PHÒNG GIÁO D C ĐÔNG HÀ

Đ THI H C KI II Môn: Toán - L p 8 Th i gian: 90 phút (Không k th i gian giao đ )

Ph n I: Tr c nghi m (Hãy ch n câu tr l i đúng nh t) Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình b c nh t m t n s ? A. x + Câu 2. Phương trình nào sau đây có m t nghi m? A. x(x - 1) = 0 B. (x + 2)(x2 + 1) = 0 Câu 3. Phương trình x = x có t p h p nghi m là:
1 =0 x

B.

1 − 3x =0 2

C.

2 =0 x −1

D. x2 - 1 = 0 D. 2x2 + 1 = 2x2 + 1

C. x2 - 3x = 0

A. {0} B. {x x ∈ Q} C. {x x ∈ Z } D. {x x ≥ 0} Câu 4. Hình v sau đây bi u di n t p nghi m chung c a các b t phương trình nào? -1 0 2
/ / / / / // / / / / / / / / ( ]/ / / / / / / / / / / / / / / / /

A. x ≥ −1 và x < 2 B. x > -1 và x < 2 C. x > -1 và x ≤ 2 D. x ≥ −1 và x ≤ 2 Câu 5.V i giá tr nào c a x thì giá tr c a bi u th c 8 - 2x không nh hơn giá tr c a bi u th c x+5 A. x >1 B. x ≤ 1 C. x ≥ 1 D. x < 1 Câu 6. Khi gi i phương trình
x 2 + 3x 2 x( x + 1) = 0 . B n An đã th c hi n như sau: − 2 x −1 x −1

x 2 + 3x 2 x( x + 1) =0 − 2 x −1 x −1 x 2 + 3x 2 x( x + 1) − ⇔ =0 x −1 ( x − 1)( x + 1) x 2 + 3x 2x − =0 x −1 x −1 x 2 + 3x − 2 x =0 ⇔ x −1 ⇔ x2 + x = 0 ⇔ x( x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hay x = -1 ⇔

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

B n An đã th c hi n sai các bư c nào? A. (1) ⇔ (2) B. (3) ⇔ (4) C. (1) ⇔ (2) và (3) ⇔ (4) D. B n An th c hi n không sai. Câu 7. Câu nào sau đây đúng ? (1) Hai tam giác đ ng d ng v i nhau thì b ng nhau. (2) N u ∆ ABC đ ng d ng ∆ MNP v i t s đ ng d ng là 2 thì ∆ MNP đ ng d ng v i ∆ABC v i t s đ ng d ng là
1 . 2

(3) Hai tam giác cùng đ ng d ng v i tam giác th ba thì chúng đ ng d ng. (4) T s di n tích hai tam giác đ ng d ng b ng t s đ ng d ng. A. (1) và (4) B. (2) và (3) B. (1), (2) và (3) D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 8. Trong ∆ ABC (hình v ), cho bi t AB = 25cm, AC = 40 cm, BD = 15 cm và AD là đư ng phân ˆ giác c a A . V y x = ? A. B. C. D. x = 18 cm x = 24 cm x = 28 cm x = 32 cm. B A 25 15 D 40 x C

Câu 9. Câu nào sau đây đúng ? (1) Hình l p phương là m t lăng tr đ u. (2) Trong hình lăng tr đ ng các c nh bên vuông góc v i m t ph ng đáy. (3) Đáy c a hình chóp đ u là hình ch nh t. (4) Hình chóp đ u là hình chóp có đáy là đa giác đ u. A. (1) và (2) B. (1), (2) và (3) B. (2), (3) và (4) D. (1), (2), (3) và (4) Câu 10. Tính th tích hình chóp t giác đ u S.ABCD (hình v ) cho bi t AB = 25cm, SO = 15 cm S A. 125 cm3 B. 3125cm3 C. 15625cm3 D C D. 625cm3 O A Ph n 2: T lu n Bài 1. Gi i các phương trình sau : a. c. b. (x + 3)(x2 - 4) = 0
5 12 y +1 − = 2 +1 y−2 y+2 y −4

B

12 x + 5 2 x − 7 = 3 4

Bài 2. Thùng th nh t ch a nhi u d u g p đôi thùng th hai. N u chuy n t thùng th nh t sang thùng th hai 25 lít thì lư ng d u trong hai thùng b ng nhau. Tính lư ng d u trong hai thùng lúc đ u. Bài 3. Cho ∆ ABC vuông t i A. T m t đi m M b t kỳ trên c nh AC k các đư ng th ng song song v i BC và AB, các đư ng th ng này c t AB và BC theo th t t i N và D a. Ch ng minh r ng ∆ ABC đ ng d ng v i ∆ CDM. b. Cho AN = 3cm, NB = 2cm, AM = 4 cm. Tính đ dài các đo n th ng MN, MC, BC. c. Xác đ nh v trí c a đi m M trên c nh AC đ hình bình hành BDMN có di n tích l n nh t./.

PHÒNG GIÁO D C ĐÔNG HÀ

HƯ NG D N CH M TOÁN 8 H CKỲ II Ph n I. Tr c nghi m. (3 đi m)
1
B.

2
B. (x+2)(x2+1)=0

3
D.

4
C. x >-1 và x≤2

5
B. x≤1

6
C. (1)⇔(2)và (3)⇔(4)

7
B. (2)và(3)

8
B. x=24cm

9
A. (1)và(2)

10
B. 3125 cm3

1 − 3x 2

{x x ≥ 0}

Ph n II: T lu n (7 đi m) Bài 1. (2,5 đi m) Câu a (0,75 đi m).
12 x + 5 2 x − 7 ⇔ 4(12 x + 5) = 3(2 x − 7) = 3 4 ⇔ 48 x + 20 = 6 x − 21

Câu b (0,75 đi m) . (x +3)(x2 - 4) = 0 ⇔ (x + 3)(x + 2)(x - 2) = 0 Phương trình có 3 nghi m: x = -3; x = -2 và x = 2 Câu c.(1 đi m) Đi u ki n y ≠ ± 2 Quy đ ng và kh m u phương trình ta có: (y + 1)(y + 2) -5(y - 2) = 12 + y2 - 4 ⇔y2 + 3y + 2 - 5y + 10 - 12 - y2 + 4 = 0 ⇔ y = 2 (không th a mãn đi u ki n) .V y phương trình vô nghi m Bài 2.( 1,5 đi m) G i lư ng d u trong thùng th hai là x (lít) đi u ki n x > 0 Khi đó lư ng d u trong thùng th nh t là 2x Theo bài ra ta có phương trình: 2x - 25 = x + 25 Gi i phương trình đư c x = 50 (th a mãn đi u ki n) V y lư ng d u trong thùng th nh t lúc đ u là 2x = 2.50 = 100 (lít). Lư ng d u trong thùng th hai lúc đ u là 50 lít Bài 3 (3 đi m) V đư c hình, ghi GT,KL (0,5 đi m) o ˆ B GT ∆ABC, A = 90 , MD//AB, MN//BC a. ∆ABC ∆MDC N D KL b. Cho AN = 3cm, NB = 2cm, AM = 4cm Tính MN =?,MC =?, BC =? c, SADMN đ t giá tr l n nh t khi nào A M C Câu a (0,5 đi m) Trong ∆ABCcó MD//AB(gt) ⇒ ∆ABC ∆MDC (h qu c a đ nh lý Ta lét) Câu b (1,5 đi m) S S

⇔ 42 x = −41 41 ⇔x=− 42

Tính MN (0,5 đi m). Xét ∆AMN vuông t i A ta có: MN2= AM2 + AN2 (đ nh lý Pitago) = 42+ 32=25=52 V y MN=5 (cm) Tính MC (0,5 đi m) Trong ∆ABC ta có :
MC NB ( MN // BC ) = MA NA MA.NB 4.2 8 ⇔ MC = = = (cm) NA 3 3

Tính BC (0,5 đi m) Trong ∆ABC ta có
BC AB ( MN // BC ) = MN AN

⇒ BC =

MN . AB 5.5 25 = = (cm) AN 3 3

Câu c (0,5 đi m), SBDMN l n nh t khi
S BDMN l n nh t S ABC

Ta có t giác BDMN là hình bình hành (MD//NB, MN//BD) và ∆ABC vuông t i A (theo gi thi t). Đ t AM=x, MC=y
S BDMN AM .MD AM MD AM MC = =2 . =2 . ( MD // AB) 1 S ABC AC AB AC AC AC. AB 2 x y 2 xy . = =2 x + y x + y ( x + y) 2

v y

Ta có (x+y)2≥4xy (d u b ng x y ra khi x=y) V y
S BDMN 2 xy 1 ≤ = S ABC 4 xy 2

V y SBDMN l n nh t khi x = y hay M là trung đi m c a AC./.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful