Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh Đề chính thức

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (2008 – 2009) MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (3 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình: a) 5 x 2 − x − 6 = 0 b)
2 x 2 − 2 3.x = 0

c) x 4 − 3 x 2 − 54 = 0 d) ⎨
⎧3x + 7 y = 7 ⎩2 x + 5 y = −5

Bài 2. (2 điểm) Cho phương trình: x 2 + 2mx − 2m 2 = 0 ( x là ẩn số) a) Chứng minh rằng phương trình luôn có ngiệm với mọi giá trị của m b) Tính tổng và tích của hai nghiệm theo m c) Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để x1 + x2 = x1.x2 Bài 3. Cho hàm số y =
− x2 2

( P)

a) Vẽ đồ thị ( P ) của hàm số trên. b) Tìm các điểm thuộc đồ thị ( P ) có tung độ bằng – 5 Bài 4. Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và có 3 đường cao là AD, BE , CF cắt nhau tại H . a) Chứng minh rằng các tứ giác BCEF , AEHF là các tứ giác nội tiếp. b) Chứng minh EH .EB = EA.EC . c) Chứng minh rằng H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF d) Cho AD = 5, BD = 3, CD = 4 . Tính diện tích tam giác BHC . Hướng dẫn giải Câu 1. a) 5 x 2 − x − 6 = 0
Δ = ( −1) + 4.5.6 = 121 > 0 ⇒ Δ = 11
2

1 + 11 6 ⎡ ⎢ x1 = 2.5 = 5 Phương trình có hai nghiệm ⎢ ⎢ x = 1 − 11 = −1 ⎢ 2 2.5 ⎣

Nguyễn Tăng Vũ – Trung tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Quang Minh http://trungtamquangminh.tk

1

Vậy S = ⎨−1; ⎬ ( Chú ý: Còn các cách làm khác) b) Ta có
2 x 2 − 2 3x = 0 ⇔x

⎧ ⎩

6⎫ 5⎭

(

2x − 2 3 = 0

)

⎡x = 0 ⎡x = 0 ⇔⎢ ⇔⎢ ⎢x = 2 3 = 6 ⎣ 2x − 2 3 = 0 ⎢ 2 ⎣

Vậy S = 0; 6

{

}

c) x 4 − 3 x 2 − 54 = 0 Đặt t = x 2 ( t ≥ 0 ) . Phương trình trở thành:
t 2 − 3t − 54 = 0 ⇔ t 2 − 9t + 6t − 54 = 0 ⇔ t (t − 9) + 6 (t − 9) = 0 ⇔ ( t − 9 )( t + 6 ) = 0 ⎡t = 9 ( n ) ⇔⎢ ⎢t = −6 ( l ) ⎣

Với t = 9 ta có x 2 = 9 ⇔ ⎢

⎡ x = −3 ⎣x = 3

Vậy phương trình có hai nghiệm và S = {−3;3} d) Ta có:
⎧3x + 7 x = 7 ⎧6 x + 14 y = 14 ⇔⎨ ⎨ ⎩2 x + 5 y = −5 ⎩6 x + 15 y = −15 ⎧ y = −29 ⎧ y = −29 ⎪ ⇔⎨ −5 − 5 y ⇔ ⎨ ⎩ x = 70 ⎪x = 2 ⎩

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm ( x; y ) là ( 70; −29 ) Bài 2. x 2 + 2mx − 2m2 = 0 a) Ta có Δ′ = m 2 + 2m 2 = 3m 2 ≥ 0 ∀m ∈ Suy ra phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị m ∈
−2m ⎧ ⎪ S = x1 + x2 = 1 = −2m ⎪ b) Phương trình có hai nghiệm x1 , x2 . Theo định lý Viet ta có: ⎨ 2 ⎪ P = x x = −2m = −2m 2 1 2 ⎪ ⎩ 1

Nguyễn Tăng Vũ – Trung tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Quang Minh http://trungtamquangminh.tk

2

c) Ta có:
x1 + x2 = x1 x2
⇔ −2m = −2m 2 ⇔ 2m 2 − 2m = 0 ⇔ 2m ( m − 1) = 0 ⎡m = 0 ⇔⎢ ⎣m = 1

Vậy các giá trị m cần tìm là 0 và – 1 Bài 3. a) Bảng giá trị
x y

−2
−2

−1 1 − 2
8

0 0

1 1 − 2

2
−2

Đồ thị hàm số

6

y

4

2

-15

-10

-5

5

10

15

x
-2

-4

-6

-8

-10

b) Gọi điểm thuộc đồ thị hàm số và có tung độ bằng −5 là M ( m; −5 ) Ta có M ( m; −5 ) ∈ ( P ) suy ra −5 =
⎡ m = − 10 −m2 ⇔ m 2 = 10 ⇔ ⎢ 2 ⎢ m = 10 ⎣

Vậy có hai điểm thuộc đồ thị ( P ) có tung độ bằng – 5 là M 1 − 10; −5 và M 2 Nguyễn Tăng Vũ – Trung tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Quang Minh http://trungtamquangminh.tk

(

)

(

10; −5

)
3

Bài 4.
A

a) Chứng minh các tứ giác BCEF , AEHF nội tiếp Xét tứ giác BCEF có
E

F

+ BEF = 900 (do BE là đường cao của ΔABC ) + BFC = 900 ( do CF là đường cao của ΔABC ) Suy ra BEC = BFC = 900 . Suy ra tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp (Hai đỉnh kề cùng nhìn một cạnh dưới một góc vuông)
C

H

B

D

Xét tứ giác AEHF có AEH = 900 , AFH = 900 Suy ra AEH + AFH = 900 + 900 = 1800 . Do đó tứ

giác AEHF nội tiếp (hai góc đối bù nhau) b) Chứng minh EH .EB = EA.EC Xét tam giác AEH và tam giác BEC có: + AEH = BEC ( = 900 ) + HAE = CBE (cùng phụ với ACB ) Suy ra:
ΔAEH ∪∩ ΔBEC ( g .g ) ⇒ AE EH = ⇒ AE.CE = EH .EB BE EC

c) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp của ΔDEF Xét tứ giác AFDC có AFC = ADC = 900 nên AFDC là tứ giác nội tiếp (hai đỉnh kề cùng nhìn một cạnh dưới một góc vuông) Suy ra DFC = DAC (1) Hơn nữa, tứ giác AEHF nội tiếp (cmt) nên DAC = CFE (2) Từ (1) và (2), suy ra DFC = CFE , suy ra DC là phân giác của góc DFE . Chứng minh tương tự ta cũng có EB là phân giác của góc DEF . Xét tam giác DEF có DC , EB là hai phân giác trong và chúng cắt nhau tại H nên H là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác DEF . d) Tính diện tích tam giác BHC Xét tam giác DHB và tam giác DCA có:
4

Nguyễn Tăng Vũ – Trung tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Quang Minh http://trungtamquangminh.tk

+ HDB = CDA ( = 900 ) + DBH = DAC (cùng phụ với ACB ) Suy ra:
ΔDHB ∪∩ ΔDCA ( g .g ) ⇒ DH DB = DC DA

DB.DC 3.4 12 = = DA 5 5 Và do tam giác ABC nhọn nên D nằm giữa B, C , suy ra BC = DB + DC = 3 + 4 = 7 ⇒ DH .DA = DB.DC ⇒ DH =

Vậy S BHC = .BC.HD = .7.

1 2

1 2

12 42 = ( dvdt ) 5 5

Hết

Nguyễn Tăng Vũ – Trung tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Quang Minh http://trungtamquangminh.tk

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful