Ngµy so¹n: 05/01/2013 TuÇn 20

Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “vî chång A Phñ”
A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: - Qua mét sè bµi tËp gióp HS hiÓu s©u h¬n vÒ gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm - RÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt; ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. Søc sèng tiÒm tµng cña nh©n vËt MÞ trong t¸c phÈm “Vî Chång A Phñ” cña T« Hoµi 2. Gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o trong t¸c phÈm “Vî Chång A Phñ” cña T« Hoµi II. Gîi ý: C©u 1: - Tríc khi vÒ lµm d©u nhµ thèng lÝ Pa Tra, MÞ lµ mét c« g¸i trÎ trung, trµn ®Çy søc sèng. C« giµu lßng tù träng vµ cã ý thøc vÒ cuéc sèng thùc sù. Sau khi vÒ lµm d©u nhµ thèng lÝ, t©m hån MÞ ®· tr¶i qua bao nhiªu biÕn ®æi. chÝnh sù biÕn ®æi Êy ®· cho thÊy chiÒu s©u søc sèng trong t©m hån c«. - Nh÷ng ngµy ®Çu tiªn vÒ lµm d©u, MÞ v« cïng ®au khæ, c« ph¶n kh¸ng mét c¸ch d÷ déi. Sù ph¶n kh¸ng Êy lµ biÓu hiÖn cña søc sèng. + Hµng mÊy th¸ng trêi, ®ªm nµo MÞ còng khãc + ThËm chÝ c« cßn muèn lÊy c¸i chÕt ®Ó tù gi¶i tho¸t cho m×nh - DÇn dÇn, bÞ ®µy ®o¹ trong nh÷ng ®au khæ triÒn miªn, t©m hån c«, søc sèng cña c« bÞ huû ho¹i. + Tr¸i tim c« trë nªn tª liÖt tríc ®au khæ bëi c« ®· quen víi c¸i khæ + C« sèng lÆng lÏ nh c¸i bãng ©m thÇm kh«ng sinh khÝ + Nh÷ng dÊu hiÖu sù sèng mÊt dÇn ®i trong c«. C« kh«ng nãi, kh«ng cêi, kh«ng nhí, kh«ng suy nghÜ. + C« ®¸nh mÊt c¶ nçi phÉn uÊt ngµy nµo, c« kh«ng cßn tëng ®Õn c¸i chÕt n÷a + MÞ chØ biÕt giam m×nh trong c¨n buång nh mét nhµ må ch«n sèng cuéc ®êi c« - Nhng søc sèng tiÒm tµng cña MÞ kh«ng chÞu lôi t¾t dï bÞ chµ ®¹p. Bëi thÕ kh«ng khÝ ®ªm t×nh mïa xu©n trªn b¶n MÌo vµ tiÕng s¸o gäi b¹n t×nh tha thiÕt ®· ®¸nh thøc søc sèng trong c«, lay tØnh t©m hån c«. + C« b¾t ®Çu nhÈm thÇm lêi bµi h¸t + C« nhí l¹i kÝ øc xa xa. nh÷ng kÝ øc Êy lµ hiÖn th©n cña kh¸t väng sèng, kh¸t väng h¹nh phóc vÉn ®îc gi÷ g×n trong ®¸y s©u t©m hån MÞ.
1

+ C« l¹i thÊy ®au khæ, thËm chÝ c« l¹i muèn chÕt ®Ó khái ph¶i ®èi diÖn víi qu¸ khø + Nhng trªn hÕt, c« thÊy m×nh cßn trÎ, c« muèn ®i ch¬i. Vµ c« hµnh ®éng thËt khoÎ kho¾n chø kh«ng lÇm lòi, ©m thÇm n÷a - Nhng nguån sèng võa míi træi dËy trong c« ®· bÞ dËp t¾t mét c¸ch tµn nhÉn bëi vßng d©y trãi cña A Sö. Tõ ®©y c« ch×m s©u vµo chai s¹n h¬n tríc + C« kh«ng g¾n bã g× víi cuéc sèng xung quanh n÷a. C« chØ nh c¸i bãng vËt vê bªn bÕp löa + C« döng dng víi chÝnh m×nh + ThËm chÝ c« v« c¶m tríc nçi ®au cña ngêi kh¸c - Nhng vÉn cã mét ngän löa sèng ©m thÇm, leo lÐt ch¸y trong tr¸i tim cña MÞ. Ngän löa Êy ®îc thæi bïng lªn nhê dßng níc m¾t bß trªn gß m¸ ®· s¹m ®en cña A Phñ. + MÞ nhí l¹i nçi ®au cña chÝnh m×nh + C« thÊy th¬ng cho ngêi ®µn «ng tríc mÆt vµ ngêi phô n÷ ngµy tríc bÞ trãi ®Õn chÕt ë c¸i nhµ nµy. + C« thÊy A Phñ ph¶i chÕt thËt phi lÝ + Søc sèng trong MÞ træi dËy cïng sù thøc tØnh cña t©m hån. Nã gióp c« vïng lªn c¾t d©y trãi cho A Phñ vµ ch¹y theo anh ®Ó tù gi¶i tho¸t cho chÝnh m×nh. => Miªu t¶ qu¸ tr×nh diÔn biÕn t©m lÝ cña nh©n vËt MÞ, T« Hoµi ®· kh¸m ph¸ vµ kh¼ng ®Þnh nguån søc sèng m·nh liÖt, tiÒm tµng trong t©m hån ngêi lao ®éng. ChÝnh nguån søc sèng Êy ®· khiÕn MÞ håi sinh thùc sù vµ dµnh l¹i ®îc cuéc sèng mµ c« bÞ cíp mÊt. C©u 2: * Gi¸ trÞ hiÖn thùc: - TP ®· t¸i hiÖn mét bøc tranh ®êi sèng x· héi cña c¸c d©n téc miÒn nói T©y B¾c tríc ngµy gi¶i phãng + §ã lµ chÕ ®é PKMN b¹o tµn, chµ ®¹p con ngêi b»ng cêng quyÒn vµ thÇn quyÒn + §ã lµ nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cña c¸c d©n téc miÒn nói - Bªn c¹nh ®ã, t¸c gi¶ cßn miªu t¶ ch©n thùc sè phËn ®au th¬ng, bi th¶m cña ngêi lao ®éng nghÌo miÒn nói + Hä bÞ tíc ®o¹t quyÒn sèng, quyÒn tù do h¹nh phóc + Hä bÞ ®µy ®o¹, chµ ®¹p ®Õn tµn lôi c¶ søc sèng * Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: - Lßng c¶m th¬ng s©u s¾c dµnh cho nh÷ng sè phËn bÊt h¹nh bÞ dµy xÐo, chµ ®¹p, bÞ tíc ®o¹t quyÒn tù do h¹nh phóc - Kh¸m ph¸, bªnh vùc phÈm chÊt tèt ®Ñp, søc sèng tiÒm tµng cña hä - ChØ ra con ®êng gi¶i phãng thùc sù cho con ngêi lao ®éng tho¸t khái cêng quyÒn, thÇn quyÒn, ®ã lµ con ®êng ®Êu tranh. III. Bµi tËp vÒ nhµ:
2

C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ h×nh tîng nh©n v©th Trµng trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt” cña Kim L©n? 2.Trµng lµ nh©n vËt trung t©m trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt”cña nhµ v¨n Kim L©n.Mµu s¾c T©y B¾c ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua t¸c phÈm “Vî chång A Phñ” cña T« Hoµi Ngµy so¹n:10/01/2013 TuÇn 21 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “vî nhÆt” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt. HS th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi. anh nãi víi ngêi ®µn bµ míi quen b¨ng nh÷ng lêi lÏ 3 .Gîi ý: (GV nªu vÊn ®Ò.H×nh tîng ngêi vî nhÆt trong tac phÈm cïng tªn cña nhµ v¨n Kim L©n? II. . xÊu xÝ + Anh cã mét ngo¹i h×nh th« kÖch: c¸i ®Çu träc. hai m¾t nhá tÝ. ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt( nh©n vËt Trµng vµ ngêi vî Trµng ) b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.Trµng lµ mét ngêi n«ng d©n ngô c nghÌo khæ. GV kh¸i qu¸t l¹i) C©u 1: . c¶nh ngé vµ phÈm chÊt cña ngêi n«ng d©n nghÌo tríc C¸ch m¹ng. th« kÖch. Qua nh©n vËt nµy. quai hµm b¹nh ra vµ d¸ng ®i chói vÒ phÝa tríc. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. + TÝnh c¸ch cña anh còng rÊt th« méc: anh hay ®ïa víi trÎ con råi cêi hÒnh hÖch. nhµ v¨n ®· miªu t¶ mét c¸ch ch©n thùc sè phËn.

ChÞ lµ mét ngêi phô n÷ cã sè phËn bÊt h¹nh: + Lµ mét ngêi ®µn bµ kh«ng tªn. + Søc sèng trong chÞ ®· mang ®Õn sinh khÝ cho ng«i nhµ cña Trµng. quª h¬ng. mang ®Õn niÒm vui cho Trµng vµ bµ cô Tø B»ng th¸i ®é n©ng niu. l¹i ph¶i nu«i mÑ giµ. ngo¹i h×nh xÊu xÝ. chia sÏ khi thÊy vî thÊy mÑ buån + C¶nh ngé cña Trµng còng rÊt khèn khã: anh kiÕm sèng b»ng nghÒ ®Èy xe thuª. gia ®×nh. §· vËy anh cßn lµ d©n ngô c. Kim L©n ®· kh¸m ph¸ ra vÎ ®Ñp cña t×nh ngêi. Do vËy anh vÉn “nhÆt vî” vµ c¶m trhÊy nªn ngêi nhê ngêi ®µn bµ Êy + Dï lÊy vî mét c¸ch qu¸ dÔ dµng nhng cha d©y phót nµo anh coi khinh c« vî theo kh«ng m×nh.Nhng Èn díi vÎ bÒ ngoµi Êy lµ mét tr¸i tim Êm ¸p yªu th¬ng vµ trµn ®Çy søc sèng + MÆc dï bÞ ®Èy ®Õn miÖng vùc cña c¸i chÕt nhng Trµng vÉn kh«ng bi quan.céc lèc. khu«n mÆt lìi cµy x¸m xÞt. III. ®Èy chÞ ra sèng ®Çu ®êng xã chî + C¸i chÕt ®ang r×nh rËp cuéc sèng cña chÞ tõng ngµy tõng giê + C¸i ®ãi còng ®· bãp mÐo nh©n c¸ch cña chÞ. quª h¬ng. khu«n mÆt gÇy lÐp. Trµng còng bÞ ®Èy ®Õn miÖng vùc cña sù chÕt ®ãi . kh¸t väng h¹nh phóc. + C¸i ®ãi ®· cíp mÊt gia ®×nh. Tr¸i l¹i anh dµnh cho chÞ mét t×nh c¶m th« méc nhng Êm ¸p. . tr©n träng. C©u 2: Kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt trung t©m cña truyÖn nhng chÞ “vî nhÆt” trong truyÖn ng¾n cïng tªn cña Kim L©n ®· trë thµnh mét biÓu tîng cho kh¸t väng sèng. hiÒn thôc + Søc sèng Êy ®· gióp chÞ t×m l¹i ®îc tÊt c¶ nh÷ng g× mµ sè phËn ®· cíp mÊt cña chÞ: cuéc sèng. lµm cho chÞ trë nªn tr¬ trÏn .Bµi tËp vÒ nhµ: DiÔn biÕn t©m tr¹ng bµ cô Tø trong t¸c phÈm “Vî nhÆt cña Kim l©n? 4 . cña søc sèng k× diÖu trong t©m hån ngêi lao ®éng nghÌo. anh vÉn v¬n lªn dµnh lÊy h¹nh phóc. tuyÖt väng. Còng nh bao ngêi d©n kh¸c ë xãm nµy. m¾t trñng ho¸y. ChÞ trë nªn ý tø. thËm chÝ anh kh«ng hÒ biÕt an ñi.Nhng trong ngêi ®µn bµ ®ãi r¸ch nh tæ ®Øa Êy l¹i Èn chøa mét søc sèng m¹nh mÏ: + Søc sèng ®· gióp chÞ theo kh«ng Trµng vÒ lµm vî ®Ó t×m sù sèng + VÒ ®Õn nhµ Trµng chÞ thay ®æi h¼n. nÕt na.

5 . lËp dµn ý trong mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm hoÆc ®o¹n trÝch v¨n xu«i.Ngµy so¹n: 17/01/2013 TuÇn: 22 Thùc hµnh nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. ®o¹n trÝch v¨n xu«i A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp (®Ò v¨n) gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò.

Néi dung vÊn ®Ò: nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt ®iÓn h×nh . Hä tin tëng vµo ngµy mai. ngêi ta míi thÊm thÝa nçi khæ cña ngêi n«ng d©n sèng ng¾c ngo¶i sau luû tre lµng” ý kiÕn cña anh chÞ nh thÕ nµo? II. .T×nh huèng vui v×: + §· nªn vî nªn chång. sù thÊt väng cña nh÷ng ngêi xung quanh kh«ng ¸t ®îc niÒm vui cña ®«I vî chång trÎ + Bµ cô Tø ®· nhËn d©u. chøng minh . + Kh«ng khÝ ®Çm Êm trong gia ®×nh. VÊn ®Ò th¶o luËn: §Ò I: Trong t¸c phÈm “Vî nhÆt” cña Kim L©n.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn t¸c phÈm v¨n xu«i: T×nh huèng truyÖn .Ph¹m vi t liÖu: v¨n b¶n “Vî nhÆt” 2.b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. + B÷a c¬m ®Çu ®ãn nµng d©u m¬I thËt th¶m h¹i + C¸I ®ãi vµ c¸i hÕt ®ang ®e do¹ mäi ngêi *KÕt bµi: §¸nh gi¸ ý nghÜa t×nh huèng truyÖn: ph¬I bµy th¶m c¶nh n¹n ®ãi 1945 v¬I nh÷ng sè phËn bi th¶m. kh¼ng ®Þnh t×nh ngêi vµ nçi khat khao h¹nh phóc cña nh÷ng con ngêi nghÌo khæ. c¸I ®ãi.Dµn ý: * Më bµi: * Th©n bµi: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ý c¬ b¶n sau: .T×nh huèng téi nghiÖp v×: + Ngêi con g¸i heo Trµng v× 4 b¸t b¸nh ®óc. V× sao? §Ò II: “ChØ khi ChÝ PhÌo ngËt ngìng bíc ra tõ trang s¸ch cña Nam Cao. anh Trµng nhÆt ®îc vî tríc c¸I ®ãi vµ c¸I chÕt ®e do¹ lµ mét t×nh huèng vui mµ téi nghiÖp. chøng minh vµ b×nh luËn. Bµ cô Tø nãi toµn chuyÖn lµm ¨n.T×m hiÓu ®Ò: .T×m hiÓu ®Ò: . dän nhµ dän cöa. Gîi ý: §Ò I: 1.Thao t¸c chÝnh: gi¶i thÝch.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn t¸c phÈm v¨n xu«i: nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt . .Thao t¸c chÝnh: ph©n tÝch. nhËn con. Hä ®a nhau vÒ qua xãm ngô c. Th©n phËn con ngêi qu¸ rÏ róng. niÒm tin tëng l¹c quan vµo t¬ng lai… §Ò II: 1. T×nh ngêi lµ ®¸ng träng.Ph¹m vi t liÖu: v¨n b¶n “ChÝ PhÌo” 6 .Néi dung vÊn ®Ò: Gi¶i thÝch v× sao l¹i lµ mét t×nh huèng vui mµ téi nghiÖp .

2. chÝ l¹i uèng rîu. * KÕt bµi: +§¸nh gi¸ nghÖ thuËt: . ChÝ hoµn l¬ng nhng ®Þnh kiÕn cña x· héi kh«ng cho ChÝ thùc hiÖn. dù b¸o cuéc ®Êu tranh giai cÊp ë n«ng th«n sÏ quyÕt liÖt.Nh©n vËt ChÝ PhÌo trong t¸c phÈm cïng tªn cña Nam Cao lµ ®iÓn h×nh tiªu biÓu vÒ nçi khæ cña ngêi n«ng d©n tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945.So s¸nh mét sè t¸c phÈm viÕt vÒ cïng ®Ò tµi: + Ng« TÊt Tè ph¬i bµy cÈnh sèng su cao thuÕ nÆng.Dùng ch©n dung nh©n vËt .ChÝ ®iÓn h×nh cho nçi ®au xãt xa v× bÞ cù tuyÖt quyÒn lµm ngêi + Muèn lµm ngêi l¬ng thiÖn kh«ng ®îc + Muèn sèng nh mét con quû d÷ kh«ng xong (kÎ thï giai cÊp vÉn t×m c¸ch lîi dông) + GÆp ThÞ Në.Ph©n tÝch t©m lÝ nh©n vËt + ý nghÜa cña h×nh tîng nh©n vËt ChÝ PhÌo III. . v× thÕ nh©n vËt ChÝ PhÌo trë thµnh nh©n vËt ®iÓn h×nh s¾c s¶o.Dµn ý: * Më bµi: * Th©n bµi: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ý c¬ b¶n sau: . bøc tö ngêi lao ®éng(T¾t ®Ìn) + NguyÔn C«ng Hoan phanh phui n¹n cho vay l·i vµ lîi dông m¸nh khoÐ ®ßn xãc hai ®Çu ®Ó dån nÐn ngêi n«ng d©n ®Õn “bíc ®êng cïng” + Nam Cao ®· ®Æt ra sè phËn con ngêi. l¹i v¸c dao ®i ®©m chÕt kÎ thï vµ tù s¸t. Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? 7 . . ®Ém m¸u.

Bµn tay cÇm viªn phÊn b»ng ®¸ tr¾ng lÊy tõ nói Ngäc Linh vÒ viÕt lªn b¶ng ®en ®an b»ng nøa hun khãi xµ nu… 8 .Ngµy so¹n: 25/02/2013 TuÇn: 23 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “rõng xµ nu” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. hoµnh tr¸ng . x¸ch xµ lÐt giÊu vµi lon g¹o ®I nu«I c¸n bé QuyÕt trèn ë rõng.kÕt tinh sè phËn.Bøc tranh thiªn nhiªn: Rõng xµ nu b¹t ngµn. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. VÊn ®Ò th¶o luËn: C©u 1: ChÊt sö thi trong t¸c phÈm “rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh C©u 2: Suy nghÜ cña em vÒ h×nh ¶nh “ ®«i bµn tay” Tnó trong t¸c phÈm “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh II. BiÓu hiÖn: .§Ò tµi vµ cèt truyÖn: + §Ò tµi: Cuéc næi dËy vµ ®Êu tranh chèng MÜ cña d©n lµng X« Man. trë ®i. tÝnh c¸ch. trë l¹i .Bµn tay chó bÐ Tnó d¾t c« bÐ Mai lªn rÈy trång tØa. . phÈm chÊt con ngêi T©y Nguyªn . h×nh ¶nh ®«I bµn tay Tnó.nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt: Tnó . hµo hïng C©u 2: HS cã thÓ nªu ®îc mét sè ý c¬ b¶n sau: . Gîi ý: C©u 1: Mét trong nh÷ng vÎ ®Ñp ®Æc biÖt trong “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh chÝnh lµ mµu s¾c sö thi ®Ëm nÐt. nhiÒu ®iÖp khóc cø vang lªn.Ng«n ng÷ thÊm ®Ém chÊt th¬. ®ång bµo T©y Nguyªn nãi riªng vµ cña nh©n d©n MiÒn Nam nãi chung + Cèt truyÖn: th«ng qua c©u chuyÖn vÒ sè phËn mét con ngêi (Tnó)ta thÊy ®îc sè phËn cña c¶ céng ®ång .Giäng ®iÖu mang ©m hëng trang träng. kh¸m pha t¸c phÈm.

bµn tay chØ ®êng.C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ nh©n vËt ChiÕn trong truyÖn ng¾n “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? II. Cuéc ®êi hä trë thµnh nguån m¹ch cña truyÒn thèng gia ®×nh. . bÞ giÕt chÕt bëi sù tµn b¹o cña kÎ thï. .Bµn tay tÝn nghÜa kh«ng biÕt ph¶n béi.Cuèn sæ Êy sÏ ghi c¸c thÕ hÖ kÕ tiÕp nh ChiÕn. bµ. Hä kh¸c nhau vÌ løa tuæi nhng ®Òu bÞ hµnh h¹. ViÖt.Bµn tay mang c«ng v¨n ®I lµm liªn l¹c. th«i thóc. 9 . h¬ng rõng T©y Nguyªn ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua t¸c phÈm “Rõng xµ nu Ngµy so¹n: 06/03/2013 TuÇn: 24 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n.Bµn tay cßn lµ nh©n chøng téi ¸c cña kÎ thï . . b¸c. m¸ ViÖt. thÝm. truyÒn thèng d©n téc. kªu gäi c¶ d©n lµng X« Man cÇm vò khÝ vïng lªn tiªu diÖt kÎ thï. ba. .Bµn tay cÇm ®¸ tù ®Ëp vµo ®Çu ch¶y m¸u chØ v× häc dèt.Bµn tay ©n t×nh. . yªu th¬ng ®èi víi vî con .Bµn tay (cïng víi tiÕng thÐt “giÕt”) lµ mÖnh lÖnh hµnh ®éng.Trong cuèn sæ gia ®×nh Êy hiÖn lªn h×nh ¶nh cña bao nhiªu ngêi ®· khuÊt: «ng. Nã cho ta thÊy c¸c thÕ hÖ sau kh«ng chØ xøng ®¸ng mµ cßn ph¸t huy tèt truyÒn thèng gia ®×nh.Bµn tay cña lßng c¨m thï vµ ý chÝ quyÕt t©m tr¶ thï: chÝnh bµn tay ®ã Tnó ®· bãp chÕt th»ng Dôc khi anh tham gia lùc lîng( víi Tnó th× th»ng nµo còng lµ th»ng Dôc)… III.Gi¶i thÝch ý nghÜa h×nh ¶nh “cuèn sæ gia ®×nh” trong truyÖn “nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi? 2.. Gîi ý: C©u 1. . kh¸m ph¸ t¸c phÈm. h×nh ¶nh cuèn sæ gia ®×nh cña ViÖt ®· gîi bao suy nghÜ vÒ truyÒn thèng gia ®×nh. Bµi tËp vÒ nhµ: Mµu s¾c. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1.ChÊt sö thi trong truyÖn ng¾n “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? 3. Trong truyÖn “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch.

®Òu g¸nh v¸c trªn vai tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh. con s«ng cña gia ®×nh ta còng ch¶y vÒ biÓn …".Coâ môùi 18 tuoåi. vaäy aø”. tính khí ñoâi luùc coøn raát treû con: tranh coâng baét eách. .Nhöõng phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa Chieán luoân ñöôïc Nguyeãn Thi mieâu taû trong söï soi roïi vôùi hình töôïng ngöôøi meï. nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh còng lµ sè phËn cña nh©n d©n miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ khèc liÖt. Nhöng.ngöôøi con gaùi anh huøng vôùi nhöõng veû ñeïp ñôøi thöôøng. ph¶i hiÓu vÒ truyÒn thèng cña gia ®×nh ®ã. .§Ëm chÊt sö thi: + §îc thÓ hiÖn qua cuèn sæ cña gia ®×nh víi truyÒn thèng yªu níc. + TruyÖn cña mét gia ®×nh dµi nh dßng s«ng cßn nèi tiÕp"…. Cuèn sæ ®ã lµ hiÖn th©n cña lÞch sö gia ®×nh còng lµ lÞch sö cña mét ®Êt níc.TruyÒn thèng gia ®×nh Êy hoµ nhËp vµo truyÒn thèng d©n téc ®Ó lµm nªn b¶n s¾c t©m hån d©n téc. víi Tæ quèc trong cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i. tranh coâng baén taøu giaëc vôùi em… . * Chieán. mét d©n téc trong cuéc chiÕn chèng MÜ. . . Ñaõ laøm thaân con gaùi ra ñi thì tao chæ coù moät caâu: neáu giaëc coøn thì tao maát.“ChuyÖn cña gia ®×nh ta còng dµi nh mét dßng s«ng ®Ó råi chó sÏ chia cho mçi ®øa mét khóc mµ ghi vµo ®ã” Con lµ sù tiÕp nèi cha mÑ: tiÕp nèi huyÕt thèng vµ tiÕp nèi truyÒn thèng. c¨m thï giÆc. .Quyeát taâm leân ñöôøng traû thuø cho gia ñình vôùi lôøi noùi nhö dao cheùm ñaù: “Tao ñaõ thöa vôùi chuù Naêm roài. C©u3. neáu caâu chuyeän cuûa gia ñình Chieán laø moät “doøng soâng” thì Chieán laø khuùc soâng sau – Chieán raát gioáng meï nhöng coâ 10 . thñy chung son s¾t víi quª h¬ng.Thöông cha meï (taâm traïng coâ khi cuøng em khieâng baøn thôø ba maù ñi göûi tröôùc ngaøy toøng quaân…) => Chieán laø moät hình aûnh sinh ñoäng cuûa ngöôøi con gaùi Vieät nam trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng nhöõng naêm khaùng chieán choáng Myõ.Gan goùc. . + Mçi nh©n vËt trong truyÖn ®Òu tiªu biÓu cho truyÒn thèng. + Sè phËn cña nh÷ng ®øa con. ®ång thêi muèn hiÓu vÒ nh÷ng ®øa con ph¶i hiÓu ngän nguån ®· sinh ra nã.Coâ thöông em neân cuõng sôùm bieát nhöôøng nhòn em. * Chieán mang trong mình phaåm chaát ngöôøi anh huøng. C©u 2.. duõng caûm: cuøng em baén chaùy taøu giaëc. sôùm bieát tính toaùn lo lieäu vieäc nhµ .

ñaõ khaùc meï ôû haønh ñoäng quyeát ñònh vaøo boä ñoäi . duyeân daùng. queâ höông. => Chieán mang trong mình veû ñeïp cuûa ngöôøi con gaùi Vieät Nam thôøi choáng Myõ: treû trung. quyeát dònh caàm suùng ñi traû thuø cho gia ñình. Nguyeãn Thi ñaõ raát thaønh coâng trong vieäc xaây döïng hình töôïng nhaân vaät nöõ anh huøng trong thôøi ñaïi ñaùnh Myõ. ñaùng yeâu nhöng cuõng raát möïc anh huøng duõng caûm. Coâ ñaõ tieáp noái vaø laøm raïng rôõ truyeàn thoáng ñaùnh giaëc cöùu nöôùc cuûa gia ñình vaø ñoù cuõng laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. III. Bèi c¶nh lÞch sö cña v¨n häc chèng MÜ 11 .Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ : “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi Ngµy so¹n: 12/03/2009 TuÇn: 25 Mét sè vÊn ®Ò vÒ V¨n xu«i kh¸ng chiÕn chèng MÜ (1965 – 1975) A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Cung cÊp cho HS mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó c¸c em hiÓu thªm vÒ v¨n xu«i khÊng chiÕn chèng MÜ. tõ ®ã c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn. ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vÒ hai t¸c phÈm ®· häc trong ch¬ng tr×nh .

x· héi vµ v¨n ho¸ (kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt). III. nh©n d©n hai miÒn lu«n híng vÒ nhau víi mét ý chÝ s¾t ®¸: “Níc VN lµ mét…. s¾t thÐp cña mét nÒn c«ng nghiÖp chiÕn tranh hiÖn ®¹i nhÊt hµnh tinh. . . Mét thêi k× khèc liÖt.Ngµy 5-8-1964 nh÷ng qu¶ bom ®Çu tiªn cña kh«ng qu©n MÜ ®· déi xuèng miÒn B¾c ViÖt Nam.(…) . mÊy chôc triÖu ngêi VN sèng díi bom ®¹n. l¹i ph¶I g¸nh chÞu hµng chôc triÖu tÊn bom ®¹n. .. §Æc ®iÓm v¨n xu«i chèng MÜ 1.(c¸c TP tËp trung viÕt vÒ ®Ò tµi miÒn Nam.M¶nh ®Êt miÒn B¾c míi håi sinh. v¨n ho¸ vµ x· héi ë miÒn B¾c trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ®· t¹o tiÒn ®Ò cho tinh thÇn l¹c quan c¸ch m¹ng trong v¨n häc. . truyÖn ng¾n. kÞch nãi. Kh¸i qu¸t v¨n häc chèng MÜ (HS xem l¹i bµi kh¸i qu¸t) . vÕt th¬ng chiÕn tranh chèng Ph¸p cha kÞp hµn g¾n xong. Cho nªn ý chÝ ®éc lËp tù cêng vµ kh¸t väng thèng nhÊt Tæ quèc lµ v« cïng m¹nh mÏ.Nhng trong 10 n¨m ®ã d©n ta sèng trong mét thêi k× æn ®Þnh toµn diÖn vÒ kinh tÕ. .Sù æn ®Þnh t¬ng ®èi vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ. tiÓu thuyÕt. V¨n xu«i chèng MÜ miÒn B¾c: Tæ quèc vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¶m høng chñ ®¹o trong nh÷ng sÊng t¸c v¨n xu«i ë miÒn B¾c. d÷ déi vµ oai hïng nhÊt cña d©n téc ViÖt Nam b¾t ®Çu. ®Ò tµi chèng MÜ) II. x· héi ViÖt Nam giai ®o¹n 1965-1975 ? . Mét cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i diÔn ra trªn toµn bé d¶i ®Êt h×nh ch÷ S nµy. Chñ nghÜa x· héi lóc nµy lµ nÒn t¶ng cña chñ nghÜa anh hïng. . Liªn tôc h¬n 10 n¨m. híng tíi nh÷ng t×nh c¶m cao thîng h¬n.Thêi k× lÞch sö 1965-1975 lµ thêi k× cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña nh©n d©n ta liªn tôc dµnh ®îc th¾ng lîi. chÝnh trÞ.Chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong v¨n häc chèng MÜ. Cã thÓ nãi hoµn c¶nh chia c¾t ®Êt níc ®· chi phèi toµn bé t duy nghÖ thuËt thêi chèng MÜ.§Æc ®iÓm thèng nhÊt cña mét nÒn v¨n häc cã sù l·nh ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng. v× thÕ v¨n häc thêi chèng MÜ kh«ng ph¶I bËn t©m d»n vÆt nhiÒu víi chuyÖn “c¬m ¸o g¹o tiÒn”…mµ chØ quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n trong chiÕn tranh.(…)Th¾ng lîi ®ã cóng lµ mét nguyªn nh©n g©y nªn ©m hëng ngîi ca vµ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch ån µo vµ vui vÎ trong v¨n häc thêi chèng MÜ.GV: Em h·y cho biÕt hoµn c¶nh lÞch sö.thay ®æi”. lµ sù quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña Tæ quèc.Sù æn ®Þnh Êy cho phÐp nÒn v¨n ho¸ tinh thÇn ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n. kÝ.Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c thÓ lo¹i: th¬.Thêi k× lÞch sö 1965-1975 lµ thêi k× ®Êt níc cã nguy c¬ bÞ chia c¾t l©u dµi. + NhiÒu TP viÕt vÒ ®Ò tµi x©y dùng CNXH në ré: “Chñ tÞch huyÖn”-NguyÔn Kh¶i => §i s©u vµo nghiªn cøu vµ t¸i hiÖn cuéc 12 .

Theo em. “Rõng xµ nu”NguyÔn Trung Thµnh… . . C¸c t¸c gi¶ ®· dùng lªn bøc tranh hoµnh tr¸ng vÒ lÞch sö. mét chiÒu vÒ hiÖn thùc vµ con ngêi. v¨n xu«i c¸ch m¹ng MN ®· chuyÓn sang mét bíc ngoÆt míi trong kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh ngµy cµng quy m« h¬n hiÖn thùc CM vÜ ®¹i. “Trªn quª h¬ng nh÷ng anh hïng §iÖn Ngäc”-NguyÔn Trung Thµnh… 3.§Çu nh÷ng n¨m 70 xuÊt hiÖn hµng lo¹t tËp truyÖn ng¾n.Quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi: + Con ngêi lµ ®èi tîng trung t©m cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng cña nghÖ thuËt trong viÖc th©m nhËp c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng. “ChiÕn sÜ”-NguyÔn Kh¶i…C¸c Tp ®Òu gÆp nhau ë mét t tëng-chñ ®Ò chÝnh: Tæ quèc vµ chñ nghÜa x· héi 2. . víi sù ra ®êi cña tiÓu thuyÕt “Hßn ®Êt”-Anh §øc. + Thùc tÕ bao trïm nhÊt cña giai ®o¹n lÞch sö nµy lµ cuéc chiÕn ®Êu cña toµn d©n b¶o vÖ ®éc lËp-tù do cña Tæ quèc. Trªn nÒn bøc tranh Êy lµ h×nh tîng ngêi lÝnh víi phÈm chÊt cao ®Ñp.N¨m 1966. t¸i hiÖn mét thêi k× ®au th¬ng nhng hµo hïng cña lÞch sö d©n téc.®Êu tranh trong néi bé nh©n d©n ®Ó nh»m thay ®æi c¸i cò.§Æc ®iÓm chung: GV: Qua hai TP ®· häc em rót ra ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm g× vÒ v¨n xu«i thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ ? -Ph¬ng diÖn ®Ò tµi: Khuynh híng sö thi vµ c¶m h÷ng l·ng m¹n lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña v¨n xu«I thêi chèng MÜ. HiÖn thùc anh hïng ®· nu«i dìng c¶m høng lín lao cho v¨n xu«i.Quan niÖm ®¬n gi¶n. hµng lo¹t Tp cã gi¸ trÞ xuÊt hiÖn: “DÊu ch©n ngêi lÝnh”-NguyÔn Minh Ch©u. v¨n xu«i thêi chèng MÜ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. ®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ trªn nh÷ng khÝa c¹nh nµo ? .N¨m 1965 víi gi¶i thëng VHNT NguyÔn §×nh ChiÓu v¨n häc c¸ch m¹ng miÒn Nam ®· chuyÓn sang mét bíc ph¸t triÓn míi vÒ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng: “Ngêi mÑ cÇm sóng”-NguyÔn Thi. víi giai cÊp. + V¨n xu«i thêi chèng MÜ viÕt vÒ ®êi sèng chiÕn tranh thêng ph¶n ¸nh con ngêi trong mèi quan hÖ víi céng ®ång. lµ c¸ch nhh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ngêi b»ng nghÖ thuËt cña t¸c gi¶. 13 . ý chÝ vµ søc m¹nh phi thêng. kÕt tinh nh÷ng vÎ ®Ñp tinh thÇn vµ lÝ tëng cao c¶ cña mét d©n téc anh hïng. Hä mang trong m×nh nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp. V¨n xu«i chèng MÜ miÒn B¾c: .Mét vµi h¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®ã. QNNT vÒ con ngêi lµ cèt lâi t tëng. lÝ tëng. 4. H×nh tîng trung t©m cña v¨n xu«igiai ®o¹n nµy lµ nh÷ng ngêi lÝnh g¸nh v¸c trªn vai nh÷ng nhiÖm vô nÆng nÒ mµ cao c¶ cña d©n téc.ph¶n ®éng trong qu¸ tr×nh XDCNXH. víi d©n téc. kÝ cã gi¸ trÞ: “ChiÕc lîc ngµ”-NguyÔn Quang S¸ng. c¸i l¹c hËu.

Gîi ý: C©u 1: . C¸i hån cña bøc tranh nghÖ thuËt Êy chÝnh lµ vÎ ®Ñp rÊt ®çi b×nh dÞ cña nh÷ng con ngêi lam lò.C¸ tÝnh. . cã søc ¸m ¶nh vÒ sù bÊp bªnh. viÖc ®êi ®em giÊu ®i” ®Ó “nãi niÒm vui. chiªm nghiÖm ngæn ngang. C¸i ®Ñp lµ b¶n th©n cuéc sèng víi ®Çy ®ñ nh÷ng gam mµu tèi.Tiªu chÝ nghÖ thuËt bÞ h¹ thÊp: V× nhiÖm vô theo s¸t chÝnh trÞ buéc VH ph¶i s¸ng t¸c nhanh chãng kÞp. c¸I xu«I chiÒu” (NguyÔn Minh Ch©u) Ngµy so¹n: 18/3/2009 TuÇn: 26 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. nãi c¸I tèt. vÊt v¶ trong cuéc sèng thêng nhËt. tæn thÊt…=> VH thiªn vÒ ph¶n ¸nh hiÖn thùc mét chiÒu. Nhµ v¨n tù biÕn m×nh “ thµnh mét ®øa trÎ ngoan ngo·n. VÊn ®Ò th¶o luËn: C©u 1:Ph©n tÝch ý nghÜa biÓu tîng cña h×nh ¶nh “chiÕc thuyÒn ngoµi xa” tõ ®ã kh¸i qu¸t chñ ®Ò t¸c phÈm ? C©u 2: C¶m nhËn cña anh (chÞ ) vÒ ngêi ®µn bµ vïng biÓn trong “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa”cña NMC II. .ChiÕc thuyÒn ngoµi xa lµ mét h×nh ¶nh gîi c¶m. 14 . ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch.ChiÕc thuyÒn ngoµi xa biÓu tîng cho mèi quan hÖ gi÷a nghÖ thuËt vµ ®êi sèng.+ ThÓ hiÖn con ngêi chñ yÕu ë ph¬ng diÖn chÝnh trÞ. + Kh¼ng ®Þnh tinh thÇn l¹c quan tin tëng: tr¸nh nãi ®Õn nçi buån.ChiÕc thuyÒn lµ biÓu tîng cña bøc tranh thiªn nhiªn vÒ biÓn vµ còng lµ biÓu tîng vÒ cuéc sèng sinh ho¹t cña ngêi d©n hµng chµi . . nçi ®au. bao ®iÒu suy nghÜ.TP thÓ hiÖn mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a cuéc sèng víi nghÖ thuËt. ph¬ng diÖn c«ng d©n: ®¬n gi¶n vµ phiÕn diÖn. bao lo ©u tr¨n trë vÒ con ngêi. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. bao kiÕn thøc th©u lîm c¶ mét ®êi. phª b×nh ph¶i ®Ò cao gi¸ trÞ néi dung vµ “chiÕu cè” gi¸ trÞ v¨n ch¬ng. nh÷ng cuéc ®êi tr«i næi trªn s«ng níc . phong c¸ch cña nhµ v¨n kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy m¹nh mÏ. kh¸m ph¸ t¸c phÈm. dËp dÒnh cña nh÷ng th©n phËn.

III. §©y lµ chñ ®Ò c¬ b¶n xuyªn suèt TP . Sèng cam chÞu vµ kÝn ®¸o. bao dung. t¸c gi¶ chØ gäi chÞ lµ “ngêi ®µn bµ” mét c¸ch phiÕm chØ + ChÞ kho¶ng 40 tuæi. nh÷ng quy luËt tÊt yÕu lÉn ngÉu nhiªn. Nhan ®Ò “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” gièng nh mét gîi ý vÒ kho¶ng c¸ch. mÆt rç. mét ngêi phô n÷ cã ngo¹i h×nh xÊu xÝ. may rñi kho bÒ lêng hÕt.ChÞ nhÉn nhôc chÞu ®ùng sù hµnh h¹ ®¸nh ®Ëp cña chång .ChÞ kh«ng li dÞ chång. hiÓu s©u s¾c lÏ ®êi nhng chÞ kh«ng hÒ ®Ó lé ®iÒu ®ã ra ngoµi. th« kÖch nhng t©m hån ®Ñp ®Ï. vÊt v¶ v× chång v× con + Cuéc sèng cña chÞ nhiÒu nçi buån h¬n niÒm vui.ChÞ h¹nh phóc khi nh×n c¸c con ®îc ¨n no. C©u 2: §ã lµ mét ngêi ®µn bµ kh«ng tªn. thÊu hiÓu lÏ ®êi. lam lò nhng biÕt ch¾t chiu nh÷ng h¹nh phóc ®êi thêng. vÒ cù li ng¾m nh×n ®êi sèng mµ ngêi nghÖ sÜ cÇn coi träng. kh«ng hÒ n«ng nçi mét c¸ch ngê nghÖch mµ thùc ra chÞ lµ mét ngêi rÊt s©u s¾c. th¬ng con hÕt mùc . b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vÒ hai t¸c phÈm ®· häc trong ch¬ng tr×nh . ®îc h¹nh phóc => Mét ngêi ®µn bµ kh«ng hÒ cam chÞu mét c¸ch v« lÝ.Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh(chÞ) vÒ nh÷ng nhËn thøc cña nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh Phïng trong “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” cña NguyÔn Minh Ch©u ? Ngµy soËn:19/03/2009 TiÕt 27 Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n xu«I Sau 1975 A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè v¨n b¶n ®· häc gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n xu«i sau 1975 ®Ó tõ ®ã c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn. giµu ®øc hi sinh vµ lßng vÞ tha.s¸ng. Ngêi phô n÷ nµy cã mét cuéc ®êi nhäc nh»n. .Chñ nghÜa nh©n ®¹o trong nghÖ thuËt kh«ng thÓ xa l¹ víi sè phËn cô thÓ cña con ngêi. thÊp tho¸ng bãng d¸ng cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam nh©n hËu. §æi míi vÒ ph¬ng diÖn ®Ò tµi: GV: V¨n xu«i sau 1975 cã sù ®æi míi vÒ ®Ò tµi ntn ? 15 . d¸ng ngêi th« kÖch + ChÞ suèt ®êi lam lò.ChÞ ph¶i gi÷ g×n h×nh ¶nh ®Ñp cña mét ngêi chång vò phu tríc mÆt c¸c con + Nhng chÞ vÉn bÒn bØ.ChÞ ph¶i göi th»ng con trai ®i xa ®Ó ng¨n nã chèng l¹i bè . chÞ cÇn mét ngêi cha cho c¸c con . nhÉn n¹i. nhiÒu nçi ®au h¬n h¹nh phóc.

gi¸o s Phan Cù §Ò cho r»ng: “TruyÖn vµ tiÓu thuyÕt ®i s©u h¬n vµo ®êi sèng thÕ tôc. nh÷ng sè phËn trí trªu. sinh ho¹t (“Mïa l¸ rông trong vên”-Ma V¨n Kh¸ng. con ngêi trë vÒ víi cuéc sèng ®êi thêng. gi¶i quyÕt tèt h¬n mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ céng ®ång. ®èi tîng cña v¨n häc lµ con ngêi c¸ nh©n trong c¸c mèi quan hÖ ®a chiÒu cña nã “…v¨n xu«i ®· quan t©m h¬n ®Õn vÊn ®Ò néi bé nh©n d©n. . x©y dùng mét nh©n c¸ch x· héi chñ nghÜa hoµn thiÖn. nh÷ng mÊt m¸t.BÕn Quª) 16 . . . cuéc sèng h»ng ngµy b×nh thêng cña con ngêi víi nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ngæn ngang phøc t¹p. nh©n sinh thêng ngµy víi nh÷ng chi tiÕt sinh ho¹t ®êi thêng cã khi nhá nhÆt ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸i “hµng ngµy” vèn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cña ®êi sèng hiÖn thùc.Con ngêi ®îc miªu t¶ trong v¨n häc kh«ng cßn ®¹i diÖn cho c¸i chung n÷a. bén bÒ víi cuéc sèng thêng nhËt.C¶m høng thÕ sù. víi nh÷ng uÈn khóc t©m lÝ. ®èi mÆt víi bao vÊn ®Ò phøc t¹p. Ðo le. lµ c¸ch nhh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ngêi b»ng nghÖ thuËt cña t¸c gi¶. ®Õn sè phËn cac nh©n vµ h¹nh phóc c¸ nh©n. ®Õn cuéc sèng b×nh thêng h»ng ngµy cña con ngêi trong tÊt c¶ nh÷ng quan hÖ phøc t¹p vµ ®a d¹ng cña nã” (Phan Cù §Ò) . giai ®äan VH nµy cã g× míi trong quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi? Con ngêi lµ ®èi tîng trung t©m cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. ch»ng chÞt cña ®êi sèng. §æi míi quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi: GV: Em hiÓu ntn lµ QNNT vÒ con ngêi ?So víi v¨n häc tríc 1975. híng ngßi bót cña m×nh vµo ®êi sèng thÕ sù. II. Sau 1975.Sau chiÕn tranh. NguyÔn Minh Ch©u ®· lÆng lÏ lµm mét cuéc ®èi chøng víi qu¸ khø ®Ó v¬n tíi mét thø v¨n ch¬ng ®Ých thùc mµ “nÒn t¶ng cña nã lµ chiÒu s©u triÕt häc nh©n b¶n” (L· Nguyªn). bi kÞch cña nh÷ng ngêi lÝnh võa ®i ra tõ cuéc chiÕn ®îc v¨n häc ph¶n ¸nh ch©n thùc vµ sinh ®éng h¬n. “BÕn quª”-NguyÔn Minh Ch©u…). nh÷ng bi kÞch t©m hån. Con ngêi trong s¸ng t¸c cña NMC sau 1975 ®îc kh¸m ph¸ trong nhiÒu hoµn c¶nh vµ nhiÒu mèi quan hÖ phøc t¹p.ý thøc c«ng d©n cña c¸c nhµ v¨n thÓ hiÖn râ nÐt. con ngêi x· héi vµ con ngêi tù nhiªn” . Nhµ v¨n tá râ th¸i ®é cña m×nh ®èi víi cuéc sèng h«m nay. ®ßi hái VH ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn. hiÖn thùc. QNNT vÒ con ngêi lµ cèt lâi t tëng. hiÖn thùc míi ®ßi hái ph¶i ®îc nh×n nhËn toµn diÖn vµ thÊu ®¸o h¬n.C¸c t¸c gi¶ tËp trung phª ph¸n kÞch liÖt nh÷ng trêng hîp sôp ®æ vÒ ®¹o ®øc. thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng cña nghÖ thuËt trong viÖc th©m nhËp c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng. cã khi nh©n vËt cña «ng ®îc ®Æt trong nh÷ng t×nh huèng trí trªu ®Çy nghÞch lÝ ®Ó thÓ hiÖn mét sù chiªm nghiÖm vÒ lÏ ®êi (NhÜ.Lµ mét ngêi “më ®êng tinh anh” cho c«ng cuéc ®æi míi v¨n häc. c¸ch ®¸nh gi¸ con ngêi. con ngêi c«ng d©n.

§æi míi vÒ ph¬ng diªn nghÖ thuËt: GV: Em h·y nhí l¹i 3 v¨n b¶n ®· häc (…) vµ cho biÕt nh÷ng ®æi míi trªn ph¬ng diÖn nghÖ thuËt cña v¨n xu«i sau 1975 ? * KÕt cÊu: kÕt cÊu më ®îc sö dông phæ biÕn vµ réng r·i. ph¸n xÐt d©n chñ vÒ t¸c phÈm. gãp phÇn kh¾c hä toµn vÑn ch©n dung. C¸c t¸c gi¶ ®· chó ý miªu t¶ nÐt t©m lÝ cuéc sèng bªn trong con ngêi. ®iÓm nh×n ng«n tõ. KÕt cÊu më hoµn toµn thÝch hîp víi quan niÖm ®a chiÒu vÒ con ngêi. bªn ngoµi. ®¸nh gi¸. (GÆp gì cuèi n¨m) nh©n vËt bÒ ngoµi cã vÎ b×nh th¶n. ®iÓm nh×n ®¸nh gi¸ t tëng c¶m xóc. . Nh©n vËt cña «ng lu«n lu«n ®îc ®Æt tríc nh÷ng t×nh thÕ lùa chän. con ngêi trong mèi quan hÖ víi kh«ng gian vµ thêi gian . C¸c ®iÓm nh×n nµy xoay quanh hÖ thèng nh©n vËt. tÝnh c¸ch. nh©n vËt béc lé 17 . kh¸m ph¸. mäi viÖc vµ gi÷ vai trß thèng so¸i trong miªu t¶. Nhµ v¨n chØ ®a ra vÊn ®Ò mµ kh«ng cã kÕt luËn. * NghÖ thuËt ttæ chøc trÇn thuËt: + §iÓm nh×n trÇn thuËt: .(Mét ngêi Hµ Néi) t¸c gi¶ ®· t×m c¸ch lÝ gi¶i sù tån t¹i cña con ngêi trªn nhiÒu chiÒu thêi gian: qu¸ khø.V¨n xu«i giai ®o¹n nµy cßn xuÊt hiÖn nhiÒu con ngêi ®îc kh¸m ph¸ vµ soi chiÕu ë nh÷ng b×nh diÖn kh¸c nhau nh con ngêi tù nhiªn. quan t©m ®Õn con ngêi c¸ nh©n nh mét ý thøc ®éc lËp. phøc t¹p cña ®êi sèng. III. hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. (ChiÕc thuyÒn ngoµi xa cña NMC) + Tæ chøc giäng ®iÖu trÇn thuËt: . ®iÓm nh×n kh«ng gian. kÓ chuyÖn. ®Æc biÖt lµ nh©n vËt chÝnh. ®iÓm nh×n bªn trong. dù ®o¸n. nhng ë chiÒu s©u gãc khuÊt Èn dÊu trong t©m hån hä ®ang diÔn ra mét qu¸ tr×nh lùa chän cang th¼ng quyÕt liÖt. gîi ra kh¶ n¨ng vËn ®éng bÊt ngê vµ phong phó.C¸c h×nh thøc trÇn thuËt: TrÇn thuËt tõ ng«i thø ba: chñ thÓ trÇn thuËt lµ ngêi “biÕt hÕt” mäi ngêi. ngêi ®äc tham gia s¸ng t¹o.C¸ch tæ chøc ®iÓm nh×n trÇn thuËt: Sö dông mét ®iÓm nh×n trÇn thuËt (Bøc tranh-NMC) vµ phèi hîp c¸c ®iÓm nh×n trÇn thuËt ®Ó cã c¸c ®iÓm nh×n: ngêi dÉn truyÖn. Con ngêi vµ thêi gian ®îc nh×n nhËn trong mèi quan hÖ h÷u c¬ chÆt chÏ.NguyÔn Kh¶i lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n cã nhiÒu nç lùc t×m kiÕm.Giäng ®iÖu trÇn thuËt mang tÝnh chÊt híng néi.. sè phËn nh©n vËt vµ kh¸i qu¸t vÊn ®Ò nh©n sinh. nh©n vËt. trong ®ã con ngêi ®ãng vai trß chñ ®äng tÝch cùc tríc lÞch sö. dÉn truyÖn. thêi gian. t¸c gi¶. TrÇn thuËt tõ ng«i thø nhÊt: h×nh thøc trÇn thuËt ®îc v¨n xu«i sau 1975 sö dông phæ biÕn víi 2 d¹ng cô thÓ: trÇn thuËt tõ ng«I thø nhÊt víi vai trß “ngêi dÉn truyÖn” (ChiÕc thuyÒn ngoµi xa vµ Mét ngêi Hµ Néi) vµ trÇn thuËt tõ ng«i thø nhÊt víi nh÷ng nh©n vËt híng néi .

Giäng ®iÖu chñ ©m trong VH thêi k× nµy lµ giäng ®iÖu ®a thanh. H×nh ¶nh trong th¬ ®Òu thÊm t tëng t×nh c¶m ch©n thËt vµ ®Òu b¾t nguån tõ cuéc sèng. nhËn xÐt vµ ®Þnh híng kiÕn thøc. nhËn xÐt vµ ®Þnh híng kiÕn thøc. Song cïng viÕt vÒ mét vÊn ®Ò mµ mçi nhµ th¬ l¹i cã xóc c¶m vµ c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau. kÕt bµi trong v¨n nghÞ luËn A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp (®Ò v¨n) gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò. ViÕt vÒ cïng mét ®Ò tµi lµ chuyÖn kh«ng cã g× lµ. 2. VÊn ®Ò th¶o luËn: §Ò 1. §Ò 1: HiÖn thøc cuéc sèng t¸c ®éng vµo nhµ th¬ cïng mét lóc. §Ò 1: 18 . t tëng.nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch. Bªn c¹nh sù xóc c¶m. lËp dµn ý trong mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm hoÆc ®o¹n trÝch v¨n xu«i. bót ph¸p. §Ò 2. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ qua ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (trÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng”) cña NguyÔn Khoa §iÒm. giäng ®iÖu th¬ vµ xóc c¶m riªng th× kh«ng ai gièng ai. ng«n ng÷ trùc tiÕp. ®éc tho¹i. ViÕt phÇn kÕt bµi: GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò. ViÕt phÇn më bµi: GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò. §ã lµ lßng yªu quª h¬ng. tËp viÕt. con ngêi vµ c¨m thï giÆc. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. Ng«n ng÷ th¬. §iÒu ®ã lµ ®¬ng nhiªn. phøc t¹p. c¸c nhµ th¬ ®Òu cã c¶m nhËn chung. së trêng riªng cña mçi ngêi. H×nh ¶nh Tæ quèc qua ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (TrÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng”) cña NguyÔn Khoa §iÒm. tËp viÕt. So s¸nh bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng vµ “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. nhËn thøc cña ngêi cÇm bót cßn lµ vÊn ®Ò phong c¸ch. Gîi ý: 1. II. §Ó thÊy râ ®iÒu ®ã. . phÈm chÊt qua sù suy nghÜ ®Êu tranh víi chinh b¶n th©n m×nh. chóng ta t×m hiÓu bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng vµ “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. §Ò 2: ViÕt vÒ quª h¬ng ®Êt níc. ng«n ng÷ nöa trùc tiÕp… Ngµy soËn:25/03/2009 TiÕt 28 Bµi tËp Thùc hµnh viÕt ®o¹n më bµi. .Sù ®an xen nhiÒu giäng ®iÖu: ®èi tho¹i.

ngñ ®ªm cha thËt sù ngon giÊc.Bµi tËp vÒ nhµ: ViÕt phÇn më bµi vµ kÕt bµi cho ®Ò sau: ChÊt th¬ trong truyÖn ng¾n “Vî chång A Phñ” cña T« Hoµi ? Ngµy so¹n: 01/04/2009 TuÇn: 30 T×m hiÓu thªm vÒ v¨n häc níc ngoµi A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Bµi häc nµy nh»m n©ng cao mét sè kiÕn thøc vÒ v¨n häc níc ngoµi gióp HS hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c t¸c gi¶. “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. Thuèc vµ c¶m høng hiÖn thùc hÕt søc nghiªm ngÆt : GV: gi¸ trÞ hiÖn thùc cña “Thuèc” ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo? T¸c gi¶ nÐn thËt chÆt t×nh c¶m chñ quan ®Ó cho sù thËt cña mét thêi k× lÞch sö ®en tèi cña Trung Quèc. III. ®¸ng kÝnh träng. t¸c phÈm ®îc häc trong ch¬ng tr×nh. §Êt níc trong lßng mçi chóng ta. §Êt níc g¾n liÒn víi nh÷ng ®Þa danh. §Õn víi bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng. nh©n d©n m×nh. Ngêi lÝnh n¨m xa ai cßn ai mÊt. m¸i trêng dµnh cho trÎ th¬ cßn ma n¾ng lät qua v× cßn bao nçi lo riªng cho mçi gia ®×nh r¬i vµo c¶nh bÊt h¹nh…Chóng ta tin sÏ vît qua. víi nh÷ng ngêi d©n 19 . V× chóng ta lµ con ngêi ViÖt Nam. Mçi lÇn chóng ta soi m×nh vµo ®ã ®Ó thÊy m×nh. ta cµng thÊm thÝa cuéc sèng chiÕn ®Êu gian khæ. söa m×nh vµ sèng cho hÕt m×nh. Cßn cã niÒm tù hµo nµo h¬n ®îc lµm con ngêi ®Êt níc cho dï cuéc sèng hiÖn t¹i cßn nhiÒu khã kh¨n. ®êi sèng t×nh c¶m mang nh÷ng vÎ ®Ñp cña ngêi lÝnh. Cã lóc ta tù hái. Vît lªn tÊt c¶ hiÖn thùc Êy lµ ý chÝ. ë ®©u ®ã trªn ®Êt Níc. thÕ hÖ trÎ h«m nay vµ mai sau liÖu cßn ghi nhí vÒ chiÕn c«ng cña ngêi lÝnh. Nhng nh÷ng vÇn th¬ nµy m·i m·i kh¾c s©u trong lßng ngêi ®äc. g¾n víi lÞch sö nh÷ng ngµy c¶ d©n téc chÊp nhËn cuéc ®ông ®Çu lÞch sö quyÕt liÖt víi Ph¸p MÜ. nghÞ lùc. ®Çy thö th¸ch hi sinh cña anh bé ®éi cô Hå thêi ®¸nh giÆc. §©y lµ nh÷ng ®µi kØ niÖm b»ng th¬. §Ò 2: §éc ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (trÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” cña NguyÔn Khoa §iÒm míi thÊy hÕt ®îc tÇm vãc cña Tæ quèc.Ngêi lÝnh thËt ®¸ng yªu. b÷a c¬m cha thËt no. ®¸ng träng nh nh÷ng gi¸ g¬ng phñ nhiÒu ®iÒu. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.

th»ng con. . Cßn nhãm cßn l¹i lµ nh÷ng ngêi kh«ng chØ l¹c hËu. tÝnh c¸ch anh hïng cña ngêi d©n Nga. thÓ hiÖn ë viÖc khai th¸c c¸c chi tiÕt ®êi sèng v« thøc ®Ó thÓ hiÖn nçi ®au.Nhµ v¨n cña thÕ hÖ vøt ®i ( thÕ hÖ mÊt m¸t) GV: Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nhµ v¨n thuéc “thÕ hÖ mÊt m¸t”? §iÒu ®ã cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn s¸ng t¸c cña Hª min guª? §©y lµ t©m lÝ chung cña c¸c nhµ v¨n bíc ra tõ cuéc chiÕn tranh. mÊt m¸t trong chiÕn tranh. Trong nhãm nh©n v©t ngu muéi l¹i cã thÓ chia thµnh hai nhãm: nh÷ng ngêi ®¸ng th¬ng ( vî chång Hoa Thuyªn. hä phñ nhËn c¸i v« nghÜa cña cuéc chiÕn tranh.Chñ ®Ò cña truyÖn lµ sù ngu muéi. chÕ giÔu bän chóng. “¤ng giµ vµ biÓn c¶” .Nh©n vËt cña truyÖn ng¾n “Thuèc” lµ nh©n vËt ®¸m ®«ng. vµ ®Æc biÖt lµ cña t×nh th¬ng. ®¸m ®«ng trong qu¸n trµ…) vµ H¹ Du – nhãm nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ®¬n ph¬ng ®éc m·. l¹c hËu («ng bµ Hoa Thuyªn. + C¶m høng tr÷ t×nh chi phèi tõ c¸ch s¸ng t¹o t×nh huèng. ®¸m ®«ng chen chóc xem hµnh h×nh. hÇu nh kh«ng ®îc ai hiÓu vµ dång t×nh. ngêi tè gi¸c nhµ c¸ch m¹ng. Hä c¶m thÊy b¬ v¬. lßng nh©n ¸i vµ béc lé t©m hån cao c¶. tëng chõng c¶ thÓ x¸c vµ t©m hån ®Òu sôp ®æ. Nh©n vËt do ¸p lùc c«ng viÖc nhiÒu lóc tëng ®· quªn ®i. ®øa con. hµnh ®éng nãi n¨ng l¹nh lïng. mÑ H¹ Du). hoÆc hiÖn ra trong nh÷ng c©u hái ng©y th¬ cña bÐ Vania mµ X« c« lèp ph¶i ®èi phã. hiÖn lªn mét c¸ch trÇn trôi ®Õn ghª sî. Nhµ v¨n kh«ng tËp trung x©y dùng mét nh©n vËt nµo thµnh nh©n vËt chÝnh. vËy mµ ®· ®øng th¼ng dËy: søc m¹nh cña t×nh yªu níc. nhng nh÷ng vÕt th¬ng tinh thÇn ®ªm ®ªm l¹i hiÖn vÒ trong giÊc ngñ. TÊt c¶ ®Òu nh»m gîi c¶m vÒ nçi ®au. Sè phËn con ngêi lµ mét thiªn anh hïng ca ®îc viÕt theo c¶m høng tr÷ t×nh: GV: V× sao nãi: “Sè phËn con ngêi” lµ mét thiªn anh hïng ca ®îc viÕt theo c¶m høng tr÷ t×nh ? + Con ngêi tõ vùc th¼m ®au khæ. ngu muéi mµ cßn ph¶n ®éng. 3. lßng nh©n ¸i vµ béc lé t©m hån cao c¶. phñ nhËn nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. Song trong t¸c phÈm l¹i cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm nh©n vËt: nhãm nh©n vËt ngu muéi.t©m hån mª muéi. chän chi tiÕt. l¹c lâng trong thêi b×nh. kÓ lµm ®ao phñ…T¸c gi¶ bµy tá th¸iI dé ghª tëm. cña lßng dòng c¶m. c¸ch trÇn thuËt-di chuyÓn quan ®iÓm trÇn thuËt tõ ngêi dÉn truyÖn ®Õn nh©n vËt. + Ph¬ng thøc trÇn thuËt ®Æc s¾c. l¹c hËu cña quÇn chóng vµ nçi c« ®¬n cña nhµ c¸ch m¹ng . vÎ ngêi. T¸c gi¶ dµnh cho hä nh÷ng t×nh c¶m th¬ng xãt. t×nh th¬ng. tÝnh c¸h anh hïng cña ngêi d©n Nga. 2. 20 . §ã cóng lµ sè phËn con ngêi mµ nh©n vËt ph¶i gång m×nh ®Ó ®øng lªn. t¶ c¶nh. tµn nhÉn mét c¸ch ngu xuÈn.

Bµi tËp vÒ nhµ: Em h·y ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn cña lèi viÕt “t¶ng b¨ng tr«i” qua ®o¹n trÝch “¤ng giµ vµ biÓn c¶” 21 . t¹o ra nh÷ng lç hæng trong t×nh tiÕt. bao giê còng cã mét “m¹ch ngÇm v¨n b¶n” + §Ó tr¸nh can thiÖp vµo t¸c phÈm. + H×nh tîng trong s¸ng t¸c cña Hª min guª gîi lªn mét ý nghÜa réng h¬n b¶n th©n nã. ®a nghÜa. nhng ®a ©m. chÊp nhËn ®au ®ín vÒ thÓ chÊt. Con ngêi thêng ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n. Nh©n vËt trong c¸c t¸c phÈm cña «ng thêng t×m ®Õn nh÷ng miÒn thiªn nhiªn xa l¹. thËm chÝ cã pha chót mØa mai. thÊt b¹i hoÆc lµ c¸i chÕt. MÆt kh¸c ta cßn nhËn thÊy dÊu Ên “chñ nghÜa kh¾c kØ” trong c¸c nh©n vËt cña Hªminguª: th¶n nhiªn chÞu ®ùng nh÷ng g× ngoµi ý muèn. ta dÔ dµng nhËn thÊy dÊu Ên ®ã trong c¸ch x©y dùng nh©n vËt. Trong nh÷ng t¸c phÈm cña Hª min guª (Gi· tõ vò khÝ) nh©n vËt chÝnh xuÊt hiÖn ë ng«i thø nhÊtnã l¹i ®îc ®an cµi víi giäng kÓ chuyÖn th¶n nhiªn vµ l¹nh lïng. gi¶n dÞ. §äc c¸c t¸c phÈm cña Hª min guª. Theo Hª min guª. phãng kho¸ng ®Ó t×m ®Êt dung th©n.( Chu«ng nguyÖn hån ai) + NghÖ thuËt mØa mai còng lµ c¸ch ®Ó nhµ v¨n béc lä th¸i ®é cña m×nh qua mét kho¶ng c¸ch Èn dÊu. cèt truyÖn vµ c¶ qua nh÷ng kÕt thóc bá ngâ. chuyÓn ho¸ thµnh tîng trng. ng¾n gän. 4.§iÒu ®ã cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn s¸ng t¸c v¨n häc. t¸c phÈm hay bao giê còng Èn cha nh÷ng phÇn mµ m·i m·i ngêi ®äc cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng líp ý nghÜa ®a ©m. t¸c gi¶ tù giíi h¹n trong viÖc miªu t¶ c¸ch xö sù cña nh©n vËt vµ ghi chÐp l¹i lêi ®èi tho¹i cña hä. tinh thÇn kÓ c¶ c¸i chÕt. quy tô vÒ mét híng. + TÝnh chÊt hµm Èn ®a nghÜa cña t¸c phÈm Hª min guª cßn thÓ hiÖn ë nghÖ thuËt tÜnh lîc. . g¾n bã víi v¨n c¶nh thùc. chØ cã mét phÇn næi lªn”.Nhµ v¨n ®Ò xíng nguyªn lÝ “t¶ng b¨ng tr«i” GV: Em h·y lµm râ lèi viÕt “t¶ng b¨ng tr«i” qua t¸c phÈm cña «ng? “ B¶y phÇn t¸m cña t¶ng b¨ng ch×m díi níc. + Lèi viÕt ®èi tho¹i cña Hª min guª ®îc rÌn luyÖn qua thêi k× viÕt b¸o: s¸t cuéc sèng.

b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. “Hån Tr¬ng Ba. kh¸m ph¸ t¸c phÈm. Hån Tr¬ng Ba ®· l©m vµo bi kÞch nµo vµ bi kÞch ®ã ®îc gi¶i quyÕt ra sao ? II. quyÕt liÖt gi÷a Hån Tr¬ng ba víi chÝnh c¸I thÓ x¸c cña anh hµng thÞtt mµ nã tró ngô. da hµng thÞt” cña Lu Quang Vò ®· x©y dùng trªn t×nh huèn kÞch nµo? 2. da hµng thÞt” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i kÞch vµ gi¸ trÞ t tëng cña ®o¹n trÝch ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. . 22 . nh©n vËt hån Tr¬ng ba ®· l©m vµo bi kÞch ®au ®ín cña mét con ngêi ®ang sèng víi linh hån cña b¶n th©n ë trong thÓ x¸c mîn cña ngêi kh¸c. kh«ng thÓ tù ¶o tëng.§o¹n trÝch lµ mét minh chøng cho tµi nghÖ t¹o dùng t×nh huèng kÞch cña Lu Quang Vò: cuéc ®Êu tranh gay g¾t.X©y dùng t×nh huèng kÞch nµy Lu Quang Vò muèn nãi víi chóng ta nhiÒu ®iÒu: + Bi kÞch cña con ngêi mang kh¸t väng sèng ch©n thËt víi b¶n th©n nhng l¹i bÞ b¾t buéc ph¶I sèng theo kÎ kh¸c. T×nh huèng Êy ®îc ®Êy lªn ®Ønh ®iÓm khi Hån Tr¬ng Ba mét chót n÷a bÞ thÊt b¹i tríc sù dÉn d¾t cña thÓ x¸c. + Sù sèng thËt ®¸ng quý. + Kh«ng thÓ sèng gi¶ dèi. da hµng thÞt” cña Lu Quang Vò. nhng nã thùc sù cã gi¸ trÞ khi ®îc lµ chÝnh m×nh C©u 2: Trong ®o¹n trÝch “Hån Tr¬ng Ba. tù bao biÖn cho m×nh. Bëi kh«ng thÓ cã mét linh hån cao thîng Èn trong mét th©n x¸c phµm tôc.Gîi ý: C©u 1. . ®Ó råi cuèi cïng hån T¬ng ba quyÕt ®Þnh chÕt vÜnh viÔn ®Ó cu TÞ ®îc sèng. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1.§o¹n trÝch “Hån Tr¬ng Ba. vÒ h¹nh phóc vµ kÕt hîp phª ph¸n mét sè tiªu cùc trong lèi sång hiÖn thêi. T¸c gi¶ ®· khai th¸c cèt truyÖn d©n gian ®Ó göi g¾m vµo ®ã nh÷ng suy nghÜ vÒ nh©n sinh.Ngµy so¹n: 06/04/2009 TuÇn: 31 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “Hån tr¬ng ba. da hµng thÞt” lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm ®îc ®¸nh gi¸ cao nhÊt trong toµn bé s¸ng t¸c cña Lu Quang Vò.

kh«ng lµ chÝnh m×nh hay vay mîn cuéc sèng cña ngêi kh¸c. thÊy r¹o rùc bªn vî anh hµng thÞt… + Hån Tr¬ng Ba c¶m thÊy xa l¹ víi chÝnh nh÷ng ngêi th©n cña m×nh: vî muèn bá ®I.+ X¸c hµng thÞt ®· dÇn ®iÒu khiÓn hån Tr¬ng Ba. hån Tr¬ng Ba trë nªn th« vông h¬n: lµm g·y cµnh c©y. r¸ch diÒu. mØa mai miÖt thÞ. ch¸u néi kh«ng nhËn «ng… T¹o dùng bi kÞch nµy t¸c gi¶ muèn göi ®Õn ngêi ®äc mét th«ng ®iÖp: con ngêi kh«ng thÓ sèng gi¶ dèi. 23 .¤ng còng trë nªn th« lç phñ phµng h¬n: t¸t con ch¶y m¸u. sØ nhôc linh hån Tr¬ng Ba. cao quý. Hån Tr¬ng Ba v« cïng ®au khæ vµ thÊy m×nh kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®îc h¬n n÷a. con ngêikh«ng thÓ chØ sèng b»ng thÓ x¸c hay linh hån mµ c¶ phÇn x¸c vµ phÇn hån ph¶I hµi hoµ ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch. híng tíi mét c¸ch sèng ®Ñp ®Ï. + Mang x¸c hµng thÞt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful