Đ KI M TRA H C KỲ II NĂM H C 2007 -2008 MÔN: V T LÝ L P 9 Th i gian: 45 phút ( Không k th i gian giao đ ) I.

Ph n Tr c nghi m khách quan (7đi m) :
Câu 1: Máy phát đi n xoay chi u g m có các b ph n nào dư i đây: A. Cu n dây d n và lõi s t. B. Cu n dây d n và nam châm. C. ng dây d n đi n và hai vành khuyên. D. Nam châm vĩnh c u và hai thanh quét. Câu 2: Khi m t v t th t cách m t th u kính h i t m t kho ng b ng tiêu c c a nó thì: A. nh không đư c t o thành hay nh r t xa. B. nh là nh th t, ngư c chi u và có kích thư c b ng v t. C. nh là nh o, cùng chi u và l n hơn v t. D. nh là nh th t, ngư c chi u và l n hơn v t. Câu 3: L c tác d ng làm quay đ ng cơ đi n là: A. L c đi n t . B. L c tĩnh đi n. C. L c đàn h i. D. Tr ng l c. Câu 4: nh c a m t v t th t đư c t o b i m t th u kính phân kỳ không bao gi A. là nh o. B. nh hơn v t. C. là nh th t. D. cùng chi u. Câu 5: Ch n câu tr l i sai. M t ngư i dùng m t kính lúp có tiêu c 10 cm đ quan sát m t v t nh cách kính 5 cm. A. S phóng đ i nh k=2. B. nh cách kính 10 cm. C. nh qua kính là nh th t. D. nh qua kính là nh o. Câu 6: Câu nào sau đây đúng. A. Đèn đi n bi n đi n năng thành hoá năng. B. Qu t máy bi n đ i đi n năng thành t năng. C. B p đi n bi n đ i đi n năng thành cơ năng. D. Máy bơm nư c bi n đi n năng thành cơ năng. Câu 7: Trong m t nam châm đi n, lõi c a nam châm có th dùng là: A. Nhôm. B. Thép. C. S t non. D. Đ ng. Câu 8: Đ t o nh A’B’ c a m t v t AB cùng chi u v i v t và b ng v t ta có th dùng: A. Gương c u lõm. B. Gương ph ng. C. Th u kính h i t . D. Th u kính phân kỳ. Câu 9: M t v t ph ng AB đ t vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t và cách th u kính m t kho ng d=2f. nh c a A’B’ c a AB qua th u kính có đ c đi m: A. nh th t và l n hơn AB. B. nh cùng chi u và b ng AB. C. nh th t và nh hơn AB. D. nh ngư c chi u và b ng AB. Câu 10: Ngu n sáng không phát ra ánh sáng tr ng là: A. Đèn LED B. Đèn pin. C. Ngôi sao. D. Đèn ng bình thư ng. Câu 11: Cu n đây sơ c p c a m t máy bi n th có 1000 vòng, và hi u đi n th hai đ u cu n dây sơ c p là 240V. Đ hi u đi n th hai đ u cu n th c p là 12V thì s vòng dây c a vòng dây th c p là: A. 500 vòng. B. 50 vòng. C. 1 000vòng. D. 100vòng. Câu 12: M t v t AB cao 4 cm đ t trư c m t th u kính h i t . Ta thu đư c m t nh cao 1 cm. nh đó là A. có th th t hay o. B. nh th t. C. nh o. D. có th cùng chi u hay ngư c chi u v t. Câu 13: Dòng đi n c m ng: A. Tăng khi s đư ng c m ng t g i qua ti t di n S c a cu n dây tăng và gi m khi các đư ng c m ng t g i qua ti t di n S c a cu n dây gi m. B. Càng l n khi di n tích S c a cu n dây càng nh .

C. Xu t hi n trong cu n dây d n kín trong th i gian có s bi n thiên c a các đư ng c m ng t qua ti t di n S c a cu n dây. D. Xu t hi n trong cu n dây d n kín khi có các đư ng c m ng t g i qua ti t di n S c a cu n dây. Câu 14: So v i v t th t, nh o c a nó đư c t o thành b i m t th u kính bao gi cũng: A. Nh hơn. B. Ngư c chi u. C. L n hơn. D. Cùng chi u. Câu 15: nh o c a m t v t đư c t o b i th u kính h i t và đư c t o b i th u kính phân kỳ gi ng nhau ch : A. Đ u nh hơn v t. B. Đ u ngư c chi u v i v t. C. Đ u cùng chi u v i v t. D. Đ u l n hơn v t. Câu 16: M t v t AB đ t trư c th u kính h i t . Dùng m t màn nh M, ta h ng đư c m t nh cao 5cm và đ i x ng v i v t qua quang tâm O. Kích thư c c a v t AB là: A. 20 cm. B. 15 cm C. 10 cm D. 5 cm Câu 17: M t đ ng cơ nhi t tiêu th 100kJ nhi t lư ng và th i ra 30 kJ nhi t lư ng trong m i chu trình c a đ ng cơ là: A. 70%. B. 3%. C. 30%. D. 7%. Câu 18: Chi u m t chùm ánh sáng tr ng qua m t lăng kính, ta th y chùm tia ló ra kh i lăng kính có màu: A. C u v ng thành d i liên t c t đ đ n tím. B. Đen. C. Đ . D. Tr ng. Câu 19: Trong nhà máy thu đi n, d ng năng lư ng nào sau chuy n hoá thành đi n năng: A. Hoá năng B. Cơ năng C. Năng lư ng nguyên t D. Nhi t năng Câu 20: Trong hi n tư ng khúc x ánh sáng: A. Tia sáng b gãy khúc ngay t i m t phân cách gi a hai môi trư ng và tr l i môi trư ng đ u tiên. B. Tia sáng b gãy khúc ngay t i m t phân cách gi a hai môi trư ng và truy n vào môi trư ng th hai. C. Tia khúc x n m trong m t phân cách c a hai môi trư ng. D. Khi góc t i i tăng thì góc khúc x r gi m. Câu 21: Ch n câu tr l i sai. Ánh sáng có các tác d ng ch y u sau: A. Nhi t. B. Quang đi n. C. T . D. Sinh h c.
Ph n II: Bài t p (3 đi m)

Câu 22: Th ng quan sát m t cây th ng đ ng cao 12m cách ch đ ng 25m. Bi t màng lư i m t c a Th ng cách th y tinh th 1,5cm. Hãy tính chi u cao c a nh cây trên màng lư i m t c a Th ng. Câu 23: Ngư i ta c n truy n t i m t công su t đi n 200kW t ngu n đi n có hi u đi n th 5000V trên đư ng dây có đi n tr t ng c ng 20 . a)Tính đ gi m th trên đư ng dây truy n t i. b)Công su t hao phí trên đư ng dây ?

HƯ NG D N CH M Đ KI M TRA HKII - MÔN LÝ 9 I. Ph n bài t p t lu n: Câu 22. (1.5đi m) F’ A’ B’ O A T B

V hình đúng: a có ∆A’B’O~∆ABO A’B’/AB =A’O/AO A’B’ =(A’O/AO).AB Thay s ta có: A’B’= 7,2mm Câu 23. (1,5đi m) a)Đ gi m th trên đư ng dây là: ∆U=R.I v i I=P/U nên: ∆U=RP/U thay s ta có ∆U=800V. b) ta có: Phphi = R.P2/U2 thay s : Phphi = 20.2000002/50002 = 32000(W) II. Ph n đáp án các câu h i tr c nghi m:

0,5đ 0.5đ 0,5đ

0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ

Câu hoi ̉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ma đê ̃ 169 B A A C C D C B D A B B C D C D A A B B D

Câu hoi ̉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ma đê ̃ 245 A C B A A C A C B D D B C B A C D C D B D

Câu hoi ̉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ma đê ̃ 326 C B A A C A B A C B D D B C C D D B D A B

Câu hoi ̉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ma đê ̃ 493 B A A A D B C B D C C C D A A B D D C B B

( LƯU Ý: Đây ch 1 trong 3 mã đ mà s đã ra, ch đ o v trí các phương án và v thí câu)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful