìn thoáng qua Di p Chính Th n, theo b n năng hy v ng anh trư c m t tránh ñi. Anh ng i trên gh sa lon nhìn l i tôi, th c rõ ràng, anh ñoán ñư c là ai, hơn n a không có tính tránh né. Tôi v n ñang l nh, hi n t i càng gi ng rơi vào trong h m băng, hơi th thoát ra như là phong sương. Tình hu ng x u v tôi n Chung Thiêm ñã th y r t nhi u, tôi do d có nên ch a l i cho anh chút tôn nghiêm hay không, không ñ anh ñ i m t v i tình c nh này. "Vì cái gì không m c a? Em s h n không ch u ñư c kích thích? Hay là, em cho r ng..." Di p Chính Th n cư i y u t, ng ñi u c c ñ m."Anh ta ñi mà quay l i, t v ñã tha th em ?" Tôi phát hi n ngư i thanh niên trư c m t tr nên th c ñáng s . Ho c là, anh trư c kia là ñáng s như v y mà tôi không phát hi n ra. "Em s anh y gi t anh." Tôi c n răng nói.

Di p Chính Th n khinh thư ng mà h l nh m t ti ng, không h quan tâm ñ n tôi. n Chung Thiêm ñ i m t lát, không th y tôi ra m c a, l i n chuông c a, ti ng chuông tr nên v i vàng xao ñ ng, b t an, thanh thanh ñ p m nh vào màng tai tôi. Có m t s vi c dù sao cũng nên ñ i m t, b qua m t tr i m c hôm nay v t t ph i b qua m t tr i l n ngày mai. Tôi m khóa c a, tay ch m rãi ñ y c a ra, t a như châm kíp n c a qu bom, mơ h ñ i chu n b mà bay tung xác. C a m ra, n Chung Thiêm th y tôi, v i vàng ti n v phía trư c, n m l y tay tôi: "Ti u Băng, th c xin l i, anh không nên ñánh em, anh v a m i r t..." Câu nói k ti p c a anh d ng l i, ánh m t th ng rành rành nhìn v phía sau tôi... C m giác c a anh lúc này làm cho tôi c m ñ ng lây, b i vì tôi cũng ñã th y ngư i thanh niên ñáng nghi gi a n a ñêm l i cùng ngư i con gái c a mình. n Chung Thiêm nh t ñ nh cũng gi ng như tôi, c m th y chính mình là ngư i ngu nh t th gi i, qu th c h t s c bu n cư i. H n không th có m t vách núi ñen sâu v n trư ng sau lưng, xoay ngư i mà nh y xu ng. Ngư i luôn luôn nhu hòa như n Chung Thiêm r t c c b o phát, anh b gói to trong tay, gi ng như n i ñiên mà ñi t i ñây. Nhìn th y anh n m ch t n m tay, tôi không k p nghĩ gì che ngư i c a."ð ng..." Anh t ñ y c a, tôi b l o ñ o m t chút r i n ñ nh ñ ng l i, ngay sau ñó Di p Chính Th n cũng ñ ng lên, tôi v i l i kéo l y cánh tay c a n Chung Thiêm, g t gao ôm l y. Tôi không ph i s Di p Chính Th n b ñánh, mà s v n nh t x y ra ñ ng th thì anh ñánh không l i Di p Chính Th n. Vi c ñã ñ n nư c này, m t mũi anh ñã m t, l i b Di p Chính Th n ñ thương thì qu th t là nan kham. "Cô buông ra!" n Chung Thiêm gi n d nói.

"Chung Thiêm! Anh bình tĩnh m t chút... Anh ñánh không l i anh y." n Chung Thiêm toàn thân cương tr c nhìn tôi. Tôi nghĩ thêm m t chút n a, n Chung Thiêm ñã gi n d ñ y tôi ra, xoay ngư i ch y xu ng l u, cư c b h n ñ n. B dáng c a anh làm cho tôi nh t i lúc cha tôi b b nh n ng, tôi hoang mang lo s quỳ g i chùa c u phúc, c u th n ph t có th phù h ông bình an. n Chung Thiêm cùng tôi quỳ, anh nói m i ngày s theo tôi c u th n bái ph t. Nh ng lúc tôi nh t i Di p Chính Th n, c ñêm m t ng , ng i gh dài ngoài c a b nh vi n ng n ngư i, anh ng i bên c nh tôi, giúp tôi vư t qua ñêm dài. Tôi còn nh rõ khi ñang ng i dư i tàng cây du già, ñôi môi ñông l nh như ch t, anh khoác thêm áo m làm cho tôi tin tư ng trên ñ i này ngoài Di p Chính Th n, còn có ngư i có th mang l i cho tôi s m áp. Th nhưng tôi ñã tr l i cho anh cái gì? ð anh nhìn th y s ph n b i x u xa! ð cho anh ngay c cơ h i phát ti t cũng không có... "Chung Thiêm?!" Tôi v a hô ra ti ng, c tay ñã b ngư i g t gao ch tr , kéo tr l i phòng. "Phanh" m t ti ng, c a hung hăng b ñóng l i, Di p Chính Th n l nh lùng tr ng m t v i tôi, s c m t c c kém. Băng tan, nư c theo khăn m t ch y ra, ch y xu ng bàn trà th y tinh, t ng gi t t ng gi t rơi xu ng m t ñ t, b t nư c văng kh p nơi. Di p Chính Th n ñ t nhiên ôm l y tôi, nâng m t tôi lên, môi hung hăng hôn xu ng dư i... Di p Chính Th n bình thư ng cũng r t c m thú, th i ñi m này l i hơn c c m thú. Tuy r ng tôi s m ñã lĩnh giáo r t nhi u l n, nhưng là t i lúc này khi tâm lo n như ma, anh ñ t nhiên như l a r ng cháy lan ra ñ ng c mà hôn xu ng dư i làm tôi s ñ n ngây ngư i. Anh mãnh li t hôn làm ñau v t thương trên m t, môi cũng ñau, anh v n c ch p mà ti p túc, cánh tay cư ng hãn ñem vây tôi trong thân th anh, môi cu ng dã mà ño t l y, ñ u lư i xâm nh p vào trong mi ng tôi, cu n nhi u dây dưa.

Tôi càng ngày càng c m giác s khó th , trư c m t cái gì ñ u mơ h , ch có s g n bó dày ñ c gi yêu thương cùng r i r m, tôi ngay c tri giác ñ u không có, toàn thân hư thoát mà d a vào trong lòng anh, ngay c khí l c hô h p cũng không có... Phát giác th y tôi khác thư ng, Di p Chính Th n r t c c ñã d ng l i n hôn tr ng ph t, nâng thân th tôi lung lay s p ñ ."Nha ñ u? em làm sao v y?" ð u h n lo n, tôi quơ quơ."Em ch là, m t ch t ñi." Tôi quá m t m i, toàn thân như b vét s ch, không còn khí l c. Di p Chính Th n nhìn ra tôi s c m t không t t, ñ ng tác thu n th c mà nghe tim ñ p."Làm sao không tho i mái?" "Em th y chóng m t." Tôi gian nan mà m mi ng. Công tác c ngày, cơm chi u còn không ăn, v a m i l i phát sinh nhi u chuy n như v y, hơn n a lúc nãy l i là cái kích hôn ñòi m ng, tôi có th không hư thoát sao. "Em ch m t chút." Di p Chính Th n r t nhanh ôm tôi vào phòng ng , ñ t trên giư ng, sau ñó v i vàng ch y vào phòng b p. Không bao lâu, bưng m t c c ñư ng nóng ñi t i, ñ t bên môi tôi. Nư c ñư ng t a h b l nh quá, c c nư c v n còn không ñ l nh ph i cho thêm ñá vào, nư c ñ n ñ m v a ph i, m mà không nóng, ng t mà không ng y, ti n vào d dày tr ng r ng, nhi t lư ng lan qua t chi bách h i. "Khá hơn chút nào không?" Buông c c nư c, anh dùng ñ u ñ u ngón tay xoa nh nhàng nơi khóe mi ng tôi v n còn lưu l i gi t nư c ñư ng. "Ân." Nhìn ngư i trư c m t, n ng ñ m ôn nhu, gi ng như o giác ñang trong cơn m ng ñ p. N u có th , tôi hy v ng m i chuy n ñã qua ñ u là m t gi c m ng. M ng sau khi t nh l i, tôi l i nh t i căn phòng tr nh kia, ngoài c a s cây anh ñào ñang n ñ y hoa. Tôi cùng v i anh ng trên t m ga tr i giư ng màu h ng cánh sen, mư i ngón tư ng kh u, m t ñen m t tr ng hai cái ñ ng h tình l trên có kh c tên c a chúng tôi.

D Nhân không có xu t hi n, n Chung Thiêm không có xu t hi n, ch có tôi cùng anh, ñơn thu n mà hư ng th th gi i hai ngư i, ng t ngào mà tính toán phí b túc gi a hai ngư i. ði qua, r t cu c không tr l i, tương lai ñâu? Tôi h i chính mình: ngư i này, tôi r t cu c có mu n cùng v i anh tính ñ n tương lai? ðương nhiên là mu n, dù sao tương lai v n là v t thương tôi v n nguy n ý vì anh l i th l i m t l n. B i vì anh là Di p Chính Th n, m i tình ñ u t t ñ p nh t tôi t ng có, tôi t ng thoát kh i gi c mơ ñ p. Ng t cũng th , kh cũng th , ít nh t cùng v i anh cùng m t ch , tôi m i có th có c m giác nóng b ng. "Em ng ñi. Cái gì ñ u ñ ng nghĩ, ch c n ngh ngơi t t." Anh ñ tôi n m xu ng. "V y còn anh?" "Anh ng sô pha..." Anh như ng mi lên, l i l ra n cư i x u xa: "Em n u không ñ cho anh ng cùng, anh s không ñ ý." Th y anh ñ ng d y ñi ra t qu n áo l y chăn, tôi g i gi anh l i: "ðã b t ñ u vào mùa ñông, tr i bu i t i l nh, d dàng c m m o..." Tôi bi t anh không quen ng sô pha, m y ñ n trư c, tôi tinh tư ng nghe th y anh t i trên gh sa lon lăn qua l n l i c m t ñêm, căn b n không ng ."Anh t i Nam châu không có ngư i b n nào khác sao?" "Anh không ng giư ng ngư i khác." Anh không chút khách khí t ch i l i nói c a tôi, l i d u dàng nói ti p."Tr em ra ." Tôi mu n nói: n u anh cam ñoan không thú tính em có th cho anh mư n n a cái giư ng. C n th n cân nh c m t chút, l i này ý v khiêu khích quá n ng , v n là quên ñi. *** Tôi rõ ràng m t ch t ñi, nhưng n m trên giư ng như th nào cũng ng không ñư c, tôi bi t ngoài c a ngư i kia cũng không ng , t i trên gh sa lon

càng không ng ng tr n tr c. B i vì m i m t l n anh xoay ngư i, sô pha ñ u phát ra ti ng ñ ng nh . Tôi chính ñang r i r m có nên g i anh ti n vào ng hay không, ch t nghe th y ti ng bư c chân r t nh , ti p theo c a không m t ti ng ñ ng b ñ y ra, Di p Chính Th n ôm chăn cùng g i ñ u ñi t i, hi n lên trên giư ng tôi. Tôi cư i, m to m t."Anh ñi ñ n giư ng em, mu n làm gì?" "Bên ngoài r t l nh..." Anh ñem g i ñ u ñ t bên g i tôi, ñem thôi thôi tôi n m d ch vào m t bên."Dù sao giư ng c a em cũng l n, nhi u ngư i n m ñư c." "Anh có th b o ñ m s không ch em ñang ng mà gi trò thú tính không?" Anh cơ h suy nghĩ dài ñ n c m t th k , tr l i m t câu nư c ñôi."Anh th xem!" "V n nh t anh không kh ng ch ñư c..." Anh tr c ti p c t d t l i tôi."Anh v n nh t kh ng ch không n i, em có ng hay không ñ u như nhau." Nói cũng ñúng! ... Bóng t i vây quanh, ánh trăng chi u vào b c rèm h t lên chút ánh sáng y u t. Tôi l ng l nhìn ngư i n m bên ng cùng mình, anh t t nh m hai m t, hô h p ñ u ñ u v ng vàng, ánh trăng sáng t chi u ñôi long mi th t dài, như ñư c tô m t l p ánh sáng b c. Tôi có chút không mu n ng , s ñ n khi t nh l i, phát hi n h t th y ñ u là m ng. "Em l i dùng lo i này ánh m t nhìn anh, anh cũng không dám cam ñoan ." Tay anh v i vào chăn, c m l y tay tôi, mư i ngón tư ng kh u...

Tôi nh m m t l i, khóe môi nh ch lên n cư i ng t ngào, tôi b t tri b t giác ng . Trong m ng, tôi nhìn th y n Chung Thiêm, anh m m t b t l c mà ñ ng trên ñư ng, ñèn ñư ng chi u rõ bóng lưng th t b i suy s p c a anh. Tôi ñu i theo anh, như th nào cũng ñu i không k p, tôi kêu anh, "Chung Thiêm, Chung Thiêm..." Anh cũng không quay ñ u l i. "Chung Thiêm, em còn có th giúp anh sao?" ðèn ñư ng ñ t nhiên d p t t, chung quanh h t th y ñ u tr nên ñen. Bên tai vang lên ti ng nói th n nhiên c a Di p Chính Th n: "Em ñ ng ý vì h n c i qu n áo, ñ ng ý vì h n g cho anh... Nói cho anh bi t, tr b nh ng ñi u ñó, em còn ñu i theo vì h n làm cái gì?" Tim b ng nhiên ñ p nhanh, ñau ñ n tê tâm li t ph . Tôi lâm vào bóng ñè ñáng s , c g ng kêu c u cũng không phát ra thanh âm. M t cái ôm p m áp ph lên tôi."Không quan h , dù sao em là c a anh."

Chương 41 : Tình duyên th t c
Không nh rõ là ai ñã nói qua, khi m t ngư i thích c l p ñi l p l i m t câu nói có th là do t b n thân mình ám ch , hy v ng chính mình có th tin tư ng vào s ki n ñó mà so v i b t lu n ngư i nào chính l i là ngư i nghi ng vào ñi u ñó nh t...

"Dù sao em là c a anh..." Nghe th y nh ng l i này, trong nháy m t tôi ñang giãy trong bóng ñè ñ t nhiên m m t ra, ñ i di n v i ñôi m t ñen sâu th m th m. Su t ba năm chưa t ng trong lòng nam nhân t nh d y, ñ t nhiên m to m t, phát hi n ra chính mình ñang n m cu n trong ng c m t ngư i thanh niêm, m t dán t i l ng ng c trơn bóng, tôi ho ng s , tôi ho ng s , theo b n năng ñ y anh, nhìn xem chung quanh. Sương mù v a m i tan trong ánh bình minh, phòng c a tôi, giư ng c a tôi, còn có…Trên giư ng là m t thân hình m nam c c h p d n t a như trong trí nh t ng có m i bu i s m mai, tôi t trong lòng anh t nh l i. "Như th nào?G p ác m ng ?" Di p Chính Th n kéo tôi vào áp, ôm ñ n trong lòng, cánh tay cư ng ki n làm tôi ngh t th . chăn m

Nh t i tình c nh ñêm qua b anh ép bu c, tôi hít th ch m ch m, r t c c hoàn toàn t nh táo l i. "Không có. Không mơ th y anh." Tôi nói l i này là th t, mơ th y Di p Chính Th n vĩnh vi n ñ u là ác m ng, không d t l a g t cùng dây dưa, cho dù ng t ngào, cu i cùng cũng s phá thành t ng m nh. "V y em mơ th y ai ?" Anh t a ti u phi ti u nhìn tôi, m i l n th y anh cư i ñ n như v y, trong lòng tôi li n l i c nh giác lo xem anh l i ñào cái c m b y gì ñ ch tôi nh y xu ng. "Không nh rõ ." Tôi s tôi nói ra trong gi c m ng s b anh bóp ch t, hàm h nói: "V n có chút n tư ng, b anh d a nên t t c ñ u ñã quên." "B d ng anh th c d a ngư i sao?" Tôi giương m t, có l là v n ñ v ánh sáng, m t mày anh thâm tr m, v m t ngưng tr ng, th t là có ñi m sát nhân. May m n tôi bi t Di p Chính Th n có m t như c ñi m trí m ng, chính là ñ c bi t nh n không ñư c s c d . Ba câu nói m m ng t d u dàng ôn hương, lý trí c a anh ñ u ném ... lên chín t ng mây. Tôi cư i ôm l y c anh, môi nh t nh t ch m vào khóe môi anh, ñ u lư i kh li m m t chút ñôi môi

b c c a anh."Sư huynh, anh m t chút cũng không d a ngư i, ñ i v i em ba năm không t trong lòng ngư i con trai nào t nh l i... Có ñi m không thích ng." Di p Chính Th n n n cư i, ñem tôi ôm vào trong ng c, th a mãn gi ng như v a tr m quá tinh miêu."Không quan h , em ch m rãi s thích ng ." Tôi th p ph n hoài nghi anh b phái ñi Nh t B n là nh vào quan h , ñi t c a sau, n u không như th nào m t ngư i không có ngh l c l i s c lang vô nguyên t c như v y l i làm cho ngư i khác yên tâm. Nga, tôi nh ra r i, anh có m t v cha già làm tư l nh. Cũng không bi t cha anh là h ng ngư i gì, xem cách ñ i nhân x th cùng tác phong Di p Chính Th n, tôi n n lo l ng. Miên man suy nghĩ, tôi b ng nhiên nh t i cha tôi, nh t i b nh c a ông, chưa có cái gì làm cho tâm tình ông vui v , th t sâu th dài. Di p Chính Th n nhìn ch m ch m vào tôi trong ch c lát, ý cư i cũng gi m ñi vài ph n."L i th y th c xin l i h n ?" Tôi l c ñ u."Em lo l ng thân th c a cha em." V i th tr ng trư c m t c a ông, tôi làm như th nào nói v i ông v chuy n c a tôi cùng n Chung Thiêm. V n nh t ông bi t tôi cùng Di p Chính Th n có gian tình, tim c a ông ch s ch u không n i. "Chuy n c a chúng ta... Cũng không bi t ông có ch p nh n hay không." Tôi nói. "Anh cũng không ph i làm chuy n ác nào, không du côn lưu manh, có cái gì mà không ti p th ñư c?" Tôi nh ñ n m t chuy n, ng i xu ng th t s nhìn anh."Anh cùng D Nhân ly hôn chưa?" "B n anh cho t i bây gi chưa h k t hôn!" Tôi còn lo l ng."Hai ngư i s không có ñ a nh ñi?"

Di p Chính Th n t c gi n t i m c c n răng."Có ph i n u cô y ôm m t ñ a nh , l y k t qu xét nghi m nhanh ñưa cho em xem, em li n tin tư ng ñ a nh là c a anh?" Tôi không sao c , tôi s cha tôi ch u không n i. "Nha ñ u, em tin tư ng anh, anh cùng D Nhân n a ñi m quan h ñ u không có." Tôi d a vào vai anh. "Anh ñ ng l i g t em, m c k chuy n gì, em ch hy v ng anh nói th t." Tôi cô ph nhi u ngư i như v y, vô tình vô nghĩa và cùng anh m t ch , n u h nh phúc trư c m t l i là m t h i âm mưu, tôi th t s h i ñiên m t. Di p Chính Th n không nói cái gì n a, ôm tôi n m xu ng. Tôi chưa bao gi nghĩ t i sinh m nh còn có th có m t sáng s m như v y: tôi d a vào b vai anh, tay b anh n m ñ t trên ng c. Tôi có th rõ ràng nghe th y tim c a anh ñ p, ti t t u tr m n. Tôi l ng l ng nh m m t l i, ngư i con trai này m i là m c tiêu và là chung ñi m c a tôi. Di p Chính Th n nghe m t cu c ñi n tho i, v i vàng xu ng giư ng m c qu n áo."Anh có chút vi c, trong ch c lát tr v ." "Ân." Lúc g n ñi, anh c m m t chi c khăn m t còn m ph lên m t tôi, b o tôi ng nhi u m t lát, c ngh ngơi th t t t. Khăn m làm m t m p, gi ng như ñ m c a môi anh, dán trên m t th c tho i mái. ði t i c a, anh l i quay l i, hôn hôn lên trán tôi: "ð ng nghĩ nhi u, ñem m i chuy n c n thi t giao cho anh x lý, em c yên tâm ñi." "Em lo l ng, anh cáo già như v y, không ch ng l i gây ra chuy n gì." Anh ghé sát vào tôi, hơi th nóng r c th i t i bên tai tôi."Anh cho dù có làm oan tâm ngư i khác cũng tuy t ñ i vì giúp h ng nhan cư i."

Tôi tà ng m m t anh, n n cư i."ði, em cũng không ph i h ly tinh." "May m n em không ph i." Tôi ñã nghĩ tôi không ph i là Ðát K , Di p Chính Th n ñương nhiên cũng s không là Tr vương ngoan ñ c. Tôi sai l m r i, tôi ñánh giá th p Di p Chính Th n, vì tôi, anh th t s ñi "Oan" tâm ngư i khác — tâm c a n Chung Thiêm. G n ch ng v ng, tôi nh n ñư c ñi n tho i c a n Chung Thiêm, anh nói mu n g p tôi, ch tôi dư i g c cây du già, ng khí d thư ng bình tĩnh. Tôi có ñi m kích ñ ng, ch y t i ñó mà như hít th không ra hơi. Lá cây du già không ch khô vàng còn r ng hơn m t n a. M t tr i chi u ng v hư ng tây, chi u lên g c cây già ñ c bi t làm g i nên s bi thương c a s c thu. n Chung Thiêm ñ ng dư i tán cây, trư c sau như m t qu n áo th ng, nhưng là th n s c c a anh không gi ng như trư c mà t nhiên. Dù anh ñã c c l c che d u, tôi vãn còn nh n th y ñáy m t th ng kh c a anh. Th y tôi t trên xe bư c xu ng, anh ñi v phía tôi, th t sâu nhìn m t tôi. Trư c lúc ñ n, tôi c ý xõa tóc ñ che v t thương trên trán. V t sưng ñ trên m t sau khi chư m nóng cũng chư m l nh xong, không còn th y rõ, ch còn l i vài v t m , tôi li n l y ph n che d u l i. "Còn ñau không?" Tôi m t t nhiên ñ a s s lên tóc mái trên trán, mi n cư ng cư i cư i."Không ñau. Em bi t anh không th c ñánh..." Hai tay n Chung Thiêm n m l i, r i buông ra."Em th t s thương anh ta?" Tôi cúi ñ u, r cây du già giăng kh p nơi l ra trên m t ñ t. Tôi còn nh rõ m i trư c ñây, n Chung Thiêm thích nh t ng i ch kia cùng tôi ñàm ñ o v nhân sinh cũng như quy ho ch c a anh, nói v lý tư ng c a b n thân, khi ñó tôi ng ng ñ u nhìn anh, nghĩ r ng anh là ngư i con trai gi i nh t. Hi n t i tôi m i bi t ñư c, lý tư ng cùng s th t chênh l ch quá l n, xa không th thành.

"Chúng ta chia tay ñi!" Nh ng l i này anh nói th c v i vàng, gi ng như s ch m m t giây li n nói không nên l i. Tôi g t g t ñ u, nói không nên l i. "Ti u Băng, anh bi t... Cùng v i anh ta m t ch , em qu th t r t vui v ." n Chung Thiêm nói câu sau cùng, làm cho tôi ngơ ng n, anh ñi th t lâu, tôi còn không l y l i tinh th n. Tôi ph n b i anh, b ngư i khác b t qu tang cũng ñúng, anh gi n ñ n n i ñánh tôi cũng là h p lý! Anh chia tay v i tôi, cũng h p lý n t! Nhưng là câu nói cu i cùng c a anh, vì cái gì nghe ra như là m t lo i hy sinh, m t lo i thành toàn. Còn có ph n ng c a anh hôm nay vì cái gì bình tĩnh như v y, ng n ng n ch trong m t bu i t i, anh ñem m i oán h n cùng ph n n ñ u buông... Này không h p tình lý a. Tr phi... Tr phi Di p Chính Th n cùng v i anh nói cái gì ñó. Tôi g i ñi n tho i cho Di p Chính Th n, mu n h i m t chút xem có ph i anh không tìm n Chung Thiêm, có ph i không nói gì ñó v i anh y. Di ñ ng thông, nghe ñi n tho i c a anh là m t ngư i b n, thái ñ ñ c bi t thân m t, anh nói là Di p Chính Th n hi n t i có vi c, không có phương ti n nghe ñi n tho i, còn nói anh có vi c g p tr v B c Kinh, vi c xong r i l i ñ n Nam Châu thăm tôi. Kh năng tôi là lâu trong b nh vi n, ñ i v i m i âm thanh l i ñ c bi t m n c m, tôi y hi nghe th y qua ñi n tho i truy n ñ n ti ng kêu mơ h c a nh ng ngư i khác: "Bác sĩ, bác sĩ..." Tôi còn nghe th y ti ng xe ñ y, ti ng bánh xe ma sát v i m t ñ t, phát ra ti ng vang xèo xèo. Nh l i Di p Chính Th n là h c y , tôi cũng không có nghĩ nhi u, liên ti p nói cám ơn, ñang mu n t t ñi n tho i, ngư i n n a th t n a gi nói v i tôi: "L n này cô c n ph i ch h n. . . . ." Tôi x u h mà nói "Ân". ð n bu i t i, Di p Chính Th n g i ñi n tr l i nói cho tôi, ti ng nói l ra n ng ñ m bu n ng ."Nha ñ u, nh anh?" Tôi n m trên giư ng, kéo g i ñ u ôm vào trong ng c, khóe mi ng kìm lòng không ñư c mà nh ch lên."Anh n m mơ ñâu?"

Trong ñi n tho i không có thanh âm, gi ng như l i ñang ng , tôi ñang do d mu n hay không ñánh th c anh, anh h i: "Tìm anh có chuy n gì không?" "Chung Thiêm hôm nay tìm em ..." Nh c t i n Chung Thiêm, ng ñi u c a tôi nh t th i tr m th p xu ng."Chúng em chia tay ." "Ân." Anh th n nhiên lên ti ng, nghe không ra kinh h . "Anh chưa nói v i anh y cái gì?" "Em nghĩ anh nói cho h n cái gì?" Anh h i l i tôi."Nói cho h n em trên giư ng v i anh là b bách? Em vì c u h n ra tù..." Tôi kh ng ñ nh là ñ u óc x y ra v n ñ m i có th h i ra v n ñ ngu ng c như v y, Di p Chính Th n như th nào h i nói cho n Chung Thiêm chuy n này? Anh ư c gì n Chung Thiêm c ñ i cũng không bi t. "Chưa nói là t t r i, v sau cũng ñ ng nói." Tôi chôn m t trong g i, trên m t còn lưu l i hương v c a anh."Em là t nguy n ...ðánh ch t em, em cũng t nguy n như v y ..." Trong ñi n tho i truy n ñ n ti ng cư i ám mu i c a anh."Anh bi t." Trên m t như nóng lên."Không thèm nghe anh nói n a, em mu n ng ." "Ph i, ch anh r nh l i ñi tìm em." Xác ñ nh Di p Chính Th n cái gì cũng chưa nói, tâm tôi c bu i t i m i yên n ñi xu ng. Chuy n này, tôi th t s không mu n n Chung Thiêm bi t, tôi hy v ng anh h n tôi, ñ i v i tôi h t hy v ng, v sau g p ñư c m t ngư i con gái thi t tình ñ i v i anh. Th i gian b n r n s trôi qua th t s mau, ñ o m t l i ñã m t tu n trôi qua. Di p Chính Th n v n không có xu t hi n, nói không có m t mát ñó là gi , tôi ña ña thi u thi u có chút nh anh, nh t i n cư i x u xa, nh t i hình dáng s c lang. Có lúc nhàm chán, tôi còn v ng tr m o tư ng m t chút, tôi ñi ra c ng b nh vi n, anh ñ t nhiên t sau lưng ôm l y tôi, h i tôi: "Nha

ñ u, có hay không nh anh? Nh anh thì c vi c nói th ng, ñ ng ngư ng ngùng..." Nghĩ ñi nghĩ l i, v ng tr m cư i r lên. "Chuy n gì vui v như v y a, bác sĩ B c?" Bác sĩ Lưu ñang làm b nh án h i tôi. Cô bác sĩ ki n t p bên c nh cũng nói."L i còn h i, n bí thư không có vi c gì. Em ñã nói r i, con ngư i n bí thư t t như v y, kh ng ñ nh s không liên l y ñi vào ." Nh c t i n Chung Thiêm, tôi ñã lâu không th y anh. Ngày hôm qua tôi v a g p ñư c m t ngư i b n c a anh, tùy ti n hàn huyên vài câu, m i bi t ñư c v án cơ b n ñi u tra rõ, n Chung Thiêm không có liên l y trong ñó, còn vì v án ñi u tra mà cung c p r t nhi u căn c có l i. Văn phòng thành ph cho phép anh quay v ñi làm, nhưng anh không mu n lưu l i Nam châu, Nam Châu v i anh mà nói không có kh năng ñ phát tri n ti n ñ , cho nên anh ñang chu n b ñi u ñ ng công tác khác, ñi ñ n thành ph khác mưu c u phát tri n. Di p Chính Th n nói anh s làm tôi v a lòng, qu nhiên anh nói ñư c thì làm ñư c, mà tôi nhưng th y chung không có dũng khí nói rõ cùng cha tôi. Cu i tu n không c n ñi làm, tôi c ý cùng cha ñi công viên t n b . Tr i qua m t vòng ngh ngơi, tinh th n ông khôi ph c r t khá. "Ti u Băng, g n nh t vài ngày như th nào không g p Chung Thiêm, h n có vi c gì sao?" "Anh y quay v văn phòng thành ph , cách ch c t m th i lâu như v y, s có r t nhi u vi c c n ph i làm.." "Hôm nay h n là ngh ñi? G i h n l i ñây ăn cơm chi u." "Cha..." Có m t s vi c s m mu n gì ñ u ph i nói, khó ñư c hôm nay tâm tình ông không sai."Con cùng Chung Thiêm..."

Cha v a th y tôi p a p úng, m t l v khó khăn, r t nhanh minh b ch."Hai ñ a l i không ph i cãi nhau ?" Tôi th thăm dò h i: "N u là chúng con chia tay, cha có ch p nh n hay không?" "Ai, thanh niên cãi nhau th c bình thư ng, ñ ng hơi chút l i nói chia tay. Trong kho ng th i gian này phát sinh nhi u chuy n như v y, tâm tình c a Chung Thiêm không t t, con ph i lý gi i..." Vòng qua h nhân t o, chúng tôi ñi d o d c theo con ñư ng ñá cu i ñi v phía trư c, tôi vài l n mu n th ng th n, v a th y th n s c ông ngưng tr ng, l i nh n xu ng. M i cu i tu n, công viên ñ y là nh ng c p uyên ương, gh dài dư i tàng cây mà ăn cùng ch p nh, có khi bư c ch m dãi trên nh ng con ñư ng nh . Mà trong ñó nghênh di n ñi t i m t ñôi làm cho tôi không tin n i vào m t mình mà c n th n nhìn, th t là n Chung Thiêm cùng m t ngư i con gái hơn hai mươi tu i. M t lát kinh ng c sau, tôi v i n m l y cánh tay cha."Cha, chúng ta hư ng bên kia ñi thôi." "Bên này khá g n nhà..." Cha tôi ch v con ñư ng phía trư c, v a m i nói m t n a, s c m t b ng nhiên thay ñ i, xanh mét xanh mét. Tôi cu ng quít l y t trong túi ông tìm thu c tr tim, hư ng vào trong mi ng ông. Cha tôi v a nu t xong thu c, n Chung Thiêm ñã ñ n g n, anh cũng không có l ng tránh chúng tôi, ngư c l i th n nhiên chào h i."Bác trai, ti u Băng..." "Trùng h p như th a." Tôi cư i ñáp l i. Ngư i con gái bên c nh anh tôi ñã g p qua m t l n, công tác cũng t i văn phòng chính ph , tư ng m o không xu t chúng, nhưng r t có giáo dư ng. Khi n Chung Thiêm v a lên làm bí thư Phó th trư ng, t ng có ngư i làm trung gian, gi i thi u vào ch anh làm, nói ngư i con gái này là cháu ngo i c a m t lãnh ñ o văn phòng chính ph ñã v hưu, cha m hình như ñ m nhi m ch c v trong y u C c gì ñó. n Chung Thiêm h i ý ki n tôi, tôi lúc y còn không bi t Di p Chính Th n là quan ch c, cũng không kh c sâu hi u bi t v cách ñ i nhân x th

cùng tác phong c a Di p Chính Th n, cư i nói v i anh: "T t! Con gái quan ch c ñ u có giáo dư ng, nhân ph m s không sai..." "Chung Thiêm, cô này là?" Cha c a tôi h i. n Chung Thiêm nho nhã l ñ nói v i ngư i con gái: "Ngư ng ngùng, anh cùng bác trai có vài l i mu n nói. Em ch anh m t chút." "Cháu v a v n mu n ñi bên h m t chút. M i ngư i ch m rãi tán g u." Ngư i con gái ñi xa xong, n Chung Thiêm r t nhanh li c m t sang tôi m t cái, nhanh ñ n n i tôi không k p b t gi c m xúc n i tâm c a anh. "Bác trai, th c xin l i. Có m t s vi c cháu cùng ti u Băng không nên g t bác, nhưng vì chúng cháu cũng là suy nghĩ cho thân th c a bác… " "Hai ngư i?!" Cha tôi khó có th tin nhìn sang tôi, l i quay sang nhìn anh. "Cháu cùng ti u Băng cũng không có k t giao." Nh ng l i này n Chung Thiêm nói ngay c tôi còn s ngây ngư i, hu ng chi cha c a tôi. "Cháu nói cái gì?" n Chung Thiêm l i nhìn thoáng qua tôi ñang kinh ng c ñ n ngây ngư i, ti p t c nói: "Trong kho ng th i gian bác b b nh, tâm tình không vui, c m xúc không xong, ti u Băng phi thư ng lo l ng cho bác. Vì ñ bác cao h ng, cô y c u cháu h tr , cùng cô y gi ñính hôn... Sau ñó l i ñã x y ra nhi u chuy n như v y, bác b i vì chuy n c a cháy, g p ñ n ñ ph m vào b nh tim, chúng cháu li n l i càng không ti n cùng bác nói." Th y ánh m t nghi ng c a cha hư ng v tôi, tôi v i thu h i c m xúc kinh ng c, nhìn v phía non song tươi ñ p ñ i di n. "Bác trai, ti u Băng th c hi u thu n, làm vi c này ñ u là vì b nh c a bác, bác trăm ngàn ñ ng trách cô y, hơn n a ph i b o tr ng thân th ..." n Chung Thiêm khách khí nói: "Cháu m y ngày nay vì v i vàng chuy n tình ñi u ñ ng công tác, không có th i gian, hôm nào nh t ñ nh thu x p th i gian s qua thăm bác."

n Chung Thiêm nói xong này ñó, cũng không quay ñ u l i r i ñi, tôi y hi nhìn theo bóng lưng c a anh nhìn th y m t chút run run. "Ti u Băng, Chung Thiêm nói là th t sao?" "Con..." H n không nên cho ta làm nhi u như v y, th t s không nên. "Ai!" Cha lên ti ng th dài, ch p tay sau lưng, ti p t c ñi d c theo con ñư ng ñá cu i ñi v phía trư c. Tôi vài bư c ñu i theo."Cha..." Nôn nóng ñi theo vài bư c, ông d ng l i, quay ñ u nhìn tôi."Cha ñã s m nhìn ra con là không thích Chung Thiêm, lúc con ñ t nhiên nói nh n h n th i ñi m cha còn c m th y khó hi u." "..." "Cha trăm tri u l n cũng không nghĩ t i con l i h ñ như v y, cùng h n ñ ng th i g t cha. ðính hôn cũng có th làm b sao? Con như th nào không lo l ng m t chút h u qu ? Ngư i chung quanh nghĩ như th nào! Th y th nào!" "..." Tôi không nói m t l i ñi theo phía sau ông. Kỳ th t n u l i nói d i này là t ngư i khác nói, cha tôi chưa ch c ñã tin. Nhưng n u xu t phát m m n Chung Thiêm, cha tôi s hoàn toàn tin tư ng. Bu i t i hôm ñó, tôi v a t m r a xong chu n b ng , m ñi ñ n phòng tôi hàn huyên th t lâu. M cũng nói tôi kh , th m oán tôi không nên d i g t cha m . m còn nói cha m không ph i là mu n tôi g cho n Chung Thiêm mà chính là ngóng trông tôi có th có quy túc, tìm m t ngư i con trai chân chính ñ i v i tôi. Tôi hi u ñư c, v n hi u ñư c: cha m yêu vô tư nh t, vô lu n tôi làm sai cái gì, s ñ u th y chung yêu tôi, toàn tâm toàn ý. Sau ñó, me còn h i v Di p Chính Th n, h i anh có b n gái hay chưa, tôi nghĩ r t lâu, nói: chưa có. M t a h mu n h i chuy n gì ñó, nghĩ l i, v n là không có h i.

Di ñ ng báo lên m t tin nh n, tôi v a th y là t s c a Di p Chính Th n, l y t c ñ nhanh nh t m ra. Ng n g n vài ch : Anh t i dư i l u nhà em Tôi ngay c qu n áo ñ u chưa k p ñ i, v i vàng ph thêm m t cái áo khoác li n hư ng ra ngoài c a ch y. M ch y ñu i theo tôi."Băng băng, con ñi ñâu th ?" "B nh vi n có chút vi c... Cha m c ng ñi, ñ ng ñ i." M t hơi ch y xu ng dư i l u, tôi th h ng h c nhìn chung quanh, ch th y cách ñó không xa dư i tàng cây ñ m t chi c xe, Di p Chính Th n n a ñ ng n a d a vào thân xe, nhìn v phía tôi cư i. Ánh ñèn ñư ng m nh t v a v n chi u lên m t anh, màu da b ng n ñèn chi u có chút ám tr m. ð n g n chút, tôi phát hi n th y anh g y, góc c nh trên m t càng thêm rõ ràng. "M y ngày nay b b n nhi u vi c sao? Anh g y r t nhi u." Anh do d m t chút."Có kh e không." Con ñư ng nh rơi m t ít lá cây, chúng tôi ñi không m c ñích v phía trư c, tr i r t l nh, tôi l i r t nóng."Làm sao anh bi t em ch này?" "Anh ñi qua phòng tr c a em." Gi ng nói h u tình, bình th n, nghe ñi lên l i th y rung ñ ng sâu s c. "ðã tr th này, tìm em có vi c sao?" "Mu n cùng em ñi t n b ..." Tôi cúi ñ u, ng t ngào ñã che d u không ñư c, theo khóe mi ng mà n ra. "Mu n cư i li n cư i ñi, không c n ch u ñ ng. Anh bi t em nh anh..."

Tôi không ph nh n, tà tà lư m anh m t cái."Như v y ngây thơ, không ph i tác phong ngày thư ng c a anh." "Ai, không có bi n pháp, l c b t tòng tâm..." L i này n u là t ngư i khác nói, không có gì, nhưng xu t phát t m m ngư i nào ñó t sinh d c phân b quá m nh hùng m nh hơn c c m thú tôi l i th t s không dám g t b a." Anh cũng có lúc l c b t tòng tâm?" "Anh t a h nghe gi ng nói c a em r t th t v ng..." Di p Chính Th n ñ ng l i, cúi ñ u nhìn, gió th i lo n bên môi anh ý cư i x u xa."Tuy r ng hi n t i anh có ñi m l c b t tòng tâm, b t quá, n u là em mãnh li t yêu c u, cũng không h n..." Anh khuynh thân t i g n tôi, tôi lơ ñãng ñ y m t chút l ng ng c c a anh, r t nh , r t nh . Nhưng anh l i sâu thâm nhíu nhíu mày, th dài ra m t hơi, xoay ngư i sang ch khác ti p t c ñi v phía trư c. Không bi t t i sao, tôi c m th y anh cùng ngày thư ng có s b t ñ ng."Anh làm sao v y?" "Không có gì..." Anh quay ñ u cư i."Hôm nay th t s có ñi m m t m i, làm cho em th t v ng r i." Tôi l ng l khoác l y tay anh, c tay anh ñeo m t chi c ñ ng h màu ñen, gi ng như m i cách ñây ba năm. ... C tay c a anh dùng m t chút l c, tôi l o ñ o ngã ti n vào trong ng c c a anh, trên ngư i c a anh có m t c c c ñ m v thu c... "Nha ñ u..." Hôn ám ñèn ñư ng, tôi vươn tay, ch m ñ n m t anh, h nh phúc chưa bao gi g n tôi như v y, xúc tua nhưng ñ ng. Tôi ki ng chân, ñón nh n ñôi môi m m m i. N hôn qu n quýt si mê, lâu dài tr n tr c, cu n cu n như núi l a, không ng ng ngh ...

Mãi ñ n lúc chúng tôi ñ u hít th không thông, Di p Chính Th n m i buông, hít m t hơi th t sâu. Anh hôm nay nhìn th c m t, trư c kia, tôi m c dù b anh bi n thành s p t t th , cũng không th y anh m i m t, hôm nay m t cái n hôn dài th l i làm cho anh khó th , trên trán còn có c m hôi gi t. "Anh không sao ch ? Có ph i thân th không tho i mái?" "Không có vi c gì. Anh ñi trư c, ngày mai l i t i tìm em!" Không ñ i tôi nói chuy n, anh ñã lên xe . Lái xe ra xa, tôi m i nh t i s ki n, anh ñêm nay tr ch nào? T ngày ñó v sau, Di p Chính Th n m i ngày t i ñón tôi tan t m, ñưa tôi v nhà li n r i ñi. M i l n tôi h i anh ñi ñâu, anh ñ u th n th n bí bí t i bên tai tôi nói."Cơ m t." Tôi cũng không ti n h i l i. T i hôm qua là ca ñêm, hôm nay v a v n ñư c ngh gi a ca, lúc anh ñón tôi, tôi h i anh: "Hôm nay có r nh không?" "Chuy n gì?" "Em hôm nay ñư c ngh , mu n hay không qua nhà em ăn l u?" V a v n là ñèn ñ , Di p Chính Th n d ng l i xe, l i l ra n cư i x u xa ñ c nh t vô nh : "Ch ăn l u?"

Chương 42
"Ch ăn l u?" Di p Chính Th n ánh m t sáng ng i gi ng như ñêm nay không ph i ăn th t dê mà là ăn tôi. V a nghĩ t i chính mình ch ñ ng d n sói vào nhà, ñêm nay kh năng cũng s b ngư i nào ñó ch m rãi n u, t t ăn, lưng tôi li n ñ ñ y m hôi. ð u t i tôi ñêm hôm qua tr c vì không b t chút thì gi mà ng l y m t chút, hôm nay v a nhìn th y anh, ñ u óc li n ngu mu i, n y ra m t ý m i anh ñ n nhà ăn l u a. Rõ ràng chính là t ñưa mình ñ n mi ng ngư i ta mà! Th y tôi không nói l i nào, Di p Chính Th n còn nói."Ăn l u xong d dàng b c h a." Tôi xem anh còn chưa có ăn, cũng ñã “b c h a”, còn b h a thiêu ñ t. Tôi ch dám nhìn anh bài tr m t khuôn m t tươi cư i."Sư huynh, n u em nh không l m, anh hình như là m t quân nhân, anh có th b o trì m t chút hình tư ng trang nghiêm c a quân nhân có ñư c không?" Di p Chính Th n v m t không cho là ñúng."Anh nh rõ ba năm trư c ñây ñã nói cho em r ng: quân nhân em ñ ng có nghĩ là t t như v y... C i quân trang, gi ng như là m t nam nhân, s có nhu c u sinh lý cơ b n nh t..." M hôi c a tôi a! Trong xe ñi u hòa không ph i là ch y sao máu c a tôi như b hong khô. ðèn xanh r t c c sáng, tôi v i vàng ch ch phía trư c ñ u ph ."Phía trư c ñ u ph , ñi v phía bên trái, bên kia có m t siêu th ." Di p Chính Th n m t chân ñ p ga, ñi theo hư ng tôi ch . ** Trong siêu th , Di p Chính Th n ph giúp ñ y xe mua s m, tôi v a ñi phía trư c, v a ch n này n ñ vào trong xe. Th nh tho ng quay ñ u li c m t nhìn anh, có th va ch m vào ánh m t c a anh, H a Tinh b n ra b n phía.

Tôi b ng nhiên có o giác, chúng tôi ñang d ng ð i B n.

t i c a hàng bán ñ gia

Khi ñó tôi v a m i sang Nh t B n không lâu, ñ i cái gì cũng tò mò, c c m ñ lo i thương ph m h i anh là cái gì, anh kiên nh n xem h t b n thuy t minh, phiên d ch l i cho tôi nghe. Có m t l n, tôi c m m t kh i bánh ng t ch màu vàng bơ còn tươi m i h i anh: "ðây là bánh ng t gì, th t ngon." B i vì phía m t trên c a bánh b ñóng gói che m t hàng ch nên nhìn không rõ, anh c ý ñ n h i ngư i làm bánh, k ti p l i h i cách làm cùng nguyên li u, tr v thu t l i cho tôi không sót m t ch . Anh nói xong , tôi còn g t gao nhìn anh. "Em nhìn cái gì?" Di p Chính Th n s s m t mình, nghĩ là trên m t có dính cái gì ñó. Tôi cư i l c ñ u."Sư huynh, phát hi n b dáng anh ñ c bi t ñáng yêu." Anh cũng cư i, n cư i ñáng yêu trong su t mu n ch t."Nha ñ u, anh bi t anh ñáng yêu, em c n th n m t chút, ñ ng yêu anh." Tôi ño t l y bánh ng t trong tay anh, b vào xe mua s m."ð ng t mãn, em căn b n không thích lo i con trai như anh, em ch coi anh là ca ca." Di p Chính Th n ñưa tay nhu lo n tóc trên ñ u tôi."Ti u nha ñ u, t nay v sau, ca ca s chăm em!" Nh không rõ là ai ñã nói, "Ca ca mu i mu i d dàng g p chuy n không may!", th t là nói ñúng! Mà là chính là ñ i s a.... M t chi c khăn tay c t d t h i c c a tôi."Nha ñ u, em cư i ch y nư c mi ng." Tôi ñ y tay Di p Chính Th n ra, cúi ñ u xu ng, th y trong xe mua s m có thêm m t kh i bánh ng t pudding tr ng chim cút, màu vàng tiên di m làm m t tôi ñau ñ n.

Nư c m t m m rơi xu ng, tôi cũng không ñ ý khách trong siêu th có ñông hơn mà b nhào vào lòng anh. Di p Chính Th n b tôi làm cho s ng s t, nh gi ng nói vào tai tôi: "Nơi này... Có camera theo dõi." "Theo dõi thì làm sao? Ai quy ñ nh trong siêu th không ñư c ôm?" Tôi n c n nói. "Anh s ... hình nh k ti p, thi u nhi không nên xem!" Ngư i này! Tôi b anh ch c ñ n b t cư i, ñ y anh ra."Anh không c n nh t i chuy n tình thi u nhi không nên xem có ñư c không?" Di p Chính Th n v a c m khăn tay giúp tôi lau nư c m t, v a nói."Anh chưa th y cô gái nào d dàng c m ñ ng như v y, M t cái bánh ng t pudding mà thôi, làm em c m ñ ng thành như v y. Ngư i khác còn tư ng anh t ng cho em cái nh n kim cương 5 ca-ra ñâu." M i ngư i con trai khác ñ u bi t con gái là thích nh n kim cương năm ca-ra, ch duy nh t Di p Chính Th n bi t, tôi yêu nh t ăn bánh pút-ñing tr ng chim... Không ph i bánh pút-ñing ăn ngon ñ n bao nhiêu, mà m i l n ăn ñ n nó tôi ñ u s nh t i bi u tình c a anh lúc gi ng cách làm cùng nguyên li u, càng ăn càng th y vui. Không tr i qua m t ñi, không hi u ñó là trân quý; không m t mà ph c h i, không hi u là ñau xót. L n này, vô lu n s l i sinh chuy n gì, tôi cũng s không buông tay anh ra, tuy t ñ i s không. *** T i siêu th ñi d o m t vòng, Di p Chính Th n mua th t nhi u, ñ u là nh ng ñ trư c kia chúng tôi thích ăn. Tôi nói t l nh kh năng không ñ ng ñ , Di p Chính Th n thu n ti n cho tôi m t cái t l nh hai c a. Tôi s n u tôi nói phòng tr c a tôi ñ không v a, tôi s r ng anh s mua cho tôi m t căn phòng l n.

T siêu th tr v , xe anh ñ ng trư c c a nhà tr c a tôi, tôi v a mu n xu ng xe, ngoài ý mu n th y n Chung Thiêm ñang c a lâu ñ ng b n ch n, t a như v a mu n ñi lên l i v a mu n không. M t nhìn Di p Chính Th n, anh nhíu ch t mày, không nói m t l i. "Anh ch em m t chút." Di p Chính Th n gi ch t tay c a tôi."Nha ñ u..." "Anh yên tâm, chúng em không có kh năng , em ch mu n nói v i anh y m y câu." Anh do d m t chút, buông tay tôi."Anh ch em." n Chung Thiêm th y tôi t trên xe bư c xu ng, có chút vô th , v i mu n r i ñi. Tôi kêu anh l i."Chung Thiêm, có ph i tìm em có vi c?" Anh ñ ng l i, nhìn v phía xe Di p Chính Th n. Anh ñ i di n qua c a th y tinh ch n gió v i Di p Chính Th n m t lúc lâu, xoay ngư i nói v i tôi."Ti u Băng, anh ph i ñi, ñi ñ n thành ph khác, trư c khi ñi, anh có m y câu mu n nói v i em.." "Anh nói ñi." Anh ñưa chi phi u cho tôi."Phương di n này ti n là c a em, tr l i cho em... Cám ơn em ñã giúp anh r t nhi u." "Em h n là c m t anh, rõ ràng là l i c a em, anh còn giúp em g t cha em..." Tôi nói còn chưa d t l i, n Chung Thiêm ñ t nhiên ôm l y tôi. "Th c xin l i, ti u Băng, là anh th c xin l i em! ð cho anh ñư c ôm em m t l n cu i cùng, gi ng như ca ca ôm em m t cái.”. Tôi không ng i m t l n ôm cáo bi t cu i cùng, nhưng là, Di p Chính Th n ñang nhìn, tôi không th .

Tôi v a mu n ñ y anh ra, nghe th y anh ách nói: "Di p Chính Th n ñã nói cho anh bi t, anh ta nói em vì c u anh, m i có th b anh ta... B anh ta vũ nh c... Anh ta còn nói vì ti n ñ c a anh, ñáp ng g cho anh ta..." "Anh nói cái gì? !" Tôi ñ t nhiên ñ y n Chung Thiêm ra. Di p Chính Th n vì cái gì l i nói như v y, anh bi t rõ chuy n này s làm cho n Chung Thiêm ch u nhi u ñ kích. "Ti u Băng, em r t choáng váng." n Chung Thiêm th ng kh l c ñ u."Anh căn b n không tham ô m t phân ti n, càng không ph m t i. Anh theo ngay t ñ u li n phi thư ng ph i h p t th m tra chuyên án, ñem m i tình hu ng n m gi ñ u nói, ch ng c cũng ñ u giao ra. Cho dù Di p Chính Th n không c u anh, anh cũng s không ng i tù... V ph n tin t c t hình, ñ u là do anh ta c ý phóng ra, l a g t em." ð u óc c a tôi ông m t ti ng, thiên toàn ñ a chuy n. Tôi h i ñ u nhìn Di p Chính Th n, anh v n ng i trong xe, ñón ánh m t tr i, th y không rõ v m t c a anh. "Này h t th y ñ u là do anh ta thi t k ... Bao g m c v án này." "V án?" Tôi li u m ng l c ñ u, "Không có kh năng, tuy t ñ i không có kh năng." "Em nh t ñ nh không th tư ng ñư c, ngư i ph trách v án này tên là Tr nh Vĩ, là b n t t nh t c a Di p Chính Th n. V án này t lúc l p án cho t i bây gi , Di p Chính Th n ñ u rõ như lòng bàn tay." Tôi không bi t ñ i trư c tôi ñã làm chuy n gì thi u ñ o ñ c, ñ i này v n m nh luôn không b qua cho tôi. M i khi nghĩ ñ n h nh phúc s không xa tôi v n m nh s l i trêu ñùa m t chút. Mà tôi, hoàn toàn tê li t ."Vì cái gì mu n nói cho em bi t chuy n này?" "Em có quy n bi t chân tư ng." Chân tư ng?! Lúc còn tr ngư i non d tôi m i ngày ñ u mu n bi t chân tư ng, hi n t i l i không.

Tôi tình nguy n b Di p Chính Th n l a c ñ i, cũng ñ ng l i có b i vì tôi mà x c lên chân tư ng x u xí, Tôi nghĩ mu n vui v , cho dù s vui v này là b t bi n, tôi cũng không mu n có ngư i tr c phá. Tôi m t không chút thay ñ i nhìn n Chung Thiêm."Anh ñ ng nói cho em... anh chia tay v i em, cũng là do anh y b c anh.!" "Ti u Băng, anh không có l a ch n. Anh còn có cha me, trách nhi m ph i gánh vác, không th ng i tù." n Chung Thiêm nghĩ nghĩ, còn nói: "Hu ng h anh bi t em căn b n không thương anh, ngư i trong lòng em th y chung không b xu ng ñư c, là anh ta." Tôi không tr l i ñư c mà g t ñ u, tôi hi u ñư c, cái gì ñ u hi u ñư c. Dùng m t ngư i con gái căn b n không thương mình, ñ i m t cơ h i khác là l a ch n bình thư ng c a m t ngư i con trai. N u r ng anh thà ng i tù cũng mu n cùng m t ch v i tôi kh ng ñ nh là th n kinh có v n ñ . "Nói xong chưa?" Tôi h i. "Anh ñi r i, nh t b o tr ng." "Chung Thiêm..." Tôi kêu n Chung Thiêm ñang r i ñi."Ngày ñó, anh nói v i cha em nh ng l i ñó... Là Di p Chính Th n nói cho anh sao?" n Chung Thiêm ch n ch m t chút, g t g t ñ u. Tôi hi n t i hoàn toàn minh b ch, n Chung Thiêm th y chung không ph i là Di p Chính Th n, anh s không nghĩ ra ý nói d i cũng như l a g t lành ý như th . Di p Chính Th n t trên xe bư c xu ng, ñ ng "Em cũng bi t." Ng ñi u c a anh phía sau tôi.

d ng tr n thu t.

"Vì cái gì nh t ñ nh ph i dùng th ño n hèn h như v y?" "B i vì anh hi u em, tr phi n Chung Thiêm buông tha cho em, em s không ru ng b h n."

"Anh mu n anh y v t b em, r t ñơn gi n. Vì cái gì mu n nói v i anh y là vì c u anh y mà em v i anh trên giư ng? Em không ph i ñã nói, em là t nguy n..." Di p Chính Th n tr m gi ng nói: "H n ñánh em! Làm cho em b thương! Anh mu n ñ h n t trách, áy náy, anh mu n làm cho h n nh k , h n th c xin l i em!" "Anh!" Tôi qu th c không có ngôn ng nào có th hình dung anh, tôi gi n ñ n n i c ngư i phát run, l i mu n v t vào trong lòng anh, nói cho anh bi t: em th t s thương anh, yêu anh ngư i không b ng c m thú! "Nha ñ u, anh sai l m r i." Di p Chính Th n ôm l y tôi, ng ñi u phóng m m nhũn."ðây là m t l n cu i cùng, anh cam ñoan v sau s không còn l a em." H n ñ n c c h n, yêu cũng ñ n c c h n, tôi gi n d dùng s c ñ m vào l ng ng c anh. N u tôi bi t... Tôi nh t ñ nh s không ñ m anh. N u tôi bi t... Tôi ñ y anh ra, k t qu là Di p Chính Th n c n răng cúi ngư i xu ng, n ng c gian nan mà th d c, tôi nói cái gì cũng s không tr l i. "Sư huynh..." M t lát sau, oán khí c a tôi cũng như chưa có, tay run r y tham ti n vào trong l ng ng c anh."Anh làm sao v y? Anh làm sao v y? !" "Không có vi c gì." Anh l c ñ u, s c m t th c d a ngư i. Tôi th t c n th n c i b áo anh, tháo áo ra. L ng ng c c a anh, m t cái s o còn m i khâu, d t n gi ng như m t cái con r t. "Anh? !" Tôi nên s m phát hi n anh khác thư ng, bu i t i ngày ñó tôi ñã phát hi n anh khác thư ng, tôi nghĩ anh chính là công tác v t v , như th nào cũng không nghĩ t i anh l i mang theo v t thương n ng như v y t trong b nh vi n ch y t i tìm tôi.

"ð ng lo l ng." Anh gian nan mà x ra m t khuôn m t tươi cư i nhìn tôi."Ch là v t thương nh , cũng s p ñ r i.”

Chương 43 : Ôn l i m ng xưa
M t chút ti u thương? Cũng s p t t r i? Anh l i g t tôi. V t s o c a anh rõ ràng không có khép l i, phi m sưng ñ . V a r i tôi dung s c ñ y, v a v n ñ m lên v t thương c a anh, tơ máu thong th ch y ra, ngưng t nhi u ñi m ñ tươi kinh ngư i. Tình c nh này, m i ph n n c a tôi ñ u tan thành mây khói, tôi ch mu n bi t, mi ng v t thương c a anh sâu như th , có ñau bao nhiêu. "Anh. . . Như th nào. . . Làm cho?" Nói chuy n mà hàm răng c a tôi ñ u run lên. Thương nghiêm tr ng có v i anh, th m chí b nh nhân máu tươi ñ m ñìa tôi ñ u ñã g p, th nhưng cho t i bây gi chưa t ng run ñ n th . Gi phút này, tôi th t s phát run, ñ u óc như lá cây khô héo trên cây khô. Di p Chính Th n tr l i tránh n ng tìm nh "Ngày ñó t nhà tr c a em r i ñi, g p chút ngoài ý mu n." "Cái gì ngoài ý mu n?" Tôi truy v n Di p Chính Th n không nói m t l i, kéo kéo áo sơ mi, c i nút th t, rõ ràng không mu n tr l i.

Nh t i ngày ñó ti ng nói c a anh trong ñi n tho i mơ h , ng c c a tôi t ng ñ t tê ñau. Tôi là m t bác sĩ, th nhưng quên m t ch có b nh nhân v a m i thanh t nh vì gây mê m i có ti ng nói suy y u như v y. "Ngày ñó. . . Anh g i ñi n tho i cho em. . ." Anh ôm tôi, c g ng ñ chính mình cư i ñ n th c nh nhàng, "Em không c n lo l ng, anh không sao. Không tin, trong ch c lát cho em ki m tra.." Anh toàn là như th này, ch ng phân bi t ñư c th i gian, ch ng phân bi t ñư c hoàn c nh mà trêu ñùa. Tôi ñâu còn tâm tình mà ki m tra, tr c ti p lôi kéo tay anh ñi v phía xe"ði, em ñưa anh ñi b nh vi n." "Anh còn chưa ăn l u ñâu " L u? M t ti n sĩ y h c t Nh t B n l i không bi t mi ng v t thương trư c khi lành ph i kiêng ăn ñ cay, ñ ñ c, hơn n a th t trâu, th t dê l i là ñ tanh. Nh t i tôi v a m i nói ăn l u, anh ngay c do d cũng không mà ñáp ng, l c ph ngũ t ng c a tôi so v i ăn l u còn mu n ñau, mu n cay. Có nh ng ngư i, h n lên h n xu ng v n làm cho b n yêu, b i vì là ngư i ñó th t d ng tâm mà yêu b n. Nư c m t l i rơi xu ng, m t chu i m t chu i, như th nào ñ u lau không h t. Di p Chính Th n v a th y tôi khóc, có chút ho ng, th u l i ñây dùng tay áo giúp tôi lau nư c m t."Anh s em khóc, m i không nói cho em." "ði thôi, em ñưa anh ñi b nh vi n." Tôi v a lau nư c m t, v a m c a tay lái ph , ñ anh ng i vào ñó, sau ñó ng i vào gh lái. Xe ch y nhanh ra ti u khu, Di p Chính Th n nói v i tôi "ði b nh vi n thành ph "

"B nh vi n thành ph ? Trong kho ng th i gian qua anh v n vi n thành ph ?" "Ân."

t i b nh

Cái gì ñ u không c n ph i nói, tôi ñã hi u, bi t anh vì cái gì không ñ n b nh vi n Nhân dân, bi t anh vì cái gì t b nh vi n ch y ñ n cùng tôi ñi t n b . M i vi c anh làm h t th y, ñơn gi n là m t ch , m t ch bình thư ng nh t, ñơn gi n nh t. "Còn gi n anh sao?" Di p Chính Th n nhìn tôi. "Không t c gi n." Tôi không gi n anh, tôi gi n chính mình. T lúc tôi g p l i anh l n ñ u tiên Phòng T ng th ng, t lúc tôi l n ñ u tiên nhìn ñ n khuôn m t khó có th quên kia, tôi ñã l i dao ñ ng. C vì chính mình cho r ng c tuy t th t kiên ñ nh, anh có th gi ng như ba năm trư c ñây buông tha cho, tôi quên Di p Chính Th n là ngư i ra sao, anh như th nào mà không nhìn th y s do d c a tôi, s b i h i c a tôi. Anh như th nào mà không phân bi t ñư c n nhân trên giư ng là b b c bách hay là cam tâm tình nguy n. M i mâu thu n giãy d a c a tôi, d c c còn nghênh, anh ñ u tinh tư ng nh n th y, cũng không ch c th ng. B i vì, anh không mu n b c tôi, anh l a ch n b c chính mình, b c chính mình không t th ño n. "Em không h n anh?" Anh m c danh kỳ di u mà nhìn tôi "Vì cái gì?" Tôi nhìn anh, phi thư ng th t s ."Là l i c a em, n u ngày ñ u tiên em g p anh, ñáp ng yêu c u c a anh, tr l i bên c nh anh, anh căn b n không c n ph i làm ra nhi u chuy n như v y, Chung Thiêm cũng s không bi n thành ngày hôm nay như v y."

Di p Chính Th n t a lưng vào gh ng i, xoay ngư i nhìn v phía ngoài c a s , tôi nhìn không t i v m t c a anh, ch th y tay anh ñ t trên ng c. ðư ng trư c m t ñã b t ñ u quen thu c, tôi dư ng như không phân bi t rõ phương hư ng, t a như tôi bi t rõ cái gì là ñúng, cái gì là sai, ñ i m t v i Di p Chính Th n, tôi còn không phân bi t rõ th phi, ai ñúng ai sai. Xe v n ch y v phía trư c, d c theo ñ i ñ Quân t c ch y. Tôi th c may m n, ñây là con ñư ng duy nh t, không c n làm cho tôi l i ph i l a ch n. ð n b nh vi n thành ph Nam châu, Di p Chính Th n mang tôi ñi vào phòng b nh c a anh, nói là b nh vi n không ñúng mà ph i nói như là h i quán tư nhân xa hoa. Ngoài ch thi u phòng b p, phòng c a anh ñ y ñ ti n nghi. Ngay c giư ng cho ngư i nhà cũng là giư ng ñôi xa hoa. M t h sĩ tr v a th y Di p Chính Th n, v i vàng m t ñư ng ch y ch m ti n vào phòng b nh, "Ngài cu i cùng tr l i, bác sĩ Lâm ñ n ñây r t nhi u l n, mu n ki m tra mi ng v t thương cho ngài.." Tôi giúp ñ Di p Chính Th n ng i xu ng giư ng b nh, thúc gi c cô y "Mi ng v t thương c a anh y xu t huy t, cô nhanh ñi kêu bác sĩ l i ñây " "Xu t huy t? Tôi l p t c ñi g i bác sĩ Lâm l i ñây" cô y xoay ngư i hư ng ra phía ngoài ch y, m i ra c a l i g p m t n h sĩ khác. "B nh nhân phòng VIP mi ng v t thương xu t huy t, tôi ñi kêu bác sĩ Lâm, cô mau cho b nh nhân ñ i qu n áo." V a d t l i, l i m t h sĩ tr v i vàng ch y vào, t ngăn t l y ra m t b ñ ng ph c b nh nhân. Tôi công tác t i b nh vi n lâu như v y, chưa t ng th y hi u su t công vi c cao như v y, h sĩ ph trách, xem ra b nh vi n ch tôi cũng nên h c t p b nh vi n thành ph ñây. Tôi chính ñang c m khái, n h sĩ ng i ch m h m t i trư c m t Di p Chính Th n, cúi ñ u c i b cúc áo c a anh, v ch v t áo dính huy t, ch m rãi giúp anh c i ra, ñ ng tác c n th n l i chuyên nghi p.

H sĩ giúp b nh nhân ñ i ñ ng ph c b nh nhân, lo i s tình này tôi cũng không xa l , v i tư cách là m t ngư i bác sĩ, t trư c ñ n này tôi ñ i v i hoàn c nh này chưa t ng có chút nào ý tư ng không thu n khi t, nhưng là. . . N h sĩ khinh dương c m, ñôi m t to ư t át d u dàng, còn có ñ ng tác nh nhàng c i qu n áo. . . Tôi cũng không tin ngư i nào ñó không có m t chút ý tư ng không thu n khi t. Th y n h sĩ c i ñai lưng c a Di p Chính Th n, tôi th t s nh n không ñư c, ti n lên t ng bư c "Tôi làm ñi." Ng khí c a tôi phi thư ng c ng r n, n h sĩ khó x mà nhìn tôi, "Trên ngư i b nh nhân có thương tích. . ." "Tôi bi t, tôi s c n th n " N h sĩ th y tôi phi thư ng kiên trì, cũng khó mà nói cái gì, như ng v trí cho tôi. Tôi ch m rãi ng i x m trư c m t Di p Chính Th n, cúi ñ u c i ñai lưng c a nha, ñ ng tác c a tôi rõ ràng so v i n h sĩ là nghi p dư, ñai lưng x n a ngày cũng không xong. Th t v t v c i b , tôi t mình ñưa tay kéo khóa qu n, Di p Chính Th n ti n ñ n bên tai tôi, nh gi ng nói "Bác sĩ B c, em bình thư ng ñ u ñ i ñãi v i b nh nhân như v y sao?" Tôi ng ng m t lên, ñang th y bên môi ngư i nào ñó có chút ý cư i. "Th nh tho ng " là khi cha tôi c n thay qu n áo. Di p Chính Th n nh gi ng nói cho tôi bi t "V sau giao cho h sĩ ñi, em r t là kh o nghi m tính nh n n i c a b nh nhân." Tôi c g ng không sâu xa nghĩ l i nói c a anh, cho là anh chê tôi ñ ng tác quá ch m, cho nên tôi làm v i t c ñ nhanh hơn, r t nhanh giúp anh thay qu n, n h sĩ bên c nh nhìn xem trong lòng run s , nh c nh tôi m t cái "C n th n m t chút, C n th n m t chút."

Ngư i nào ñó ch t p trung tinh th n mà nhìn tôi, ý cư i bên môi càng ngày càng ñ m. V a ñ i xong qu n áo, m t bác sĩ nam trên dư i ba mươi v i vàng ñi vào phòng b nh, kh u trang che trên m t, ch l ra m t ñôi m t hoa ñào h p dài. "Bác sĩ Lâm " n h sĩ cung kính chào h i. Tôi m i nh ra, khoa ch nh hình thành ph có m t bác sĩ n i danh h Lâm, trình ñ gi i ph u r t t t, di n m o cũng r t ñ p. Bác sĩ Lâm ñi lên phía trư c, ch m rãi kéo ra v t áo c a Di p Chính Th n, nhìn th y v t thương huy t nh c mơ h , lông mày nhăn ñ n suýt n a giao nhau. Anh ta ng ng ñ u nhìn xem tôi, l i nhìn xem Di p Chính Th n "Tôi không ph i nói qua cho anh, có th v n ñ ng thích h p, ñ ng quá k ch li t, nh t là v n ñ ng ñ c thù. . ." N h sĩ bên c nh cúi ñ u, làn da phía ngoài kh u trang l ra ph n h ng. Tôi ph ng ch ng s c m t c a tôi cũng không kém. Di p Chính Th n ho nh m t ti ng "Tôi ch là cùng b n gái ra ngoài t n b ." "T n b có th ñem mi ng v t thương thành như v y?" "ð i khái là ñi nhanh!" Bác sĩ kia li c ngang Di p Chính Th n m t cái "T c ñ m t trăm mét chín giây cũng không như v y?" Di p Chính Th n b ch nh e r ng khó mà nói ch ng ñ , ñơn gi n thành kh n mà th a nh n sai l m "Bác sĩ Lâm, l n sau tôi ñi u ch nh t t t c ñ , nh t ñ nh s không k ch li t như v y."

"Anh còn mu n có l n sau? T hôm nay tr ñi, anh ch trong phòng b nh lo tĩnh dư ng, khi nào tôi cho phép anh xu t vi n, m i có th r i ñi, n u không tôi sai ngư i ñem anh khóa t i trong phòng b nh." "Ho t ñ ng thích h p h u ích cho thân th ." "Anh là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ?" Di p Chính Th n t h i n a ngày r i cư i nói: "Anh là bác sĩ." Nghe câu tr l i như th , bác sĩ Lâm v a lòng , thu n th c x lý mi ng v t thương cho Di p Chính Th n, l i giao cho h sĩ truy n d ch cho Di p Chính Th n truy n d ch, làm cho v t thương b t nóng. X lý xong mi ng v t thương, bác sĩ Lâm quay ñ u l i li c m t sang tôi m t cái, ánh m t có l c phi thư ng xuyên th u "Cô là b n gái anh ta?" Theo ñ o lý nói, h n là ñi, tôi g t g t ñ u "ðúng v y." "Phi n toái cô theo tôi ra ngoài m t chút." “Anh mu n mang b n gái tôi ñ n nơi nào?" Di p Chính Th n phát ra kháng ngh b t mãn. Bác sĩ kia căn b n không ñ ý t i anh, ra th ng c a. "Em lát n a tr v " nói xong, tôi ñi theo ra c a phòng. D n tôi ñi vào văn phòng bác sĩ, ñóng c a l i, tháo kh u trang xu ng, qu nhiên danh b t hư truy n, môi h ng răng tr ng, ôn nhu n như ng c. "Bác sĩ B c m i ng i" anh ta khách khí kéo gh d a, th p ph n thân sĩ. Nghe anh ta g i th ng tên c a tôi, tôi hơi chút s ng s t, "Anh bi t tôi?" "G p qua vài l n, bác sĩ B c ñ i khái không lưu ý tôi." Thành ph Nam châu v n là không l n, hai b nh vi n l i thư ng có giao lưu, anh ta nh n ra tôi cũng không khó hi u. ð i ñãi ng i xu ng xong, bác sĩ Lâm h i "Bác sĩ B c b b n nhi u vi c sao?"

Nghe ra anh ta uy n chuy n h i tôi m y ngày nay vì cái gì không xu t hi n, tôi gi i thích, "Không v i, là b n trai tôi s tôi lo l ng, v n g t tôi. . . Tôi hôm nay m i bi t ñư c anh y b thương." "Nga, như v y a" bác sĩ Lâm th dài, th c b t ñ c dĩ nói "Cho tôi ñư c nói th ng, tôi làm bác sĩ lâu như v y, cái d ng gì b nh nhân ñ u g p qua, duy ñ c chưa th y b nh nhân nào không bi t ñi u như v y, t i ñ u tiên c t ch anh ta b ch y, làm cho mi ng v t thương thi u chút n a nhi m trùng, m y ngày nay, h sĩ li c m t m t cái l i không th y trong phòng, anh ta ñ o m t là b ch y . ." Tôi cúi ñ u, nói cái gì cũng nói không nên l i. Bác sĩ Lâm còn nói, "Tôi hy v ng cô khuyên nh anh ta, m c k chuy n có v i vã ñ n bao nhiêu, dù th nào cũng ph i ñem tr h t b nh." N u là cho anh ta bi t, cái g i là không ñi u b nh nhân cùng ñ ng hành v i anh, không bi t anh ta có bi u tình gì. "Bác sĩ yên tâm, t hôm nay tr ñi, tôi hai mươi b n gi nhìn anh y, cam ñoan anh y s l i không ch y lo n ." Bác sĩ Lâm th t nh nhàng mà th ra "V y là t t r i " "Bác sĩ Lâm, tôi mu n h i m t chút, b n trai làm sao l i b thương?" "Cô không bi t sao?" Bác sĩ Lâm kinh ng c mà nhìn ta. "Anh y s tôi lo l ng, cái gì cũng không ch u nói." Bác sĩ Lâm b ng nhiên n n cư i, cư i ñ n th t lâu, t a h như nghe th y chuy n th c s có ý t "Không th tư ng ñư c, h n ta còn si tình như v y ." ðúng v y, tôi trư c kia cũng không nhìn ra. Cùng bác sĩ Lâm nói chuy n trong ch c lát, tôi m i bi t ñư c mư i ngày trư c Di p Chính Th n b tai n n xe c . Nói chính xác là b ngư i lái xe ñâm vào, h t anh bay xa ba thư c, ng c b gãy ba cái xương sư n, trong ñó có m t cây thi u chút n a ñâm th ng gan.

ði m x y ra tai n n xe c r t g n b nh vi n Nhân dân, nhưng anh l i kiên trì mu n t i b nh vi n thành ph . Gi i ph u xong ngày hôm sau, c nh sát tìm ñ n h i Di p Chính Th n, b i vì thân ph n c a anh th c ñ c thù, anh l i kiên trì không mu n c nh sát tham gia, c nh sát l i không th xâm nh p ñi u tra, cũng ch t m th i b qua. Theo ñ o lý mà nói, n u ñó là m t tai n n giao thông ngoài ý mu n, Di p Chính Th n không nên c m c nh sát tham gia. Không ph i ngoài ý mu n, ch ng l là có ý ñ nh mưu sát? "Cái ngư i gây ra tai n n có xu t hi n l n nào không?" "ðã t i m t l n." "Anh ta là lo i ngư i nào?" Bác sĩ Lâm do d m t chút, nói v i tôi "Cô v n là ñ n h i h n ta ñi." Tôi cũng hi u ñư c, v n ñ t nh , bác sĩ không ti n nhi u l i, ñây là ch c nghi p ñ o ñ c, "Tôi mu n nhìn m t chút b nh án c a anh y. " "Có th ." Bác sĩ Lâm tr l i c m b nh án c a Di p Chính Th n, tôi xem th y b nh án vi t phi thư ng c n th n, bao g m m i m t l n anh ra ngoài, sau khi tr v thì nhi t ñ cơ th cùng v i mi ng v t thương l i bi n hóa. M i m t hàng ch kia như là ch trích tôi, Di p Chính Th n ñ i ñãi như th nào, mà tôi có năng l c như th nào ñ i v i anh. Mang theo lòng ñau như dao c t tôi tr l i phòng b nh c a Di p Chính Th n. Anh ñang truy n d ch, th y tôi tr v , v i ng i lên "Bác sĩ Lâm v a nói v i em cái gì?" Tôi ng i bên giư ng c a Di p Chính Th n, nhìn m t ít bình thu c ñang truy n, ñi u ch nh l i cho t c ñ ch y ch m l i "Anh ta nói tôi hai mươi b n gi nhìn anh, d ng làm cho anh nơi nơi ch y lo n."

"Em hai mươi b n gi

bên c nh anh, anh còn ch y lo n cái gì?"

Tôi mu n cư i, th nhưng l i mu n khóc. Tôi l ng l ng mà nhìn anh, nhìn anh th t lâu, sau ñưa tay xoa xoa tóc c a anh "Sư huynh, lát n a em giúp anh g i ñ u nhá." Anh n m l y tay tôi, ñ t thâm sâu s c s lóa m t. trong lòng bàn tay c a mình, ñôi con ngươi

Th i gian gi ng như cùng th i gian giao nhau, chúng tôi nh l i ba năm trư c ñây ngày anh b thương, là nh ng ngày tôi th y th a mãn nh t. Tôi m i ngày ñ u chi u c anh, giúp anh g i ñ u, giúp anh lau lưng, giúp anh nói chuy n phi m, có ñôi khi còn cãi nhau. . . . . H t th y ñ u là t t ñ p như th . Tôi t ng vô s l n có m t hy v ng xa v i, ñ cho nh ng ngày tháng ñó tr l i m t l n n a, ñ cho tôi l i có cơ h i m t l n n a ñư c bên anh. Hi n t i tôi h i h n, tôi tình nguy n không c n c m giác th a mãn như v y, cũng không mu n anh l i b thương. Tôi chính ñang tràn ñ y c m xúc, ngư i nào ñó l i c tình mu n ch t. "Nha ñ u, kỳ th t. . . . Anh ñã lâu không t m r a ." Nhi u năm như v y, anh m t chút cũng không thay ñ i. Tôi hít sâu, l i hít sâu, "ðư c r i, bu i t i em giúp anh t m!"

Chương 44 : Giúp t m r a
"Bu i t i?" Ngư i nào ñó ra v th p ph n thích thú câu nói ñó, v a lòng mà cúi ñ u."Ph i, bu i t i t t hơn, ñêm dài t t , có th ..." Tôi không th không c t ñ t anh mơ màng."Bác sĩ Lâm không mu n anh có v n ñ ng k ch li t." "Ng tính là v n ñ ng k ch li t sao?" Cái này không t t nói l m, nghiêm kh c mà nói t “ng ” có hai t ng ý t mà theo s hi u bi t c a tôi ñ i v i Di p Chính Th n, anh càng bi u hi n chính nhân quân t , tư tư ng càng x u xa. Vì th tôi thay ñ i m t ñ tài khác."Bác sĩ Lâm nói, có ngư i lái xe ñâm anh." Nghe th y v n ñ này, Di p Chính Th n h h ng d a vào ñ u giư ng, ánh m t di chuy n t i ti vi LCD ñ i di n. "Sư huynh..." Anh c m ñi u khi n t xa mãnh li t n lên phím ñi u ch nh âm thanh, làm cho âm thanh lên ñ n m c ñinh tai nh c óc, tôi ñương nhiên nhìn ra anh không mu n l i nói t i ñ tài này, nhưng anh càng không mu n nói, tôi càng mê ho c, càng mu n bi t là ai. "Vì cái gì không mu n cho em bi t?" Tôi ñ cao thanh âm, th thăm dò h i." Không ph i là do h ng nhan tri k thù anh b i b c ñi?" "Anh không có h ng nhan tri k tâm ngoan th l t như v y..." Tôi nh rõ anh có m t... "Có ph i D Nhân không?" Nhìn ch m ch m Ti vi xem tin t c, ngư i nào ñó h l nh."Cô y m i s không làm cái chuy n ngu xu n như v y." Tôi b ng nhiên nghĩ ñ n m t s ki n tr ng y u, hư ng bên c nh anh c c , ghé vào tai anh h gi ng h i: "Có ph i là ngư i Nh t B n làm không?"

Di p Chính Th n ách nhiên th t ti u."Em yên tâm, b n h không nghi p dư như v y!" Nói cũng ñúng, n u là th t mu n trí anh vào ch ch t, không có kh năng l i gây tai n n gi a ban ngày ban m t, còn trên ñư ng cái náo nhi t. "Anh nói cho em bi t, r t cu c là anh nghi ai h i anh?!" "Em vì cái gì ph i bi t rõ th ?" Trong l tai ñ u là ti ng vang c a Ti vi, tôi nh t th i b c mình, ño t l y ñi u khi n t xa trong tay anh, ñóng Ti vi."Có ngư i lái xe mu n ñâm ch t anh, anh…anh hy v ng em không quan tâm? !" Chính ng ánh sáng ñ c bi t chói, cách qua m t b c màn dày, v n như sáng ng i. Di p Chính Th n nhìn tôi, ánh m t phá l thanh minh. " n Chung Thiêm." Ba ch t mi ng anh nh nhàng phun ra, n u không ph i anh ñ c nh n rõ t ng ch , tôi cơ h cho r ng chính mình nghe l m. "S không ..." Tôi không ph i là nghi ng l i c a anh, mà là s th t này làm cho tôi rung ñ ng, so v i l i nói n Chung Thiêm v a r i càng làm cho tôi ch n kinh. B i vì Di p Chính Th n có bao nhiêu c m thú, tôi s m trong lòng rõ ràng, mà trong trí nh hai mươi m y năm c a tôi, n Chung Thiêm vĩnh vi n tr m n n i li m, vĩnh vi n tao nhã... Tuy r ng, tôi bi t trên ñ i này không có t "Vĩnh vi n" . "Không tin quên ñi, dù sao l i nói c a anh, em cho t i bây gi không bao gi tin." "Em chưa nói không tin... em ch là không nghĩ ra, Chung Thiêm không ph i m t ngư i xúc ñ ng, anh y như th nào l i có th làm chuy n ñiên cu ng như v y." "Anh ño t v hôn thê c a h n, h n ch ñâm tôi g y ba cây xương sư n, nói cho ñ n cùng, v n là anh buôn bán có l i."

L i c a anh gi ng m t cái ñ n khí, hung hăng n n vào ng c tôi, ñau ñ n gi ng như ch t ñ t xương sư n. Cái mũi ñau nh c, h c m t ph ng, tôi c n răng ch u ñ ng ñau ñ n, r t cu c cũng không áp l c ñư c trong lòng tràn ñ y áy náy cùng c m ñ ng. Kh năng Di p Chính Th n b thương làm cho tôi r t ñau lòng, cũng có th là trong tim tôi ñ i v i tình c m c a anh t n nhi u l m áy náy, l i ho c là tôi thương anh yêu tôi ñ n mù quáng, nghe ñư c anh nói ra nh ng l i này, duy nh t ý ni m trong ñ u tôi lúc này chính là anh ñã làm nhi u vi c cho tôi nhưng mà tôi không ñáng. Mà tôi th nhưng ñã quên, m i vi c ñ u là có nhân t t có qu . n Chung Thiêm n u không b anh b c ñ n tuy t c nh, như th nào l i lái xe ñâm anh? Di p Chính Th n nhìn ra tôi mu n khóc, chuy n sang tho i mái m m cư i, ñi u ti t không khí."Có ngư i nói, thư ng ñ rút nam nhân m t cây xương sư n làm thành n nhân, anh vì em ch t ñ t ba cây xương sư n, em l y cái gì ñưa tôi?" Tôi cũng s chính mình s khóc, c ng r n n n ra ý cư i c ng ng c."Anh s không mu n em tr l i cho anh ba n nhân ñi?" "ð ngh này không sai, ñáng ti c b ñ i ñ i v i v n ñ cu c s ng phi thư ng nghiêm túc, không cho phép m t ch ng nhi u v ." Anh c ý th th t dài bi u hi n s ti c nu i."Anh ch có th cho r ng, m t ngư i thay cho ba ngư i dùng." "Ba ngư i?" Ba ngư i... "Như th nào? Em không mu n?" Tôi l c ñ u: "Vì không mu n làm anh th t v ng hai cái xương sư n vô t i, em quy t ñ nh ngày mai b t ñ u rèn luy n thân th , nh t ñ nh gánh vác vinh quang cùng s m nh gian kh này." Di p Chính Th n b ng nhiên cư i to, v a cư i v a n ng c.

Tôi th c không nghĩ ra, vì cái gì mà l i nói cao thư ng như th , anh có th nghe ra hàm nghĩa x u xa như v y. "ð ng cư i, ñ ý làm nh hư ng ñ n mi ng v t thương." Tôi v nh lưng anh."Khát hay không? Mu n u ng nư c không?" "T l nh có hoa qu ." Anh ch ch vào gian bên c nh. "Anh mu n ăn cái gì?" "Táo ñi, ng t hơn." Tôi ñi vào gian bên c nh, m ra t l nh ch góc tư ng, bên trong qu nhiên nhét ñ y hoa qu . Ch n ñi ch n l i, tôi l y ra m t qu táo h ng nh t, g t v , c t làm tám mi ng nh , dùng cây tăm ñâm t ng mi ng ñưa ñ n bên mi ng anh. "Ng t hay không?" Anh h i. Ai, lâu như v y , m t chút không thay ñ i, v n là khó h u h như v y! Tôi ăn trư c m t mi ng, thanh thúy ng t lành, hương v không sai."Ng t, th c ng t." "Th t s ? Anh n m th ..." Anh ng i th ng, thân th ch m rãi t i g n tôi. Tôi ñang mu n xiên m t mi ng cho anh, m t m nh môi m m m i phúc l i ñây, ñ u lư i li m qua môi tôi, nhè nh lư t qua. Trong ch c lát, tôi quên c hô h p, tay m m nhũn, mi ng táo t trong tay trư t ra. May m n có ngư i nhanh tay l m t, giúp tôi ñón ñư c, tùy ý ñ t m t bên... Tôi còn c ng ngư i , ñ u lư i anh tùy ý lưu luy n m t tr n, linh ho t mà xuyên qua hàm răng hé m c a tôi, cùng v i lư i tôi cu n l y m t vòng, hút ra. M t n hôn lư t qua, ng n ng i mà quay v hương v vô h n.

Tôi v ng v ng h h , ñ u óc ñông l i, ngư i nào ñó bi u tình t nhiên bình tĩnh mà nói cho tôi bi t: "ð ng hi u l m, anh ch là n m th qu táo có ng t hay không... Ph i, th c ng t!" Phương pháp nh m nháp ñ c ñáo như v y, không ng t m i là l . "Ng t li n ăn nhi u m t chút." Tôi l y m t kh i l i m t mi ng ñưa ñ n trong mi ng anh, mu n ngăn ch n hành ñ ng kia làm cho tôi chán ghét. Ánh m t cũng không dám nhìn v phía môi anh, s nh l i xúc giác m m m i kia, rung ñ ng... V a giúp anh ăn vài mi ng, Di p Chính Th n ñ t nhiên ñè l i th t lưng, v m t ñ y s th ng kh . "Làm sao v y? Làm sao không tho i mái?" "Th t lưng... ð i khái là ng i lâu, th t lưng có ñi m ñau." Nhìn v m t th ng kh c a anh, tôi tư ng th n kinh ch c là ñau nh c, v i vàng buông táo xu ng, ñi ñ n phía sau lưng anh, tay v i vào bên trong qu n áo, s so ng ñ n cái xương s ng ch hông anh. "Là ch này ph i không?" "Không ph i, xu ng chút n a..." Tôi ng i trên giư ng b nh c a anh, vén v t áo sau lên, ngón tay dò xét ñi xu ng."Nơi này?" "Không ph i." Vén lên n a v t áo là ñư ng cong c c kỳ m c m. Tay tôi c ng ng c ñã lâu, l i s so ng ñi xu ng phía dư i... Xúc c m tinh m n làm cho tôi nh t i mùa hoa anh ñào n r , khi ñó tôi thích nh t nhìn lưng anh, hơn n a lúc t ng gi t m hôi ngưng trên ñư ng cong lưng màu ñ ng, là g i c m ñ c nh t c a nam nhân. Th t nhi u m i sáng s m, tôi ghé vào lưng anh, ñ u ngón tay theo c t s ng s xu ng dư i, ngón tay x t qua ñư ng cong ph p phòng c a anh, là c m xúc tinh m n này, l i làm cho tâm trí tôi nh l i...

ðương nhiên, m i m t l n hành vi c a tôi như v y ñ u s ph i tr giá th m h i. "Bác sĩ B c, em còn mu n s ñ n ch nào?" Ti ng nói thình lình phát ra làm tôi gi t c mình, tôi m i phát hi n tay c a mình ñã b t tri b t giác ch m ñ n cu i xương c t s ng, qu th t không th xu ng chút n a . Di p Chính Th n hơi quay sang, hư ng v phía tôi cư i cư i."Bác sĩ B c, con ngư i tôi ñây t ch không ñư c t t, không tr i qua ñư c ai d d như v y a!" ðôi môi b c c a anh cư i x u xa, làm cho tôi ý th c ñư c chính mình l i b l a. "Anh l i g t em?!" Tôi gi n ñ n n i nhéo vào lưng anh m t cái. "ð ng..." Di p Chính Th n s ng a, lúc này ng c có thương tích, m t bàn tay l i ñang truy n d ch, anh căn b n vô l c ph n kháng, ch có th bu n cư i c u xin tha th ."ð ng làm r n! Anh sai l m r i!" Khó ñư c cơ h i anh cũng s c u xin tha th , tôi kh c n môi, c m hơi giơ lên, c áo hơi l ra cái c duyên dáng... Không bi t là có ph i bình thư ng b anh khi d quá nhi u, v a th y anh b "L c b t tòng tâm" như th , tôi ñ t nhiên b t ñ u sinh m t lo i ý ni m tr thù trong ñ u, mu n ñem anh n trên giư ng tùy ti n mà tra t n m t l n. "ð ng nhìn anh v i ánh m t này..." Tôi nh nhàng li m li m môi, môi trên còn lưu l i chút m ư t. Ngư i nào ñó th y tình c nh này, kêu to: "Không c n a, ngư i ta trên ngư i còn có thương." Ti ng kêu nghe th m thi t, ai không bi t còn tư ng r ng tôi mu n cư ng b o anh.

B t lu n như th nào, tôi cũng là m t bác sĩ, khi d b nh nhân qu th c cùng là hành vi ch c nghi p hàng ngày c a tôi a. Tôi h t s c áp ch ý tư ng t i nghi t, ôn nhu mà s s v m t tái nh t c a b nh nhân nào ñó, an i: "Sư huynh, anh mu n nhi u l m, em s không làm gì anh ñâu." Tuy r ng v m t c a anh mơ màng làm ngàn v n sai ngư i, tuy r ng m t c a anh vu t so v i nhìn còn mê ngư i... Ai ng , c a ñ t nhiên b m t n h sĩ v i vàng ñ y ra. Th i gian gi ng như ñình ch , chúng tôi ba ngư i ñ ng th i ñ ng yên ñ nh d ng. Ngư i nào ñó b thương d nhìn, áo h n ñ n, m t bàn tay v n không th ñ ng, mà tôi còn ng i ch m h m trên giư ng c a anh, ngón tay cương t i th t lưng, tay kia thì d ng trên m t... Tình c nh này, k t h p v i ti ng kêu c u vài giây trư c, làm ngư i r t khó mà không liên tư ng ñ n hình nh h n ch tu i kia. N h sĩ gian nan mà nu t nu t nư c mi ng, ñ m t nh c nh tôi: "B nh nhân b thương r t n ng." Tôi kỳ th t cái gì cũng chưa làm, tôi là b hãm h i, tôi th ! ð u s hãm h i tôi l p t c m mi ng thay tôi gi i thích: "Bác sĩ B c nói giúp tôi ki m tra m t chút v t thương." N h sĩ oán trách mà mi t tôi li c m t m t cái."Anh y b thương ng c.." Tư cách làm m t ngư i bác sĩ, phi thư ng có ch c nghi p ñ o ñ c, b m t n h sĩ tư ng tôi l i d ng lúc ngư i ta g p khó khăn, khi d m t ngư i b nh nhân, hơn n a th i khác này so v i b t c lúc nào l i càng d a ngư i . Tôi xám x t t trên giư ng ñi xu ng dư i, hung hăng tr ng m t li c m t m t cái Di p Chính Th n ñang c nén ý cư i."Ngh ngơi t t vào, em ñi trư c."

Di p Chính Th n l p t c cư i không n i ."Em ñi ñâu? Em ñã ñáp ng bác sĩ Lâm hai mươi b n gi chi u c anh." Bác sĩ Lâm ph i bi t r ng như th nào chi u c anh, ngay c hai mươi b n phút ñ u không c n tôi chi u c ."Em v nhà." Tôi v a m i chuy n ngư i, Di p Chính Th n b ng nhiên gi ch t c tay tôi, g t gao mà c m, trong lòng nháy m t như b anh n m l y, lòng nhuy n xu ng."Anh trư c ngh ngơi trong ch c lát, em quay v b nh vi n xin ngh vài ngày, l i v nhà l y m t ít qu n áo, th c mau tr l i." Anh lúc này m i buông tay ra, t trên bàn c m l y chìa khóa xe ñưa cho tôi."L y xe c a anh mà ñi." C m cái chìa khóa xe ñi ñ n trư c c a, tôi ñ c bi t lưu ý m t chút ch c v c a n h sĩ trư c ng c, là săn sóc ñ c bi t, khó trách t n ch c t n trách như v y. Tôi trư c h t lái xe ñ n b nh vi n, v n ñ nh trư c tiên g p trư ng khoa thương lư ng m t chút chuy n ñ i ca r i ñi g p lãnh ñ o xin phép, không nghĩ v a vào ñ n c a văn phòng bác sĩ, chính là nghe th y bên trong có ngư i ñang bát quái. "Như th nào l i như th ? Bí thư n s p cùng bác sĩ B c k t hôn, cô ñ ng nói lung tung." Nghe v y, tôi ñang mu n ñ y c a tay t dưng mu n d ng l i trong không trung. L i m t ti ng nói khác vang lên, tôi không quá quen thu c, h n không ph i là c a khoa tôi. "Tôi không nói lung tung, b n tôi làm t i văn phòng thành ph , nói bí thư n qu th t có ngư i yêu m i, là cháu gái c a Phó th trư ng ti n nhi m." "Vì quan ch c s b bác sĩ B c, ñây không ph i Tr n Th M sao?" "Bác sĩ B c nh t ñ nh là không bi t ñi? Tôi th y cô y g n ñây r t vui v ." Nói câu này là h sĩ khoa tôi. M t n h sĩ khác cư p l i: "Các cô có lưu ý ñ n không, nh n ñính hôn bác sĩ B c ñã không còn ñeo."

"ðúng, ñúng v y, tôi cũng th y th . Tôi còn tư ng r ng cô y quên mang... Cô y kh năng ñã bi t, m y ngày nay ñ u mi n cư ng cư i vui?" "Kh ng ñ nh là v y, ngoài vi c tr n an b nh nhân s p ch t ra, bình thư ng có ai th y bác sĩ B c cư i có m y l n? M y ngày nay, cô y g p ai cũng cư i, nh t ñ nh c ý cư i cho ngư i khác xem ." "Có ñ o lý, có ñ o lý. Ai, bí thư n sao có th như v y, nam nhân a, ñ u là b n tính b c tình." "Cô thì bi t cái gì, Phó th trư ng r t ñài, bí thư n không có ch mà d a vào, anh ta ñương nhiên s nghĩ bi n pháp l i bám víu m t cái khác.." Tôi ñ y c a ra, ti ng m c a chi nha kinh ñ ng m i ngư i Tôi ñ ng c a m m cư i, trong văn phòng th n kỳ yên tĩnh. bên trong.

H sĩ khoa tôi xin giúp ñ mà gi t nh bác sĩ Lý, b i vì tôi và ông y quan h coi như không sai. "Bác sĩ B c, hôm nay không ph i cô không có ca sao?" Bác sĩ Lý gư ng cư i h i. "Tôi ñ n xin phép, tôi có chút vi c riêng, mu n ngh m t tu n… V a m i nghe th y m i ngư i ñang nói chuy n c a tôi, không quan h , ti p t c tán g u." Th y vài n h sĩ nhìn l n nhau ñ ng d y chu n b v ng tr m tr n ñi, tôi thay b ng khuôn m t sáng l n tươi cư i."Th t s không quan h , tôi cùng Chung Thiêm qu th t chia tay, b t quá không là v n ñ c a anh y..." M y n h sĩ l i ng i tr l i, ngưng th n ch nghe bát quái chính ch . "Là tôi cùng anh y chia tay trư c ." "Vì cái gì?" Có ngư i n không ch u n i h i. Tôi t n l c làm cho ng khí c a chính mình nghe chân thành m t chút, ñ tránh làm cho các cô y l i hi u l m tôi mu n vãn h i m t mũi."B i vì b n trai cũ c a tôi v nư c ..." Có m t n h sĩ như là nghĩ t i ñi u gì, hai m t t a ra ánh sáng kỳ d quang."Anh y, anh y có ph i là quân nhân không? B d ng r t tu n tú!"

Tôi khó hi u mà nhìn cô y."Làm sao cô bi t?" có "Hơn m t tháng trư c anh y ñ n b nh vi n tìm bác sĩ, h i xem bác sĩ ñây hay không, tôi có nói cho anh y cô ñang phòng b nh..."

"A!" M t h sĩ khác phá l kích ñ ng: "Tôi nh ra r i! Anh y là b n trai trư c kia c a bác sĩ a?" Xem v m t c a b n h , tôi phi thư ng xác ñ nh, ngư i các cô y th y kh ng ñ nh là Di p Chính Th n, vì ngo i tr anh ra, không có ngư i con trai nào có th làm cho ngư i con gái khác nh c t i v n hưng ph n như th . "Bác sĩ B c, anh y tìm cô có ph i là mu n h p l i v i cô?" Ánh m t m i ngư i t xoát xoát nhìn v phía tôi, ñ u ñang ch ñáp án. Tôi cúi ñ u, nhìn thoáng qua ñ ng h , c ý vô tình s so ng m t chút tên kh c trên ñó."Ân. Năm ñó chúng tôi có chút hi u l m, hi n t i hi u l m ñã gi i thích rõ ." M i ngư i lưu ý ñ n ñ ng h c a tôi, t a như ñ u minh b ch r i sao l i th này. Tôi không l i vô v gi i thích nhi u, ng i vào bên c nh bác sĩ Lý."Bác sĩ Lý, m y ngày nay nhi u vi c sao? Tôi mu n ñ i ca v i cô, tôi có chút chuy n tr ng y u." "Không v i. Ca c a cô tôi có th thay." "Cám ơn! Tôi ñi g p trư ng khoa xin phép ." Tôi ñi ra văn phòng, nghe th y bên trong l i b t ñ u ti ng xì xào bàn tán, mà tôi cũng không mu n nghe thêm, bư c nhanh ñi v phía văn phòng trư ng khoa. Xin ngh , an bài xong ca cu i tu n, tôi v nhà thu th p này n . V a vào c a, tôi trư c nói v i m : "M , con có m t b ng h u b b nh, con ñi b nh vi n chi u c anh y." M tôi v a th y tôi thu th p s a r a m t cùng ñ trang ñi m hi u ñư c tôi mu n giúp ngư i."Băng Băng, ai b b nh?"

Tôi do d m t chút."Di p Chính Th n." M v a nghe nói anh b b nh, kh n trương gi ch t tôi."H n b b nh? B nh gì?" "Không ph i là ñ i s gì, có chút ngo i thương, tĩnh dư ng m t tr n thì t t r i." "Con mu n ñi chăm sóc h n?" "D , anh y Nam Châu không có thân thích b ng h u, không có ngư i chi u c , con mu n ñi chăm sóc anh y. " "Băng băng." Ch n ch m t tr n, m r t c c h i ra v n ñ s m mu n h i."Có ph i con còn thích h n?" Tôi g t ñ u."Ân." "H n ñâu? H n ñ i v i con có như v y?" "Anh y ñ i v i con t t l m." Tôi buông ñ trong tay, n m tay m , m t dán t i vai m , m c k m có g y y u bao nhi u, b vai bà luôn làm cho tôi ñ c bi t không mu n xa r i."M , ba năm, con th y chung quên không ñư c anh y. Con còn mu n cùng anh y cùng m t ch ." "M bi t, con thư ng xuyên trong m ng kêu 'Sư huynh', m t l n l i m t l n mà kêu. Bu i t i hôm con cùng Chung Thiêm ñính hôn, con u ng m y chén rư u nho, ng xong v n khóc, c m l y tay m càng không ng ng h i..." M ngh n ngào m t chút, m i nói ti p."Anh y vì cái gì không tr l i, có ph i không ñã quên con..." "M ..." "Ai, Băng Băng, m nghĩ ñ n... M n u bi t r ng h n có th tr v ñ n, nh t ñ nh s không ñ ng ý hôn s c a con cùng Chung Thiêm. M bi t là con y khu t, ñ u là vì cha c a con..." Áp l c dư i ñáy lòng sau m t th i gian y khu t t t c ñ u b c phát ra, tôi gi ng m t ñ a nh , ghé vào trong lòng m lên ti ng khóc l n. Khóc ñ n c ngư i phát run, khóc ñ n c h ng ñ u ách .

M ôm l y tôi, v nh vào lưng tôi. Cha tôi nghe th y ng i ñ i di n, n ng n mà th dài.

gh salon

Khóc m t m i, m múc cho tôi m t bát súp l n, hương n ng ñ m xông vào mũi, tôi v a u ng xong, m còn mang cho t i m t túi giao cho tôi." Con mang ñi b nh vi n, ñ i b , thích h p nh t b dư ng khí huy t." Tôi cư i lau nư c m t trên m t, nh n l y."M , m th t t t." "Mau ñi ñi, trong ch c lát canh ngu i m t." *** Tôi mang theo túi hành lý tr l i phòng b nh, ánh m t còn h ng , Di p Chính Th n tám ph n tư ng tôi mu n cùng anh b tr n, kh n trương mà xu ng giư ng."Như th nào khóc? Cùng ngư i nhà cãi nhau ?" "Không có. Em c m th y chính mình quá h nh phúc ." Tôi ñem c p l ng gi a m ñưa t i tay anh."M em b o canh nhân sâm." Di p Chính Th n v a nghe nói là canh m tôi n u, m t hơi ñem canh u ng hơn phân n a, h n không th ñem nhân sâm ñ u c n nát mà ăn h t. "U ng ngon sao?" "Ph i, khó trách trù ngh c a em t t như v y, nguyên lai là nh c m u tương lai ñích tr c truy n." Chưa th y ngư i nào t trư c ñ n này nói thu n th c như v y."Ai là nh c m u tương lai c a anh?" "Em là v hôn thê c a anh, m em ñương nhiên là nh c m u tương lai." V hôn thê? Tôi khi nào thì ñáp ng g cho anh? Ách, tôi nh ra r i, tôi th t s ñã ñáp ng, vì n Chung Thiêm. Kỳ th t tôi càng hy v ng anh l i chính th c c u hôn thêm l n n a, dư i tán lá cây anh ñào, dùng thái ñ chân thành nh t, h i tôi l n n a: em nguy n ý g cho anh không? Như v y, tôi có th nói v i anh: em nguy n ý.

Không vi b t lu n k nào, ch là vì tôi nguy n ý... ðáng ti c, d a vào hi u bi t c a tôi ñ i v i Di p Chính Th n, có th có chuy n gì ñ c bi t anh m i lư i vòng vo. Tôi s a sang l i ñ ñ c c a mình xong, tr i ñã t i. Di p Chính Th n cũng ăn làm m t t nh, táp táp lư i."Nha ñ u, anh nên t m r a ." Lo i s tình này, anh hơn v i ai khác ñ u nh rõ ràng. "Ph i, anh mu n t m ñâu?" Nghĩ ñ n mi ng v t thương c a anh không th dính nư c, tôi ch có th dùng khăn m t lau, tôi h i."Phòng t m, hay là trên giư ng?" Ngư i nào ñó m t ai oán mà nh c nh ."Bác sĩ không mu n anh v n ñ ng k ch li t." Tôi ñúng là không nên trưng c u ý ki n anh. "ði thôi, em ñ anh ñi phòng t m." Tôi giúp ñ anh xu ng giư ng, ñi ngang qua c a thì thu n tay khóa l i, ñ tránh cho ngư i khác t n ch c t n trách săn sóc ñ c bi t c a anh l i làm cho chúng tôi ñ t i trong phòng t m, chuy n này th t s là nh y xu ng sông Hoàng Hà cũng r a không s ch. Tôi giúp ñ anh vào b n r a m t, không gian m c dù nh h p, b t quá so v i r t nhi u b nh nhân ng hành lang b nh vi n thành ph , gian này có th b trí hai b n r a m t cũng ñ xa x . Tôi v n ñ nh giúp anh c i qu n áo, ánh m t v a ti p xúc v i cúc áo anh, ñ u óc còn có ñi m v ng v ng."C i qu n áo ñi." "Em không giúp anh c i?" "Chính anh làm sao không th c i?" Câu tr l i c a anh s ch s lưu loát."Không th !" Tôi nh t chí, t tay ch m rãi c i b cúc áo c a anh, toàn b quá trình, tôi không dám nhìn t i anh, phòng t m không c a s oi b c làm cho kh p ngư i m hôi ư t ñ m.

R t c c cũng c i xong y ph c c a anh, thân hình ng o ngh hoàn toàn l tr n, trí nh r t nhi u t a như th y tri u chôn vùi tư duy c a tôi – anh ôm tôi, thân th không khe h di h p, k sát da th t càng không ng ng c xát, hư ng th như v y khó nói lên l i. "Em suy nghĩ cái gì?" Anh rõ ràng ñã bi t rõ còn c h i, v i ch s thông minh c a anh, như th nào ñoán không ñư c tôi nghĩ cái gì. "Nghĩ thương th c a anh khi nào thì có th t t lên." "Nga? Em v i v như v y nha?" Tôi nh n, làm b như nghe không hi u. Anh ng m ng m ng c tôi."Nha ñ u, em giúp anh cách t m c a ngư i Thái ñi." Tôi nhìn chung quanh, phòng t m ch t ti t này như th nào không c a s , tôi mu n hít th không thông ."Th c xin l i, em không bi t." "Anh có th d y em." Tôi th n quá hóa gi n."Di p Chính Th n, anh r t cu c mu n làm gì?" "T m r a!" Tôi tr nh tr ng c nh cáo anh: "Anh ñ ng l i ñùa gi n em, v n nh t em c m gi không ñư c, t gánh l y h u qu !" Anh cư i nâng c m c a tôi."Tuy r ng anh không thích b ñ ng, nhưng m t hai l n cũng có th ch u ñư c." "Có th ch u ñư c?" ðư c, tôi xem anh có th nh n như th nào. Tôi m vòi hoa sen ra, t tay th ñ nơi, b n lên ngư i tôi l i th y l nh. m c a nư c, b t nư c văng kh p

Mãi ñ n lúc trong lòng bàn tay nư c ñã m, tôi m i th m chút nư c m, ch m rãi lư t lên vai anh. Nư c m ch y qua ng c anh, tay tôi làm hàng rào theo dòng nư c v n ñi xu ng vu t ve, x t qua ñi m g lên nho nh . Anh mãnh li t hít th , cơ th co giãn trong tay tôi d n d n run r y.

Chương 45
Tuy nói là tôi ñ i v i Di p Chính Th n cũng không xa l , nhưng khi nhìn k như th này, c n th n xoa nh , tôi còn có chút ph n ng b t lương hoa m t váng ñ u. Tôi c c l c hô h p v ng vàng, không ng ng té nư c lên ngư i anh, tay theo nư c s so ng xu ng phía dư i, ñi qua m i cây xương sư n cao th p ph p ph ng.... Nhìn k , c n th n s , tôi r t c c hi u ñư c, vì cái gì mà l i nh thương mà mu n t m r a cho anh. B i vì thân th c a anh so v i m t càng làm cho lòng ngư i gia t c nh y nhót. Cơ th thon g y, vân da cân x ng, cơ th r n ch c l i không thô c ng, không m t ch nào không th hi n s c m nh nam nhân . . . . Chân anh dài mà th ng t p, gi ng như pho tư ng ñ ng như m t tác ph m ngh thu n hoàn m nh t. trư c m t tôi,

Ngoài ra, làn da c a anh cũng t t, màu m t ong, làm cho ngư i khác có ý tư ng c n m t mi ng. Hơi nư c b c lên, phá l khô nóng, có nhi u l n, tôi v t nư c m lư t qua da th t c a anh, ñ u có c m giác mê mu i mãnh li t, tay không ch u ñư c mà run run. Mà anh, không nói m t l i, ch nhìn tôi, cách qua t ng hơi nư c. Nư c ñ t ñ m, tôi l y ít s a t m ra lòng bàn tay, xoa t o b t. B t bi n m m nh n trong tay tôi cùng v i da th t c a anh trong lúc ñó như n ra, hoa mai mê ly. Anh nh m m t l i, nhíu mi, thân th vào g ch men c ng r n l nh l o.

"Anh suy nghĩ cái gì?" Tôi h c anh v n ñ ñã bi t rõ còn c h i, b i vì nam nhân mà nghĩ cái gì, ch c n xem ph n ng thân th là có th tinh tư ng bi t. "Anh suy nghĩ, ñ n t t cùng là ai ñã t ng nói... Ch có m t ngày anh m c vào quân trang, cô y s c i t ng cái cúc, c i ñi m t thân trang nghiêm." Quân trang, quân trang... M t c nhi t ñ nóng l ng ñ t nhiên như lan t i, ñ t cháy m t c a tôi, may là anh nh m m t l i, không nhìn th y. "Th t không? Ai nói ? Anh m m cư i."Anh v a v n mang theo m t b l ph c." L ph c? Nghe nói quân nhân ñ u có m t b l ph c chính trang, tr phi duy t binh ho c là trư ng h p t t y u, b n h s không m c. Tôi duy nh t m t l n ñư c thư ng th c l ph c quân trang trong truy n thuy t, là trong TV nghi th c duy t binh ngày l tháng 10, khát khao như v y, nhưng l i sùng kính, có m t lo i xúc ñ ng không nói lên l i. Tôi l ng l ng ng ñ u nhìn anh, anh mân môi, hơi khinh dương, trêu tôi trí m ng.

Có tr i bi t tôi r t mu n anh m c m t l n ñ tôi xem, ñáng ti c trư c ng c anh th t dày băng g c, l i m t l n n a nh c nh tôi, anh là m t ngư i b thương, b gãy ba cái xương sư n. N u c y vào ñó mà b t n t anh, r t là xin l i ch c nghi p bác sĩ c a tôi. Ch lo suy nghĩ r i r m, nh t th i ñ n th t th n, tay ñã quên ñang c sát trên lưng anh th t lâu, làm cho tay nóng lên, da th t c a anh cũng nóng. Anh m to m t."Em là ñang kh o nghi m anh, có ph i không? Rõ ràng là anh kh o nghi m tôi, làm cho tôi nhìn."Là anh mu n em giúp anh t m r a." Anh hít sâu."Em nh t ñ nh ph i xoa như v y sao?" "Anh có bi t, con ngư i em ñây làm chuy n gì ñ u th t s ." Tôi tr ng m t li c anh m t cái, thu n tay c m vòi hoa sen, ñi u ch nh m c ñ nư c m c ít nh t c r a thân th anh. Nư c có chút l nh, thân th c a anh trong nư c rùng mình, tôi nghĩ ñi u ch nh thêm nư c m nhưng không ng nư c l i quá nóng. Di p Chính Th n hoàn toàn không th nh n ñư c n a, m t bàn tay ñem tôi ñ lên b c tư ng l nh như băng, m t bàn tay ño t l y vòi hoa sen trong tay tôi, phun v hư ng tôi. "Anh làm gì?" "Em giúp anh t m lâu như v y, ñương nhiên anh nên ñáp l m t chút" nư c m th m qua ngư i tôi toàn thân ư t ñ m, qu n áo ñ u dính trên ngư i, Di p Chính Th n r t c c ñóng vòi nư c, nhưng qu n áo c a tôi ñã hoàn toàn ư t ñ m, g n như trong su t, ñư ng cong n tính hoàn toàn b i l trư c m t anh. Không h ngăn c n. Tay anh cách qua l p qu n áo, ñ t lên m t m nh m m m i, ñ u ngón tay k p l y m t n hoa khéo léo, ch m rãi xoa, ch m rãi c xát... Tôi toàn thân run lên.

Di p Chính Th n n n cư i."Em có bi t , anh làm cái gì ñ u không chăm chú, ch duy nh t ñ i v i em th t s ." Tr thù, tr thù rõ ràng.! Tay anh ch m rãi ñi xu ng, lư t qua m i m t dây th n kinh m n c m. Da th t b nư c nóng làm cho ñ ng lên, phá l càng m n c m, hơn n a anh ho c n ng ho c nh mà trêu ch c, cơ th c a tôi t ng ñ t mà run r y. Vì không mu n ñ ng t i mi ng v t thương c a anh, tôi không dám ph n kháng, càng không ng ng lùi ra phía sau tr n, mãi ñ n lúc d a h n vào tư ng ðã không còn ñư ng lui. Anh hư ng l i ñây, nâng m t tôi lên, trư c m t ñ u là hơi nư c, bóng ngư i c a anh mông lung, tôi c m th y không ch b nóng ch y b i nư c mà còn b i ánh m t nóng b ng. "Nha ñ u." Anh vén mái tóc m ư t c a tôi lên, h t s c ôn nhu."Em bi t không, anh thích nh t nhìn em cái d ng này." ðương nhiên bi t, anh là s c lang mà thôi, s c lang ñ u thích xem n nhân t m r a thay qu n áo. Anh ñ t môi lên phía sau tai tôi."M y năm nay, cu i cùng anh cũng ñư c mơ th y ngày mưa xưa kia, em ng i trên xe anh, phi v t áo th y. Anh c ý nói nhi u l i có ý, em cũng không t c gi n, chính là ñ m t, phát run." "..." Tôi cũng luôn mơ th y ngày mưa ñó, mơ th y ánh m t anh nóng b ng như l a. "Anh t nh n là có th nhìn th u suy nghĩ c a n nhân, duy ñ c em, anh ñ c không hi u, như g n như xa, hình như có nhưng l i có lúc không... anh lúc y ñ c bi t mu n ñư c xé m y ph c c a em, nhìn em s như th nào ." N u anh mu n bi t, tôi li n nói cho anh ñáp án."Em s s hãi, c u anh... Không c n." Anh cư i, xoa lên m t tôi."Nam nhân nào cũng hi u ñư c, n nhân lúc nói như th , chính là mu n..."

"Em cũng hi u ñư c." ... . Yêu là gì, làm cho ngư i ta mu n ng ng mà không ñư c, chính là rõ ràng mu n, rõ ràng có th ch m tay vào, c tình không th ch m, càng mâu thu n, càng giãy d a, hãm càng sâu... Chúng tôi ñã tr i qua không d dàng, m i có th thoát kh i gông xi ng, ñi ñ n v i nhau. Nh t th i c m khái, tôi ki ng chân, môi ti n ñ n môi anh, kh hôn m t chút. Môi anh, b t kh tư ngh th t m m nhuy n. Mà thân th c a anh có m t ch , d thư ng c ng ng c. Vì không mu n áp ñ n v t thương c a anh, tôi c h t s c bám lên trên c , xâm nh p mà hôn sâu. Tôi hôn ñ n ý lo n tình mê, toàn thân l a nóng. Anh nhưng không chút khách khí mà ch n l i."Bác sĩ không mu n anh..." "Anh ta l i chưa nói không mu n em v n ñ ng k ch li t. " "Em l i d ng lúc ngư i ta g p khó khăn." "Em luôn l i d ng lúc ngư i ta g p khó khăn , anh có th làm gì ñư c em?" "Ti p t c..." Tôi ôm th t lưng anh, thân mình gi ng như r n cu n l y anh, môi kh hôn lên vai, thăm dò trên ngư i anh, m t ñư ng xu ng phía dư i."Sư huynh... Em r t nh anh." Di p Chính Th n mãnh li t hít vào m t hơi, m t tay kéo tôi l n, ôm th t lưng tôi, d a vào vách tư ng, li u lĩnh mà hôn xu ng dư i. Sau, cái gì ñ u r i lo n, long tr i l ñ t. Chúng tôi t trong phòng t m hôn ñ n phòng b nh, cu i cùng hôn trên giư ng b nh.

Anh ñem tôi ñ y ngã t i trên giư ng b nh, trong lúc ñó, qu n áo c a tôi ñã b anh x lo n th t bát tao. Qu n áo còn không có c i h t, thân th anh ñã ñ t lên phía trên, l i l kh n c p ñòi l y. "Anh g p cái gì? Em ch y không ñư c, anh mu n th nào, cũng có th ..." "Cho nên anh m i g p." Không có ñèn, b c màn cũng không có khép l i. Tôi n m trên giư ng b nh, qu n áo c i m t n a, v a v n l ra hai bên ng c, anh ng m nhanh m t m nh m m m i. ð u lư i nóng b ng cu n quanh n hoa m n c m khéo léo, s tê d i ăn mòn th n trí, như m t h n. Tôi không nén ñư c ti ng rên r ñ t quãng. Ánh trăng bên ngoài soi vào, bên trong phòng toàn màu tr ng, ga giư ng màu tr ng như tuy t, chăn màu tr ng, còn có hơi thu c kh trùng tràn ng p chóp mũi. Hương v quen thu c, hoàn cành quen thu c, ñi u xa l duy nh t là c m giác lúc này, tôi n m trên giư ng b nh cùng b nh nhân mà yêu, có chút c m th y h th n, có chút c m giác ác ñ c, ñ ng th i l i có s hưng ph n t i l i gi ng như tr con ăn tr m ñư ng, bi t rõ là sai, v n là nh n không ñư c mà ng t ngào H p d n. Ngón tay Di p Chính Th n d n d n thăm dò xu ng phía dư i, lư t qua b ng b ng ph ng, ti n vào gi a hai chân tôi. Tôi như ngư i ch t thu ngư i vào trong chăn, trong bóng ñêm ch càm th y ngón tay thon dài thong th mà xâm nh p cơ th tôi, nh nhàng ra vào. Kích thích mãnh li t làm cho tôi nh n không ñư c than nh , "Sư huynh... ."

Anh tăng thêm l c ñ o, h t th y quá m c phóng ñãng, tôi nh m m t l i, không dám nhìn anh, tri giác càng thêm m n c m, thân th ngã vào vùng t i ác vui thích, không th t k m ch . Mãi ñ n lúc tôi không còn lý trí, toàn thân máu ñ u ch y xuôi, tôi ôm ch t l y anh. Tôi th m chí còn xoay ngư i, ñ y anh ngã trên giư ng, sau ñó, n m lên phía trên, m t tay ñ b vai r ng l n c a anh, m t tay ch ng thân th , nh m ngay phía dư i thân nóng như l a mà h xu ng. Ch m rãi ng i xu ng... Thân th hoàn toàn b phình lên, không h có kho ng cách, tôi c n ch t ñôi môi, ng i xu ng, ñ anh vùi sâu vào ch thân th sâu nh t c a tôi. C m xúc c c ñ mãnh li t xu t hi n, tôi ñ t nhiên căng th ng toàn thân, cơ h không th hô h p, "Sư huynh..." Kêu g i xong, tay tôi ñ t trên vai anh vô ý th c n m ch t, móng tay kh m vào làn da nóng r c c a anh. Anh n ng n mà h m t ti ng, không bi t là th ng kh , hay là hưng ph n. Ánh sáng h t vào lưu chuy n, giư ng b nh phát ra ti ng ám mu i chi nha, thong th mà có ti t t u. Di p Chính Th n t ng nói, anh thích nh t tư th này, th giác ñư c ñánh sâu, c m quan hư ng th , m t b a y n ti c thao thi t m v . Tôi chưa bao gi nói cho anh, tôi cũng thích tư th này. B i vì phía sau ánh m t ñ c bi t mê lo n c a anh, tôi có th n m trong tay s vui sư ng c a anh, có th làm cho tim anh và tim tôi ñ p gia t c, làm cho tôi khó nh n ñư c mà rên r th d c. Kỳ th t, lúc chúng tôi yêu nhau, nhìn xem ñ i phương vui sư ng còn c m th y mình vui sư ng hơn r t nhi u. "Mau m t chút..." ti ng anh m ách g i c m. Tôi c g ng h t s c, v n không th a mãn ñư c kích thích mà anh mu n, ban ñ u anh còn có th nh n n i, ch u ñ ng ti t t u c a tôi.

Sau ñó anh nh n không ñư c . "Em n m xu ng." "Không c n..." "Nghe l i." "Anh có thương tích." Anh nghiêng ngư i, n tôi trên giư ng, "Cho nên em ñ ng ñ ng." S x ñ n mi ng v t thương c a anh, tôi l i không ñ ng, tùy ý hai tay anh nâng chân tôi lên, tách ra, nhanh xâm nh p th ng t i. "Anh ch m m t chút, c n th n v t thương..." "ð ch m." Anh ti p t c ñiên cu ng mà va ch m. C m xúc mãnh li t như mưa r n gió thét, ma sát ch t ch , khoái c m kinh ngư i không ng ng kéo ñ n, b anh ñưa lên ñ nh, th i kh c này, màu tr ng trong m t tôi bi n thành ngũ quang th p s c. Tôi không nh n ñư c rên r , dùng s c c n môi anh, nh n xu ng ti ng thét khát v ng chói tai. "Khoái ho t không??" Ti ng anh khàn khàn nghe ñ p quá. M hôi theo t ng l chân lông ch y ra, tôi mơ mơ màng màng g t ñ u, ch m tay lên m t anh, s th a mãn cùng vui sư ng ki u này, ngo i tr anh không ngư i nào có th mang ñ n cho tôi. B ng nhiên, tôi h i h n , h i ti c là ñã không k p. Tôi ñã quên, Di p Chính Th n lúc này, b n cho anh ánh m t tr i, anh li n sáng l n. Qu nhiên, khi l n ñ u nghe nói tôi khoái ho t, anh li n l nguyên hình, không b ng c m thú, t a như mu n ñem m i s khoái ho t ñ u cho tôi, làm cho tôi hư ng ñ n nhân gian c c l c.

Tôi t n l c mà ch ñ ng, ñ làm cho anh ñ ph i ho t ñ ng, th nhưng tôi càng ch ñ ng, anh l i k ch li t, h n không th làm cho tôi như v dư i thân anh. M t h i k ch chi n xong, tôi l i như b rút gân bóc xương, n m giư ng không ñ ng ñ y . trên

Anh n m bên c nh, gian nan mà th , m hôi trên m t anh theo má t ng chu i rơi xu ng. Tôi ñ t nhiên th y ho ng s , ñi ñ n bên c nh anh, ñang mu n x c băng g c lên nhìn xem, anh ngăn c n tôi."Không có vi c gì." "Em ch li c m t m t cái." "ð ng nhìn ." "Li c m t m t cái." Anh c m l y tay tôi, cư i cư i, hai cái ñ ng h m t ñen m t tr ng tôn l n nhau th t ñ p."Ngoan, ñ ng gi ng co, n m bên c nh anh trong ch c lát. Anh m t ch t ñi." Anh càng nói như v y, tôi càng c m giác không ñúng. Không ñ ý t i c tuy t c a anh, cư ng ng nh mà x c băng g c lên. Băng g c màu tr ng nhi m ñ y màu ñ . Lòng như b xé rách, nư c m t tràn mi mà ra, "Th c xin l i. Em không nên câu d n anh." "Là anh d d em." "Anh ch chút, em ñi kêu bác sĩ ph trách." Tôi nh t th i b i r i, s so ng qu n áo li n m c v i vào. Anh gi ch t tay tôi."Em c ñi như v y?!" Tôi nhìn l i, trên giư ng ñ y ch ng c ph m t i... Bác sĩ ñ n, không nh ng s không băng bó v t thương cho anh, ph ng ch ng còn có th ñem chúng tôi mà d y d , ñu i ñi.

"Em ñi qua phòng x lý l y ít thu c gi m ñau và c m máu, em x lý cho anh!" Nói xong, tôi m c xong qu n áo, l ng l ñi ra phòng x lý ph c n. V a v n phòng tr c ban ñang ngh , tôi r t nhanh tìm ñư c ít thu c cùng băng g c, thu n ti n c m nhi t k tr v phòng b nh.

Chương 45
Ban ngày tôi ñã xem qua b nh án c a Di p Chính Th n, tính tr ng c a anh ñ i khái bi n m t ít, ngoài da c a anh không d khép l i, mi ng v t thương nhi m trùng ñi nhi m trùng l i, cho nên tôi phá l c n th n, trư c khi x lý mi ng v t thương ph i tiêu ñ c tay mình ba l n, s làm nhi m trùng v t thương c a anh. Cu i cùng băng bó xong, tôi ng i th ng, xoa bóp ngón tay c ng ng c, nh nhàng th ra. Di p Chính Th n l ng l ñưa tay lau m hôi trên trán tôi "Bác s B c, có t t y u ph i kh n trương như v y không? Anh xem em c u giúp b nh nhân còn bình tĩnh hơn." "Bác sĩ Di p, n u em nh không l m, ba năm trư c ñây em b v trư c c a anh ñâm b thương n m vi n, anh ngay c v t thương c a em cũng không dám xem, còn liên ti p truy v n bác sĩ xem có lưu l i s o hay không." "Ai nói anh không dám nhìn? Anh là ng i khó coi... Còn có, D Nhân không ph i là v trư c c a anh."

"Hai ngư i không ph i ly hôn sao?" Di p Chính Th n b t ñ c dĩ th dài "Ngày t t c nh ñ p như th này, chúng ta có th ñ ng ñ c p t i v trư c c a anh có ñư c không?!" Không ñ c p t i thì thôi, dù sao tôi cũng không mu n nói ñ n. "Th i gian không sai bi t l m, ñưa em nhìn nhi t k xem sao." Anh l y nhi t k nách ñưa cho tôi, nương qua ng n ñèn, ba mươi tám ñ ."Anh phát s t ! Có ph i là v t thương l i nhi m trùng?" V a làm xong v n ñ ng k ch li t như v y, có th không nóng sao? "Nhưng là..." "Không tin ñ anh ño nhi t ñ c a em, ph ng ch ng so v i anh còn nóng hơn..." Nói xong, anh ño t l y nhi t k trong tay tôi, hai tay v i vào trong qu n áo tôi, ñ u ngón tay hơi l nh lư t qua trư c ng c m m m i, lưu luy n m t lúc, làm cho tôi có chút g n sóng nóng lên. Tôi n m ñư c bàn tay chán ghét c a anh, ngăn c n anh qu y r y thêm m t bư c."Bác sĩ Di p, anh ñ u ki m tra nhi t ñ cơ th cho b nh nhân n nào cũng như v y ư?" "Anh th t ra luôn cho r ng, h c nhi u năm y h c như v y, ñáng ti c hôm nay m i có cơ h i." Nhìn trên m t anh n cư i x u xa b t bi n, tôi b ng nhiên nh n th y không hi u anh, tôi không bi t Di p Chính Th n r t cu c là ngư i con trai như th nào, ñâu m i chân chính là anh, m t ngư i luôn lái xe th thao rêu rao kh p nơi, phong lưu d nhìn, m t thân sinh viên vi n y h c m c áo choàng tr ng ñ y thánh khi t, hay là tham mưu trư ng m c quân trang màu xanh bi c làm ngư i khó g n, tôi b t ñ u có chút phân bi t không rõ. "Như th nào l i nhìn anh như v y?" "Em phát hi n em c n m t l n n a hi u rõ v anh." "Không ph i em v n th c hi u bi t anh?"

Tôi t t nhiên là c n hi u nhi u thêm càng t t, ng i th ng, th t s h i."Di p Chính Th n là tên th t c a anh sao?" "ðúng, nhưng lúc trư c khi anh t t nghi p ñ i h c tên trong h sơ cũng không ph i tên này." "Anh ñúng là hai mươi chín tu i sao?" "Ba mươi, anh t t nghi p ñ i h c xong h c hu n luy n t i h c vi n ch huy hơn m t năm." Nói cách khác, tu i cũng là gi . "S thích ñâu? H n không ph i là chơi xe cùng tán gái ñi?" "Tr b nh c u ngư i có tính s thích không?" "D i trá!" Tôi m i không tin s thích c a anh l i cao thư ng như v y. Anh th t s nghĩ nghĩ."B n súng." "Anh có th b n?" Tôi nh t th i trư c m t sáng ng i, b dáng Di p Chính Th n lúc c m súng, nh t ñ nh ñ c bi t kh c. "B n r t ñơn gi n, có r nh ñ anh d y cho em." "T t!" "Còn có v n ñ gì không?" Tôi nh n nh n, r t c c không nh n ñư c."M i tình ñ u c a anh, là ngư i con gái như th nào?" "Anh có chút m t nh c." Anh ñè lên mi ng v t thương n m l i trên giư ng, nh m m t l i. "Anh v n chưa tr l i em..." Anh xoay ngư i sang ch khác, không nói l i nào, anh càng l ng tránh, tôi càng hi u kỳ."Nói cho em nghe m t chút, em s không ñ ý, em ch là suy nghĩ ñ hi u anh m t chút." Anh m m t ra, ánh m t nhưng không có tiêu c ."Em có tin duyên ph n sao? Anh tin! Có m t r ng sáng, anh t phòng nghiên c u ñi ra, th y cô

y m c áo choàng tr ng, ng i trư c kính hi n vi, c n bút máy, nhíu mày suy nghĩ, tóc c a cô y bu c lên, có m t l n rơi xu ng bên má. Anh lúc y ñ c bi t mu n h i cô y m t chút xem cô y suy nghĩ cái gì? Vì cái gì mu n g cho quân nhân? Vì cái gì thích h c y? Vì cái gì l i ñ n Nh t B n? Vì cái gì mu n vào phòng thí nghi m ð ng T nh? Vì cái gì l i sát phòng anh? Có ph i không, h t th y ñ u là nh t ñ nh ." Tôi c kinh n a ngày m i nói ra."Sư huynh, em không ph i là ngư i con gái ñ u tiên c a anh?" "Anh gi ng như th t s có chút nóng, em giúp anh l y cho anh thu c gi m s t, trong ngăn kéo.." Tôi v i vã ñi ñ nư c m, l y thu c trong ngăn kéo giúp anh u ng, kỳ th t tôi có ph i là ngư i con gái ñ u tiên c a anh hay không căn b n không tr ng y u, quan tr ng là tôi tin tư ng duyên ph n, tin tư ng v n m nh ñã cho chúng tôi mà an bài m t ngư i t t, nh t ñ nh g p ñư c, r i yêu, c m t ñ i. Gi ng co c ñêm, không nh rõ ki m tra nhi t ñ cơ th c a anh bao nhiêu l n, ki m tra mi ng v t thương bao nhiêu l n, xác ñ nh không có vi c gì, tôi m i an tâm ñi ng . M i v a ng không bao lâu, d n d p ti ng ñ p c a vang lên, tôi ñ t nhiên t trong lòng Di p Chính Th n ng i d y, ch y ra m c a, ñ ng bên ngoài ñ ng là m t h sĩ săn sóc ñ c bi t ñ y oán khí, còn có bác sĩ Lâm ñeo kh u trang che khu t bi u tình. "Tình hu ng c a h n th nào? Có cái gì d thư ng không?" Bác sĩ Lâm h i. "Hoàn h o, t i hôm qua có chút s t, hi n t i bình thư ng ." "Phát s t?" Bác sĩ Lâm vào c a, x c băng g c lên, ñ u tiên xem máu ch y phía trên, thi u chút n a gi n ñ n h c máu."Như th nào l i xu t huy t ?" "Kh năng, da tôi không d khép l i." Di p Chính Th n dõng d c mà tr l i.

Bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua phòng b nh, ánh m t cu i cùng d ng giư ng nhăn nhúm, tr ng m t li c m t cái s c lang nào ñó v m t vô t i."Anh r t cu c có mu n ra vi n?"

ga

"ðương nhiên không mu n, anh cũng bi t, tôi xin ngh m t l n không th t d dàng." V a th y bác sĩ Lâm gi n không th át, tôi quy t ñ nh trư c ñi ra ngoài tránh né t n n."Em ñi mua ñi m tâm trư c." "Anh không ñói b ng." "Em có chút ñói b ng." Tôi v a ñi t i c a, nghe th y bác sĩ Lâm nói."N u anh không an ph n l i, tôi l p t c vi t m t báo cáo tr ng thương, ñem chuy n anh t i b nh vi n T ng c c." Di p Chính Th n v a nghe, l p t c thái ñ ñoan chính."Anh chính là hi u bi t tôi, tôi luôn luôn th c an ph n." C a trư c khi khép l i, tôi nghe th y bác sĩ Lâm h l nh m t ti ng, "Tôi hi u r t rõ anh!" Không bi t t i sao, tôi nghe th y hai ngư i h ñ i ñáp, không th t gi ng cách nói c a bác sĩ cùng b nh nhân. Tôi c ý ñi ñ n ti m bán b a sáng có dinh dư ng nh t Nam Châu ñ mua cho Di p Chính Th n, x p hàng n a gi m i mua ñư c hai bát cháo Bát B o phong phú dinh dư ng cùng m t ít gia v trang trí phía trên, vì s cháo l nh tôi ôm b a sáng trong ng c, ch y th ng v không dám trì hoãn. C a thang máy b nh vi n ñ ng r t nhi u ngư i, có b nh nhân, cũng có c ngư i nhà. Trong ñám ngư i, có m t v trung niên phá l h p d n ánh m t c a ngư i khác, ông ăn m c qu n áo bình thư ng ñơn gi n, n p nhăn lông mày sâu như khe rãnh, ít nh t cũng năm sáu ch c tu i, nhưng ñ ng th ng t p, làm ngư i khác có c m giác áp bách, không dám nhìn th ng vào dung m o c a ông. Bên c nh ông ñ ng là m t phu nhân nhìn không quá 40 tu i, qu n áo khéo léo ñơn gi n, m t mày nh n nh i, khí ch t d u dàng, lúc tu i còn tr nh t ñ nh là m t m n .

Tôi không kh i nhìn phu nhân này vài l n, c m th y nơi nào ñã g p qua, nh t th i l i nghĩ không ra, tôi ñang c n th n nh l i, ti ng chuông ñi n tho i vang, tôi lu ng cu ng tay chân tìm ñi n tho i. Di ñ ng v a nh t m i nghe, ti ng ngư i kia la hét như ñòi m ng."Em ch y ñi ñâu v y? Như th nào v n chưa tr l i?" Kh năng ti ng nói có chút l n, v trung niên hơi nghiêng m t, li c m t nhìn tôi m t cái. Tôi v i che l i microphone, nh gi ng nói: "Em ñi mua cháo Bát b o n i danh nh t Nam châu cho anh, không ph i anh r t mu n n m th ." "Diêu nh chúc phô?" (ch ng bi t là cháo gì n a) "Ân " "Không ph i là r t xa?! Anh không mu n ăn cháo, nhanh tr v ." "Không xa, em ñang tr l i... Anh không mu n ăn cháo, v y anh mu n ăn cái gì?" "Th mà còn h i, ñương nhiên là em ." Ngư i này, tôi th t mu n bóp ch t anh qua ñi n tho i, nh t th i oán gi n, tôi quên c h gi ng."Có ph i anh mu n n m b nh vi n T ng c c không?!" "Em b ñư c sao?" Di p Chính Th n dõng d c h i tôi. "Em ư c gì bác sĩ Lâm hi n t i s ñưa anh ñi..." "Anh b ng nhiên r t mu n ăn cháo, ñ c bi t mu n ăn." Tôi che mi ng cư i tr m. "ðúng r i, anh cùng bác sĩ Lâm có ph i là quen nhau không?" "Ph i, anh ta là ñ ng h c h i ñ i h c." "ð ng h c? Th anh y cũng h c quân y?"

Ông già l i li c m t xem tôi m t cái, ñánh giá tôi t trên xu ng dư i, ánh m t l i h i có lo i hi u rõ th s . "Trư c kia ñúng, chuy n ngh sau ñó l i v Nam Châu." Di p Chính Th n nói. Thang máy ñ n, m i ngư i l c t c vào thang máy, ch còn l i ñôi v ch ng kia, b n h v n l ng l ng ch , gi ng như ñang ñ i tôi vào trư c, tôi ngư c l i có chút ngư ng ngùng, nh nhàng cúi ñ u, "Ngư ng ngùng, tôi ñi c u thang b ." Tôi xoay ngư i ñi v phía c u thang b , ti p t c nói ñi n tho i."T i sao anh y t i Nam Châu?" "Anh làm sao mà bi t, có th m n ñây nhi u ñi."

"Không bi t?!" Anh mà không bi t, ch hay nói gi n!"Anh ch ñ y, ch em lên l u ch m rãi thu th p anh!" "Anh ñã ch t ñ t ba cây xương sư n, ch u không n i nghiêm hình tra t n ñâu." "..." Ai! Bi t rõ anh l i s d ng kh nh c k , tôi v n không ch u ñư c mà ñau lòng. T t máy, tôi m t ñư ng ch y lên c u thang, v t vào phòng b nh c a anh."Anh còn không nói th t, xem em ñem anh xương sư n còn l i..." Câu nói k ti p không ra. B i vì trong phòng b nh ngoài Di p Chính Th n, còn có hai ngư i, v trung niên khí ñ b t phàm cùng phu nhân d u dàng kia. Nghe th y tôi nói chuy n, anh xoay ngư i nhìn tôi M t cái ch p m t ñi n quang h a th ch, tôi l p t c ñoán ñư c v ch ng trư c m t là ai, mi n suy nghĩ nhi u, ch mu n dùng cháo trong lòng ñ p lên ñ u.

ðương nhiên, trư c khi ñ p tôi c g ng nh l i t i trư c c a thang máy nói cái gì, th y không có gì ñ c bi t không th nói, ngo i tr "Anh ch , ch em lên l u ch m rãi thu th p anh!" Tôi bình thư ng th t ôn nhu , tôi có th th v i tr i! Tình c nh này, tôi cho r ng bi n pháp t t nh t chính là tôi làm b như th t kinh ng c, nói: th t xin l i, tôi ñi nh m phòng. Sau ñó, b tr n m t d ng. V a mu n m mi ng, Di p Chính Th n thanh h ng gi ng, gi i thi u nói: "Cha, m , cô y chính là B c Băng, b n gái con."

Chương 46 : K t thúc
Quân nhân làm vi c luôn ñ c bi t có hi u qu , không ñ y n a gi , Ti u Tr n li n c m gi y chuy n vi n cùng th t nhi u gi y t tr v . Cha Di p Chính Th n ñưa tay nh n l y x p gi y t , Ti u Tr n vô tình hay c ý chuy n x p gi y này sang tay kia."Y tá trư ng không th y, tôi tìm vi n trư ng, th t c ñ u làm xong , tùy th i có th xu t vi n." "ðây là cái gì?" Ngài tư l nh làm sao mà d "Này là... b n sao b nh án." V a nghe là b nh án, cha Di p Chính Th n ñưa tay ra, Ti u Tr n không th không ñem b nh án ñưa b ng hai tay lên. ng phó .

"ð t năm vé máy bay quay v B c Kinh, cùng b nh vi n T ng c c liên h m t chút." "D !" Lĩnh m nh xong, Ti u Tr n ng ng ñ u nhìn v phía tôi, tôi hi u ý, l y trong túi ra ch ng minh thư. Anh ta ti p nh n b ng hai tay, l p t c ra ngoài ñi ñ t vé máy bay, cha Di p Chính Th n ng i trên gh sa lon t m xem b nh án. Tôi không bi t là ông có th hi u ñ n ñâu, ch c m th y ñôi lông mày nhíu l i ñ n giao nhau, còn không thì ng ng ñ u lên, nhìn v phía tôi, gi ng như ñang cân nh c cái gì... Trong phòng b nh th t im l ng ñ n n i có th nghe th y ti ng hít th , hai ánh m t cư ng th gi ng như laser, cơ h ñem tôi nư ng tiêu . C n tránh cũng không ñư c, tôi c l y dũng khí ñón nh n."Bác trai, bác gái, m i hai bác ăn ñi m tâm? ñây có m t ít, cháu v a mua." "Chúng ta ñã ăn trên máy bay." M Di p Chính Th n m m cư i, v tươi cư i làm cho th y thân thi t hơn. Di p Chính Th n lay lay tay tôi, nh gi ng nói: "Em không ph i ñói b ng sao, ăn m t chút gì ñi." Tôi l ng l l c ñ u, trong không khí cư ng ñ i bao ph như th này, tôi ngay c hô h p còn khó khăn, nào có kh u v mà ăn cái gì. "Anh ñói b ng, mu n ăn cái gì ñó." "Nga!" Tôi l y cháo trong lòng ñưa ra cho anh, anh nhưng l i múc ra ñưa ñ n trư c m t tôi, khóe mi ng c a anh giơ lên, ng n t t c nhu tình. Như m c xuân phong, trong lòng nh t th i yên n r t nhi u."Em không mu n ăn." "Em giúp anh n m th xem nóng hay không." Trong phòng, cha m nghiêm kh c c a ai ñó ñ ng th i ng ng ñ u, dùng ánh m t kinh ng c nhìn chúng tôi.

Th n s c khó tin c a cha m anh ñ ñ ch ng minh: tính tình ñ i thi u gia c a Di p Chính Th n này cùng hai ngư i không h có quan h , ñ u là b tôi làm hư. . Th y tay anh trư c m t tôi không có chút ý t thu h i, tôi ch bi t m m m, nu t thìa cháo, Cháo còn m, t n ra mùi thơm c a h t g o "Không nóng, r t v a ăn." Anh dùng l i chi c thìa tôi v a ăn múc l y m t thìa, ăn ch m ch m r i nói "Mùi v r t ngon." Tôi l i c m m t mi ng bánh ñi m tâm ñưa cho anh."Món ñi m tâm này hương v cũng r t ngon, anh n m th ." Anh nh n l y c n m t mi ng, nhìn nhân bên trong th y m t táo ñen tuy n h i."ðây là cái gì?" "M t táo." Tôi th y v m t anh có chút m t t nhiên, v i h i: "Không th ăn sao?" Anh cái gì cũng không nói, ti p t c ăn. "Chính Th n r t kén ăn, không ch không ăn m t táo." Tr l i tôi là l i m anh, trong gi ng nói không h có chút trách c ."M i th c ăn nghi n nhuy n h n ñ u không ăn." Tôi gi t mình, "Bánh ñ u thì sao? Cũng không ăn sao?" "M t mi ng cũng không ăn." Tôi áy náy mà nhìn v phía Di p Chính Th n, lúc chúng tôi v a m i k t giao ñư c m t th i gian, Phùng t u d y tôi làm bánh ñ u xanh hãm quai chèo ki u Thiên Tân, tôi nh t th i qu t kh i làm th t nhi u, chia cho nhi u ngư i còn không h t, li n bu c Di p Chính Th n giúp tôi ăn, anh c u xin tôi tha cho nhưng tôi ch tư ng anh nói ñùa li n n m tay áo anh mà uy hi p: "Anh không ăn, em s không cho ng cùng em." S c lang nào ñó hai m t sáng lên."Ăn có th ng ... Hi n t i?"

"..." Dư i s cư ng b c cùng d d c a tôi, anh ñi vào khuôn kh , t t nhiên cũng có ñư c s b i thư ng c a tôi. Th y tôi v x u h ñ y m t, Di p Chính Th n an i mà v v vào ngón tay r i r m c a tôi."Em làm bánh ñ u hãm bánh quai chèo ăn r t ngon, sau khi em ñi, anh thư ng xuyên c u Phùng t u làm cho anh ăn.." Ch m t câu nói bình th n nh t, tôi không bi t cha m anh trong phòng b nh nghĩ th nào, có th c m nh n th y ba năm qua, n i b n tâm c a anh ñ i v i tôi chưa bao gi phai nh t, r t sâu ñ m. "Có cơ h i em l i làm cho anh ăn." "ði u ki n không thay ñ i m i ñư c!" Tôi cúi ñ u, may m n là cha m anh nghe không rõ a! *** Ti u Tr n tr v báo cáo l i, vé máy bay ñ t xong r i, bu i chi u 4 gi bay, th t c nh p vi n bên b nh vi n T ng c c cũng làm xong, còn an bài xe c u thương ñi sân bay ñón. Tôi nghĩ giúp Di p Chính Th n s p x p m t chút này n , nhưng phát hi n anh căn b n không c n vì cái gì ñ u không có! Tôi nhìn ñ ng h , ñã hơn 10 gi , tôi nh gi ng nói v i Di p Chính Th n: "Sư huynh, em v nhà m t chút, nói v i cha m em m t ti ng, thu n ti n thu th p vài th ." "Anh và em cùng ñi." Di p Chính Th n nói. "A?" Tôi cho r ng mình nghe l m . "Anh cũng nên d n dò m t ti ng v i b m v tương lai, mi n cho hai ngư i tư ng anh ñem em b tr n ." M t ti ng kh l nh lùng, ám ch anh l i này còn ch thương th o. Di p Chính Th n căn b n m t ñi c tai ngơ, ñ ng d y xu ng giư ng.

Tôi v i ngăn c n anh."Anh có thương tích, bác sĩ không mu n anh ñi lo n." "Anh ta ch nói không mu n anh làm v n ñ ng k ch li t..." Hai ch "K ch li t" anh c ý nh n m nh, ánh m t ám mu i, n u không ph i vì vãn h i chút hình tư ng th c n c a tôi ñang ñ y nguy cơ, tôi qu th t mu n ñ p anh m t cái. "Mu n g p, cũng ph i ch anh v t thương t t hơn r i hãy g p." Rõ ràng là m t câu tràn ng p s quan tâm nhưng t mi ng cha anh nói ra, th y c ng r n gi ng như ra l nh, không lưu ñư ng s ng. "Thương th c a con không có vi c gì, hoàn toàn có th xu t vi n quay v b ñ i." Cha anh tr ng m t nhìn anh m t tr n, c g ng h gi ng."Trư c h t v B c Kinh ch a b nh cho t t, ch cha có th i gian cùng anh ñi Nam Châu, chính th c g p m t." "Không ph i cha b b n nhi u vi c sao? Có chút vi c nh , không phi n tư l nh Di p." Ngài tư l nh v a nghe th y xưng hô này, nh t th i n i tr n lôi ñình, l i không th bi u ñ t ñư c, t c gi n ch vào Di p Chính Th n r ng to: "Anh ñang nói chuy n v i ai! Tư l nh Di p mà anh cũng g i!" Tôi th c hoài nghi hai ngư i này r t cu c có ph i là cha con hay không, qu th c nhìn th t gi ng như có thâm c u ñ i h n. "Cha nói con nên g i ngài là cái gì? G i là cha?!" Di p Chính Th n cũng phát h a."Cha có coi con là con sao?! Con chơi v i b n ph i ñư c cha phê chu n, con h c ñ i h c cũng c n cha phê chu n, con làm vi c gì cha cũng mu n phê chu n, ngay c con có b n gái cha cũng mu n phê chu n... Con không ph i là quân c a cha, l i càng không ph i là anh c a con." ðây là l n ñ u tiên tôi nghe th y Di p Chính Th n nh c t i anh trai anh, mà cha m anh s c m t kh n trương, th hi n s bi th ng ñ n th u xương, làm cho tôi n n c m giác ñư c m t lo i thê lãnh. M t c a m Di p Chính Th n có chút ñ , tay không ng ng phát run.

Cha anh quay lưng ñi, nhìn ra phía ngoài c a s , ánh sáng như ch b c soi rõ n p nhăn c a ông. B u tr i vào cu i mùa thu, v a cao l i v a xa, th nh tho ng có vài chi c lá cây b gió cu n cu n b c lên, không m c ñích mà xoay tròn. Tôi l ng l d ch chuy n ñ n bên ngư i Di p Chính Th n, gi t nh qu n áo c a anh, ng ng ñ u v phía anh m t nhăn nhíu mày, anh xoay m t ñi, không nhìn tôi. Tôi b t ñ c dĩ, ñưa tay l y túi c a mình, chu n b ñi ra, v a mu n xoay ngư i Di p Chính Th n ñ t nhiên n m l y c tay tôi... "Th c xin l i, cha." Anh th p gi ng nói. Th dài, cha anh cũng nói gi ng m m nhũn."ðư c r i, n u cha và m con ñã ñ n, v y th y m t luôn ñi. B c ti u thư, gi a trưa h n cha m cô cùng ăn b a cơm rau dưa, nói chuy n ñi." "Nga, d ." Tôi nghĩ nghĩ, lo l ng ñ n b nh tình c a cha tôi, cùng v i tính tình c a ngài tư l nh, tôi không th không trư c h t nh c nh ông: "Bác trai, cha cháu thân th th t không t t, không th ch u kích thích." "Ph i, bác bi t." "ð cháu ñi ñ t m t ch khách s n."

"Không c n, bác s ñ Ti u Tr n ñ t." "ðây là Nam châu, v lý nên ñ nhà cháu làm ch ." khách s n ñ c s c nh t Nam châu, ñ t m t bàn ñ y nh ng

Tôi ñ t ch món ăn b n ñ a.

Tôi không ph i không ñ t ñư c ch khách s n xa hoa, cũng không ph i g i không ñư c sơn hào h i v , nhưng tôi là m t ngư i bình thư ng, tr i qua cu c s ng bình thư ng nh t, t i gì ph i xa x lãng phí, ñ d a vào ñó mà l y s v a m t c a ngư i khác, t i gì ñâu?

Nh ng con ngư i xa l , vì m t quan h ñ c thù mà ng i cùng m t ch . Tôi l n ñ u tiên tr i qua trư ng h p như th này, không kh i có chút x u h , may m n có Di p Chính Th n th nh tho ng l i ñi u ti t m t chút không khí. Vài chén rư u u ng xong, m i ngư i l n nhau h i m t ít v n ñ v tu i, thân th , thành ph nào, li n có chút quen thu c . Sau, không th tránh né h i ñ n m t ít v n ñ m n c m, ví d như gia ñình. Nói t i công vi c c a nhau, m Di p Chính Th n cũng không có l ng tránh cái gì, dùng ng ñi u bình th n tr l i: "Lão Di p hi n t i là tư l nh quân khu N... Tôi trư c cũng trong quân ñ i, lúc tu i tr có làm h sĩ vài năm, sau ñó…chuyên tâm nhà chi u c b n tr ." V a nghe ñ n t "Tư l nh", cha m tôi ñ u ngây ng n c ngư i, kinh h nhưng cũng không gi u ñư c có chút s u lo. Này cũng không th trách ñư c, tuy thành ph Nam Châu nh , nhưng cũng không ít con ông cháu cha b làm hư, kiêu căng ương ng nh, ñ o ñ c b i ho i, có khi k t hôn r i còn bên ngoài làm lo n, làm xôn xao dư lu n ñây. Xu t phát t lo l ng, m tôi th thăm dò h i: "Nhà anh ch ch có m t cháu sao?" V n ñ này v a h i ra, tôi ch th y trên lưng m hôi ñ m ñìa, v i vàng ch m vào vai m m t chút. "D ." Di p Chính Th n v i nói sang chuy n khác: "Bác trai, bác gái khi nào r nh thì ñ n B c Kinh ñi d o ñi." Không ñ i m tôi tr l i, cha anh l i ñ t nhiên m mi ng."Chính Th n nguyên b n có m t ngư i anh trai, h n trư c ñây v ng tr m ñi b ñ i tìm ta, ñã x y ra... ngoài ý mu n. Cho nên tôi ñ i Chính Th n luôn luôn yêu c u nghiêm kh c, h n cũng th c ti n b ..." Ánh m t Di p Chính Th n ñ t nhiên tr m xu ng, th t th n th t lâu. "Th c xin l i! Th c xin l i!" M v i vã gi i thích.

"Không quan h , ñ u là chuy n quá kh ." M anh v i vàng nói: "Ăn cơm ñi, ñ ăn ñ u ngu i r i." Tôi l ng l li c Di p Chính Th n m t cái, anh cư i cư i v i tôi, dùng kh u hình nói v i tôi: "ð ng lo l ng, có anh ñây!" ðúng v y, có m t anh, tôi còn lo l ng cái gì, th gi i này v n không có anh, v n ñ s không gi i quy t ñư c.! *** Trên máy bay ñi B c Kinh, tôi nh gi ng nói v i Di p Chính Th n: "Anh v sau có th ñ ng cãi nhau v i cha anh ñư c không?" "Anh không g i là cãi nhau, mà g i là ñ u tranh!" Anh nói cho tôi bi t: "T nh ñ n l n, anh luôn luôn ñ u tranh ch ng l i ch ñ chuyên ch c a tư l nh Di p, lúc th ng lúc b i, ñây là l n ñ u tiên anh th ng l i hoàn toàn!" "Tham mưu Di p, s chuyên ch như v y anh còn dám ph n kháng, n u ông có chút dân ch , anh còn không t o ph n!" Anh không ph c: "Ch nào có áp bách, ch ñó m i có ph n kháng." "Áp bách? Anh m i ngày trư c m t quan ch c, khoe ra xe ñ t ti n, mang theo ñ ng h x n…Em như th nào m t chút cũng nhìn không ra anh b áp bách?" "Anh không có t do! T do em hi u không?!" Cùng quân nhân th o lu n v n ñ chính quy n cùng dân ch r t không sáng su t, tôi quy t ñ nh cùng anh th o lu n sang v n ñ c m tình."Cha c a anh ñ i v i anh th c ñ ý, ch có th yêu sâu ñ m m i ñanh thép như th ñi." Anh nh nhàng "Ân" m t ti ng, "Anh hôm nay m i hi u ñư c. Ông trư c kia r t thương anh trai anh, g n như r t cưng chi u, t khi anh y phát sinh ngoài ý mu n, ông y gi ng thay ñ i hoàn toàn, ñ i v i anh cái gì cũng trách móc n ng n , anh nghĩ r ng ông chê anh không b ng anh y..." "Cha anh s l i m t ñi anh." "ðúng v y."

Máy bay v ng vàng bay trên tr i, tôi d a vào gh da cho tho i mái, không khí xung quanh ñ y hương v c a anh, tôi nh m m t l i. "Nha ñ u, em m t không?" "Anh nói xem?" Tôi ánh m t cũng chưa m , t i hôm qua ép bu c ñ n tr như v y, tôi làm sao l i không bu n ng .. Di p Chính Th n ñ ng lên, tôi v i vàng ng i th ng, "Anh mu n cái gì? Em giúp anh." "Anh ñi toilet, em không c n giúp." "..." Kh năng quá m t m i, không bao lâu tôi li n ng , trong mông lung tôi c m giác có cái chăn ñ p trên ngư i, còn có ngư i kê g i dư i ñ u tôi, có ñ m. Tôi ng r t say sưa, tôi mơ th y tôi cùng Di p Chính Th n k t hôn, th t nhi u ngư i t i tham gia hôn l , Phùng ca cư i ng i trên chi u bà m i, Phùng t u cùng Lăng Lăng cũng ñ n... Tôi còn th y n Chung Thiêm, bóng dáng r t xa, m c áo sơ mi màu tr ng gi ng h i còn thi u niên. Tôi kêu anh, hô g i r t nhi u, anh m i quay ñ u l i, tôi nói: "V sau m c k có cái gì c n em h tr , cũng có th t i tìm em." Anh nhìn l i, r i ñi, v n không th tha th cho tôi. "Nha ñ u..." Tôi nghe th y Di p Chính Th n kêu tôi, kéo áo cư i ch y ñ n l ñư ng, trong khúc quân hành du dương làm nh c ñ m, tôi khoác lên cánh tay c a Di p Chính Th n, ñi lên th m ñ . Trư c khi trao ñ i nh n ngư i ch trì ch vào Di p Chính Th n h i tôi, Cô yêu anh ta sao? Tôi không chút do d tr l i: yêu!

Ngư i ch trì l i h i Di p Chính Th n, Anh yêu cô y sao? Tôi ch mong ... "T nh t nh!" ti ng Di p Chính Th n không kiên nh n làm tôi t nh l i, m m t ra, m i phát hi n chính mình ñang g i trên vai ngư i nào ñó. Di p Chính Th n ch ch lên tay anh, "Mơ gi c m ng ñ p gì sao? Nư c nhãi ch y ñ y tay anh." Tôi không ñ ý t i anh, nh m m t l i ti p t c ng ."Ng ti p m t phút n a ñã." Anh l p t c s nói: anh yêu em! "ð ng ng , ti p viên hàng không còn ñang cư i anh ñâu." Tôi nh t th i h t c cơn bu n ng ng i th ng d y, véo anh."Anh không th y ngư i ta, làm sao bi t ngư i ta cư i v i anh?" Máy bay b t ñ u h cánh, xuyên qua nh ng ñám mây t ng t ng l p l p. Anh n m l y tay tôi, g t gao ch tr . "Máy bay h cánh, ñ ng ng , trong ch c lát xu ng máy bay s c m l nh ." ... Câu nói tôi ch mong ñã lâu "Anh yêu em " - ñã không còn quan tr ng!

Ngo i truy n 1 : Ba năm sau
1.
ðón ánh n ng m t tr i chói chang, Di p Chính Th n ñ ng v ng, nh m l i m t ph i, nh m, bóp cò súng, b n liên t c mư i phát. Máy tính t ñ ng báo ñi m —— chín mươi chín ñi m. Anh l y ng nghe ñi n tho i, buông súng trong tay ra, nhíu mày. "Như th nào? Tâm tình không t t?" Bên c nh anh Tr nh Vĩ có chút kinh ng c. Di p Chính Th n tùy ti n " !" m t ti ng, ng i vào trên gh sa lon bên c nh khu ngh ngơi, xoa bóp huy t Thái Dương ñau nh c. Anh tính tình c m th y không t t, qu th c là không n. V n tư ng r ng ñ n sân b n chơi ñùa ñ hóa gi i m t chút, không nghĩ t i ngay c nh m m t cũng không th t p trung chú ý. Tr nh Vĩ l y hai chén nư c, ñem m t ly ñ trư c m t anh trên bàn trà, ng i vào gh sa lon ñ i di n."L i cùng ông già nhà chú cãi nhau?" "Không có. Em m t tháng không v nhà ." Vài ngư i con gái còn tr ñi ngang qua, ánh m t t p trung th t lâu trên hai nam nhân di n m o b t phàm, cư i duyên dáng, c ý l c lư, tri n lãm dáng ngư i h p d n c a mình. Tr nh Vĩ ng ng ñ u ng m vài l n, Di p Chính Th n bưng lên chén nư c, u ng m t ng m, t ñ u ñ n cu i không có giương m t. Con gái? Tu i mà còn tr thì anh có l còn có th nhàm chán cùng v i các cô y vui ñùa m t chút, tìm cách gi i s u cùng t ch m ch. Hi n t i, ch s có m t ngư i có th nh c t i làm cho anh th y h ng thú.

Nh t i ngư i con gái kia, anh không t giác s so ng m t chút gương m t c a mình, l i u ng m t h p nư c. Tính tình c a cô m t chút cũng không thay ñ i, v n là nóng b ng như v y! "ði thôi, anh cùng chú ñi u ng m t chút. Anh nghe nói có m t nhà làm món cay T Xuyên phi thư ng ngon, V mì thành ñô r t ñư c" Di p Chính Th n cái gì cũng chưa nói, ñ ng d y r i ñi sân b n, Tr nh Vĩ không hi u làm sao, bư c nhanh ñu i theo. Tr nh Vĩ nghĩ r ng Di p Chính Th n tr c ti p lái xe ñ n khách s n mình nói, nhưng anh l i lái xe ñ n m t ngã ba m t ñ u ph , d ng l i. "V án Nam châu tra th nào ?" Di p Chính Th n h i. "Không sai bi t l m . H n ñã khai ra toàn b , H Lưu tham ô, ti n tham ô còn không chưa tra ra, nhưng tra ra h n t i B c Kinh Thư ng H i có m y lô nhà cao c p... Còn thêm m t ít v n v t, ch ng c vô cùng xác th c, ñã b t ngư i." Trong mi ng Tr nh Vĩ, n s là n Chung Thiêm, Lưu ñúng là Phó th trư ng Nam Châu. "H n, ñ i khái có th phán bao nhiêu năm?" "H n qu th t không tham d chia c a, l i ch ñ ng giao ra ch ng c phi thư ng có l i, chính xác, xem như có bi u hi n l p công. N u t cáo t i c a h n, s không ph t lâu l m, có kh năng hoãn thi hành án ph t." Tr nh Vĩ nhìn Di p Chính Th n lâm vào tr m tư, r t c c minh b ch r ng h n xưa nay th n long ki n th b t ki n vĩ gi vì cái gì trong lúc b n r n l i b trí th i gian cùng h n luy n súng. Nguyên lai là vì v án Nam Châu. "Như th nào, ngư i tình cũ c a chú m mi ng c u chú h tr .?" Tr nh Vĩ cư i h i. " ." Di p Chính Th n nhìn v phía ngoài c a s xe, cơ h m i ngư i ñi qua xe anh s nhìn l i vài l n, sau ñó nhìn bi n s xe, l i nhìn nhìn l i xe. Ng u nhiên có m y n nhân hơi có chút tư s c ñi qua, còn mu n tò mò mà li c m t xem m t cái qua c a kính xe t i ñen, tư ng xác ñ nh xem xe này thu c d ng ch nhân ra sao

Anh b ng nhiên th c mu n bi t, n u cô ñi qua, s có bi u tình như th nào, v m t có hay không khinh thư ng nói: x u ñã ch t! Tr nh Vĩ nói: "Xem ra anh th ra tin t c th t hi u qu , n nhân a, r t cu c là thi u kiên nh n!" "V hôn phu có nguy hi m tính m ng, không có n nhân nào có th v ng vàng." Di p Chính Th n s m ñoán trư c r ng cô s lo âu không ch u n i, nghĩ t t c bi n pháp ñ c u ngư i. Chính là anh không nghĩ t i, năm ñó cô lý trí mà kiên quy t, làm cho anh cơ h ñ n phát ñiên, v n ngoan cư ng quy t tâm... Nay cô vì n Chung Thiêm, cái gì cũng ñ u ch u làm, k c lên giư ng cùng nam nhân ñ u ñư c. Là yêu ñ n m c nào, có th làm cho cô ñánh m t lý trí, buông tha cho nguyên t c cùng tôn nghiêm c a b n thân! ... M t bóng hình xinh ñ p nghênh di n ñi t i, Di p Chính Th n ng i th ng, t m m t theo thân nh c a ngư i y d i ñi. Cô thay ñ i m t b váy li n màu ñen, ñoan chính mà cao nhã. Nhưng mà, l p trang ñi m m ng manh không th che d u s c m t tái nh t. Ánh m t ngư i ñó ho ng h t, l ra m i m t, nhìn th y tim c a anh l i n n co rút ñau ñ n... Hôm qua, n u cô ti u t y như th , anh ch s vô lu n như th nào cũng không h th ñư c! Anh nh t th i th t th n, không c n th n n còi. Cô nghe th y ti ng còi quay ñ u, nhìn v phía anh bên này, ngoái ñ u nhìn l i m t cái ng n ng i... Anh như l i nhìn th y, th t lâu trư c kia, cái mùa ñông m áp...

M t cô gái m c váy ng màu h ng nh t ñ ng ban công, màu da gi ng như tuy t tr ng, m t mày như khói hoa, m ng manh làn áo ng , dáng ngư i l lư t như n như hi n... Ngư i y m t m i mà vươn ra hai tay, ñón ánh m t tr i m m cư i. "Nha ñ u!" Anh g i cô. Cô b ng nhiên quay ñ u, tươi cư i ng t ngào… "Sư huynh, s m!" ðo n tình yêu năm xưa, lưu l i cho anh r t nhi u ñi u khó quên trong trí nh , trong ñó ñương nhiên bao g m... Anh l mãng mà ñi sâu vào thân th cô, khoái c m long tr i l ñ t ñ anh hoàn toàn tr m luân, khi ñó, cô th ng kh mà ng ng ñ u lên, g t gao c n môi dư i, tóc ñen tuy t v ng chi u vào da th t phía dư i, nư c m t ch y xu ng hai má... Nhưng là, anh nh rõ nh t, th y chung là n cư i ng t ngào, cùng m t câu nói th c m p: "Sư huynh, s m v y!" l i sâu trong trí nh c a anh, m t khuôn m t

2. Tr nh Vĩ
Di p Chính Th n th t th n mà nhìn l i ñi b cách ñó không xa, bàn tay n m trên tay lái không ng ng xi t ch t, gi ng như c c l c kh ng ch chính mình, áp xu ng s xúc ñ ng. Trong trí nh hai mươi m y năm ñ u c a Tr nh Vĩ, anh ch th y n nhân xoay quanh Di p Chính Th n như ñèn kéo quân, làm ngư i ta hoa m t, chưa bao gi th y h n nhìn m t n nhân xa như v y, mong mu n mà không th thành. Nhìn theo ánh m t c a Di p Chính Th n, Tr nh Vĩ không h ngoài ý mu n th y m t cô gái xinh ñ p hơi có v u bu n, qu n áo trang s c trang nhã, ñôi m t ñ p lưu chuy n giang ba, ba ph n ti u t y, b y ph n di m l . N u anh nh không l m, cô gái này ñúng là B c Băng —— m i tình ñ u

chân chính c a Di p Chính Th n, nói chính xác hơn là b n gái mà chính mi ng Di p Chính Th n công b ... Tr nh Vĩ tinh tư ng nh rõ ba năm trư c ñây, vào lúc ñ u mùa xuân. Anh lúc ñó ñang tán gái ñ n th i kh c m u ch t, Di p Chính Th n g i ñi n tho i cho anh cũng không h i anh có b n hay không, ch ng n g n."Em ñang khách s n, thuê chung phòng, l i ñây u ng hai chén..." D a vào! Tr nh Vĩ nh n không ñư c trong lòng th p chú m t ti ng. Sau, không nói hai l i ñem m n ñ t i c a khách s n, lái xe nhanh ch y ñi. Nh không rõ ch y qua m y cái ñèn ñ , ñi ngư c chi u m y cái ngã tư ñư ng, kỳ tích c a anh gi ng như ph t cao c mà ch y ñ n khách s n Di p Chính Th n nói Trong m t phòng khách s n ñã thuê, ngo i tr Di p Chính Th n, còn có m y ngư i b n khác, ñ u là chơi t nh ñ n l n. T t c m i ngư i ñã nh p t a, ch có duy nh t ch ng i bên c nh Di p Chính Th n còn tr ng. ð ăn cũng ñã ñưa lên, t t c m i ngư i còn chưa ñ ng ñũa, ñang ch anh. Tr nh Vĩ v a th y Di p Chính Th n, cơn t c dâng lên, ñi ñ n bên c nh ñ m m t quy n, l c ñ o m nh ñ n chín ph n, Di p Chính Th n không bu n tránh, b vai ñón ñ n m t quy n. ðánh xong, anh không lưu tình chút nào còn nói thêm m t câu: "Chú mày còn có m t mũi tr v , tư ng ch t bên ngoài r i!" Di p Chính Th n cư i mà không nói, s m ñã quen v i ñãi ng ki u này. Tr nh Vĩ cùng Di p Chính Th n khi còn bé, cùng l n lên trong m t ñ i vi n, vi c gì cũng làm cùng nhau, ñánh nhau, tán gái, tr m súng, k c cùng b ñánh…Tóm l i, tr b là cùng chung m t bà v , còn l i cái gì cũng có nhau. Sau m t năm Di p Chính Th n t t nghi p ñ i h c, ñ t nhiên nói b h n ñ ng ý cho h n ti p t c ñào t o sâu, mu n m t cái b ng ti n s y h c cho nó vui, t ñó v sau li n bi n m t, di ñ ng không m máy.

T ñó v sau, Tr nh Vĩ có m t thói quen, di ñ ng hai mươi b n gi ñ u m máy. Phòng khi Di p Chính Th n b t ng có th liên h v i anh. Nói ñ n Di p Chính Th n th t s là mi n bình lu n, g i ñi n tho i cho anh cũng không h i anh ñang làm gì, có th i gian hay không, ch g n gàng d t khoát nói: "Em ñã tr v , ñ t m t ch r i, không say không v !" Tr nh Vĩ ñương nhiên mu n m ng thêm, nhưng dù b n vi c gì cũng ñ u ñ ñó, tìm m t quán có món cay T Xuyên cùng Di p Chính Th n u ng ñ n say, không còn bi t gì m i cam tâm. Hôm nay cũng như th . Tr nh Vĩ v a ng i xu ng, u ng m t hơi v i Di p Chính Th n ba chén rư u ñ , tâm tình nh t th i s ng khoái ñ ng lên . "Hôm nay như th nào r nh nh , m i ñư c t t c m i ngư i?" Tr nh Vĩ h i. "Không ph i em m i." Di p Chính Th n dõng d c nói: "Ngũ ca k t hôn không cho em bi t, em cho anh âý m t cơ h i ñ nâng c c." "Chú mày còn không bi t x u h , n a năm trư c anh g i ñi n tho i cho chú mày mà không th y m máy!" Nh c t i ñi u này, Ngũ ca cũng ñ p chén rư u xu ng."Anh mày ñây n a năm m i ngày ng không yên, ch ngóng trông chú mày bao gi thì kh i ñ ng máy, ñem ti n m ng t i cho anh!" "Ti n m ng?" Di p Chính Th n l p t c ng m hi u."Nói ñi, cái gì c a em làm cho ñ i ca nh thương mà ng không yên?" Ngũ ca m t sáng lên."Còn h i n a, bi n s xe c a chú em." M i ngư i ñ u s hãi than: th c TMD, cái bi n s xe kia dùng bao nhiêu ti n ñ u mua không ñư c. Cái khác không nói, ch riêng ch y Trung Qu c, tuy t ñ i không m t c nh sát giao thông nào dám ngăn c n! "ðư c!" Di p Chính Th n kêu m t ti ng kh ng khái."Anh l y xe c a em ch y ñi, th t c ñơn gi n!"

"Anh mày không khách khí." Chuy n này làm cho Tr nh Vĩ nhân cơ h i nói: "Vì phòng ng a anh k t hôn tìm không th y chú em, trư c h t chú em ñem ti n m ng ñưa trư c, mi n cho anh nh thương." Di p Chính Th n l nh lùng tr ng anh li c m t m t cái."Tìm không th y cũng ñ ng k t hôn! Khi nào thì tìm ñư c em thì hãy k t hôn!" Tr nh Vĩ không nói gì, ñ ng d ng là anh em, sao l i chênh l ch như v y ñâu! ... Chưa ñ y m t gi , m y bình rư u ñ ñã h t s ch. T t c m i ngư i có chút men say, r t hưng trí nói v nh ng chuy n hay vi c l ñã g p. Di p Chính Th n không yên lòng nghe, thư ng thư ng li c m t nhìn ñ ng h trên tay. "Có vi c sao?" Tr nh Vĩ ghé sát vào h i. "Không có." H n th c tay xu ng, nói mu n ăn mì thành ñô, ch c n m t bát mì. Ăn m t mi ng, ñ y bát sang m t bên, ra v không h p kh u v . Tr nh Vĩ nghiên c u th y b n mình có ñi m khác thư ng, trong lúc vô tình th y cái ví trong túi h n l ra m t n a, s p x p không ngay ng n, da ñã nhăn nhúm, phía góc còn có chút b c màu. Ví ti n này là khi Di p Chính Th n ñ Vi n y h c năm ñó, Tr nh Vĩ ñưa cho h n. Tính ra ñã b y năm trôi qua, n u v i tính cách phá s n c a Di p Chính Th n, b y năm không ñ i có th nói kỳ tích. Trong lòng anh th y nóng lên, thu n tay ñem ví ti n trong túi h n rút ra, l t l i nhìn xem, m ra. Ngoài ý mu n anh th y trong ví c a Di p Chính Th n còn hé ra m t t m nh ch p c a m t cô gái, có v như nh t ch p.

Cô gái ñó nghiêng ngư i bên m t cái c u, xu t th n mà nhìn ra xa nơi có nh ng ng n ñ i ñ y lá phong ñ , tóc quăn màu n ng ñón gió giãn ra, sóng m t trong tr o gi ng như m t h nư c xanh.. Tr nh Vĩ ng m n nhân luôn luôn b t ñ u t dáng ngư i. Cô gái m c m t cái váy ng n theo phong cách ngày l nh, bên ngoài khoác m t chi c áo gió màu vàng nh t, gió lư t qua mơ h n hi n ñư ng cong c c có m c m, t t chân màu ñen càng làm n i b t ra hai chân thon dài cân x ng. Ng m xong dáng ngư i, Tr nh Vĩ l i ng m ñ n di n m o. Tương ñương không sai, m t tr ng như n ng, khung xương tinh t , có th n, có m t lo i ý nh nói không nên l i. "Cô gái này không sai! Gi i thi u cho anh nhé!" Anh v a th y m n , ng ñi u không t giác toát ra khinh b c. "Ra ngoài!" Di p Chính Th n vu t ve nh ch p trong bàn tay, ño t l y ví."ðây là b n gái em." Trong nháy m t, không khí ñang nóng h i c a c bàn rư u l ng ng t như t , ti t m c Ngũ ca ñang say mê cũng d ng l i d dang. Ánh m t m i ngư i t xoát xoát nhìn qua, t a h tư ng xác ñ nh l i nói nghiêm tr ng ngu ng c v a thoát ra ñúng hay không xu t phát t m m c a Di p Chính Th n. Tr nh Vĩ vì th a mãn lòng hi u kỳ c a m i ngư i, h o tâm h i l i m t l n."Chú mày nói cái gì? Cô y là ….b n gái chú?" "Ân!" Di p Chính Th n vì ch ng minh không ch ñ u óc phá hư mà còn thêm não tàn mà nói ti p: "Anh có bi t hi u buôn nào c a nhà máy s n xu t ñ ng h H i Âu không? Em mu n ch m t ñôi ñ ng h tình l , càng nhanh càng t t." "H i âu?" Tr nh Vĩ suy nghĩ n a ngày, m i nh t i ñ ng h qu th t là còn có hãng lâu ñ i này."Hãng này còn có sao?" "Có, em hôm nay ñi thương trư ng tìm, không có ki u nào thích h p. " Có ngư i h i: "Di p ñ i công t , chú ñùa b n m i ngư i ñi?"

Di p Chính Th n nghiêm trang ñáp."Em nói th t mà." Sau m t lát yên l ng, m i ngư i cư i to m t tr n, t a h như nghe m t ño n hài k ch ñ c bi t bu n cư i. Tr nh Vĩ cũng hi u ñư c chuy n này r t bu n cư i. Di p Chính Th n ai cũng bi t, ngàn v n b i hoa ñi qua, ñóa hoa cũng không dính vào ngư i. N nhân trong m t h n, chính là n nhân, không là cái gì khác. Cho dù ñem h n cùng m n ñ ng t i c a phòng c a b nh vi n ph s n, h n cũng s bình tĩnh ñ n m c không th nào bình tĩnh hơn mà nói cho b n: b n h không có chút quan h nào. Dùng l i nói c a D Nhân: Di p Chính Th n cu n ñi vô s tình yêu c a các cô gái nhưng l i chưa bao gi yêu b t c cô gái nào. Anh lúc y ñ c bi t ñ ng ý. Nh t i D Nhân, Tr nh Vĩ nh n không ñư c c m thán. D Nhân cùng Di p Chính Th n có th nói Kim ð ng Ng c N , r t nhi u ngư i ñ u giơ tay giơ chân mà ng h "Vàng ng c lương duyên" tu thành chính qu . ðáng ti c Di p Chính Th n cơ h ñem t t c các m n vi n y h c ñ u dính vào, ngo i tr D Nhân... Không ai bi t phương th c tư v c a v công tư phong lưu này là cái gì nhưng D Nhân th y chung tin tư ng ch c ch n: "Em s là ñi m ñ cu i cùng c a anh y." ... N a ñêm, Tr nh Vĩ lái xe ñưa Di p Chính Th n v nhà. Lái xe c c nhanh, gió gào thét cơ h xuyên th u màng tai. ðưa m t nhìn v phía trư c, ngoài ánh ñèn loang loáng, cái gì cũng không th y.

Có tám ph n men say, Di p Chính Th n l i l y ra cái ví, m ra, khóe mi ng l ra m t tia ôn nhu không d dàng phát hi n ra. Tr nh Vĩ v a ng m li c m t m t cái, tư duy ñ t nhiên tr m xu ng, r t nhi u chuy n không t ng nghĩ ra, t t c ñ u nghĩ thông su t ... Suy nghĩ m t cách th n tr ng, anh m mi ng."Qua cái c u hình nguy t, ñúc xi măng c t thép, cái c u b ng g , ñ ng trên c u xem th a thích lá phong ñ …Anh ñã ñi xem m t l n, n tư ng kh c sâu." Di p Chính Th n c kinh, thân th ñ t nhiên ñ ng th ng. Tr nh Vĩ l c ñ u, c m khái nói : "H ng nhan, qu nhiên... H a th y!

3.
M t ti ng nh c ti t t u nhanh t ñi n tho i di ñ ng làm cho Tr nh Vĩ quay tr v hi n t t, chuy n s chú ý sang ngư i bên c nh. Di p Chính Th n l y ñi n tho i di ñ ng ra nhìn thoáng qua s máy hi n th g i ñ n, m t không chút thay ñ i ñem t t máy c t ñi. M t phút t m d ng sau, ti ng chuông di ñ ng l i vang lên, không gian nh h p làm âm lư ng phóng ñ i vô h n, Tr nh Vĩ không th không xoa l tai ch u ñ c h i mà kháng ngh ."Không nghe ñi l tai anh ch c ñi c m t." Di p Chính Th n l nh lùng li c anh m t cái, ngón tay ñ y trư t lên màn hình m t chút, ñưa lên bên tai."Có chuy n gì không?" "Cha em ngày mai sinh nh t." D Nhân nói chuy n cho t i gi ñ u là như v y, nói m t n a, còn n a còn l i do ngư i nghe t lĩnh ng . ðăm chiêu, suy tư m t tr n."Tôi ngày mai có vi c, không b trí ñư c th i gian." "L v t..."

"Tôi bi t." Anh chính nghĩ ñ n D Nhân chính là tư ng nh c nh mình, D Nhân còn nói ti p."Cha em nói mu n u ng rư u ba mươi năm do lão B ch làm, anh có bi t mua ch nào không?" "Ân." "Em bu i t i ñi qua l y." "ðư c." Không nói m t câu vô nghĩa, ñi n tho i c t ñ t. M c dù vô tình nghe tr m, không gian phong b làm cho ño n ñ i tho i trên th t d dàng mà ti n vào l tai Tr nh Vĩ. "Ba mươi năm lão B ch làm? Nh c ph chú th t khó h u h !" Tr nh Vĩ c ý nh n m nh hai ch "Nh c ph ". Di p Chính Th n l nh lùng mà li c h n m t cái, không nói gì, ánh m t chuy n hư ng ñ n bóng hình xinh ñ p s p bi n m t góc ñư ng. Không ñ t ñư c hi u qu mong mu n, Tr nh Vĩ ti p t c cư i trêu ch c ngư i nào ñó: "Khi nào thì có r nh? Mang di p thái thái theo g p m t, anh ñã lâu không g p cô y, c tư ng cô y..." M t ánh m t s c l nh b n ra, còn l nh hơn c băng ñá v n năm. "Anh nói thêm m t ch , em ñem anh t trên xe ném xu ng." "Anh ch là phi thư ng tò mò, b n h dùng phương pháp gì cho chú ký tên vào t ñăng ký k t hôn..." Tr nh Vĩ không ph i là thu n túy vì trêu ch c ngư i nào ñó, h n hy v ng t mi ng Di p Chính Th n bi t ñư c ñáp án, ñúng ho c không ph i. Mà anh, ch t cũng không nói. V n ñ này Tr nh Vĩ qu th t trăm m i v n không có l i gi i ñáp, an hem ñã hai mươi năm, tính cách Di p Chính Th n h n hi u r t rõ, thà ch t ch không ch u khu t ph c. ð anh cư i m t cô gái không yêu, tr phí ñánh anh thành k ngu ng c.

ð p m t cư c chân ga, xe mãnh li t gia t c, lao ra. Lo l ng ñ n chính mình dù sao cũng là con trai ñ c nh t trong nhà, còn chưa có cư i v v n i dõi tông ñư ng, Tr nh Vĩ ch bi t ph i có ch ng m c, thay ñ i ñ tài khác."Hôn phu c a tình nhân cũ c a chú, mu n anh x lý như th nào?" ð tài này hi n nhiên r t h p d n, Di p Chính Th n l p t c nói: "Tung ra chút tin t c, nói h n th a nh n tham d chia c a, ít nh t cũng ph i phán sáu b y năm tù." "Sáu b y năm?" Tr nh Vĩ mưu lư c có ñi u ng ra: "Chú còn cô y van c u sao?" Di p Chính Th n tác ñ ng m t chút khóe mi ng, nói câu ý v thâm trư ng."ðương nhiên, m t l n như th nào ñ ..."

ch

Bu i t i, hơn tám gi , Di p Chính Th n c m hai bình rư u ñ tr l i .

B i vì lúc m i v nư c, vi c c n ph i làm r t nhi u, không có th i gian tìm ki m nhà m i, anh lúc trư c khi xu t ngo i, cha anh ñã mua cho anh t m th i m t phòng tr . Lúc y trong ph m vi xung quanh, là tràng nhà cao t ng ñ s n m ñ c l p, ng n ng i sau năm năm th i gian, gi ñã n m l t th m b i nh ng tòa nhà cao t ng xung quanh. Anh ñi vào c a, buông cái chìa khóa, b t ñi n, tùy tay c m c c ñ t c nh góc c a , c i áo khoác treo lên. Ba phòng m t t ng m c dù trang hoàng theo l i c xưa, có chút nghèo nàn nhưng phòng c a anh th y chung v n duy trì s ch s , thói quen nhi u năm không ñ i ñư c . ði ñ n phía trư c c a s , m t m nh ánh sáng ngũ quang th p s c huyên náo thu h t ñáy m t. Có l là nư c ngoài lâu l m, thành ph này l n lên t nh nhưng anh v n c m th y có chút xa l , nhìn không th y ñ i vi n tang thương t xưa, cũng không nhìn th y t ng l n t ng l n sinh cơ d t dào màu xanh bi c.

R t nhi u k ni m ñã vùi l p trong trí nh l i tr i lên. Anh b ng nhiên có chút hoài ni m l i t ng tr th p bé kia t i ð i B n, r t nhi u b n h u chân thành, còn có cây anh ñào lãng m n ngoài ban công... Hôm nào th i ti t ñ y gió, hoa rơi ñ y ban công... M t năm kia, ñáng nh nh t... ðóa hoa trong mưa sa gió gi t trung phiêu diêu, có ngư i thương, có m t ño n tình yêu, tuy ng n ng i nhưng cũng t i sáng l n. Ba năm qua, anh m i ngày ñ u ch mong th i gian nhanh trôi ñi, ch mong anh khôi ph c t do, hung hăng n m l y tay cô, hung hăng ñem cô ôm vào trong ng c, nói cho cô: anh nh cô bi t bao nhiêu, anh có bi t bao nhiêu nan ngôn chi n. ( n tình khó nói) Nhưng mà, th i gian s không d ng l i, c m tình cũng s không... Cho dù anh có th n m ñư c tay cô, có th ñem cô ôm vào trong ng c, cho dù anh ñem cô y n trên giư ng, câu nói kia: "Anh nh em " t lâu ñã không còn ý nghĩa. ... Chuông c a vang lên, Di p Chính Th n ñưa tay kéo b c màn, che khu t ñèn ñu c bên ngoài. C a m ra, ngoài c a là D Nhân trong m t thân váy ng n màu m n chín cùng v i th t lưng, sang tr ng hào phóng l i cao quý. "Ti u Ngũ ch cho hai bình." Anh bình th n mà tr n thu t, cúi ngư i c m rư u ñưa cho D Nhân. Dáng ngư i cao ng t ñ ng l ng t i c a, không có chút nào có d u hi u tránh ra. D Nhân không nói, c m xem ngày xu t xư ng, t nhiên mà m m cư i."Cám ơn!" Di p Chính Th n cũng không mu n nói cho cô y l y hai bình rư u nh này có bao nhiêu khó x , xin bao nhiêu ngư i."Không khách khí." "Anh t i hôm qua ñi ñâu?" D Nhân h i.

"Khách s n." Anh t nhiên như không th t nhiên hơn mà tr l i. "U ng rư u cùng b n?" "Cùng n nhân trên giư ng." Hành lang, yên l ng như t , ngay c hô h p cũng d n d n yên l ng... Tr m m c sau m t lúc, cô cư i kh ."Anh không c n c ý ch c gi n em." "Tôi không c n ph i ch c gi n cô, tôi nói th t." ... "Cùng cô y?" Cô cư i cư i, ý cư i còn có thêm m t chút cô ñơn."B c Băng?" "Ân." Anh không có ph nh n, nói chính xác, lư i ph nh n. ð i v i Di p Chính Th n mà nói, nói d i chuy n tình phi thư ng lãng phí trí nh ph i thi t k m i m t chi ti t thích h p, t n l c ñ m i câu ñ u nghe ra th y th t ăn kh p, trư c sau không mâu thu n, còn mu n dùng bi u tình cùng ánh m t ñi ph i h p, r t lo l ng . ð i này, ñáng giá ñ anh t n tâm tư ñi l a n nhân, ch s cũng ch có m t mình B c Băng. ðáng ti c B c Băng h n nh t b l a g t, cô th y chung không th lý gi i —— nam nhân càng t m t o ra nói d i, ch ng t anh càng ñ ý, ñ ý ñ n e ng i. D Nhân bình ph c m t chút hô h p, ng ñi u như trư c bình th n."Em nghe nói bí thư Phó th trư ng thành ph Nam Châu b i vì kh nghi tham ô nên b b t, n u em nh không l m, là v hôn phu c a cô y ñi?" Di p Chính Th n cúi ñ u c i ra cúc áo ch c tay, c i xong m t bên l i c i n t bên kia, sau ñó ch m rãi x n lên trên. Anh t nh n c tuy t tr l i v i thái ñ th c rõ ràng, nhưng D Nhân c tình bám ri t không tha h i."Anh không bi t là th ño n này r t hèn h sao?"

Anh ng ng ñ u, ch ng h ñ ý cư i cư i."ð ng có cái gì cũng ra v bi t h t, không phi n l y sao? !" *** M t, m t ch t ñi. Hai mươi b n, hai mươi ba, hai mươi hai... Thang máy ch con s gi m d n, D Nhân m t m i d a vào vách thang máy, th xác và tinh th n ngày càng tr m xu ng. Vì cái gì? Ngư i cô yêu là Di p Chính Th n —— m t nam nhân vĩnh vi n không theo quy t c phù h p nào. Cô hao t n tâm cơ, khuynh t n chân tình, cô th m chí dùng th i gian ba năm cùng anh s m chi u chung, mà anh chính là không chút b t vi s ñ ng. Có ñôi khi, cô th t s hoài nghi, anh r t cu c có ph i là nam nhân hay không! C a thang máy m ra, D Nhân ñi vào ñêm t i. Không ph i cô không nghĩ buông tha cho ngư i kia, mà là m i khi cô mu n buông tha, trư c m t l i hi n lên m t c nh tư ng. Vào m t sáng s m, sau cơn mưa, vào lúc th i kh c trang nghiêm, vung tay ñón gió m ra, hào quang trên không trung m ra lóe màu vàng, c xí ñ tươi m m r xu ng…Ánh n ng m t tr i ñ u tiên xuyên qua t ng mây d ng trên ngư i anh, cương ngh cùng trách nhi m, ch p nh t cùng quy t ñoán, t tin cùng t h n ch , kiêu ng o cùng ph c tùng t t c ñ u thoáng hi n trên hình dáng tu n m c a m t ngư i nam nhân... n tư ng c a cô v Di p Chính Th n là m t ñi n hình ăn chơi trác táng, phóng ñãng không k m ch ñư c, bên ngoài tô vàng n m ng c. T i m t giây kia sau, cô b ng nhiên phát hi n cô cũng không bi t Di p Chính Th n... Anh , là m t ngư i không có b t kỳ ngư i nào có th nhìn th u.!

Cô, li n như v y không th t k m ch mà hãm ñi vào, li n như v y b tan rã trong căn phòng màu xanh nh t thâm tr m...

Ngo i truy n 2
Sáng s m, bác sĩ làm ki m tra toàn di n cho Di p Chính Th n, báo cho anh bi t là có th làm th t c xu t vi n. Di p Chính Th n ngay c m t giây cũng không ch , ra l nh cho c nh v viên ngoài c a: "C u ñi làm th t c xu t vi n." "Rõ!" C nh v viên c a cúi chào, lĩnh m nh ñi làm th t c.

Di p Chính Th n l p t c g i ñi n tho i."Em có th xu t vi n, mau l i ñây ñón em... l i còn h i, tìm m t nơi nào ñó, không say không v !" Cúp ñi n tho i, anh ñ i qu n áo, tr c ti p kéo tôi ra c a. "Anh ñi ñâu?" Tôi còn mu n h i rõ tình hu ng. "Xu t vi n a!" Tôi bi t quân nhân làm vi c th c h u hi u, nhưng chưa bao gi th y xu t vi n cũng h u hi u như v y. "Không c n thu th p ñ sao?" "C nh v viên c a anh s thu th p, chúng ta ñi mau, không ch c lát m anh ñ n, chúng ta ñi không ñư c !"

Tôi ngay c áo khoác còn chưa k p m c, c m v i túi ch y theo anh. ði ñ n c ng b nh vi n, Di p Chính Th n nhìn quanh b n phía, v a mu n g i ñi n, m t chi c xe Audi màu ñen d ng ngay trư c m t chúng tôi, lưu th t dài d u phanh g p. C a kính xe xoay h xu ng, l ra rõ ràng là Tr nh Vĩ "Chúc m ng chú ra tù." "ð a ng c." Di p Chính Th n giúp tôi m c a sau, ch tôi ng i lên xe anh l i chuy n t i ng i vào ch tay l i ph ."ði ñâu chơi?" "Anh v a liên h b n ti u Ngũ, b n h mu n ñi ñ o T n hoàng, nghe nói ch ñó có m t câu l c b khá hay." "ð o T n hoàng? Xa như v y?" Di p Chính Th n cư i nhìn v phía Tr nh Vĩ: "B c Kinh thì làm sao, mu n thay ñ i kh u v ?" "Xa m t chút, mu n chơi th nào thì chơi, không c n lo l ng b ngư i khác nh n ra." Di p Chính Th n cư i nhìn anh."ð ý như v y?" "Không c n th n không ñư c a, ti ng gió th t ch t, 'Thiên thư ng nhân gian' ñ u b gió th i." "Ân!" Ngài tham mưu trư ng lâm vào suy nghĩ m t lúc."N u không chúng ta ñi H i Nam ñi." "L n sau!" ... Ba gi sau, chúng tôi ñ n c ng ñ o T n Hoàng, tôi quay c a kính xe xu ng, gió bi n m ư t th i vào, c m giác mát d u nhè nh . Di p Chính Th n quay ñ u nhìn xem b qu n áo ñơn b c trên ngư i tôi, l i nhìn cách ñó không xa m t con ph thương m i, ch vào m t trung tâm thương m i nói v i Tr nh Vĩ "ð c a ti m kia m t chút, em ñi mua chút qu n áo."

Tr nh Vĩ không nói hai l i, lái xe ñ n dư i c a trung tâm thương m i ti n vào bãi ñ xe."Hai ngư i ñi lên ñi, anh trong xe ch ." Di p Chính Th n khoác vai tôi ñi vào trung tâm thương m i, khu này không quá l n, nhìn xung quanh ñ u là ñèn long lánh làm tôi gi t mình m t m không ñư c, ngư i bán hàng cũng phá l nhi t tình, chúng tôi v a lên khu trang ph c n t ng hai, l p t c m t lo t ph c v chào ñón"Tiên sinh, có ph i mu n mua qu n áo cho b n gái sao?" "Ngài thích ki u dáng gì?" "Nhìn xem bên này ñi, ñ u là ki u m i nh t." "..." S m nghe nói thành ph du l ch ph c v r t nhi t tình, tôi cũng không nghĩ l i ñ n m c như v y. Di p Chính Th n nghi n ng m nhìn tôi m t chút, khóe môi giơ lên, tôi n n c m th y rùng c mình. "Khêu g i." Qu nhiên l ra b n tính c m thú . Nghe v y, ngư i ph c v c h t s c l c tìm ñ n ñ lo i qu n áo l ng c cùng lưng, Di p Chính Th n t ñó ch n ra m t b váy ng n màu ñ "Th xem cái này." Váy là khoe ng c, áo ng c c a tôi không ph i là lo i d u quai, n u m c c áo này mà m c váy s ch ng ra cái gì. Tôi ñơn gi n c i c áo ng c tr c ti p m c váy vào. Tôi m c xong bư c ra, Di p Chính Th n t trên xu ng dư i ñ u nhìn k , bên c nh v a v n có m t ngư i thanh niên ñi qua, ánh m t t a sáng nhìn ch m ch m vào ng c tôi, làm cho tôi c m th y không tho i mái. Di p Chính Th n m t câu cũng chưa nói, ñưa cho tôi m t cái váy ñen dài ñ y tôi vào gian thay ñ .

Váy cơ h hoàn toàn bó sát, còn l hơn n a lưng, v a th y s hi u ch có con gái không ñàng hoàng m i m c, tôi v a m c xong bư c ra, s c lang nào ñó hai m t ñ u t a sáng, tôi nh gi ng h i."Có c n l y m t cái áo khoác hay khăn l a cho thích h p?" Anh l c ñ u, l i ñưa cho tôi ki u khác... Liên t c th năm sáu b xong, tôi lau m hôi trên trán, v a bư c ra c a li n kiên quy t nói: "L y cái này ñi." Tuy r ng y ph c c a tôi trên ngư i ch có là cái áo gió nhưng tôi th t s không có nh n n i th n a. Ai ng Di p Chính Th n càng kiên quy t l c ñ u, ch ch vào m t b váy màu h ng cánh sen nhìn kín ñáo mà manocanh c nh gương ñang m c."B này ñi." "Ách?" Tôi ch vào "Anh xác ñ nh?" B này t trên xu ng dư i, tôi ñ u nhìn không th y có chút g i c m nào. Di p Chính Th n vì ch ng minh anh có bao nhiêu quy t ñ nh, l y ra chi phi u giao cho ngư i bán hàng."Cái này cùng cái áo gió tôi l y, cho cô y m c...." Ngư i bán hàng chính v là m t th t v ng, Di p Chính Th n ch ch ti p ñ cô y ñang ôm mà tôi v a th . "Nh ng b ñã th ñ u b c l i." "T t." Ngư i bán hàng v m t ñang th t v ng nh t th i tươi cư i ñ y m t, thu n th c mà gói l i, ñi tính ti n. Di p Chính Th n ñi v phía tôi ñang tr ng thái m m t, bàn tay ôm xu ng bên hông, môi ti n ñ n bên tai tôi, nh gi ng nói."Bu i t i v nhà, m c cho m t mình anh xem..." Ngư i này, ñã ham s c thì thôi, lòng d còn h p hòi!

Mua xong qu n áo, giày, chúng tôi ñi ra khu bán ñ nam mua cho Di p Chính Th n m t chi c áo khoác màu ñen r i m i ra kh i trung tâm thương m i. V n tư ng r ng Tr nh Vĩ ñang ch s s t ru t, không nghĩ t i Tr nh Vĩ ñang nói chuy n phi m cùng m t cô gái xinh ñ p nhìn th t thanh thu n, tán g u th y r t vui v . V a th y chúng tôi bư c ra, anh còn có v th t v ng."Nhanh như v y?!" "N u không chúng em l i ñi d o ti p?" Di p Chính Th n h i. "Quên ñi." Tr nh Vĩ nhìn xem ñ ng h ."B n Ti u Ngũ ñã ñ n, t i câu l c b ñang ch chúng ta." Anh m c a xe chu n b lên, ngư i ñ p m t lưu luy n mà nhìn bóng lưng c a anh, mu n nói l i thôi. Di p Chính Th n ñi qua, hơi chút nghiêng ngư i, dùng l ti t l phép nh t c a thân sĩ Nh t h i."Chúng tôi bu i t i nay t h i cùng b n bè, có h ng thú cùng tham gia sao?" Ngư i ñ p hơi chút do d m t chút."Có thích h p không?" "ðương nhiên." Cô y nhìn tôi, tư ng tôi cùng cô y có chung chí hư ng li n ra quy t ñ nh."ðư c r i." C như v y, ngư i ñ p này ñư c m i lên trên xe, tr i qua ñơn gi n b t chuy n, tôi bi t cô y tên là Ti u Vũ, là m t sinh viên, v n h n cùng b n bè ñi d o ph , b n l i có vi c không t i, cô y u mê cùng Tr nh Vĩ tán g u... Tôi c m th y Ti u Vũ không gi ng m t cô gái tùy ti n, l i nhìn qua kính chi u h u thư ng th c m t chút ngư i ñang lái xe ñ p trai kia, tôi ph ng ch ng ñàn ông này th ño n tán gái so v i Di p Chính Th n ch có hơn ch không kém. Sau ñó tôi hư ng v s c lang nào ñó ch ng th c, s c lang nói cho tôi bi t: "Anh cùng Vĩ ca tuy t ñ i không ph i m t chênh nhau ch vài c p ñ , lúc anh y ñang tán ngôi sao ñi n nh, anh còn trong nhà xem phim th n tư ng thôi.!"

Tr nh Vĩ lái xe qu o t i, qu o lui hơn 10 phút sau d ng l i trư c m t câu l c b , ch nhìn m t cách ñơn gi n m t ti n tr b b t m t cũng không có gì ñ c bi t, nhưng ti u Vũ kinh ng c cùng bi u tình ch mong xem ra câu l c b này ñ o T n Hoàng th c n i danh. Xe v a d ng l i, m t l tân nam l i ñ y m c a xe, nhìn th y nh ng gương m t xa l , l p t c h i có ph i tìm ngư i hay không. "Ngũ tiên sinh m i chúng tôi ñ n." L tân l p t c thay ñ i thái ñ ."M i vào bên trong." V a ñi vào câu l c b , là ñã nghênh di n th y m t làn gió thơm, tràn ng p hương v m ph m. L tân d n chúng tôi ti n vào thang máy, lên t i t ng cao nh t, c a thang máy v a m , ánh sáng ch t như t i s m l i. Nguyên lai t ng cao nh t là m t cái ñ i s nh, trên sân kh u ñang có m y ngư i ñ p tóc vàng nh y nóng b ng, dư i sân kh u là m t sàn nh y l n, b n phía ñ u có bàn x p vòng tròn xung quanh, vây quanh là bàn ñơn ho c bàn ñôi. Lúc này ñúng là gi a trưa, ngư i cũng không nhi u, không có ngư i khiêu vũ, lưa thưa ít i m y bàn có ngư i, ñ u ñang chuyên chú nhìn bi u di n. Chúng tôi ñi vào, trong ñó m t bàn có ngư i ñ ng lên, trên bàn t ng c ng ng i tám ngư i, b n nam b n n , nam tôi ñ u ñã g p trong b nh vi n, tên nh không rõ l m, có m t ngư i con gái tôi cũng ñã g p, là Ngũ t u, còn ba ngư i con gái còn l i thì tôi chưa th y bao gi , cũng không có ai gi i thi u v i tôi, tôi th c hoài nghi là m y ngư i này cũng không ph i là quen bi t. B t chuy n m t lúc, Di p Chính Th n kéo tôi ra gh salon ñôi ng i xu ng, nhìn lên sân kh u, cư i h i."Như th nào? Viên ñ n b c ñư ng c a ch nghĩa tư b n l i ngóc ñ u tr l i ?" Có m t ngư i thanh niên m t tròn lên ti ng gi ng khinh thư ng "Ra ngoài, lo i ngư i như c u ñ i v i ca múa túc k ch ki u m i gi ng như là gi m ph i ñinh trên ñ t b ng, ch ñư c cái gi b ñ ng ñ n."

"Không ph i, b n thân hư ng th ñ , cũng không nói mang thêm m t ngư i con gái n a tr v , r t không có suy nghĩ !" Tr nh Vĩ cư i nói."ði u các chú mu n sao c u ta không nghĩ ñ n, ch có ñi u h i quan không cho phép." "Cũng là anh hi u bi t em." Di p Chính Th n d a vào lưng gh sô pha ng khí th p ph n b t ñ c dĩ, "H i quan n u cho phép, tôi th t mu n mang m t cái tr v ..." M i ngư i chính ñang cư i nói, m t ngư i con gái duyên dáng lên sân kh u, cúi ñ u th t sâu, dùng ti ng Nh t chào m i ngư i, sau ñó dùng ti ng Nh t nói: "Hôm nay, có m t v khách ñ c bi t ñ n ñây, có ngư i mu n tôi t ng anh y m t b n nh c, không ch nói h n g p l i (sayonara)!" ðèn ñ u t t, m t m nh t i ñen, b n nh c vang lên êm d u, ti ng hát vang lên, tôi nh m m t l i, l i nghĩ t i c nh sân bay, tôi ñ i v i anh mà nói câu cu i cùng "sayonara" Khi ñó, tôi n u bi t s dĩ anh là nan ngôn chi n, làm tình nhân c a anh tôi cũng ch p nh n, th nhưng anh cái gì cũng ñ u không nói. "Sư huynh, n u em cho anh ba phút, anh s nói cái gì? Li u có nói cho em bi t chân tư ng sao?" Anh ôm tôi, th t g t gao ... "Anh v n th c c m t em, chưa cho anh ba phút ñó.!" Nhìn ch nghĩa tư bi u di n, u ng rư u ch nghĩa tư b n, b t tri b t giác ñèn ñã l i sáng lên r c r . Nhi u khách hơn, không ít ngư i ñ p nh y t i sàn, dáng ngư i xinh ñ p mà nh y theo ti ng nh c. Di p Chính Th n cũng có chút say, ánh m t mê ly, tay b t ñ u không an ph n mà dao ñ ng trên ñùi tôi, kỳ th t t u lư ng c a anh r t t t, n u không ph i u ng thay tôi r t nhi u, anh s không say. Tôi cũng u ng m t ly rư u vang, b hành ñ ng c a anh làm cho nhi t ñ trong cơ th b t ñ u nóng lên, vì th , tôi l ng l ñ ng d y.

"Em ñi ñâu?" "Toilet." T i toilet, r a m t mũi s ch s bư c ra, tôi nhìn th y m t góc ñ i s nh có m t ban công yên tĩnh, b kéo rèm ngăn cách cùng v i không khí bên trong. Tôi thong th bư c ñ n ban công, hai tay bám lên rào ch n ban công, nhìn ra phía xa. Cách ñó không xa là c ng bi n, tôi có th nhìn th y nh ng dãy ñèn nh p nháy, r t ñ p... "Có ph i th c nhàm chán không?" M t ti ng nói vang lên phía sau lưng tôi, tôi quay ñ u, là Tr nh Vĩ, tay ñang c m m t chai nư c khoáng l nh ñưa cho tôi. "Cám ơn!" Tôi nh n l y."Không ph i, em hơi nóng , mu n ra cho thoáng chút." Tr nh Vĩ xoay ngư i d a vào rào ch n, quay m t nhìn tôi: "Anh v n r t mu n cùng em nói chuy n m t chút, hôm nay có th không?” "Em cũng r t mu n cùng anh nói chuy n, v n không tìm ñư c cơ h i..." "H ?!" Tôi nói: "Em nghe ngư i ta nói, v án c a n Chung Thiêm là anh ph trách..." "Nga." Tr nh Vĩ không th hi n gì, cư i cư i."Là anh b t h n ." "Anh t i sao mu n b t anh y? Anh y ph m t i sao?" Tôi không bi t t i sao mình l i h i như v y, gi ng như trong lòng tôi v n còn có kỳ v ng, kỳ v ng l i nói c a n Chung Thiêm không ph i th t s , kỳ v ng Di p Chính Th n mà tôi bi t th y chung v n là m t thân áo choàng tr ng thánh khi t, ngay c chu t b ch còn thương ti c ñ n vô h n.

Tr nh Vĩ dùng ng khí th c chuyên nghi p tr l i tôi: "H n cùng v i v án này không quan h , nhưng h n phi thư ng ph i h p công tác ñi u tra v i b n anh, giúp b n anh mà cung c p r t nhi u căn c chính xác và h u l c." "Th nhưng em lúc y nghe ñư c tin t c không ph i như th , em nghe nói anh y th a nh n h t t i, s b phán x ." "N u là ngay c em còn có th nghe ñư c tin t c n i b , b n anh còn như th nào mà tra án ñư c?" Tôi không bi t nói gì mà ch ng ñ , ñơn gi n li n không cùng anh vòng quanh, g n gàng d t khoát h i."Tin t c này là Di p Chính Th n mu n anh phát ra sao?" Tr nh Vĩ b tôi h i s ng s t."C u ta nói cho em như v y?" Tôi l c ñ u."Không ph i." Im l ng m t lúc lâu, Tr nh Vĩ không kh i th dài, "Xem ra, em căn b n không hi u con ngư i c u ta. " "Không ph i là anh y mu n anh làm?" "Không ph i." "Th t s không ph i anh y?" B i vì ch mong, tôi n m ch t vào rào ch n ban công, l i n m ch t. "Là anh sai ngư i b t v hôn phu c a em... Phòng T ng th ng t i khách s n Qu c t cũng là anh sai ngư i ñưa cho em." "Anh?!" "Di p thi u v nư c, th y em ñang y ph n ng như th nào không?" c a hàng áo cư i... Em có bi t c u

Trư c m t tôi như thoáng hi n l i bóng lưng cao ng t ngoài c a ti m áo cư i, cô ñơn l i cao ng o, l i còn có c xe cao ng o kia, vư t c ñèn ñ , phóng lên mà ñi. Anh khi ñó, s có tâm tình như th nào?

Tr nh Vĩ nói: "Anh ch mu n giúp c u y, giúp cho c u y m t cơ h i, cho hai ngư i ng i xu ng mà nói chuy n, ñem nh ng l i c u y mu n nói mà nói ra cho rõ ràng, th nhưng..." "Anh không bi t em dùng phương pháp gì, làm cho ngư i luôn lý trí như c u y tr nên ñ u óc choáng váng..." Tr nh Vĩ hơi cúi th p m t, m t m cư i cư i."Mãnh li t mà ch ñ i em l i c u xin c u y m t l n n a!" Dãy ñèn trên bi n tr nên xa xôi, mơ h . Tôi c nh l i tình c nh ngày ñó, Di p Chính Th n gi ng như mu n nói cái gì ñó v i tôi, tôi th nhưng không ch u nghe. Sau ñó, anh cùng tôi nói v ñi u ki n, tôi c i qu n áo ra, ch ng l tôi hi u l m anh sao. Tôi ng a ñ u, u ng m t h p l n nư c l nh. C n th n h i tư ng l i m t chút, anh gi ng như qu th t mu n nói v i tôi, tôi ñã c t l i! Tôi nâng m t nhìn Tr nh Vĩ, tinh quang ñ y tr i ñ ng ñáy m t anh, m t anh sâu th m mà thâm thúy gi ng như b u tr i ñêm. Tôi b ng nhiên c m th y tôi nên c m t anh, l n ñó hoàn toàn là m t l n trư t chân, ñ cho tôi cùng Di p Chính Th n hi u rõ khát v ng c a nhau, ñ cho chúng tôi không th tránh ñư c th c t , chúng tôi v n yêu nhau như cũ. N u không, chúng tôi có th s ti c nu i c ñ i. Trong lòng tôi v a ñ ng, b ng nhiên nghĩ ñ n m t v n ñ tr ng y u. "Tr nh Vĩ, v án thành ph Nam Châu này, vì cái gì mà anh ph trách? Là s trùng h p sao?" Tr nh Vĩ th n nhiên cư i cư i, không có tr c ti p tr l i tôi, mà nói: "Anh mư i lăm tu i thì ham mê bài b c, có m t l n b dân c b c chuyên nghi p l a, n b n h r t nhi u ti n, anh không dám nói v i cha, ph i ñi tìm Di p Chính Th n nh h tr , kỳ th t, nhà c u y còn nghiêm kh c hơn nhà anh, nhưng c u y không nói hai l i, v nhà tr m ñ trang s c c a m mình giúp anh tr …Vì chuy n này, c u y thi u chút n a b cha mình ñánh ch t... V n c n răng không nói m t ch ." Tôi g t g t ñ u, ñã hi u ra ñáp án.

Tôi nói: "Anh có th nói cho em chút chuy n c a anh y không? Em mu n hi u anh y thêm m t ít." Ánh m t Tr nh Vĩ nhìn v hư ng ñ i s nh, b n c a anh ñang thay nhau chúc rư u Di p Chính Th n rư u, tuy ñã say nhưng tư th anh v n th , Di p Chính Th n cũng u ng r t qu t kh i, ai ñ n m i cũng không c tuy t. "Anh lúc năm tu i thì bi t c u y, lúc y m i ñư c ba tu i, b n anh l n lên trong m t ñ i vi n, t nh chơi v i nhau cho ñ n l n.. Gia ñình c u y qu n giáo phi thư ng nghiêm kh c, bác Di p ñ i x v i c u y h t như quân binh c a mình, không m ng mà ph t luôn. Bác Di p không cho phép c u y chơi cùng b n tr trong ñ i vi n, s h c tính x u c a ngư i khác, không cho phép c u y hút thu c, u ng rư u, bài b c, còn không mu n c u y có b n gái, s mê mê mu i m t c ý trí, ñi sai ñư ng l i. Th nhưng c u y tính cách qu t cư ng, căn b n không bi t hai ch 'Ph c tùng' vi t như th nào... Có th nói, tu i thơ c a c u y th c thê lương." Tôi th t s nghe, tư ng tư ng ñư c. "Bác Di p mu n c u y ñăng ký h c trư ng quân ñ i, c u y càng mu n h c y h c. Vì kháng ngh ch ng l i ch ñ ñ c tài c a bác Di p, c u y la cà t i quán ăn ñêm chơi su t hai tháng, ngày nào cũng mơ mơ màng màng, hàng ñêm chìm ng p trong vàng son... Bác Di p mu n ño n tuy t quan h , c u y ngư c l i cư i nói: 'T t, dù sao ñ u năm nay bác sĩ cũng không th thi, ñáng thương là ch s không còn con cái mà tr thành hai lão nhân ñơn chi c.' thi u chút n a làm cho bác Di p t c ch t. Cu i cùng bác Di p cũng th a hi p, ch p thu n cho c u y thi vào h c vi n quân y." Tôi cư i kh , "N u anh y s ng th i ñ i kháng chi n, tuy t ñ i là thà ch t ch không ch u khu t ph c ñ ng cách m ng." "ðúng v y. N u không th nào c u y l i ñi Nh t B n." Tr nh Vĩ ñùa c t cư i cư i, còn nói, "Con ngư i c u y, ñ c bi t có nguyên t c, n u không th nói, ch t cũng không nói, anh cùng c u y quan h t t như v y, chuy n ñi Nh t B n, c u y m t ch cũng không nói v i anh, n u không ph i anh nhìn th y nh ch p c a em trong ví c u y, th c không th nghĩ là c u y ñi Nh t B n." " nh ch p c a em?"

"T i kinh ñô lam sơn, qua m t cây c u nguy t. Anh ñã ñi kh o sát m t l n Nh t b n, ñ i v i cây c u này có n tư ng r t sâu. Ngày ñó v a nhìn th y nh ch p c a em, cái gì ñ u ñoán ra..." Tôi càng nghe càng h ñ ."ð n t t cùng là làm sao, anh có th nói v i em rõ ràng hơn không?" Bên trong là th gi i xa hoa tru l c, bên ngoài là b u tr i màu xanh ñ m, tôi r a vào rào ch n ban công, nghe Tr nh Vĩ nói chuy n v Di p Chính Th n. Tôi m i bi t ñư c r t nhi u chuy n bí m t Di p Chính Th n chưa t ng nói ra l i, m i chính th c hi u bi t ñàn ông tôi yêu. Nguyên lai, l n ñó v nư c, Di p Chính Th n v n r t vui v , nói cho Tr nh Vĩ anh có b n gái, còn c u anh y h tr ñ t m t c p ñ ng h tình l H i Âu – b i vì b n gái mình thích. ***** Cơm no rư u say, Tr nh Vĩ ñưa Di p Chính Th n v nhà. Xe hơi ch y nhanh như bay, Tr nh Vĩ lái xe, Di p Chính Th n ñã say ñ n tám ph n l i l y ví ra, nhìn nh ch p bên trong. Tr nh Vĩ li c m t m t cái b n gái Di p Chính Th n, c nh v t gi ng như ñã t ng quen làm anh gi t mình nh l i ñó là th ñô Nh t b n. Sau m t lát ch n kinh, anh ñ t nhiên ý th c ñư c: b n gái Di p Chính Th n là th ñô c a Nh t b n, có nghĩa là hành tung hai năm qua mà Di p Chính Th n không ch u ti t l hóa ra là Nh t B n. Anh nh rõ Di p Chính Th n trong cu c ñ i h n nh t ngư i Nh t B n, t nh thư ng nói: "Tr phi chi n tranh, em tuy t ñ i s không ñ n ñ t nư c ñó..." Trong phút ch c linh quang ch t lóe, r t nhi u chuy n không t ng nghĩ ra, anh t t c ñ u nghĩ thông su t . Tr i qua m t phen th n tr ng t h i, anh th thăm dò nói."Vư t qua c u nguy t ñúc xi măng c t thép, trên c u lát g , ñ ng trên c u xem th a thích lá phong ñ …Anh ñã ñi qua m t l n, n tư ng kh c sâu."

Di p Chính Th n c kinh, thân th ñ t nhiên banh th ng. Ph n ng c a anh làm cho Tr nh Vĩ càng xác ñ nh ñư c ph ng ñoán c a mình là ñúng, không kh i l c ñ u, c m khái nói : "H ng nhan, qu nhiên... h a th y!" Di p Chính Th n cư i kh rút ra nh ch p, nhìn thoáng qua l n cu i, xé thành t ng m nh nh v t ra ngoài c a s . D c theo ñư ng ñi, hai ngư i cái gì cũng chưa hơn n a, b i vì t mình bi t, chuy n này không th nói nhi u m t câu. Ngày hôm sau, Tr nh Vĩ nh ngư i quen tìm ñ n c a hàng bán ñ ng h H i Âu, ñ t h s n xu t cho m t ñôi ñ ng h tình nhân. Xư ng s n xu t ngày ñêm ñ y nhanh t c ñ , dùng th i gian ba ngày làm xong. Tr nh Vĩ l y ñư c ñ ng h li n h n Di p Chính Th n ñi quán bar u ng rư u. Khi ti n vào phòng riêng, ch th y m t mình Di p Chính Th n ñang u ng rư u. "Cho chú xem này." Tr nh Vĩ gi ng như hi n v t quý, l y ñ ng h ñưa cho anh. Di p Chính Th n m ra, nh nhàng vu t lên hàng ch trên ñó, là ch "Nha ñ u.."anh nh kh c lên. "Ki u dáng là hàng m i nh t c a raña, ñ ng cơ là Jaeger - ñ chính xác cao nh t nh t." Tr nh Vĩ nói: "Th nào, v a lòng không?" "V a lòng, ñáng ti c..." Anh ñem ñ ng h ñ t salon"Không dùng ñư c ." m t bên gh

"Không dùng ñư c?" Tr nh Vĩ không hi u chút nào."Di p thi u, chú không ph i là trêu ngư i ñi?" Di p Chính Th n cái gì cũng không nói, t trên bàn l y ra m t ñi u thu c, châm l a, hít m t hơi th t sâu, hơi ñi ñ n xoang mũi d n ñ n ti ng ho khan k ch li t. Tr nh Vĩ n i gi n, ño t l y ñi u thu c."Lúc trư c là ai bu c anh ph i cai thu c?! Nói n u hút thu c l i s tuy t giao v i anh!"

"Anh không ph i nói, hút thu c có th làm cho râu m c nhanh?" Tr nh Vĩ c n th n ñánh giá ñàn ông trư c m t mình trong bóng ñèn l m , ch th y trong m t anh có s th ng kh quen thu c. "Chú mày ñ ng nói là ñang th t tình?!" Di p Chính Th n không nói gì, cúi ñ u rót rư u, h t ly này ñ n ly khác gi ng như u ng rư u mà gi i s u, nghi m nhiên là b dáng th t tình th t.! "Th t tình cũng không c n ph i như v y! Ch b ng chú em, mu n d ng con gái nào ch ng ñư c, ñáng giá như v y sao!" Tay Di p Chính Th n ñang bưng ly rư u d ng m t chút."Em k t hôn!" Tr nh Vĩ cư i gư ng hai ti ng."Chú m i u ng m t bình rư u, như th nào b t ñ u mê s ng ." "Em không có say." Di p Chính Th n t trong túi l y ra m t t bìa màu ñ , v t ra m t bàn bóng loáng. "Em m ki p cùng D Nhân k t hôn ." Tr nh Vĩ trong ñ u ong m t ti ng, v i vàng c m l y t bìa ñ lên xem, phía trên vi t tên Di p Chính Th n cùng D Nhân, ngày ñăng ký chính là ngày hôm qua. "Không hi u, chú em ñây là làm cái gì?" "ð ng h i e, vì cái gì, m t ch em cũng không th nói." "Không quan tâm vì cái gì, nhưng m ki p là chuy n c ñ i mà! Cho dù là vì nư c hy sinh thân mình, cũng không ph i như v y." "Vì nư c hy sinh thân mình?" Di p Chính Th n nghe th y m y ch ñó, t a h như nh t i cái gì, cư i kh m t chút, sau ñó l i c m bình rư u Mao Thai, tr c ti p ñ vào mi ng. Tr nh Vĩ không ngăn anh l i, n u anh mu n say, thì ñ cho say ñi.

Ai ng u ng ñư c vài h p, Di p Chính Th n không u ng n a, ñưa tay c m l y ñ ng h ñeo tay trên bàn, nhìn ra ngoài m t chút, l i s ví ti n, m ra…ngăn ñ nh ch p ñã tr ng không. "Fuck!" Anh nh n không ñư c ch i th m t ti ng. "Còn không b xu ng ñư c?" Di p Chính Th n không nói l i nào, l i du i tay thò vào túi qu n tìm, tìm m t lúc r t c c l y ra m t cái ñi n tho i. Anh suy tư m t h i th t lâu, m i kh i ñ ng l i ñi n tho i di ñ ng. Ti ng báo tin nh n kêu lên, anh run run ñưa tay là m , t ng cái t ng cái. "Em hôm nay n u mì Thành ñô, r t ngon! Em có n u ph n c a anh... Tuy r ng anh không ñây." "Phía trư c c a s , hoa anh ñào s p n , em nói nó nh t ñ nh ph i ch m t chút, ch anh quay v xem cùng em." "Em nuôi t bào cư nhiên không ch t, nó th c kiên cư ng mà còn s ng, ñ i khái là ch anh!" "Em ñang nghe bài “yêu" "Anh có nh em không? Nói ñi, không c n ngư ng ngùng!" "Hôm nay có m t ngư i r t ñ p trai h n em ñi ðông Kinh, n u anh không tr l i, em s cùng anh y b tr n!" . ... Tr nh Vĩ khoác tay lên vai anh, v v . "ð n, ca b i chú u ng rư u." Tr nh Vĩ m m t bình rư u khác, ng ng ñ u lên u ng m t ng m l n. "Hôm nay th ng th ng khoái khoái u ng m t b a, ngày mai t nh rư u, v nhà làm ngư i ch ng t t, cái gì nên quên thì hãy quên ñi"

Không bi t u ng bao lâu, b n h ñ u say, Tr nh Vĩ h i: "Chú nói th t v i anh xem, th t tình thích m t ngư i r t cu c là c m giác gì?" "Nh cô y, mu n bi t cô y ñang làm gì, có b l c ñư ng hay không, có b giáo sư m ng hay không, có l i ñ ng phòng nghiên c u mà v ng tr m khóc, có nh em hay không..." "C như v y? !" Di p Chính Th n n m trên gh sa lon, xu t th n mà nhìn tr n nhà."Còn mu n... Bi t... Ng trên giư ng cô y có c m giác th nào." "Chú ñ ng nói v i anh, còn chưa xu ng tay v i cô y?" "Không có." "Hai ngư i m i quen nhau?" "Quen nhau hơn n a năm, cô y sát phòng em."

Tr nh Vĩ v cái bàn."D a vào, anh ph c r i!" ... U ng su t m t ñêm, Tr nh Vĩ say ng th ng ñ n bu i chi u hôm sau, t nh l i thì ñ u ñau ñ n n t ra, g i ñi n cho Di p Chính Th n, mu n h i m t chút xem anh th nào, có ñau ñ u không. Ai ng ngư i nào ñó khí ñ nh th n nhàn tr l i r ng, ñang giúp D Nhân làm th t c th th c ñi Nh t B n. "Nghĩ thông su t ?" Tr nh Vĩ h i. "Không nghĩ ra còn có th th nào? Ch ng nh quan h tình c m ngoài giá thú?" "Là anh em, th c lòng anh nói, D Nhân cũng không có gì không t t. Ngư i cũng xinh ñ p, tính cách t t, gia th t t, m u ch t là ñ i v i chú em luôn toàn tâm toàn ý... M c k nói như th nào, hai ñ a ñ u là v ch ng h p pháp, chú em nên ph trách quy t ñ nh c a chính mình ..." "Em hi u, em s c ."

Ngo i truy n 3 : C u hôn
Ngày y, sau m t ñêm k ch li t ñ o T n hoàng, B c Băng r t cu c chưa g p l i Di p Chính Th n. Anh tr l i doanh tr i, su t ngày b n r n v i vi c di n t p quân s . Cô cũng có trách nhi m c a mình, không th ngh phép mãi ñư c. B c Băng tan t m tr v , c i áo khoác th m ñ y cái l nh, m t m i ngã ng i trên gh sô pha. Cô th y quá m t m i, không bu n c giơ tay nh c chân, tê li t ñ n n i không mu n ñ ng ñ y. B t ñèn g n ch gh sô pha, sau m t lúc ngh ngơi, r t cu c có chút khí l c, nhưng c m giác l nh trong ngư i ch m ch p v n không tiêu tan. ði vào phòng t m, x nư c m, thêm vài gi t nư c thơm mùi hoa h ng, cô c i qu n áo trên ngư i, cho mũi chân ch m vào trong nư c th ñ m, hơi nư c nóng làm tan ñi cái l nh trong ngư i, m t tr n kích thích mãnh li t làm cô rùng mình m t cái. Nư c m ch y d n trên da th t, nóng b ng, ñau ñ n, m t lát sau, da th t tuy t tr ng n n màu h ng ph n, rét l nh cùng m i m t d n d n b nư c m làm m t ñi ra bên ngoài, trên cơ th , ñau ñ n cũng hóa thành tho i mái... T a như ñêm ñó, anh lưu l i cho cô. Nh m m t l i, cô nghĩ t i anh, không bi t anh th nào ngay c m t cu c ñi n tho i còn không g i, nh t ñ nh là nhi u vi c ñi, nh n r i l i nh n n i, r t

c c nh n không ñư c, cô n s g i cho Di p Chính Th n, tr l i cô v n là m t gi ng ñi u nhàm chán “Th c xin, s ñi n tho i quý khách g i ñã t t máy ho c n m ngoài vùng ph sóng” V a t t máy, ñ t ñi n tho i xu ng, b ng nhiên vang lên m t ti ng chuông c a. ðã mu n th này, ai ñ n ñây? B c Băng v i vàng c m l y khăn t m qu n l y áo choàng t m, v a ñi v a m c vào. trên ngư i, thu n tay c m

Bư c nhanh t i c a, xuyên qua m t mèo, cô th y m t ngư i thanh niên m t nghiêm trang, trên ngư i m c b quân trang màu oliu, m t thân th n thành trang tr ng b t kh xâm ph m, làm cho ngư i khác có c m giác tin c y vô c . Th nhưng khác v i tư th nghiêm trang cùng cao ng t m i khi, tay anh v n vào vách tư ng, thân th nhìn như lung lay mu n ñ . Không k p ng m nghĩ thêm, B c Băng m c a. "Anh..." Di p Chính Th n không ñ i cô h i xong, ñ y cô ra m t chút, ñi vào phòng, mùi rư u n ng n c t trên ngư i anh truy n ñ n. "Anh u ng rư u?" Anh không ñ ý t i câu h i c a cô, nghiêng ng l o ñ o ñi ñ n trư c sô pha, n m lên gh . “Anh u ng nhi u v y? U ng v i ai a?” Di p Chính Th n m m t, ánh m t hơi nheo l i mê ly nhìn cô hàm h nói.”Sư trư ng, ông y u ng r t ñư c…” “Sư trư ng?” Sư trư ng c a anh khong ph i B c Kinh sao?

“Ân, l n này di n t p sư ñoàn c a anh th ng, sư trư ng r t cao h ng cho anh ngh phép m t ngày” “M t ngày? Cho nên u ng rư u xong anh ñ n Nam Châu?” Di p Chính Th n mơ mơ màng màng g t ñ u."Có nư c không?" "Có, anh ch chút." B c Băng ñi vào phòng b p l y nư c, trong lúc ch ñ i, ánh m t c a cô t p trung vào ngư i ñang n m trên gh sô pha, ñôi lông mày nhíu l i. Nghĩ ñ n anh u ng say như v y còn ng i máy bay ñ n Nam Châu, trong lòng n y lên m t tr n lo l ng. Nư c ch y ra tay cô, rơi xu ng m t ñ t, cô m i gi t mình hoàn h n, ñóng van nư c. "Nư c… " Cô ñem nư c ñưa ñ n trư c m t anh. Anh v n n m không nhúc nhích, m t nh m t t, hơi th n ng n . Th y anh im l ng mà ng , hai tay cô c m c c nư c mà ng i ch m h m trên th o trư c gh sô pha. ðèn ñ t dư i ñ t chi u ánh sáng b c lên v ng trán c a Di p Chính Th n, gương m t này hi n ra vô s l n trong gi c m ng, lúc này g n trong gang t c sao l i th y xa xôi như v y. Tay cô không bi t như th nào ñã ñ t lên lông mày anh, c m giác quen thu c làm cho ñ u ngón tay run r y. Như b ñi n gi t, cô rút tay v ... Lông mày c a Di p Chính Th n nhíu l i càng sâu, thân th hơi ñ ng ñ y, c ngư i m c b quân trang v a khít, làm l ra ñư ng cong kiên cư ng. Gi phút này, tư th ng r i r m c a anh xem ra b qu n áo này v a ch t v a nóng, m c c c kỳ không tho i mái. Nh t là cúc ch c áo, g t gao như thít ch t c h ng anh, làm cho anh nhìn c m giác có chút khó th . M t anh h n càng ngày càng ñ , phía chân tóc ch y ra gi t m hôi.

ð ý c áo c a anh m t lúc, B c Băng ñ t c c nư c trên m t bàn, ngón tay l ng l ñưa ñ n ch c áo, v a ti p xúc ñ n chi c cúc, cô v i rút ngón tay v . Ch n ch m t chút, l i du i tay ra... Cúc áo c a anh lành l nh, da th t trên c l i là nóng b ng, làm cô run s . C i r t lâu, m hôi ch y ñ y trong lòng bàn tay, cúc cu i cùng m i m xong. C áo m ra, b quân trang v a ngư i này có c m giác c m d c m nh m có thêm ki u h p d n ñ c thù, nh t là ngư i m c nó l i h t s c h p d n. Tay cô không t ch ñư c l i ñưa t i chi c cúc th hai. Nút th t màu vàng trên b quân trang dư i tay cô l i ti p t c c i ra, t ng cái l i t ng cái... C i xong chi c cúc cu i cùng, cô nh nhàng th ra, ñang cân nh c xem làm sao c i áo khoác ra giúp anh, ngoài ý mu n nhìn th y ñôi m t thâm sâu ñang nhìn mình. "Anh?" Cô ñi u ch nh l i cho tim ñ p ñ h n lo n, nh gi ng h i: "Có mu n u ng nư c không?" Khóe mi ng c a anh hơi giương lên, n cư i x u xa n t a h ñ c bi t h ng thú v i cúc áo anh." "Em..." M t c a cô ñ lên."En th y anh hơi nóng..." "Là hơi nóng." Anh nói sát bên tai cô "Em ti p t c ñi." "ðã c i xong r i." Cô gian nan mà tr l i. "Còn có áo sơ mi ..." Cô c c qu n, cu ng quít ñem c c nư c ñ n bên môi anh."Anh u ng nư c trư c ñi." trên m t."Em

Anh u ng m t h p l n, vài gi t nư c trong su t dính trên khóe môi, làm cho ngư i ta có lo i c m giác khó t .... "Anh ñói quá..." Anh nh gi ng nói: "Mu n ăn m t bát mì em n u." V a nghe ñ n yêu c u này, cô cái gì cũng không nói, tr c ti p ñi nhanh vào phòng b p, dư ng như s anh h i h n. Di p Chính Th n n n cư i, tho i mái n a n m n a ng i trên gh sô pha, nhìn cô gái ñang b n r n trong b p. Th t không bi t trong ñ u cô y ñang suy nghĩ cái gì, có n u mì thôi mà cư nhiên c ñinh ñinh ñang ñang, tay chân lu ng cu ng. Tr ng gà rơi trên m t ñ t, nư c cho vào n i trên b p, bát c m lên r i l i th xu ng, th xu ng l i nh t lên l n n a... Anh ñi vào phòng b p, không xác ñ nh h i."Em ñang n u mì sao?" "Th t có l i, em lâu l m không n u ..." M t mùi thơm h n h p gi a huân y th o và hoa h ng ñánh úp l i. Cô trư c m t, tóc còn m ư t, t ng gi t nư c t trên tóc rơi xu ng, d ng trên da th t ng ñ , trong su t. Cô t a như m t b c tranh c ñi n, m i m t nét bút di n t ñ u là c c kỳ h p d n. ðáy lòng rung ñ ng, Di p Chính Th n r t cu c không ch u n i, ôm cô vào trong ng c. Tuy r ng hương v thơm ngon c a mì Thành ñô làm cho anh th c thèm mu n, nhưng mà có vài ñi u anh còn thèm mu n hơn."V y ñ ng n u, chúng ta làm vi c khác." "A?" Cô mu n l c ñ u, l i nh n xu ng . Con gái ham mu n còn t ch i, còn h p d n hơn c khi ñón ý nói hùa.

Tay anh ñưa t i eo cô, cách qua khăn t m th t dày kh vu t, qu nhiên không ngoài s li u, dư i v t khăn t m là tr ng không. "Không b ng... Chúng ta th o lu n m t chút, em còn n anh bao nhiêu phí b túc." "..." Cô r t lui thân mình, tránh né ánh m t nóng r c c a anh. "Em tính khi nào thì tr ñây?" Anh l i h i. Cô nghiêm m t, nh gi ng h i."Không tr ñư c không?" "Em nói sao?" Cô th t s suy tư. trong m t anh, bi u tình này c a cô là ñ p nh t. Ba năm trư c, m i l n anh ñ ng ngoài c a phòng nuôi vi khu n, ñ u s nh t i ngư i con gái kia, th t s quan tâm ñ n vi c dư ng vi khu n, gi ng như có th nghe th y ti ng cô y kh n c u: "c u các ngươi, kiên cư ng m t chút, nh t ñ nh ph i s ng sót..." Có ñôi khi, anh thư ng thư ng nghĩ l i, n u nha ñ u ñáng yêu này không g p anh, có ñáng yêu như v y hay không. Anh c m khái vươn tay, xoa xoa lên mái tóc m ư t c a B c Băng. Cô ng ng ñ u lên, ra v anh dũng hy sinh."Em ñây cho anh hai mươi b n gi , n u anh có b n lĩnh thì ñòi l i h t h c phí em n ñi... N u không có năng l c, cũng ñ ng trách em." Anh r t cu c nh n không ñư c, b t cư i. "Nha ñ u, ñ ng có dùng phép khích tư ng... Em lo l ng k t qu ñi?" "Ách?" M t cô có chút tr ng b ch, c n ñôi môi h ng nh t, t a h như lo l ng ñ n h u qu ñáng s , s hãi h i: "Em n anh bao nhiêu a?" "N u anh nh không l m, hai mươi chín l n ñi... Tr b l n trư c, gi ng như có hai mươi lăm l n." "..."

Cô nu t nu t nư c b t."Em ñi n u mì cho anh ăn ñi." Nư c ng n l a màu xanh d n d n nóng lên, sương mù màu tr ng ngà quay cu ng, b t nư c b t ñ u xu t hi n... Di p Chính Th n c m th y chính mình gi ng như ng n l a kia, s p b ñ t cháy, nào còn có tâm tình ăn mì. Anh nâng m t cô lên, d t khoát hôn xu ng, v a ch m vào ñôi môi ng t ngào kia, ñ u óc anh m m n tung. M i s tr n ñ nh, lý trí ñ u b anh mà ñi, ñi u quan tâm lúc này là d c v ng nguyên th y nh t. Thân th m m m i trư c ng c, b t kh tư ngh th t m m m i. Anh x áo choàng t m c a cô, sau m t phen hư ng th b ng tay, lư i, anh c i b ñai lưng… ðem cô ñang trong lòng ñ y ngã trên bàn ăn bên c nh, khăn tr i bàn màu tr ng trên bàn càng làm n i b t "M v món ngon", t mái tóc ñen gi ng như màn ñêm cho ñ n ngón chân khéo léo, không m t ch nào không h p d n... Anh xoay ngư i, nâng ñôi chân kia lên, tách ra. Cô ng nh sinh ñem t s p nói ra mi ng "Không" mà nu t xu ng, c u xin nhìn anh. Vươn tay, anh nh nhàng s so ng m t chút phi n th t ư t át m m nh n, cô phía dư i nh t th i toàn thân run r y, hai má phi m h ng, ti ng rên r nh v n t trong mi ng lay ñ ng ra... Dư i ñ u ngón tay linh ho t c a anh, ánh m t c a cô tr nên không h xa l mà l nh lùng, làm trong trí nh c a anh toát lên m t tia m m m i... "Nha ñ u..." Nghe th y anh kêu g i tràn ng p khát v ng, ñáy m t cô có chút sóng nư c. N m xu ng...

Anh dùng l c v t ñi vào, th t sâu mà giao thân xác vùi vào ch c a cô...

m áp

M i khi nghĩ ñ n v sau, anh ch hy v ng c ñ i ñư c ôm cô như v y, không bao gi buông tay ra n a... Nư c trong n i k ch li t mà sôi trào . Hơi nư c càng ngày càng dày ñ c. Thân th m l trư c m t anh lay ñ ng, hai má, tóc dài, c tr ng cùng vai cô tùy ý anh mà vu t ve, ng c m m m i m c anh vu t ve... Còn có cái gì so v i ñi u này làm cho ñàn ông mê hơn. Anh cư i, hôn lên môi cô."Nha ñ u, chúng ta k t hôn ñi!" Cô c n môi nhìn anh, m t gi t l trong su t t trong m t cô mơ h rơi ra. Anh d ng l i, dùng ñ u ngón tay lau nư c m t c a cô, vén mái tóc m ư t lên. “Như th nào l i khóc, không ph i em mu n g cho quân nhân?” Cô n n cư i, hai tay ñưa lên quân hàm c a anh. “Em trư c kia ch th y s c lang m c áo choàng tr ng, không ng còn có c m thú m c quân trang”. “Em ñ ng có o tư ng ñ i v i ñàn ông, giáo sư ñ i h c cũng không ph i là t t, không ch ng c i qu n áo còn không b ng c c m thú” “Th t không? Có cơ h i cho em th xem” “Em, mơ tư ng” M t lúc sau, t trong phòng b p vang lên m t tr n rên r k ch li t, mãi cho ñ n lúc vang lên ti ng van v c a cô “Em sai l m r i, anh tha cho em ñi, em g cho anh còn không ñư c sao?”

Ngo i truy n 4 : Ai là s ki p c a ai ?
Yêu m t ngư i, li n gi ng như tr i qua m t ki p. D Nhân bi t rõ Di p Chính Th n, b o cô ch y tr i không kh i n ng, th nhưng cô rõ ràng không ph i là ki p s c a Di p Chính Th n, m t ngư i con gái khác m i là m c tiêu ñ i ñ i ki p ki p c a anh... -----Di p Chính Th n, ba ch này phát âm rõ ràng th c bình thư ng, rơi vào tai D Nhân, s bi n thành m t c m xúc k ch li t dao ñ ng. B t ñ c dĩ, trong lúc còn h c ñ i h c, ba ch này xu t hi n vô cùng nhi u trong phòng ng c a cô. "Nghe nói Di p Chính Th n l i ñ i b n gái m i , khoa b nh lý h c tên Tr n T t..." Gió th i vào lá cây t o nên ti ng kêu sàn s t, nh ít mà n ng nhi u. "Có ph i là ngư i r t hoàn m , d thương và nhõng nh o?" "Còn không ph i chính là cô y." Nghe ñ n ñó, D Nhân im l ng khép l i sách, m ra máy tính, xem m ng, ñ i v i ñ tài này dù không ñ ng ý cũng không nói t nào. "Th t hâm m Tr n T t..." Ngư i nói chuy n là n sinh ñã hâm m Di p Chính Th n hơn hai năm. "Có cái gì hâm m , l i là m t ño n phong hoa tuy t nguy t c a anh ta mà thôi."

"Phong hoa tuy t nguy t cũng ñư c a, ch c n t ng có ñư c..." Sau khi ăn xong, bát quái nhàm chán l i b t ñ u, tin ñ n các sinh viên n nói không khác gì chuy n l , ngư i không bi t n i tình s th c nghĩ r ng Di p Chính Th n cùng Tr n T t có chuy n xưa không mu n cho ai bi t, ngư i hi u bi t n i tình bên trong cũng ch ng mu n vì anh mà gi i thích. Ai b o tình yêu c a Di p Chính Th n có th vi t thành m t quy n sách. Có ngư i nói: thư ng thư ng g p anh tán t nh ngư i ñ p t i quán ăn ñêm. Có ngư i nói: ðã th y anh mang m t cô gái ñi ñ n khoa ph s n siêu âm Cũng có ngư i nói: t n m t th y lúc n a ñêm mang m t cô gái ñ n ñ t phòng khách s n g n trư ng.... Nhưng riêng ñ i v i D Nhân, ñây ch là nghe ñ n, nghe ñ n mà thôi... B i vì cô cũng ñã g p Di p Chính Th n t i quán ăn ñêm cùng v i m t cô gái ăn m c h hang dùng ngôn ng ám mu i, nghe m t lúc m i bi t cô gái này mu n câu d n anh mà anh th ng th ng ch i... Cô còn g p Di p Chính Th n d n m t cô gái ñi khoa ph s n làm siêu âm. Cô gái y t trong phòng siêu âm ñi ra, s c m t tái nh t n m l y tay áo anh khóc nh , anh ôn nhu dùng l i nói nh nh khuyên b o. Th y ñư c m t màn này, d dày D Nhân run r y gi ng như phiên giang ñ o h i , c m th y bu n nôn. Cô gái ñó th t h n l c phách r i ñi, trư c khi ñi còn nói câu "Cám ơn!" Cô hơi chút kinh ng c, ch y theo nh h i, nguyên lai là cô y ñang ñi trên ñư ng suýt n a té x u, Di p Chính Th n v a v n ñi ngang qua, ñưa cô y ñ n b nh vi n. V ph n Di p Chính Th n có th say rư u mang m t cô gái ñi khách s n hay không thì câu tr l i là: Có l , là ñúng ñi.

C th làm cái gì, ch c n nh t i l i nói c a Tr nh Vĩ : "Cái gì có kh năng ñ u có th làm, tr b lên giư ng. Ai ch ng bi t Di p ñ i công t có s thích s ch s , giư ng c a ngư i khác không ng , không ph i khách s n cao c p năm sao không ñư c, không ph i cô gái ngây thơ, không chơi..." Di p Chính Th n th n nhiên ñáp l i: "Em sao l i không bi t?" Tr nh Vĩ v v vai anh."Hi n t i bi t chưa?" "Ph i, ñã bi t." ... D Nhân không kh i cư i m t ti ng, cô bi t Di p Chính Th n mư i năm, bi t rõ con ngư i anh, anh thích giúp ñ ngư i khác l i không thích gi i thích ñ i v i hành vi c a mình, m c k cho nên hi u l m c a m i ngư i ñ i v i anh càng sâu, t a như r t nhi u ngư i con gái anh t ng giúp ñ cũng nghĩ anh có ý khác. M i ñ u, Di p Chính Th n ñ i v i các lo i tin ñ n ch cư i tr , có nh ng lúc anh cũng hùa theo t gi u vài câu, làm cho hình tư ng phong lưu lãng t càng tr nên vô cùng h p lý. Có m t lo i ñàn ông, ch c n b n tin tư ng nhân ph m c a ngư i ñó, thì không c n ph i tin ngư i khác nói như th nào, càng không th tin vào hai m t c a mình. Cho nên n u th t s thương anh, nh t ñ nh ph i tin tư ng anh y, n u không dù luôn m m nói "Em yêu anh ", không h có ý nghĩa! ** Máy bay ñ xu ng sân bay qu c t ð i b n. D Nhân c ý mua th ñi n tho i, dùng ñi n tho i công c ng g i cho Di p Chính Th n. "Sinh nh t vui v !" Vì l a ch n m t ngày ñ c bi t ñ n Nh t B n, cô t mình ñ n ñây, mu n làm cho Di p Chính Th n có bao nhiêu c m ñ ng.

Th nhưng ñi n tho i ñã nh n m t lúc lâu, anh m i nói chuy n, ng ñi u l nh lùng như trư c."Cô ch nào?" "Sân bay qu c t Quan tây." Cô tr l i, t n l c không bi u l ra ch mong c a b n thân. "Không ph i nói tháng sau m i ñ n sao?" "Hi n t i có bi n." "..." "Em có ph i là ñ n s m không?" "Ph i, tôi còn có chút vi c không x lý t t." G p ph i chút ngoài ý mu n, D Nhân không th không nói ra chuy n công tác mà ch ng ñ , dùng l i d n dò có n ti ng lóng mà thuy t minh m t phen. ðo n ñ i tho i này nghe qua chính là nhàn tho i vi c nhà c a hai v ch ng mà thôi. "Tôi hi u ñư c." Di p Chính Th n hoàn toàn hi u ý."Cô tôi, tôi qua ñón cô." "ðư c." ... ðèn r c r m i ñư c th p lên, gió bi n t t th i. Xe th thao ch y trên ñư ng cao t c, D Nhân ng i ngư i ñàn ông bên ngư i. trong xe nhìn sân bay ch

Không h nghi ng , Di p Chính Th n l ra khuôn m t tu n tú kinh kh ng, th nhưng m l c th c s c a anh không ch nguyên có khuôn m t. Trên ngư i anh có l c h p d n làm cho ngư i khác ñoán không ra... M c b quân trang, anh b t c u ngôn ti u, v m t trang nghiêm, nghi m nhiên gi ng như m t c máy qu c gia không th xâm ph m.

M c áo choàng tr ng, tao nhã cùng bình th n, có m t c m giác th n thánh như thư ng ñ . Khi cùng b n bè t i quán ăn ñêm, qu th c không th hình dung, l i nói th p kém, ý cư i ám mu i, ñi n hình là m t hoa hoa công t , hình hài phóng ñãng. Khi cùng m t ch v i cô, Di p Chính Th n l i bi n thành m t ngư i khác, nho nhã l ñ , không nói nhi u l i... Hôm nay anh l i b t ñ ng ngày xưa, anh m c m t áo sơ mi màu ñen, c m ra hai cái cúc, v a lơ ñãng v a tùy ti n. Không bi t anh nghĩ t i cái gì, trên v ng trán hơi chút lay ñ ng, ñôi m t mơ màng... Không kh i kích ñ ng m t tr n, D Nhân v i tránh ñi t m m t, nhìn phong c nh bên ngoài. D c theo ñư ng ñi, anh chuyên tâm lái xe, cô ng m phong c nh. M i l n cô c g ng tìm chút ñ tài, anh ñ u tr l i b ng ngôn ng ng n g n. Tuy r ng ñã là v c a anh, th nhưng b n h trong lúc ñó v n là kho ng cách thiên sơn v n th y… Phong c nh làm cho suy nghĩ c a cô quay v hai tháng trư c. Di p Chính Th n xin v i t ch c, nói r ng nhi m v nghiên c u ti n sĩ c a anh quá n ng, không có th i gian làm vi c. Anh mu n m t cô gái giúp anh vi t báo cáo, sưu t p tư li u. Thêm n a, anh còn nói mình tu i cũng không nh , c n m t cô gái giúp anh x lý chuy n b p núc c a cu c s ng hàng ngày. T ch c luôn mãi lo l ng, c tuy t th nh c u c a anh. Lý do r t ñơn gi n: bên ngư i có m t quan h thân m t v i ñàn bà, d dàng ti t l thân ph n.

Di p Chính Th n vì th ñ c bi t v nư c, quá trình c th là gì cô không rõ ràng l m, cu i cùng c p trên ñ ng ý phái m t cô gái giúp anh, v i thân ph n là v .. D Nhân cho r ng ñó là m t cơ h i t t. Cô nam qu n , ba năm s m chi u cũng s b gi t nư c mưa th m vào. chung, m c dù tâm có kiên cư ng,

D a vào ñ a v cha cô t i quân khu, cơ h i này cô li n tranh th ñ n. Trong phòng h p kín, lãnh ñ o c p trên ñem quy t ñ nh ñ c ra cho cô và anh. Di p Chính Th n b ng nhiên ñ ng d y, dùng l i nói th ng th n tr l i hai ch ."Không ñư c!" ð i v i k lu t b ñ i, quân l nh như núi, hai ch này là c m k . C p trên b anh làm cho s ng s t."Anh nói cái gì?" "Tôi không ñ ng ý, tôi nghĩ k t hôn v i ai là t do c a tôi." "ðây là t ch c quy t ñ nh." C p trên trư c tiên làm công tác lãnh ñ o tư tư ng."Lo l ng ñ n thân ph n c a anh..." Di p Chính Th n l nh lùng mà c t d t l i ông. "ðây là t ch c quy t ñ nh, hay là tư l nh Di p quy t ñ nh?" S c m t c p trên thay ñ i, gi n ñ n n i v l n tay xu ng t p gi y t trên bàn. "Ký tên! ðây là quân l nh!" T gi y trên vi t rõ ràng 《 ðơn xin ñăng ký k t hôn《, trên ñó ñã ñi n ñ n i dung, ch ñ i ký tên. "Quân l nh" hai ch này v a nói ñ n, Di p Chính Th n không còn ñư ng ph n bác. Anh c m l y bút... Ch vi t chưa ch m vào gi y, bút trong lòng bàn tay anh b b g y.

"Tôi không ký!" Anh ñem ném bút ñi, ñ ng th ng d y, tư th th ng ñ ng ñ c l p."Ông ñưa tôi ra toà án quân s ñi." "Anh!" N u là l i nói cu ng v ng t ngư i khác ñã s m b ñưa ñi tr t i, Di p Chính Th n là m t ngo i l ! C p trên tr c ti p c a anh, là quân c a cha anh. C p trên không có bi n pháp, ng khí ch m rãi."Anh có th không th a nh n cu c hôn nhân này nhưng là anh cũng không th ph nh n! ð ng quên, anh là m t quân nhân, anh phái gánh vác trách nhi m c a anh!" M t cái gánh n ng trách nhi m n ng ñ t lên, Di p Chính Th n tr m m c. Tuy r ng không có ch ký c a anh, ch ng nh n k t hôn v n phát ra, anh cùng v i cô ñã tr thành v ch ng h p pháp. L y ñư c ch ng nh n k t hôn, Di p Chính Th n nhìn cô, phi thư ng th t s ."Tôi m c k h p pháp hay không, dù sao tôi cũng không th a nh n cu c hôn nhân này." Cô cư i nói: "Em hi u ñư c." S có m t ngày, anh s th a nh n . Ba năm, hơn m t ngàn ngày ñêm, cũng ñ ñ anh th a nh n. ... T quá kh nh l i, hoàn h n, xe Di p Chính Th n ñã ñ m t căn nhà nh . Anh d n cô ñi qua m t c , vào c a, b t ñèn. Ng n ñèn chi u vào b c rèm màu xanh nh t giác c căn phòng nh nhàng khoan khoái. b c tư ng ñ i di n, c m gara c a

D Nhân ñơn gi n nhìn quanh m t chút, trong phòng bày bi n ch nh t mà ñơn gi n, n n l ra v m nh m nam tính.

"ðây là phòng tr l i."

c a anh?" Cô h i.

"Ph i, v a ñ n Nh t B n thì mua ." Anh nói: "M t năm trư c, tôi vào khu nhà c a lưu h c sinh, có vi c thì m i t i nơi này, th nh tho ng

Di p Chính Th n d n cô ñi thăm t ng phòng, v a nhìn v a gi i thi u: "T ng m t là phòng khách cùng phòng b p, bu ng v sinh phòng trong cùng t i t ng hai, có hai phòng ng , m t bên ph i, m t bên trái…Trong ngăn kéo có m t ít gi y t hư ng d n cách s d ng ñ ñi n... N u có gì không rõ thì g i ñi n tho i cho tôi, ñi n tho i phòng khách dư i t ng m t.. Còn có, m i tu n, sáu bu i chi u s có m t cô gái ñ n giúp tôi quét tư c phòng, cô ñ ng cho cô y ñi vào phòng ñ c sách." "Em ñã bi t." Di p Chính Th n cu i cùng d n cô vào phòng ñ c, t ngăn kéo l y chìa khóa ra giao cho cô."Cô c m l y, v sau s ñây." "Em phòng nào ñư c?" nhà tr c a trư ng."

"Tùy ti n." Anh b sung thêm m t câu: "Tôi

Di p Chính Th n t trên giá sách l y ra m t quy n b nh lý h c cho cô."Trư c tiên cô xem quy n sách này ñi. Có r nh tôi ñem tài li u l i ñây cho cô xem, cô bi t ñ tài c a tôi." ðơn gi n d n dò xong, anh nhìn ñ ng h , không ph i Gaeger, cũng không ph i Rolex, trên m t ñ ng h là logo H i Âu, cô cùng không nh rõ lo i ñ ng h nào có logo này. "Tôi còn có vi c, ñi trư c ." Th y anh qu th t có chút v i vàng, D Nhân c ch u chi c b ng ñói ñang kêu vang g t ñ u."Ph i, anh ñi ñi." Di p Chính Th n ñi r i, căn phòng tr ng tr i xa l ch còn l i m t mình cô. Thu th p xong hành lý, cô ñang do d mu n ñi d o bên ngoài hay không ñ mua chút gì ñó mà ăn thì phòng vang lên m t ti ng chuông thanh

thúy, cô hé ra b c rèm thì th y Di p Chính Th n xách theo túi l n túi nh ñi vào c ng. Hóa ra c ng nhà có trang b chuông báo ñ ng, có ngư i vào thì s có ti ng chuông c nh báo vang lên. Cô ñi t i c a, Di p Chính Th n ñã l y ra chìa khóa m c a. "Tôi mua giúp cô chút ñ ăn." Anh ñ ng c a ñưa ñ giao cho cô, l i l y t trong túi ra m t x p ti n yên."Cái này cho cô, ra c a ñi năm trăm thư c v bên trái có m t c a hàng ti n l i bán hai mươi b n gi , c n cái gì cô có th ñi mua... Qua ñư ng nh ñ ý ñèn xanh ñèn ñ ..." Tuy r ng ch là vài câu d n dò ñơn gi n, cô cũng có th c m giác ñư c s quan tâm c a anh là phát ra t n i tâm. "Cám ơn!" "ð ng khách khí. Còn có, cô không c n lo l ng, Nh t B n r t an toàn." "ðư c." D Nhân bi t anh l nh lùng cùng xa cách ñ u không ph i là do chán ghét cô, anh chính là không thích cha mình s p x p, nh t là hôn nhân. Cho nên, cô ñ n ñây, cho anh có cơ h i chân chính quen v i cô, hi u bi t cô...

Ch ng v ng ngày ti p theo, Di p Chính Th n ñ n ñưa tài li u, D Nhân c ý chu n b nhi u ñ ăn, gi anh l i ăn cơm chi u. Anh nhìn ñ ng h , m t không chút thay ñ i t ch i."Tôi còn có vi c, mu n ñi phòng thí nghi m m t chút." "Mu n như v y còn mu n ñi?" "Có m t thí nghi m ph i làm." Anh v i vàng m c áo khoác. "Em ch anh."

"Có th khuya m i v , hôm khác ñi." Anh ñi không lâu, D Nhân ñem ñ ăn cho vào c p l ng, lái xe ñ n khu thí nghi m c a khoa y ñ i h c Ph n ð i. Giáo sư bình thư ng thì hơn tám gi là v , còn sinh viên thì chín gi ñã l c t c r i ñi. Sau chín gi khu nhà thí nghi m, tr b nh ng sinh vi n chưa làm xong thí nghi m, còn l i ñ u ñã ra v . Cô tìm ñư c phòng thí nghi m ch Di p Chính Th n làm, anh không có ñó, ngư i trong phòng b o cô ñi lên phòng thí nghi m vô khu n t ng trên tìm xem. T c u thang ñi lên, còn chưa ñi ra c a c u thang, D Nhân li n th y Di p Chính Th n ñ ng hành lang, l ng l ng nhìn vào m t cánh c a th y tinh. Cô không bi t bên trong là cái gì, th nhưng ánh m t c a anh có v thâm thúy hi m th y. Nhìn ra ngoài m t lúc, anh ñi ñ n phía c a s phía cu i hành lang, ng m phong c nh. Ng n ñèn m nh t bao ph bóng lưng c a anh, m t chút cô ñơn. Anh t a h cũng không ph i là ng m phong c nh, mà là ñang ch ñ i cái gì. Không bi t là m t bao lâu, anh nhìn ñ ng h , ñ u ngón tay nh nhàng mơn tr n lên dây ñeo. L i ñi ñ n bên ngoài c a, qua c a s th y tinh nhìn vào bên trong, khóe mi ng anh l ra chút ý cư i. Ngón tay D Nhân g t gao n m ch t tay v n c u thang, tr c giác n nhân nói cho cô bi t, bên trong cánh c a kia…có m t cô gái. Th y Di p Chính Th n ñ y c a ñi vào, D Nhân do d m t chút, l ng l ñi theo lên.

Bên trong qu th t có m t ngư i con gái, ng i ngay ng n trư c kính hi n vi, tóc dài bu c lên l ra dung nhan xinh ñ p, áo choàng tr ng r ng thùng thình mơ h l ra ñư ng cong n tính tuy t ñ p, Di p Chính Th n t phía sau lưng ôm l y cô y, ngón tay không kiêng n gì hư ng v phía ng c. Cô gái ho ng s , quay ñ u th y là anh, m t thoáng ch c h ng r c. Anh càng không s hãi, tay theo v t áo cô y tham ñi vào. D Nhân xoay ngư i, d a vào c nh c a trên vách tư ng hít m t hơi th t sâu, th t sâu Cô không tin, cho dù t n m t th y cũng không tin, Di p Chính Th n không ph i là ngư i ñàn ông như th . Hành lang im l ng, bên trong th nh tho ng bay ra ti ng ñ i ñáp."Bác sĩ Di p, ñây là nơi tr b nh c u ngư i, anh ñ ng ñ n m t chút có ñư c hay không?" "không có ngư i nào nhìn th y." "V n nh t b ngư i ta nhìn th y ñâu?" "Coi như cho b n h có chút sáng t o mà ch p A phi n…Anh không ng i." "ð i v i anh... Ý... Ngô..." ti ng ngư i con gái y u t xu ng, r t cu c nghe không rõ. Hành lang tràn ng p mùi thu c sát trùng, th c s yên tĩnh. Trên tay D Nhân xách theo túi to không ng ng n m ch t, móng tay b m ch t vào da th t. "T t l m, ñ ng... náo lo n..." Ti ng ngư i con gái m m xu ng như nư c. "Nha ñ u..." Ti ng Di p Chính Th n nóng b ng."Không b ng, ñêm nay em m c áo choàng tr ng này v phòng ñi..." D Nhân r t cu c không n nh n thêm ñư c, n u thêm m t giây n a s ch y vào dùng nư c l nh làm thanh t nh hai ngư i kia.

Cô l y ñi n tho i di ñ ng ra, g i cho Di p Chính Th n. ð i ti ng ñi n tho i vang lên trong phòng. "Anh ñi nghe ñi n tho i." Anh nói: "Em ch anh." "Ân." Di p Chính Th n c m ñi n tho i bư c ra."Uy." D Nhân không nói l i nào, mãi ñ n lúc anh th y cô... Sau m t giây ch n kinh, Di p Chính Th n l y t c ñ nhanh nh t kéo cô ch y vào góc c u thang âm u. "Sao cô l i t i ñây?" Anh h gi ng h i. Cô quay l i cư i l nh như băng: "Như th nào? Qu y r y hai ngư i tri n miên ?" Anh mu n nói gì ñó l i thôi, ánh sáng t hành lang chi u vào m t anh ñ y áy náy, nhưng anh cũng không nói gì "Th c xin l i" . Th c rõ ràng, anh không th a nh n sai l m c a mình, bi t rõ s làm cho cô th t s thương tâm, anh cũng không ch u gi i thích thêm cái gì, ho c là nh n sai. D Nhân ñã hi u, xoay m t ñi, ñ nư c m t rơi xu ng mà không nhìn th y."Anh thích cô y?" "Cô không bi t sao?" Cô l c ñ u, không th y ai nói qua. Bên trong có ti ng gh ñ ng tĩnh, Di p Chính Th n v i vàng nói: "Cô ñi v trư c, sau tôi s gi i thích rõ cho." Ngày hôm sau, Di p Chính Th n ñi tìm cô, nói rõ ng n ngu n. Hóa ra, cô gái y tên B c Băng, hai ngư i h yêu nhau, m n nhau.

Nhưng t ch c yêu c u anh cùng cô y chia tay, lý do r t ñơn gi n: t ch c phái anh ñ n ñi u tra nghiên c u vi khu n c a ñ i h c Ph n ð i, không ph i là phái anh ñ n ñ yêu ñương. Sau khi quay l i, anh cùng cô y chia tay, ñáng ti c, anh không kh ng ch ñư c chính mình, ph m m t sai l m l n... V sai l m như th nào, D Nhân không c n h i cũng hi u ñư c. "Vì cái gì không nói s m cho em bi t?" Cô h i. "Cha tôi nói n u không bi t ph i trái, ông s cho ngư i b t cô y ñi, làm cho tôi vĩnh vi n không tìm th y." "Anh c như v y thích cô y, còn ti n ñ , trách nhi m, cũng không mu n sao?" "V chuy n tình c m, không ph i mu n kh ng ch là ñư c!" Cô làm sao không rõ. Yêu m t ngư i không nên yêu, ai không mu n kh ng ch . Th nhưng cô có th kh ng ch trong mư i năm, hai mươi năm, m t giây xúc ñ ng cu i cùng l i th t b i trong gang t c... D Nhân vô l c mà d a vào gh sô pha."Anh tính làm sao bây gi ?" "Tôi không mu n thương t n cô y." Nh c t i cô y, ánh m t c a anh b ng nhiên xu t hi n lên v d u dàng ñ ng lòng ngư i, ñó là ñi u xa x mà cô t ng mong mu n: "M c k tương lai có x y ra chuy n gì, tôi ch hy v ng, làm cô y ít thương t n nh t..." "Th còn em?" Anh có nh ñ n thương t n ñ i v i cô? "Cô nên làm t t chuy n c a mình, cái khác cô c coi như không phát hi n. Qua m t th i gian ng n, tôi s xin c p trên tri u h i cô v ." "..." ðây là câu d n dò c a Di p Chính Th n ñ i v i cô.

Sau nhi u năm dài ch ñ i, trong lúc ñó tan bi n h t. Cô không cam lòng buông tha cho, không cam lòng li n b Di p Chính Th n m t ñ p ñá văng ra như v y, càng không cam lòng thua b i m t cô gái khác. Tình yêu c n chính mình ñi tranh th , không ñ n phút cu i cùng, cô s không nh n thua. Ghen t thư ng làm mê mu i lý trí c a con ngư i. Ngư i trí tu như D Nhân, nhưng l i quên suy nghĩ m t góc ñ khác, Di p Chính Th n chưa làm chuy n gì gây thương t n ñ n cô, có nghĩa là anh ñã c h t s c làm cho thương t n x y ra v i cô ñ n m c th p nh t. Anh b o cô r i ñi, chính là không mu n cô lãng phí th i gian, lãng phí tình c m m t ngư i ñàn ông không có kh năng yêu cô.

Ngo i truy n 5
Ánh sáng nh p nháy trên ñư ng ph , mùi rư u thoang tho ng lan t a theo gió ñêm. ðưa m i ngư i ñi, n Chung Thiêm m t mình ñi trên ñư ng, con ñư ng dư i chân anh m m nhũn, ng n ñèn lay ñ ng trư c m t anh. Lúc này, m t chi c xe t bãi ñ xe ch y nhanh ra, là chi c xe màu tr ng c a quân ñ i ñ ngay sát c nh anh, trong ñêm t i bi n s xe màu tr ng b ng dưng quá chói m t, hu ng chi bi n s xe là nh ng con s 7 liên ti p.

Trong n tư ng c a n Chung Thiêm, xe c a quân ñ i ñ u là ñơn gi n, không ch n bi n s quá m c b t m t như v y. Cho nên l n ñ u tiên nhìn th y c xe này ñ ng bên ngoài c a ti m áo cư i, l i vư t ñèn ñ nghênh ngang mà ñi li n có n tư ng r t sâu, âm th m ñoán ñư c c xe như th này thu c d ng ñàn ông như th nào. Sau ñó, Di p Chính Th n lái c xe này ch B c Băng ñi ñón anh, n tư ng c a anh l i càng kh c sâu. C a xe m ra, m t ngư i ñàn ông t trên xe ñi xu ng, ăn v n ñơn gi n, s c m t thâm tr m, trong ñêm t i l i t n mát ra chút khí th b c ngư i. "Thư ký n, mu n ñi ñâu? Tôi ñưa anh ñi." Thái ñ c a Di p Chính Th n th c s thân m t. n Chung Thiêm theo b n năng ch nh l i b vest Armani trên ngư i, khách khí t ch i."Cám ơn, tôi ñ n ch v s p cư i, nhà cô y r t g n, không phi n toái anh." ðôi môi b c c a Di p Chính Th n kh mím l i m t chút, m t nhìn xu ng. Tr i qua m t phút suy nghĩ anh ti n tay ñóng l i cánh c a xe m t n a."Nghe nói thư ký n mu n m i tôi ăn cơm. Anh c n gì ph i khách khí như v y, m i ngư i ñ u bi t nhau, không c n ph i như v y." Không bi t vì sao, ch là câu chuy n mang tính hàn huyên, t trong mi ng Di p Chính Th n nói ra l i c m th y có chút ý v sâu xa. Hu ng chi v a m i trên bàn rư u, Di p Chính Th n không ch m t l n ng m ng m h i câu h i ngư i v B c Băng, l i còn h i m i ngư i: "Có cái gì quan tr ng hơn ñ i v i ngư i con gái mình yêu?" n Chung Thiêm c m th y Di p Chính Th n ñ i v i v s p cư i c a anh th c s r t h ng thú. M t c xúc ñ ng không k p ngăn ch n b i lý trí, n Chung Thiêm b t th t lên h i "Tham mưu Di p t a h r t quen thu c v s p cư i c a tôi?" "Quen thu c?" Di p Chính Th n t a h nghĩ t i ñi u gì, khóe mi ng cư i r t sâu."Xem như v y ñi. R t quen thu c, bi t rõ hơn c ." Ngư i ngu ng c cũng nghe ra ñư c câu tr l i c a anh ta là có ý, hu ng chi n Chung Thiêm l i không ph i là ngư i ngu ng c. Anh c c l c áp ch

s t c gi n, làm b như không hi u mà h i ñùa: "S không quen thu c hơn so v i tôi ñi?" "Nói, cũng chưa ch c... Nói không ch ng có m t s phương di n, so v i anh còn quen thu c hơn." V a nghe th y nh ng l i này, n Chung Thiêm ch c m th y máu nóng theo c n mà dâng lên, s ph n u t m y ngày liên ti p g n ñây ñ u b c phát ra, anh kéo l y v t áo c a Di p Chính Th n, r ng to: "Anh r t cu c mu n th nào?!" "ð ng xúc ñ ng như v y, t t c m i ngư i ñây ñ u là ngư ph n, sao l i thô l như v y." Di p Chính Th n bình th n cư i cư trên tay anh, nh nhàng n m l i ngón tay cái, hơi dùng m t chút l nh c l p t c t ngón cái c a n Chung Thiêm truy n kh p toàn b ñau ñ n n i anh không th không buông tay. i có thân i, tay ñ t c, ñau cánh tay,

Nhìn ánh ñèn sáng trưng chi u lên nh ng ngư i ñàn ông ñang vây quanh, n Chung Thiêm c m th y m t c m giác th t b i, gi ng như ñang trong tuy t b ngư i ñón ñ u d i cho m t ch u nư c l nh. Anh oán h n mà c n răng: "Di p Chính Th n, anh ñ ng tư ng r ng c có quy n có ti n là có th mu n làm gì thì làm, mơ tư ng t i v s p cư i c a ngư i khác…Anh ñ ng quên, các anh còn có toà án quân s ." Tuy là nói như v y, trong lòng n Chung Thiêm hi u rõ ràng, câu này ñ i v i Di p Chính Th n căn b n không có b t c uy hi p nào. Th gi i này chính là s th t như v y, ñàn ông có quy n th mu n th nào ñ u ñư c, anh ta có th cao cao tr nh thư ng, có th gi m lên t tôn c a ngư i khác. V s p cư i thì làm sao, k c ñã là v , Di p Chính Th n mà mu n, s làm cho mình có th quang minh chính ñ i mà nh n ñư c. Qu nhiên, ñ i v i uy hi p c a anh, Di p Chính Th n ngo nh m t làm ngơ, anh cúi ñ u s a sang l i v t áo."N u tôi nh không l m, thư ký n v a m i trên bàn rư u ñã nói: Hi n t i ñ i v i anh, không có gì so v i ngư i yêu quan tr ng hơn. Tôi mu n h i m t câu, n u... không ph i là hi n t i thì sao?" "L i này c a anh có ý t gì?"

"V i tôi mà nói, B c Băng so v i cái gì ñ u quan tr ng hơn c , m c k là quá kh , hay là hi n t i. Ch c n cô y có th tr v bên c nh tôi, tôi s ch p nh n tr giá b t c giá nào." Di p Chính Th n d ng m t chút, nói ti p: "Thư ký n, anh là ngư i thông minh, ý c a tôi anh ch c là hi u ñư c." "Anh không c n l i si tâm v ng tư ng, cô y không có kh năng l i quay l i bên c nh anh." n Chung Thiêm hoàn toàn không ñ ý t i ám ch c a anh, tr m gi ng nói: "Tôi không bi t hai ngư i t ng có quá kh như th nào nhưng cô y ñã nói anh căn b n không ñáng ñ cô y yêu!" "Tôi không ph nh n, tôi lúc trư c là làm thương t n cho cô y." Ng ñi u Di p Chính Th n nghe th y vô cùng chân thành: "Trong lúc Nh t B n, th i gian chúng tôi yêu nhau, ñó là m y tháng trong ñ i này tôi th y vui sư ng nh t. Sau ñó b i vì hi u l m, cô y m i xa cách tôi..." Tuy r ng vi c này, n Chung Thiêm cũng s m ñã ñoán ra, anh cũng v n bi t trong lòng B c Băng có m t ngư i ñàn ông, ñ n nay không th quên ñư c, nhưng l i nói này t trong mi ng m t ngư i ñàn ông như Di p Chính Th n nói ra v i ng ñi u cô ñơn, anh v n còn có chút kinh ng c."M c k hai ngư i ñã tr i qua th nào, dù sao cũng là chuy n ñã qua, cô y hi n t i là v s p cư i c a tôi." "Tôi hi u, nay hai ngư i ñã có hôn ư c, tôi mà hoành ñao ño t ái th t s là vô lý. Th nhưng tôi thích B c Băng, th c tình thích, m y năm nay, tôi v n không b xu ng ñư c ño n tình c m này..." Di p Chính Th n th dài."Th ng th n mà nói, n u tôi mu n B c Băng tr l i bên c nh tôi, có vô s phương pháp, nhưng tôi không mu n làm cho cô y khó x , l i càng không mu n cô y áy náy ñ i v i anh... Cho nên tôi m i tìm anh, ch c n anh nguy n ý r i ñi, làm cho cô y yên tâm tho i mái tr l i bên c nh tôi, vô lu n yêu c u gì, tôi ñ u có th ñáp ng anh." n Chung Thiêm th a nh n, trong nháy m t, anh qu th t nghĩ t i ti n ñ c a b n thân. Sau ñó, anh nh t i th t nhi u chuy n, nh t i ngư i thi u n thích ng i dư i tán cây du già mà cư i, nh t i ngày l t t nghi p c a anh, cô c ngư i ñ m ñìa m hôi ch y ñ n chúc m ng anh, cũng nh l i cô ng i dư i g c cây du già v i ánh m t tuy t v ng…Còn nh c b dáng cô khi m c áo cư i. Anh và cô t ng có r t nhi u k ni m ñ p, n u m t cô, nh ng k ni m ñó s tr thành bi thương vĩnh vi n không quên ñư c.

Nhưng là anh cũng nh ñ n cái ñ ng h kia cô không ch u b ñi, phía trên dây có kh c rõ ch "Th n", m c dù cô ñã ñ ng ý g cho anh, cũng v n kiên quy t không ch u ñ i ñ ng h khác, mãi cho ñ n lúc cái ñ ng h kia b rơi v nát. ð ng h b v , ñã ñánh m t, ch "Th n" kia li u có v không? Anh không bi t. Ng n ng n vài giây do d , anh ñã quy t ñ nh. Cái gì cũng có th dùng ñ trao ñ i l y ti n ñ c a anh, duy ch có tình c m là không ñư c. "Tôi s không b cô y!" n Chung Thiêm c m th y c tuy t c a mình là kiên ñ nh vô cùng, nhưng anh không bi t r ng Di p Chính Th n ñã t ng h c tâm lý h c, trong vài giây ng n ng i suy tư này, ngư i nào ñó xem ra cũng không ph i là quá kiên ñ nh. N u là tình yêu kiên ñ nh chân chính, m t giây cũng không c n lo l ng, còn n u tình yêu không kiên ñ nh, ch c n ñ y nh nhàng, là có th s p xu ng... Di p Chính Th n nhíu mi, dư ng như t h i có mu n cho ngư i khác mà ch a l i chút ñư ng s ng, ch a chút tôn nghiêm hay không. n Chung Thiêm ngư c l i như không kh ng ch ñư c, l nh lùng mà c nh cáo anh: "Tham mưu Di p, tôi không c n bi t gi a hai ngư i ñã t ng x y ra chuy n gì, nhưng m i anh nh k , B c Băng là v c a tôi, t nay v sau ngư i ñàn ông có th cùng giư ng cũng g i v i cô y cũng ch có th là tôi!" Di p Chính Th n luôn luôn không ph i là m t ngư i xúc ñ ng, h u h t v i tình hu ng nào ñ u có th kh ng ch ñư c tâm tình c a mình, nhưng hi n t i, anh th t s b b n ch “cùng giư ng cùng g i” ch c gi n. Cho nên ngay ñ n lúc n Chung Thiêm xoay ngư i chu n b bư c ñi, Di p Chính Th n n ng n mà m m cư i."Thư ký n có nh hay không l n trư c lúc chúng ta ăn cơm, B c Băng m i tôi truy n th cho anh chút kinh nghi m... B o cô y s có ích l i vô cùng."

n Chung Thiêm không rõ anh ta có ý t gì, th t s nh l i, y hi nh l i tình c nh ngày ñó, cũng nh rõ bi u tình c a Di p Chính Th n lúc y th c c ng ng c, cơ h t hàm răng mà n n ra m y ch : ñ o lí ñ i nhân x th . Anh ñ ng l i, ch ñáp án, th nhưng anh ch ng th nghĩ r ng ñáp án anh ch l i là l i nói h t s c ám mu i c a Di p Chính Th n: "Kỳ th t, có chút kinh nghi m là không th truy n th ... ðàn bà ñ u th c c m tính, có m t s vi c, ch có làm cùng v i ngư i ñàn ông mình thích thì m i khoái ho t..." n Chung Thiêm ñ t nhiên xoay ngư i, gi ng như n i ñiên giơ n m tay ñ m lên m t anh ta ñ n m t lý trí. Ai ng n m ñ m v a giơ lên ñã b Di p Chính Th n gi ch t l i, không th nhúc nhích. Di p Chính Th n v n ñang th n nhiên mà cư i: "Tôi có th làm cho cô y khoái ho t, b t c ngư i ñàn ông nào cũng không làm ñư c..." "Anh!" Anh gi n ñ n run c ngư i, trong cơ th rư u gi ng l a, ñ t cháy toàn thân anh. Anh cũng không ph i là m t ngư i ñàn ông b o th , không c n bi t B c Băng cùng ngư i ñàn ông khác ñã t ng tr i qua nh ng gì. Nhưng khi v s p cư i cùng ngư i ñàn ông có quan h dây dưa rõ ràng x y ra trư c m t, ñây là ñi u không có b t c ngư i ñàn ông nào ch u n i. ði u càng làm cho anh không ch u n i là câu nói kia: "Vi c ch có cùng làm v i ngư i ñàn ông mình thích thì m i khoái ho t..." ðính hôn ñã m y tháng qua, cô y ngay c ch ch m vào ñã c tuy t, kh i c n nói thêm v b t c hành ñ ng thân thi t nào. Anh yêu cô, tôn tr ng cô, anh cam tâm tình nguy n ch ñ i cho ñ n ñêm tân hôn...Nhưng trong lòng anh hơn ai h t s bi t r ng: m t cô gái lo n ý tình mê khác h n v i m t cô gái ñang có v b t ñ c dĩ. Nhưng anh không cam lòng li n như v y mà nh n thua, ch ñ i ba năm, r t c c có th ñem nh n kim cương ñeo vào ngón tay cô, anh không th không t ph c b n thân mình vì ñã không d dàng buông tay. Anh t g t b n thân mà nghĩ r ng có l là Di p Chính Th n chính là t nguy n, có l Di p Chính Th n ñã làm chuy n gì ñó làm cho cô không th

tha th ñư c cho anh ta, cô m i có th r i b ñi. Có l cô căn b n không mu n quay l i cùng m t ch v i Di p Chính Th n, còn m i th ch là chút k ni m khó quên mà thôi.... Nhìn n Chung Thiêm gi n d r i ñi, Di p Chính Th n âm th m l c ñ u, anh g n ñây năng l c ki m ch c a b n thân càng ngày càng kém. *** Ti n ñ không có, t tôn không có, n Chung Thiêm nghĩ r ng anh còn có ngư i con gái mình yêu, lúc anh c n s an i nh t, cô nh t ñ nh s ñem l i cho anh m t cái ôm m áp, ôn nhu. Anh nghĩ r ng ch c n B c Băng còn s không thua th m h i. bên c nh, không có b anh, anh

Nhưng mà, anh sai l m r i, sai l m h t th y. Khi nhìn th y thu c tránh thai t trong túi c a B c Băng rơi ra, anh m i hi u ñư c cái ý tư ng l a mình d i ngư i c a mình bu n cư i ñ n c nào. "Truy n th nhi u kinh nghi m... làm cho cô ñư c nhi u l i ích vô cùng." "Có m t s vi c, ch có làm cùng ngư i ñàn ông mình thích m i khoái ho t..." "Tôi có th làm cho cô y khoái ho t, không có b t c ñàn ông nào làm ñư c..." Gi này kh c này, nh l i l i nói c a Di p Chính Th n, anh c m th y phát ñiên lên, m i ph n n b d n kín dư i ñ y lòng trong nháy m t b c phát ra, anh ñánh m t lý trí mà ra tay tát cô. ð n khi anh nhìn th y B c Băng ngã trên m t ñ t, cái trán va ch m mà ch y máu, anh m i ý th c ñư c mình ñã làm cái gì. Nhưng mà, thương t n ñã không th vãn h i, cũng gi ng như thu c tránh thai cũng ñã u ng, m i th ñ u là s th t, không thay ñ i ñư c.

Su t c ñêm, n Chung Thiêm ng i tay vùi vào tóc mình.

trên gh dài ngoài c a b nh vi n, hai

Lúc này ñây, anh hoàn toàn ch còn hai bàn tay tr ng, ngay c ngư i con gái mình yêu cũng hư ng v s ôm p c a ngư i ñàn ông khác, tâm tình c a anh hi n nay ch có th hình dung b ng nh ng t ng : ph n n , oán h n, bi thương… Anh c m th y mu n t sát, l p t c mà ch t ñi. Sáng s m, th nh tho ng có ngư i ra vào, ñ u nhìn anh b ng ánh m t khó hi u. n Chung Thiêm mi n cư ng nâng cao tinh th n, ñi v nhà. V a m i ñi ñ n ñ u ph , anh li n nhìn th y xe c a Di p Chính Th n t trong ti u khu ñi ra, d ng l i bên ñư ng. Không bao lâu sau, m t ngư i ñàn ông ñi t i, Di p Chính Th n xu ng xe ñi qua. n Chung Thiêm c m th y ngư i ñàn ông kia th t quen m t, nhìn thoáng qua ñ t nhiên nh t i anh ta tên là Tr nh Vĩ. Ngay ngày ñ u tiên lúc anh b ñưa ñ n thành ph Lăng Châu ñ cách ly ñi u tra, Tr nh Vĩ là ngư i ñ u tiên nói chuy n v i anh. n Chung Thiêm l n n a gi i thích r ng v án cùng v i anh không có liên quan, anh ch làm t t b n ph n công vi c c a mình. Tr nh Vĩ nhưng l i nói v i anh: v án này ñã chính th c ñi u tra giai ño n ñ u, m c k cho v án này có liên quan ñ n anh hay không, anh v n ph i ph h p ñi u tra, bi t cái gì ñ u ph i khai ra. n Chung Thiêm hi u l i d n dò này có nghĩa là t chuyên án s không th anh ngay, mà còn giam c m thêm m t th i gian. Vài l n anh ñã dò h i, ñi u tra viên ñ u tr l i v i anh r ng: m i ngư i bi t anh vô t i, nhưng là c p trên v n mu n ñi u tra rõ ràng... Hi n t i, th y Di p Chính Th n cùng Tr nh Vĩ g p nhau v a nói v a cư i, n Chung Thiêm ñ t nhiên hi u ra m i chuy n, h t th y ñ u có nguyên nhân. B n h c ý giam anh l i m c ñích ch y u là ñ cho Di p Chính Th n có cơ h i hoành ñao ño t ái.

Nay, bi t ñư c m i chuy n c a mình cho t i hôm nay ñ u là do Di p Chính Th n ban t ng, n Chung Thiêm r t cu c không kh ng ch n i s ph n n c a mình, ñi v ngã tư ñư ng, nói rõ ràng v i Di p Chính Th n. Di p Chính Th n ñ y anh ra, th y xung quanh không ít ngư i t t p vây quanh, bình th n s a sang l i áo qu n, ñ n g n anh hơn nói."Thư ký n, anh ñ ng không bi t lư ng s c , tôi ñánh nhau còn nhi u hơn so v i anh vi t báo cáo. Trư c m t ngư i già tr em, tôi cho anh chút m t mũi, anh ñ ng t rư c l y nh c nhã." "Di p Chính Th n, anh r t hèn h , anh rõ ràng hãm h i tôi..." "Tôi hãm h i anh thì th nào? Anh có th tr thù tôi sao?" Di p Chính Th n l i g n sát anh hơn m t chút, h gi ng nói ñ ch mình anh có th nghe th y: "Tôi nói th t cho anh bi t, tôi không ch có sai ngư i ñem anh giam l i, còn sai ngư i ñưa tin t c gi , nói anh tham ô công qu , ch ng c vô cùng xác th c, có th b x t hình. Anh có bi t hay không, v s p cư i c a anh vì c u anh mà ñi kh p nơi c u ngư i... Tôi mư n cơ h i này, sai ngư i l a cô y ñ n phòng t ng th ng trong khách s n, cư ng chi m cô y... Cô y vì c u anh, không th không nh n... Còn có, ñêm qua, cô y vì c u tôi giúp anh quay v công tác t i văn phòng thành ph , ñã ñ ng ý g cho tôi..." n Chung Thiêm khó có th tin mà tr n m t, c ngư i như lâm vào tr ng thái h n ñ n, ch th y Di p Chính Th n trư c m t ñang cu ng v ng cư i, khuôn m t không ng ng phóng ñ i, không ng ng v n v o. "ðúng, thi u chút n a quên nói cho anh, t i hôm qua trong lúc cô y ng trong lòng tôi, luôn luôn mà g i tên anh, l i càng không ng ng nói: Chung Thiêm, em li u có th làm gì cho anh?" Di p Chính Th n l y t trong túi ra cái nh n kim cương, ñưa ñ n trư c m t anh."Tôi th t s không rõ, lo i ngư i vô d ng như anh có cái gì ñáng giá mà cô y c khăng khăng m t m c vì anh..." Anh r t c c th y h ng m t, kéo c áo c a anh ta mà nói: "Anh là ñ c m thú." "ðúng v y, cô y cũng luôn nói tôi là ñ c m thú, có ñôi khi còn không b ng c m thú…th thì làm sao? Ít nh t tôi là toàn tâm toàn ý ñ i v i cô y, vì cô y thì cái gì cũng có th làm. Anh có th y v y không?" Di p Chính Th n ñ y anh ra, quay ngư i ñi v phía xe.

Lúc này, l i có m t chi c xe d ng l i ngay ven ñư ng, lái xe l i là ngư i quen c a n Chung Thiêm, m i ti n lên h i anh ñã x y ra chuy n gì, có c n giúp ñ hay không? ð u óc n Chung Thiêm nóng lên, xông lên xe, g t gao ñ p vào chân ga... Xe v a m i kh i ñ ng, t c ñ cũng không nhanh, Di p Chính Th n nghiêng ngư i m c a xe ra cũng th y rõ anh lái xe hư ng v mình. Th nhưng anh ta không có tr n, t a như cho r ng anh không dám ñâm vào. Ng n ng n trong vài giây, m i chuy n ñ u x y ra quá nhanh, ch t i lúc n Chung Thiêm nghĩ ñ n h u qu , ñ n lúc li u m ng phanh ñư c xe thì Di p Chính Th n ñã b ñâm... *** V a lên xe c u thương, Tr nh Vĩ li u m ng l c ñ u, "Th t là, ph n ng c a chú sao l i ch m như v y, th y h n lái xe ñâm chú sao l i không tr n." Di p Chính Th n c n răng n vào trư c ng c mình, cái trán ñ y m hôi h t "Nói th nào em cũng ño t v s p cư i c a h n…ð h n x ít gi n cũng ñúng." "Chú không s h n ñâm ch t chú?" "T c ñ như th làm sao mà ch t ngư i." Di p Chính Th n l i ch m rãi nói:"Lát n a anh ñi qua c c c nh sát nói cho h n, n u không mu n ng i tù, c làm theo l i em nói." Tr nh Vĩ h l nh m t ti ng."Không ph i ch là m t ngư i con gái, c tr c ti p nói cho cô ta bi t: chú mu n cô y, ñi cũng ph i ñi, không ñư c cũng ph i ñi, không ph i là ñã xong chuy n. Xem xét chú mày t n h t tâm cơ, l i còn làm cho chính mình không s ng mà mu n ch t.!" "Ai, n u cô y d dàng khu t ph c như v y, ba năm trư c ñây em ñã thu ph c xong r i, còn ph i ch ñ n lúc có ch ng s p cư i m i quay v cư p." Nói ñ n này ñ tài, trên m t Tr nh Vĩ l ra v áy náy."Chuy n này nói ñ n cùng v n là trách anh. Anh không giúp chú coi ch ng cô y, làm cho ngư i khác th a cơ mà nh y vào..."

Di p Chính Th n l c ñ u, b ng nhiên nh t i cái gì, cau mày nhìn v phía Tr nh Vĩ: "Anh, anh ph i nói th t v i em... V án này, n Chung Thiêm không b can thi p ñúng không? Anh có ph i là vì giúp em m i..." Tr nh Vĩ l nh lùng mà tr ng anh, v m t ra b chính khí:"Anh là lo i ngư i dùng quy n tư l i sao! Anh làm vi c luôn luôn theo l ph i, công b ng, thi t di n vô tư..." Anh còn ñang t qu ng cáo b n thân, xe c u thương xóc lên m t cái, Di p Chính Th n ñau ñ n hét lên. Tr nh Vĩ r ng to v i lái xe: "Anh có bi t lái xe hay không th ? " R ng xong, l i cúi ñ u nhìn v m t tái nh t c a ngư i b thương."Anh nói chú có cái gì t t ñâu, b nh vi n Nhân dân g n như v y, chú ch t s ng không ñi, chú ñây không ph i là t ch u t i sao." Di p Chính Th n cong lên khóe mi ng, sóng m t d u dàng."Cô y nói em không th b thương…Em s cô y khó ch u..." Tr nh Vĩ nh n không ñư c mà ch i th ."Th t là, anh làm sao mà l i quen chú nh !"

---Toàn Văn Hoàn---

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.