P. 1
De Tuyen Sinh Vao Lop 6 Chuyen Chat Luong Cao Thcsnguyen Tri Phuong Hue Toan Tieng Viet Tuluantrac Nghiem

De Tuyen Sinh Vao Lop 6 Chuyen Chat Luong Cao Thcsnguyen Tri Phuong Hue Toan Tieng Viet Tuluantrac Nghiem

|Views: 187|Likes:
Được xuất bản bởiThanhthuy3979

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Thanhthuy3979 on Jul 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2012

pdf

text

original

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG – TT HUẾ

NĂM HỌC 2011 – 2012
TOÁN TIẾNG !I"T
# T$ LU%N – TR&C NGHI"M '
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
() THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 20112012
Khoá ngày 1 !háng " n#$ %&11
'(n) TIẾNG !I"T – P*+, T%P L-M !ĂN
Th*+ g+,n -à$ .à+) 60 .*/0
/0h(ng 01 !h*+ g+,n g+,o 234
H56 !7n !h8 9+nh)::::::::::::::::::::::::; S< .áo =,nh)::::::::::;;;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ĐỀ1
T?ong .à+ !h@ T23,4 567 89 *:06 nhà !h@ T?A@ng N,$ HA@ng B+C!)
DTEF+ !h@ GhH 2Iy GF !8Gh
DJng 9(ng -*+ $K ng5! ngào
ĐA, Gon 2+ GLng 2M! nANG
ChJng Ghành nhOP BQng G, =,o;R
(Sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 146 - NXB Giá !"c#
SET !hU!6 GF !8Gh -à $V! $Wn XEà !+nh !hIn 0h(ng !h1 !h+CE GY, !h+CE nh+; Nh+3E GZE
GhEy[n GF !8Gh 2\ 2]$ 2Cn Gho ]$ nh^ng !_nh GT$ 2KP; H\y 01 -`+ $V! GhEy[n GF !8Gh $à ]$
!h8Gh nhM! .ang -*+ 01 GY, $V! nhZn BU! !?ong GZE GhEy[n My;
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỪA THIÊN HUẾ
() THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 20112012
Khoá ngày 1 !háng " n#$ %&11
Đ3 !h+ $(n) TIẾNG !I"T – P*+, TR&C NGHI"M
Th*+ g+,n -à$ .à+) ;0 .*/0 /0h(ng 01 !h*+ g+,n g+,o 234
H56 !7n !h8 9+nh):::::::::::::::::::::::::::;;S< .áo =,nh)::::::::::;;;
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<8 *=> ?*@, .*AB,4 :, 02C 567 D/,4 ,*E0 ?*3 8F7 ?GH *I7 JKH LM 0*N *7O, LM3 .*7PH 02C 567 02Q?
,4*7O8 0*R3 D/,4 SH> DT,*
C©u
1 :
T?ong GZE) DcZ$ -à .`n .@+ g+d+ nhM! -NP6 GáG .`n !?ong -NP g5+ cZ$ .ang Gá+ !7n ?á+ Gá ngh] ?M!
ngV;R !e ng^ nào GIn 2AfG 2g! !?ong =ME ngogG 0hPi
UV Cá+ !7n ?á+ Gá WV jM! ngV
CV já+ Gá XV G+d+ nhM! -NP
C©u
2 :
Cho GZE) Y Z ho, 9]n 2KP : nW GJn !Afng !?Ang Gho 9k !h,nh 0h+C! GY, !Z$ hln V+[! N,$;R
CW !h1 2+3n XE,n h[ !e nào Bào Ghm GhM$ /:4 !?ong GZE !?7n Gho !h8Gh hfPi
UV Chnng nh^ng ;;; $à ;;; h$c 0h(ng nh^ng ;;; $à ;;;
WV Kh(ng nh^ng : $à ;;;
CV Kh(ng nh^ng : $à GJn ;;;
XV Chnng nh^ng : $à ;;;
C©u
3 :
CW .,o nh+7E !e -áy -à 2Vng !e !?ong GáG !e 9,E) -]o !?oo6 ng5 ngEUy6 ?Eng ?+nh6 BE+ Bp6 ?En ?qy6 2+
2rng6 ?ào ?ào6 s+nh stni
UV u !e WV % !e CV v !e XV w !e
C©u
4 :
T?ong GZE) DNgA@+ h\y 2Cn 9(ng x,Gb!(n6 nhyng $_nh Bào =Jng nANG6 PhhP $àE 9z .+Cn $M! Bà
nhà ngA@+ 9z ?{, 9`Gh 2AfG -Jng !h,$VR GW $My 2Vng !ei
UV u 2Vng !e; WV v 2Vng !e; CV % 2Vng !e; XV w 2Vng !e;
C©u
5 :
ChY ng^ GY, GZE) D'L+ hA@ng ngJn ng5! GY, nh^ng -oà+ ho, ?eng 0h(ng !7n 2a$ $_nh Bào ánh
ntng .,n $,+;R -à g_i
UV 'L+ hA@ng ngJn ng5! WV 'L+ hA@ng ngJn ng5! GY, nh^ng -oà+ ho, ?eng
CV 'L+ hA@ng XV 'L+ hA@ng ngJn ng5! GY, nh^ng -oà+ ho, ?eng
0h(ng !7n
C©u
6 :
DJng nào =AN+ 2Zy GW !e +n 2U$ -à !e $,ng ngh|, GhEy1ni
UV SE7 hA@ng -à GIE !?] nhd
'K B3 nWn 5: ngh+7ng Gh]
WV C@n g+W nhK !hoTng XE,6 5: ?o$ 0hz -,y
2Vng;
CV Nh^ng Gh+CG g+d s] GhH 2Iy *3K PhAfng; XV H3K Ng5G Hà !?7n 2A*ng ?kG nH;
C©u
7 :
CZE nào 9,E 2Zy -à GZE ghhPi
UV j,E 0hyG Be, =,+6 Be, =po;
WV Ch} nW+ ?+7ng $àE 2d G~ng GW .,o nh+7E !hr ho, 2KP;
CV ĐM! nANG !, s,nh !A@+ .<n $L, Bà GW nh+3E ho, !h@$ XET ng5!;
XV NCE XET -à PhIn ngon !h_ ho, -à PhIn 2KP nhM!;
C©u
8 :
Cho GáG GZE)
/14 cyG 2W Gá+ ntng G~ng 2,ng !V! 2V g,y gt!;
/%4 Kh(ng nh^ng !hC6 nCE ngA*+ !, ngANG $t! -7n GJn PhT+ GhOE $V! 9rG GTn !?H gh7 gN$ n^, -à
0h(ng !?Eng;
/v4 Chyng !(+ 0hH+ hành Bào 0hoTng $V! g+*;
/u4 Cá+ BIng -{, 2d ?kG GY, nW 2F sE<ng $t! ngA*+ !, G@ $,n nh^ng .W 0+$ 9áng GhW+;
/w4 T?7n G,o6 $g! !?*+ 0h(ng GJn 21 $V! ,+ nh_n -7n;
/"4 Kh(ng !?Eng .,o -,6 0h(ng !?Eng GhW! BW!;
CIn 9tP sCP GáG GZE 2\ Gho !h]o !?_nh !k nào 9,E 2Zy 21 !`o !hành 2o`n B#n hoàn Gh}nhi
UV /v4 b /%4 b /"4 b /14 b /w4 b /u4 WV /v4 b /14 b /w4 b /u4 b /%4 b /"4
CV /14 b /v4 b /u4 b /w4 b /"4 b /%4 XV /14 b /%4 b /v4 b /w4 b /u4 b /"4
M= D[1 01
C©u
9 :
CZE) DT2Q,4 02\, ,*A *]0 ,P. *]0 ^_ D+H 8`K6 ho, 9ME 0ho =à+ Gon 2A*ng ho, nh+3E XE\ng
GV$ hnn -7n nhA GW! g`o nào GY, 0hE Ph< .Eng B\+ ?,;R GW PhIn +n 2U$ -à PhIn -à$ ?Q ngh|, Gho
=,nh !e nàoi
UV CW! g`o WV Ho, 9ME CV Con 2A*ng XV KhE Ph<
C©u
10 :
T?ong GáG nhW$ !e 9,E6 nhW$ nào Gh} gl$ GáG =,nh !ei
UV H5G 9+nh6 !?A*ng6 -NP h5G6 !hU! !hà6 .Tng Gon
WV NhZn =Zn6 ?gng =e,6 Gá+ 2KP6 9k 9<ng6 ánh ntng
CV H+ 9+nh6 G@n $A,6 -`nh -zo6 9áGh BH6 g+áo B+7n
XV D\y ny+6 ngày ngày6 .àn G*6 .yP .76 B`$ B•
C©u
11 :
T?`ng ng^ !?ong GZE ) DVN+ WG XE,n 9á! !+nh !C Bà 2(+ .àn !,y 0hho -ho6 ngA*+ ho` 9| =Zn g+,n 2\
9áng !`o n7n nh^ng .rG !?,nh -àng Hl nF+ !+CngVa !hEVG -o`+ !?`ng ng^ nào 9,E 2Zyi
UV T?`ng ng^ Gh} PhA@ng !+[n WV T?`ng ng^ Gh} n@+ Gh<n
CV T?`ng ng^ Gh} $€G 28Gh XV T?`ng ng^ Gh} ngEy7n nhZn
C©u
12 :
CZE) YN@+ .< $K ngày ngày Gày 9ZE GE<G .•$6 $5G -7n B( 9< nh^ng $I$ s,nhVa 2AfG B+C! !h]o
GME !?yG nào 9,E 2Zyi
UV ChY ng^ b !?`ng ng^ b BO ng^ WV ChY ng^ b BO ng^ b !?`ng ng^
CV T?`ng ng^ b BO ng^ b GhY ng^ XV T?`ng ng^ b GhY ng^ b BO ng^
C©u
13 :
CZE) DTEy 2\ 9,ng !hE nhAng !+C! !?*+ B•n GJn o+ .rG -t$;R !hEVG -o`+ GZE nào 9,E 2Zyi
UV CZE ghhP =Lng GgP !e h( rng WV CZE ghhP GW 9{ =€ng $V! GgP XE,n h[ !e
CV CZE ghhP GW 9{ =€ng $V! XE,n h[ !e XV CZE 2@n
C©u
14 :
‚+[n PháP ngh[ !hEU! nào 2\ 2AfG 9{ =€ng !?ong 2o`n !h@ 9,E GY, Đm SE,ng HEƒnhi
DĐlng -àng BA@ng Ghy! h]o $,y
'I$ GZy !}nh g+MG6 BA*n 2Iy !+Cng Gh+$
H`! $A, $T+ $+C! !?<n !_$
CZy 2ào !?ANG G{, -+$ =+$ $t! GA*+;R
UV NhZn hW, WV Kh(ng GW .+[n PháP ngh[ !hEU!
CV So 9ánh XV NhZn hW, Bà 9o 9ánh
C©u
15 :
T?ong GZE) DG+^, !?*+ 0hEy, !|nh $OGh6 Bang BgG $V! BIng !?#ngVa GW .V PhUn BO ng^ -à g_i
UV T|nh $OGh WV G+^, !?*+ 0hEy, !|nh $OGh
CV Vang BgG XV Vang BgG $V! BIng !?#ng
C©u
16 :
D 'A, $L, sEZn s(n s,o6 Ph@+ PhN+; Nh^ng h`! $A, .h nhd $3$ $`+ ?@+ $à nhA nhTy nhW!;R
T?ong GáG GZE 2\ Gho !?7n GW $My !e ghhP6 $My !e -áyi
UV v !e ghhP6 v !e -áy WV u !e ghhP6 v !e -áy
CV % !e ghhP6 u !e -áy XV v !e ghhP6 u !e -áy
C©u
17 :
CZE) DCh+CG -á !hoáng !?Jng !?ành6 Ghy nhá+ .hn -o,y ho,y G< g+^ !h#ng .ang ?l+ Gh+CG !hEy3n 2d
!ht$ -gng -z sE(+ =Jng;R gl$ GW $My BC GZEi
UV 1 BC GZE WV % BC GZE CV v BC GZE XV u BC GZE
C©u
18 :
CZE nào 9,E 2Zy -à GZE ghhPi
UV Kh+ -àng XE7 !(+ 2\ 0hEM! hnn6 !(+ B•n 2#$ 2t$ nh_n !h]o;
WV Đ7$ Gàng B3 0hEy,6 !?*+ Gàng -`nh;
CV Kh+ $g! !?*+ GhA, -gn hnn6 $g! !?#ng 2\ nh( -7n;
XV 'g! !?#ng !?Jn6 !o Bà 2d6 !e !e nh( -7n H GhZn !?*+ 9,E ?gng !?] 2]n $*;
C©u
19 :
Cho .+C! GáG =ME g`Gh ng,ng !?ong GZE =AN+ 2Zy GW !áG =€ng g_i
D'L, sEZn GY, !(+ b $L, sEZn ‚tG V+[!6 $L, sEZn Hà NV+ b -à $L, sEZn GW $A, ?+7E ?+7E6
g+W -ành -`nh;;;;R
UV Đ1 2ánh =ME .V PhUn Ghy !h8Gh6 g+T+ !h8Gh WV Đ1 2ánh =ME -*+ nW+ !?kG !+CP GY, nhZn BU!
CV Đ1 n<+ GáG .V PhUn !?ong $V! -+7n =,nh XV Đ1 -+[! 07 GáG 9k BU!
C©u
20 :
CáG GZE !?ong 2o`n B#n 9,E GY, cAE SE,ng V~ 2AfG -+7n 0C! BN+ nh,E .ang GáGh nàoi
DThE„ nhUn GZy 2àn B+b(b-(ng6 -7n =Zy Bà 0ho !h{ Bà+ n<! nh`G; S,E 2W6 ]$ .ANG Bào
PhJng !h+; Ánh 2on ht! -7n 0hE(n $g! !?tng !?po GY, ]$; …$ nZng 2àn 2g! -7n B,+; Kh+ tGb97 Be,
0hz Gh`$ Bào nh^ng 9f+ =Zy 2àn !h_ nhA GW PhhP -`6 nh^ng Z$ !h,nh !?ong !?po By! .,y -7n g+^,
y7n -gng GY, g+,n PhJng;R
UV DLng !e ng^ n<+ WV cgP !e ng^6 =Lng !e ng^ n<+
CV Th,y !hC !e ng^6 -gP !e ng^ XV cgP !e ng^6 !h,y !hC !e ng^6 =Lng !e ng^ n<+
U‚ND T†NH THỪA THIÊN HUẾ
Sb GIÁO XcC !- Đ-O TdO
() THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 20112012
(HOÁ NG-Y 1e THÁNG 6 NĂM 2011
Đ[ 0*7 8f,1 TOÁN – P*+, TR&C NGHI"M
Th%i gian l&' (&i) 45 ph*t+
(,h-ng ./ th%i gian gia 01#
H56 !7n !h8 9+nh);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S< .áo =,nh) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
M= D[ 0*71 01
<8 *=> ?*@, .*AB,4 :, 02C 567 D/,4 ,*E0 ?*3 8F7 ?GH *I7 JKH LM 0*N *7O, LM3 .*7PH 02C 567
02Q? ,4*7O8 0*R3 D/,4 SH> DT,*V
CGH 11 NCE Hà !h7$ 1 !EF+ !h_ !EF+ Hà .ang
1

!EF+ (ng Bà .ang
1
u
!EF+ .<; ‚+C! ?ang (ng h@n .< %‡
!EF+; TEF+ Hà -à)
UV 11 !EF+ WV ˆ !EF+ CV 1& !EF+ XV !EF+
CGH 21 %w‰ GY, 1v g+* 1" Phy! %u g+Zy -à)
UV v g+* u Phy! " g+Zy WV v g+* 1ˆ Phy! " g+Zy
CV v g+* 1 Phy! u g+Zy XV v g+* u Phy! %1g+Zy
CGH ;1 Kh+ !hkG h+[n PhhP GVng h,+ 9< !hUP PhZn6 $V! h5G 9+nh 2\ B+C! nhI$ =ME Phqy GY, $V! 9< h`ng
9,ng .7n PhT+ 1 Gh^ 9< =o 2W 2AfG 0C! XET -à "%6%%; H,+ 9< 2\ Gho -à)
UV "w6‡u Bà %u6% WV "u6‡w Bà %u6% CV %u6% Bà "w6‡w XV %u6% Bà "u6‡w
CGH g1 H,+ 9< GW !hA@ng .ang %v"; NCE g+^ ngEy7n 9< .O Gh+, Bà !#ng 9< Gh+, -7n u -In !h_ !hA@ng $N+
-à)
UV ˆuu WV 11 CV wˆ XV u‡%
CGH h1
1%w
u
Š ;;;;;;;;;;;;;; Đ+3n 9< !hUP PhZn !h8Gh hfP Bào Ghm GáG =ME GhM$ -à)
UV &6v% WV 6&v% CV 6%&v XV 6&%v
CGH 61 v0$
%
wh, ‡$
%
Š ::;; h,; S< GIn 2+3n Bào Ghm GáG =ME GhM$ -à)
UV v&w6&&‡ WV v&w6‡ CV v&w6&‡ XV v&w6&&&‡
CGH i1 T_$ h,+ 9< GW !Fng gMP ˆ -In h+[E GY, Ghyng6 .+C! h+[E GY, h,+ 9< 2W 0h$ 9< .h %‡ 2@n BO;
UV vw Bà u" WV u" Bà vw CV v" Bà uw XV uw Bà w"
CGH e1 /"4 T_$ 2 .+C!)
&61%w 16 %" "6 w 2× + =
;
A. 2 Š uu6w" B. 2 Š u%6w" C. 2 Š uw6w" D. 2 Š uv6w"
CGH j1 H_nh Bz .7n GW .,o nh+7E h_nh !r g+áG GW
G`nh A‚ i
A
B
D
C
F
E
UV w h_nh !r g+áG WV " h_nh !r g+áG CV u h_nh !r g+áG XV h_nh !r g+áG
CGH 101 uw‰ GY, $V! 9< .ang %%w6uw; VUy
v
1
9< 2W -à)
UV "16‡ WV 1"6‡ CV "‡61 XV 1"‡
CGH 111 Ngày !hA*ng $E, w .(ng ho, hC! %& &&& 2lng; Ngày -‹ BN+ 9< !+3n 2W Gh} $E, 2AfG u .(ng
ho,V Hd+ 9o BN+ ngày !hA*ng g+á ho, !#ng h,y g+T$ .,o nh+7E PhIn !?#$ i
UV g+T$ 1w‰ WV !#ng 1w‰ CV !#ng %w‰ XV g+T$ %&‰
CGH 121 NgA*+ !, Gh+, $V! h_nh BE(ng ?, !hành u h_nh Gh^
nhU! .ang nh,E /h_nh Bz .7n4; ChE B+ GY, $m+ h_nh Gh^ nhU!
-à u& G$; ChE B+ GY, h_nh BE(ng -à)
UV ‡" G$ WV u G$ CV "& G$ XV "u G$
CGH 1;1 CW "u h_nh -UP PhA@ng nhd .ang nh,E 2AfG sCP -`+ !hành $V! h_nh -UP PhA@ng -Nn; NgA*+ !,
9@n 2d !M! GT GáG $g! GY, h_nh -UP PhA@ng -Nn 2W; S< h_nh -UP PhA@ng nhd GW 1 $g! 2AfG 9@n 2d -à)
UV %% h_nh WV 1 h_nh CV %u h_nh XV 1" h_nh
CGH 1g1 'V! h_nh BE(ng GW =+[n !8Gh -à 1" G$
%
!h_ GhE B+ .ang)
UV v% G$ WV 1" G$
%
CV 1" G$ XV "u G$
CGH 1h1 'V! .1 nANG h_nh hVP Gh^ nhU! GW Gh+3E =à+ -à %6w$6 Gh+3E ?Vng 16u$6 Gh+3E G,o gMP 16w -In
Gh+3E ?Vng; Hd+ .1 Ghr, 2Iy nANG !h_ 2AfG .,o nh+7E -8! i /.+C! 1=$
v
Š 1 -8! nANG4
UV ‡vw -8! nANG WV ‡vw& -8! nANG CV w%w -8! nANG XV w%w& -8! nANG
CGH 161 'V! s] -{, Gh`y XE, $V! 2A*ng hI$ =à+ v&&$ 0h+ !o, GE<+ GLng ?, 0hd+ hI$ !h_ $M! v g+Zy;
T_$ BUn !<G s] -{, 0h+ XE, hI$6 .+C! Gh+3E =à+ s] -{, -à & $;
UV v" 0$Œg+* WV u 0$Œg+* CV w& 0$Œg+* XV "& 0$Œg+*
CGH 1i1 CW h,+ BJ+ nANG6 BJ+ !hr nhM! GhTy 0h+ .1 GhA, GW nANG !h_ 2Iy .1 !?ong u g+*; NCE $H GT h,+
BJ+ GLng GhTy 0h+ .1 2W GhA, GW nANG !h_ 9z 2Iy !?ong % g+* v& Phy!; VJ+ !hr h,+ GhTy $V! $_nh Bào .1
2W 0h+ GhA, GW nANG !h_ 9,E .,o -ZE 2Iy .1i
UV " g+* u& Phy! WV w g+* u& Phy! CV "6u& g+* XV " g+* v& Phy!
CGH 1e1 'V! h_nh !,$ g+áG GW Gh+3E G,o %u$ Bà 2áy .ang ‡w‰ Gh+3E G,o; D+[n !8Gh h_nh !,$ g+áG 2W -à)
UV %1" $
%
WV %1u $
%
CV %1& $
%
XV %&& $
%
CGH 1j1 H_nh .7n gl$ $V! h_nh Gh^ nhU! Bà
v h_nh !?Jn .ang nh,E; T_$ =+[n !8Gh $V! h_nh
!?Jn .+C! =+[n !8Gh h_nh Gh^ nhU! -à v"G$
%
;
C
D
A
B
UV "6% G$
%
WV Kh(ng !8nh 2AfG CV v61u G$
%
XV ˆ6u% G$
%
CGH 201 Cho PhZn 9<
%w
1‡
; ‚N! GT !{ 9< Bà $•E 9< GY, PhZn 9< 2W BN+ GLng $V! 9< !k nh+7n !, 2AfG PhZn
9< $N+ .ang
w
1
; S< !k nh+7n 2W -à )
UV 1 WV 1w CV 1% XV ˆ
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbb HẾT bbbbbbbbbb
U‚ND T†NH THỪA THIÊN HUẾ
Sb GIÁO XcC !- Đ-O TdO
() THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 20112012
(HOÁ NG-Y 1e THÁNG 6 NĂM 2011
Đ[ 0*7 8f,1 TOÁN P*+,T$ LU%N
Th%i gian l&' (&i) 45 ph*t
(,h-ng ./ th%i gian gia 01#
WM7 11 (1 0i/'#
ThA B+[n GY, !?A*ng THCS NgEy‹n T?+ xhA@ng h+[n GW w&&& XEy1n 9áGh; ‚,n G+á$ h+[E
nhà !?A*ng 2g! ?, Gh} !+7E PhT+ 2`! -à 9,E $V! n#$ 9< 9áGh GY, !hA B+[n !#ng !h7$ 1w‰ /9o BN+
9< 9áGh h+[n GW46 n#$ 0C !+CP !#ng !h7$ %&‰ /9o BN+ 9< 9áGh GY, n#$ !?ANG4; S,E h,+ n#$6 !hA
B+[n nhà !?A*ng GW !M! GT .,o nh+7E XEy1n 9áGh i
WM7 21 (2 0i/'#
H,+ .`n An Bà ‚_nh GW !M! GT v& B+7n .+; NCE .`n An Gho .`n ‚_nh

%
9< .+ GY, $_nh !h_ 9<
.+ GJn -`+ GY, An .ang
%
1
9< .+ $N+ GY, ‚_nh; Hd+ 9< .+ .,n 2IE GY, $m+ .`n -à .,o nh+7E i
WM7 ;1 (2 0i/'#
'V! 2á$ 2M! h_nh !h,ng GW 2áy nhd .ang & $; ‚`n N,$ ANG -Afng 2áy -Nn GY, 2á$ 2M!
.ang 1uw $6 .`n ‚tG -`+ ANG -Afng 2áy -Nn GY, 2á$ 2M! .ang 1"& $6 GT h,+ .`n 23E ANG -Afng
9,+; NCE ANG -Afng nhA .`n N,$ !h_ =+[n !8Gh 2á$ 2M! 2W g+T$ u&w $
%
9o BN+ =+[n !8Gh 2yng•
nCE ANG -Afng nhA .`n ‚tG !h_ =+[n !8Gh 2á$ 2M! 2W !#ng %‡& $
%
9o BN+ =+[n !8Gh 2yng; T8nh
=+[n !8Gh 2yng GY, 2á$ 2M! h_nh !h,ng 2\ Gho;
WM7 g1 (1 0i/'#
CW $V! 9< -8! =IE Ghr, !?ong $V! !hLng PhEy Bà $V! 9< G,n 2kng =IE GJn !?<ng6 =Eng !8Gh
$m+ G,n -à " -8!; Te !hLng PhEy6 nCE .@$ 23E Bào $m+ G,n w -8! =IE !h_ GJn !he, " -8! !?ong !hLng
PhEy• nCE .@$ 23E Bào $m+ G,n " -8! !h_ hC! =IE !?ong !hLng PhEy Bà GW $V! G,n 21 0h(ng; Hd+
GW .,o nh+7E G,n 2kng =IE Bà .,o nh+7E -8! =IE Ghr, !?ong !hLng PhEy 0h+ GhA, .@$ Bào GáG
G,n i
HC!
H56 !7n !h8 9+nh);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S< .áo =,nh) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(5) Trên cao. mặt trời không còn để một ai nhìn lên. nếu người ta ngước mắt lên còn phải chịu một sức cản trở ghê gớm nữa là không trung. (6) Không trung bao la. hoặc không những ... C.” từ ngữ nào cần được đặt trong dấu ngoặc kép? Cái tên rái cá B.(4) .” là gì? Mùi hương ngòn ngọt B. (4) Cái vầng lửa đỏ rực của nó đổ xuống mắt người ta cơ man những bó kim sáng chói. C.. A. không trung chót vót.(2) D. D. Chủ ngữ của câu: “Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên đằm mình vào ánh nắng ban mai. Rau khúc vừa dai. C. 5 động từ. rào rào. vui vẻ. B. C. A.(4) . D.(5) . C. xinh xắn? 4 từ B. Cơn gió nhẹ thoảng qua. B.(6) C. vừa dẻo.. phép màu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham. A.(2) .(1) . Cần sắp xếp các câu đã cho theo trình tự nào sau đây để tạo thành đoạn văn hoàn chỉnh? A. tên thí sinh:……………………………………………………………………….. run rẩy. Nếu quả là phần ngon thì hoa là phần đẹp nhất.(5) . C©u Cho các câu: (1) Lúc đó cái nắng cũng đang tột độ gay gắt. đi đứng. 8: (2) Không những thế. (1) . (3) .(3) .(6) . (1) .. 3 từ D.Số báo danh:…………………………. A.. Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp.(4) B..” Có thể điền quan hệ từ nào vào chỗ chấm (…) trong câu trên cho thích hợp? Chẳng những .(4) . ngọ nguậy. D.(2) . Không những … mà còn . các bạn trong lớp gọi Lâm bằng cái tên rái cá nghe rất ngộ. Có bao nhiêu từ láy là động từ trong các từ sau: leo trèo. D. 2 từ C. Hoa Ngọc Hà trên đường rực nở. nhúng mình vào dòng nước.(6) . Mã đề: 01 __________________________________________________________________________________________________________________________________ Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau và thể hiện vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng quy định C©u 1: C©u 2: A. (3) .(6) . Đất nước ta xanh tươi bốn mùa và có nhiều hoa thơm quả ngọt.” có mấy động từ? 4 động từ.(5) .. 5 từ Trong câu: “Ngươi hãy đến sông Pac-tôn.(5) . rung rinh. mà . Không những … mà .. 2 động từ... Giỏi nhất lớp Cho câu: “ … hoa sen đẹp … nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. lá rèm khẽ lay Mẹ về nón lá nghiêng che động.(3) .. C.. mà . C©u Câu nào sau đây là câu ghép? 7: A.. Chẳng những … mà . C©u 6: Trong câu: “Lâm là bạn bơi giỏi nhất lớp. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng Mùi hương D.(2) . (3) Chúng tôi khởi hành vào khoảng một giờ. Rất ngộ Rái cá D. Quê hương là cầu tre nhỏ B..(1) ..SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 Khoá ngày 18 tháng 6 năm 2011 Đề thi môn: TIẾNG VIỆT – Phần TRẮC NGHIỆM Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề) Họ. 3 động từ. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ mang nghĩa chuyển? C©u 3: C©u 4: C©u 5: A. B.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->