HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TIỂU LUẬN
Chuyên đề: Quy luật mâu thuẫn &

Mâu thuẫn giữa nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
Giảng viên:
Sinh viên thực hiện: Lớp :

Nguyễn Hồng Vân
Nhóm V L10CQVT03-B

NỘI DUNG CHÍNH

1

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập Mâu thuẫn giữa nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

2

Quy luật mâu thuẫn
Mặt đối lập
Là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính,

những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược
nhau tồn tại một cách khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy

Quy luật mâu thuẫn
Mâu thuẫn
Là sự liên hệ tác động lẫn nhau của các mặt đối lập. Mỗi

mâu thuẫn là một cặp đối lập trong một sự vật vừa thống nhất
với nhau vừa đấu tranh với nhau. Phân loại mâu thuẫn: » Bên trong và bên ngoài. » Cơ bản và không cơ bản. » Chủ yếu và thứ yếu. » Đối kháng và không đối kháng.

Quy luật mâu thuẫn
Sự thống nhất của các mặt đối lập
Chỉ sự liên hệ chặt chẽ, quy định, ràng buộc lẫn nhau của

các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại cho
mình. Không có mặt này thì cũng không có mặt kia và ngược lại.

Quy luật mâu thuẫn
Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
Là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định

lẫn nhau, sự chuyển hoá lẫn nhau của các mặt đối lập.

Quy luật mâu thuẫn
Nội dung
• Sự tác động qua lại, sự đấu tranh của các mặt đối lập quy định

tất yếu sự thay đổi của các mặt và làm cho mâu thuẫn phát triển.
• Lúc đầu, mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản. Nhưng càng

về sau, sự khác nhau ngày càng phát triển đi đến đối lập.
• Khi xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa cho nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Thể thống nhất cũ được

thay thế bằng thể thống nhất mới, sữ vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời.

Vận dụng quy luật trong thực tế

Mâu thuẫn giữa nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Nền kinh tế độc lập tự chủ
Khái niệm
Là một nền kinh tế phát triển toàn diện, có khả năng tự

thỏa mãn những nhu cầu mọi mặt của đời sống xã hội, của an
ninh, quốc phòng và quá trình tái sản xuất; không bị lệ thuộc vào bên ngoài cả từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, để có

thể vận hành một cách bình thường và bảo đảm được nền tảng
cho việc duy trì an ninh quốc gia.

Nền kinh tế độc lập tự chủ
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Là nền kinh tế có khả năng thích ứng cao với những biến

động của tình hình quốc tế và ít bị tổn thương trước những
biến động đó; trong bất cứ tình huống nào nó cũng có thể cho phép duy trì được các hoạt động bình thường của xã hội và

phục vụ đắc lực cho các mục tiêu an ninh, quốc phòng của đất
nước.

Mâu thuẫn
• Hội nhập tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây

dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đổi mới công nghệ sản xuất,
nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, vốn đầu tư từ nước ngoài gắn với những điều kiện nhất định, nên nước nhận đầu

tư đã phần nào bị chi phối, bị khống chế về kinh tế, chính trị
bởi chủ đầu tư. Và từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn bên ngoài, nước nhận đầu tư mất tính độc lập.

Mâu thuẫn
• Khi hội nhập, hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ bị bãi

bỏ dần, các công ty được tự do cạnh tranh bình đẳng trên
toàn thế giới. Lúc đó, ở những nước kém phát triển, sức cạnh tranh yếu nên hàng hoá ngoại nhập chiếm lĩnh thị

trường nội địa, nền kinh tế bị lệ thuộc vào nước ngoài. Dẫn
đến nước yếu thế trong cạnh tranh sẽ bị mất quyền tự chủ.

Mâu thuẫn
• Khi hội nhập quốc tế, các quốc gia thành viên phải áp dụng và

thi hành hệ thống luật pháp quốc tế, các quan hệ tuỳ thuộc lẫn
nhau giữa các nền kinh tế quốc gia sẽ phát triển. Do đó, độc lập, tự chủ về kinh tế chỉ mang tính tương đối.

Mâu thuẫn
• Những nước nghèo bị áp đặt những quy định từ những nước

lớn. Nếu không tạo ra được một thiết chế kinh tế thích hợp,
không có khả năng cạnh tranh và hội nhập thì trở thành nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cho các nước phát

triển, thành nơi tiếp nhận các công nghệ lạc hậu hoặc thải loại,
thành nơi mà các nước phát triển chuyển giao ô nhiễm dưới cái vỏ bọc chuyển nhượng hay viện trợ công nghệ, nghĩa là thay thế sự phụ thuộc này bằng một sự phụ thuộc khác.

Mâu thuẫn
• Phân công lao động ngày càng trở nên sâu sắc là hệ quả tất yếu. Bởi vì khi chưa tham gia hội nhập, mỗi quốc gia gần như đều tự cung tự cấp, phải làm ra cả những cái mà mình không có thế mạnh; còn khi tham gia hội nhập, mỗi quốc gia sẽ chỉ sản xuất ra một số loại hàng hoá nhất định có tính chuyên môn cao để trao đổi với các quốc gia khác, ai mạnh mặt nào sẽ khai thác triệt để mặt đó. Tức là có mối liên hệ phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau giữa các quốc gia.

Giải quết mâu thuẫn
• Phải đảm bảo lợi ích phát triển của quốc gia ở mức cao nhất có thể được. • Sức cạnh tranh của nền kinh tế mỗi nước phải được cải thiện và tăng dần.

• Mỗi quốc gia phải có khả năng ứng phó có hiệu quả với những biến đổi chính trị, kinh tế, xã hội… từ bên ngoài.

SINH VIÊN THỰC HIỆN
• Lê Khánh Ninh • Trần Văn Toàn • Nguyễn Xuân Trường • Phùng Thị Bích Thảo • Đỗ Xuân Đông