LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP.

HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20

Thời gian

Thứ hai
17/12/12

Thứ ba
18/12/12

Ca

Tuần thứ 1
Lớp A học HT B2

17/12/12
đến ngày
Lớp C học HT B5

III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư

2. Kỹ năng nói của luật sư

3. Kỹ năng viết của luật sư

GV: LS Nguyễn Thúy Hường

GV: LS. Phạm Thị Ngọt

Thứ năm
20/12/12

Thứ sáu
21/12/12

Tối

2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh

Tối

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp

GV: LS Phạm Quốc Hưng

Thứ tư
19/12/12

21/12/12
Lớp D học HT B4

Lớp E học HT E3

Lớp F học HT E1

KHAI GIẢNG
THỜI GIAN: 18h00 NGÀY 17/12/2012
Địa điểm: Hội trường A Trường cán bộ TPHCM
Lưu ý: Thông tin về khóa học: lịch học, danh sách lớp, địa điểm học tại bản tin

Tối

Tối

:
Từ ngày
Lớp B học HT B3

3. Kỹ năng viết của luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
Học quy chế; Giới thiệu chương trình
LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
đào tạo
1. Tổng quan về nghề luật sư
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp

1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
sư.
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
XỬ CỦA LUẬT SƯ
luật sư
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
luật sư
GV: LS Phạm Thị Ngọt
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
GV: TS. Chu Hải Thanh

2. Kỹ năng nói của luật sư

Tối
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Thực hành
GV: LS Phạm Thị Ngọt

II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song
giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh

2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý

Lớp F học buổi
ngày từ 7h30 đến
11h30
Bắt đầu học từ
ngày 24/12/2012

GV: Nguyễn Minh Chánh

2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý

Học quy chế; Giới thiệu chương trình
đào tạo

GV: Nguyễn Minh Chánh

GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến

Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM

LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20

Thời gian

Thứ hai
24/12/12

Ca

Tuần thứ 2
Lớp A học HT B2

3. Kỹ năng viết của luật sư

Tối
GV: LS. Phạm Thị Ngọt

:
Từ ngày
Lớp B học HT B3

24/12/12
đến ngày
Lớp C học HT B5

28/12/12
Lớp D học HT B4

III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư

Học quy chế; Giới thiệu chương
trình đào tạo

2. Kỹ năng nói của luật sư

GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến

GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

Lớp E học HT E3

Lớp F học HT E1 (Học sáng)

KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư
GV: Phạm Liến

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ
NGHỀ LUẬT SƯ
1. Tổng quan về nghề luật sư
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

GV: LS Phạm Quốc Hưng

Thứ ba
25/12/12

Thứ tư
26/12/12

Thứ năm
27/12/12

Thứ sáu
28/12/12

Tối

Tối

Tối

1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
sư.
XỬ CỦA LUẬT SƯ
luật sư
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết 1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
luật sư
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV:ThS. Nguyễn Trường Thiệp
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
GV: TS. Chu Hải Thanh

II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
XỬ CỦA LUẬT SƯ
LUẬT SƯ
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
1. Tổng quan về nghề luật sư
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: TS. Chu Hải Thanh
GV: Phạm Liến

2. Luật sư tham gia thực hiện Trợ
giúp pháp lý
GV: Nguyễn Minh Chánh

2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt

6. Hướng dẫn diễn án

Tối
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn

GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến

2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: TS. Nguyễn Văn Điệp
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

GV: LS Phạm Quốc Hưng

III. KỸ NĂNG CHUNG
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ NGHỀ
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật sư
LUẬT SƯ
4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
luật sư
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
1. Tổng quan về nghề luật sư
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng
luật sư
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
GV: TS. Chu Hải Thanh
GV: Phạm Liến
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp
GV: LS Phạm Quốc Hưng

Học quy chế; Giới thiệu chương
trình đào tạo

Học quy chế; Giới thiệu chương
trình đào tạo
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

2. Kỹ năng nói của luật sư
GV: LS. Nguyễn Thúy Hường

2. Pháp luật về luật sư và hành
nghề luật sư
GV: Phạm Liến
Thời gian học: Chiều từ 13h30'

III. KỸ NĂNG CHUNG
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
sư.

luật sư
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của
1.1. Lý thuyết về nghe, đọc, hỏi của
luật sư
luật sư
GV: Phạm Liến
LS. Phạm Quốc Hưng
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM

LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20

Tuần thứ 3
Lớp A học HT B2

:
Từ ngày
Lớp B học HT B3

31/12/12
đến ngày
Lớp C học HT B5

4/1/13
Lớp D học HT B6

Thời gian

Ca

Thứ hai
31/12/12

Tối

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013

Thứ ba
1/1/13

Tối

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013

Thứ tư
2/1/13

Tối

2. Pháp luật về luật sư và hành nghề
luật sư
GV:ThS Nguyễn Trường Thiệp

Thứ năm
3/1/13

Thứ sáu
4/1/13

Tối

Tối

II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
XỬ CỦA LUẬT SƯ
4.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận
1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và của luật sư (Song giảng) - Thực hành
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
GV: LS. Phạm Thị Ngọt
GV: TS. Chu Hải Thanh

Học quy chế; Giới thiệu chương trình 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
đào tạo
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song
giảng
GV: ThS. Nguyễn Cảnh Tuyến
GV: TS. Chu Hải Thanh

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh

5. Tổ chức và quản lý văn phòng,
công ty luật
5.1. Thành lập và quản lý văn
phòng, công ty luật
GV: LS. Trương Thị Hòa

Nghỉ học

6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn

4.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận
của luật sư (Song giảng) - Lý thuyết
GV: LS Phạm Thị Ngọt

Lớp E học HT E3

1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật II. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG
sư.
XỬ CỦA LUẬT SƯ
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi của 1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
luật sư
ứng xử của Luật sư (Song giảng)
LS. Phạm Quốc Hưng
GV: TS. Chu Hải Thanh
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

6. Hướng dẫn diễn án
GV: ThS. Hoàng Ngô Văn

3. Kỹ năng viết của luật sư
Nghỉ học

Chuyên đề dự phòng
GV: LS. Phạm Thị Ngọt

Lớp F học HT E1 (Học sáng)

1. Kỹ năng nghe, đọc, hỏi của luật
sư.
1.2. Thực hành về nghe, đọc, hỏi
của luật sư
GV: LS. Phạm Quốc Hưng
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

1. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và
ứng xử của Luật sư (tiếp)(Song
giảng
GV: TS. Chu Hải Thanh
Thời gian học: Sáng từ 7h30'

Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM

LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP

đọc. Nguyễn Thúy Hường Hội trường . Phạm Quốc Hưng Hội Trường A . Tổ chức và quản lý văn phòng. đánh giá và sử dụng chứng cứ GV: …………………… Lớp F học HT E1 (Học sáng) 2.89 Đinh Tiên Hoàng Tối Tối Tối Nghỉ học III. đọc. đọc. nghiên cứu. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự sự GV: …………………… 2.Thực 1.Thực hành GV: LS Phạm Thị Ngọt 3. Lý thuyết về nghe. công ty luật GV: LS. Kỹ năng viết của luật sư GV: LS. Phạm Quốc Hưng Thời gian học: Sáng từ 7h30' Chuyên đề dự phòng 5. Trương Thị Hòa 5.89 Đinh Tiên Hoàng Nghỉ học 4. Luật sư tham gia thực hiện Trợ giúp pháp lý GV: Nguyễn Minh Chánh Thời gian học: Sáng từ 7h30' Nghỉ học Tối Thứ năm 10/1/13 : Từ ngày Lớp B học HT B3 1.1.1. hỏi của luật 4. Phạm Thị Ngọt 5. Kỹ năng trao đổi với khách hàng DÂN SỰ và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân 1. hỏi của luật sư 1. Kỹ năng thu thập. hỏi của luật sư LS. Kỹ năng nói của luật sư Tối GV: LS. công ty luật 5. công ty luật GV: LS.1. Thành lập và quản lý văn phòng. Thành lập và quản lý văn phòng. công ty luật GV: LS. công ty luật GV: LS. công ty luật 5. Trương Thị Hòa 2. hỏi của luật sư. Thực hành về nghe. công ty luật 5. Thực hành về nghe.1. hỏi của hành luật sư GV: LS Phạm Thị Ngọt LS. Phạm Quốc Hưng Thời gian học: Sáng từ 7h30' 4. Thành lập và quản lý văn phòng.1.2. Kỹ năng nghe. 1. Trương Thị Hòa Hội Trường .2. KỸ NĂNG CHUNG 1.89 Đinh Tiên Hoàng Nghỉ học 1. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư (Song giảng) GV: ThS.89 Đinh Tiên Hoàng 5. của luật sư (Song giảng) . HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 7/1/13 Thứ ba 8/1/13 Thứ tư 9/1/13 Ca Tuần thứ 4 Lớp A học HT B2 Thứ sáu 11/1/13 7/1/13 đến ngày Lớp C học HT B5 11/1/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Học bù 2. Thành lập và quản lý văn phòng.3 TẠI TP.1 Kỹ năng lập luận và tranh luận của luật sư (Song giảng) . Trương Thị Hòa Thời gian học: Sáng từ 7h30' Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Kỹ năng nghe. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… 7. đọc. hỏi của luật sư GV: LS Phạm Quốc Hưng Hội Trường A . Kỹ năng nghe.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.1. Luật sư tham gia thực hiện Trợ giúp pháp lý GV: Nguyễn Minh Chánh DÂN SỰ 2. Tổ chức và quản lý văn phòng. Tổ chức và quản lý văn phòng.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận của luật sư (Song giảng) .Lý thuyết GV: LS Phạm Thị Ngọt Thời gian học: Sáng từ 7h30' Nghỉ học HÌNH SỰ 1. Nguyễn Trường Thiệp LS.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận sư. đọc. Tổ chức và quản lý văn phòng. công ty luật 5. đọc.

Nguyễn Trường Thiệp sự (HSDS 02) LS. GV: …………………… HÌNH SỰ 2. đánh giá bước đầu về yêu cầu định. Phương pháp định tội danh GV: …………………… Lớp E học HT E3 3. KNTVPL KNTVPL 1..2. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Lý thuyết 3. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư (Song giảng) GV: ThS. công ty luật GV: LS. KNTVPL 1.1. nghiên cứu. Phạm Thị Ngọt 7.3.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………. nhận 1. Phạm Thị Ngọt Thời gian học: Sáng từ 7h30' 6.2 Kỹ năng lập luận và tranh luận của luật sư (Song giảng) .1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… 7. Nguyễn Trường Thiệp GV: …………………… LS. Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 1. Kỹ năng trao đổi với khách hàng và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự 2. Hoàng Ngô Văn Thời gian học: Sáng từ 7h30' KNTVPL 1. KNTVPL 1.Thực hành GV: Phạm Thị Ngọt DÂN SỰ 1. GV: …………………. điều tra và truy tố vụ án hình sự (HS 08) 3. Phương pháp định tội danh GV: …………………… Chuyên đề dự phòng HÌNH SỰ 3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự sư (Song giảng) (HSDS 02) GV: ThS.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 03) GV: …………………… 14/1/13 đến ngày Lớp C học HT B5 DÂN SỰ 2. điều tra và truy tố vụ án 1. Nguyễn Trường Thiệp LS. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự GV: …………………… : Từ ngày Lớp B học HT B3 6. Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật hình sự (HS 08) 1. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. Kỹ năng thu thập.1. Hướng dẫn diễn án GV: ThS. Hoàng Ngô Văn DÂN SỰ 2.3 TẠI TP. nhận định. đánh giá và sử dụng chứng cứ GV: …………………… 18/1/13 Lớp D học HT B6 5... Tiếp xúc với khách hàng.3. Kỹ năng của luật sư trong giai KNTVPL đoạn khởi tố.2. Phạm Thị Ngọt Lớp F học HT E1 (Học sáng) 7. Hoàng Ngô Văn HÌNH SỰ 1. Kỹ năng viết của luật sư GV: LS. Nguyễn Trường Thiệp LS.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân GV: ThS. Trương Thị Hòa HÌNH SỰ 2. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 7. Hướng dẫn diễn án GV: ThS. đánh giá bước đầu về yêu cầu tư vấn của khách hàng. Tổ chức và quản lý văn phòng. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư DÂN SỰ (Song giảng) 2. Phạm Quốc Hưng 4. Lý thuyết GV: ………………….. Thành lập và quản lý văn phòng. công ty luật 5.1.Thực hành GV: LS Phạm Thị Ngọt HÌNH SỰ 3. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 14/1/13 Thứ ba 15/1/13 Thứ tư 16/1/13 Ca Tối Tối Tối Thứ năm 17/1/13 Thứ sáu 18/1/13 Tối Tối Tuần thứ 5 Lớp A học HT B2 4.. Hướng dẫn diễn án Chuyên đề dự phòng GV: ThS. Tiếp xúc với khách hàng. Tọa đàm về luật sư và nghề luật 2.1. thỏa thuận tư vấn của khách hàng.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 011) GV: …………………… 6.. thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý + Tình huống) thuyết + Tình huống) GV: …………………. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư (Song giảng) GV: ThS. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….2 Kỹ năng lập luận và tranh luận của luật sư (Song giảng) . Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn khởi tố. Phạm Thị Ngọt GV: …………………… DÂN SỰ 2.

tổ chức lại. KNTVPL 2.1 Lý thuyết kỹ năng 4.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… Thứ tư 23/1/13 Tối Thứ hai 21/1/13 Thứ năm 24/1/13 Thứ sáu 25/1/13 21/1/13 đến ngày Lớp C học HT B5 HÌNH SỰ 3. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến 4. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….4. nghề luật sư và kỹ năng chung Thời gian thi: tối từ 18h00' Tối HÌNH SỰ HÌNH SỰ 4.Nghiên cứu cáo trạng.1 Lý thuyết kỹ năng pháp lý (Lý thuyết) GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự GV: …………………… DÂN SỰ 4.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 03) GV: …………………… Thứ ba 22/1/13 Tối DÂN SỰ 3. 07) (Song giảng) (HS 03.. 07) (Song giảng) thuyết) 5. Kỹ năng thu thập.. tài liệu về thủ tục tố tụng tra. Tọa đàm về luật sư và nghề luật sư . nghiên cứu.1.1 Lý thuyết kỹ năng 5.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 011) GV: …………………… DÂN SỰ 2. Phạm Thị Ngọt điều tra GV: …………………… KNTVPL 1..Nghiên cứu các tài liệu khác (HS GV: …………………… GV: …………………… GV: ………………….1.2 Tình huống: DÂN SỰ DÂN SỰ KNTVPL .5. bảo vệ. bị can. đánh giá và sử dụng chứng cứ 3. bị cáo. kết luận điều . Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm 5.2 Tình huống: (HS 08) . Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01) 1. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm KNTVPL giữ. Nguyễn Trường Thiệp .Nghiên cứu các tài liệu khác (HS . người bị hại và 2. Tư vấn thành lập. nghiên cứu.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi (Song giảng) nhận bào chữa..Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi nhận bào chữa.Nghiên cứu cáo trạng.2. giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý thuyết) GV: ………………….1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự GV: …………………… KNTVPL 2. đánh giá và sử dụng chứng cứ 3. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . GV: …………………… GV: …………………… DÂN SỰ 4. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý (Lý thuyết) GV: …………………. KNTVPL 1.Kỹ năng tham gia các hoạt động LS.2 Tình huống: (HS 08) 7. bị cáo. HÌNH SỰ HÌNH SỰ KNTVPL 4. GV: ThS.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 3. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến tra. . Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý (Tình huống) GV: ………………….5.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân 1.2 Tình huống: 4.3 TẠI TP. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01) 4. tài liệu về thủ tục tố tụng (HSDS 04) sự (HSDS 04) pháp lý (Tình huống) ... bảo vệ.. Kỹ năng thu thập. Thi học phần (Kỳ thi chính): Luật sư.4.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… DÂN SỰ 3. trao đổi với cơ quan tiến hành tố trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý tụng (HS 03. tổ chức lại. 01) 01) GV: …………………… GV: …………………… Tối 5. bị can. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Tuần thứ 6 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 Tối DÂN SỰ 2. kết luận điều 3. Tư vấn thành lập. người bị hại và giữ.Kỹ năng tham gia các hoạt động điều tra GV: …………………… 25/1/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÌNH SỰ 3.

5..2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03 GV: …………………… DÂN SỰ 5. bị can.2. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa.7. bị can. bảo vệ (HS 01) GV: …………………… KNTVPL 2. người bị hại (HS 03... bảo vệ (HS 01) GV: …………………… HÌNH SỰ 6. 2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 010) GV: …………………… HÌNH SỰ 6.3. Tư vấn về sử dụng lao động 2..2 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa.2 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 010) GV: …………………… DÂN SỰ 5. Tối DÂN SỰ 5.. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh lợi ích hợp pháp của đương sự tại trao đổi với người bị tạm giữ. người bị hại (HS 03.3.3 TẠI TP. 07) GV: ………………….1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………… Lớp F học HT E1 (Học sáng) Tối DÂN SỰ 5. Tư vấn về đầu tư (Tình huống) GV: ………………….3.4. 2. KNTVPL 2. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….. 07) bị cáo.5. 5. trao đổi với người bị tạm giữ. Tình huống 3: Thực hành soạn thảo văn bản kiến nghị (HS 03) GV: …………………… KNTVPL 2.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÌNH SỰ 6.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 01) GV: …………………… HÌNH SỰ 6.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 01) GV: …………………… DÂN SỰ 5. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết) GV: …………………. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa. lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa 5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền. nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) phiên tòa bị cáo.4.4.6.Tư vấn về vốn. tài chính trong đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS huống) huống) 07) 07) GV: ………………….. KNTVPL 2. 02) 6. Tư vấn về sử dụng lao động trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….6.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… KNTVPL 2.Tư vấn về vốn. Tình huống 3: Thực hành soạn thảo văn bản kiến nghị (HS 03) GV: …………………… HÌNH SỰ 5.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. 5. KNTVPL 2..1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… Tối DÂN SỰ 5. Tối DÂN SỰ 5. KNTVPL 2.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi. tài chính trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. GV: …………………. HÌNH SỰ HÌNH SỰ KNTVPL KNTVPL 5. GV: …………………… GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc. bảo vệ (HS 01.4. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 05) GV: …………………… DÂN SỰ 5. 02) 6. bảo vệ (HS 01. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và HÌNH SỰ HÌNH SỰ KNTVPL chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền... Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 05) GV: …………………… HÌNH SỰ 5.3.5. 5. Tư vấn về đầu tư (Tình huống) GV: …………………. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết) GV: ………………….2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03 GV: …………………… Tối DÂN SỰ 5. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 28/1/13 Thứ ba 29/1/13 Thứ tư 30/1/13 Thứ năm 31/1/13 Thứ sáu 1/2/13 Ca Tuần thứ 7 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 28/1/13 đến ngày Lớp C học HT B5 1/2/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 DÂN SỰ 5.

8..2. 5) GV: …………………… DÂN SỰ 7. bảo vệ (tiếp) HS 02 GV: …………………… HÌNH SỰ 6.3. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông GV: ………………….LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. 5. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Tuần thứ 8 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 4/2/13 đến ngày Lớp C học HT B5 8/2/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Tối DÂN SỰ 7.7.3 TẠI TP. 6) GV: …………………… HÌNH SỰ 7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm 7. bảo vệ (tiếp) HS 02 GV: …………………… KNTVPL 2.3 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….3. 2. Đối thoại lần 1 (bài 1. 4. KNTVPL 3. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các bài 1. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông GV: …………………. 2.4.4. 5.. 5) GV: …………………… HÌNH SỰ 6.3 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 6. 4. 3.8. 3. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các bài 1. Đối thoại lần 1 (bài 1. 6) GV: …………………… KNTVPL 2. Thứ ba 5/2/13 Tối DÂN SỰ 6.. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2) (Song giảng) GV: …………………… Thứ tư 6/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ năm 7/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ sáu 8/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ hai 4/2/13 Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm 7.2.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 7. KNTVPL 2.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Tuần thứ 9 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 11/2/13 đến ngày Lớp C học HT B5 15/2/13 Lớp D học HT B6 Thời gian Ca Thứ hai 11/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ ba 12/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ tư 13/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ năm 14/2/13 Tối NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Thứ sáu 15/2/13 Tối NHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2013 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .3 TẠI TP.

Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết) GV: …………………… Tối DÂN SỰ 7. Kỹ năng của luật sư khi tham gia tái thẩm tái thẩm 4. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2) (Song giảng) GV: …………………… 4. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (HS 02) 8.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 7. giám đốc thẩm.. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 18/2/13 Ca Tối Thứ ba 19/2/13 Thứ tư 20/2/13 Thứ năm 21/2/13 Thứ sáu 22/2/13 Tuần thứ 10 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 DÂN SỰ DÂN SỰ 7.3 TẠI TP. hòa giải tài GV: …………………… GV: …………………… giám đốc thẩm. Thương lượng.1. Kỹ năng của luật sư khi tham gia 8.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 8. giám đốc thẩm. đàm phán và ký kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình huống) GV: …………………..3. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết) GV: …………………… KNTVPL 4.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… DÂN SỰ 7. tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… KNTVPL 4. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . GV: …………………… GV: …………………… Tối DÂN SỰ 9.4.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa doanh thương mại (Hồ sơ KDTM và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt 010) đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………… 4. Tối DÂN SỰ 7.. ký kết.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 010) GV: …………………… HÌNH SỰ HÌNH SỰ DÂN SỰ 8.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng 4. KNTVPL KNTVPL 8.1.. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (HS 02) 8. KNTVPL 4. giám thương mại bằng bằng trọng tài đốc thẩm.2.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần xét hỏi. Giải quyết tranh chấp kinh doanh 4. đàm phán và ký kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình huống) GV: ………………….. Kỹ năng của luật sư khi tham gia DÂN SỰ DÂN SỰ giai đoạn phúc thẩm. khi tham gia giai đoạn phúc thẩm.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. ký kết.2. giám đốc thẩm. Kỹ năng tư vấn về đàm phán. Kỹ năng tư vấn về đàm phán. giám đốc thẩm. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song giảng) GV: …………………. tái thẩm (HS 02) GV: ………………….Vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) GV: …………………… HÌNH SỰ 9.4. Kỹ năng của luật sư khi tham gia 9. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư thương mại bằng phương thức doanh thương mại bằng bằng trọng tái thẩm tái thẩm khi tham gia giai đoạn phúc thẩm. HÌNH SỰ 8. 9.3. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 9. soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng 4. tái thẩm (HS 02) GV: …………………. giám đốc thẩm. giai đoạn phúc thẩm.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… HÌNH SỰ 8. hòa giải GV: …………………. Giải quyết tranh chấp kinh doanh tham gia giai đoạn phúc thẩm.2 Tình huống 1: Thực hành công 7.1 Diễn án lần 1 . tái thẩm (HS 02) giám đốc thẩm...2 Tình huống 1: Thực hành công 8. soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng 4.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) GV: …………………… Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) KNTVPL 3. Giải quyết tranh chấp kinh giai đoạn phúc thẩm.1. tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… Tối 9. thương lượng. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng phương thức thương lượng.1.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra sự (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra GV: …………………… GV: …………………… 18/2/13 đến ngày Lớp C học HT B5 22/2/13 Lớp D học HT B6 HÌNH SỰ 8. giai đoạn phúc thẩm.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần xét hỏi.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm. Kỹ năng tham gia giải quyết việc dân sự (Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân sự 01) GV: …………………… DÂN SỰ 12. Thương lượng. tái thẩm (HS 02) GV: …………………… HÌNH SỰ KNTVPL 9. GV: …………………. GV: …………………… KNTVPL 5.

1. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song giảng) GV: ………………….Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….2. chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính (Song giảng) 2.1. 9) (Song giảng) GV: …………………… KNTVPL 5. Tối DÂN SỰ 12.1. Kỹ năng trao đổi. Lý thuyết kỹ năng. Đối thoại lần 2 (bài 8.2. Tối DÂN SỰ 10. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính 1. 9) (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 10. GV: ………………………. đánh giá điều kiện khởi kiện. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính 1.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.. HÀNH CHÍNH 1. Đối thoại lần 2 (Các bài 7. Đối thoại lần 2 (Các bài 7. sức án tham nhũng khỏe. danh dự. Kỹ năng của luật sư trong vụ án 13. Kỹ năng của luật sư trong các vụ về các tội xâm phạm tính mạng. Tình huống: (Hồ sơ số 1) GV: ………………………. nhân phẩm (Lý thuyết + Tình huống) (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… GV: …………………… HÀNH CHÍNH 2..2 Diễn án lần 2 . 8. nghề luật sư và kỹ năng chung Thời gian: Tối tư 18h00' Tối DÂN SỰ 12. Tình huống: (Hồ sơ số 1) GV: ……………………….2 Diễn án lần 2 .Vụ án KD thương mại (HSKDTM: 010) GV: …………………… DÂN SỰ 11.1 Diễn án lần 1 (HS 06) GV: …………………… HÌNH SỰ 11.Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….. 9. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Thứ hai 25/2/13 Tối Thứ ba 26/2/13 Thứ tư 27/2/13 Thứ năm 28/2/13 Thứ sáu 1/3/13 Tuần thứ 11 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 25/2/13 đến ngày Lớp C học HT B5 1/3/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Thi học phần (Kỳ thi phụ): Luật sư. Kỹ năng tham gia giải quyết việc dân sự (Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân sự 01) GV: …………………… HÌNH SỰ 11.Vụ án KD thương mại (HSKDTM: 010) GV: …………………… HÌNH SỰ HÌNH SỰ 12. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về người chưa thành niên (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tư vấn pháp luật. HÀNH CHÍNH 1. HÀNH CHÍNH 1.Vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) GV: …………………… DÂN SỰ 10. đại diện ngoài tố tụng Thời gian: Tối từ 18h00' Tối DÂN SỰ 11.1 Diễn án lần 1 (HS 06) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 1. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về người chưa thành niên (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 16.. 8. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự GV: …………………… DÂN SỰ 9. 9... 10) (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 16.3 TẠI TP. tiếp xúc khách hàng. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự GV: …………………… HÌNH SỰ 10.1 Diễn án lần 1 . 10) (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 12. Đối thoại lần 2 (bài 8. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .

HS 3 (Lý thuyết+tình huống) GV: ………………………. Lý thuyết kỹ năng. 12.2..3 Diễn án lần 3 (HS 05) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 4. HÌNH SỰ 16. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính HS10 GV: ………………………. Tiếp xúc với khách hàng. nhân phẩm (Lý thuyết + Tình huống) chính (Song giảng) GV: …………………… (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… 2.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 3. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………...3.HS 3 (Lý thuyết+tình huống) GV: ……………………….2 Diễn án lần 2 (HS 04) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 2.1.2 Diễn án lần 2 (HS 04) GV: …………………… HÌNH SỰ 14. HÀNH CHÍNH 3. KNTVPL 1.Vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… KNTVPL Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 1.2. Kỹ năng thu thập.. Kỹ năng của luật sư trong vụ án 13.3 Diễn án lần 3 . Tối Tối Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự KNTVPL 1. Tối KNTVPL 1.1.2. đánh giá và sử dụng chứng cứ ..1. Tiếp xúc với khách hàng. thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….2. HÀNH CHÍNH 4. đánh giá bước đầu về yêu cầu tư vấn của khách hàng. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….2. Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………..3. nhận định.. Tối DÂN SỰ 12. HÌNH SỰ 16. HÀNH CHÍNH 4. Lý thuyết GV: …………………..3 Diễn án lần 3 . sức án tham nhũng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành (Hồ sơ LĐ 02) khỏe. Chuyên đề dự phòng HÀNH CHÍNH 4. Tình huống: (Hồ sơ số 2) GV: ………………………. nghiên cứu.. Kỹ năng của luật sư trong các vụ hàng. HÀNH CHÍNH 4.3 Diễn án lần 3 (HS 05) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 2. Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….Vụ án lao động về các tội xâm phạm tính mạng. KNTVPL 1. Lý thuyết GV: ………………….. danh dự. thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….1. Kỹ năng trao đổi.3. đánh giá bước đầu về yêu cầu tư vấn của khách hàng. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ 4. đánh giá điều kiện khởi kiện. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . HÀNH CHÍNH HÌNH SỰ HÌNH SỰ 2. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ HS 8 GV: ………………………. GV: …………………… GV: ………………………. Chuyên đề dự phòng HÌNH SỰ 16. nhận định. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính HS10 GV: ………………………... đánh giá và sử dụng chứng cứ .2.. tiếp xúc khách DÂN SỰ 12..1. Tình huống: (Hồ sơ số 2) GV: ………………………. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 16. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ 4. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 4/3/13 Thứ ba 5/3/13 Thứ tư 6/3/13 Thứ năm 7/3/13 Thứ sáu 8/3/13 Ca Tuần thứ 12 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 4/3/13 đến ngày Lớp C học HT B5 8/3/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Tối KNTVPL Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 1. HÌNH SỰ 14... nghiên cứu.3 TẠI TP. Kỹ năng thu thập.

. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) 6.1.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ 9.. DÂN SỰ và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý 1. Tư vấn thành lập. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến 1.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh 7.1. HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH 6.2. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự pháp lý (Tình huống) pháp lý (Lý thuyết) sự GV: …………………… GV: …………………. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý (Lý thuyết) pháp lý (Tình huống) GV: …………………. GV: …………………. GV: ………………………. Tối KNTVPL 2.. KNTVPL DÂN SỰ HÀNH CHÍNH KNTVPL DÂN SỰ HÀNH CHÍNH 2.1..1Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….2 Tình huống 1: Thực hành công việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa và thực hành kỹ năng tham gia thủ tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 05) GV: ……………………….. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) 6.. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh 2.3 TẠI TP. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . giám đốc thẩm. tái thẩm nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) (HSDS 02) 5) huống) 011) (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………..2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự (HSDS 02) GV: …………………… Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÀNH CHÍNH 4..4. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự dân sự thuyết) thuyết) GV: …………………… 2.. 2.. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ HS 8 GV: ………………………. GV: …………………… GV: ………………………. tổ chức lại. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… Tối DÂN SỰ KNTVPL KNTVPL 2. GV: …………………… Tối KNTVPL 2. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: ………………….. Tư vấn về sử dụng lao động 2..2.3. Kỹ năng trao đổi với khách hàng DÂN SỰ 1. Tư vấn thành lập. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. DÂN SỰ HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH 2. GV: …………………... 2. HÀNH CHÍNH 6. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân 1. GV: …………………. HÀNH CHÍNH 6.. Tối DÂN SỰ KNTVPL KNTVPL 2.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ doanh thương mại (Hồ sơ KDTM năng tham gia phần hỏi và tranh luận sơ 5) 011) tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10) GV: ………………….5..1Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 9.. HÀNH CHÍNH 6.. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 11/3/13 Thứ ba 12/3/13 Thứ tư 13/3/13 Thứ năm 14/3/13 Thứ sáu 15/3/13 Ca Tuần thứ 13 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 11/3/13 đến ngày Lớp C học HT B5 15/3/13 Lớp D học HT B6 Tối KNTVPL KNTVPL 1.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh 6. tổ chức lại.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. Tư vấn về sử dụng lao động trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. GV: …………………… GV: ………………….2 Tình huống 1: Thực hành công 6.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình doanh thương mại (Hồ sơ KDTM thẩm. Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự DÂN SỰ 2. Kỹ năng trao đổi với khách hàng 2. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến 1.1.3.4.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa năng tham gia phần hỏi và tranh và thực hành kỹ năng tham gia thủ luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ 10) sơ số 05) GV: ………………………... GV: …………………… GV: …………………. GV: ………………….3.5. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc 2.

tài chính trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. HÌNH SỰ 1.. DÂN SỰ HÀNH CHÍNH 3.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ (HSDS 04) 8) GV: …………………… GV: ………………….2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 9. Kỹ năng thu thập..4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 03) GV: …………………… DÂN SỰ 3. đánh giá và sử dụng chứng cứ 3. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… DÂN SỰ 2..LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.8. Tư vấn về đầu tư (Tình huống) GV: ………………….2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự (HSDS 04) GV: …………………… DÂN SỰ 4.6. DÂN SỰ 3.Tư vấn về vốn. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự GV: …………………… Tối KNTVPL 2.7. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền.. tài chính trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. đánh giá và sử dụng chứng cứ GV: …………………… HÀNH CHÍNH 9. Kỹ năng thu thập. KNTVPL 2. KNTVPL 2. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc 2.4.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÀNH CHÍNH 7.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÌNH SỰ 1. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự GV: …………………… Tối DÂN SỰ 5..5.4.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÀNH CHÍNH 8..2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ 8) GV: ………………….6. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết) GV: …………………. nghiên cứu. Đối thoại GV: …………………. đánh giá và sử dụng chứng cứ GV: …………………… HÌNH SỰ 2. đại diện ngoài tố tụng Thời gian: Tối từ 18h00' Tối KNTVPL 2.. DÂN SỰ 3. đánh giá và sử dụng chứng cứ 3... Kỹ năng thu thập.5.. GV: …………………..8. Tư vấn về đầu tư (Tình huống) GV: …………………. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và KNTVPL KNTVPL chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền. nghiên cứu. lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa 5. Phương pháp định tội danh GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….. 2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 03) GV: …………………… Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tư vấn pháp luật. DÂN SỰ 4.3 TẠI TP.. KNTVPL 2. nghiên cứu. Tối KNTVPL 2. Kỹ năng thu thập.7.Tư vấn về vốn. nghiên cứu. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết) GV: …………………. tái thẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. Đối thoại GV: …………………. KNTVPL 2. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc lợi ích hợp pháp của đương sự tại họp Đại hội đồng cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông phiên tòa GV: …………………. giám đốc thẩm.. DÂN SỰ 5. Tối KNTVPL 2. DÂN SỰ 2.. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 18/3/13 Thứ ba 19/3/13 Thứ tư 20/3/13 Thứ năm 21/3/13 Thứ sáu 22/3/13 Ca Tuần thứ 14 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 18/3/13 đến ngày Lớp C học HT B5 22/3/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÀNH CHÍNH 8. 5.

Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết) doanh thương mại bằng phương thức GV: …………………… thương lượng.3. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 25/3/13 Thứ ba 26/3/13 Thứ tư 27/3/13 Thứ năm 28/3/13 Thứ sáu 29/3/13 Ca Tuần thứ 15 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 25/3/13 đến ngày Lớp C học HT B5 29/3/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Tối KNTVPL 3. điều tra và truy tố vụ án khi nhận bào chữa.1. Thương lượng. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2) (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 5.1 Lý thuyết kỹ năng điều tra GV: …………………… GV: …………………… HÌNH SỰ 4.1 Lý thuyết kỹ năng .3. Giải quyết tranh chấp kinh 4. 4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán. hình sự (HS 08) .2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03 GV: …………………… Tối Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự DÂN SỰ 5..1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính Thời gian: Tối từ 18h00' HÌNH SỰ 2.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh ..3 TẠI TP. Kỹ năng tư vấn về đàm phán.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03 GV: …………………… DÂN SỰ 5. soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng 4. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 05) GV: …………………… Tối 4. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm 7.2.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… điều tra GV: …………………… GV: …………………… Tối KNTVPL 4. 2.Nghiên cứu các tài liệu khác (HS GV: …………………… 01) GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi 4.2 Tình huống: (HS 08) 3. 01) 010) . DÂN SỰ 5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01) điều tra. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các bài 1. Thương lượng. Phương pháp định tội danh GV: …………………… HÌNH SỰ 3.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. 5) GV: …………………… DÂN SỰ 7. điều tra và truy tố vụ án hình sự (HS 08) 3. hòa giải GV: …………………… GV: ………………….5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 01) GV: …………………… Tối KNTVPL KNTVPL 4.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÌNH SỰ HÌNH SỰ 3. 4. DÂN SỰ 6. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS doanh thương mại (Hồ sơ KDTM nhận bào chữa.2 Tình huống: HÌNH SỰ . DÂN SỰ 5. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 05) GV: …………………… DÂN SỰ 5. Giải quyết tranh chấp kinh doanh KNTVPL thương mại bằng phương thức 4.Kỹ năng tham gia các hoạt động 4.3.2. bảo vệ.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 010) GV: …………………… DÂN SỰ 5. 3. kết luận 4. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2) (Song giảng) GV: …………………… KNTVPL 3.2 Tình huống: (HS 08) HÌNH SỰ 5. soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng 4. ký kết. bảo vệ.Nghiên cứu cáo trạng. đàm phán và ký kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình huống) GV: …………………... tài liệu về thủ tục tố tụng 4.Kỹ năng tham gia các hoạt động 3.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 01) GV: …………………… HÌNH SỰ DÂN SỰ 3. ký kết.1. hòa giải GV: …………………. đàm phán và ký kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình huống) GV: ………………….3. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn khởi tố. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết) thương lượng. Kỹ năng của luật sư trong giai .Kỹ năng trao đổi với khách hàng đoạn khởi tố.

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng bằng trọng tài GV: …………………. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính 1.1. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song giảng) GV: ………………….LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. 2. đại diện ngoài tố tụng DÂN SỰ HÌNH SỰ DÂN SỰ 7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng xúc. Kỹ năng của luật sư khi tham gia giai đoạn phúc thẩm. đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS 07) GV: …………………… HÌNH SỰ DÂN SỰ 5. Tình huống 3: Thực hành soạn thảo văn bản kiến nghị (HS 03) GV: …………………… HÌNH SỰ 6. giám đốc thẩm.. Tình huống 3: Thực hành soạn giai đoạn phúc thẩm. người bị hại (HS 03. KNTVPL 4.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra GV: …………………… 5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm HÌNH SỰ DÂN SỰ giữ.4. 4.. tài liệu về thủ tục tố tụng tụng (HS 03.. bị can.2 Tình huống: tạm giữ. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm 7. giám đốc thẩm. 3. trao đổi với người bị tạm giữ. KNTVPL 5. 010) 5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 6.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… DÂN SỰ 8. 5) GV: …………………… Chuyên đề dự phòng KNTVPL 4..3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh 5. người bị hại (HS 03.Vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) GV: …………………… HÌNH SỰ 5.. tái thẩm GV: …………………… HÌNH SỰ 5. Tối HÀNH CHÍNH 1. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song giảng) GV: ………………….2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự doanh thương mại (Hồ sơ KDTM trao đổi với người bị tạm giữ. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các bài 1. bảo vệ (HS 01. người bị hại và 5.1 Lý thuyết kỹ năng 01) GV: …………………… GV: …………………… Chuyên đề dự phòng DÂN SỰ 7.4. HÌNH SỰ 8. bị can. bị can. 7. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa.1 Lý thuyết kỹ năng 07) GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………… Tối KNTVPL 5. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 1/4/13 Thứ ba 2/4/13 Thứ tư 3/4/13 Thứ năm 4/4/13 Thứ sáu 5/4/13 Ca Tuần thứ 16 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 1/4/13 đến ngày Lớp C học HT B5 5/4/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÌNH SỰ 5. và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS thảo văn bản kiến nghị (HS 03) tái thẩm 07) GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………… DÂN SỰ 12. 02) 6.Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. bị cáo. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng bằng trọng tài GV: ………………….3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính 1. người bị hại . bị cáo. Tối Tối Tối Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tư vấn pháp luật.Nghiên cứu các tài liệu khác (HS 5.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi.4. Kỹ năng của luật sư khi tham gia đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng 5. Kỹ năng tiếp xúc với người bị 4.Nghiên cứu cáo trạng. kết luận điều và trao đổi với cơ quan tiến hành tố tra.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .1.Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………..3 TẠI TP.4. (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra 010) bị cáo. 07) (Song giảng) . bị cáo. DÂN SỰ 7. HÀNH CHÍNH 1. doanh thương mại (Hồ sơ KDTM (HS 03.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp 7.1 Diễn án lần 1 . 07) GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………… DÂN SỰ 7. 07) (Song giảng) bị can.

GV: ………………………. Tối HÀNH CHÍNH 2.Vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) GV: …………………… HÀNH CHÍNH DÂN SỰ 3. tiếp xúc khách hàng. HÀNH CHÍNH 2. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ 4.3 TẠI TP.. bảo vệ (tiếp) 7. chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính (Song giảng) 2.2 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa.3.2. bảo vệ (tiếp) HS 02 GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 1. 11. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ 4.Vụ án KD thương mại (HSKDTM: 010) GV: …………………… HÌNH SỰ 7. Kỹ năng tham gia giải quyết việc dân sự (Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân sự 01) GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 4.2 Tình huống 1: Thực hành công thẩm (HS 02) việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa 8. 6) HS 02 GV: …………………… GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 3.. Tình huống: (Hồ sơ số 2) GV: ……………………….1. Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….HS 3 (Lý thuyết+tình huống) GV: ………………………. chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính (Song giảng) 2. HÀNH CHÍNH 4. Tình huống: (Hồ sơ số 1) GV: ………………………. nghiên cứu..1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ HÌNH SỰ 8. 5.. Đối thoại lần 1 (bài 1. bảo vệ (HS 01) GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 2. tiếp xúc khách hàng.2.2.HS 3 10) (Song giảng) (Lý thuyết+tình huống) GV: …………………… GV: ………………………. 8. 6) GV: …………………… HÌNH SỰ 8.1. đánh giá và sử dụng chứng cứ . Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự GV: …………………… HÌNH SỰ 6.. Kỹ năng thu thập. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 8/4/13 Thứ ba 9/4/13 Thứ tư 10/4/13 Thứ năm 11/4/13 Thứ sáu 12/4/13 Ca Tuần thứ 17 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 8/4/13 đến ngày Lớp C học HT B5 12/4/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÌNH SỰ 6.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… DÂN SỰ 12. Đối thoại lần 2 (Các bài 7.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÌNH SỰ 6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa. Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự HÌNH SỰ 6. GV: ……………………….1. Lý thuyết kỹ năng.. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (HS 02) 8.2 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa. bảo vệ (HS 01) GV: …………………… HÌNH SỰ 6. đánh giá điều kiện khởi kiện. Kỹ năng trao đổi. Kỹ năng tham gia giải quyết việc dân sự (Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân sự 01) GV: …………………… DÂN SỰ 10.1 Diễn án lần 1 ..2. Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. DÂN SỰ 10.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. 5..2.4.1.3 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa. nghiên cứu. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ 8. HÀNH CHÍNH 1. Tình huống: (Hồ sơ số 2) GV: ……………………….2 Diễn án lần 2 .. DÂN SỰ 7. 9. bảo vệ (HS 01. đánh giá điều kiện khởi kiện.2.4. Tình huống: (Hồ sơ số 1) GV: ……………………….3. DÂN SỰ 9. DÂN SỰ 12. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự GV: …………………… DÂN SỰ 9.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại và kỹ năng tham gia phần thủ tục phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) bắt đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Đối thoại lần 1 (bài 1. Kỹ năng trao đổi. 02) 6. HÀNH CHÍNH 2. Lý thuyết kỹ năng.3 Tình huống: Thực hành việc HÌNH SỰ chuẩn bị bài bào chữa. đánh giá và sử dụng chứng cứ .. Kỹ năng thu thập.

Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư khi tham gia giai đoạn phúc thẩm. 10) (Song giảng) GV: …………………… Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính Thời gian: Tối từ 18h00' Tối HÀNH CHÍNH 4.. DÂN SỰ 12. Kỹ năng của luật sư khi tham gia 1..2. Ca Tuần thứ 18 Lớp A học HT B2 HÀNH CHÍNH 6. nhận giai đoạn phúc thẩm. KNTVPL Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 1. Lớp E học HT E3 HÌNH SỰ 8.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần xét hỏi. 9.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. tái thẩm 9.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa năng tham gia phần xét hỏi.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng tư vấn của khách hàng. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 15/4/13 Thứ ba 16/4/13 Thứ tư 17/4/13 Thứ năm 18/4/13 Thứ sáu 19/4/13 : Từ ngày Lớp B học HT B3 15/4/13 đến ngày Lớp C học HT B5 19/4/13 Lớp D học HT B6 Tối HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH 4.3 TẠI TP. Kỹ năng của luật sư khi tham gia giai đoạn phúc thẩm.2 Tình huống 1: Thực hành công việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa và thực hành kỹ năng tham gia thủ tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 05) GV: ………………………. thỏa thuận 9. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tham gia giai đoạn phúc thẩm.1.1. HÀNH CHÍNH 4. Đối thoại lần 2 (Các bài 7. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) 6.3..3 Diễn án lần 3 . đốc thẩm. Lý thuyết GV: ………………….. Tối KNTVPL Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 1. tái thẩm (HS 02) GV: …………………… GV: …………………. 8.. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. HÀNH CHÍNH 6. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ HS 8 GV: ……………………….Vụ án KD thương mại (HSKDTM: 010) GV: …………………… DÂN SỰ 11. giám hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết khi tham gia giai đoạn phúc thẩm.2. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) 6. đánh giá bước đầu về yêu cầu tái thẩm 9.1. Tiếp xúc với khách hàng. tranh và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 6. tái thẩm (HS 02) GV: …………………… KNTVPL 9. tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… Lớp F học HT E1 (Học sáng) 9. tái thẩm (HS 02) + Tình huống) giám đốc thẩm.. HÌNH SỰ định. giám đốc thẩm.2 Tình huống 1: Thực hành công 8. giám đốc thẩm...Vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… DÂN SỰ 12.2.1Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ 4.3.1..Vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… HÌNH SỰ HÌNH SỰ 8.. GV: …………………… NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3 Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .1Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………..2 Diễn án lần 2 .. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ HS 8 GV: ………………………. GV: ………………………. Tối HÀNH CHÍNH 6. KNTVPL 1. giám đốc thẩm.3. Lý thuyết GV: …………………. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính HS10 vụ án hành chính HS10 GV: ………………………. DÂN SỰ 12.3 Diễn án lần 3 .3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10) GV: ……………………….

Kỹ năng của luật sư trong vụ án về người chưa thành niên (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 7.2 Tình huống 1: Thực hành công việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa và thực hành kỹ năng tham gia thủ tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 05) GV: ………………………. Tư vấn thành lập. 2.5. GV: …………………. Đối thoại GV: …………………. giám đốc thẩm.. Kỹ năng của luật sư trong các vụ về các tội xâm phạm tính mạng. Đối thoại GV: …………………. Kỹ năng của luật sư trong vụ án 2.. giám đốc thẩm. Đối thoại lần 2 (bài 8. nhận 7. đại diện ngoài tố tụng HÀNH CHÍNH 8.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ 1. Tư vấn thành lập.4..1 Diễn án lần 1 (HS 06) GV: …………………… HÌNH SỰ 13. Tối HÀNH CHÍNH 9. tổ chức lại. giám đốc thẩm. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc định. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm. KNTVPL HÀNH CHÍNH 1.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm.1 Diễn án lần 1 (HS 06) GV: …………………… HÌNH SỰ 16. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 22/4/13 Thứ ba 23/4/13 Thứ tư 24/4/13 Thứ năm 25/4/13 Thứ sáu 26/4/13 Ca Tuần thứ 19 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 22/4/13 đến ngày Lớp C học HT B5 26/4/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÌNH SỰ 9.. nhân phẩm thuyết) thuyết) (Lý thuyết + Tình huống) (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. Đối thoại lần 2 (bài 8. GV: …………………… GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . danh dự. đánh giá bước đầu về yêu cầu thẩm... Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến 1.3 TẠI TP. GV: …………………. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý (Lý thuyết) pháp lý (Tình huống) GV: ………………….4..3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần hỏi và tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10) GV: ………………………. 13.. 9) (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 11.. HÌNH SỰ 10. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến 1.1. 9) (Song giảng) GV: …………………… Tối HÀNH CHÍNH 6.5. Viết thư tư vấn và đưa ra ý kiến 5) pháp lý (Tình huống) pháp lý (Lý thuyết) GV: …………………. Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự KNTVPL KNTVPL 1. GV: …………………. Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tham nhũng (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… Tối Tối Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tư vấn pháp luật.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ 5) GV: …………………. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về người chưa thành niên (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 16.. tái thẩm (HS 02) GV: …………………… HÌNH SỰ 10. HÀNH CHÍNH KNTVPL KNTVPL 9.1.. tái thẩm tư vấn của khách hàng. thỏa thuận (Lý thuyết + Tình huống) hợp đồng dịch vụ pháp lý (Lý thuyết GV: …………………. GV: ………………….LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.. tổ chức lại...2. HÌNH SỰ KNTVPL KNTVPL HÌNH SỰ 12. HÀNH CHÍNH 6. sức giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý giải thể và phá sản doanh nghiệp (Lý án tham nhũng khỏe.. tái thẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. + Tình huống) GV: ………………….. HÌNH SỰ 11. KNTVPL 1. Tiếp xúc với khách hàng. Nghiên cứu hồ sơ (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. HÀNH CHÍNH 8.3.

2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ 2.2.. Kỹ năng thu thập.2 Diễn án lần 2 (HS 04) GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . danh dự.3 TẠI TP.. sức khỏe.3. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình 8) nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) huống) GV: ………………….. đánh giá và sử dụng chứng cứ GV: …………………… KNTVPL 2.2. Tư vấn về sử dụng lao động 9. nghiên cứu. KNTVPL HÀNH CHÍNH KNTVPL 2. đánh giá và sử dụng chứng cứ GV: …………………… HÌNH SỰ 1. Tư vấn về quản lý nội bộ doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………. KNTVPL 2. nhân phẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 14. Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) HÌNH SỰ 12.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ 8) GV: …………………. nghiên cứu.. Kỹ năng thu thập.3. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 14. GV: ………………….. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 16.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. Tối HÌNH SỰ 1. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Tuần thứ 20 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 29/4/13 đến ngày Lớp C học HT B5 3/5/13 Lớp D học HT B6 Thời gian Ca Thứ hai 29/4/13 Tối NGHỈ LỄ 30/4 Thứ ba 30/4/13 Tối NGHỈ LỄ 30/4 Thứ tư 1/5/13 Tối NGHỈ LỄ 01/5 Thứ năm 2/5/13 Thứ sáu 3/5/13 Tối HÀNH CHÍNH 9. Tư vấn về sử dụng lao động trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng. GV: ………………….

. 2. Phương pháp định tội danh GV: …………………… HÌNH SỰ 3. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn khởi tố.1 Lý thuyết kỹ năng 4.Kỹ năng tham gia các hoạt động điều tra GV: …………………… HÌNH SỰ 3. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . .Tư vấn về vốn.1 Lý thuyết kỹ năng họp Đại hội đồng cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông sự dân sự GV: …………………… GV: …………………… GV: ………………….2 Diễn án lần 2 (HS 04) GV: …………………… HÌNH SỰ 16. GV: ………………….1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… KNTVPL 2. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án 4. KNTVPL 2.2 Tình huống: (HS 08) ..1. KNTVPL 2. . Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… GV: …………………… Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự Thời gian: Tối từ 18h00' DÂN SỰ 1.. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn khởi tố..2 Tình huống: (HS 08) . tài chính trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….7.. Thực hành diễn tập tổ chức cuộc 2.3 TẠI TP. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01) 4. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 6/5/13 Thứ ba 7/5/13 Thứ tư 8/5/13 Thứ năm 9/5/13 Thứ sáu 10/5/13 Ca Tuần thứ 21 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 6/5/13 đến ngày Lớp C học HT B5 10/5/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) KNTVPL 2. điều tra và truy tố vụ án hình sự (HS 08) 3. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết) GV: ………………….. tài chính trong doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi nhận bào chữa. Kỹ năng tư vấn các vụ việc dân sự GV: …………………… DÂN SỰ 1. Kỹ năng trao đổi với khách hàng 4. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….1.3 Diễn án lần 3 (HS 05) GV: …………………… Chuyên đề dự phòng Tối Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính Tối HÌNH SỰ 2.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÌNH SỰ 2. Tối HÌNH SỰ 3. Tư vấn về đầu tư (Tình huống) GV: …………………. bảo vệ.8. Kỹ năng trao đổi với khách hàng 2.Kỹ năng trao đổi với khách hàng khi nhận bào chữa. Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) 2. Tư vấn về đầu tư (Lý thuyết) GV: …………………. Tối DÂN SỰ DÂN SỰ HÌNH SỰ HÌNH SỰ KNTVPL KNTVPL 2.4.6. điều tra và truy tố vụ án hình sự (HS 08) 3. bảo vệ...8.3 Diễn án lần 3 (HS 05) GV: …………………… HÌNH SỰ 16. Tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….5. KNTVPL 2.5.6. HÌNH SỰ 16.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ (HS 01) 2. Tư vấn về đầu tư (Tình huống) GV: …………………...Kỹ năng tham gia các hoạt động điều tra GV: …………………… KNTVPL 2.4. Phương pháp định tội danh GV: …………………… KNTVPL 2. Tối HÌNH SỰ 3.7.Tư vấn về vốn. KNTVPL 2.

GV: …………………… GV: …………………… DÂN SỰ 3. trao đổi với người bị tạm giữ.3. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm kết.2. tài liệu về thủ tục tố tụng . Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết) thương mại bằng phương thức (HSDS 04) sự (HSDS 04) GV: …………………… thương lượng. đàm phán và ký (HS 03. trao đổi với người bị tạm giữ.3. 17/5/13 Lớp D học HT B6 Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự KNTVPL 3. nghiên cứu. soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng 4. Thương lượng. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 13/5/13 Thứ ba 14/5/13 Thứ tư 15/5/13 Thứ năm 16/5/13 Thứ sáu 17/5/13 Ca Tuần thứ 22 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 13/5/13 đến ngày Lớp C học HT B5 Tối HÌNH SỰ HÌNH SỰ 4. hòa giải GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………..1.3 TẠI TP. bị can.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 5. người bị hại (HS 03. Soạn thảo hợp đồng (Lý thuyết) và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS và soạn thảo văn bản kiến nghị (HS thương lượng. Kỹ năng thu thập.2. bị can. Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân 4.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. Thương lượng. ký kết.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc. Tình huống 3: Thực hành soạn thảo văn bản kiến nghị (HS 03) GV: …………………… KNTVPL 3.1 Lý thuyết kỹ năng huống) GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………. Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm 5. Tình huống 3: Thực hành soạn thảo văn bản kiến nghị (HS 03) GV: …………………… HÌNH SỰ 5.2 Tình huống 1: Kỹ năng tiếp xúc. Kỹ năng thu thập. Giải quyết tranh chấp kinh KNTVPL đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng đề xuất với cơ quan tiến hành tố tụng doanh thương mại bằng phương thức 4.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân (HSDS 02) sự (HSDS 02) GV: …………………… GV: …………………… DÂN SỰ DÂN SỰ 2. đánh giá và sử dụng chứng cứ 3. hòa giải GV: …………………… 07) 07) GV: …………………. Kỹ năng tư vấn về đàm phán. Giải quyết tranh chấp kinh doanh 3. bị cáo. tài liệu về thủ tục tố tụng tra.Nghiên cứu các tài liệu khác (HS 01) 01) GV: …………………… GV: …………………… Tối 4. bị cáo.Nghiên cứu cáo trạng. bị can. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2) (Song giảng) GV: …………………… Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) DÂN SỰ DÂN SỰ 2.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi. ký 5.. 5. 07) GV: …………………… GV: …………………… 4. 07) (Song giảng) tụng (HS 03. người bị hại (HS 03.3 Tình huống 2: Kỹ năng trao đổi. đàm phán và ký kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình huống) GV: ………………….3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 011) 011) GV: …………………… GV: …………………… Tối HÌNH SỰ HÌNH SỰ 5. 5. Đối thoại lần 1 (bài 1 và bài 2) (Song giảng) GV: …………………… KNTVPL DÂN SỰ DÂN SỰ KNTVPL 4. 07) (Song giảng) kết hợp đồng (Lý thuyết+ Tình 5. DÂN SỰ 2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 3. 07) bị cáo.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 03) GV: …………………… Tối HÌNH SỰ HÌNH SỰ KNTVPL 5.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 03) GV: …………………… DÂN SỰ 2.Nghiên cứu cáo trạng.4.. soạn thảo và giải quyết tranh giữ. người bị hại và giữ.Nghiên cứu các tài liệu khác (HS .1 Lý thuyết kỹ năng 5.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… DÂN SỰ 3.2 Tình huống: 4.. nghiên cứu.1.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh 2. bị can. kết luận điều . đánh giá và sử dụng chứng cứ 3.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 2.2 Tình huống: . bị cáo. 4. Kỹ năng tư vấn về đàm phán. kết luận điều tra. người bị hại và chấp hợp đồng trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng trao đổi với cơ quan tiến hành tố 4.4.

1.2.1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) GV: …………………… Thứ hai 20/5/13 Thứ ba 21/5/13 Thứ sáu 24/5/13 KNTVPL KNTVPL 4.3 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa.. bảo vệ (HS 01. bảo vệ (HS 01) GV: …………………… KNTVPL 5.3. HÀNH CHÍNH 1. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song giảng) GV: ………………….1 Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 8..1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… HÌNH SỰ 6.2 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa. lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa 5. bảo vệ (tiếp) HS 02 GV: …………………… HÀNH CHÍNH 1.4.4.2. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa. DÂN SỰ 5. HÀNH CHÍNH 1..4.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh 5.3 TẠI TP.3.3 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa. Đối thoại lần 1 (bài 1.. bảo vệ (HS 01) GV: …………………… HÌNH SỰ 6. 5. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 05) GV: …………………… DÂN SỰ 5. bảo vệ (HS 01. 02) 6. Kỹ năng chuẩn bị bài bào chữa.2.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… Thứ tư 22/5/13 Tối HÌNH SỰ 6.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… DÂN SỰ 5. 6) GV: …………………… HÌNH SỰ 7. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính 1. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền.. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 6. 6) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 1. bảo vệ (tiếp) HS 02 GV: …………………… HÌNH SỰ 6. Kỹ năng hòa giải vụ án dân sự GV: …………………… DÂN SỰ 4. Giải quyết tranh chấp kinh doanh doanh thương mại bằng bằng trọng thương mại bằng bằng trọng tài tài GV: …………………. Tình huống: (Hồ sơ số 1) GV: ……………………….2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03 GV: …………………… DÂN SỰ 5. GV: ………………….4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án kinh doanh thương mại (Hồ sơ KDTM doanh thương mại (Hồ sơ KDTM 010) 010) GV: …………………… GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (HS 02) 8. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Tuần thứ 23 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 20/5/13 đến ngày Lớp C học HT B5 24/5/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) DÂN SỰ 4.Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (HS 02) 8..Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. Kỹ năng tư vấn khiếu nại hành chính 1.3.2 Tình huống 1: Hồ sơ DS 03 GV: …………………… Thứ năm 23/5/13 Tối HÌNH SỰ 7..4. 5.1 Lý thuyết kỹ năng GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 6. Đối thoại lần 2 (bài 4) (Song giảng) GV: …………………. lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa 5.1. Đối thoại lần 1 (bài 1. Tình huống: (Hồ sơ số 1) GV: ………………………. đại diện ngoài tố tụng DÂN SỰ DÂN SỰ 5.2 Tình huống: Thực hành việc chuẩn bị bài bào chữa.2. Giải quyết tranh chấp kinh 4. 02) 6.. KNTVPL 5. Tình huống 2: Hồ sơ vụ án dân sự (Hồ sơ DS 05) GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 8. Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tư vấn pháp luật.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. DÂN SỰ 5. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ quyền.3. DÂN SỰ 5.

1. Lý thuyết kỹ năng. đánh giá và sử dụng chứng cứ . Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. 2. HÀNH CHÍNH 4.1. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm 7. Lý thuyết kỹ năng.2. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ 4. nghiên cứu. tái thẩm (HS 02) giám đốc thẩm. 8..3 TẠI TP. 4... Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm 7. 4.2 Tình huống 1: Thực hành công 8. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 9.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm. khi tham gia giai đoạn phúc thẩm.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 01) GV: …………………… DÂN SỰ 6. GV: ………………………..1.2. Tình huống: (Hồ sơ số 2) GV: ……………………….. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ 4.2.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân sự 7. 2. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư khi tham gia giai đoạn phúc thẩm. tái thẩm tái thẩm 9. 3.5 Tình huống 4: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 01) GV: …………………… DÂN SỰ 5.HS 3 (Lý thuyết+tình huống) (Lý thuyết+tình huống) GV: ……………………….. GV: ……………………….LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. giai đoạn phúc thẩm. Kỹ năng của luật sư khi tham gia giai đoạn phúc thẩm. đánh giá điều kiện khởi kiện. Kỹ năng trao đổi. HÀNH CHÍNH 2. tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… Tối Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính Tối 9.2. chuẩn bị hồ việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa sơ khởi kiện vụ án hành chính (Song chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án hành và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt và kỹ năng tham gia phần thủ tục bắt giảng) chính (Song giảng) đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) đầu phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) 2. GV: …………………… GV: …………………… GV: ……………………….1. tái thẩm (HS 02) GV: …………………… GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 9. HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH 3...1. tái thẩm (HS 02) GV: ………………………. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ 4.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 7. tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (HS: 02) GV: …………………… HÌNH SỰ 8. 3. Kỹ năng thu thập.2 Tình huống 1: Thực hành công hàng. Tình huống: (Hồ sơ số 2) GV: ………………………. 3. Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự Thời gian: Tối từ 18h00' DÂN SỰ 5. 2. giám đốc thẩm.HS 3 đánh giá và sử dụng chứng cứ . tiếp xúc khách 2.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần xét hỏi. Kỹ năng thu thập. đánh giá điều kiện khởi kiện. Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các bài 1. 5) GV: …………………… DÂN SỰ 6. Tối HÌNH SỰ 8. giám đốc thẩm. Kỹ năng của luật sư khi tham gia 9. HÀNH CHÍNH 4.. Lý thuyết kỹ năng GV: ……………………….1. giám vụ án hành chính HS10 vụ án hành chính HS10 (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra sự (Hồ sơ DS 06) + Kiểm tra đốc thẩm.2 Tình huống 1: Hồ sơ vụ án dân tham gia giai đoạn phúc thẩm. giám đốc thẩm. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 27/5/13 Thứ ba 28/5/13 Thứ tư 29/5/13 Thứ năm 30/5/13 Thứ sáu 31/5/13 Ca Tối Tuần thứ 24 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 27/5/13 đến ngày Lớp C học HT B5 31/5/13 Lớp D học HT B6 HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH HÌNH SỰ HÌNH SỰ 2. GV: …………………… GV: …………………… GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Đối thoại và kiểm tra lần 1 (Các bài 1. nghiên cứu. giám đốc thẩm. tái thẩm (HS 02) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 2. Kỹ năng trao đổi.1 Lý thuyết kỹ năng (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH DÂN SỰ DÂN SỰ 9.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần xét hỏi. 5) GV: …………………… DÂN SỰ 7. GV: ……………………….. tiếp xúc khách hàng.2 Tình huống: Thực hành kỹ năng 4. Tình huống 1: Nghiên cứu hồ sơ 7.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.1 Diễn án lần 1 (HS 06) GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 12. GV: …………………… GV: …………………… DÂN SỰ 7. tái thẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh 4. danh dự. Kỹ năng của luật sư khi tham gia giai đoạn phúc thẩm.Vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) GV: …………………… Lưu ý: Lớp F học ban ngày vào buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . Kỹ năng của luật sư trong vụ án về người chưa thành niên (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 10. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm. giám đốc thẩm.. Kỹ năng tham gia giải quyết việc 9.1 Diễn án lần 1 . HÀNH CHÍNH 6. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về người chưa thành niên (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 6. giai đoạn phúc thẩm.3 Tình huống 2: Thực hành kỹ năng tham gia phần hỏi và tranh dân sự dân sự năng tham gia phần hỏi và tranh luận luận tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số (Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ Dân (Lý thuyết + Tình huống) (Hồ sơ tại phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 10) 10) sự 01) Dân sự 01) GV: ……………………….1Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tham nhũng (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 16..Vụ án dân sự (Hồ sơ DS 06) GV: …………………… DÂN SỰ 12. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận doanh thương mại (Hồ sơ KDTM doanh thương mại (Hồ sơ KDTM cứ bảo vệ HS 8 010) 010) GV: ……………………….3 Tình huống 2: Thực hành kỹ 9... Tối HÌNH SỰ 11.. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) 6..1Lý thuyết kỹ năng GV: ………………………. tái thẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: ………………….3. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm. HÀNH CHÍNH 7.3 Tình huống 2: Hồ sơ vụ án kinh 7. giám đốc thẩm. 9) (Song giảng) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 6. DÂN SỰ 12..1 Diễn án lần 1 . sức khỏe. giám đốc thẩm.. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Thứ hai 3/6/13 Thứ ba 4/6/13 Thứ tư 5/6/13 Thứ năm 6/6/13 Thứ sáu 7/6/13 : Từ ngày Lớp B học HT B3 3/6/13 đến ngày Lớp C học HT B5 Tối HÌNH SỰ 10. Đối thoại lần 2 (bài 8. nhân phẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 14. Kỹ năng tham gia giải quyết việc 6. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… Ca Tuần thứ 25 Lớp A học HT B2 7/6/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) DÂN SỰ DÂN SỰ HÀNH CHÍNH 7.4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… DÂN SỰ 7. tái thẩm GV: …………………… GV: …………………… HÀNH CHÍNH DÂN SỰ DÂN SỰ HÀNH CHÍNH 6. Tối HÌNH SỰ 16..4 Tình huống 3: Hồ sơ vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… DÂN SỰ DÂN SỰ 8. Kỹ năng của luật sư khi tham gia 8. Kỹ năng của luật sư trong các vụ án tham nhũng (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 4.2 Tình huống 1: Thực hành công việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa và thực hành kỹ năng tham gia thủ tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 05) GV: ………………………. giám đốc tái thẩm thẩm. Kỹ năng tham gia phiên tòa sơ thẩm (Song giảng) 6. Tối HÌNH SỰ 13. Đối thoại lần 2 (bài 8.. GV: …………………… GV: …………………… HÀNH CHÍNH 7.3. 9) (Song giảng) GV: …………………… HÌNH SỰ 11.3 TẠI TP. Tình huống 2: Chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ HS 8 GV: ………………………. HÀNH CHÍNH 6.2 Tình huống 1: Thực hành công việc chuẩn bị trước khi ra phiên tòa và thực hành kỹ năng tham gia thủ tục khai mạc phiên tòa sơ thẩm (Hồ sơ số 05) GV: ………………………. GV: ……………………….1 Diễn án lần 1 (HS 06) GV: …………………… HÌNH SỰ 13.

. Kỹ năng của luật sư trong vụ án về các tội xâm phạm tính mạng. 9.3 Diễn án lần 3 (HS 05) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 9. Đối thoại GV: ………………….. nhân phẩm (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 16. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án hình sự (Lý thuyết + Tình huống) GV: …………………… HÌNH SỰ 12. 9. DÂN SỰ 12.3 Diễn án lần 3 .3 TẠI TP. 10) (Song giảng) GV: …………………… Thứ năm 13/6/13 Tối Thứ sáu 14/6/13 Tối Thứ hai 10/6/13 Thứ ba 11/6/13 Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tư vấn pháp luật.2 Diễn án lần 2 .3 Diễn án lần 3 .. đại diện ngoài tố tụng HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH 9. 10) (Song giảng) GV: …………………… DÂN SỰ 11..2 Diễn án lần 2 .2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ 8) 8) GV: …………………..Vụ án lao động (Hồ sơ LĐ 02) (Hồ sơ LĐ 02) GV: …………………… GV: …………………… Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính Thi học phần (kỳ thi chính): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc dân sự Thời gian: Tối từ 18h00' TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .2 Diễn án lần 2 (HS 04) GV: …………………… HÀNH CHÍNH 8. Đối thoại lần 2 (Các bài 7. HÀNH CHÍNH 9.3 Diễn án lần 3 (HS 05) GV: …………………… HÌNH SỰ 16. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự GV: …………………… Tối HÌNH SỰ 14.. danh dự.2 Diễn án lần 2 (HS 04) GV: …………………… HÌNH SỰ 16. 8. sức khỏe. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự GV: …………………… DÂN SỰ 10. Đối thoại lần 2 (Các bài 7. DÂN SỰ DÂN SỰ 12. GV: ………………….LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ 5) GV: …………………. Đối thoại GV: ………………….1 Diễn án hành chính lần 1 (Hồ sơ 5) GV: …………………. HÀNH CHÍNH 8.2 Diễn án hành chính lần 2 (Hồ sơ 9.Vụ án KD thương mại (HSKDTM: 010) GV: …………………… Thứ tư 12/6/13 Tối HÌNH SỰ 16. 8. DÂN SỰ 11.Vụ án lao động 12. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Tuần thứ 26 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 10/6/13 đến ngày Lớp C học HT B5 14/6/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) DÂN SỰ 10.Vụ án KD thương mại (HSKDTM: 010) GV: …………………… DÂN SỰ 12.

HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Thứ hai 17/6/13 Tối Thứ ba 18/6/13 Tối Thứ tư 19/6/13 Tối Thứ năm 20/6/13 Tối Thứ sáu 21/6/13 Tối Tuần thứ 27 Lớp A học HT B2 TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO : Từ ngày Lớp B học HT B3 17/6/13 đến ngày Lớp C học HT B5 21/6/13 Lớp D học HT B6 TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP.

HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Thứ hai 24/6/13 Tối Thứ ba 25/6/13 Tối Thứ tư 26/6/13 Tối Thứ năm 27/6/13 Tối Thứ sáu 28/6/13 Tối Tuần thứ 28 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 24/6/13 đến ngày Lớp C học HT B5 28/6/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 (Học sáng) Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết Thi học phần (kỳ thi phụ): Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính các vụ việc dân sự TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Tuần thứ 29 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 1/7/13 đến ngày Lớp C học HT B5 5/7/13 Lớp D học HT B6 Thời gian Ca Thứ hai 1/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ ba 2/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ tư 3/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ năm 4/7/13 Tối NGHỈ HÈ Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 Chiều Thứ sáu 5/7/13 NGHỈ HÈ Tối TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Tuần thứ 30 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 8/7/13 đến ngày Lớp C học HT B5 12/7/13 Lớp D học HT B6 Thời gian Ca Thứ hai 8/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ ba 9/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ tư 10/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ năm 11/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ sáu 12/7/13 Tối NGHỈ HÈ TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .3 TẠI TP.

3 TẠI TP.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Tuần thứ 31 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 15/7/13 đến ngày Lớp C học HT B5 19/7/13 Lớp D học HT B6 Thời gian Ca Thứ hai 15/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ ba 16/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ tư 17/7/13 Tối NGHỈ HÈ Thứ năm Chiều 18/7/13 NGHỈ HÈ Thứ sáu 19/7/13 NGHỈ HÈ Tối TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .

đại diện ngoài tố tụng Chiều TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP . HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Tuần thứ 32 Thời gian Ca Thứ hai 22/7/13 Tối Thứ ba 23/7/13 Tối Thứ tư 24/7/13 Tối Lớp A học HT B2 Thứ năm Sáng 25/7/13 : Từ ngày Lớp B học HT B3 22/7/13 đến ngày Lớp C học HT B5 26/7/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 HỢP HỘI ĐỒNG XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP Thi tốt nghiệp môn: Kỹ năng tham gia giải quyết vụ án Hình sự Thi tốt nghiệp môn: Kỹ năng tham gia giải quyết vụ việc Dân sự Sáng Thứ sáu 26/7/13 Thi tốt nghiệp môn: Kỹ năng tư vấn pháp luật.LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP.

3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Tuần thứ 33 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 29/7/13 đến ngày Lớp C học HT B5 2/8/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 Sáng Thứ hai 29/7/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều Sáng Thứ ba 30/7/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều Sáng Thứ tư 31/7/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều Sáng Thứ năm 1/8/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều Sáng Thứ sáu 2/8/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.

HỒ CHÍ MINH (Từ 10/12/2012-26/07/2013) Buổi tối bắt đầu từ: 18h00 đến 21h20 Thời gian Ca Tuần thứ 34 Lớp A học HT B2 : Từ ngày Lớp B học HT B3 5/8/13 đến ngày Lớp C học HT B5 9/8/13 Lớp D học HT B6 Lớp E học HT E3 Lớp F học HT E1 Sáng Thứ hai 5/8/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều Sáng Thứ ba 6/8/13 CHẤM THI TỐT NGHIỆP Chiều Thứ tư Chiều 7/8/13 HỌP HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Sáng Thứ năm 8/8/13 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP. IN CHỨNG CHỈ Chiều Sáng Thứ sáu 9/8/13 Bế giảng và công bố điểm thi tốt nghiệp Chiều TỔ TRƯỞNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG CƠ SỞ TPHCM LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP .LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 13.3 TẠI TP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful