Mẫu 10 - KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………
Đảng uỷ…………………………………………………

Tôi tên là:………………….……………………Sinh ngày ……. tháng ……… năm ………
Quê quán:………………………………………………………………………….……………
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………….…………
Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ……, tại chi bộ…………………….…….
………………………Hiện công tác và sinh hoạt tại Chi bộ…………………………………..…
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng
viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm:…… ………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….………………………
Khuyết điểm:
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………….………………………

………………… ……………………………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tôi nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức.………………… ………………………………………………………………………………. xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.…………………… …………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………. Hải Phòng.……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………. Đề nghị Chi bộ xét.……………………… Biện pháp khắc phục khuyết điểm: ………………………………………………. báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.……………………… ………………………………………………………………………………. ngày … tháng ….…………………… ……………………………………………………………………………. năm 200…….…………………… ………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………. ghi rõ họ và tên) .……………………… ………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên.………………… ………………………………………………………………………………. Người tự kiểm điểm (Ký...…………………… ……………………………………………………………………………….

…………… ………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………. tháng ….…………… Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị. năm ….…………… …………………………………………………………………………………………..…………… Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:……………………………… ………………………………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………….…………………………… …………………………………………………………………………………………... Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình. ghi rõ họ và tên) . Ngày …. ngày ….…………… ………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………. tháng …… năm ……..…………… ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. tháng …… năm ……… Chức vụ hiện nay : ……………………………….được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị …………………………. Tôi tên là: ……………………………… Sinh ngày …….…… trở thành đảng viên chính thức. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Vào đảng ngày …. đề nghị công nhận đồng chí……………. tháng ……năm ……… Chính thức ngày …..…………… ………………………………………………………………………………………….…………… ………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………. tháng … năm…... nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau: Ưu điểm:.KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN NHẬN XÉT Đảng viên dự bị Kính gửi: Chi uỷ ………………………………………………………………. tôi đề nghị Chi bộ xét. Hải Phòng.…………… …………………………………………………………………………………………. Đảng viên được phân công giúp đỡ (Ký.. Đang sinh hoạt tại chi bộ:…………………………….Mẫu 11 .….

với lý do …………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. tháng …… năm 200…. Tên chi uỷ nơi cư trú: …………………………………… .…………………………………………… T/M CHI UỶ Bí thư . ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị………………………. lối sống . …………. TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc Và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị Căn cứ ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị…………………………………… Tên tổ chức đoàn thể nơi làm việc…………………………………………………….. đạo đức...…………….%). năng lực công tác.. có …………… đồng chí. %) Số không tán thành …… đồng chí (….KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: ……………. tổng số ……….…………………………………………………. Ngày ……. trong tổng số ………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……. thực hiện nhiệm vụ đảng viên) Ưu điểm……. quan hệ quần chúng.` ĐẢNG BỘ: ………… Mẫu số 12 . khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị. …………………………………………………………………….. Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau: Nhưng ưu.. trở thành đảng viên chính thức là …… đồng chí.……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Nhược điểm: . đồng chí..

trong đó chính thức ………. quan hệ quần chúng) Ưu điểm:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… .. Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………………………………………….đồng chí. trong đó chính thức …. trở thành đảng viên chính thức. chi bộ ………………………. đồng chí. lối sống. năm ….. * Số……-NQ/CB NGHỊ QUYẾT Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Căn cứ Điều 5. năm…….. Lý do văng mặt ……………………………………………………… Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………. Ngày …… tháng ……. chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị…………………………………như sau: Những ưu khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị... đảng viên. đảng viên.. năng lực công tác. đảng viên.. ……………. đã họp để xét. trong đó chính thức …. Có mặt …. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. dự bị …… đồng chí. tháng ……. chức vụ……………………………. Ngày …….. dự bị …đồng chí. đồng chí. đạo đức.đồng chí.. đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………….KNĐ ĐẢNG BỘ: ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: ……………..Mẫu số 12 . . Vắng mặt …. Tổng số đảng viên của chi bộ:………. dự bị …. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận.

đồng chí (………%) với lý do : ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Chi bộ báo cáo Đảng uỷ …………………………………. xét. Nơi nhận: . T/M CHI BỘ BÍ THƯ (ký.Lưu chi bộ.. đề nghị công nhận đảng viên dự bị…………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.Khuyết điểm:……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên. thành đảng viên chính thức là …….%) so với tổng số đảng viên chính thức... Số đảng viên chính thức không tán thành……………. đồng chí (đạt …. số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ………………………………. ghi rõ họ tên) .Đảng uỷ ………… (để b/c) .

. Ngày …… tháng …….Mẫu 14 .%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành ……. Ngày …….. năng lực công tác. chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị…………………………………. vắng mặt …… đ/c Lý do vắng mặt …………………………………………………………………………………. tháng ……. BÁO CÁO Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Căn cứ Điều 5. năm ….KNĐ ĐẢNG BỘ: ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ: ……………. …………………………………………………………………………………………………. quan hệ quần chúng) …………………………………………………………………………………………………. Tổng số uỷ viên BCH: ………. đã họp để xét.. năm 200….. có mặt: ………… đ/c... xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của …… đồng chí (đạt …. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. đạo đức. Chủ trì hội nghị : Đồng chí ………………. Số : …… -BC/ĐU ……………. lối sống. ………………………………………………………………………………………………….. Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị như sau: Những ưu khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị. đ/c... đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………….. đồng chí (………%) với lý do ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . chức vụ……………………………… Thư ký hội nghị : Đồng chí……………………………………………………………… Sau khi nghe báo cáo và thảo luận. Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên. Ban Chấp hành Đảng đảng bộ bộ phận…… ………………………. trở thành đảng viên chính thức.

xét đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị ……………………………………trở thành đảng viên chính thức.Đảng uỷ bộ phận …………………………………………………. Nơi nhận: .. (để b/c) ..Đảng ủy …………….Lưu. báo cáo Đảng uỷ cơ sở …………………………………………. T/M ĐẢNG ỦY (ký và ghi rõ họ tên) .

.. Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị……………………………………………. .. lối sống....... NGHỊ QUYẾT Đề nghị công nhận đảng viên chính thức Kính gửi : Ban Thường vụ .. ghi rõ họ và tên) ... năm 200….. Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ………………… đã họp để xét. vắng mặt …… đ/c Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………….. đồng chí (đạt …........... năng lực công tác..... Chủ trì hội nghị : đồng chí ………………………. đạo đức...... tháng ……..... trở thành đảng viên chính thức....Lưu...... có mặt: ………… đ/c.... Đảng ủy nhận thấy đảng viên dự bị………………………….đ/c.... như sau: Những ưu............ Số: …… NQ/ĐU …………................Mẫu 15 ............. ……………….... Ngày ……. quyết định công nhận đảng viên dự bị …………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.......%) so với tổng số cấp uỷ viên.... thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên..... Nơi nhận: ..... năm …. Số không tán thành …………đồng chí (………%) với lý do........ Thư ký hội nghị : đồng chí ……………………………………………………………… Sau khi nghe báo cáo và thảo luận. Tổng số uỷ viên BCH: ………....Ban Thường vụ ……. quan hệ quần chúng....KNĐ ĐẢNG BỘ: ……………………….. xứng đáng được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của …….....(để b/c) ........ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG UỶ ……... xét....... Ngày …… tháng ……. đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………….......... khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị...... chức vụ………………………. Đảng uỷ……………………………………………………………… đề nghị Ban Thường vụ …………………………………………... T/M ĐẢNG ỦY (ký.....

.. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….tại Chi bộ…………………………thuộc Đảng bộ……………………………… ………………………………………………………………………………………………… Mong được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy địa phương. Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy. đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Thực hiện Qui định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”..……. ………………………………………………………………………………………………………. . ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... ngày kết nạp …………….tháng……năm 200… “V/v nhận xét đảng viên dự bị sinh hoạt đảng Và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” Kính gửi: …………………………………………………………………………….ĐẢNG BỘ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ………………………… Số:………-CV/CB ….cho ý kiến nhận xét về việc tham gia sinh hoạt đảng theo Quy định số 76-QĐ/TW nêu trên của đồng chí………………………………năm sinh…….. thị trấn)……………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Cấp ủy nơi đảng viên dự bị đang công tác trân trọng đề nghị Chi ủy.ngày……. T/M CẤP ỦY BÍ THƯ Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Đảng ủy Phường (xã.

năm …. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….tháng…. T/M ĐẢNG ỦY T/M CHI BỘ . ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Hải Phòng. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ngày ……. ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Khuyết điểm:……………………………………………………………………………….năm …. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….tháng…. ………………………………………………………………………………………………………. biên bản được Hội nghị thông qua.. địa điểm:……………………………………………………………. Thư ký Hội nghị : ………………………………… Thành phần : ……………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ... các đồng chí đoàn viên Coogn đoàn góp ý tham gia. chức vụ : ………………………………….cùng ngày.. Tổ Công đoàn…………………………tổ chức họp lấy ý kiến nhận xét đối với đảng viên dự bị………………………….Tự do . ……………………………………………………………………………………………………….. Sau khi đ/c Tổ trưởng Công đoàn trình bầy nội dung cuộc họp. ngày ….Hạnh phúc Hải Phòng. ngày …… tháng … năm …… BIÊN BẢN Họp Tổ Công đoàn ………….như sau: Ưu điểm :…………………………………………………………………………………. Hôm nay. ………………………………………………………………………………………………………. phân tích những ưu khuyết điểm chính. THƯ KÝ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ Tổ trưởng Công đoàn . đề nghị trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.. ………………………………………………………………………………………………………. Chủ trì Hội nghị : …………………………….BCH CÔNG ĐOÀN ……… TỔ CÔNG ĐOÀN…. Hội nghị kết thúc vào hồi ………. Hội nghị nhất trí với một số nhận xét về đảng viên dự bị………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Thời gian:……………... ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful