KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1. Hòa tan 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg và Al bằng dd HNO3 dư thu được 1,12 lít hỗn
hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 21,4 (không tạo muối NH4NO3)Tính khối
lượng hỗn hợp muối thu được
A. 5,69g. B. 5,2g. C. 5,7g. D. 5,8g.
Câu 2. Cho m gam kim loại hòa tan vừa đủ trong 500 ml dd HNO3 (khôngkhí) làm khô dd
thu được m + 21,7 g muối. ***g độ HNO3.. tạo
A. 0.75 M. B. 0.8 M. C. 0.7M. D. 0.9M.
Câu 3. Hoà tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02
mol NO. Khối lượng Fe bị tan:
A. 0,56g. B. 1,12g. C. 1,68g D. 2,24g.
Câu 4. Cho 11g hỗn hợp Fe, Al tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 0,3 mol khí NO.
% khối lượng Al.
A. 49,1%. B. 50,9%. C. 36,2%. D. 63,8%.
Câu 5. Cho Fe dư phản ứng với dd HNO3 loãng 0,04 mol thấy có khí NO (sản phẩm duy
nhất). Khối lượng muối thu được:
A. 2,42g. B. 9,68g. C. 2,75g. D. 8g.
Câu 6. Hòa tan hết 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dd HNO3 rồi cô cạn và nung nóng đến
khối lượng không đổi thì thu được chất rắn nặng:
A. 4,26g. B. 4,5g. C. 3,78g. D. 7,38g.
Câu 7. Cho m gam Cu phản ứng hết với dd HNO3 thu được 8,96 lít hh khí NO và NO2
(đktc) có khối lượng là 15,2g. Giá trị m là:
A. 25,6. B. 16. C. 2,56. D. 8.
Câu 8. Hòa tan hết 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dd HNO3 rồi cô cạn và đun nóng đến
khối lượng không đổi thì thu được chất rắn nặng:
A. 4,26g. B. 3,78g. C. 4,5g. D. 7,38g.
Câu 9. Cho 0,8 mol Al tác dụng với dd HNO3 thu được 0,3 mol khí X (không có sản phẩm
khác). Khí X là:
A. NO2 B. NO C. N2O D. N2
Câu 10. Hoàn tan 7,68 gam kim loại M (hóa trị n) vào dd HNO3 vừa đủ thu được 1,792 lít
khí NO. Kim loại M là:
A. Fe. B. Cu. C. Zn. D. Al.
Câu 11. Hòa tan mg Al vào dd HNO3 loãng dư thu được 0,224 lít khí NO và 0,336 lít N2O
(đktc). Khối lượng Al đã dùng:
A. 1,35. B. 13,5. C. 0,27. D. 2,7.
Câu 12. Hòa tan hết 35,4 g hỗn kim loại Ag và Cu trong dd HNO3 loãng dư thu được 5,6
lít khí duy nhất không màu hóa nâu trong không khí. Khối lượng Ag trong hỗn hợp
A. 16,2g. B. 19,2g. C. 32,4g. D. 35,4g.
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam đồng bạch (hợp kim Cu – Ni) vào dd HNO3 loãng dư.
Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,09 mol NO và 0,003 mol N2. Phần trăm khối
lượng Cu trong hỗn hợp
A. 74,89% B. 69,04% C. 27,23% D. 25,11%
Câu 14. Hòa tan 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dd HNO3 dư thấy thoát ra 0,04 mol khí
NO duy nhất. Khối lượng của Fe và Mg là:
A 0,56 g Fe và 0,24 g Mg B. 1,12 g Fe và 0,72 g Mg C. 1,68 g Fe và 0,48 g Mg D. 1.68 g
Fe và 0,72 g Mg

12 g. Cũng lượng hh kim loại trên tác dụng với dd HNO3 loãng thu được 1. 64. 0. NO tỉ khối so với H2 là 19. 5.4g Cu hòa tan hoàn toàn trong dd HNO3.8. 15. Mn D.84 g. Hòa tan hết 4.38%. 4. Hòa tan hoàn toàn 3.59 gam.8 g hỗn hợp Cu. C.12 B.8g hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dd hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc. 0. C. 3. 4. 6. B. 32. D. 2.25mol khí NO duy nhất.59g. Câu 18. a = 1.56 g .431 g hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dd A và 1. Câu 25. D. 0.58%. Sau phản ứng thu được 10. V = 80 ml B. Câu 16. 5. Cho 6. 22.76%. 14. 0. Fe trong dd H2SO4 loãng thu được 8. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được V lít hh (đktc) A. Giá trị của V là: A.96. Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí ( đkc) gồm NO. Số mol HNO3 phản ứng là: A. Ca D.24. Cu vào dd HNO3 thu được 1.04.72.376.45 gam hỗn hợp X (Mg. nóng thu được dd X và 3.6. Tỉ khối của X so với H2 là 19.75g.45%. Giá trị của a và V là: A.55g. C. B. a = 0. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là A. B.24 lít SO2 . Zn.76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất) đkc và dd Y. 3. 85.1 C. D. M là: A. 8. 27. Cho m1 (g) bột Fe tác dụng với 1 dd chứa 1 mol HNO3 đun nóng.568 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hai khí đều không màu có khói lượng 2.48. Câu 26. Phản ứng xảy ra hoàn toàn giải phóng ra 0. Khối lượng muối thu được. Cô cạn Y thu được m gam muối. nóng.12 lít khí (đktc) hh NO2. 0. Fe.08 D. V = 56 ml D.584 lít SO2 (đktc). Al C. Fe.81g kim loại M. trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí. Câu 27. C. 29.36 lít khí SO2 ( đkc). Be B.008 lít SO2. 48.Câu 15. 39. Giá trị m là A.5 gam hỗn hợp này trong dd H2SO4 đặc dư thu được V lít khí. A. Hòa tan 0. NO2 và dd Y chứa 2 muối và axit dư. 57.3M trong môi trường axit.48. 79. Al) bằng dd HNO3 loãng dư thu được 25.75g.59 mol Câu 20. Sau phản ứng còn lại 1 g kim loại.39 mol C. 68.464 lít H2 (đkc). a = 1.14 Câu 19.92g. B.52g. Mg. 0.96 lít khí (đkc) nếu hòa tan 5.95g. 0.584. Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn X. B. nóng thoát ra 1. D. 39. D. Hoàn tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe.49 mol D. Al C. Câu 17. Dd A có khả năng làm mấy màu hoàn toàn 10 ml dd KMnO4 0. Hòa tan 11 gam hỗn hợp Al.25g. 5.08 lít khí NO2 và 2. Cu Câu 24. 8. 0.36. C. C. khuấy đều.016.55g hh Fe và R (II) bằng dd HCl dư được 2. Hòa tan hoàn toàn 4. Hòa tan hoàn toàn 14. Fe B. D. 75. Hòa tan hh gồm Mg. Al.792 lít khí NO (đktc). Hòa tan hoàn toàn 9. C. m1 có giá trị là: A. D. 35. 2. Ag Câu 23.29 mol B.448 lít khí NO ( đkc) đồng thời thu được dd A. có hóa trị n không đổi vào dd H2SO4 đặc.6g kim loại R trong H2SO4 đặc. Cu. Kim loại R và % về khối lượng là: A. R là: A.4 gam. B. Cho từ từ a gam sắt vào V ml dd HNO3 1M khuấy đều cho đến khi tan hết thấy thoát ra 0. a = 0. B. Cho 8. Fe hòa tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng thoát ra 3. V = 60 ml Câu 21.6. Câu 22. V = 80 ml C. Giá trị V A.

D. Câu 28. Cũng cho m gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thì thấy thoát ra V lít khí (đkc) khí N2O.6g.224 lít NO (đktc) và dung dịch A. Giá trị của V là: A.5g B. 2. A. 135g. 4. 18. D. 18g. Khối lượng muối nitrat thu được bằng 159.344 lít. 140g.2g. Khối lượng Fe trong hỗn hợp: A. D. 0. D. không xác định được Câu 36. Tính khối lượng muối trong dd Y. 21. Khi hòa tan kim loại R vào dd H2SO4 loãng và HNO3 thì thu được H2 và NO có V bằng nhau ở cùng điều kiện.672 D. 16.36 lít. 1. D. Fe. C. 145g.08g Ag. 0.6 g bột Fe trong bình oxi thu được 7. B. D. 20g C.36 lít khí H2 (đkc).84 g Cu. Để trung hòa axit còn dư trong trong dịch A cần 60 ml dung dịch NaOH 2M.6 gam hỗn hợp X gồm Fe. Câu 31.1 mol FeO tác dụng với dd H2SO4 thu được dd X. nóng thì thu được 0. 0. C. C. Hòa tan 3. Cho Clo qua ống sứ chứa m gam Fe2O3. 0. OXIT TÁC DỤNG VỚI AXIT Câu 32. 1.672 lít. Fe3O4 D. Cu. Câu 29.448 lít. Cho từ từ luồng khí Clo qua dd X đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam muối khan. B. C. Câu 39.28 g Cu.2g hh X gồm Fe và 3 oxit kim loại. 72. 22.24 lít. Kết quả khác. Nung đến hoàn toàn 0.Phần 2: Hoàn tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít khí không màu hóa nâu trong không khí (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). 4.(đktc).04g.7g. Để hòa tan A bằng dd HNO3 (đặc. 3. Hòa tan X bằng HNO3 đặc. Câu 30. Giá trị của V: A. 0. B. Al.224 B. C. 0. 0. Hòa tan 23. Công thức của oxit sắt là A.6g. Câu 38. đun nóng.76g.72 g Ag.Phần 1: Cho tác dụng với HCl dư thu được 3. 4. Hòa tan hoàn toàn 49. Cho 0.16 g Ag.344 lít (đkc).25. B.01 mol O2 thu được chất rắn A. 23. Đốt cháy 5. 5.896 lít. Câu 37.46 g Cu.783 lít khí ( đkc). 1. Sau một thời gian ta thu đuợc 5.21% khối lượng muối sunfat. Cho m gam một kim loại oxit sắt tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch HNO3 1M thu được 0. B. B. NO2 có tỷ khối so với hidro bằng 19. Cho m gam Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng tạo 1.75g D. A. B. D. FeO.4g. 1. 2. . C. B. B.032 lít. Câu 35. Giá trị của V là: A. 2. 0. 18. Fe3O4. 0. 5. Mg.6g. Khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp A là: A. Fe3O4 và Fe còn dư. 150g.05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0.92 g Cu. 11.224 lít.2 lít. C. Cho 0.672 lít. D. B.96 lít SO2 ( đkc) .5g Câu 34. 4. Giá trị V: A. 0.448 C. Tính a.14. Tính giá trị m. Câu 40. A. 1. D. C.18.4 lít.016 Câu 33. 24g. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch HNO3 thu được V lít hỗ hợp khí B (ở đktc) gồm NO. C. 18. nóng) thì số mol HNO3 tối thiểu là: A. FeO B.2g. Một hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg và Al được chia làm 2 phần bằng nhau. . Fe2O3 C. 8. 0. 0. Fe2O3 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dd Y và 8.05 mol khí NO2 . 0.16. Cho 3 gam hỗn hợp Ag và Cu vào dd chứa HNO3 và H2SO4 đặc thu được 2.54 g Ag. . B. 0.36g hỗn hợp A gồm Fe2O3.2g Fe3O4 trong dd HNO3 vừa đủ sau đó cô cạn dd và nhiệt phân muối đến khối lượng không đổi được: A. R là: A.06 g MxOy (hóa trị M không đổi) trong HNO3 dư thu được 5.94 gam hỗn hợp B gồm NO2 và SO2 có thể tích 1.6g. D.22g muối.03 mol Fe3O4 tác dụng với HNO3 loãng thu được V lít NO (đktc). 2.

22 g C. 0. 28g D.4 M. 3. Đốt 3. Câu 41.52 g B.5 M. 0.72g.36 lít. Cho hh X tác dụng với dd HNO3 dư thu được V lít khí NO. Giá trị của m là: A.36 lít. m =7. 35. Cho 3. 232. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 bằng dd HNO3 thấy thoát ra 2. D. Câu 50. B. 42g C. 20g. NO2 và 5.48 lít. N2 và 5.2 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 15g chất rắn không tan gồm 2 kim loại. sau khi phản ứng kết thúc thu được 11. ***g độ mol/lít của dd HNO3 là: A. C. 12g. 2. Fe3O4. Khí X là: A. B.24 lít khí X đkc (sản phẩm khử duy nhất). Câu 45.57 B.56 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). NO và 10. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 dư thu được 1. m = 7.597 Câu 48. NO2 C.48 D. B.32 g Câu 51. 3.5 gam hỗn hợp Z gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Giá trị m: A. Cho 11. SO2. Cho m(g) hh Fe và Cu tác dụng với dd HNO3. 0. 1. V= 1. C. 49.61 C. Cho 5. 3. 3. 38.36 C. B.44 Câu 46. D. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 32. Đốt cháy hoàn toàn X và G cần V lít khí O2 ( đkc). 40g.22 C.8 B. Giá trị m là: A. N2O và 10. B. D. 0. Cô cạn dd X thu được m gam muối. A. 2.12 B.8. 2.49. Thể tích NO: A. m = 8. 2. 2. Giá trị m và V lần lượt là: A.36 gam Fe trong không khí được hỗn hợp 4 gam chất rắn.24 lít khí NO (đkc). 2.24 lít. Cho 18. Cho rắn M tác dụng với HCl dư giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại rắn G. Fe2O3. B.58 D.2. Giá trị m là: A.67g muối. Câu 44.5 M. V= 1. Nếu thay dd HNO3 bằng dd H2SO4 đặc nóng thì thu được khí gì? Thể tích bao nhiêu? A.09g. SO2. Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam chất rắn X. 4.08 .62 g D. m = 5. N2O MUỐI TÁC DỤNG VỚI AXIT Câu 52. H2 4.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X.12. Giá trị của V A. NO B. D.56 C. 43g Câu 49. không xác định được Câu 47.36 gam hỗn hợp Fe. 0. C. 160. Hòa tan hoàn toàn m gam hh này bằng dd HNO3 dư thu được sản phẩm khử duy nhất là 0. Hòa tan X vào dd HNO3 dư thu được 0. V= 1. 2.6 gam Mg tác dụng hết với dd HNO3 dư sinh ra 2. D.Khối lượng mol của MxOy. Công thức oxit NxOy và khối lượng của Fe3O4 là: A. 0.48g Fe bằng V lít khí O2 (đktc) thu được m(g) hh các oxit sắt và Fe dư.46 gam kim loại. V= 1.36g hh X gồm 3 chất rắn Fe.24 lít khí NO duy nhất (đkc) dd X và còn lại 1. 57g B. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dd H2SO4 đặc nóng được m gam muối. N2 D. Câu 43. Hòa tan hoàn toàn bột Fe3O4 vào 1 lượng dd HNO3 vừa đủ thu được 0.52g bột Fe trong oxi thu được 3g chất rắn X gồm FeO. H2.336 lít khí NxOy ở đktc. A.5g.92. C. Fe2O3. Tính giá trị V. Trộn 5. Fe3O4 và Fe dư. 2.68.36 g. C.008.22 B. D.4 g bột S rồi đun nóng ( không có không khí ) thu được hợp hợp rắn M. C.2 M .6g Fe tác dụng với oxi thu được 7. 153. Đốt cháy 4.896 D. 3.44 D.448 lít khí NO (đktc). 40. Nung 2.6 g bột Fe với 2. Hòa tan hết hh X vào dd HNO3 dư thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).73. 35. 24g. Câu 42. FeO. 3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2.

9g. Cho X tan trong HNO3 thu được 0. Zn C. Cho 6. Khối lượng Al đã dùng A. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dd HNO3 dư tạo thành 0. Giá trị của m: A.24 lít m = 8. to. C. Khử 32g Fe2O3 bằng khí CO dư. Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 0. Thổi khí CO qua m gam Fe2O3 nóng thu được 6.003mol FeS vào lượng H2SO4 đặc nóng dư thu được khí X. 62.2 g Câu 59.6g Cu kim loại.48 B. 1. Mg B.2 Câu 65. Hấp thụ X bằng lượng vừa đủ dd KMnO4 0. 0. 0.002 mol FeS2 và 0. Khử hoàn toàn 31.68 lít m = 8. 30. 61 D. 3. K D. Giá trị của . 282ml B.448 B. 24. 85 g. Dẫn từ từ từ V lít khí CO (đkc) đi qua ống sứ chứa lượng dư CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao.4 g C.77% B. Cho H2 đi qua ống sứ chứa a gam Fe2O3 đun nóng. 8. 182ml D. V = 6. Sản phẩm khí thu được cho vào bình nước vôi trong dư thu được a gam kết tủa. Rb Câu 57.7 g B.6 g D. 2.896 D. Giá trị a là: A.92 C. Khối lượng hh 2 oxit: A. 3.5g.16 mol NO2 (duy nhất).05M. D. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí X.2 g C. nóng thu được 0. 228ml C. 4. Hòa tan hoàn toàn A Trong HNO3 dư thu được 2. Khối lượng sắt thu được là: A. 7. M là kim loại: A. Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hh Fe3O4 và CuO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được 2. 59 C. V = 2. 19.2g hh X gồm 4 chất rắn.2 g D. Câu 58. toàn bộ khí sinh ra cho tác dụng với CuO. 23.785 mol khí NO2.02 Câu 62. X là: A.Câu 53. 1.22 D. V = 1. 23. 5. 60 B. Tính giá trị a.581 g Câu 63. A.46 D.36 lít m = 10.8 g B.04 C. Cho 12. 56.9 gam Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao tạo thành 9 gam H2O.448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). 17. 30 Câu 61. Cho V lít khí CO (đkc) qua ống sứ đựng 10 g Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp X. 4 g D.32g hh khí thoát ra cho đi vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 5g kết tủa. 7. Cho a gam Al tác dụng với Fe2O3 thu được hỗn hợp A.3% D. Giá trị của V: A.72 gam hỗn hợp gồm 4 gam chất rắn khác.9 g B.12 B.5% NHIỆT LUYỆN Câu 56. Sau phản ứng thu được 9.2 g C. Na B.34 Câu 60.24 lít khí (đkc) một khí không màu hóa nâu trong không khí.2% C. 0. 3. Mn (55) Câu 54. V= 3. 52.72 gam chất rắn X.9g kim loại X thuộc nhóm IA tác dụng với H2O.2 lít khí SO2 (đktc). Tính giá trị V và khối lượng hỗn hợp X. B. A. 8g.35 g Câu 64. Hòa tan X trong HNO3 đặc nóng thu được 0. Li C.224 C.125 g sunfua kim loại M có hóa trị II không đổi tác dụng hết với dd H2SO4 đặc. Cd (112) D. Hòa tan hết hh X bằng HNO3 đặc. % khối lượng của FeS có trong hh X: A.72 lít m = 18. Cho lượng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian người ta thu được 6. nóng thu được 11. Hòa tan hoàn toàn hh X gồm FeS và FeCO3 bằng dd H2SO4 đặc nóng dư thu được hh Y gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 27. V có giá trị: A. sau một thời gian thu được 5. 11.05 mol NO. dẫn khí X qua dd Ca(OH)2 dư thu được 4 gam kết tủa. 188ml Câu 55.

8g. 1.6 gam. B.2g. . Hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt có khối lượng 2. 8. D. Câu 66. 0.12g. 7. 8g.m: A. 6.2g.056g. 1g. Tính tổng khối lượng của Fe có trong X là: A. C. C. D. B. khí đi qua được hấy thụ bằng nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa. 2g. Cho khí CO dư đi qua X nung nóng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful