Môc lôc

Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang tõng bíc vµo ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn hiÖn nay tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang bÞ ch÷ng l¹i bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ vÊn ®Ò vÒ vèn. Cã thÓ nãi vèn lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®æi míi c«ng nghÖ. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¹o vèn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: cã thÓ tÝch luü tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, huy ®éng

vèn, liªn doanh liªn kÕt, hay vay mîn chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Nhng muèn æn ®Þnh vµ cã lîi thÕ nhÊt gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn nhÊt lµ vèn trung vµ dµi h¹n trong khi vèn tån ®äng trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ Ýt. Nh vËy, kh«ng ph¶i chóng ta thiÕu vèn mµ lµ chóng ta cha cã c¸ch chuyÓn vèn huy ®éng ®îc vµo s¶n xuÊt kinh doanh. NHNo&PTNT Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã. HiÖn nay nguån vèn cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng kÐm ®a d¹ng vª c¬ cÊu kh¸ch hµng. HÇu nh Ng©n hµng chØ tËp trung vµo doanh nghiÖp Nhµ níc, cha quan t©m tíi c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. V× lý do ®ã “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®îc chän lµm ®Ò tµi nh»m ®¸p øng ®ßi hái thiÕt thùc cña thùc tiÔn, võa mang tÝnh thêi sù trong kinh doanh tiÒn tÖ cña Ng©n hµng hiÖn nay. Tõ nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i, bµi viÕt nµy sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, t×m nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c mÆt h¹n chÕ hiÖn nay t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi tõ 2000 ®Õn n¨m 2002. Bµi viÕt nµy ®îc kÕt cÊu nh sau: Ch¬ng I. TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. Ch¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.

Ch¬ng I TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n I. Ng©n hµng Th¬ng m¹i. 1. Kh¸i niÖm. Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc cã vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi tõng céng ®ång ®Þa ph¬ng, chñ thÓ tham gia nãi riªng. Víi vai trß quan träng nh vËy, nhng quan niÖm nh thÕ nµo vÒ mét Ng©n hµng, vµ sù ph©n biÖt nã víi c¸c tæ chøc phi Ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n. Râ rµng, cã thÓ ®Þnh nghÜa Ng©n hµng th«ng qua chøc n¨ng mµ chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ë chç kh«ng chØ chøc n¨ng cña c¸c Ng©n hµng thay ®æi, mµ cã sù “th©m nhËp” vµo chøc n¨ng ho¹t ®éng Ng©n hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Do ®ã tuú theo ®IÒu kiÖn cña mçi níc vµ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tµi chÝnh níc ®ã mµ cã nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ Ng©n hµng. Theo luËt Ng©n hµng cña Ph¸p th× Ng©n hµng ®îc ®Þnh nghÜa:”Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng xÝ nghiÖp hay c¬ së nµo ®ã thêng xuyªn nhËn cña c«ng chóng díi h×nh thøc ký th¸c, hay h×nh thøc kh¸c sè tiÒn mµ hä dïng cho chÝnh hä vµo nghiÖp vô chiÕt khÊu, tÝn dông hay dÞch vô tµi chÝnh.” Cßn luËt ph¸p Ên §é l¹i cã c¸i nh×n vÒ Ng©n hµng nh sau, hä ®Þnh nghÜa:” Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ c¬ së nhËn c¸c kho¶n ký th¸c ®Ó cho vay hay tµi trî vµ ®Çu t.” §ã lµ c¸c quan niÖm vÒ Ng©n hµng ®øng trªn gi¸c ®é luËt ph¸p. Cßn ®øng trªn gi¸c ®é tµi chÝnh Ng©n hµng th× sao? Mét ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ Ng©n hµng ®îc Gi¸o s Peter Rose ®a ra nh sau: ”Ng©n hµng lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµt chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt - ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô thanh to¸n – vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ.”

¥ ViÖt Nam, theo quy ®Þnh t¹i luËt c¸c tæ chøc tÝn dông th× Ng©n hµng ®îc ®Þnh nghÜa nh sau: “ Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ®îc thùc hiÖn toµn bé ho¹t ®éng Ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cã liªn quan. Theo tÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng, c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng gåm Ng©n hµng th¬ng m¹i, Ng©n hµng ®Çu t, Ng©n hµng chÝnh s¸ch, Ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng kh¸c” (trÝch trang 12 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông). Nh vËy th«ng qu© mét sè kh¸I niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i, ta cã thÓ hiÓu Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh tÝn dông víi môc ®Ých thu lîi nhuËn, vµ nã cã nh÷ng ®Æc trng nh sau: -Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc ®îc phÐp nhËn ký th¸c cña c«ng chóng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶. -Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc ®îc phÐp sö dông ký th¸c cña c«ng chóng ®Ó cho vay, chiÕt khÊu vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô tµI chÝnh kh¸c. C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng, ë níc ta c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc ho¹t phÐp ho¹t ®éng theo luËt tæ chøc tÝn dông bao gåm: Ng©n hµng th¬ng m¹i, Ng©n hµng ph¸t triÓn, Ng©n hµng ®Çu t, Ng©n hµng chÝnh s¸ch, Ng©n hµng hîp t¸c vµ c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng kh¸c. 2. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i tËp trung chñ yÕu vµo nhiÖm vô nhËn tiÒn göi vµ cho vay, ®ã lµ hai mÆt ho¹t ®éng tÝn dông. Trong xu thÕ hiÖn nay, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng theo lo¹i h×nh ®a n¨ng th× ho¹t ®éng cña nã tËp trung vµo ba ho¹t ®éng chÝnh: ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ho¹t ®éng sö dông vèn, ho¹t ®éng trung gian. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®èi víi Ng©n hµng ®©y lµ ho¹t ®éng “®Çu vµo” cña Ng©n hµng. Nguån vèn ho¹t ®éng chñ yÕu cña mét

Ng©n hµng ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån chÝnh sau ®©y: vèn tù cã cña doanh nghiÖp, vèn vay (vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, vay cña d©n c, vay cña Ng©n hµng trung ¬ng), lîi nhuËn ®Ó l¹i, ngoµi ra ®èi víi mét sè Ng©n hµng nguån vèn ho¹t ®éng cã thÓ h×nh thµnh tõ vèn ®IÒu lÖ hay vèn uû th¸c...Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, Ng©n hµng th¬ng m¹i phÇn lín dùa vµo viÖc huy ®éng c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng nguyªn thuû cña Ng©n hµng lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ ®©y vÉn lµ nguån ®Çu vµo chñ yÕu cña Ng©n hµng. Cã nhiÒu yÕu tè ¶nh hëng tíi quy m« tiÒn göi cña kh¸ch hµng t¹i Ng©n hµng nh: l·i suÊt, ph¬ng thøc huy ®éng cña Ng©n hµng, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi tõng thêi kú, phong tôc tËp qu¸n cña tõng vïng, uy tÝn cña tõng Ng©n hµng, c¸c dÞch vô do Ng©n hµng cung cÊp...vv. N¾m ®îc yÕu tè ®ã, Ng©n hµng cã thÓ ®IÒu chØnh lîng vèn huy ®éng sao cho phï hîp víi nhu cÇu vèn cña m×nh. C¸c lo¹i tiÒn göi mµ Ng©n hµng cung cÊp ®Ó huy ®éng vèn lµ: tiÒn göi thanh to¸n kh«ng kú h¹n, tiÒn göi cã kú h¹n, tiÒn göi tiÕt kiÖm. Ngoµi ra, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông vµ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh, Ng©n hµng cã thÓ vay vèn tõ d©n c , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c th«ng qua mét sè h×nh thøc nh: ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu hoÆc vay t¸i chiÕt khÊu tõ Ng©n hµng trung ¬ng. §Ó ®îc ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn huy ®éng vèn, Ng©n hµng ph¶i cã mét lîng nhÊt ®Þnh gäi lµ vèn tù cã. Lîng vèn nµy chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá trong tæng vèn sö dông song nã cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Vèn tù cã lµ ®IÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó Ng©n hµng cã ®îc giÊy phÐp tæ chøc vµ ho¹t ®éng tríc khi nã cã thÓ huy ®éng ®îc nh÷ng kho¶n tiÒn göi ®Çu tiªn. Vèn tù cã cßn ®ãng vai trß lµ mét tÊm ®Öm gióp chèng l¹i rñi ro ph¸ s¶n, nh÷ng thua lç vÒ tµI chÝnh trong ho¹t ®éng t¹m thêi. Nã t¹o niÒm tin cho c«ng chóng vµ lµ

sù ®¶m b¶o ®èi víi chñ nî vÒ søc m¹nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng. Vµ nã cßn cung cÊp n¨ng lùc tµi chÝnh cho sù t¨ng trëng vµ sù ph¸t triÓn dÞch vô míi, cho nh÷ng ch¬ng tr×nh vµ trang thiÕt bÞ míi. §èi víi ho¹t ®éng sö dông vèn, ®©y lµ ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t bao gåm ho¹t ®éng ng©n quü, ho¹t ®éng cho vay, ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n. Ho¹t ®éng ng©n quü nh»m b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n thêng xuyªn cña Ng©n hµng cho kh¸ch hµng. §©y lµ tµi s¶n kh«ng sinh lêi hoÆc sinh lêi thÊp nhng tÝnh láng cao ®îc coi nh tiÒn mÆt. Do ®ã Ng©n hµng ph¶i duy tr× lîng tiÒn mÆt ë mét møc ®é hîp lý sao cho võa ®¶m b¶o tÝnh thanh kho¶n võa ®¶m b¶o tÝnh sinh lêi. Ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña Ng©n hµng v× ®©y lµ ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu cña Ng©n hµng. Còng v× vËy mµ ®©y lµ ho¹t ®éng chøa nhiÒu rñi ro nhÊt. §Ó tr¸nh ®IÒu ®ã, viÖc qu¶n lý tiÒn cho vay ®îc tiÕn hµnh rÊt chÆt chÏ, ®Æc biÖt lµ mãn vay lín, víi thêi h¹n dµi. Ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ cho vay theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ngoµi ra Ng©n hµng cßn sö dông vèn vµo ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n trªn thÞ trêng ®Ó thu lîi nhuËn vµ mét phÇn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng. Ho¹t ®éng trung gian lµ viÖc Ng©n hµng cung cÊp cho kh¸ch hµng mét lo¹t c¸c dÞch vô cã liªn quan. Ng©n hµng sÏ nhËn ®îc mét kho¶n thu díi h×nh thøc hoa hång. C«ng nghÖ Ng©n hµng cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng nµy cµng phong phó vµ doanh thu cµng lín. C¸c ho¹t ®éng tiªu biÓu lµ: chuyÓn tiÒn, thanh to¸n hé kh¸ch hµng th«ng qua c¸c h×nh thøc ghi chÐp trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng t¹i Ng©n hµng, ph¸t hµnh sÐc, uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, th tÝn dông, m«i giíi mua b¸n chøng kho¸n, qu¶n lý hé tµi s¶n cho kh¸ch hµng, t vÊn cho doanh nghiÖp...vv. Ngµy nay, xu híng cña Ng©n hµng lµ ho¹t ®éng ®a n¨ng trªn nhiÒu lÜnh vùc víi nhiÒu nghiÖp vô kh¸c nhau. C¸c nghiÖp vô cã quan

hÖ chÆt chÏ, hç trî cho nhau nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn cao nhÊt. 3. C¸c lo¹i h×nh tÝn dông Ng©n hµng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ môc tiªu qu¶n lý cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i mµ cã c¸ch ph©n lo¹i tÝn dông nh sau: 3.1. NÕu c¨n cø vµo thêi h¹n, tÝn dông chia thµnh c¸c lo¹i sau ®©y: TÝn dông ng¾n h¹n: cã thêi h¹n tõ 12 th¸ng trë xuèng TÝn dông trung h¹n: cã thêi gian tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m (cã n¬i quy ®Þnh lµ 7 n¨m). TÝn dông dµi h¹n: cã thêi h¹n tõ 5 n¨m trë nªn (cã n¬i quy ®Þnh lµ 7 n¨m). Thêi h¹n tÝn dông ®ã chÝnh lµ thêi h¹n mµ trong ®ã ng©n hµng cam kÕt cÊp cho kh¸ch hµng mét kho¶n tÝn dông vµ nã ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ ngµy, th¸ng, n¨m. Hay thêi h¹n tÝn dông cßn ®îc hiÓu lµ thêi h¹n ®îc tÝnh tõ lóc ®ång vèn ®Çu tiªn cña ng©n hµng ®îc ph¸t ra cho ®Õn lóc ®ång vèn vµ l·i cuèi cïng ph¶i thu vÒ. TÝn dông ng¾n h¹n thêng g¾n víi nh÷ng kho¶n vay cña doanh nghiÖp ®Ó bæ sung vµo tµi s¶n lu ®éng, bëi v× tµi s¶n lu ®éng thêng cã vßng quay trªn mét vßng thÊp h¬n mét n¨m. Do vËy trong mét n¨m doanh nghiÖp cã thÓ hoµn tr¶ ®îc sè tiÒn vay ë Ng©n hµng. C¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, mét sè c©y trång vËt nu«i ... c¸c trang thiÕt bÞ nhanh hao mßn cã nhu cÇu nguån vèn tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m. Ngîc l¹i, nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu t lín, thu håi vèn l©u, thuéc tÇm vÜ m« nh: m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp nÆng, x©y dùng cÇu ®êng... cã nhu cÇu nguån vèn tõ 5 n¨m ®Õn 10 n¨m cã khi tíi 20 n¨m. TÊt nhiªn cïng víi ®é dµi cña thêi gian, viÖc thu håi vèn ®èi víi c¸c dù ¸n cã thêi h¹n dµi gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n do ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i doanh nghiÖp khã cã thÓ tÝnh ®îc hÕt khã kh¨n sÏ gÆp trong

t¬ng lai. Do vËy møc ®é rñi ro cña c¸c kho¶n tÝn dông cã thêi gian lín ®èi víi Ng©n hµng sÏ t¨ng nªn. §iÒu nµy mét phÇn lý gi¶i t¹i sao l·i suÊt c¸c kho¶n cho vay dµi h¹n thêng cao h¬n c¸c kho¶n c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n. Ph©n lo¹i TÝn dông theo thêi gian cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi Ng©n hµng Th¬ng m¹i. Nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶, ®é rñi ro còng nh ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh an toµn vµ sinh lîi cña mét Ng©n hµng Th¬ng m¹i. 3.2. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc cho vay. C¨n cø theo h×nh thøc cho vay ta cã c¸c lo¹i tÝn dông sau: ChiÕt khÊu lµ viÖc Ng©n hµng Th¬ng m¹i øng tríc tiÒn cho kh¸ch hµng t¬ng øng víi gi¸ trÞ cña th¬ng phiÕu sau khi ®· trõ ®i phÇn thu nhËp cña Ng©n hµng ®Ó së h÷u mét th¬ng phiÕu cha ®Õn h¹n. VÒ mÆt ph¸p lý th× Ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ nhµ cho vay víi chñ së h÷u th¬ng phiÕu vµ chØ lµ h×nh thøc trao ®æi tr¸i quyÒn. Tuy nhiªn ®èi víi Ng©n hµng, viÖc bá tiÒn ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®Ó thu vÒ mét kho¶n tiÒn lín h¬n trong t¬ng lai víi l·i suÊt Ên ®Þnh tríc ®îc coi nh lµ ho¹t ®éng tÝn dông, nhng cã lÏ coi ®©y lµ mét ho¹t ®éng ®Çu t cña Ng©n hµng h¬n lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông. Cho vay ®îc hiÓu lµ viÖc Ng©n hµng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng víi sù cam kÕt kh¸ch hµng ph¶i hoµn tr¶ gèc vµ l·i trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh víi møc l·i suÊt cam kÕt. Cho vay ®îc gäi lµ mét trong c¸c nghiÖp truyÒn thèng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i, nã ®îc h×nh thµnh ngay tõ buæi s¬ khai cña c¸c Ng©n hµng, vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ ho¹t ®éng sinh lêi cao nhÊt cho c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i. B¶o l·nh lµ viÖc Ng©n hµng cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh thay kh¸ch hµng cña m×nh khi kh¸ch hµng cña m×nh kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. MÆc dï kh«ng ph¶i xuÊt tiÒn ra, song Ng©n hµng vÉn thu ®îc lîi tõ kh¸ch hµng nhê uy tÝn cña m×nh. NghiÖp vô nµy ®îc ®a vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng cña Ng©n hµng. Tuy nhiªn nÕu cã nghiÖp vô ph¸t sinh tøc lµ Ng©n hµng ®øng ra thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh

thay cho kh¸ch hµng cña m×nh th× nã l¹i ®îc ®a vµo tµi kho¶n néi b¶ng. Cho thuª ®ã lµ viÖc Ng©n hµng ®øng ra bá tiÒn mua tµi s¶n ®Ó cho kh¸ch hµng thuª theo nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Sau thêi gian ®ã kh¸ch hµng ph¶i tr¶ c¶ gèc lÉn l·i cho Ng©n hµng. §©y lµ ho¹t ®éng kh¸ míi mÎ víi Ng©n hµng. Tuy nhiªn ho¹t ®éng nµy sinh lêi kh¸ cao, nhng nã còng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro trong ®ã cã yÕu tè vÒ c«ng nghÖ. §iÒu nµy ®ßi hái c¸n bé tÝn dông kh«ng nh÷ng ph¶i cã chuyªn m«n vÒ nghÒ nghiÖp mµ cßn cã c¶ sù hiÓu biÕt vÒ kü thuËt, vÒ c«ng nghÖ. 3.3. Ph©n lo¹i tÝn dông theo tµi s¶n ®¶m b¶o. NÕu c¨n cø vµo tµi s¶n ®¶m b¶o th× ta cã c¸c lo¹i h×nh tÝn dông sau ®©y: TÝn dông ®¶m b¶o ®ã lµ sù cam kÕt cña ngêi nhËn tÝn dông vÒ viÖc dïng tµi s¶n ®¶m b¶o thuéc së h÷u cña m×nh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng trong trêng hîp kh«ng tr¶ ®îc nî. Trong trêng hîp nµy khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî, hoÆc v× sö dông sai môc ®Ých nguån vèn vay dÉn ®Õn kh«ng thanh to¸n ®îc th× Ng©n hµng sÏ b¸n tµi s¶n ®i ®Ó thu håi nguån vèn. TÝn dông ®¶m b¶o ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng cã ®é rñi ro cao nh kh¸ch hµng míi hay nh÷ng kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng tèt... TÝn dông kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o ®ã lµ lo¹i h×nh tÝn dông mµ kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn víi mét h¹n møc nhÊt ®Þnh mµ kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o. Lo¹i tÝn dông nµy thêng ®îc cÊp cho c¸c kh¸ch hµng cã uy tÝn cao, nh÷ng kh¸ch hµng cã mèi quan hÖ tèt vµ l©u dµI ®èi víi Ng©n hµng, hä cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh. Còng cã thÓ lµ c¸c kho¶n vay thùc hiªn theo chØ thÞ cña ChÝnh phñ, hay ChÝnh phñ yªu cÇu kh«ng cÇn tµi s¶n ®¶m b¶o. Bªn c¹nh nh÷ng tiªu thøc ph©n lo¹i trªn, c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i cßn sö dông c¸c tiªu thøc kh¸c tuú theo ®èi tîng cho vay, tÝnh ®a d¹ng

cña s¶n phÈm hay tÝnh chuyªn m«n ho¸ trong ngµnh ®Ó ph©n chia vÝ dô nh: TÝn dông lµnh m¹nh, tÝn dông cã vÊn ®Ò, tÝn dông s¶n xuÊt, tÝn dông tiªu dïng... II. Vai trß tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1. TÝn dông trung vµ dµi h¹n TÝn dông trung vµ dµi h¹n : “ lµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cho kh¸ch hµng vay vèn trung vµ dµi h¹n nh»m thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô ®êi sèng”. TÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng mang l¹i nguån thu nhËp chñ yÕu vµ nã chiÕm phÇn lín ho¹t ®éng trong c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i, song kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i ®Òu thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy. Mét sè Ng©n hµng gÆp khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vµ thu håi nî, mét sè kh¸c l¹i gÆp khã kh¨n trong viÖc kh«ng thÓ t×m ®îc dù ¸n thÝch hîp ®Ó cho vay hoÆc gÆp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn. V× vËy viÖc xem xÐt chÊt lîng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông nhÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Nã gióp c¸c Ng©n hµng cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng tÝn dông. ChÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c tÝn dông Ng©n hµng ®îc nh×n nhËn tõ 3 phÝa: c¸c nhµ Ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp, vµ tõ nÒn kinh tÕ. Trong bµi viÕt nµy, chóng ta t¹m giíi h¹n viÖc nghiªn cøu chÊt lîng tÝn dông díi gi¸c ®é cña Ng©n hµng. NÕu xÐt theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ Ng©n hµng th× ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc xem lµ cã hiÖu qu¶ khi nã ®¶m b¶o ®îc 3 yÕu tè: kh¶ n¨ng sinh lîi, kh¶ n¨ng thu håi c¶ gèc vµ l·i ®óng h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh kho¶n tõ phÝa nguån. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c Ng©n hµng khi tiÕn hµnh cho vay trung dµi h¹n th× kho¶n vay ®ã ph¶i ®¶m b¶o trang tr¶i ®îc chi phÝ tr¶ cho l·i suÊt huy ®éng hoÆc ®i vay, chi phÝ ho¹t ®éng cña Ng©n

hµng vµ l·i dù tÝnh. Song kh«ng ph¶i c¸c Ng©n hµng cø cho vay nhiÒu, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn lµ cã hiÖu qu¶ cao bëi v× nÕu chØ cho vay ra mµ kh«ng thu håi ®îc vèn cho vay hoÆc cho vay kh«ng c©n xøng víi nguån huy ®éng ®îc th× sím hay muén, Ng©n hµng còng r¬i vµo t×nh tr¹ng thua lç, ®æ bÓ. Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã c¸c h×nh thøc sau: - Ho¹t ®éng tÝn dông theo h×nh thøc dù ¸n ®Çu t - H×nh thøc cho thuª tµi chÝnh - ThÊu chi - B¶o l·nh trung vµ dµi h¹n 2. Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. 2.1. Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp - TÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ nguån tµi trî gióp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, më réng thÞ trêng. §ã lµ môc tiªu hµng ®Çu cña doanh nghiÖp. BÊt cø doanh nghiÖp nµo còng muèn më réng thÞ trêng ho¹t ®éng cña m×nh vµ nÕu vËy ph¶i më réng s¶n xuÊt. Më réng s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh mét sím mét chiÒu. §ã lµ ho¹t ®éng l©u dµi vµ cÇn cã nguån vèn dµi h¹n. Nhng kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®ñ vèn ®Ó tiÕn hµnh më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy nhu cÇu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp rÊt cÇn thiÕt. Víi nh÷ng lîi thÕ ®Æc thï, tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®îc c¸c doanh nghiÖp a thÝch h¬n h×nh thøc ph¸t hµnh cæ phiÕu.

-

TÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®æi míi c«ng nghÖ, thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt. §iÒu ®ã gióp doanh nghiÖp thÝch nghi víi t×nh h×nh thÞ trêng

còng nh ®Æc thï cña chÝnh doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh

nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. VÒ dµi h¹n, c¸c doanh nghiÖp lu«n chó träng ®Õn viÖc më réng s¶n xuÊt, x©y dùng nhµ xëng, mua s¾m m¸y mãc, ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm vµ gi¶m chi phÝ ®Õn møc tèi thiÓu. §Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, nhu cÇu vèn x©y dùng c¬ b¶n lµ rÊt lín trong lóc c¸c nhµ kinh doanh cha tÝch luü ®îc nhiÒu, cha cã nhiÒu thêi gian ®Ó tÝch luü vèn, t©m lý ®Çu t trùc tiÕp cña c«ng chóng vµo c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. ViÖc vay vèn trung vµ dµi h¹n ë ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ tù chñ vµ cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®éc lËp ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh mµ kh«ng ph¶i ph©n chia quyÒn kiÓm so¸t víi c¸c cæ ®«ng nÕu huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh cæ phiÕu.

-

TÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn lµ trî thñ ®¾c lùc cña doanh nghiÖp trong viÖc tho¶ m·n vµ chíp c¬ héi kinh doanh.

Khi cã c¬ héi kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhanh chãng vay vèn cña Ng©n hµng ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, gia t¨ng s¶n lîng ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng. Khi doanh nghiÖp ®i vay vèn trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc kú h¹n nî, nghÜa lµ hä cã thÓ tr¶ nî sím h¬n thêi gian ®Õn h¹n tr¶ nî khi hä kh«ng cÇn ®Õn viÖc sö dông vèn trung vµ dµi h¹n n÷a. Khi doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc tr¶ nî t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh nµo ®ã th× cã xin Ng©n hµng gia h¹n nî. Ngoµi ra, tÝn dông trung vµ dµi h¹n tr¸nh ®îc c¸c chi phÝ ph¸t hµnh, lÖ phÝ b¶o hiÓm, lÖ phÝ ®¨ng ký... ViÖc tr¶ nî trung vµ dµi h¹n còng ®îc x©y dùng theo mét sù ph©n chia æn ®Þnh vµ hîp lý do ®ã doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng t×m kiÕm c¸c nguån tr¶ nî mét c¸ch dÔ dµng h¬n. 2.2. Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi nÒn kinh tÕ

- TÝn dông trung vµ dµi h¹n thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn, ®iÒu hoµ lîng cung cÇu vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ. Víi chøc n¨ng lµ trung gian tµi chÝnh, c¸c Ng©n hµng tËp trung c¸c nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµ cho vay ®èi víi c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ trong ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng, nã gióp c¸c doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung ho¹t ®éng mét c¸ch liÒn m¹ch kh«ng ng¾t qu·ng vµ lµ mét kªnh truyÒn dÉn vèn cã hiÖu qu¶. Th«ng qua cho vay trung vµ dµi h¹n mµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Çu t ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng tÝn dông thóc ®Èy lu th«ng hµng ho¸, ®Èy nhanh chu chuyÓn tiÒn tÖ, thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng. - TÝn dông trung vµ dµi h¹n còng cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, t¨ng tû träng c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, ®¸p øng nhu cÇu tríc m¾t còng nh l©u dµi. §Çu t cho vay trung dµi h¹n trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp gãp phÇn ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, æn ®Þnh l¹m ph¸t, n©ng cao ®êi sèng cña d©n c, ph¸t triÓn lùc lîng lao ®éng, gióp nÒn kinh tÕ t¨ng trëng æn ®Þnh. TÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia lu«n g¾n víi thÞ trêng thÕ giíi, nÒn kinh tÕ ®ãng tríc ®©y ®· nhêng bíc cho nÒn kinh tÕ më ph¸t triÓn. TÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn nèi liÒn kinh tÕ c¸c níc víi nhau díi c¸c h×nh thøc: tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu, tÝn dông hç trî ph¸t triÓn, cho vay viÖn trî...

N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông lµ nhiÖm vô cã ý nghÜa víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong c¶ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. VÊn ®Ò nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay: Nhu cÇu vèn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ rÊt lín trong khi viÖc sö dông vèn cßn cã nhiÒu bÊt cËp, hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng cao, cßn thÊt tho¸t vµ g©y l·ng phÝ lín. 2.3. Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i . - TÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho Ng©n hµng, ®ång thêi n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng. TÝn dông trung dµi h¹n c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lµ ho¹t ®éng mang tÝnh chiÕn lîc cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i. Víi nh÷ng kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã quy m« lín vµ l·i suÊt cao, thêi gian dµi, tÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho Ng©n hµng. Do vËy tÝn dông trung vµ dµi h¹n mang l¹i thu nhËp chñ yÕu trong tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i tõ tríc ®Õn nay. - Khi ng©n hµng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng chÝnh lµ ng©n hµng ®ang t¹o ra vµ duy tr× kh¸ch hµng cña m×nh trong t¬ng lai. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ng©n hµng më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß, vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Khi Ng©n hµng kh«ng ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cho vay, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng, thêi h¹n vay tiÒn th× ng©n hµng kh«ng thÓ ®øng v÷ng ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c Ng©n hµng kh¸c. MÆt kh¸c, tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn lµ c«ng cô c¹nh tranh hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. Khi cã ®îc mèi quan hÖ, Ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn l«i kÐo kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô kh¸c do m×nh cung cÊp

-

MÆt kh¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn lµ c¸ch thøc kh¶ thi ®Ó gi¶i quyÕt nguån vèn huy ®éng cßn d thõa t¹i mçi ng©n hµng th¬ng m¹i.

§ång thêi lµ c¸ch ®Ó Ng©n hµng gäi vèn tõ nÒn kinh tÕ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp. V× vËy cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, thu ®îc lîi nhuËn qua ®ã ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. III. Néi dung nghiÖp vô cho vay trung vµ dµi h¹n. 3.1. Môc ®Ých cho vay. NÕu nh tÝn dông ng¾n h¹n ®îc cho vay chñ yÕu ®Ó bæ sung vµo nguån vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp, th× tÝn dông trung vµ dµi h¹n l¹i nh»m ®Çu t vµo c¸c dù ¸n cã thêi gian t¬ng ®èi dµi nh mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, x©y dùng söa ch÷a nhµ xëng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m ®¸p øng cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña doanh nghiÖp. 3.2. §èi tîng cho vay. Víi môc ®Ých cho vay nh trªn, nªn ®èi tîng cho vay cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, lµ tæ chøc, c¸ nh©n hay lµ doanh nghiÖp, bao gåm: gi¸ trÞ vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chuyÓn giao, chi phÝ nh©n c«ng, gi¸ thuÕ vµ chuyÓn nhîng ®Êt ®ai, gi¸ thuª mua c¸c tµi s¶n, chi phÝ mua b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c. 3.3. §iÒu kiÖn cho vay §Ó ®îc vay vèn, ®¬n vÞ xin vay ph¶i göi ®Õn ng©n hµng ®¬n xin vay, luËn chøng kinh tÕ, kü thuËt vµ dù to¸n ®· ®îc thÈm ®Þnh vµ cÊp trªn phª duyÖt vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh trong mét vµi n¨m tríc. Ngoµi ra, ®¬n vÞ xin vay ph¶i göi ®Õn Ng©n hµng b¶n tÝnh

to¸n hiÖu qu¶ cña dù ¸n, lîi nhuËn mµ dù ¸n mang l¹i qua c¸c n¨m, c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lîi cña dù ¸n nh NPV, IRR...Bªn c¹nh ®ã cã tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c sè tiÒn xin vay, c¸c nguån tr¶ nî vµ lÖnh tr¶ nî. Ng©n hµng cho vay sÏ xem xÐt kü c¸c tµi liÖu nh»m ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ vay vèn tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ nghi· vô cña hä víi Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tµichÝnh nh thÕ nµo. Khi ng©n hµng quyÕt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp vay trung vµ dµi h¹n, ng©n hµng cÇn ph¶i n¾m ch¾c hiÖu qu¶ cña ph¬ng ¸n, dù ¸n, ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña bªn vay vèn. Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i cho vay lµ thÕ chÊp. §ã còng lµ ®¶m b¶o tÝn dông ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nhng nh×n chung cã thÓ chia lµm hai lo¹i: ®¶m b¶o ®èi vËt vµ ®¶m b¶o ®èi nh©n. - §¶m b¶o ®èi vËt: ®¶m b¶o ®èi vËt lµ h×nh thøc ®¶m b¶o tÝn dông mµ trong ®ã Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ chñ nî ®îc thõa hëng mét sè quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®èi víi tµi s¶n cña kh¸ch hµng nh»m lµm c¨n cø ®Ó thu håi nî trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Cã 2 h×nh thøc ®¶m b¶o ®èi vËt chÝnh lµ thÕ chÊp vµ cÇm cè. + ThÕ chÊp lµ ph¬ng tiÖn chuyÓn dÞch quyÒn lîi vÒ tµi s¶n sang cho chñ nî víi môc ®Ých lµm ®¶m b¶o cho mãn nî hoÆc miÔn trõ mét nghÜa vô. Ngêi ®i vay ®îc gäi lµ ngêi thÕ chÊp vµ ngêi cho vay ®îc gäi lµ ngêi ®îc thÕ chÊp. + CÇm cè lµ hµnh vi giao nép tµi s¶n hoÆc c¸c chøng tõ chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n cña con nî (ngêi ®îc cÇm cè) ®Ó thùc hiÖn mét nghÜa vô. NghÜa vô cÇm cè trong quan hÖ tÝn dông lµ ngêi ®i vay thùc hiÖn nghÜa vô hoµn tr¶ nî ®óng h¹n hîp ®ång. Trong trêng hîp ngêi ®i vay kh«ng thanh to¸n nî ®óng h¹n theo hîp ®ång th×

Ng©n hµng cã quyÒn b¸n tµi s¶n cÇm cè vµ ®îc u tiªn thu nî tríc c¸c chñ nî kh¸c. Nh÷ng lo¹i tµi s¶n cÇm cè th«ng dông ®Ó ®¶m b¶o cho vay Ng©n hµng gåm: cÇm cè hµng ho¸, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu, cÇm cè c¸c chøng kho¸n kh¸c. §¶m b¶o ®èi nh©n: §¶m b¶o ®èi nh©n lµ sù cam kÕt cña mét hoÆc nhiÒu ngêi vÒ viÖc tr¶ nî Ng©n hµng thay cho kh¸ch hµng vay vèn khi ngêi nµy kh«ng tr¶ ®îc nî. Trong ®¶m b¶o ®èi nh©n cã 3 chñ thÓ liªn quan víi nhau nh sau: 1 2

Ng­êi ®i vay

Ng©n hµng

Ng­êi b¶o l·nh

1: Hîp ®ång tÝn dông ®îc ký gi÷a ng©n hµng vµ ngêi ®i vay. 2: Hîp ®ång b¶o l·nh ®îc ký gi÷a ng©n hµng vµ ngêi b¶o l·nh. Khi xÐt duyÖt mét b¶o l·nh ng©n hµng cÇn chó ý ®Õn mét sè ®iÓm nh sau: + Ngêi b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc b¶o l·nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu lµ ph¸p nh©n th× ngêi ®øng ra b¶o l·nh ph¶i lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ph¸p nh©n. + ThÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n ®øng ra b¶o l·nh ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô ®· cam kÕt. + Uy tÝn cña ngêi b¶o l·nh. §¶m b¶o tÝn dông ®îc coi lµ tiªu chuÈn khi xÐt duyÖt cho vay nhng ph¶i thÊy r»ng ®©y kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn quan träng nhÊt hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng ph¶i lµ tiªu chuÈn mang tÝnh nguyªn t¾c. Tuy nhiªn trong thêi gian qua, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta vÉn xÕp ®¶m b¶o tiÒn vay vµo vÞ trÝ sè mét 3.4. Nguån vèn

Ng©n hµng cã thÓ sö dông c¸c nguån vèn sau ®Ó cÊp tÝn dông trung vµ dµi h¹n cho kh¸ch hµng. Vèn tù cã: §©y lµ nguån vèn chñ yÕu h×nh thµnh nguån vèn cho

vay trung vµ dµi h¹n cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i gãp vèn hoÆc tÝch luü trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i cã vèn tù cã lín sÏ cã nhiÒu u thÕ trong cho vay trung dµi h¹n. §èi víi c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay th× ®©y lµ mét trë ng¹i v× vèn tù cã cña b¶n th©n mçi ng©n hµng cßn rÊt nhá bÐ so víi nhu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ. - Ng©n hµng cã thÓ huy ®éng vèn cña d©n c díi h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n hoÆc huy ®éng tiÒn göi ®Þnh kú dµi h¹n ®Ó cho vay trung dµi h¹n. Nguån vèn nµy hiÖn nay rÊt h¹n chÕ do d©n chóng Ýt ngêi muèn göi tiÒn dµi h¹n vµ kú h¹n cña tr¸i phiÕu huy ®éng kh«ng dµi. - Vèn vay tõ Ng©n hµng Trung ¬ng: Nguån tiÒn nµy còng bÞ h¹n chÕ vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Trung ¬ng - Vay nî níc ngoµi ®Ó cho vay trung dµi h¹n: §©y lµ mét h×nh thøc ®îc c¸c Ng©n hµng trªn thÕ giíi sö dông thêng xuyªn víi khèi lîng lín. ¦u ®iÓm cña nguån vèn nµy lµ cã khèi lîng lín vµ l·i suÊt chÊp nhËn ®îc nhng c¸c Ng©n hµng chØ nªn sö dông nguån vèn nµy nÕu cã dù ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ cao tr¸nh viÖc kh«ng hoµn tr¶ ®îc nî vay. - Vèn nhËn uû th¸c vµ vèn tµi trî ®Ó cho vay theo ch¬ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t cña Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ-tµi chÝnh, tÝn dông, x· héi trong vµ ngoµi níc. §Æc ®iÓm cña nguån vèn nµy lµ kh«ng æn ®Þnh, c¸c dù ¸n ®Çu t thêng ®îc chØ ®Þnh tríc, Ng©n hµng chØ lµ ngêi trung gian ®ãng vai trß qu¶n lý, gi¶i ng©n vµ thu håi vèn ®Çu t mµ kh«ng cã quyÒn lùa chän. Ngoµi nh÷ng nguån vèn trªn, ®èi víi c¸c Ng©n hµng quèc doanh

ViÖt nam th× hµng n¨m c¸c Ng©n hµng nµy cßn nhËn ®îc mét kho¶n

vèn ®iÒu lÖ tõ Ng©n hµng Trung ¬ng. §ã còng lµ nguån vèn h×nh thµnh vèn vay trung vµ dµi h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i, nhÊt lµ ®èi víi dù ¸n vay theo sù chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3.5. Thêi h¹n cho vay Thêi h¹n cho vay lµ trªn 1 n¨m, ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo yªu cÇu cña dù ¸n, kh¶ n¨ng tr¶ vèn cña dù ¸n ®Çu t vµ tÝnh chÊt nguån vèn cña bªn cho vay. Thêi gian cho vay ®îc tÝnh tõ khi bªn vay nhËn ®îc kho¶n vèn ®Çu tiªn cho ®Õn khi tr¶ hÕt nî. Th«ng thêng, Ng©n hµng c¨n cø vµo thêi gian khÊu hao ®Ó ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian cho vay. Thêi gian cho vay ng¾n h¬n hoÆc dµi h¬n qu¸ nhiÒu so víi thêi gian khÊu hao ®Òu ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh hoµn tr¶ cña kh¸ch hµng v× khÊu hao tõ tµi s¶n lµ mét trong nh÷ng nguån chñ yÕu ®Ó tr¶ nî cho kh¸ch hµng. Thêi h¹n cho vay bao gåm thêi gian ©n h¹n (nÕu cã) vµ thêi gian tr¶ nî. - Thêi gian ©n h¹n ®îc tÝnh t¬ng xøng víi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh, thêi gian l¾p ®Æt m¸y mãc vµ s¶n xuÊt thö s¶n phÈm. - Thêi gian tr¶ nî: tuú vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vay, tuú vµo kh¶ n¨ng thu nhËp cña bªn vay mµ hai bªn tho¶ thuËn kú h¹n tr¶ nî vµ sè tiÒn tr¶ nî tõng kú. 3.6. L·i suÊt cho vay VÒ c¬ b¶n, kho¶n ®Çu t cã kú h¹n cµng dµi th× rñi ro cµng lín. V× thÕ l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n thêng cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n. L·i suÊt cho vay ®îc x¸c ®Þnh tuú vµo dù ¸n, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®Çu t, chÝnh s¸ch cña ng©n hµng còng nh sù tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. L·i suÊt cho vay cã thÓ ®îc tÝnh theo l·i suÊt cè ®Þnh hoÆc l·i suÊt biÕn ®éng. L·i suÊt cè ®Þnh lµ l·i suÊt gi÷ nguyªn kh«ng thay ®æi trong suèt thêi kú thùc hiÖn hîp ®ång. L·i suÊt biÕn ®æi lµ l·i suÊt cã thÓ thay ®æi lªn xuèng trong thêi h¹n vay. Trong cho vay trung dµi h¹n, phÇn lín c¸c ng©n hµng sö dông l·i suÊt biÕn ®æi ®Ó

tr¸nh rñi ro cho ng©n hµng vµ ngêi vay khi l·i suÊt trªn thÞ trêng biÕn ®éng. Th«ng thêng, ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµI h¹n t¹i c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i th× l·i suÊt ®îc ®IÒu chØnh 6 th¸ng mét lÇn vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: l·i suÊt ®IÒu chØnh = l·i suÊt huy ®éng tiÕt kiÖm 12 th¸ng + 0,1%/th¸ng 3.7. H¹n møc tÝn dông H¹n møc tÝn dông lµ møc d nî vay tèi ®a ®îc duy tr× trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh mµ Ng©n hµng cã thÓ cung cÊp cho mét kh¸ch hµng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. H¹n møc tÝn dông phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè: - Quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, môc tiªu cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. - H¹n møc tÝn dông cßn phô thuéc vµo chÝnh b¶n th©n c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i, vµo khèi lîng vèn huy ®éng cña Ng©n hµng cµng lín th× møc tÝn dông mµ Ng©n hµng cã thÓ cung cÊp cho tõng kh¸ch hµng cµng nhiÒu, vµ vµo chÝnh s¸ch tÝn dông cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i tõng thêi kú vµ ®èi víi mçi dù ¸n còng cã kh¸c nhau. - Nhu cÇu vay vèn cña ngêi vay, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ uy tÝn cña ngêi vay ¶nh hëng trùc tiÕp tíi h¹n møc tÝn dông. C¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i thêng c¨n cø vµo t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cã tèt hay kh«ng, uy tÝn cña hä víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Ó ra quyÕt ®Þnh h¹n møc tÝn dông. Sù æn ®Þnh hay bÊt æn cña nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ bÊt æn th× rñi ro trªn thÞ trêng sÏ cao nªn. Do vËy kh¶ n¨ng thu håi vèn sÏ xÊu ®i. 8. ThÈm ®Þnh dù ¸n Khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh hå s¬ vay vèn, Ng©n hµng cÇn chó ý thÈm ®Þnh hai néi dung: ThÈm ®Þnh chñ ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Trong kh©u thÈm ®Þnh, Ng©n hµng cÇn n¾m ch¾c ph¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n nh»m x¸c ®Þnh ®îc ®Çy ®ñ hiÖu qu¶ cña

dù ¸n thÓ hiÖn trªn c¸c chØ tiªu: kh¶ n¨ng sinh lêi, thêi gian hoµn vèn vµ ®iÓm hoµ vèn. * ThÈm ®Þnh chñ ®Çu t Môc ®Ých cña viÖc thÈm ®Þnh chñ ®Çu t lµ ®Ó xem xÐt chñ ®Çu t cã nguyÖn väng còng nh kh¶ n¨ng tr¶ nî cho Ng©n hµng hay kh«ng, nãi c¸ch kh¸c lµ ®Ó thÈm ®Þnh xem cã nhu cÇu vay vèn thùc sù, tr¸nh trêng hîp kh¸ch sö dông vèn vµo môc ®Ých kh¸c. Khi thÈm ®Þnh chñ ®Çu t, Ng©n hµng cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: - Xem xÐt vÒ t c¸ch ph¸p nh©n cña chñ ®Çu t ®Ó cã thÓ biÕt ®îc chñ ®Çu t cã kh¶ n¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt hay kh«ng. - Ph©n tÝch vÒ uy tÝn cña chñ ®Çu t nh»m thÊy ®îc ®Þa vÞ cña chñ ®Çu t. Uy tÝn cña chñ ®Çu t rÊt quan träng v× nh÷ng ngêi chñ ®Çu t cã uy tÝn lín th× hä s½n sµng t×m mäi c¸ch ®Ó tr¶ nî Ng©n hµng. - Ph©n tÝch n¨ng lùc tµi chÝnh cña chñ ®Çu t nh»m thÊy ®îc kh¶ n¨ng tù c©n ®èi c¸c nguån tiÒn cña chñ ®Çu t cã thÓ sö dông ®îc khi cÇn thiÕt. C¸c chØ tiªu thêng ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ: hÖ sè tµi trî, kh¶ n¨ng thanh to¸n chung, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi. Sau khi ph©n tÝch kh¶ n¨ng tµi chÝnh, Ng©n hµng cÇn xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, sù tÝn nhiÖm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt. * ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Sau khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh chñ ®Çu t, Ng©n hµng tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. - ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn thÞ trêng: Bíc thÈm ®Þnh nµy rÊt quan träng ®èi víi dù ¸n s¶n phÈm míi, më réng thÞ trêng s¶n phÈm. Nghiªn cøu thÞ trêng nh»m gióp Ng©n hµng thÊy ®îc xu thÕ t¬ng lai cña s¶n phÈm mµ dù ¸n s¶n xuÊt ra: s¶n phÈm ®ã cã ®îc thÞ

trêng chÊp nhËn hay kh«ng, nhiÒu hay Ýt, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng... + Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cïng lo¹i trong thêi gian qua, c¸c hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm cïng c¸c v¨n b¶n giao dÞch vÒ s¶n phÈm nh ®¬n ®Æt hµng, biªn b¶n ®µm ph¸n ...§Ó thÊy ®îc doanh thu íc lîng cña dù ¸n qua c¸c n¨m. + Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh: Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng lµ rÊt quan träng. Cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm míi thu ®îc lîi nhuËn, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh sù tån t¹i cña s¶n phÈm còng nh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i ®¸nh gia s¶n phÈm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng, gi¸ c¶ cña nã, tû träng chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸nh gÝa cña ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Ngoµi ra, cßn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c s¶n phÈm thay thÕ ®ang lu hµnh trªn thÞ trêng vµ gi¸ c¶ cña nã còng nh c¸c ®èi thñ tiÒm tµng trong t¬ng lai. - ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn kü thuËt: Ph©n tÝch quy m« dù ¸n vµ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ nh»m thÊy ®îc sù phï hîp cña dù ¸n víi sù tiªu thô s¶n phÈm còng nh sö dông trang thiÕt bÞ hîp lý. ThÈm ®Þnh tr×nh ®é tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ, thêi gian ra ®êi c«ng nghÖ míi. ThÈm ®Þnh kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn vµ vËn hµnh dù ¸n ®Ó cã thÓ chän ®îc ®¬n vÞ thiÕt kÕ, thi c«ng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ nhÊt. - ThÈm ®Þnh tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t: C¸n bé tÝn dông tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n xin vay bao gåm kh¶ n¨ng tr¶ nî, s¶n lîng hoµ vèn, ®iÓm hoµ vèn tiÒn tÖ, ®iÓm hoµ vèn tr¶ nî, NPV, IRR. - Ph©n tÝch c¸c trêng hîp rñi ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi dù ¸n: Trêng hîp s¶n lîng gi¶m, chi phÝ biÕn ®æi t¨ng, ®¬n vÞ gi¸ b¸n gi¶m, sù l¹c hËu cña c«ng nghÖ dÉn ®Õn sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm gi¶m, c¸c thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ níc...

Sau khi tiÕn hµnh gi¶i ng©n, c¸n bé tÝn dông ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra viÖc sö dông vèn vay cã ®óng víi môc ®Ých xin vay hay kh«ng, ®Þnh kú kiÓm tra t×nh h×nh vËn hµnh dù ¸n trong s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu thÊy doanh nghiÖp sö dông sai môc ®Ých th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi l·nh ®¹o ®Ó xö lý kÞp thêi vµ ¸p dông c¸c chÕ tµi ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông.ChuÈn bÞ ®Õn thêi kú tr¶ nî gèc vµ l·i, c¸n bé tÝn dông ph¶i lËp phiÕu nh¾c thu nî ®Ó doanh nghiÖp chuÈn bÞ ®ång thêi phèi hîp víi nh©n viªn kÕ to¸n theo dâi thu nî gèc vµ thu l·i. Khi hÕt h¹n hîp ®ång tÝn dông mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc hÕt nî th× c¸n bé tÝn dông chuyÓn phÇn d nî tÝn dông cßn l¹i sang theo dâi trªn tµi kho¶n nî qu¸ h¹n, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã, cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, cã thÓ gia h¹n nî hoÆc cã thÓ ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè ®Ó thu håi nî. NÕu hÕt h¹n hîp ®ång tÝn dông kh¸ch hµng ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i th× c¸n bé tÝn dông cïng kh¸ch hµng tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång tÝn dông. IV. ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n 1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ba c©u hái lín ®ã lµ: s¶n xuÊt c¸i gi? S¶n xuÊt cho ai? Vµ s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo? ®©y lµ ba vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®IÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶I quan t©m ®Õn mét yÕu tè rÊt quan träng ®ã lµ chÊt lîng cña s¶n phÈm. Ng©n hµng còng lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ trªn thÞ trêng, nh÷ng kho¶n cho vay còng lµ mét s¶n phÈm, nã còng cã gi¸ c¶ vµ chÊt lîng nh nh÷ng hµng ho¸ kh¸c. ChÊt lîng cña mét kho¶n tÝn dông lµ : "Møc ®é ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng (c¶ ngêi vay lÉn ngêi cho vay tiÒn), phï hîp

víi c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi vµ ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña b¶n th©n ng©n hµng, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng “ ChÊt lîng cho vay ®îc xem xÐt trªn nh÷ng gãc ®é: - §èi víi kh¸ch hµng: §ã lµ vay ®îc tiÒn phï hîp víi môc ®Ých sö dông víi c¸c ®iÒu kho¶n vÒ l·i suÊt, kú h¹n nî, thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn ®¶m b¶o thanh to¸n phï hîp víi lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ luËt ph¸p hiÖn hµnh nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng duy tr× vµ më réng s¶n xuÊt, t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. - §èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i: cho vay cung cÊp phï hîp víi thùc lùc tµi chÝnh vµ qu¶n lý cña Ng©n hµng, phï hîp víi chiÕn lîc kh¸ch hµng, phï hîp víi nguyªn t¾c cho vay, chiÕn lîc c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i víi gi¸ thµnh hîp lý, ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ thùc hiÖn vai trß cña Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - §èi víi nÒn kinh tÕ: Cho vay cung cÊp ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa, ®¶m b¶o cung cÊp vèn ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ cho viÖc duy tr× s¶n xuÊt. Më réng kinh doanh, t¨ng cêng hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi nh t¹o viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng c¸c vïng kinh tÕ míi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia... Nh vËy, chóng ta cã thÓ rót ra mét sè vÊn ®Ò vÒ c¸ch tiÕp cËn kh¸i niÖm chÊt lîng cho vay hay chÊt lîng tÝn dông: -§©y lµ mét kh¸i niÖm t¬ng ®èi: nã võa cô thÓ (thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n nh kÕt qu¶ kinh doanh, nî qu¸ h¹n...) l¹i võa trõu tîng (thÓ hiÖn qua n¨ng lùc thu hót kh¸ch hµng, t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ...).

-

ChÊt lîng cho vay lµ mét chØ tiªu tæng hîp vµ ®îc x¸c ®Þnh qua

nhiÒu yÕu tè nh: l·i, møc ®é an toµn vèn cña kinh doanh, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng.... 2. ChØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n Nh ta ®· ph©n tÝch ë trªn dùa vµo quan ®iÓm vÒ chÊt lîng tÝn dông ta thÊy chÊt lîng tÝn dông thÓ hiÖn ë sù hµi lßng cña kh¸ch hµng khi ®Õn víi Ng©n hµng tuy kh«ng ®a ra nh÷ng chØ tiªu cô thÓ nhng qua giao dÞch hµng ngµy víi kh¸ch hµng Ng©n hµng sÏ nhËn thÊy hiÖu qu¶ cña chÊt lîng tÝn dông qua sè lîng kh¸ch hµng qua c¸c thêi kú lîng tÝn dông cÊp ®îc ®é tho¶ m·n cña kh¸ch hµng qua th¸i ®é cña hä còng nh truyÒn thèng giao dÞch cña hä còng nh gãp ý cña kh¸ch hµng. §Ó biÕt nh÷ng ph¶n øng cña kh¸ch hµng trong chiÕn lîc kh¸ch hµng ng©n hµng nªn t×m hiÓu ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp ®Ó ®¹t môc tiªu ®Ò ra. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c tÝn dông cña Ng©n hµng, ngêi ta thêng so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m nay víi n¨m tríc, cña Ng©n hµng víi t×nh h×nh cña toµn hÖ thèng Ng©n hµng vµ chñ yÕu sö dông c¸c chØ sè t¬ng ®èi. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c tÝn dông thêng ®îc sö dông * ChØ tiªu vÒ huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n : Vèn trung vµ dµi h¹n /Tæng nguån vèn huy ®éng : ph¶n ¸nh c¬ c©u vèn trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng cung øng vèn cho ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng kh«ng cã c¬ héi më réng ho¹t ®éng tÝn dông nÕu nh tû lÖ nµy qu¸ thÊp. * Møc t¨ng doanh sè cho vay: Trong ®iÒu kiÖn ®¸p øng yªu cÇu

vÒ giíi h¹n an toµn do Ng©n hµng Trung ¬ng qui ®Þnh trong tõng thêi kú th× møc t¨ng nµy cµng lín cµng tèt. ChØ tiªu møc t¨ng doanh sè cho vay trªn thÞ trêng I trªn tæng tµi s¶n thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi

cña c¸c s¶n phÈm cho vay cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ®îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay trong tõng thêi kú. * D nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n: ph¶n ¸nh lîng vèn trung vµ dµi

h¹n ®· ®îc gi¶i ng©n t¹i mét thêi ®iÓm cô thÓ * Vßng quay vèn tÝn dông: §îc x¸c ®Þnh b»ng doanh sè cho vay trong kú chia cho d nî b×nh qu©n trong kú. ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tæ chøc, qu¶n lý vèn tÝn dông, ®ång thêi thÓ hiÖn chÊt lîng cho vay cña Ng©n hµng trong viÖc sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn cho vay vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt lîng tÝn dông, hoÆc ®îc qui ®æi ®ång nhÊt trong viÖc ¸p dông cho tõng lo¹i vay cô thÓ. * Ng©n hµng còng cÇn quan t©m xem xÐt ®Õn chØ tiªu: D nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n / Tæng d nî : cho biÕt tû träng vèn trung dµi h¹n lín hay nhá trong tæng d nî * Doanh sè thu nî trung vµ dµi h¹n : Ph¶n ¸nh lîng vèn trung vµ

dµi h¹n mµ ng©n hµng ®· cho vay vµ ®· thu håi vÒ * HiÖu qu¶ sö dông vèn vay: lîi nhuËn hoÆc hiÖu qu¶ x· héi ®îc t¹o ra tõ vèn vay ng©n hµng). Th«ng thêng ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®Þnh kú xem xÐt møc ®é hiÖu qu¶ nµy tõ ®ã t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p hîp lý ®Ó qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. • Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò:

* Tû lÖ nî qu¸ h¹n= Nî qu¸ h¹n c¸c lo¹i trong kú/Tæng d nî b×nh qu©n §Ó tû lÖ nµy ph¶n ¸nh ®óng chÊt lîng cho vay nªn lo¹i trõ c¸c kho¶n nî khoanh ra khái nî qu¸ h¹n còng nh lo¹i trõ c¸c kho¶n cho vay u ®·i vµ cho vay theo chØ ®Þnh cña Nhµ níc ra khái tæng d nî. * Tû lÖ nî qu¸ h¹n th«ng thêng (cho c¸c kho¶n nî díi 180 ngµy) chØ tiªu nµy cã ý nghÜa víi ban l·nh ®¹o ng©n hµng th¬ng m¹i trong viÖc

®èc thóc c¸n bé cho vay thu nî ®óng h¹n. Tuy vËy, nã cha ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chÊt lîng cho vay bëi cã nh÷ng kho¶n vay do kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng tÝnh to¸n ®îc hîp lý nguån tiÒn mÆt ®Ó tr¶ nî ®óng h¹n nhng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr¶ nî vµo mét thêi gian ng¾n sau ®ã. * Tû lÖ nî qu¸ h¹n khª ®äng: ¸p dông cho c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 6-12 th¸ng. §©y lµ kho¶n nî qu¸ h¹n cã vÊn ®Ò víi ng©n hµng, thÓ hiÖn chÊt lîng cho vay cña kho¶n vay kÐm. Ng©n hµng nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý kho¶n nî nµy sÏ ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng tæn thÊt. * Tû lÖ nî qu¸ h¹n khã ®ßi (nî qu¸ h¹n cã kh¶ n¨ng mÊt tr¾ng): ¸p dông cho nî qu¸ h¹n trªn mét n¨m. NÕu tû lÖ nµy cao, ng©n hµng kh«ng nh÷ng ph¶i g¸nh chÞu rñi ro cho vay cao, chÊt lîng cho vay kÐm mµ ng©n hµng cßn cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. ViÖc ®ßi nî víi nh÷ng kho¶n vay nµy lµ rÊt khã kh¨n vµ tæn thÊt lµ ®iÒu rÊt cã thÓ x¶y ra. * Tû lÖ tæn thÊt so víi tæng nguån vèn: qui m« c¸c kho¶n nî tæn thÊt ®îc thÓ hiÖn qua c¸c kho¶n nî tr×nh héi ®ång cho vay cña ng©n hµng xem xÐt xo¸ nî hµng kú. NÕu tû lÖ nµy qu¸ lín, chÊt lîng cho vay kh«ng ®îc c¶i thiÖn ®ång thêi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng còng bÞ lung lay, Ng©n hµng cÇn ph¶i duy tr× tû lÖ nµy ë møc cµng gÇn b»ng kh«ng cµng tèt. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i 3.1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi 3.1.1. M«i trêng ph¸p lý: C¸c nh©n tè ph¸p lý bao gåm tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt. TÝnh ®Èy ®ñ vµ thèng nhÊt cña c¸c v¨n b¶n díi luËt, ®ång thêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh chÊp hµnh ph¸p luËt vµ tr×nh ®é d©n trÝ.

M«i trêng ph¸p lý t¹o hµnh lang cho kinh doanh tÝn dông Ng©n hµng, Ng©n hµng ho¹t ®éng trong hµnh lang hÑp ®îc kiÓm so¸t chÆt chÏ bëi Nhµ níc v× ®©y lµ lÜnh vùc quan träng vµ nh¹y c¶m cÇn ph¶i kiÓm so¸t hËu qu¶ cña nã, tuy vËy kh«ng ph¶i lµ kh«ng cÇn cßn nhiÒu bÊt cËp. HiÖn nay, ®iÒu kiÖn cho vay ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh gÇn nh b¾t buéc lµ ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n trong khi ®ã chóng ta cha cã LuËt vÒ së h÷u nªn kh«ng cã c¬ quan nµo chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp chøng th së h÷u tµi s¶n vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch së h÷u tµi s¶n. V× thÕ trong nhiÒu trêng hîp Ng©n hµng khã cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c chñ së h÷u cña tµi s¶n ®ã, hoÆc ph¶i lÊy chøng nhËn cña c¬ quan nµo vÒ nguån gèc tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè hoÆc nguån gèc sè tiÒn tr¶ nî lµ hîp ph¸p. MÆt kh¸c, ph¸p luËt cho phÐp c¸c doanh nghiÖp thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nhng l¹i ph¶i cã ®iÒu kiÖn g¾n víi tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña chÝnh m×nh cho nªn quy ®Þnh nµy khã cã thÓ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. C¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c yªu cÇu gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp tè tông vÒ hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång d©n sù ph¸t m¹i tµi s¶n, b¸n ®Êu gi¸ cßn cha râ rµng, cô thÓ. Cã v¨n b¶n th× qui ®Þnh cho ng©n hµng cã quyÒn ph¸t m¹i tµi s¶n trªn ®Êt ®Ó thu håi vèn vµ l·i, cã v¨n b¶n th× qui ®Þnh ng©n hµng cã quyÒn yªu cÇu b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp (c¶ quyÒn sö dông ®Êt - §iÒu 359 BLDS). Nhng ®Õn nghÞ ®Þnh 86/ChÝnh phñ th× ng©n hµng kh«ng cã quyÒn ph¸t m¹i, b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp. ViÖc b¸n ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt l¹i ph¶i cã sù chÊp nhËn cña UBND cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp. Thêi gian khëi kiÖn vô ¸n kinh tÕ qu¸ dµi, tè tông vÒ hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång d©n sù th× rêm rµ, phøc t¹p. Quy ®Þnh vÒ viÖc v« hiÖu hîp ®ång qu¸ réng, c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ d©n sù ®Ó thu håi tµi s¶n tr¶ cho ng©n hµng cßn cha ®Çy ®ñ vµ tÝnh kh¶ thi trong thùc tÕ cßn cha cao. Thùc chÊt lµ c¸c ng©n hµng cßn rÊt ng¹i khëi kiÖn ®Ó

tranh tông vÒ kinh tÕ vµ d©n sù. §Æc biÖt lµ ph¸p luËt cßn cha quy ®Þnh râ cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña ngêi trùc tiÕp cÇm tiÒn, ngêi sö dông tiÒn vay ®Ó ng¨n chÆn hµnh vi lõa ®¶o, lÉn lén gi÷a tr¸ch nhiÖm cña ngêi vay víi tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ng©n hµng, ®ång thêi cßn rÊt khã ph©n biÖt gi÷a kinh tÕ víi d©n sù, h×nh sù, lÉn lén tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh, h×nh sù. ViÖc qu¶n lý cña Nhµ níc, qu¶n lý kinh doanh cña NHNN ®èi víi ng©n hµng cÊp díi, c¸c ng©n hµng cæ phÇn cßn cha chÆt chÏ, ®Çy ®ñ ®óng víi chøc n¨ng lµ ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng. NHNN chñ yÕu míi chØ qu¶n lý ®iÒu hµnh b»ng mÖnh lÖnh, v¨n b¶n võa cøng nh¾c võa kh«ng cô thÓ vµ kh«ng n¾m ®îc t×nh h×nh vµ hç trî cho ng©n hµng cÊp díi. 3.1.2. M«i trêng kinh tÕ M«i trêng kinh doanh cßn cha æn ®Þnh. C¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hoµn thiÖn, ®ßi hái ph¶i thËt n¨ng ®éng, nhiÒu doanh nghiÖp cha ®iÒu chØnh kÞp kÕ ho¹ch kinh doanh víi sù thay ®æi cña chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« hoÆc cã trêng hîp ngé nhËn nhu cÇu thÞ trêng dÉn ®Õn ph¸t triÓn trµn lan qu¸ møc. VÝ dô vÒ c¸c trêng häp ph¸t triÓn xi m¨ng, mÝa ®êng, gèm sø x©y dùng, g¹ch cao cÊp... vÉn cßn ®ang rÊt nãng hæi. V× thÕ cã nhiÒu doanh nghiÖp bÞ thua lç do kh«ng theo kÞp víi qu¸ tr×nh thay ®æi chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ mµ hËu qu¶ lµ ng©n hµng cho vay ph¶i g¸nh chÞu. Sù biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ, thay ®æi vÒ chÝnh quyÒn còng t¸c ®éng tíi niÒm tin cña d©n chóng, cña c¸c nhµ ®Çu t qua ®ã ¶nh hëng tíi chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Nhu cÇu tÝn dông trong nÒn kinh tÕ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù t¨ng trëng kinh tÕ . Mét nÒn kinh tÕ ®ang trong giai ®o¹n t¨ng trëng æn ®Þnh, m«i trêng kinh doanh thuËn lîi, nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c t¨ng lµ c¬ héi rÊt tèt cho c¸c doanh nghiÖp ®Èu t më réng s¶n xuÊt do

®ã nhu cÇu tÝn dông ng©n hµng trong giai ®o¹n nµy lµ rÊt cao. Ng©n hµng còng dÔ dµng cho vay v× kh¶ n¨ng gÆp rñi ro mÊt vèn lµ rÊt thÊp. Tr¸i l¹i trong giai ®o¹n kinh tÕ tr× trÖ, gi¶m ph¸t, thÊt nghiÖp cao, ®Çu t kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, dÔ thÊt b¹i, ngay c¶ nÕu cã thµnh c«ng th× cha ch¾c thu nhËp ®ã ®· cao b»ng tiÒn göi ng©n hµng cïng kú h¹n. Thay v× ®Çu t vµo s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ®em sè tiÒn ®ã göi vµo ng©n hµng ®Ó hëng l·i. Ng©n hµng kh«ng cho vay ®îc còng kh«ng thÓ kh«ng nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, ho¹t ®éng cña ng©n hµng bi ngng trÖ, vèn cña ng©n hµng n»m trong t×nh tr¹ng bÞ ®ãng b¨ng kh«ng cho vay ®îc. Kh«ng chØ t×nh h×nh kinh tÕ trong níc mµ t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi còng cã ¶nh hëng tíi chÊt lîng c«ng t¸c tÝn dông ng©n hµng. Khi thÞ trêng thÕ giíi biÕn ®éng m¹nh, ®Æc biÖt lµ ë c¸c thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu truyÒn thèng lµm cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu gi¶m sót, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu kh«ng b¸n ®îc hµng, chÞu thua lç, ¶nh hëng tíi c«ng t¸c tr¶ nî ng©n hµng. 3.2. C¸c nh©n tè tõ phÝa kh¸ch hµng N¨ng lùc, kinh nghiÖm qu¶n lý kinh doanh cña kh¸ch hµng bÞ h¹n chÕ lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. Hå s¬ xin vay ban ®Çu cña kh¸ch hµng lµ cã hiÖu qu¶ vµ cã tÝnh kh¶ thi cao nhng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn do tr×nh ®é qu¶n lý cßn thÊp nªn n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ kh«ng ®¹t ®îc nh kÕ ho¹ch. Khi thÞ trêng biÕn ®éng l¹i kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi nªn kh«ng øng phã ®îc, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu thô khã kh¨n dÉn ®Õn kh«ng tr¶ ®îc nî ®óng h¹n cho ng©n hµng. Kh¸ch hµng sö dông vèn vay sai môc ®Ých, kh«ng ®óng víi ph¬ng ¸n kinh doanh ®· ®Ò ra. NhiÒu kh¸ch hµng dïng tiÒn vay ®îc ®Çu t vµo nh÷ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã rñi ro cao nh»m t×m kiÕm nhiÒu lîi nhuËn, sö dông vèn cña ng©n hµng ®Ó vui ch¬i, dïng vèn ng©n hµng ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh, kinh doanh bÊt ®éng s¶n nªn

kh«ng tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng. Trong thùc tÕ, ho¹t ®éng thÈm ®Þnh ®· xuÊt hiÖn nhiÒu trêng hîp kh¸ch hµng lËp ph¬ng ¸n kinh doanh (thùc chÊt lµ ph¬ng ¸n kinh doanh gi¶, thËm chÝ nhê t vÊn lËp ph¬ng ¸n kinh doanh chØ ®Ó rót ®îc tiÒn cña ng©n hµng) cã vÎ rÊt hiÖu qu¶, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ chøng minh ®Çu vµo, ®Çu ra rÊt kh¶ thi, tµi s¶n thÕ chÊp rÊt cô thÓ nhng ®Õn khi vay ®îc vèn ng©n hµng l¹i kh«ng kinh doanh l¹i cho vay l¹i hoÆc bá trèn ®Ó chiÕm sè tiÒn vay, vËt t hµng hãa thÕ chÊp lµ hµng chËm lu©n chuyÓn, ø ®äng hoÆc bÊt ®éng s¶n rÊt khã chuyÓn thµnh tiÒn ®Ó thu nî. C¸c doanh nghiÖp chiÕm dông vèn lÉn nhau. TÝn dông th¬ng m¹i ngµy cµng gi÷ vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh tÕ. §Ó c¹nh tranh, ®Ó thu hót kh¸ch hµng. §Ó tiªu thô ®îc s¶n phÈm doanh nghiÖp thêng chÊp nhËn cho kh¸ch hµng thanh to¸n chËm. Tuy nhiªn do níc ta cha cã luËt vÒ th¬ng phiÕu, viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp cßn nhiÒu khóc m¾c nªn nhiÒu doanh nghiÖp ®· sö dông tÝn dông th¬ng m¹i nh mét ph¬ng tiÖn ®Ó chiÕm dông vèn lÉn nhau v× ®©y lµ lîng vèn kh«ng ph¶i tr¶ hoÆc chØ ph¶i tr¶ víi chi phÝ rÊt thÊp so víi l·i suÊt ®i vay cïng lo¹i vµ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng kh¸c. ThËm chÝ mét sè doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç nªn cã hµnh vi lõa ®¶o, cè t×nh chiÕm dông vèn cña ngêi kh¸c. ChÝnh ®iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, ®Õn c¸c nguån thu cña kh¸ch hµng dµnh tr¶ nî qua ®ã ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng theo kÞp víi sù ®æi míi, thêng cã thãi quen dùa dÉm, tr«ng chê vµo Nhµ níc, vèn tù cã cña hä rÊt Ýt nhng l¹i ®îc giao nh÷ng nhiÖm vô kinh doanh s¶n xuÊt lín. H¬n n÷a, hä quen víi kiÓu lµm ¨n bao cÊp cho nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng tù h¹ch to¸n kinh doanh, hä vay vèn ng©n hµng ®Ó kinh doanh nhng khi thua lç vÉn tr«ng chê vµo sù gióp ®ì cña Nhµ níc nh tríc ®©y. §iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i v× tÝn dông trung vµ dµi h¹n cÊp cho c¸c

doanh nghiÖp Nhµ níc ®ang chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu cho vay cña ng©n hµng. Kh¸ch hµng thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c vµ quy ®Þnh cho vay, thÕ chÊp ng©n hµng. íc tÝnh s¬ bé hiÖn nay cã ®Õn 80% tµi s¶n cña c¸c ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh vµ gÇn 100% tµi s¶n cña doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng cã giÊy chøng nhËn së h÷u tµi s¶n cè ®Þnh phÇn lín lµ nhµ xëng (theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2002 cña NHNo&PTNT Hµ Néi), m¸y mãc, thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng ®ñ c¸c tiªu chuÈn ®Ó thÕ chÊp. Trong khi ®ã, yªu cÇu vay vèn cña kh¸c hµng gÊp 20 ®Õn 50 lÇn, cã doanh nghiÖp lªn ®Õn hµng tr¨m lÇn, nh vËy th× nÕu cho vay theo ®óng chÕ ®é th× hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cho vay hoÆc ®îc vay kh«ng ®¸ng kÓ. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt c¶ hai mÆt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ tån t¹i thùc tÕ kh¸ch quan ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp h¬n. 3.3. C¸c nh©n tè tõ phÝa ng©n hµng 3.3.1. ChÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Ng©n hµng thÈm ®Þnh dù ¸n nh»m rót ra nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi, kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra cña dù ¸n ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay hay tõ chèi cho vay. MÆt kh¸c, thÈm ®Þnh dù ¸n lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, thêi gian cho vay, møc thu nî hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho dù ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ tèi u. Qua viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, c¸n bé tÝn dông x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn ®Çu t cña dù ¸n, x¸c ®Þnh tû träng cña vèn ®Çu t tõ ®ã ®¸nh gi¸ møc ®é tù chñ vÒ vèn cña doanh nghiÖp trong ph¬ng ¸n ®Çu t, vèn bæ sung lµ bao nhiªu, tõ nh÷ng nguån nµo. Ng©n hµng rÊt chó ý ®Õn c¬ cÊu vèn cña dù ¸n ®Çu t v× nã lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng h¹ch to¸n thu håi vèn vµ l·i, ®Ó ng©n hµng lùa chän ph¬ng ¸n vÒ thêi gian vµ ph¬ng thøc thu håi vèn, l·i phï hîp víi ho¹t ®éng cña dù ¸n.

Do ®ã, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n nÕu ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, chÆt chÏ, cÈn thËn víi chÊt lîng cao sÏ mang l¹i c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, h¹n chÕ ®îc rñi ro ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t vµ lîi nhuËn cho ng©n hµng. Tr¸i l¹i, nÕu chØ thÈm ®Þnh mét c¸ch qua loa, h×nh thøc, thiÕu cÈn thËn sÏ dÉn ®Õn sù "lùa chän ®èi nghÞch", cho vay nh÷ng dù ¸n kh¶ n¨ng hoµn vèn thÊp bëi v× nh÷ng c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t rñi ro cao nhÊt lµ nh÷ng ngêi s½n sµng vay nhÊt kÓ c¶ víi l·i suÊt cao. Hä sÏ trë nªn giµu cã nhanh chãng nÕu thùc hiÖn thµnh c«ng mét cuéc ®Çu t rñi ro cao nhng ®èi víi ng©n hµng kh¶ n¨ng dù ¸n kh«ng thµnh c«ng lµ rÊt cao vµ ng©n hµng sÏ kh«ng ®îc thanh to¸n. C¸c sai lÇm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t mµ ng©n hµng thêng gÆp ph¶i lµ: Ng©n hµng ®¸nh gi¸ sai vÒ n¨ng lùc ph¸p lý cña chñ ®Çu t, vÒ t c¸ch ph¸p nh©n, vÒ giÊy phÐp thµnh lËp, lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ ®îc phÐp kinh doanh, uy tÝn cña chñ ®Çu t còng nh n¨ng lùc tµi chÝnh cña hä. Trªn thùc tÕ, mét sè kÎ lõa ®¶o thµnh lËp "c«ng ty ma" ®Ó rót vèn ng©n hµng sö dông vµo c¸c môc ®Ých kinh doanh bÊt hîp ph¸p vµ khi ®æ bÓ ng©n hµng khã cã thÓ thu håi ®îc vèn cña m×nh. Sai lÇm thø hai cã thÓ ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sai vÒ thÞ trêng. PhÇn lín c¸c dù ¸n cÊp thÈm ®Þnh tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ c¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp cung cÊp trong t¬ng lai. ThÞ phÇn s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cung cÊp trong t¬ng lai tÊt nhiªn sÏ kh¸c rÊt nhiÒu víi thÞ phÇn trong giai ®o¹n hiÖn nay. Nã phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. §¸nh gi¸, dù ®o¸n kh«ng chÝnh x¸c vÒ thÞ trêng t¬ng lai cã thÓ dÉn ®Õn sau khi ®Çu t, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra khã tiªu thô, doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã l·i, kh«ng thu håi ®îc vèn do ®ã kh«ng tr¶ nî ®îc cho ng©n hµng. Mét sai lÇm n÷a lµ ®¸nh gi¸ sai vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt vµ ph¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n. M¸y mãc, trang thiÕt bÞ mµ doanh

nghiÖp ®Çu t qu¸ hiÖn ®¹i, doanh nghiÖp cha cã kh¶ n¨ng sö dông, söa ch÷a, kh«ng phï hîp víi c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn cã hay qu¸ l¹c hËu, sö dông kh«ng hiÖu qu¶. N¨ng suÊt dù kiÕn ®Æt qu¸ cao kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc, ph©n bæ chi phÝ, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng hîp lý, sù s½n cã hay kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n phÈm... tÊt c¶ sÏ t¸c ®éng tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÒ khÝa c¹nh kü thuËt lµ mét ®iÓm h¹n chÕ vît qu¸ kh¶ n¨ng cña c¸n bé tÝn dông do ®ã ®©y còng lµ mét kh©u rÊt dÔ dÉn ®Õn sai lÇm. §Þnh gi¸ tµi s¶n cÇm cè chªnh lÖch so víi gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã. Gi¸ trÞ cña tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, lµ vËt ®¶m b¶o ng©n hµng thu håi vèn ®Çu t khi kh¸ch hµng mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî. §Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp qu¸ cao sÏ dÉn tíi quyÕt ®Þnh cho vay qu¸ nhiÒu kh«ng phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Ngîc l¹i, ®Þnh gi¸ tµi s¶n qu¸ thÊp th× kh¸ch hµng kh«ng vay ®îc ®ñ lîng vèn cÇn thiÕt cho ®Çu t, hä ph¶i ®i vay thªm ë ngoµi hay dïng vµo viÖc kh¸c dÉn ®Õn viÖc sö dông vèn kh«ng ®óng víi môc ®Ých xin vay. Cung cÊp thõa hoÆc thiÕu vèn cho kh¸ch hµng ®Òu ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông. Bªn c¹nh ®ã, c¸n bé tÝn dông còng kh«ng thùc sù cã nhiÒu kinh nghiÖm, chuyªn m«n trong viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n nªn rÊt dÔ sai sãt nhÊt lµ khi gi¸ trÞ tµi s¶n l¹i phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh«ng ®Þnh lîng ®îc nh tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, ý thøc b¶o qu¶n gi÷ g×n cña c«ng nh©n, gi¸ trÞ tµi s¶n, c¸ch thøc khÊu hao m¸y... 3.3.2. C«ng t¸c tæ chøc Ng©n hµng Tæ chøc cña ng©n hµng cÇn cô thÓ hãa vµ s¾p xÕp mét c¸ch cã khoa häc, cã tÝnh linh ho¹t trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c tÝn dông ®· qui ®Þnh c¶ vÒ huy ®éng vèn lÉn cho vay, qu¶n lý tµi s¶n nî, tµi s¶n cã cña ng©n hµng. §©y lµ c¬ së tiÕn hµnh nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh. Do ho¹t ®éng tÝn dông cã kh¶ n¨ng rñi ro lín h¬n tÊt c¶ c¸c

lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nªn cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban, c¸c bé phËn trong ng©n hµng còng nh thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c c¬ quan tµi chÝnh, ph¸p luËt. ThiÕt lËp mèi quan hÖ nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn tÝn dông, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c kho¶n tÝn dông cã vÊn ®Ò. 3.3.3. §éi ngò c¸n bé tÝn dông Kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¹o ®øc cña c¸n bé tÝn dông cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ tÝn dông nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng. C¸n bé tÝn dông mµ kh«ng cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, coi tiÒn ng©n hµng nh thø "tiÒn chïa", coi viÖc cho vay nh lµ mét sù ban ph¸t, lµm viÖc thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cè ý lµm tr¸i, thËm chÝ tham nhòng, nhËn phong bao, quµ c¸p ®Ó råi cho vay tr¸i ph¸p luËt: cho vay kh«ng cÇn thÕ chÊp, nhËn thÕ chÊp kh«ng cÇn kiÓm so¸t... ®Ó råi ®Õn khi vô viÖc ®æ bÓ th× ®Ó l¹i cho ng©n hµng c¶ mét kho¶n nî kh«ng thu håi ®îc ¶nh hëng ®Õn uy tÝn chÊt lîng ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô còng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c tÝn dông. C¸n bé tÝn dông giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, cã kü n¨ng, kinh nghiÖm ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, x¸c ®Þnh ®îc tÝnh ch©n thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi cè t×nh lõa ®¶o cña kh¸ch hµng nh: söa ch÷a b¸o c¸o tµi chÝnh, lËp hå s¬ thÕ chÊp gi¶, dïng mét tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®i vay ë nhiÒu n¬i... tõ ®ã ph©n tÝch ®îc kh¶ n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp vµ n¨ng lùc thùc sù cña kh¸ch hµng ®Ó quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng. Ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, c¸n bé tÝn dông cÇn cã sù hiÓu biÕt réng vÒ ph¸p luËt, m«i trêng kinh tÕ x· héi, ®êng lèi ph¸t triÓn cña ®Êt níc, cña thÞ trêng... dù ®o¸n tríc ®îc nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra tõ ®ã t vÊn cho kh¸ch hµng x©y dùng l¹i ph¬ng ¸n kinh

doanh cho phï hîp. NghiÖp vô ho¹t ®éng ng©n hµng cµng ph¸t triÓn ®ßi hái chÊt lîng nh©n sù ngµy cµng cao ®Ó sö dông c¸c ph¬ng tiÖn, ph¬ng ph¸p lµm viÖc hiÖn ®¹i thÝch øng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi. C¸n bé tÝn dông giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp vµ sù hiÓu biÕt réng chÝnh lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c tÝn dông trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. 3.3.4. Th«ng tin tÝn dông Th«ng tin tÝn dông lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¶n lý tÝn dông theo nghÜa réng. Nhê cã th«ng tin tÝn dông, ng©n hµng cã thªm c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ uy tÝn, n¨ng lùc thùc sù cña kh¸ch hµng. Th«ng tin tÝn dông cµng nhanh cµng chÝnh x¸c vµ toµn diÖn th× kh¶ n¨ng phßng chèng rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cµng tèt. HiÖn nay ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cha ®ñ hiÖu lùc b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª kÞp thêi. Do sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cha thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n do vËy kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp khi xÐt duyÖt cho vay thËm chÝ hä cßn cè t×nh ®a sè liÖu sai lÖch. Nh÷ng mãn vay trªn thiÕu c¬ së thiÕu th«ng tin sÏ gÆp rñi ro. Th«ng tin tÝn dông cã thÓ thu thËp ®îc tõ rÊt nhiÒu nguån: tõ trung t©m th«ng tin tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ níc, tõ phßng th«ng tin tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, qua b¸o chÝ, c¸c tæ chøc nghÒ nghiÖp... T¬ng lai víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, víi sù lín m¹nh trong ho¹t ®éng vµ sù hîp t¸c m¹nh mÏ gi÷a c¸c ng©n hµng th× viÖc khai th¸c vµ xö lý th«ng tin sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ tÝch cùc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. 3.3.5. C¸c yÕu tè kh¸c T×nh h×nh huy ®éng vèn còng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Vèn huy ®éng trung vµ dµi h¹n lµ nguån chñ yÕu ®Ó cho vay trung dµi h¹n. Vèn huy ®éng cµng lín, ng©n hµng

cµng cã kh¶ n¨ng cho vay nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín, më réng ho¹t ®éng thÈm ®Þnh. NÕu ng©n hµng sö dông nh÷ng nguån vèn huy ®éng ng¾n h¬n kú h¹n mµ ng©n hµng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng mµ kh«ng dù kiÕn ®îc nguån vèn bï ®¾p th× rñi ro thanh kho¶n sÏ x¶y ra. T¬ng tù nh vËy, nÕu ng©n hµng cho vay dµi h¹n víi l·i suÊt cè ®Þnh trong khi l·i suÊt huy ®éng thêng xuyªn thay ®æi th× tiÒn thu ®îc tõ cho vay cã khi kh«ng ®ñ tr¶ l·i tiÒn göi cho kh¸ch hµng. C«ng t¸c ph¸t triÓn tiÒn vay, kiÓm so¸t sau khi cho vay, theo dâi nî gãp phÇn ng¨n chÆn, h¹n chÕ kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay sai môc ®Ých, ®¶m b¶o ®ång vèn ®îc sö dông ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh.

Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 1. Sù h×nh thµnh bé m¸y tæ chøc. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ néi thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 51 ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 1988 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ thµnh lËp c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Khi míi thµnh lËp, NHNo&PTNT Hµ néi t¹i trô së chÝnh cã c¸c phßng sau: TÝn dông, KÕ ho¹ch, TiÒn tÖ-Kho quü, Tæ chøc c¸n bé, V¨n phßng, TiÕt kiÖm vµ nguån vèn. §ång thêi NHNo&PTNT Hµ néi lóc ®ã cã 12 chi nh¸nh trùc thuéc t¹i c¸c huyÖn: §«ng Anh, Thanh Tr×, Tõ Liªm, Gia L©m, Mª Linh, Sãc S¬n, Hoµi §øc, §an Phîng, Th¹ch ThÊt, Phóc Thä, S¬n T©y, Ba V×. §Õn n¨m 1991, NghÞ quyÕt Quèc héi Kho¸ 8 bµn giao 6 huyÖn: Hoµi §øc, Th¹ch ThÊt, §an Phîng, Phóc Thä, S¬n T©y, Ba V× vÒ tØnh Hµ T©y vµ huyÖn Mª Linh vÒ tØnh VÜnh Phó. N¨m 1995, QuyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam bµn giao 5 huyÖn §«ng Anh, Sãc S¬n, Tõ Liªm, Gia L©m, Thanh Tr× vÒ trung t©m qu¶n lý.Tõ ®ã ®Õn nay NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp thªm c¸c chi nh¸nh sau: -N¨m 1994, NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp chi nh¸nh Chî H«m. -N¨m 1995, NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp 2 chi nh¸nh §ång Xu©n vµ Thanh Xu©n. -N¨m 1996, NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp 2 chi nh¸nh: T©y Hå vµ Gi¶ng Vâ.

-N¨m 1997, NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp chi nh¸nh quËn CÇu GiÊy. -N¨m 1999, NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp 2 chi nh¸nh §èng §a vµ Khu vùc Tam Trinh. -N¨m 2002, NHNo&PTNT Hµ néi thµnh lËp 2 chi nh¸nh Trµng TiÒn vµ Ch¬ng D¬ng. Nh÷ng n¨m võa qua, NHNo & PTNT Hµ Néi ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc trong viÖc c¬ cÊu l¹i bé m¸y qu¶n lý còng nh c¸c phßng ban. HiÖn nay, víi mét m« h×nh tæ chøc hîp lÝ, ng©n hµng ®· tËp trung vµo viÖc ph¸t huy vai trß vµ n¨ng lùc cña tõng bé phËn còng nh tõng c¸ nh©n trong viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng cña ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn. §éi ngò c¸n bé ®îc trÎ ho¸ vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô v÷ng vµng, 100% c¸n bé ng©n hµng cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc. HiÖn nay, m¹ng líi ho¹t ®éng cña NHNNo&PTNT Hµ néi hiÖn nay bao gåm: 01 Trô së chÝnh, 10 chi nh¸nh Ng©n hµng QuËn-Khu vùc trùc thuéc vµ 33 phßng giao dÞch dµn tr¶i trªn c¸c QuËn néi thµnh. C¸c chi nh¸nh Ng©n hµng trùc thuéc lµ: NHNo&PTNT NHNo&PTNT Ch¬ng D¬ng, NHNo&PTNT Hai Bµ Trng, NHNo&PTNT Hoµn KiÕm, NHNo&PTNT T©y Hå, NHNo&PTNT Ba §×nh, Thanh Xu©n, NHNo&PTNT CÇu GiÊy, NHNo&PTNT §èng §a, NHNo&PTNT khu vùc Tam Trinh,

NHNo&PTNT khu vùc Trµng TiÒn. HiÖn tai, t¹i trô së chÝnh cña NHNo&PTNT Hà Néi cã m«t gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc vµ 9 phòng ban lµ: KÕ to¸n, KÕ Ho¹ch, Ng©n quü, Kinh doanh, KiÓm so¸t, Tæ chøc c¸n bé-®µo t¹o, Thanh to¸n quèc tÕ, Vi tÝnh, Hµnh chÝnh; ho¹t ®éng theo QuyÕt ®Þnh 169 ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Chñ tÞch H§QT NHNo&PTNT ViÖt Nam ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT ViÖt Nam. VÒ nh©n sù, NHNo&PTNT Hµ néi cã 396 c¸n bé, nh©n viªn; trong ®ã

165 ngêi t¹i trô së chÝnh vµ 231 ngêi t¹i c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng QuËn-Khu vùc trùc thuéc. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh

Gi¸m ®èc

Phã g i¸m ®èc

Phã g i¸m ®èc

Phßn g kÕ ho¹c h

Phßn g hµnh chÝn h

Phßn g TTQT

Phßn g kinh doan h

Phßn g ng© n quü

Phßn g Tæ chøc c¸n bé

Phßn g kÕ to¸n

Phßn g kiÓ m so¸t

C¬ cÊu tæ chøc cña NHNo&PTNT Hµ Néi bao gåm cã mét Gi¸m ®èc, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ hai phã Gi¸m ®èc. Ng©n hµng No&PTNT Hµ Néi cã 9 phßng ban ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh ®ã lµ c¸c Phßng: Phßng kÕ hoÆch, Phßng hµnh chÝnh, Phßng thanh to¸n quèc tÕ, Phßng kinh doanh, Phßng kÕ to¸n, Phßng Ng©n quü, Phßng kiÓm so¸t, Phßng vi tÝnh vµ Phßng tæ chøc c¸n bé ®µo t¹o. C¸c Phßng ban nµy thùc hiÖn chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh lÊy vÝ dô nh Phßng kÕ hoÆch cã chøc n¨ng nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn lîc kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn Hµ Néi, tæng hîp theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ hoÆch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ hoÆch ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn...vv. Phßng thanh to¸n quèc tÕ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh: thanh to¸n quèc tÕ qua m¹ng SWIFT, thanh to¸n nhê thu, chuyÓn tiÒn víi níc ngoµi, thanh to¸n biªn mËu. Nh÷ng Phßng ban trªn ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc Gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc theo lÜnh vùc ph©n c«ng qu¶n lý. Bªn

c¹nh ®ã NHNo& PTNT Hµ Néi cßn cã Héi ®ång tÝn dông víi nhiÖm vô xem xÐt viÖc gi¶i tr×nh cña c¸c thµnh viªn, kiÓm so¸t tríc vÒ mÆt ph¸p lý cña dù ¸n vµ tham gia ý kiÕn ®Ó gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh. Thµnh phÇn cña Héi ®ång tÝn dông nµy bao gåm: Gi¸m ®èc chi nh¸nh lµm chñ tÞch héi ®ång tÝn dông, Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tÝn dông, trëng phßng kinh doanh trùc tiÕp thÈm ®Þnh dù ¸n, trëng phßng kÕ to¸n, trëng phßng ng©n quü, trëng phßng kÕ hoÆch, c¸n bé trùc tiÕp c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng 3.1. Huy ®éng vèn Nguån vèn cña kinh doanh cña Ng©n hµng cã thÓ h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh: vèn ®iÒu lÖ, vèn vay, vèn huy ®éng, vèn tµi trî, lîi nhuËn ®Ó l¹i… song c¬ b¶n nhÊt vµ quan träng nhÊt vÉn lµ nguån vèn huy ®éng – nã minh chøng cho kh¶ n¨ng tån t¹i vµ chøc n¨ng trung gian tµi chÝnh cña mét ng©n hµng. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra mét chÝnh s¸ch thu hót vèn, t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ®Çu t ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao lu«n lµ môc tiªu ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu cña NHNo&PTNT Hµ néi. Trong nhiÒu n¨m qua, sù vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· t¹o ra mét hÖ qu¶ tÊt yÕu lµ cã sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trong hÇu kh¾p c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh còng nh gi÷a c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ. Ho¹t ®éng ng©n hµng còng kh«ng n»m ngoµi ¶nh hëng cña quy luËt nµy-®Æc biÖt khi nã kinh doanh mét ®èi tîng kh¸c víi mäi ngµnh kinh tÕ lµ tiÒn tÖ. Trong nh÷ng n¨m qua, NHNo&PTNT Hµ néi d· lu«n chó träng trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn thµnh phè. N¨m 1999, chi nh¸nh ®· t¸i thµnh lËp phßng KÕ ho¹ch ®Ó ®iÒu phèi viÖc huy ®éng vèn. NHNo&PTNT Hµ néi cã nh÷ng h×nh thøc huy ®éng vèn sau: + NhËn tiÒn göi cña ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm.

+ Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ nh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. + Vay vèn cña NHNN, NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Hµ néi lµ trung t©m kinh tÕ cña c¶ níc nªn lµ ®Þa bµn tËp trung cña rÊt nhiÒu doanh nghiÖp víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh v« cïng ®a d¹ng vµ nhu cÇu vÒ vèn lµ rÊt lín. V× vËy, NHNo&PTNT Hµ néi lu«n chó träng më réng thªm m¹ng líi kinh doanh ®Ó thu hót nguån vèn néi tÖ ®¸p øng c¸c nhu cÇu tÝn dông ®a d¹ng cña c¸c doanh nghiÖp; ®ång thêi khai th¸c ngo¹i tÖ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu thanh to¸n víi níc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. ViÖc më réng thªm m¹ng líi kinh doanh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh ph¸t huy vai trß cña m×nh víi chøc n¨ng lµ trung gian thanh to¸n. Nã còng chøng tá uy tÝn cña chi nh¸nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ qua kh¶ n¨ng thanto¸n kÞp thêi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu khi míi thµnh lËp víi nguån vèn 16 tû, sau h¬n 10 n¨m ho¹t ®éng, nguån vèn kinh doanh cña NHNNo&PTNT Hµ néi ®· t¨ng trëng 384 lÇn, t¹o thÕ vµ lùc v÷ng ch¾c cho chi nh¸nh trong viÖc cung øng vèn cho c¸c nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ giao dÞch, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cho Thñ ®«. Ngoµi ra, trong n¨m 2002 còng nh nhiÒu n¨m tríc ®ã, NHNNo&PTNT Hµ Néi ®· cung øng mét khèi lîng lín vèn ®¸ng kÓ cho toµn ngµnh ®Ó ®iÒu hoµ chung trong c¶ níc. §Ó t¨ng trëng nguån vèn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c, NHNNo&PTNT Hµ néi ®· thu hót mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c tÇng líp d©n c, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi, c¸c trêng häc, bÖnh viÖn trªn ®Þa bµn Thñ ®« nªn trong n¨m 2002, c¸c lo¹i nguån vèn ®Òu t¨ng trëng kh¸ trong ®ã tiÒn göi cã kú h¹n chiÕm trªn 70% nguån vèn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chi nh¸nh cã thÓ ®Çu t cho c¸c dù ¸n vay vèn trung, dµi h¹n lín. §Æc biÖt tõ n¨m 2000, NHNNo&PTNT Hµ néi ®· triÓn khai huy ®éng nguån vèn ngo¹i tÖ trong c¸c tÇng líp d©n c, chØ sau 8 th¸ng thùc hiÖn, ®Õn cuèi n¨m 2000, NHNNo&PTNT Hµ néi ®· cã 15 triÖu USD tiÒn göi tiÕt kiÖm, cïng

víi c¸c nguån vèn ngo¹i tÖ kh¸c, NHNNo&PTNT Hµ Néi ®· chñ ®éng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vay vèn ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp. Theo kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2002, nguån vèn cña NHNNo&PTNT Hµ Néi ®¹t 6.152 tû, t¨ng 44,5% so víi 2001, trong ®ã: + Nguån vèn néi tÖ: 5.378 tû, t¨ng 39.1% so víi 2001, kÕt cÊu nh sau: B¶ng 1: KÕt cÊu nguån vèn néi tÖ. N¨m 2001 Tû träng N¨m 2002 Tû träng TiÒn göi TK 429,6 10,3 467 tû 8,7 Kú phiÕu 1447,8 34,6 1.982 tû 36,9 TGTCKT 735,8 17,6 852 tû 15,8 TG, TVTCTD 1415,6 33,9 1.921 tû 35,7 TiÒn göi Kho b¹c 151,6 3,6 156 tû 2,9 (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi)

-TiÒn göi tiÕt kiÖm 467 tû, chiÕm 8.7% nguån néi tÖ, t¨ng 59,4% so víi 2001 -Kú phiÕu 1.982 tû, chiÕm 36,9% nguån néi tÖ, t¨ng 73,7% so víi 2001 -TG TCKT 852 tû, chiÕm 15,8% nguån néi tÖ, t¨ng 4% so víi 2001 -TG, TV TCTD 1.921 tû, chiÕm 35.7% nguån néi tÖ, t¨ng 32,3% so víi 2001 -TG Kho b¹c 156 tû, chiÕm 2,9% nguån néi tÖ, gi¶m 2,5% so víi n¨m 2001 + Nguån vèn ngo¹i tÖ: 774 tû (t¬ng ®¬ng víi 50 triÖu USD), t¨ng 98% so víi 2001, kÕt cÊu nh sau: B¶ng 2: KÕt cÊu nguån vèn ngo¹i tÖ. N¨m 2001 Tû träng N¨m 2002 Tû träng TiÒn göi TK 305,3 tû 56,5 497 tû 62,8 TiÒn göi TCKT 44,3 tû 8,2 47 tû 6,1 TGTCTD 124,9 tû 23.1 149 tû 19,3 Kú phiÕu 65,9 tû 12,2 72 tû 9,3 (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi)

-TiÒn göi tiÕt kiÖm 497 tû, chiÕm 64,2% nguån ngo¹i tÖ, t¨ng 43,2% so víi 2001 -TiÒn göi TCKT 47 tû, chiÕm 6,1% nguån ngo¹i tÖ, t¨ng 9,35 so víi 2001 -TG TCTD 149 tû, chiÕm 19,3% nguån ngo¹i tÖ,t¨ng 1,48% so víi 2001 -Kú phiÕu 72 tû, chiÕm 9,3% nguån ngo¹i tÖ §Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trªn, NHNNo&PTNT Hµ Néi ®· cã nh÷ng cè g¾ng kh«ng nhá trong tõng bíc thay ®æi phong c¸ch giao dÞch víi kh¸ch hµng, ®ång thêi vËn dông l·i suÊt mét c¸ch linh ho¹t phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng; bªn c¹nh ®ã cßn tæ chøc thu tiÒn göi t¹i gia ®×nh nh÷ng kho¶n tiÒn tõ 50 triÖu ®ång trë lªn. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®· t¹o cho ngêi d©n mét t©m lý yªn t©m vµ v÷ng tin khi göi tiÒn vµo NHNNo&PTNT Hµ néi. Do vËy nguån vèn tiÒn göi d©n c t¨ng trëng nhanh h¬n, tõ ®ã t¹o thÕ chñ ®éng c©n ®èi nguån vèn vµo ®Çu t tÝn dông, nhÊt lµ ®Çu t trung vµ dµi h¹n. Mét yÕu tè rÊt thuËn lîi ë ®©y lµ niÒm tin cña nh÷ng ngêi d©n ®èi víi ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®êi sèng cña ®¹i bé phËn d©n c trong thµnh phè ®· ®îc tõng bíc c¶i thiÖn, nguån nhµn rçi nhê vËy còng t¨ng. TiÒn göi ®· vµ ®ang lµ mét nguån ®¸ng kÓ chiÕm tû träng kh¸ lín trong nguån vèn huy ®éng cña NHNNo&PTNT Hµ néi. §iÒu nµy thÓ hiÖn: N¨m 2002, NHNNo&PTNT Hµ Néi ®· ®¹t vµ vît môc tiªu t¨ng trëng nguån vèn 40% mµ Héi ®ång Qu¶n trÞ NHNNo&PTNT ViÖt nam ®· giao ®Çu n¨m, c¸c Ng©n hµng QuËn-Khu vùc trùc thuéc ®· quan t©m ®Õn nguån vèn nªn cã nguån vèn t¨ng trëng nhanh lµ Tam Trinh 333,3%, Hoµn KiÕm 123,3%, Hai Bµ Trng 82%, Thanh Xu©n 38,5%, T©y Hå 38,5%; ®Æc biÖt Ng©n hµng Ch¬ng D¬ng vµ Trµng TiÒn tuy míi ho¹t ®éng 6 th¸ng cuèi n¨m nhng ®· huy ®éng ®îc nguån vèn kh¸ lín. Trong huy ®éng nguån vèn néi tÖ, c¸c ng©n hµng võa chó träng khèi lîng võa chó träng ®Õn chÊt lîng, tuy n¨m 2002 mÆt b»ng l·i suÊt trªn ®Þa bµn

cã t¨ng, nhng c¸c ng©n hµng ®· khai th¸c ®îc c¸c nguån vèn cã l·i suÊt hîp lý nªn mÆc dï mét bé phËn l·i kú phiÕu ®· tr¶ l·i tríc vµ mét bé phËn l·i kú phiÕu tr¶ l·i sau cha h¹ch to¸n tõ th¸ng 9/2002 nhng l·i suÊt ®Çu vµo thùc tÕ nguån vèn néi tÖ gi¶m 9,3% so víi 2001, ®©y lµ u ®iÓm næi bËt rÊt quan träng mµ tõng chi nh¸nh ng©n hµng trùc thuéc NHNo&PTNT Hµ Néi cÇn ph©n tÝch thùc tr¹ng cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó ph¸t huy cho c¸c n¨m sau. Tuy vËy, NHNNo&PTNT Hµ Néi còng ph¶i chó ý ®Õn mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn: Nguån vèn tuy t¨ng trëng 44,5% nhng nguån vèn néi tÖ t¨ng chËm h¬n ngo¹i tÖ nªn ®· ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cuèi cïng kh«ng cao. Mét sè ng©n hµng QuËn nhËn tiÒn göi cña c¸c TCTD víi thêi h¹n ng¾n nhng l·i suÊt l¹i qu¸ cao, nªn nguån vèn tuy lín nhng hiÖu qu¶ l¹i thÊp. Trong thêi gian tíi NHNNo&PTNT Hµ Néi sÏ ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc. 3.2. Ho¹t ®éng tÝn dông : Song song víi viÖc t¹o ra mét chÝnh s¸ch huy ®éng vèn hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng tÝn dông vµ thu håi vèn còng lu«n lµ mèi quan t©m cña mét ng©n hµng. Kh¸c víi ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNN ViÖt nam, ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNNo&PTNT Hµ néi nãi riªng còng nh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung lµ nh»m môc tiªu lîi nhuËn dùa trªn nguyªn t¾c “®i vay ®Ó cho vay’’. Do ®ã chÊt lîng tÝn dông lu«n ®îc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong qu¸ tr×nh cho vay t¹i chi nh¸nh NHNNo&PTNT Hµ Néi, c¸c mãn vay ®Òu ®îc ¸p dông c¸c quy tr×nh nghiÖp vô cña ngµnh mét c¸ch ®óng ®¾n, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng tÝn dông. HiÖn nay, NHNNo&PTNT Hµ Néi tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng tÝn dông sau: cho vay, b¶o l·nh, chiÕt khÊu, trong ®ã ho¹t ®éng cho vay ®ãng vay trß chÝnh yÕu. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nghiÖp vô cho vay cña chi nh¸nh ®îc cô thÓ ho¸ trong Quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng ban hµnh

kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 72/Q§-H§QT-TD ngµy 31/03/2002 cña Chñ tÞch H§QT NHNo&PTNT ViÖt Nam. NHNNo&PTNT Hµ Néi ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh, tæ hîp t¸c. Chi nh¸nh còng ®Æc biÖt chó träng tíi vÊn ®Ò cÊp tÝn dông cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh nghÌo, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng kh¸ch hµng nµy cã vèn ®Ó s¶n suÊt kinh doanh. Qua ®ã, gãp phÇn tÝch cùc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, dÇn dÇn n©ng cao chÊt lîng ®êi sèng cña mét bé phËn d©n c. §Õn víi NHNNo&PTNT Hµ néi, kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän mét trong sè c¸c ph¬ng thøc cho vay ®a d¹ng phï hîp víi nhu cÇu vµ dù kiÕn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Chi nh¸nh sÏ dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn vay vèn nh n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù cña kh¸ch hµng; kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt; môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p ®Ó quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông hay kh«ng. Møc cho vay ®îc c¨n cø theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tû lÖ vèn vay so víi gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng nhng kh«ng vît qu¸ 15% vèn tù cã, trõ trêng hîp ®èi víi kho¶n vay tõ c¸c nguån vèn uû th¸c hoÆc kh¸ch hµng vay lµ c¸c TCTD. §Æc biÖt, QuyÕt ®Þnh sè 11/Q§-H§QT-03 ngµy 18/01/2001 cña Chñ tÞch H§QT NHNNo&PTNT ViÖt nam ban hµnh quy ®Þnh ph©n cÊp ph¸n quyÕt møc cho vay tèi ®a ®èi víi mét kh¸ch hµng ®· cô thÓ ho¸ vÊn ®Ò nµy. Theo ®ã NHNNo&PTNT Hµ Néi ®îc ph©n cÊp møc ph¸n quyÕt cho vay tèi ®a nh sau: 100 tû ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc, 20 tû ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ 2 tû ®èi víi hé s¶n suÊt t nh©n, c¸ thÓ. Møc ph¸n quyÕt cho vay tèi ®a bao gåm sè tiÒn ng©n hµng b¶o l·nh; d nî cho vay ng¾n, trung, dµi h¹n b»ng néi tÖ, ngo¹i tÖ tõ nguån vèn cña hÖ thèng NHNNo&PTNT. Tuy nhiªn, c¸c lo¹i h×nh kinh doanh dÞch vô kh¸c nh cho vay hé nghÌo, dÞch vô tÝn dông uû th¸c ®Çu t, c¸c ch¬ng tr×nh cho vay theo chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ kh«ng ¸p dông quy ®Þnh nµy.

Thñ tôc ph¸p lý trong cÊp vèn cho mäi kh¸ch hµng lu«n ®¶m b¶o cho viÖc n¾m mäi th«ng tin cÇn thiÕt vµ ®Çy ®ñ vÒ kh¸ch hµng, t¹o thuËn lîi cho chi nh¸nh trong viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu håi vèn còng nh t¹o cho kh¸ch hµng ý thøc vÒ nghÜa vô tr¶ nî. Tuú theo lo¹i kh¸ch hµng, ph¬ng thøc vay, chi nh¸nh vµ kh¸ch hµng lËp mét bé hå s¬, cô thÓ: + Hå s¬ do kh¸ch hµng lËp vµ cung cÊp: hå s¬ ph¸p lý, hå s¬ vay vèn; nÕu lµ ph¸p nh©n, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t nh©n cßn ph¶i cÇn thªm hå s¬ kinh tÕ. + H å s¬ do chi nh¸nh lËp: B¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh; biªn b¶n häp héi ®ång tÝn dông (trong trêng hîp ph¶i häp Héi ®ång tÝn dông); c¸c th«ng b¸o nh th«ng b¸o tõ chèi cho vay, th«ng b¸o tõ chèi cho vay, th«ng b¸o gia h¹n nî, th«ng b¸o nî qu¸ h¹n; sæ theo dâi cho vay-thu nî. +Hå s¬ do chi nh¸nh vµ kh¸ch hµng cïng lËp : hîp ®ång tÝn dông; giÊy nhËn nî; hîp ®ång b¶o hiÓm tiÒn vay; biªn b¶n kiÓm tra sau khi vay; biªn b¶n x¸c nhËn rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng. Nh÷ng giÊy tê trªn ®îc lËp theo mÉu t¹i danh môc c¸c mÉu biÓu (kÌm theo quy ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng). Bé hå s¬ cho vay sÏ ®îc lu gi÷ vµ b¶o qu¶n bëi phßng kÕ to¸n (hå s¬ ph¸p lý vµ hå s¬ vay vèn) vµ phßng tÝn dông ( hå s¬ kinh tÕ ). Nh÷ng tµi liÖu nµy chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin thiÕt yÕu liªn quan tíi kh¸ch hµng, lµ c¬ së quan träng ®èi víi viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xö lý vèn vay - nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông. C¸c c¸n bé tÝn dông cña chi nh¸nh lu«n chó träng ®Çu t thêi gian cho viÖc thÈm ®Þnh, kiÓm tra tríc khi cho vay còng nh theo dâi qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông. Do ®ã vÊn ®Ò nµy ®îc quy ®Þnh râ trong híng dÉn thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn cña doanh nghiÖp vµ híng dÉn néi dung thÈm ®Þnh cho vay ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ hîp t¸c. Sau khi nghiªn cøu hå s¬ kh¸ch hµng lËp, c¸n bé tÝn dông sÏ lËp mét b¶n b¸o c¸o thÈm ®Þnh, t¸i thÈm ®Þnh gåm néi dung nh÷ng

®iÒu kiÖn vay vèn (®· ®îc thÈm tra lµ ®óng víi hå s¬) vµ nh÷ng ®¸nh gi¸ cña m×nh, ý kiÕn cña trëng phßng kinh doanh vµ ý kiÕn cña gi¸m ®èc (phª duyÖt cho vay hay kh«ng). §Ó qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh vµ t¸i thÈm ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, mét ®ßi hái tÊt yÕu lµ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông ®¶m nhiÖm chøc n¨ng thÈm ®Þnh ph¶i cã mét tr×nh ®é cao, v÷ng vµng vÒ nghiÖp vô; n¾m b¾t vµ vËn dông linh ho¹t vµ ®óng ®¾n c¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ kh«ng nh÷ng ë trong níc mµ cßn ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi. NhËn thøc râ ®iÒu nµy, c¸c c¸n bé tÝn dông cña NHNNo&PTNT Hµ néi lu«n ®Ò cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, gãp phÇn b¶o ®¶m sù an toµn vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Víi ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, NHNNo&PTNT Hµ néi trong nh÷ng n¨m qua ®· thêng xuyªn ®¹t c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. N¨m 2002, d nî ®¹t 2003 tû, t¨ng 27,45 so víi 2001, ®¹t chØ tiªu t¨ng trëng tÝn dông mµ NHNNo&PTNT ViÖt nam giao .VÒ l·i suÊt tÝn dông thùc thu cña toµn thµnh phè n¨m 2002 kh¸ h¬n n¨m 2001, riªng l·i suÊt néi tÖ ®¹t 0,669%, t¨ng 0,098% so víi n¨m 2001. VÒ chÊt lîng tÝn dông: Nî qu¸ h¹n ®· h¹ch to¸n 57 tû, chiÕm 2,82%, t¨ng 0,26% so víi n¨m 2001.Trong n¨m 2002, NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tÝch cùc thu håi nî qu¸ h¹n nhng còng trong n¨m 2002 ®· trÝch rñi ro vµ xö lý ®îc nî tån ®äng lín nhÊt tõ tríc tíi nay nªn lµm cho nî qu¸ h¹n cña c¸c ng©n hµng gi¶m xuèng. Trong n¨m 2002, NHNNo&PTNT Hµ néi ®· më réng ®Çu t tÝn dông cho c¸c thµnh kinh tÕ, chó träng më réng cho vay trung dµi h¹n ®Ó hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ®æi míi thiÕt bÞ, më réng quy m« s¶n suÊt, trong n¨m ®· ¸p dông ph¬ng thøc ®Çu t tÝn dông ®ång tµi trî ®èi víi 2 dù ¸n lín ®ã lµ cho Tæng C«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng vay 206 tû ®ång ®Ó x©y dùng Nhµ m¸y kÝnh næi B×nh d¬ng, C«ng ty Sø Thanh tr× 30 tû ®Ó x©y dùng Nhµ m¸y sø B×nh d¬ng, Tæng

c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp vay 12 triÖu USD ®Ó ®Çu t x©y dùng dù ¸n xe BUS xuÊt khÈu sang IRAQ.... ViÖc ®Çu t tÝn dông n¨m 2002 ®îc tËp trung cho c¸c dù ¸n thùc sù cã hiÖu qu¶ kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ ®· gãp phÇn tÝch cùc cho c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng. Nî trung, dµi h¹n cña NHNNo&PTNT Hµ néi chiÕm 37,2% tæng d nî. Nhê ®æi míi kinh doanh nªn 2002 cã thªm trªn 18 doanh nghiÖp vay vèn tÝn dông t¹i NHNNo&PTNT Hµ néi . Bªn c¹nh tæ chøc cho vay c¸c dù ¸n lín tËp trung NHNNo&PTNT Hµ néi cßn më réng cho vay sinh ho¹t ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc, sÜ quan, c«ng nh©n viªn quèc phßng trong c¸c doanh nghiÖp, trêng häc, bÖnh viÖn, lùc lîng vò trang, víi gÇn 400 tû ®ång, do vËy ®· hç trî cho nhiÒu gia ®×nh c¶i t¹o, söa ch÷a nhµ ë, mua s¾m c¸c tiÖn nghi sinh ho¹t trong gia ®×nh nh»m n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn tríc hÕt lµ khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp. Cho vay hé nghÌo N¨m 2002, ®îc sù gióp ®ì cña c¸c quËn, phêng NHNNo&PTNT Hµ néi ®· gi¶i ng©n cho gÇn 700 hé nghÌo vay 2.100 triÖu ®ång mét sè ®· t¹o thªm ®îc c«ng ¨n viÖc lµm , thu nhËp t¨ng, ®êi sèng ®îc c¶i thiÖn, tr¶ nî ng©n hµng sßng ph¼ng. Cuèi n¨m 2002 cßn 835 hé cã d nî vay ng©n hµng 2.300 triÖu ®ång, tuy sè lîng hé vay vµ d nî cho vay hé nghÌo cña NHNNo&PTNT Hµ néi kh«ng lín nhng NHNNo&PTNT Hµ néi ®· gãp phÇn cïng c¸c cÊp c¸c ngµnh cña Hµ Néi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 03 cña thµnh uû Hµ Néi vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®i¹ bµn Hµ Néi. 3.3. Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i : Song song víi viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn néi tÖ, NHNNo&PTNT Hµ néi còng lu«n quan t©m tíi viÖc ®¶m b¶o nguån ngo¹i tÖ ®Ó kÞp thêi cung cÊp cho kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc

trong nh÷ng n¨m qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam dÇn dÇn hoµ nhËp vµo m¹ch ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc ®· thùc hiÖn giao dÞch ngo¹i th¬ng víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi trong nhiÒu ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh. T×nh h×nh ®Çu t níc ngoµi vµo Hµ Néi trong thêi gian qua ®ang cã dÊu hiÖu c¶i thiÖn vµ phôc håi. Trong nh÷ng n¨m qua, NHNNo&PTNT Hµ néi ®· lu«n lµ ngêi ®ång hµnh ®¸ng tin cËy cña nhiÒu doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Cho vay b»ng ngo¹i tÖ t¹i NHNNo&PTNT Hµ néi ¸p dông víi c¸c ®èi tîng sau : - Cho vay ®Ó thanh to¸n cho níc ngoµi tiÒn nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô; - C¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu cã thÞ trêng xuÊt khÈu; - §Ó tr¶ nî níc ngoµi tríc h¹n ; - Cho vay ®èi víi ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi; - Cho vay díi h×nh thøc chiÕt khÊu bé chøng tõ xuÊt khÈu HiÖn nay, chi nh¸nh cho vay c¸c ngo¹i tÖ chuyÓn ®æi m¹nh nh §« la Mü (USD), ¥ R« (EUR), Yªn NhËt (JPY) vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ khu vùc biªn giíi nh nh©n d©n tÖ Trung Quèc, ®ång Kip Lµo, ®ång Riªn Campuchia. L·i suÊt cho vay ngo¹i tÖ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Tæng gi¸m ®èc NHNNo&PTNT ViÖt Nam. N¨m 2002 NHNNo&PTNT Hµ néi tiÕp tôc më réng nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, ®Õn nay NHNNo&PTNT Hµ néi ®· cã quan hÖ ®¹i lý vµ thanh to¸n víi 600 Ng©n hµng vµ chi nh¸nh Ngan hµng níc ngoµi, ph¸t triÓn nghiÖp vô thu ®æi ngo¹i tÖ kÓ c¶ Nh©n d©n tÖ vµ tæ chøc thanh to¸n biªn mËu nh»m ®¶m b¶o thuËn lîi cho kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n víi Trung quèc. Do vËy doanh sè ho¹t ®éng t¨ng trëng kh¸:

VÒ xuÊt khÈu: - §· göi chøng tõ ®ßi tiÒn 74 mãn, trÞ gi¸ 1,8 triÖu USD. - §· thu tiÒn 65 mãn trÞ gi¸ 1,5 triÖu USD. VÒ nhËp khÈu: Më 877 LC trÞ gi¸ 100,9 triÖu USD, thanh to¸n LC 992 mãn trÞ gi¸ 92,4 triÖu USD, nhê thu 311 mãn trÞ gi¸ 4,5 triÖu USD, thanh to¸n TTr 1.202 mãn trÞ gi¸ 36,7 triÖu USD.Thu phÝ dÞch vô 191 triÖu USD. N¨m 2002, tû gi¸ gi÷a ®ång USD vµ ®ång ViÖt Nam kh«ng ngõng t¨ng trong khi gi¸ xuÊt khÈu nhiÒu mÆt hµng gi¶m m¹nh nh cµ phª, g¹o vµ c¸c hµng n«ng s¶n kh¸c lµm cho xuÊt khÈu chËm, ®ång thêi g©y t©m lý cho nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng muèn b¸n ngo¹i tÖ cho ng©n hµng lµm cho ngo¹i tÖ vèn ®· khan hiÕm tõ n¨m 2000 th× sang n¨m 2002 cµng khan hiÕm h¬n. ThÊu hiÓu khã kh¨n cña doanh nghiÖp còng lµ khã kh¨n cña ng©n hµng nhÊt lµ trong quan hÖ quèc tÕ, nªn NHNNo&PTNT Hµ néi ®· t×m nhiÒu gi¶i ph¸p kÓ c¶ ph¶i chÊp nhËn mua kú h¹n vµ cung øng cho nhiÒu doanh nghiÖp víi gi¸ giao ngay vµ chÊp nhËn lç vÒ tû gi¸ ®Ó ®¶m b¶o cung øng ®ñ lîng ngo¹i tÖ cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp, cïng víi sù hç trî tÝch cùc cña NHNN ViÖt Nam vµ cña NHNNo&PTNT ViÑt nam ®· b¸n cho NHNNo&PTNT Hµ néi 46,2 triÖu USD ®Ó thanh to¸n nhËp khÈu ph©n bãn nªn phÇn lín c¸c nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ trong n¨m ®Òu ®îc ®¸p øng t¬ng ®èi kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thanh to¸n chËm mµ ngîc l¹i NHNNo&PTNT Hµ néi cßn ®îc nhiÒu ng©n hµng níc ngoµi tÝn nhiÖm v× ®· lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ vµ nhê vËy mét sè doanh nghiÖp kÓ c¶ mét sè Tæng C«ng ty 90 - 91 ®· thùc hiÖn thanh to¸n qua NHNNo&PTNT Hµ néi. KÕt qu¶ ®· mua ®îc 109 triÖu USD, 692 triÖu Yªn NhËt, 16 triÖu EUR vµ b¸n cho kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n 100,4 triÖu USD, 692 triÖu Yªn NhËt vµ 15,7 triÖu EUR. 3.4. VÒ Tµi chÝnh, thanh to¸n vµ Ng©n quü:

VÒ c«ng t¸c thanh to¸n, víi khèi lîng nguån vèn lín cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ réng trªn ph¹m vi c¶ níc nªn c«ng t¸c thanh to¸n cña NHNNo&PTNT Hµ néi n¨m 2002 cµng trë nªn phøc t¹p vµ khÈn tr¬ng h¬n c¸c n¨m tríc, tuy vËy NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n vèn cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®Ó chËm chÔ hoÆc sai xãt. Trong n¨m 2002 ®· chuyÓn tiÒn ®iÖn tö 24.476 mãn víi 12.137 tû ®ång, t¨ng 2,3 lÇn sè mãn thanh to¸n so víi n¨m 2001 mµ kh«ng ®Ó x¶y ra nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng. VÒ kÕt qu¶ tµi chÝnh, chªnh lÖch thu chi t¨ng 120%, trÝch rñi ro t¨ng 25% so víi n¨m 2001, ®¹t kÕ ho¹ch NHNNo&PTNT ViÖt nam giao c¶ n¨m, ®¶m b¶o ®ñ tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh chung cña NHNNo&PTNT ViÖt Nam. VÒ ng©n quü : víi mµng líi 33 ®iÓm giao dÞch r¶i r¸c trong néi thµnh l¹i hay bÞ ¸ch t¾c giao th«ng, nhng NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc tèt c«ng t¸c Ng©n quü nªn võa ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tiÒn mÆt giao dÞch víi kh¸ch hµng nhÊt lµ d©n c, võa më réng diÖn thu tiÒn mÆt t¹i chç cho mét sè doanh nghiÖp nh C«ng ty bia Hµ Néi, Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long, C«ng ty bia ViÖt Hµ, võa cung øng kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nhu cÇu thu chi cña kh¸ch hµng nhÊt lµ chi x· héi cho c¸c Chi nh¸nh kho b¹c, c¸c trêng §¹i häc ... N¨m 2002,tæng thu 8.457, t¨ng 83% so víi n¨m 2001 tæng chi 4.579 tû,t¨ng 85% so víi n¨m 2001 Qu¸ tr×nh thu chi tiÒn mÆt ®îc chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy tr×nh ra vµo kho, ®iÒu chuyÓn tiÒn, kiÓm tra, kiÓm kª tiÒn mÆt vµ giÊy tê cã gi¸ theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc vµ cña NHNNo&PTNT ViÖt nam nªn lu«n ®¶m b¶o an toµn tiÒn trong kho còng nh trong qu¸ tr×nh ®iÒu chuyÓn, kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng tham « lîi dông quü c«ng.

Trong n¨m, c¸n bé bé ph©n kho quü ®· nªu nhiÒu tÊm g¬ng liªm khiÕt ®· tr¶ 615 mãn tiÒn thõa cho kh¸ch hµng víi sè tiÒn 792 triÖu ®ång, cã mãn tíi 200 triÖu vµ 3 mãn, mçi mãn 100 triÖu ®îc kh¸ch hµng khen ngîi, ®ång thêi víi ®øc tÝnh cÇn cï tû mû vµ thËn träng trong thu chi ®· ph¸t hiÖn 14 triÖu ®ång tiÒn gi¶. 3.5. HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng - ®æi míi c«ng nghÖ: §Ó tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng c«ng nghÖ th«ng tin, hoµn chØnh nèi m¹ng th«ng tin néi bé gi÷a NHNNo&PTNT Hµ néi víi c¸c NHNNo&PTNT QuËn vµ khu vùc nªn viÖc tæng hîp t×nh h×nh còng nh ®iÒu hµnh kinh doanh ®îc thùc hiÖn kÞp thêi. NHNNo&PTNT Hµ néi lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ®îc Tæng gi¸m ®èc NHNNo&PTNT ViÖt nam cho më líp båi dìng nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c ch¬ng tr×nh øng dông, n¨m 2001 NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc 7 líp båi dìng nghiÖp vô vi tÝnh nh : ChÕ ®é chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, thanh to¸n bï trõ, ch¬ng tr×nh dù thu dù chi, mua b¸n ngo¹i tÖ, ®Õn nay 100% c¸n bé kÕ to¸n ®· thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c quy tr×nh nghiÖp vô hiÖn cã cña NHNNo&PTNT ViÖt nam nh giao dÞch thanh to¸n, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, th«ng tin b¸o c¸o, thanh to¸n liªn hµng qua m¹ng m¸y tÝnh, ®èi chiÕu liªn hµng, th«ng tin tÝn dông , qu¶n lý nh©n sù, thanh to¸n quèc tÕ, mäi giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Òu ®îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh. Do yªu cÇu héi nhËp trong khu vùc, nh»m nhanh chãng hiÖn ®¹i c«ng nghÖ ng©n hµng, th¸ng 12 n¨m 2001 NHNNo&PTNT Hµ néi ®· thµnh lËp phßng Vi tÝnh, ®©y lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay phï hîp víi xu thÕ hiÖn ®¹i ho¸ ngµy cµng nhanh chãng vÒ c«ng nghÖ th«ng tin t¹o ®iÒu kiÖn cho NHNNo&PTNT Hµ néi sím hoµ nhËp vµo hÖ thèng Ng©n hµng trong khu vùc vµ thÕ giíi.

3.6. C¸c c«ng t¸c kh¸c:
NHNNo&PTNT Hµ néi lu«n chó träng ®Õn c¸c c«ng t¸c hç trî cho kinh doanh ®ã lµ:

C«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh: NhËn thøc ®îc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc trong n¨m 2002. Ban l·nh ®¹o NHNNo&PTNT Hµ néi ®· x¸c ®Þnh ph¬ng ch©m ho¹t ®éng ®óng ®¾n, ®Æt môc tiªu an toµn , tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lªn hµng ®Çu; tËp trung chÊn chØnh c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng rµ so¸t l¹i c¸c quy tr×nh nghiÖp vô vµ bé m¸y tæ chøc, nh©n sù, c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh lu«n lu«n theo s¸t c¸c diÔn biÕn vÒ nguån vèn, ®Çu t vèn ®Ó tõ ®ã cã sù chØ ®¹o kÞp thêi vÒ l·i suÊt vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. C«ng t¸c kiÓm so¸t: ®îc n©ng cao c¶ vÒ chÊt lîng, kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc ; kiÓm so¸t tõ xa vµ t¹i chç, ®· cã t¸c dông ng¨n ngõa ®îc sím nh÷ng sai sãt vi ph¹m. C«ng t¸c ®µo t¹o: N¨m 2002,NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc ®µo t¹o t¹i chç c¸c nghiÖp vô tÝn dông, kÕ to¸n, vi tÝnh vµ ng©n quü cho ®éi ngò c¸n bé vµo nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn ®¹t kÕt qu¶ tèt. II. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi 1. Thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµI h¹n t¹i Ng©n hµng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.

B¶ng 3: C¬ cÊu cho vay theo thêi h¹n §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 Sè tiÒn Tû träng 1. D nî Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n 2. Doanh sè cho vay Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n 3. Doanh sè thu nî Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n 1787314 1787313 1.836.64 8 1.252.15 4 2.156.31 3 1.605.63 2 (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tû träng d nî tÝn dông trung vµ dµI h¹n trong c¸c n¨m võa qua cã sù t¨ng ®Òu ®Æn c¶ vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè 3.574.62 7 50,01% 49,99% 3.668.28 6 3.761.94 5 1645796 1008714 1985924 1438083 50,07% 49,93% 2.305.58 9 1.887.91 5 57,32% 42,68% 62% 38% 2654510 3.424.00 7 58% 42% 4.193.50 4 54,98% 45,02% 1.235.94 5 959.993 275.952 77,67% 22,33% 1.571.15 0 1.109.26 9 461.881 70,60% 29,40% N¨m 2001 Sè tiÒn Tû träng 2.002.70 9 1.258.54 5 744.164 62,84% 37,16% N¨m 2002 Sè tiÒn Tû träng

tuyÖt ®èi. §IÓm l¹i t×nh h×nh d nî cña Ng©n hµng nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta cã thÓ thÊy nh sau; nÕu nh n¨m 2000 d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n 275.952 triÖu ®ång, chiÕm 22,23% tæng d nî; nhng ®Õn n¨m 2001d nî trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng lµ 461.881, chiÕm 29,40% tæng d nî; ®Õn n¨m 2002 d nî trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng lµ 744.164, chiÕm 37,16% tæng d nî trong Ng©n hµng. Th«ng qua con sè nµy cho ta th©y sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña Ng©n hµng ®èi víi tÝn dông nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng. T¬ng tù nh vËy, doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî còng t¨ng m¹nh mÏ qua c¸c n¨m. N¨m 2000, doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n míi lµ 1008714 triÖu ®ång, chiÕm 38%; ®Õn n¨m 2001 doanh sè cho vay trung vµ dµI h¹n ®¹t 1438083 triÖu ®ång, chiÕm 42%; n¨m 2002 doanh sè cho vay trung vµ dµI h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ1887915 triÖu ®ång, chiÕm 45,02% trong tæng doanh sè cho vay. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. B¶ng 4: C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ. ®¬n ®ång Ngµnh 1.Ngµnh nghiÖp 2.Ngµnh nghiÖp 3.Ngµnh th¬ng m¹i dÞch vô 4.Ngµnh l©m nghiÖp 5.Ngµnh kh¸c Tæng 461.881 744.164 9.238 50.610 2% 10,96% 8.930 10120 1,2% 1,36% n«ng c«ng N¨m 2001 D nî Tû lÖ 338.836 73,36% 0 63.197 0% 13,68% N¨m 2002 D nî Tû lÖ 617.210 82,94% 0 107904 0% 14,50% vÞ: triÖu

(Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi) Tõ sè liÖu trªn ta cã biÓu ®å vÒ d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu d nî ta thÊy Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cho vay hÇu hÕt lµ cho vay s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nã chiÕm kho¶ng 80% tæng d nî cho vay dµi h¹n. TiÕp theo ®ã lµ ngµnh th¬ng m¹i vµ dÞch vô ®øng thø nh× trong tæng d nî cho vay trung dµi h¹n cña Ng©n hµng, sau ®ã lµ ®Õn c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, tiÕp ®Õn lµ ngµnh l©m nghiÖp, ®Æc biÖt ngµnh n«ng nghiÖp cho ®Æc thï cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô vµ mang tÝnh chu kú cao cho nªn d nî cho vay dµi h¹n chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong c¬ cÊu nguån vèn trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng. Cã thÓ nãi cho vay trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi chiÕm tû träng lín lµ do nguyªn nh©n: Ng©n hµng ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã nhiÒu khu c«ng nghiÖp, m«I trêng ®Çu t vµ chÝnh s¸ch ®Çu t th«ng tho¸ng nªn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tÝch cùc ®Çu t, ®æi míi m¸y mãc c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy nhu cÇu nguån vèn trung vµ dµi h¹n lín. §Æc biÖt víi chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cña ChÝnh phñ, vµ chñ tr¬ng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®« cña thµnh phè. Nh vËy, qua ph©n tÝch d nî tÝn dông trung dµi h¹n theo ngµnh kÝnh tÕ cho ta thÊy c¬ cÊu cho vay nµy kh«ng ®îc c©n ®èi, nã tËp trung hÇu hÕt vµo ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i dÞch vô. §iÒu nµy sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt tíi sù ph¸t triÓn l©u dµi cña Ng©n hµng. §Ó chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong t¬ng lai ®¹t hiÖu qu¶ vµ an toµn th× c¬ cÊu d nî ph¶i phong phó ®a d¹ng. §Ó c¬ cÊu d nî trung vµ dµi h¹n ®a d¹ng h¬n, trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn ph¶i quan t©m h¬n n÷a tíi viÖc t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng míi thuéc

c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, ®ång thêi ph¶i lu«n gi÷ mèi quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc cã chÊt lîng tèt. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. B¶ng 5. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ. ®¬n ®ång Ngµnh Quèc doanh N¨m 2001 D nî Tû lÖ 371.516 80,45% N¨m 2002 D nî Tû lÖ 503.407 67,66% vÞ: triÖu

Ngoµi quèc doanh 90.365 19,55% 240.757 32,34% Tæng 461.881 744.164 Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi Trong c¬ cÊu d nî trung vµ dµi h¹n ta thÊy tû träng d nî ë khèi doanh nghiÖp quèc doanh chiÕm mét tû lÖ rÊt cao, tû lÖ nµy lµ 80,45% vµo n¨m 2001, vµ lµ 67,66% vµo n¨m 2002. Trong t¬ng lai tû lÖ nµy cã xu híng gi¶m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ Ng©n hµng ®· chó träng tíi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, tuy nhiªn nã vÉn chiÕm mét tû träng nhá trong tæng d nî. Tû lÖ nµy gi¶m trong n¨m 2002 vµ cßn cã xu híng gi¶m trong c¸c n¨m tiÕp theo. D nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc gi¶m lµ do sè lîng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nhiÒu nªn theo thêi gian, tõ ®ã nhu cÇu vay vèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh rÊt lín. §Æc biÖt víi chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, trong t¬ng lai sè lîng doanh nghiÖp nhµ níc thu hÑp l¹i, chØ thuéc nh÷ng ngµnh kinh tÕ chñ chèt vµ phóc lîi x· héi. Nhu cÇu vay vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh rÊt lín, ®©y lµ mét kho¶ng lÜnh vùc mµ Ng©n hµng ph¶i nhanh chãng chiÕm lÜnh. 2. Ph©n tÝch chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.

Th«ng qua sù ph©n tÝch c¬ cÊu tÝn dông trung vµ dµi h¹n theo c¸c c¸ch kh¸c nhau nh trªn ta ®· phÇn nµo thÊy ®îc chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. Nhng ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông mét c¸ch râ rµng h¬n ta ph¶i dùa vµo mét sè chØ tiªu nh nî qu¸ h¹n, nî qu¸ h¹n khã ®ßi, chØ tiªu quay vßng vèn, chØ tiªu lîi nhuËn. Sau ®©y ta sÏ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®ã ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n. B¶ng 6: Tû lÖ nî qu¸ h¹n ChØ tiªu Tû lÖ nî qu¸ h¹n (%) Lîi nhuËn trung vµ dµi h¹n/ tæng lîi N¨m 2001 2,57 23 N¨m 2002 2,86 34

nhuËn(%) (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi) Vßng quay vèn = thu nî trung vµ dµi h¹n/ d nî trung vµ dµi h¹n b×nh qu©n XÐt chØ tiªu nî qu¸ h¹n: tõ b¶ng trªn ta thÊy tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng rÊt thÊp. N¨m 2001 tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi lµ 2,57%. N¨m 2002 tû lÖ nî qu¸ h¹n nµy lµ 2,86%, t¨ng 0,29%. T¹i sao tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2002 l¹i t¨ng so víi n¨m 2001? Chóng ta ®Òu biÕt . Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Nî qu¸ h¹n / d nî. VËy nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tû lÖ nî qu¸ h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi qua c¸c n¨m l¹i cã xu híng t¨ng? Trong n¨m 2002 nî qu¸ h¹n ph¸t sinh lµ 110471 triÖu ®ång, hÇu hÕt ®Òu lµ chuyÓn nî qu¸ h¹n cña nh÷ng mãn vay tríc ®©y, ®· ®îc gia h¹n nî, gi·n nî nay ®· hÕt thêi h¹n nh C«ng ty th¬ng m¹i Du lÞch vµ dÞch vô hµng kh«ng lµ 14.160 triÖu, C«ng ty kinh doanh vµ s¶n xuÊt vËt t hµng ho¸ 23.415 triÖu ®ång, C«ng ty th¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi 15.552 triÖu ®ång, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c ®Çu t Giao th«ng vËn t¶i 8.584 triÖu ®ång, Tæng c«ng ty X©y dùng No&PTNT Hµ Néi 5.397 triÖu ®ång, Tæng c«ng ty Da giÇy 7.281

triÖu ®ång vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ nµy kh¶ n¨ng thu håi nî gÆp nhiÒu khã kh¨n do lµm ¨n cÇm chõng, thua lç, vËt t ®¶m b¶o cho c¸c mãn vay hÇu hÕt lµ hµng tån ®äng l©u ngµy...vv. Nh vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng tû lÖ nî qu¸ h¹n cña NHNo&PTNT Hµ Néi t¨ng lµ do hÇu hÕt c¸c mãn vay cña nh÷ng n¨m tríc ®©y ®· hÕt thêi h¹n hoÆc ®· gia h¹n nî nhng còng hÕt thêi gian. Doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n. C¨n cø vµo b¶ng 3 ta thÊy doanh sè cho vay n¨m 2000 lµ 1.008.714 triÖu ®ång chiÕm 38% tæng doanh sè cho vay cña Ng©n hµng. Sang n¨m 2001 doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 1.438.083 chiÕm 42% tæng doanh sè cho vay cña Ng©n hµng. Nhng ®Õn n¨m 2002 doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 1.887.915 chiÕm 45,02% tæng doanh sè cho vay. Nh vËy ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc r»ng doanh sè cho vay cña NHNo&PTNT Hµ Néi t¨ng nhanh qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ tû träng cña nã so víi tæng sè cho vay. §iÒu nµy ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng còng nh t¹o ®îc lßng tin tõ kh¸ch hµng vµo Ng©n hµng, doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng cßn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm cho vay cña Ng©n hµng vµ ®îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay cña Ng©n hµng trong tõng thêi kú. D nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n: Còng tõ b¶ng 3 ta cã thÓ thÊy d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHNo&PTNT Hµ Néi nh sau: n¨m 2000 d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 959.993 triÖu ®ång, sang n¨m 2001d nî tÝn dông ®¹t 461. 881 triÖu ®ång, vµ n¨m 2002 lµ 744.164 triÖu ®ång. Nh vËy ta cã thÓ thÊy d nî tÝn dông cña NHNo&PTNT Hµ Néi ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn tû träng, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông cña c¸c dù ¸n ®¹t kÕt qu¶ tèt. ChÝnh chÊt lîng cña c¸c dù ¸n tèt ®· ph¶n ¸nh lîng vèn gi¶i ng©n lµ lín qua c¸c n¨m XÐt chØ tiªu lîi nhuËn: Tõ b¶ng trªn cho ta thÊy cïng víi sù gia t¨ng cña tû lÖ d nî, doanh sè cho vay, doanh sè thu nî trung vµ dµi h¹n

th× tû lÖ lîi nhuËn thu ®îc trong tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng t¨ng c¶ vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi. NÕu nh n¨m 2001 doanh thu tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 247,47 tû ®ång ®¹t 23% so víi tæng lîi nhuËn mµ ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i. N¨m 2002 doanh thu tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 452,87 tû ®ång, chiÕm 34% so víi tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i, t¨ng 83% so víi n¨m 2001. Th«ng qua sè liÖu nµy cho ta thÊy nguån thu tõ cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm mét tû träng lín trong ho¹t ®éng cho vay nãi riªng vµ trong tæng doanh thu cña Ng©n hµng nãi chung. Ng©n hµng cµng t¨ng tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n mµ chÊt lîng c¸c kho¶n tÝn dông nµy tèt th× lîi nhuËn thu ®îc cµng cao v× ®Æc ®iÓm cña cho vay trung vµ dµi h¹n lµ l·i suÊt cao vµ thêi gian dµi. §iÒu nµy ®îc chøng minh th«ng qua viÖc trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y l·i suÊt trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng liªn tôc gi¶m nhng lîi nhuËn thu ®îc vÉn t¨ng. 3. §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Trong nh÷ng n¨m võa qua NHNo&PTNT Hµ Néi cã ®îc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Cïng víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña Ng©n hµng, tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn míi gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung, vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®« nãi riªng. Thø nhÊt, khèi lîng tÝn dông t¨ng trëng hîp lý t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®· gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸ thñ ®« vµ ngµy cµng n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng. Nguån vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· ®îc u tiªn ®Çu t theo chiÒu s©u vµo c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Ng©n hµng ®· cã sù quan t©m tíi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng thùc sù ®· ®i vµo c¸c doanh nghiÖp, gióp c¸c doanh nghiÖp nµy lµm ¨n thùc sù cã hiÖu qu¶ th«ng

qua viÖc ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ho¸ vµ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu biÓu trong sè nµy lµ Nhµ m¸y Thuèc l¸ Th¨ng Long, C«ng ty sø Thanh Tr× ...vv Thø hai, quy m« tÝn dông trung vµ dµi h¹n lín, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn vµ søc canh tranh cña Ng©n hµng trªn thÞ trêng. T¹o niÒm tin còng nh uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Thø ba, c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng cã chÊt lîng ®¶m b¶o. Tuy tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2002 cã cao h¬n n¨m 2001, nhng nã vÉn n»m trong kÕ hoÆch cña Ng©n hµng lµ nî qu¸ h¹n nhá h¬n 70 tû vµ tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng vît qu¸ 3%. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng ®a d¹ng hãa c¸c kho¶n cho v¶y trung vµ dµi h¹n, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, nhê ®ã gi¶m tû lÖ rñi ro vµ t¨ng søc c¹nh tranh còng nh n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn, NHNo&PTNT Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c ®Þnh híng chung vµ quy ®Þnh ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n. §ång thêi Ng©n hµng còng tù ®a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m qu¶n lý chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung. Cô thÓ lµ: - Ng©n hµng lu«n gi÷ v÷ng, cñng cè vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ t vÊn ®èi víi c¸c dù ¸n, ph¬ng ¸n kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi cao, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çu t cã hiÖu qu¶. - Ng©n hµng thêng xuyªn b¸m s¸t, tiÕp cËn c¸c dù ¸n lín thuéc môc tiªu, chiÕn lîc cña ChÝnh phñ, cña c¸c ngµnh ®Ó kÞp thêi phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng nghiªn cøu nh»m t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu phôc vô c«ng t¸c ®Çu t. - §iÒu quan träng trong ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ Ng©n hµng lu«n coi träng c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ ph©n loaÞ kh¸ch hµng, thêng xuyªn tiÕp cËn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó n©ng dÇn khèi lîng ®Çu t trªn c¬ së b¶o ®¶m an toµn vèn.

HiÖn nay Ng©n hµng ®ang cè g¾ng rót ng¾n thêi gian gi¶i quyÕt tõng giao dÞch cô thÓ trªn c¬ së thÈm ®Þnh b¶o ®¶m ®óng chÕ ®é tÝn dông nªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶i ng©n nhanh nhËy, kÞp thêi vèn cho c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn m×nh, Ng©n hµng ®ang ho¹t ®éng trong m«i trêng kinh tÕ, x· héi, ph¸p luËt cha hoµn thiÖn nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3.2 Tån t¹i: qua ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ta nhËn thÊy mÆc dï Ng©n hµng ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nhng vÉn béc lé mét sè yÕu kÐm sau: D nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh¸ cao nhng chØ tËp trung ë c¸c

doanh nghiÖp Nhµ níc (n¨m 2001 lµ 80,45% vµ n¨m 2002 lµ 67,66%) vµ tËp trung chñ yÕu ë ngµnh s¶n xuÊt vµ ngµnh th¬ng m¹i dÞch vô. §©y lµ mét h¹n chÕ cña Ng©n hµng lµm cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh khã cã thÓ huy ®éng vèn tõ Ng©n hµng. H¬n n÷a víi t×nh h×nh hiÖn nay, xu híng më réng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Chñ tr¬ng cña ChÝnh phñ lµ cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, chÝnh ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ t¨ng nhanh c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. V× vËy Ng©n hµng cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a vµo lÜnh vùc nµy v× nã sÏ lµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm tµng trong t¬ng lai. Ph¬ng thøc tÝn dông cha ®a d¹ng, míi chñ yÕu lµ cho vay tõng

lÇn vµ cho vay theo dù ¸n nªn ®· mét phÇn h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp vay vèn. Trong thêi gian tíi cÇn cã c¸c ph¬ng thøc míi. ViÖc ¸p dông Marketing vµo ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi

chung cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Æc biÖt Ng©n hµng cha cã phßng Marketing trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh÷ng n¨m tríc ®©y, vµ nã chØ ®îc thµnh lËp vµo ®Çu n¨m 2003 nhng ®Õn nay vÉn cha ®i vµo ho¹t

®éng. ChÝnh v× phßng Marketing thµnh lËp muén nªn nã ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc qu¶ng b¸ giíi thiÖu vÒ m×nh víi kh¸ch hµng, ®Ó mêi chµo kh¸ch hµng vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng m×nh th«ng qua nh÷ng lîi Ých mµ Ng©n hµng ®em l¹i cho kh¸ch hµng, tõ ®ã kh¸ch hµng tù t×m ®Õn víi Ng©n hµng. Marketing còng lµ yÕu tè lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong khu vùc, vµ nã lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. - §èi víi c¸n bé tÝn dông, Ng©n hµng cha cã h×nh thøc khen thëng thÝch ®¸ng ®Ó khuyÕn khÝch vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh cho vay. C¸n bé tÝn dông lµ ngêi thùc hiÖn mäi nghiÖp vô tÝn dông tõ kh©u ph©n tÝch tÝn dông, cho vay vµ thu nî. §ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh tõ khi quyÕt ®Þnh cho vay ®Õn khi thu håi c¶ gèc lÉn l·i. §iÒu nµy ®ßi hái ngêi c¸n bé tÝn dông ph¶i cã chuyªn m«n cao vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Thùc tÕ mçi c¸n bé ®Òu bÞ xö ph¹t ®èi víi kho¶n nî kh«ng thu håi ®îc mµ cha cã biÖn ph¸p khen thëng khi hä lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n trªn NHNo&PTNT Hµ Néi cßn gÆp mét sè khã kh¨n liªn quan tíi NHNo&PTNT ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ níc, ChÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh liªn quan. §ã lµ c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc cha thùc sù æn ®Þnh vµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cha ®ång bé. 3.3 Nguyªn nh©n dÉn tíi c¸c tån t¹i trªn lµ: Nguyªn nh©n chñ quan Thø nhÊt: Ng©n hµng cßn qu¸ thËn träng ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Ng©n hµng lu«n cho r»ng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ an toµn h¬n c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. An toµn vèn lµ mét ®iÒu rÊt quan träng vµ c¸c Ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt môc tiªu ®ã. Nhng Ng©n hµng còng cÇn ph¶i c©n nh¾c gi÷a sù thËn träng cña m×nh vµ

kÕt qu¶ thu ®îc. VÉn biÕt cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã rñi ro h¬n c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, nhng kh«ng v× vËy mµ Ng©n hµng kh«ng quan t©m tíi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. c¸i c¨n b¶n lµ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n cho vay, ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo møc ®é rñi ro ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®ang cÇn nhu cÇu vèn. Thø hai: tõ phÝa c¸n bé Ng©n hµng. Tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông cßn mét sè h¹n chÕ thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau: - tr×nh ®é ph©n tÝch cña c¸n bé thÈm ®Þnh cha toµn diÖn. Kh¶ n¨ng ph©n tÝch kü thuËt cña dù ¸n vµ ph©n tÝch thÞ trêng cña c¸n bé tÝn dông cßn h¹n chÕ. ViÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n trªn thÞ trêng liªn quan ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh, ®ßi hái kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, dù ®o¸n nh¹y bÐn cña c¸n bé tÝn dông. §©y lµ mét yªu cÇu khã thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé tÝn dông v× phÇn lín kh«ng ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u toµn diÖn lÜnh vùc nµy. - C«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ vay vèn cha ®îc coi träng. Ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n chñ yÕu dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ trªn ph¬ng diÖn kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n nhng nguån sè liÖu, c¬ së ®Ó ph©n tÝch chñ yÕu ®îc lÊy tõ c¸c b¸o c¸o cña ®¬n vÞ vay vèn göi tíi víi ®é tin cËy kh«ng cao, cha ®îc x¸c nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n. Thø ba: Ng©n hµng cha coi träng c«ng t¸c Marrketing Ng©n hµng. C¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng cßn thiÕu vµ cha thêng xuyªn. Ng©n hµng cha cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng, ®«i khi cßn qu¸ tin tëng vµo c¸c kh¸ch hµng quen mµ quªn r»ng nÕu hä lu«n ®îc c¸c Ng©n hµng kh¸c chµo mêi th× Ng©n hµng cã thÓ mÊt kh¸ch. ChÝnh v× vËy Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thêng xuyªn. Nguyªn nh©n kh¸ch quan

Tríc hÕt h·y xem xÐt c¸c nguyªn nh©n tõ phÝa doanh nghiÖp vay vèn. Hiªn nay c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn rÊt cao nhng hä rÊt khã ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chÝ cña Ng©n hµng. Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cha ®îc vay vèn lµ: Kh«ng cã c¸c dù ¸n kh¶ thi: khi ®i vay vèn Ng©n hµng, c¸c

doanh nghiÖp ph¶i cã dù ¸n kh¶ thi ®îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc, th«ng tin ®Çy ®ñ, thÈm ®Þnh vµ ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c. Nhng trong thùc tÕ mét sè doanh nghiÖp kh«ng thÓ x©y dùng dù ¸n ®Çu t trung vµ dµi h¹n. Cã nh÷ng doanh nghiÖp cã ý tëng lµm ¨n lín nhng kh«ng lËp ®îc kÕ hoÆch díi b¶ng biÓu theo yªu cÇu cña Ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông nhiÒu khi ph¶i gióp ®ì ngêi vay, tÝnh to¸n vµ lËp ph¬ng ¸n vay vèn tr¶ nî. V× vËy nÕu tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé tÝn dông yÕu th× chÊt lîng tÝn dông sÏ kh«ng tèt. Doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ vèn tù cã ®Ó tham gia dù ¸n. Theo

quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam th× nÕu lµ dù ¸n ®Çu t míi th× sè vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia dù ¸n lµ 40% tæng vèn ®Çu t, cßn nÕu lµ ®Çu t më réng s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ph¶i cã 10% tæng vèn ®Çu t. §©y lµ mét khã kh¨n ®èi víi rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, v× nguån vèn kinh doanh nhá, chñ yÕu lµ ®i vay. Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp hîp ph¸p. §èi víi c¸c

doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh muèn ®i vay ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o vèn vay, phßng ngõa rñi ro khi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh gÆp khã kh¨n ngoµi dù kiÕn, dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. HiÖn nay chñ yÕu c¸c doanh nghiÖp thÕ chÊp b»ng tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc bÊt ®éng s¶n nhng viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c tµi s¶n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®é chÝnh x¸c thÊp, c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cã liªn quan cßn mét sè chång chÐo vµ m©u thuÉn.

Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn gÆp mét sè khã kh¨n do c¸c yÕu tè kh¸ch quan tõ m«i trêng kinh tÕ vµ ph¸p luËt g©y ra nh: HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông tuy ®· ®îc c¶i thiÖn nhiÒu nhng cha ®ång bé, cha phï hîp víi m«i trêng c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng. Thñ tôc vµ ®iÒu kiÖn cho vay qu¸ rêm rµ, phøc t¹p ®· khiÕn cho Ng©n hµng ph¶i tõ chèi nhiÒu kho¶n cho vay v× kh¸ch hµng kh«ng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. C¸c thñ tôc liªn quan ®Õn vay vèn cha ®Çy ®ñ. C¸c c¬ quan chôi tr¸ch nhiÖm cÊp chøng th së h÷u tµi s¶n vµ qu¶n lý Nhµ níc ®èivíi thÞ trêng bÊt ®éng s¶n cha thùc hiÖn kÞp thêi cÊp giÊy tê së h÷u cho c¸c chñ së h÷u lµm cho viÖc thÕ chÊp vµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp Ng©n hµng khã kh¨n vµ phøc t¹p ®«i khi bÞ ¸ch t¾c. Bªn c¹nh ®ã c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong níc ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi hµng ngo¹i nhËp. ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®ang trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ®æi míi hoµn thiÖn nªn c¸c doanh nghiÖp kh«ng theo kÞp víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch vÜ m« dÉn ®Õn kinh doanh thua lç, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn Ng©n hµng Mét nguyªn nh©n n÷a dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thua lç ®ã lµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t hµng chôc tû ®ång ®Ó nhËp d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nhng do kh«ng ®ñ tr×nh ®é x¸c ®Þnh nªn mua ph¶i d©y truyÒn l¹c hËu hoÆc ®a vµo s¶n xuÊt cha kÞp thu håi vèn th× trªn thÞ trêng ®· trµn ngËp mÆt hµng ®ã víi chÊt lîng cao h¬n trªn thÞ trêng. Sau khi ph©n tÝch vµ ®a ra c¸c ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi cho thÊy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc còng nh nh÷ng tån t¹i cña Ng©n hµng. Víi c¸ch nh×n nhËn chñ quan thiªn vÒ lý thuyÕt, phÇn tiÕp theo cña bµi viÕt xin ®a ra gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi.

Ch¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 1. Ph¬ng híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña

NHNo&PTNT Hµ Néi. §Ó t¹o m«i trêng gióp cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t huy n¨ng lùc c¹nh tranh theo ®Þnh híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, ®Ó thùc hiÖn mét trong nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®Õn n¨m 2004 lµ: “ViÖc më réng tÝn dông ph¶i ®i ®«i víi n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®¶m b¶o an toµn vèn vµ t¨ng trëng”. Chi nh¸nh tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c cho vay trung vµ dµi h¹n cã chÊt lîng cao. ChiÕn lîc nµy còng dùa trªn quan ®iÓm “®Çu t chiÒu s©u cho doanh nghiÖp còng chÝnh lµ ®Çu t cho t¬ng lai cu¶ Ng©n hµng. Ng©n hµng sÏ chó träng cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, u tiÒn cho vay c¸c doanh nghiÖp nhµ níc trªn ®Þa bµn ®Ó ®¶m b¶o vai trß chñ ®¹o cña doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ. Môc tiªu cô thÓ cña Ng©n hµng trong n¨m 2003 lµ: “ – d nî cuèi n¨m ®¹t 2.600 tû ®ång t¨ng 30% so víi n¨m 2002 d nî ng¾n h¹n ®¹t 1600 tû ®ång chiÕm 61,5 % tæng d nî, t¨ng 27,1% so víi n¨m 2002 d nî trung vµ dµi h¹n lµ1000 tû ®ång, chiÕm 38,5% tæng d nî, t¨ng 34% so víi n¨m 2002 nî qu¸ h¹n khèng chÕ ë møc 70 tû ®ång ®¶m b¶o tû lÖ < 3% tæng d nî trÝch rñi ro n¨m 2003 tõ 60 – 65 tû ®Ó xö lý rñi ro c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ nî tiÒm Èn rñi ro, phÊn ®Êu hÕt n¨m 2003 NHNo&PTNT Hµ Néi kh«ng cßn nî qu¸ h¹n khã thu vµ nî tiÒm Èn rñi ro.

-

Xö lý rñi ro c¶ n¨m phÊn ®Êu sö lý 55 tû ®ång Thu nî rñi ro phÊn ®Êu ®¹t 50 tû ®ång trªn c¬ së sö lý tµi s¶n cña mét sè ®¬n vÞ

-

Mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 120 triÖu USD t¨ng 12 triÖu USD so víi n¨m 2002

-

Tû lÖ thu l·i ®¹t > 95% l·i ph¶i thu.”

2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi 2.1 C¶i tiÕn, ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu, lo¹i h×nh cho vay trung vµ dµi h¹n Muèn ph¸t triÓn vµ thu hót ®îc kh¸ch hµng, Ng©n hµng ph¶i cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i kh¸ch hµng còng lµm gi¶m rñi ro cho ho¹t ®éng Ng©n hµng. V× vËy trong thêi gian tíi chiÕn lîc s¶n phÈm cña NHNo&PTNT Hµ Néi cÇn híng tíi nh÷ng néi dung sau: -Lu«n c¶i tiÕn vµ ®æi míi c¸c h×nh thøc cho vay, ®Çu t cho phï hîp víi qu¸ tr×nh biÕn ®æi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña ngêi vay còng nh nÒn kinh tÕ, ®Ó thu hót kh¸ch hµng, ngoµi c¸c h×nh thøc cho vay cña Ng©n hµng, hä cÇn ®a d¹ng ho¸ vµ më réng c¸c h×nh thøc cho vay. -Më réng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n trªn c¬ së ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn, ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông b»ng c¸ch kho¸n triÖt ®Ó cho c¸n bé tÝn dông vÒ sè lîng kh¸ch hµng vµ sè d nî. NhÊt lµ trong lÜnh vùc cho vay ngoµi quèc doanh, Ng©n hµng cßn qu¸ dÌ giÆt trong cho vay. -§æi míi quan ®iÓm chÝnh s¸ch vµ c¬ cÊu cho vay phï hîp víi nÒn kinh tÕ. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Çu t cho vay phï hîp víi sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng vµ ChÝnh phñ. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn cho vay theo híng t¨ng tû träng c¸c ngµnh s¶n xuÊt mòi nhän chñ lùc cña nÒn kinh tÕ. Trong thêi

gian tíi Ng©n hµng cÇn t×m ®Õn nh÷ng kh¸ch hµng thuéc ngµnh n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, ®ång thêi khi cho vay u tiªn cho c¸c dù ¸n sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã t¸c ®éng tèt tíi m«i trêng, cã ¶nh hëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña thµnh phè, cña ®Êt níc, gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. - §a d¹ng ho¸ lo¹i tiÒn cho vay; hiÖn nay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ më, c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay ngo¹i tÖ rÊt lín ®Ó nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y truyÒn s¶n xuÊt. V× vËy hä rÊt cÇn vay b»ng ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n víi ®èi t¸c. Do vËy Ng©n hµng cÇn ®¸p øng nhu cÇu nµy ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi. Ngoµi nhu cÇu vay b»ng ngo¹i tÖ b»ng USD, Ng©n hµng cÇn ®¸p øng c¸c lo¹i tiÒn kh¸c nh EURO, YEN.... 2.2 Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kh¸ch hµng vµ më réng tÝn dông. Cã thÓ nãi chiÕn lîc kh¸ch hµng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña mçi Ng©n hµng. V× vËy viÖc ®Æt ra chiÕn lîc kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng. HiÖn nay trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã h¬n 60 Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô tiÒn tÖ, do ®ã sù c¹nh tranh xÈy ra lµ tÊt yÕu. Kh¸ch hµng lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®¶m b¶o cho thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. V× vËy chiÕn lîc kh¸ch hµng cÇn ®îc x©y dùng trªn quan ®iÓm hîp t¸c kinh doanh ngµy cµng s©u réng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së lîi Ých tríc m¾t vµ l©u dµi. X¸c ®Þnh b¹n hµng chiÕn lîc l©u dµi vµ kh¼ng ®Þnh b¹n hµng tríc mÆt ®Ó cã quan hÖ ngµy cµng chÆt chÏ h¬n víi c¸c kh¸ch hµng nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã Ng©n hµng tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc: Ng©n hµng cÇn ®i s©u n¾m t×nh h×nh s¾p xÕp l¹i c¸c doanh

nghiÖp Nhµ níc trªn ®Þa bµn nh cæ phÇn ho¸, gi¶i thÓ, s¸t nhËp...vv ®Ó xem xÐt ®Þnh híng ®Çu t, ®Çu t vµo doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµm ¨n tèt ®¶m b¶o thñ tôc.

-

Më réng ®ång tµi trî c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ víi c¸c Ng©n hµng

b¹n ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro vµ t¨ng trëng tÝn dông, chuyÓn dÇn sang ®Çu t trung vµ dµi h¹n, c¸c dù ¸n ®ång tµi trî ®Ó chia xÎ rñi ro. S¸u th¸ng mét lÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo nh÷ng tiªu thøc cô thÓ cña Ng©n hµng No&PTNT ViÖt Nam, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®óng thùc chÊt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi tõng nhãm kh¸ch hµng. Më réng vµ chó träng ®Çu t cho vay doanh nghiÖp ngoµi quèc

doanh, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n t nh©n c¸ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn, më réng cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c c¬ quan lµm ¨n cã hiÖu qu¶, thu nhËp æn ®Þnh “phÊn ®Êu t¨ng d nî cho vay ngoµi quèc doanh lªn 50%”, ®¶m b¶o an toµn vèn, ¸p dông linh ho¹t c¬ chÕ l·i xuÊt cho vay vµ phÝ b¶o l·nh. 2.3 N©ng cao chÊt lîng tÝn dông trªn c¬ së n©n cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông, h¹n chÕ nî qu¸ h¹n ph¸t sinh, míi b»ng c¸c biÖn ph¸p nh h¹n chÕ vµ dÉn ®Õn viÖc ®Çu t c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ trªn c¬ së thÈm ®Þnh ch¾c ch¾n c¸c mãn vay ph¸t sinh, thêng xuyªn kiÓm tra kiÓm so¸t tríc trong vµ sau khi vay. Mãn vay ph¶i kiÓm so¸t nhiÒu lÇn ®Ó n¾m t×nh h×nh biÕn ®éng tiÒn hµng vµ cã híng thu nî sö lý kÞp thêi khi cã chiÒu híng sÊu. Muèn h¹n chÕ rñi ro, n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, th× NHNo&PTNT Hµ Néi ph¶i thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vµ quy tr×nh cho vay theo ®óng v¨n b¶n chÕ ®é tÝn dông cña ngµnh còng híng dÊn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, vµ c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ phßng ngõa rñi ro tÝn dông. Bªn c¹nh ®ã Ng©n hµng ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh cho mçi dù ¸n. NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy th× rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay sÏ h¹n chÕ ®i nhiÒu. §Ó lµm tèt

c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung sau ®©y: - Ph¶i n©ng cao chÊt lîng thu thËp vµ xö lý th«ng tÝn. C¸c th«ng tin ph¶i ®îc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c kü cµng tríc khi ph©n tÝch. Muèn vËy th«ng tin ph¶i ®îc lÊy tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu. HiÖn nay c¸c nguån th«ng tin cã thÓ thu thËp lµ tõ chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp vay vèn, tõ hå s¬ lu tr÷ cña Ng©n hµng, tõ c¸c b¹n hµng cña chÝnh doanh nghiÖp, tõ trung t©m th«ng tin cña Ng©n hµng Nhµ níc hoÆc tõ th«ng tin ®¹i chóng...vv. Nãi chung nguån th«ng tin cã thÓ ®îc lÊy tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nhng ®Ó cã thÓ thu thËp lîng th«ng tin nhiÒu, nhanh, víi tèc ®é cao th× Ng©n hµng ph¶i thu thËp th«ng tin mét c¸ch thêng xuyªn. §ång thêi Ng©n hµng nªn cã mét bé phËn chuyªn thu thËp th«ng tin ®Ó lîng th«ng tin ®îc cËp nhËt hµng ngµy ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Sau ®ã míi tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ lu tr÷, khi nµo cÇn cã thÓ cã ®îc ngay. -Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh lËp phßng hoÆc nhãm chuyªn tr¸ch thÈm ®Þnh dù ¸n. §Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ cao, Ng©n hµng cã thÓ quy ®Þnh ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã sè vèn lín h¬n mét møc nµo ®ã th× ph¶i cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch thÈm ®Þnh, nh vËy c«ng viÖc thÈm ®Þnh sÏ toµn diÖn h¬n vµ bao qu¸t h¬n. -N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh cho c¸c c¸n bé tÝn dông; cÇn thêng xuyªn më c¸c líp båi dìng vµ n©ng cao chÊt lîng cho c¸c c¸n bé tÝn dông, më c¸c kho¸ häc ®Ó phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ®îc ban hµnh cña ngµnh còng nh cña c¸c lÜnh vùc cho vay. §Æc biÖt c¸c v¨n b¶n híng dÉn vÒ h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. - N©ng cao h¬n n÷a trong viÖc chØ ®¹o theo chuyªn ®Ò kinh doanh ®èi víi c¸c Ng©n hµng quËn nh»m ®¶m b¶o tËp trung thèng nhÊt nhng vÉn ph¸t huy quyÒn tù chñ cña c¸c quËn, tæ chØ ®¹o Ng©n hµng quËn cÇn b¸m s¸t h¬n n÷a Ng©n hµng quËn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh nhanh chãng c¸c mãn vay vît quyÒn

ph¸n quyÕt khi Ng©n hµng quËn ph¸t sinh nh»m ®¶m b¶o t¨ng trëng rÝn dïng ®i ®«i víi chÊt lîng tÝn dông an toµn vèn trªn tßan thµnh phè. 2.4 T¨ng cêng kiÓm tra tÝn dông. Sau khi ph¸t tiÒn vay xong, Ng©n hµng thêng chØ chó ý xem nguån tr¶ nî tõ ®©u. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm v× Ng©n hµng sÏ kh«ng n¾m b¾t ®îc thêi ®iÓm khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu gÆp trôc trÆc trong kinh doanh, ®Õn khi ph¸t hiÖn ®· qu¸ muén. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm n¶y sinh nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi. Do vËy Ng©n hµng lu«n ph¶i ®¶m b¶o n¾m ch¾c ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng vay vèn còng nh n¾m ch¾c ®îc c¸c kho¶n cho vay ra ®ang sö dông thÕ nµo. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù an toµn vµ hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n cho vay. Ng©n hµng nªn yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh kÌm víi sè tiÒn tr¶ nî ®Þnh kú. C¸c kho¶n nî gèc lín tríc khi ®Õn h¹n Ng©n hµng cÇn cã sù nh¾c nhë xem liÖu kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ nî ®óng h¹n kh«ng. NÕu ph¸t hiÖn kh«ng kh¶ n¨ng tr¶ nî th× Ng©n hµng ®iÒu tra ngay vµ ®a ra c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi. Bªn c¹nh viÖc kiÓm tra kh¸ch hµng, Ng©n hµng cÇn ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé mét c¸ch thêng xuyªn, nghiªm tóc dùa trªn quan ®iÓm phßng chèng sai sãt lµ chñ yÕu. Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn kiÓm tra viÖc lËp hå s¬ tÝn dông ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, kiÓm tra thêi h¹n cho vay, thêi h¹n gia h¹n nî...vv ®Ó ch¾c ch¾n r»ng ho¹t ®éng tÝn dông ®· ®îc b¶o ®¶m vÒ mÆt néi bé. 2.5 N©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông. Muèn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ã lµ c¸n bé tÝn dông. Ngêi c¸n bé tÝn dông lµ ngêi am hiÒu kh¸ch hµng, hiÓu biÕt s©u s¾c thùc lùc tµi chÝnh còng nh tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, c¸n bé tÝn dông ph¶i cã vèn hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ thÞ trêng vµ lÜnh vùc chuyªn m«n mµ kh¸ch hµng cña m×nh ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh v× nã liªn quan gi¸n

tiÕp tíi chÊt lîng mãn vay. Ng©n hµng nªn ph©n chia mçi c¸n bé tÝn dông phô tr¸ch mét m¶ng cho vay nhÊt ®Þnh ®îc chia theo ngµnh. Tuú theo tr×nh ®é, n¨ng lùc cña tõng ngêi ®Ó ban l·nh ®¹o ph©n c«ng c«ng viÖc cho phï hîp. ViÖc chuyªn m«n ho¸ nh vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tÝn dông dÔ dµng gi¸m s¸t, s¸t c¸nh cïng kh¸ch hµng trong vÊn ®Ò qu¶n lý vèn. Bªn c¹nh ®ã ph¶i chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé ®ang lµm viÖc cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vÒ nhiÒu mÆt nh thÈm ®Þnh ®Õn h¹n cho vay, c¸c v¨n b¶n chÕ ®é cña ngµnh vµ ngoµi ngµnh liªn quan ®Õn lÜnh vùc tÝn dông, kiÕn thøc thÞ trêng liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Çu t. Tæ chøc nh÷ng buæi trao ®æi vÒ nghiÖp vô thêng xuyªn cho c¸n bé ®Ó häc hái kinh nghiÖp lÉn nhau. Giao cho c¸n bé cò kÌm cÆp c¸n bé míi vµ chÊn chØnh l¹i n¬i lµm viÖc cho gän gµng, s¹ch ®Ñp. Rµ so¸t l¹i ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ®Ó ®iÒu ®éng vµ bæ sung c¸n bé cho phï hîp vµ ®¸p øng ®îc nhiÖm vô kinh doanh trong giai ®o¹n míi. §µo t¹o c¸n bé cã chuyªn m«n nghiÖp vô vµ sö dông vi tÝnh nh»m ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng nghÖ míi khi ®a tr¬ng tr×nh WB vµo ¸p dông t¹i Ng©n hµng. 2.5. Ng¨n ngõa vµ xö lý nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n. Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng th× rñi ro tÝn dông lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nhng quan träng lµ lµm c¸ch nµo ®Ó Ng©n hµng gi¶m thiÓu rñi ro, ®ång thêi kh«ng ®Èy kh¸ch hµng m×nh ®Õn chç ph¸ s¶n. §Æc biÖt hiÖn nay, mét kho¶n vay cña kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc th× c¶ vèn vµ l·i trong tæng sè vèn vay cña kh¸ch hµng ®Òu ®îc chuyÓn thµnh nî qu¸ h¹n. V× vËy cïng víi ho¹t ®éng cho vay Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c, gióp ®ì kh¸ch hµng ®Ó gi¶m thÊp thiÖt h¹i cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ®ã lµ: - C¬ cÊu l¹i c¸c kho¶n nî; ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c mãn nî qu¸ h¹n, nî tiÒm Èn rñi ro vµ nî ®· ®îc sö lý rñi ro ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng thu håi th«ng qua ph©n tÝch nî cã ®¶m b¶o, kh«ng cã ®¶m b¶o,

thùc tr¹ng tµi s¶n thÕ chÊp cã thÓ sö lý thu håi nî, ph¬ng ¸n sö lý vµ vËn dông c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch cña c¸c ban ngµnh liªn quan trong viÖc sö lý nî tån ®äng. - Trong mét sè ®iÒu kiÖn Ng©n hµng cã thÓ t¨ng thªm vèn vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Theo c¸ch nµy cã thÓ lµm t¨ng rñi ro tÝn dông ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Nhng xÐt vÒ l©u dµi, nÕu chóng ta thÊy doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng duy tr× ph¸t triÓn kinh doanh, ®ång thêi hä vÉn cã tinh thÇn hîp t¸c vµ cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî th× Ng©n hµng bá vèn thªm gióp ®ì doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ lµ c¸ch thu håi vèn tèt nhÊt. §©y còng lµ c¸ch cã lîi cho c¶ hai bªn, võa gióp doanh nghiÖp tho¸t khái c¶nh khã kh¨n võa gióp Ng©n hµng thu ®îc nî. - Ngoµi ra, ®èi víi nh÷ng kho¶n cho vay khã ®ßi th× Ng©n hµng cÇn cã quan hÖ chÆt chÏ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan trong viÖc thu nî, xö lý nî, xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay. 2.6. Thµnh lËp vµ ®a vµo ho¹t ®éng phßng Marketing HiÖn nay, vµo ®Çu n¨m 2003, NHNo&PTNT thµnh phè Hµ néi míi thµnh lËp ®îc phßng Marketing, nhng ®Ó cho nã ®i vµo ho¹t ®éng ch¾c ch¾n ph¶i mÊt mét thêi gian kh¸ dµi n÷a. Sù chËm trÔ ®ã cã thÓ lý gi¶i lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: do sù chËm trÔ trong viÖc chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, do thiÕu hôt nh©n viªn lµm viÖc trong lÜnh vùc Marketing, do sù ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng møc vai trß cña Marketing trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× vai trß cña Marketing lµ rÊt quan träng trong viÖc qu¶n b¸ vµ giíi thiÖu vÒ m×nh còng nh h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp trong con m¾t ngêi tiªu dïng. Kh«ng ai phñ nhËn vai trß cña Marketing trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.ChÝnh Marrketing ®· gióp kh¸ch hµng hiÓu biÕt h¬n vÒ Ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô mµ

Ng©n hµng cung cÊp, nã lµm cÇu lèi gióp Ng©n hµng ®Õn gÇn víi kh¸ch hµng h¬n. Do vËy sù h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña phßng Marketing cña NHNo&PTNT Hµ Néi lµ rÊt cÇn thiÕt, gióp Ng©n hµng qu¶ng b¸ ®îc h×nh ¶nh cña m×nh trªn thÞ trêng vµ t vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng ®iÒu thùc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh vay vèn vµ sö dông nguån vèn ®· vay. 3. Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. 3.1 KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNT ViÖt Nam. Ng©n hµng No&PTNT ViÖt Nam cÇn cã c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é híng dÉn ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nghiÖp vô tÝn dông ®Ó lµm c¬ së vµ c¨n cø cho c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o an toµn tÝn dông. §ång thêi quy tr×nh tÝn dông ph¶i ®îc gi¶m bít, thuËn tiÖn cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. C¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cÇn ®îc tæ chøc hµng n¨m vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt, vÒ kü thuËt thÈm ®Þnh, vÒ Marketing...vv. TiÕp tôc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé Ng©n hµng mµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé tÝn dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông nãi riªng. 3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ níc . VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. Nh×n chung hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy cña Ng©n hµng Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng tÝn dông ®· cã nhiÒu ®iÓm míi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i, th¸o gì phÇn nµo khã kh¨n, víng m¾c cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n, cho vay vµ xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu nî.ViÖc kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nãi trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i më réng ho¹t ®éng tÝn dông cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm chi phÝ. Tuy nhiªn, mét sè ®Þnh trong c¸c v¨n

b¶n ph¸p luËt vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay vµ quy chÕ cho vay vÉn cha s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ cha phï hîp víi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh. Ng©n hµng Nhµ Níc cÇn nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, thèng nhÊt còng nh tÝnh ph¸p lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tÝn dông t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn c¬ chÕ tÝn dông cßn qu¸ nhiÒu, ngoµi c¬ chÕ cho vay cña Ng©n hµng Nhµ níc cßn nhiÒu c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh, th«ng t, chØ thÞ cña c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan chØ ®¹o cho tõng ngµnh nghÒ nh: Nu«i trång thuû s¶n , l©m nghiÖp, mÝa ®êng,..vv. Mçi ngµnh nghÒ ®îc thªm bít mét sè ®iÒu kiÖn nªn khi thùc hiÖn cho vay ph¶i tham chiÕu nhiÒu lo¹i v¨n b¶n. §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc cã biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt nh»m ®¸p øng ho¹t ®éng tÝn dông thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, nhanh chãng, an toµn. 3.3 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vµ c¸c bé nganh cã liªn quan Muèn ph¸t triÓn c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n th× mét yªu cÇu ®Æt ra trong thêi gian tíi lµ ph¶i t¹o lËp ®îc m«i trêng kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Çy ®ñ vµ ®ång bé ®Ó hç trî ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ theo híng: -T¨ng cêng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ b»ng c¸ch cÊp vèn lu ®éng bæ sung cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, nhÊt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá. - ChÊn chØnh viÖc chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc kiÓm tra buéc c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®óng theo Ph¸p lÖnh H¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thèng kª, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, trung thùc vµ kÞp thêi. Nh»m gióp cho c¸c Ng©n hµng cã ®îc c¸c th«ng tin tµi chÝnh ®Ó ph©n tÝch tÝn dông ®îc chÝnh x¸c.

- Nhµ níc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nghiªm ngÆt vÒ xuÊt nhËp khÈu. Tríc hÕt ph¶i ®¶m b¶o c©n ®èi, tr¸nh cho nhËp trµn lan hoÆc qu¸ h¹n chÕ g©y ra nh÷ng biÕn ®éng thÞ trêng. §ång thêi, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ph¶i mang tÝnh æn ®Þnh l©u dµi, tr¸nh t×nh tr¹ng khi vèn tÝn dông ®· ®Çu t cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, cha kÞp thu håi th× l¹i cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch, khiÕn nî cña Ng©n hµng kh«ng thu håi ®îc. -CÇn chÊn chØnh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt dù ¸n theo híng n©ng cao tr¸ch nhiÖm h¬n n÷a ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c dù ¸n ®îc duyÖt thiÕu c¨n cø khoa häc, kh«ng thùc tiÔn nªn kh«ng ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, ho¹t ®éng bÞ ®×nh ®èn, l·ng phÝ hµng ngµn tû ®ång, n¬ Ng©n hµng kh«ng tr¶ ®îc. Nhµ níc ph¶i t«n träng quyÒn ®éc lËp tù chñ trong kinh doanh cña Ng©n hµng, t¹o m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. Vèn tù cã cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc cßn qu¸ nhá so víi quy m« ho¹t ®éng ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng còng nh nÒn kinh tÕ. Nhµ níc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy.

KÕt luËn Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña Ng©n hµng mµ mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng, Ng©n hµng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®îc ho¹t ®éng cña m×nh võa an toµn võa hiÖu qu¶. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh«ng chØ lµ mong muèn cña riªng NHNo&PTNT Hµ Néi mµ cßn lµ cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam nãi chung vµ còng lµ mong muèn cña §¶ng vµ Nhµ níc ta hiÖn nay. Víi suy nghÜ ®ã, em chän ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi” ®Ó phÇn nµo ®¸p øng mong muèn nµy. Qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi., em nhËn thÊy tÇm quan träng cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong c«ng cuéc ®æi míi. Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· thÓ hiÖn vai trß quan träng cña nã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, víi b¶n th©n cña ng©n hµng còng nh toµn bé nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc th× NHNo&PTNT Hµ Néi. còng cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ph¶i lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã còng rÊt cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó t¹o ra mét hµnh lang v÷ng ch¾c cho Ng©n hµng ph¸t huy cã hiÖu qu¶.

Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi c¸c n¨m 2000 ®Õn 2002 - Ng©n hµng th¬ng m¹i. EWARD WREED,EWARD KGILL

- TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ trêng tµi chÝnh FREDERIC S.MISHKIN - NghiÖp vô ng©n ng©n hµng hiÖn ®¹i DAVID COX - Kinh tÕ häc DAVID BEGG - Gi¸o tr×nh “Qu¶n trÞ ng©n hµng th¬ng m¹i “ Khoa NHTC - NghiÖp vô ng©n hµng th¬ng m¹i Lª V¨n TÒ - LuËt ng©n ng©n hµng nhµ níc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful