ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM Trường Phổ Thông Năng Khiếu

ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN THI: TOÁN Lớp 11. Thời gian: 90 phút

(Đề thi chung cho các lớp 11 Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, A, D) Câu 1. a)Tính lim
x→2

x2 − 5x + 6 x 2 + 6 x − 16
4x + 1 ( x − 1) ( x 2 + 2 x )

b) Tính lim ( x + 2 )
x →−∞

Câu 2. Gọi ( C ) là đồ thị của hàm số y =

M ( xM ; −4 )

3x − 1 . Viết phương trình đường thẳng ( d ) tiếp xúc với ( C ) tại x+2

cos x x2 + 2 b) Chứng minh phương trình x 3 − 5 x + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm lớn hơn 1. Câu 4. Cho hình chóp S . ABCD , ( SAB ) ⊥ ( ABC ) . Tam giác ABS đều có tâm I ,
Câu 3. a) Tính đạo hàm của hàm số y = 3 x + 1 −

AC ⊥ BC , AC = BC = a 2 . a) Chứng minh SI ⊥ ( ABC ) và tam giác ASC cân.

b) Chứng minh IS = IA = IB = IC . Tính góc tạo bởi SC và mặt phẳng ( ABC )

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB d) Tính góc tạo bởi ( SAC ) và ( ABC ) Hướng dẫn giải Câu 1. a) Ta có lim
x→2

( x − 2 )( x − 3) = lim x − 3 = 2 − 3 = − 1 x2 − 5x + 6 = lim 2 x + 6 x − 16 x→2 ( x − 2 )( x + 8 ) x→2 x + 8 2 + 8 10
4x + 1 = lim − ( x − 1) ( x 2 + 2 x ) x→−∞

b) Ta có
x →−∞

lim ( x + 2 )

( x + 2 ) ( 4 x + 1) = ( x − 1) x ( x + 2 )
2

1⎞ 1⎞ ⎛ 2 ⎞⎛ ⎛ 2 ⎞⎛ x 2 ⎜1 + ⎟⎜ 4 + ⎟ ⎜1 + ⎟⎜ 4 + ⎟ ( x + 2 )( 4 x + 1) = lim − ⎝ x ⎠⎝ x ⎠ = lim − ⎝ x ⎠⎝ x ⎠ = −2 = lim − x →−∞ x →−∞ x →−∞ x ( x − 1) ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ x 2 ⎜1 − ⎟ ⎜1 − ⎟ ⎝ x⎠ ⎝ x⎠ 3x − 1 Câu 2. y = x+2

Nguyễn Tăng Vũ http://vuptnk.tk

1

Ta có y′ =

3 ( x + 2 ) − ( 3 x − 1)

( x + 2)
7

2

=

7

( x + 2)

2

Ta có M ( xM ; −4 ) ∈ ( C ) ⇒ −4 = Ta có y′ ( −1) =

3 xM − 1 ⇒ xM = −1 xM + 2

Vậy phương trình đường thẳng ( d ) tiếp xúc với ( C ) tại M ( −1; −4 ) là: y = 7 ( x + 1) − 4 hay y = 7 x + 3 Câu 3. a) y = 3 x + 1 −

( −1 + 2 )
cos x x2 + 2

2

= 7.

( − sin x ) ( x 2 + 2 ) − 2 x cos x 3 3 x 2 sin x + 2 x cos x + 2sin x − = + Ta có y′ = 2 2 2 3x + 1 2 3x + 1 ( x2 + 2) ( x2 + 2)
b) Ta có f (1) = −3 và f ( 3) = 13

f ( x ) = x 3 − 5 x + 1 . Ta có f là hàm số liên tục trên

Ta có f (1) . f ( 3) = −39 < 0 , suy ra phương trình f ( x ) = 0 có nghiệm trong khoảng (1;3) Vậy phương trình x 3 − 5 x + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm lớn hơn 1. Bài 4.

Nguyễn Tăng Vũ http://vuptnk.tk

2

S

F I

C

B

E

D

A

a) Vì tam giác SAB đều và I là tâm tam giác đều nên SI ⊥ AB . ⎧( SAB ) ⊥ ( ABC ) ⎪ ⎨ AB = ( SAB ) ∩ ( ABC ) Ta có ⎪ SI ⊥ AB ⎩ ⇒ SI ⊥ ( ABC ) Gọi D là giao điểm của SI và AB thì D là trung điểm AB . Tam giác ABC vuông cân tại C nên AB = AC 2 = 2a Ta có SD =

AB. 3 1 = a 3 và CD = AB = a 2 2

Ta có SD ⊥ ( ABC ) ⇒ SD ⊥ CD , suy ra SC = DC 2 + SD 2 = Tam giác SAC có SA = SC = 2a nên cân tại S b)

(a 3)

2

+ a 2 = 2a

1 AB = DB = DA 2 Vì D là hình chiếu của I trên mặt phẳng ( ABC ) và DA = DB = DC nên ta có IA = IB = IC .
Tam giác ABC vuông cân tại C có D là trung điểm AB nên CD =

Mặt khác I là tâm của tam giác đều SAB nên IA = IB = IS . Vậy IS = IA = IB = IC
3

Nguyễn Tăng Vũ http://vuptnk.tk

Vì CD là hình chiếu của SC trên mặt phẳng ( ABC ) nên góc giữa SC và mặt phẳng ( ABC ) là SCD . Ta có sin SCD =
SD a 3 3 = = ⇒ SCD = 600 SC 2a 2 Vậy góc giữa SC và mặt phẳng ( ABC ) bằng 600 c) Vẽ DF ⊥ SC

( F ∈ SC ) (1) .

⎧ AB ⊥ SD Ta có ⎨ ⇒ AB ⊥ ( SCD ) ⇒ AB ⊥ DF ( 2 ) ⎩ AB ⊥ CD Từ (1) và (2) ta có DF là đoạn vuông góc chung của SC và AB . a 3 Ta có DF = CD.sin FCD = a.sin 600 = 2 a 3 Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB là 2 d) Gọi E là trung điểm AC , ta có SE ⊥ AC (do tam giác SAC cân tại S ) Trong tam giác ABC có DE là đường trung bình nên DE // CB ⇒ DE ⊥ AC . Suy ra góc giữa hai mặt phẳng ( SAC ) và ( ABC ) là góc giữa hai đường thẳng SE và DE . SD a 3 2 3 = = = 6 ⇒ SED = 670 47′ DE a 2 2 2 Vậy góc giữa hai mặt phẳng ( SAC ) và ( ABC ) là 670 47′ Ta có tan SED =

Nguyễn Tăng Vũ http://vuptnk.tk

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful