WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.

COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 1

Trong các kỳ thi tuyển sinh ñại học, phần sóng cơ sóng dừng là một phần
tương ñối khó. ðể giúp các em có thể hệ thống và ôn tập tốt- tôi ñã cố gắng
biên soạn tài liệu này. Quyển Sách trình bày tương ñối ñầy ñủ các dạng bài
tập từ ñễ ñến khó, hy vọng là tài liệu hữu ích giúp các em luyện thi TN và ðH
2011.Bµi 1: Mét ng−êi quan s¸t mét chiÕc phao næi lªn trªn mÆt biÓn vµ thÊy nã nh« lªn
cao 6 lÇn trong 15 gi©y, coi sãng biÕn lµ sãng ngang. TÝnh chu kú dao ®éng cña
sãng biÓn?
A. 3(s) B.43(s) C. 53(s) D. 63(s)
Bµi gi¶i: Chó ý víi d¹ng bµi nµy ta nªn dïng c«ng thøc tr¾c nghiÖm:
1 n
f
t

= ,
trong ®ã t lµ thêi gian dao ®éng. Phao nh« lªn 6 lÇn trong 15 gi©y nghÜa lµ phao
thùc hiÖn ®−îc 5 dao ®éng trong 15 gi©y.
VËy ta cã
1 6 1 1
( )
15 3
n
f Hz
t
− −
= = =
suy ra
1
3( ) T s
f
= =


Bµi 2 : Mét ng−êi quan s¸t mÆt biÓn thÊy cã 5 ngän sãng ®i qua tr−íc mÆt m×nh
trong kho¶ng thêi gian 10(s) vµ ®o ®−îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp
lµ 5(m). TÝnh vËn tèc sãng biÓn ?
A. 1(m) B. 2m C. 3m D.4m

Bµi gi¶i: T−¬ng tù nh− trªn ta cã :
1 5 1 2
( )
10 5
n
f Hz
t
− −
= = =
suy ra
2
. .5 2( )
5
v f m λ = = = Chó ý kho¶ng c¸ch gi÷a hai ngän sãng liªn tiÕp chÝnh lµ λ

C©u 3: (§H 2007). Mét nguån ph¸t sãng dao ®éng theo ph−¬ng tr×nh u = acus2Oπt
(cm). Trong kho¶ng thêi gian 2(s) sãng truyÒn ®I ®−îc qu·ng ®−êng b»ng bao
nhiªu lÇn b−íc sãng?
A. 1O. B. 2O. C. 8O. D. 4O.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 2
Bµi gi¶i: theo ph−¬ng tr×nh trªn ta thÊy 20 ω π = nªn suy ra
2 2
0,1( )
20
T s
π π
ω π
= = =
Do cø 1 chu kú th× t−¬ng øng 1 b−íc sãng, nªn trong kho¶ng thêi gian t=2(s) sãng
truyÒn ®−îc qu·ng ®−êng S. ta cã tû lÖ
0,1(s) λ
VËy
2(s) S

Hay
0,1
2 S
λ
= suy ra S=20λ
C©u 4: Mut sung cu tan su 5OOh/, cu tuc du lan truyen 85Om/s. hai diem gan nhau nhat tren
µhuJng truyen sung µhai cach nhau gan nhat mut khuang la bau nhieu de giua chung cu du lech
µha bang
3
π
rad ?
A. O,11Gm. B. O,47Gm. C. O,288m. D. 4,285m.
Bµi gi¶i : Ta biÕt : trong sãng c¬ th× ®é lÖch pha lµ
2 .
3
d π π
ϕ
λ
∆ = = Suy ra
6
d
λ
=
Trong ®ã:
350
0, 7( )
500
v
m
f
λ = = = vËy kháang c¸ch cÇn t×m lµ
0, 7
0,116( )
6 6
d m
λ
= = =

C©u 5: Mét sãng ©m cã tÇn sè 450(Hz) lan truyÒn víi vËn tèc 360(m/s) trong kh«ng
khÝ. §é lÖch pha gi÷a hai ®iÓm c¸ch nhau d=1(m) trªn mét ph−¬ng truyÒn sãng lµ :
A. 0, 5 ( ) rad ϕ π ∆ = B. 1, 5 ( ) rad ϕ π ∆ =
C. 2, 5 ( ) rad ϕ π ∆ = D. 3, 5 ( ) rad ϕ π ∆ =
Bµi gi¶i:
2 . 2. .1
2, 5
0, 8
d π π
ϕ π
λ
∆ = = = ( trong ®ã
360
0, 8( )
450
v
m
f
λ = = = )

C©u6: VËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340(m/s) , kho¶ng c¸chgi÷a hai ®iÓm
gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph−¬ng truyÒn sãng dao ®éng ng−îc pha nhau lµ
0,8(m). TÇn sè ©m lµ:
A. f=85(Hz) B. f=170(Hz) C. f=200(Hz) D. f=225(Hz)
Bµi gi¶i: Ta biÕt 2 sãng dao ®éng ng−îc pha khi ®é lÖch pha
2 .
(2. 1)
d
k
π
ϕ π
λ
∆ = = +
GÇn nhau nhÊt th× lÊy k=0 vËy 2. 2.0, 85 1, 7( ) d m λ = = = hay
340
200( )
1, 7
v
f Hz
λ
= = =

C©u 7: Khi biên ñộ của sóng tăng gấp ñôi, năng lượng do sóng truyền tăng bao nhiêu
lần.
A. Giảm 1/4 B. Giảm 1/2 C. Tăng 2 lần D. Tăng 4 lần
Bµi gi¶i: n¨ng l−îng
2
.
2
k A
E ∼ VËy khi biªn ®é t¨ng gÊp ®«i th× n¨ng l−îng
2 2 2
. ' .4
' 4 4
2 2 2
k A k A KA
E E ∼ = = = T¨ng 4 lÇn

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 3

C©u 8: Hiệu pha của 2 sóng giống nhau phải bằng bao nhiêu ñể khi giao thoa sóng
hoàn toàn triệt tiêu.
A. 0 B. π/4 C. π/2 D.π
Bµi gi¶i: ®é lÖch pha cña 2 sãng gièng nhau lµ : (2 1) k ϕ π ∆ = + th× khi giao thoa
chóng míi triÖt tiªu . LÊy k=0 ta cã ϕ π ∆ =

C©u 9: Tìm vận tốc sóng âm biểu thị bởi phương trình: u = 28cos(20x - 2000t)
A. 334m/s B. 331m/s C. 314m/s D. 100m/s
Bµi gi¶i: ¸p dông ph−¬ng tr×nh sãng :
2
. . ( )
x
U Aco s t
π
ω
λ
= − ®èi chiÕu lªn ph−¬ng
tr×nh trªn ta thÊy
2
20
x
x
π
λ
= suy ra
2
20 10
π π
λ = = mµ
2000
. ( ) .( ) 100
2 10 2
v f
ω π
λ λ
π π
= = = = ( m/s) ( Do 2000 ω = )

C©u 10: Mét mòi nhän S ®−îc g¾n vµo ®Çu cña mét l¸ thÐp n»m ngang vµ
ch¹m vµo mÆt n−íc. Khi ®Çu l¸ thÐp dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng
víi tÇn sè f = 100 (Hz), S t¹o trªn mÆt n−íc mét sãng cã biªn ®é a = 0,5
(cm). BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 9 gîn låi liªn tiÕp lµ 4 (cm). TÝnh vËn tèc
truyÒn sãng trªn mÆt n−íc.
A. 100 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150cm/s

Bµi gi¶i: ¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕp
lµ :

( 1) l n λ = −
Trong ®ã n lµ sè ngän sãng : ta cã

4
4 (9 1) 0, 5
8
λ λ = − → = =
(cm) VËy . 100.0, 5 50( / ) v f cm s λ = = =
Nh×n vµo h×nh vÏ ta thÊy tõ ngän sãng thø 1 ®Õn ngän sãng thø 9 c¸ch nhau 8λ

C©u11: (Bµi tËp t−¬ng tù) : Nguån ph¸t sãng trªn mÆt n−íc t¹o dao ®éng
víi tÇn sè f=100(Hz) g©y ra sãng trªn mÆt n−íc . BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 7
gîn låi (bông sãng liªn tiÕp) lµ 3(cm) . TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt
n−íc ?
A. 50(cm/s) B. 25(cm/s) C.100(cm/s) D.150(cm/s)

Bµi gi¶i: ¸p dông c«ng thøc tr¾c nghiÖm kho¶ng c¸ch gi÷a n ngän sãng liªn tiÕp
lµ :

( 1) l n λ = −
Trong ®ã n lµ sè ngän sãng : ta cã
1 9
λ λ
λ
λ
λ
λ λ λ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 4

3
3 (7 1) 0, 5
6
λ λ = − → = =
(cm) VËy . 100.0, 5 50( / ) v f cm s λ = = =
C©u12: Mét nguån sãng c¬ dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph−¬ng tr×nh
|
¹
|

\
|
+ =
2
10 cos
π
πt A x . Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn ph−¬ng
truyÒn sãng mµ t¹i ®ã dao ®éng cña c¸c phÇn tö m«i tr−êng lÖch pha nhau
2
π
lµ 5 (m). H·y tÝnh vËn tèc truyÒn sãng.
A. 150m/s B. 120m/s C. 100m/s D. 200m/s

Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö trªn ph−¬ng truyÒn sãng lµ:
2 2 .5
2 2
d π π π π
ϕ
λ λ
∆ = = → =
VËy b−íc sãng lµ: 20( ) m λ = suy ra vËn tèc
truyÒn sãng :

10
. .( ) 20.( ) 200( )
2 2
m
v f
s
ω π
λ λ
π π
= = = =


C©u 13: Cho mét mòi nhän S ch¹m nhÑ vµo mÆt n−íc vµ dao ®éng ®iÒu hoµ
víi tÇn sè f = 20 (Hz). Ng−êi ta thÊy r»ng hai ®iÓm A vµ B trªn mÆt n−íc
cïng n»m trªn ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau mét kho¶ng d = 10 (cm)
lu«n dao ®éng ng−îc pha víi nhau. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng, biÕt r»ng
vËn tèc ®ã chØ vµo kho¶ng tõ 0,8 (m/s) ®Õn 1 (m/s).
A. 100 m/s B. 90m/s C. 80m/s D. 85m/s

Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ:

2
(2 1)
d
k
π
ϕ π
λ
∆ = = +
(Do hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha) vËy ta cã :
(2 1) (2 1)
2 2
k k v
d
f
λ + +
= =
Suy ra :
2 2.0,1.20 4
(2 1) 2 1 2 1
df
v
k k k
= = =
+ + +

Do gi¶ thiÕt cho vËn tèc thuéc kho¶ng
0, 8 1( ) v m ≤ ≤
nªn ta thay biÓu thøc
cña V vµo :


4
0,8 1
(2 1)
v
k
≤ = ≤
+
gi¶i ra : 2 1 4 k + ≥ Suy ra :
1, 5 k ≥4
2 1
0, 8
k + ≤ Suy ra
2 k ≤

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 5
hay: 1, 5 2 k ≤ ≤ do k thuéc Z nªn lÊy k=2 vµ thay vµo biÓu thøc
4 4
0, 8( )
2 1 2.2 1
v m
k
= = =
+ +


C©u 14: . Mét sîi d©y ®µn håi rÊt dµi cã ®Çu A dao ®éng víi tÇn sè f vµ
theo ph−¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y. Biªn ®é dao ®éng lµ 4 (cm), vËn tèc
truyÒn sãng trªn ®©y lµ 4 (m/s). XÐt mét ®iÓm M trªn d©y vµ c¸ch A mét
®o¹n 28 (cm), ng−êi ta thÊy M lu«n lu«n dao ®éng lÖch pha víi A mét gãc
(2 1)
2
k
π
ϕ ∆ = + víi k = 0, ±1, ±2, TÝnh b−íc sãng λ. BiÕt tÇn sè f cã gi¸ trÞ
trong kho¶ng tõ 22 (Hz) ®Õn 26 (Hz).
A. 8 cm B. 12 cm C. 14 cm D.16 cm

Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ:

2
(2 1)
2
d
k
π π
ϕ
λ
∆ = = +
(chó ý: ë bµi nµy ng−êi ta ®· cho s½n ®é lÖch pha)
T−¬ng tù nh− bµi trªn ta cã :
(2 1) (2 1)
4 4
k k v
d
f
λ + +
= =

Suy ra :
(2 1)
4
v
f k
d
= +
thay sè vµo ta cã :
4 2 1
(2 1)
4.0, 28 0, 28
k
f k
+
= + =

Do
22 26( ) f Hz ≤ ≤
nªn ta cã :
2 1
22 26( )
0, 8
k
Hz
+
≤ ≤

Gi¶i ra ta cã :
2, 58 3,14 3 k k ≤ ≤ → =
vËy
2 1 2.3 1
25( )
0, 28 0, 28
k
f Hz
+ +
= = =
vËy
4
0,16( ) 16
25
v
m cm
f
λ = = = =


C©u15: Mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét tr−êng ®µn håi.Ph−¬ng tr×nh
dao ®éng cña nguån cã d¹ng: 4 ( )
3
x cos t cm
π | |
=
|
\ ¹
.TÝnh b−íc sãng λ. Cho biÕt
vËn tèc truyÒn sãng v = 40 (cm/s) TÝnh ®é lÖch pha cña hai ®iÓm c¸ch
nhau mét kho¶ng 40 (cm) trªn cïng ph−¬ng truyÒn sãng vµ t¹i cïng thêi
®iÓm.
A. π/12 B. π/2 C. π/3 D. π/6

Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ:
1
( )
2 3.2 6
f Hz
ω π
π π
= = =
Suy ra
2 2 2 .40
40.6 3
d df
v
π π π π
ϕ
λ
∆ = = = =


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 6
C©u 16: Mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét tr−êng ®µn håi.Ph−¬ng tr×nh
dao ®éng cña nguån cã d¹ng:
4cos ( )
3
x t cm
π
 


=


 
 
. TÝnh ®é lÖch pha cña
dao ®éng t¹i cïng mét ®iÓm bÊt kú sau kho¶ng thêi gian 0,5 (s).
A.
6
π
B. π/12 C. π/3 D. π/8

Bµi gi¶i: sau kho¶ng thêi gian t=0,5 gi©y sãng truyÒn ®−îc qu·ng ®−êng
d:
Ph−¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch nguån mét kho¶ng d lµ :
2
4cos ( )
3
M
d
x t cm
π π
λ
 
 
= −


 
 
Trong ®ã ë thêi ®iÓm (t) pha dao ®éng cña M lµ :
1
2
3
d
t
π π
ϕ
λ
 
 
= −


 
 
. Sau thêi ®iÓm t=0,5(s) th× pha dao ®éng t¹i M lóc nµy lµ:
2
2
( 0, 5)
3
d
t
π π
ϕ
λ
 
 
= + −


 
 
Vëy ®é lÖch pha
2 1
2 2
( ( 0, 5) ) ( . )
3 3 6
d d
t t
π π π π π
ϕ ϕ ϕ
λ λ
∆ = − = + − − − =


C©u 17: Trong thÝ nghiÖm vÒ hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt n−íc hai nguån
kÕt hîp Avµ B dao ®éng víi tÇn sè f=13(Hz) . T¹i 1 ®iÓm M c¸ch nguån AB
nh÷ng kho¶ng d
1
=19(cm) vµ d
2
=21(cm) , sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ
®−êng trung trùc cña AB kh«ng cã cùc ®¹i nµo kh¸c. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng
trªn mÆt n−íc?
A. 10(cm/s) B. 20(cm/s) C. 26(cm/s) D. 30(cm/s)

Bµi gi¶i: nhËn xÐt do d
1
<d
2
nªn trªn h×nh vÏ M n»m lÖch vÒ bªn tr¸i cña AB .
T¹i M sãng cã biªn ®é cùc ®¹i , gi÷a M vµ ®−êng trung trùc cña AB kh«ng cã cùc
®¹i nµo kh¸c vËy tÊt c¶ chØ cã 1 cùc ®¹i. Hay k=-1( K: lµ sè cùc ®¹i) chó ý: bªn
tr¸i ®−êng trung trùc cña AB quy −íc k ©m vµ bªn ph¶i k d−¬ng
M
A B
d
19
20
K=o
K=-1
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 7


HiÖu ®−êng ®i ®Ó t¹i ®ã sãng cã biªn ®é cùc ®¹i lµ :
1 2
19 20 1. 2( ) d d k cm λ λ λ − = → − =− → =
( do thay k=-1)
VËy vËn tèc truyÒn sãng lµ :
. 2.13 26( / ) v f cm s λ = = =


C©u 18: Trong thÝ nghiÖm vÒ hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt n−íc hai nguån
kÕt hîp Avµ B dao ®éng víi tÇn sè f=13(Hz) . T¹i 1 ®iÓm M c¸ch nguån AB
nh÷ng kho¶ng d
1
=16(cm) vµ d
2
=20(cm) , sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M vµ
®−êng trung trùc cña AB cã 3 d·y cùc ®¹i kh¸c. TÝnh vËn tèc truyÒn sãng trªn
mÆt n−íc?
A. 26,7(cm/s) B. 20(cm/s) C. 40(cm/s) D. 53,4(cm/s)

Bµi gi¶i: T−¬ng tù M lµ mét cùc ®¹i giao thoa vµ gi÷a M víi ®−êng trung trùc cña
AB cã thªm ba cùc ®¹i kh¸c tæng céng cã 4 cùc ®¹i, v× d
1
<d
2
nªn trªn h×nh vÏ M
n»m lÖch vÒ bªn tr¸i cña AB. Vµ t−¬ng øng K=-4 ( Do k lµ sè cùc ®¹i giao thoa)

HiÖu ®−êng ®i ®Ó t¹i ®ã sãng cã biªn ®é cùc ®¹i lµ :
1 2
16 20 4. 1( ) d d k cm λ λ λ − = → − =− → =
( do thay k=-1)
VËy vËn tèc truyÒn sãng lµ :
. 20.1 20( / ) v f cm s λ = = =


Bµi 19: Mét ng−êi x¸ch mét x« n−íc ®i trªn ®−êng , mçi b−íc ®i ®−îc 50(cm).
Chu kú dao ®éng riªng cña n−íc trong x« lµ T=1(S) . Ng−êi ®ã ®i víi vËn tèc v th×
n−íc trong x« bÞ sãng s¸nh m¹nh nhÊt. TÝnh vËn tèc v?
A. 2,8Km/h B. A. 1,8Km/h C. A. 1,5Km/h D. GÝa trÞ kh¸c

Bµi gi¶i: theo gi¶ thiÕt th×
50( ) cm λ =
mµ vËn tèc
50
. 50( / ) 0, 5( / ) 1, 8( / )
1
v f cm s m s km h
T
λ
λ = = = = = =

Bµi 20: Trªn mÆt n−íc cã mét nguån dao ®éng t¹o ra t¹i ®iÓm O mét dao ®éng
®iÒu hßa cã tÇn sè f= 50(Hz) . Trªn mÆt n−íc xuÊt hiÖn nh÷ng vßng trßn ®ång
t©m O, mçi vßng c¸ch nhau 3(cm). VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc lµ :
A. 120(cm/s) B. 360(cm/s) C. 150(cm/s) D. 180(cm/s)

Bµi gi¶i: Chó ý mçi vßng trßn ®ång t©m O trªn mÆt n−íc sÏ c¸ch nhau 1 b−íc
sãng vËy
3( ) cm λ =
hay
. 3.50 150( / ) v f cm s λ = = =λ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 8

Bµi 21: §Çu A cña mét d©y dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi chu kú T=10(s)
. BiÕt vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ V=0,2(m/s) , kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn
nhau nhÊt dao ®éng ng−îc pha lµ bao nhiªu?
A. 1,5m B. 2m C. 1m D. 2,5m

Bµi gi¶i: §é lÖch pha gi÷a hai phÇn tö theo ph−¬ng truyÒn sãng lµ:

2
(2 1)
d
k
π
ϕ π
λ
∆ = = +
(Do hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha) vËy ta cã :
kho¶ng c¸ch gÇn nhau nhÊt gi÷a hai ®iÓm dao ®éng ng−îc pha lµ :
(2 1) (2 1) . (2.0 1)0, 2.10
1( )
2 2 2
k k v T
d m
λ + + +
= = = =
Chó ý: gÇn nhau nhÊt
nªn trong ph−¬ng tr×nh trªn ta lÊy K=0)

Bµi 22: Sãng truyÒn tõ A ®Õn M víi b−íc sãng
60( ) cm λ =
M c¸ch A mét ®o¹n
d=3(cm) . So víi sãng t¹i A th× sãng t¹i M cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y ?
A. §ång pha víi nhau B. Sím pha h¬n mét l−îng
3
2
π

C. TrÔ pha h¬n mét l−îng lµ π D. Mét tÝnh chÊt kh¸c

Bµi gi¶i: Ta ®· biÕt ph−¬ng tr×nh sãng c¸ch nguån mét ®o¹n lµ d lµ :


2
cos( )
M
d
U a t
π
ω
λ
= −
nÕu ®iÓm M n»m sau nguån A
(M chËm pha h¬n A)


2
cos( )
M
d
U a t
π
ω
λ
= +
NÕu ®iÓm M n»m tr−íc nguån A

Theo gi¶ thiÕt ta cã ®é lÖch pha
2 2 .30
60
d π π
ϕ π
λ
∆ = = =

VËy sãng t¹i M trÔ pha h¬n sãng t¹i A mét l−îng lµ
π


D¹NG BµI TËP X¸C §ÞNH Sè §IÓM CùC §¹I, CùC TIÓU TR£N §O¹N TH¼NG AB

TH1: NÕu 2 nguån AB dao ®éng cïng pha
2 1
2 k ϕ ϕ ϕ π ∆ = − = hoÆc hiÓu lµ:
1 2
ϕ ϕ =

Theo lý thuyÕt giao thoa sè gîn sãng quan s¸t ®−îc trªn ®o¹n AB t−¬ng øng sè
®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n AB . V× vËy hiÖu kho¶ng c¸ch gi÷a
A M
d
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 9
chóng ph¶i lµ
2 1
d d kλ − =
MÆt kh¸c cã bao nhiªu ®−êng hypepol th× t−¬ng
øng trªn ®o¹n AB cã bÊy nhiªu gîn sãng. Hay ta cã thÓ ®−a ®iÓm M xuèng n»m
trªn ®o¹n AB vµ lóc nµy ta cã
1 2
d d AB + =
VËy ta cã hÖ :
2 1
d d kλ − =
(1) lÊy (1) +(2) vÕ theo vÕ ta cã 2
2 2
k AB
d
λ
= +1 2
d d AB + =
(2) do M thuéc ®o¹n AB nªn
2
0 d AB < <
Thay vµo ta

2
0
2 2
k AB
d AB
λ
< = + <
Vµ rót ra
AB AB
K
λ λ

< < §©y chÝnh lµ c«ng thøc
tr¾c nghiÖm ®Ó t×m sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trong giao thoa sãng

T−¬ng tù sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu trªn ®o¹n AB tho· m·n:
2 1
2 1
(2 1)
(3) 2
(4)
d d k
d d AB
λ ¦
− = +
¦
´
¦
+ =
¹
lµm t−¬ng tù nh− trªn ta cã :
1 1
2 2
AB AB
K
λ λ
− − < < − . §©y chÝnh
lµ c«ng thøc tr¾c nghiÖm tÝnh sè ®iÓm dao ®éng cùc tiÓu (®øng yªn) trªn ®o¹n
AB.

TH2: NÕu hai nguån AB dao ®éng ng−îc pha:
2 1
(2 1) k ϕ ϕ ϕ π ∆ = − = + hoÆc hiÓu lµ:
2 1
ϕ ϕ π − = ± th× c«ng thøc sè ®iÓm cùc ®¹i lµ:
1 1
2 2
AB AB
K
λ λ
− − < < −
Vµ c«ng thøc sè ®iÓm cùc tiÓu lµ:
AB AB
K
λ λ

< < ( Ng−îc víi cïng pha)
Chó ý nÕu c¸c tû sè trªn nguyªn th× ta lÊy dÊu = . VD : 2 2 K − ≤ ≤ cßn kh«ng
nguyªn th× kh«ng lÊy dÊu =.
TH3: NÕu hai nguån AB dao ®éng vu«ng pha:
2 1
(2 1)
2
k
π
ϕ ϕ ϕ ∆ = − = + th× sè ®iÓm
cùc ®¹i vµ cùc tiÓu trªn ®o¹n AB lµ b»ng nhau vµ b»ng:
1 1
4 4
AB AB
K
λ λ
− − < < −

Bµi 23: Trªn mÆt n−íc cã hai nguån sãng n−íc gièng nhau c¸ch nhau AB=8(cm).
Sãng truyÒn trªn mÆt n−íc cã b−íc sãng 1,2(cm). Sè ®−êng cùc ®¹i ®i qua ®o¹n
th¼ng nèi hai nguån lµ:
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
M
A B
A B
M
1
d
2
d
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 10

Bµi gi¶i:
Do A, B dao ®éng cïng pha nªn sè ®−êng cùc ®¹i trªn AB tho· m·n:
AB AB
K
λ λ

< <
thay sè ta cã :
8 8
6, 67 6, 67
1, 2 1, 2
K k

< < ⇔− < <
Suy ra nghÜa lµ lÊy gi¸ trÞ K
b¾t ®Çu tõ 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ± ± ± ± ± ± . KÕt luËn cã 13 ®−êng

Bµi 24: Hai nguån sãng cïng biªn ®é cïng tÇn sè vµ ng−îc pha. NÕu kho¶ng c¸ch
gi÷a hai nguån lµ: 16, 2 AB λ = th× sè ®iÓm ®øng yªn vµ sè ®iÓm dao ®éng víi biªn
®é cùc ®¹i trªn ®o¹n AB lÇn l−ît lµ:
A. 32 vµ 33 B. 34 vµ 33 C. 33 vµ 32 D. 33 vµ 34.

Bµi gi¶i: Do hai nguån dao ®éng ng−îc pha nªn sè ®iÓm ®øng yªn trªn ®o¹n AB
lµ :

AB AB
K
λ λ

< < Thay sè :
16, 2 16, 2
K
λ λ
λ λ

< < Hay : 16,2<k<16,2. KÕt luËn cã 33
®iÓm ®øng yªn.
T−¬ng tù sè ®iÓm cùc ®¹i lµ :
1 1
2 2
AB AB
K
λ λ

− < < −
thay sè :
16, 2 1 16, 2 1
2 2
K
λ λ
λ λ

− < < −
hay
17, 2 15, 2 k − < <
. KÕt luËn cã 32 ®iÓm

Bµi 25 : (§H 2004). T¹i hai ®iÓm A,B trªn mÆt chÊt láng c¸ch nhau 10(cm) cã hai
nguån ph¸t sãng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi c¸c ph−¬ng tr×nh :
1
0, 2. (50 ) u cos t cm π = vµ
1
0, 2. (50 ) u cos t cm π π = + . VËn tèc truyÒn sãng lµ 0,5(m/s). Coi biªn ®é sãng kh«ng
®æi. X¸c ®Þnh sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n th¼ng AB ?
A.8 B.9 C.10 D.11

Bµi gi¶i: nh×n vµo ph−¬ng tr×nh ta thÊy A, B lµ hai nguån dao ®éng ng−îc pha
nªn sè ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i tho· m·n :
1 1
2 2
AB AB
K
λ λ

− < < −

Víi
2 2
50 ( / ) 0, 04( )
50
rad s T s
π π
ω π
ω π
= ⇒ = = = VËy : . 0, 5.0, 04 0, 02( ) 2 vT m cm λ = = = =
Thay sè :
10 1 10 1
2 2 2 2
K

− < < −
VËy
5, 5 4, 5 k − < <
: KÕt luËn cã 10 ®iÓm
dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 11
Bµi 26 : Trªn mÆt n−íc cã hai nguån kÕt hîp A,B c¸ch nhau 10(cm) dao ®éng
theo c¸c ph−¬ng tr×nh :
1
0, 2. (50 ) u cos t cm π π = + vµ :
1
0, 2. (50 )
2
u cos t cm
π
π = + . BiÕt vËn
tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc lµ 0,5(m/s). TÝnh sè ®iÓm cùc ®¹i vµ cùc tiÓu trªn
®o¹n A,B.
A.8 vµ 8 B.9 vµ 10 C.10 vµ 10 D.11 vµ 12

Bµi gi¶i : nh×n vµo ph−¬ng tr×nh ta thÊy A, B lµ hai nguån dao ®éng vu«ng pha
nªn sè ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i vµ cùc tiÓu lµ b»ng nhau vµ tho· m·n :
1 1
4 4
AB AB
K
λ λ

− < < −

Víi
2 2
50 ( / ) 0, 04( )
50
rad s T s
π π
ω π
ω π
= ⇒ = = = VËy : . 0, 5.0, 04 0, 02( ) 2 vT m cm λ = = = =

Thay sè :
10 1 10 1
2 4 2 4
K

− < < −
VËy
5, 25 4, 75 k − < <
: KÕt luËn cã 10
®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i vµ cùc tiÓu

D¹NG BµI TËP X¸C §ÞNH Sè §IÓM CùC §¹I, CùC TIÓU TR£N §O¹N TH¼NG CD
T¹O VíI AB MéT H×NH VU¤NG HOÆC H×NH CH÷ NHËT
PP: Víi d¹ng bµi tËp nµy ta th−êng cã 2 c¸ch gi¶i. Sau ®©y ta t×m hiÓu 2 c¸ch gi¶i
nµy.

TH1: Hai nguån A, B dao ®éng cïng pha.

C¸ch1: Ta t×m sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n DI. Suy ra
Sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n DC lµ: k’=2.k+1
( do DC =2DI, kÓ c¶ ®−êng trung trùc cña CD)
§Æt
1
DA d = ,
2
DB d =
B−íc 1: Sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n DI tho· m·n :
2 1
2 1
d d BD AD
d d k k λ
λ λ
− −
− = ⇒ = = Víi k thuéc Z.
B−íc 2 : VËy sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n CD lµ : k’=2.k+1
Sè ®iÓm cùc tiÓu trªn ®o¹n CD : k’’=2.k
C¸ch 2 : Sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n CD tho· m·n :
2 1
2 1
d d k
AD BD d d AC BC
λ − = ¦
´
− < − < −
¹

Suy ra : AD BD k AC BC λ − < < − Hay :
AD BD AC BC
k
λ λ
− −
< < . Gi¶i suy ra k.


Sè ®iÓm cùc tiÓu trªn ®o¹n CD tho· m·n :
2 1
2 1
(2 1)
2
d d k
AD BD d d AC BC
λ ¦
− = +
¦
´
¦
− < − < −
¹

A
B
D
C
O
I
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 12
Suy ra : (2 1)
2
AD BD k AC BC
λ
− < + < − Hay :
2( ) 2( )
2 1
AD BD AC BC
k
λ λ
− −
< + <

TH2: Hai nguån A, B dao ®éng ng−îc pha ta ®¶o l¹i kÕt qu¶.
§Æt
1
AD d = ,
2
BD d =
T×M Sè §IÓM CùC §¹I TR£N CD

C¸ch 2 : Sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n CD tho· m·n :
2 1
2 1
(2 1)
2
d d k
AD BD d d AC BC
λ ¦
− = +
¦
´
¦
− < − < −
¹

Suy ra : (2 1)
2
AD BD k AC BC
λ
− < + < − Hay :
2( ) 2( )
2 1
AD BD AC BC
k
λ λ
− −
< + <
T×M Sè §IÓM CùC TIÓU TR£N §O¹N cd

C¸ch 2 : Sè ®iÓm cùc tiÓu trªn ®o¹n CD tho· m·n :
2 1
2 1
d d k
AD BD d d AC BC
λ − = ¦
´
− < − < −
¹

Suy ra : AD BD k AC BC λ − < < − Hay :
AD BD AC BC
k
λ λ
− −
< < . Gi¶i suy ra k.

Bµi : Trªn mÆt n−íc, hai nguån kÕt hîp A, B c¸ch nhau 40cm lu«n dao ®éng cïng
pha, cã b−íc sãng 6cm. Hai ®iÓm CD n»m trªn mÆt n−íc mµ ABCD lµ mét h×nh
ch÷ nh©t, AD=30cm. Sè ®iÓm cùc ®¹i vµ ®øng yªn trªn ®o¹n CD lÇn l−ît lµ :
A. 5 vµ 6 B. 7 vµ 6 C. 13 vµ 12 D. 11 vµ 10

Bµi gi¶i :
2 2
50 BD AD AB AD cm = = + =
C¸ch 1 : B−íc 1: Sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n DI tho· m·n :
2 1
2 1
50 30
3, 33
6
d d BD AD
d d k k λ
λ λ
− − −
− = ⇒ = = = = Víi k thuéc Z lÊy k=3
B−íc 2 : VËy sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n CD lµ : k’=2.k+1=3.2+1=7

Sè ®iÓm cùc tiÓu trªn ®o¹n DI tho· m·n :
2 1
2 1
2( ) 2( ) 2(50 30)
(2 1) 2 1 6, 67
2 6
d d BD AD
d d k k
λ
λ λ
− − −
− = + ⇒ + = = = = . Gi¶i suy ra k=2,83
(Víi k thuéc Z) nªn lÊy k=3 ( v× 2, 83 2, 5 k = > ta lÊy cËn trªn lµ 3)
B−íc 2 : VËy sè ®iÓm cùc tiÓu trªn ®o¹n CD lµ : k’=2.k=2.3=6

C¸ch 2 :
Do hai nguån dao ®éng cïng pha nªn sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn
®o¹n CD tho· m·n :
A
B
D
C
O
I
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 13
Sè ®iÓm cùc ®¹i trªn ®o¹n CD tho· m·n :
2 1
2 1
d d k
AD BD d d AC BC
λ − = ¦
´
− < − < −
¹

Suy ra : AD BD k AC BC λ − < < − Hay :
AD BD AC BC
k
λ λ
− −
< < . Hay :
30 50 50 30
6 6
k
− −
< <

Gi¶i ra : -3,3<k<3,3 KÕt luËn cã 7 ®iÓm cùc ®¹i trªn CD.

Sè ®iÓm cùc tiÓu trªn ®o¹n CD tho· m·n :
2 1
2 1
(2 1)
2
d d k
AD BD d d AC BC
λ ¦
− = +
¦
´
¦
− < − < −
¹

Suy ra : (2 1)
2
AD BD k AC BC
λ
− < + < − Hay :
2( ) 2( )
2 1
AD BD AC BC
k
λ λ
− −
< + < . Thay
sè :

2(30 50) 2(50 30)
2 1
6 6
k
− −
< + < Suy ra : 6, 67 2 1 6, 67 k − < + < VËy : -3,8<k<2,835. KÕt
luËn cã 6 ®iÓm ®øng yªn.

D¹NG BµI TËP X¸C §ÞNH Sè §IÓM CùC §¹I, CùC TIÓU TR£N §O¹N TH¼NG Lµ
§¦êng chÐo cña MéT H×NH VU¤NG HOÆC H×NH CH÷ NHËT

Bµi : (§H-2010) ë mÆt tho¸ng cña mét chÊt láng cã hai nguån kÕt hîp A vµ B
c¸ch nhau 20(cm) dao ®éng theo ph−¬ng th¼ng ®øng víi ph−¬ng tr×nh
2. (40 )( )
A
U cos t mm π = vµ 2. (40 )( )
B
U cos t mm π π = + . BiÕt tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt
chÊt láng lµ 30(cm/s). XÐt h×nh vu«ng ABCD thuéc mÆt chÊt láng. Sè ®iÓm dao
®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n BD lµ :
A. 17 B. 18 C.19 D.20Bµi gi¶i:
2 2
20 2( ) BD AD AB cm = + = Víi
2 2
40 ( / ) 0, 05( )
40
rad s T s
π π
ω π
ω π
= ⇒ = = =
VËy : . 30.0, 05 1, 5 v T cm λ = = =

Víi c¸ch gi¶i nh− ®· tr×nh bµy ë trªn nh−ng ta chó ý lóc nµy lµ t×m sè ®iÓm dao
®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn ®o¹n DB chø kh«ng ph¶i DC. NghÜa lµ ®iÓm C lóc
nµy ®ãng vai trß lµ ®iÓm B. Do hai nguån dao ®éng ng−îc pha nªn sè cùc ®¹i trªn
®o¹n BD tho· m·n :
A
B
D
C
O

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 14
2 1
2 1
(2 1)
2
d d k
AD BD d d AB O
λ ¦
− = +
¦
´
¦
− < − < −
¹
(v× ®iÓm D B ≡ nªn vÕ ph¶i AC thµnh AB cßn BC thµnh
B.B=O)
Suy ra : (2 1)
2
AD BD k AB
λ
− < + < − Hay :
2( ) 2
2 1
AD BD AB
k
λ λ

< + < . Thay sè :

2(20 20 2) 2.20
2 1
1, 5 1, 5
k

< + < Suy ra : 11, 04 2 1 26, 67 k − < + < VËy : -6,02<k<12,83. KÕt
luËn cã 19 ®iÓm cùc ®¹i.
D¹NG BµI TËP X¸C §ÞNH Sè §IÓM CùC §¹I, CùC TIÓU TR£N §O¹N TH¼NG Lµ
§¦êng trung trỰC cña AB CÁCH AB MỘT ðOẠN x

Bài 1: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một ñoạn 12cm ñang dao
ñộng vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước song 1,6cm. Gọi C là một ñiểm
trên mặt nước cách ñều hai nguồn và cách trung ñiểm O của ñoạn AB một khoản
8cm. Hỏi trên ñoạn CO, số ñiểm dao ñộng ngược pha với nguồn là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Hướng dẫn : Do hai nguồn dao ñộng cùng pha nên ñể ñơn giản ta cho pha ban ñầu của
chúng bằng 0. ðộ lệch pha giữa hai ñiểm trên phương truyền sóng:
2 d π
ϕ
λ
∆ = . Xét ñiểm M nằm trên ñường trung trực của AB cách A một ñoạn d
1
và cách
B một ñoạn d
2
. Suy ra d
1
=d
2
. Mặt khác ñiểm M dao ñộng ngược pha với nguồn nên
1
2
(2 1)
d
k
π
ϕ π
λ
∆ = = + Hay :
1
1, 6
(2 1) (2 1) (2 1).0,8
2 2
d k k k
λ
= + = + = + (1)
. Theo hình vẽ ta thấy
1
AO d AC ≤ ≤ (2). Thay (1) vào (2) ta có :
2
2
(2 1)0, 8
2 2
AB AB
k OC
| |
≤ + ≤ +
|
\ ¹
(Do
2
AB
AO = và
2
2
2
AB
AC OC
| |
= +
|
\ ¹
)
Tương ñương:
4
6 (2 1)0, 8 10 3, 25 5, 75
5
k
k k
k
= ¦
≤ + ≤ ⇒ ≤ ≤ ⇒
´
=
¹
Kết luận trên ñoạn CO có 2
ñiểm dao dộng ngược pha với nguồn.

Bài 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một ñoạn 12cm ñang dao
ñộng vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một ñiểm
trên mặt nước cách ñều hai nguồn và cách trung ñiểm O của ñoạn AB một khoản
8cm. Hỏi trên ñoạn CO, số ñiểm dao ñộng cùng pha với nguồn là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
C
A B O
M
1
d

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 15Hướng dẫn : Do hai nguồn dao ñộng cùng pha nên ñể ñơn giản ta cho pha ban ñầu của
chúng bằng 0. ðộ lệch pha giữa hai ñiểm trên phương truyền sóng:
2 d π
ϕ
λ
∆ = . Xét ñiểm M nằm trên ñường trung trực của AB cách A một ñoạn d
1
và cách
B một ñoạn d
2
. Suy ra d
1
=d
2
. Mặt khác ñiểm M dao ñộng cùng pha với nguồn nên
1
2
2
d
k
π
ϕ π
λ
∆ = = Hay :
1
1, 6 (1) d k k λ = = . Theo hình vẽ ta thấy
1
AO d AC ≤ ≤ (2). Thay
(1) vào (2) ta có :
2
2
1, 6
2 2
AB AB
k OC
| |
≤ ≤ +
|
\ ¹
(Do
2
AB
AO = và
2
2
10( )
2
AB
AC OC cm
| |
= + =
|
\ ¹
)
Tương ñương:
4
6 1, 6 10 3, 75 6, 25 5
6
k
k k k
k
= ¦
¦
≤ ≤ ⇒ ≤ ≤ ⇒ =
´
¦
=
¹
Kết luận trên ñoạn CO có 3 ñiểm
dao dộng cùng pha với nguồn.

D¹NG BµI TËP X¸C §ÞNH Sè §IÓM CùC §¹I, CùC TIÓU TR£N §¦êng trßn t©m
o lµ trung ®iÓm cña AB.

Ph−¬ng ph¸p : ta tÝnh sè ®iÓm cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu trªn ®o¹n AB lµ k. Suy ra sè
®iÓm cùc ®¹i hoÆc cùc tiÓu trªn ®−êng trßn lµ =2.k . Do mçi ®−êng cong hypebol
c¾t ®−êng trßn t¹i 2 ®iÓm.
Bµi : Trªn mÆt n−íc cã hai nguån sãng n−íc A, B gièng hÖt nhau c¸ch nhau
mét kho¶ng 4, 8 AB λ = . Trªn ®−êng trßn n»m trªn mÆt n−íc cã t©m lµ trung ®iÓm
O cña ®o¹n AB cã b¸n kÝnh 5 R λ = sÏ cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i lµ :
A. 9 B. 16 C. 18 D.14

Bµi gi¶i : Do ®−êng trßn t©m O cã b¸n kÝnh 5 R λ = cßn 4, 8 AB λ = nªn ®o¹n AB
ch¾c ch¾n thuéc ®−êng trßn. V× hai nguån A, B gièng hÖt nhau nªn dao ®éng
cïng pha. Sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i trªn AB lµ :
AB AB
K
λ λ

< < Thay
sè :
4, 8 4, 8
K
λ λ
λ λ

< < Hay : -4,8<k<4,8 . KÕt luËn trªn ®o¹n AB cã 9 ®iÓm dao ®éng
víi biªn ®é cùc ®¹i hay trªn ®−êng trßn t©m O cã 2.9 =18 ®iÓm.


C
A B O
M
1
d

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 16D¹NG BµI TËP X¸C §ÞNH BI£N §é CñA GIAO THOA SãNG TæNG HîP.

PP: TH1: Hai nguån A, B dao ®éng cïng pha
Tõ ph−¬ng tr×nh giao thoa sãng:
2 1 1 2
( ( )
2 . . .
M
d d d d
U Acos cos t
π π
ω
λ λ
− + ( (
= −
( (
¸ ¸ ¸ ¸

Ta nhËn thÊy biªn ®é giao ®éng tæng hîp lµ:
2 1
( )
2 . cos(
M
d d
A A
π
λ

=
Biªn ®é ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i
2 1
2 1
( )
1 2
M
A
d d
cos d d k A
π
λ
λ

⇔ = ± ⇔ − = =


Biªn ®é ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu
2 1
2 1
( )
(2 1
2
0 )
M
A
d d
cos o d d k
π λ
λ

⇔ = ⇔ − = + =
Chó ý: NÕu O lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB th× t¹i 0 hoÆc c¸c ®iÓm n»m trªn ®−êng
trung trùc cña ®o¹n A,B sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i vµ b»ng: 2
M
A A = (v× lóc
nµy
1 2
d d = )

TH2: Hai nguån A, B dao ®éng ng−îc pha
Ta nhËn thÊy biªn ®é giao ®éng tæng hîp lµ:
2 1
( )
2 . cos(
2
M
d d
A A
π π
λ

= ±
Chó ý: NÕu O lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB th× t¹i 0 hoÆc c¸c ®iÓm n»m trªn ®−êng
trung trùc cña ®o¹n A,B sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu vµ b»ng: 0
M
A = (v× lóc
nµy
1 2
d d = )

TH2: Hai nguån A, B dao ®éng vuong pha
Ta nhËn thÊy biªn ®é giao ®éng tæng hîp lµ:
2 1
( )
2 . cos(
4
M
d d
A A
π π
λ

= ±
Chó ý: NÕu O lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB th× t¹i 0 hoÆc c¸c ®iÓm n»m trªn ®−êng
trung trùc cña ®o¹n A,B sÏ dao ®éng víi biªn ®é : 2
M
A A = (v× lóc nµy
1 2
d d = )

Bµi : (§H 2008). T¹i hai ®iÓm A, B trong m«i tr−êng truyÒn sãng cã hai nguån
kÕt hîp dao ®éng cïng ph−¬ng víi ph−¬ng tr×nh lÇn l−ît lµ : . ( )( )
A
U a cos t cm ω = vµ
. ( )( )
B
U a cos t cm ω π = + . BiÕt vËn tèc vµ biªn ®é do mçi nguån truyÒn ®i kh«ng ®æi
A
B
O
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 17
trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng. Trong kho¶ng gi÷a Avµ B cã giao thoa sãng do hai
nguån trªn g©y ra. PhÇn tö vËt chÊt t¹i trung ®iÓm O cña ®o¹n AB dao ®éng víi
biªn ®é b»ng :
A.
2
a
B. 2a C. 0 D.a
Bµi gi¶i : Theo gi¶ thiÕt nh×n vµo ph−¬ng tr×nh sãng ta thÊy hai nguån dao ®éng
ng−îc pha nªn t¹i O lµ trung ®iÓm cña AB sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu 0
M
A =

Bµi : (§H2007). §Ó kh¶o s¸t giao thoa sãng c¬, ng−êi ta bè trÝ trªn mÆt n−íc
n»m ngang hai nguån kÕt hîp A, B. Hai nguån nµy dao ®éng ®iÒu hßa theo
ph−¬ng th¼ng ®øng, cïng pha. Coi biªn ®é sãng kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh
truyÒn ®i. C¸c ®iÓm thuéc mÆt n−íc n»m trªn ®−êng trung trùc cña ®o¹n AB sÏ :
A. Dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i
B. Kh«ng dao ®éng
C. Dao ®éng víi biªn ®é b»ng nöa biªn ®é cùc ®¹i
D. Dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu.

Bµi gi¶i : Do bµi ra cho hai nguån dao ®éng cïng pha nªn c¸c ®iÓm thuéc mÆt
n−íc n»m trªn ®−êng trung trùc cña AB sÏ dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i.

Bµi : Trªn mÆt nước cã hai nguån A, B dao ®éng lÇn l−ît theo ph−¬ng
tr×nh . ( )( )
2
A
U a cos t cm
π
ω = + vµ . ( )( )
B
U a cos t cm ω π = + . Coi vËn tèc vµ biªn ®é sãng
kh«ng ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn sãng. C¸c ®iÓm thuéc mÆt n−íc n»m trªn
®−êng trung trùc cña ®o¹n AB sÏ dao ®éng víi biªn ®é:

A. 2 a B. 2a C. 0 D.a
Bµi gi¶i : Do bµi ra cho hai nguån dao ®éng vu«ng pha
(
2 1
2 2
π π
ϕ ϕ ϕ π ∆ = − = − = )nªn c¸c ®iÓm thuéc mÆt n−íc n»m trªn ®−êng trung trùc
cña AB sÏ dao ®éng víi biªn ®é
2
M
A A = (v× lóc nµy
1 2
d d = )

Bµi : Hai sãng nuwosc ®−îc t¹o bëi c¸c nguån A, B cã b−íc sãng nh− nhau vµ
b»ng 0,8m. Mçi sãng riªng biÖt g©y ra t¹i M, c¸ch A mét ®o¹n d
1
=3m vµ c¸ch B
mét ®o¹n d
2
=5m, dao ®éng víi biªn ®é b»ng A. NÕu dao ®éng t¹i c¸c nguån
ng−îc pha nhau th× biªn ®é dao ®éng t¹i M do c¶ hai nguån g©y ra lµ:
A. 0 B. A C. 2A D.3A

Bµi gi¶i: Do hai nguån dao ®éng ng−îc pha nªn biªn ®é dao ®éng tæng hîp t¹i M
do hai nguån g©y ra cã biÓu thøc:
2 1
( )
2 . cos(
2
M
d d
A A
π π
λ

= ± thay c¸c gi¸ trÞ ®· cho
vµo biÓu thøc nµy ta cã :
(5 3)
2 . cos( 2
0,8 2
M
A A A
π π −
= ± =
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 18

Bµi : Hai nguån sãng kÕt hîp A vµ B cïng tÇn sè, cïng biªn ®é vµ cïng pha. Coi
biªn ®é sãng kh«ng ®æi. §iÓm M, A,B, N theo thø tù th¼ng hµng. NÕu biªn ®é dao
®éng tæng hîp t¹i N cã gi¸ trÞ lµ 6mm, th× biªn ®é dao ®éng tæng hîp t¹i N cã gi¸
trÞ:
A. Ch−a ®ñ d÷ kiÖn B. 3mm C. 6mm D. 3 3 cm
Bµi gi¶i : Ta cã : MA MB NA NB AB − = − =

Biªn ®é tæng hîp t¹i N cã gi¸ trÞ b»ng biªn ®é dao ®éng tæng hîp t¹i M vµ b»ng
6mm

Dạng bài tập xác ñinh khoảng cách ngắn nhất và lớn nhất từ một ñiểm bất
kỳ ñến hai nguồn
Bài 1 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao ñộng
cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng
2(m/s). Gọi M là một ñiểm nằm trên ñường vuông góc với AB tại ñó A dao ñông với
biên ñộ cực ñại. ðoạn AM có giá trị lớn nhất là :
A. 20cm B. 30cm C. 40cm D.50cm
Hướng dẫn :


Ta có
200
20( )
10
v
cm
f
λ = = = . Do M là một cực ñại giao thoa nên ñể ñoạn AM có giá trị
lớn nhất thì M phải nằm trên vân cực ñại bậc 1 như hình vẽ và thõa mãn :
2 1
1.20 20( ) d d k cm λ − = = = (1). ( do lấy k=+1)
Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :

2 2 2 2
2 1
( ) ( ) 40 (2) AM d AB AM d = = + = + Thay (2) vào (1) ta ñược :
2 2
1 1 1
40 20 30( ) d d d cm + − = ⇒ = ðáp án B
Bài 2 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao ñộng
cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng
3(m/s). Gọi M là một ñiểm nằm trên ñường vuông góc với AB tại ñó A dao ñông với
biên ñộ cực ñại. ðoạn AM có giá trị nhỏ nhất là :
A. 5,28cm B. 10,56cm C. 12cm D. 30cm
Hướng dẫn

M A B
N
A
B
M
K=0
d1
d2
K=1
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 19

Ta có
300
30( )
10
v
cm
f
λ = = = . Số vân dao ñộng với biên ñộ dao ñộng cực ñại trên ñoạn
AB thõa mãn ñiều kiện :
2 1
AB d d k AB λ − < − = < . Hay :
100 100
3, 3 3, 3
3 3
AB AB
k k k
λ λ
− −
< < ⇔ < < ⇔ − < < . Suy ra : 0, 1, 2, 3 k = ± ± ± . Vậy ñể ñoạn
AM có giá trị bé nhất thì M phải nằm trên ñường cực ñại bậc 3 như hình vẽ và thõa
mãn :
2 1
3.30 90( ) d d k cm λ − = = = (1) ( do lấy k=3)
Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :

2 2 2 2
2 1
( ) ( ) 100 (2) AM d AB AM d = = + = + Thay (2) vào (1) ta ñược :
2 2
1 1 1
100 90 10, 56( ) d d d cm + − = ⇒ = ðáp án BSãng dõng
Câu 1: Hai người ñứng cách nhau 4m và quay một sợi dây nằm giữa họ. Hỏi bước sóng lớn nhất của
sóng dừng mà hai người có thể tạo nên là bao nhiêu ?
A. 16m B. 8m C. 4m D.12m
Bµi gi¶i: Áp dụng công thức tính chiều dài dây cho sóng dừng ñược cố ñịnh 2 ñầu ;
2
k
l
λ
= suy ra
2l
k
λ =
vậy ñể có
max
λ thì k=1 Vậy
max
2 8( ) l m λ = =
C âu 2: Một sóng dừng có phương trình : (x , y ( cm), t(s))
khoảng cách từ một nút sóng , qua 4 bụng sóng , ñến một nút sóng khác là :
A.10cm B. 20cm C. 30cm D. 40cm
Bµi gi¶i: Bước sóng : D ựa v ào phương trình trên ta thấy
2
0, 2 .
x
x
π
π
λ
=
Khoảng cách từ một nút sóng , qua 4 bụng sóng , ñến một nút sóng khác là :
người 1
người 2
A
B
M
K=0
d1
d2
K=3
3
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 20


Câu 3: Trên một sợi dây dài 1m (hai ñầu dây cố ñịnh) ñang có sóng dừng với tần số 100Hz. Người
ta thấy có 4 ñiểm dao ñộng rất mạnh. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
A. 50(m/s) B. 200(m/s) C. 25(m/s) D.100(m/s)
Bµi gi¶i: Trên dây có 4 ñiểm dao ñộng mạnh nên trên dây có 4 bụng sóng và ñộ dài dây bằng 2 lần
bước sóng.
Bước sóng : Vận tốc truyền sóng :
Chọn ñáp án A.
C âu 4: Trên một sợi dây dài 1,4m ñược căng ra , hai ñầu cố ñịnh. Người ta làm cho sợi dây dao
ñộng với tần số 10Hz thì thấy trên dây có 8 ñiểm luôn ñứng yên (kể cả 2 ñầu dây). Vận tốc truyền
sóng trên dây là :
A. 1,5(m/s) B. 2,4 (m/s) C.4(m/s) D. 3,2(m/s)
Bµi gi¶i: Trên dây có 8 ñiểm ñứng yên kể cả 2 ñầu dây nên số bụng sóng là : 8 - 1 = 7 bụng sóng.
ðộ dài dây : bước sóng : Vận tốc truyền sóng :

Chọn ñáp án C.
C âu 5: Tại một dao ñộng cho một dây ñàn hồi theo phương vuông góc với sợi dây với tần số 3Hz.
Sau 3 giây chuyển ñộng truyền ñược 12m dọc theo sợi dây. Bước sóng tạo ra trên sợi dây :
A. 2,33(m) B. 2(m) C.3,33 (m) D.3(m)
Bµi gi¶i: Vận tốc truyền sóng trên sợi dây là : Vậy bước sóng tạo ra là :
Chọn ñáp án C
C âu 6: Một dây AB dài 120cm , ñầu A mắc vào một nhánh âm thoa có tần số f = 40 Hz, ñầu B cố
ñịnh.Cho âm thoa dao ñộng , trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :
2 l λ =
nút
nút
bụng
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 21
A.20(m/s) B. 15(m/s) C. 28(m/s) D. 24(m/s)
Bµi gi¶i: Trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng , hai ñầu cố ñịnh nên dây dài 2 lần bước sóng.
Vận tốc truyền sóng :
Vậy chọn ñáp án D.
C âu 7: Những ñặc ñiểm nào sau ñây không thuộc về sóng dừng :
1/ Sóng có các nút và các bụng cố ñịnh trong không gian.
2/ Ứng dụng của sóng dừng là xác ñịnh vận tốc truyền sóng trên dây.
3/ ðiều kiện ñể có sóng dừng khi hai ñầu dây là nút là chiều dài dây phải bằng n lần bước sóng với n
là số nút sóng.
4/ Khoảng cách giữa hai bụng sóng bằng nửa lần bước sóng.
A.1v à 2 B. 2 v à 3 C. 3 v à 4 D. 2 v à 4
Bµi gi¶i: Theo ñịnh nghĩa sóng dừng là : Sóng có các nút và các bụng cố ñịnh trong không gian. nên
(1) ñúng
Ứng dụng của sóng dừng là xác ñịnh vận tốc truyền sóng trên dây. (2) ñúng
ðiều kiện ñể có sóng dừng khi hai ñầu dây là nút là chiều dài dây phải bằng n lần bước sóng với n là
số nút sóng.(3) sai vì ñiều kiện xảy ra sóng dừng khi :
Khoảng cách giữa hai bụng sóng bằng nửa lần bước sóng. (4) sai vì phải là khoảng cách giữa hai
bụng sóng liên tiếp nhau
C âu 8 : Một ống sáo dài 80cm, hở hai ñầu, tạo ra một sóng dừng trong ống sáo với âm là cực ñại ở
hai ñầu ống, trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Cho vận tốc truyền âm trong không khí là
340m/s, tần số âm do ống sáo phát ra là:
A.2120,5(Hz) B 425(Hz) C. 850(Hz) D. 800(Hz)
Bµi gi¶i: Theo bài ra: ta coi ống sáo có hai ñầu l à nút ñ ể có s óng dừng x ảy ra thì chiều d ài ống
sáo ph i thõa m ãn :


Chọn B
Câu9 : Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là f = 420 Hz. Một người có thể nghe ñược âm
có tần số cao nhất là 18000 Hz. Tần số âm cao nhất mà người này nghe ñược do nhạc cụ này phát ra
là :
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 22
A.17850(Hz) B. 17640(Hz) C. 42,857142(Hz) D. 18000(Hz)
Bµi gi¶i: (B)
Câu 10: Một nguồn âm O xem như nguồn ñiểm, phát âm trong môi trường ñẳng
hướng và không hấp thụ âm. Ngưỡng nghe của âm ñó là . Tại một
ñiểm A ta ño ñược mức cường ñộ âm là L = 70 dB. Cường ñộ âm I tại A có giá trị là:
A.
7
2
W
10
m

B.
7
2
W
10
m
C.
5
2
W
10
m

D.
2
W
70
m

Bµi gi¶i: Xét tại ñiểm A ta có: L = 10 = 70. => = 7 => = => I =

Vậy chọn C.
Câu11: : ðộ to hay nhỏ của một âm mà tai cảm nhận ñược sẽ phụ thuộc vào
A. cường ñộ và biên ñộ của âm B. cường ñộ của âm và vận tốc âm
C. cường ñộ và tần số của âm. D. tần số của âm và vận tốc âm
Vậy chọn C.
C âu 12: Phát biểu nào sau ñây không ñúng ?
A. Dao ñộng âm có tần số trong miền từ 16Hz ñến 20kHz
B. Về bản chất thì sóng âm , sóng siêu âm , sóng hạ âm ñều là sóng cơ
C. Sóng siêu âm là những sóng mà tai người không thể nghe thấy ñược
D. Sóng âm là sóng dọc
Bµi gi¶i: Sóng âm là sóng dọc có tần số từ 16Hz ñến 20KHz.
Những sóng có tần số dưới 16Hz gọi là sóng hạ âm và trên 20KHz gọi là sóng siêu âm.
Tai người không thể nghe ñược hạ âm và siêu âm.
Chọn ñáp án C.
C âu 13 : Phát biểu nào sau ñây là sai:
A. Sóng cơ học là sự lan truyền của trạng thái dao ñộng trong môi trường vật chất.
B. Sóng ngang có phương dao ñộng vuông góc với phương truyền sóng.
C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 23
D. Sóng cơ học dọc không truyền ñược trong chân không nhưng sóng cơ dọc ngang truyền ñược
trong chân không.
Bµi gi¶i: Sóng cơ truyền ñược trong không gian là do sự ñàn hồi của môi trường vật chất. Trong
không gian ko có vật chất như trong khí quyển Trái ñất nên sóng cơ học không thể truyền ñược vậy
D sai. Chọn D.
C âu 14: Một sóng cơ học có phương trình sóng:
Biết khoảng cách gần nhất giữa 2 ñiểm có ñộ lệch pha ñối với nhau là 1m. Vận tốc truyền sóng là :
A.2,5(m/s) B. 5(m/s) C.10(m/s) D.20(m/s)
Bµi gi¶i: ðộ lệch pha của 2 ñiểm trên phương truyền sóng là :
ðộ lệch pha của hai ñiểm cách nhau 1m là , ta có: Chọn D
A.2,5(m/s) B. 5(m/s) C.10(m/s) D.20(m/s)
Câu 15: Hiệu pha của 2 sóng giống nhau phải bằng bao nhiêu ñể khi giao thoa sóng hoàn toàn
triệt tiêu.
A. 0 B.
4
π
C.
2
π
D.
π

Bµi gi¶i: Trong sóng giao thoa ñể 2 sóng triệt tiêu nhau thì
với k = 0, 1 ,2 ,................ n như vậy với k = 0 thì
chọn câu D là ñúng
Câu 16: Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s. M và
N là hai ñiểm trên dây cách nhau 0,75m và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Chọn trục biểu diễn li
ñộ cho các ñiểm có chiều dương hướng lên trên . Tại một thời ñiểm nào ñó M có li ñộ âm và ñang
chuyển ñộng ñi xuống. Tại thời ñiểm ñó N sẽ có li ñộ và chiều chuyển ñộng tương ứng là :
A. âm, ñi xuống B. âm, ñi lên C. d ương, ñi xuống D. d ương, ñi lên
Bµi gi¶i: Bước sóng : ðộ lệch pha giữa M và N :
dao ñộng tại M và N vuông pha .
Do ñó tại thời ñiểm ñó N ñang có li ñộ âm và chuyển ñộng ñi lên.
Chọn ñáp án B. Nhìn lên hình vẽ ta thấy
ðể M và N dao ñộng vuông pha thì khi M
M
N
O X
+
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 24
ði xuống thì ðiểm N phải ñi lên và
vì cả hai ñều ñang nằm dưới trục OX nên
lúc này cả hai ñều ñang có li ñộ
Hoặc ta có thể biểu diễn qua chuyển ñộng tròn ñều :
Khi M ñi xuống N ñi lên trên ñường tròn thì tương ứng
ñộ lệch pha của M và N là góc MON gíc này vuông
C âu 17: Một sóng cơ học truyền từ ñiểm O tới M . O và M cách nhau một ñoạn bằng 5 lần bước
sóng . Dao ñộng tại O và M :
A. Cùng pha B. Vuông pha C. Ng ược pha D. l ệch pha
3
4
π

Bµi gi¶i: M và O cách nhau một số nguyên lần bước sóng nên dao ñộng cùng pha .
Chọn ñáp án A.
Câu 18: Thưc hiện giao thoa trên mặt một chất lỏng với hai nguồn giống nhau, cách nhau
13cm cùng có phương trình dao ñộng là U = 2sin t. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là
80cm/s. Xem biên ñộ sóng không giảm khi truyền ñi từ nguồn. Số ñiểm ñứng yên trên ñoạn là:
A. 4 B. 8 C. 5 D. 7
Bµi gi¶i: Biên ñộ dao ñộng tổng hợp của ñiểm M bất kì thuộc là:
trong ñó lần lượt là ñộ dài và
Giả sử ñiểm M ñứng yên, ta có A=0, suy ra (1)
Lại có cm
Vậy (1) tương ñương với (k thuộc Z)
Hay
Mà M thuộc nên cm
Từ ñó rút ra và 0< <13 nên -3,75<k<2,75 mà k thuộc Z
nên k=-3,-2,-1,0,1,2. Với mỗi k thì có 1 ñiểm M xác ñịnh, vậy có 6 ñiểm ñứng yên.
Chọn C
M N
O
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 25
C âu 19: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao ñộng chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tấn số
100Hz, cùng pha theo phương vuông vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s.Số
ñiểm không dao ñộng trên ñoạn AB=1m là :
A.11 ñiểm B. 20 ñiểm C.10 ñiểm D. 15 ñiểm
Bµi gi¶i: Bước sóng
20
0, 2
100
v
m
f
λ = = = : Gọi số ñiểm không dao ñộng trên ñoạn AB là k , ta
có : Suy ra 5, 5 4, 5 k − < < vậy k = -5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4 .
Hay Có 10 ñiểm . Chọn ñáp án C.
C âu 20: Hai nguồn sóng cơ dao ñộng cùng tần số, cùng pha .Quan sát hiện tượng giao thoa thấy trên
ñoạn AB có 5 ñiểm dao ñộng với biên ñộ cực ñại (kể cả A và B). Số ñiểm không dao ñộng trên ñoạn
AB là:
A. 6 B. 4 C. 5 D. 2
Bµi gi¶i: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng , hai nguồn dao ñộng cùng pha thì trên
ñoạn AB , số ñiểm dao ñộng với biên ñộ cực ñại sẽ hơn số ñiểm không dao ñộng là 1.
Do ñó số ñiểm không dao ñộng là 4 ñiểm.Chọn ñáp án B.
Câu 20: Tại ñiểm M cách nguồn sóng và , sóng có biên ñộ cực
ñại. Biết rằng giữa M và ñường trung trực của có một ñường dao ñộng mạnh, tần số
của sóng là f=15Hz. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.
A. 18 (cm/s) B. 24(cm/s) C. 36(cm/s) D. 30(cm/s)
Bµi gi¶i:

Chọn B.
C âu 21: ðiều nào ñúng khi nói về năng lượng sóng?
A. Trong quá trình truyền sóng thì năng lượng sóng không truyền ñi vì nó là ñại lượng bảo toàn
B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
C. Khi sóng truyền từ một nguồn ñiểm trên mặt phẳng, năng lượng sóng giảm tỉ lệ bình phương
với quãng ñường truyền sóng.
D. Khi sóng truyền từ một nguồn ñiểm trong không gian, năng lượng sóng giảm tỉ lệ với quãng
ñường truyền sóng. Bµi gi¶i: (B)
C âu 22: ðiều nào sau ñây là sai khi nói về năng lượng của sóng cơ học?
A. Khi sóng truyền từ một nguồn ñiểm trong không gian, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với bình
phương quãng ñường truyền sóng.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 26
B. Năng lượng sóng luôn luôn không ñổi trong quá trình truyền sóng.
C. Khi sóng truyền từ một nguồn ñiểm trên mặt phẳng, năng lượng sóng giảm tỷ lệ với quãng
ñường truyền sóng.
D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.
Bµi gi¶i: trong thực tế, năng lượng sóng cơ học sẽ giảm trong quá trình truyền sóng do mất mát
năng lượng ra bên ngoài môi trường (ma sát) nên năng lượng luôn luôn ko ñổi trong quá trình truyền
sóng là sai . chọn B
C âu 23: Khi biên ñộ của sóng tăng gấp ñôi, năng lượng do sóng truyền thay ñổi bao nhiêu lần?
A. Gi ảm ¼ B. Gi ảm ½ C. Không thay ñ ổi D. Tăng 4 lần
Bµi gi¶i: Năng lượng sóng:
Câu 23: Sãng ©m truyÒn trong thÐp víi vËn tèc 5000(m/s) . Hai ®iÓm trong thÐp
dao ®éng lÖch pha nhau 90
0
mµ gÇn nhau nhÊt th× c¸ch nhau mét ®o¹n 1,5(m).
TÇn sè dao ®éng cña ©m lµ :
A. 833(Hz) B. 1666(Hz) C. 3,333(Hz) D. 416,5(Hz)Bµi gi¶i:
§é lÖch pha
2
2
d π π
ϕ
λ
∆ = = Suy ra b−íc sãng
2 .1, 5
6
2
m
π
λ
π
= = mµ
5000
833( )
6
v
f Hz
λ
= = =
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
Trên bước ñường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng! 27


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful