Trung tâm BDKT Quang Minh Đ s 1 Bài 1.

Gi i các b t phương trình sau: x+1 1 < − 4x + 3 x−1 √ √ √ (b) x + 3 − x ≥ 5 − x √ (c) x2 − 2x − 6 ≤ |x − 4| + 1 (a) x2

423/27/15, L c Long Quân, P.5, Q.11

Bài 2. (a) Tìm nh ng giá tr c a m đ b t phương trình (1 − m)x2 + 2mx − 2m ≥ 0 nghi m đúng v i m i x ∈ R (b) Tìm giá tr c a m đ h phương trình sau có nghi m Bài 3. Ch ng minh đ ng th c sau: 6 + 2 cos 4x = cot2 x + tan2 x 1 − cos 4x x2 − 6x + 5 ≤ 0 (m − 1)x+ ≥ 2 − m

Bài 4. Cho tam giác ABC có A(−1; 3), B(2; −1) và C(6; 2). (a) Vi t phương trình đư ng cao BK(K ∈ AC) c a tam giác ABC. Tìm t a đ K (b) Vi t phương trình đư ng tròn ngo i ti p tam giác ABC (c) Vi t phương trình đư ng th ng qua K c t đư ng tròn t i hai đi m M, N sao cho M K = 2N K √ √ √ 7 99 , và đi qua đi m M ( 5; ) Bài 5 Vi t phương trình chính t c c a elip bi t tâm sai là e = 4 4 Đ s 2 Bài 1. Gi i các b t phương trình và h b t phương trình sau: 3x + 2 ≥1 + 3x + 2 √ (b) x2 − 5x − 14 ≤ 2x − 1 (a) x2 Bài 2. (a) Tìm nh ng giá tr c a m đ hàm s y = (m − 2)x2 + 2(m − 2)x + m + 4 có t p xác đ nh là R −2x2 − 3x + 5 ≥ 0 (2m + 1)x+ ≥ m − 3

(b) Tìm giá tr c a m đ h phương trình sau vô nghi m Bài 3. Ch ng minh bi u th c sau: A =

2 cot x + 1 + không ph thu c vào giá tr c a x tan x − 1 cot x − 1

Bài 4. Cho tam giác ABC có A(−1; 5), B(−6; 0) và C(3; −3). (a) Tìm t a đ tr c tâm H c a tam giác ABC (b) Vi t phương trình đư ng tròn đư ng kính CH √ (c) Vi t phương trình đư ng th ng qua K c t đư ng tròn t i hai đi m M, N sao cho M N = 2 10

Bài 5 (a) Vi t phương trình chính t c c a elip có tiêu c b ng 8 và đư ng tròn ngo i ti p hình ch nh t cơ s có phương trình là x2 + y 2 = 24 (b) Tìm trên elip đi m M sao cho kho ng cách t M đ n đư ng th ng (d) : x + y − 18 = 0 là l n nh t.

1

Trung tâm BDKT Quang Minh Đ s 3 Bài 1. (a) Tìm t p xác đ nh c a hàm s y = x2

423/27/15, L c Long Quân, P.5, Q.11

1 1 + 2 − 4x + 3 x − 6x + 5

(b) Gi i phương trình |x2 + 3x − 4| ≤ x − 1 √ (c) Gi i b t phương trình (x + 2) 2x2 + 3x − 2 ≥ 0 Bài 2. (a) Đ nh m đ b t phương trình (m + 1)x2 − 2x + m − 1 > 0 vô nghi m. (m2 + 1)x ≥ m − 2 (b) Tìm giá tr c a m đ h phương trình sau có nghi m (m + 3)x ≤ 5 − 7m sin 2α + sin 5α − sin 3α Bài 3. Đơn gi n bi u th c A = 1 + cos α − 2 sin2 2α Bài 4. Cho đư ng tròn (C) có phương trình x2 − 2x + y 2 − 4y − 20 = 0 (a) Tìm t a đ tâm và bán kính c a đư ng tròn (C) (b) Vi t phương trình ti p tuy n t i đi m thu c đư ng tròn có tung đ b ng 5. Tìm t a đ giao đi m c a các ti p tuy n v a tìm đư c. (c) Vi t phương trình đư ng tròn có tâm thu c tr c hoành có bán kính b ng hai l n bán kính c a (C) và ti p xúc ngoài v i đư ng tròn (C) Bài 5 Cho elip có phương trình (E) : dư i m t góc 120o x2 y2 + = 1. Tìm trên elip nh ng đi m nhìn hai tiêu đi m c a elip 100 25 Đ s 4 √ Bài 1. (a) Gi i b t phương trình 2x − 1 ≤ 2x − 3 (b) Gi i phương trình |x2 + 3x + 2| = x2 + 5x + 4 √ (c) Tìm t p xác đ nh c a hàm s y = x2 + 5x − 14 + x + 3 1 Bài 2. (a) Đ nh m đ b t phương trình (m − 2)x + 1 ≥ 0 có t p nghi m là S = − ; +∞ 3 2 − 4)x ≥ m − 2 (m (b) Tìm giá tr c a m đ h phương trình sau có nghi m duy nh t 5x2 + 4x − 1 ≤ 0 sin2 4α = 2 sin α sin 2α 2 cos α + cos 3α + cos 5α Bài 4. Cho đư ng tròn (C) có phương trình (x − 3)2 + (y − 4)2 = 25 và đi m A(−4; 5) Bài 3. Ch ng minh đ ng th c sau A = (a) G i I là tâm đư ng tròn (C). Vi t phương trình đư ng th ng AIO trong đó O là g c t a đ . (b) Tính di n tích tam giác AIO (c) Vi t phương trình ti p tuy n c a đư ng tròn (C) bi t ti p tuy n đi qua đi m A √ 21 Bài 5 Vi t phương trình chính t c c a elip bi t di n tích hình ch nh t cơ s là 40 và tâm sai e = 5 H t

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful