CZM Soc Trang

BQL DA QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỈNH SÓC TRĂNG

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

RỪNG NGẬP MẶN
Năm 2012

NỘI DUNG
1. Tổng quan về rừng ngập mặn 2. Khái niệm và đặc điểm sinh thái của rừng ngập mặn 3. Vai trò của rừng ngập mặn 4. Những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái rừng ngập mặn 5. Một số giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn

Phần 1

TỔNG QUAN VẾ RỪNG NGẬP MẶN

Năm 2010, các nhà khoa học cho biết sau khi phân tích dữ liệu từ Hệ thống vệ tinh chụp ảnh Trái đất của NASA, ước tính rừng ngập mặn còn tồn tại chiếm 12,3% diện tích bề mặt Trái đất (tương đương khoảng 137.760 km2

RỪNG NGẬP MẶN TRÊN THẾ GIỚI
Rừng ngập mặn được tìm thấy ở 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 42% rừng ngập mặn trên thế giới được tìm thấy tại châu Á, theo sau là châu Phi với 21%, 15% thuộc Bắc và Trung Mỹ, 12% tại châu Đại Dương và cuối cùng là Nam Mỹ với 11%. Tổng diện tích khoảng 11 – 18 triệu ha. Có khoảng 70 loài cây rừng ngập mặn trên thế giới, có kích thước khác nhau, chiều cao từ 1,5 đến 50m

H×nh ¶nh RNM mét sè n-íc trªn thÕ giíi

Rõng ngËp mÆn ë Malaysia
(¶nh chôp tõ m¸y bay)

C©y ®-íc ®á cao 63 m ë Ecuador, ch©u Mü Latinh
Photo: S. Baba

Photo: IPT - Malaysia

C©y cui biÓn (Heritiera liltoralis) ë đảo Iriomote NhËt B¶n Rõng bÇn ë Papua New Guinea Sonneratia sp. in Papua New Guinea Source: Journey amongst mangroves, 1995

Rõng ngËp mÆn ë đảo Iriomote Nhật bản

Rõng ngËp mÆn ViÖt Nam

RNM trång ë CÇn Giê, tp. HCM

RNM trång ®Ó b¶o vÖ ®ª biÓn tØnh Th¸i B×nh

RNM tù nhiªn ë Cµ Mau

RNM Khu Ramsar Xu©n Thñy (Nam §Þnh)

•Ha Noi Capital

- Năm 1943 Việt Nam có trên 400.000ha. - Năm 2006 giảm còn 279.000ha; - Hiện nay cả nƣớc chỉ còn khoảng trên 155.290ha - giảm hơn 100.000ha so với trƣớc năm 1990.
• HCM City

Rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng
Rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng rất đa dạng, bao gồm nhiều lại cây như Đước, Bần, Mấm…tập trung ở khu vực ven Biển thuộc 3 huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, Vĩnh Châu. Trong đó: - Huyện Cù Lao Dung: 1.433ha. - Huyện Trần Đề: 669ha. -TX. Vĩnh Châu: 3.079ha

(Số liệu thống kê năm 2012)
Có 26 loài cây ngập mặn được tìm thấy tự nhiên ở Sóc Trăng
1.084 4.097
669
3.079

1.433

Phòng hộ xung yếu Vùng đệm

TX Vĩnh Châu

H. Trần Đề H Cù Lao Dung

Phần 2

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Khái niệm về rừng ngập mặn.
Là hệ sinh thái hình thành và phát triển ven bờ (Bãi bồi ven sông, ven biển).

Có khả năng thích ứng trong môi trường nước mặn, mặn lợ

Chịu trác động của thuỷ triều.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn?

Là một trong những hệ sinh thái đất ướt đặc biệt của vùng nhiệt đới nói chung. Đất ướt được hiểu là vùng đầm lấy, nơi cư trú của nhiều loài động vật và thực vật ngập hoặc bán ngập với sự phong phú đa dạng của nó.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn?
Ở hệ sinh thái RNM ngoài những đặc trưng trên nó còn là phân bố tự nhiên của một hệ thực vật rừng với các loài cây phổ biến như Đước, Bần, Vẹt, Mấm…. Trong hệ thực vật này các loài thực vật, các loài động vật như chim thú hoang dã đã sinh sống và phát triển. Loài người ngày nay trở thành ngoại động lực cực mạnh tác động đến môi trường, thúc đẩy nhanh qúa trình biến đổi cấu trúc và dẫn tới sự phá hủy tính cân bằng của thiên nhiên đó.

Đặc điểm sinh thái của rừng ngập mặn
 Những loại cây gỗ có mang hạt hoặc cây bụi mọc chủ yếu ở bờ biển vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.  Mọc ở vùng bùn lầy ở cửa sông, vịnh, cảng và bờ biển ít thường xuyên chịu tác động của sóng lớn.  Tiếp nhận một hỗn hợp nước ngọt và nước mặn, cả hai nguồn này đều cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng ngập mặn.

Đặc điểm sinh thái của rừng ngập mặn
Có khả năng ngập nước hoàn toàn theo thủy triều

Có khả năng tái sinh tự nhiên rất cao

Khả năng tái sinh tự nhiên của rừng ngập mặn
Trụ mầm (trái chín) rụng, cắm xuống bùn, nẩy mậm thanh cây con

Hạt (Trái) rụng trôi theo nguồn nước bám vào bãi bồi nẩy mầm

VAI TRÒ CỦA RỪNG NGẬP MẶN

Vai trò của Rừng ngập mặn
+ Vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Chống xói mòn, hạn chế bão gió, bảo vệ đê ven biển, chống sạt lở, bảo vệ các công trình ven biển...
- Phòng hộ đồng ruộng và khu dân cư: giữ nước, cố định phù sa, hạn chế lũ lụt và hạn hán, tăng độ ẩm cho đất... -Bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao giá trị cảnh quan và du lịch... -

Vai trò của Rừng ngập mặn
+ Vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. (tiếp theo)

-Rừng còn là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học, đặc biệt là nơi dự trữ sinh quyển bảo tồn các nguồn gen quý hiếm. - Điều hòa khí hậu, chống ô nhiễm môi trường… - Rừng ngập mặn giúp loại bỏ các chất phú dưỡng, trầm tích và chất ô nhiễm ra khỏi đại dương và sông ngòi. Vì thế, chúng giúp lọc sạch nước cho những hệ thống sinh thái xung quanh (như hệ sinh thái san hô, cỏ biển và bờ biển).

Vai trò của Rừng ngập mặn
+ Vai trò trong cuộc sống: • Mỗi người một năm cần 4.000kg oxy tương ứng với lượng oxy do 1.000 - 3.000 m² cây xanh tạo ra trong một năm. • Cung cấp lâm sản, đặc sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội, trước hết là gỗ và lâm sản ngoài gỗ • Cung cấp động vât, thực vật là đặc sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư.

Vai trò của Rừng ngập mặn
+ Vai trò trong cuộc sống (tiếp theo):

• Cung cấp dược liệu quý phục vụ nhu cầu chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho con người.

• Cung cấp lương thực, nguyên liệu chế biến thực phẩm...phục vụ nhu cầu đời sống xã hội...

C¸c loµI c©y ngËp mÆn lµm d-îc liÖu
TT
1 2

Tªn ®Þa ph-¬ng
®-íc ®«i ®-íc bép, ®-ng

C«ng dông
Tanin dïng ®Ó chữa báng vµ vÕt th-¬ng phÇn mÒm (B &VTPM)

Bé phËn sö dông
Vá, th©n , cµnh nt

3 4 5
6 7

®©ng, ®-íc vßi dµ v«i dµ qu¸nh
vÑt t¸ch vÑt khang

B &VTPM & sèt rÐt Ký ninh B &VTPM
nt nt

nt nt nt
nt nt

8 9
10 11

vÑt dï « r« biÓn
« r« biÓn Ýt gai r¸ng

nt B &VTPM, thÊp khíp, thÇn kinh
Chữa báng, môn nhät

nt nt
l¸ th©n, rÔ

12 13 14
15 16

v¹ng h«i, cui biÓn tra
muèng biÓn sµi hå nam

bÖnh vµng da, h¹ sèt, s-ng h¹ch ë bÑn Øa chảy, kiÕt lþ h¹ sèt, to¸t må h«i, lîi tiÓu, nhuËn trµng
lîi tiÓu, nhuËn trµng, ®au d¹ dµy, trÜ, nhiÔm trïng ngoµi da giảm sèt, ®au ®Çu

l¸ l¸ l¸
h¹t (s¾c) rÔ

17 18 19
20 21

cá løc tra biÓn xu
xu æi cóc nô ¸o

giải cảm, ®au d¹ dµy h¹ sèt, chữa lþ chữa báng, vÕt th-¬ng
phÇn mÒm chç bÞ ®øt chảy m¸u, vÕt th-¬ng

cả c©y l¸ (x«ng) l¸ vá, tanin
vá, tanin, l¸ l¸ (x«ng)

Tác dụng cña RNM đối với cộng đồng

Tăng đa dạng sinh học Phát triển nghề nuôi hải sản: -Nghêu, Sò - Lồng, bè Phát triển du lịch sinh thái
Tạo nghề mới cho Ngƣời nghèo

Tăng nguồn lợi: - Tôm, cua bố mẹ - Cua con - Động vật đáy - Cá - Động vật trên cạn - Cải thiện cuộc sống cộng đồng - Xuất khẩu -Tạo việc làm cho dân địa phƣơng - Bảo vệ rừng - Nuôi ong - Tỉa thƣa - Đan lát, đồ mỹ nghệ

Rõng ngËp mÆn

Rõng ngËp mÆn vµ Kinh tÕ - X· héi Nhê RNM cuéc sèng ng-êi nghÌo ®-îc c¶i thiÖn

Thu nhÆt don, v¹ng ë vïng b·i båi phÝa tr-íc RNM

B¾t cua gièng b»ng xÎo däc theo RNM

§¸nh b¾t c¸ b»ng thuyÒn tre vµ l-íi

Dïng bÌ ®Ó vËn chuyÓn v¹ng

B¾t cua gièng vµ c¸c loµi h¶i s¶n trªn vïng b·i båi phÝa tr-íc RNM

B¾t cua gièng ®Ó b¸n cho c¸c người nu«i

Rõng ngËp mÆn míi trång ë NghÜa H-ng ®· thu hót ®-îc rÊt nhiÒu cua gièng ®Õn c- tró. Dông cô ®Ó ®¸nh b¾t cua gièng ë rõng ngËp mÆn

Thu mua h¶i s¶n b¾t ®-îc tõ rõng ngËp mÆn

Nh÷ng ng- d©n phÊn khëi thu ®-îc nhiÒu cua gièng trong vïng rõng ngËp mÆn

Nh÷ng ng-êi phô n÷ chê thu mua cua gièng b¾t ®-îc tõ rõng ngËp mÆn.

Vai trò của Rừng ngập mặn
+ Vai trò phòng chống thiên tai:

Rừng ngập mặn bảo vệ con người, nhà cửa và ruộng rẫy khỏi thiên tai như bão, ngập lụt và sóng triều. Những thân cây, cành và rễ của rừng ngập mặn có vai trò như những rào cản giúp giảm những ảnh hưởng của sóng, ngập lụt và gió mạnh.

Không có rừng phòng hộ

Vai trò của Rừng ngập mặn
+ Vai trò phòng chống thiên tai (tiếp theo):

Một đai rừng ngập mặn rộng 50 m có thể giảm sức mạnh của các cơn sóng cao 1 m xuống còn chưa đầy 0,3 m. Để giảm hoàn toàn sức mạnh của các con sóng cao 1 m (xuống còn 0 m), thì cần có một đai rừng ngập mặn trưởng thành dày 150 m.

Có rừng phòng hộ

Vai trò của Rừng ngập mặn
Giảm tác động của biến đổi khí hậu: Với việc biến đổi khí hậu được dự đoán là sẽ làm tăng mức độ xảy ra của những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão và lũ lụt, rừng ngập mặn sẽ trở nên đặc biệt quan trọng để bảo vệ con người, nhà cửa và ruộng đồng khỏi những thiên tai này.

RNM làm giảm tác động của BĐKH

RNM loại thải KNK

Vai trò của Rừng ngập mặn
Giảm tác động của biến đổi
khí hậu (tiếp theo):

Rừng ngập mặn còn có tác dụng rất tốt trong việc loại thải khí nhà kính (vốn là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu) ra khỏi bầu khí quyển.

RNM loại thải KNK

Vai trò của Rừng ngập mặn
Nếu chúng ta bảo vệ tốt RNM thì:

1 ha RNM mỗi năm cho ta 3,6 tấn rác rơi rụng làm thức ăn cho các loài sinh vật biển. Nếu ta phá đi 1 ha RNM mỗi năm sẽ mất đi 1,08 tấn cá
Lưới thức ăn liên quan đến rừng ngập mặn.

Vai trò của Rừng ngập mặn
Tại sao rừng ngập mặn quan trọng?

- 75% các loài cá đánh bắt thương mại vùng nhiệt đới trải qua một phần vòng đời tại các khu rừng ngập mặn

Vai trò của Rừng ngập mặn

Là nơi trú ngủ của các loài Động vật hoang dã…

Cµnh l¸ sum suª cña chóng t«i lµ n¬i ë vµ n¬i lµm tæ cho chim, thó, tr¨n, r¾n, ong,… Cßn hÖ rÔ dµy ®Æc lµ n¬i tró ¶n cho c¸c chu cua, èc, c¸ míi në. Xin b¹n ®õng coi th-êng phÇn r¬i rông cña chóng t«i trong bïn v× ®ã lµ thøc ¨n quan träng cho nhiÒu loµi h¶i s¶n.

RNM lµ n¬i nu«i d-ìng t«m vµ cua bè mÑ

Vßng ®êi vµ nh÷ng n¬i sinh sèng cña t«m biÓn

RNM lµ ®Þa ®iÓm du lÞch sinh th¸i hÊp dÉn

Sinh viªn, häc sinh tham quan ngoµi thùc ®Þa

RNM lµ n¬i dõng ch©n an toµn cho c¸c loµi chim di c-

Th¸p quan s¸t chim vµ ®éng vËt RNM
Häc sinh c¾m tr¹i trong vïng RNM

Đãn tiÕp nhiÒu kh¸ch du lÞch ®Õn quan s¸t chim.

Vai trß cña Rõng ngËp mÆn víi m«I tr-êng

ĐẶC ĐIỂM -Hệ thống rễ trên mặt đất - Thân cây chắc khoẻ - Tán rộng - Cây sinh trưởng nhanh
- Chịu sóng gió tốt

-Cản sóng hạn chế

xói lở

- Bảo vệ vùng cửa sông - Bảo vệ các bờ đầm hải sản - Bảo vệ các công trình ven biển

- Bảo vệ đất bồi

- Mở rộng lục địa

- Tạo ra: vùng đất mới (các đảo)

- Bảo vệ đê biển

- Chịu ngập lâu

- B¶o vÖ vïng ven biÓn

-Giảm mạnh cường độ sóng - Giảm nhẹ tác hại của bão, nước biển dâng,

triÒu c-êng

Bạn có biết?

 Riêng tại Sóc Trăng, nếu mực nước biển dâng cao thêm 1m thì 43,7% diện tích của tỉnh sẽ bị ngập nước. Việc này sẽ tác động đến hơn 450.000 người, tương đương 35% tổng dân số của tỉnh Sóc Trăng mất nhà ở.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU LÀM SUY THOÁI RỪNG NGẬP MẶN

ChiÕn tranh ho¸ häc

Trong cuéc chiÕn tranh ho¸ häc ë §«ng D­¬ng, kh«ng lùc Mỹ ®· r¶i chÊt ®éc ho¸ häc vµ thuèc diÖt cá ph¸ huû h¬n 150.000 ha rõng ngËp mÆn ë miÒn Nam ViÖt Nam

M¸y bay MÜ ®ang r¶i chÊt ®éc ho¸ häc

Rõng ngËp mÆn bÞ tµn phµ bëi chÊt ®éc ho¸ häc

Rõng ngËp mÆn tr-íc chiÕn tranh ho¸ häc

Bạn cần biết!
Trong quá khứ, tầm quan trọng của rừng ngập mặn cho môi trường và bảo vệ con người không được biết đến và kết quả là nhiều khu rừng ngập mặn trên khắp thế giới bị tàn phá. Khoảng phân nửa diện tích rừng ngập mặn của thế giới đã bị phá hủy trong suốt 50 năm qua.

Bạn cần biết!
Ở Việt Nam, trong suốt giai đoạn từ năm 1969 đến 1990, khoảng 33% diện tích rừng ngập mặn của nước ta đã bị phá hủy, khiến cho diện tích rừng giảm từ 425.000 ha còn 286.400 ha. Vào năm 2002 diện tích rừng ngập mặn chỉ con 155.290 ha.

Rừng ngập mặn bị tàn phá vi lợi ích riêng…

MỐI NGUY HẠI CHO RỪNG NGẬP MẶN HIỆN NAY

- Mối đe dọa lớn nhất đến những khu rừng ngập mặn là sự tàn phá của con người. Nhiều người phá hủy rừng ngập mặn bằng cách chặt cây để lấy củi và gỗ, hay để lấy đất để nuôi tôm, trồng cây và cho những mục đích xây dựng và phát triển khác.

Bạn có biết? - Khoảng ¼ diện tích rừng ngập mặn trên toàn thế giới đã bị phá hủy để làm ao nuôi tôm.

Những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái RNM
 (1) Tình trạng nghèo đói của người dân tác động đến rừng ngập mặn  (2) Tác động bởi nguồn lợi nhuận từ nuôi thủy sản  (3) Công tác quản lý Nhà nước của các cấp về rừng tại địa phương chưa chặt chẽ

Những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái RNM
Đánh bắt hải sản giẩm đạp

Xả chất độc hại vào môi trƣờng nƣớc

MỐI NGUY HẠI CHO RỪNG NGẬP MẶN HIỆN NAY

- Một số người khác nhổ rễ và tàn phá cây rừng ngập mặn để đào sâm đất (con đồm độp) và bắt cua. Một vài cách thức bắt thủy sản cũng có hại đến rừng ngập mặn như kéo và đẩy lưới gần cây con sẽ làm tróc hay bật rễ của chúng.

MỐI NGUY HẠI CHO RỪNG NGẬP MẶN

Các hóa chất và chất ô nhiễm: Rừng ngập mặn cũng có thể bị tổn thương hoặc phá hủy bởi những hóa chất và chất ô nhiễm như thuốc trừ sâu và phân bón. Những chất này đi theo nước chảy tràn từ đồng ruộng, hay nước thải từ các khu nuôi trồng thủy sản và các thành phố, theo các con sông và kênh rạch để tập trung ở rừng ngập mặn.

Những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái RNM

Lấn đất rừng nuôi thủy sản

RNM Indonexia trước và sau khi bị phá nuôi tôm

ChÆt ph¸ rõng bõa b·i

Theo b¹n bøc tranh nµy muèn nãi ®iÒu g×?

C©y khãc ng-êi c-êi

ChÆt ph¸ rõng làm chất đốt

Chặt, đốt rừng là chặt, đốt chính mình!

Hạn chế dùng vật liệu gỗ để rừng bớt bị phá

Ph¸ rõng ngËp mÆn g©y xãi lë Bờ biển

Ph¸ RNM ®Êt xãi lë m¹nh

Toµn bé RNM Cån §en (Th¸i Thuþ) ®· bÞ chÆt ph¸ lµm cñi vµ lµm n¬i ch¨n th¶ tr©u bß

Rõng bÞ tµn ph¸ ®Ó lÊy ®Êt lµm ao nu«i t«m
Tranh: T¹ Lùu

Sau khi ®¾p bê gi÷ n-íc, c©y ngËp mÆn chÕt hÕt

Ph¸ RNM lµm ao t«m
H·y cøu b¹n chóng t«i khái bÞ chÕt ng¹t!

Tho¸i ho¸ ®Êt vµ n-íc

N-íc ®Çm t«m bÞ « nhiÔm nÆng ë trong vïng RNM
§Êt tho¸i ho¸ thµnh ®Êt sulphat axit do mÊt RNM kh«ng thÓ trång c©y n«ng nghiÖp ®-îc

Sau khi ®¾p bê gi÷ n-íc lµm ®Çm t«m, c©y ngËp mÆn chÕt hÕt

Ph¸ RNM lµm ao t«m

¤ nhiÔm n-íc do ho¹t ®éng cña tµu bÌ, c¸c tai n¹n trµn dÇu

MỐI NGUY HẠI CHO RỪNG NGẬP MẶN
Những mối đe dọa tự nhiên:

Sâu và bệnh cũng gây ảnh hưởng xấu đến cây rừng ngập mặn. Con hàu gây tổn hại cho các cây con bằng cách bám mình vào thân và rễ cây

Rừng ngập mặn còn có thể bị đe dọa bởi những cơn sóng lớn hay thảm họa tự nhiên như các cơn bão.

MỐI NGUY HẠI CHO RỪNG NGẬP MẶN
Những mối đe dọa từ Biến đổi Khí hậu:

- Trong tương lai khi mực nước biển dâng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ đe dọa đến rừng ngập mặn trên khắp thế giới. Khi nước biển dâng, một số khu vực sinh sống của một số cây rừng ngập mặn sẽ bị ngập nhiều hơn (hay bị quá mặn) cho loài cây rừng đó sinh sống. Nếu cây ngập mặn không thể di chuyển lên vùng đất cao hơn, do bị cản bởi đê hay các vật cản khác, cây sẽ không có chỗ nào để sống và bị chết ngập.

MỐI NGUY HẠI CHO RỪNG NGẬP MẶN
Những mối đe dọa từ Biến đổi Khí hậu:

- Biến đổi khí hậu cũng được dự đoán là sẽ tăng cường độ những sự kiện thời tiết cực đoan như bão tố và lũ lụt. Càng nhiều lần xuất hiện những sự kiện như vậy thì rừng càng bị tổn thương (do không kịp phục hồi).

C¸c ®e do¹ kh¸c
Dù b¸o vÒ t¸c ®éng cña n-íc biÓn d©ng ë §ång b»ng s«ng Cöu Long
Nguån: Vietnam Coastal Zone, Vulnerability Assessment, 12/1996

N-íc biÓn kh«ng d©ng

N-íc biÓn d©ng 1m

NHỮNG GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN?

Phôc håi RNM sau chiÕn tranh ho¸ häc
Ng-êi d©n ®Þa ph-¬ng trång c©y ®-íc trªn nh÷ng vïng bÞ r¶i chÊt ®éc ho¸ häc ë mòi Cµ Mau (1975)

Ng-êi d©n ®ang tuyÓn lùa trô mÇm ®-íc ®Ó trång l¹i rõng (1978) Phô n÷ tham gia trång l¹i rõng (1978)

Các hoạt động đang được thực hiện để bảo vệ rừng ngập mặn?

Rất nhiều chính phủ trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam đã đặt ra những luật để bảo vệ rừng ngập mặn, và đã bắt đầu thực hiện những chương trình trồng lại rừng để tăng diện tích bao phủ bởi rừng ngập mặn.
So với mức độ bao phủ rừng vào khoảng 155.290 ha của năm 1990, năm 2005 Việt Nam đã trồng và đạt được diện tích rừng ngập mặn là 209.741 ha

Cách nào để bảo vệ rừng ngập mặn?
 Cẩn thận khi bạn đi trong rừng ngập mặn – đảm bảo rằng bạn không vô tình làm gãy cây rừng hay giẫm đạp lên cây con khi đi vào trong rừng  Giữ sạch môi trường nước! – Đừng vứt rác thải vào sông, rạch hay biển, bởi vì nó sẽ trôi theo dòng nước để đến rừng ngập mặn.

Cách nào để bảo vệ rừng ngập mặn?
 Tham gia vào các sự kiện trồng rừng ngập mặn – càng nhiều rừng ngập mặn được trồng, chúng ta càng có nhiều thủy sản trong tương lai và con người nhận được nhiều sự bảo vệ hơn từ rừng ngập mặn  Nói với mọi người – hãy nói về những lợi ích mà rừng ngập mặn đem lại và những cách mà con người có thể bảo vệ rừng – càng nhiều người biết và hiểu, chúng ta sẽ càng bảo vệ được tốt những khu rừng ngập mặn

Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc kiÕn thøc theo h-íng réng
Cã nhiÒu ph-¬ng thøc tuyªn truyÒn mang tÝnh phong trµo vµ trªn diÖn réng cho nhiÒu ®èi t-îng nh- triÓn l·m “V× mµu xanh RNM”, “RNM quª em”, “RNM chóng ta: h«m qua, h«m nay vµ mai sau”... kÕt hîp víi viÖc biÓu diÔn v¨n nghÖ cña quÇn chóng ®· cã t¸c dông rÊt tèt trong viÖc n©ng cao nhËn thøc cho céng ®ång.

C¸c kh¸n gi¶ cña ch-¬ng tr×nh “RNM chóng ta: H«m qua, h«m nay vµ mai sau”

C¸c ®¹i biÓu ph¸t biÓu trong lÔ khai m¹c ch-¬ng tr×nh “V× mµu xanh RNM”

Häc sinh tham gia Ch-¬ng tr×nh “RNM quª em”

Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc kiÕn thøc theo h-íng chuyªn s©u
Sö dông c¸c ph-¬ng thøc tuyªn truyÒn mang tÝnh khoa häc chuyªn s©u h¬n cho c¸c ®èi t-îng lµ c¸n bé ®Þa ph-¬ng, gi¸o viªn vµ häc sinh THCS vµ THPT nh- më c¸c líp tËp huÊn, tæ chøc tham quan RNM vµ Tr¹m nghiªn cøu, gióp c¸c tr-êng thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé nh“Chóng em víi RNM”, “C©u l¹c bé xanh”... ®Òu mang l¹i hiÖu qu¶ cao.

Tổ chức cho học sinh học tập, tìm hiểu về rừng ngập mặn

Giê th¶o luËn cña c¸c ®¹i biÓu tham gia líp tËp huÊn “Qu¶n lý vµ sö dông bÒn v÷ng RNM”

Một trong những thành công đáng kể là nâng cao nhận thức cho cộng đồng ven biển về vai trò của RNM trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững hệ sinh thái ven biển.

Một số giải pháp bảo vệ và phát triển RNM
Kêu gọi đầu tư các Dự án trồng và bảo vệ rừng:

- Quyết định 327 (Phủ xanh đất trống đồi trọc, bãi bồi ven sông, ven biển - 1992 - 1999). - Quyết định 661 (Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng – 1999 - 2010). Quyết định 57 (Bảo vệ & PT rừng – 2011 - 2020). - Dự án WB (Quản lý đất NN VVB – 2000 - 2008). - Dự án GIZ (Quản lý Nguồn TN VVB – 2007 2013).

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG
Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình quản lý mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, thì lãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật

TÓM LẠI
Rừng ngập mặn rất quan trọng vì chúng cung cấp tài nguyên (như cua, tôm, cá và nghêu) và sự bảo vệ (khỏi xói lở, sóng, gió và bão) cho mọi người, vì thế người dân cần phải đặc biệt quan tâm và bảo vệ rừng ngập mặn!

XIN CẢM ƠN!

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Theo các anh (chị) để ứng phó với biến đổi khí hậu chúng ta cần những hành động nào nhằm góp phần bảo vệ rừng ngập mặn? 2. Anh (chị) hãy cho biết những giá trị, lợi ích mà rừng ngập mặn đem đến cho cuộc sống của chúng ta là gì? 3. Các anh (chị) hãy cho biết những giải pháp nào để tuyên truyền về vai trò của rừng ngập mặn cho các em học sinh trong trƣờng học để đạt hiểu quả cao?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful