S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU NG NAM Đ CHÍNH TH C

Bài 1 ( 1 đi m ): a) Th c hi n phép tính:

KỲ THI TUY N SINH L P 10 TRƯ NG THPT CHUYÊN Năm h c 2008-2009 Môn TOÁN Th i gian làm bài 150 phút ( không k th i gian giao đ )

. 5− 3 b) Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c x − x − 2008 .

3 10 + 20 − 3 6 − 12

Bài 2 ( 1,5 đi m ): mx − y = 2 Cho h phương trình:  3x + my = 5 a) Gi i h phương trình khi m = 2 . b) Tìm giá tr c a m đ h phương trình đã cho có nghi m (x; y) th a mãn h th c m2 . x + y = 1− 2 m +3 Bài 3 (1,5 đi m ):
1 a) Cho hàm s y = − x 2 , có đ th là (P). Vi t phương trình đư ng th ng đi qua hai 2 đi m M và N n m trên (P) l n lư t có hoành đ là − 2 và 1.

b) Gi i phương trình: 3x 2 + 3x − 2 x 2 + x = 1 .

Bài 4 ( 2 đi m ): Cho hình thang ABCD (AB // CD), giao đi m hai đư ng chéo là O. Đư ng th ng qua O song song v i AB c t AD và BC l n lư t t i M và N. MO MO + = 1. a) Ch ng minh: CD AB 1 1 2 b) Ch ng minh: + = . AB CD MN c) Bi t S AOB = m 2 ; SCOD = n 2 . Tính SABCD theo m và n (v i S AOB , S COD , SABCD l n lư t là di n tích tam giác AOB, di n tích tam giác COD, di n tích t giác ABCD). Bài 5 ( 3 đi m ): Cho đư ng tròn ( O; R ) và dây cung AB c đ nh không đi qua tâm O; C và D là hai đi m di đ ng trên cung l n AB sao cho AD và BC luôn song song. G i M là giao đi m c a AC và BD. Ch ng minh r ng:
a) T giác AOMB là t giác n i ti p. b) OM ⊥ BC. c) Đư ng th ng d đi qua M và song song v i AD luôn đi qua m t đi m c đ nh.

Bài 6 ( 1 đi m ):

x 2 y2 + ≥ x+ y. y x b) Cho n là s t nhiên l n hơn 1. Ch ng minh r ng n 4 + 4 n là h p s .
a) Cho các s th c dương x; y. Ch ng minh r ng:

======================= H t =======================

H và tên thí sinh: …………………………………… S báo danh: ………………..

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU NG NAM

Đ CHÍNH TH C

KỲ THI TUY N SINH L P 10 TRƯ NG THPT CHUYÊN Năm h c 2008-2009 Môn TOÁN Th i gian làm bài 150 phút ( không k th i gian giao đ ) HƯ NG D N CH M MÔN TOÁN

I. Hư ng d n chung: 1) N u thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà v n đúng thì cho đ đi m t ng ph n như hư ng d n quy đ nh. 2) Vi c chi ti t hóa thang đi m (n u có) so v i thang đi m trong hư ng d n ch m ph i đ m b o không sai l ch v i hư ng d n ch m và đư c th ng nh t trong H i đ ng ch m thi. 3) Đi m toàn bài l y đi m l đ n 0,25. II. Đáp án: Bài N i dung Đi m 0,25 ( 5 − 3 )(3 2 + 2) a) Bi n đ i đư c: 5− 3 0,25 =3 2+2
b) Đi u ki n x ≥ 2008

1 1 1 x − x − 2008 = ( x − 2008 − 2. . x − 2008 + ) + 2008 − 2 4 4 1 2 8031 8031 = ( x − 2008 − ) + ≥ 2 4 4 1 8033 D u “ = “ x y ra khi x − 2008 = ⇔ x = (th a mãn). V y giá tr nh 2 4 8031 8033 . nh t c n tìm là khi x = 4 4  2x − y = 2  a) Khi m = 2 ta có h phương trình  3x + 2 y = 5   2 2 +5 2 x − 2 y = 2 2  x = ⇔ ⇔ 5 3x + 2 y = 5 y = 2x − 2    2 2 +5 x =  5 2 ⇔ (1,5đ) y = 5 2 − 6  5  2m + 5 5m − 6 b) Gi i tìm đư c: x = 2 ;y= 2 m +3 m +3 2 m 2m + 5 5m − 6 m2 Thay vào h th c x + y = 1 − 2 ; ta đư c + = 1− 2 m +3 m2 + 3 m2 + 3 m +3 4 Gi i tìm đư c m = 7 1 a) Tìm đư c M(- 2; - 2); N (1 : − ) 2 Phương trình đư ng th ng có d ng y = ax + b, đư ng th ng đi qua M và N nên − 2a + b = −2   1 a + b = − 2  3 (1,5đ) 1 1 Tìm đư c a = ; b = −1 . V y phương trình đư ng th ng c n tìm là y = x − 1 2 2
b) Bi n đ i phương trình đã cho thành 3( x 2 + x ) − 2 x 2 + x − 1 = 0

1 (1đ)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25 0,25 0,25
0,25

0,25

0,25

Đ t t = x 2 + x ( đi u ki n t ≥ 0 ), ta có phương trình 3t 2 − 2 t − 1 = 0 0,25 1 Gi i tìm đư c t = 1 ho c t = − (lo i) 3 0,25 −1+ 5 2 2 V i t = 1, ta có x + x = 1 ⇔ x + x − 1 = 0 . Gi i ra đư c x = ho c 2 −1− 5 x= . 2
0,25 Hình v
A M B N O

0,25

D

C

4 (2đ)

MO AM MO MD = ; = CD AD AB AD MO MO AM + MD AD + = = = 1 (1) Suy ra CD AB AD AD NO NO b) Tương t câu a) ta có + = 1 (2) CD AB MO + NO MO + NO MN MN (1) và (2) suy ra + = 2 hay + =2 CD AB CD AB 1 1 2 Suy ra + = CD AB MN S AOB OB S AOD OA OB OA S S ; = ; = = ⇒ AOB = AOD S AOD S COD c) S AOD OD S COD OC OD OC

a) Ch ng minh đư c

0,25 0,50

0,25 0,25

⇒ S 2 = m 2 .n 2 ⇒ S AOD = m.n AOD Tương t S BOC = m.n . V y S ABCD = m + n + 2mn = (m + n ) Hình v (ph c v câu a)
A
2 2 2

0,25 0,25 0,25

D O M

I

5 (3đ)

B C

a) Ch ng minh đư c: - hai cung AB và CD b ng nhau - sđ góc AMB b ng sđ cung AB Suy ra đư c hai góc AOB và AMB b ng nhau O và M cùng phía v i AB. Do đó t giác AOMB n i ti p b) Ch ng minh đư c: - O n m trên đư ng trung tr c c a BC (1) - M n m trên đư ng trung tr c c a BC (2) T (1) và (2) suy ra OM là đư ng trung tr c c a BC, suy ra OM ⊥ BC c) T gi thi t suy ra d ⊥ OM

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

G i I là giao đi m c a đư ng th ng d v i đư ng tròn ngo i ti p t giác AOMB, 0,25 suy ra góc OMI b ng 90 0 , do đó OI là đư ng kính c a đư ng tròn này Khi C và D di đ ng th a mãn đ bài thì A, O, B c đ nh, nên đư ng tròn ngo i 0,25 ti p t giác AOMB c đ nh, suy ra I c đ nh. 0,25 V y d luôn đi qua đi m I c đ nh.

6 (1đ)

x 2 y2 (1) + ≥x+y y x (2) ⇔ x 3 + y 3 ≥ xy( x + y) ⇔ ( x + y)( x − y) 2 ≥ 0 (2) luôn đúng v i m i x > 0, y > 0. V y (1) luôn đúng v i m i x > 0, y > 0 b) n là s t nhiên l n hơn 1 nên n có d ng n = 2k ho c n = 2k + 1, v i k là s t nhiên l n hơn 0. - V i n = 2k, ta có n 4 + 4 n = (2k ) 4 + 4 2 k l n hơn 2 và chia h t cho 2. Do đó n 4 + 4 n là h p s . -V i n = 2k+1, tacó n 4 + 4 n = n 4 + 4 2 k .4 = n 4 + (2.4 k ) 2 = (n 2 + 2.4 k ) 2 − (2.n.2 k ) 2 = (n2 + 22k+1 + n.2k+1)(n2 + 22k+1 – n.2k+1) = [( n+2k)2 + 22k ][(n – 2k)2 + 22k ]. M i th a s đ u l n hơn ho c b ng 2. V y n4 + 4n là h p s
a) V i x và y đ u dương, ta có

0,25 0,25

0,25

0,25

======================= H t =======================

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU NG NAM Đ CHÍNH TH C
Bài 1 (1,5 đi m ):
a) Th c hi n phép tính:

KỲ THI TUY N SINH L P 10 TRƯ NG THPT CHUYÊN Năm h c 2008-2009 Môn TOÁN ( Dành cho h c sinh chuyên Tin) Th i gian làm bài 150 phút ( không k th i gian giao đ )

3 10 + 20 − 3 6 − 12 5− 3

.

b) Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c x − x − 2008 .

Bài 2 (2 đi m ):
mx − y = 2 Cho h phương trình:  3x + my = 5 a) Gi i h phương trình khi m = 2 . b) Tìm giá tr c a m đ h phương trình đã cho có nghi m (x; y) th a mãn h th c m2 . x + y = 1− 2 m +3

Bài 3 (2 đi m ):
1 a) Cho hàm s y = − x 2 , có đ th là (P). Vi t phương trình đư ng th ng đi qua hai 2 đi m M và N n m trên (P) l n lư t có hoành đ là − 2 và 1.

b) Gi i phương trình: 3x 2 + 3x − 2 x 2 + x = 1 .

Bài 4 ( 1,5 đi m ):
Cho hình thang ABCD (AB // CD), giao đi m hai đư ng chéo là O. Đư ng th ng qua O song song v i AB c t AD và BC l n lư t t i M và N. a) Ch ng minh: b) Ch ng minh:

MO MO + = 1. CD AB
1 1 2 . + = AB CD MN

Bài 5 ( 3 đi m ):
Cho đư ng tròn ( O; R ) và dây cung AB c đ nh không đi qua tâm O; C và D là hai đi m di đ ng trên cung l n AB sao cho AD và BC luôn song song. G i M là giao đi m c a AC và BD. Ch ng minh r ng: a) T giác AOMB là t giác n i ti p. b) OM ⊥ BC. c) Đư ng th ng d đi qua M và song song v i AD luôn đi qua m t đi m c đ nh.

======================= H t =======================

H và tên thí sinh: …………………………………… S báo danh: ………………..

S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU NG NAM

Đ CHÍNH TH C

KỲ THI TUY N SINH L P 10 TRƯ NG THPT CHUYÊN Năm h c 2008-2009 Môn TOÁN (Dành cho h c sinh chuyên Tin) Th i gian làm bài 150 phút ( không k th i gian giao đ ) HƯ NG D N CH M MÔN TOÁN

I. Hư ng d n chung: 1) N u thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà v n đúng thì cho đ đi m t ng ph n như hư ng d n quy đ nh. 2) Vi c chi ti t hóa thang đi m (n u có) so v i thang đi m trong hư ng d n ch m ph i đ m b o không sai l ch v i hư ng d n ch m và đư c th ng nh t trong H i đ ng ch m thi. 3) Đi m toàn bài l y đi m l đ n 0,25. II. Đáp án: Bài N i dung Đi m 0,50 ( 5 − 3 )(3 2 + 2) a) Bi n đ i đư c: 5− 3 0,25 =3 2+2
b) Đi u ki n x ≥ 2008

1 (1,5đ)

1 1 1 x − x − 2008 = ( x − 2008 − 2. . x − 2008 + ) + 2008 − 2 4 4 1 8031 8031 = ( x − 2008 − ) 2 + ≥ 2 4 4 1 8033 (th a mãn). V y giá tr nh D u “ = “ x y ra khi x − 2008 = ⇔ x = 2 4 8031 8033 . khi x = nh t c n tìm là 4 4  2x − y = 2  a) Khi m = 2 ta có h phương trình  3x + 2 y = 5 

0,50

0,25

0,25

2 x − 2 y = 2 2  ⇔ 3x + 2 y = 5   2 2 +5 x = ⇔ 5 y = 2x − 2   2 x =  ⇔ y = 5   2 +5 5 2 −6 5

0,25

2 (2đ)

0,25

0,25

2m + 5 5m − 6 ;y= 2 2 m +3 m +3 2 m 2m + 5 5m − 6 m2 + 2 Thay vào h th c x + y = 1 − 2 ; ta đư c = 1− 2 m +3 m2 + 3 m + 3 m +3 4 Gi i tìm đư c m = 7 1 a) Tìm đư c M(- 2; - 2); N (1 : − ) 2 Phương trình đư ng th ng có d ng y = ax + b, đư ng th ng đi qua M và N nên
b) Gi i tìm đư c: x =

0,50 0,25 0,25 0,25

3 (2đ)

− 2a + b = −2   1 a + b = − 2  1 Tìm đư c a = ; b = −1 . 2
V y phương trình đư ng th ng c n tìm là y =
1 x −1 2

0,25 0,25 0,25 0,25

b) Bi n đ i phương trình đã cho thành 3( x 2 + x ) − 2 x 2 + x − 1 = 0

0,25 Đ t t = x 2 + x ( đi u ki n t ≥ 0 ), ta có phương trình 3t 2 − 2 t − 1 = 0 1 0,25 Gi i tìm đư c t = 1 ho c t = − (lo i) 3 −1+ 5 V i t = 1, ta có x 2 + x = 1 ⇔ x 2 + x − 1 = 0 . Gi i ra đư c x = ho c 2 −1− 5 0,25 x= . 2 Hình v
A M B N O

0,25

D

C

MO AM MO MD = ; = CD AD AB AD 4 MO MO AM + MD AD + = = = 1 (1) (1,5đ) Suy ra CD AB AD AD NO NO b) Tương t câu a) ta có + = 1 (2) CD AB MO + NO MO + NO MN MN = 2 hay + =2 (1) và (2) suy ra + CD AB CD AB 1 1 2 + = Suy ra CD AB MN Hình v (ph c v câu a)
a) Ch ng minh đư c
A

0,25 0,50

0,25 0,25 0,25

D O M

I

5 (3đ)

B C

a) Ch ng minh đư c: - hai cung AB và CD b ng nhau - sđ góc AMB b ng sđ cung AB Suy ra đư c hai góc AOB và AMB b ng nhau O và M cùng phía v i AB. Do đó t giác AOMB n i ti p b) Ch ng minh đư c: - O n m trên đư ng trung tr c c a BC (1)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

- M n m trên đư ng trung tr c c a BC (2) T (1) và (2) suy ra OM là đư ng trung tr c c a BC, suy ra OM ⊥ BC c) T gi thi t suy ra d ⊥ OM G i I là giao đi m c a đư ng th ng d v i đư ng tròn ngo i ti p t giác AOMB, suy ra góc OMI b ng 90 0 , do đó OI là đư ng kính c a đư ng tròn này. Khi C và D di đ ng th a mãn đ bài thì A, O, B c đ nh, nên đư ng tròn ngo i ti p t giác AOMB c đ nh, suy ra I c đ nh. V y d luôn đi qua đi m I c đ nh.

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

======================= H t =======================

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful