UBND QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 849 /TB-PGDĐT

Sơn Trà, ngày 23 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng bổ sung giáo viên
Ngày 21 tháng 11 năm 2012, Phòng Nội vụ quận Sơn Trà có công văn số
317/NV-GD về việc thông báo hợp đồng bổ sung giáo viên, nhân viên cho các
trường còn thiếu theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận Sơn Trà. Nay
Phòng GD&ĐT thông báo cụ thể như sau:
1. Số lượng
- Cấp Trung học cơ sở: 01 giáo viên giảng dạy môn Sinh;
- Cấp tiểu học: 18 giáo viên giảng dạy Văn hóa;
- Tổng phụ trách Đội: 05 người.
2. Đối tượng và điều kiện hợp đồng
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển hợp đồng:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật;
đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu,
kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự
nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển hợp đồng:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định
về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c) Người đăng ký dự tuyển hợp đồng viên chức của sự nghiệp giáo dục và
đào tạo quận Sơn Trà phải đảm bảo các điều kiện của vị trí việc làm như sau:
- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Nếu tốt
nghiệp trường cao đẳng hoặc đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trong

chương trình trường trung học cơ sở thì phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
theo nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo viên tiểu học (văn hóa): Tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên.
- Tổng phụ trách Đội: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên; có
chuyên ngành Tổng phụ trách Đội hoặc đào tạo ghép 02 môn, trong đó có 01 môn
Đoàn Đội; có tuổi đời không quá 30 tuổi.
3. Thủ tục hồ sơ
- Đơn đăng ký xét tuyển hợp đồng (theo mẫu, có dán ảnh);
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của UBND xã,
phường nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;
- Bản sao (không phải công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm
quyền) các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu
của ngạch, môn dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên
(nếu có). Khi trúng tuyển hợp đồng, người đăng ký tuyển hợp đồng phải mang bản
chính đến cơ quan hợp đồng để đối chiếu;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên khám
và cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
- Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại
thành phố Đà Nẵng),
Hồ sơ đựng trong bì theo mẫu thống nhất. Người đăng ký xét tuyển hợp đồng
phải cam đoan, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên
quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.
4. Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ
a) Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2012 đến hết ngày 10/12/2012.
(vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần)
b) Địa điểm nhận hồ sơ:
- Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà (Số 06 đường
Đông Giang).
Để biết thêm chi tiết, liên hệ điện thoại số 0511.2244212 (thầy Nguyễn Tấn
Toàn)./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- UBND quận;
- Phòng Nội vụ;
- Thông báo Webside UBND quận và P GD&ĐT;
- Niêm yết tại Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Thảo

Ảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN
Thuộc Phòng giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2012-2013
Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà;
- Phòng GD&ĐT quận Sơn Trà.
Tôi tên là (chữ in hoa):………………………………………Nam, nữ:…………..
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………….
Nơi sinh:……………………………………………………………………………
Quê quán: :………………………………………………………………………...
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………Điện thoại liên hệ:………...
Trình độ đào tạo:….…………………Ngành đào tạo: …..……………………..…
Đối tượng ưu tiên: ...................................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn tuyển hợp đồng viên chức sự
nghiệp, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia tuyển dụng; vì
vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển vào:
Bộ môn..................Mã ngạch: ………….Tên ngạch:....................................
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
- Bản khai sơ yếu lý lịch (có xác nhận củaUBND xã, phường nơi cư trú
hoặc cơ quan, tổ chức đang công tác);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp
không quá 6 tháng);
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bao gồm:
+ ………………………………………………………….…..
+ ………………………………………………………….…..
+ ………………………………………………………….…..
- Bản sao các giấy tờ có liên quan đến ưu tiên ………;
- Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với những người có hộ khấu thường trú tại
thành phố Đà Nẵng)……..;

Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác trong
hồ sơ dự tuyển nêu trên, khi được thông báo trúng tuyển hợp đồng tôi sẽ mang bản
gốc đến để đối chiếu theo đúng quy định.
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển hợp đồng của tôi là đúng sự thật, nếu có gì
sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị
cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ./.

Đà Nẵng, ngày..... tháng.... năm 2012
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Phần I - Lịch sử bản thân

1- Họ và tên: …………………….…………………………….. 2- Nam, nữ:..............
3- Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................
4- Thường trú số nhà: ……… đường: ……………… Phường, xã: ............................
……………………………. Quận (Huyện): …………………………………........
5- Dân tộc: …………………. 6- Tôn giáo: .................................................................
7- Ngày tham gia tổ chức (nông hội, phụ nữ, công đoàn):............................................
……………………………. tại ..............................................................................
8- Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: …………… tại: ...................
9- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………………… tại: ....................................
10- Trình độ văn hóa: ..................................................................................................
Trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: ……………….. năm tốt nghiệp: .........
11- Quá trình hoạt động bản thân (tóm tắt từ 12 tuổi đến nay, làm gì? Ở đâu?)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Phần II – Quan hệ gia đình
12- Họ và tên cha: ……………………………………………….. Sinh năm: ............
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30/4/1975: ..................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................
13- Họ và tên mẹ: ……………………………………………….. Sinh năm: .............
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30/4/1975: ..................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................

14- Họ và tên vợ (hoặc chồng):.………………………………….. Sinh năm: ............
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30/4/1975: ..................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................
15- Họ và tên các con: Tuổi, làm gì, ở đâu?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
16- Họ và tên anh, chị, em ruột: Tuổi, làm gì, ở đâu?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ngày

tháng
năm 2012
Người khai
(ký tên)

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG NƠI CƯ TRÚ HOẶC
CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƠI ĐANG CÔNG TÁC
Nội dung chứng nhận cần ghi bản lí lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở
chỗ nào (có thể nhận xét về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh)
…………Ngày…… tháng …….năm 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful