Đ THI H C KÌ II Môn : TOÁN L p 8 Th i gian : 90 phút Đ I.

TR C NGHI M ( 4 đi m )Khoanh tròn m t ch cái in hoa đ ng trư c câu tr l i đúng: Câu 1: Phương trình nào sau đây tương đương v i phương trình : x +3 = 0 A. 3 - x = 0 B.2x+ 5 = 0 C. 3x+6 = 0 D. 2x+6 = 0 Câu 2: T p nghi m c a phương trình : |x -1| = -2 là A. { 3 } B. { -3 } C. Ø D. {1 ;3 } Câu 3: B t phương trình : 2x-1 ≥ 0 có t p nghi m là : A. x ≥ 1 2

B. x ≥

1 2

C. x ≤

1 2

D. x ≤ -

1 2

Câu 4: Hình dư i đây bi u di n t p nghi m c a b t phương trình nào ? A. x + 3 ≤ 8 B. x + 3 < 8 C. x + 3 ≥ 8 D. x + 3 > 8

Câu 5: hình 1, MN // BC ;AM = 2; MB = 4; AN = 3 . x b ng: A. 7.5 B.5 C.6 D.8 Câu 6: hình 2 , AD là đư ng phân giác c a tam giác ABC thì A. A.
AC CD = BD AB
2 30

B. B.

AB BD = CD AC 2 cm 30

C.

AB CD = AC AD 1 15

D.

BD AC = DC AB

Câu 7: Cho AB = 4 dm ; CD = 60 cm . T s ` C.

AB : CD là : D.
2 3

Câu 8: hình 3 , các kích thư c c a hình h p ch nh t là 3;4; 5. Th tích c a hình h p ch nh t đó là : A. 35 B. 60 C. 30 D. 120 II.T LU N (6 đi m)
Hình 3

Bài 1: (2 đi m) a) Gi i phương trình sau: x(x2-1) = 0 b) Gi i b t phương trình sau và bi u di n t p nghi m trên tr c s : 2x + 5 ≤ 7 Bài 2 :(1 đi m )Gi i bài toán sau b ng cách l p phương trình. T ng s h c sinh c a hai l p 8A và 8B là 78 em. N u chuy n 2 em t l p 8A qua l p 8B thì s h c sinh c a hai l p b ng nhau. Tính s h c sinh c a m i l p? Bài 3 :(3 đi m) Cho hình thang ABCD ( AB // CD ) có góc DAB b ng góc DBC và AD= 3cm, AB = 5cm, BC = 4cm. a) Ch ng minh tam giác DAB đ ng d ng v i tam giác CBD. b) Tính đ dài c a DB, DC.

c) Tính di n tích c a hình thang ABCD, bi t di n tích c a tam giácABD b ng 5cm2.

........................................................................................................................

HƯ NG D N CH M I.TR C NGHI M: (4.0 đ ) (M i câu 0.5 đ) 1 2 3 4 5 D C B A C

6 A

7 D

8 B

II. T LU N ( 6,0 đ ) Bài 1: (2.0 đ) Đúng m i câu 1,0 đ Bài 2: (1,0 đ) Bài 3: (3.0 đ) Hình v đúng cho câu a a) Ch ng minh đư c hai tam giác đ ng d ng b) Tính đo n đư c DB (0,5 đ ) ; DC (0,5đ) c) Di n tích c a hình thang ABCD 0,5 đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful