Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8

GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 2
Lòi mo dâu
Nàm 1973, môt nghiên cuu cua George Elton Mayo (26/12/1880-7/9/1949)
dã dê câp dên vân dê nguoi lao dông không chi hài lòng bàng yêu tô tiên bac – thu
nhâp cua nguoi lao dông hay tiên công phai tra cho nguoi lao dông mà còn có môi
quan hê voi thái dô dóng góp cua ho. Môt khi giá tri lao dông duoc xem là hàng
hóa, duoc dinh giá là tài san doanh nghiêp thì nghiêm nhiên nhân viên tro thành
môt tài san quý, giá tri lao dông duoc xem nhu môt loai tài san vô hình cua công
ty. Su cam kêt dôi voi tô chuc và kêt qua làm viêc cua nhân viên giü vai trò quyêt
dinh then chôt dôi voi su tôn tai, thành công và phát triên doanh nghiêp hiên nay.
Do dó, vân dê nhân su là môt trong nhüng vân dê quan trong hàng dâu và duoc
quan tâm nhiêu nhât.
Các nhà lãnh dao doanh nghiêp hiên lúng túng chua biêt dông viên, khuyên
khích nhân viên nhu thê nào cho phù hop? Truoc tiên, quan lý doanh nghiêp cân hiêu rõ
nhân viên dang thoa mãn voi công viêc hiên tai, o môi khía canh dên muc dô nào dê tu có
có chính sách phù hop nhàm thu hút cung nhu giü chân các nhân viên gioi, dê ho gán bó
voi doanh nghiêp. Thông qua viêc khao sát môt cách phù hop và khoa hoc, ban thân
môi doanh nghiêp dêu có thê phan ánh duoc tuong dôi chính xác muc dô hài lòng cua
nhân viên mình nhu thê nào.
Thông qua su phan hôi cua nhân viên, doanh nghiêp có thây duoc diêm manh,
diêm yêu trong cách quan lý, hoat dông cua mình dê có cách thay dôi, diêu chinh cho
phù hop và hiêu qua hon, kip thoi giai quyêt nhüng khó khàn, dê ra duoc chiên luoc
trong ngán han và dài han nhàm dinh liêu và giai quyêt duoc nhüng vân dê nan giai,
khác phuc kip thoi nhüng tôn dong mà dôi khi chính nhüng nguoi quan lý doanh
nghiêp không nhân ra duoc.
Hon nüa, dôi voi nhüng doanh nghiêp dat duoc tu su hài lòng cao cua nhân
viên, diêu này tao nên môt loi thê rât vüng vàng cho doanh nghiêp, tao dông luc làm
viêc cho nhân viên, kháng dinh duoc tên tuôi, thê manh, kha nàng thoa mãn vê nhüng
nhu câu liên quan dên vân dê nhân su cua doanh nghiêp, tu dó tao ra suc hâp dân, thu
hút manh dên nhüng nguôn nhân luc có chât luong cao bên ngoài, dông thoi phát huy
và thu giü duoc nguôn luc bên trong.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 3
PHAN A: TONG QUAN VE DE TÀI
I. Muc tiêu
- Áp dung kiên thuc dã hoc cua môn Hành vi tô chuc trong viêc tìm hiêu biêt duoc
nhu câu, muc dô hài lòng cua cán bô công nhân viên Ngân hàng thuong mai cô
phân Á Châu (ACB) trong công viêc.
- Xác dinh nhüng yêu tô anh huong dên muc dô hài lòng cua nhân viên.
II. Dôi tuong
- Dôi tuong nghiên cuu mà dê tài huong dên là tât ca các nhân viên dã kí hop dông
làm viêc voi ACB tu 6 tháng tro lên, gioi han dê tài dát ra là chi nghiên cuu muc
dô hài lòng cua nhân viên dôi voi công viêc tai ACB.
III. Pham vi nghiên cúu
- Dê tài duoc tiên hành nghiên cuu sâu rông trong pham vi toàn hê thông ACB.
Phiêu khao sát duoc triên khai o tât ca các khu vuc, vùng miên mà ACB có mang
luoi hoat dông. Do gioi han vê thoi gian và kinh phí thuc hiên nên dê tài chi dung
o muc dô nghiên cuu vân dê dát ra mà không có phân mo rông vân dê.
- Thoi gian thuc hiên dê tài bát dâu tu ngày 6/10/2008. Kê hoach thuc hiên dê tài
chi tiêt cu thê nhu sau:
STT Nôi dung công viêc Ngày
Nguòi
thuc
hiên
Ghi chú
1 Hop chôt danh sách nhóm 6/10/2008 Tât ca B506
2
Hop bàn vê vân dê xây dung dê cuong cho
dê tài nghiên cuu
8/10/2008 Tât ca B506
3 Hop thông nhât bang câu hoi khao sát 10/10/2008 Tât ca B506
4
Hop phân công tránh nhiêm công viêc cu thê
cua tung thành viên
11/10/2008 Tât ca Nhà riêng
5 Tiên hành phát phiêu diêu tra 13/10/2008 Tât ca Nhà riêng
6 Hop báo cáo tiên dô thuc hiên công viêc 17/10/2008 Tât ca Nhà riêng
7
Hop phân công phu trách thuc hiên phân tích
sô liêu
20/10/2008 Tât ca B506
IV. Ý nghia thuc tiên cua dê tài
- Nhàm giúp các câp lãnh dao ngân hàng ACB có các thang do phù hop voi diêu
kiên thuc tê vê muc dô hài lòng cua nhân viên dôi voi công viêc; tao co so trong
viêc xây dung các chính sách luong, thuong, phúc loi áp dung trong toàn hê
thông; nâng cao tính ôn dinh trong viêc quan tri nguôn nhân luc giúp cho viêc
hoach dinh chính sách nhân su phù hop voi tình hình hiên tai cua ACB.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 4
PHAN B: CO SO LÝ THUYET
I. Thuyêt nhu câu cua Maslow
- Abraham Harold Maslow (1908-1970) là nhà tâm lý hoc nguoi Mÿ dã phát triên
lý thuyêt dông co cua con nguoi thuong duoc biêt dên là lý thuyêt câp bâc nhu
câu. Lý thuyêt này dã duoc hiêu biêt phô biên nhât và duoc vân dung vào quan tri
hoc. Dây là thuyêt dat dên dinh cao cua viêc nhân dang nhu câu tu nhiên cua con
nguoi mà hiên nay chua có thuyêt nào thay thê.
- Nhu câu là dòi hoi, mong muôn, nguyên vong cua con nguoi vê vât chât và tinh
thân dê tôn tai và phát triên. Tùy theo trình dô nhân thuc, môi truong sông, nhüng
dác diêm tâm sinh lý, môi nguoi có nhüng nhu câu khác nhau. Nhu câu là yêu tô
thúc dây con nguoi hoat dông. Dù rât cô diên nhung vân không lac hâu so voi
thuc tê xã hôi hiên nay. Maslowcho ràng muôn dông viên con nguoi trong công
viêc thì nhà quan lý cân phai hiêu rõ nhu câu nào cua con nguoi dang cân uu tiên
thoa mãn dê dáp ung nhu câu cho hnhu câu con nguoi gia tàng tu thâp lên cao
theo 5 bâc:
1. Nhu câu co ban (basic needs)
- Nhu câu này còn duoc goi là nhu câu cua co thê (body needs) hoác nhu câu sinh
lý (physiological needs), bao gôm các nhu câu co ban cua con nguoi nhu àn,
uông, ngu, không khí dê tho, tình duc, các nhu câu làm cho con nguoi thoai
mái,…dây là nhüng nhu câu co ban nhât và manh nhât cua con nguoi. Trong hình
kim tu tháp, chúng ta thây nhüng nhu câu này duoc xêp vào bâc thâp nhât: bâc co
ban nhât. Maslow cho ràng, nhüng nhu câu o muc dô cao hon së không xuât hiên
tru khi nhüng nhu câu co ban này duoc thoa mãn và nhüng nhu câu co ban này së
chê ngu, hôi thúc, giuc giã môt nguoi hành dông khi nhu câu co ban này chua dat
duoc. Chúng ta có thê kiêm chung dê dàng diêu này khi co thê không khoe manh,
dói khát hoác bênh tât, lúc ây, các nhu câu khác chi còn là thu yêu.
2. Nhu câu vê an toàn, an ninh (safety, security needs)
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 5
- Khi con nguoi dã duoc dáp ung các nhu câu co ban, tuc các nhu câu này không
còn diêu khiên suy nghi và hành dông cua ho nüa, ho së cân gì tiêp theo? Khi dó
các nhu câu vê an toàn, an ninh së bát dâu duoc kích hoat. Nhu câu an toàn và an
ninh này thê hiên trong ca thê chât lân tinh thân. Con nguoi mong muôn có su
bao vê cho su sông còn cua mình khoi các nguy hiêm.
- Nhu câu này së tro thành dông co hoat dông trong các truong hop khân câp, nguy
khôn dên tính mang nhu chiên tranh, thiên tai, gáp thú dü…. Tre con thuong hay
biêu lô su thiêu cam giác an toàn khi but rut, khóc dòi cha me, mong muôn duoc
vô vê.
v Thông qua viêc nghiên cuu 2 câp bâc nhu câu trên chúng ta có thê thây nhiêu diêu
thú vi:
- Muôn kìm hãm hay chán dung su phát triên cua môt nguoi nào dó, cách co ban
nhât là tân công vào các nhu câu bâc thâp cua ho. Nhiêu nguoi làm viêc chiu
dung các dòi hoi vô lý, các bât công, vì ho so bi mât viêc làm, không có tiên nuôi
ban thân và gia dình, ho muôn duoc yên thân, …
- Muôn môt nguoi phát triên o muc dô cao thì phai dáp ung các nhu câu bâc thâp
cua ho truoc: dông luong tôt, chê dô dãi ngô hop lý, nhà cua ôn dinh… Cháng
phaiông bà chúng ta dã nói: “An cu moi lac nghiêp” hay sao?
3. Nhu câu vê xã hôi (social needs)
- Nhu câu này còn duoc goi là nhu câu mong muôn thuôc vê môt bô phân, môt tô
chuc nào dó (belonging needs) hoác nhu câu vê tình cam, tình thuong (needs of
love). Nhu câu này thê hiên qua quá trình giao tiêp nhu viêc tìm kiêm, kêt ban,
tìm nguoi yêu, lâp gia dình, tham gia môt công dông nào dó, di làm viêc, di choi
picnic, tham gia các câu lac bô, làm viêc nhóm, …
- Nhu câu này là môt dâu vêt cua ban chât sông theo bây dàn cua loài nguoi chúng
ta tu buôi bình minh cua nhân loai. Mác dù, Maslow xêp nhu câu này sau 2 nhu
câu phía trên, nhung ông nhân manh ràng nêu nhu câu này không duoc thoa mãn,
dáp ung, nó có thê gây ra các bênh trâm trong vê tinh thân, thân kinh.
4. Nhu câu vê duoc quý trong (esteem needs)
- Nhu câu này còn duoc goi là nhu câu tu trong (self esteem needs) vì nó thê hiên 2
câp dô: nhu câu duoc nguoi khác quý mên, nê trong thông qua các thành qua cua
ban thân, và nhu câu cam nhân, quý trong chính ban thân, danh tiêng cua mình, có
lòng tu trong, su tu tin vào kha nàng cua ban thân. Su dáp ung và dat duoc nhu
câu này có thê khiên cho môt dua tre hoc tâp tích cuc hon, môt nguoi truong
thành cam thây tu do hon. Chúng ta thuong thây trong công viêc hoác cuôc sông,
khi môt nguoi duoc khích lê, tuong thuong vê thành qua lao dông cua mình, ho
sán sàng làm viêc hàng say hon, hiêu qua hon. Nhu câu này duoc xêp sau nhu câu
“thuôc vê môt tô chuc”, nhu câu xã hôi phía trên. Sau khi dã gia nhâp môt tô
chuc, môt dôi nhóm, chúng ta luôn muôn duoc moi nguoi trong nhóm nê trong,
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 6
quý mên, dông thoi chúng ta cung phân dâu dê cam thây mình có “vi trí” trong
nhóm dó.
5. Nhu câu duoc thê hiên mình (self-actualizing needs)
- Khi nghe vê nhu câu này: “thê hiên mình” chúng ta khoan vôi gán cho nó ý
nghia tiêu cuc. Không phai ngâu nhiên mà nhu câu này duoc xêp dát o muc dô
cao nhât. “Thê hiên mình” không don gian có nghia là nhuôm tóc lòe let, hút
thuôc phì phèo, “xô nho” kháp noi, nói nàng khênh khang, … Maslow mô ta nhu
câu này nhu sau: “self-actualization as a person's need to be and do that
which the person was ~born to do¨” (nhu câu cua môt cá nhân mong muôn
duoc là chính mình, duoc làm nhüng cái mà mình “sinh ra dê làm”). Nói môt
cách don gian hon, dây chính là nhu câu duoc su dung hêt kha nàng, tiêm nàng
cua mình dê tu kháng dinh mình, dê làm viêc, dat các thành qua trong xã hôi.
- Lý thuyêt câp bâc nhu câu cua Maslow dã lý giai nhiêu vân dê liên quan dên nhu
câu con nguoi. Tuy nhiên viêc vân dung lý thuyêt này trong thuc tê còn môt sô
han chê nhât dinh:
Thu nhât, nhu câu con nguoi rât da dang và không phân câp rõ ràng
Thu hai, nhu câu cua con nguoi không gia tàng tu thâp dên cao
Và thu ba, nhu câu con nguoi chiu anh huong boi yêu tô vàn hóa.
- Chính vì vây, khi vân dung lý thuyêt này trong linh vuc quan tri nguôn nhân luc
cân phai chú ý dê tránh sai lâm
- Vân dung hoc thuyêt Masslow vào xây dung bang khao sát, nhóm nghiên cuu
hiêu rõ dôi voi tung dô tuôi khác nhau thì muc dô hài lòng trong công viêc khác
nhau. Su khác biêt này còn thê hiên o vi trí công tác, câp bâc, vùng miên, gioi
tính, trình dô cung nhu tình trang hôn nhân hiên tai cua cõ mâu duoc chon.
II. Lý thuyêt vê hai loai yêu tô cua Herzberg
Lý thuyêt này duoc dê xuât cuôi thâp niên 50. Tác gia dua ra 2 loai yêu tô:
- Loai yêu tô thu nhât liên quan dên tính chât hoác nôi dung công viêc hoác nhüng
khen thuong sau khi hoàn thành duoc goi là các yêu tô dông viên hay làm hài
lòng. Yêu tô này có tác dung thúc dây con nguoi làm viêc hàng hái hon nhu: su
thua nhân, trân trong ý kiên dóng góp, su thu thách trong công viêc, thành tích …
- Loai yêu tô thu 2 liên quan dên môi quan hê giüa cá nhân voi tô chuc, voi bôi
canh làm viêc hoác trong pham vi cua công viêc, duoc goi là các yêu tô không
làm hài lòng, ví du nhu: các chính sách, cách quan lý, diêu kiên phuong tiên, viêc
kiêm tra dánh giá, quan hê cá nhân voi nhau.
Nhân tô thoa mãn Nhân tô không thoa mãn
Dôi vói nhân viên
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 7
Hoàn thành công viêc Quan hê cá nhân không tôt
Chuyên môn duoc nâng lên tâm moi
Có nhiêu dông nghiêp kém, thiêu trách
nhiêm trong tô nhóm
Môt ngày làm viêc hiêu qua (thuong cuôi ngày
së cam thây rât vui nhung hiêu qua)
Phân công không hop lý
Thây duoc nhüng thành qua vât chât dat duoc
(nhà, xuong, ban vë, máy móc…)
Ban chât công viêc không phù hop
Môi quan hê xã hôi, công viêc duoc thát chát. Nhüng khó khàn cua cá nhân, gia dình
- Trong viêc dánh giá muc dô hài lòng cua nhân viên, nhóm nghiên cuu luôn ý thuc
vân dung tôt yêu tô thu nhât voi tinh thân dân chu, thoa thuân, công khai minh
bach moi vân dê. Bên canh dó cung hêt suc chân thành, khéo léo, tê nhi và linh
hoat khi vân dung yêu tô thu hai.
III. Lý thuyêt ERG
- Lý thuyêt ERG cua tác gia Clayton Alderfer.
- Lý thuyêt ERG nhân ra 3 kiêu nhu câu:
Nhu câu tôn tai (Existence needs): Uoc vong khoe manh vê thân xác và tinh
thân.
Nhu câu giao tiêp (Relatedness needs): Uoc vong thoa mãn trong quan hê voi
moi nguoi.
Nhu câu tàng truong (Growth needs): Uoc vong cho tàng truong và phát triên
cá nhân.
- Các nôi dung cua lý thuyêt ERG:
Khi môt nhu câu cao hon không thê duoc thoa mãn (frustration) thì môt nhu
câu o bâc thâp hon sán sàng dê phuc hôi (regression).
Lý thuyêt ERG cho ràng: tai cùng môt thoi diêm có thê có nhiêu nhu câu anh
huong dên su dông viên.
- Lý thuyêt ERG giai thích duoc tai sao các nhân viên tìm kiêm muc luong cao hon
và diêu kiên làm viêc tôt hon ngay ca khi nhüng diêu kiên này là phù hop voi các
tiêu chuân cua thi truong lao dông. Boi vì lúc này các nhân viên không cam thây
thoa mãn voi nhu câu giao tiêp và nhu câu tàng truong.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 8
PHAN C: KHAO SÁT THUC TE MUC DO HÀI LÒNG CUA NHÂN
VIÊN TAI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)
I. Giói thiêu tông quan vê Ngân hàng TMCP Á Châu:
1 Quy mô
Tính dên 30/12/2007 tông sô nhân viên nghiêp vu cua ACB là 4.600 nguoi,
trong dó:
Theo câp quan lý Theo trình dô hoc vân
Cán bô quan lý 571
Nhân viên 4.029
Sau dai hoc 82
Dai hoc 3.929
Cao dáng, Trung câp 431
Phô thông 158
2 Mang luói hoat dông
− 165 chi nhánh và phòng giao dich, bao gôm 98 TP.HCM, 31 miên Bác, 14 miên
Trung, 9 miên Tây, 13 miên Dông ( tính dên 31/08/2008).
− Trung Tâm The voi 7.150 dai lý châp nhân thanh toán the.
− Trung Tâm chuyên tiên nhanh Western Union voi 530 diêm chi tra.
− Công ty truc thuôc: Công ty ACBS, ACBA, ACBL.
− Công ty liên kêt: Công ty Cô phân Dich vu Bao vê Ngân hàng Á Châu
(ACBD); Công ty Cô phân Dia ôc ACB (ACBR).
− Công ty liên doanh: Công ty Cô phân Sài Gòn Kim hoàn ACB- SJC (góp vôn
thành lâp voi SJC).
II. Nôi dung khao sát
1. Thông tin cá nhân cua dôi tuong duoc khao sát
1 Dô tuôi Duoi 25 Tu 25 – 30 Tu 30 – 40
Tu 40 tro
lên
2 Tình trang hôn nhân hiên tai Dôc thân Dã lâp gia dình
3 Gioi tính Nam Nü
4 Trình dô hoc vân Trung câp Cao dáng Dai hoc Sau dai hoc
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 9
5 Thoi gian làm viêc tai ACB Duoi 1 nàm Tu 1-3 nàm Tu 3-5 nàm
Tu 5 nàm
tro lên
6 Chuc vu hiên tai
Nhân viên
/chuyên viên
Truong phòng
/BP
GD/PGD
7 Khu vuc làm viêc
Miên bác &
miên trung
TP. HCM
Miên dông
& DBSCL
8 Muc luong hiên tai cua ban Tu 2-5 triêu Tu 5-10 triêu
Tu 10 triêu
tro lên
2. Tiêu chí khao sát
STT Tiêu chí khao sát
I Tính chât công viêc
1 Muc dô thu thách trong công viêc anh/chi dang dam nhân
2 Muc dô ôn dinh công viêc hiên tai cua anh/chi
3 Dô hop lý trong phân công công viêc tai don vi cua anh/chi
4 Nàng luc và thâm quyên cua anh/chi dê thuc hiên công viêc duoc phân công
II Luong bông và phúc loi
5 Muc luong hiên tai cua anh/chi so voi khôi luong công viêc duoc giao
6 Muc luong hiên tai cua anh/chi so voi mát bàng chung cua ngành ngân hàng
7
Các khoan phúc loi (tiên àn giüa ca, tiên thuong dinh ky, health club, nghi mát hàng
nàm...) nhân viên nhân duoc
III Quan hê noi công so
8 Môi quan hê cua anh/chi voi dông nghiêp trong don vi
9 Su tham khao ý kiên tâp thê và hiêu qua làm viêc nhóm tai don vi cua anh/chi
10 Su tuong tác thông tin, thao luân giüa anh/chi và câp trên
11
Dinh huong và chi dân trong công viêc cua câp trên dôi voi nhân viên trong don vi cua
anh/chi
12 Kÿ nàng quan lý cua câp trên truc tiêp cua anh/chi
IV Co hôi thàng tiên
13 Phuong pháp dánh giá hiêu qua công viêc tai don vi cua anh/chi
14 Su minh bach, công bàng trong chính sách thàng tiên, chuyên dôi công viêc tai ACB
15 Tiêm nàng phát triên và co hôi thàng tiên tai ACB cua anh/chi
V Diêu kiên làm viêc
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 12
16
Dô hüu dung cua hê thông CNTT, thông tin nôi bô dang áp dung tai ACB trong công viêc
cua anh/chi
17 Trang thiêt bi, vàn phòng phâm phuc vu công viêc cua anh/chi
18 Không gian làm viêc cua các anh/chi hiên tai
VI Chê dô dào tao
19
Nôi dung lop dào tao nghiêp vu cung nhu các lop huân luyên kÿ nàng làm viêc dang triên
khai tai ACB
20 Kha nàng dáp ung nhu câu dào tao nhân viên cua Trung tâm dào tao
VII Tông hop múc dô hài lòng
21 Anh/chi có hài lòng vê công viêc hiên tai
22 Anh/chi có hài lòng vê các khoan phúc loi, luong bông, môi quan hê ...
III. Phuong pháp khao sát
- Dê tài thuc hiên trên co so kêt hop thuc nghiêm diêu tra, phong vân, khao sát theo
phuong pháp lây mâu dai diên và tham khao các tài liêu có sán vê lý thuyêt và thuc tiên
trong tât ca các vân dê phân tích, dánh giá. Dinh luong vân dê nghiên cuu, kÿ thuât thu
thâp dü liêu truc tiêp thông qua bang câu hoi dã duoc diêu chinh cho phù hop.
- Phuong pháp lây mâu:
Don vi lây mâu: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Sô câp khao sát: 3 câp bao gôm lãnh dao-quan lý-nhân viên
Ti lê các câp khao sát: 1:2:3
- Kêt qua: Voi 80 bang câu hoi khao sát phát ra chúng tôi thu vê 70 bang. Qua quá trình
sàng loc, chúng tôi loai 10 bang câu hoi không hop lê, còn 60 bang câu hoi dat chât
luong, dat ti lê 75%. Trong dó:
Câp Giám dôc/Phó Giám dôc: 10 mâu
Câp Truong phòng /Bô phân: 20 mâu
Câp Nhân viên/Chuyên viên: 30 mâu
- Phuong pháp phân tích:
Phân tích theo 3 câp khao sát, kêt qua cua môi câp duoc phân tích theo các tiêu chí
khao sát là yêu tô vât chât và tinh thân.
Trong môi yêu tô, nhóm phân tích các biên anh huong dua theo tiêu chí dã nêu.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 13
IV. Kêt qua khao sát
1. Câp Giám dôc/Phó Giám dôc
a. Thông tin cá nhân
STT Câu a b c d
1 Dô tuôi 20 30 40 0
2 Tình trang hôn nhân hiên tai 30 70
3 Gioi tính 50 50
4 Trình dô hoc vân 0 0 60 40
5 Thoi gian làm viêc tai ACB 10 60 30 0
6 Chuc vu hiên tai 0 0 100
7 Khu vuc làm viêc 10 70 20
8 Muc luong hiên tai cua ban 0 50 50
b. Ý kiên khao sát
Câu 1 2 3 4 5
I Tính chât công viêc:
1 Muc dô thu thách trong công viêc 0 0 30 40 30
2 Muc dô ôn dinh công viêc hiên tai 0 0 10 70 20
3 Dô hop lý trong phân công công viêc 10 0 30 60 0
4 Nàng luc và thâm quyên 0 0 20 70 10
II Luong bông và phúc loi:
5 Muc luong hiên tai so voi khôi luong công viêc duoc giao 10 20 10 60 0
6 Muc luong hiên tai so voi mát bàng chung cua ngành 20 10 20 50 0
7 Các khoan phúc loi 0 0 0 90 10
III Quan hê noi công so:
8 Môi quan hê voi dông nghiêp 0 0 0 70 30
9 Su tham khao ý kiên tâp thê và hiêu qua làm viêc nhóm 0 10 10 80 0
10 Su tuong tác thông tin 0 0 60 40 0
11
Dinh huong và chi dân trong công viêc cua câp trên dôi voi
nhân viên
0 0 20 80 0
12 Kÿ nàng quan lý cua câp trên truc tiêp 0 0 20 60 20
IV Co hôi thàng tiên:
13 Phuong pháp dánh giá hiêu qua công viêc 0 0 70 30 0
14
Su minh bach, công bàng trong chính sách thàng tiên, chuyên
dôi công viêc
0 10 40 10 40
15 Tiêm nàng phát triên và co hôi thàng tiên 0 10 30 40 20
V Diêu kiên làm viêc:
16
Dô hüu dung cua hê thông CNTT, thông tin nôi bô trong công
viêc
0 0 40 20 40
17 Trang thiêt bi, vàn phòng phâm phuc vu công viêc 0 10 10 30 50
18 Không gian làm viêc 0 10 20 30 40
VI Chê dô dào tao:
19
Nôi dung lop dào tao nghiêp vu cung nhu các lop huân luyên
kÿ nàng làm viêc dang triên khai
0 0 10 90 0
20
Kha nàng dáp ung nhu câu dào tao nhân viên cua Trung tâm
dào tao
0 0 20 80 0
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 14
2. Câp Truong phòng/Bô phân
a. Thông tin cá nhân
STT Câu a b c d
1 Dô tuôi 17 83 0 0
2 Tình trang hôn nhân hiên tai 28 72
3 Gioi tính 44 56
4 Trình dô hoc vân 0 0 100 0
5 Thoi gian làm viêc tai ACB 11 78 11 0
6 Chuc vu hiên tai 0 100 0
7 Khu vuc làm viêc 11 83 6
8 Muc luong hiên tai cua ban 72 28 0
b. Ý kiên khao sát
Câu 1 2 3 4 5
I Tính chât công viêc:
1 Muc dô thu thách trong công viêc 11 0 44 39 6
2 Muc dô ôn dinh công viêc hiên tai 0 11 28 61 0
3 Dô hop lý trong phân công công viêc 0 28 39 33 0
4 Nàng luc và thâm quyên 0 6 66 22 6
II Luong bông và phúc loi:
5 Muc luong hiên tai so voi khôi luong công viêc duoc giao 6 39 49 6 0
6 Muc luong hiên tai so voi mát bàng chung cua ngành 28 28 38 6 0
7 Các khoan phúc loi 17 33 22 28 0
III Quan hê noi công so:
8 Môi quan hê voi dông nghiêp 0 6 33 50 11
9 Su tham khao ý kiên tâp thê và hiêu qua làm viêc nhóm 6 17 27 33 17
10 Su tuong tác thông tin 6 11 33 44 6
11
Dinh huong và chi dân trong công viêc cua câp trên dôi voi
nhân viên
6 6 49 39 0
12 Kÿ nàng quan lý cua câp trên truc tiêp 6 22 27 39 6
IV Co hôi thàng tiên:
13 Phuong pháp dánh giá hiêu qua công viêc 17 17 55 11 0
14
Su minh bach, công bàng trong chính sách thàng tiên, chuyên
dôi công viêc
17 17 43 17 6
15 Tiêm nàng phát triên và co hôi thàng tiên 11 11 61 17 0
V Diêu kiên làm viêc:
16
Dô hüu dung cua hê thông CNTT, thông tin nôi bô trong công
viêc
0 17 16 56 11
17 Trang thiêt bi, vàn phòng phâm phuc vu công viêc 6 17 16 50 11
18 Không gian làm viêc 0 17 33 44 6
VI Chê dô dào tao:
19
Nôi dung lop dào tao nghiêp vu cung nhu các lop huân luyên
kÿ nàng làm viêc dang triên khai
0 17 33 44 6
20
Kha nàng dáp ung nhu câu dào tao nhân viên cua Trung tâm
dào tao
6 17 38 39 0
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 15
3. Câp Nhân viên/Chuyên viên
a. Thông tin cá nhân
STT Câu a b c d
1 Dô tuôi 66 28 6 0
2 Tình trang hôn nhân hiên tai 88 13
3 Gioi tính 38 63
4 Trình dô hoc vân 3 0 97 0
5 Thoi gian làm viêc tai ACB 81 16 0 3
6 Chuc vu hiên tai 100 0 0
7 Khu vuc làm viêc 0 88 13
8 Muc luong hiên tai cua ban 100 0 0
b. Ý kiên khao sát
Câu 1 2 3 4 5
I Tính chât công viêc:
1 Muc dô thu thách trong công viêc 3 6 28 47 16
2 Muc dô ôn dinh công viêc hiên tai 3 13 38 41 6
3 Dô hop lý trong phân công công viêc 3 16 47 31 3
4 Nàng luc và thâm quyên 3 16 50 28 3
II Luong bông và phúc loi:
5 Muc luong hiên tai so voi khôi luong công viêc duoc giao 13 28 47 13 0
6 Muc luong hiên tai so voi mát bàng chung cua ngành 25 25 47 3 0
7 Các khoan phúc loi 6 41 41 13 0
III Quan hê noi công so:
8 Môi quan hê voi dông nghiêp 0 19 28 44 9
9 Su tham khao ý kiên tâp thê và hiêu qua làm viêc nhóm 6 13 31 41 9
10 Su tuong tác thông tin 6 9 50 25 9
11
Dinh huong và chi dân trong công viêc cua câp trên dôi voi
nhân viên
0 25 38 31 6
12 Kÿ nàng quan lý cua câp trên truc tiêp 3 9 56 25 6
IV Co hôi thàng tiên:
13 Phuong pháp dánh giá hiêu qua công viêc 6 9 69 13 3
14
Su minh bach, công bàng trong chính sách thàng tiên, chuyên
dôi công viêc
9 9 59 16 6
15 Tiêm nàng phát triên và co hôi thàng tiên 6 19 53 22 0
V Diêu kiên làm viêc:
16
Dô hüu dung cua hê thông CNTT, thông tin nôi bô trong công
viêc
3 16 34 44 3
17 Trang thiêt bi, vàn phòng phâm phuc vu công viêc 9 25 25 34 6
18 Không gian làm viêc 9 19 44 22 6
VI Chê dô dào tao:
19
Nôi dung lop dào tao nghiêp vu cung nhu các lop huân luyên
kÿ nàng làm viêc dang triên khai
3 16 38 38 6
20
Kha nàng dáp ung nhu câu dào tao nhân viên cua Trung tâm
dào tao
3 34 22 41 0
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 16
V. Phân tích sô liêu
1. Ý nghia các biên trong viêc phân tích
1.1. Yêu tô vât chât
Các yêu tô vê vât chât bao gôm các yêu tô vê luong bông, phúc loi và diêu kiên làm
viêc.
- Biên “Luong so voi khôi luong công viêc” luong thâp mà viêc nhiêu thì së gây bât
mãn cho nhân viên. Nêu luong cao mà viêc ít thì së gây tâm lý thu dông không có
ý chí câu tiên trong công viêc. Nêu muc luong tuong xung voi công viêc thì
khuyên khích nhân viên say mê công hiên và gán bó lâu dài voi công ty
- Biên “Luong so voi mát bàng các ngân hàng”: thâp quá so voi mát bàng chung thì
dê gây “chay máu chât xám” . Nêu cao hon së làm cho nhân viên cam thây tu hào
vì duoc tra công xung dáng
- Biên “Phúc loi” mà nhân viên nhân duoc tu công ty: các khoan phúc loi nhiêu thì
së tao yêu tô dông viên cho nhân viên cao. Nguoc lai thì yêu tô dông viên nhân
viên së thâp di và dê tao tâm lý so sánh khi trao dôi voi các ban bè bên ngoài
- Biên “Dô hüu dung cua hê thông CNTT, thông tin nôi bô dang áp dung tai ACB”:
Hê thông hiên dai giúp nhân viên tiêp cân nhanh voi nhüng công nghê trên thê
gioi, thông tin nôi bô duoc truyên di nhanh chóng, chính xác và dê dàng. Tao diêu
kiên làm viêc thuân loi hon cho nhân viên. Nêu hê thông lac hâu làm mât thoi gian
và giam hiêu qua công viêc
- Biên “Trang thiêt bi, vàn phòng phâm ”: trang thiêt bi dây du thì tao diêu kiên
thuân loi cho nhân viên trong công viêc. nêu thiêu thì dê gây ách tác trong công
viêc
- Biên “Không gian làm viêc”: không gian rông rãi tao cam giác thoai mái làm viêc.
Nêu chât chôi quá gây cám giác tù túng, dê gây uc chê
1.2. Yêu tô tinh thân
Các yêu tô vê tinh thân bao gôm các yêu tô còn lai.
a. Tính chat công viêc
- Biên “Muc dô thu thách trong công viêc”: công viêc có thách thuc hay không së
anh huong dên tinh thân làm viêc cua nhân viên. Công viêc có dô thách thuc vua
phai së kích thích su sáng tao, say mê tìm tòi phuong cách tôi uu dê giai quyêt
công viêc duoc giao. Nêu muc dô thu thách quá cao së có thê làm nhân viên cam
thây áp luc dân dên mêt moi, không thoai mái, làm giam hiêu suât. Nguoc lai muc
dô thu thách quá thâp dê làm nhân viên thây nhàm chán, không có dông luc dê
sáng tao.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 17
- Biên “On dinh trong công viêc”: công viêc có tính ôn dinh së làm nhân viên cam
thây yên tâm, tâp trung làm viêc, gán bó lâu dài voi công ty và nguoc lai së dê làm
nhân viên dao dông, không phát cho huy nàng luc cao nhât trong công viêc.
- Biên “Dô hop lý trong phân công công viêc”: khi công viêc duoc phân công hop
lý, phú hop kÿ nàng, tính cách, so thích cua cá nhân së làm ho hài lòng, hung thú,
phát huy duoc hêt nàng luc trong công viêc, và bô máy tô chuc së hoat dông hài
hòa, nhip nhàng, không bi chông chéo.
- Biên “Nàng luc và thân quyên nhân viên”: nhân viên có thâm quyên trong linh vuc
phu trách thì ho së cam thây tu tin hon trong làm viêc, trong phát biêu ý kiên, quan
diêm và bôc lô ban thân.
b. Quan hê công so
- Biên “Quan hê dông nghiêp”: nhân viên hài lòng trong môi quan hê voi dông
nghiêp thì su hop tác thuân loi hon, công viêc së dê dàng hon, hiêu qua công viêc
cao hon. Dù nhân viên có nàng luc tôt dên dâu nhung không có su hop tác cua
dông nghiêp thì công viêc cung không thuân loi.
- Biên “Hiêu qua làm viêc nhóm”: làm viêc trong môt tâp thê có su tôn trong ý kiên,
doàn kêt, hô tro nhau tu dó së làm su hài lòng cua nhân viên tàng cao hon.
- Biên “Tuong tác thông tin voi câp trên”: khi có su trao dôi ý kiên voi lãnh dao,
nhân viên së cam thây tu tin trong ý kiên cua mình tu dó góp phân làm tàng hiêu
qua công viêc cua công ty.
- Biên “Chi dân cua câp trên”: loi khuyên, dinh huong cua lãnh dao rât quan trong,
giúp nhân viên nâng cao kiên thuc, kinh nghiêm và giúp công viêc cua môi thành
viên duoc tiên hành theo dúng kê hoach, muc tiêu chung.
- Biên “Kÿ nàng quan lý cua câp trên”: khi nhân viên hài lòng voi kha nàng quan lý
cua câp trên, ho së có tâm lý thoai mái làm viêc, han chê duoc xung dôt tiêu cuc.
c. Co hoi thàng tiên
- Biên “Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV”: khi nhân viên hiêu rõ và dông ý voi
phuong pháp dánh giá hiêu qua công viêc cua công ty ho së có muc tiêu phân dâu
rõ ràng và tích cuc àm viêc dê dat hiêu qua cao nhât.
- Biên “Minh bach, công bàng”: con duong thàng tiên trong công viêc phai thât su
minh bach và công bàng tu dó nhân viên có thê quyêt tâm và cô gáng hêt suc trong
viêc. Yêu tô công bàng là rât quan trong vì giüa nhân viên thuong có su canh
tranh, dô ky trong co hôi thàng tiên.
- Biên “Tiêm nàng thàng tiên”: thàng tiên là yêu tô khích lê tinh thân làm viêc rât
lon dôi voi nhân viên. Nguoi lao dông có thê së chon công viêc có muc luong thâp
hon nhung tiêm nàng phát triên cao hon. Ho có thê xem thàng tiên là thang do su
thành công trong su nghiêp, làm thoa mãn cái tôi cua ban thân.
d. Chê do dào tao
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 18
- Biên “Nôi dung”: ngoài viêc duoc hoc hoi tu thuc tiên làm viêc, su hài lòng cua
nhân viên së duoc nâng cao khi ho có co hôi tiêp thu thêm kiên thuc moi nhât tu
nhüng chuong trình dào tao do chính nhüng chuyên gia trong các linh vuc có liên
quan truyên dat.
- Biên “Muc dô dáp ung nhu câu”: nhu câu hoc hoi, mo mang kiên thuc dê áp dung
vào công viêc là rât lon. Nêu nhân viên cam thây nhu câu hoc hoi cua ho duoc dáp
ung tu phía công ty ho së thây thoai mái hon, tu tin hon trong kha nàng phát triên
tai công ty.
2. Kêt qua phân tích
2.1. Nhân viên/Chuyên Viên
2.1.1 Múc dô hài lòng vê tinh thân
a) Ban chat công viêc
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc dô thu thách 3 6 28 47 16
Múc dô ôn dinh 3 13 38 41 6
Hop lý trong phân công CV 3 16 47 31 3
Thâm quyên 3 16 50 28 3
Tông Diêm 13 50 163 147 28
Giá tri % bình quân 3% 13% 40% 37% 7%
Bán Chât Công Viêc
3%
13%
40%
37%
7%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
b) Quan hê công so
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Quan hê dông nghiêp 0 19 28 44 9
Hiêu qua làm viêc nhóm 6 13 31 41 9
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 19
Tuong tác thông tin vói câp trên 6 9 50 25 9
Chi dân cua câp trên 0 25 38 31 6
Kÿ nàng quan lý cua câp trên 3 9 56 25 6
Tông Diêm 16 75 203 166 41
Giá tri % bình quân 3% 15% 41% 33% 8%
Quan Hê Công Só
3%
15%
41%
33%
8%
Kém
Tm Chp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
c) Co hoi thàng tiên
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV 6 9 69 13 3
Minh bach, công bàng 9 9 59 16 6
Tiêm nàng thàng tiên 6 19 53 22 0
Tông Diêm 22 38 181 50 9
Giá tri % bình quân 7% 13% 60% 17% 3%
Co Hôi Thång Tiên
7%
13%
60%
17%
3%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 20
d) Ðào Tao
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Nôi dung 3 16 38 38 6
Múc dô dáp úng nhu câu 3 34 22 41 0
Tông Diêm 6 50 59 78 6
Giá tri % bình quân 3% 25% 30% 39% 3%
Ðào Tao
3%
25%
30%
39%
3%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
♣ Múc dô hài lòng vê tinh thân
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc dô thu thách 3 6 28 47 16
Múc dô ôn dinh 3 13 38 41 6
Hop lý trong phân công CV 3 16 47 31 3
Thâm quyên 3 16 50 28 3
Quan hê dông nghiêp 0 19 28 44 9
Hiêu qua làm viêc nhóm 6 13 31 41 9
Tuong tác thông tin vói câp trên 6 9 50 25 9
Chi dân cua câp trên 0 25 38 31 6
Kÿ nàng quan lý cua câp trên 3 9 56 25 6
Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV 6 9 69 13 3
Minh bach, công bàng 9 9 59 16 6
Tiêm nàng thàng tiên 6 19 53 22 0
Nôi dung 3 16 38 38 6
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 21
Múc dô dáp úng nhu câu 3 34 22 41 0
Tông diêm 56 213 606 441 84
Giá tri % bình quân 4% 15% 44% 31% 6%
Múc Ðô Hài Lòng Vê Tinh Thân
4%
15%
44%
31%
6%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
- Qua các bang thông kê và các biêu dô trên, ta có thê thây ràng dôi voi câp bâc
nhân viên/chuyên viên, nhüng nguoi có tuôi doi chu yêu tu 30 tro xuông và thâm
niên công tác tai ACB là duoi 1 nàm, su hài lòng vê yêu tô tinh thân trong công
viêc o muc bình thuong, tuc muc trung bình, voi ty lê 44%. Tuy nhiên xét vê tông
thê, có thê nhân dinh cán cân có xu huong nghiêng vê hài lòng hon là bât mãn
(37% dánh giá tôt và rât tôt so voi chi 19% dánh giá kém và tam châp nhân).
- Trong các yêu tô duoc dua ra dê khao sát su hài lòng cua nhân viên ACB vê mát
tinh thân, yêu tô dat duoc su hài lòng cao nhât là ban chât công, dat 44%. Diêu
này là hop lý vì tài chính ngân hàng dang là linh vuc phát triên nóng trong bôi
canh nên kinh tê nuoc ta dang trên dà phát triên và hôi nhâp cùng kinh tê thê gioi.
- Riêng yêu tô dào tao, tuy cung dat duoc su hài lòng o muc 42% nhung su không
hài lòng lai có ty lê cao hon các yêu tô khác, 28%. Ty lê này dát ra cho nhüng
nguoi làm công tác dào tao tai ACB phai nô luc hon nüa dên hoàn thiên các
chuong trình hoc và nâng cao kha nàng dáp ung nhu câu hoc hoi không ngung cua
nhân viên.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 22
2.1.2 Múc dô hài lòng vê vât chât
a) Luong Bong
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc luong so vói khôi luong công
viêc duoc giao 13 28 47 13 0
Múc luong so vói màt bàng chung
cua ngành ngân hàng 25 25 47 3 0
Phúc loi 6 41 41 13 0
Tông Diêm 44 94 134 28 0
Giá tri % bình quân 15% 31% 45% 9% 0%
Luong Bông
15%
31%
45%
9%
0%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
b) Môi truong làm viêc
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Dô hüu dung cua hê thông CNTT 3 16 34 44 3
Trang thiêt bi, vàn phòng phâm 9 25 25 34 6
Không gian làm viêc 9 19 44 22 6
Tông Diêm 22 59 103 100 16
Giá tri % bình quân 7% 20% 35% 33% 5%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 23
Môi Truòng Làm Viêc
7%
20%
35%
33%
5%
Kém
Tm Chp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
v Múc dô hài lòng vê vât chât
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc luong so vói khôi luong công
viêc duoc giao 13 28 47 13 0
Múc luong so vói màt bàng chung
cua ngành ngân hàng 25 25 47 3 0
Phúc loi 6 41 41 13 0
Dô hüu dung cua hê thông CNTT 3 16 34 44 3
Trang thiêt bi, vàn phòng phâm 9 25 25 34 6
Không gian làm viêc 9 19 44 22 6
Tông Diêm 66 229 329 135 9
Giá tri % bình quân 9% 30% 42% 18% 1%
Múc Ðô Hài Lòng Vê Vât Chât
9%
30%
42%
18%
1%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 24
- Tuy su hài lòng vê yêu tô vât chât trong công viêc cung o muc bình thuong, voi ty
lê 42%, nhung xét vê tông thê, cán cân lai lêch vê huong không hài lòng, voi 39%
o muc tam châp nhân và kém.
- Trong nhüng yêu tô dùng dê khao sát su hài lòng vê vât chât cua nhân viên ACB,
luong bông và phúc loi là dat ty lê không hài lòng cao nhât, 46%. Diêu này không
khó lý giai. Trong thi truong lao dông canh tranh gay gát hiên nay, da phân công
ty lon canh tranh nhau truoc hêt vê luong thuong dôi voi nhân viên. Dôi voi
nhüng nhân viên tre, khát vong và dòi hoi thoa mãn vê nhu câu vât chât còn cao,
co hôi “nhay viêc” dê dàng, tâm lý chung cua ho là không hài lòng vê muc luong
hiên tai cua mình. Dê thu hút và giü chân duoc nhân viên gioi, ty lê tuong dôi cao
cua su không hài lòng là môt bài toán mà các nhà quan tri cua ACB cân nhanh
chóng dua ra dáp án hop lý.
Biên
Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc Dô Hài Lòng cua Nhân Viên 5% 10% 47% 30% 8%
Múc Ðô Hài Lòng Vói Công Viêc Hiên Tai Cúa Nhân Viên
5%
10%
47%
30%
8%
Kém
m chp nhn
Bình thng
t
t tt
- Muc dô hài lòng cua nhóm nhân viên chu yêu o muc dô bình thuong, cho thây
chính sách cua ACB giành cho dôi tuong này chua duoc quan tâm dúng muc
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 25
2.2. Câp Truong phòng/Bô phân
2.2.1 Múc dô hài lòng vê tinh thân
a) Ban chat công viêc
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc dô thu thách 11 0 44 39 6
Múc dô ôn dinh 0 11 28 61 0
Hop lý trong phân công CV 0 28 39 33 0
Thâm quyên 0 6 66 22 6
Tông Diêm 12 47 180 159 17
Giá tri % bình quân 3% 11% 44% 38% 4%
b) Quan hê công so
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Quan hê dông nghiêp 0 6 33 50 11
Hiêu qua làm viêc nhóm 6 17 27 33 17
Tuong tác thông tin vói câp trên 6 11 33 44 6
Chi dân cua câp trên 6 6 49 39 0
Kÿ nàng quan lý cua câp trên 6 22 27 39 6
Tông Diêm 24 62 169 205 40
Giá tri % bình quân 5% 12% 34% 41% 8%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 26
c) Co hoi thàng tiên
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV 17 17 55 11 0
Minh bach, công bàng 17 17 43 17 6
Tiêm nàng thàng tiên 11 11 61 17 0
Tông Diêm 45 45 159 45 6
Giá tri % bình quân 15% 15% 53% 15% 2%
d) Ðào Tao
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Nôi dung 0 17 33 44 6
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 27
Múc dô dáp úng nhu câu 6 17 38 39 0
Tông Diêm 6 34 71 83 6
Giá tri % bình quân 3% 17% 36% 42% 3%
v Múc dô hài lòng vê tinh thân
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc dô thu thách 11 0 44 39 6
Múc dô ôn dinh 0 11 28 61 0
Hop lý trong phân công CV 0 28 39 33 0
Thâm quyên 0 6 66 22 6
Quan hê dông nghiêp 0 6 33 50 11
Hiêu qua làm viêc nhóm 6 17 27 33 17
Tuong tác thông tin vói câp trên 6 11 33 44 6
Chi dân cua câp trên 6 6 49 39 0
Kÿ nàng quan lý cua câp trên 6 22 27 39 6
Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV 17 17 55 11 0
Minh bach, công bàng 17 17 43 17 6
Tiêm nàng thàng tiên 11 11 61 17 0
Nôi dung 0 17 33 44 6
Múc dô dáp úng nhu câu 6 17 38 39 0
Tông Diêm 86 186 576 488 64
Giá tri % bình quân 6% 13% 41% 35% 5%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 28
- Tuong tu nhu nhân viên/chuyên viên, các anh/chi Truong phòng chi dánh giá yêu
tô vât chât o muc trung bình nhung cán cân tông thê nghiêng vê hài lòng voi 40%
dánh giá tôt và rât tôt so voi chi 19% dánh giá chua tôt.
- Tuy nhiên xét ty lê cu thê cua 4 yêu tô ban chât công viêc, quan hê noi công so, co
hôi thàng tiên và dào tao, voi chuc vu Truong phòng, ho có nhìn nhân khác voi
nhân viên. Dôi voi Truong phòng, thoi gian công tác cua ho lâu hon nên ho dã
quen viêc, dòi hoi o công viêc cao hon nên dây không là yêu tô hài lòng nhât cua
ho. Quan hê noi công so, voi nhüng môi quan hê dông nghiêp, câp trên câp duoi
lâu nàm gán bó, duoc 49% ý kiên dông tình hài lòng nhât. Khi dã duoc bô nhiêm o
chuc vu Truong phòng, yêu tô thàng tiên dôi voi ho là quan trong và có dên 30% ý
kiên dánh giá chua hài lòng voi yêu tô này tai ACB. Theo chúng tôi, diêu này
duoc lý giai vì dê tu câp quan lý câp trung lên quan lý câp cao, co hôi dã han hep
hon. O ACB, viêc bô nhiêm duoc trai qua quy trình nghiêm ngát, dòi hoi rât nhiêu
diêu kiên tu kÿ nàng chuyên môn, dên kiên thuc và các môi quan hê. Tu 1000 cán
bô Truong phòng co hôi lên chuc vu Giám dôc chi còn tuong duong 50 nguoi.
2.2.2 Múc dô hài lòng vê vât chât
a) Luong bong
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc luong khôi luong công
viêc duoc giao 6 39 49 6 0
Múc luong màt bàng chung
cua ngành ngân hàng 28 28 38 6 0
Phúc loi 17 33 22 28 0
Tông Diêm 51 100 109 40 0
Giá tri % bình quân 17% 33% 36% 13% 0%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 29
b) Môi Truong Làm viêc
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Dô hüu dung cua hê thông CNTT 0 17 16 56 11
Trang thiêt bi, vàn phòng phâm 0 17 33 44 6
Không gian làm viêc 6 17 16 50 11
Tông Diêm 6 51 65 150 28
Giá tri % bình quân 2% 17% 22% 50% 9%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 30
v Múc dô hài lòng vê vât chât
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc luong so vói khôi luong công
viêc duoc giao 6 39 49 6 0
Múc luong so vói màt bàng chung
cua ngành ngân hàng 28 28 38 6 0
Phúc loi 17 33 22 28 0
Dô hüu dung cua hê thông CNTT 0 17 16 56 11
Trang thiêt bi, vàn phòng phâm 0 17 33 44 6
Không gian làm viêc 6 17 16 50 11
Tông Diêm 57 151 174 190 28
Giá tri % bình quân 10% 25% 29% 32% 5%
- Xét vê yêu tô vât chât, cán cân nghiêng hán vê phía hài lòng voi 37%. Khi so sánh
voi câp nhân viên/chuyên viên, nguoi Truong phòng có nhüng uu dãi vê vât chât
và diêu kiên làm viêc hon môt bâc.
- Tuy nhiên, bang sô liêu thông kê cung cho thây môt thuc tê rõ ràng ràng, không
môt ai hoàn tòan hài lòng voi muc luong mình dang nhân khi có dên 17% dánh giá
kém so voi 13% ý kiên dánh giá tôt và 0% ý kiên dánh giá rât tôt. Vây tai sao cán
cân tông thê vân nghiêng vê hài lòng? Tam lý giai ví khi o vi trí Truong phòng,
ngoài luong thuc tra cua ngân hàng, ho còn loi thê nhiêu hon o phân “bông”.
- Nhu vây, dôi voi câp Truong phòng, ho hài lòng tuong dôi vê vât chât và thoai
mái vê tinh thân. Nhà quan tri cân chú ý tìm giai pháp dung hòa, vua cai thiên
luong bông nhung cân dánh manh vào yêu tô tinh thân dê khuyên khích, nâng cao
tu hào vào ban thân cua ho dê có thê khai thác tôt kÿ nàng và kinh nghiêm cua ho
trong công viêc.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 31
Biên
Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc Dô Hài Lòng cua Truong Phòng 3% 15% 60% 18% 4%
Múc Ðô Hài Lòng Vói Công Viêc Hiên Tai Cúa Truóng Phòng
3%
15%
60%
18%
4%
Kém
m chp nhn
Bình thng
t
t tt
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 32
2.3. Câp Giám dôc/P.Giám dôc
2.3.1 Múc dô hài lòng vê tinh thân
a) Ban chat công viêc
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc dô thu thách 0 0 30 40 30
Múc dô ôn dinh 0 0 10 70 20
Hop lý trong phân công CV 10 0 30 60 0
Thâm quyên 0 0 20 70 10
Tông Diêm 10 0 90 240 60
Giá tri % bình quân 3% 0% 23% 60% 15%
Bán Chât Công Viêc
0%
23%
59%
15%
3%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
b) Quan hê công so
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Quan hê dông nghiêp 0 0 0 70 30
Hiêu qua làm viêc nhóm 0 10 10 80 0
Tuong tác thông tin vói câp trên 0 0 60 40 0
Chi dân cua câp trên 0 0 20 80 0
Kÿ nàng quan lý cua câp trên 0 0 20 60 20
Tông Diêm 0 10 110 330 50
Giá tri % bình quân 0% 2% 22% 66% 10%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 33
Quan Hê Công Viêc
0%
2%
22%
66%
10%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
c) Co hoi thàng tiên
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV 0 0 70 30 0
Minh bach, công bàng 0 10 40 10 40
Tiêm nàng thàng tiên 0 10 30 40 20
Tông Diêm 0 20 140 80 60
Giá tri % bình quân 0% 7% 47% 27% 20%
Co Hôi Thång Tiên
0%
7%
46%
27%
20%
Kém
Tm chp nhn
Bình thng
Tt
Rt tt
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 34
d) Ðào tao
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Nôi dung 0 0 10 90 0
Múc dô dáp úng nhu câu 0 0 20 80 0
Tông Diêm 0 0 30 170 0
Giá tri % bình quân 0% 0% 15% 85% 0%
Ðào Tao
0% 0%
15%
85%
0%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
v Múc dô hài lòng vê tinh thân
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc dô thu thách 0 0 30 40 30
Múc dô ôn dinh 0 0 10 70 20
Hop lý trong phân công CV 10 0 30 60 0
Thâm quyên 0 0 20 70 10
Quan hê dông nghiêp 0 0 0 70 30
Hiêu qua làm viêc nhóm 0 10 10 80 0
Tuong tác thông tin vói câp trên 0 0 60 40 0
Chi dân cua câp trên 0 0 20 80 0
Kÿ nàng quan lý cua câp trên 0 0 20 60 20
Phuong pháp dánh giá hiêu qua CV 0 0 70 30 0
Minh bach, công bàng 0 10 40 10 40
Tiêm nàng thàng tiên 0 10 30 40 20
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 35
Nôi dung 0 0 10 90 0
Múc dô dáp úng nhu câu 0 0 20 80 0
Tông Diêm 10 30 370 820 170
Giá tri % bình quân 1% 2% 26% 59% 12%
Múc Ðô Hài Lòng Vê Tinh Thân
1%
2%
26%
59%
12%
Kém
Tm Chp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
- Dôi voi câp lãnh dao câp cao, sô liêu thông kê vê muc dô hài lòng dôi voi yêu tô
tinh thân trong công viêc cho chúng ta con sô rât ân tuong: 59% ý kiên dánh giá
tôt và 12% ý kiên dánh giá rât tôt trong khi chi có 3% ý kiên dánh giá kém và tam
châp nhân. Hâu hêt ý kiên dánh giá các yêu tô dua ra trong bang khao sát dêu dat
ty lê hài lòng rât cao.
- Trong tông thê dó, 3% ý kiên dánh giá kém là diêu mà nhà quan tri ACB cân quan
tâm tìm hiêu nguyên nhân và cai thiên dê tao nên hình anh ACB hoàn hao hon, giü
chân duoc nguôn nhân luc lãnh dao hiên có và thu hút thêm nhân luc câp cao tu
bên ngoài.
2.3.2 Múc dô hài lòng vê vât chât
a) Luong bong
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc luong so vói khôi luong công
viêc duoc giao 10 20 10 60 0
Múc luong so vói màt bàng chung
cua ngành ngân hàng 20 10 20 50 0
Phúc loi 0 0 0 90 10
Tông Diêm 30 30 30 200 10
Giá tri % bình quân 10% 10% 10% 67% 3%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 36
Luong Bông
10%
10%
10%
67%
3%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
b) Môi truong làm viêc
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Dô hüu dung cua hê thông CNTT 0 0 40 20 40
Trang thiêt bi, vàn phòng phâm 0 10 10 30 50
Không gian làm viêc 0 10 20 30 40
Tông Diêm 0 20 70 80 130
Giá tri % bình quân 0% 7% 23% 27% 43%
Môi Truòng Làm Viêc
0%
7%
23%
27%
43%
Kém
Tm Chp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 37
v Múc dô hài lòng vê vât chât
Biên Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc luong so vói khôi luong công
viêc duoc giao 10 20 10 60 0
Múc luong so vói màt bàng chung
cua ngành ngân hàng 20 10 20 50 0
Phúc loi 0 0 0 90 10
Dô hüu dung cua hê thông CNTT 0 0 40 20 40
Trang thiêt bi, vàn phòng phâm 0 10 10 30 50
Không gian làm viêc 0 10 20 30 40
Tông Diêm 30 50 100 280 140
Giá tri % bình quân 5% 8% 17% 47% 23%
Múc Ðô Hài Lòng Vê Vât Chât
5%
8%
17%
47%
23%
Kém
TmChp Nhn
Bình Thng
Tt
Rt Tt
- Tuong tu yêu tô tinh thân, yêu tô vât chât cung dat ty lê hài lòng rât cao: 70% ý
kiên tôt, rât tôt so voi 13% ý kiên kém và tam châp nhân.
- Vân theo quy luât chung, 13% ý kiên roi vào truong hop không hài lòng vê luong.
Su so sánh, tâm lý luôn muôn nhiêu hon luôn hiên diên o môi cá nhân.
- Tuy nhiên, o nguoi lãnh dao câp cao, yêu tô tinh thân rât quan trong. Phuong pháp
tôt nhât kích thích vào các yêu tô này dê khuyên khích và làm nguoi lãnh dao dat
duoc su hài lòng cao nhât voi tô chuc, voi công viêc.
Biên
Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc Dô Hài Lòng cua Nhóm Giám dôc 1% 5% 40% 40% 14%
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 38
Múc Ðô Hài Lòng Vói Công Viêc Cúa Giám Ðôc
1%
5%
40%
40%
14%
Kém
m chp nhn
Bình thng
t
t tt
v Dánh Giá vê múc dô hài lòng cua toàn bô công nhân viên ACB
Biên
Kém
Tam
châp
nhân
Bình
thuòng Tôt Rât tôt
Múc Dô Hài Lòng cua công nhân viên ACB 3% 10% 49% 29% 9%
Múc Ðô Hài Lòng Vói Công Viêc
3%
10%
49%
29%
9%
Kém
m chp nhn
Bình thng
t
t tt
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 39
3. Biên pháp
- Qua cuôc khao sát nho này, muc dô hài lòng cua nguoi lao dông trong công viêc
phân nào di theo quy luât cua các co so lý thuyêt dã duoc nghiên cuu khoa hoc:
muc dô hài lòng di tu viêc thoa mãn các nhu câu tu câp thâp dên câp cao.
- Tu sô liêu khao sát duoc, có thê dê xuât môt sô giai pháp co ban dê làm tàng su
hài lòng trong công viêc cua nguoi lao dông tai ACB nhu sau:
ü Nghiên cuu xây dung chê dô phân công công viêc tuong xung voi nàng luc
nhân viên và hê thông thang luong phú hop.
ü Phô biên rõ các chính sách luong thuong phúc loi dê nhân viên hiêu, giam
duoc phân nào tâm lý so sánh, bât mãn.
ü Phô biên rõ quy trình và chính sách co hôi thàng tiên giúp nhân viên có dinh
huong, muc tiêu cu thê trong tiên trình nghê nghiêp ban thân.
ü Áp dung chính sách dông viên khuyên khích thích hop nhu câu tung dôi tuong
nguoi lao dông.
ü Xây dung môi truong làm viêc vua chuyên nghiêp vua gân gui, thân thiên hon
nüa voi tung nhân viên.
ü Xây dung các yêu tô dông viên, khuyên khích tinh thân làm viêc và hop tác
tích cuc giüa nhân viên voi nhân viên, giüa nhân viên và nhà quan lý.
Chuyên dê: Ðo luong muc do hài lòng cua nhân viên Nhóm 8
GVHD: ThS. Nguyên Vàn Thuy 40
PHAN D: KET LUAN & KIEN NGHI
I. Kêt luân
- Nhìn chung, cán bô công nhân viên Ngân hàng thuong mai cô phân á châu ACB
tuong dôi hài lòng voi công viêc hiên tai. Tuy nhiên, có su khác biêt vê muc dô
hài lòng giüa các câp bâc, chuc vu dam nhiêm, dê nhân thây nhât là o câp dô nhân
viên, ho quan tâm nhiêu dên luong bông và co hôi thàng tiên. Bên canh dó, o vi trí
truong phòng và giám dôc thì yêu tô tinh thân duoc chú trong.
II. Kiên nghi
- Qua cuôc khao sát nho này, muc dô hài lòng cua nguoi lao dông trong công viêc
phân nào di theo quy luât cua các co so lý thuyêt dã duoc nghiên cuu khoa hoc:
muc dô hài lòng di tu viêc thoa mãn các nhu câu tu câp thâp dên câp cao.
- Tu sô liêu khao sát duoc, có thê dê xuât môt sô giai pháp co ban dê làm tàng su
hài lòng trong công viêc cua nguoi lao dông tai ACB nhu sau:
ü Nghiên cuu xây dung chê dô phân công công viêc tuong xung voi nàng luc
nhân viên và hê thông thang luong phú hop.
ü Phô biên rõ các chính sách luong thuong phúc loi dê nhân viên hiêu, giam
duoc phân nào tâm lý so sánh, bât mãn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful