http://www.facebook.

com/DethiNEU

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài 1 Doanh nghiệp B có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đơn vị: triệu đồng) Vốn góp: 50.000 Vay ngắn hạn: 18.000 Phải trả: 26.000 Phải thu: 32.500 TSCĐ (giá trị còn lại): 25.000 Tiền: 9.500 Dự trữ hàng hóa: 27.000 Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau: 1. Tiền bán hàng chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 90.000, khách hàng trả ngay 70% tiền hàng, còn lại trả vào tháng sau. 2. khấu hao TSCĐ 2.000/tháng. 3. Tiền mua hàng hóa từ thị trường trong nước theo giá thanh toán bằng 60% của tiền bán hàng theo giá thanh toán. DN được phép nợ 50% tiền mua hàng sang tháng sau. 4. Lương CBCNV 10.000/tháng, trả theo từng tháng. 5. Tiền thuê văn phòng cộng cả VAT bằng 5.500/tháng, trả chậm 1 tháng. 6. Dự trữ hàng hóa cuối quý 29.000. 7. Lãi suất vay ngắn hạn 1,5%/tháng, lãi trả hàng tháng, gốc trả vào ngày 31/3/N. 8. Doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10% áp dụng cho sản phẩm bán ra, vật tư mua vào và dịch vụ thuê văn phòng. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu, chi phí, VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng. 9. Thuế suất thuế TNDN bằng 25%, thuế này được nộp vào quý sau. 10. Tháng 1/N, khách hàng A thanh toán khoản nợ 15.000 từ việc mua hàng tháng 12/N-1. Tháng 2/N, doanh nghiệp phải trả nợ cho nhà cung cấp B 20.000 do mua vật tư trong tháng 11/N-1. Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N. Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N. Bài 2 Ngày 1/1/N, doanh nghiệp An An có số vốn góp 500 triệu, vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu, vay dài hạn ngân hàng 200 triệu. Doanh nghiệp đầu tư TSCĐ 600 triệu, dự trữ vật tư hàng hóa 200 triệu. Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N như sau: 1. Tiền bán hàng theo giá có VAT mỗi tháng 770 triệu, khách hàng thanh toán ngay 80%, còn lại trả vào tháng sau.

trả chậm một tháng. 3. 4. 7. 40% được thanh toán ngay. Chi phí gián tiếp (không kể khấu hao. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư. khấu hao) bằng 20 triệu. lãi vay. 3. 5. 6. Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 40 triệu. trả ngay. VAT phải nộp được nộp chậm 1 tháng. còn lại vào chi phí gián tiếp. 10. mua ngoài và thuế khác) mỗi tháng 5 triệu. doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: . 5. chi phí. 9. Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 50% tiền mua vật tư. Yêu cầu: Lập Bảng cân đối kế toán đầu và cuối quý 1/N của doanh nghiệp AN AN Lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ quý 1/N của DN AN AN Bài 3 Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT. Chi phí gián tiếp (chưa kể khấu hao. Gốc trả vào cuối năm. 2.100 triệu. Chi phí trực tiếp (không kể vật tư. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 20 triệu. phân bổ 70% vào chi phí trực tiếp. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT bằng 60% so với doanh thu bán hàng. Tiền dịch vụ mua ngoài (chưa có VAT) bằng 25 triệu/tháng. nộp vào quý sau.facebook. còn lại trả vào quý sau. 7. VAT đầu ra và VAT đầu vào được tính ngay khi phát sinh doanh thu. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng. . trả ngay. lần đầu vào tháng 3. thuế khác) là 15 triệu. 8. còn lại trả vào tháng sau. vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. còn lại trả vào quý sau. khấu hao) mỗi tháng 10 triệu. Khấu hao TSCĐ trong quý bằng 10 triệu. nộp trong tháng 2. còn lại vào chi phí gián tiếp. trả ngay. thanh toán ngay. trong đó. Doanh nghiệp phải tính và nộp các loại thuế: . Tiền mua vật tư hàng hóa theo giá chưa có VAT mỗi tháng 400 triệu.com/DethiNEU 2. Dự trữ hàng hóa cuối quý 180 triệu. thanh toán ngay.VAT theo phương pháp khấu trừ.http://www. có tình hình tài chính quý 4/N như sau: (số liệu theo quý) 1. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 1. Thu nhập trước thuế từ hoạt động khác trong quý bằng 20 triệu. thu vào tháng 2. 6. 4. Doanh nghiệp phải trả ngay 50% tiền mua hàng.Thuế TNDN 25%. . trả thành 4 lần bằng nhau trong năm.Thuế khác (được tính vào chi phí) cả quý 5 triệu. Bỏ qua thay đổi hàng tồn kho. Lãi vay dài hạn 15%/năm. 8. thuế suất 10% cho cả hàng hóa bán ra. lãi trả hàng tháng. phân bổ 30% vào chi phí trực tiếp.

000. Bài 4 Công ty Bình Điền có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng) Vốn góp: 68.facebook. Tiền mua vật tư chưa bao gồm VAT mỗi tháng bằng 50% so với doanh thu bán hàng. công ty mua mới 1 dây chuyền với nguyên giá 15. 80% được thanh toán ngay. Yêu cầu: . . Nhà cung cấp yêu cầu doanh nghiệp trả ngay 30% tiền mua vật tư. . VAT được tính và nộp ngay trong quý. 5. được thanh toán ngay. Dự trữ hàng hóa cuối quý bằng 29. thanh toán trước 50%. 9.2%/tháng.900/tháng.1% (so với tổng giá trị giao dịch).Xác định chênh lệch thu. trả ngay.000 Vay ngắn hạn: 20.http://www. Công ty thực hiện trích khấu hao ngay khi giao nhận tài sản.000 Cho biết các thông tin về hoạt động kinh doanh trong quý 1/N: 1. công ty bán toàn bộ số cổ phiếu A với giá 15. nộp ngay trong quý. thanh toán ngay. 6. Công ty phải tính và nộp các khoản thuế sau: - . vật tư mua vào và chi phí khác. thuế khai thác tài nguyên – thuộc chi phí) cả quý bằng 5 triệu. còn lại trả vào tháng sau. quyết toán vào quý sau. tạm nộp trong quý 10 triệu. chi trong quý 4/N.000 Đầu tư tài chính (cổ phiếu A): 12. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo chế độ bằng 1.Xác định sự chênh lệch về tài sản và nguồn vốn ngày 31/12/N so với ngày 1/10/N.000 TSCĐ (giá trị còn lại): 55.com/DethiNEU VAT theo phương pháp khấu trừ. còn lại trả vào tháng sau. 2. Ngày 1/2/N. chi phí giao dịch là 0.Nếu tất cả tiền bán hàng và tiền mua vật tư được thanh toán ngay trong quý thì chênh lệch thu. trả ngay. 7. với mức trích lập là 100/tháng.000 (tài sản này không chịu VAT). Chi phí khác (chưa bao gồm VAT) bằng 600/tháng.Tính tổng số thuế phát sinh. .000/tháng.000.000 Dự trữ hàng hóa: 28. Doanh thu cộng cả VAT từ hoạt động bán hàng bằng 9. Tiền dịch vụ mua ngoài theo giá chưa có VAT là 1. . Lãi suất vay ngắn hạn bằng 1.200/tháng.Thuế khác (thuế môn bài. 11. thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra. 8. Ngày 1/3/N. 3. 10.Thuế TNDN có thuế suất 25%. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng bằng 400. chi trong quý bằng bao nhiêu. . lãi trả hàng tháng. 4. trong đó. phải nộp NS NN quý 4/N.000 Phải trả: 12. phần còn lại trả vào tháng 4.

Lãi vay ngắn hạn 1. Tất cả được thanh toán ngay. còn lại là của mặt hàng chịu VAT. VAT đầu ra và đầu vào được tính ngay trong tháng phát sinh doanh thu. thuế suất 10% áp dụng chung cho sản phẩm bán ra. VAT còn phải nộp được nộp chậm 1 tháng. Doanh nghiệp thanh toán ngay 60% tiền mua hàng. Yêu cầu: lập Bảng cân đối kế toàn ngày đầu và cuối quý 1/N. Lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/N. KH TSCĐ 10 triệu/tháng. công ty thanh lý TSCĐ có giá trị còn lại là 50 triệu với giá bán 70 triệu. thuế này nộp vào cuối năm. . Công ty đầu tư vào TSCĐ 800 triệu và dự trữ hàng hóa 200 triệu. Ngày 1/2/N. hàng hóa cuối quý bằng 100 triệu. 3.http://www. Tiền bán hàng theo giá thanh toán mỗi tháng bằng 935 triệu. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH TSCĐ và lãi vay) là 30 triệu/tháng. 2. thanh toán ngay.facebook. Lãi vay dài hạn 18%/năm. 5. Ngày 31/3/N. Bài 5 Vào ngày cuối năm N-1. trả thành 2 lần bằng nhau trong năm. 4. chi phí vận chuyển.Thuế TTĐB có thuế suất tính cho sản phẩm bán ra bằng 75%. phần còn lại trả sau 1 tháng. 10. 8. Công ty phải tính và nộp các loại thuế: . nộp vào cuối năm. Chi mua vật tư theo giá chưa có thuế bằng 560 triệu. phân bổ vào chi phí trực tiếp và gián tiếp theo tỷ lệ 7:3.Thuế TNDN có thuế suất 25%. bốc xếp bằng 5 triệu. Cho biết các thông tin hoạt động kinh doanh của công ty trong quý 1/N như sau: 1. Dự trữ vật tư. còn lại trả vào tháng sau. lần đầu vào tháng 5.000/cổ phiếu.2% mỗi tháng. vật tư mua vào.com/DethiNEU VAT theo phương pháp khấu trừ. trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. . Yêu cầu: - .VAT tính theo phương pháp khấu trừ. thuế TTĐB đầu vào trên hóa đơn được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu. công ty phát hành thêm 20. Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng. vật tư mua vào. tất cả được thanh toán ngay bằng chuyển khoản. Vốn vay ngắn hạn trả vào ngày cuối cùng của quý 1/N. thuế suất 10% cho cả sản phẩm bán ra. 6.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá bán 15. chi phí. trả hàng tháng. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng được nộp chậm 1 tháng. 11. 7. dịch vụ mua ngoài và chi phí khác. vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu. 9. thanh toán ngay. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư và KH TSCĐ) mỗi tháng 20 triệu. công ty Nonan có vốn góp 800 triệu. vay dài hạn 200 triệu.Thuế TNDN có thuế suất 25%. .

còn lại trả tháng sau. . 7. Bài 6 Doanh nghiệp A có tình hình tài chính ngày 1/1/N như sau (đv: triệu đồng) TSCĐ: 70.2%/tháng. nước. Doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN (thuế suất 25%) 1.000 là tiền bán rượu (chịu thuế TTĐB 45% và VAT 10%). trong đó 20. thanh toán theo từng tháng.000 Vốn góp: 120. Tiền điện.000 Phải thu: 30.Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N . thanh toán lãi vay theo tháng. Lãi suất vay ngắn hạn 1. Thuế TTĐB và VAT tính ngay khi phát sinh doanh thu và chi phí nhưng nộp chậm 1 tháng.http://www. còn lại là tiền bán nông sản (chịu VAT 5%). 6. Các khách hàng đều thanh toán ngay 60% tiền hàng.2. doanh nghiệp chia cổ tức 8.500/tháng (đã bao gồm VAT.000 Cho biết thông tin trong 3 tháng đầu năm như sau (đơn vị: triệu đồng) 1. 10.Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N . Ngày 31/3/N. 2. Doanh nghiệp được phép thanh toán toàn bộ tiền hàng chậm 1 tháng kể từ ngày mua.facebook. 8.000/tháng.000. thuế suất 10%).3/N. 3.Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1. tất cả nguyên vật liệu này đều chịu VAT 10%. 5.000.3/N. theo quyết định của đại hội cổ đông.Nếu ngày 31/3/N. điện thoại là 5. quyết toán vào cuối năm.000 Dự trữ: 32.000.com/DethiNEU - Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N Lập báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm N Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho từng tháng 1. trong đó thuế TTĐB là 5.500.000.000 Phải trả: 12. đồng thời phải trả nợ nhà cung cấp 10. Tiền chi cho một số dịch vụ khác (không chịu VAT) là 1.000 Vay ngắn hạn: 20. nhà cung cấp yêu cầu thanh toán chậm 1 tháng.000 cho các cổ đông ưu đãi. phần còn lại bổ sung vào vốn góp của doanh nghiệp. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 5. Tiền mua nguyên liệu vật liệu theo giá thanh toán mỗi tháng 27. thanh toán ngay. 9.2.000.200/tháng.000 thì các kết quả trên thay đổi như thế nào? . 4. Bỏ qua thay đổi dự trữ. Yêu cầu: . Tiền bán hàng theo giá chưa bao gồm thuế gián thu mỗi tháng 50. doanh nghiệp được khách hàng thanh toán nợ từ năm trước 15. Tiền lương cho công nhân và cán bộ mỗi tháng 10.

Bài 8 . Khách hàng thanh toán ngay 50% tiền hàng. Khấu hao TSCĐ mỗi tháng 15 triệu được phân bổ toàn bộ vào chi phí gián tiếp. Doanh nghiệp đầu tư vào TSCĐ 800 triệu. 6.Tính tổng số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước quý 1/N.Lập báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm N. 9. 3. Chi phí trực tiếp (chưa kể vật tư. 11. Dự trữ vật tư hàng hoá cuối quý 100 triệu. trong đó 385 triệu là tiền bán hàng của mặt hàng thuộc diện chịu thuế TTĐB. thuế TTĐB đầu vào trên hoá đơn mua hàng hoá được khấu trừ mỗi tháng 100 triệu. vay dài hạn 200 triệu. + VAT tính theo phương pháp khấu trừ. Lãi vay dài hạn 15%/năm được trả 2 lần bằng nhau trong năm. Chi phí gián tiếp (chưa kể KH. . khấu hao TSCĐ) mỗi tháng 40 triệu. thuế trong hàng tồn kho. Yêu cầu: . 4. Vốn vay ngắn hạn trả vào quý 2.http://www. . 7. 2. Cho biết các thông tin trong quý 1 năm N như sau: 1. lãi vay và dịch vụ mua ngoài) mỗi tháng 20 triệu. Bỏ qua chênh lệch sản phẩm dở dang. Lần đầu vào tháng 3. .Lập bảng cân đối kế toán ngày 1/1/N và 31/3/N. trả ngay hàng tháng. Mua vật tư có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 726 triệu. phần còn lại thanh toán vào tháng sau. phần còn lại trả vào tháng sau. Doanh nghiệp phải tính và nộp các khoản thuế sau: + Thuế TTĐB có thuế suất 75%. thanh toán ngay. Dịch vụ mua ngoài có VAT 55 triệu/tháng. VAT và thuế TTĐB được tính ngay khi phát sinh hoạt động mua và bán nhưng được nộp chậm 1 tháng + Thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất 28%.com/DethiNEU Bài 7 Vào ngày cuối năm N-1. doanh nghiệp A có số vốn góp 800 triệu. 10. thanh toán ngay. 5. 8. Tiền bán hàng có thuế (theo giá thanh toán) mỗi tháng 1155 triệu. vật tư mua vào và dịch vụ mua ngoài. dự trữ vật tư hàng hoá 200 triệu. Lãi vay ngắn hạn 1%/tháng được trả hàng tháng bắt đầu từ tháng 1. Doanh nghiệp thanh toán ngay 50% tiền mua hàng cho nhà cung cấp. Ngày 1/1/N. vay ngắn hạn ngân hàng 200 triệu. doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh. nộp vào quý sau.Lập bảng ngân quỹ các tháng quý 1 năm N.facebook. thuế suất 10% tính chung cho các hàng hóa bán ra.

8 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = 1.5 Vòng quay hàng tồn kho = 6 Kỳ thu tiền bình quân = 18 ngày Lợi nhuận gộp = 20% doanh thu thuần Giả định: 1năm có 360 ngày. Tổng LN kế toán trước thuế số liệu trên bảng CĐKT ngày 31/12/2010 bằng số Thuế TNDN liệu bình quân trong năm 2010.75 .http://www. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2010 Báo cáo KQKD năm 2010 Tài sản Nguồn vốn Doanh thu thuần về bán hàng Tiền 50 Phải trả NCC 120 Giá vốn hàng bán Phải thu 50 Vay ngắn hạn 260 Lợi nhuận gộp về bán hàng Hàng tồn kho 350 Vay dài hạn 120 Doanh thu hoạt động tài chính Tài sản dài hạn ??? Vốn chủ sở hữu ??? Chi phí tài chính (lãi vay) Tổng tài sản ??? Tổng nguồn vốn 1050 Chi phí bán hàng Yêu cầu: Chi phí quản lý doanh nghiệp .000 Giá vốn hàng bán = ??? Tài sản Tiền mặt = ??? Phải thu = ??? Hàng tồn kho = ??? TSCĐ = ??? Tổng Tài sản =??? Doanh thu thuần = ??? Bài 9 Dưới đây là Báo cáo tài chính tóm tắt của công ty CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND). biết số liệu cuối năm N như sau: Tỷ số Nợ/tổng tài sản = 40% Hệ số thanh toán nhanh = 0.facebook.Điền các thông tin còn thiếu trên 2 báo cáo. Lợi nhuận thuần từ KD .000 Vốn góp ban đầu = ??? LN chưa phân phối = 95. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N Bảng cân đối kế toán 31/12/N Nợ và Vốn chủ sở hữu Phải trả = 25.000 Vay ngắn hạn = ??? Vay dài hạn = 60.000 Tổng Nợ và Vốn chủ sở hữu = 370.Tính các tỷ số tài chính cơ bản năm 2010 của Lợi nhuận khác công ty CP Orion? Giả định 1 năm có 360 ngày. Lợi nhuận sau thuế TNDN ??? 1750 230 123 100 ??? 32 144 -55 ??? ??? 66.com/DethiNEU Tìm các thông tin còn thiếu của công ty Đại Thành.

Tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm bằng 3%. lợi nhuận giữ lại và cổ phiếu thường trong tổng vốn như thế nào? Biết số vốn chủ sở hữu dự kiến bằng 50% tổng vốn huy động.00%. hiệu suất sử dụng tổng TS là 1. Nếu tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro bằng 4.45. Để đạt mức chi phí vốn bình quân bằng 10.2 lần và ROA bằng 40% thì Hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao nhiêu? c. trong khi đó hệ số beta của Gehr là 0.80. Nếu phát hành cổ phiếu thường thì giá bán dự kiến là 15000 VND/cổ phiếu. công ty Vibas dự định huy động vốn bằng cách vay dài hạn ngân hàng. Trong khi đó.facebook.85.http://www. dài hạn của ngân hàng là 10%/năm. a.40 và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng bằng 13.00%. Hãy tính chi phí vốn năm 2009 của công ty Vibas? b. công ty Vibas cần lựa chọn cơ cấu vay ngân hàng. Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường chứng khoán bằng 12. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu thường bằng 500 VND. công ty may TT xác định điều kiện huy động vốn trên thị trường như sau: .4 lần và tỷ trọng VCSH trong tổng vốn 70%. Lãi suất cho vay trung. Áp dụng mô hình DUPONT để tính ROE của DN A biết hệ số doanh lợi doanh thu bằng 30%. Cổ tức dự kiến sẽ chia cuối năm 2009 là 1500 VND/cổ phiếu. giữ lại lợi nhuận và phát hành cổ phiếu mới. tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty Clover bằng bao nhiêu? Bài 12 Hệ số beta của Kamath bằng 1.00% và tỷ lệ sinh lời của tài sản phi rủi ro là 5. cổ phiếu của công ty Clover Dairy có hệ số beta bằng 0.00%. Bài 11 Cổ phiếu của công ty Parr Paper có hệ số beta bằng 1. Mức phần thưởng rủi ro cho các cổ đông khi đồng ý để lại lợi nhuận ước tính bằng 4%. Bài 14 Năm 2010. Hãy tính chênh lệch về lợi nhuận kỳ vọng của Kamath và Gehr? Bài 13 Đầu năm 2009.37%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. để thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh. Tính VCSH của DN có Hệ số Nợ/tổng TS là 30% và Tổng NV bằng 100 tỷ VND b. Một doanh nghiệp có Hiệu suất sử dụng tổng tài sản bằng 1.com/DethiNEU Bài 10 a.

http://www. B (1.5 tỷ VND. . Hãy dựa vào chỉ tiêu NPV và IRR để đưa ra lời khuyên thích hợp cho công ty CP Việt Thắng Bài 17 Năm 2011.com/DethiNEU . dòng tiền ròng cuối mỗi năm tăng thêm 5% so với năm liền trước đó. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm. Chi phí nợ sau thuế.000 VND/cổ phiếu. công ty Z cần sử dụng 20.5%) Bài 16 Ban giám đốc công ty CP Việt Thắng đang cân nhắc lựa chọn một dự án có số vốn đầu tư ban đầu là 60 tỷ VND. 10%).5 triệu VND/tấn và chi phí đặt hàng bằng 10 triệu VND/lần. lãi suất tăng thêm 2%/năm. Hãy sử dụng mô hình EOQ để xác định lượng nguyên liệu tối ưu mỗi lần đặt hàng và điểm đặt hàng mới biết thời gian giao hàng là 5 ngày và số ngày làm việc 1 năm là 240? . lợi nhuận không chia và cổ phiếu thường năm 2010 của công ty may Việt Thắng lần lượt bằng bao nhiêu? b. Cho biết tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn bằng 10%/năm. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. Trong 3 năm đầu thực hiện dự án. Công ty nên chọn phương án đầu tư nào sau đây. công ty có 7. công ty may Việt Thắng xác định cơ cấu vốn tối ưu có tỷ lệ Nợ/tổng vốn bằng 25%. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự kiến bằng 4%/năm.000 VND/cổ phiếu. Xác định các giá trị WACC mà Việt Thắng phải chịu khi huy động thêm vốn? d. .000 VND/cổ phiếu. Biết thuế suất thuế TNDN bằng 25%. Năm 2009. biết quy mô và tỷ lệ sinh lời của các dự án lần lượt bằng: A (4. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1. Điều kiện huy động vốn trên thị trường hiện tại như sau: . chi phí lưu kho bằng 0. Trên 1 tỷ VND.facebook.Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND.5 tỷ VND.000 VND/cổ phiếu. Cổ tức trả cho các cổ đông năm 2009 bằng 1.Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25. 8%) và C (2 tỷ VND. công ty sẽ thu được dòng tiền ròng đều đặn vào cuối mỗi năm bằng 15 tỷ VND. Biết thuế suất thuế TNDN hiện tại bằng 25%. Hãy xác định chi phí vốn năm 2010 của công ty may TT? Bài 15 Năm 2010. Xác định các điểm gãy (BP) trên đồ thị Chi phí vốn cận biên (MCC)? c. Trong 3 năm tiếp theo. a.Lãi suất vay vốn ngân hàng bằng 7%/năm nếu vay đến 1 tỷ VND. lãi suất tăng thêm 2%/năm.5 tỷ VND lợi nhuận sau thuế.Cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức giá 25.000 tấn nguyên liệu. Chi phí phát hành mỗi cổ phiếu mới bình quân 500 VND. 7. Trên 1 tỷ VND. đã chia cổ tức 50%.

000 VND/sản phẩm. sản lượng tiêu thụ của công ty bình quân 200. lãi suất là 0.5%/ngày.000 dvtt. với yêu cầu tất cả khách hàng thanh toán ngay tiền mua hàng.000 VND/sản phẩm. theo ước tính của phòng kinh doanh. Phương sai thu chi ngân quỹ hàng ngày là 520. giá bán tương ứng là 150. chi phí giao dịch cho mỗi lần mua bán chứng khoán là 3 dvtt. Hiện tại.000 sản phẩm/tháng. công ty nên mua (hay bán) chứng khoán với giá trị bằng bao nhiêu (giả sử công ty có đủ điều kiện thực hiện giao dịch)? Bài 19 Công ty Bảo Minh dự định lượng tiền mặt tối thiểu là 7. Tuy nhiên.000 VND và tỷ lệ sinh lời yêu cầu của công ty Hoa Lư bình quân bằng 20%/tháng.000 sản phẩm/tháng với giá bán bằng 160.com/DethiNEU Bài 18 Phòng kế hoạch – tài chính của công ty may Việt Thắng sử dụng mô hình của Merton Miller và Daniel Orr để xác định số dư tiền mặt tối thiểu là 20 tỷ đồng và tối đa là 80 tỷ đồng. Bài 20 Phòng Kinh doanh của công ty cổ phần may mặc Hoa Lư đang cân nhắc việc cho khách hàng mua chịu.facebook.http://www. Biết chi phí biến đổi của 1 sản phẩm bằng 90. Hãy xác định số dư tiền mặt tối ưu của Việt Thắng? Khi số dư tiền mặt của công ty Việt Thắng bằng 92 tỷ đồng. Nếu chấp nhận cho khách hàng trả chậm 1 tháng thì sản lượng có thể tăng lên thành 350.000 dvtt. khi bán chịu sẽ phát sinh chi phí đòi nợ và tài trợ cho ngân quỹ thiếu hụt bằng 2%/tháng và có khoảng 3% hàng bán chịu không thu được tiền. Hãy tính lượng tiền mặt tối ưu của công ty Bảo Minh. Công ty Hoa Lư có nên thay đổi chính sách thanh toán hiện tại không? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful