CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm 2012

Họ và tên: TRẦN MẠNH HÙNG
Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ngạch bậc lương:
Đơn vị công tác: Đài Truyền thanh – Truyền hinh Cư Jút – Đăk Nông.
I/ TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :
1.Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước :
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước. Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tham gia thực
hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà Nước
và các quy định của địa phương.
2. Kết quả công tác :
- Bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cơ quan giao phó.
- Tâm huyết tận tuỵ với công việc, có ý chí cầu tiến và tìm tòi học hỏi để hoàn
thành công việc.
Với trách nhiệm là Kỹ thuật trực phát sóng kiêm quản trị mạng , tôi luôn có ý
thức nổ lực hết mình, tận dụng thời gian giải quyết dứt điểm các sự cố hỏng hóc
cũng như những vấn đề về an ninh mạng nội bộ cơ quan.
3. Tinh thần kỷ luật :
- Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đồng thời phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh
của thủ trưởng cơ quan và của cấp trên.
- Chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của cơ quan và tổ chức công đoàn đề ra.
Phấn đấu không để vi phạm kỷ luật đối với bản thân.
4. Tinh thần phối hợp trong công tác :
- Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp, các
anh em trong tổ kỹ thuật và các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ
chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của mình và của cả cơ quan.
- Không nề hà, ngại khó, sẳn sàng nhận và hoàn thành mọi công việc được giao.
5. Tính trung thực trong công tác :
- Luôn trung thực trong công tác, tạo mối đoàn kết nội bộ cơ quan.
- Chống mọi biểu hiện luận điệu sai trái, quan liêu, tham nhũng, cửa quyền,
lảng phí, tham ô. Nói phải đi đôi với làm, không xa hoa, bè phái, vụ lợi cá nhân
làm ảnh hưởng đến công việc chung của cá nhân và tập thể .
6. Lối sống đạo đức :
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sáng.

1

- Chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, bản thân và tại nơi cơ
quan mình công tác.
- Tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành nội quy, quy
chế của cơ quan, chấp hành tốt những quy định của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.
7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ :
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Có ý chí
cầu tiến, biết tìm tòi học hỏi đồng chí, đồng nghiệp của mình để hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao.
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của tập thể, đồng nghiệp để đúc rút kinh
nghiệm cho bản thân trong quá trình tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
của mình.
- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ
và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
- Chủ động trong công tác quản trị mạng và trang TTĐT của cơ quan, giải
quyết công việc có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao, lao động với tinh thần tự
lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Thái độ chân thành,
khiêm tốn, thật thà, đoàn kết.
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân :
- Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với nhân dân khi giao
tiếp công việc .
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách
ứng xử và giao tiếp công việc.
Cư Jút, ngày 05 tháng 11 năm 2012
Người tự nhận xét

Trần Mạnh Hùng

II/ Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ :
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
III/ KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC :
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nội dung
Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước
Kết quả công tác
Tinh thần kỷ luật
Tinh thần phối hợp trong công tác
Tính trung thực trong công tác
Lối sống, đạo đức
Tinh thần học tập nâng cao trình độ
Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

Xếp loại

Ghi chú

(1)Xếp theo loại : Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.
Kết luận : Công chức đạt loại .............
Cư Jút, Ngày … tháng … năm 2012

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful