P. 1
Bai Tap Lon Co Hoc Ket Cau 9848

Bai Tap Lon Co Hoc Ket Cau 9848

|Views: 782|Likes:
Được xuất bản bởinguyentrang084
ok
ok

More info:

Published by: nguyentrang084 on Jul 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.

Lê Văn Bình
BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC KẾT CẤU 2
. !"# D$!G
T%nh h& ph'n( )iêu t*nh +,n( ph-ơn( ph.p l/c.
T%nh h& ph'n( )iêu 01n( th23 ph-ơn( ph.p chu45n 67.
V8 +i5u 09 +:3 n1i l/c.
2. S; L#<$ T=!H T>?!
@A 0B: 2
Sơ 09 t%nh 6à c.c tC-Dn( hEp tFi:
L1 L2 L2 L1
EI=Const
TH1
TH2
g
TH3
q
1
q
3
TH4
TH5
TH6
q
2
q
4
q
2
q
1 q
4
q
2
q
3
q
3
q
4
q
1
TC3n( 0G:
g bh γ ·
: TCọn( l-En( +Fn thHn IJK
L: H3Mt tFi tCên c.c nh7p tC3n( c.c tC-Dn( hEp tFi
SN li&u hình học:
Stt + O h PcKQ L

PKQ L
2
PKQ
2 2R O ST U S
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n(
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
SN li&u tFi tCọn(:
Stt L

Pk!WKQ L
2
Pk!WKQ L
S
Pk!WKQ L
U
Pk!WKQ
X R 2 U
SN li&u IYn( chun(:
S S
S
S
2.U R W
2
2T W
E kN cm
bh
I
kN m γ
· ×
·
·
T: cG:
2T R.2 R.ST .ZT W g bh kN m γ · · × × ·
S. [?\ ]^!H !"# L_\ \?\ T`ab!G Hcd Te#
S.. dHaf!G dH?d L_\
Bậc )iêu t*nh:
S S U V V n V K · − · × − ·
\họn h& cơ +Fn: hình S..
4m 3m 3m 4m
X
1 X
2
X
3
EI=Const
HCB
Hình 3.1.1
H& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 2 S S
2 22 2 2S S 2
S S2 2 SS S S
R
R
R
P
P
P
X X X
X X X
X X X
δ δ δ
δ δ δ
δ δ δ
+ + + ∆ · ¹
¹
+ + + ∆ ·
'
¹
+ + + ∆ ·
¹
TC3n( 0G:
2 S
h h X X X
: l/c t-ơn( in( tMi 67 tC% l3Mi +j liên kết thi h 2h S.
kP

: h& )N t/ I3k là chu45n 67 th23 ph-ơn( l/c [
k
I3 Ciên( tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên
h& cơ +Fn.
km
δ
: c.c h& )N phlk là chu45n 67 th23 ph-ơn( l/c [
k
I3 [
K
m (H4 C: tCên h& cơ +Fn
Pk n KQ.
kk
δ
: c.c h& )N ch%nhk là chu45n 67 th23 ph-ơn( l/c [
k
I3 [
k
m (H4 C: tCên h& cơ +Fn.
T%nh c.c h& )N ch%nh 6à c.c h& )N phl co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc
p Bi5u 09 0ơn 67
k
M : hình S..2
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
4m 3m 3m 4m
X
1
=1
M
1
X
2
=1
M
2
M
3
X
3
=1
1
1/2
1
1
1/2
M
s
(M
s
)=(M
1
)+(M
2
)+(M
3
)
1
1 1
1/2
1/2
a)
b)
c)
d)
4
3m

3m
Hình 3.1.2
p \.c h& )N
kk
δ

km
δ
0-Ec t%nh nh- ):u:
( ) ( )

U 2 X 2 2
S 2
2 2 S S 2 2 S S 2 S
M M
EI EI
δ
1
· · × × × × + × × × × + × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
22 2 2
2
S 2 2
2 S
M M
EI EI
δ
1
· · × × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
SS S S

2 M M
EI
δ δ · · · ×
( ) ( )
2 2 2

S
2 S 2
M M
EI EI
δ δ
1
· · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
S S S
R M M δ δ · · ·
( ) ( )
2S S2 2 S

S
2 S 2
M M
EI EI
δ δ
1
· · · × × × × · ×
1
¸ ]
p qi5K tC: c.c h& )N ch%nh phl:
( ) ( )

U 2 X 2 T
S
2 2 S S 2 2 S S 2 2
S
M M
EI EI
1
· × × × × + × × × × + × × × · ×
1
¸ ]
@rt kh.c:
2 S
T
2 R
2 2 EI EI
δ δ δ
¸ _
+ + · + + · ×

¸ ,
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( S
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình

qết LuF phY hEp
( ) ( )
2

S 2 S
2
S
M M
EI EI
1
· × × × × · ×
1
¸ ]
@rt kh.c:
2 22 2S

2 S
2 2 EI EI
δ δ δ
¸ _
+ + · + + · ×

¸ ,

qết LuF phY hEp
( ) ( ) ( ) ( )
S
T
2
S s
M M M M
EI
· · ×
@rt kh.c:
S S2 SS
T
R 2
2 2 EI EI
δ δ δ
¸ _
+ + · + + · ×

¸ ,

qết LuF phY hEp
!h- 6ậ4 c.c h& )N ch%nh phl co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc t%nh 0sn(.
S... TC-Dn( hEp
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S..S
4m 3m 3m 4m
a)
b)
g=1!"5#$/m g=1!"5#$/m g=1!"5#$/m g=1!"5#$/m
M
%
&
qL
2
1
/=3!5%
qL
2
2
/=1!'" qL
2
1
/=3!5%
3!5%
3!5%
1!'"
(#$m)
Hình 3.1.3
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP

co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
( ) ( )
R

2
S.T U
2 S 2 S
U.SR
2 2
S.T U .uZ S
S 2 2 2 S 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − × +
1
¸ ,
1
∆ · · · ×
1
¸ _
+ × × × − × + × × × ×
1
¸ , ¸ ]
( ) ( )
R
2 2
2
.uZ S 2 S.uU
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
S S

U.SR
P P P
M M
EI
∆ · · ∆ · ×
qi5K tC::
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( U
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
( ) ( )
R
2
S.T U
2 S 2 S
2 2.TU
2 2
S.T U .uZ S
S 2 2 2 S
S P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − × +
1
¸ ,
1
· × · ×
1
¸ _
+ × × × − × + × × ×
1
¸ , ¸ ]
( )
2 S

U.S S.uU U.S 2.TU
P P P
EI EI
∆ + ∆ + ∆ · + + · ×

qết LuF phY hEp
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S

2 R U.S R
2

2 S.uU R
2 2

R 2 U.S R
2
X X X
X X X
X X X
¹
+ + + ·
¹
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹
+ + + ·
¹
¹

2
S
.Xu
.R2
.Xu
X
X
X
· − ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M X M X M X M · + + +
: hình S..U:
qi5K tC: +i5u 09 ( )
P
M
:
( )
( )
( )
[ ]
2
2.TT U 2.TT U
2 S 2 2 S
2
.u U .u U

2 S 2 2 S
R.uR R.uT R.RT
2 2
S.T U S.T U
S 2 S 2 2
2
.u .R2 S .uT S
2 S
S P
M M
EI EI EI
1
× × × × − × × × ×
1
1
1
+ × × × × − × × × ×
1
· · − · − ×
1
1
+ × × × × − × × × ×
1
1
1 − + × × + × × ×
¸ ]
S:i )N:
R.RT
RRw R.RUw
R.uT
× ·
T%nh t3.n 6à 68 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
p !h7p :
4m
1!"5#$/m
*
t+
*
,-
2!55#$m 1!'%#$m
.
1 .
2

U
R U .u .ZT U 2.TT
2
ph
M O Q · ⇒ × + + × × ·

S.SU
ph
Q kN ⇒ · −
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( T
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
R .ZT U S.VV
tr ph
Y Q Q kN · ⇒ · + × ·

p !h7p 2:
3m
1!"5#$/m
*
t+
*
,-
1!'%#$m 1!%2#$m
.
1 .
2

S
R S .R2 .ZT S .u
2
ph
M O Q · ⇒ × + + × × ·

2.SS
ph
Q kN ⇒ · −
R .ZT S 2.u2
tr ph
Y Q Q kN · ⇒ · + × ·

p !h7p Sk U: ]-Ec )u4 C: tx nh7p 6à nh7p 2 I3 h& 0Ni Oin(.
V8 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
: hình S..U+
B,n( c.ch (iFi hình học t%nh 0-Ec (i. tC7 l/c cgt tMi c.c 67 tC%

U
L
k
2
U
L
k
S
U
L
6à (i. tC7
Kt K2n uNn tMi 67 tC% (iy: nh7p
2
U
L
.
Gi. tC7 Kt K2n uNn tMi c.c 67 tC%

U
L

S
U
L
0-Ec t%nh nh- ):u:
p TMi 67 tC%

U
nh7p :
1m
1!"5#$/m
2!55#$m
M(#$m)
3!66#$
.

R S.VV 2.TT .ZT R.2U
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

p TMi 67 tC%
S
U
nh7p :
3m
1!"5#$/m
2!55#$m
3!66#$
M(#$m)
.
S
R S.VV S 2.TT .ZT S R.TV
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( V
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
p TMi 67 tC%

U
nh7p 2:
%!"5m
1!"5#$/m
1!'%#$m
M(#$m)
2!'2#$
.
R.ZT
R 2.u2 R.ZT .u .ZT R.ZT R.2R
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × · −

p TMi 67 tC%
S
U
nh7p 2:
2!25m
1!"5#$/m
1!'%#$m
2!'2#$
M(#$m)
.
2.2T
R 2.u2 2.2T .u .ZT 2.2T R.2U
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

p !h7p Sk U: ]-Ec )u4 C: tx nh7p 6à nh7p 2 I3 h& 0Ni Oin(.
a)
b)
3
!
6
6
3
!
3
4
2
!
'
2
2
!
3
3
2
!
3
3
2
!
'
2
3
!
3
4
3
!
6
6
%
!
1
6
1
!
'
1
1
!
5
'
%
!
3
%
1
!
6
1
1
!
%
1
1
!
%
1
%
!
3
%
1
!
6
1
1
!
5
'
%
!
1
6
1
!
'
1
6!26
3!66 4!66
6!26
3!66
*
&
(#$)
3!5%
1!'"
/
2
!
5
5
%
!
2
4
1
!
2

/
1
!
'
%
%
!
5
6
/
%
!
2
%
%
!
5
1
/
1
!
%
2 %
!
2
4
3!5%
1!'"
/
2
!
5
5
%
!
2
4
1
!
2

/
1
!
'
%
%
!
5
6
/
%
!
2
%
%
!
5
1
%
!
2
4
M
&
(#$m)
Hình 3.1.
S..2. TC-Dn( hEp 2
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S..T
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( Z
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
16
q
1
=#$/m
q
3
=12#$/m
4m 3m 3m 4m
a)
b)
M
%
&
16
13!5
(#$m)
Hình 3.1.!
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP

co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
( ) ( )
R

2
V U
2 S 2 S
R.VZ
2
V U
S 2 2 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − × +
1
¸ ,
1
∆ · · · ×
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
( ) ( )
R
2 2
2
S.T S S.T
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
S S
2
S.T S S.T
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
qi5K tC::
( ) ( )
R
2
V U
2 S 2 S
SZ.VZ
2 2
V U S.T S
S 2 2 2 S
S P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − × +
1
¸ ,
1
· · ×
1
¸ _
+ × × × − × + × × ×
1
¸ , ¸ ]
( )
2 S

R.VZ S.T S.T SZ.VZ
P P P
EI EI
∆ + ∆ + ∆ · + + · ×

qết LuF phY hEp
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S

2 R R.VZ R
2

2 S.T R
2 2

R 2 S.T R
2
X X X
X X X
X X X
¹
+ + + ·
¹
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹
+ + + ·
¹
¹

2
S
U.2Z
U.2V
T.VX
X
X
X
· − ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M X M X M X M · + + +
: hình S..V:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( X
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
qi5K tC: +i5u 09 ( )
P
M
:
( )
( )
( ) ( )
2
S.XZ U S.XZ U U.2Z U
2 S 2 2 S 2 S 2
2
U.2Z U U.2Z U.2V S U.2V T.VX S

2 S 2 2
2 2
S.T S T.VX U T.VX U
S 2 S 2 2 S
2
2.XU U 2.XU U
2 S 2 S 2
S P
M M
EI
1
× × × × − × × × × + × × × ×
1
1
1
− × × × × − + × × − + × ×
1
·
1
1
+ × × × + × × × × − × × × ×
1
1
1 + × × × × − × × × ×
¸ ]
· [ ]

U.UT US.VT 2.2R
EI EI
− · − ×
S:i )N:
2.2R
RRw T.RUw
US.VT
× ·
T%nh t3.n 6à 68 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
p !h7p :
4m
#$/m
*
t+
*
,-
13!"#$m 4!2"#$m
.
1 .
2

U
R U U.2Z X U S.XZ
2
ph
M O Q · ⇒ × + + × × ·

S.VR
ph
Q kN ⇒ · −
R X U X.UR
tr ph
Y Q Q kN · ⇒ · + × ·

p !h7p 2:
U.2Z U.2V
R
S
Q tgα

· + · ≈
p !h7p S:
3m
12#$/m
*
t+
*
,-
4!26#$m 5!6#$m
.
1 .
2

S
R S T.VX 2 S U.2V
2
ph
M O Q · ⇒ × + + × × ·

X.UZ
ph
Q kN ⇒ · −
R 2 S Z.TS
tr ph
Y Q Q kN · ⇒ · + × ·

p !h7p U:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( u
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
T.VX 2.XU
2.S
U
Q tg kN α
+
· + · ·
V8 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
: hình S..V+
B,n( c.ch (iFi hình học t%nh 0-Ec (i. tC7 l/c cgt tMi c.c 67 tC%

U
L
k
2
U
L
k
S
U
L
6à (i. tC7
Kt K2n uNn tMi 67 tC% (iy: nh7p
2
U
L
.
Gi. tC7 Kt K2n uNn tMi c.c 67 tC%

U
L

S
U
L
0-Ec t%nh nh- ):u:
p TMi 67 tC%

U
nh7p :
1m
#$/m
13!"#$m M(#$m)
1!4%#$
.

R X.U S.XZ X R.TS
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

p TMi 67 tC%
S
U
nh7p :
3m
#$/m
13!"#$m
1!4%#$
M(#$m)
.
S
R X.U S S.XZ X S T.SS
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

p TMi 67 tC%

U
nh7p S:
%!"5m
12#$/m
4!26#$m M(#$m)
1"!53#$
.
R.ZT
R Z.TS R.ZT U.2V 2 R.ZT T.T
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

p TMi 67 tC%
S
U
nh7p S:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( R
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
2!25m
12#$/m
M(#$m)
.
4!26#$m
1"!53#$
2.2T
R Z.TS 2.2T U.2V 2 2.2T U.X
2
M O M kNm · ⇒ · × − − × × ·

p !h7p 2k U: I5 Iàn( t%nh 0-Ec +,n( c.ch (iFi hình học.
a)
b)
1

!
4
%
1
3
!
6
%
1
"
!
5
3
1

!
4
"
2
!
4
%
1
%
!
4
%
5
!
6
%

!
5
3
%
!
4
"
'
!
4
"
13!6%
2!13 1"!53
2%!6% 1!4%
*
&
(#$)
M
&
(#$m)
%
!
%
%
16!%%
/
1
3
!

"
%
!
5
3
6
!
'
3
5
!
3
3
/
4
!
2
"
/
4
!
2
"
/
4
!
2
"
/
4
!
2
6
5
!
5
1
/
4
!
2
6

!
5
3
4
!

1
/
5
!
6
/
1
!
4
2
%
!
"
1
/
3
!
5
5
2
!

4
13!5%
2
!
1
3
2
!
1
3
2
!
1
3
Hình 3.1."
S..S. TC-Dn( hEp S
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S..Z
q
2
=1%#$/m
q
4
=14#$/m
2
2
4m 3m 3m 4m
a)
b)
M
%
&
11!25
(#$m)
Hình 3.1.#
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n(
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP

co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
( ) ( )
R

2
.2T S .2T
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
2 2
2
.2T S .2T
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
S S
2
2X U
2 S 2 S
X.VZ
2
2X U
S 2 2 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − × +
1
¸ ,
1
∆ · · · ×
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
qi5K tC::
( ) ( )
R
2 2
.2T S 2X U
S 2 S 2 S
U.Z
2
2X U
S 2 2 2
S P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × + × × × − × +
1
¸ ,
1
· · ×
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
( )
2 S

.2T .2T X.VZ U.Z
P P P
EI EI
∆ + ∆ + ∆ · + + · ×

qết LuF phY hEp
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S

2 R .2T R
2

2 .2T R
2 2

R 2 X.VZ R
2
X X X
X X X
X X X
¹
+ + + ·
¹
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹
+ + + ·
¹
¹

2
S
T.Ru
2.T
X.XR
X
X
X
· − ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M X M X M X M · + + +
: hình S..X:
qi5K tC: +i5u 09 ( )
P
M
:
( )
( )
( )
( )
2
2.TT U 2.TT U T.Ru U
2 S 2 S 2 2 S 2
2 2
T.Ru U .2T S T.Ru 2.T S
2 S S 2
2 2
2.T X.X S 2X U 2X U
2 S 2 S 2 2
2 2
X.X U X.X U 2S.V U
2 S 2 2 S 2 S 2

2S.V U
2 S
S P
M M
EI
× × × × − × × × × + × × × ×
− × × × × + × × × − + × ×
· − + × × + × × × × − × × × ×
+ × × × × − × × × × + × × × ×
− × × × ×
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¸ ]
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
[ ]

X.uR X.uR R
EI
· − ·
V8 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
: hình S..X+
a)
b)
1
!
'
%
2
!
2
2
3
!
"
%
1"!
31!"%
11!% 26!52
1!'%
*
&
(#$)
M
&
(#$m)
1
"
!
"
%
1
%
!
3
%
1
5
!
'

1
!
'
%
1
!
'
%
1
4
!
%
2
2
4
!
3
%
3
1
!
"
%
2
!
2
2
2
!
2
2

!
4

%
!
'

6
!
5
2
11!25
2!%%
2
!
5
5
%
!
6
4
/
1
!
2
"
/
3
!
1

/
5
!
%
'
/
2
!
1
5
/

!

%
/
5
!
4

/
3
!

2
/
"
!
1
4
/
2
3
!
6
%
1
1
!

% "
!
6
3
4
!
%

5
!
5
5

!
5
%
1
!
1
%
Hình 3.1.$
S..U. TC-Dn( hEp U
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S..u
q
1
=#$/m
16
16
q
2
=1%#$/m
q
4
=14#$/m
2
2
4m 3m 3m 4m
a)
b)
M
%
&
11!25
(#$m)
Hình 3.1.%
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( S
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP

co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
( ) ( )
R

2
V U
2 S 2 S
2.u2
2 2
V U .2T S
S 2 2 2 S 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − ×
1
¸ ,
1
∆ · · · ×
1
¸ _
+ × × × − × + × × × ×
1
¸ , ¸ ]
( ) ( )
R
2 2
2
.2T S .2T
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
S S
2
2X U
2 S 2 S
X.VZ
2
2X U
S 2 2 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × − × +
1
¸ ,
1
∆ · · · ×
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
qi5K tC::
( ) ( )
R
2 2
V U V U
2 S 2 S S 2 2 2
2 2
.2T S 2X U T.XS
S 2 S 2 S
2
2X U
S 2 2 2
S P
M M
EI EI
1 ¸ _ ¸ _
× × × − × + × × × − ×
1
¸ , ¸ ,
1
1
¸ _
· + × × × + × × × − × + · ×
1
¸ ,
1
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
( )
2 S

2.u2 .2T X.VZ T.XU
P P P
EI EI
∆ + ∆ + ∆ · + + · ×

qết LuF phY hEp
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S

2 R 2.u2 R
2

2 .2T R
2 2

R 2 X.VZ R
2
X X X
X X X
X X X
¹
+ + + ·
¹
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹
+ + + ·
¹
¹

2
S
R.XR
R.VS
u.X
X
X
X
· − ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M X M X M X M · + + +
: hình S..R:
qi5K tC: +i5u 09 ( )
P
M
:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( U
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
( )
( ) ( ) ( )
2 2 2
V U V U R.V U
S 2 S 2 2 2 S 2
2
R.V U R.X U R.X U
2 S 2 S 2 2 S
2
.2T S R.X R.VS S R.VS u.X S
S 2 2
2 2
2X U 2X U u.X U
S 2 S 2 2 2 S 2
2
u.X U
2 S
S P
M M
EI
× × × × − × × × × + × × × ×
− × × × × + × × × × − × × × ×
· + × × × − + × × − + × ×
+ × × × × − × × × × + × × × ×
− × × × × +
2
2S. U 2S. U
2 S 2 2 S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
× × × × − × × × ×
1
¸ ]
[ ]

R.2u R.SR R
EI
· − ≈
V8 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
: hình S..R+
11!25
16!%%
2
/
1
%
!
6
%
/
1
%
!

%
/
%
!
6
3
/
'
!
1

/
2
3
!
1
%
1
!
3
5
1
!
2
5
5
!
3
%
%
!
1

5
!
2
"
5
!
5
4
/
4
!
'
1
/
"
!
%
4
/
2
!
"
"

!
3
"
1
!
4
"
1
1
!

6
a)
b)

!
%
5
2
!

5
3
!
4
6
34!44
31!46
!"6 2"!4%
15!'5
*
&
(#$)
M
&
(#$m)
1
"
!
4
6
1
%
!
5
5
1

!
3
'
%
!
%
5
1
5
!
'
5
1
1
!
6
1
2
4
!
5
5
3
1
!
4
6
2
!

5
2
!

5
1
%
!

'
3
!
3
'
4
!
1
1
"
!
'
5
1
6
!
%
5
Hình 3.1.1&
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( T
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
S..T. TC-Dn( hEp T
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S..
4m 3m 3m 4m
a)
b)
M
%
&
11!25
(#$m)
q
2
=1%#$/m
q
3
=12#$/m
13!5
Hình 3.1.11
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP

co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
( ) ( )
R

2
.2T S .2T
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
2 2
2 2
.2T S S.T S 2U.ZT
S 2 S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × + × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
S S
2
S.T S S.TR
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
qi5K tC::
( ) ( )
R
2 2
.2T S S.T S Uu.TR
S S
S P
M M
EI EI
1
· × × × + × × × · ×
1
¸ ]
( )
2 S

.2T 2U.ZT S.T Uu.TR
P P P
EI EI
∆ + ∆ + ∆ · + + · ×

qết LuF phY hEp
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S

2 R .2T R
2

2 2U.ZT R
2 2

R 2 S.T R
2
X X X
X X X
X X X
¹
+ + + ·
¹
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹
+ + + ·
¹
¹

2
S
2.uZ
R.V
U.R
X
X
X
· − ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M X M X M X M · + + +
: hình S..2:
qi5K tC: +i5u 09 ( )
P
M
:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( V
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
( )
( )
( )
( )
2
.Uu U .Uu U 2.uZ U
2 S 2 S 2 2 S 2
2 2
2.uZ U .2T S 2.uZ R.V S

2 S S 2
2
S.T S R.V U. S U. U
S 2 2 S 2
2 2
U. U 2.RT U 2.RT U
2 S 2 S 2 S 2
S P
M M
EI
1
× × × × − × × × × + × × × ×

− × × × × + × × × − + × ×

·

+ × × × − + × × + × × × ×

− × × × × + × × × × − × × × ×
¸ ]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ ]

TS.TT TU.22 R.VZ
EI EI
· − · − ×
S:i )N:
R.VZ
RRw .2Uw
TU.22
× ·
V8 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
: hình S..2+
1
!
5
4
1
!
5
4
1
!
5
4
1
5
!

3
2
%
!
1
"
1
!
1
2
3
!
5
6
/
%
!
2
"
1
!
1
4
4
!
4
%
4
!
4
6
6
!
1
5
a)
b)
2
!
1
"
13!5"
1!54
2!'3
1"!3"
1!12
*
&
(#$)
M
&
(#$m)
1
!
5
4
1
2
!
4
5
1
!
1
2
1
"
!
5
56
!

3
1
1
!
1
"
4
!
'
5
2
!
5
5
1
%
!
%
5
11!25
13!5%
1
!
4
'
/
2
!
'
"
/
1
%
!
6
1
/
4
!
1
%
2
!
%
5
%
!
3

/
%
!
"
4
/
1
!

6
/
2
!
5
"
/
1
!
%
3
%
!
5
1
1
!
1
2
1
!
1
2
1
!
5
4
Hình 3.1.12
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( Z
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
S..V. TC-Dn( hEp V
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S..S
4m 3m 3m 4m
a)
b)
M
%
&
(#$m)
q
4
=14#$/m
2
2
q
1
=#$/m
16
16
q
3
=12#$/m
13!5
Hình 3.1.13
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP

co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
( ) ( )
R

2 2
V U V U R.VZ
2 S 2 S S 2 2 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _ ¸ _
∆ · · × × × − × + × × × − × · ×
1
¸ , ¸ , ¸ ]
( ) ( )
R
2 2
2
S.T S S.TR
S 2
P P
M M
EI EI
1
∆ · · × × × × · ×
1
¸ ]
( ) ( )
R
S S
2 2
S.T S 2X U
S 2 2 S 2 S
S2.Z
2
2X U
S 2 2 2
P P
M M
EI EI
1 ¸ _
× × × × + × × × − ×
1
¸ ,
1
∆ · · · ×
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
qi5K tC::
( ) ( )
R
2 2
V U V U
2 S 2 S S 2 2 2
2 2
S.T S 2X U TV.SU
S 2 S 2 S
2
2X U
S 2 2 2
S P
M M
EI EI
1 ¸ _ ¸ _
× × × − × + × × × − ×
1
¸ , ¸ ,
1
1
¸ _
· + × × × + × × × − × + · ×
1
¸ ,
1
1
¸ _
+ × × × − ×
1
¸ , ¸ ]
( )
2 S

R.VZ S.T S2.Z TV.SU
P P P
EI EI
∆ + ∆ + ∆ · + + · ×

qết LuF phY hEp
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( X
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
2 S
2 S
2 S

2 R R.VZ R
2

2 S.T R
2 2

R 2 S2.Z R
2
X X X
X X X
X X X
¹
+ + + ·
¹
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹
+ + + ·
¹
¹

2
S
U.uU
.Tu
T.Vu
X
X
X
· − ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M X M X M X M · + + +
: hình S..U:
qi5K tC: +i5u 09 ( )
P
M
:
( )
( ) ( ) ( )
2 2 2
V U V U S.TS U
S 2 S 2 2 2 S 2
2
S.TS U U.uU U U.uU U
2 S 2 S 2 2 S
2
U.uU .Tu S S.T S .Tu T.Vu S
2 S 2
2 2
2X U 2X U T.Vu U
S 2 S 2 2 2 S 2
2
T.Vu U
2
S P
M M
EI
× × × × − × × × × + × × × ×
− × × × × + × × × × − × × × ×
· − + × × + × × × − + × ×
+ × × × × − × × × × + × × × ×
− × × ×
2
2R.V U 2R.V U
S 2 S 2 2 S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
× + × × × × − × × × ×
1
¸ ]
[ ]

T.RR T.R2 R
EI
· − ≈
V8 +i5u 09 l/c cgt ( )
P
Q
: hình S..U+
a)
b)
5
!

5
1
!
1
2
1
!
1
2
14!'"
2'!12
12!1
4'!5
1!15
*
&
(#$)
M
&
(#$m)
1
5
!
1
2
1
2
!

1
3
!
3
%
2
!
1
5
1

!
1
5
2
2
!
"
%
2
6
!

2
'
!
1
2
1
!
1
2
1
!
1
2
4
!
3
%
4
!
"
%
1
3
!
"
%
1
%
!
1
5
1
3
!

5
1
!
1
2
16!%%
2
13!5%
/
1
3
!
5
3
/
4
!
'
4
/
1
!
5
'
/
1
5
!
6
'
/
2
%
!
1
6
6
!
"
"
4
!

6
1
%
!
%

/
4
!
1
1
/
3
!
2
"
/
2
!
4
3
%
!
6
2
4
!
'
2
/
2
!
%
4
5
!
%
1
4
!
1
'
1
!
'
5

hình 3.1.1
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( u
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
S.2. dHaf!G dH?d \H$z{! V^
Bậc )iêu 01n(:
2
S R S n n n · + · + ·
H& cG S +ậc )iêu 01n(. \họn h& cơ +Fn nh- hình S.2.
4m 3m 3m 4m
EI=Const
0
1
0
2
0
3
HCB
Hình 3.2.1
H& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 2 S S
2 22 2 2S S 2
S S2 2 SS S S
R
R
R
P
P
P
r ' r ' r ' (
r ' r ' r ' (
r ' r ' r ' (
+ + + · ¹
¹
+ + + ·
'
¹
+ + + ·
¹
TC3n( 0G:
2 S
h h ' ' '
: chu45n 67 c-|n( +ic tMi liên kết thi k 2k S 0rt thêK 6à3 h&.
kP
(
: h& )N t/ I3k là phFn l/c tMi liên kết thi k I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ
+Fn.
km
r
: c.c h& )N phlk là phFn l/c tMi liên kết thi k I3

m
' ·
(H4 C: tCên h& cơ +Fn Pk n
KQ.
kk
r
: c.c h& )N ch%nhk là phFn l/c tMi liên kết thi k I3

k
' ·
(H4 C: tCên h& cơ +Fn.
T%nh c.c h& )N ch%nh 6à c.c h& )N phl co: ph-ơn( tCình ch%nh tgc
p Bi5u 09 Kt K2n uNn
k
M I3

k
' ·
(H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình S.2.2
0
1
=1
M
1
M
2
M
3
1
EI
12
1
EI
12
1
EI
12
0
2
=1
0
3
=1
12
6
16

+
11
+
21
+
31
16

16
+
12
+
22
+
32
12
16

6
+
13
+
23
+
33
a)
b)
c)
Hình 3.2.2
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2R
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
p T%nh c.c h& )N
kk
r

km
r
:
16
+
11
1
EI
12
12
1
EI
12

+
12
1
EI
12
%
+
13
% %
+
22
161
EI
12
+
23
+
33
16
1
EI
12

1
EI
12
% 161
EI
12
12
1
EI
12
( )

V 2 2X
2 2
EI EI
r · + · ×
2 2
X
2
EI
r r · · ×
S S
R r r · ·
( )
22
V V S2
2 2
EI EI
r · + · ×
2S S2
X
2
EI
r r · · ×
( )
SS
V 2 2X
2 2
EI EI
r · + · ×
S.2.. TC-Dn( hEp
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S.2.S
4m 3m 3m 4m
g=1!"5#$/m g=1!"5#$/m g=1!"5#$/m g=1!"5#$/m
M
%
&
(#$m)
2!23 2!23 2!23
1!31 1!31
3!5%
1!'"
a)
b)
qL
2
1
/=3!5% qL
2
2
/=1!'"
qL
2
1
/12=2!23
qL
2
2
/12=1!31
2
1&
2
2&
2
3&
Hình 3.2.3
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP
(
:
2
1&
2
2&
2
3&
1!31 1!31 1!31 1!31 2!23
2!23

2.2S .S R.u2
P
( kNm · − ·
2
R
P
( kNm ·
S
.S 2.2S R.u2
P
( kNm · − · −
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S
2
2X X R R.u2 R
X S2 X R R
2
R X 2X R.u2 R
' ' '
EI
' ' '
' ' '
EI
¹
+ + + × ·
¹
¹
+ + + ·
'
¹
¹ + + − × ·
¹

2
S
2
R.RS
R
2
R.RS
'
EI
'
'
EI
¹
· − ×
¹
¹
·
'
¹
¹ · ×
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M ' M ' M ' M · + + +
: hình S.2.U
1!'" 1!'"
3!5% 3!5%
2!51
1!
1!%"
1!
2!51
M
&
(#$m)
Hình 3.2.
S.2.2. TC-Dn( hEp 2
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S.2.T
4m 3m 3m 4m
M
%
&
(#$m)
1%!6"
' '
13!5
a)
b)
16
1%!6"
2
1&
2
2&
2
3&
q
1
=#$/m
q
3
=12#$/m
Hình 3.2.!
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP
(
:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 22
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
2
1&
2
2&
2
3&
' '
1%!6"
%
%
%

R.VZ
P
( kNm ·
2
u
P
( kNm · −
S
u
P
( kNm ·
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S
2
2X X R R.VZ R
2
X S2 X u R
2
R X 2X u R
' ' '
EI
' ' '
EI
' ' '
EI
¹
+ + + × ·
¹
¹
¹
+ + − × ·
'
¹
¹
+ + + × ·
¹
¹

2
S
2
R.TS
2
R.TS
2
R.UZ
'
EI
'
EI
'
EI
¹
· − ×
¹
¹
¹
· ×
'
¹
¹
· − ×
¹
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M ' M ' M ' M · + + +
: hình S.2.V
M
&
(#$m)
13!5
4!2 4!26
5!6
2!2
16!%%
13!5%
Hình 3.2."
S.2.S. TC-Dn( hEp S
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S.2.Z
4m 3m 3m 4m
M
%
&
(#$m)
1!6"
"!5 "!5
a)
b)
1!6"
2
1&
2
2&
2
3&
q
2
=1%#$/m
q
4
=14#$/m
11!25
2
Hình 3.2.#
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2S
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP
(
:
2
1&
2
2&
2
3&
% % % "!5 "!5 1!6"

Z.TR
P
( kNm · −
2
Z.TR
P
( kNm ·
S
X.VZ
P
( kNm · −
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S
2
2X X R Z.T R
2
X S2 X Z.T R
2
R X 2X X.VZ R
' ' '
EI
' ' '
EI
' ' '
EI
¹
+ + − × ·
¹
¹
¹
+ + + × ·
'
¹
¹
+ + − × ·
¹
¹

2
S
2
R.U2
2
R.TT
2
R.X2
'
EI
'
EI
'
EI
¹
· ×
¹
¹
¹
· − ×
'
¹
¹
· ×
¹
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M ' M ' M ' M · + + +
: hình S.2.X
M
&
(#$m)
5!11
2!15
!"6
11!25
23!5'
2
2!52
Hình 3.2.$
S.2.U. TC-Dn( hEp U
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S.2.u
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2U
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
M
%
&
(#$m)
1!6"
"!5 "!5
a)
b)
1!6"
2
1&
2
2&
2
3&
q
2
=1%#$/m
q
4
=14#$/m
11!25
2
q
1
=#$/m
1%!6"
16
1%!6"
4m 3m 3m 4m
Hình 3.2.%
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP
(
:
2
1&
2
2&
2
3&
% % "!5 "!5 1!6" 1%!6"

R.VZ Z.T S.Z
P
( kNm · − ·
2
Z.TR
P
( kNm ·
S
X.VZ
P
( kNm · −
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S
2
2X X R S.Z R
2
X S2 X Z.T R
2
R X 2X X.VZ R
' ' '
EI
' ' '
EI
' ' '
EI
¹
+ + + × ·
¹
¹
¹
+ + + × ·
'
¹
¹
+ + − × ·
¹
¹

2
S
2
R.R
2
R.US
2
R.Zu
'
EI
'
EI
'
EI
¹
· ×
¹
¹
¹
· − ×
'
¹
¹
· ×
¹
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M ' M ' M ' M · + + +
: hình S.2.R
M
&
(#$m)
1%!"'
%!63
'!2%
11!25
23!41
16!%%
1%!61
2
Hình 3.2.1&
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2T
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
S.2.T. TC-Dn( hEp T
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S.2.
4m 3m 3m 4m
M
%
&
(#$m)
"!5 "!5
a)
b)
2
1&
2
2&
2
3&
q
2
=1%#$/m
11!25
q
3
=12#$/m
' '
13!5
Hình 3.2.11
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP
(
:
2
1&
2
2&
2
3&
% "!5 "!5 ' ' %

Z.TR
P
( kNm · −
2
Z.T u .TR
P
( kNm · − · −
S
u
P
( kNm ·
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S
2
2X X R Z.T R
2
X S2 X .T R
2
R X 2X u R
' ' '
EI
' ' '
EI
' ' '
EI
¹
+ + − × ·
¹
¹
¹
+ + − × ·
'
¹
¹
+ + + × ·
¹
¹

2
S
2
R.2T
2
R.RZ
2
R.SU
'
EI
'
EI
'
EI
¹
· ×
¹
¹
¹
· ×
'
¹
¹
· − ×
¹
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M ' M ' M ' M · + + +
: hình S.2.2
M
&
(#$m)
2!'"
1%!61
4!1%
11!25
13!5%
1!5%
2!%4
Hình 3.2.12
S.2.V. TC-Dn( hEp V
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2V
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
Sơ 09 tFi tCọn( 6à +i5u 09 Kt K2n uNn I3 tFi tCọn( n(3ài (H4 C: tCên h& cơ +Fn: hình
S.2.S
4m 3m 3m 4m
M
%
&
(#$m)
1!6"
a)
b)
1!6"
2
1&
2
2&
2
3&
q
4
=14#$/m
2
q
1
=#$/m
1%!6"
16
1%!6"
q
3
=12#$/m
' '
13!5
Hình 3.2.13
T%nh c.c h& )N t/ I3
kP
(
:
2
1&
2
2&
2
3&
%
1!6" 1%!6"
%
' '

R.VZ
P
( kNm ·
2
u
P
( kNm · −
S
u X.VZ u.VZ
P
( kNm · − · −
GiFi h& ph-ơn( tCình ch%nh tgc:
2 S
2 S
2 S
2
2X X R R.VZ R
2
X S2 X u R
2
R X 2X u.VZ R
' ' '
EI
' ' '
EI
' ' '
EI
¹
+ + + × ·
¹
¹
¹
+ + − × ·
'
¹
¹
+ + − × ·
¹
¹

2
S
2
R.UX
2
R.SU
2
R.2T
'
EI
'
EI
'
EI
¹
· − ×
¹
¹
¹
· ×
'
¹
¹
· ×
¹
¹
V8 +i5u 09 Kt K2n tvn( ( )
P
M
th23 +i5u thic:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
R
2 2 S S P P
M M ' M ' M ' M · + + +
: hình S.2.U
M
&
(#$m)
4!'4
1!5
15!"%
2%!1"
16!%%
13!55
2
13!5%
Hình 3.2.1
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2Z
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
Bảng kết quả nội lực các trường hợp tải
Tiết
diện
Trường hợ ! Trường hợ 2 Trường hợ " Trường hợ # Trường hợ $ Trường hợ %
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
}2.TT S.VV }S.XZ X.UR 2.TT }.uR }R.VR T.uT .Uu }.2 }S.TS X.T
2 R.2U .u R.TS R.UR R.VU }.uR .ST Z.uT R.SX }.2 R.V2 R.T
S .2X R.V V.uS 2.UR }.2Z }.uR T.SR }R.RT }R.ZU }.2 V.ZZ 2.T
U R.TV }.Tu T.SS }T.VR }S.X }.uR .2T }X.RT }.XV }.2 U.u2 }T.XT
T }.uR }S.SU }U.2Z }S.VR }T.Ru }.uR }R.XR }V.RT }2.uZ }.2 }U.uU }S.XT
V }.uR 2.u2 }U.2Z R.RR }T.Ru T.uX }R.XR X.Su }2.uZ 2.UT }U.uU .2
Z }R.2R .V }U.2Z R.RR U.RX X.UX R.X R.Xu S.TV U.uT }U. .2
X R.T R.SR }U.2Z R.RR Z.VS R.uX T.TU S.Su U.UV }2.TT }S.2Z .2
u R.2U }.R }U.2V R.RR T.TT }V.T2 T.2Z }U. }R.2Z }R.RT }2.US .2
R }.R2 }2.SS }U.2V R.RR }2.T }U.R2 }R.VS }.V }R.V }Z.TT }.Tu .2
}.R2 2.SS }U.2V Z.TS }2.T 2.22 }R.VS }2.XT }R.V 2R.Z }.Tu S.SR
2 R.2U .R T.T X.TS }S.X2 2.22 }2.ZZ }2.XT .U .Z T.R U.SR
S R.T }R.SR X.TS }R.UZ }T.UX 2.22 }U.u }2.XT V.T 2.Z U.XV }U.ZR
U }R.2R }.V U.X }u.UZ }Z.U 2.22 }Z.RU }2.XT U.UR }V.XS }2.RU }S.ZR
T }.uR }2.u2 }T.VX }X.UZ }X.XR 2.22 }u.X }2.XT }U.R }T.XS }T.Vu }22.ZR
V }.uR S.SU }T.VX 2.S }X.XR 2U.SR }u.X 2U.TT }U.R .TU }T.Vu 2V.XX
Z R.TV .Tu }S.TT 2.S X.TR R.SR X.SZ R.TT }2.TZ .TU U.u 2.XX
X .2X }R.V }.U2 2.S .XR }S.ZR .XV }S.UV }.RS .TU R.RX }.2
u R.2U }.u R.Z 2.S .R }Z.ZR .UZ }Z.UV R.T .TU .uT }T.2
2R }2.TT }S.VV 2.XU 2.S }2S.VR }S.ZR }2S.R }S.UV 2.RT .TU }2R.V }2u.2
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2X
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
S.S. T~ Hcd !"# L_\ • B#{$ ]€ B•> !"# L_\
S.S.. Tv hEp n1i l/c
Tv hEp m TC-Dn( hEp p tC-Dn( hEp 2
Tv hEp 2 m TC-Dn( hEp p tC-Dn( hEp S
Tv hEp S m TC-Dn( hEp p tC-Dn( hEp U
Tv hEp U m TC-Dn( hEp p tC-Dn( hEp T
Tv hEp T m TC-Dn( hEp p tC-Dn( hEp V
BFn( kết LuF tv hEp n1i l/c:
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( 2u
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
Bảng kết quả tổ hợp nội lực
Tiết
diện
T, hợ ! T, hợ 2 T, hợ " T, hợ # T, hợ $
Bi-. /0 123 n4i 567
&28 &in
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
&
'(N)*
+
'(N*
}V.U2 22.RV R.RR .ZV }S.T u.V }.RV 2.TU }V.RX 2.X R.RR 22.RV }V.U2 .ZV
2 R.ZZ 2.S R.XX R.R .Tu u.XV R.V2 R.Zu R.XV 2.RV .Tu 2.S R.V2 R.R
S X.2 2.TV R.R }.ZU V.TX R. R.TU }R.uV X.RT 2.S X.2 2.TV R.R }.ZU
U T.Xu }Z.u }2.V2 }S.Uu .X }u.VU }.SR }2.Z T.UX }Z.UU T.Xu }2.Z }2.V2 }u.VU
T }V.Z }V.uU }V.uu }T.2U }2.ZR }u.Su }U.XZ }U.UV }V.XU }Z.u }U.XZ }U.UV }2.ZR }u.Su
V }V.Z 2.u2 }V.uu X.uR }2.ZR 2.S }U.XZ T.SZ }V.XU U.RU }U.XZ 2.S }2.ZR 2.u2
Z }U.UZ .V S.XX R.Ru }R.R2 2.TR S.SV V.TV }U.S 2.ZS S.XX 2.TR }U.UZ .V
X }S.ZV R.SR X.U .2X V.RT S.Vu U.uZ }2.2T }2.ZV .U2 X.U S.Vu }S.ZV }2.2T
u }U.R2 }.R T.Zu }Z.TS T.T }T.2 }R.RS }.RV }2.u R. T.Zu R. }U.R2 }.RV
R }T.2X }2.SS }S.Z }V.ST }.VT }S.uU }.VS }u.XX }2.V }.2 }.VT }.2 }.VS }u.XX
}T.2X u.XV }S.Z U.TT }.VT }R.T2 }.VS 22.TR }2.V T.VS }.VT 22.TR }.VS }R.T2
2 T.ZT u.TU }S.TX S.2S }2.TS }.XU .SX 2.X T.2T T.S T.ZT 2.X }S.TX }.XU
S u.RU }R.ZZ }U.uZ .u2 }U.UR }S.T V.VV .XZ T.SZ }T.RR u.RU .u2 }U.uZ }T.RR
U U.V }.RX }Z.SU R.V }Z.2U }U.UV U.2R }X.UU }2.2U }T.S U.V R.V }Z.SU }T.S
T }Z.TX }2.Su }R.ZR }R.ZR }.RX }T.ZZ }V.RR }X.ZT }Z.Tu }2T.V2 }V.RR }R.ZR }Z.Tu }2T.V2
V }Z.TX T.UZ }R.ZR 2Z.VU }.RX 2Z.Xu }V.RR U.XX }Z.Tu SR.22 }V.RR SR.22 }Z.Tu U.XX
Z }2.uu S.Z2 u.RV .Xu X.uS 2.U }2.R S.S U.ZT U.UZ u.RV U.UZ }2.uu S.S
X }R.U .uZ S.RX }S.XV S.U }S.V2 R.2T .SX .SV }.2X S.U .uZ }R.U }S.XV
u R.uT R.22 .SU }u.V .Z }u.SZ R.ZT }R.SZ 2.u }Z.RS 2.u R.22 R.ZT }u.V
2R R.2u }.TS }2V.T }ST.SV }2T.VT }ST.2 }R.TR }2.2 }22.Z }S2.ZX R.2u }.TS }2V.T }ST.SV
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( SR
Bài tập lớn cơ học kết cấu 2 GVHD : ThS.Lê Văn Bình
S.S.2. Bi5u 09 +:3 n1i l/c
S.S.2.. Bi5u 09 +:3 Kt K2n: hình S.S.
%
!
%
%
1
!
5
'

!
2
1
5
!

'
/
4
!

"
3
!

!
1
4
5
!
"
'
/
1
!
6
5
5
!
"
5
'
!
%
4
4
!
6
1
/
6
!
%
%
'
!
%
6
1
3
!
1
4
2
!
1
'
%
!
2
'
2
6
!
1
5
%
!
"
5
/
%
!
1
4
/
2
!
'
'
/
1
"
!
5
'
/
"
!
3
4
/
4
!
'
"
/
3
!
5

/
1
1
!
6
3
/
4
!
%
2
/
3
!
"
6
/
4
!
4
"
/
1
2
!
"
%
/
2
!
6
2
%
!
%
1
%
!
6
2
/
1
6
!
4
2
M
ma1
(#$m)
M
m3n
(#$m)
Hình 3.3.1
S.S.2.2. Bi5u 09 +:3 l/c cgt: hình S.S.2
2
2
!
%
6
1
2
!
3
1
2
!
5
6
/
2
!
"
1
/
4
!
4
6
2
1
!
3
1
1
2
!
5
%
3
!
6
'
%
!
1
1
/
1
!
2
1
2
2
!
5
%
1
2
!
1

1
!
'
2
%
!
6
1
/
%
!
"
%
3
%
!
2
2
1
4
!
4
"
1
!
'
"
%
!
2
2
/
1
!
5
3
/
3
5
!
3
6
/
1
'
!
6
1
/
3
!

6
3
!
1
3
1
!
"
6
%
!
%
1
/
1
!
"
4
/
'
!
6
4
/
1
'
!
3
'
2
!
'
2
1
!
6
1
/
2
!
2
5
/
1
1
!
%
6
/
1
'
!

/
%
!
5
2
/
1
!

4
/
5
!
%
%
/
1
5
!
3
1
/
2
5
!
6
2
4
!

*
ma1
(#$)
*
m3n
(#$)
Hình 3.3.2
SVTH : H3àn( Văn V-En( @SSV : 2RVV2UU TC:n( S

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->