nnr ON TrlP LAN tr-HoA 10-10/2010 gai t) Tinh brin kinh gAn dirng cria nguydn tu Fe vd Au.

Cho khOi lugng ri€ng cua kim loai Fe vd Au ld i",g7-etrrl vd 1.9.32.g7c*'. Cii thiet tiong-tinh thri cdc nguydn tu Fe vd Au ld nhiing hinh ciu chi6m 75% th6 tictr tinh th6, phin con l4i ld c6c khe rSng giira c6c qui ciu. Cho bitit nguydn tfr kh6i cira Fe 1A 55,85
vd cria vdns la 196.97.

Bni 2.

t0 molAl c6 bao.nhi€u 1g_W€n tu Al? 2. ,ni6t rdng l0 mol Al co khdi lugng bing269,7 gam. H6y tinh kh6i lu-ong mol nguydn tir cria Al. Bii 3.J 1. Tfnh ti so hat mang di€n vh khdng mang di6n trong ion llr"'* 2. Cho cdc ki hi€u nguy€n trl iH, '3O , i]p. Trong.phan til HrPOotdng sd hat rnang di€n nhidu hcn
.

1. Hd.y cho biiit trong

cniitit

so Avogadro N:6,022.id23.

tdng so hat kh6ng mang di€n li bao nhi0u hat? eei +JCho c;ic ki higu nguy€n ttr: $Br

\/

; ilK; flAr. Hdy xiic dinh s6 proton, s6 notron, s6 electron vi
?3K.i$ca'?.

diQn tich h4t nhain nguy'€n

tfi'cia

chirng.

ili'sJXacdntt-ro

p.-torono

notron, electron c6 trong c6c h4t

iH '3o i;r

'l'ae'lZeu

!!er- co3- Poi
Soi-,

sau:

i

H2po;,
HzSOl. Cho
iXO

hpt co trong Bii 6.'X6c dinh tdng si5 "lcr'*

cdc ph6n tri', ion sau: 02. s2-, SO2,

115, trong d6 s6 h4t cO tdng s6 h4t proton, nstron vi eleotron proton, notron'vlt electron c6 ld 33 hat. Hiy chr: bi6t sO h4t diQn mang hon trat kh6ng mang diQn nhiAu 15 \, trons X vir tinh so khdi cua Bni 8./T6ng s6 hat proton, ncrtron vd ele,ctroncria I nguy€n tft R le 76, trong dd s6 h4t rnang diQn nhi€u hon s6 hpt khdng ming ctign ln 20. Hdy cho bi6t: 1. Sd hat ptoton, notron vd electron c6 trong R vi tinh sO ttrOi cta R. 2. Tfir.tty cdc mitc ning lugng vd cAu hinh electron nguydn tft R." Bni 9./Vi6t c6u hinh electron nguydn tt cria c6c nguy€n t6 c6 d4c diiim sau: 1. C6 tdng sti cdc electron trong cdc phan lop p ld 7. 2. C6 t6ng s0 c6c electron trong c;ic phfln lqo s li 5. 3. Ld nguy€n t0 p, c<i 4 i6p eiectron vdi 3 eiectron ti iop ngoAi ci)ng. 4. LA nguydn 1d p, c6 4 l6p electron vdi 3 electron o'phdn lop ngoii cing. 5. Ld nguy€n t0 s, c6 4 l6p electrc,n v6i I electron o 16p ngodi ctrng. 6, ,!d nguy.en t5 d, c6 4l6p electron vdi 1 electron o lop. ngodi cirng.. Bni fulT6ng.s6 h4t co b6n cria nguy€n tu cria mQt nguydn td R ld 21. BiCt sd kh6i cria nguy€n tri chia h€t clio 2. Vitit cAu hinh eiectron nguy€n tri cria nguy€n t6 R (dang chfi', d4ng 0 iucmg tfr', d4ng thu gqn) vd x6c dlnf si5 electron dQc thdn trong v6 nguy€n tir"

Bni 7.vMOt nguydn tu cria nguy€n t0 X

li

; i:S

X.

Bei11:Choc6crrguy0ntOhOahgcctisOtrigunguydnttr Zi:8, 11, L4, 17,2A,16, i8,26.Hdy chohi6t chirng ld kim.loai, phi kim hay khi hi6m. Vi sao'/ Cho hi6t trong ciic phdn ftng h6a hgc chfng c6 xu
hur:ng nhu th€ ndo? Bni ii:Ba nguy€n tO A, B, C c6 sd hiQir nguy€n t*'id 3 s6 tr-r nhi6n li€n ti6p. T0ng sO e cria chring ld 5 i. Hby vi6t c6u hinh e vd cho bitlt t€n cira chring. BAi 13: L Cho biet K, Mg, Al thuOc nh6m IA, IIA, IILA. H6y xd'c dinh sO electron ngoii ctng ctra c6c ion Na*, Mg2*, Al3*. Chring c6 chung cdu hinh e vdi khi hi€m nho? 1: Cno bidt Cl; S thuoc nh6m VIIA vb VIA. Xdc dinh sd e ngohi cr)ng c&a ci4c ion Cl vd S1. Cdu hinh dv sidns cau hinh cria khi tro nho? g1i f 4.ftieti6u ninn electron cira ciic cdp nguydn t6 c6 sO hiQu nguy€n tri ld: 2,10; 14,20; 8.18; 17,35. - Nh{n }i.dt vA s6 electron l6p ngoii cung ctia tirng c4p. tr,t6i cflp c6ch nhau bao nhi€u nguy€n t6? - Cdp ndo la kim loqi. phi kim hay khf hi€m? Cap ndo li nguydn td kh6i s. g? Bni 15./ A*, B, C-dAu c6 cdu hinh electron o lcp r,,o ngoai ciurg ld 3s'3po. Viiit cdu hinh,electron nguy€n tu cugA, B, C. eei (/fOng sO h4t (p), (e), (n) trong nguy€n tu'cria nguy€n t6 y ta 28. Trong rJo hgt khdng mang diQn chitiil 35,71Vo. Hdy mO ti criu t4o nguydn trl'cfia nguy0n.tO d6, vi6t ki hi€u nguydn tri vd vi€t cdu hinh

electgn cua Y.

B^i(i/Nguy6n tt'cria nguy€n tO X c6 t6ng sd electron trong c6c phAn ldp p ld 7. Ngyy0! tri cria nguySn t6 Y"c6 t6ng sO hat mang iign ntri6u hon i6ng s6 hat niang <liQn cfia X lA I hat. Vi6t c6tr hinh electron
oic nguy€n td X vd Y. Bni lS.)MQt nguy0n tu R co tbng sd hqt rirang di6n vd hgng mang di€n ld 34, trong 116 s0 h4t mang di€n gdp 11833 lAn sO trat kh6ng mang diQn. Xfc dinh nuuy€n td R vd vi€t cdu hinh electron nguyCn tu cira R.
nguyeq
trlr

cua

qkhc dinh kim lopi X. 1 l. C6 bao nhi6u nguy€n tti h6a hgc trong s6 c6c nguy€n tu ndulr€n? Bni 26.. :.t6 X. M.. Hpt nhdn ddng vl thri 2 chr?a nhiAu hon 2 (n).Ti lC s5 nguy€n tri cfa hai d6ng vi trong m5u hidro cli6u chtS ctuoc. ATK trung binh cria nguy€n tO M le 24. Cho bi€t t6ng s6 electron trong ion AB3.le 42. .. i . sg phdn bO cria electron vao c6c obitan nguydn tt cria cdc nguy€n t6 A..i Nguydn t6 M c6 3 ddng vl vdi tdng sO ttroi ld75. 2n). i.9992 Ti lF.4% s6 'i) nhi€u hori d6ng vi thri hai ld mQt don vi.Tiqh sd gam cl6ng v! | U co trong 90.TinhthC tich cria 15 gam Ar o dktc. Br -chi6m 54.ii co trong io4i nudc ndy. Tinh thinh phAn % sti nguydn tti cria m6i dOng vi. b) X c6 ba cl6ng vi. cl6ng vi l'.9950 16. e trong ion R2* le 80 hat. tdng sd hat p. Hiclro co ba d6ng vi li r'H.'r'O.04 gam nudc loai nay Bni 301a. Trong tu nhi€n brom c6 hai etdng vl . . Ddng vi thri nhAt cO sti 1p.54. cp\hi c6 50 nguy€n tti cria ddng vithf hai thi c6 bao nhi€u nguy€n hi cria c6c ddng vi con l4i? BniQgiNguy€n tri kh6i trung binh cria hidro diAu ch6 clugc tu m6t loai nu6c ld 1. I rl .008 vi chi gdm 2 loai ddng vi iH vit iH. 56 hat manfdiOn cira R nhidu hon sd hat mang di€n cira M ld 18 hat.000.Tfnh 7i. cacbon c6 hai d6ng vi 2c. vi 'f O . . '!o .'Cho cdc ki hi€u nguy€n tti sau: 17.i%o oo Ar. Trong h4t nhdn nguy€n tu.32.337Yo Ar . stto vd stso. Tim sO khOi va sO 1n) cria m6i loai d6ng ' (r nguyen tu va co so vi. Brom c6 hai rt6ng vi. Bi€t t6ng s6 kh6i cta 3 dOng vi ld 75.d+ l-a L:A. NTK trung binh cria d6ng ld 63.56 nguy€n tu cria ddng vi I chi}m]9o/ot6ng s6 nguy€n tri vd bing 7. a. beng s6 1n). ViSt c5u hinh electron cta X.vAgon t6ch ra tri kh6ng khi la h5n hqp ba d6ng vi vdi % s6 nguy6 tt t&: 99. t. Tinh % vA s6 nguy6n tri cria hai d6ng vicdn l4i.s ?!c 13lr''2r ?3x ?3i Iim14p hqp c6c d6ng vl. BAi 23. B.e'io fis ilr'!r 1ZM'ie'ln flr . 5./Mbt nguy€n t5 X gOm 2 ddng vi c6 s5 nguy6n tu ilr fe vJi nhau ftrni:z3. Bili(zl)Cho ciic nguy€n trl R vi M. Tim nguydn fii kh6i (NTK) trung binh c0a brom.Trong 100 gam (hoic 100 ml) nu6c n6itr€n c6 bao nhi6u nguy€n tu cl6ng vi ?.Xhc dinh sd khiii cta m6i lo4id6ng vikhi bi6t: .69%0 siS nguy€n d va $ nr chi6m 49.X'* . lyl. R c6 sd khdi ld 56. c6c ion X'*. Trong tu nhi6n oxi c6 ba <16ng.1rir{ Bni@9l Nguy€n tri nguy€n t6 X cO t6ng s6 h4t bing 82.HiQu sd notron cfia tt6ng vi 3 vd dOng vi I h 2.. n.3lyo s6 nguyOn tu.. Vi6t c6ng thftc c6c loaiph6n tu nuoc.^\ l. Tfnh . --. BIii2SlHda tarr hoin toirr 6. electron lop ngodi cirng trong nguy€n tu X. tu 0. 3E Nguy€n tft kh6i 15.Av lul N rluu u6uJvtt +Jr ^*^ Lu vu4 1\.. 2./i€tc6u hinh electron. .6lit H2 (clktc).. '. X6c dinh NTK trung binh c0a nguyip.'H vd r3H. neiZ+lOxig0m 3 lo4i ddng vi: '3O 'lo 'to Bili 2. electron hoil tr!.d BhiQg.082 garn rnQf kini loai X (h6a ti'i 2) vio HCI du thi. !6c dinh s6 electron dQc thdn. Tinh NTK cria tt6ng vi ths2. /iet 22( cdu trintr-etectron nguy€n trl cta R.u nhi6n. Trong cric hat nhdn nguy€n tu A cflng nhu B s6 proton bing s0 ft6 L H 1r Tinh sd khdi cta A vd B. oxi c6 ba d6ng vi ld s16o. c.9993 o-20v" 1.6 kh6j cria d6ng v!thr? hai bing trung binh cQng s5 kh6i cria hai ddng vi kia. . \I:. Ddng c6 hai cl6ng v! b€n ilcu vir ilcu. notron. Cho bi6t ki hiQu nguy€n tri cira A vd B. SO hat notron cfia R nhi6u hon hat notron cira M ld 10 hal . .760/" O^O4o/" HAy tinh nguy€n tt kh6i cta oxi (tinh chinh x6c vd tinh gin ttfng)..U ? Bitit O:16. BniQl. b.9ldn st5 nguy€n tu ddng vi2.ihoi iugng ddng vi .. 0.063Yo Ar . h4t khdng mang di6n nhiAu hon hat mang diQn ld 4 hpt.Juo-c 5. '2c.. . Vii5t ki hi$u nguydn tri cria X.A. io4i nudc c6'ph6n tft kh6i nho nh6t ld bao nhi€u? b. oti sA norrv6n fri 99. Trong nudc t. Hoi c6 thri c6 bao nhi€u loai phdn trl khi cacbonic hgp thdnh tu cric ct6ng vi tr€n? Vi6t c6ng thric ph6n tu vd tinh phAn tri khdi cria chring..5yo s6 nguy€n tri. Biri 25. NTK trung binh c0a brom ld7g.f D l\.gl. Edng vi thri ba chiilm ll. Hat nhdn ct6ng v!thf nh6t chria 35 (p) vd 44 (n).b€n: ]lBr chi6m 50.

e1i SSJHSn hgp X gdm mu6i cacbonat c0a haikim lo4i kiAm th6 thuQc hai chu ki li€n ti6p. n'. ni.+..ng.. . ns'npto nstnp'.on OiOp tnn'3 trong cAu hinh electron nguy€n tri la 16. viet cdu hinh e cfia M. Khi cho 7.67vovA tctrOi lu-o.6. cAu hinh electron o ldp ngodi cung4LrrJng ung ld ns'.:: di* s6 kh6i cfia uitren.. O tr4ng. C ctng thuQc phAn nh6m ' A. trong d6 M chitim 46. (n).25 lAn s6 (n) cria A.fe va e ia hai nguydi lO O trai nh6m kti tii5p thuQc hai chu ki li€n tit5p trong BTH.4-*A^:.r-.y'. p. Nguy9n tu nguy€n t6. vdi di€u. Dyat€n c6u hinhplecltron.phdn lop electron ngoA.G . notroi. Y. w4vvvlr4! rr4r *.hinh. t6ng diQn tich hat nhdn cria hai nguy€n tti la 23. Cho 7. Vitit cAu hinh electroncua Fe.Xric tlinh vitri cria nguy€n t6 trong BTH.-t-^--^-.i.eteitron nguy€n tt vi v!tri cria nguy:tg R trong. A vd thuQc 3 chu ki li€n tii5p.nTton . Cho 3 nguy€n t6e. X ld (n. Xdc dinbvi tri cria A. proton.36lit COz (dktc). E F. Cho todn bQ khi B h6p BTH.. Tim kim lo4i M. Xiic dinh s6 hi€u ' nsuvOn A. X6c dinh v! tri c6c nguy€n t5 trong BTH. Nguy€n tu cria nguy€n t5 Y c6 9 electron tr€n c6c phan bp p.3. LAy 6... ia proton cria nguy6n t. B ld 142.Jdng vi vo'iti lQ s5 nguyen tri la 92. trong h4t nhdn ngu/Cn tu sftrat khOng mang cliQn nhi€u hon sO hpt mang cliQn khdng qu6 2 electron.r lnoi rr^rvr^r L-. Fe3*.tilrrx. ta qr h4! trong d6 ti 19 s5 Wr5i vd s5 electron Ua"iq. Ni (Z:28) vd ddu c6 2 ilectron o lop ngodi cirng trong c6u hinh elebtron.Bni 52.. trong cAu hinh electron cta ion khdng c6 elechon dOc th6n.''IJL. B.. Bii 6t/MOt nguy€n tO dcO c6u hinh-electron nguy€n t& lop ngodi cirng le 3s23p3. T6ng s6 proton trong MXu la 58.ld kim lopi. X vd xic rlinh vi tri cfia M X trons BTH.. )o lT. iint'. nh6m VA cria BTH.thdi eton ch6t A. Ggit6n B. M.6 i . T6ng kh6i lugng cua 20 lguyen fii tiL 562. B trong BTH.2 gam X. B trong BTH vd vitit c6u hinh electron cria chring' / 't Bni 69/Nguy€n td X 6 chu ki 3. X6c clinh NTK cria R vd vi tri cfia R trong PTH. B vd vi tr( c0a A. c6u.c dinh vi tri c0a hai nguy-6n t5 A.14 u (ho4c dYtl..9 3 l6p electron trong vo nguy€n tri. B thuQc hai nh6m li€n ti6p trong BTH.t@.i cung hong cAu hinh l4 !w l\JU otantuan lllvuulr electron ld 3p6.^:al-^+-^-.A hinh e vdx6c dinh vi tri cira X hong so norron.. tu.ki€ n Z40.9/.448 lit knf (dktc). t6c dgng vdi HCI du thi thu ctugc 6. BTH' ggtL"ll:91':P' . Y.. Hay xi.1uo-^. Xric dlnh s6 ttrOi cta A. . {.tron nguy€n tu cua nei SgYCno 8. NquVen tri B c6 sd (n):1.2 gam X phin img vdi HzO du thu dugc2.rta" aarig vlthti z nhi€rihcrn trong h4t nhdn <l6.'il .Z c6 4 rr"n . electron trong ion n.ng vl thri nh6t ld I haj TlY . Bni si.?r.'.2 gam.4. sd h4t naang diQn trong het nhdn bdngsd h4t kh6ng mang diQn..{.nu A vd B ld 3i.lG.\/u\rlr Y$^^D (. Z. fdng i6 h4t proton..Vi6t c6u hinh eleitron vi sgphdn b6 ctia electron vio ciic obitan nguy€n tu. Trong d6 t6ng sO h4t mang diQn nhiYu hon t6ng sd traf tctrOng mang eign lA 42."t.n nA I eiectron o lop ngcdi cr)ng. n4) '''dI r-r--r. HAJ nh6n M c6 n-p:4. G trong BTH. (e) trong 2 nguy€n tri kim lo4i A.4. p' ld s0 notron phi kim c6 3 lcrp e trong nguyen tt.82V'oH theo khSi luqng.ffi. T6ng s6 proton trong h4t nh6n nguy€n t-o. Cho 14.72lit khi hielro (dktc). bei.:al-4-uSsJlrr rv vv rrsr vrvvlrvrr eYv garsar v rvH rrbvea trSuJlrr rs wu4 v4w Vrgt 9a1Ll rllllll C.a l^oi I'i.94 .--. cho bii5t v! tri cua crlc nguy€n tO X. C. B khdng t6c dgng v6'i nhau.. ncrtron. Dr. .IIA thrrAn hoi nhrr Li kA tiAn *nno rrer r\urr -.8 gam h6n hgp hai kim lo4inim d hai chu ki ke tit5p vd thuQc nh6m IIA. neri Oo/Cno Fe (Z:26).{A^+L6-. Tj'lg s6 (n) vd s6 $) ld l:1.A -A*'u^i -hA. Tim hai kim lo4i.24lit khi (dktc).2M thi thu dugc 15. Z hong BTF{. Bni 54. iG 16 t a. Ion E2* co...iti.. B trong BTH.ra vdo bAng HTTH. Ni2*.^ ^:^-^.i M vd X).tt6t e co c6ng thtic d4ng MX./ H6n hqp X gdm hai kim lo4i kiAm thuQc hai chu ki k€ tii5p nhau.. Xec dinh vitri cia Fe vd Ni trong BTH.1. TOng s6 h4t proton @Ut6t. [e. . Fe2*. Tim hai kim lo4i vd tfnh phAn trpm t<trOi tuqngrn-5i *uOitrong A. xiic clinh 2 kim loqi dd cho...{guy6n tu cira nguy6n t6 X c6 tdng si5 hpt gric loai ld 60. chu ki 4. electron trong nguy€n tri cria mQt nguy6n t5ld34.rs.BTH' njiOS.A: lllsvt ^^^t ^nar vus ttat J t. c 0. tinh chdt ho6 hgc co bin cria nguy€n tO d6. B i(g/..*. Sd h4t mang <tiQn cta nguy€n t& B nhiOu hon cria Ald 12. ia"q Ainn ki hiQu nguyen tu.&l/nncniinirnc -./'Cho 3 nguy€n td-X..6Slf6"g sO trAt (p). t6 c6c nguy€n cria A. g. C Uing ZO.7. | ^."ouu vdo BTH ggit€n n[uy€n t6 x n6u biet o d6ng v!co so thoi nho nhAt s6 proton = I i . Vie cau hinh erectron c0a nguyen tri nguyen td crrns-nh6m thuQc 2 chu ki ki5 ti6p (tr6n vd du6i) iOi nguyen tO X' irong is niiibii c6 3 . Ni.i. Bni 66.r.tlic dung vdi HCI du thu dugc 3.-. Tim hai kim lo4i d6.rv:. Nguy€n tO d co t6ng .76 gam k6t tria.t4lai nguydn tO A. I ltrlt rrvp n 6urtr lo6ng thu dugc khi B.Nguy€n tO f' thugc kh6i d.. Bad Og. B thuQc nh6m V.f-Jguy€n tu e cO c6u hinh (e) ngodi cirng lir 3pa. H6y xdc dinh vi hi cua X.-a 39lo' T0ng sd RE6ictra c6 3 d6ng vi ld 87.i SOY Cho llq gam h6n hgp mu5i cdobonat vd hidrocacbonat cria kim loai kiAm M t6c dgng hiit voi dung dich HCI du thu tluo.. v rsr sau nqp . Trong hqp ch6t vdi hidro cira nsuy€n t0 dO cO 8. B.{ hou tan h6t trong dung dich HzSO+ thu h6t bdi 450 ml dung dich Ba(OH)z 0.. F.ru)rr.6 .8 gam B t6c dqng vdi lugng du A ta dugc 1l gam hgpch6t B2A.

nh6m v€ hgp chat cira n6 v6i hidro co 5.a.I.A. su bi6n d6i va R i6/ph6t bi€u dinh lu4t tuan hodn.ffi:"tla lugng....r. rv phi nhi kim)' kim).gng trong KClor. nguyen"tu c6c nguy€n tu sau: cira kinh b6n t6' diQn cria c6c.Xitcii"rr rAi16" nguvcn ti ua ki li€n ti6p trong BTH' T6ng vl th.n 87.i.-")P'S'Cl'F (Z1\tbtk:tl)...f:#.So srinh brln kinh cta c6c ion. biiSt nguy€n ti5 niu ii viiit ------.rlq y troan y aiitt"itri cria X. (z=30)' iop ngoai'. d.-uuro cta oxit va iridroxit cta ciic nguven 15 qons.. N"oH..i Rhi 42ycho c6c tft..rorig met'chu ki trong. fi.ib. c5c khi hi€m? phan nh6m A ndo g6m c6c kim lo4i' c6c phi kim' Trong BTH Bii 35j-il sinh.ffi:Ti*:!:i!T"'#-b: . 16\1..rve" r6ng so proton cria il. f1? BiiSt nguy6n t6 c6 X: chu ki 4' nh6m VIB A: chu ki 2. nhat cria mQt nguy€n to ia nor. ti" oung v6.fr"O" khAi.ryrn-T.Neuv€n t* X c6 t6ng sO hpt bdng 126' SO hat uirinn ro p vd s6 kh6i ctra x' vdz' kh6icua X bing trung binhcQng.tK vd Y ld hai nguy€n t0 thu.':a?.3Yooxi vc khoi I X6c illnh ch6t v6i oxi.". trong ". giii thich: tinh i 35cl ffiH. p.3-iiep . nh6m VIIIA.'1. c6u hinh s6 prglon cua chirng ld 32.nguy€n \' Bni 39rSo sann. tim nguY€n 16 io' mQt nguy€n t6 ra RHa. cr (z=24).ii'*rAr n.loqi nguy€n nhi€u' chu ki' nh6m)' b) [6c dinh v! tri cic .6u rtintr nh6il-IA.rr"id | fi"l' iitn qong thftc cua hgp chAt XzY' Ti .**.Ti Al Bni 4fl cho cic nguvdn t6: o (Z:8i.L. zn .i. trong bdng tuan cti'n tich hat nnan ctru x-ua h 58. cu (z:29\.u.A.?i. .O ffi diin cira c6c nguyen ti5'-b6n kinh cria c6c nguy€n tft sau: Bhi 40.35cl tir kh6i c0a clo la 35'5' H6i B^l3l. HCI Ciai tnich' luu' . nh6m T: chu ki 4' rih6m VIIIB' c6 3e dOc thdn D: chu ki 4. itt" uie.phi lnni nhi kim hav khi hi€m)' a) H6y vi€t cdu hinh e cria c6c gsuvin d. HzS. Mg phi kim. Biiilnluycn rfi kh6i cta K.iOr' b) u) HrPOo.BrH.'( vC t<h6i lugng' Bei 45.m..pi (z:zo)..Z. Tinh thoi luqng nguy€n tri kh6i .a R vn J6ng thuc phdn ttr c... trong hqp $at v6i hidro thi Rchi€m $ll?J. Trong hqp tich khi the hiclroxit.. q1l r. xa" X .A^ hai L. (n) nhiAu hon sO hat (e) ln 12 h4t' B^i6?). Y.: vd thuQc cirng mQt nhgm-f t"i"gtVC"iO11--o-" fa Y vi Bnig/ BTH)' dirns (kh. g:zil.^i chu nre' ki rzi lien liAn ti6p tiAn trong trons BTH' BTH.ild.xac einh "g'. c. nguv€n t6 thuQc phdn ia"a" t6t cria ereciron Bir(fiGgi t6n. gi6i thich tinh bazo c0a c6c hiclroxit sau: Kdri.. Ao* Aov rrong d6 phil tram khdi rusng tuong img' ." IVA IIA IIA VIIA j:."ht:l. nh6m Z: chuki 4' nh6m VIIIB' c6 4e tlQc thAn C: chu ki 4.a) K.baochu ki'3. R. Ar (Z:18) . ..h6"ttu electron nguy€n tu cua X' Y' so nt?-""*ta" ly yi :r.B8yo hidro Bii aa!a. Na*' Yt* ' an3*' Biri 38l.'#ielililint .ca(z:20\.7. tinh phi kim.x ua v ra ui6i c6u hinh electron nguy€n tu cira X' Y' chring lit. X6c flnrr mQt chu ki' BiCt X' Y d 2 nh6m A li€n ti6p trong cirng Bii bCI phdn t0'XzY c6 t6ng s6 tt* pr"i"" .irguy€n li* toai. VIIIA.c cni*.1""i'i?lTl.Ne.- "lsf. N€u qui ru4t bi€n ooi tinrr BTH u*i. (Z) chu ki 4.rit"" .2 hidroxit oxi rAn luqt rd 50oi vit 60vo.ti"" ' kim [o4i.c hui Bni 49.idro' Tinh s6 kh6i cua Y vd Z' tliQu s0 (n) c6a-Y vd Z g?pZ't}n sO (p) cria. giai th(ch tinh axit crha ciic hidroxit HrPO+' HNOr HzS.'N.. plri ki.'So s6nh.. oxit cao nhat cria n6 ch*a 53.0'F. Mg(oH)2' b) KoH' ca(oH)z' Al(oH)3 ") sau: rnrn Biri 36.n t6 .. gi6i thich tinh axit ctra c6c b) HF' HCI' -dt HBr' HI a) PHr.1..to rA (kim /Lim lo4i.clo trong tq nhi6n co hai ddng v! ld :?^:St:\euyen ld HClo+. HzSO+' HCIO+ sau:--chdt hqp Bei 3Z. Na...io 6m b) K.. ri3. sao? i.irng *al'"g"ven c6u hinh electron vi x6c dinh s6 "r.ao is..svo va nrroi lusns' Ro2. k. giailr.i"h: tfnh tim ioai.a 2 oxit.cho 16 eu.. s6 tri'h.i nu6c du. Bni 43fviCt cdu hinh electron c6c nguyen c6c tlflc tli6m sau: .i. uong 39..^^r n'ait*t. H lan lugt chib#bao nhi€u % kh6i lu. cL..hi hi6m? Vi t neuv.dSo s6nh.nBuy€n td irong BTH' (6 thtl. ^-!lP. T6ng ^ -. vi€t ki hisu nguy€n t.r:. nh6m Y: chu ki 4' nh6m VIIB B: chu ki 3. z. c) Ca Al' Si .cria so t"3oi c'6aY b) Nguy6n t6 ndy girm 3 d6ng Ii. o. nh6m rA' vre.b..[lSH to R co oxit cao nnat ratd'nguy-cn it_n c6 J (n) bane s6 b)' vi6t c6u hinh electron X6c rrlnh nguyen'.o..{+ lopi t6 nguy€n bi€t.... Nu'tZ+'l). ivfg' aL Cs . Bii 48.iSo s6rrh. nguyen hay -. i."m-#.."R ld nguy€n tO nh6m IIA.llin^.lo4i 6im cho tft. VTTA.Oi.

tr. n ld kim. NO2. NOz. N = 3. tinh th€ nguy€n tri. BCl3. HCOOH.0 . N2. AgCl. NzOs. b.0. nhiQt dQ n6ng chiy. ca2*. Ag = 0. Viet cliu hinh e cfia ion M2*. Cl=3. s6 chu ki. N. NazSzO:. BeH2.89. NaNO:. khi ndng hba tan ffong nudc crta cdc hqp chdt ion.r hinh thdnh c6c ion sau tir c6c nguydn tu tuong ung. Bni 81. Dua vio dO dm di€n. Al4cr.5 ndo ld sy lai h6a? ltinh bdy 3 ki6u lai h6a ctd cluo. Ba. KHS.ai Bni\87 Hdy vii5t c6ng thric electron vd cdng thri'c c6u tao cria c6c phdn tri sau: (cho nh6n xdt s5 electron =1. HCN. HNO3 .2.r minh hga. a) SO2.. Bni TgIBang hinh vC mO tA su xen phir obitan nguyOn tu tao ra li€n kdt trong c6cphAn tt sau: H2. Bni 74. Br = 2. NO. /' b) Viet c6u hinh electron cta R. CH4. n. Tfnh so oxi ho6 cua:. Cl". sd hat mang cli6n nhidu hon sO h4t kh6ng mang cliQn Id. hdy s6p xOp theo chidu tang c10 phAn cuc cira li€n kdt gifa 2 nguyOn trl trong phAn tir c6c chdt sau: CaO. b) F.loai hay phi kim? R li c) Xic <tinh vi tri cta R trong BTH. Cho bidt dQ Arn di€n cira c6c nguy€n td tucng ring rlhu sau: K=0. 02. H2SOa. Bni 73.tifhd ndo ld li6n kOt ion? Cho vi du. Phdn biQt kh6i niQm s6 oxi h6a vd h6a tr!cfa nguydn t6 trong hqp chAt h6a hgc.Tinhs6 li6n k6t o. HNO3. li6n kiit tlon. H3Po4" H2sc)3. Hdy so siinh gita c6c dang tinh thi-l ion. cOng tht?c electron cria c6c phdn tu NH3.{ec dinh sO thri tu. K. SO3.= 3. MgO. CO. HF. H2O .): C=2. T6ng sO h4t trong ion M2* nhidu hon trong ion X. a) Tiry s6 h4t p. NH4C1. KClOr. HCl. HCIO. HNO:.8. li€n k6t cQng h6a trivd li6n irSt kim loai. tinh th6 phdn tri. C3Hs. KCIO4. Cl =3.1 .5: S=2. a) Clo trong c6c hop chet: HCl. SO3.5. Nh{n xdt si5 electron l6p ngodi cirng cria cilc ion. NO. CaQ. o2-.c hinh rhdnh rt nhftng nguy€n ttr nio? D[c didm cira hqp chat ion? Bii 75. Bdi 84. a) Na*. x6c dinh ho6 tri c6c nguydn t6 trong c6c hqp ch6t. b) Nz. 02. BAi 78. a)KviCl b)CavdS c)MgvnO Bni SOyT?i sao nito ld mQt ch6t ktri tuong tltii tro d nhiet dQ thuong? ViiSt c6ng thfc c6p tpo. c hgc. c". n.'/Hay viiit so dO bieu di6n sr. AI(OH)3. nh6m cria M vd X trong BTH. Al3*. AlN. Bni 76. cHa. Eii. CH3OH. SO2. bin ch6t lgc 1i6n ki5t. B^i77YThd nio li li€n kdt cong hod tri? Lion kdt cong hoi{ tri c6 cuc? Li€n kdt c6ng ho6 rri kh6ng cuc? Li0n kdt cho-nhdn? N€u vf du. S5 tctrOi cua ibn Mr* l6n hon s6 khOi cria ion X.9.ld 21.Cl-3. HCN. dg d6n di€n . H2O2. Bni ffi. Nr. cl-. H2SOa. Clj. FeSOo.0.Hdy nOu nhAn xdt chung vd trang thdi (& didu ki€n thucrng).0). SO:. Trong nguy€n tri R.'1. Tir ho6 tri cira c6c nguy€n td hdy vidt CTCT cia cic chdt sau: CaOClr. NzOs. x6c dinh hinh d4ng c6c phdn tft sau theo thuy6t lai ho6 trong c6c trudng hgp sau: a) BeHz b) BF3 c) CH4 d) NH: . CH3COOH.0. o cria R. NH1. C2FI). N2.5 . C =2.'X6c dinh h6a tri.18 hat. Mg2*. hdy nOu bin chdt liOn kdt trong c6c phAn trl vh ion sau: Nr. SF6./MOt hqp ch6t cAu tqo tt M2* vd ion X-.5. Al = 1. O=3. d{c tti{m) vd cho vi dg.. Li6n kdt ion nguy€n tr5 thudc idi6i ndo? du-o. C2H2. NaBr. Li6n kdt kim loai lh gi? Hdy so s6nh gita: li€n kdt ion. H= 2.8:Na=0. NO.ki5t gifra ciic nguy€n tri c6c nguy€n td sau: Ba2*. H2S.0. s2-. NH3.'Tdng s6 h4t trong ion R* la 57.9. Mg i Ca= 1.ld 27.Bn(72. ! . B^i69. tron$ il6 sO h4t mang cli€n nhiAu hon sO npt kh6ng mang diQn la 54 h4t. c) Nito trong c6c ho'p chAt: N2O. H3POj. PhAn trt chdt nho c6 chr(a liOn kdt ion'? li€nkdtc6ngh6atrikhdngcuc. NazSOr. d.H=2.5. Vi0t c6ng thric c6u tao circ ch6t sau. Cho vf dr. 1. M6 tA su hinh thdnh li6n k6t ho6 hoc.8. H2. b) Luu huj. tinh th6 kim logi (kh6i niQm. e. H2SO3.5 . HBr. HCO3-. HNO3. Trong phdn tu MX2 c6 t6ng s0 hat (p. Bii6ft. 1. PCl5. li€n ktit r trong cic chitsau: CFIa. NO2.X-. MI4CI. HClOa.'Th. Phdn biQt su xen phri &uc vd xen phri b6n. 2.Br=2. H=2. li€n t<6t OOi vd li€n k6t ba.5. trdi 14i NaCl l4i rdt kh6 thing hoa nhung lai ddn diOn khi n6ng chiy ? Z. Hrso4.e-) HzQ D COA E) CzH+ it) CzHz Bni 82.c6cuc?(ChodOdmdi€nctraO=3. BH3. N=3.0. li€n ki5t rtch ma(o) vd li6n kiit pi (n\. Na2SO4. nhiet dO s6i. HNOz.1: O = 3. Giai thich tai sao naptalen vi ibt tai dd thang hoa nhng kh0ng din di6n.'HAy gidi thich sg hinh thinh li€n. C2H4.B .COr. C2H2. AlCl3. Sd oxi h6a cira nito trohg cdc chdt d6. e) ld 186 h4t.2 cirng cria ciic nguy€n tri trong phdn tu) a. g. 2. Bn@) NFI4NO3. SO2. Dua vho clo dm di6n. HzSO:. l6p ri-go. HClOr.nh trong c6c hqp ch6t: H2S. HClOz.HCIO.

HMnO+. Trong hgp ch6t cira n6 vdi hiclro nguy€n td R chi6m g4.o Pst 2 /.c6 c6u hinh gi6ng R*. eiectron trong ion fut* nhiAu hon trong ion X3.67 % theo kh6i lugng. SO ttrOi cira M nhi€u hon sO t<.. a r: bang dung dich HCi <iu thu duoc 6. SO kh6icaa ion I\. trong phAn tri ndy dugc hinh thdnh nhu th6 ndo? ktit Bni 97.l64. Li6n .Vi6t cdng thric phdn tri. 5.h4t nhdn nguydn tri cta M s6 h4t Fh0ng mang dign nhiAu hc. Vi6t c6u hinh electron nguy0n tri cria nguy€n tri R. .Xric ciinh M. MOt hqp ch6t ion c6u tao ttr ion Iuf ye ion X2-.vNguydn t6 M thu6c nhdm IA cria BTH. i-r.K2Cr2O7. "6u a. c6 cdng thirc oxit cao nh6t n yO:. e ld 34. Bni94.72 irr lix (dktc). bift trong.le 7 hat. Anion X.. Nguy€n tri ctia n6 c6 tdng sO tr4t p. 2. Tftlh Vo khdi lugng m6i mudi trong h6n hqp ddu. Bni 95. d. M3* va iac dinh vi tri nguy€n td M trong BTH. e) trong phAn tu M2X le I40hat.H2Cr2O7. Bni gS. trong d6 s6 h4t kh6ng mang ilign nhidu hon sO hgt mang <ti6n ln 44 hat.h 23.2 Vo v$r L00 ml dr-rng dich H'SO4 2lTo (d=L. g biet pnan top :r cria hai nguy0n tu horrr kdm nhau 1 electron. I Mangan trong ciic hqp ch6t: MnO2.Vir5t c6u hinh electron vd x6c dinh t6n nguy€n tti Y. Kgqydn t5 Y le phi kim thu6c chu ki 3.^: lltuvl -^* hA!q(r 1Q . . . electron lh. Xdc dinh vi tri cua M. Clio bi6t s6 electron dQc thdn cta A.MO ta su hinh thinh li€n k6t trong hqp ch6t oxit cria M. HCHO. c6ng thric c6u t4o.12 g!m!.^ 4 l. .d) Crom trong e) c6c hgp ch6t: Cr2O3. Oxit cao nh6t cria nO ct *a 72.gl. Xiic efluh s0 <io.. T6ng sd ciic h3t (p. CzHz. X trong BTI{. 2. X6c clinh c6c nguydn tii M. bi6t chfng thu6c 2 chu ki li6n tidp nhau trong BTH.:* w4luurl4l Nllll r^^: ptldf l f-L:* lv4r +L. c6ng thirc electron cfia hgp ch6t oxit cao nh6t ctia R. KMnOa.mang di$n nhi0u hon s6 hpt kh6ng mang diQn ln 52 h4t. Vii5t c6u hinh electron vd sr. B.* llvP ll4l -.r phdn b5 electron t ong obitun cria nguy€n tu R b. 3ps ' 1. Sd kh6i crja M'* nhi€u hon X'.730 oxi theo khOi luqng. T0ng s5 cric hat (p.UTr<1n 400 gam dung clich BaCl./Oxit cao nh6t cria nguy€n tO n cO cdng thirc RO3. CH3COOH.c rlinh hai kini loai. X: vi€t c6u hinh electron nqrrvAn trr (it1ng chir vi dlng obitan) cia X.trong it6 sd h4t. B c6 c6u hinh electron phdn lq. notron.n6tm< t6ng sd hat le 143. CzHt. n. 56 hat mang <li€n trong hat nh6n M nhi6u tron sO tr4i mang cli$n trong h4t nhdn X ld 14. . T6ng si5 h4t proton. l. Vi6t c6u hinh electron nguy€n tri cria nguy€n t6 R. Tfnh ch6t hori hqc d4c trtmg c0a R ld gi? L|'y 2 vidu minh hoa.ngodi cirng ld 3s*. Xri.f ntricu hsn sO kh0i cria ion X2.\.NrD(2. Vi6t c6u hinh electron cira c6c ion h. X vd ion tpo ra tir N'1. M.n*odi cirng ld 2p6.: oou/rr. Tinh khOi lugng ket tria thu dugc.. trong d6 M chit5m 461.1{99 y0|lqp c.X6c dinh nguy6n td R.Cacbon trong c6c hqp ch6t sau: CHa. H2'CrO a. 1[/M0t noiron.n sd h4t mang-diQn ld 4 hat.trOi cria X ld 23 don vi. V.Ai -r ^^^l-^-^r vq4 ^i. n.TIqp chAt ktri vdi hidro cta mQt nguydn t6 c6 cdng thric RF{+. 1. a) X6c ctlnh c0ng thric phdn tri cria NO(? cqi ten? b) Vi6t c6u hinh e. H2MnOa. c. trong d6 sd hat mang diQn nhiAu hon s6 hat kh6ng mang 9-o cli6n-ld 41.CrO3. Bni 9ly'Cation R* rO hinh electronl*. c6c ion M2*.llo ve rurOi lugng. Nguy€n t6 R thudc chu ki ndo? Phdn nh6m ndo? Nguy6n to giiciai thich bin cnr6t tien k6t trong hqp ch6t cira R vdi clo.ia 3 i hat. ^w4 tor.Hai nguy€n tft A. frr.lA 33. p. X ld nguy€n t6 gi? Vict c6u hinh electron vd x6c dinh vi tri cria X trong BTH. HCOOH. . .Xt. cria nguy€n tri M. Gia thfch sU tao thdnh li6n ktit trong ph6n t'i AB. 2.Mq ta sir hinh thdnh li€n kiit trong phdn tii hqp chat gifa R vdi hidro. .itit cAu hinh electrcn cfia nguy€n tir M. hqp Bni ch6t tluoc hinh thanh tir ciic ion M* u1 x]-. Bni 96.vtaA 54lrr rlvrr L.Bi6t I t?o vdi kim loai M mgi trqp ctrit cO c6ng thr?c. 8.r vi riiQn iicir h4t nhdn cua-A. . X? Dg ctoiin tinh ch6t h6a hoc cria M vd X? Bni. Mn2O7.a^ LII{jU\/ -La* lllullf ^Li-L Llllfill i -Lrllllulll n lt Bni L l00.. Tinhc% c6c chdt trong dung dich sau phin ring.Xric dinh nguydn t5 n. e) tioi-rg ioii i'f iriii€u iiun irung ion. Trong phdn tu MzXz t6ng s6 c6c hat proton. \.f vd X22.

.ro-r. NHaNO3. 5) SOz + 2HNOr ---+ nrsoo + NO2t 2) SOz + Or ------t SO: + Oz 3) $. CIO o. Cdn bing phan fng oxi ho6 khf sau theo phuong ph6p thdng bdng electron i. N2. NazSOr. HS-. si5 c6c ph6n trong Bni 2. c. HNO3. S trong cdc hgp ch6t sau: NO. Mn.AN rI (11/2010) Bni 1. HzS. Al + HNO: J--+ Al(NOr)r + N2 + H2O l. rJ -Z SOl-. Cl-.9z + HzO + NHg ----_ *t{aHSOr ' v. SOz. Xric dinh sri oxi h6a cfia c6c nguyOn t6 N. HClOz. d. S+COz . . KMnO+ + i) lPr b) Hay cho bi6t trong nh0ng phin rlng ndo sau ddy SO2 cl6ng 1) SOz + H2O + Na2SO3 -----) 2NaHSOr I 'i vai tro chAt oxi h6a? 5) 2KMnOa + 5SO2 +zWO ------+ 2MnSO+ + KzSOa+ZH2SOa ) Bni 5. FeS2 + 02 -J:-+ FezO: + SOz 3.L + ftzO re / itl 'a '/ 3) 30.i lO-q-ttni l) iaO + COz -----) CaCO3' .i.o. S. * zH2s ----a. N2O5. Cr2O3. SOr.X / rlng sau cl6y: z) cuo + ci -+ Bni 3. Cr. CaOClz.b Hcld{c -----+ KCI + MnClz + Cl2 +H2O 2. HSO. KzCrzOt+ HCld[c -------+ KCI + CrCl3 + Cl2 + H2O 4. + Br2 + ZHzO -----+ 2HBr + HzSO+ X +) l. ClzOt. N2O. HNOz. KMnO+. FeS2. Cr. K2Cr2O7.3S + 2*zo 4) SOz+C +. KzMnO+. KClOl. Crz(SO+):. Cl. e. a) Hdy cho bitit trong nhtng phin rlng ndo sau ddy SOz tt6ng vai trd ch6t khfi'? * Cl2 -----a SOzClz 2) SO2 + Ca(OH)z ------+ CaSOr. MnO2. MnClz. sAr 6N TAp HoA l6p a. NH3. Mn. NaClO. Hdy cho bi6t trong nhtng ph6n ring nio sau ddy HCI kh6ng ct6ng vai trd ch6t oxi h6a cfrng nhu chAt khft? 3) +Fe(OH)z 02 2HzO ----) AI(OH)3 J + NaHCOs X 4) NaAlOz + COz + 2HzO 5) 2NH3 + HzSO+ ----+ (NH+)zSO+ -) X '/K 6) NaHSo+ + NaHCOT --+ NazSO+ + CO2t + H2o t'/ 7) 2FeClr + 2KI ------+ ZFeCl2 + 2KCl + h 8) 2FeClr + Fe 3FeClz cu + coz ( j -"-+ + 4Fe(OH)3 v BaClz + 2H2O x 1) 2HCl + Ba(OH)z -+ MnClz + Cl2t + 2HzO 2) MnOz + 4HCl ------+ 3) NaAlOz + HCI + H2O ----) AI(OH)3 J + NuCl 4) Zn + ZHCI ----+ ZnClz + H2t ZCuClz + ZHzO 5) ZCu + 4HCl + Qz --+ FeCl2 + H2t 6) Fe + 2HCl ---+ 7) Fe(OH)3 + 3HCl ------+ FeClr + 3HzO 8) NHr + HCI -----+ NH4CI i/ { V X X 9) 3Cu + 2NaNOr + SHCI l0) ) ----+ 3CuCl2+ 2NOt+ 2NaCl + 4HzO KzCrzOt + l4HCl dac --a-1 2KCl + ZCrCb+ 3Clzt +7HzO v Bni 4. NOz. l'FeS. Ha$€_c6c c6c phdn ftng_ox. . Cl2. b.

Cdn bing phin fng oxi hoi khrl c6 sp tham gia cria mOi trudng NaAlOz + NH: 1. CH3-CHz-CH=O e. C6n bdng c6c ph6n fng oxi hoii khrl sau: l.o: VNo: I : 3 ?. bi6t VN. FerO+ +HNOI ----+ Fe(NO3)3 + NO +H2O 8. FeO + HNOg ----+ Fe(NO3)3 + NO + H2O 7. Fe*O. CHr-CHz-CHr d. g. FerOr+HNOr ----+ Fe(NO3)3 +N*Oyt +H2O 5.? SO2 + Fez(SO+)i + HzO 5. CAn bing cdc phdn fng oxi hod khrl sau: Fez(SO+): + SO2t + H2O l. Cdn bing ph6n rlng oxi ho6 khft c6 nhi6u nguy€n tti thay ddi 1. CzHq. bi6t V*.o:Vpe:1: I -)Mg(NOr)z Al(NOr): + NO + NzO + HzO. CoHrzOo. CnHzn*2. FeCOr+HNOr --+ Fe(NO3)3 + NO +COz+H2O 9. Cdn bing c6c phin img oxi ho6 khrl sau: + NO + NzO+ H2O. FeSO+ + KMnO+ + HzSO+ 4. CzHz. b. Fe*O. CHr-CHz-CH=CHz a. l. Fe*O. CHr-COO-CHz-CHr. CzHeO. 4. HCOOH Bei 12.r oxi ho6 khrl vd oxi ho6 khft nQi phdn tt l. FeS2 + HzSO+ #"rdry . Zn + NaNO3 + NaOH -+ ----+ Fe2(SO+): + KzSO+ + MnSO+ + HzO 3..) IITAsO+ +NOz+H2O + HzSO+ + NOz + HzO -!--+ Fe(NOr)r + Cu(NOr)z Bni 7. FeS2 + HNO: dic --11-+ Fe(NO:)r + HzSO+ + NOz + H2O sO oxi ho5 3. Mg+HNO3 ------+ Mg(NOs)z +NH+NOr +H2O 6. FeSO+ *KzCrzOt + HzSO+ -----+ Fez(SOc)r + KzSOa + Cr2(SO4)3 + H2o Cu + NaNO3 + HCI ---> Cu(NO:)z+NaCl+NOz+HzO FeSO+ + Cl2 + HzSO+ ------+ Fez(SO+)r + HCI Bdi 8. FeS +HNO: ddc J--+ Fe(NOr)s +HzSO++NOz+H2O Z.5. KCIOr ------+ KCI + O. Bni 9. Cl2 + NaOH ---> NaClOr + NaCl + H2O 3. + HzSO+ cl{c Fe(No3)3 +NOt +H2o 2. CzHz-r KMnO+ -----+ KOOC-COOK + MnOz + KOH + HzO 2' CoHs-CHr + KMnO+ -!--+ CcHs-COOK + KOH + MnOz + H2O 2)Xfucdlnh sd oxi h6a cfa tung nguyen tf cacbon trong c6c ho. p ch6t sau: c' CeHs-CH: 3. KMnO+ ------+ KzMnOa + MnO2 + 02 4. Cdn bing ph6n ung tr. Clz + NaOH -----+ NaCIO + NaCl + H2O 2. Al + HNOr ----+ Mg+HNO3 Bni 11. 1) X6c dinh sO oxi h6a trung binh cta cacbon trong c6c hgp ch6t sau: CzHo. Fe*Or+HNor -> ---+ 3. + KMnO+ + HzO ----+ CH2(OH)-CH2(OH) + MnO2 + KOH CH3-CH(OH)-CHz(OH) + MnOz + KOH CHr-CH=CH2 + KMnO+ + HzO C2Ha ---+ . Cu2S + HNO: dac --t1-. 6. Cu(NOr)z + HzSO+ + NOz + H2O 4. + CO -----+ Fe + COz 5. 6. Fe(NOr)z + HNOr (loang) --!--> Fe(NO:)r + NO + H2O 10. 5. KCIO: ---+ KCI + KCIO+ Bni 10. AI + NaNO3 + NaOH + H2O + NHr + HzO NazZnOz -> 2. C + HzSO+ dic --a-+ CO2t + SOzt + HrO Bni 6. AszS: +HNOrdpc+HzO FeCuSz + HNOr dlc --!-. + HNO: d4c ------+Fe(NOr)r + NO2t + H2O 4.

tta hiclroxit F. ch6t oxi h6a hopc chi ld mOi trudng trong c6c phin rlng oxi h6a-khr1. duqc h6n hqp khi A.. NOa-.. 5. X6c dlnh M. . c Bni 18.01mol khi NzO vi 0. Fe + H2SOa lo6ng ---) 6. Tinh m. FeO. Bni 21. PhAn 7. PhAn 2. Cho A tdc dqng v6'i Fe2O3 nung n6ng tlugc khi B vi h6n h-o.'c l... k6t tira E.. FeCl3 + H2S --11+ S J + 4. .. Chia A ldm 7 phAn bing nhau: PhAn4.. ng kh6ng d6i duqc ch6t rin F. Hdy x6c ctlnh c6c ch6t da cho trong A. SOr2-. 7. Dt5t cacbon trong khdng ktrf d nhiQt dQ cao. 11. .2 gam kim lopi M vdo dung dich HzSOa. Cu + HNO3lodng 3. Ph0n 3. c ch6t rin G vd khi X. C3Ha + KMnO+ + HzSO+ ----+ CH:COOH + CO2 + H2O + MnSO4 + KzSOq Bni 13. ilflc. c ki5t tfia Y vd dung dich C. thu <lugc mQt khi vd dung dich E. p chht rLnC. H2O. . KMnOa + HzCzO+ + HzSOI ------+ CO2 + . cho t6c dgng v6i dung dlch KNO:. Y. Hodn thdnh c6c phuong trinh phdn ri'ng sau: l. chot6c dgng vdi dung dich nudc brom. rOi thAy tho6t ra c6c phuong trinh phin rlng. B. C6c ch6t vi ion sau d6ng vai trd gi trong c6c phin ring oxi h6a-khri? Zn. du thu duo. Bei 19. Hoi tan hoan todn FerO+ trong dung dich HzSO+ lodng du dugc dung dich A. c6 m4t khdng khi.12lit khi SO2 duy nh6t o tlktc. F. S + HNO3 dpc n6ng ------+ NO2 sau th6y t4o thanh S J.Cho dung dich B t6c dgng vdi dung dich KOH du tlugc dung dich D. cho t6c dpng vdi Al. Hda tan hodn todn m gam Al vdo dung dich HNOr r6t lodng thu duo. cho t6c dpng v6i dung dich kali pemanganat. ng s6t vira dt vdo dung dich A. dun n6ng dung dich C lai cho t<6t tUa y. bQt 17. X. . Bli Cho E t6c dpng vdi dung dich NaOH du cluo. . Fe2*. E. 9. PhAn 5. cho t6c dgng vdi HNOr dec. Cho mQt luo. Ldy vidq minh hga axit c6 th6 d6ng vai trd ld chAt khrl. Nung F trong khdng khi du-o. 8. p gdnr 0. FerOc + HNOg ------+ NO + . FeO + HNOr -----+ NzO + 10. Cho C tan trong dung dich HCl. Cl-. c h6n hqp k6t mQt oxit duy nh6t. khi HzS vd cu5i cing gini ph6ng kh( Hz.01 mol khi NO. dun s6i D lpi tlugc k6t ttia K. S. + ct4c n6ng. Cu + HNO: d6c --{--t 2. NH3. Bni 16.. Hay vitit vd cAn bang Bni 15.Clz.Th6i mQt luOng CO qua 6ng srl nung n6ng chrla F cho il6n khi thu cfuo. Fe3*.LQc ktit tria Y. c dung dich B. Hda tan h6t 1.Suc khi X vdo dung dich Ba(OH)z thi thu du-o. Fe + HNO3 'o > NzO + . G. Bei 14. Vitit c6c phuong trinh phin r?ng xdy ra (n6u c6). Fe + HzSO+ddc -!--> SO2 + . Vi6t c6c phuong trinh xdy ra. Cho B t6c dUng vdi dung dich Ca(OH)2 duo-c k6t t0a K vd dung dlch D. Hod tan Fe:O+ bdng dung dich HzSO+ lo6ng du thu dugc dung dlch A. CuO. Cho lugng du nh0m t6c dpng vdi dung dich HzSO+ diu ti6n thhy gitti ph6ng ra khi SO2. chot6cdpngvdi Cu. PhAn 6. Vi6t cdc phuong trinh phin ftng x6y ra. C. SOz. Al+HNO3 to > NH+NOg+ '.5. Bni 20.Nung E trong khdng khf o nhiQt dQ cao tltin tchOi lu-o.. D. Khi phin fng k6t thric thu cluo. - PhAn 1. c h5n ho. cho t6c dgng vdi dung dich KzCO: du. H*.

c 0. CO c4n dung dich A thu dugc (m+18. Bni 35. Bni 30. Hda tan 2. Bni 31. Cho 11.6 gam mui5i RCOr blng HNO: tlflc n6ng du thu duo. p Cu vd Fe c6 ti lQ mol 1:1 vdo dung dich HzSOa d{c n6ng. Tinh m. Bni 38. Hod tan 3.l2 lit (dktc) h6n hgp khf gdm NzO.Tiu. Cho 1. Hod tan hodn todn m gam Al vio dung dich HNOr lodng du thu dugc dung dich X vd l. " Bdi24. Bni 37.-. X6c dinh t€n kim lopi. kh6ng ch6y. Cho 12. Hod tan hodn todn m gam Al vdo dung dlch HNO: lo6ng du thu tluo.672 lit khi X la s6n phAm duy nh6t hinh thanh do sg khrl 5*6. NO2 (ttktc). ng mu6i nitrat thu duo. c V lit khi vd khdi lugng mui5i clorua thu dugc Aing SZ.52 gam hdn hqp kim lopi tr€n tdc dgng hiSt v6i dung dich HzSO+ tl4c n6ng thu drLo. ctktc).'c V lit NO duy nh6t. Tinh the tich khi NO vd kh6i luo. X6c dinh kim lo{ R. xric <l!nh kim lo4i M. . Cho 3. Cho 2. M{t kh6c.48 lit khi H2 (dktc). tlktc).32 gam Cu vdo 3 lit dung dich HNO: vira dri dugc 4.c hdn ho.015 rnol NzO vi 0. Cho 0.24 lit o dktc mQt khi kh6ng mdu. Tfnh kh6i lugng I lft h6n hqp X (dktc). NO c6 ti kh6i so vdi oxi bing 1. Cho m gam Al t6c dpng vdi 150 ml dung dich HNOr a (M) vira d0 thu duo. p dAu. Bii Bni 36. Mg bing dung dich HCI duthu ilugc 5. X6c dinh X. Tinh m. X6c dinh X. Xr{c tlinh kim lopi M.05 mol sin phAm k'h& duy nh6t c6 chria S. Xdc rtinh X. p lihf NOz. c m gam mutii vit 4.9 gam h6n ho. ilktc). Cho 5.i neiZSigOatanh6nhqpg6m 2.48 lit khf NO (sdn phArn khrl duy nhdt. Bni 32.c V lft NO (sin ph6m khir duy nhdt.l2lit khi X (s6n phAm khrJl dLry nh6t. vi ndng d0 mol HNOg dd dirng . BAi 41. ng HNOr dd phdn fng.Bni 22:Hda tan hodn todn 4. VFt kh6c..336 lit khi (dktc) thodt ra. Bii 42.8 gam mQt kim lofl M t6c dqng hoin toan v6'i khi clo thu dugc 53. Cho 8. p NuO vi Nz c6 d6yq:18.04 mol Mg tan htit trong dung dich HNOr du th6y tho6t ra 0.04 lit khi A (dktc). Bii26. Hod tan hodn toin m gam kim lopi M trong dung dich HNq du thu cluo.nifNO. p Mg vd Al t6c dgng h6t vdi dung dich HCI du thu clu'oc 2. Cho 19. c khf N2O duy nh6t vd dung dlch A.68 lit HzS (sin phAm kht' duy nh6t.5 gam h5n hqp g6m Al.72 lit khi SOz (san ptrAm ttr* duy nh6t. Bni 40. Ktit thric phAn rlng thu tlugc 0. c 6. COz (dktc).3 gam h6n hqp Al vd Fe t6c dpng tr6t vOi HzSO+ d4c du thu duo.52gam h5n ho.7 gamAlvdlg.2lft SOz (ilktc). Cho dung dich NaOH du vdo dung dich X dun nhg th6y c6 0. f. Bni 33. C6c khf do o' cing diAu kiqn.125 gam suntua kim lopi M c6 hod tr! kh6ng d6i (MS) t6c dsng h6t vO'i dung dlch HzSO+ clflc n6ng du tho6t rall.48lit hdn ho. BAi 28.9 gqn A trong HNO: lodng du thu dugc l. Tinh ttroi luqng m6i tim loSi trong h6n ho. X6c dinh M. Cho 10. Mgt6c dqng vdi dung dich HzSOq du gi6i ph6ng 4.92 gam Cu tan vira dt trong HNO: lodng thu cluo. c 1.4 gam kim lo4i R tric dgng n6t vOi HzSO+ dpc n6ng thu cluo.4 garn mu5i clorua.36 gam Mg trong dung dlch HNOr du sinh ra0. 34.01 mol NO (ph6n fng kh6ng t4o mutii amoni). Bdi 39. X6c ttinh X. ilktc).8 (phin fng khdng t4o muiSi amoni). c d tr€n. Tinh m. hod tan hoin todn m gam kim lo4i M trong dung dich HCI du cfing thu tluo. Hod tan hlt 12 gam mQt kim lo4i chua rO ho6 tri bing dung dich HNOr lodng thu dLro. c 2. p A gdm Al.4 gamhSn ho.Oritiru clu'o. dktc).88 gam kim loai M t6c dpng hiit vdi HNO: dun n6ng gi6i ph6ng 0. Tim kim lopi M. clktc).6272lit khi X (sdn phAm khrl duy nh6t.01 mol khi X la sdn phAm kh0' duy nh6t (itktc). fl li-$t {. Hod tan 11. Bdi27.+8N khdi luo. Tinh a. Bni 25.c V lit NO (sin phAm khrl duy nh6t. kh6ng miri.6) gam mui5i.9281it h6n hqp khi X g6m NO.2. dhc). Xdc dlnh M. Cho 8.15 rnol h6n ho. Cfing cho 2. BAi 29.688 lit khi (dktc).2 gam kim lopi M tan h6t trong dung dich HNO3 du thu dugc 4. X6c dlnh sin phdm d6. i. Tinh phan trdm khi5i lusns m6i kim lopi trong h6n hqp dA". hod tan 3.HL. p khi g6rn 0. Tinh V.}gamCutrongdungdl.

59 gam.15 rnol NO. Tinh kh6i luo.4 gam h6n hqp Fe vd FeO trong lugng du HNOr chi tao sAn phAm khu' la 0. Tinh gi6 tri cria V. Hod tan 16. 47..8 garn X bing dung dich HNO3 du thu dugc 4. c6 kh6i luo. FerO+. Hoi tan hodn todn m gam Xementit (Fe3C) trong dung dich HNOr lodng du th6y sinh ra 35. X6c dlnh gi6 tri cria rn. FezOr theo ti lQ mol I:2:3:4. BAi 49.OA+ gam h6n hqp Al.6 lit khi (san phAm khrl duy nh6t. Khi cho 9. p. X6c dinh M. c 49. Hod tan 6.96 gam FeOv trong dung dich HNOr du thdy sinh ra 0. Fe:O+ c6 s5 mol bing nhau tiic dqng h6t vO'i dung dich HNO3 th6y t4o ra 1. NO2 c6 dp6711r=19.p NO.ng A tr€n vdo dung dich HNO3 du th6y tho6t ra 4.03 mol Ag vio dung dlch HNOr th6y tho6t ra V tit h6n hcyp khi A (dktc) gdm NO vd NOz c6 ti lQ mol tuong ring ld 2:3.003 mol Nz. cdn n6u hod tan trong HNO3 lo6ng du thi dugc 0.q gam h5n ho. Bii 58.2 gan A vdo dung dlch HCI du' thAy thorit ra2. Bni 46. dktc) kh6ng mdu ho6 ndu trong khdng khf. b lAn luqt ld bao nhi€u? Bii 51. Hod tan hodn todn Bni 48. Zn trong HNO3 vira ttri thu <fugc dung dich A vd 3. Bi6t phAn il'ng khdng t?o ra mu6i amoni. X6c dinh X. Bii 54. Tfnh kh6i lugng m6i tim loqi trong h5n hqp. CuO.4 gamd6ng @ch (hqp kim Cu-Ni. trong d6 c6 mQt khi ho6 ndu ngodi khOng khi. NzO cO kn6i lugng 5.'ng td 2.008 lft NO2 vd 0. Hod tan hodn todn 4. Tinh ti khtii cira Y so vdi oxi vi sti mol HNOr dd phin rlng. Gi6 tri cna a. Cho 6. p gOm Fe. .224|it khf NO (sdn phAm kh* duy nh6t. Bei 59. NO c6 ti kh6i so vdi hidro li 20.18 gam. vila dri thu dugc dung dich A (khOng chfa NH+NOr) vd 1. clktc). Cu (c6 ti lQ mol l:1) bing dung dich HNO: du thu clu'gc dung dich X (kh6ng chria mu5i amoni) vd V lit h6n hqp khf Y (dktc) g6r NO. Hoi tan 9. 136lrt (dktc) h5n ho. 44.4 gam h6n hqp bQt g6m Fe vd Cu vdo dung dich chrla 0. Tinh thanh phAn %kh6i lugng Cu trong hgp kim. Ctro 15. Bi 12 gam h6n hqp Fe. p 2 khf kh6ng miu. gid thi6t kh6ng cdn tpp cn6t mrac. Bni 57. 56 mol Mg vi Fe ldn lu'gt ld bao nhi6u? Bei 52.568 lit (dktc) h6n ho.84 gam h5n hqp Mg vd Fe trong dung dich HNO3 du th6y tho6t ra 0. Bii Bei 45.48 lit (dktc) h6n hqp khi Y g6m NO vd NOz.84 tft (tlktc) hdn hgp 2 khi kh6ng mdu trong d6 c6 1 khf hod ndu trong khOng khi.Bni 43. ng vila d0 h 250 ml dung dich HNOr n6ng ttQ b (moVl) clun nhg thu dugc dung dich B vd 3. Bitit phin rmg khOng tpo ra mu6i amoni. dktc). p ban ctAu.3 mol NO (s6n phArn khrlduy nh69. Hod tan hetZZ. NO c6 kh5i luo. Hod tan h6t 1.04 rnol khi NO (san phAm kh6'duy nh6t. X6c tlinh M.24lft khi cdn n6u cho lu-o. dktc). X6c ttinh Fe"Or. th6 tfch khf do d dktc. Cho 18. Hdn h-o. Bni 55. Bni 56.34 gam. Cho hdn h-o.p A g6m Fe vA kim loai M (hori tri kh6ng OOi.136 lit h6n ho. Tinho/o kh6i luqng m6i kim loli trong h6n ho-p. Tfnh phAn trdm khtii luo.p X g6m FeSz vd MS (M c6 ho6 tri khOng eOi. p g6m FeO. Tinh V. p khi C (dktc) giim NO2.'ng m6i kirn loai trong h6n ho. Cho a gam h6n hqp A gdm FeO.'ng 26. Bni 50. cO ti l€ mol l:l t6c dung hodn toan vdi dung dich HNO: du th6y sinh ra 13.09 mol NO vd 0. Hod tan hodn todn 11 gam h6n ho. Bitit phan rlng khOng tpo ra mu6i amoni. CuO. Bni 53. thh n6ng dQ mol cta dung dich HNO:.143.431 garrn h5n hqp Al.05 mol Fe vd 0.216 lft (dktc) h6n hq p khi NO2.X6c ttinh tvt. FeO. Hod tan htit h5n ho. htSt vdi HzSOe d4c th6y c6 49 gam axit ph6n f'ng tao thdnh MgSO+. trong dung dich HNO: lodng du tgo ra 0. C6c phdn ri'ng xAy ra hodn todn.'p g6m 0. Hoi tan h}t35. BAi 60. FegO+ c6 sti mol bing nhau t6c dqng trtit vOi luo. X ld h6n h-o. p gdm Fe vi mQt kim lopi M (ho6 tri kh6ng d6i) trong dung dich HCI du tp ra 0. Tinh s6 mol m6i chAt.6 gamh6n hqp 2kim lopi.4 mol AgNO3.6 gamMg t6c dlrng HzO vd mQt sin phdm X. Hod tan n}t 16. sau khi phin ri'ng hodn todn thu tluo. ng cfia Cu trong h6n h-o.112 lit NO (ld cric s6n phAm khft duy nhAt. Mg bdng 200 ml dung dich HNOr lodng. Bii5t ph6n fng kh6ng tpo ra mu5i amoni.48 lit khi kh6ng miu ho6 ndu trong khdng khf (sin pfrAm ttui duy nh6t). Tfnh sti mol FeO trong h6n hqp.p Ag vi Cu trong dung dich HNOr lodng thu dugc 5.4 mol Hz.51 gam h6n h-o.

Zn tdc dgng vira ctri v6i 500m1 dung dlch chfi'a AgNO: 0. Tfnh V. ng nhdm d5 dirng.Xdc dinh kim logi M. Cho Y vdo dung dich HCI du th6y giai ph6ng ra 0. Cho 2. SOz (dktc) c6 kh6i lugng 27.1 mol m6i khf SOz. MFt kh'ic.05 mol sEt vdo l00ml dung dich X d6ng thoi khu6y ky.248lit khf SOz (sdn phAm kAfi duy nhdt.2lft khi (dktc).3 gam h6n h-o. p khf NO2. HzSO+ dic.2lith6n ho. Hod tan hoin todn A bing HNOr du th6y tho6t ra V lft h6n hqp khi B gdm NO. Zn trong binh khf clo thu dugc 59. Gi6 tr! cria m ld bao nhi€u? B i 62. Bni 66.008 lit khi (tlktc) vir 4.4 gam Mg vd 3. n6ng thu duo-c dung dich Xvd3. Khi ph6n f'ng kiSt thric thu dus. Hod tan A vdo dung dich HCI du th6y co 1.p X giim Mg.88 gam mQt oxit sit bing dung dlch HzSO+ ddc.34 gam h5n hqp sdn phAm. Cho C vdo dung dich HCI du th6y tho6t ra 0. p A gdm Fe vd kim lo4i M (ho6 tri kh6ng cl6i) trong dung dich HCI du thu dugc 1. Thdm m6t luo-ng h6n ho. Cho h6n hqp ndy tan h6t trong dung dich HCI du thAy tho6t ra l1. Tinh gi6 tri cta m vd kh6i luo. Tfnh n6ng AgNO3 trong Y. NOz (dktc) c6 d56711r= 19. NzO. p khi A (ttktc) g6m clo vd oxi ph6n ri'ng vira h6t v6'i h6n ho-p gdm 4.8 gam magie vi 8.084 mol h5n ho.035 mol h5n hqp Y g6m NO.575 gam h6n hqp 2 mu5i. X6c dinh n6ng itQ mol/l cfia Z mutii trong dung dich X. Hod tan hodn toan m gam h6n h-o. n6ng. thu dugc 12. Bni 67. ng muiSi sinh ra. 8 i74. NOz. Cu trong hdn hqp. Tinh th€ tich khf A (tfktc) cAn ding A6 O6t ch6y hoin todn 3 mol khi B. Cu vio lu-o. ctktc). Hod tan hodn todn 14. Tinh kh6i lugng Fe.1 gam nh6m t4o thdnh 37. p B g6m Hz vd CO c6 ti kh6i vdi hirlro le 3. p B gdm Mg vd Al tpo ra 42. 8 i77. p A g6m clo vd oxi phan rlng vira dri vdi 16. p chAt ran X. dktc). Thinh phAn ktr6i lugng cta Mg. C6 can dung dich X. NO. ng m6i kirn lo4i Al.36 gam h6n hcyp A gdim Fe2O3. Bni 68. OOt chay x mol sit Uing oxi thu dugc 5. Bni 75. Tinh x. H5n h-o. Fe:O+ vd mQt phAn Fe cdn du. SO2 ( lA c6c sin phAm kht duy nhft) c6 ti kh6i so vdi hidro ld 25. so BAi 65. c sau phAn 0ng mang hod tan hi5t trong dung dich HCI thdy bay ra 6. thu clugc m gam rnu6i sunfat khan.72litkhi H2 (c6c khi do 6 dktc). Tinh n6ng dQ mol c6c chAt trong dung dich A.04 gam h6n h-op A g6m c6c oxit cria sit. Dung dlch X chfa AgNO3 vd Cu(NOs)2 c6 cirng ndng dQ mol/I.02M vd Cu(NOr)z 0. Tfnh kh6i luo. p ch6t rin.9 gam h6n hqp Al.Bni 61. du thAy tho6t ra 0. H6n hqp A g6m 02 vd O: c6 ti kh6i so vdi hittro li 19.1 gam. H2SOa dac (du) thu duo-c 0.2 gam h6n ho. Tfnh V. Bni 71.56 lit khf NO (sin phAm khri duy nhAt. Cho 15 gam h5n h-o. ZntronghSn hryp ban diu.p X g'5m Al. dQ mol cria Cu(NOr)z vd Bni 70.448 lft khi (dktc). NOz (ld c6c sin phAm khri'duy BiLi 72. c ch6t rin Y gOm 3 kim lo4i.34 gam hdn hqp C g6m 3 kim toai. Cho V lit h6n ho.2.8 gam h5n hqp gdm Fe. Cho 2. ng du dung dlch h6n ho-p gdrn HNO3 vd HzSO+ t14c (dun n6ng).03 mol nhdm vi 0.6 gam s6t thu dugc 7. D6 m gam bQt sit ngoii khOng khi. Tfnh thanh phAn % ktrOi luqng mdi kim lopi trong h6n hqp.25. Oxi ho6 5. n6u hod tan h6t m garn A trong dung dich h5n hqp g6m HNOr.6. ch6t rEn thu duo.32lit h6n hqp NOz.p c6c sin phAm. . Bni 64. Hod tan h6t X trong dung diclr HNO3 du th6y tho6t ra 0. Khi d6t 37. Tinh m vd kh6i lugng HNOg ttd phin ring. T(nh kh6i luo.1M. Hda tan hodn todn 20. Hoa tan hodn todn A trong dung dich HNO: du sinh ra 0. Bei 63. p g6m 0. Tinh %kJlfi lugng Al trong X. Bni 73.25 gam Zn t6c dpng vdi 500 ml dung dich A ch6'a Cu(NOs)z vd AgNO: di5n phin f'ng hodn todn thu dugc dung dich B vd26. Altrong h6n hgp B.12 lit khi (tlktc) tho6t ra vi cdn lpi 28 gam ch6t rfn kh6ng tan B. 6. Bni 76. Nung m gam bQt sit trong oxi thu dugc 3 gam h6n ho.98 gam hdn ho.24 lft NO (dktc).673 gam h6n hgp Mg.A7 gam khi.4 gamh6n ho. OOt chay mQt lugng nhOm trong nh69 cO d6y1r:19. Bni 69. Fe (ti l9 mol l:1) vdo l00ml dung dich Y g6m CuOtrO:)z vd AgNO3 tltin khi phin tmg hodn toin thu dugc chdtrilnA. Al vdo dung dich Y gdm HNO3. sau mQt thdi gian s€ chuy6n thdnh h6n ha'p B g6m 4 chat rfn c6 kh5i lugng 12 gam.72lit khi oxi. Cho I 1. Cho 8. Cho h5n hqp B phdn rlng trtit vOi dung dich HNOr du thdy thoSt ra 2.

khtii lugng HNOr tl6 tham gia phin fng.44\it H2 (dktc). X6c clinli M. sau mQt thdi gian sE chuytin thdnh h6n hgp A g6m 4 ch6t rin c6 kh6i lugng 75. Bni 83.05 mol khi NOz. FerO+. b.92 garn h6n hgp X g6m Fe.68 gam h6n hqp gtim Fe:Oa vd FeCO: ngodi khdng khi cluoc 43.2 gam. Bei 93.2 gam kim lo4i M (ho6 tri kh6ng d6i) trong binh kfn chfi'a 0. b. Tinh khdi lucr. TrQn 0. Fe2O3 c6 sd mol bing nhau nung n6ng thu ilugc h6n ho. FerO+. Hod tan hoin todn X trong HzSO+ tl{c n6ng tho6t ra 4. Cho kh( H2 di qua 6ng srl chrla m gam FezOr dun n6ng. .Bei 78. OtSt chay hodn todn 16. Ch6t rfn thu du-o. p X gdm FeO. Fe:O+. Hod tan h6t m gam h6n h-o. Cho khi CO qua ting sf chfa m gam Fe2O3 nung n6ng. D€ a gam bQt s6t ngodi kh6ng khi. Tfnh V. Hoi tan X bing dung dich HNOr d{c n6ng du th6y tho6t ra 0. C6 cpn cAn thfln dung dich B dugc b gam muSi khan Tinh a. Cho 2.p Fe. c cho tan trong dung dich HCI du th6y tho6t ra 13. p khi NO. TrQn 84 gam bQt Fe vdi 32 gambQt S r6i dun n6ng (khOng c6 khdng ktf). Fe2O3 cAn dirng a mol oxi. Tinh gi6 tri cria m.84 gam h6n hq p oxit.72lit SO2 (dktc) vd dung dich B. Fe2O3 trong dung dich HNO: du thu duo. Tinh gi6 tri m.824 lft NO2 ld sin phAm khri duy ntr6t 1Ot<tc. NOz theo ti lQ mol l:3. dktc). H5n hqp A gdm Al vd Fe. Tfnh V. sau mQt thdi gian thu duo. sau mQt thd'i gian thu duo. dri'ng tru6'c hidro thdnh 2 phAn bing nhau. ng mui5i sinh ra. c 2.88 gam h6n hqp 4 chdtrin. Nung 55.15 mol oxi.52 gam. FezO:. Oxi ho6 mQt luqng Fe thdnh h6n h-o. CO c4n dung dlch sau phdn tlng clugc 14.7 gam nudc vd hdn h-qp A g6m 4 chilt. drlng tru6'c hidro trong d6y ho4t clQng vd khdng t6c dgng vdi nudc o diAu kiQn thuong). X6c clinh m vd si5 mol HNOr tl6 tham gia phdn rlng.p A phin rlng tr6t vOi dung dich HzSOa d{c nong du th6y tho6t ra 6. Ti lQ a:b bing bao nhi0u? Bni 94. c dung dlch B vd khi C. FeO. C4c phdn rlng xiy ra hodn todn. Tinh m. Bni 91. Bili 82. FeO. Tfnh a. Bni 84. N6u cho lugng A o tr€n phin rlng hodn todn vdi dung dich HNOr lodng thi thu tluqc V lit Nz (dktc). OOt chriy khi C cAn V lit oxi (dktc). p ch6t rin B. Hod tan A trong dung dlch HNOr du tho6t ra V lft NO (sin phAm khtl duy nh6t. Khrl m gam Fe2O3 bdng H2 thu clu-o. c 13. dktc). FerO+.81 gam bQt nhOm vdi h6n hqp X g6m Fe2O3. Bni 86.A8lit khi SOz (dktc). c 20. Tinh V. Cho B tan h6t trong dung dich HNOI du thdy tho6t ra 2. Tfnh th6 tich oxi (ttktc) c16 tham gia vio c6c phin ri'ng trong qu6 trinh tr€n.c 448 ml NO2 (dktc). Bni 85.3521it CO (dktc) di qua m gam h5n hgp A g6m FeO.39 rnol NOz duy nhAt. Hod tan h6t 28. Cho h6n ho.5 gam A trong H2SOa d4c n6ng du thi thu clugc V lft khi B (sAn ptrAm tctrri duy nh6t.8 gam hdn hqp ch6t rin X gdm Cu. vd b gam mut5i. X6c dinh V. BAi 89.96 lft khi (dktc) cdn khi hod tan hi5t 5. Tinh V Bni 87.792lft H2 (dktc). Hod tan frr5t X Uing dung dlch HNO3 ddc n6ng drt thu drroc 5. Hod tan hodn toan c6c oxit ndy trong dung dich HNO: du cluo.. lAy lugng Cu thu dugc cho phan fng tr6t vCi dung dich HNO: du thi thu dugc l. t6t ci khi NO (sAn phAm khri'duy nh6t) sinh ra dem oxi ho6 htit thann NOz r6i sgc vdo nudc c6 ddng oxi dO chuy6n h6t thann HNOr. Chia m gam h6n hgp 2 kim lopi A. PhAn I tan hrit trong dung dich HCI du t4o thinh 1.896 lit khi NO.8 gam Cu vdo dung dich HNOr lodng.l2lit NO duy nh6t (dktc. pe nr0'hoan todn hdn hgp X ve Fe cin b mol nhdm. Hod tan hiSt lugng ch6t r6n fi6n trong dung dlch HNOr du th6y tho6t ra 0.84 gam h6n ho-p 3 oxit sit va V lft khi COz (dktc). Tinh V.24 lit NO duy ntr6t lenc.c 2.. H6n hgp A g$m 2 kim loai (ddu c6 ho6 tri kh6ng d6i. Ntiu hod tan trtit t t gam A trong dung dich HzSO+ lodng du thu dugc 8. Bni 81. Bni 79. Cho khf CO qua 6ng sf chfa a gam Fe2O3 nung n6ng. Bni 92. B c6 ho6 tri khdng d6i.2 gam h6n hqp X g6m Fe vi 3 oxit cta sit. Hod tan chAt rin A sau khi nung bing dung dich HCI du du-o. c 0. c 5. Bni 80. PhAn 2 nung trong oxi du thLr du-o. Cho A phdn ring hodn todn v6'i dung dich CuSOa du. BAi 90. C6c phin rlng xiry rahodn todn. CuO r6i thgc hign phAn f'ng nhiQt nh6rn. Nung m gam bQt Cu trong khf oxi thu dugc 24. Tinh m. sau m6t tho'i gian thu drLo. Hoi tan fr6t ctrAt rin Y sau phin rlng trong dung dich HNO: du thu duqc V lit (dktc) h6n ho. CuO vd CuzO. Bni 88.

Sau phdn rlng thu dugc dung dich X vd ll. dktc). Bai 9q. Bni 99.54 gam bQt nhOm vdi h6n hgp Fe2o3. c h6n ho. Hod ran chAt rEn A sau phAn fng trong dung dich HNO3 du thu du-o. NOz. TrQn 0. Fe2O3 c6 s6 rnol bing nhau nung n6ng thu du-o.6 gam hdn hqp gdm Mg vd Fe trong dung dich HNO: 2M.39 gammudi FeSOq. BAi 98. Cho B tan h6t trong dung dich HNO3 du thAy rhoiir ra i. Cu tdc dqng vira dfi vdi dung dich HNO3 63%. TN2: cho 3. Bei 100.5 M thoit ra V2 lft No. Tfnh n6ng d..Q C% c6c chdt trong dung dich X.zq tft NO duy ntr6t lOttc.01 mol N2O. loc vd nung kiSt tua dtin kh6i luqng thu ilugc m gam chat rin. Cho dung dich ndy t6c dgng vdi dung dich KMnO+ 0. Bei 97. Hda tan 1.ng.352Ift CO (dktc) di qua m gam h6n hqp A gdm FeO. Cho dung dich D tiic dung vdi dung dich NaOH l6y du. Cho 12 gam h6n hgp hai kim lo4i Fe. c 0. 0. Tinh si5 mol HNO3 tl6 tham gia ph6n ri. c6c th6 tich khi ilo o cirng di6u kiQn. Cuo r6i ti6n hanh ph6n fng nhiQt nh6m. Tinh th6 tfch dung dich KMnOa (vira dri) tham gia phin f1ng.THzO trong dung dich HzSO+ lodng.84 gam Cu phdn ring vdi 80 ml dung dich HNO: I M tlroat ra Vr lit NO. Cho 2. Cho tan hoan todn 3. Bi6t NO li sin phAm khf duy nh6t. TNI: cho 3. p chdt riin B.04 mol khi NO vd 0. . Fe3Oa.84 gam Cu phdn fng vdi 80 ml dung dlch chfa HNO: lM vd H2SOa 0. tr6n trqp kh( B g6m NO. Thgc hiQn hai thi nghiQm.lM.-------- Bni 95. thu duo-c dung dich D.2lit khf NO2 (sin phAm khrl duy nh6t. Tinh ti kh6i cria B so vdi heli. du. X6c dinh ti s6 Yt/Yz. C6c phin tlng xdy ra hodn toin.896 tit 1Ot<tc.

54.Mg (Z:12).8 2. ncttron vA electron trong nguyOn tri B nhiAu hon cria Ald. f)? tO A. Bni 2yHidro c6 ba d6ng vi ld lH. p.5 1. cho S:32. B trong BTH. 37C1.n cuc. li€n k6t cQng h6a tri kh6ng ph6.chi 6m 27 .1. d. dQ dm ctiQn . tH'nd 3H.0 Bni 6. 02. AlN. Trong hqp ch6t oxit cao ntrAt R. So sSnh b6n kfnh nguy6n ttr.0 nguyOn B 2.5 2.DOng trong tu nhiOn c6 hai lopi d6ng cua dong lit 63. tinh kim loai. Vii5t c6u hinh electron nguyOn tri c6c ^: td cung nhom vd thuQc hai chu ki k€ tiOp (tron vd dudi) v6i nguyOn t6 X. Tinh ti l0 phAn trdm s6 nguy€n tu cia m6i d6ng vi. Phat bi0u dinh lu4t tuAn hodn.LAN 1 Thdi gian ldm bei 45 phut (30/1012010) Bni 1. Nguy0n tO X e chu ki 3.2 1. "1 vild flCuva llCu. Vitit c6ng thiic c6c loai phdn tri hidroclorua kh6c nhau vd tinh ph6n tri kh6i cria chring. CH4. B Id 142.5 3. S6 h4t mang dign cria sd h4t proton.0 3. phi kim hay khf hi6m vd ld nguyOn . Vi6t cdng thric c6u t4o. nh6m VIA cta BTH. Hqp ch6t khi v6i hidro cria mQt nguy6n t6 c6 c6ng thric RHa./ Bni S. 2. 0:16.12 hat. li6n k6t cdng h6a tri phdn cgc? Cho t6: K H C Br Cl O N Mg Al Ca dQ 6m diOn: 0. (bi€t trong hat nh6n nguy6n tri R c6 sO h4t notron bing s5 hat proton) 2. clo c6 hai d6ng v! la 35C1.i ^ t6: cila cdc nguy€n Na (Z:11). phdn tir ndo co chua li6n k6t ion. Mgo. B ld kim lopi. nguy€n . caBr2. Al (Z:13). C5c nguyOn td thu6c kh6i nao (s. Vit5t cdu hinh electron nguy€n tri cria A. Bni 3.'Dua viro d0 6m diQn.8 3. Bni 7. Vi€t c6u hinh electron nguyOn tr? cria R.0 1. 2 nguy€n tri kim loai A.Trulng THPT chuy6n Khoa hgc Tg nhi6n BAI KIEM TRA iVTON HOA LOP IO. hdy s6p xtip theo chi6u tdng dAn dQ phdn cuc cta li6n kiit gitra 2 nguy€n tri trong phdn tri c6c ch6t sau: K2o. c6ng thric electron cria hqp ch6t oxit cao nh6t cria R. t/ Tinh phAn trdm khdi lugng cria d6ng vi llcu co trong cusoa. Trong d6 tdng s5 nat mang dign nhiAu hcrn t6ng sri hat khdng mang diQn ld 42.27Yo theo kh6i lugng. X6c dinh nguy€n t5 n. 2. Nguy0n tftkh6i trung binh 1. 1.K (Z:19). HCl. B vd x6c dinh Bii 4lTdng vi tri cria A. BCl3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful