TRÖÔØNG PTCS VŨ

V MUỘN

KIEÅM TRA HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008 – 2009
MOÂN: TOAÙN 9
Thời gian làm bài 90 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

I/ LYÙ THUYEÁT: (3 ñieåm)
1/. (1 ñiểm) Vieát heä thöùc Vi-eùt ñoái vôùi caùc nghieäm cuûa phöông trình baäc hai:
ax2 + ba + c = 0 (a ≠ 0)
AÙp duïng: Duøng heä thöùc Vi-eùt ñeå tính nhaåm caùc nghieäm cuûa phöông trình:

x 2 − 2 x − 15 = 0
2/. (2 ñiểm) Phaùt bieåu ñònh lí veà goùc coù ñænh ôû beân trong ñöôøng troøn. Veõ hình, vieát coâng
thöùc tính soá ño goùc ñoù.
AÙp duïng: Treân hai nửa ñöôøng troøn ñöôøng kính AC, veõ hai cung AB vaø AD sao cho:

AB = 900

; sñ

AD = 600

Bieát AC vaø BD caét nhau taïi E. Tính soá ño

II/ BAØI TAÄP ( 7 ñieåm)
1
4

Baøi 1:
1: (2 ñiểm) Cho y = x 2 (P) vaø y = x + m (D)
1/ Veõ ñoà thò (P).
2/ Tìm giaù trò m ñeå (D) tieáp xuùc vôùi (P). Tìm toïa ñoä tieáp ñieåm.
Baøi 2:
2: (2 ñiểm) Giaûi caùc phöông trình sau:
1/ 2 x 2 + 7 x + 3 = 0
2/ x 4 + 4 x 2 − 45 = 0
Baøi 3:
3: (3 ñiểm) Cho (O; R) vaø moät ñieåm M ôû ngoaøi ñöôøng troøn. Töø M keû hai tieáp tuyeán
MA, MB ñeán ñöôøng troøn vôùi A, B laø hai tieáp ñieåm.
1/ Chöùng minh töù giaùc OAMB noäi tieáp moät ñöôøng troøn.
2/ Töø M keû caùt tuyeán MCD tôùi ñöôøng troøn. Chöùng minh: MA2 = MB2= MC.MD
3/ Bieát
600 .Tính dieän tích hình vieân phaân AOB cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù
giaùc OAMB (theo R).

HƯỚNG DẪN CHẤM TOAÙN 9 HKII NAÊM HOÏC: 2008
2008 - 2009
2009
I/ LYÙ THUYEÁT (3 ñieåm):

−b

+
=
x
x
1
2

a
1/ Neáu x1, x2 laø 2 nghieäm cuûa pt: ax 2 + bx + c = 0(a ≠ 0) thì: 
 x .x = c
 1 2 a
x + x = 2
 x1 = −3
AD:  1 2
⇒
B
 x1 . x2 = −15  x2 = 5
2/ Phaùt bieåu ñònh lí ñuùng .
Veõ hình, vieát coâng thöùc.
A
C
E
Hình veõ:
Tính sđ AD = 1200
D

= 1050

Tính

(0,5ñ)

(0,5ñ)
(0,5ñ)
(0,5ñ)
(0,25ñ)
(0,25ñ)
(0,5ñ)

II/ TÖÏ LUAÄN (7 ñieåm):
1
4

Baøi 1:
1: Cho y = x 2 (P) vaø y = x + m (D) (2 ñ)
1/ Veõ (P).

(1 ñ)

1
Ñoà thò cuûa haøm soá y = x 2 (P)
4

x
y=

1 2
x
4

y=

-4

-2

-1

0

1

2

4

4

1

1
4

0

1
4

1

4

2/ Hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa hai ñoà thò
haøm soá treân laø nghieäm cuûa phöông trình:
1 2
x = x+m
4
⇔ x 2 − 4 x − 4m = 0
∆ ' = 4 + 4m = 4(1 + m)

(D) tieáp xuùc vôùi (P)

⇔ ∆' = 0
⇔ 1+ m = 0

(0,5ñ)

⇔ m = −1

x = 2
y =1

(0,5ñ)

Toïa ñoä tieáp ñieåm: 
Baøi 2:
2 (2 ñ)

1/ Phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät: x1 = −3; x2 = −

1
2

2/ Phöông trình coù 2 nghieäm phaân bieät: x1 = − 5; x2 = 5
Baøi 3:
3 (3,0 ñ)
Hình veõ:
0,25 ñ
1/ Chöùng minh töù giaùc OAMB noäi tieáp trong moät ñöôøng troøn.

(1 ñ)
(1 ñ)

1 2
x
4

MA, MB laø hai tieáp tuyeán =>
= 900 =>
⇒ Töù giaùc OAMB noäi tieáp moät ñöôøng troøn.
2/ Chöùng minh: MA2 = MB2 = MC.MD
Ta coù MA, MB laø 2 tieáp tuyeán
⇒ MA = MB (t/c 2 tieáp tuyeán)
2
2
(1)
(0,25 ñ)
⇒ MA = MB
∆MAD vaø ∆MCA coù
laø goùc chung
(cuøng chaén

= 1800
(0,75 ñ)

A

AC )

O
D

Do ñoù ∆MAD ∽ ∆MCA
MA MD
=
MC MA
(2)
⇔ MA2 = MC.MD
2
Töø (1) vaø (2) ⇒ MA = MB2 = MC.MD

B

= 600 =>
= 300
∆OAM laø nöûa tam giaùc ñeàu coù caïnh OM = 2OA = 2R
Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc OAMB laø R
Goïi K laø taâm cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp töù giaùc OAMB
= 600 =>
= 1200
π .R 2 .120 π .R 2
=

360

3

(ñvdt)

Keû KH ⊥ AB( H ∈ AB) ⇒ AH = HB =

A

(0,5 ñ)
(0,25 ñ)

3/

SqK AOB =

M
C

O

K

B

(0,5 ñ)

AB
2

0

Ta coù
= 60
=> ∆AHK laø nửa tam giaùc ñeàu caïnh R
1 R2 3
R2 3
⇒ S ∆AHK = .
⇒ S ∆AKB = 2 S∆AHK =
(ñvdt)
2 4
4
π R2 R2 3
4π − 3 3
Vaäy SvpAOB = SqK AOB − S∆AKB =
(ñvdt)

= R2.
3
4
12

M

H

(0,5 ñ)

ÑEÀ CÖÔNG HOÏC KÌ II MOÂN TOAÙN 9. NAÊM HOÏC: 2006 - 2007
A/ LYÙ THUYEÁT
I/ ÑAÏI SOÁÂ
1/ Caùch giaûi heä phöông trình baäc nhaát hai aån baèng phöông phaùp coäng vaø phöông phaùp
theá.
2/ Caùch giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp heä phöông trình.
3/ Ñoà thò cuûa haøm soá y = ax2: Tính chaát, caùch veõ.
4/ Coâng thöùc nghieäm cuûa phöông trình baäc hai, coâng thöùc nghieäm thu goïn.
5/ Heä thöùc Vi-eùt vaø öùng duïng.
6/ Caùch giaûi phöông trình quy veà phöông trình baäc hai.
7/ Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.
II/ HÌNH HOÏC
1/ OÂn taäp taát caû caùc loaïi goùc vôùi ñöôøng troøn.
2/ Töù giaùc noäi tieáp laø gì? Khi naøo thì moät töù giaùc noäi tieáp ñöôïc moät ñöôøng troøn?
3/ Phaùt bieåu quyõ tích cung chöùa goùc.
4/ Phaùt bieåu ñònh lí veà ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø noäi tieáp cuûa ña giaùc ñeàu.
5/ Neâu caùch tính ñoä daøi cung troøn, dieän tích hình quaït troøn, dieän tích hình vieân phaân.
6/ Coâng thöùc tính dieän tích xung quanh vaø theå tích cuûa hình truï vaø hình noùn.
7/ Dieän tích maët caàu vaø theå tích hình caàu.
B/ BAØI TAÄP
Caùc baøi taäp ñaõ giaûi trong caùc tieát luyeän taäp, oân taäp chöông vaø oân taäp hoïc kì II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful