P. 1
Mau Phieu Can Bo Cong Chuc

Mau Phieu Can Bo Cong Chuc

|Views: 440|Likes:
Được xuất bản bởiphamduythanhlc2011

More info:

Published by: phamduythanhlc2011 on Jul 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------------------------------------------------
HI!" C#N $Ộ% C&NG CH'C% VI(N CH'C
)*+n, cho ph-n ./. 012n l3 h4 56 c7n 8ộ% c9n, ch:c% ;<=n ch:c >?nh @Ao CB<C
C6 01Bn% D6n ;E chF 012nG ỦH 8Bn nhIn dIn h1HJn $Kc HA
Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dc v! "!o t#o hu$%n &'c (!
IL TH&NG TIN CH"NGG
)* (+ v! t,n -hai .inh (chữ in hoa): HMM *"N THANH
/* (+ v! t,n th01ng d2ng: HMM *"N THANH 3* &4 danh: Oh9n,
5* Gi6i t4nh: NB. 7* 8g!$, tháng, n9: .inh: PQRSTRSQUV
;* <= hi%u c>ng ch?c, vi,n ch?c:
@* <= CAB8C: 8g!$ cDpG 8ơi cDp: C9n, Bn >?nh @Ao CB<
E* 8ơi .inh: XW Th7< N<=n-$2o ThKn,-@Ao CB<
F* 8gu$,n quán: - Theo hồ sơ gốc: XW NB. ThKn,-H1HJn NB. TXực-T?nh NB. ĐEnh
- Theo đơn vị HC hiện nay: XW NB. ThKn,-H1HJn NB. TXực-T?nh NB. ĐEnh
)G* "ịa chH hI -hJu th01ng trK:
- Theo đơn vị HC hiện nay: Oh1 hY I- ThE TXZn hY @1- $2o ThKn, - @Ao CB<
- Theo hồ sơ gốc: Oh1 hY I- ThE TXZn hY @1- $2o ThKn, - @Ao CB<
))* 8ơi L hi%n na$: Oh1 hY I- ThE TXZn hY @1- $2o ThKn, - @Ao CB<
)/* CMn tIc: O<nh B>n giáo: Oh9n, Bh!nh phNn OuDt thMn: C9n, nhIn
)3* BPnh tr#ng h>n nhMn: ĐBn, c[ ;\
Qch0a -ết h>n lNn n!oR đang cS vT QhoUc chVngWR hi%n l$ h>nR tái h>nR gSa vT QhoUc chVngWW
)5* "ịa chH X:ail: pha:du$thanhlc/G)GYg:ail*co: "i%n tho#i: TQ]^]]^PT]
)7* "#i Zi[u: \]u=c hIi \("8C cDp tHnh \("8C cDp hu$%n \("8C cDp O^
IIL C&NG T#CG
);* 8g!$ tu$[n dng đNu ti,n: SRQRPTT^ Cơ quan tu$[n dng: "$N* h1HJn $Kc HA
)@* 8gh_ nghi%p tr06c -hi tu$[n dng: Oh9n, n,h/ n,h<Jp
)E* (Pnh th?c tu$[n dng: \Bhi tu$[n ` `at tu$[n Biếp nhbn tc nơi -hác
)F* 8guVn tu$[n dng:* _<nh ;<=n
/G* dị tr4 tu$[n dng hi%n na$: V<=n ch:c
QC>ng ch?cR vi,n ch?cR hTp đVng theo 8ghị định ;Ef/GGGf8"-CPR hTp đVng tự Zảo đả: -inh ph4W
/)* 8g!$ tu$[n dng ch4nh th?c: SRQRPTT^
//* 8g!$ v!o cơ quan hi%n na$: SRQRPTT^
/3* C>ng vi%c chu$,n :>n hi%n na$: G<7o ;<=n ,<2n, dạH
/5* 8g!$ v!o ng!nh: S`Q`PTT^ <= n9: đ^ c>ng tác trong ng!nh: a
/7* 8g!$ -ý hTp đVng:
/;* ghnh vực c>ng tác: G<7o dbc
)
O
IIIL @cdNG% He CfG
/@* A^ .= ng#ch: SaBPTP B,n ng#ch, ch?c danh: G<7o ;<=n THC_
8g!$ Zi nhi%: v!o ng#ch cán ZI, c>ng ch?c, vi,n ch?c: TSRTQRPTT^
/E* &bc l0ơng hi%n h0Lng: P (% .= l0ơng hi%n h0Lng: P%VS PhNn tr9: h0Lng Zbc: STTg
8g!$ h0Lng Zbc l0ơng hi%n na$: SRQRPTST
/F* A=c th1i gian t4nh ph cDp B8dj lNn .au *********Ph cDp thM: ni,n v0Tt -hung ***********
3G* Ch?c v theo đơn vị: G<7o ;<=n
Ch?c v t0ơng đ0ơng theo 8"/G5: G<7o ;<=n
(% .= ph cDp ch?c v: 8g!$ Zi nhi%::
3)* Ph cDp -hu vực: T%] Các lo#i ph cDp -hác Qnếu cSW: ]Tg
3/* <= .i Zảo hi[: O^ hIiG 8g!$ cDp .i &(`(:
IVL Đhi TMi% $jI *ckNGG
33* d9n hoá phi th>ng: SP`SP Q\ (% Zi tKc v9n hSaW
35* BrPnh đI chu$,n :>n:
BB
BrPnh
đI
Chu$,n ng!nh đ!o t#o
(Pnh
th?c
đ!o t#o
B=t
nghi%p
lo#i
806c
đ!o t#o
B,n tr01ng đ!o t#o
89: t=t
nghi%p
)
Cao
"kng
<inh-"ịa
Ch4nh
qu$
B&
di%t
8a:
Br01ng C"<P g!o
Cai
/GG;
37* Ch?c danh -hoa h+c:**************************************************************************** 8g!$, tháng, n9: phong:********************************************
3;* BrPnh đI lý lubn ch4nh trị: **********************************************************************************************************************************************************************
3@* BrPnh đI quản lý (C88:
3E* BrPnh đI quản lý -inh tế: **************************************************************************************************************************************************************************
3F* BrPnh đI ngo#i ngl: Biếng mnh: 8go#i ngl -hác: Oh9n,
5G* BrPnh đI tin h+c: Biếng dMn tIc thi[u .=: Oh9n,
5)* &Vi d0nng -iến th?c an ninh, qu=c phòng: \mn ninh \]u=c phòng*
VL TH&NG TIN OH#CG
5/* 8g!$ v!o "o!n: P^RlRSQQQ************* Ch?c v "o!n hi%n na$:*******************************************************************************************
53* 8g!$ v!o "ảng: 8g!$ ch4nh th?c: <= tho đảng:
Ch?c v đảng hi%n na$: 8ơi -ết n#p:
55* 8g!$ tha: gia ggdB: 8g!$ OuDt ngp:
CDp Zbc quMn h!: cao nhDt: Ch?c v cao nhDt:
57* Canh hi%u 88 phong tUng:*******************************************************************************************************89: phong tUng:************************
5;* "=i t0Tng h0Lng ch4nh .ách 88:********************************************************************************************************************************************************
5@* BPnh tr#ng .?c -hoo: TY> Chi_u cao: S.^a CMn nUng: 7am, 8hS: :áu: A
/
Bh0ơng Zinh lo#i:**********************************************************************(Pnh th?c th0ơng tbt:********************************************************************
<= .i th0ơng tbt: ************************************************************************* jhu$ết tbt: **********************************************************************************************
5E* 89ng lực .L tr01ng: G<2n, dạH
5F* di%c l!: lMu nhDt: G<2n, dạH
7G* jhen th0Lng cao nhDt: ****************************************************************************************************** 8g!$ qu$ết định: ***********************************
<= qu$ết định:************************Cơ quan qu$ết định: *****************************************8g01i -ý qu$ết định:*************************************
7)* jq lubt cao nhDt Qđ^ qua hoUc đang áp dngW ******************************************* *******8g!$ qu$ết định: **********************************
<= qu$ết định: ********************** Cơ quan qu$ết định: ****************************************8g01i -ý qu$ết định: ***********************************
7/* "Uc đi[: lịch .r Zản thMn:
- jhai rs: Zị Z't, Zị t2 Qtc ng!$ tháng n9: n!o đến ng!$ tháng n9: n!o, L đMuW, đ^ -hai Záo cho ai, nhlng vDn đ_ gP t
********************************************************************************************************************jh>ng*******************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- &ản thMn cS l!: vi%c trong chế đI cp Qcơ quan, đơn vị n!o, địa đi[:, ch?c danh, ch?c v, th1i gian l!: vi%c ***W t
****************************************************************************************************************jh>ng***********************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- Bha: gia hoUc cS quan h% v6i các ti ch?c ch4nh trị, -inh tế, O^ hIi n!o L n06c ngo!i Ql!: gP, đUt tr .L L đMu *** Wt
*****************************************************************************************************************jh>ng**********************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- CS thMn nhMn QCha, Au, dT, ChVng, con, anh chị e: ruItW L n06c ngo!i Ql!: gP, địa chH *** W t
********************************************************************************************************************jh>ng*******************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
73* ]uan h% gia đPnh:
BC V/ 82n >hInG ChB% Mn% V\ QhoUc chVngW% c7c con% Bnh chE o. X1ộ>
BB
A=i
quan h%
(+ v! t,n
89:
.inh
]u, quánR ngh_ nghi%pR ch?c danh, ch?c vR đơn vị c>ng
tác, h+c tbpR nơi L hi%n na$R th!nh vi,n các ti ch?c ch4nh
trị - O^ hIiv
) &= đo Ph#: d9n <i[n )F7E (0u tr4 w jhu ph= x- BB Ph= gu- &ảo Bh'ng- g!o cai
/ Au đo "y Bhị `oan )F;G (0u tr4 w jhu ph= x- BB Ph= gu- &ảo Bh'ng- g!o cai
3 Con Ph#: ]uznh mnh /GGF Còn nh{ - | v6i Z= :u
5 Chị gái Ph#: Bhị Bhanh BM: )FE/ jế Boán <L B!i ngu$,n :>i tr01ng tHnh gai ChMu
7 X: trai Ph#: 8g+c sơn )FE7 C>ng an - BHnh g!i cai

8C V/ 8=n ;\ )hoUc chVngCG ChB% Mn% Bnh chE o. X1ộ>
BB
A=i quan
h%
(+ v! t,n
89:
.inh
]u, quánR ngh_ nghi%pR ch?c danh, ch?c vR đơn vị
c>ng tác, h+c tbpR nơi L hi%n na$R th!nh vi,n các ti ch?c
ch4nh trị - O^ hIiv
) &= vT BrNn v9n Ainh )F75 g!: ruIng - `^ &ảo (0ng - BrDn },n - },n &ái
3
/ Au vT BrNn Bhị g0ơng )F77 g!: ruIng w `^ &ảo (0ng - BrDn },n - },n &ái
3 Chị vT BrNn Bhị A~n )FEG Bự Co w `^ &ảo (0ng - BrDn },n - },n &ái
5 Chị vT BrNn Bhị (#nh )FE) Bự Cow `^ &ảo (0ng - BrDn },n - },n &ái
7 Chị vT BrNn Bhị (bn )FE3 Bự Co w `^ &ảo (0ng - BrDn },n - },n &ái
; X: vT BrNn `uMn BMn )FEF Bự Co w `^ &ảo (0ng - BrDn },n - },n &ái
75* Ci•n Ziến quá trPnh l0ơng:
QBheo Bh>ng t0 li,n tịch .= G)f/GG7fBBgB-&8d-&BC ng!$ G7fG)f/GG7 c€a &I 8Ii v v! &I B!i ch4nh v_ h06ng d~n thực hi%n chu$[n Oếp l0ơng cp .ang
l0ơng :6i đ=i v6i cán ZI, c>ng ch?c, vi,n ch?cWR j, -hai ng#ch, Zbc l0ơng -[ tc -hi đ0Tc chu$[n Oếp l0ơng theo 8ghị định /G5f/GG5f8"-CPW*
BB Bc ng!$ "ến ng!$ A^ ng#ch B,n ng#ch
&bc
l0ơng
(% .= l0ơng
) G)fGFf/GG; 3)fGEf/G)G )7a/G/
Giáo vi,n B(C< đ#t chuJn
) /,)
/ G)fGFf/G)G "ến na$ )7a/G/
Giáo vi,n B(C< đ#t chuJn
/ /,5)
N,pq< mhB<
B>i Oin ca: đoan nhlng
l1i -hai tr,n đM$ l! đKng .ự thbt
QKý tên, ghi ! h" tênW
X7c nhận m<r. >XB
Cán ZI ph trách c>ng tác ti
ch?c cán ZI c€a đơn vị
QKý tên, ghi ! h" tênW
#$ %&n C'i, ,ng(y )* th'ng + n,- ./))
ThF >Xpsn, c6 01Bn 012n l3 >Xực ><tp
QKý tên, đ0ng 123W
4h5- 63y Thanh
5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------------------------------------------------
HI!" C#N $Ộ% C&NG CH'C% VI(N CH'C
)*+n, cho ph-n ./. 012n l3 h4 56 c7n 8ộ% c9n, ch:c% ;<=n ch:c >?nh @Ao CB<C
C6 01Bn% D6n ;E chF 012nG ỦH 8Bn nhIn dIn h1HJn $2o ThKn,
Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dc v! "!o t#o hu$%n &ảo Bh'ng
IL TH&NG TIN CH"NGG
)* (+ v! t,n -hai .inh (chữ in hoa): $uI THv CHINH
/* (+ v! t,n th01ng d2ng: $+< ThE Ch<nh 3* &4 danh: Oh9n,
5* Gi6i t4nh: Nw 7* 8g!$, tháng, n9: .inh: STRT^RSQUV
;* <= hi%u c>ng ch?c, vi,n ch?c: TSl-SaSSa-TSa
@* <= CAB8C: T^lS]VTVT 8g!$ cDpG lSRTURPTT] 8ơi cDp: C9n, Bn >?nh @Ao CB<
E* 8ơi .inh: G<B hú - $2o ThKn, - @Ao CB<
F* 8gu$,n quán: - Theo hồ sơ gốc: Vxn @3 - @3 NhIn - HA NB.
- Theo đơn vị HC hiện nay: Vxn @3 - @3 NhIn - HA NB.
)G* "ịa chH hI -hJu th01ng trK:
- Theo đơn vị HC hiện nay: XW hY @1 - $2o ThKn, - @Ao CB<
- Theo hồ sơ gốc: G<B hú - $2o ThKn, - @Ao CB<
))* 8ơi L hi%n na$: XW hY @1 - $2o ThKn, - @Ao CB<
)/* CMn tIc: O<nh B>n giáo: Oh9n, Bh!nh phNn OuDt thMn: C9n, ch:c
)3* BPnh tr#ng h>n nhMn: ĐBn, c[ ch4n,
Qch0a -ết h>n lNn n!oR đang cS vT QhoUc chVngWR hi%n l$ h>nR tái h>nR gSa vT QhoUc chVngWW
)5* "ịa chH X:ail: "i%n tho#i: TS^^^^QSlQl
)7* "#i Zi[u: \]u=c hIi \("8C cDp tHnh \("8C cDp hu$%n \("8C cDp O^
IIL C&NG T#CG
);* 8g!$ tu$[n dng đNu ti,n: SRQRPTT] Cơ quan tu$[n dng: "$N* h1HJn _< MB CB<
)@* 8gh_ nghi%p tr06c -hi tu$[n dng: Oh9n, n,h/ n,h<Jp
)E* (Pnh th?c tu$[n dng: \Bhi tu$[n ` `at tu$[n Biếp nhbn tc nơi -hác
)F* 8guVn tu$[n dng:* _<nh ;<=n
/G* dị tr4 tu$[n dng hi%n na$: V<=n ch:c
QC>ng ch?cR vi,n ch?cR hTp đVng theo 8ghị định ;Ef/GGGf8"-CPR hTp đVng tự Zảo đả: -inh ph4W
/)* 8g!$ tu$[n dng ch4nh th?c: SRlRPTTU
//* 8g!$ v!o cơ quan hi%n na$: SRQRPTT]
/3* C>ng vi%c chu$,n :>n hi%n na$: G<7o ;<=n ,<2n, dạH
/5* 8g!$ v!o ng!nh: SRQRPTT] <= n9: đ^ c>ng tác trong ng!nh: V
/7* 8g!$ -ý hTp đVng:
/;* ghnh vực c>ng tác: G<7o dbc
7
O
IIIL @cdNG% He CfG
/@* A^ .= ng#ch: SaSSa B,n ng#ch, ch?c danh: G<7o ;<=n .-. Non Dạ> ch1yn
8g!$ Zi nhi%: v!o ng#ch cán ZI, c>ng ch?c, vi,n ch?c: TSRTlRPTTU
/E* &bc l0ơng hi%n h0Lng: P (% .= l0ơng hi%n h0Lng: P%T^ PhNn tr9: h0Lng Zbc: STTg
8g!$ h0Lng Zbc l0ơng hi%n na$: SRlRPTST
/F* A=c th1i gian t4nh ph cDp B8dj lNn .au *********Ph cDp thM: ni,n v0Tt -hung ***********
3G* Ch?c v theo đơn vị: G<7o ;<=n
Ch?c v t0ơng đ0ơng theo 8"/G5: G<7o ;<=n
(% .= ph cDp ch?c v: 8g!$ Zi nhi%::
3)* Ph cDp -hu vực: T%l Các lo#i ph cDp -hác Qnếu cSW: aTg
3/* <= .i Zảo hi[: O^ hIi: STTUTTS]S^ 8g!$ cDp .i &(`(:
IVL Đhi TMi% $jI *ckNGG
33* d9n hoá phi th>ng: SP`SP Q\ (% Zi tKc v9n hSaW
35* BrPnh đI chu$,n :>n:
BB
BrPnh
đI
Chu$,n ng!nh đ!o t#o
(Pnh
th?c
đ!o t#o
B=t
nghi%p
lo#i
806c
đ!o t#o
B,n tr01ng đ!o t#o
89: t=t
nghi%p
) BC<P Giáo Cc AN: 8on
Ch4nh
qu$
B&
di%t
8a:
Br01ng C"<P dhnh
PhKc
/GG@
37* Ch?c danh -hoa h+c:**************************************************************************** 8g!$, tháng, n9: phong:********************************************
3;* BrPnh đI lý lubn ch4nh trị: **********************************************************************************************************************************************************************
3@* BrPnh đI quản lý (C88:
3E* BrPnh đI quản lý -inh tế: **************************************************************************************************************************************************************************
3F* BrPnh đI ngo#i ngl: Biếng mnh: 8go#i ngl -hác: jh>ng
5G* BrPnh đI tin h+c: Biếng dMn tIc thi[u .=: jh>ng
5)* &Vi d0nng -iến th?c an ninh, qu=c phòng: \mn ninh \]u=c phòng*
VL TH&NG TIN OH#CG
5/* 8g!$ v!o "o!n: /GfGEf/GG5*********** Ch?c v "o!n hi%n na$:*******************************************************************************************
53* 8g!$ v!o "ảng: 8g!$ ch4nh th?c: <= tho đảng:
Ch?c v đảng hi%n na$: 8ơi -ết n#p:
55* 8g!$ tha: gia ggdB: 8g!$ OuDt ngp:
CDp Zbc quMn h!: cao nhDt: Ch?c v cao nhDt:
57* Canh hi%u 88 phong tUng:*******************************************************************************************************89: phong tUng:************************
5;* "=i t0Tng h0Lng ch4nh .ách 88:********************************************************************************************************************************************************
5@* BPnh tr#ng .?c -hoo: TY> Chi_u cao: S.^T CMn nUng: aPm, 8hS: :áu: A
;
Bh0ơng Zinh lo#i:**********************************************************************(Pnh th?c th0ơng tbt:********************************************************************
<= .i th0ơng tbt: ************************************************************************* jhu$ết tbt: **********************************************************************************************
5E* 89ng lực .L tr01ng: G<2n, dạH Mz1 G<7o
5F* di%c l!: lMu nhDt: G<2n, dạH Mz1 G<7o
7G* jhen th0Lng cao nhDt: ****************************************************************************************************** 8g!$ qu$ết định: ***********************************
<= qu$ết định:************************Cơ quan qu$ết định: *****************************************8g01i -ý qu$ết định:*************************************
7)* jq lubt cao nhDt Qđ^ qua hoUc đang áp dngW ******************************************* *******8g!$ qu$ết định: **********************************
<= qu$ết định: ********************** Cơ quan qu$ết định: ****************************************8g01i -ý qu$ết định: ***********************************
7/* "Uc đi[: lịch .r Zản thMn:
- jhai rs: Zị Z't, Zị t2 Qtc ng!$ tháng n9: n!o đến ng!$ tháng n9: n!o, L đMuW, đ^ -hai Záo cho ai, nhlng vDn đ_ gP t
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- &ản thMn cS l!: vi%c trong chế đI cp Qcơ quan, đơn vị n!o, địa đi[:, ch?c danh, ch?c v, th1i gian l!: vi%c ***W t
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- Bha: gia hoUc cS quan h% v6i các ti ch?c ch4nh trị, -inh tế, O^ hIi n!o L n06c ngo!i Ql!: gP, đUt tr .L L đMu *** Wt
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- CS thMn nhMn QCha, Au, dT, ChVng, con, anh chị e: ruItW L n06c ngo!i Ql!: gP, địa chH *** W t
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
73* ]uan h% gia đPnh:
BC V/ 82n >hInG ChB% Mn% V\ QhoUc chVngW% c7c con% Bnh chE o. X1ộ>
BB
A=i quan
h%
(+ v! t,n
89:
.inh
]u, quánR ngh_ nghi%pR ch?c danh, ch?c vR đơn vị c>ng
tác, h+c tbpR nơi L hi%n na$R th!nh vi,n các ti ch?c ch4nh
trị - O^ hIiv
) Cha đo BrNn v9n ji%: )F5F (0u Br4 - Gia PhK - &ảo Bh'ng - g!o Cai
/ Au đo 8gu$•n Bhị Bh!nh )F77 g!: ruIng w Gia PhK - &ảo Bh'ng - g!o Cai
3 ChVng g, d9n C01ng )FE/ C>ng 8hMn C>ng B$ ]uản gý "01ng &I g!o Cai
5 Con gái g, jhánh (u$_n /G)G Còn nh{ - | v6i Z= :u
7 Chị gái &2i Bhị &4ch )F@7 (i%u Br0Lng Br01ng B( <= / PhK 8hubn- &B - gC
; mnh Brai &2i d9n Bhi%n )F@E Gd Br01ng B( Gia PhK - &ảo Bh'ng - g!o Cai
@ Chị gái &2i Bhị BK )F@F Gd tr01ng B(C< Gia PhK <= 3 - &ảo Bh'ng - gC
E mnh Brai &2i "Pnh chiến )FE) <inh vi,n Br01ng "(<P / (! 8Ii

@
8C V/ 8=n ;\ )hoUc chVngCG ChB% Mn% Bnh chE5 o. X1ộ>
BB A=i quan h% (+ v! t,n
89:
.inh
]u, quánR ngh_ nghi%pR ch?c danh, ch?c vR đơn vị
c>ng tác, h+c tbpR nơi L hi%n na$R th!nh vi,n các ti
ch?c ch4nh trị - O^ hIiv
) &= ChVng g, d9n Cca )F7E g!: •uIng - `^ Ph= gu - &ảo Bh'ng - g!o cai
/ Au chVng Ph#: Bhị di•n )F;) g!: •uIng - `^ Ph= gu - &ảo Bh'ng - g!o cai
3 mnh ChVng g, d9n Cpng )FEG C>ng 8hMn C>ng B$ ]uản gý "01ng &I g!o Cai
5 X: ChVng g, d9n Cảnh )FE3 g!: •uIng - `^ Ph= gu - &ảo Bh'ng - g!o cai
7 X: ChVng g, Ch4 ginh )FEE <inh di,n Br01ng C" } tế Bhái 8gu$,n
75* Ci•n Ziến quá trPnh l0ơng:
QBheo Bh>ng t0 li,n tịch .= G)f/GG7fBBgB-&8d-&BC ng!$ G7fG)f/GG7 c€a &I 8Ii v v! &I B!i ch4nh v_ h06ng d~n thực hi%n chu$[n Oếp l0ơng cp .ang
l0ơng :6i đ=i v6i cán ZI, c>ng ch?c, vi,n ch?cWR j, -hai ng#ch, Zbc l0ơng -[ tc -hi đ0Tc chu$[n Oếp l0ơng theo 8ghị định /G5f/GG5f8"-CPW*
BB Bc ng!$ "ến ng!$ A^ ng#ch B,n ng#ch
&bc
l0ơng
(% .= l0ơng
) G)fG3f/GGE G)fG3f/G)G )7))7
Giáo vi,n AN: 8on
) ),E;
/ G)fG3f/G)G "ến na$ )7))7
Giáo vi,n AN: 8on
/ /,G;
N,pq< mhB<
B>i Oin ca: đoan nhlng
l1i -hai tr,n đM$ l! đKng .ự thbt
QKý tên, ghi ! h" tênW
X7c nhận m<r. >XB
Cán ZI ph trách c>ng tác ti
ch?c cán ZI c€a đơn vị
QKý tên, ghi ! h" tênW
#$ 4hố 73, ,ng(y )* th'ng + n,- ./))
ThF >Xpsn, c6 01Bn 012n l3 >Xực ><tp
HIỆ" T{c|NG
QKý tên, đ0ng 123W
%8i Thị Chinh 9g3y:n Thị H5nh 9g3y:n Thị Ki- Th3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
E
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------------------------------------------------
HI!" C#N $Ộ% C&NG CH'C% VI(N CH'C
)*+n, cho ph-n ./. 012n l3 h4 56 c7n 8ộ% c9n, ch:c% ;<=n ch:c >?nh @Ao CB<C
C6 01Bn% D6n ;E chF 012nG ỦH 8Bn nhIn dIn h1HJn $2o ThKn,
Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dc v! "!o t#o hu$%n &ảo Bh'ng
IL TH&NG TIN CH"NGG
)* (+ v! t,n -hai .inh (chữ in hoa): Đ}NG THv NG"NỆT
/* (+ v! t,n th01ng d2ng :Đ}NG THv NG"NỆT 3* &4 danh: Oh9n,
5* Gi6i t4nh: Nw 7* 8g!$, tháng, n9: .inh: Ta-ST-SQ]Q
;* <= hi%u c>ng ch?c, vi,n ch?c: TSl- SaBPTV - TSP
@* <= CAB8C: T^lT^U^U] 8g!$ cDpG Q -SS- SQQQ 8ơi cDp: C9n, Bn >?nh @Ao CB<
E* 8ơi .inh: N=n $~nh - N=n $7<
F* 8gu$,n quán: - Theo hồ sơ gốc: H2< •1Bn, - H2< Hậ1 - HA NB. N<nh
- Theo đơn vị HC hiện nay: H2< •1Bn, - H2< Hậ1 - NB. ĐEnh
)G* "ịa chH hI -hJu th01ng trK:
- Theo đơn vị HC hiện nay: Oh1 phY I - ThE >XZn hY @1- $2o ThKn, - @Ao CB<
- Theo hồ sơ gốc: Oh1 phY I - ThE >XZn hY @1- $2o ThKn, - @Ao CB<
))* 8ơi L hi%n na$: Oh1 phY I - ThE >XZn hY @1- $2o ThKn, - @Ao CB<
)/* CMn tIc: O<nh B>n giáo: Oh9n, Bh!nh phNn OuDt thMn: C9n, nhIn
)3* BPnh tr#ng h>n nhMn: ĐBn, c[ ch4n,
Qch0a -ết h>n lNn n!oR đang cS vT QhoUc chVngWR hi%n l$ h>nR tái h>nR gSa vT QhoUc chVngWW
)5* "ịa chH X:ail: "i%n tho#i
)7* "#i Zi[u: \]u=c hIi \("8C cDp tHnh \("8C cDp hu$%n \("8C cDp O^
IIL C&NG T#CG
);* 8g!$ tu$[n dng đNu ti,n: SRQRSQQU Cơ quan tu$[n dng: "$N* h1HJn $2o ThKn,
)@* 8gh_ nghi%p tr06c -hi tu$[n dng: Oh9n, n,h/ n,h<Jp
)E* (Pnh th?c tu$[n dng: \Bhi tu$[n ` `at tu$[n Biếp nhbn tc nơi -hác
)F* 8guVn tu$[n dng:* _<nh ;<=n
/G* dị tr4 tu$[n dng hi%n na$: V<=n ch:c
QC>ng ch?cR vi,n ch?cR hTp đVng theo 8ghị định ;Ef/GGGf8"-CPR hTp đVng tự Zảo đả: -inh ph4W
/)* 8g!$ tu$[n dng ch4nh th?c: SRQRSQQQ
//* 8g!$ v!o cơ quan hi%n na$: SRQRPTT]
/3* C>ng vi%c chu$,n :>n hi%n na$: G<7o ;<=n ,<2n, dạH
/5* 8g!$ v!o ng!nh: SRQRSQQU <= n9: đ^ c>ng tác trong ng!nh: Sl
/7* 8g!$ -ý hTp đVng: SRQRSQQU
/;* ghnh vực c>ng tác: G<7o dbc
IIIL @cdNG% He CfG
F
O
/@* A^ .= ng#ch: SaBPTV B,n ng#ch, ch?c danh: G<7o ;<=n ><r1 h€c ch•nh
8g!$ Zi nhi%: v!o ng#ch cán ZI, c>ng ch?c, vi,n ch?c: SRQRPTT]
/E* &bc l0ơng hi%n h0Lng: V (% .= l0ơng hi%n h0Lng: l%Tl PhNn tr9: h0Lng Zbc: STTg
8g!$ h0Lng Zbc l0ơng hi%n na$: SRQRPTST
/F* A=c th1i gian t4nh ph cDp B8dj lNn .au *********Ph cDp thM: ni,n v0Tt -hung ***********
3G* Ch?c v theo đơn vị: G<7o ;<=n
Ch?c v t0ơng đ0ơng theo 8"/G5: ***************************************************************************************
(% .= ph cDp ch?c v: *********************************** 8g!$ Zi nhi%:: **************************************************************************
3)* Ph cDp -hu vực: T%l Các lo#i ph cDp -hác Qnếu cSW: p1 DW< T%ag
3/* <= .i Zảo hi[: O^ hIi: SlQQTTTa]V 8g!$ cDp .i &(`(G lSRTlRSQQQ
IVL Đhi TMi% $jI *ckNGG
33* d9n hoá phi th>ng: SP`SP Q\ (% Zi tKc v9n hSaW
35* BrPnh đI chu$,n :>n:
BB
BrPnh
đI
Chu$,n ng!nh đ!o t#o
(Pnh
th?c
đ!o t#o
B=t
nghi%p
lo#i
806c
đ!o t#o
B,n tr01ng đ!o t#o
89: t=t
nghi%p
) BC<P Gáo vi,n ti[u h+c
Ch4nh
qu$
B&
di%t
8a:
Br01ng B(<P g!o
Cai
)FFE
/ C"<P Gáo vi,n ti[u h+c
Ch4nh
qu$
B&-j
di%t
8a:
Br01ng C"<P g!o
Cai
/GG;
37* Ch?c danh -hoa h+c:**************************************************************************** 8g!$, tháng, n9: phong:********************************************
3;* BrPnh đI lý lubn ch4nh trị: **********************************************************************************************************************************************************************
3@* BrPnh đI quản lý (C88:
3E* BrPnh đI quản lý -inh tế: **************************************************************************************************************************************************************************
3F* BrPnh đI ngo#i ngl: Biếng mnh: 8go#i ngl -hác: jh>ng
5G* BrPnh đI tin h+c: Biếng dMn tIc thi[u .=: jh>ng
5)* &Vi d0nng -iến th?c an ninh, qu=c phòng: \mn ninh \]u=c phòng*
VL TH&NG TIN OH#CG
5/* 8g!$ v!o "o!n: PlRlRSQQa************* Ch?c v "o!n hi%n na$:*******************************************************************************************
53* 8g!$ v!o "ảng: 8g!$ ch4nh th?c: <= tho đảng:
Ch?c v đảng hi%n na$: 8ơi -ết n#p:
55* 8g!$ tha: gia ggdB: 8g!$ OuDt ngp:
CDp Zbc quMn h!: cao nhDt: Ch?c v cao nhDt:
57* Canh hi%u 88 phong tUng:*******************************************************************************************************89: phong tUng:************************
5;* "=i t0Tng h0Lng ch4nh .ách 88: Con l<J> 5‚****************************************************************************************************************************
5@* BPnh tr#ng .?c -hoo: TY> Chi_u cao: S. aU CMn nUng: V]m, 8hS: :áu: T
Bh0ơng Zinh lo#i:**********************************************************************(Pnh th?c th0ơng tbt:********************************************************************
<= .i th0ơng tbt: ************************************************************************* jhu$ết tbt: **********************************************************************************************
)G
5E* 89ng lực .L tr01ng: G<2n, dạH
5F* di%c l!: lMu nhDt: G<2n, dạH
7G* jhen th0Lng cao nhDt: ****************************************************************************************************** 8g!$ qu$ết định: ***********************************
<= qu$ết định:************************Cơ quan qu$ết định: *****************************************8g01i -ý qu$ết định:*************************************
7)* jq lubt cao nhDt Qđ^ qua hoUc đang áp dngW ******************************************* *******8g!$ qu$ết định: **********************************
<= qu$ết định: ********************** Cơ quan qu$ết định: ****************************************8g01i -ý qu$ết định: ***********************************
7/* "Uc đi[: lịch .r Zản thMn:
- jhai rs: Zị Z't, Zị t2 Qtc ng!$ tháng n9: n!o đến ng!$ tháng n9: n!o, L đMuW, đ^ -hai Záo cho ai, nhlng vDn đ_ gP t
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- &ản thMn cS l!: vi%c trong chế đI cp Qcơ quan, đơn vị n!o, địa đi[:, ch?c danh, ch?c v, th1i gian l!: vi%c ***W t
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- Bha: gia hoUc cS quan h% v6i các ti ch?c ch4nh trị, -inh tế, O^ hIi n!o L n06c ngo!i Ql!: gP, đUt tr .L L đMu *** Wt
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
- CS thMn nhMn QCha, Au, dT, ChVng, con, anh chị e: ruItW L n06c ngo!i Ql!: gP, địa chH *** W t
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
73* ]uan h% gia đPnh:
BC V/ 82n >hInG ChB% Mn% V\ QhoUc chVngW% c7c con% Bnh chE o. X1ộ>
BB
A=i quan
h%
(+ v! t,n
89:
.inh
]u, quánR ngh_ nghi%pR ch?c danh, ch?c vR đơn vị
c>ng tác, h+c tbpR nơi L hi%n na$R th!nh vi,n các ti
ch?c ch4nh trị - O^ hIiv
) Cha đo "Ung d9n Cu$,n )F55 gi%t .h
/ Au đo BrNn Bhị Phi )F5; (iu tr4- <ơn (! -&ảo Bh'ng - g!o Cai
3 ChVng 8g> "Pnh 8gu$,n )F@/ gái Oe v01n qu=c gia (o!ng gi,n - <a Pa- gC
5 Con trai 8g> "Ung "Pnh 8g+c /GGG (+c .inh Bhị trDn Ph= gu- &ảo Bh'ng - g!o Cai
7 Con gái 8g> Ph0ơng ginh /GGF Còn nh{ L v6i Z= :u
; mnh Brai "Ung "Pnh ">ng )F;@ Bự do - <ơn (! -&ảo Bh'ng - g!o Cai
@ mnh trai "Ung 8g+c (2ng )F;F &%nh lMu d!i L nh!--hu ph= 5-BB Ph= gu - &B- gC
E Chị gái "Ung Bhị gi,n )F@/ Bự do-<ơn (! -&ảo Bh'ng - g!o Cai

8C V/ 8=n ;\ )hoUc chVngCG ChB% Mn% Bnh chE5 o. X1ộ>
))
BB A=i quan h% (+ v! t,n
89:
.inh
]u, quánR ngh_ nghi%pR ch?c danh, ch?c vR đơn vị
c>ng tác, h+c tbpR nơi L hi%n na$R th!nh vi,n các ti
ch?c ch4nh trị - O^ hIiv
) &= chVng 8g> "Pnh (iến )F53 "^ :Dt- <ơn (! - &ảo Bh'ng- g!o Cai
/ Au chVng "Ung Bhị (Ti )F5@ (0u tr4- <ơn (! - &ảo Bh'ng- g!o Cai
3 Chị 8g> Bhị Bhảo )F@G Giáo vi,n- Bh>n PhK gong- BB Ph= gu- &B- gC
5 X: 8g> Ainh Bhu )F@5 Bự do- ]ubn BMn &Pnh-Bh!nh ph= (V Ch4 Ainh
7 X: 8g> Bhị Aai )F@; Giáo vi,n- Bhị trDn Phong (ải- &B - gC
X: 8g> Bhị Aơ )FE3 Giáo vi,n- Bh>n PhK Bhịnh - BB Ph= gu- &B - gC
75* Ci•n Ziến quá trPnh l0ơng:
QBheo Bh>ng t0 li,n tịch .= G)f/GG7fBBgB-&8d-&BC ng!$ G7fG)f/GG7 c€a &I 8Ii v v! &I B!i ch4nh v_ h06ng d~n thực hi%n chu$[n Oếp l0ơng cp .ang
l0ơng :6i đ=i v6i cán ZI, c>ng ch?c, vi,n ch?cWR j, -hai ng#ch, Zbc l0ơng -[ tc -hi đ0Tc chu$[n Oếp l0ơng theo 8ghị định /G5f/GG5f8"-CPW*
BB Bc ng!$ "ến ng!$ A^ ng#ch B,n ng#ch
&bc
l0ơng
(% .= l0ơng
N,pq< mhB<
B>i Oin ca: đoan nhlng
l1i -hai tr,n đM$ l! đKng .ự thbt
QKý tên, ghi ! h" tênW
X7c nhận m<r. >XB
Cán ZI ph trách c>ng tác ti
ch?c cán ZI c€a đơn vị
QKý tên, ghi ! h" tênW
#$ 4hố 73, ,ng(y )* th'ng + n,- ./))
ThF >Xpsn, c6 01Bn 012n l3 >Xực ><tp
HIỆ" T{c|NG
QKý tên, đ0ng 123W
;<ng Thị 9g3yệt
)/

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->