DẪ SỬ DỤ

Y W

VÀ E L

SE

MỤC LỤC ....................................................................................................................................... 1
I.

Cygwin ................................................................................................................................ 2
1.

Cài đặt Cygwin ................................................................................................................ 2

2.

Cấu hình Cygwin ............................................................................................................. 4

3.

Chạy Console và sao chép mã nguồn vào Cygwin .......................................................... 5

4.

Biên dịch với g++ ............................................................................................................ 6

5.

Một số lệnh trong Linux .................................................................................................. 6

II.

Eclipse ................................................................................................................................. 7
1.

Cài đặt JDK ..................................................................................................................... 7

2.

Cài đặt Eclipse ................................................................................................................. 7

3.

Tạo C++ Project .............................................................................................................. 8

4.

Các thành phần của một file *.cpp .................................................................................. 9

PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 11

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

1

Trong môi trường unix-like, ta thường dùng GCC (GNU Compiler Collection) để
biên dịch chưong trình C/C++. Phần này sinh viên sẽ làm quen với biên dịch chương
trình C++ trong môi trường Cygwin, môi trường giả lập Linux chạy trong hệ điều hành
Windows.

I. Cygwin
1.

ài đặ

gwi

Sinh viên download file setup.exe trong Modules hoặc cũng có thể download file
này từ trang http://cygwin.com/install.html. Chạy file setup.exe, chọn Next. Sau đó chọn
Install from Local Directory và chọn Next.

Tiếp theo chọn đường dẫn để cài đặt Cygwin và chọn Next.

Tiếp theo, ta download source của Cygwin về từ địa chỉ
http://www.mediafire.com/?x4r6svhub97wxrv hoặc tham khảo thêm một số mirrors khác
trong Modules. Sau khi download về và giải nén ta sẽ được một thư mục có tên là

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

2

CygwinSources. Trở lại với việc cài đặt Cygwin, ta sẽ chọn Browse… để chỉ đến đường
dẫn thư mục này.

STT
1
2
3
4
5

6
7
8

Tiếp theo, chọn những gói cần thiết để cài đặt. Danh sách các gói cần cài đặt:
Từ khóa
Tên gói
Phiên bản
Ghi chú
binutils: The GNU assembler,
binutils
2.20.51-2
linker and binary utilities
Trong Category
gcc
gcc: C compiler upgrade helper 3.4.4-999
Devel
gcc-core
gcc-core: C compiler
3.4.4-999
gcc-g++
gcc-g++: C++ compiler
3.4.4-999
gcc-mingw-core: Mingw32
20050522gcc-mingw-core support headers and libraries for
1
GCC
gcc-mingw-g++: Mingw32
20050522gcc-mingw-g++ support headers and libraries for
1
GCC C++
make: The GNU version of the
Trong Category
make
3.81-2
‘make’ utility
Devel
Trong Category
gdb
gdb: The GNU debugger
6.8-2
Devel

Muốn chọn một gói để cài đặt, ta nhập từ khóa vào khung search. Sau đó, ta sẽ
tìm đúng gói cần cài đặt. Và ở cột thứ 3 (New), ta click chuột vào từ Skip để chọn đúng
phiên bản. Lập lại thao tác này cho 8 gói rồi chọn Next để bắt đầu cài đặt chương trình.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

3

2.

ì

gwi

Sau khi cài đặt Cygwin xong:
 Windows XP: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start
=> Control Panel => System. Sau đó, chọn Advanced => Environment
Variables. Trong khung System variables, chọn New.

Windows 7: click phải vào My Computer => Properties hoặc chọn start =>
Control Panel => System. Sau đó, chọn Advanced system settings =>
Environment Variables… Trong khung System variables, chọn New.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

4

Nhập vào khung Variable name: CYGWIN_HOME và khung Variable value:
C:\cygwin (nếu cài đặt cygwin ở nơi khác thì cần cập nhật lại đường dẫn này). Chọn OK

Tìm trong Variable biến Path => Edit.

Trong khung Variable value, di chuyển dấu nháy xuống cuối và nhập vào
;%CYGWIN_HOME%\bin;%CYGWIN_HOME%\usr\bin;%CYGWIN_HOME
%\usr\local\bin;%CYGWIN_HOME%\lib;%CYGWIN_HOME%\usr\lib

Sau đó chọn OK ba lần để thoát ra.

3.

s le và s

ép mã g ồ và

gwi

Sau khi chương trình cài đặt xong, chạy biểu tượng Cygwin Bash Shell trong Start
Menu của Windows. Ta sẽ thấy một cửa sổ console giả lập môi trường linux. Ta có thể sử
dụng các lệnh của linux trong console này.
Để chuyển vể thư mục làm việc của user, gõ lệnh: cd ~
Để in ra thư mục làm việc hiện hành, gõ lệnh: pwd
Giả sử ta gõ hai lệnh trên và username đăng nhập windows là "Administrator" thì
kết quả thu được như sau: /home/Administrator
Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

5

Thư mục làm việc sẽ là /home/Administrator (lưu ý: Linux phân biệt chữ hoa và
thường, kể cả lệnh và tên tập tin, thư mục). Thư mục làm việc này sẽ tương ứng với thư
mục "C:\cygwin\home\Administrator". Do đó, để trong cygwin thấy được một tập tin
nào đó ta phải chép chúng vào thư mục làm việc. Giả sử chép tập tin Main.cpp cần biên
dịch vào thư mục "C:\cygwin\home\Administrator". Sau khi chép file, trong cygwin, gõ
lệnh: ls để liệt kê các tập tin thì sẽ thấy file Main.cpp

4.

iê dị

với g++

a. Biên dị
Để biên dịch Main.cpp và sau đó là liên kết để tạo file thực thi bai1.exe (lưu ý:
khi gõ tên file phải lưu ý chữ hoa và chữ thường). Ta gõ lệnh:
g++ Main.cpp –o bai1
Nếu project có nhiều file (vd: a.cpp, b.cpp, c.pp) thì ta vẫn dùng cú pháp trên
g++ a.cpp b.cpp c.cpp –o bai
b.

i
Chạy chương trình bai1.exe bằng lệnh: ./bai1.exe
c.

ế ú
Gõ lệnh exit để thoát Cygwin

5.

ộ số lệ

r

g Li

x

cd path-to-folder chuyển đổi thư mục

cd ~ chuyển về thư mục làm việc của người dùng

mkdir path tạo thư mục

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

6

cp sourcr dest sao chép file

man command-name xem trợ giúp của một lệnh

exit thoát

II. Eclipse
1.

ài đặ JD

Để chạy được Eclipse, sinh viên cần cài đặt JDK trước. Phiên bản download là
JDK 6 Update 24. Sinh viên có thể download file này trong Modules.
Sau khi download về, sinh viên cài đặt theo các cấu hình mặc định của JDK.

2.

ài đặ E lipse

Sinh viên thống nhất sử dụng phiên bản Eclipse CPP Helios SR2 Win32. Sinh
viên có thể download Eclipse trong Modules hoặc download Eclipse từ địa chỉ
http://mirror-fpttelecom.fpt.net/eclipse/technology/epp/downloads/release/helios/SR2/eclipse-cpp-heliosSR2-win32.zip
Sau khi download xong, được file eclipse-cpp-helios-SR2-win32.zip và giải nén
file này ta được thư mục eclipse. Chạy file eclipse.exe
Tiếp theo, chọn thư mục để chứa source code. Sau đó, chọn Workbench để bắt
đầu. Trên thanh công cụ, chọn Window => Preferences => C/C++ => Build =>
Environment => Sele …

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

7

Trong cửa sổ tiếp theo, ta tìm biến Path và chọn OK hai lần để thoát ra.

3.

++ r je

Chọn File => New => C++ Project. Trong phần Project name đặt tên là
HelloWorld. Trong Executable chọn Hello World C++ Project. Trong Toolchains
chọn Cygwin GCC. Sau đó chọn Next.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

8

Tiếp theo nhập tên sinh viên vào mục Author và chọn Next rồi chọn Finish. Để
chạy chương trình, click phải vào thư mục HelloWorld (bên tay trái) => Run As =>
1 Local C/C++ Application. Kết quả sẽ hiển thị trong khung Console.

4.

à

p ầ

ủ mộ file *.cpp

Mở một file *.cpp nằm trong project mẫu được tạo từ Eclipse, ta sẽ thấy có 3
thành phần như hình bên dưới.

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

9

Phần 1: Sử dụng thư viện. Khi sử dụng các thư viện, ta sử dụng cú pháp
sau: #i l de < ê
ư việ > (không có .h hoặc có .h). Để biết chính xác
có .h hay không, ta kiểm tra như hình dưới đây:

Để sử dụng thư viện “iostream”, ta dùng cú pháp #include <iostream>

Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

10

Để sử dụng thư viện “accctrl.h”, ta dùng cú pháp #include <accctrl.h>

Phần 2: Tất cả các thư viện (ngoại trừ các macros, toán tử new và toán tử
delete) phải được định nghĩa bên trong namespace std hoặc namespace
lồng bên trong namespace std. Do đó, dòng using namespace std; không
được bỏ.
Phần 3: Một file *.cpp biên dịch bằng g++ nên có một dòng trống ở cuối
file. Nếu sử dụng Eclipse, IDE này sẽ tự động thêm dòng trống vào cuối
file.

Ụ LỤ
Ngoài Eclipse ra, sinh viên cũng có thể chọn cho mình một IDE khác để lập trình
C++. Tuy nhiên, sinh viên bắ b ộ phải biên dịch bài làm của mình chạy được trên
Cygwin để đảm bảo bài làm là hợp lệ. Mọi trường hợp không biên dịch bài trên Cygwin
để kiểm tra trước khi submit, nếu có sai sót gì xảy ra sẽ không được giải quyết.
Một số IDE sinh viên có thể tham khảo: Visual studio 6, C free, Dev-C++.

-Hướng dẫn sử dụng Cygwin và Eclipse

Ế -11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful