Quèc héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

LuËt sè

16/1999/QH10

níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 18 th¸ng 11 ®Õn ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999)

Quèc héi

LuËt
sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam
§Ó x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam v÷ng m¹nh, lµm nßng cèt x©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i; b¶o ®¶m hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao; gãp phÇn x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ sÜ quan) lµ c¸n bé cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù, ®îc Nhµ níc phong qu©n hµm cÊp Uý, cÊp T¸, cÊp Tíng. Qu©n phôc, cÊp hiÖu, phï hiÖu cña sÜ quan do ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 2. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña sÜ quan SÜ quan lµ lùc lîng nßng cèt cña qu©n ®éi vµ lµ thµnh phÇn chñ yÕu trong ®éi ngò c¸n bé qu©n ®éi, ®¶m nhiÖm c¸c

2 chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý hoÆc trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c, b¶o ®¶m cho qu©n ®éi s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®îc giao. §iÒu 3. L·nh ®¹o, chØ huy, qu¶n lý sÜ quan §éi ngò sÜ quan ®Æt díi sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp vÒ mäi mÆt cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù thèng lÜnh cña Chñ tÞch níc, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña ChÝnh phñ vµ sù chØ huy, qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé trëng Bé Quèc phßng. §iÒu 4. §iÒu kiÖn tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan C«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é häc vÊn, søc kháe vµ tuæi ®êi; cã nguyÖn väng vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc qu©n sù th× cã thÓ ®îc tuyÓn chän ®µo t¹o sÜ quan. §iÒu 5. Nguån bæ sung sÜ quan t¹i ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc tuyÓn chän bæ sung cho ®éi ngò sÜ quan t¹i ngò: 1. H¹ sÜ quan, binh sÜ tèt nghiÖp c¸c trêng ®µo t¹o sÜ quan hoÆc c¸c trêng ®¹i häc ngoµi qu©n ®éi; 2. H¹ sÜ quan, binh sÜ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chiÕn ®Êu; 3. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 4. C¸n bé, c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ®îc ®iÒu ®éng vµo phôc vô trong qu©n ®éi ®· ®îc ®µo t¹o, båi dìng ch¬ng tr×nh qu©n sù theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng; 5. SÜ quan dù bÞ. §iÒu 6. QuyÒn, nghÜa vô quan vµ tr¸ch nhiÖm cña sÜ

1. SÜ quan cã quyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; cã quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 2. SÜ quan ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é u ®·i phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Æc thï qu©n sù.

SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò lµ sÜ quan chuyÓn ra ngoµi qu©n ®éi. qu¶n lý. trang thiÕt bÞ. 12. ®îc ph©n h¹ng theo h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét. Tíc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh huû bá qu©n hµm sÜ quan cña qu©n nh©n. 6. SÜ quan chÝnh trÞ lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c ®¶ng. 2. 10. SÜ quan biÖt ph¸i lµ sÜ quan t¹i ngò ®îc cö ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan. huÊn luyÖn vµ x©y dùng lùc lîng vÒ qu©n sù.3 §iÒu 7. huÊn luyÖn ®Ó s½n sµng huy ®éng vµo phôc vô t¹i ngò. 7 vµ 8 §iÒu nµy. Phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh trao cÊp bËc qu©n hµm cho ngêi trë thµnh sÜ quan. 11. 7. . tham mu lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c t¸c chiÕn. c¸c tõ ng÷ sau ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. sÜ quan dù bÞ h¹ng hai lµ sÜ quan thuéc ng¹ch dù bÞ. SÜ quan kü thuËt lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ kü thuËt vò khÝ. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c trong c¸c ngµnh kh«ng thuéc c¸c nhãm ngµnh sÜ quan quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 5. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy. SÜ quan hËu cÇn lµ sÜ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c b¶o ®¶m vÒ vËt chÊt cho sinh ho¹t. tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. 13. 3. Th¨ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh ®Ò b¹t sÜ quan lªn cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n. huÊn luyÖn vµ t¸c chiÕn cña qu©n ®éi. dù bÞ h¹ng hai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. 5. SÜ quan chØ huy. 9. SÜ quan dù bÞ h¹ng mét. c«ng t¸c chÝnh trÞ. Gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan lµ quyÕt ®Þnh h¹ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i cña sÜ quan xuèng cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. 4. Ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng dù bÞ ®éng viªn ®îc ®¨ng ký. 6. 14. Ng¹ch sÜ quan t¹i ngò lµ ng¹ch gåm nh÷ng sÜ quan thuéc lùc lîng thêng trùc ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi hoÆc ®ang ®îc biÖt ph¸i. 8.

mêi hai bËc: 1. HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan HÖ thèng cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan gåm ba cÊp. SÜ quan chuyªn m«n kh¸c.4 15. §¹i tíng. Phã §« ®èc H¶i qu©n. CÊp Tíng cã bèn bËc: ThiÕu tíng. §« ®èc H¶i qu©n. CÊp Uý cã bèn bËc: ThiÕu uý. Thîng tíng. 16. CÊp T¸ cã bèn bËc: ThiÕu t¸. §¹i t¸. Trung uý. Nhãm ngµnh sÜ quan SÜ quan gåm c¸c nhãm ngµnh sau ®©y: 1. Trung tíng. Gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn ra khái ng¹ch sÜ quan dù bÞ. 4. §¹i uý. Ng¹ch sÜ quan SÜ quan chia thµnh hai ng¹ch: sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ. SÜ quan hËu cÇn. §iÒu 10. 3. ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n. 17. Thîng uý. Trung t¸. 5. §iÒu 8. . ChuyÓn ng¹ch sÜ quan lµ chuyÓn sÜ quan tõ ng¹ch sÜ quan t¹i ngò sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ hoÆc ngîc l¹i. SÜ quan kü thuËt. ChuyÓn h¹ng sÜ quan dù bÞ lµ chuyÓn sÜ quan dù bÞ tõ h¹ng mét sang h¹ng hai. 3. SÜ quan chÝnh trÞ. §iÒu 9. 2. 2. tham mu. Thîng t¸. SÜ quan chØ huy.

S ®oµn trëng. Tiªu chuÈn chung: a) Cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng. ®îc quÇn chóng tÝn nhiÖm. ®êng lèi. 2. víi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. chñ tr¬ng cña §¶ng. §¹i ®éi trëng. x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n. TØnh ®éi trëng. x· héi. Chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan gåm cã: Trung ®éi trëng. quan ®iÓm. g¬ng mÉu chÊp hµnh ®êng lèi. C¸c chøc vô thuéc Bé ®éi Biªn phßng. c) Cã tr×nh ®é chÝnh trÞ. cã tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng cao. gi÷ nghiªm kû luËt qu©n ®éi. tuyÖt ®èi trung thµnh víi Tæ quèc vµ nh©n d©n. ph¸p luËt cña Nhµ níc. ph¸t huy d©n chñ. Chñ nhiÖm Tæng côc. t tëng Hå ChÝ Minh. Tiªu chuÈn cña sÜ quan 1. cÇn kiÖm liªm chÝnh. Trung ®oµn trëng. TiÓu ®oµn trëng.5 §iÒu 11. T lÖnh Qu©n ®oµn. kinh tÕ. Tæng Tham mu trëng. §iÒu 12. L÷ ®oµn trëng. víi ®ång ®éi. HuyÖn ®éi trëng. ph¸p luËt vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. chÝ c«ng v« t. chÝnh s¸ch. cã kiÕn thøc vÒ v¨n ho¸. T lÖnh Qu©n khu. Bé trëng Bé Quèc phßng. chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vµo nhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. binh chñng. nhµ trêng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c t¬ng ®¬ng víi c¸c chøc vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. c¬ quan. hy sinh. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ. T lÖnh Qu©n chñng. khoa häc qu©n sù vµ kh¶ n¨ng vËn dông s¸ng t¹ä chñ nghÜa M¸c . b) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. hoµn hµnh tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. s½n sµng chiÕn ®Êu. cã n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn . Chøc vô cña sÜ quan 1.Lª nin. t«n träng vµ ®oµn kÕt víi nh©n d©n.

Tuæi phôc vô cña sÜ quan H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan t¹i ngò vµ sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ dù bÞ ®éng viªn cã thÓ cao h¬n h¹n tuæi cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy nhng kh«ng qu¸ 5 tuæi. 45. T lÖnh Qu©n chñng 60. Thîng t¸: t¹i ngò 52. dù bÞ h¹ng hai 55. Tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi tõng chøc vô cña sÜ quan do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 55. . 2. Trung t¸: t¹i ngò 49. chuyªn m«n. dù bÞ h¹ng hai 65. dù bÞ h¹ng hai 52. 50. dù bÞ h¹ng hai 60.6 ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®îc giao. d) Cã lý lÞch râ rµng. tuæi ®êi vµ søc khoÎ phï hîp víi chøc vô. dù bÞ h¹ng mét 49. §iÒu 13. cÊp bËc qu©n hµm mµ sÜ quan ®¶m nhiÖm. 40. dù bÞ h¹ng mét 58. 35. Theo cÊp bËc qu©n hµm: CÊp Uý: t¹i ngò 44. H¹n tuæi cao nhÊt cña sÜ quan gi÷ chøc vô l·nh ®¹o. chØ huy trong c¸c ®¬n vÞ kü thuËt. dù bÞ h¹ng mét 52. dù bÞ h¹ng hai 58. tèt nghiÖp ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo quy ®Þnh ®èi víi tõng chøc vô. dù bÞ h¹ng mét 55. 48. dù bÞ h¹ng mét 63. Theo chøc vô chØ huy ®¬n vÞ: Trung ®éi trëng §¹i ®éi trëng TiÓu ®oµn trëng Trung ®oµn trëng L÷ ®oµn trëng S ®oµn trëng T lÖnh Qu©n ®oµn 30. ThiÕu t¸: t¹i ngò 46. dù bÞ h¹ng hai 48. CÊp Tíng: t¹i ngò 60. §¹i t¸: t¹i ngò 55. T lÖnh Qu©n khu. 2. dù bÞ h¹ng mét 46.

®¬n vÞ vò trang nh©n d©n vµ mäi c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. §¹i ®éi trëng §¹i uý. chøc vô sÜ quan §iÒu15. søc khoÎ vµ tù nguyÖn th× cã thÓ ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét. §iÒu 14. TØnh ®éi trëng §¹i t¸. nhiÖm vô. Bé trëng Bé Quèc phßng §¹i tíng. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô c¬ b¶n cña sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: Trung ®éi trëng Thîng uý. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ §¹i tíng. Trung ®oµn trëng. sÜ quan lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ gi¶ng d¹y ë nhµ trêng cã thÓ ®îc kÐo dµi ®Õn hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai. Khi qu©n ®éi cã nhu cÇu. 2. tæ chøc. S ®oµn trëng. n¨ng lùc. Ch¬ng II Qu©n hµm. Chñ nhiÖm Tæng côc Trung tíng. Tr¸ch nhiÖm x©y dùng ®éi ngò sÜ quan Trong ph¹m vi chøc n¨ng. TiÓu ®oµn trëng ThiÕu t¸. T lÖnh Qu©n ®oµn ThiÕu tíng. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng ®¬ng víi chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ c¸c chøc vô cßn l¹i do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. L÷ ®oµn trëng Thîng t¸. T lÖnh Qu©n khu. . sÜ quan cã ®ñ phÈm chÊt. Tæng Tham mu trëng. quyÒn h¹n cña m×nh. HuyÖn ®éi trëng Trung t¸. CÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt ®èi víi chøc vô cña sÜ quan 1. T lÖnh Qu©n chñng Trung tíng. trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ®îc kÐo dµi trªn h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai. c¸c c¬ quan.7 3.

c¸n bé. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan t¹i ngò ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý. §iÒu 17. 4 n¨m. 4 n¨m. Th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò 1. thÞ x·. H¹ sÜ quan. §èi tîng ®îc phong qu©n hµm sÜ quan t¹i . b) CÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm. ngò Nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc xÐt phong qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò: 1.8 3. thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ c«ng chøc quèc phßng t¹i ngò. c) §ñ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. 3 n¨m. thµnh phè thuéc tØnh träng yÕu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng th× cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cao h¬n mét bËc so víi cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô t¬ng øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. huyÖn. 4 n¨m. phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc lµ Anh hïng Lùc lîng vò trang nh©n d©n. binh sÜ trong thêi chiÕn. SÜ quan t¹i ngò ®îc th¨ng qu©n hµm khi cã ba ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) §ñ tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. 4 n¨m. 2. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan t¹i ngò ®îc quy ®Þnh nh sau: ThiÕu uý lªn Trung uý Trung uý lªn Thîng uý Thîng uý lªn §¹i uý §¹i uý lªn ThiÕu t¸ ThiÕu t¸ lªn Trung t¸ Trung t¸ lªn Thîng t¸ Thîng t¸ lªn §¹i t¸ 2 n¨m. c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn vµo phôc vô t¹i ngò ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô cña sÜ quan th× ®îc phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¬ng xøng. trêng hîp tèt nghiÖp lo¹i giái hoÆc tèt nghiÖp lo¹i kh¸ mµ ®· tham gia chiÕn ®Êu. Anh hïng Lao ®éng th× ®îc phong qu©n hµm Trung uý. §iÒu 16. 3 n¨m. quËn. SÜ quan ë ®¬n vÞ cã nhiÖm vô ®Æc biÖt hoÆc ë lùc lîng qu©n sù tØnh.

thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm cã thÓ ®îc rót ng¾n theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. §iÒu 20. SÜ quan lËp c«ng ®Æc biÖt xuÊt s¾c th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vît bËc. nhiÖm vô mµ cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt quy ®Þnh ®èi víi chøc vô mµ sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm tõ hai bËc trë lªn. 3. Trong thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. nhng kh«ng qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy. miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan . Trong thêi chiÕn. nghiªn cøu khoa häc ®îc tÆng Hu©n ch¬ng. sÜ quan bÞ kû luËt c¶nh c¸o. 2. Trong chiÕn ®Êu lËp chiÕn c«ng xuÊt s¾c hoÆc trong c«ng t¸c. c¸ch chøc hoÆc trong n¨m cuèi cña thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. sau Ýt nhÊt mét n¨m kÓ tõ ngµy bÞ gi¸ng cÊp. trêng hîp ®Æc biÖt míi th¨ng hoÆc gi¸ng nhiÒu bËc. §iÒu 19. 3. Bæ nhiÖm. gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan ViÖc th¨ng hoÆc gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan mçi lÇn chØ ®îc mét bËc. Thêi gian sÜ quan häc tËp t¹i trêng ®îc tÝnh vµo thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm. SÜ quan ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm mµ cha ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm vµo nh÷ng n¨m tiÕp theo. Th¨ng qu©n hµm sÜ quan tríc thêi h¹n SÜ quan ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm tríc thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. sÜ quan bÞ kû luËt khiÓn tr¸ch th× thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ph¶i kÐo dµi Ýt nhÊt mét n¨m. Møc th¨ng.9 Th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n. SÜ quan bÞ kû luËt gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm. 2. nÕu hÕt thêi h¹n ®ã vÉn kh«ng ®îc th¨ng qu©n hµm th× th«i phôc vô t¹i ngò. §iÒu 21. gi¸ng chøc. nÕu tiÕn bé th× ®îc xÐt th¨ng qu©n hµm. Hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch. KÐo dµi thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan 1. §iÒu 18.

do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. sÜ quan t¹i ngò ®îc biÖt ph¸i ®Õn c«ng t¸c ë c¬ quan. tæ chøc ngoµi qu©n ®éi. trêng hîp sÜ quan cã chøc vô cao h¬n nhng cã cÊp bËc qu©n hµm b»ng hoÆc thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm cña sÜ quan thuéc quyÒn th× sÜ quan cã chøc vô cao h¬n lµ cÊp trªn. BiÖt ph¸i sÜ quan C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô quèc phßng. b) Thay ®æi tæ chøc. biªn chÕ. QuyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan trong trêng hîp khÈn cÊp Trêng hîp khÈn cÊp mµ sÜ quan thuéc quyÒn kh«ng chÊp hµnh mÖnh lÖnh cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng th× sÜ quan cã chøc vô tõ Trung ®oµn trëng trë lªn ®îc quyÒn t¹m ®×nh chØ chøc vô ®èi víi sÜ quan ®ã vµ chØ ®Þnh ngêi thay thÕ t¹m thêi. c) §iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi sÜ quan . §iÒu 24. c) SÜ quan hÕt h¹n tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy mµ kh«ng ®îc kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. 2. §iÒu 22.10 1. 3. søc khoÎ cña sÜ quan. SÜ quan cã thÓ ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc chøc vô cã quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cao nhÊt thÊp h¬n cÊp bËc qu©n hµm hiÖn t¹i trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) T¨ng cêng cho nhiÖm vô ®Æc biÖt. §iÒu 23. b) SÜ quan kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®¶m nhiÖm chøc vô hiÖn t¹i. SÜ quan ®îc bæ nhiÖm chøc vô khi cã nhu cÇu biªn chÕ vµ ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi chøc vô ®¶m nhiÖm. ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay cÊp trªn trùc tiÕp. §iÒu 25. ViÖc miÔn nhiÖm chøc vô ®èi víi sÜ quan ®îc thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp sau ®©y : a) Khi thay ®æi tæ chøc mµ kh«ng cßn biªn chÕ chøc vô sÜ quan ®ang ®¶m nhiÖm. chøc vô cña sÜ quan SÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm cao h¬n lµ cÊp trªn cña sÜ quan cã cÊp bËc qu©n hµm thÊp h¬n. Quan hÖ cÊp bËc.

11 1. ®iÒu ®éng. th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Chñ tÞch níc bæ nhiÖm Tæng tham mu trëng. Thi hµnh ¸n trong qu©n ®éi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. chñ quyÒn. qu©n sù. Phã §« ®èc H¶i qu©n. 2. b) Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm Chñ nhiÖm Tæng côc. §« ®èc H¶i qu©n. phong. b¶o vÖ tÝnh m¹ng. cho th«i phôc vô t¹i ngò. hy sinh b¶o vÖ ®éc lËp. Toµ ¸n. n©ng l¬ng. quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n.tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan §iÒu 26. toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc. tµi s¶n. häc tËp. T lÖnh Qu©n chñng. ThÈm quyÒn bæ nhiÖm chøc vô. Ch¬ng III NghÜa vô. miÔn nhiÖm. Thêng xuyªn gi÷ g×n vµ trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan. th¨ng qu©n hµm Trung tíng. gi¸ng chøc. giao chøc vô thÊp h¬n. ThiÕu tíng. chuyªn m«n vµ thÓ lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. d) Bé trëng Bé Quèc phßng bæ nhiÖm c¸c chøc vô vµ phong. cña c¬ quan. phong. chuyÓn ng¹ch. NghÜa vô cña sÜ quan SÜ quan cã nghÜa vô sau ®©y: 1. rÌn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é. Thîng tíng. kiÕn thøc. biÖt ph¸i. phong. 2. b¶o vÖ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. tæ chøc. T lÖnh Qu©n khu. . phong. ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n. th¨ng c¸c cÊp bËc qu©n hµm cßn l¹i. S½n sµng chiÕn ®Êu. n¨ng lùc vÒ chÝnh trÞ. c) ViÖc bæ nhiÖm c¸c chøc vô thuéc ngµnh KiÓm s¸t. cÊp bËc ®ã. th¨ng qu©n hµm ®Õn chøc vô. th¨ng qu©n hµm §¹i tíng. tíc qu©n hµm. tham gia x©y dùng ®Êt níc. chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ ®Õn chøc vô. b¶o vÖ tµi s¶n vµ lîi Ých cña Nhµ níc. CÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. Chñ nhiÖm Tæng côc ChÝnh trÞ. cÊp bËc nµo th× cã quyÒn quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. T lÖnh Qu©n ®oµn vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng. c¸ch chøc. v¨n ho¸.

chÕ ®é. Thùc hiÖn nghÜa vô. ®iÒu lÖ. . tæ chøc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô cña ®¬n vÞ theo chøc tr¸ch ®îc giao. kû luËt qu©n ®éi vµ nh÷ng viÖc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh c¸n bé. Nh÷ng viÖc sÜ quan kh«ng ®îc lµm SÜ quan kh«ng ®îc lµm nh÷ng viÖc tr¸i víi ph¸p luËt. chØ huy. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan SÜ quan cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. L·nh ®¹o. chñ tr¬ng cña §¶ng. s½n sµng chiÕn ®Êu vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô trong bÊt kú hoµn c¶nh. chÝnh s¸ch. ®iÒu lÖ. quy ®Þnh cña qu©n ®éi. t«n träng vµ g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n. qu¶n lý. §iÒu 29. nghiªm chØnh chÊp hµnh ®iÒu lÖnh. §iÒu 28. bÝ mËt quèc gia. chÝnh s¸ch. phôc tïng chØ huy. NghÜa vô. 5. TuyÖt ®èi phôc tïng tæ chøc. §iÒu 27. tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña sÜ quan biÖt ph¸i SÜ quan biÖt ph¸i cã nghÜa vô. 4.12 3. quy ®Þnh cña qu©n ®éi. ®iÒu kiÖn nµo. Thêng xuyªn ch¨m lo lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn cña bé ®éi. gi÷ bÝ mËt qu©n sù. 3. Khi nhËn mÖnh lÖnh cña ngêi chØ huy. chñ tr¬ng cña §¶ng. chÕ ®é. ®îc c¬ quan. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi nh sÜ quan ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi. trong trêng hîp vÉn ph¶i chÊp hµnh mÖnh lÖnh th× b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ngêi ra mÖnh lÖnh vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thi hµnh mÖnh lÖnh ®ã. 2. ph¸p luËt cña Nhµ níc. vÒ viÖc chÊp hµnh mÖnh lÖnh cña cÊp trªn vµ viÖc thõa hµnh nhiÖm vô cña cÊp díi thuéc quyÒn. ph¸p luËt cña Nhµ níc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ cÊp trªn vÒ nh÷ng mÖnh lÖnh cña m×nh. ®iÒu lÖnh. G¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi. nÕu sÜ quan cã c¨n cø cho lµ mÖnh lÖnh ®ã tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i b¸o c¸o ngay víi ngêi ra mÖnh lÖnh. c«ng chøc kh«ng ®îc lµm. tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi sau ®©y: 1. b¶o ®¶m cho ®¬n vÞ chÊp hµnh triÖt ®Ó ®êng lèi.

phô cÊp. ®¨ng ký hé khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. phô cÊp. båi dìng ®èi víi sÜ quan 1. Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn nhiÖm chøc vô th× ®îc hëng c¸c quyÒn lîi theo c¬ng vÞ míi. båi dìng t¹i c¸c trêng trong vµ ngoµi qu©n ®éi theo yªu cÇu c«ng t¸c. §iÒu 31. 2. ®Õn thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm nhng ®· cã bËc qu©n hµm cao nhÊt cña chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm hoÆc ®· cã bËc qu©n hµm §¹i t¸ 4 n¨m trë lªn mµ cha ®îc th¨ng qu©n hµm cÊp Tíng th× ®îc n©ng l¬ng theo chÕ ®é tiÒn l¬ng cña sÜ quan. §îc b¶o ®¶m nhµ ë. trî cÊp nh ®èi víi c¸n bé. §iÒu 30. ChÕ ®é nghØ cña sÜ quan t¹i ngò . nhiÖm vô cña qu©n ®éi. 6. NÕu gi÷ nhiÒu chøc vô trong cïng mét thêi ®iÓm th× ®îc hëng quyÒn lîi cña chøc vô cao nhÊt. 4. b¶ng l¬ng cña sÜ quan c¨n cø vµo cÊp bËc qu©n hµm vµ chøc vô ®îc quy ®Þnh phï hîp víi tÝnh chÊt. 3. §îc b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. lµm tham mu vÒ nhiÖm vô quèc phßng vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan. 7. §ñ tiªu chuÈn.13 2. c«ng chøc cã cïng ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ phô cÊp. §iÒu 32. Khi ®îc giao chøc vô thÊp h¬n chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 21 cña LuËt nµy th× ®îc gi÷ nguyªn quyÒn lîi cña chøc vô cò. th©m niªn tÝnh theo møc l¬ng hiÖn hëng vµ thêi gian phôc vô t¹i ngò. Thùc hiÖn nhiÖm vô do Bé Quèc phßng giao. khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn tµi n¨ng. 5. 2. trî cÊp cã tÝnh chÊt ®Æc thï qu©n sù. §µo t¹o. nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh sau: 1. tæ chøc n¬i ®Õn biÖt ph¸i. SÜ quan ®îc ®µo t¹o. SÜ quan ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ch¨m lo. nhµ ë vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®èi víi sÜ quan t¹i ngò SÜ quan t¹i ngò ®îc hëng tiÒn l¬ng. TiÒn l¬ng. SÜ quan ®îc hëng phô cÊp. ChÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp do ChÝnh phñ quy ®Þnh.

b) HÕt tuæi phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. khi bÞ th¬ng. c«ng chøc quèc phßng. c) Do thay ®æi tæ chøc. vî hoÆc chång vµ con díi 18 tuæi cña sÜ quan t¹i ngò kh«ng cã chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ th× ®îc kh¸m bÖnh. . §iÒu 34. nÕu sÜ quan cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× ®îc xÐt chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc c«ng chøc quèc phßng vµ ®îc hëng møc l¬ng kh«ng thÊp h¬n khi cßn lµ sÜ quan. ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së d©n y. biªn chÕ mµ kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu. 2. ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. mäi sÜ quan ®ang nghØ ph¶i vÒ ngay ®¬n vÞ. 2. §iÒu 33. SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. c«ng chøc quèc phßng Khi chøc vô ®ang ®¶m nhiÖm kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. SÜ quan t¹i ngò ®îc nghØ nh÷ng ngµy lÔ theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ nghØ theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. ®îc qu©n ®éi thanh to¸n viÖn phÝ . mÑ. §iÒu 35. SÜ quan t¹i ngò chuyÓn sang qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. d) §· qu¸ thêi h¹n kÐo dµi xÐt th¨ng qu©n hµm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña LuËt nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th¨ng qu©n hµm.14 1. SÜ quan t¹i ngò ®îc ch¨m sãc søc khoÎ. Ch¨m sãc søc khoÎ sÜ ®×nh sÜ quan quan t¹i ngò vµ gia 1. Khi cã lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc ®éng viªn côc bé vµ trong thêi chiÕn. Bè. èm ®au ë xa c¸c c¬ së qu©n y hoÆc m¾c nh÷ng bÖnh mµ c¬ së qu©n y kh«ng cã kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ th× ®îc kh¸m bÖnh. ngêi nu«i dìng hîp ph¸p cña chång vµ cña vî. Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc ra lÖnh ®×nh chØ chÕ ®é nghØ cña sÜ quan. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp.

SÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) NghØ hu. c) Phôc viªn. cÊp hiÖu. qu©n hiÖu. . §iÒu kiÖn nghØ hu cña sÜ quan SÜ quan ®îc nghØ hu khi: 1. Trong trêng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. phï hiÖu trong nh÷ng ngµy lÔ vµ nh÷ng cuéc héi häp. nh÷ng buæi giao lu truyÒn thèng cña qu©n ®éi. Khi th«i phôc vô t¹i ngò. 2. nÕu ®ñ tiªu chuÈn vµ cha hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng 2 quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan dù bÞ. qu©n nh©n chuyªn nghiÖp.15 ®) Kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. §iÒu 37. c«ng chøc quèc phßng hoÆc kh«ng chuyÓn ngµnh ®îc. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lµm ¨n sinh sèng. 2. trêng hîp cha cã nhµ ë th× ®îc b¶o ®¶m nhµ ë hoÆc ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. nghiÖp vô cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng sÜ quan chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu cña tæ chøc. SÜ quan nghØ hu ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) L¬ng hu tÝnh trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 31 cña LuËt nµy. b) ChuyÓn ngµnh. §ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh b¶o hiÓm x· héi cña Nhµ níc. b) Sö dông qu©n phôc. d) Kh¸m bÖnh. nÕu nam sÜ quan cã ®ñ 25 n¨m vµ n÷ sÜ quan cã ®ñ 20 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn th× ®îc nghØ hu. c) §îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i sÜ quan c tró hîp ph¸p ®¨ng ký hé khÈu. 2. ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ d©n y. §iÒu 36. qu©n ®éi kh«ng cßn nhu cÇu bè trÝ sÜ quan. QuyÒn lîi cña sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò 1. SÜ quan chuyÓn ngµnh ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Nhµ níc b¶o ®¶m ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n.

ngµnh nghÒ cã tÝnh chÊt ®Æc thï th× ®îc quy ®æi thêi gian ®ã ®Ó tÝnh hëng quyÒn lîi khi th«i phôc vô t¹i ngò. c) Khi nghØ hu ®îc hëng phô cÊp th©m niªn tÝnh theo thêi gian phôc vô t¹i ngò vµ cÊp bËc qu©n hµm t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh. SÜ quan cã thêi gian trùc tiÕp chiÕn ®Êu. 3. h¹ sÜ quan khi th«i phôc vô t¹i ngò vµ h¹ sÜ quan dù bÞ ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. 2. 4. c¸n bé lµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp khi th«i phôc vô t¹i ngò cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña sÜ quan dù bÞ. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc thùc hiÖn §iÒu nµy. H¹ng ng¹ch sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ gåm cã sÜ quan dù bÞ h¹ng mét vµ sÜ quan dù bÞ h¹ng hai theo h¹n tuæi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy. c) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. phôc vô chiÕn ®Êu hoÆc c«ng t¸c ë ®Þa bµn. khi èm ®au ®îc kh¸m bÖnh. d) C¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy.16 b) B¶o lu møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh trong thêi gian tèi thiÓu lµ 18 th¸ng. §èi tîng ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ Nh÷ng ngêi sau ®©y ph¶i ®¨ng ký sÜ quan dù bÞ: 1. SÜ quan phôc viªn ®îc hëng quyÒn lîi sau ®©y: a) Trî cÊp t¹o viÖc lµm vµ trî cÊp phôc viªn mét lÇn. b) NÕu cã ®ñ 15 n¨m phôc vô trong qu©n ®éi trë lªn. . Ch¬ng IV sÜ quan dù bÞ §iÒu 38. §iÒu 39. ch÷a bÖnh miÔn hoÆc gi¶m viÖn phÝ t¹i c¬ së qu©n y theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. SÜ quan. trêng hîp møc l¬ng hiÖn hëng thÊp h¬n møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh th× ®îc lÊy møc l¬ng sÜ quan t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ngµnh ®Ó tÝnh l¬ng hu. Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp.

3. kÕt qu¶ häc tËp. sinh viªn vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn ngoµi qu©n ®éi. ®éng viªn côc bé hoÆc khi cã nhu cÇu sÜ quan lµm nhiÖm vô chiÕn ®Êu. 5. C¸n bé. kÕt qu¶ häc tËp qu©n sù vµ thµnh tÝch phôc vô quèc phßng. c«ng chøc. th¨ng qu©n hµm ®èi víi sÜ quan dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ dµi h¬n 2 n¨m so víi thêi h¹n cña mçi cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan t¹i ngò quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 17 cña LuËt nµy. phôc vô chiÕn ®Êu b¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ mµ cha ®Õn møc ®éng viªn côc bé. C¸n bé. SÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò th× c¨n cø vµo tiªu chuÈn. Bé trëng Bé Quèc phßng ®îc quyÒn: 1. c«ng chøc tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ th× c¨n cø vµo chøc vô ®îc bæ nhiÖm trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. §iÒu 40. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®èi víi c¸n bé. C¨n cø vµo nhu cÇu biªn chÕ. quy ®Þnh cÊp bËc qu©n hµm cña chøc vô ®îc bæ . phong. b) Trong thêi chiÕn. sÜ quan dù bÞ ®îc bæ nhiÖm chøc vô trong c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn vµ ®îc th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng víi chøc vô ®¶m nhiÖm.17 3. tiªu chuÈn chøc vô cña sÜ quan. Gäi sÜ quan dù bÞ vµo phôc vô t¹i ngò trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Trong thêi b×nh. ®èi víi sÜ quan dù bÞ cha phôc vô t¹i ngò. §iÒu 41. khi cã lÖnh tæng ®éng viªn. 2. Gäi ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ vµ gäi sÜ quan dù bÞ phôc vô t¹i ngò C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. 4. Bæ nhiÖm chøc vô. ®· ®îc ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ. th¨ng qu©n hµm sÜ quan dù bÞ ViÖc bæ nhiÖm chøc vô. thêi gian phôc vô t¹i ngò lµ 2 n¨m. Häc viªn tèt nghiÖp ®µo t¹o sÜ quan dù bÞ ®îc phong qu©n hµm ThiÕu uý sÜ quan dù bÞ. phong. 2. c«ng chøc ngoµi qu©n ®éi vµ nh÷ng ngêi tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn cã chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña qu©n ®éi. rÌn luyÖn vµ møc l¬ng ®ang hëng ®Ó xÐt phong cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ t¬ng xøng.

SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng hai hoÆc kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn. ViÖc chuyÓn h¹ng vµ gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ do cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 4. Vµo phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 40 cña LuËt nµy. SÜ quan dù bÞ ®îc gäi vµo phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh. trêng hîp qu©n ®éi cã nhu cÇu. ChuyÓn h¹ng. sÜ quan cã ®ñ tiªu chuÈn th× ®îc chuyÓn sang ng¹ch sÜ quan t¹i ngò. cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan dù bÞ hiÖn t¹i vµ thêi h¹n xÐt th¨ng qu©n hµm ®Ó xÐt th¨ng cÊp bËc qu©n hµm t¬ng xøng. Tham gia c¸c líp huÊn luyÖn. Tr¸ch nhiÖm cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. 2. 2. §îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. 2. . trong thêi gian tËp trung huÊn luyÖn. ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých. ®îc kh¸m bÖnh. nhiÖm vô ®îc giao trong lùc lîng dù bÞ ®éng viªn. SÜ quan dù bÞ hÕt h¹n tuæi dù bÞ h¹ng mét quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña LuËt nµy th× chuyÓn sang sÜ quan dù bÞ h¹ng hai. kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn. §¨ng ký. §iÒu 42. tËp trung kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn. gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ 1. §iÒu 44. s½n sµng chiÕn ®Êu theo quy ®Þnh cña Bé trëng Bé Quèc phßng. kiÓm tra s½n sµng chiÕn ®Êu ®îc hëng l¬ng. Hoµn thµnh chøc tr¸ch. ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së qu©n y vµ ®îc hëng c¸c chÕ ®é kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. §iÒu 43. trî cÊp. QuyÒn lîi cña sÜ quan dù bÞ SÜ quan dù bÞ cã quyÒn lîi sau ®©y: 1. tiªu chuÈn th× gi¶i ng¹ch sÜ quan dù bÞ. khi hÕt thêi h¹n ®îc trë vÒ c¬ quan hoÆc ®Þa ph¬ng tríc khi nhËp ngò vµ tiÕp tôc phôc vô trong ng¹ch dù bÞ.18 nhiÖm. chÞu sù qu¶n lý cña chÝnh quyÒn vµ c¬ quan qu©n sù ®Þa ph¬ng n¬i c tró hoÆc c«ng t¸c vµ ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn. phô cÊp.

Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan bao gåm: 1. §iÒu 46. chÕ ®é ®èi víi ®éi ngò sÜ quan. Tr¸ch nhiÖm cña ChÝnh phñ. . kÕ ho¹ch x©y dùng ®éi ngò sÜ quan. bè trÝ. cã ®ñ ®iÒu kiÖn chuyÓn ngµnh theo kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. tè c¸o. 4. quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm: 1. c¬ quan ngang Bé. sÜ quan th«i phôc vô t¹i ngò vµ gia ®×nh sÜ quan. xö lý vi ph¹m ®èi víi sÜ quan vµ viÖc thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt nµy. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan.19 Ch¬ng V qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan §iÒu 45. chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé. gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i. khen thëng. LËp quy ho¹ch. ChØ ®¹o. c¸c Bé. 2. t¹o nguån ®µo t¹o sÜ quan trong thanh niªn. tæ chøc viÖc thanh tra. quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Quèc phßng thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. sö dông sÜ quan. thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. ®µo t¹o. §iÒu 47 Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô. Bé Quèc phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ sÜ quan. b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch. C¸c Bé. chÝnh s¸ch. kiÓm tra. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o. c¬ quan ngang Bé. Uû ban nh©n d©n tØnh. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. Ban hµnh vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ sÜ quan. u tiªn tiÕp nhËn. båi dìng. bè trÝ viÖc lµm cho sÜ quan ®· hoµn thµnh nhiÖm vô trong qu©n ®éi. 3. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 1. qu¶n lý. 2. chÕ ®é ®èi víi sÜ quan t¹i ngò. Gi¸o dôc híng nghiÖp. c¬ quan thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi nhiÖm vô. 3. cung cÊp cho qu©n ®éi nh÷ng c¸n bé phï hîp víi yªu cÇu qu©n sù. c¬ quan ngang Bé.

3. Quy ®Þnh thi hµnh LuËt . qu¶n lý. Khen thëng SÜ quan cã thµnh tÝch trong chiÕn ®Êu. tæ chøc vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt nµy th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. chÝnh s¸ch ®èi víi sÜ quan vµ gia ®×nh sÜ quan c tró hîp ph¸p t¹i ®Þa ph¬ng. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sÜ quan dù bÞ hoµn thµnh nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1990. tæ chøc. ¦u tiªn tiÕp nhËn. 2. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. t¹m giam. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é. phôc vô chiÕn ®Êu. ph¸p luËt cña Nhµ níc th× tuú theo tÝnh chÊt. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 50. xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. c«ng t¸c. SÜ quan t¹m thêi kh«ng ®îc mang qu©n hµm khi bÞ khëi tè. HiÖu lùc thi hµnh LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2000. 4. §¨ng ký. t¹m gi÷. Xö lý vi ph¹m 1. SÜ quan vi ph¹m kû luËt qu©n ®éi. sÜ quan bÞ ph¹t tï th× ®¬ng nhiªn bÞ tíc qu©n hµm khi b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt. c¸ nh©n vi ph¹m LuËt nµy th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. LuËt nµy thay thÕ LuËt vÒ sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1981 vµ LuËt söa ®æi. C¬ quan. bè trÝ viÖc lµm ®èi víi sÜ quan chuyÓn ngµnh. c¬ quan. møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo §iÒu lÖnh qu¶n lý bé ®éi. 3. §iÒu 51.20 2. Ch¬ng VI khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 48. phôc viªn.

Chñ tÞch Quèc héi N«ng §øc M¹nh . LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X.21 ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. kú häp thø 6 th«ng qua ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful