Ngµy so¹n: 05/01/2013 TuÇn 20

Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “vî chång A Phñ”
A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: - Qua mét sè bµi tËp gióp HS hiÓu s©u h¬n vÒ gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña t¸c phÈm - RÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt; ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. Søc sèng tiÒm tµng cña nh©n vËt MÞ trong t¸c phÈm “Vî Chång A Phñ” cña T« Hoµi 2. Gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ gi¸ trÞ nh©n ®¹o trong t¸c phÈm “Vî Chång A Phñ” cña T« Hoµi II. Gîi ý: C©u 1: - Tríc khi vÒ lµm d©u nhµ thèng lÝ Pa Tra, MÞ lµ mét c« g¸i trÎ trung, trµn ®Çy søc sèng. C« giµu lßng tù träng vµ cã ý thøc vÒ cuéc sèng thùc sù. Sau khi vÒ lµm d©u nhµ thèng lÝ, t©m hån MÞ ®· tr¶i qua bao nhiªu biÕn ®æi. chÝnh sù biÕn ®æi Êy ®· cho thÊy chiÒu s©u søc sèng trong t©m hån c«. - Nh÷ng ngµy ®Çu tiªn vÒ lµm d©u, MÞ v« cïng ®au khæ, c« ph¶n kh¸ng mét c¸ch d÷ déi. Sù ph¶n kh¸ng Êy lµ biÓu hiÖn cña søc sèng. + Hµng mÊy th¸ng trêi, ®ªm nµo MÞ còng khãc + ThËm chÝ c« cßn muèn lÊy c¸i chÕt ®Ó tù gi¶i tho¸t cho m×nh - DÇn dÇn, bÞ ®µy ®o¹ trong nh÷ng ®au khæ triÒn miªn, t©m hån c«, søc sèng cña c« bÞ huû ho¹i. + Tr¸i tim c« trë nªn tª liÖt tríc ®au khæ bëi c« ®· quen víi c¸i khæ + C« sèng lÆng lÏ nh c¸i bãng ©m thÇm kh«ng sinh khÝ + Nh÷ng dÊu hiÖu sù sèng mÊt dÇn ®i trong c«. C« kh«ng nãi, kh«ng cêi, kh«ng nhí, kh«ng suy nghÜ. + C« ®¸nh mÊt c¶ nçi phÉn uÊt ngµy nµo, c« kh«ng cßn tëng ®Õn c¸i chÕt n÷a + MÞ chØ biÕt giam m×nh trong c¨n buång nh mét nhµ må ch«n sèng cuéc ®êi c« - Nhng søc sèng tiÒm tµng cña MÞ kh«ng chÞu lôi t¾t dï bÞ chµ ®¹p. Bëi thÕ kh«ng khÝ ®ªm t×nh mïa xu©n trªn b¶n MÌo vµ tiÕng s¸o gäi b¹n t×nh tha thiÕt ®· ®¸nh thøc søc sèng trong c«, lay tØnh t©m hån c«. + C« b¾t ®Çu nhÈm thÇm lêi bµi h¸t + C« nhí l¹i kÝ øc xa xa. nh÷ng kÝ øc Êy lµ hiÖn th©n cña kh¸t väng sèng, kh¸t väng h¹nh phóc vÉn ®îc gi÷ g×n trong ®¸y s©u t©m hån MÞ.
1

+ C« l¹i thÊy ®au khæ, thËm chÝ c« l¹i muèn chÕt ®Ó khái ph¶i ®èi diÖn víi qu¸ khø + Nhng trªn hÕt, c« thÊy m×nh cßn trÎ, c« muèn ®i ch¬i. Vµ c« hµnh ®éng thËt khoÎ kho¾n chø kh«ng lÇm lòi, ©m thÇm n÷a - Nhng nguån sèng võa míi træi dËy trong c« ®· bÞ dËp t¾t mét c¸ch tµn nhÉn bëi vßng d©y trãi cña A Sö. Tõ ®©y c« ch×m s©u vµo chai s¹n h¬n tríc + C« kh«ng g¾n bã g× víi cuéc sèng xung quanh n÷a. C« chØ nh c¸i bãng vËt vê bªn bÕp löa + C« döng dng víi chÝnh m×nh + ThËm chÝ c« v« c¶m tríc nçi ®au cña ngêi kh¸c - Nhng vÉn cã mét ngän löa sèng ©m thÇm, leo lÐt ch¸y trong tr¸i tim cña MÞ. Ngän löa Êy ®îc thæi bïng lªn nhê dßng níc m¾t bß trªn gß m¸ ®· s¹m ®en cña A Phñ. + MÞ nhí l¹i nçi ®au cña chÝnh m×nh + C« thÊy th¬ng cho ngêi ®µn «ng tríc mÆt vµ ngêi phô n÷ ngµy tríc bÞ trãi ®Õn chÕt ë c¸i nhµ nµy. + C« thÊy A Phñ ph¶i chÕt thËt phi lÝ + Søc sèng trong MÞ træi dËy cïng sù thøc tØnh cña t©m hån. Nã gióp c« vïng lªn c¾t d©y trãi cho A Phñ vµ ch¹y theo anh ®Ó tù gi¶i tho¸t cho chÝnh m×nh. => Miªu t¶ qu¸ tr×nh diÔn biÕn t©m lÝ cña nh©n vËt MÞ, T« Hoµi ®· kh¸m ph¸ vµ kh¼ng ®Þnh nguån søc sèng m·nh liÖt, tiÒm tµng trong t©m hån ngêi lao ®éng. ChÝnh nguån søc sèng Êy ®· khiÕn MÞ håi sinh thùc sù vµ dµnh l¹i ®îc cuéc sèng mµ c« bÞ cíp mÊt. C©u 2: * Gi¸ trÞ hiÖn thùc: - TP ®· t¸i hiÖn mét bøc tranh ®êi sèng x· héi cña c¸c d©n téc miÒn nói T©y B¾c tríc ngµy gi¶i phãng + §ã lµ chÕ ®é PKMN b¹o tµn, chµ ®¹p con ngêi b»ng cêng quyÒn vµ thÇn quyÒn + §ã lµ nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cña c¸c d©n téc miÒn nói - Bªn c¹nh ®ã, t¸c gi¶ cßn miªu t¶ ch©n thùc sè phËn ®au th¬ng, bi th¶m cña ngêi lao ®éng nghÌo miÒn nói + Hä bÞ tíc ®o¹t quyÒn sèng, quyÒn tù do h¹nh phóc + Hä bÞ ®µy ®o¹, chµ ®¹p ®Õn tµn lôi c¶ søc sèng * Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: - Lßng c¶m th¬ng s©u s¾c dµnh cho nh÷ng sè phËn bÊt h¹nh bÞ dµy xÐo, chµ ®¹p, bÞ tíc ®o¹t quyÒn tù do h¹nh phóc - Kh¸m ph¸, bªnh vùc phÈm chÊt tèt ®Ñp, søc sèng tiÒm tµng cña hä - ChØ ra con ®êng gi¶i phãng thùc sù cho con ngêi lao ®éng tho¸t khái cêng quyÒn, thÇn quyÒn, ®ã lµ con ®êng ®Êu tranh. III. Bµi tËp vÒ nhµ:
2

hai m¾t nhá tÝ. nhµ v¨n ®· miªu t¶ mét c¸ch ch©n thùc sè phËn. anh nãi víi ngêi ®µn bµ míi quen b¨ng nh÷ng lêi lÏ 3 . th« kÖch.Gîi ý: (GV nªu vÊn ®Ò. Qua nh©n vËt nµy.Trµng lµ mét ngêi n«ng d©n ngô c nghÌo khæ.Trµng lµ nh©n vËt trung t©m trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt”cña nhµ v¨n Kim L©n.C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ h×nh tîng nh©n v©th Trµng trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt” cña Kim L©n? 2.H×nh tîng ngêi vî nhÆt trong tac phÈm cïng tªn cña nhµ v¨n Kim L©n? II. ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt( nh©n vËt Trµng vµ ngêi vî Trµng ) b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.Mµu s¾c T©y B¾c ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua t¸c phÈm “Vî chång A Phñ” cña T« Hoµi Ngµy so¹n:10/01/2013 TuÇn 21 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “vî nhÆt” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch nh©n vËt. quai hµm b¹nh ra vµ d¸ng ®i chói vÒ phÝa tríc. c¶nh ngé vµ phÈm chÊt cña ngêi n«ng d©n nghÌo tríc C¸ch m¹ng. HS th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. xÊu xÝ + Anh cã mét ngo¹i h×nh th« kÖch: c¸i ®Çu träc. GV kh¸i qu¸t l¹i) C©u 1: . . + TÝnh c¸ch cña anh còng rÊt th« méc: anh hay ®ïa víi trÎ con råi cêi hÒnh hÖch.

Bµi tËp vÒ nhµ: DiÔn biÕn t©m tr¹ng bµ cô Tø trong t¸c phÈm “Vî nhÆt cña Kim l©n? 4 . hiÒn thôc + Søc sèng Êy ®· gióp chÞ t×m l¹i ®îc tÊt c¶ nh÷ng g× mµ sè phËn ®· cíp mÊt cña chÞ: cuéc sèng. . Tr¸i l¹i anh dµnh cho chÞ mét t×nh c¶m th« méc nhng Êm ¸p. + Søc sèng trong chÞ ®· mang ®Õn sinh khÝ cho ng«i nhµ cña Trµng. ChÞ trë nªn ý tø. C©u 2: Kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt trung t©m cña truyÖn nhng chÞ “vî nhÆt” trong truyÖn ng¾n cïng tªn cña Kim L©n ®· trë thµnh mét biÓu tîng cho kh¸t väng sèng.ChÞ lµ mét ngêi phô n÷ cã sè phËn bÊt h¹nh: + Lµ mét ngêi ®µn bµ kh«ng tªn. mang ®Õn niÒm vui cho Trµng vµ bµ cô Tø B»ng th¸i ®é n©ng niu. Còng nh bao ngêi d©n kh¸c ë xãm nµy. anh vÉn v¬n lªn dµnh lÊy h¹nh phóc. l¹i ph¶i nu«i mÑ giµ. cña søc sèng k× diÖu trong t©m hån ngêi lao ®éng nghÌo. + C¸i ®ãi ®· cíp mÊt gia ®×nh.céc lèc. III. ®Èy chÞ ra sèng ®Çu ®êng xã chî + C¸i chÕt ®ang r×nh rËp cuéc sèng cña chÞ tõng ngµy tõng giê + C¸i ®ãi còng ®· bãp mÐo nh©n c¸ch cña chÞ. thËm chÝ anh kh«ng hÒ biÕt an ñi. quª h¬ng. khu«n mÆt gÇy lÐp. ngo¹i h×nh xÊu xÝ. §· vËy anh cßn lµ d©n ngô c. tuyÖt väng. m¾t trñng ho¸y.Nhng Èn díi vÎ bÒ ngoµi Êy lµ mét tr¸i tim Êm ¸p yªu th¬ng vµ trµn ®Çy søc sèng + MÆc dï bÞ ®Èy ®Õn miÖng vùc cña c¸i chÕt nhng Trµng vÉn kh«ng bi quan. Do vËy anh vÉn “nhÆt vî” vµ c¶m trhÊy nªn ngêi nhê ngêi ®µn bµ Êy + Dï lÊy vî mét c¸ch qu¸ dÔ dµng nhng cha d©y phót nµo anh coi khinh c« vî theo kh«ng m×nh.Nhng trong ngêi ®µn bµ ®ãi r¸ch nh tæ ®Øa Êy l¹i Èn chøa mét søc sèng m¹nh mÏ: + Søc sèng ®· gióp chÞ theo kh«ng Trµng vÒ lµm vî ®Ó t×m sù sèng + VÒ ®Õn nhµ Trµng chÞ thay ®æi h¼n. tr©n träng. Kim L©n ®· kh¸m ph¸ ra vÎ ®Ñp cña t×nh ngêi. Trµng còng bÞ ®Èy ®Õn miÖng vùc cña sù chÕt ®ãi . khu«n mÆt lìi cµy x¸m xÞt. lµm cho chÞ trë nªn tr¬ trÏn . nÕt na. kh¸t väng h¹nh phóc. gia ®×nh. quª h¬ng. chia sÏ khi thÊy vî thÊy mÑ buån + C¶nh ngé cña Trµng còng rÊt khèn khã: anh kiÕm sèng b»ng nghÒ ®Èy xe thuª.

®o¹n trÝch v¨n xu«i A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp (®Ò v¨n) gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò. 5 .Ngµy so¹n: 17/01/2013 TuÇn: 22 Thùc hµnh nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm. lËp dµn ý trong mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm hoÆc ®o¹n trÝch v¨n xu«i.

Bµ cô Tø nãi toµn chuyÖn lµm ¨n. . chøng minh vµ b×nh luËn. anh Trµng nhÆt ®îc vî tríc c¸I ®ãi vµ c¸I chÕt ®e do¹ lµ mét t×nh huèng vui mµ téi nghiÖp.T×m hiÓu ®Ò: . chøng minh . .Néi dung vÊn ®Ò: Gi¶i thÝch v× sao l¹i lµ mét t×nh huèng vui mµ téi nghiÖp . kh¼ng ®Þnh t×nh ngêi vµ nçi khat khao h¹nh phóc cña nh÷ng con ngêi nghÌo khæ. c¸I ®ãi.T×m hiÓu ®Ò: .Ph¹m vi t liÖu: v¨n b¶n “Vî nhÆt” 2. Th©n phËn con ngêi qu¸ rÏ róng. dän nhµ dän cöa.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn t¸c phÈm v¨n xu«i: T×nh huèng truyÖn . ngêi ta míi thÊm thÝa nçi khæ cña ngêi n«ng d©n sèng ng¾c ngo¶i sau luû tre lµng” ý kiÕn cña anh chÞ nh thÕ nµo? II. Hä tin tëng vµo ngµy mai. Gîi ý: §Ò I: 1. V× sao? §Ò II: “ChØ khi ChÝ PhÌo ngËt ngìng bíc ra tõ trang s¸ch cña Nam Cao.Thao t¸c chÝnh: ph©n tÝch.Dµn ý: * Më bµi: * Th©n bµi: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ý c¬ b¶n sau: . nhËn con.T×nh huèng vui v×: + §· nªn vî nªn chång. + Kh«ng khÝ ®Çm Êm trong gia ®×nh. niÒm tin tëng l¹c quan vµo t¬ng lai… §Ò II: 1.ThÓ lo¹i: NghÞ luËn t¸c phÈm v¨n xu«i: nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt . VÊn ®Ò th¶o luËn: §Ò I: Trong t¸c phÈm “Vî nhÆt” cña Kim L©n. + B÷a c¬m ®Çu ®ãn nµng d©u m¬I thËt th¶m h¹i + C¸I ®ãi vµ c¸i hÕt ®ang ®e do¹ mäi ngêi *KÕt bµi: §¸nh gi¸ ý nghÜa t×nh huèng truyÖn: ph¬I bµy th¶m c¶nh n¹n ®ãi 1945 v¬I nh÷ng sè phËn bi th¶m.Ph¹m vi t liÖu: v¨n b¶n “ChÝ PhÌo” 6 .b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. T×nh ngêi lµ ®¸ng träng. Hä ®a nhau vÒ qua xãm ngô c.Thao t¸c chÝnh: gi¶i thÝch.Néi dung vÊn ®Ò: nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt ®iÓn h×nh . sù thÊt väng cña nh÷ng ngêi xung quanh kh«ng ¸t ®îc niÒm vui cña ®«I vî chång trÎ + Bµ cô Tø ®· nhËn d©u.T×nh huèng téi nghiÖp v×: + Ngêi con g¸i heo Trµng v× 4 b¸t b¸nh ®óc.

Dµn ý: * Më bµi: * Th©n bµi: CÇn tr×nh bµy nh÷ng ý c¬ b¶n sau: . bøc tö ngêi lao ®éng(T¾t ®Ìn) + NguyÔn C«ng Hoan phanh phui n¹n cho vay l·i vµ lîi dông m¸nh khoÐ ®ßn xãc hai ®Çu ®Ó dån nÐn ngêi n«ng d©n ®Õn “bíc ®êng cïng” + Nam Cao ®· ®Æt ra sè phËn con ngêi. * KÕt bµi: +§¸nh gi¸ nghÖ thuËt: .Dùng ch©n dung nh©n vËt . Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? 7 . v× thÕ nh©n vËt ChÝ PhÌo trë thµnh nh©n vËt ®iÓn h×nh s¾c s¶o.Ph©n tÝch t©m lÝ nh©n vËt + ý nghÜa cña h×nh tîng nh©n vËt ChÝ PhÌo III. dù b¸o cuéc ®Êu tranh giai cÊp ë n«ng th«n sÏ quyÕt liÖt. . chÝ l¹i uèng rîu. l¹i v¸c dao ®i ®©m chÕt kÎ thï vµ tù s¸t.Nh©n vËt ChÝ PhÌo trong t¸c phÈm cïng tªn cña Nam Cao lµ ®iÓn h×nh tiªu biÓu vÒ nçi khæ cña ngêi n«ng d©n tríc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945.So s¸nh mét sè t¸c phÈm viÕt vÒ cïng ®Ò tµi: + Ng« TÊt Tè ph¬i bµy cÈnh sèng su cao thuÕ nÆng.2. .ChÝ ®iÓn h×nh cho nçi ®au xãt xa v× bÞ cù tuyÖt quyÒn lµm ngêi + Muèn lµm ngêi l¬ng thiÖn kh«ng ®îc + Muèn sèng nh mét con quû d÷ kh«ng xong (kÎ thï giai cÊp vÉn t×m c¸ch lîi dông) + GÆp ThÞ Në. ChÝ hoµn l¬ng nhng ®Þnh kiÕn cña x· héi kh«ng cho ChÝ thùc hiÖn. ®Ém m¸u.

phÈm chÊt con ngêi T©y Nguyªn .Bµn tay cÇm viªn phÊn b»ng ®¸ tr¾ng lÊy tõ nói Ngäc Linh vÒ viÕt lªn b¶ng ®en ®an b»ng nøa hun khãi xµ nu… 8 .Bøc tranh thiªn nhiªn: Rõng xµ nu b¹t ngµn. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. x¸ch xµ lÐt giÊu vµi lon g¹o ®I nu«I c¸n bé QuyÕt trèn ë rõng.Ngµy so¹n: 25/02/2013 TuÇn: 23 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “rõng xµ nu” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. ®ång bµo T©y Nguyªn nãi riªng vµ cña nh©n d©n MiÒn Nam nãi chung + Cèt truyÖn: th«ng qua c©u chuyÖn vÒ sè phËn mét con ngêi (Tnó)ta thÊy ®îc sè phËn cña c¶ céng ®ång .nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt: Tnó . Gîi ý: C©u 1: Mét trong nh÷ng vÎ ®Ñp ®Æc biÖt trong “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh chÝnh lµ mµu s¾c sö thi ®Ëm nÐt. VÊn ®Ò th¶o luËn: C©u 1: ChÊt sö thi trong t¸c phÈm “rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh C©u 2: Suy nghÜ cña em vÒ h×nh ¶nh “ ®«i bµn tay” Tnó trong t¸c phÈm “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh II. BiÓu hiÖn: .Bµn tay chó bÐ Tnó d¾t c« bÐ Mai lªn rÈy trång tØa.Ng«n ng÷ thÊm ®Ém chÊt th¬. hoµnh tr¸ng . trë ®i. tÝnh c¸ch.kÕt tinh sè phËn. kh¸m pha t¸c phÈm. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. h×nh ¶nh ®«I bµn tay Tnó.Giäng ®iÖu mang ©m hëng trang träng.§Ò tµi vµ cèt truyÖn: + §Ò tµi: Cuéc næi dËy vµ ®Êu tranh chèng MÜ cña d©n lµng X« Man. nhiÒu ®iÖp khóc cø vang lªn. hµo hïng C©u 2: HS cã thÓ nªu ®îc mét sè ý c¬ b¶n sau: . . trë l¹i .

Gi¶i thÝch ý nghÜa h×nh ¶nh “cuèn sæ gia ®×nh” trong truyÖn “nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi? 2.Bµn tay (cïng víi tiÕng thÐt “giÕt”) lµ mÖnh lÖnh hµnh ®éng.Bµn tay cña lßng c¨m thï vµ ý chÝ quyÕt t©m tr¶ thï: chÝnh bµn tay ®ã Tnó ®· bãp chÕt th»ng Dôc khi anh tham gia lùc lîng( víi Tnó th× th»ng nµo còng lµ th»ng Dôc)… III. 9 . . bÞ giÕt chÕt bëi sù tµn b¹o cña kÎ thï.Bµn tay cÇm ®¸ tù ®Ëp vµo ®Çu ch¶y m¸u chØ v× häc dèt.Cuèn sæ Êy sÏ ghi c¸c thÕ hÖ kÕ tiÕp nh ChiÕn.. Cuéc ®êi hä trë thµnh nguån m¹ch cña truyÒn thèng gia ®×nh.Bµn tay cßn lµ nh©n chøng téi ¸c cña kÎ thï . kªu gäi c¶ d©n lµng X« Man cÇm vò khÝ vïng lªn tiªu diÖt kÎ thï. Nã cho ta thÊy c¸c thÕ hÖ sau kh«ng chØ xøng ®¸ng mµ cßn ph¸t huy tèt truyÒn thèng gia ®×nh. thÝm. h×nh ¶nh cuèn sæ gia ®×nh cña ViÖt ®· gîi bao suy nghÜ vÒ truyÒn thèng gia ®×nh. m¸ ViÖt.Trong cuèn sæ gia ®×nh Êy hiÖn lªn h×nh ¶nh cña bao nhiªu ngêi ®· khuÊt: «ng. Hä kh¸c nhau vÌ løa tuæi nhng ®Òu bÞ hµnh h¹. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. ba. b¸c.Bµn tay ©n t×nh.Bµn tay mang c«ng v¨n ®I lµm liªn l¹c. bµ.C¶m nhËn cña anh (chÞ) vÒ nh©n vËt ChiÕn trong truyÖn ng¾n “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? II. th«i thóc. . . Trong truyÖn “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi. kh¸m ph¸ t¸c phÈm. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. . . truyÒn thèng d©n téc. yªu th¬ng ®èi víi vî con . . Bµi tËp vÒ nhµ: Mµu s¾c. bµn tay chØ ®êng. ViÖt. h¬ng rõng T©y Nguyªn ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua t¸c phÈm “Rõng xµ nu Ngµy so¹n: 06/03/2013 TuÇn: 24 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n.Bµn tay tÝn nghÜa kh«ng biÕt ph¶n béi. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. Gîi ý: C©u 1.ChÊt sö thi trong truyÖn ng¾n “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi ? 3.

mét d©n téc trong cuéc chiÕn chèng MÜ. Ñaõ laøm thaân con gaùi ra ñi thì tao chæ coù moät caâu: neáu giaëc coøn thì tao maát.§Ëm chÊt sö thi: + §îc thÓ hiÖn qua cuèn sæ cña gia ®×nh víi truyÒn thèng yªu níc. con s«ng cña gia ®×nh ta còng ch¶y vÒ biÓn …". tranh coâng baén taøu giaëc vôùi em… . duõng caûm: cuøng em baén chaùy taøu giaëc. + Mçi nh©n vËt trong truyÖn ®Òu tiªu biÓu cho truyÒn thèng. . c¨m thï giÆc.ngöôøi con gaùi anh huøng vôùi nhöõng veû ñeïp ñôøi thöôøng. vaäy aø”.Nhöõng phaåm chaát ñeïp ñeõ cuûa Chieán luoân ñöôïc Nguyeãn Thi mieâu taû trong söï soi roïi vôùi hình töôïng ngöôøi meï. * Chieán. Nhöng. nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh còng lµ sè phËn cña nh©n d©n miÒn Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ khèc liÖt. sôùm bieát tính toaùn lo lieäu vieäc nhµ . Cuèn sæ ®ã lµ hiÖn th©n cña lÞch sö gia ®×nh còng lµ lÞch sö cña mét ®Êt níc. + Sè phËn cña nh÷ng ®øa con. . tính khí ñoâi luùc coøn raát treû con: tranh coâng baét eách. . C©u3. ®Òu g¸nh v¸c trªn vai tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh. . neáu caâu chuyeän cuûa gia ñình Chieán laø moät “doøng soâng” thì Chieán laø khuùc soâng sau – Chieán raát gioáng meï nhöng coâ 10 .Gan goùc. ®ång thêi muèn hiÓu vÒ nh÷ng ®øa con ph¶i hiÓu ngän nguån ®· sinh ra nã.Thöông cha meï (taâm traïng coâ khi cuøng em khieâng baøn thôø ba maù ñi göûi tröôùc ngaøy toøng quaân…) => Chieán laø moät hình aûnh sinh ñoäng cuûa ngöôøi con gaùi Vieät nam trong cuoäc soáng ñôøi thöôøng nhöõng naêm khaùng chieán choáng Myõ.TruyÒn thèng gia ®×nh Êy hoµ nhËp vµo truyÒn thèng d©n téc ®Ó lµm nªn b¶n s¾c t©m hån d©n téc.Quyeát taâm leân ñöôøng traû thuø cho gia ñình vôùi lôøi noùi nhö dao cheùm ñaù: “Tao ñaõ thöa vôùi chuù Naêm roài. víi Tæ quèc trong cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i.. C©u 2.Coâ môùi 18 tuoåi. . ph¶i hiÓu vÒ truyÒn thèng cña gia ®×nh ®ã. .Coâ thöông em neân cuõng sôùm bieát nhöôøng nhòn em.“ChuyÖn cña gia ®×nh ta còng dµi nh mét dßng s«ng ®Ó råi chó sÏ chia cho mçi ®øa mét khóc mµ ghi vµo ®ã” Con lµ sù tiÕp nèi cha mÑ: tiÕp nèi huyÕt thèng vµ tiÕp nèi truyÒn thèng. + TruyÖn cña mét gia ®×nh dµi nh dßng s«ng cßn nèi tiÕp"…. * Chieán mang trong mình phaåm chaát ngöôøi anh huøng. thñy chung son s¾t víi quª h¬ng.

duyeân daùng. quyeát dònh caàm suùng ñi traû thuø cho gia ñình. ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vÒ hai t¸c phÈm ®· häc trong ch¬ng tr×nh . queâ höông. Coâ ñaõ tieáp noái vaø laøm raïng rôõ truyeàn thoáng ñaùnh giaëc cöùu nöôùc cuûa gia ñình vaø ñoù cuõng laø truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam.Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ : “Nh÷ng ®øa con trong gia ®×nh” cña NguyÔn Thi Ngµy so¹n: 12/03/2009 TuÇn: 25 Mét sè vÊn ®Ò vÒ V¨n xu«i kh¸ng chiÕn chèng MÜ (1965 – 1975) A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Cung cÊp cho HS mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Ó c¸c em hiÓu thªm vÒ v¨n xu«i khÊng chiÕn chèng MÜ. Nguyeãn Thi ñaõ raát thaønh coâng trong vieäc xaây döïng hình töôïng nhaân vaät nöõ anh huøng trong thôøi ñaïi ñaùnh Myõ. Bèi c¶nh lÞch sö cña v¨n häc chèng MÜ 11 . III. => Chieán mang trong mình veû ñeïp cuûa ngöôøi con gaùi Vieät Nam thôøi choáng Myõ: treû trung. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. tõ ®ã c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn.ñaõ khaùc meï ôû haønh ñoäng quyeát ñònh vaøo boä ñoäi . ñaùng yeâu nhöng cuõng raát möïc anh huøng duõng caûm.

.(…)Th¾ng lîi ®ã cóng lµ mét nguyªn nh©n g©y nªn ©m hëng ngîi ca vµ kh¼ng ®Þnh mét c¸ch ån µo vµ vui vÎ trong v¨n häc thêi chèng MÜ. ®Ò tµi chèng MÜ) II. .Ngµy 5-8-1964 nh÷ng qu¶ bom ®Çu tiªn cña kh«ng qu©n MÜ ®· déi xuèng miÒn B¾c ViÖt Nam. . mÊy chôc triÖu ngêi VN sèng díi bom ®¹n. x· héi vµ v¨n ho¸ (kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt). Mét cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i diÔn ra trªn toµn bé d¶i ®Êt h×nh ch÷ S nµy. + NhiÒu TP viÕt vÒ ®Ò tµi x©y dùng CNXH në ré: “Chñ tÞch huyÖn”-NguyÔn Kh¶i => §i s©u vµo nghiªn cøu vµ t¸i hiÖn cuéc 12 . . Liªn tôc h¬n 10 n¨m. chÝnh trÞ. V¨n xu«i chèng MÜ miÒn B¾c: Tæ quèc vµ chñ nghÜa x· héi lµ c¶m høng chñ ®¹o trong nh÷ng sÊng t¸c v¨n xu«i ë miÒn B¾c. Chñ nghÜa x· héi lóc nµy lµ nÒn t¶ng cña chñ nghÜa anh hïng.M¶nh ®Êt miÒn B¾c míi håi sinh. v¨n ho¸ vµ x· héi ë miÒn B¾c trong nh÷ng n¨m chèng MÜ ®· t¹o tiÒn ®Ò cho tinh thÇn l¹c quan c¸ch m¹ng trong v¨n häc. vÕt th¬ng chiÕn tranh chèng Ph¸p cha kÞp hµn g¾n xong.thay ®æi”. . kÝ.Sù æn ®Þnh t¬ng ®èi vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ.(c¸c TP tËp trung viÕt vÒ ®Ò tµi miÒn Nam. kÞch nãi. Mét thêi k× khèc liÖt.Chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong v¨n häc chèng MÜ.Sù æn ®Þnh Êy cho phÐp nÒn v¨n ho¸ tinh thÇn ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n.(…) .. §Æc ®iÓm v¨n xu«i chèng MÜ 1. III. nh©n d©n hai miÒn lu«n híng vÒ nhau víi mét ý chÝ s¾t ®¸: “Níc VN lµ mét…. Kh¸i qu¸t v¨n häc chèng MÜ (HS xem l¹i bµi kh¸i qu¸t) . s¾t thÐp cña mét nÒn c«ng nghiÖp chiÕn tranh hiÖn ®¹i nhÊt hµnh tinh. v× thÕ v¨n häc thêi chèng MÜ kh«ng ph¶I bËn t©m d»n vÆt nhiÒu víi chuyÖn “c¬m ¸o g¹o tiÒn”…mµ chØ quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n trong chiÕn tranh. híng tíi nh÷ng t×nh c¶m cao thîng h¬n.GV: Em h·y cho biÕt hoµn c¶nh lÞch sö. Cho nªn ý chÝ ®éc lËp tù cêng vµ kh¸t väng thèng nhÊt Tæ quèc lµ v« cïng m¹nh mÏ. tiÓu thuyÕt.Thêi k× lÞch sö 1965-1975 lµ thêi k× cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña nh©n d©n ta liªn tôc dµnh ®îc th¾ng lîi. .§Æc ®iÓm thèng nhÊt cña mét nÒn v¨n häc cã sù l·nh ®¹o chÆt chÏ cña §¶ng.Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c thÓ lo¹i: th¬. x· héi ViÖt Nam giai ®o¹n 1965-1975 ? . d÷ déi vµ oai hïng nhÊt cña d©n téc ViÖt Nam b¾t ®Çu.Nhng trong 10 n¨m ®ã d©n ta sèng trong mét thêi k× æn ®Þnh toµn diÖn vÒ kinh tÕ. lµ sù quyÕt ®Þnh søc m¹nh cña Tæ quèc. truyÖn ng¾n. Cã thÓ nãi hoµn c¶nh chia c¾t ®Êt níc ®· chi phèi toµn bé t duy nghÖ thuËt thêi chèng MÜ.Thêi k× lÞch sö 1965-1975 lµ thêi k× ®Êt níc cã nguy c¬ bÞ chia c¾t l©u dµi. l¹i ph¶I g¸nh chÞu hµng chôc triÖu tÊn bom ®¹n.

víi sù ra ®êi cña tiÓu thuyÕt “Hßn ®Êt”-Anh §øc. v¨n xu«i thêi chèng MÜ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Hä mang trong m×nh nh÷ng phÈm chÊt cao ®Ñp. C¸c t¸c gi¶ ®· dùng lªn bøc tranh hoµnh tr¸ng vÒ lÞch sö. . . víi d©n téc.§Çu nh÷ng n¨m 70 xuÊt hiÖn hµng lo¹t tËp truyÖn ng¾n. ý chÝ vµ søc m¹nh phi thêng. 13 . “Trªn quª h¬ng nh÷ng anh hïng §iÖn Ngäc”-NguyÔn Trung Thµnh… 3. + Thùc tÕ bao trïm nhÊt cña giai ®o¹n lÞch sö nµy lµ cuéc chiÕn ®Êu cña toµn d©n b¶o vÖ ®éc lËp-tù do cña Tæ quèc. mét chiÒu vÒ hiÖn thùc vµ con ngêi. 4. V¨n xu«i chèng MÜ miÒn B¾c: . Theo em. kÕt tinh nh÷ng vÎ ®Ñp tinh thÇn vµ lÝ tëng cao c¶ cña mét d©n téc anh hïng. lÝ tëng. lµ c¸ch nhh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ngêi b»ng nghÖ thuËt cña t¸c gi¶. v¨n xu«i c¸ch m¹ng MN ®· chuyÓn sang mét bíc ngoÆt míi trong kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh ngµy cµng quy m« h¬n hiÖn thùc CM vÜ ®¹i.ph¶n ®éng trong qu¸ tr×nh XDCNXH. hµng lo¹t Tp cã gi¸ trÞ xuÊt hiÖn: “DÊu ch©n ngêi lÝnh”-NguyÔn Minh Ch©u. H×nh tîng trung t©m cña v¨n xu«igiai ®o¹n nµy lµ nh÷ng ngêi lÝnh g¸nh v¸c trªn vai nh÷ng nhiÖm vô nÆng nÒ mµ cao c¶ cña d©n téc.N¨m 1965 víi gi¶i thëng VHNT NguyÔn §×nh ChiÓu v¨n häc c¸ch m¹ng miÒn Nam ®· chuyÓn sang mét bíc ph¸t triÓn míi vÒ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng: “Ngêi mÑ cÇm sóng”-NguyÔn Thi. “ChiÕn sÜ”-NguyÔn Kh¶i…C¸c Tp ®Òu gÆp nhau ë mét t tëng-chñ ®Ò chÝnh: Tæ quèc vµ chñ nghÜa x· héi 2. QNNT vÒ con ngêi lµ cèt lâi t tëng. kÝ cã gi¸ trÞ: “ChiÕc lîc ngµ”-NguyÔn Quang S¸ng. thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng cña nghÖ thuËt trong viÖc th©m nhËp c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng.§Æc ®iÓm chung: GV: Qua hai TP ®· häc em rót ra ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm g× vÒ v¨n xu«i thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ ? -Ph¬ng diÖn ®Ò tµi: Khuynh híng sö thi vµ c¶m h÷ng l·ng m¹n lµ ®Æc ®iÓm næi bËt cña v¨n xu«I thêi chèng MÜ.®Êu tranh trong néi bé nh©n d©n ®Ó nh»m thay ®æi c¸i cò. “Rõng xµ nu”NguyÔn Trung Thµnh… . HiÖn thùc anh hïng ®· nu«i dìng c¶m høng lín lao cho v¨n xu«i.Quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi: + Con ngêi lµ ®èi tîng trung t©m cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc.Quan niÖm ®¬n gi¶n. c¸i l¹c hËu. víi giai cÊp.N¨m 1966.Mét vµi h¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®ã. Trªn nÒn bøc tranh Êy lµ h×nh tîng ngêi lÝnh víi phÈm chÊt cao ®Ñp. t¸i hiÖn mét thêi k× ®au th¬ng nhng hµo hïng cña lÞch sö d©n téc. + V¨n xu«i thêi chèng MÜ viÕt vÒ ®êi sèng chiÕn tranh thêng ph¶n ¸nh con ngêi trong mèi quan hÖ víi céng ®ång. ®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ trªn nh÷ng khÝa c¹nh nµo ? .

. nh÷ng cuéc ®êi tr«i næi trªn s«ng níc . + Kh¼ng ®Þnh tinh thÇn l¹c quan tin tëng: tr¸nh nãi ®Õn nçi buån. ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch.C¸ tÝnh.Tiªu chÝ nghÖ thuËt bÞ h¹ thÊp: V× nhiÖm vô theo s¸t chÝnh trÞ buéc VH ph¶i s¸ng t¸c nhanh chãng kÞp. nãi c¸I tèt. Nhµ v¨n tù biÕn m×nh “ thµnh mét ®øa trÎ ngoan ngo·n. chiªm nghiÖm ngæn ngang. nçi ®au. viÖc ®êi ®em giÊu ®i” ®Ó “nãi niÒm vui. . c¸I xu«I chiÒu” (NguyÔn Minh Ch©u) Ngµy so¹n: 18/3/2009 TuÇn: 26 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: khuynh híng sö thi vµ c¶m høng l·ng m¹n. kh¸m ph¸ t¸c phÈm. 14 . vÊt v¶ trong cuéc sèng thêng nhËt. dËp dÒnh cña nh÷ng th©n phËn. tæn thÊt…=> VH thiªn vÒ ph¶n ¸nh hiÖn thùc mét chiÒu.Gîi ý: C©u 1: .TP thÓ hiÖn mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a cuéc sèng víi nghÖ thuËt. C¸i ®Ñp lµ b¶n th©n cuéc sèng víi ®Çy ®ñ nh÷ng gam mµu tèi.+ ThÓ hiÖn con ngêi chñ yÕu ë ph¬ng diÖn chÝnh trÞ. VÊn ®Ò th¶o luËn: C©u 1:Ph©n tÝch ý nghÜa biÓu tîng cña h×nh ¶nh “chiÕc thuyÒn ngoµi xa” tõ ®ã kh¸i qu¸t chñ ®Ò t¸c phÈm ? C©u 2: C¶m nhËn cña anh (chÞ ) vÒ ngêi ®µn bµ vïng biÓn trong “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa”cña NMC II.ChiÕc thuyÒn ngoµi xa lµ mét h×nh ¶nh gîi c¶m. ph¬ng diÖn c«ng d©n: ®¬n gi¶n vµ phiÕn diÖn. phª b×nh ph¶i ®Ò cao gi¸ trÞ néi dung vµ “chiÕu cè” gi¸ trÞ v¨n ch¬ng. C¸i hån cña bøc tranh nghÖ thuËt Êy chÝnh lµ vÎ ®Ñp rÊt ®çi b×nh dÞ cña nh÷ng con ngêi lam lò. bao kiÕn thøc th©u lîm c¶ mét ®êi. bao lo ©u tr¨n trë vÒ con ngêi. .ChiÕc thuyÒn lµ biÓu tîng cña bøc tranh thiªn nhiªn vÒ biÓn vµ còng lµ biÓu tîng vÒ cuéc sèng sinh ho¹t cña ngêi d©n hµng chµi . b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I.ChiÕc thuyÒn ngoµi xa biÓu tîng cho mèi quan hÖ gi÷a nghÖ thuËt vµ ®êi sèng. bao ®iÒu suy nghÜ. phong c¸ch cña nhµ v¨n kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy m¹nh mÏ. cã søc ¸m ¶nh vÒ sù bÊp bªnh.

bao dung.ChÞ h¹nh phóc khi nh×n c¸c con ®îc ¨n no. hiÓu s©u s¾c lÏ ®êi nhng chÞ kh«ng hÒ ®Ó lé ®iÒu ®ã ra ngoµi.Chñ nghÜa nh©n ®¹o trong nghÖ thuËt kh«ng thÓ xa l¹ víi sè phËn cô thÓ cña con ngêi. thÊu hiÓu lÏ ®êi. th¬ng con hÕt mùc . §æi míi vÒ ph¬ng diÖn ®Ò tµi: GV: V¨n xu«i sau 1975 cã sù ®æi míi vÒ ®Ò tµi ntn ? 15 . nhÉn n¹i. t¸c gi¶ chØ gäi chÞ lµ “ngêi ®µn bµ” mét c¸ch phiÕm chØ + ChÞ kho¶ng 40 tuæi.ChÞ ph¶i gi÷ g×n h×nh ¶nh ®Ñp cña mét ngêi chång vò phu tríc mÆt c¸c con + Nhng chÞ vÉn bÒn bØ. chÞ cÇn mét ngêi cha cho c¸c con . may rñi kho bÒ lêng hÕt. Ngêi phô n÷ nµy cã mét cuéc ®êi nhäc nh»n. III. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. mét ngêi phô n÷ cã ngo¹i h×nh xÊu xÝ. ®¸nh gi¸ s©u s¾c h¬n vÒ hai t¸c phÈm ®· häc trong ch¬ng tr×nh .ChÞ nhÉn nhôc chÞu ®ùng sù hµnh h¹ ®¸nh ®Ëp cña chång .s¸ng. nh÷ng quy luËt tÊt yÕu lÉn ngÉu nhiªn. mÆt rç. th« kÖch nhng t©m hån ®Ñp ®Ï. Sèng cam chÞu vµ kÝn ®¸o.ChÞ kh«ng li dÞ chång. vÒ cù li ng¾m nh×n ®êi sèng mµ ngêi nghÖ sÜ cÇn coi träng. kh«ng hÒ n«ng nçi mét c¸ch ngê nghÖch mµ thùc ra chÞ lµ mét ngêi rÊt s©u s¾c.Bµi tËp vÒ nhµ: Suy nghÜ cña anh(chÞ) vÒ nh÷ng nhËn thøc cña nghÖ sÜ nhiÕp ¶nh Phïng trong “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” cña NguyÔn Minh Ch©u ? Ngµy soËn:19/03/2009 TiÕt 27 Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n xu«I Sau 1975 A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè v¨n b¶n ®· häc gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n xu«i sau 1975 ®Ó tõ ®ã c¸c em cã c¸ch nh×n nhËn. Nhan ®Ò “ChiÕc thuyÒn ngoµi xa” gièng nh mét gîi ý vÒ kho¶ng c¸ch. §©y lµ chñ ®Ò c¬ b¶n xuyªn suèt TP . nhiÒu nçi ®au h¬n h¹nh phóc. giµu ®øc hi sinh vµ lßng vÞ tha. C©u 2: §ã lµ mét ngêi ®µn bµ kh«ng tªn.ChÞ ph¶i göi th»ng con trai ®i xa ®Ó ng¨n nã chèng l¹i bè . vÊt v¶ v× chång v× con + Cuéc sèng cña chÞ nhiÒu nçi buån h¬n niÒm vui. ®îc h¹nh phóc => Mét ngêi ®µn bµ kh«ng hÒ cam chÞu mét c¸ch v« lÝ. thÊp tho¸ng bãng d¸ng cña ngêi phô n÷ ViÖt Nam nh©n hËu. d¸ng ngêi th« kÖch + ChÞ suèt ®êi lam lò. . lam lò nhng biÕt ch¾t chiu nh÷ng h¹nh phóc ®êi thêng.

lµ c¸ch nhh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ngêi b»ng nghÖ thuËt cña t¸c gi¶. gi¶i quyÕt tèt h¬n mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ céng ®ång. thÓ hiÖn tÝnh n¨ng ®éng cña nghÖ thuËt trong viÖc th©m nhËp c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng. QNNT vÒ con ngêi lµ cèt lâi t tëng. ®Õn sè phËn cac nh©n vµ h¹nh phóc c¸ nh©n.ý thøc c«ng d©n cña c¸c nhµ v¨n thÓ hiÖn râ nÐt. c¸ch ®¸nh gi¸ con ngêi. bén bÒ víi cuéc sèng thêng nhËt. ®èi tîng cña v¨n häc lµ con ngêi c¸ nh©n trong c¸c mèi quan hÖ ®a chiÒu cña nã “…v¨n xu«i ®· quan t©m h¬n ®Õn vÊn ®Ò néi bé nh©n d©n. híng ngßi bót cña m×nh vµo ®êi sèng thÕ sù. nh÷ng mÊt m¸t. ®Õn cuéc sèng b×nh thêng h»ng ngµy cña con ngêi trong tÊt c¶ nh÷ng quan hÖ phøc t¹p vµ ®a d¹ng cña nã” (Phan Cù §Ò) . con ngêi c«ng d©n. ®ßi hái VH ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn. cuéc sèng h»ng ngµy b×nh thêng cña con ngêi víi nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ngæn ngang phøc t¹p. x©y dùng mét nh©n c¸ch x· héi chñ nghÜa hoµn thiÖn.Sau chiÕn tranh. Nhµ v¨n tá râ th¸i ®é cña m×nh ®èi víi cuéc sèng h«m nay. sinh ho¹t (“Mïa l¸ rông trong vên”-Ma V¨n Kh¸ng. hiÖn thùc. NguyÔn Minh Ch©u ®· lÆng lÏ lµm mét cuéc ®èi chøng víi qu¸ khø ®Ó v¬n tíi mét thø v¨n ch¬ng ®Ých thùc mµ “nÒn t¶ng cña nã lµ chiÒu s©u triÕt häc nh©n b¶n” (L· Nguyªn). con ngêi x· héi vµ con ngêi tù nhiªn” .BÕn Quª) 16 .C¸c t¸c gi¶ tËp trung phª ph¸n kÞch liÖt nh÷ng trêng hîp sôp ®æ vÒ ®¹o ®øc.Con ngêi ®îc miªu t¶ trong v¨n häc kh«ng cßn ®¹i diÖn cho c¸i chung n÷a. Ðo le. §æi míi quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi: GV: Em hiÓu ntn lµ QNNT vÒ con ngêi ?So víi v¨n häc tríc 1975. nh©n sinh thêng ngµy víi nh÷ng chi tiÕt sinh ho¹t ®êi thêng cã khi nhá nhÆt ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸i “hµng ngµy” vèn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cña ®êi sèng hiÖn thùc. nh÷ng bi kÞch t©m hån. cã khi nh©n vËt cña «ng ®îc ®Æt trong nh÷ng t×nh huèng trí trªu ®Çy nghÞch lÝ ®Ó thÓ hiÖn mét sù chiªm nghiÖm vÒ lÏ ®êi (NhÜ. “BÕn quª”-NguyÔn Minh Ch©u…). giai ®äan VH nµy cã g× míi trong quan niÖm nghÖ thuËt vÒ con ngêi? Con ngêi lµ ®èi tîng trung t©m cña ph¶n ¸nh hiÖn thùc. II. bi kÞch cña nh÷ng ngêi lÝnh võa ®i ra tõ cuéc chiÕn ®îc v¨n häc ph¶n ¸nh ch©n thùc vµ sinh ®éng h¬n. . . ®èi mÆt víi bao vÊn ®Ò phøc t¹p. . Con ngêi trong s¸ng t¸c cña NMC sau 1975 ®îc kh¸m ph¸ trong nhiÒu hoµn c¶nh vµ nhiÒu mèi quan hÖ phøc t¹p.C¶m høng thÕ sù. con ngêi trë vÒ víi cuéc sèng ®êi thêng. nh÷ng sè phËn trí trªu. víi nh÷ng uÈn khóc t©m lÝ.Lµ mét ngêi “më ®êng tinh anh” cho c«ng cuéc ®æi míi v¨n häc. gi¸o s Phan Cù §Ò cho r»ng: “TruyÖn vµ tiÓu thuyÕt ®i s©u h¬n vµo ®êi sèng thÕ tôc. hiÖn thùc míi ®ßi hái ph¶i ®îc nh×n nhËn toµn diÖn vµ thÊu ®¸o h¬n. ch»ng chÞt cña ®êi sèng. Sau 1975.

dù ®o¸n. ®iÓm nh×n kh«ng gian.C¸ch tæ chøc ®iÓm nh×n trÇn thuËt: Sö dông mét ®iÓm nh×n trÇn thuËt (Bøc tranh-NMC) vµ phèi hîp c¸c ®iÓm nh×n trÇn thuËt ®Ó cã c¸c ®iÓm nh×n: ngêi dÉn truyÖn. ph¸n xÐt d©n chñ vÒ t¸c phÈm. bªn ngoµi. thêi gian. §æi míi vÒ ph¬ng diªn nghÖ thuËt: GV: Em h·y nhí l¹i 3 v¨n b¶n ®· häc (…) vµ cho biÕt nh÷ng ®æi míi trªn ph¬ng diÖn nghÖ thuËt cña v¨n xu«i sau 1975 ? * KÕt cÊu: kÕt cÊu më ®îc sö dông phæ biÕn vµ réng r·i.Giäng ®iÖu trÇn thuËt mang tÝnh chÊt híng néi. * NghÖ thuËt ttæ chøc trÇn thuËt: + §iÓm nh×n trÇn thuËt: . kh¸m ph¸.(Mét ngêi Hµ Néi) t¸c gi¶ ®· t×m c¸ch lÝ gi¶i sù tån t¹i cña con ngêi trªn nhiÒu chiÒu thêi gian: qu¸ khø. nh©n vËt béc lé 17 . gîi ra kh¶ n¨ng vËn ®éng bÊt ngê vµ phong phó.C¸c h×nh thøc trÇn thuËt: TrÇn thuËt tõ ng«i thø ba: chñ thÓ trÇn thuËt lµ ngêi “biÕt hÕt” mäi ngêi. mäi viÖc vµ gi÷ vai trß thèng so¸i trong miªu t¶. Con ngêi vµ thêi gian ®îc nh×n nhËn trong mèi quan hÖ h÷u c¬ chÆt chÏ. kÓ chuyÖn. ®iÓm nh×n bªn trong. Nhµ v¨n chØ ®a ra vÊn ®Ò mµ kh«ng cã kÕt luËn. C¸c ®iÓm nh×n nµy xoay quanh hÖ thèng nh©n vËt. trong ®ã con ngêi ®ãng vai trß chñ ®äng tÝch cùc tríc lÞch sö. phøc t¹p cña ®êi sèng. ®iÓm nh×n ng«n tõ. TrÇn thuËt tõ ng«i thø nhÊt: h×nh thøc trÇn thuËt ®îc v¨n xu«i sau 1975 sö dông phæ biÕn víi 2 d¹ng cô thÓ: trÇn thuËt tõ ng«I thø nhÊt víi vai trß “ngêi dÉn truyÖn” (ChiÕc thuyÒn ngoµi xa vµ Mét ngêi Hµ Néi) vµ trÇn thuËt tõ ng«i thø nhÊt víi nh÷ng nh©n vËt híng néi . Nh©n vËt cña «ng lu«n lu«n ®îc ®Æt tríc nh÷ng t×nh thÕ lùa chän. ®Æc biÖt lµ nh©n vËt chÝnh. III. dÉn truyÖn. ®iÓm nh×n ®¸nh gi¸ t tëng c¶m xóc. ®¸nh gi¸. gãp phÇn kh¾c hä toµn vÑn ch©n dung. . hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. ngêi ®äc tham gia s¸ng t¹o.NguyÔn Kh¶i lµ mét trong nh÷ng nhµ v¨n cã nhiÒu nç lùc t×m kiÕm. quan t©m ®Õn con ngêi c¸ nh©n nh mét ý thøc ®éc lËp. (ChiÕc thuyÒn ngoµi xa cña NMC) + Tæ chøc giäng ®iÖu trÇn thuËt: . sè phËn nh©n vËt vµ kh¸i qu¸t vÊn ®Ò nh©n sinh. (GÆp gì cuèi n¨m) nh©n vËt bÒ ngoµi cã vÎ b×nh th¶n. KÕt cÊu më hoµn toµn thÝch hîp víi quan niÖm ®a chiÒu vÒ con ngêi. tÝnh c¸ch. nh©n vËt.V¨n xu«i giai ®o¹n nµy cßn xuÊt hiÖn nhiÒu con ngêi ®îc kh¸m ph¸ vµ soi chiÕu ë nh÷ng b×nh diÖn kh¸c nhau nh con ngêi tù nhiªn. t¸c gi¶. con ngêi trong mèi quan hÖ víi kh«ng gian vµ thêi gian . C¸c t¸c gi¶ ®· chó ý miªu t¶ nÐt t©m lÝ cuéc sèng bªn trong con ngêi. nhng ë chiÒu s©u gãc khuÊt Èn dÊu trong t©m hån hä ®ang diÔn ra mét qu¸ tr×nh lùa chän cang th¼ng quyÕt liÖt..

lËp dµn ý trong mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm hoÆc ®o¹n trÝch v¨n xu«i. VÊn ®Ò th¶o luËn: §Ò 1. §Ò 1: 18 .Sù ®an xen nhiÒu giäng ®iÖu: ®èi tho¹i. ViÕt phÇn më bµi: GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò. phøc t¹p. giäng ®iÖu th¬ vµ xóc c¶m riªng th× kh«ng ai gièng ai. con ngêi vµ c¨m thï giÆc. t tëng. Gîi ý: 1. ng«n ng÷ nöa trùc tiÕp… Ngµy soËn:25/03/2009 TiÕt 28 Bµi tËp Thùc hµnh viÕt ®o¹n më bµi. §ã lµ lßng yªu quª h¬ng. Song cïng viÕt vÒ mét vÊn ®Ò mµ mçi nhµ th¬ l¹i cã xóc c¶m vµ c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau. . ViÕt phÇn kÕt bµi: GV tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò. ng«n ng÷ trùc tiÕp. §Ò 2. §iÒu ®ã lµ ®¬ng nhiªn. II. c¸c nhµ th¬ ®Òu cã c¶m nhËn chung. Ng«n ng÷ th¬. nhËn thøc cña ngêi cÇm bót cßn lµ vÊn ®Ò phong c¸ch. ®éc tho¹i.Giäng ®iÖu chñ ©m trong VH thêi k× nµy lµ giäng ®iÖu ®a thanh. H×nh ¶nh Tæ quèc qua ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (TrÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng”) cña NguyÔn Khoa §iÒm. nhËn xÐt vµ ®Þnh híng kiÕn thøc. tËp viÕt.nh÷ng nÐt tÝnh c¸ch. kÕt bµi trong v¨n nghÞ luËn A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua mét sè bµi tËp (®Ò v¨n) gióp HS rÌn luyÖn thªm kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò. 2. phÈm chÊt qua sù suy nghÜ ®Êu tranh víi chinh b¶n th©n m×nh. ViÕt vÒ cïng mét ®Ò tµi lµ chuyÖn kh«ng cã g× lµ. Bªn c¹nh sù xóc c¶m. §Ò 2: ViÕt vÒ quª h¬ng ®Êt níc. tËp viÕt. nhËn xÐt vµ ®Þnh híng kiÕn thøc. chóng ta t×m hiÓu bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng vµ “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. bót ph¸p. §Ò 1: HiÖn thøc cuéc sèng t¸c ®éng vµo nhµ th¬ cïng mét lóc. H×nh ¶nh trong th¬ ®Òu thÊm t tëng t×nh c¶m ch©n thËt vµ ®Òu b¾t nguån tõ cuéc sèng. So s¸nh bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng vµ “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. §Ó thÊy râ ®iÒu ®ã. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ qua ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (trÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng”) cña NguyÔn Khoa §iÒm. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. së trêng riªng cña mçi ngêi. .

ngñ ®ªm cha thËt sù ngon giÊc. víi nh÷ng ngêi d©n 19 . m¸i trêng dµnh cho trÎ th¬ cßn ma n¾ng lät qua v× cßn bao nçi lo riªng cho mçi gia ®×nh r¬i vµo c¶nh bÊt h¹nh…Chóng ta tin sÏ vît qua. §Êt níc g¾n liÒn víi nh÷ng ®Þa danh.Bµi tËp vÒ nhµ: ViÕt phÇn më bµi vµ kÕt bµi cho ®Ò sau: ChÊt th¬ trong truyÖn ng¾n “Vî chång A Phñ” cña T« Hoµi ? Ngµy so¹n: 01/04/2009 TuÇn: 30 T×m hiÓu thªm vÒ v¨n häc níc ngoµi A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Bµi häc nµy nh»m n©ng cao mét sè kiÕn thøc vÒ v¨n häc níc ngoµi gióp HS hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c t¸c gi¶. ë ®©u ®ã trªn ®Êt Níc. thÕ hÖ trÎ h«m nay vµ mai sau liÖu cßn ghi nhí vÒ chiÕn c«ng cña ngêi lÝnh. Nhng nh÷ng vÇn th¬ nµy m·i m·i kh¾c s©u trong lßng ngêi ®äc. V× chóng ta lµ con ngêi ViÖt Nam. ta cµng thÊm thÝa cuéc sèng chiÕn ®Êu gian khæ. §Êt níc trong lßng mçi chóng ta. Thuèc vµ c¶m høng hiÖn thùc hÕt søc nghiªm ngÆt : GV: gi¸ trÞ hiÖn thùc cña “Thuèc” ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo? T¸c gi¶ nÐn thËt chÆt t×nh c¶m chñ quan ®Ó cho sù thËt cña mét thêi k× lÞch sö ®en tèi cña Trung Quèc. g¾n víi lÞch sö nh÷ng ngµy c¶ d©n téc chÊp nhËn cuéc ®ông ®Çu lÞch sö quyÕt liÖt víi Ph¸p MÜ. nghÞ lùc. t¸c phÈm ®îc häc trong ch¬ng tr×nh. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. b÷a c¬m cha thËt no. “§ång ChÝ” cña ChÝnh H÷u. nh©n d©n m×nh. Cã lóc ta tù hái. ®Çy thö th¸ch hi sinh cña anh bé ®éi cô Hå thêi ®¸nh giÆc. ®¸ng kÝnh träng. ®êi sèng t×nh c¶m mang nh÷ng vÎ ®Ñp cña ngêi lÝnh. §©y lµ nh÷ng ®µi kØ niÖm b»ng th¬. §Ò 2: §éc ®o¹n trÝch “§Êt Níc” (trÝch trêng ca “MÆt ®êng kh¸t väng” cña NguyÔn Khoa §iÒm míi thÊy hÕt ®îc tÇm vãc cña Tæ quèc. Ngêi lÝnh n¨m xa ai cßn ai mÊt. ®¸ng träng nh nh÷ng gi¸ g¬ng phñ nhiÒu ®iÒu. Mçi lÇn chóng ta soi m×nh vµo ®ã ®Ó thÊy m×nh. söa m×nh vµ sèng cho hÕt m×nh. Cßn cã niÒm tù hµo nµo h¬n ®îc lµm con ngêi ®Êt níc cho dï cuéc sèng hiÖn t¹i cßn nhiÒu khã kh¨n. §Õn víi bµi th¬ “T©y TiÕn” cña Quang Dòng. Vît lªn tÊt c¶ hiÖn thùc Êy lµ ý chÝ.Ngêi lÝnh thËt ®¸ng yªu. III.

hä phñ nhËn c¸i v« nghÜa cña cuéc chiÕn tranh. mÑ H¹ Du). “¤ng giµ vµ biÓn c¶” . vËy mµ ®· ®øng th¼ng dËy: søc m¹nh cña t×nh yªu níc. Nh©n vËt do ¸p lùc c«ng viÖc nhiÒu lóc tëng ®· quªn ®i. Nhµ v¨n kh«ng tËp trung x©y dùng mét nh©n vËt nµo thµnh nh©n vËt chÝnh. cña lßng dòng c¶m. lßng nh©n ¸i vµ béc lé t©m hån cao c¶. thÓ hiÖn ë viÖc khai th¸c c¸c chi tiÕt ®êi sèng v« thøc ®Ó thÓ hiÖn nçi ®au.Chñ ®Ò cña truyÖn lµ sù ngu muéi. mÊt m¸t trong chiÕn tranh. tëng chõng c¶ thÓ x¸c vµ t©m hån ®Òu sôp ®æ. Cßn nhãm cßn l¹i lµ nh÷ng ngêi kh«ng chØ l¹c hËu. hÇu nh kh«ng ®îc ai hiÓu vµ dång t×nh. t¶ c¶nh. §ã cóng lµ sè phËn con ngêi mµ nh©n vËt ph¶i gång m×nh ®Ó ®øng lªn. vÎ ngêi. 2. ®øa con. 20 . chän chi tiÕt. vµ ®Æc biÖt lµ cña t×nh th¬ng. lßng nh©n ¸i vµ béc lé t©m hån cao c¶. tÝnh c¸h anh hïng cña ngêi d©n Nga. c¸ch trÇn thuËt-di chuyÓn quan ®iÓm trÇn thuËt tõ ngêi dÉn truyÖn ®Õn nh©n vËt. kÓ lµm ®ao phñ…T¸c gi¶ bµy tá th¸iI dé ghª tëm.Nhµ v¨n cña thÕ hÖ vøt ®i ( thÕ hÖ mÊt m¸t) GV: Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nhµ v¨n thuéc “thÕ hÖ mÊt m¸t”? §iÒu ®ã cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn s¸ng t¸c cña Hª min guª? §©y lµ t©m lÝ chung cña c¸c nhµ v¨n bíc ra tõ cuéc chiÕn tranh. phñ nhËn nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. Sè phËn con ngêi lµ mét thiªn anh hïng ca ®îc viÕt theo c¶m høng tr÷ t×nh: GV: V× sao nãi: “Sè phËn con ngêi” lµ mét thiªn anh hïng ca ®îc viÕt theo c¶m høng tr÷ t×nh ? + Con ngêi tõ vùc th¼m ®au khæ. . chÕ giÔu bän chóng. l¹c hËu («ng bµ Hoa Thuyªn. + C¶m høng tr÷ t×nh chi phèi tõ c¸ch s¸ng t¹o t×nh huèng. hoÆc hiÖn ra trong nh÷ng c©u hái ng©y th¬ cña bÐ Vania mµ X« c« lèp ph¶i ®èi phã. T¸c gi¶ dµnh cho hä nh÷ng t×nh c¶m th¬ng xãt. ®¸m ®«ng chen chóc xem hµnh h×nh. t×nh th¬ng.Nh©n vËt cña truyÖn ng¾n “Thuèc” lµ nh©n vËt ®¸m ®«ng. tµn nhÉn mét c¸ch ngu xuÈn. ngu muéi mµ cßn ph¶n ®éng. l¹c lâng trong thêi b×nh. hiÖn lªn mét c¸ch trÇn trôi ®Õn ghª sî. ®¸m ®«ng trong qu¸n trµ…) vµ H¹ Du – nhãm nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ®¬n ph¬ng ®éc m·. Trong nhãm nh©n v©t ngu muéi l¹i cã thÓ chia thµnh hai nhãm: nh÷ng ngêi ®¸ng th¬ng ( vî chång Hoa Thuyªn. 3. Song trong t¸c phÈm l¹i cã thÓ ph©n thµnh c¸c nhãm nh©n vËt: nhãm nh©n vËt ngu muéi. TÊt c¶ ®Òu nh»m gîi c¶m vÒ nçi ®au. l¹c hËu cña quÇn chóng vµ nçi c« ®¬n cña nhµ c¸ch m¹ng . nhng nh÷ng vÕt th¬ng tinh thÇn ®ªm ®ªm l¹i hiÖn vÒ trong giÊc ngñ. th»ng con. hµnh ®éng nãi n¨ng l¹nh lïng. ngêi tè gi¸c nhµ c¸ch m¹ng. + Ph¬ng thøc trÇn thuËt ®Æc s¾c. Hä c¶m thÊy b¬ v¬. tÝnh c¸ch anh hïng cña ngêi d©n Nga.t©m hån mª muéi.

phãng kho¸ng ®Ó t×m ®Êt dung th©n. g¾n bã víi v¨n c¶nh thùc. ta dÔ dµng nhËn thÊy dÊu Ên ®ã trong c¸ch x©y dùng nh©n vËt. nhng ®a ©m. quy tô vÒ mét híng. 4. ng¾n gän. + Lèi viÕt ®èi tho¹i cña Hª min guª ®îc rÌn luyÖn qua thêi k× viÕt b¸o: s¸t cuéc sèng. Bµi tËp vÒ nhµ: Em h·y ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn cña lèi viÕt “t¶ng b¨ng tr«i” qua ®o¹n trÝch “¤ng giµ vµ biÓn c¶” 21 . t¸c phÈm hay bao giê còng Èn cha nh÷ng phÇn mµ m·i m·i ngêi ®äc cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng líp ý nghÜa ®a ©m. §äc c¸c t¸c phÈm cña Hª min guª. MÆt kh¸c ta cßn nhËn thÊy dÊu Ên “chñ nghÜa kh¾c kØ” trong c¸c nh©n vËt cña Hªminguª: th¶n nhiªn chÞu ®ùng nh÷ng g× ngoµi ý muèn.( Chu«ng nguyÖn hån ai) + NghÖ thuËt mØa mai còng lµ c¸ch ®Ó nhµ v¨n béc lä th¸i ®é cña m×nh qua mét kho¶ng c¸ch Èn dÊu. Nh©n vËt trong c¸c t¸c phÈm cña «ng thêng t×m ®Õn nh÷ng miÒn thiªn nhiªn xa l¹. Theo Hª min guª. thËm chÝ cã pha chót mØa mai.§iÒu ®ã cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn s¸ng t¸c v¨n häc. chÊp nhËn ®au ®ín vÒ thÓ chÊt. tinh thÇn kÓ c¶ c¸i chÕt. cèt truyÖn vµ c¶ qua nh÷ng kÕt thóc bá ngâ. gi¶n dÞ. bao giê còng cã mét “m¹ch ngÇm v¨n b¶n” + §Ó tr¸nh can thiÖp vµo t¸c phÈm. Trong nh÷ng t¸c phÈm cña Hª min guª (Gi· tõ vò khÝ) nh©n vËt chÝnh xuÊt hiÖn ë ng«i thø nhÊtnã l¹i ®îc ®an cµi víi giäng kÓ chuyÖn th¶n nhiªn vµ l¹nh lïng. . Con ngêi thêng ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n. t¹o ra nh÷ng lç hæng trong t×nh tiÕt. + TÝnh chÊt hµm Èn ®a nghÜa cña t¸c phÈm Hª min guª cßn thÓ hiÖn ë nghÖ thuËt tÜnh lîc. t¸c gi¶ tù giíi h¹n trong viÖc miªu t¶ c¸ch xö sù cña nh©n vËt vµ ghi chÐp l¹i lêi ®èi tho¹i cña hä. + H×nh tîng trong s¸ng t¸c cña Hª min guª gîi lªn mét ý nghÜa réng h¬n b¶n th©n nã. chØ cã mét phÇn næi lªn”. ®a nghÜa. thÊt b¹i hoÆc lµ c¸i chÕt. chuyÓn ho¸ thµnh tîng trng.Nhµ v¨n ®Ò xíng nguyªn lÝ “t¶ng b¨ng tr«i” GV: Em h·y lµm râ lèi viÕt “t¶ng b¨ng tr«i” qua t¸c phÈm cña «ng? “ B¶y phÇn t¸m cña t¶ng b¨ng ch×m díi níc.

kh¸m ph¸ t¸c phÈm.§o¹n trÝch lµ mét minh chøng cho tµi nghÖ t¹o dùng t×nh huèng kÞch cña Lu Quang Vò: cuéc ®Êu tranh gay g¾t. quyÕt liÖt gi÷a Hån Tr¬ng ba víi chÝnh c¸I thÓ x¸c cña anh hµng thÞtt mµ nã tró ngô. tù bao biÖn cho m×nh. T¸c gi¶ ®· khai th¸c cèt truyÖn d©n gian ®Ó göi g¾m vµo ®ã nh÷ng suy nghÜ vÒ nh©n sinh.X©y dùng t×nh huèng kÞch nµy Lu Quang Vò muèn nãi víi chóng ta nhiÒu ®iÒu: + Bi kÞch cña con ngêi mang kh¸t väng sèng ch©n thËt víi b¶n th©n nhng l¹i bÞ b¾t buéc ph¶I sèng theo kÎ kh¸c. + Kh«ng thÓ sèng gi¶ dèi. nh©n vËt hån Tr¬ng ba ®· l©m vµo bi kÞch ®au ®ín cña mét con ngêi ®ang sèng víi linh hån cña b¶n th©n ë trong thÓ x¸c mîn cña ngêi kh¸c. Hån Tr¬ng Ba ®· l©m vµo bi kÞch nµo vµ bi kÞch ®ã ®îc gi¶i quyÕt ra sao ? II. ®Ó råi cuèi cïng hån T¬ng ba quyÕt ®Þnh chÕt vÜnh viÔn ®Ó cu TÞ ®îc sèng. nhng nã thùc sù cã gi¸ trÞ khi ®îc lµ chÝnh m×nh C©u 2: Trong ®o¹n trÝch “Hån Tr¬ng Ba.Gîi ý: C©u 1. da hµng thÞt” cña Lu Quang Vò ®· x©y dùng trªn t×nh huèn kÞch nµo? 2. Bëi kh«ng thÓ cã mét linh hån cao thîng Èn trong mét th©n x¸c phµm tôc. . 22 . vÒ h¹nh phóc vµ kÕt hîp phª ph¸n mét sè tiªu cùc trong lèi sång hiÖn thêi.Ngµy so¹n: 06/04/2009 TuÇn: 31 Bµi tËp n©ng cao vÒ v¨n b¶n “Hån tr¬ng ba. da hµng thÞt” A/ Yªu cÇu cÇn ®¹t: Qua t¸c phÈm gióp HS hiÓu thªm mét sè vÊn ®Ò: ®Æc ®iÓm cña thÓ lo¹i kÞch vµ gi¸ trÞ t tëng cña ®o¹n trÝch ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc s©u h¬n trong viÖc ph©n tÝch. da hµng thÞt” cña Lu Quang Vò.§o¹n trÝch “Hån Tr¬ng Ba. T×nh huèng Êy ®îc ®Êy lªn ®Ønh ®iÓm khi Hån Tr¬ng Ba mét chót n÷a bÞ thÊt b¹i tríc sù dÉn d¾t cña thÓ x¸c. b/ TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. da hµng thÞt” lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm ®îc ®¸nh gi¸ cao nhÊt trong toµn bé s¸ng t¸c cña Lu Quang Vò. VÊn ®Ò th¶o luËn: 1. . kh«ng thÓ tù ¶o tëng. + Sù sèng thËt ®¸ng quý. “Hån Tr¬ng Ba.

hån Tr¬ng Ba trë nªn th« vông h¬n: lµm g·y cµnh c©y. mØa mai miÖt thÞ.¤ng còng trë nªn th« lç phñ phµng h¬n: t¸t con ch¶y m¸u. híng tíi mét c¸ch sèng ®Ñp ®Ï. kh«ng lµ chÝnh m×nh hay vay mîn cuéc sèng cña ngêi kh¸c. Hån Tr¬ng Ba v« cïng ®au khæ vµ thÊy m×nh kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®îc h¬n n÷a. + Mang x¸c hµng thÞt. ch¸u néi kh«ng nhËn «ng… T¹o dùng bi kÞch nµy t¸c gi¶ muèn göi ®Õn ngêi ®äc mét th«ng ®iÖp: con ngêi kh«ng thÓ sèng gi¶ dèi. con ngêikh«ng thÓ chØ sèng b»ng thÓ x¸c hay linh hån mµ c¶ phÇn x¸c vµ phÇn hån ph¶I hµi hoµ ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch. r¸ch diÒu. cao quý. 23 . sØ nhôc linh hån Tr¬ng Ba. thÊy r¹o rùc bªn vî anh hµng thÞt… + Hån Tr¬ng Ba c¶m thÊy xa l¹ víi chÝnh nh÷ng ngêi th©n cña m×nh: vî muèn bá ®I.+ X¸c hµng thÞt ®· dÇn ®iÒu khiÓn hån Tr¬ng Ba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful