TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Lêi më ®Çu
Lịch sử xã hội loài người đã ghi nhận từ năm 1848, “ Chủ nghĩa xã hội đã
được tất cả các thế lực ở Châu Âu thừa nhận là một thế lực”. Từ khi ra đời nó được
coi là một bóng ma đang ám ảnh bầu trời Châu Âu và giai cấp tư sản thế giới đã
liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó.
Từ sau đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ IX của Đảng ( 4 – 2001), tình hình
thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai
cấp ngày càng quyết liệt hơn. Các thế lực phản động quốc tế tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện chiến lược “ Diễn biến hoà bình”, kết hợp với âm mưu bạo loan lật đổ chế độ
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó chúng coi “ diễn biến hoà bình” trên mặt
trận văn hoá tư tưởng là khâu đột phá.
Phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của kẻ thù nhằm bảo vệ Đảng,
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, thực
hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới vì mục tiêu : “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh” là một trong những vấn đề sống còn đối với sự nghiệp
cách mạng nước ta, là trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Vì vậy, nghiên cứu để làm rõ âm mưu thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến
hoà bình” là một vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Dưới đây là bài tiểu luận của em tìm hiểu về âm mưu, thủ đoạn của chiến lược
diễn biến hoà bình. Rất mong được sự đóng góp của các thầy, cô giáo cùng toàn thể
các bạn sinh viên để bài làm của em thêm hoàn chỉnh. Em xin chân thành cảm ơn!

SV: hoµng v¨n kiªn - MSV: 10a05080n

1

tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do.Khái niệm. chính trị. Kích động các mâu thuẫn trong xã hội. tự do tôn giáo.. khó có thể tiêu diệt chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp quân sự. an ninh. “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ. khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên về chính trị. làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. SV: hoµng v¨n kiªn .. Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NỘI DUNG I. Nội dung chính của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” là kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế. văn hoá. sai sót của Đảng. Khi chủ nghĩa đế quốc nhận ra rằng. tư tưởng. khích lệ lối sống tư sản và từng bước làm phai nhạt mục tiêu. để phá hoại. trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành. dân chủ. lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một bộ phận sinh viên. nhân quyền. từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị. chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. tạo nên sức ép. chúng coi trọng. xã hội. Khái quát chung về chiến lược diễn biến hoà bình a. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới. đã chuyển từ tiến công quân sự chủ yếu sang tiến công bằng diễn “Diễn biến hoà bình” nghĩa là sử dụng biện pháp phi vũ trang là chính. Diễn biến hoà bình là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ những năm cuối thập kỉ 40 đầu thập kỉ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỉ 80 của thế kỉ XX nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. sắc tộc.. thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” chuyển hoá dần chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản mà không cần phát động chiến tranh. làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động.MSV: 10a05080n 2 . Đặc biệt. đối ngoại.

Nichxơn. sang tiến công bằng “ Diễn biến hoà bình” là chủ yếu. từ năm SV: hoµng v¨n kiªn . Mĩ đã từng bước thay đổi chiến lược chuyển tù tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính. Pho. đã coi trọng và thực hiện chiến lược “ Diễn biến hoà bình” để chống lại làn sóng cộng sản. Do phát hiện thấy những sai lầm. Quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Mác San. đã phát triển thành một chiến lược cơ bản. Tổng thống Aixenhao đã tuyên bố “ Mĩ sẽ giành thắng lợi bằng hoà bình” và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đến tháng 12/1957. thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. . hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. hướng họ phụ thuộc vào Mĩ.Sự hình thành và phát triển của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” Chiến lược “ Diễn biến hoà bình” đã ra đời. từ sau thất bại ở Việt Nam. . tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ.Từ những năm 60 đến 80 của thế kỉ XX. ngày càng hoàn thiện để chống các nước cộng sản.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH b.MSV: 10a05080n 3 . các thế lực thù địch từng bước hoàn thiện “ Diễn biến hoà bình” và trở thành chiến lược chủ yếu tấn công chống các nước xã hội chủ nghĩa. . đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “ Diễn biến hoà bình” được bắt nguồn từ nước Mĩ. Chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau. khuyết điểm của Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ. Tháng 3 năm 1947. Tháng 4/1948. cải cách. Đặc biệt. nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như Kennơđi. Từ vị trí là thủ đoạn kết hợp với chiến lược “ ngăn chặn”. cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Tây Âu. chủ nghĩa đế quốc. Giônxơn. chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ sung. lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa.Giai đoạn từ 1945 – 1980.Giai đoạn từ năm 1980 đến nay. phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức.

tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. phải làm xói mòn tư tưởng. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “ Diễn biến hoà bình” để tiến công nhằm làm suy yếu. tự suy yếu. bạo lực vũ trang.Trong điều kiện mới của so sánh lực lượng trên thế giới. Thủ đoạn. kinh tế.. Xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Âm mưu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn theo đuổi khi thực hiện chiến lược “ Diễn biến hoà bình” đó là xoá bỏ toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đảng tiên phong của giai cấp công nhân và làm phai mờ lí tưởng xã hội chủ nghĩa trong nhân dân lao động. dẫn đến sụp đổ.. chiến lược “ Diễn biến hoà bình” được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự nhằm “ chuyển hoá hoà bình” các nước xã hội chủ nghĩa SV: hoµng v¨n kiªn . “ Diễn biến hoà bình” chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “ Diễn biến hoà bình” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. đó chính là những mục tiêu xuyên suốt của chúng. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã không từ bỏ bất kì thủ đoạn chống phá nào như sử sụng bạo lực phi vũ trang. được thực hiện dưới một phương thức. Để thực hiện âm mưu trên. thủ đoạn mới để chống phá. xã hội. Các thế lực thù địch cho rằng. Âm mưu thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.MSV: 10a05080n 4 .TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 1980 đến 1990. phủ định nhận thức của chủ nghĩa Mác – Lênin. chính trị . đạo dức và niềm tin cộng sản của thế hệ trẻ để “Tự diễn biến”. buộc các nước xã hội chủ nghĩa đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào chúng. Âm mưu. tan rã chế dộ xã hội chủ nghĩa ở một số nước còn lại. Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. văn hoá. II.

Vấn đề “ Nhân quyền” và “ Dân chủ” được coi là vũ khí lợi hại. các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “ Diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Từ đầu năm 1950 đến 1975.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH theo tư bản chủ nghĩa.. Âm mưu và thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. chủ nghĩa đế quốc dùng hành động quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. III. chúng đã chuyển sang chiến lược mới như “bao vây cấm vận kinh tế”. Phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược “ Kiềm chế” sang chiến lược “ mở rộng” với 2 nội dung cơ bản : “ Dân chủ hoá về chính trị” và “ Tự do hoá về kinh tế”.xã hội. cụ thể: SV: hoµng v¨n kiªn . từ năm 1975 – 1994 do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. lái nước ta đi theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc. Sau biến động ở Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Mục tiêu nhất quán của chúng trong sử dụng chiến lược “ Diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. tinh vi. thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết. Thủ đoạn tiến hành Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta toàn diện. Lợi dụng thời kì nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế . xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.. “cô lập về ngoại giao” kết hợp với “Diễn biến hoà bình”.MSV: 10a05080n 5 . Đông Âu. Sau khi sử dụng những đòn tấn công bằng quân sự để xâm lược Việt Nam không thành công. Âm mưu Chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “ Diễn biến hoà bình” chống chủ nghĩa xã hội.

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển hoá nền kinh tế thị trường định hưóng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần dần theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. chính sách của Nhà nước ta. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng. mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân ta với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. “ Tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội.Bởi lẽ. viện trợ kinh tế. Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Nền tư tưởng thống nhất và vững vàng đảm bảo quan trọng tạo nên sự đồng thuận xã hội. “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. lí tưởng. làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. mục tiêu. lợi dụng các vấn đề “ Dân chủ”. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. đây là những vấn đề cốt lõi nhất của cách mạng SV: hoµng v¨n kiªn . đầu tư vốn. công kích. từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. song chủ yếu là trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá..MSV: 10a05080n 6 . chống phá Đảng về chính trị. chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị. bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. tư tưởng và tổ chức.. Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “Đa nguyên chính trị. tư tưởng Hồ Chí Minh. từng bước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tập hợp. nuôi dưỡng các tổ chức. từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. đa đảng đối lập”. phản bác vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì lẽ đó nên điều dễ hiểu là âm mưu và thủ đoạn của “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển. “dân tộc”. Lợi dụng sự giúp đỡ. phần tử phản động trong nước và ngoài nước. “nhân quyền”. sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập trung phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin.

Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng. thực hiện xâm nhập.. kiên trì phấn đấu thực hiện trong suốt 80 năm qua. hợp tác quốc tế.. an ninh và đối với lực lượng vũ trang.MSV: 10a05080n 7 . đa nguyên chính trị. đồng thời cũng là cơ sở cấu thành nền tảng tư tưởng chính trị. Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt SV: hoµng v¨n kiªn . các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điểm “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. Thủ đoạn trên lĩnh vực tôn giáo – dân tộc: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người. cổ xuý cho hệ tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng. tôn giáo của một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai. những tồn tại do lịch sử để lại. tự quyết dân tộc. trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện chính sách dân tộc. Đối với quân đội và công an. đa đảng đối lập. Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng. Đi liền với những việc làm đó là sự hô hào. tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. du nhập những sản phẩm văn hoá đồi truỵ.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Việt Nam. từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. lối sống Phương Tây. nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế. các khuynh hướng đối lập. xã hội của đất nước ta. để kích động lối sống tư bản trong thanh niên từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam.

MSV: 10a05080n 8 . SV: hoµng v¨n kiªn . tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt. Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước lớn trên thế giới. chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết. hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. hữu nghị giữa Việt Nam với Lào.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Bài học của sự tan rã của Liên Xô và các nước Đông Âu là một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH KẾT LUẬN Trong thời kì mới. toàn dân. phản cách mạng. mỗi công dân Việt Nam phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin. giữ chính quyền lại càng khó hơn”. tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ là những kim chỉ nan cho toàn Đảng. xương máu để giành được. Nhà nước và nhân dân ta. SV: hoµng v¨n kiªn . Tình thế đó đặt ra cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và với Việt Nam nói riêng những thách thức vô cùng to lớn và đúng như Lê – Nin đã nói “ Giành chính quyền đã khó. chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch đang ngày càng ráo riết thực hiện chiến lược “ Diên biến hoà bình”.MSV: 10a05080n 9 . bảo vệ thành công thành quả cách mạng mà cha ông ta đã hi sinh bao mồ hôi. luôn cảnh giác với những âm mưu. toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà trước hết làm thất bại âm mưu cũng như thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. kết hợp với bạo loạn lật đổ với mục tiêu xoá bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn cầu và xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Tìm hiểu và phòng chống chiến lược “ Diễn biến hoà bình” là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng. thủ đoạn của bọn đế quốc.

com. Giáo trình giáo dục quốc phòng – an ninh 2. www.google.TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.MSV: 10a05080n 10 .vn SV: hoµng v¨n kiªn .

...2 a....................................4 Âm mưu............................................................Sự hình thành và phát triển của chiến lược “ Diễn biến hoà bình”................................................................ Khái quát chung về chiến lược diễn biến hoà bình...4 Thủ đoạn..............2 I.................................................. Âm mưu và thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam...............................................................................................5 KẾT LUẬN..........9 SV: hoµng v¨n kiªn ................................................2 b.........................1 NỘI DUNG........................................................................................................... Âm mưu thủ đoạn của chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch..................4 III....................................MSV: 10a05080n 11 ................................TIỂU LUẬN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH MỤC LỤC Lêi më ®Çu.....................................................................3 II........................................................................................................................................................................Khái niệm..............................................................................................................5 Âm mưu.......................................................................................................................................................................5 Thủ đoạn tiến hành.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful