A-LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI HIEÄN ÑAÏI TÖØ 1945 ÑEÁN NAY

CHÖÔNG I: LIEÂN XOÂ VAØ CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU
SAU THEÁ CHIEÁN HAI
Tuần 1
Tiết 1
Baøi 1: Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu töø naêm 1945
ñeán giöõa nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX
I. Muïc tieâu
1. Veà kieán thöùc
Giuùp HS naém ñöôïc:
- Nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa nhaân daân Lieân Xoâ trong coâng cuoäc
haøn gaén caùc veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc neàn kinh teá vaø
sau ñoù tieáp tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát, kó thuaät cuûa CNXH.
- Nhöõng thaéng lôïi coù yù nghóa lòch söû cuûa nhaân daân caùc nöôùc
Ñoâng AÂu sau naêm 1945: giaønh thaéng lôïi trong cuoäc caùch maïng
giaûi phoùng daân toäc, thieát laäp cheá ñoä daân chuû nhaân daân vaø
tieán haønh coâng cuoäc xaây döïng CNXH.
- Söï hình thaønh heä thoáng XHCN theá giôùi.
2. Veà tö töôûng
- Khaúng ñònh nhöõng thaønh töïu to lôùn coù yù nghóa lòch söûcuûa
coâng cuoäc xaây döïng CNXHôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu.
ÔÛ caùc nöôùc naøy ñaõ coù nhöõng thay ñoåi caên baûn vaø saâu saéc.
Ñoù laø nhöõng söï thaät lòch söû.
- Maëc duø ngaøy nay tình hình ñaõ thay ñoåi vaø khoâng traùnh khoûi coù
luùc bò giaùn ñoaïn taïm thôøi, moái quan heä höõu nghò truyeàn thoáng
giöõa nöôùc ta vaø Lieân Bang Nga, caùc nöôùc coäng hoøa thuoäc Lieân
Xoâ tröôùc ñaây, cuõng nhö vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaãn ñöôïc duy
trì vaø gaàn ñaây ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån môùi. Caàn traân
troïng moái quan heä truyeàn thoáng quyù baùu ñoù, nhaèm taêng
cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vaø ñaåy maïnh söï hôïp taùc phaùt
trieån, tieát thöïc phuïc vuï coâng cuoäc coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi
hoùa cuûa ñaát nöôùc ta.
3. Veà kó naêng
- Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích vaø nhaän ñònh caùc söï kieän,
caùc vaán ñeà lòch söû.
II. Thieát bò
- Baûn ñoà Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (hoaëc chaâu AÂu)
- Moät soá tranh aûnh tieâu bieåu veà Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu
trong giai ñoaïn töø sau naêm 1945 ñeán naêm 1970
- Đèn chiếu
- Hs sưu tầm tranh ảnh ,những mẫu chuyện về công cuộc xây dựng CNXH ở LX.
III. Tieán trình thöïc hieän
1. Oån ñònh
2. Kieåm tra baøi cuõ
3. Baøi môùi
a. Giôùi thieäu baøi môùi
- GV caàn chæ roõ ñaây laø baøi môû ñaàu cuûa chöông trình lòch söû lôùp
9, HS seõ hoïc lòch söû theá giôùitöø sau naêm 1945 ñeán heát theá kæ
XX – naêm 2000
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 1
- GV coù theå nhaéc laïi: tröôùc ñoù caùc em ñaõ hoïc ôû lôùp 8 giai ñoaïn
ñaàu cuûa lòch söû theá giôùi hieän ñaïi, töø cuoäc caùch maïng thaùng
10 Nga naêm 1917 ñeán naêm 1945 – khi keát thuùc cuoäc CTTG II.
- GV coù theå ñöa ra 1 böùc tranh moâ taû caûnh laøng maïc, thaønh
phoá… cuûa LX bò taøn phaù sau CT vaø 1 böùc tranh moâ taû nhöõng
nhaø maùy, taøu vuõ truï..cuûa LX trong nhöõng naêm 60-70 vaø neâu
caâu hoûi : nguyeân nhaân cuûa nhöõng thay ñoåi treân laø do ñaâu? Coù
theå goïi HS traû lôøi caâu hoûi ñoù. Sau ñoù GV daãn daét vaø o baøi
môùi ¬ nguyeân nhaân cuûa söï thay ñoåi ñoù laø do nhöõng thaønh töïu
trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû LX . Ñeå hieåu roõ hoaøn caûnh ,
noäi dung, keát quûa coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá vaø xaây döïng
CNXH dieãn ra nhö theá naøo, ñoù chính laø noäi dung baøi hoïc hoâm
nay.
b. Daïy & hoïc baøi môùi
I/. LIEÂN XOÂ:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV- HS Baøi ghi
HOAÏT ÑOÄNG 1:( CAÙ NHAÂN/ CAÛ
LÔÙP)
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
HS naém ñöôïc hoaøn caûnh LX khi
tieán haønh khoâi phuïc kinh teá sau
CTTG II.
* Toå chöùc thöïc hieän:
- GV duøng ñeøn chieáu caùc soá
lieäu veà söï thieät haïi cuûa LX trong
SGK/3 leân baûng.
? Em coù nhaän xeùt gì veà söï thieät
haïi cuaû LX trong CTTG/II?
-HS traû lôøi- GV nhaän xeùt, boå
sung vaø nhaán maïnh: ñaây laø söï
thieät haïi raát to lôùn veà ngöôøi
vaø cuûa cuûa LX , ñaát nöôùc gaëp
nhieàu khoù khaên töôûng chöøng
khoâng theå vöôït noåi.
-GV coù theå so saùnh nhöõng thieät
haïi cuûa LX so vôùi caùc nöôùc
ñoàng minh ñeå thaáy roõ hôn söï
thieät haïi cuûa LX laø to lôùn coøn
caùc nöôùc ñoàng minh laø khoâng
ñaùng keå.
- GV nhaán maïnh cho HS thaáy
nhieäm vuï to lôùn cuûa LX laø khoâi
phuïc kinh teá.
HOAÏT ÑOÄNG 2 : ( CAÙ NHAÂN
NHOÙM)
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït :
- HS naém ñöôïc keát quûa coâng
cuoäc khoâi phuïc kinh teá ôû LX.
* Toå chöùc thöïc hieän:
- GV phaân tích söï quyeát taâm cuûa
1/. Coâng cuoäc khoâi phuïc
kinh teá sau chieán tranh theá
giôùi II ( 1945- 1950):
- Lieân xoâ chòu toån thaát naëng
neà sau CTTG/II
¬ ÑAÛNG – nhaø nöôùc Lieân xoâ
ñeà ra keá hoaïch khoâi phuïc kinh
teá.
- Thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn
IV ( 1946-1950):
* Keát quûa:
- Coâng nghieäp: 1950¬ SXCN taêng
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 2
Ñ- NN/ LX trong vieäc ñeà ra vaø
thöïc hieän keá hoaïch khoâi phuïc
kinh teá. Quyeát taâm naøy ñöôïc söï
uûng hoä cuûa nhaân daân neân ñaõ
hoaøn thaønh keá hoaïch 5 naêm
tröôùc thôøi haïn 4 naêm 3 thaùng .
* THAÛO LUAÄN : veà thaønh töïu
khoâi phuïc KT
Döïa vaøo soá lieäu SGK vaø neâu
caâu hoûi:
? Em coù nhaän xeùt gì veà toác ñoä
taêng tröôûng kinh teá cuûa LX trong
thôøi kyø khoâi phuïc kinh teá,
nguyeân nhaân cuûa söï phaùt trieån
ñoù?
- HS traû lôøi:
( + Toác ñoä khoâi phuïc KT thôøi kyø
naøy taêng nhanh choùng.
+ Coù ñöôïc keát quûa naøy laø do:
söï thoáng nhaát veà tö töôûng,
chính trò cuûa xaõ hoâi LX, tinh
thaàn töï löïc, töï cöôøng, chòu ñöïng
gian khoå, lao ñoäng caàn cuø,queân
mình cuûa nhaân daân LX.
HOAÏT ÑOÄNG 1:( NHOÙM)
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït :
hieåu ñöôïc hoaøn caûnh LX xaây
döïng CNXH .
* Toå chöùc thöïc hieän:
-GV giaûi thích khaùi nieäm:” Theá
naøo laø xaây döïng cô sôû vaät
chaát kyõ thuaät cuûa CNXH”.-->
Ñoù laø neàn saûn xuaát ñaïi cô khí
vôùi coâng noâng nghieäp hieän ñaïi,
khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán.
- GV noùi roõ: Ñ aây laø vieäc tieáp
tuïc xaây döïng cô sôû vaät chaát-
kyõ thuaät cuûa CNXH maø HS ñaõ
ñöôïc hoïc ñeán naêm 1939.
* THAÛO LUAÄN: ? LX xaây döïng
CSVC-KT trong hoaøn caûnh naøo?
- HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø
voán kieán thöùc cuûa mình ñeå
thaûo luaän
-GV nhaän xeùt, boå sung , hoaøn
thieän noäi dung HS traû lôøi.
? Hoaøn caûnh ñoù coù aûnh höôûng
gì ñeán coâng cuoäc xaây döïng
CNXH ôû LX?
-GV gôïi yù: aûnh höôûng tröïc tieáp
ñeán xaây döïng CSVC-KT, laøm
73% so vôùi tröôùc CT, hôn 6200 xí
nghieäp ñöôïc phuïc hoài.
- Noâng nghieäp: böôùc ñaàu khoâi
phuïc , moät soá ngaønh phaùt
trieån.
- Khoa hoïc- kyõ thuaät : 1949¬ cheá
taïo thaønh coâng bom nguyeân töû
¬ phaù vôõ theá ñoäc quyeàn cuûa
Mó.
2/. Lieân Xoâ tieáp tuïc xaây
döïng cô sôû vaät chaát – kyõ
thuaät cuûa CNXH ( töø 1950
ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm
70 cuûa theá kyû XX )
- Hoaøn caûnh:
- Caùc nöôùc TB phöông Taây luoân
coù aâm möu vaø haønh ñoäng bao
vaây, choáng phaù LX caû veà kinh
teá, chính trò vaø quaân söï.
- Lieân Xoâ phaûi chi phí lôùn cho
quoác phoøng, an ninh ñeå baûo veä
thaønh quûa cuûa coâng cuoäc xaây
döïng CNXH .
-Thaønh töïu:
- Veà kinh teá :LX laø cöôøng quoác
coâng nghieäp ñöùng haøng thöù 2
theá giôùi ( sau Mó) , moät soá
ngaønh vöôït Mó.
- Veà khoa hoïc kyõ thuaät: caùc
ngaønh KHKT ñeàu phaùt trieån, ñaëc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 3
giaûm toác ñoä cuûa coâng cuoäc
xaây döïng CNXH ôû LX.
HOAÏT ÑOÄNG 2 ( CAÛ LÔÙP/ CAÙ
NHAÂN)
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- HS naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu
trong vieäc thöïc hieän keá hoaïch 5
naêm vaø 7 naêm nhaèm xaây döïng
CSVC-KT cuûa LX.
* Toå chöùc thöïc hieän:
- GV neâu phöông höôùng chính cuûa
caùc keá hoaïch 5 naêm, 7 naêm
theo SGK./4
- HS ñoïc soá lieäu SGK/4 veà nhöõng
thaønh töïu
- GV neâu roõ nhöõng noäi dung
chính veà thaønh töïu cuûa LX tính
ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 /XX
- GV giôùi thieäu tranh aûnh veà
nhöõng thaønh töïu cuûa LX ( TD:
H.1/SGK- Veä tinh nhaân taïo ñaàu
tieân naëng 83,6 kg, bay cao 160
km)
- HS cho thí duï veà söï giuùp ñôõ
cuûa LX ñoái vôùi caùc nöôùc treân
theá giôùi trong ñoù coù VN.
? Haõy cho bieát yù nghóa cuûa
nhöõng thaønh töïu maø LX ñaït
ñöôïc?
- GV gôïi yù: Uy tín CT vaø ñòa vò
quoác teá cuûa LX ñöôïc ñeà cao. LX
trôû thaønh choã döïa cho hoøa bình
theá giôùi
bieät laø khoa hoïc vuõ truï
- Veà quoác phoøng :ñaït ñöôïc theá
caân baèng chieán löôïc veà quaân
söï noùi chung vaø söùc maïnh haït
nhaân noùi rieâng so vôùi Mó vaø
phöông Taây.
- Veà ñoái ngoaïi : thöïc hieän chính
saùch ñoái ngoaïi hoøa bình vaø tích
cöïc uûng hoä phong traøo caùch
maïng theá giôùi .
4. Cuûng coá:
a. Nhöõng thaønh töïu cuûa LX trong coâng cuoäc khoâi phuïc KT, xaây döïng
CSVC-KT. Cuûa CNXH ?
b. Em haõy keå 1 soá chuyeán bay cuûa caùc nhaø du haønh vuõ truï LX trong
nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX?
5. Daën doø:
- Hoïc thuoäc baøi.Veõ vaø ñieàn vaøo löôïc ñoà chaâu AÂu caùc nöôùc XHCN.
- Xem tröôùc baøi môùi, baûn ñoà Ñoâng AÂu, theá giôùi.
- Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK.
Tuaàn 2 II/. CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG AÂU.
Tieát 2
I/. Muïc tieâu :
1. Kieán thöùc:
- Naém ñöôïc nhöõng neùt chính veà vieäc thaønh laäp Nhaø nöôùc daân
chuû nhaân daân Ñ oâng AÂ u vaø coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñ oâng
AÂ u ( töø 1950 ñeán nöûa ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX.)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 4
- Naém ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà heä thoáng XHCN, thoâng qua ñoù
hieåu ñöôïc nhöõng moái quan heä, aûnh höôûng vaø ñoùng goùp cuûa heä
thoáng XHCN ñoái vôùi phong traùo caùch maïng theá giôùi vaø VN.
- Troïng taâm: nhöõng thaønh töïu cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñ
oâng AÂ u
2. Tö töôûng:
- Khaúng ñònh nhöõng ñoùng goùp cuûa Ñ/AÂ trong vieäc xaây döïng heä
thoáng XHCN theá giôùi, bieát ôn söï giuùp ñôõ cuûa nhaân daân caùc nöôùc
Ñ/AÂ ñoái vôùi söï nghieäp CM nöôùc ta.
- Gíao duïc tinh thaàn ñoaøn keát quoác teá cuûa HS
3.Kyõ naêng:
- Bieát söû duïng baûn ñoà TG ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa töøng nöôùc ÑAÂ.
-Bieát khai thaùc tranh aûnh, tö lieäu lòch söû ñeå ñöa ra nhaän xeùt cuûa
mình.
II/. Thieát bò:
- Tranh aûnh veà Ñ/AÂ ( töø 1949 ¬ nhöõng naêm 70)
- Tö lieäu veà caùc nöôùc Ñ/AÂ.
- Baûn ñoà caùc nöôùc Ñ/ AÂu vaø theá giôùi
- Ñeøn chieáu.
III/. Tieán trình thöïc hieän
1. Oån ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
-Neâu nhöõng thaønh töïu cô baûn veà phaùt trieån kinh teá khoa hoïc
kyõ thuaät cuûa LX töø 1950¬ nhöõng naêm 70 cuûa theá kyû XX
3. Baøi môùi:
a. Gíôi thieäu baøi môùi:
- Töø sau CTTG/I keát thuùc¬ 1 nöôùc XHCN laø LX ñaõ ra ñôøi. Ñeán sau
CTTG/II ñaõ coù nhieàu nöôùc XHCN ra ñôøi, ñoù laø nhöõng nöôùc naøo? Quùa
trình xaây döïng CNXH ôû nhöõng nöôùc naøy dieãn ra nhö theá naøo vaø ñaït
ñöôïc thaønh töïu ra sao? Chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu noäi dung cuûa
baøi.
b. Daïy vaø hoïc baøi môùi:

Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Baøi ghi
HOAÏT ÑOÄNG I: CAÙ NHAÂN/ NHOÙM
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- HS naém ñöôïc söï ra ñôøi cuûa
caùc nhaø nöôùc daân chuû haân
daân Ñ oâng AÂu.
* Toå chöùc thöïc hieän:
- HS ñoïc SGK/5 ñoaïn veà söï ra ñôøi
nha ønöôùc Ñ oâng AÂu
? Caùc nöôùc daân chuû nhaân daân
Ñoâng AÂu ra ñôøi trong hoaøn
caûnh naøo?
- HS traû lôøi, GV nhaän xeùt, boå
sung trong ñoù chuù yù ñeán vai troø
cuûa nhaân daân vaø Hoàng quaân
LX.
- Yeâu caàu HS xaùc ñònh vò trí 8
nöôùc Ñoâng AÂu treân baûn ñoà.
1. Söï thaønh laäp nhaø nöôùc
daân chuû nhaân daân ôû
Ñoâng AÂu
a. Hoaøn caûnh:
- Hoàng quaân LX truy kích tieâu
dieät quaân phaùt xít.
- Nhaân daân vaø caùc löïc löôïng vuõ
trang noåi daäy giaønh vaø thaønh
laäp chính quyeàn daân chuû nhaân
daân:
+ Coäng hoøa Ba Lan( 7/1944)
+ Coäng hoøa Ru- ma-ni ( 8/1944)
……( SGK/5)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 5
Hoaëc cho HS leân baûng ñieàn vaøo
baûng thoáng keâ theo yeâu caàu
sau: soá thöù töï, teân nöôùc, ngaøy
thaùng thaønh laäp.
- GV phaân tích hoaøn caûnh ra ñôøi
cuûa nöôùc CHDC Ñöùc, lieân heä
tình hình Trieàu Tieân, VN.Toùm taét
nhöõng noäi dung caàn ghi nhôù.
HOAÏT ÑOÄNG 2: NHOÙM/ CAÙ
NHAÂN
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- HS naém ñöôïc vieäc caùc nöôùc
Ñoâng AÂu hoaøn thaønh nhöõng
nhieäm vuï CM/DCND nhö theá naøo?
* Toå chöùc thöïc hieän:
- THAÛO LUAÄN NHOÙM;
? Ñeå hoaøn thaønh nhöõng nhieäm
vuï CM/DCND caùc nöôùc Ñoâng AÂu
caàn laøm nhöõng vieäc gì?
- GV gôïi yù: veà chính quyeàn, caûi
caùch ruoäng ñaát, coâng nghieäp..
-HS thaûo luaän, trình baøy keát
quaû cuûa mình.
- GV nhaän xeùt, boå sung ,hoaøn
thieän yù traû lôøi cuûa HS.
-GV nhaán maïnh yù : vieäc hoaøn
thaønh nhieäm vuï treân laø trong
hoaøn caûnh cuoäc ñaáu tranh giai
caáp quyeát lieät , ñaõ ñaäp tan moïi
möu ñoà cuûa caùc theá löïc ñeá
quoác phaûn ñoäng.
HOAÏT ÑOÄNG 1: CAÛ LÔÙP/ CAÙ
NHAÂN
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- Nhöõng nhieäm vuï trong coâng
cuoäc xaây döïng CNXH ôû Ñoâng
AÂu
* Toå chöùc thöïc hieän:
- GV cho HS ñoïc SGK/7 ( sau khi…..
CNXH)
- Sau ñoù phaân tích vaø trình baøy
theâm veà hoaøn caûnh cuûa Ñoâng
AÂu khi xaây döïng CNXH.
HOAÏT ÑOÄNG 2: CAÛ LÔÙP/CAÙ
NHAÂN
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- HS naém ñöôïc nhöõng thaønh töïu
trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH
b. Hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch
maïng daân chuû nhaân daân:
- Xaây döïng chính quyeàn daân chuû
nhaân daân.
- Caûi caùch ruoäng ñaát, quoác
höõu hoùa xí nghieäp lôùn cuûa tö
baûn.
- Ban haønh caùc quyeàn töï do daân
chuû.
2. Caùc nöôùc Ñoâng AÂu xaây
döïng CNXH ( töø 1950 ñeán
nöûa ñaàu nhöõng naêm 70
cuûa theá kyû XX)
a. Nhöõng nhieäm vuï chính:
- Xoùa boû söï aùp böùc ,boùc loät
cuûa GCTS , ñöa noâng daân vaøo
con ñöôøng laøm aên taäp theå,
tieán haønh coâng nghieäp hoùa ,
xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ
thuaät.
b. Thaønh töïu:
- Hoaøn thaønh caùc keá hoaïch daøi
haïn :
+ Ñaàu nhöõng naêm 70 cuûa theá
kyû XX caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñeàu
trôû thaønh nhöõng nöôùc coâng-
noâng nghieäp phaùt trieån, coù
neàn vaên hoùa giaùo duïc phaùt
trieån (SGK/7)
• An-ba-ni: ñieän khí hoùa caû
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 6
ôû Ñoâng AÂu
* Toå chöùc thöïc hieän:
-GV nhaán maïnh söï noã löïc cuûa
caùc nhaø nöôùc vaø nhaân daân
Ñoâng AÂu cuõng nhö söï giuùp ñôõ
cuûa LX trong coâng cuoäc xaây
döïng CNXH.
- GV cho HS laäp baûng thoáng keâ
veà nhöõng thaønh töïu cuûa Ñoâng
AÂu trong coâng cuoäc xaây döïng
CNXH
Teân nöôùc Nhöõng thaønh töïu
chuû yeáu
-HS trình baøy keát quûa cuûa mình.
HS khaùc nhaän xeùt¬ GV boå sung
hoaøn thieän noäi dung.
nöôùc, giaùo duïc phaùt
trieån cao nhaát chaâu AÂu
baáy giôø
• Ba- Lan: saûn löôïng coâng-
noâng nghieäp taêng gaáp
ñoâi…
• Bun-Ga-Ri: saûn xuaát coâng
nghieäp 1975 taêng 55 laàn
so vôùi 1939…
III/. Söï hình thaønh heä thoáng XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA:
Hoaït ñoäng cuûa GV-HS Baøi ghi
HOAÏT ÑOÄNG 1: CAÙ NHAÂN/
NHOÙM
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- HS naém ñöôïc vieäc ra ñôøi heä
thoáng XHCN
* Toå chöùc thöïc hieän:
- GV nhaán maïnhsau CTTG/II ,CNXH
trôû thaønh heä thoáng theá giôùi.
? Taïi sao heä thoáng XHCN ra ñôøi?
-GV gôïi yù: caùc nöôùc XHCN coù
ñieåm chung¬ ñeàu coù Ñaûng CS
vaø coâng nhaân laõnh ñaïo, laáy
CN/MLN laøm neàn taûng cuøng coù
muïc tieâu xaây döïng CNXH. Coù
caàn hôïp taùc giuùp ñôõ nhau
khoâng ?
- HS döïa vaøo SGK traû lôøi.
- GV nhaän xeùt, boå sung, hoaøn
thieän caâu hoûi
HOAÏT ÑOÄNG 2: NHOÙM/ CAÙ
NHAÂN
* Möùc ñoä kieán thöùc caàn ñaït:
- HS naém ñöôïc moái quan heä hôïp
taùc giöõa caùc nöôùc XHCN treân
caùc lónh vöïc
* Toå chöùc thöïc hieän :
? Veà quan heä kinh teá, vaên hoùa
,KHKT caùc nöôùc XHCN coù hoaït
ñoäng gì ?
- HS döïa vaøo SGK traû lôøi veà söï
- Sau CTTG/II:heä thoáng caùc nöôùc
XHCN ra ñôøi
- Veà quan heä kinh teá: 8/1/1949
Hoäi ñoàng töông trôï kinh teá ra
ñôøi( SEV)goàm: Lieân Xoâ, Anbani,
Ba-Lan, Bungari, Hunggari, Tieäp
Khaéc. Sau ñoù theâm ¬
CHDC/Ñöùc,Moâng Coå, Cuba,VN .
- Veà quan heä chính trò vaø quaân
söï: 14/5/1955 toå chöùc Hieäp öùôc
Vacsava thaønh laäp
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 7
ra ñôøi cuûa khoái SEV, muïc
ñích,vai troø cuûa khoái SEV, vai troø
cuûa LX trong khoái SEV.
- GV höôùng daãn HS trình baøy veà
söï ra ñôøi vaø vai troø cuûa khoái
Vac-sa-Va.
- GV nhaán maïnh theâm veà hoaït
ñoäng vaø giaûi theå cuûa khoái SEV,
vaø hieäp öôùc Vacsava.
- LHTT: Moái quan heä hôïp taùc
giöõa caùc nuôùc trong ñoù coù söï
giuùp ñôõ VN
¬ Haõy trình baøy muïc ñích ra ñôøi
vaø nhöõng thaønh tích cuûa HÑTTKT
trong nhöõng naêm 1951-1973?
3. Sô keát baøi hoïc- Cuûng coá:
- Söï ra ñôøi cuûa caùc nöôùc DCND/ÑAÂ vaø coâng cuoäc xaây
döïng CNXH ôû caùc nöôùc XHCN ñaõ laøm CNXH ngaøy caøng
môû roäng, ñoùng goùp to lôùn vaøo PTCMTG.
- Caùc toå chöùc heä thoáng XHCN ra ñôøi: KHOÁI SEV, VACSAVA
ñaõ coù vai troø to lôùn trong vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån
heä thoáng XHCN .
- Haõy neâu nhöõng cô sôû hình thaønh heä thoáng XHCN?
- Trình baøy muïc ñích ra ñôøi, nhöõng thaønh tích cuûa
HÑTTKTtrong nhöõng naêm 1951-1973?
4.Daën doø:
- Hoïc thuoäc baøi, ñoïc tröôùc baøi 2
- Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK.
Tuaàn 3:
Tieát 3:
Baøi 2: Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng Aâu töø giöõa nhöõng
naêm 70
ñeán ñaàu nhöõng naêm 90 cuûa theá kæ XX
I. Muïc tieâu
1. Veà kieán thöùc
- Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa quaù trình khuûng hoaûng
vaø tan raõ cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng
AÂu.
2. Veà tö töôûng
- Qua caùc kieán thöùc cuûa baøi hoïc, giuùp HS thaáy roõ tính chaát khoù
khaên, phöùc taïp, thaäm chí caû thieáu soùt, sai laàm trong coâng cuoäc
xaây döïng CNXH ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu (vì ñoù laø con
ñöôøng hoaøn toaøn môùi meû, chöa coù tieàn leä trong lòch söû; maët
khaùc laø söï choáng phaù gay gaét cuûa caùc theá löïc thuø ñòch).
- Vôùi nhöõng thaønh töïu quan troïng thu ñöôïc trong coâng cuoäc ñoåi
môùi – môû cöûa cuûa nöôùc ta trong gaàn 20 naêm qua, boài döôõng
vaø cuûng coá cho HS nieàm tin töôûng vaøo thaéng lôïicuûa coâng cuoäc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 8
coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ta theo ñònh höôùng
XHCN, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam
3. Veà kó naêng
- Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh vaø so saùnh caùc
vaán ñeà lòch söû
II. Thieát bò daïy hoïc :
- Tranh aûnh veà söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc XHCN Ñoâng
AÂu
- Tranh aûnh veà moät soá nhaø laõnh ñaïo Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc
Ñoâng AÂu
III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc :
1. Kieåm tra baøi cuõ :
Caâu 1 : Ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï caùch maïng daân toäc daân
chuû nhaân daân caùc nöôùc Ñoâng AÂu caàn phaûi tieán haønh nhöõng
coâng vieäc gì?
Caâu 2 : Neâu nhöõng thaønh töïu chuû yeáu trong coâng cuoäc xaây
döïng CNXH ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu
2. Giôùi thieäu baøi môùi :
Cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu ñaõ daït
nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh veà moïi maët. Tuy nhieân, noù cuõng
boäc loä nhöõng haïn cheá , sai laàm vaø thieáu soùt, cuøng vôùi söï
choáng phaù cuûa caùc theá löïc ñeá quoác bean ngoaøi CNXH ñaõ
töøng toàn taïi vaø phaùt trieån hôn 70 naêm ñaõ khuûng hoaûng vaø
tan raõ. Ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân cuûa söï tan raõ ñoù nhö theá
naøo? Quaù trình khuûng hoaûng tan raõ ra sao chuùng ta cuøng tìm
hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ñeå lí giaûi nhöõng vaán ñeà treân
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø
troø
Baøi ghi
HOAÏT ÑOÄNG 1 : NHOÙM
- Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: tình hình LX
- Toå chöùc thöïc hieän:
- Tröôùc heát , GV cho HS
thaûo luaän nhoùm vôùi
caâu hoûi : “ Tình hình Lieân
Xoâ giöõa nhöõng naêm 70
ñeán 1985 coù ñieåm gì
noåi coäm?
- Gôïi yù : tình hình kinh teá?
Chính trò xaõ hoäi? Khuûng
hoaûng daàu moû theá giôùi
naêm 1973 ñaõ taùc ñoäng
ñeán nhieàu maët cuûa
Lieân Xoâ, nhaát laø kinh
teá. HS döïa vaøo noäi dung
SGK vaø voán kieán thöùc
ñaõ coù ñeå thaûo luaän
vaø trình baøy keát quaû .
Nhaän xeùt boå sung hoaøn
I/.. Söï khuûng hoaûng vaø tan
raõ cuûa Lieân bang Xoâ Vieát
- Kinh teá Lieân Xoâ laâm
vaøo khuûng hoaûng :
Coâng nghieäp trì treä,
haøng tieâu duøng khan
hieám, noâng nghieäp sa
suùt
- Chính trò xaõ hoäi daàn
daàn maát oån ñònh, ñôøi
soáng nhaân daân khoù
khaên, maát mieàm tin vaøo
Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 9
thieän kieán thöùc
HOAÏT ÑOÄNG 2 : CAÛ LÔÙP/
CAÙ NHAÂN
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: muïc ñích, noäi dung caûi
toå.
-Toå chöùc thöïc hieän:
- Gv hoûi :” Haõy cho bieát
muïc ñích vaø noäi dung
cuûa coâng cuoäc caûi toå?
- HS döïa vaøo noäi dung SGK
traû lôøi caâu hoûi.GV
nhaän xeùt boå sung hoaøn
thieän noäi dung hoïc sinh
traû lôøi
- GV caàn so saùnh giöõa lôøi
noùi vaø vieäc laøm cuûa
M.Gooùc-ba-choáp, giöõa
lyù thuyeát vaø thöïc tieãn
cuûa coâng cuoäc caûi toå
ñeå thaáy roõ thöïc chaát
cuûa coâng cuoäc caûi toå
cuûa M.Gooùc-ba-choáp laø
töø boû vaø phaù vôõ CNXH,
xa rôøi chuû nghóa Maùc-
leânin, phuû ñònh Ñaûng
coäng saûn, vì vaäy, coâng
cuoäc caûi toå cuûa M.
Gooùc-ba-choáp caøng laøm
cho kinh teá luùn saâu vaøo
khuûng hoaûng
- GV giôùi thieäu moät soá
böùc tranh, aûnh söu taàm
veà nhaân vaät M.Gooùc-ba-
choáp vaø cuoäc khaûng
hoaûng ôû Lieân Xoâ vaø
hình 3,4 trong SGK
- HOAÏT ÑOÄNG 3 : CAÛLÔÙP
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: Tình hình LX
-Toå chöùc thöïc hieän:
- GV cho HS ñoïc SGK tìm
hieåu veà dieãn bieán cuûa
Lieân bang Xoâ Vieát trong
SGK thoâng qua vieäc yeâu
caàu HS neâu nhöõng söï
kieän veà söï suïp ñoå cuûa
Lieân bang Xoâ Vieát
- GV nhaän xeùt, boå sung
hoaøn thieän noäi dung
kieán thöùc. Ñoàng thôøi
- Muïc ñích caûi toå : söûa
chöõa nhöõng thieáu soùt,
sai laàm tröôùc kia, ñöa ñaát
nöôùc ra khoûi khuûng
hoaûng
- Noäi dung caûi toå :
+ Veà chính trò : thieát laäp
cheá ñoä toång thoáng . ña
nguyeân, ña ñaûng, xoùa boû
Ñaûng CS
+ Veà kinh teá : thöïc hieän
neàn kinh teá thò tröôøng theo
ñònh höôùng tö baûn chuû
nghóa
- Ngaøy 21/8/1991 ñaûo chính
thaát baïi, Ñaûng coäng
saûn bò ñình chæ hoaït
ñoäng. Lieân bang Xoâ Vieát
tan raõ
- Ngaøy 25/12/19991 laù côø
buùa lieàm treân noùc ñieän
Krem-li bò haï , chaám döùt
cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ
II/. . Cuoäc khuûng hoaûng
cuûa cheá ñoä XHCN ôû caùc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 10
nhaán maïnh cuoäc ñaûo
chính 21/8/1991 thaát baïi
ñöa ñeán vieäc Ñaûng
Coäng saûn Lieân Xoâ phaûi
ngöøng hoaït ñoäng vaø tan
raõ, ñaát nöôùc laâm vaøo
tình traïng khoâng coù
ngöôøi laõnh ñaïo
HOAÏT ÑOÄNG 1 : NHOÙM/ CAÙ
NHAÂN
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: Tình hình Ñoâng AÂu
-Toå chöùc thöïc hieän:
- Tröôùc heát, GV toå chöùc
HS thaûo luaän nhoùm:”
Tình hình caùc nöôùc Ñoâng
AÂu cuoái nhöõng naêm 70
ñaàu nhöõng naêm 80?”
- HS döïa vaøo SGK vaø voán
kieán thöùc ñaõ hoïc ôû
tröôùc thaûo luaän vaø trình
baøy keát quaû.HS khaùc
nhaän xeùt , boå sung baïn
traû lôøi.GV keát luaän vaán
ñeà treân
Hoaït ñoäng 2 : Caû lôùp
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: Dieãn bieán söï suïp ñoå
CNXH
-Toå chöùc thöïc hieän
- GV toå chöùc cho HS traû
lôøi caâu hoûi :” Haõy cho
bieát dieãn bieán söï suïp
ñoå cheá ñoä XHCN ôû caùc
nöôùc Ñoâng AÂu?”
- HS döïa vaøo SGK traû lôøi
caâu hoûi. GV nhaän xeùt
boå sung, keát luaän.Hoaëc
GV laäp baûng thoáng keâ
veà söï suïp ñoå cuûa caùc
nöôùc XHCN Ñoâng AÂu
theo yeâu caàu sau : Teân
nöôùc, ngaøy, thaùng,
naêm, quaù trình suïp ñoå
HOAÏT ÑOÄNG 3 : NHOÙM/ CAÙ
NHAÂN
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: Nguyeân nhaân suïp ñoå
CNXH
nöôùc Ñoâng AÂu
a.Tình hình:
- Kinh teá khuûng hoaûng gay
gaét
- Chính trò maát oån ñònh.
Caùc nhaø laõnh ñaïo ñaát
nöôùc quan lieâu, baûo thuû,
tham nhuõng, nhaân daân
baát bình
- Söï suïp ñoå cuûa caùc
nöôùc XHCN Ñoâng AÂu laø
raát nhanh choùng
b. Nguyeân nhaân suïp ñoå :
+ Kinh teá laâm vaøo khuûng
hoaûng saâu saéc
+ Raäp khuoân moâ hình ôû
Lieân Xoâ, chuû quan duy yù
chí chaäm söûa ñoåi
+ Söï choáng phaù cuûa caùc
theá löïc trong vaø ngoaøi
nöôùc
+ Nhaân daân baát bình vôùi
caùc nhaø laõnh ñaïo ñoøi hoûi
phaûi thay ñoåi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 11
-Toå chöùc thöïc hieän
- GV toå chöùc cho HS thaûo
luaän nhoùm vôùi caâu hoûi
:” Nguyeân nhaân söï suïp
ñoå cuûa caùc nöôùc XHCN
Ñoâng AÂu?”
- HS döïa vaøo noäi dung
kieán thöùc ñaõ hoïc thaûo
luaän vaø trình baøy keát
quaû thaûo luaän
- GV nhaän xeùt boå sung ,
keát luaän
4. Sô keát baøi hoïc :
- Do nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan vaø chuû quan söï suïp ñoå
cuûa Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc Ñoâng AÂu laø khoâng traùnh khoûi
- Cuoäc caûi toå cuûa M.Gooùc-ba-choáp vôùi haäu quaû laø söï tan raõ
cuûa cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ
5. Daën doø, baøi taäp veà nhaø :
- Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi môùi
- Traû lôøi caâu hoûi cuoái SGK
Tuaàn :4
Tieát: 4
CHÖÔNG II: CAÙC NÖÔÙC AÙ, PHI, MÓ LA-TINH
TÖØ 1945 ÑEÁN NAY
Baøi 3: Quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo giaûi phoùng
daân toäc
vaø söï tan raõ cuûa heä thoáng thuoäc ñòa
I. Muïc tieâu
1. Veà kieán thöùc
- Giuùp HS naém ñöôïc quaù trình phaùt trieån cuûa phong traøo giaûi
phoùng daân toäcvaø söï tan raõ cuûa heä thoáng thuoäc ñòa ôû chaâu
AÙ, chaâu Phi vaø Mó La-tinh: nhöõng dieãn bieán chuû yeáu, nhöõng
thaéng lôïi to lôùn vaø khoù khaên trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát
nöôùc ôû caùc nöôùc naøy.
2. Veà tö töôûng
- Thaáy roõ cuoäc ñaáu tranh anh duõng vaø gian khoå cuûa nhaân daân
caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó La-tinh vì söï nghieäp giaûi phoùng vaø ñoäc
laäp daân toäc
- Taêng cöôøng tình ñoaøn keát höõu nghò vôùi caùc daân toäc AÙ, Phi, Mó
La-tinh, tinh thaàn töông trôï, giuùp ñôõ laãn nhau trong cuoäc ñaáu tranh
choáng keû thuø chung laø CNÑQ – thöïc daân.
- Naâng cao loøng töï haøo daân toäc vì nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc
nhöõng thaéng lôïi to lôùn trong coâng cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng
daân toäc, nhaát laø trong nöûa sau theá kæ XX nhö moát ñoùng goùp to
lôùn, thuùc ñaåy maïnh meõ phong traøo giaûi phoùng daân toäc.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 12
3. Veà kó naêng
- Giuùp HS reøn luyeän phöông phaùp tö duy, khaùi quaùt, toång hôïp
cuõng nhö phaân tích söï kieän; reøn luyeän kó naêng söû duïng baûn ñoà
veà kinh teá, chính trò ôû caùc chaâu vaø theá giôùi
II/ Thieát bò daïy hoïc:
- Tranh aûnh veà caùc nöôùc AÙ, Phi, Mó - latinh töø sau chieán tranh theá
giôùi thöù hai ñeán nay
- Baûn ñoà treo töôøng : chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh
III/ Tieán trình toå chöùc daïy hoïc :
1. Kieåm tra baøi cuõ :
Caâu hoûi : Cuoäc khuûng hoaûng vaø suïp ñoå ôû caùc nöôùc Ñoâng
AÂu dieãn ra nhö theá naøo?
2. Giôùi thieäu baøi môùi :
Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai tình hình chính trò ôû chaâu AÂu
coù nhieàu söï bieán ñoåi vôùi söï ra ñôøi cuûa haøng loaït caùc nöôùc xaõ
hoäi chuû nghóa ôû Ñoâng AÂu.Coøn ôû chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh coù gì
bieán ñoåi khoâng? Phong traøo giaûi phoùng daân toäc dieãn ra nhö theá
naøo? Heä thoáng thuoäc ñòa chuû nghóa ñeá quoác tan raõ ra sao?
Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay ñeå traû lôøi cho nhöõng
noäi dung treân
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
VAØ TROØ
BAØI GHI
HOAÏT ÑOÄNG 1 : CAÛ LÔÙP/
CAÙ NHAÂN
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït:tình hình chung chaâu AÙ
tröôùc vaø sau chieán tranh
-Toå chöùc thöïc hieän
- Tröôùc heát, giaùo vieân gôïi
cho HS nhôù laïi nhöõng
taùc ñoäng cuûa chieán
tranh theá giôùi thöù hai
taùc ñoäng ñeán phong
traøo giaûi phoùng daân
toäc ôû caùc nöôùc ôû
chaâu AÙ, Phi, Mó – latinh
- Sau ñoù GV söû duïng baûn
ñoà ñeå giôùi thieäu cho HS
cuoäc ñaáu tranh giaûi
phoùng daân toäc nhaèm
ñaäp tan heä thoáng thuoäc
ñòa cuûa chuû nghóa ñeá
quoác nhaán maïnh nôi
khôûi ñaàu laø Ñoâng Nam
AÙ, trong ñoù ti6eu bieåu
laø Vieät Nam, Indonexia,
Laøo
- GV tieáp tuïc söû duïng baûn
I/.: Giai ñoaïn töø 1945 ñeán
giöõa nhöõng naêm 60 cuûa
theá kæ XX
- Ñoâng Nam AÙ : 3 nöôùc
laàn löôït tuyeân boá ñoäc
laäp : In-ñoâ-neâ-xi-a ( 17-8-
1945), Vieät Nam( 2-9-
1945), Laøo ( 12-10-1945)
- Caùc nöôùc Nam AÙ vaø
Baéc Phi nhieàu nöôùc
giaønh ñoäc laäp : AÁn Ñoä (
1945-1950), Ai
Caäp(1952)…Naêm 1960
coù 17 nöôùc chaâu Phi
tuyeân boá ñoäc laäp
- Mó-latinh :1-1-1959 caùch
maïng Cu-Ba giaønh thaéng
lôïi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 13
ñoà giôùi thieäu phong traøo
ñaáu tranh lan roäng sang
Nam AÙ, Baéc Phi, Mó latinh
vaø nhaán maïnh naêm
1960 laø “ naêm Chaâu Phi”
vaø cuoäc caùch maïng Cu
Ba thaéng lôïi
- GV goïi HS leân baûng ñieàn
ngaøy thaùng vaø teân
nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc
laäp vaøo löôïc ñoà ôû
chaâu AÙ, Phi, Mó-latinh
HOAÏT ÑOÄNG 2 : CAÛ LÔÙP
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït:Naém ñöôïc heä thoáng
thuoäc ñòa coøn toàn taïi
nhöõng hình thöùc naøo
-Toå chöùc thöïc hieän
- Cuoái cuøng GV nhaán
maïnh ñeán tôùi giöõa
nhöõng naêm 60 heä thoáng
thuoäc ñòa cuûa chuû
nghóa ñeá quoác veà cô
baûn ñaõ bò suïp ñoå. Luùc
naøy heä thoáng thuoäc ñòa
cuûa CNÑQ chæ coøn toàn
taïi döôùi hai hình thöùc:
+ Caùc nöôùc thuoäc ñòa
cuûa Boà Ñaøo Nha
+ Cheá ñoä phaân bieät
chuûng toäc ( Apacthai)
phaàn lôùn ôû mieàn Nam
Chaâu Phi
HOAÏT ÑOÄNG 1 : CAÛ LÔÙP
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït:nhöõng cuoäc ñaáu tranh
tieâu bieåu
-Toå chöùc thöïc hieän:
- GV söû duïng baûn ñoà giôùi
thieäu phong traøo ñaán
tranh gìanh ñoäc laäp cuûa
nhaân daân : An-goâ-la,Moâ-
daêm-bich vaø Ghi-ne-bít-
xao
- GV goïi HS leân baûng ñieàn
ngaøy thaùng giaønh ñoäc
laäp cuûa 3 nöôùc treân
vaøo baûn ñoà
- Cuoái cuøng GV nhaán
maïnh : söï tan raõ cuûa
- Cuoái nhöõng naêm 60 cuûa
theá kæ XX heä thoáng
thuoäc ñòa cuûa CNÑQ veà
cô baûn suïp ñoå
II/. Giai ñoaïn töø giöõa nhöõng
naêm 60 ñeán nhöõng naêm 70
cuûa theá kæ XX
- Ba nöôùc tieán haønh ñaáu
tranh vuõ trang vaø giaønh
ñoäc laäp :Ghine-bít-xao
( 9/1974), Moâ-daêm-bích
( 6-1975), An-go-la(11-1975)
III/ Giai ñoïan töø nhöõng naêm
70 ñeán giöõa nhöõng naêm 90
cuûa theá kæ XX
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 14
caùc thuoäc ñòa ôû Boà
Ñaøo Nha laø moät thaéng
lôïi quan troïng cuûa phong
traøo giaûi phoùng daân
toäc ôû chaâu Phi
HOAÏT ÑOÄNG 1 : CAÛ LÔÙP/
CAÙ NHAÂN
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït: cuoäc ñaáu tranh choáng
CNPBCT Apacthai
-Toå chöùc thöïc hieän:
- Tröôùc heát GV giaûi thích
khaùi nieäm “ theá naøo laø
chuû nghóa A-paùc-thai? :(
Tieáng Anh A-paùc-thai coù
nghóa laø söï taùch bieät
daân toäc ) laø moät chính
saùch phaân bieät chuûng
toäc cöïc ñoan vaø taøn baïo
cuûa Ñaûng quoác daân,
chính ñaûng cuûa thieåu soá
da traéng caàm quyeàn ôû
Nam Phi thöïc hieän töø
1948, chuû tröông töôùc
ñoaït moïi quyeàn lôïi cô
baûn veà chính trò , kinh teá
xaõ hoäi cuûa ngöôøi da ñen
ôû ñaây vaø caùc daân toäc
chaâu AÙ ñeán ñònh cö,
ñaëc bieät laø ngöôøi AÁn
Ñoä. Nhaø caàm quyeàn
Nam Phi ban boá treân 70
ñaïo luaät phaân bieät ñoái
xöû vaø töôùc boû quyeàn
laøm ngöôøi cuûa daân da
ñen vaø da maøu, quyeàn
boùc loät cuûa ngöôøi da
traéng ñoái vôùi ngöôøi da
ñen ñaõ ñöôïc ghi vaøo
hieán phaùp. Caùc nöôùc
tieán boä treân theá giôùi
ñaõ leân aùn gay gaét cheá
ñoä A-paùc-thai. Nhieàu
vaên kieän cuûa Lieân hôïp
quoác coi A-paùc-thai laø
moät toäi aùc choáng nhaân
loaïi
- Sau ñoù, GV chæ leân baûn
ñoà 3 nöôùc Nam Phi, Dim-
ba-bu-e vaø Na-mi-bi-a vaãn
toàn taïi cheá ñoä A-paùc-
- Ngöôøi da ñen ñaõ giaønh
ñoäc ñöôïc thaéng lôïi
thoâng qua cuoäc baàu cöû
vaø thaønh laäp chính
quyeàn : Dim-ba-bu-
e(1980),Nam-mi-bi-a(1990)
- Thaéng lôïi coù yù nghóa
lòch söû laø : xoaù boû cheá
ñoä phaân bieät chuûng
toäc ôû Nam Phi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 15
thai
- HS thaûo luaän nhoùm :
Cuoäc ñaáu tranh cuûa
nhaân daân chaâu Phi
choáng cheá ñoä A-paùc-
thai dieãn ra nhu theá naøo?
- HS döïa vaøo noäi dung SGK
thaûo luaän vaø trình baøy
keát quaû cuûa mình
- GV nhaän xeùt , boå sung
vaø keát luaän
- GV neâu caâu hoûi : Sau khi
cheá ñoä A-pac –thai bò
xoaù boû ôû Nam Phi heä
thoáng thuoäc ñòa cuûa
CNÑQ ñaõ bò suïp ñoå
hoaøn toaøn nhieäm vuï
cuûa caùc nöôùc ôû chaâu
AÙ, Phi,Mó-latinh laø gì?
- HS döïa vaøo noäi dung SGK
tìm noäi dung traû lôøi :
Lòch söû caùc daân toäc AÙ,
Phi, Mó- latinh ñaõ chuyeån
sang chöông môùi vôùi
nhieäm vuï laø cuûng coá
neàn ñoäc laäp, xaây döïng
vaø phaùt trieån ñaát nöôùc
nhaèm khaéc phuïc tình
traïng ngheøo naøn, laic
haäu
-
4. Sô keát baøi hoïc :
- GV caàn laøm roõ 3 giai ñoaïn cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc
vôùi noäi dung quan troïng nhaát cuûa moãi giai ñoaïn
- Nhaán maïnh : töø nhöõng naêm 90 cuûa theá kæ XX, caùc daân toäc
AÙ, Phi,Mó- latinh ñaõ ñaäp tan heä thoáng thuoäc ñòa cuûa CNÑQ,
thaønh laäp haøng loaït nhaø nöôùc ñoäc laäp treû tuoåi. Ñoù laø thaéng
lôïi coù yù nghóa lòch söû laøm thay ñoåi boä maët cuûa caùc nöôùc AÙ,
Phi, Mó-latinh
5. Daën doø, ra baøi taäp veà nhaø :
- Hoïc baøi cuõ, ñoïc vaø chuaån bò baøi 4
- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 16
Tuaàn 5
Tieát 5 Baøi 4: CAÙC NÖÔÙC CHAÂU AÙ
I. MUÏC TIEÂU
1. Veà kieán thöùc
Giuùp HS naém ñöôïc:
- Naém 1 caùch khaùi quaùt tình hình caùc nöôùc chaâu AÙ sau CTTG II
- Söï ra ñôøi cuûa nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa
- Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung
Hoa töø sau naêm 1949 ñeán nay
2. Veà tö töôûng
Giaùo duïc HS tinh thaàn quoác teá, ñoaøn keát vôùi caùc nöôùc trong khu
vöïc ñeå cuøng xaây döïng xaõ hoäi giaøu ñeïp, coâng baèng vaø vaên minh
3. Veà kó naêng
Reøn luyeän cho HS kó naêng toång hôïp, phaân tích vaán ñeà, kó naêng
söû duïng baûn ñoà theá giôùi vaø chaâu AÙ
II. THIEÁT BÒ
Baûn ñoà chaâu AÙ vaø baûn ñoà Trung Quoác (neáu coù)
III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC
1. Kieåm tra baøi cuõ
Caâu hoûi: Neâu caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa phong traøo
giaûi phoùng daân toäc vaø moät soá söï kieän tieâu bieåu cuûa moãi
giai ñoaïn.
2. Giôùi thieäu baøi môùi
Chaâu AÙ vôùi dieän tích roäng lôùn vaø ñoâng daân nhaát theá
giôùi töø sau chieán tranh theá giôùi thöù hai ñeán nay tình hình caùc
nöôùc chaâu AÙ coù ñieåm gì môùi noåi baät? Cuoäc ñaáu tranh caùch
maïng ôû Trung Quoác döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn
dieãn ra nhö theá naøo? Coâng cuoäc xaây döïng CNXH ôû Trung Quoác
dieãn ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi môùi hoâm nay
ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi treân.
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa thaày troø Baøi ghi
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Tình hình chaâu AÙ tröôùc vaø sau
CT
-Toå chöùc thöïc hieän:
Tröôùc heát, GV giôùi thieäu nhöõng
neùt chung veà tình hình caùc nöôùc
chaâu AÙ tröôùc chieán tranh theá
giôùi thöù hai ñeàu chòu söï boùc loät,
noâ dòch cuûa caùc nöôùc ñeá quoác
thöïc daân.
Sau ñoù, GV neâu caâu hoûi :”Haõy
cho bieát cuoäc ñaáu tranh giaønh
ñoäc laäp caùc nöôùc chaâu AÙ dieãn
ra nhö theá naøo?”
HS döïa vaøo SGK vaø voán kieán
thöùc ñaõ hoïc tìm hieåu vaø trình
Muïc I :Tình hình chung
- Tröôùc CTTG/II:ñeàu bò boùc
loät vaø noâ dòch
- Sau chieán tranh theá giôùi
thöù hai: haàu heát caùc
nöôùc chaâu AÙ ñaõ giaønh
ñöôïc ñoäc laäp.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 17
baøy keát quaû hoïc taäp cuûa
mình.Tieáp ñoù, GV duøng baûn ñoà
chaâu A giôùi thieäu veà cuoäc ñaáu
tranh giaûi phoùng daân toäc töø sau
chieán tranh theá giôùi thöù hai ñeán
cuoái nhöõng naêm 50 vôùi phaàn
lôùn caùc nöôùc ñeàu giaønh ñöôïc
ñoäc laäp nhö :Trung Quoác, AÁn Ñoä,
In-do-ne-si-a…
Ñoàng thôøi GV nhaán maïnh sau ñoù
gaàn suoát nöûa sau theá kæ XX tình
hình chaâu AÙ khoâng oån ñònh vôùi
nhöõng cuoäc chieán tranh xaâm löôïc
cuûa CNÑQ, xung ñoät khu vöïc tranh
chaáp bieân giôùi, phong traøo ly khai,
khuûng boá(Aán Ñoä, Pakixtan)
Hoaït ñoäng 2: Nhoùm /caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Tình hình hieän naycuûa chaâu AÙ
-Toå chöùc thöïc hieän:
-HS thaûo luaän nhoùm: Sau khi
giaønh ñöôïc ñoäc laäp caùc nöôùc
chaâu AÙ ñaõ phaùt trieån nhö theá
naøo? keát quaû? HS döïa vaøo noäi
dung SGK thaûo luaän,sau ñoù trình
baøy keát quaû cuûa mình. GV nhaän
xeùt, boå sung vaø keát luaän .
Ñoàng thôøi GV nhaán maïnh : nhieàu
nöôùc ña ñaït ñöôïc söï taêng tröôûng
kinh teá nhanh choùng, nhieàu ngöôøi
döï ñoaùn raèng theá kæ XXI laø “theá
kæ cuûa chaâu AÙ”. Trong ñoù AÁn
Ñoä laø moät ví duï : töø moät nöôùc
nhaäp khaåu löông thöïc, nhôø cuoäc
caùch maïng xanh trong noâng
nghieäp, AÁn Ñoä ñaõ töï tuùc löông
thöïc cho daân soá hôn 1 tyû ngöôøi.
Nhöõng thaäp kæ gaàn ñaây coâng
ngheä thoâng tin vaø vieãn thoâng
phaùt trieån maïnh. AÁn Ñoä ñang
vöôn leân haøng caùc cöôøng quoác
veà coâng ngheä phaàn meàm, coâng
ngheä haït nhaân vaø coâng ngheä
vuõ truï.
-Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Söï ra ñôøi cuûa nöôùc Coäng hoøa
Nhaân daân Trung Hoa
-Toå chöùc thöïc hieän:
- Caùc nöôùc ñeàu ra söùc
phaùt trieån kinh teá ñaït ñöôïc
nhieàu thaønh töïu quan
troïng, coù nöôùc trôû thaønh
cöôøng quoác Coâng Nghieäp
(Nhaät Baûn), nhieàu nöôùc
trôû thaønh con roàng chaâu
AÙ ( Xin-ga-po, Hoàng Koâng,
Ñaøi Loan,… Haøn Quoác)
Muïc II. Trung Quoác
1. Söï ra ñôøi cuûa nöôùc
Coäng hoøa Nhaân daân Trung
Hoa
- 1/10/1949: nöôùc Coäng hoøa
daân chuû Nhaân daân Trung
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 18
GV cho HS ñoïc SGK sau ñoù yeâu
caàu HS toùm taét söï ra ñôøi cuûa
nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung
Hoa. GV nhaän xeùt vaø boå sung vaø
keát luaän noäi dung hoïc sinh traû
lôøi.
GV giôùi thieäu cho HS hình Chuû Tòch
Mao Traïch Ñoâng tuyeân boá thaønh
laäp nöôùc CHND Trung Hoa.
HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø voán
kieán thöùc cuûa mình ñeå traû lôøi
caâu hoûi: yù nghóa ra ñôøi cuûa
nöôùc Coäng hoøa Nhaân Trung Hoa.
Gôïi yù: +YÙ nghóa ñoái vôùi caùch
maïng trung Quoác?
+YÙ nghóa ñoái vôùi quoác
teá?
GV nhaän xeùt boå sung hoaøn thieän
noäi dung cuûa HS traû lôøi.


Hoa ra ñôøi.
+ YÙ nghóa:
- Ñaây laø thaéng lôïi coù yù
nghóa lòch söû : keát thuùc
100 noâ dòch cuûa ÑQ vaø PK,
böôùc vaøo kæ nguyeân ñoäc
laäp töï do.
- CNXH ñöôïc noái lieàn töø
chaâu AÂu
sang chaâu AÙ.
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp /caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:Noäi
dung vaø thaønh töïu cuûa coâng
cuoäc xaây döïng CNXH ôû TQ
-Toå chöùc thöïc hieän:
-GV hoûi: Sau khi thaønh laäp, Trung
Quoác tieán haønh nhöõng nhieäm vuï
gì?
-HS döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi
theo höôùng :sau khi nöôùc Coäng
hoøa Nhaân daân Trung Hoa ñöôïc
thaønh laäp, nhieäm vuï to lôùn nhaát
laø ñöa Trung Quoác thoaùt khoûi
ngheøo naøn vaø laïc haäu,tieán
haønh coâng nghieäp hoùa, phaùt
trieån kinh teá vaø xaõ hoäi.
-GV giôùi thieäu cho HS bieát löôïc ñoà
hình 6
SGK nöôùc CHND Trung Hoa sau ngaøy
thaønh laäp.
-GV hoûi : neâu toùm taét coâng
cuoäc khoâi phuïc vaø phaùt trieån
kinh teá thöïc hieän keá hoaïch 5
naêm ñaàu tieân (1953-1957) cuûa
Trung Quoác vôùi nhöõng soá lieäu
tieâu bieåu :
Trong 5 naêm , 246 coâng trình ñaõ
ñöôïc xaây döïng vaø ñöa vaøo saûn
xuaát;saûn löôïng coâng nghieäp
2. Möôøi naêm ñaàu xaây
döïng cheá ñoä môùi ( 1949-
1959)
- Töø 1949-1952 Trung Quoác
hoaøn
thaønh thaéng lôïi khoâi phuïc
kinh teá.
- Töø 1953-1957 thöïc hieän
thaéng lôïi keá hoaïch 5 naêm
laàn thöù nhaát vôùi nhöõng
thaønh töïu ñaùng keå.(
SGK/17)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 19
taêng 140%, saûn löôïng noâng
nghieäp taêng 25% so vôùi naêm
1952.
Hoaït ñoäng 1: Nhoùm /caù nhaân
Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:Tình
hình TQ trong 20 naêm
-Toå chöùc thöïc hieän:
HS thaûo luaän nhoùm : “Trong cuoái
nhöõng naêm 50 vaø 60 cuûa theá kæ
XX Trung Quoác coù söï kieän naøo
tieâu bieåu ? haäu quaû cuûa noù? ”
-HS döïa vaøo noäi dung SGK thaûo
luaän vaø trình baøy keát quaû cuûa
mình . GV nhaän xeùt boå sung vaø
nhaán maïnh : Töø 1959 Trung Quoác
ñeà ra ñöôøng loái “Ba ngoïn côø
hoàng” vôùi yù ñoà nhanh choùng
xaây döïng thaønh coâng CNXH vôùi
phöông chaâm “nhieàu , nhanh ,toát
,reû” , moät trong ba ngoïn côø hoàng
laø phong traøo “Ñaïi nhaûy voït”
phaùt ñoäng toaøn daân laøm gang
theùp.
-Haäu quaû laø neàn kinh teá ñaát
nöôùc bò hoãn loaïn ,saûn xuaát
giaûm suùt ,ñôøi soáng nhaân daân
ñieâu ñöùng ,naïn ñoùi xaûy ra ôû
nhieàu nôi.
3. Hai möôi naêm bieán ñoäng
(1959-1978)
- Trong nhöõng naêm 1959-
1978 Trung Quoác ñaày
nhöõng bieán ñoäng: “Ba
ngoïn côø hoàng” trong kinh
teá vaø “Ñaïi caùch maïng
vaên hoùa voâ saûn” trong
chính trò.
- Haäu quaû laø neàn kinh teá
vaø ñaát nöôùc bò hoãn loaïn
,saûn xuaát giaûm suùt ,ñôøi
soáng nhaân daân ñieâu
ñöùng ,naïn ñoùi xaûy ra ôû
nhieàu nôi.
Veà chính trò :tranh giaønh quyeàn
löïc trong noäi boä ñænh cao laø
cuoäc “ Ñaïi caùch maïng vaên hoùa
voâ saûn” gaây hoãn loaïn trong caû
nöôùc ñeå laïi nhöõng thaûm hoïa
nghieâm troïng.
Hoaït ñoäng 1: Nhoùm /caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:noäi
dung cuûa coâng cuoäc caûi caùch
-Toå chöùc thöïc hieän:
-HS thaûo luaän nhoùm: “ Haõy cho
bieát nhöõng thaønh töïu trong coâng
cuoäc caûi caùch môû cöûa ôû Trung
Quoác töø naêm 1978 ñeán nay?”
-HS döïa vaøo noäi dung SGK thaûo
luaän vaø trình baøy keát quaû cuûa
mình . HS nhaän xeùt boå sung .GV
keát luaän.
GV nhaán maïnh nhöõng soá lieäu
chöùng toû söï phaùt trieån cuûa
Trung Quoác sau 20 caûi caùch môû
4. Coâng cuoäc caûi caùch
môû cöûa (töø 1978 ñeán nay)
-Töø 1978 ñeán nay Trung
Quoác thöïc hieän ñöôøng loái
caûi caùch môû cöûa vaø ñaït
ñöôïc nhieàu thaønh töïu to
lôùn ,nhaát laø veà toác ñoä
phaùt trieån kinh teá.( SGK/19)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 20
cöûa : toác ñoä taêng tröôûng cao
nhaát theá giôùi . toång saûn phaãm
trong nöôùc (GDP) trung bình haèng
naêm taêng 9,8 % ñaït 7974,8 tæ
nhaân daân teä ñöùng haøng thöù 7
theá giôùi…
-GV giôùi thieäu hình 7 “Thaønh phoá
Thöôïng Haûi ngaøy nay” vaø hình 8
“Haø Khaåu- thuû phuû tænh Haûi
Nam,ñaëc khu kinh teá lôùn nhaát
Trung Quoác” trong SGK noùi leân söï
phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn
kinh teá Trung Quoác.
Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:noäi
dung cuûa chính saùch ñoái ngoaïi
-Toå chöùc thöïc hieän:
GV giôùi thieäu veà chích saùch ñoái
ngoaïi cuûa Trung Quoác trong thôøi kì
caûi caùch môû cöûa ñaõ ñaït nhieàu
keát quaû , cuûng coá ñòa vò treân
tröôøng quoác teá.
GV yeâu caàu HS laáy ví duï veà vieäc
bình thöôøng hoaù quan heä ngoaïi
giao giöõa Trung Quoác vaø moät soá
nöôùc treân theá giôùi: Lieân Xoâ
,Moâng Coå, Laøo,In-do-ne-si-a, VN...
Thu hoài chuû quyeàn Hoàng Koâng
(7-1997) vaø Ma Kao (12-1999).

- Chính saùch ñoái ngoaïi Trung
Quoác thu nhieàu keát quaû,
cuûng coá ñòa vò treân
tröôøng quoác teá.( SGK/ 20)
chaâu AÙ töø sau 1945 ñeán nay.
-Söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc Coäng
hoøa Nhaân daân Trung Hoa vaø caùc
giai ñoaïn dieãn ra ôû Trung Quoác.
5. Daën doø, ra baøi taäp veà nhaø
Hoïc baøi cuõ,ñoïc vaø chuaån bò baøi
môùi.
Traû lôøi caâu hoûi trong SGK.
4. Sô keát baøi hoïc
-Toùmlöôïc nhöõng neùt noåi baät cuûa tình hình chaâu AÙ töø sau 1945 ñeán
nay.
-Söï ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa vaø caùc giai
ñoaïn dieãn ra ôû Trung Quoác.
5. Daën doø, ra baøi taäp veà nhaø
Hoïc baøi cuõ,ñoïc vaø chuaån bò baøi 5.
Traû lôøi caâu hoûi trong SGK.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 21
Tuaàn 6
Tieát 6
BAØI 5. CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ
I. MUÏC TIEÂU
1. Veà kieán thöùc
Giuùp HS naém ñöôïc caùc yù chính sau:
- Tình hình ÑNAÙ tröôùc vaø sau naêm 1945
- Söï ra ñôøi cuûa toå chöùc ASEAN, vai troø cuûa noù ñoái vôùi söï phaùt
trieån cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc ÑNAÙ
2. Veà tö töôûng
Töï haøo veà nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc cuûa nhaân ta vaø nhaân daân
caùc nöôùc ÑNAÙ trong thôøi gian gaàn ñaây, cuûng coá söï ñoaøn keát höõu
nghò vaø söï hôïp taùc phaùt trieån giöõc caùc daân toäc trong khu vöïc
3. Veà kó naêng
Reøn luyeän kó naêng söû duïng baûn ñoà ÑNAÙ, chaâu AÙ vaø theá giôùi
II. THIEÁT BÒ
- Baûn ñoà theá giôùi, löôïc ñoà caùc nöôùc ÑNAÙ
- Moät soá tranh aûnh veà caùc nöôùc ÑNAÙ nhö Laøo, Campuchia, Thaùi
Lan, Indonesia…
III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY HOÏC
1. Kieåm tra baøi cuõ
Caâu hoûi: Neâu nhöõng thaønh töïu cuûa coâng cuoäc caûi caùch
môû cöûa ôû Trung Quoác cuoái nhöõng naêm 1978 ñeán nay.
2. Giôùi thieäu baøi môùi
Chieán tranh theá giôùi thöù hai ñaõ taïo cô hoäi thuaän lôïi ñeå
nhieàu nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ giaønh ñoäc laäp vaø phaùt
trieån kinh teá ,boä maët caùc nöôùc trong khu vöïc coù nhieàu thay ñoåi
nhieàu nöôùc ñaõ trôû thaønh con roàng chaâu AÙ, ñeå tìm hieåu tình
hình chung caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ tröôùc vaø sau chieán tranh theá
giôùi thöù hai nhö theá naøo? Coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá xaây
döïng ñaát nöôùc ñaït thaønh töïu ra sao? Noäi dung baøi hoïc hoâm nay
seõ traû lôøi cho caâu hoûi treân.
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa thaày troø Baøi ghi
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp /caù nhaân
- Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Tình hình Ñoâng Nam AÙ tröôùc vaø
sau naêm 1945
- Toå chöùc thöïc hieän:
Tröôùc heát GV treo baûn ñoà caùc
nöôùc Ñoâng Nam AÙ giôùi thieäu veà
khu vöïc naøy, ñoàng thôøi gôïi cho HS
nhôù tröôùc chieán tranh theá giôùi
thöù hai haàu heát caùc nöôùc naøy
ñeàu laø thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa
ÑQ(tröø Thaùi Lan).
- HS thaûo luaän nhoùm: “Haõy cho
bieát keát quaû cuoäc ñaáu tranh
giaønh ñoäc laäp cuûa nhaân daân
caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ sau chieán
I. Tình hình Ñoâng Nam AÙ
tröôùc vaø sau naêm 1945
- Tröôùc CTTG/II: ñeàu laø
thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa
ÑQ(tröø Thaùi Lan).
- Sau chieán tranh theá giôùi
thöù hai ;haàu heát caùc daân
toäc Ñoâng Nam AÙ ñaõ
giaønh ñöôïc ñoäc laäp.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 22
tranh theá giôùi thöù hai?
HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø voán
kieán thöùc cuûa mình traû lôøi caâu
hoûi.
-GV nhaän xeùt boå sung vaø keát
luaän. Ñoàng thôøi nhaán maïnh ñeán
moác thôøi gian caùc nöôùc giaønh
ñoäc laäp : In-do-ne-si-a(8-1945), VN
(9-1945), Laøo (10-1945),nhaân daân
caùc nöôùc khaùc nhö Ma-lay-si-a,Mi-
an-ma vaø Phi-lip-pin ñeàu noåi daäy
ñaáu tranh thoaùt khoûi aùch chieám
ñoùng cuûa phaùt xít Nhaät.
-HS leân baûng ñieàn vaøo baûng
thoáng keâ caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ
giaønh ñoäc laäp theo noäi dung sau :
Teân nöôùc, teân thuû ñoâ, ngaøy
giaønh ñoäc laäp ,tình hình hieän nay.
Sau khi HS ñieàn xong GV goïi HS
khaùc nhaän xeùt boå sung cuoái
cuøng GV keát luaän.
Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân
- Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Tình hình Ñoâng Nam AÙ sau khi
giaønh ñoäc laäp ñeán nay
- Toå chöùc thöïc hieän:
-GV hoûi: “Haõy cho bieát tình hình
caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ sau khi
giaønh ñöôïc ñoäc laäp cho ñeán
nay?”
-GV gôïi yù :Taùc ñoäng cuûa cuoäc
chieán tranh laïnh ñoái vôùi khu vöïc,
Mó thaønh laäp khoái quaân söï
SEATO, Mó tieán haønh cuoäc chieán
tranh Vieät Nam.
-HS döïa vaøo SGK vaø gôïi yù cuûa
GV ñeå traû lôøi caâu hoûi treân.
-GV nhaän xeùt boå sung vaø keát
luaän.
Hoaït ñoäng 1: Nhoùm /Caù nhaân
- Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa toå chöùc
ASEAN
- Toå chöùc thöïc hieän:
-HS thaûo luaän: “Hoaøn caûnh ra
ñôøi cuûa toå chöùc ASEAN ?”
-HS döïa vaøo noäi dung SGK thaûo
luaän vaø trình baøy keát quaû cuûa
mình.
-GV nhaän xeùt boå sung keát luaän .
- Trong thôøi kì chieán tranh
laïnh Mó can thieäp vaøo khu
vöïc : laäp khoái quaân söï
SEATO ,xaâm löôïc Vieät Nam
sau ñoù môû roäng sang Laøo
vaø Cam-pu-chia.
Muïc II. Söï ra ñôøi cuûa toå
chöùc ASEAN
a. Hoaøn caûnh ra ñôøi:
- Ñöùng tröôùc yeâu caàu
phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi
caùc nöôùc caàn hôïp taùc
,lieân minh vôùi nhau ñeå
phaùt trieån
- 8-8-1967 Hieäp hoäi caùc
nöôùc Ñoâng Nam AÙ ñöôïc
thaønh laäp.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 23
Ñoàng thôøi nhaán maïnh theâm :
Caùc nöôùc trong khu vöïc vöøa
giaønh ñoäc laäp caàn phaûi hôïp taùc
ñeå phaùt trieån kinh teá, ñoàng thôøi
traùnh söï phuï thuoäc vaøo caùc
nöôùc lôùn. Maëc khaùc xu theá lieân
minh khu vöïc treân theá giôùi coù
hieäu quaû nhö söï ra ñôøi vaø hoaït
ñoäng cuûa coäng ñoàng kinh teá
chaâu AÂu. Cuoäc chieán tranh cuûa
Mó ôû Ñoâng Döông khoù traùnh
khoûi thaát baïi. Vì vaäy caùc nöôùc
thaáy raèng caàn hôïp taùc vôùi nhau.
- Gíôùi thieäu H.10/sgk
- Cho HS xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc
ASEAN treân baûn ñoà
Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït: Muïc
tieâu hoaït ñoäng cuûa toå chöùc
ASEAN
- Toå chöùc thöïc hieän:
-GV hoûi: “Muïc tieâu hoïat ñoäng
cuûa ASEAN laø gì?”
-HS döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi
caâu hoûi.GV nhaän xeùt boå sung
vaø keát luaän.
-GV giôùi thieäu quan heä giöõa caùc
nöôùc trong khu vöïc töø 1975 cho
ñeán cuoái nhöõng naêm 80, tình hình
phaùt trieån kinh teá cuûa caùc nöôùc
trong khu vöïc chuù yù ñeán söï phaùt
trieån cuûa Xin-ga-po, Ma-lay-si-a,
Thaùi Lan.
Hoaït ñoäng 1: Nhoùm
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït: söï
phaùt trieån cuûa toå chöùc ASEAN
- Toå chöùc thöïc hieän:
-HS thaûo luaän : “ Söï phaùt trieån
cuûa caùc nöôùc ASEAN dieãn ra nhö
theá naøo ?”
-HS döïa vaøo noäi dung SGK traû lôøi
caâu hoûi theo höôùng : Töø nhöõng
naêm 90 cuûa theá kæ XX xu theá
noåi baät laø môû roäng thaønh vieân
cuûa toå chöùc ASEAN (7-1945 Vieät
Nam chính thöùc gia nhaäp vaø trôû
thaønh thaønh vieân thöù baûy cuûa
toå chöùc naøy, thaùng 9-1997 Laøo ,
Mi-an-ma gia nhaäp toå chöùc ASEAN
Muïc tieâu ASEAN laø : phaùt
trieån kinh teá vaø vaên hoùa
thoâng qua nhöõng noå löïc
hôïp taùc chung giöõa caùc
nöôùc thaønh vieân ,duy trì
hoøa bình vaø oån ñònh khu
vöïc .
Muïc III. Töø “ASEAN 6” phaùt
trieån thaønh “ASEAN 10”
- Töø nhöõng naêm 90 laàn
löôït caùc nöôùc trong khu vöïc
tham gia toå chöùc ASEAN.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 24
.Thaùng 4-1999 Cam-pu-chia ñöôïc
keát naïp).
Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït: xu
theá hoaït ñoäng cuûa toå chöùc
ASEAN
- Toå chöùc thöïc hieän:
GV giôùi thieäu tình hình vaø xu theá
hoaït ñoäng cuûa ASEAN : Naêm 1992
ASEAN quyeát ñònh bieán Ñoâng Nam
AÙ thaønh khu vöïc maäu dòch töï do
(AFTA) trong voøng 10-15 naêm. Naêm
1994 ASEAN la75p dieãn ñaøn khu
vöïc (ARF) vôùi söï tham gia cuûa 23
quoác gia trong khu vöïc. GV giôùi
thieäu hình 11 trong SGK “ Hoäi nghò
cao caáp ASEAN VI hoïp taïi Haø Noäi”.
- Hoaït ñoäng troïng taâm cuûa
ASEAN laø chuyeån sang hoaït
ñoäng kinh teá.
4. Sô keát baøi hoïc
- Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai caùc nöôùc trong khu vöïc vuøng leân
ñaáu tranh vaø Haàu heát caùc nöôùc ñeàu giaønh ñöôïc ñoäc laäp.
- Sau khi giaønh ñoäc laäp caùc nöôùc trong khu vöïc ra söùc phaùt trieån kinh
teá, vaên hoùa, nhieàu nöôùc trôû thaønh con roàng chaâu AÙ ;caùc nöôùc ñaõ
gaén boù vôùi nhau trong toå chöùc ASEAN vôùi coâng cuoäc hôïp taùc phaùt
trieån vì hoøa bình, oån ñònh vaø phoàn vinh.
5. Daën doø
- Hoïc baøi cuõ, traû lôøi caâu hoûi trong SGK.
- Ñoïc vaø chuaån bò baøi 7.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 25
Tuaàn 7
Tieát 7
BAØI 6. CAÙC NÖÔÙC CHAÂU PHI
I. MUÏC TIEÂU
1. Veà kieán thöùc
Giuùp HS naém ñöôïc :
- Tình hình chung cuûa caùc nöôùc chaâu Phi sau CTTG II: cuoäc ñaáu
tranh giaønh ñoäc laäp vaø söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa
caùc nöôùc chaâu Phi
- Cuoäc ñaáu tranh xoaù boû cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Coäng
hoøa Nam Phi
2. Veà tö töôûng
Giaùo duïc cho HS tinh thaàn ñoaøn keát, töông trôï, giuùp ñôõ vaø uûng
hoä nhaân daân chaâu Phi trong cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp, choáng
ñoùi ngheøo.
3. Veà kó naêng
Reøn luyeän kó naêng söû duïng löôïc ñoà chaâu Phi vaø baûn ñoà theá
giôùi, höôùng daãn HS khai thaùc taøi lieäu, tranh aûnh ñeå caùc em hieåu
theâm veà chaâu Phi
II. THIEÁT BÒ
- Baûn ñoà theá giôùi, baûn ñoà chaâu Phi. Neáu khoâng coù, GV coù theå
phoùng to löôïc ñoà chaâu Phi trong SGK
- Moät soá tranh aûnh veà chaâu Phi (neáu coù)
III. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC
1. Kieåm tra baøi cuõ
Caâu hoûi: Hoaøn caûnh vaø muïc tieâu ra ñôøi cuûa toå chöùc
ASEAN?
2. Giôùi thieäu baøi môùi
Chaâu Phi laø moät luïc ñòa roäng lôùn, daân soá ñoâng. Töø sau
chieán tranh theá giôùi thöù hai phong traøo ñaáu tranh choáng chuû
nghóa thöïc daân giaønh ñoäc laäp cuûa caùc daân toäc chaâu Phi dieãn
ra soâi noåi ,roäng khaép, ñeán nay haàu heát caùc nöôùc chaâu Phi ñaõ
giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Sau khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp caùc nöôùc
chaâu Phi ra söùc phaùt trieån kinh teá vaên hoùa ñeå thoaùt khoûi ñoùi
ngheøo vaø laïc haäu. Ñeå hieåu cuoäc ñaáu tranh cuûa caùc daân toäc
caùc nöôùc chaâu Phi vaø coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá dieãn ra
nhö theá naøo? Chuùng ta tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay ñeå
traû lôø caâu hoûi neâu treân.
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Baøi ghi
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp /Caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït: Tình
hình chung cuûa chaâu Phi
-Toå chöùc thöïc hieän:
-GV giôùi thieäu baûn ñoà chaâu Phi
vôùi caùc ñaïi döông hoaëc bieån bao
quanh cuøng vôùi dieän tích vaø daân
soá cuûa chaâu Phi. Ñoàng thôøi GV
nhaán maïnh : Töø sau chieán tranh
I. Tình hình chung
1. Phong traøo ñaáu tranh
giaûi phoùng daân toäc ôû
chaâu Phi:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 26
theá giôùi thöù hai phong traøo ñaáu
tranh choáng chuû nghóa thöïc daân
ñoøi ñoäc laäp dieãn ra soâi noåi ôû
khaép chaâu Phi.
-GV hoûi : “Neâu neùt chính cuoäc
ñaáu tranh cuûa nhaân daân chaâu
Phi?”
-HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå traû
lôøi caâu hoûi. GV nhaän xeùt boå
sung vaø keát luaän.
-GV trình baøy cho HS bieát roõ:
Phong traøo noå ra sôùm nhaát laø ôû
vuøng Baéc Phi, bôûi vì ôû ñaây coù
trình ñoä phaùt trieån cao hôn caùc
vuøng khaùc.
-HS leân baûng ñieàn vaøo löôïc ñoà
thôøi gian caùc nöôùc chaâu Phi
giaønh ñoäc laäp.
GV goïi HS khaùc leân nhaän xeùt.
GV neâu caâu hoûi : “naêm 1960
chaâu Phi coù söï kieän gì noåi baät?”
GV höôùng daãn HS traû lôøi caâu
hoûi vaø nhaàn maïnh : ñaây laø naêm
chaâu Phi vì coù tôùi 17 nöôùc chaâu
Phi giaønh ñöôïc ñoäc laäp.
Hoaït ñoäng 2: Nhoùm
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc
vaø phaùt trieån kinh teá ôû chaâu Phi
-Toå chöùc thöïc hieän:
-HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå
thaûo luaän nhoùm vôùi caâu hoûi:
“Haõy cho bieát tình hình chaâu Phi
sau khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp?”
-HS thaûo luaän vaø trình baøy keát
quaû cuûa mình. GV nhaän xeùt ,boå
sung HS traû lôøi vaø keát luaän. GV
nhaán maïnh :Neùt noåi baät cuûa
chaâu Phi laø luoân trong tình theá
baát oån: xung ñoät noäi chieán ,ñoùi
ngheøo( 1/4 daân soá ñoùi kinh nieân
(150 trieäu ) 32/57 nöôùc ngheøo
nhaát TG),nôï choàng chaát vaø beänh
taät (töø naêm 1987 ñeán naêm 1997
coù tôùi 14 cuoäc xung ñoät vaø noäi
chieán giöõa 2 boä toäc Hutu vaø Tuxi
- Sau chieán tranh theá giôùi
thöù hai phong traøo ñoøi ñoäc
laäp ôû chaâu Phi dieãn ra soâi
noåi nhieàu nöôùc giaønh
ñöôïc ñoäc laäp: Ai Caäp (6-
1953), An-gieâ-ri (1962)...
- Naêm 1960 laø naêm chaâu
Phi, coù tôùi 17 nöôùc giaønh
ñoäc laäp.
¬ Heä thoáng thuoäc ñòa
chaâu Phi tan raõ, caùc nöôùc
giaønh ñöôïc ñoäc laäp chuû
quyeàn
2.Coâng cuoäc xaây döïng
ñaát nöôùc vaø phaùt trieån
kinh teá ôû chaâu Phi
- Ñaït ñöôïc nhieàu thaønh tích
,nhöng vaãn ñoùi ngheøo, laïc
haäu
- Töø cuoái nhöõng naêm 80
ñeán nay , tình hình chaâu Phi
khoù khaên, khoâng oån ñònh
vôùi :xung ñoät saéc toäc, noäi
chieán, ñoùi ngheøo…
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 27
ôû Ru-an-da vôùi daân soá 7,4 trieäu,
coù tôùi 800 nghìn ngöôøi cheát vaø
1,2 trieäu ngöôøi phaûi lang
thang,chieám 1/10 daân soá)
GV coù theå laáy nhöõng soá lieäu
trong SGK/ 26- ñoaïn chöõ nhoû- ñeå
chöùng minh cho söï ñoùi ngheøo vaø
xung ñoät ôû chaâu Phi vaø minh hoïa
theâm( tæ leä taêng daân soá cao
nhaát: Ruanda 5,2%, tæ leä ngöôøi
muø chöõ cao nhaát TG :Ghineâ70%-
Xeâneâgan 68%)
Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp /Caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Khaùi quaùt veà Nam Phi
-Toå chöùc thöïc hieän:
Tröôùc heát, GV giôùi thieäu treân
baûn ñoà vò trí cuûa Nam Phi vaø
giôùi thieäu nhöõng neùt cô baûn
cuûa ñaát nöôùc Nam Phi , naèm ôû
cöïc Nam chaâu Phi, dieän tích: 1,2
trieäu km2
- Ñaàu thaäp kyû 90 : nôï
choàng chaát (300 tæ USD)
- Ñeå khaéc phuïc :toå chöùc
thoáng nhaát chaâu Phi ñöôïc
thaønh laäp ( nay goïi laø Lieân
minh chaâu Phi- AU)
II. Coäng hoøa Nam Phi
1. Khaùi quaùt
-Naèm ôû cöïc Nam chaâu Phi.
- Dieän tích: 1,2 trieäu km2
- Daân soá:43,4 trieäu ngöôøi
(1999)

,daân soá:43,4 trieäu ngöôøi (1999)
,trong ñoù coù 75,2% ngöôøi da ñen,
13,6 ngöôøi da traéng , 11,2% ngöôøi
da maøu; ñoàng thôøi GV gôïi cho HS
nhôù laïi quùa trình xaâm löôïc cuûa
thöïc daân Haø Lan vaø Anh xaâm
löôïc Nam Phi; cuoäc ñaáu tranh cuûa
nhaân daân Nam Phi.
Hoaït ñoäng 2: Nhoùm /Caù nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Cuoäc ñaáu tranh choáng cheá ñoä
phaân bieät chuûng toäc ôû Nam Phi
-Toå chöùc thöïc hieän:
-HS thaûo luaän nhoùm vôùi caâu
hoûi: “Cuoäc ñaáu tranh choáng cheá
ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Nam
Phi dieãn ra nhö theá naøo?”
-Tröôùc heát khi HS traû lôøi GV giaûi
thích veà cheá ñoä phaân bieät
chuûng toäc A-paùc-thai : laø chính
saùch phaân bieät chuûng toäc cöïc
ñoan vaø taøn baïo cuûa Ñaûng Quoác
daân (Ñaûng cuûa ngöôøi da traéng)
chuû tröông töôùc ñoaït moïi quyeàn
lôïi cô baûn veà chính trò-kinh teá, xaõ
- 1961: Coäng hoøa Nam Phi
tuyeân boá ñoäc laäp.
2. Cuoäc ñaáu tranh choáng
cheá ñoä phaân bieät chuûng
toäc ôû Nam Phi
- Chính quyeàn thöïc daân da
traéng ôû Nam Phi ñaõ thi
haønh chính saùch phaân bieät
chuûng toäc (A-paùc-thai) cöïc
kì taøn baïo.
-Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa “
Ñaïi hoäi daân toäc Phi”( ANC)
ngöôøi da ñen ñaáu tranh
kieân trì choáng chuû nghóa
Apacthai
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 28
hoäi cuûa ngöôøi da ñen ôû ñaây. Hoï
laäp luaän raèng ngöôøi da ñen
khoâng theå bình ñaúng vôùi ngöôøi
da traéng. Nhaø caàm quyeàn ñaõ ban
boá treân 70 ñaïo luaät phaân bieät
ñoái xöû vaø töôùc boû quyeàn laøm
ngöôøi cuûa daân da ñen vaø da maøu
ôû Nam Phi, quyeàn boùc loät Nam Phi
ñöôïc xaùc nhaän baèng hieán phaùp .
-HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå
thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû
cuûa mình .
-GV nhaän xeùt boå sung vaø keát
luaän.
- Sau ñoù GV giôùi thieäu hình 13
trong SGK “Nen-xôn Man-ñe-la” vaø
ñoâi neùt veà tieåu söû vaø cuoäc
ñôøi cuûa oâng
-. GV hoûi: “Hieän nay Nam Phi ñöa ra
chuû tröông phaùt trieån kinh teá nhö
theá naøo?”
-Tröôùc khi HS traû lôøi GV cung caáp
cho HS bieát: Nam Phi laø moät nöôùc
giaøu coù taøi nguyeân thieân nhieân
nhö vaøng, uranium, kim cöông ,khí
töï nhieân ...
-HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå traû
lôøi caâu hoûi .GV nhaän xeùt boå
sung vaø keát luaän.
- 1993 cheá ñoä A-paùc-thai bò
xoùa boû ôû Nam Phi.
- 5-1994 Nen-xôn Man-ñe-la
trôû thaønh toång thoáng da
ñen ñaàu tieân.
- Cheá ñoä phaân bieät chuûng
toäc bò xoùa boû ngay taïi
saøo huyeät .
- Hieän nay chính quyeàn
môùi ôû Nam Phi ñeà ra
“Chieán löôïc kinh teá vó moâ”
nhaèm phaùt trieãn kinh teá,
giaûi quyeát vieäc laøm vaø
phaân phoái laïi saûn phaåm.(
6/1996)
4. Sô keát baøi hoïc- Cuûng coá:
- Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai haàu heát caùc nöôùc chaâu Phi ñeàu
ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp, song chaâu Phi luoân trong tình traïng baát oån.
- Traûi qua thôøi gian ñaáu tranh gian khoå laâu daøi Nam Phi ñaõ xoùa boû
ñöôïc cheá ñoä A-paùc-thai.
- Caâu 1. Trình baøy veà phong traøo GPDT chaâu Phi ( baèng baûn ñoà)
-Caâu 2. Tình hình kinh teá , xaõ hoäi cuûa chaâu Phi hieän nay nhö theá naøo?
- Caâu 3. Trình baøy veà cuoäc ñaáu tranh choáng cheá ñoä phaân bieät
chuûng toäc Apacthai vaø keát quûa?
5. Daën doø:
- Söu taàm nhöõng taøi lieäu tranh aûnh veà chaâu Phi ( TÖØ 1945¬NAY)
-Ñoïc tröôùc vaø chuaån bò baøi 7.
Tuaàn 8
Tieát 8
Baøi 7 : Caùc nöôùc Mó La-tinh
A- MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 29
1. Kieán thöùc
HS caàn naém ñöôïc :
- Nhöõng neùt khaùi quaùt veà tình hình Mó La-tinh ( töø sau chieán tranh
theá giôùi laàn thöù II ñeán nay)
- Cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa nhaân daân Cuba vaø
nhöõng thaønh töïu nhaân daân Cuba ñaõ ñaït ñöôïc hieän nay veà kinh
teá, vaên hoaù, giaùo duïc tröôùc söï bao vaây vaø caám vaän cuûa Mó,
Cuba vaãn kieân trì vôùi con ñöôøng ñaõ choïn ( ñònh höôùng XHCN)
2. Tö töôûng
GV cho HS hieåu
- Tinh thaàn ñoaøn keát vaø uûng hoä phong traøo caùch maïng cuûa caùc
nöôùc Mó La-tinh ( choáng chuû nghóa thöïc daân môùi cuûa Mó)
- Töø cuoäc ñaáu tranh kieân cöôøng, baát khuaát cuûa nhaân daân Cuba
vaø nhöõng thaønh töïu to lôùn trong coâng cuoäc xaây döïng CNXH veà
kinh teá, vaên hoaù, giaùo duïc HS theâm yeâu mean, quyù troïng vaø
ñoàng caûm vôùi nhaân daân Cuba, uûng hoä nhaân daân Cuba choáng
aâm möu bao vaây vaø caám vaän cuûa Mó
3. Kó naêng
Reøn luyeän kó naêng söû duïng baûn ñoà, toång hôïp, phaân tích vaø so
saùnh ( ñaëc ñieåm cuûa caùc nöôùc Mó La-tinh vôùi Chaâu AÙ vaø Chaâu Phi)
II . THIEÁT BÒ VAØ TAØI LIEÄU
- Baûn ñoà theá giôùi vaø löôïc ñoà khu vöïc Mó La-tinh
- Nhöõng taøi lieäu veà Mó-Latinh
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC
1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
- Trình baøy nhöõng neùt chính veà phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng
daân toäc ôû chaâu Phi ( 1945 ñeán nay)
- Hieän nay caùc nöôùc chaâu Phi ñang gaëp nhöõng khoù khaên gì trong
coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc vaø phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi?
- Cuoäc ñaáu tranh choáng cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc ôû Coäng
hoaø Nam Phi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaéng lôïi naøo coù yù nghóa lòch
söû to lôùn?
3. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
a.Giôùi thieäu baøi môùi
Mó La-tinh laø moät khu vöïa roäng lôùn , treân 20 trieäu km2 ( 1/7 dieän
tích theá giôùi ) goàm 23 nöôùc coäng hoaø ( töø Meâhicoâ ñeán cöïc Nam
cuûa Chaâu Mó), taøi nguyeân phong phuù . Töø sau 1945, caùc nöôùc Mó
La-tinh khoâng ngöøng ñaáu tranh ñeå cuûng coá ñoäc laäp, chuû quyeàn,
phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi nhaèm thoaùt khoûi söï leä thuoäc vaøo ñeá
quoác Mó. Trong cuoäc ñaáu tranh ñoù, noåi baät leân taám göông Cuba,
ñieån hình cuûa phong traøo caùch maïng khu vöïc Mó La-tinh. Hoâm nay ,
chuùng ta hoïc baøi : Caùc nöôùc Mó La-tinh
b.Baøi môùi
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Ghi baûng
--Noäi dung kieán
thöùc caàn ñaït:
Nhöõng neùt chung
veàphong traøo ñaáu
tranh cuûng coá ñoäc
laäp chuû quyeàn ôù
I. Nhöõng neùt chung
1. Phong traøo ñaáu
tranh cuûng coá ñoäc
laäp chuû quyeàn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 30
MLT
-Toå chöùc thöïc
hieän:
-Gv duøng baûn ñoà
theá giôùi hoaëc löôïc
ñoà Mó La-tinh giôùi
thieäu veà khu vöïc
Mó La-tinh , sau ñoù
yeâu caàu HS ñoïc
SGK muïc I vaø sau
ñoù ñaët caâu hoûi :
- Em coù nhaän
xeùt gì veà söï
khaùc bieät
giöõa tình hình
chaâu AÙ ,
chaâu Phi vaø
khu vöïc Mó La-
tinh
Gv yeâu caàu HS xaùc
ñònh nhöõng nöôùc
ñaõ daønh ñöôïc ñoäc
laäp töø ñaàu theá
kyû XIX treân baûn
ñoà ( treo treân
baûng)
Hoûi :
Töø sau chieán tranh
theá giôùi laàn thöù II
ñeán nay tình hình
caùch maïng Mó La-
tinh phaùt trieån nhö
theá naøo?
Gv yeâu caàu HS xaùc
ñònh vò trí 2 nöôùc :
Chileâ vaø Nicaragoa
treân baûn ñoà vaø
Traû lôøi:
- Khaùc vôùi
chaâu AÙ,
chaâu Phi,
nhieàu nöôùc ôû
khu vöïc Mó La-
tinh ñaõ daønh
ñöôïc ñoäc laäp
töø nhöõng
thaäp nieân
ñaàu theá kyû
XIX : Braxin,
Achentina, Peru,
Veâneâxueâla…
Traû lôøi:
- Töø sau chieán tranh
theá giôùi laàn thöù II
ñeán nay, caùch
maïng Mó La-tinh coù
nhieàu bieán chuyeån
maïnh meõ
+ Môû ñaàu laø caùch
maïng Cuba(1959)
- Ñaàu nhöõng naêm
60 ñeán nhöõng naêm
80 cuûa theá kyû XX,
moät cao traøo ñaáu
tranh ñaõ buøng noå
ôû Mó La-tinh, khu vöïc
naøy ñöôïc goïi laø “
Luïc ñòa buøng chaùy:
cuûa phong traøo
caùch maïng khôûi
nghóa vuõ trang ôû
Boâlivia,
Veâneâxueâla,
Coâloâmbia,
Nicaragoa.
+ Keát quaû : Chính
quyeàn ñoäc taøi
nhieàu nöôùc bò laät
ñoå.
- Chính quyeàn daân
toäc daân chuû ñöôïc
thieát laäp ñaõ tieán
haønh nhieàu caûi
coach tieán boä :
Chileâ, Nicaragoa.
Traû lôøi :
- Nhieàu nöôùc ñaõ
daønh ñöôïc ñoäc laäp
töø nhöõng thaäp
nieân ñaàu theá kyû
XIX: Braxin,
Achentina, Peru,
Veâneâxueâla…
- Töø sau chieán tranh
theá giôùi laàn thöù II
ñeán nay, caùch maïng
Mó La-tinh coù nhieàu
bieán chuyeån maïnh
meõ
- Môû ñaàu laø caùch
maïng Cuba(1959)
- Ñaàu nhöõng naêm
80 cuûa theá kyû XX,
moät cao traøo ñaáu
tranh ñaõ buøng noå
ôû khu vöïc naøy
ñöôïc goïi laø “ Luïc
ñòa buøng chaùy
- Khôûi nghóa vuõ
trang ôû Boâlivia,
Veâneâxueâla…
+ Keát quaû : Chính
quyeàn ñoäc taøi
nhieàu nöôùc bò laät
ñoå, chính quyeàn
daân chuû nhaân daân
ñöôïc thieát laäp
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 31
ñaët caâu hoûi
- Em haõy trình baøy
cuï theå nhöõng thay
ñoåi cuûa caùch
maïng Chileâ vaø
Nicaragoa trong thôøi
gian naøy.
?Hoûi :
Coâng cuoäc xaây
döïng vaø phaùt
trieån ñaát nöôùc
cuûa caùc nöôùc Mó
la-tinh dieãn ra nhö
theá naøo ?
-GV minh hoïa theâm
- Böôùc vaøo
thaäp nieân 90,
Mó La-tinh nôï
nöôùc ngoaøi
400 tæ USD,
kinh teá caùc
nöôùc naøy bò
giaûm suùt
- Naêm 1989
buoân baùn vôùi
theá giôùi chæ
chieám 2,8%
toång giaù trò
buoân baùn
Do thaéng lôïi cuûa
cuoäc baàu cöû
thaùng 9/1970 ôû
Chileâ, chính phuû
Lieân minh ñoaøn keát
nhaân daân do Toång
thoáng Agienñeâ laõnh
ñaïo ñaõ thöïc hieän
nhöõng chính saùch
tieán boä ñeå cuûng
coá ñoäc laäp vaø
chuû quyeàn daân
toäc (1970-1973)
- ÔÛ Nicaragoa, döôùi
söï laõnh ñaïo cuûa
maët traän Xanñinoâ,
nhaân daân ñaõ laät
ñoå cheá ñoä ñoäc
taøi thaân Mó, ñöa
ñaát nöôùc vaøo con
ñöôøng daân chuû.
- Nhöng cuoái cuøng
do nhieàu nguyeân
nhaân, nhaát laø söï
can thieäp cuûa Mó,
phong traøo caùch
maïng Chileâ vaø
Nicaragoa ñeàu thaát
baïi vaøo nhöõng
naêm 1973 vaø 1991
Traû lôøi :
- Trong coâng cuoäc
xaây döïng vaø phaùt
trieån ñaát nöôùc,
caùc nöôùc naøy ñaõ
thu ñöôïc nhöõng
thaønh töïu quan
troïng:
+ Cuûng coá ñoäc
laäp, chuû quyeàn
+ Daân chuû hoaù
sinh hoaït chính trò
+ Tieán haønh caûi
caùch kinh teá
+ Thaønh laäp caùc
toå chöùc Lieân minh
khu vöïc veà hôïp taùc
vaø phaùt trieån kinh
teá
- Töø ñaàu nhöõng
naêm 90 cuûa theá
- Cuoái cuøng phong
traøo caùch maïng
Chileâ vaø Nicaragoa
bò thaát baïi vaøo
nhöõng naêm 1973
vaø 1991
2. Coâng cuoäc xaây
döïng vaø phaùt trieån
ñaát nöôùc cuûa Mó
La-tinh
* Thaønh töïu:
- Cuûng coá ñoäc laäp,
chuû quyeàn
- Daân toäc hoùa chính
trò
- Caûi caùch kinh teá.
- Caùc toå chöùc
Lieân minh khu
vöïc ñeå phaùt
trieån kinh teá
thaønh laäp
- Ñaàu nhöõng
naêm 90 tình
hình kinh teá
vaø chính trò
khoù khaên ,
caêng thaúng
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 32
theá giôùi
- Toác ñoä taêng
tröôûng kinh teá
: thaäp kyû 70
laø 5,9%, thaäp
kyû 80 laø 1%
- Laïm phaùt cao
nhaát theá giôùi
:
1000%(1983).N
aêm 1980 laø
56,1%
- Hieän nay, Mó
La-tinh coù 2
nöôùc NIC laø
Braxin vaø
Meâhicoâ
-GV giôùi thieäu ñaát
nöôùc Cuba ( treân
baûn ñoà Mó La-tinh )
hoaëc baûn ñoà theá
giôùi, yeâu caàu HS
ñoïc SGK muïc II vaø
ñaët caâu hoûi :
- Em bieát gì veà ñaát
nöôùc Cuba?
GV minh hoïa theâm
- Naêm 1942,
Critxtopcolong ñaët
chaân ñeán Cuba, sau
ñoù thöïc daân Taây
Ban Nha thoáng trò
Cuba hôn 400 naêm
- Nhaân daân Cuba
ñaáu tranh maïnh
meõ ñeå giaønh ñoäc
laäp, ñaëc bieät laø
cuoäc khôûi nghóa
naêm 1895 do Hoâxe-
Macti vaø Maxio laõnh
ñaïo.
- Naêm 1902 , Taây
Ban Nha phaûi coâng
nhaän ñoäc laäp cho
Cuba, nhöng thöïc teá
Cuba laïi rôi vaøo
aùch thoáng trò thöïc
daân môùi cuûa Mó
Hoûi :
Em haõy trình baøy
phong traøo caùch
kyû XX, tình hình chính
trò vaø kinh teá cuûa
caùc nöôùc naøy gaëp
khoù khaên vaø caêng
thaúng
Traû lôøi :
- Cuba naèm ôû vuøng
bieån Caribeâ , hình
daïng gioáng nhö con
caù saáu, roäng
111.000 km2, vôùi
11,3 trieäu ngöôøi
(2002)
- Hieän nay caùc
nöôùc Mó La-tinh
ñang tìm caùch khaéc
phuïc vaø ñi leân .
Braxin vaø Meâhicoâ
laø 2
nöôùc coâng nghieäp
môùi.
II. Cuba-hoøn ñaûo
anh huøng
1. Khaùi quaùt
- Cuba naèm ôû vuøng
bieån Caribeâ , hình
daïng gioáng nhö con
caù saáu, roäng
111.000 km2, vôùi
11,3 trieäu ngöôøi
(2002)
2. Phong traøo caùch
maïng Cuba(1945
ñeán nay)
a. Hoaøn caûnh :
- Sau chieán tranh
theá giôùi laàn thöù II,
phong traøo ñaáu
tranh giaûi phoùng
daân toäc phaùt trieån
- Mó tìm caùch ñaøn
aùp vaø thieát laäp
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 33
maïng Cuba ( töø
1945 ñeán nay)
GV minh hoaï theâm
Töø 1952 ñeán 1958
Batixta ñaõ gieát 2
van chieán só yeâu
nöôùc, caàm tuø
haøng chuïc vaïn
ngöôøi
Hoûi :
Em trình baøy phong
traøo ñaáu tranh giaûi
phoùng daân toäc
cuûa nhaân daân
Cuba
Traû lôøi :
- Sau chieán
tranh theá giôùi
laàn thöù II, vôùi
söï giuùp ñôõ
cuûa Mó,
thaùng 3/1952
töôùng Btixta
laøm ñaûo
chính, thieát
laäp cheá ñoä
ñoäc taøi quaân
söï ôû Cuba
- Chính quyeàn
naøy ñaõ xoaù
boû hieán
phaùp
+ Caám caùc
ñaûng phaùi tieán
boä hoaït ñoäng
+ Baét giam haøng
chuïc vaïn ngöôøi
yeâu nöôùc
Traû lôøi :
- Nhaân daân
Cuba kieân trì
ñaáu tranh
choáng cheá
ñoä ñoäc taøi
Batixta ñeå
daønh chính
quyeàn
- Môû ñaàu laø
cuoäc taán
coâng phaùo
ñaøi Moâncaña (
thuoäc tænh
Xanchiagoâ),
ngaøy
16/7/1953, cuûa
135 thanh nieân
yeâu nöôùc,
döôùi söï laõnh
ñaïo cuûa
Phiñen Ca-xtô-
roâ. Cuoäc taán
cheá ñoä ñoäc taøi
quaân söï Batixta,
chuùng xoùa boû
hieán phaùp, caám
caùc ñaûng phaùi
hoaït ñoäng, baét giam
haøng chuïc vaïn
ngöôøi
b. Dieãn bieán caùch
maïng :
- 26/7/1953 quaân
caùch maïng taán
coâng traïi lính
Moâncada môû ñaàu
thôøi kì khôûi nghóa
vuõ trang
- Sau ñoù Phiñen
Ca-xtô-roâ bò
baét
- Naêm 1955
Phiñen ñöôïc
traû töï do vaø
bò truïc xuaát
sang Meâhicoâ
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 34
GV minh hoaï theâm
:
Taïi Meâhicoâ, Phiñen
taäp hôïp nhöõng
chieán só yeâu
nöôùc, quyeân goùp
tieàn mua saém vuõ
khí, luyeän taäp
quaân söï
- Ngaøy
25/11/1956, 81
chieán só yeâu
nöôùc do Phiñen
laõng ñaïo ñaõ
ñaùp taøu
Giama vöôït
bieån veà
nöôùc, leânh
ñeânh 7 ngaøy
treân bieån. Khi
coâng khoâng
thaéng lôïi ,
nhöng noù môû
ñaàu phong
traøo ñaáu
tranh vuõ trang
cuûa Cuba
- Sau gaàn 2
naêm bò giam
caàm, naêm
1955 Phiñen Ca-
xtô-roâ ñöôïc
traû laïi töï do
vaø bò truïc
xuaát sang
Meâhicoâ.Taïi
ñaây, Phiñen
ñaõ thaønh laäp
1 toå chöùc
caùch maïng
laáy teân laø :”
phong traøo 26-
7” taäp hôïp
caùc chieán só
yeâu nöôùc,
luyeän taäp
quaân söï,
chuaån bò cho
cuoäc chieán
ñaáu môùi
- Thaùng
11/1956, Phiñen
cuøng vôùi 81
chieán só yeâu
nöôùc hoaït
ñoäng, treân
con taøu Gran-
ma ñoå boä leân
tænh OÂ-ri-en-
teâ phaàn lôùn
caùc chieán só
hy sinh chæ
coøn laïi 12
ngöôøi, Phiñen
vaø caùc chieán
só cuûa mình
vaãn tieáp tuïc
ñaáu tranh.
Ñöôïc söï giuùp
ñôõ cuûa nhaân
daân, phong
- Thaùng
11/1956, Phiñen
veà nöôùc tieáp
tuïc laõnh ñaïo
caùch maïng
- Cuoái 1958 löïc
löôïng caùch
maïng lôùn
maïnh taán
coâng nhieàu
nôi
- Ngaøy 1/1/1959
, cheá ñoä ñoäc
taøi Batixta suïp
ñoå , caùch
maïng Cuba
thaéng lôïi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 35
ñaët chaân leân
bôø, hoï bò
quaân cuûa
Batixta bao
vaây, aátn
coâng. Trong
cuoäc chieán
khoâng caân
söùc, 26 ngöôøi
bò thieâu soáng,
44 ngöôøi hy
sinh, chæ coøn
12 chieán só
ruùt veà vuøng
röøng nuùi hoaït
ñoäng
Hoûi :
- Sau khi caùch maïng
thaéng lôïi, chính
phuû caùch maïng
Cuba ñaõ laøm gì ñeå
thieát laäp cheá ñoä
môùi
Hoûi :
Em haõy neâu nhöõng
thaønh töïu Cuba ñaõ
ñaït ñöôïc trong coâng
cuoäc xaây döïng
CNXH?
traøo caùch
maïng lan
nhanh choùng
khaép toaøn
quoác
- Cuoái 1958, löïc
löôïng caùch
maïng lôùn
maïnh lieân
tieáp tieán
coâng ñòch
- Ngaøy 1/1/1959
cheá ñoä ñoäc
taøi Batixta suïp
ñoå, caùch
maïng Cuba
thaéng lôïi
Traû lôøi :
- Chính phuû
caùch maïng do
Phiñen ñöùng
ñaàu, d0aõ
tieán haønh caûi
caùch daân
chuû trieät ñeå,
caûi caùch
ruoäng ñaát ,
quoác höõu
c. Cuba xaây döïng
cheá ñoä môùi vaø
xaây döïng CNXH
- Sau khi caùch maïng
thaønh coâng, Cuba
tieán haønh caùch
maïng daân chuû,
caûi caùch ruoäng
ñaát, quoác höõu
hoaù caùc xí nghieäp
cuûa Tö baûn nöôùc
ngoaøi
- Xaây döïng chính
quyeàn môùi, phaùt
trieån giaùo duïc
- 4/1961 tieán leân
CNXH
*Thaønh töïu xaây
döïng CNXH
- Xaây döïng coâng
nghieäp cô caáu hôïp
lyù
Noâng nghieäp ña
daïng
Vaên hoaù, giaùo duïc,
y teá phaùt trieån
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 36
hoaù caùc xí
nghieäp cuûa
nöôùc ngoaøi
- Xaây döïng
chính quyeàn
caùch maïng
caùc caáp
- Thanh toaùn
naïn muø chöõ
phaùt trieån
giaùo duïc
- Thaùng 4/1961
Cuba dieät goïn
1300 teân lính
ñaùnh thueâ
cuûa Mó trong
voøng 72 giôø
vaø Phiñen
tuyeân boá
tieán leân CNXH
Traû lôøi :
- Mó thöïc hieän
bao vaây caám
vaän, nhöng
Cuba vaãn ñaït
ñöôïc nhöõng
thaønh töïu to
lôùn
- Xaây döïng
neàn coâng
nghieäp cô caáu
caùc ngaønh
hôïp lyù
- Noâng nghieäp
ña daïng
- Giaùo duïc, y
teá, vaên hoaù
phaùt trieån
ñaït trình ñoä
cao cuûa theá
giôùi
- Sau khi Lieân
Xoâ tan raõ,
Cuba traûi qua
thôøi kì ñaëc
bieät khoù
khaên, nhöng
chính phuû ñaõ
thöïc hieän caûi
caùch , ñieàu
chænh, kinh teá
- Mó thöïc hieän chính
saùch thuø ñòch,
caám vaän, Cuba
vaãn kieân trì vôùi
CNXH
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 37
vaãn tieáp tuïc
ñi leân :
1994 : 0,4%/naêm
1995 : 2,5%/naêm
1996 : 7,8%/naêm
4.Cuûng coá:
- Theo em, tình hình caùch maïng Mó La-tinh coù gì khaùc bieät vôùi phong traøo
caùch maïng ôû chaâu AÙ vaø chaâu Phi ( GV chia nhoùm ñeå thaûo luaän vaán ñeà
naøy)
- GV höôùng daãn caùc em ñi vaøo nhöõng noäi dung sau:
+ Chaâu AÙ haàu heát laø thuoäc ñòa cuûa caùc nöôùc ñeá quoác nöûa cuoái theá
kæ thöù XIX, nhieàu nöôùc chaâu AÙ daønh ñöôïc ñoäc laäp
+ Chaâu Phi : phong traøo caùch maïng buøng noå sau chieán tranh theá giôùi thöù
II, phaùt trieån khoâng ñeàu ( chæ maïnh ôû Baéc Phi), cuoäc ñaáu tranh choáng
chuû nghóa phaân bieät chuûng toäc gay gaét. Hieän nay chaâu Phi vaãn laø chaâu
luïc ngheøo ñoùi, beänh taät, laic haäu nhaát theá giôùi
+ Mó La-tinh ñaõ daønh ñöôïc ñoäc laäp töø nhöõng thaäp nieân ñaàu theá kæ XIX
töø tay Taây Ban Nha. Nhöng sau ñoù laïi bò Mó thoáng trò “ saân sau cuûa Mó”. Kinh
teá phaùt trieån hôn chaâu AÙ vaø chaâu Phi
-Vì sao noùi cuoäc taán coâng phaùo ñaøi Moâncaña(26/7/1953) ñaõ môû ra moät
giai ñoaïn môùi cuûa phong traøo caùch maïng Cuba
- Em hieåu beáit gì veà moái quan heä ñoaøn keát höõu nghò giöõa laõnh tuï Phiñen
Caxtôroâ, nhaân daân Cuba vôùi ñaûng, chính phuû vaø nhaân daân ta
5. Daën doø-Baøi taäp :
-Em haõy neâu nhöõng neùt noåi baät cuûa tình hình Mó La-tinh töø 1945 ñeán
nay?
- OÂn töø baøi 1¬ 7 ñeå kieåm tra 1 tieát ( tieát 9) . Taäp traû lôøi caùc caâu hoûi
SGK

GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 38
CHÖÔNG III: MÓ, NHAÄT BAÛN, TAÂY AÂU
TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY
BAØI 8 : NÖÔÙC MÓ
A-MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC
1. Kieán thöùc
HS naém ñöôïc :
- Sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù II , kinh teá Mó coù böôùc phaùt trieån
nhaûy voït : Giaøu maïnh nhaát veà kinh teá, khoa hoïc kó thuaät vaø quaân söï
trong heä thoáng caùc nöôùc tö baûn, trôû thaønh sieâu cöôøng.
- Trong thôøi kì naøy, nöôùc Mó thöïc hieän chính saùch ñoái noäi phaûn ñoäng ,
ñaåy luøi vaø ñaøn aùp phong traøo ñaáu tranh cuûa quaàn chuùng.
- Chính saùch ñoái ngoaïi : baønh tröôùng theá löïc vôùi möu ñoà laøm baù chuû ,
thoáng trò theá giôùi, nhöng trong hôn nöûa theá kyû qua, Mó ñaõ vaáp phaûi
nhieàu thaát baïi naëng neà.
2. Tö töôûng
- HS caàn thaáy roõ thöïc chaát chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa Mó.
- Veà kinh teá Mó giaøu maïnh, nhöng gaàn ñaây, Mó bò Nhaät Baûn vaø Taây AÂu
(EU)caïnh tranh raùo rieát, kinh teá Mó giaûm suùt maëc duø vaãn ñöùng ñaàu
theá giôùi nhöng do vôùi tröôùc naêm 1973 giaûm suùt nhieàu.
- Töø 1995 trôû laïi ñaây, Vieät Nam vaø Mó ñaõ thieát laäp quan heä ngoaïi giao
chính thöùc veà nhieàu maët. Veà kinh teá , ta nay maïnh hôïp taùc vaø phaùt
trieån ñeå phuïc vuï cho söï nghieäp coâng nghieäp hoaù vaø hieän ñaïi hoaù ñaát
nöôùc nhöng kieân quyeát phaûn ñoái nhöõng möu ñoà “ dieãn bieán hoaø bình”
baù quyeàn cuûa Mó
3. Kó naêng :
Reøn luyeän kó naêng phaân tích, toång hôïp, ñaùnh giaù caùc söï kieän, kó
naêng söû duïng baûn ñoà.
II. THIEÁT BÒ VAØ TAØI LIEÄU
- Baûn ñoà theá giôùi vaø baûn ñoà nöôùc Mó.
- Moät soá tranh aûnh veà caùc loaïi maùy bay cuûa Myõ.
- Moät soá bieåu ñoà moâ ta tình hình kinh teá cuûa Myõ.
- Nhöõng taøi lieäu noùi veà kinh teá, chính trò, vaø ñoái ngoaïi cuûa nöôùc Mó
( 1945 ñeán nay)
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY-HOÏC
1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ
Caâu 1: Trong cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân kieåu môùi, Myõ
la-tinh ñöôïc ví nhö:
a. Luïc ñòa troãi daäy.
b. Hoøn ñaûo töï do.
c. Luïc ñòa buøng chaùy.
d. Tieàn ñoàn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi.
Caâu 2: Cao traøo ñaáu tranh ñaõ buøng noå ôû Myõ La – tinh trong khoaûng
thôøi gian naøo ?
a. Töø naêm 1945 ñeán naêm 1959.
b. Töø ñaàu nhöõng naêm 60 ñeán nhöõng naêm 80 ( cuûa theá kyû XX).
c. Töø cuoái nhöõng naêm 80 ( theá kyû XX) ñeán nay.
d. Töø ñaàu nhöõng naêm 90 ( theá kyû XX) ñeán nay.
Caâu 3: Ñieàn vaøo caùc choã troáng döôùi ñaây ñeå nhaän bieát keát quaû cuûa
cao traøo ñaáu tranh caùch maïng ôû Mó La-tinh:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 39
Keát quaû laø chính quyeàn phaûn ñoäng ôû nhieàu nöôùc bò laät ñoå, caùc chính
phuû daân toäc, daân chuû ñöôïc thieát laäp vaø ñaõ tieán haønh nhieàu caûi
caùch tieán boä. Noåi baät trong thôøi kyø naøy laø nhöõng söï kieän dieãn ra ôû
Chi-leâ vaø Na-ca-ra-goa.
3. Hoïat ñoäng daïy vaø hoïc:
a. Giôùi thieäu baøi môùi
Töø sau chieán tranh theá giôùi thöù 2, kinh teá Mó phaùt trieån nhaõy voït,
ñöùng ñaàu theá giôùi tö baûn, trôû thaønh sieâu cöôøng. Vôùi söï vöôït troäi veà
kinh teá , khoa hoïc kó thuaät , hieän nay Mó ñang giöõ vai troø haøng ñaàu trong
neàn chính trò theá giôùi vaø quan heä quoác teá
Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi veà nöôùc Mó ( 1945 ñeán nay)
b. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc Ghi baûng
Gv duøng baûn ñoà
theá giôùi giôùi thieäu
veà nöôùc Mó( hoaëc
baûn ñoà nöôùc Mó)
sau ñoù goïi HS ñoïc
SGK muïc I vaø ñaët
caâu hoûi
-Sau CTTG II, Mó laø 1
nöôùc nhö theá
naøo ?
Nguyeân nhaân naøo
daãn ñeán söï phaùt
trieån nhaûy voït cuûa
kinh teá Mó töø sau
chieán tranh theá
giôùi thöù II ñeán
nay?
Hoûi :
Em haõy neâu nhöõng
thaønh töïu kinh teá
Mó sau chieán tranh
Traû lôøi :
- Sau chieán
tranh theá giôùi
thöù II, Mó trôû
thaønh nöôùc
giaøu maïnh
nhaát theá giôùi
- Thu ñöôïc 114
tæ USD ( nhôø
buoân baùn vuõ
khí)
- Khoâng bò
chieán tranh
taøn phaù, xa
chieán tröôøng (
2 ñaïi döông bao
boïc)
- Phaùt trieån
kinh teá trong
ñieàu kieän
hoaø bình,
buoân baùn vuõ
khí vaø haøng
hoùa cho caùc
nöôùc tham
chieán
Traû lôøi :
- 1945->1973
+ Töø 1945 ->1950:
chieám hôn moät
nöûa saûn löôïng
coâng nghieäp theá
giôùi : 56,47%(1948)
I. Tình hình kinh teá
nöôùc Mó töø sau
chieán tranh theá
giôùi thöù 2:
-Mó trôû thaønh nöôùc
tö baûn giaøu maïnh
nhaát.
-Nguyeân nhaân
phaùt trieån kinh teá :
SGK
-Thaønh töïu: SGK
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 40
Hoûi :
Vì sao töø naêm 1973
trôû ñi , kinh teá Mó
suy giaûm?
GV giaûi thích theâm :
Theo con soá chính
thöùc Boä Thöông
maïi Mó coâng boá :
naêm 1972 chi 352 tæ
USD cho quaân söï
GV yeâu caàu HS ñoïc
SGK muïc II vaø ñaët
caâu hoûi :
- Em haõy neâu
nhöõng thaønh töïu
chuû yeáu veà khoa
hoïc kó thuaät cuûa
Mó sau chieán tranh
theá giôùi thöù 2 ?
-Giôùi thieäu moät
soá tranh aûnh veà
moät soá loaïi maùy
bay cuûa Mó.
- saûn löôïng gaáp 2
laàn cuûa 5 nöôùc
treân theá giôùi
coäng laïi : Anh,
Phaùp, Ñöùc, YÙ,
Nhaät
- Naém ¾ tröõ löôïng
vaøng theá giôùi
( 24,6 tæ USD ) laø
chuû nôï duy nhaát
theáá giôùi
- Coù löïc löôïng
quaân söï maïnh vaø
ñoäc quyeàn veà vuõ
khí nguyeân töû theá
giôùi
+ Töø 1973 ñeán nay:
Saûn löôïng coâng
nghieäp giaûm. Döï
tröõ vaøng giaûm,
chæ coøn 11,9 tæ
USD (1974)
Traû lôøi:
- Söï vöôn leân cuûa
Nhaät Baûn vaø Taây
AÂu ( EU) luoân caïnh
tranh raùo tieát vôùi

- Kinh teá khoâng
oån ñònh, vaáp phaûi
nhieàu khuûng
hoaûng, suy thoaùi
- Tham voïng laøm
baù chuû theá giôùi
cho neân chi phí
quaân söï lôùn ( coù
haøng ngaøn caên
cöù quaân söï treân
theá giôùi)
- Söï giaøu ngheøo
cheânh leäch quaù
lôùn laø nguoàn goác
sinh ra söï maát oån
ñònh kinh teá- xaõ
hoäi
Trong nhöõng thaäp
nieân tieáp theo, ñòa
vò kinh teá cuûa Mó
giaûm.
* Nguyeân nhaân kinh
teá Mó suy giaûm :
SGK
II. Söï phaùt trieån
veà khoa hoïc-kó
thuaät cuûa Mó sau
chieán tranh.
-Ñaït ñöôïc nhieàu
thaønh töïu trong taát
caû caùc lónh vöïc.
-Thaønh töïu: SGK
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 41
-GV giôùi thieäu cho
HS hình 16 SGK, ñoù
laø hình aûnh taøu
Con thoi cuûa Mó
ñang ñöôïc phoùng
leân vuõ truï, ñoù laø
bieåu hieän söï tieán
boä vöôït baäc khoa
hoïc-kó thuaät Mó
-GV yeâu caàu HS
ñoïc SGK muïc III vaø
cho thaûo luaän :
Caâu 1: Sau chieán
tranh theá giôùi laàn
thöù 2 , Mó thöïc
hieän chính saùch
ñoái noäi nhö theá
naøo?
Traû lôøi :
- Nöôùc Mó laø nôi
khôûi ñaàu cuûa
cuoäc caùch maïng
khoa hoïc kó thuaät
laàn thöù 2 cuûa
loaøi ngöôøi, töø
nhöõng naêm 40
cuûa theá kæ XX
- Mó laø nöôùc ñi
ñaàu veà khoa hoïc-
kó thuaät vaø coâng
ngheä theá giôùo thu
ñöôïc nhieàu thaønh
töïu kì dieäu trong
taát caû caùc lónh
vöïc
+ Saùng cheá caùc
coâng cuï môùi
( maùy tính, maùy töï
ñoäng)
+ Nguoàn naêng
löôïng môùi
( nguyeân töû, maët
trôøi)
+ Vaät lieäu toång
hôïp môùi
+ “ Caùch maïng
xanh”
+ Caùch maïng trong
giao thoâng vaø
thoâng tin lieân laïc
+ Chinh phuïc vuõ
truï ( 7/1969 ñöa con
ngöôøi leân maët
traêng)
+ Saûn xuaát vuõ khí
hieän ñaïi ( teân löûa
chieán löôïc, maùy
bay taøng hình…)
- Neàn kinh teá Mó
khoâng ngöøng
taêng tröôûng
Traû lôøi:
III. Chính saùch ñoái
noäi vaø ñoái ngoaïi
cuûa Mó sau chieán
tranh.
1. Chính saùch ñoái
noäi :
- Ban haønh moät
loaït ñaïo luaät phaûn
ñoäng:
+ Caám Ñaûng Coäng
saûn hoaït ñoäng.
+ Choáng phong traøo
ñình coâng
+ Phaân bieät chuûng
toäc…
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 42
-GV minh hoaï:
Sau chieán tranh theá
giôùi thöù 2 , söï taäp
trung saûn xuaát ôû
Mó raát cao, 10 taäp
ñoaøn taøi chính lôùn
: Morgan, Rockfxler…
khoáng cheá toaøn
boä neàn kinh teá,
taøi chính Mó, caùc
taäp ñoaøn naøy
phaàn lôùn kinh
doanh coâng nghieäp
quaân söï, saûn xuaát
vuõ khí, coù lieân heä
maät thieát vôùi boä
quoác phoøng, laø cô
quan ñaët mua haøng
quaân söï cho neân
coù moái quan heä
chaët cheõ, maùu thòt
giöõa caùc taäp
ñoaøn tö baûn keát
xuø vôùi laàu 5 goùc.
Ngöôøi cuûa caùc
taäp ñoaøn naøy
naém toaøn boä caùc
chöùc vuï chuû choát
trong chính phuû, keå
caû Toång thoáng
- Ñieàu ñoù quyeát
ñònh chính saùch
xaâm löôïc hieáu
chieán cuûa Mó, Mó
laø ñieån hình cuûa
CNTB luõng ñoaïn
nhaø nöôùc.
Hoûi :
Thaùi ñoä cuûa nhaân
daân Mó vôùi nhöõng
chính saùch ñoái noäi
cuûa chính phuû ra
sao.
- ÔÛ Mó coù cheá ñoä
2 ñaûng thay nhau
caàm quyeàn : Ñaûng
Daân chuû vaø Ñaûng
Coäng hoaø
- Beà ngoaøi laø 2
ñaûng ñoái laäp,
nhöng thöïc chaát 2
ñaûng naøy thoáng
nhaát vôùi nhau veà
muïc ñích vaø baûo
veä quyeàn lôïi cho tö
baûn ñoäc quyeàn.
- Nhöõng naêm ñaàu
tieân sau chieán
tranh, Mó ban haønh
moät loaït caùc ñaïo
luaät phaûn ñoäng.
+ Caám Ñaûng coäng
saûn hoaït ñoäng.
+ Choáng laïi phong
traøo ñình coâng, loaïi
boû nhöõng ngöôøi
tieán boä ra khoûi boä
maùy chính phuû.
+ Ñaøn aùp phong
traøo coâng nhaân.
+ Thöïc hieän phaân
bieät chuûng toäc.
2. Chính saùch ñoái
ngoaïi :
-Ñeà ra “ chieán löôïc
toaøn caàu”.
-Laäp caùc khoái
quaân söï.
-Gaây nhieàu cuoäc
chieán tranh xaâm
löôïc.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 43
Thaûo luaän:
Caâu 2: Chính saùch
ñoái ngoaïi cuûa Mó
sau chieán tranh theá
giôùi thöù 2 nhö theá
naøo?
Traû lôøi :
- Phong traøo ñaáu
tranh cuûa quaàn
chuùng nhaân daân
phaùt trieån maïnh :
naêm 1963,1969-
1975 ñaëc bieät laø
phong traøo phaûn
ñoái cuoäc chieán
tranh ôû Vieät Nam
Traû lôøi :
- Vôùi tieàm löïc kinh
teá vaø quoác phoøng
maïnh ñeá quoác Mó
ñeà ra “ chieán löôïc
toaøn caàu” nhaèm
choáng laïi caùc
nöôùc XHCN, nay luøi
phong traøo ñaáu
tranh giaûi phoùng
daân toäc vaø thieát
laäp söï thoáng trò
theá giôùi
- Tieán haønh “ vieän
trôï “ ñeå loâi keùo ,
khoáng cheá caùc
nöôùc nhaän vieän
trôï
- Laäp caùc khoái
quaân söï
- Gaây chieán tranh
xaâm löôïc
- Töø naêm 1991 trôû
laïi ñaây, Mó raùo
rieát tieán haønh
nhieàu bieän phaùp ,
chính saùch ñeå xaùc
laäp traät töï theá
giôùi: ñôn cöïc” do Mó
hoaøn toaøn khoáng
cheá, nhöng thöïc teá
vaø tham voïng coøn
coù khoaûng caùch
khoâng nhoû.
4. Cuûng coá :
Caâu 1: Sau CTTG II, nhöõng nguyeân nhaân naøo khieán nöôùc Mó vöôn leân
chieám öu theá tuyeät ñoái veà moïi maët trong theá giôùi tö baûn ?
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 44
a. Thu ñöôïc nhieàu lôïi nhuaän do baùn vuõ khí vaø haøng hoaù cho caùc
nöôùc tham chieán.
b. Nöôùc Mó ôû xa chieán tröôøng neân khoâng bò chieán tranh taøn phaù.
c. Ñöôïc yeân oån phaùt trieån saûn xuaát.
d. Caû ba yù treân.
Caâu 2: Trong caùc nguyeân nhaân sau, nguyeân nhaân naøo ñöôïc xem laø
nguoàn goác gaây neân söï baát oån ñònh veà kinh teá – xaõ hoäi ôû Mó ?
a. Nhaät Baûn vaø Taây Aâu vöôn leân maïnh meõ caïnh tranh vôùi Mó.
b. Neàn kinh teá Mó thöôøng hay xaûy ra nhöõng cuoäc suy thoaùi.
c. Mó chaïy ñua vuõ trang.
d. Söï giaøu ngheøo quaù cheânh leäch giöõa caùc taàng lôùp trong xaõ hoäi.
Caâu 3: Mó thu ñöôïc nhöõng thaønh töïu kì dieäu veà khoa hoïc – kó thuaät laø
nhôø :
a. Mó laø nôi khôûi ñaàu cuoäc caùch maïng khoa hoïc kó thuaät laàn thöù hai.
b. Chính phuû Mó quan taâm saâu saéc ñeán vieäc phaùt trieån khoa hoïc – kó
thuaät.
c. Trong chieán tranh theá giôùi thöù hai coù nhieàu nhaø khoa hoïc treân theá
giôùi sang Mó nghieân cöùu vaø laøm vieäc.
d. Caû ba yù treân.
5. Daën doø:
- Chuaån bò baøi 9: NHAÄT BAÛN.
+Tình hình Nhaät Baûn sau chieán tranh nhö theá naøo ?
+Nhaät Baûn phaùt trieån kinh teá ra sao? Nguyeân nhaân cuûa söï
phaùt trieån ñoù ?
+Chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa Nhaät Baûn ra sao?
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 45
Nhaät Baûn
I. Muïc tieâu baøi hoïc
1. Kieán thöùc:
- HS naém ñöôïc Nhaät Baûn töø moät nöôùc baïi traän, bò chieán tranh
taøn phaù naëng neà ñaõ vöôn leân trôû thaønh sieâu cöôøng kinh teá, ñöùng
thöù hai theá giôùi, sau Mó.
- Hieåu ñöôïc chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi cuûa giôùi caàm quyeàn
Nhaät Baûn.
2. Tö töôûng:
- Giaùo duïc yù chí vöôn leân, lao ñoäng heát mình, toân troïng kæ luaät
.. cuûa ngöôøi Nhaät laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân coù yù nghóa
quyeát ñònh ñöa tôùi söï phaùt trieån thaàn kì cuûa Nhaät Baûn.
- Töø naêm 1993 ñeán nay, caùc moái quan heä veà chính trò, kinh teá,
vaên hoaù.. giöõa nöôùc ta vaø Nhaät Baûn ngaøy caøng môû roäng vaø phaùt
trieån treân cô sôû cuûa phöông chaâm “Hôïp taùc laâu daøi, ñoái taùc tin
caäy” giöõa hai nöôùc.
3. Kó naêng:
Giuùp HS reøn luyeän phöông phaùp tö duy, phaân tích, so saùnh vaø
lieân heä.
II. Thieát bò daïy hoïc
- Baûn ñoà Nhaät Baûn (hoaëc baûn ñoà chaâu AÙ).
- Moät soá tranh aûnh veà ñaát nöôùc Nhaät Baûn.
III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc
1. Oån ñònh, toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ:
Vì sao nöôùc Mó laïi trôû thaønh nöôùc tö baûn giaøu maïnh nhaát theá
giôùi khi Chieán tranh theá giôùi thöù hai keát thuùc?
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Töø moät nöôùc baïi traän, bò chieán tranh taøn phaù naëng neà, Nhaät
Baûn ñaõ vöôn leân maïnh meõ, trôû thaønh moät sieâu cöôøng kinh teá
ñöùng thöù hai theá giôùi. Vaäy coâng cuoäc khoâi phuïc vaø phaùttrieån kinh
teá Nhaät Baûn ñaõ dieãn ra nhö theá naøo? Taïi sao kinh teá Nhaät Baûn laïi
coù söï phaùt trieån nhö theá?
* Daïy vaø hoïc baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - Troø Noäi dung kieán thöùc
Hoaït ñoäng 1: Tình hình Nhaät Baûn vaø
nhöõng caûi caùch daân chuû sau CTTG II.
GV giôùi thieäu “Löôïc ñoà Nhaät Baûn sau
CTTG II”
HS ñoïc SGK phaàn I tr. 36.
GV?: Em haõy cho bieát tình hình Nhaät Baûn
sau CTTG II veà:
Kinh teá.
Xaõ hoäi .
I. Tình hình Nhaät Baûn sau
chieán tranh
a. Tình hình Nhaät Baûn:
- Kinh teá: heát söùc khoù
khaên.
- Xaõ hoäi: thaát nghieäp, laïm
phaùt.. - - Chính trò: bò quaân
ñoäi nöôùc ngoaøi (Mó)
chieám ñoùng.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 46
Chính trò.
GV nhaän xeùt, boå sung noäi dung HS traû
lôøi.
GV?: Nguyeân nhaân cuûa tình hình treân laø
do ñaâu.
HS thaûo luaän nhoùm: nhöõng caûi caùch
daân chuû ôû Nhaät sau CTTG II.
Nhoùm 1: Noäi dung.
Nhoùm 2: YÙ nghóa.
Nhoùm 3: Ñaëc ñieåm.
-Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung cho nhau.
-GV keát luaän vaø noùi roõ hôn veà ñaëc
ñieåm nhöõng caûi caùch daân chuû ôû Nhaät
sau CTTG II laø do Mó tieán haønh.
-GV?: Vì sao? (SGV trang 41).
Hoaït ñoäng 2: Nhöõng nguyeân nhaân chuû
yeáu daãn ñeán söï phaùt trieån cuûa neàn
kinh teá Nhaät Baûn.
-GV trình baøy coâng cuoäc khoâi phuïc vaø
phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaät:
Töø naêm 1950 – 1970: kinh teá Nhaät Baûn
ñaõ taêng tröôûng nhanh choùng, nhaát laø
trong nhöõng naêm 1952 – 1973, thöôøng
ñöôïc goïi laø giai ñoaïn “thaàn kì” cuûa Nhaät
Baûn.
-HS ñoïc SGK/37 veà nhöõng soá lieäu chöùng
toû söï phaùt trieån “thaàn kì” cuûa Nhaät ->
GV nhaán maïnh ñeán nhöõng soá lieäu vaø
so saùnh.
-Töø nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX: Nhaät
Baûn trôû thaønh moät trong ba trung taâm
kinh teá, taøi chính theá giôùi.
HS thaûo luaän nhoùm:
-Haõy cho bieát nhöõng nguyeân nhaân daãn
ñeán söï phaùt trieån kinh teá cuûa Nhaät
Baûn?
? Theo em, nguyeân nhaân naøo laø chuû
yeáu? Vì sao?
-HS thaûo luaän vaø trình baøy keát quaû ->
GV nhaän xeùt, boå sung vaø keát luaän.
(SGV tr. 42).
-GV giôùi thieäu moät soá tranh aûnh trong
SGK vaø söu taàm ñöôïc ñeå HS thaáy ñöôïc
söï phaùt trieån cuûa kinh teá Nhaät Baûn.
Töø ñaàu nhöõng naêm 90 cuûa theá kæ XX:
kinh teá Nhaät Baûn laâm vaøo tình traïng suy
thoaùi -> GV daãn chöùng (SGK/39).
Hoaït ñoäng 3: Nhöõng neùt noåi baät trong
b. Nhöõng caûi caùch daân
chuû ôû Nhaät sau CTTG II
- Noäi dung: ban haønh Hieán
phaùp môùi (1946), thöïc
hieän caûi caùch ruoäng ñaát
(1946 – 1949), giaûi giaùp
caùc löïc löôïng vuõ trang, ban
haønh caùc quyeàn töï do
daân chuû ..
- YÙ nghóa: nhöõng caûi caùch
daân chuû ôû Nhaät laø moät
nhaân toá quan troïng giuùp
Nhaät Baûn phaùt trieån
maïnh meõ sau naøy.
II. NB khoâi phuïc vaø phaùt
trieån kinh teá sau chieán
tranh.
a. Khoâi phuïc vaø phaùt
trieån kinh teá:
- Töø naêm 1950, kinh teá
phaùt trieån maïnh, vöôn leân
haøng thöù hai sau Mó.
- Töø naêm 1970, Nhaät Baûn
trôû thaønh moät trong ba
trung taâm kinh teá, taøi chính
theá giôùi.
b. Nguyeân nhaân neàn kinh
teá Nhaät Baûn phaùt trieån:
- Truyeàn thoáng vaên hoùa,
giaùo duïc laâu ñôøi ..
- Heä thoáng toå chöùc quaûn
lí hieäu quaû cuûa caùc xí
nghieäp, coâng ti.
- Vai troø quaûn lí cuûa nhaø
nöôùc.
- Con ngöôøi Nhaät Baûn ñöôïc
ñaøo taïo chu ñaùo, coù yù chí
vöôn leân, caàn cuø lao
ñoäng, tieát kieäm ..
III. Chính saùch ñoái noäi vaø
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 47
chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa
Nhaät Baûn sau CTTG II.
-HS ñoïc SGK -> neâu nhöõng chính saùch veà
ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa Nhaät.
HS thaûo luaän nhoùm:
- Nhöõng neùt noåi baät trong chính saùch
ñoái noäi.
- Nhöõng neùt noåi baät trong chính saùch
ñoái ngoaïi.
-HS nhaän xeùt nhoùm baïn traû lôøi, GV keát
luaän vaø coù theå nhaán maïnh theâm veà
quan heä ñoái ngoaïi cuûa Nhaät (SGV tr. 43).
ñoái ngoaïi cuûa Nhaät Baûn
sau chieán tranh
Ñoái noäi: Nhaät Baûn
chuyeån töø xaõ hoäi chuyeân
cheá sang xaõ hoäi daân chuû
vôùi nhöõng quyeàn töï do
daân chuû tö saûn.
Ñoái ngoaïi:
- 1951, Nhaät Baûn kí vôùi Mó
“Hieäp öôùc an ninh Mó –
Nhaät.
- Thi haønh chính saùch ñoái
ngoaïi meàm moûng veà chính
trò vaø taäp trung phaùt trieån
kinh teá.
* Sô keát baøi hoïc:
- Nhöõng noå löïc phi thöôøng cuûa Nhaät Baûn trong vieäc khaéc
phuïc khoù khaên, vöôn leân trôû thaønh sieâu cöôøng kinh teá.
- Töø sau “Chieán tranh laïnh”, Nhaät Baûn vöôn leân trôû thaønh moät
cöôøng quoác chính trò treân theá giôùi.
4. Cuûng coá:
- Nhöõng nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï phaùt trieån thaàn kì cuûa
neàn kinh teá Nhaät Baûn trong nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX?
- Laøm baøi taäp traéc nghieäm.
5. Daën doø:
- Laøm baøi taäp veà nhaø.
- Chuaån bò tröôùc baøi 10 “Caùc nöôùc Taây Aâu”.
- Söu taàm moät soá hình aûnh, tö lieäu veà söï phaùt trieån cuûa neàn
kinh teá Nhaät Baûn.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 48
Tuaàn 12
Tieát 12 – Baøi 10
CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU
I. Muïc tieâu baøi hoïc
1. Kieán thöùc:
-HS naém ñöôïc tình hình chung vôùi nhöõng neùt noåi baät cuûa caùc
nöôùc Taây Aâu sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai.
- Xu theá lieân keát khu vöïc ngaøy caøng phoå bieán cuûa theá giôùi
vaø caùc nöôùc Taây Aâu ñaõ ñi ñaàu.
2. Tö töôûng:
- Giuùp HS nhaän thöùc ñöôïc nhöõng moái quan heä, nhöõng nguyeân
nhaân ñöa tôùi söï lieân keát khu vöïc cuûa Taây Aâu vaø quan heä giöõa caùc
nöôùc Taây Aâu vaø Mó töø sau CTTG II.
- Moái quan heä giöõa nöôùc ta vôùi Lieân minh chaâu Aâu ñöôïc thieát
laäp vaø ngaøy caøng phaùt trieån. Naêm 1990, hai beân thieát laäp quan heä
ngoaïi giao-> naêm 1995 kí keát Hieäp ñònh khung, môû ra nhöõng trieån
voïng hôïp taùc phaùt trieån to lôùn.
3. Kó naêng:
- Bieát söû duïng baûn ñoà vaø xaùc ñònh phaïm vi laõnh thoå cuûa
Lieân minh chaâu Aâu, tröôùc heát laø caùc nöôùc Anh, Phaùp, Ñöùc vaø I-ta-li-
a.
- Giuùp HS reøn luyeän phöông phaùp tö duy, phaân tích vaø toång hôïp.
II. Thieát bò daïy hoïc
Baûn ñoà chính trò chaâu Aâu.
III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc
1. Oån ñònh, toå chöùc.
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Haõy neâu yù nghóa cuûa nhöõng caûi caùch daân chuû ôû Nhaät Baûn
sau CTTG II?
- Nhöõng nguyeân nhaân naøo daãn ñeán söï phaùt trieån thaàn kì cuûa
neàn kinh teá Nhaät Baûn trong nhöõng naêm 70 cuûa theá kæ XX?
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Taây Aâu laø moät trong hai khu vöïc lôùn cuûa chaâu Aâu, coù neàn kinh
teá phaùt trieån vaø khoâng caùch bieät laém veà trình ñoä. Sau CTTG II,
chuùng ta xem tình hình chung ôû Taây Aâu nhö theá naøo? Xu höôùng lieân
keát khu vöïc phaùt trieån ra sao?
* Daïy vaø hoïc baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - Troø Noäi dung kieán thöùc
Hoaït ñoäng 1: Nhöõng neùt noåi baät nhaát
cuûa tình hình caùc nöôùc chaâu Aâu töø sau
CTTG II.
-GV?: Taây Aâu laø khu vöïc naøo ôû chaâu
Aâu?
-GV chæ treân baûn ñoà cho HS thaáy ñöôïc
phaïm vi caùc nöôùc Taây Aâu = HS ñoïc chuù
thích cuoái tr. 40 SGK.
-HS ñoïc SGK muïc I.
I. Tình hình chung
a. Kinh teá:
- Chòu haäu quaû naëng neà
cuûa CTTG II.

- 1948, caùc nöôùc nöôùc Taây
Aâu nhaän vieän trôï kinh teá
cuûa Mó theo “Keá hoaïch
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 49
-GV?: Tình hình kinh teá cuûa caùc nöôùc Taây
Aâu sau CTTG II nhö theá naøo?
-GV noùi roõ hôn veà “Keá hoaïch phuïc höng
chaâu Aâu” = keá hoaïch mang teân töôùng
G.Maùc-san (G.Marshall, 1880 – 1959) luùc
ñoù laø Ngoaïi tröôûng Mó, ñaõ ñeà ra = keát
quaû?
-GV?: Veà chính trò, sau khi cuûng coá ñöôïc
theá löïc, giai caáp tö saûn caàm quyeàn ôû
caùc nöôùc Taây Aâu ñaõ thöïc hieän nhöõng
chính saùch gì?
-GV trình baøy söï chia caét nöôùc Ñöùc
thaønh 2 nöôùc = vieäc chia caét naøy coù yù
nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi tình hình theá
giôùi sau chieán tranh?
-GV? Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa caùc nöôùc
Taây Aâu nhö theá naøo?
-GV trình baøy sô löôïc tình hình chung ôû
moät soá nöôùc Taây Aâu tieâu bieåu nhö
Phaùp, Anh ..
HS thaûo luaän nhoùm:
Sau CTTG II, kinh teá caùc nöôùc Taây Aâu
ñöôïc phuïc hoài nhöng ngaøy caøng leä
thuoäc vaøo Mó. Nhaän ñònh ñoù ñuùng hay
sai? Vì sao?
Hoaït ñoäng 2: Xu höôùng lieân keát khu vöïc,
söï ra ñôøi cuûa Coäng ñoàng kinh teá chaâu
Aâu.
Sau CTTG II khoâng laâu, ôû Taây Aâu ñaõ
xuaát hieän xu höôùng lieân keát khu vöïc,
tieâu bieåu laø söï ra ñôøi cuûa Coäng ñoàng
kinh teá chaâu Aâu (EEC, 1957).
-GV?: Nguyeân nhaân naøo ñöa tôùi söï lieân
keát kinh teá cuûa caùc nöôùc Taây Aâu?
-GV duøng baûng lieät keâ teân caùc toå
chöùc lieân keát kinh teá ôû Taây Aâu = cho
HS ñieàn vaøo baûng lieät keâ theo moác
thôøi gian cho saün.
Thôøi gian thaønh laäp
Teân goïi caùc toå chöùc
Lieân keát kinh teá
4 – 1951
3 – 1957
7 – 1967
12 - 1991
HS ñoïc SGK tìm hieåu theâm veà hoäi nghò
caáp cao taïi Ma-a-xtô-rich (Haø Lan).
phuïc höng chaâu Aâu”.
b. Chính trò:
- Giôùi caàm quyeàn tìm caùch
thu heïp caùc quyeàn töï do
daân chuû, xoùa boû caùc caûi
caùch tieán boä, ngaên caûn
PTCN vaø daân chuû.
- Nöôùc Ñöùc bò chia caét
thaønh 2 nöôùc: CHLB Ñöùc (9
– 1949) vaø CHDC Ñöùc (10 –
1949).
c. Ñoái ngoaïi:
- Tieán haønh caùc cuoäc
chieán tranh xaâm löôïc, chaïy
ñua vuõ trang ..
- 4 – 1949, thaønh laäp khoái
quaân söï Baéc Ñaïi Taây
Döông (NATO).
II. Söï lieân keát khu vöïc
+ 4 -1951, “Coäng ñoàng
than, theùp chaâu Aâu” ra
ñôøi.
+ 3 -1957, “Coäng ñoàng
naêng löôïng nguyeân töû
chaâu Aâu”, roài “Coäng
ñoàng kinh teá chaâu Aâu”
(EEC) thaønh laäp.
+ 7 – 1967, 3 coäng ñoàng
treân saùp nhaäp thaønh
Coäng ñoàng chaâu Aâu (EC).
+ 12 -1991, caùc nöôùc EC
hoïp Hoäi nghò caáp cao taïi
Ma-a-xtô-rích (Haø Lan)
quyeát ñònh Coäng ñoàng
chaâu Aâu -> Lieân minh
chaâu Aâu (EU), laø moät lieân
minh kinh teá – chính trò lôùn
nhaát theá giôùi, trôû thaønh
moät trong ba trung taâm kinh
teá theá giôùi.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 50
HS thaûo luaän nhoùm:
Vì sao caùc nöôùc Taây Aâu coù xu höôùng
lieân keát vôùi nhau?
* GV sô keát baøi
- Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caùc nöôùc Taây Aâu sau Chieán tranh
theá giôùi thöù hai.
Xu höôùng lieân keát khu vöïc, söï ra ñôøi cuûa Coäng ñoàng kinh teá
chaâu Aâu. (EEC, 1957).
4. Cuûng coá:
- Haõy xaùc ñònh treân baûn ñoà chaâu Aâu saùu nöôùc ñaàu tieân cuûa
EU.
- Laøm baøi taäp traéc nghieäm – saùch THLS 9.
5. Daën doø:
Hoïc baøi – Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK.
Xem tröôùc baøi 11 “Traät töï theá giôùi môùi sau Chieán tranh”.
Laøm baøi taäp veà nhaø.
Tuaàn 13
Tieát 13
CHÖÔNG IV
QUAN HEÄ QUOÁC TEÁ TÖØ NAÊM 1945 ÑEÁN NAY
BAØI 11: TRAÄT TÖÏ THEÁ GIÔÙI MÔÙI SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI
THÖÙ HAI
(1 TIEÁT)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1. Veà kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc:
- Söï hình thaønh traät töï theá giôùi hai cöïc sau chieán tranh
theá giôùi thöù hai vaø nhöõng heä quaû cuûa noù nhö söï
ra ñôøi cuûa toå chöùc Lieân hôïp Quoác , tình traïng
chieán tranh laïnh ñoái ñaàu giöõa hai phe.
- Tình hình theá giôùi töø sau chieán tranh laïnh. Nhöõng
hieän töôïng môùi vaø caùc xu theá phaùt trieån hieän nay
cuûa theá giôùi.
2. Veà tö töôûng :
Qua nhöõng kieán thöùc lòch söû trong baøi, giuùp hoïc sinh
thaáy ñöôïc moät caùch khaùi quaùt toaøn caûnh cuûa theá giôùi
trong nöûa sau theá kæ XX vôùi nhöõng dieãn bieán phöùc taïp
vaø ñaáu tranh gay gaét vì nhöõng muïc tieâu: hoaø bình theá
giôùi, ñoäc laäp daân toäc vaø hôïp taùc phaùt trieån.
3. Veà kó naêng:
Giuùp hoïc sinh coù thoùi quen quan saùt vaø söû duïng baûn
ñoà theá giôùi, reøn luyeän phöông phaùp tö duy khaùi quaùt vaø
phaân tích.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 51
Baûn ñoà theá giôùi:
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. Oån ñònh lôùp:
2. Kieåm tra baøi cuõ
Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caùc nöôùc Taây Aâu sau chieán
tranh theá giôùi thöù hai?
3.Daïy vaø hoïc baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi môùi:
Sau chieán tranh theá giôùi thöù hai, moät traät töï theá giôùi
môùi ñaõ xaùc laäp “traät töï hai cöïc I-an-ta”. Vaäy “traät töï hai
cöïc I-an-ta” laø nhö theá naøo? Hoâm nay caùc em seõ tìm
hieåu trong chöông IV moái quan heä giöõa caùc quoác gia,
nhaát laø caùc cöôøng quoác treân phaïm vi toaøn caàu.
b.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Ghi baûng
-Hoïc sinh ñoïc SGK muïc I
-GV höôùng daãn HS xem H22
Hoäi nghò ñaõ thoâng qua quyeát
ñònh gì ?
-HS: Quyeát ñònh quan troïng veà
vieäc phaân chia khu vöïc aûnh
höôûng giöõa Mó vaø Lieân Xoâ.
-Hoïc sinh ñoïc ñoaïn chöõ nhoû
SGK/45 .
-Gv: Duøng baûn ñoà theá giôùi
xaùc ñònh vò trí caùc nöôùc coù
ñeà caäp. Ñoàng thôøi choát yù
ngaén goïn noäi dung.
Vôùi nhöõng thoaû thuaän quy
ñònh treân daãn tôùi heä quaû
nhö theá naøo?
-HS: Traät töï theá giôùi môùi hình
thaønh.
-GV giaûi thích khaùi nieäm “ traät
töï hai cöïc I-an-ta”
-Gv chuyeån yù
-GV: Ngoaøi quy ñònh veà vieäc
phaân chia khu vöïc aûnh höôûng
giöõa Mó vaø Lieân Xoâ, hoäi nghò
I-an-ta coøn coù quyeát ñònh quan
troïng naøo nöõa?(HS thaûo luaän)
-HS:Thaønh laäp moät toå chöùc
quoác teá môùi laø Lieân Hôïp
Quoác.
I. Söï hình thaønh traät töï theá
giôùi môùi:
Hoäi nghò I-an-ta dieãn ra töø 4-
11/2/1945 ñaõ thoâng qua caùc
quyeát ñònh veà vieäc phaân
chia khu vöïc aûnh höôûng giöõa
Lieân Xoâ vaø Mó¬ Traät töï hai
cöïc I-an-ta hình thaønh.
II. Söï thaønh laäp Lieân
Hôïp Quoác:
• Nhieäm vuï:
Duy trì hoaø bình vaø an ninh
theá giôùi, phaùt trieån moái
quan heä höõu nghò giöõa caùc
daân toäc treân cô sôû toân
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 52
-Gv: Nhieäm vuï cuûa toå chöùc
naøy laø gì?
-HS: Duy trì hoaø bình vaø an ninh
theá giôùi, phaùt trieån moái quan
heä höõu nghò giöõa caùc daân
toäc treân cô sôû toân troïng ñoäc
laäp chuû quyeàn giöõa caùc daân
toäc, thöïc hieän söï hôïp taùc
quoác teá veà kinh teá, vaên
hoaù, xaõ hoäi, nhaân ñaïo…
-HS xem H23
-GV ñoïc taøi lieäu tham khaûo
SGV T53 veà Hieán chöông Lieân
Hôïp Quoác, muïc ñích, nguyeân
taéc hoaït ñoäng cuûa Lieân Hôïp
Quoác.
-GV: Sau khi thaønh laäp, Lieân
Hôïp Quoác ñaõ coù vai troø nhö
theá naøo?
-HS: Traû lôøi theo SGK
-GV lieân heä nöôùc ta tham gia
Lieân Hôïp Quoác töø thaùng
9.1977
Caùc toå chöùc cuûa Lieân HÔÏp
Quoác coù maët taïi Vieät Nam laø
nhöõng toå chöùc naøo? Haõy
neâu nhöngõ vieäc laøm cuûa
Lieân Hôïp Quoác giuùp nhaân
daân Vieät Nam ?
-HS: töï traû lôøi
-GV choát yù.
-Chuyeån yù
-GV: Sau chieán tranh theá giôùi
thöù hai Mó vaø Lieân Xoâ khoâng
coøn laø lieân minh choáng phaùt
xít nöõa maø chuyeån sang ñoái
ñaàu. Doù laø tình traïng chieán
tranh laïnh keùo daøi giöõa hai
pghe tö baûn chuû nghóa vaø xaõ
hoäi chuû nghóa.
-GV giaûi thích chieán tranh laïnh
-Hoïc sinh ñoïc sgk Myõ ñaõ laøm
gì? Lieân Xoâ ñoái phoù nhö theá
naøo?
troïng ñoäc laäp chuû quyeàn
giöõa caùc daân toäc, thöïc
hieän söï hôïp taùc quoác teá
veà kinh teá, vaên hoaù, xaõ
hoäi, nhaân ñaïo…
• Vai troø:
Coù vai troø quan troïng trong
vieäc duy trì hoøa bình an ninh
theá giôùi, ñaáu tranh xoùa boû
chuû nghóa thöïc daân vaø chuû
nghóa phaân bieät chuûng toäc,
giuùp ñôõ caùc nöôùc AÙ, Phi,
MyõLa tinh.
III.“Chieán tranh laïnh”
− Sau chieán tranh theá giôùi
thöù II, Lieân Xoâ vaø Myõ
chuyeån sang ñoái ñaàu ¬
chieán tranh laïnh giöõa 2 phe
TBCN &XHCN
− Nhöõng bieåu hieän cuûa
chieán tranh laïnh: Chaïy ñua
vuõ trang, laäp lieân minh
quaân söï vaø caên cöù quaân
söï, tieán haønh chieán tranh
xaâm löôïc …
− Haäu quaû: Laøm hao toån
söùc ngöôøi söùc cuûa¬ theá
giôùi caêng thaúng, nguy cô
chieán tranh theá giôùi buøng
noå
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 53
-Haõy neâu haäu quaû cuûa
chieán tranh laïnh?
-HS: SGK
-Giaùo vieân cho hoïc sinh xem 1
soá hình aûnh veà haäu quaû cuûa
chieán tranh laïnh( ñoùi ngheøo,
dòch beänh, thieân tai… ôû caùc
nöôùc AÙ Phi)
-Chuyeån yù
-GV:Sau 4 thaäp nieân chaïy ñua
vuõ trang toán keùm ñeán thaùng
12 /1989 toång thoáng Myõ
Busô(Cha) vaø toång bí thö Ñaûng
Coäng Saûn Lieân Xoâ Gooùc-Ba-
Choáp cuøng tuyeân boá chaám
döùt chieán tranh laïnh.Töø
ñoù,tình hình theá giôùi coù
nhieàu chuyeån bieán vaø dieãn
ra theo nhieàu xu höôùng. Ñoù laø
nhöõng xu höôùng naøo?( Thaûo
luaän)
-HS:Ruùt ra 4 xu höôùng(Chöõ in
nghieâng)
-GV:Minh hoaï daãn chöùng 4 xu
höôùng baèng nhöõng thoâng tin,
söï kieän khai thaùc töø baùo chí,
ñaøi truyeàn hình.
-GV ruùt ra xu theá chung ngaøy
nay laø hoaø bình oån ñònh vaø
hôïp taùc phaùt trieån kinh teá.
-GV giaûi thích:Taïi sao ñaây vöøa
laø thôøi cô vöøa laø thaùch thöùc
ñoái vôùi daân toäc Vieät Nam?
Gv sô keát baøi hoïc
IV.Theá giôùi sau “chieán tranh
laïnh”
− Xu theá hoøa hoaõn vaø hoaø
dòu trong quan heä quoác
teá.
− Tröïc töï 2 cöïc I-an-ta tan raõ,
tieán tôùi xaùc laäp tröïc töï
theá giôùi môùi ña cöïc,
nhieàu trung taâm.
− Caùc nöôùc sau chieán tranh
laïnh ra söùc ñieàu chænh
chieán löôïc phaùt trieån laáy
kinh teá laøm troïng ñieåm.
− Töø ñaàu nhöõng naêm 90
cuûa theá kæ 20 nhieàu khu
vöïc xaûy ra xung ñoät hoaëc
noäi chieán keùo daøi
¬ Xu theá chung cuûa theá
giôùi:Hoaø bình oån ñònh vaø hôïp
taùc phaùt trieån kinh teá.
4.Cuûng coá:
HS neâu nhöõng ñieåm chính veà “ chieán tranh laïnh”, vaø neâu 4
xu theá phaùt trieån cuûa theá giôùi sau chieán tranh laïnh.
5.Daën doø:
Hoïc baøi, laøm baøi taäp thöïc haønh, taäp traû lôøi caâu hoûi SGK.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 54
Chuaån bò baøi 12, söu taàm tö lieäu vaø tranh aûnh cho baøi tieáp
theo
Tuaàn 14
Tieát 14
CHÖÔNG V
CUOÄC CAÙCH MAÏNG KHOA HOÏC- KÓ THUAÄT TÖØ
NAÊM 1945 ÑEÁN NAY
Baøi 12:
NHÖÕNG THAØNH TÖÏU CHUÛ YEÁU VAØ YÙ NGHÓA LÒCH
SÖÛ CUÛA CAÙCH MAÏNG KHOA HOÏC-KÓ THUAÄT
(1 Tieát )
I.Muïc tieâu baøi hoïc:
1.Kieán thöùc:HS hieåu ñöôïc:
Nguoàn goác, nhöõng thaønh töuï chuû yeáu, yù nghóa lòch söû
vaø taùc ñoäng cuûa cuoäc Caùch Maïng khoa hoïc- kó thuaät dieãn
ra töø sau chieán tranh theá giôùi thöù
2.Tö töôûng:
− Giuùp HS nhaän roõ yù chí vöôn leân khoâng ngöøng, coá
gaéng khoâng meät moûi, söï phaùt trieån khoâng coù giôùi
haïn cuûa trí tueä con ngöôøi nhaèm phuïc vuï cuoäc soáng
ngaøy caøng ñoøi hoûi cao cuûa chính con ngöôøi qua caùc
theá heä.
− Töø ñoù giuùp HS nhaän thöùc : Coá gaéng chaêm chæ hoïc
taäp, coù yù chí vaø hoaøi baõo vöôn leân, bôûi ngaøy nay
caàn nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng ñaùp öùng yeâu caàu
coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc.
3. Kó naêng:
Reøn luyeän cho HS phöông phaùp tö duy, phaân tích, lieân heä,
so saùnh.
III. Ñoà duøng daïy hoïc:
Moät soá tranh aûnh veà caùc thaønh töïu khoa hoïc kó thuaät.
IV. Hoaït ñoäng daïy – hoïc:
1. Oån ñònh lôùp
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 55
2. Kieåm tra baøi cuõ:
1- Haõy neâu nhieäm vuï cuûa toå chöùc Lieân Hôïp Quoác?
2- Xu theá phaùt trieån theá giôùi ngaøy nay laø gì?
3. Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi:
Töø nhöõng naêm 40 cuûa theá kæ XX , loaøi ngöôøi ñaõ böôùc
vaøo cuoäc caùch maïng khoa hoïc kó thuaät vôùi nhöõng noäi
dung phong phuù, toác ñoä phaùt trieån vaø nhöõng keát quaû
veà caùc maët laø khoâng theå löôøng heát ñöôïc. Hoâm nay
caùc em seõ ñöôïc tìm hieåu veà thaønh töïu cuûa cuoäc caùch
maïng naøy qua baøi 12.
b. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày - troø Ghi baûng
GV nhaéc laïi nguoàn goác cuoäc
caùch maïng khoa hoïc kó thuaät.
GV cho HS thaûo luaän theo
nhoùm(6 nhoùm)
Veà 6 thaønh töïu cô baûn cuûa
cuoäc caùch maïng khoa hoïc kó
thuaät( moãi nhoùm 1 thaønh
töïu)
Sau khi HS tuaàn töï caùc nhoùm
trình baøy caùc thaønh töïu cô
banû xong GV duøng baûng
thoáng keâ chuaån bò saün ghi
caùc thaønh töïu chính treo leân
baûng vaø choát yù laïi ( coù môû
roäng phaân tích cho hoïc sinh
hieåu saâu saéc , nhaán maïnh
moät soá ñieåm quan troïng keát
hôïp hình aûnh vaø moät soá caâu
hoøi gôïi môû) cho hoïc sinh hoïc
ngay baûng thoáng keâ.
Trong moãi lónh vöïc coù lieân heä
thöïc teá, rieâng lónh vöïc chinh
phuïc vuõ truï lieân heä vieäc
phoùng taøu Discovery cuûa Nasa(
Mó) gaàn ñaây(T7).
GV ñoïc phaàn taøi lieäu tham
khaûo trong SGV T57 cho HS
nghe.
Chuyeån yù
Hoïc sinh ñoïc phaàn II
Thaûo luaän: Neâu yù nghóa vaø
I. Thaønh töïu:
• Khoa hoïc cô baûn coù nhieàu
thaønh töïu. VD: sinh hoïc: söï
ra ñôøi cuûa cöøu Ñoâ-li baèng
phöông phaùp sinh saûn voâ
tính, coâng boá baûn ñoà gen
ngöôøi.
• Coâng cuï saûn xuaát môùi:
maùy tính ñieän töû,maùy töï
ñoäng,vaø heä thoáng maùy
töï ñoäng.
• Naêng löôïng môùi: Gioù, maët
trôøi,thuyû trieàu, nguyeân
töû…
• Vaät lieäu môùi: chaát po-li-me
• Caùch maïng xanh trong
noâng nghieäp
• Giao thoâng vaän taûi vaø
thoâng tin lieân laïc: maùy bay
sieâu aâm khoång loà, taøu
hoaû toác ñoä cao….
• Chinh phuïc vuõ truï: phoùng
thaønh coâng veä tinh nhaân
taïo ñaàu tieân, bay vaøo vuõ
truï, leân maët traêng(1969)….
II. YÙ nghóa vaø taùc ñoäng
cuûa caùch maïng khoa hoïc
– kó thuaät:
+ YÙ nghóa:
º Laø coät moùc choùi loïi trong
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 56
taùc duïng (tích cöïc vaø tieâu
cöïc) cuûa cuoäc caùch maïng
khoa hoïc - kó thuaät?
HS döïa vaøo SGK traû lôøi
GV môû roäng lieân heä beänh
dòch SARS, H5N1, beänh ôû heo
môùi buøng phaùt ôû Trung
Quoác.
Trong thôøi ñaïi caùch maïng khoa
hoïc- kó thuaät ngaøy nay laø hoïc
sinh em coù suy nghó gì ñeå coù
theå phuïc vuï ñaát nöôùc?
HS töï traû lôøi
GV daãn daét HS theo chí höôùng
tích cöïc
GV sô keát baøi hoïc
lòch söû tieán hoaù vaên minh
loaøi ngöôøi
º Mang laïi nhöõng tieán boä kì
dieäu phuïc vuï cuoäc soáng
con ngöôøi.
+ Taùc ñoäng :
º Tích cöïc: naâng cao naêng
suaát lao ñoäng, naâng cao
ñôøi soáng con ngöôøi, taïo
thay ñoåi lôùn veà cô caáu
daân cö lao ñoäng…
º Tieâu cöïc: cheá taïo vuõ khí
huyû dieät,oâ nhieãm moâi
tröôøng……
4.Cuûng coá:
− HS laøm baøi taäp traéc nghieäm saùch BTTH.
− GV nhaéc laïi moät soá ñieåm chính cuûa baøi cho HS naém.
Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK:
1. Cuoäc CM/KHKT hieän nay ñaõ vaø ñang coù nhöõng taùc
ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi?
2. Haõy neâu nhöõng tieán boä KHKT vaø nhöõng haïn cheá cuûa
vieäc aùp duïng KHKT vaøo saûn xuaát?
5.Daën doø:
− Hoïc baøi 12
− Chuaån bò baøi 13 , xem laïi taát caû caùc baøi tröôùc.
Tuaàn 15
Tieát 15
Baøi 13: TOÅNG KEÁT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI
TÖØ
SAU NAÊM 1945 ÑEÁN NAY
(1 tieát)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 57
1. Veà kieán thöùc:
Giuùp hoïc sinh cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà lòch
söû theá giôùi hieän ñaïi töø sau chieán tranh theá giôùi thöù hai
ñeán nay( veà cô baûn ñeán naêm 2000).
− Hoïc sinh caàn naém ñöôïc nhöõng neùt noåi baät nhaát cuõng
laø noäi dung chuû yeáu maø thöïc chaát laø nhöõng nhaân
toá chi phoái tình hình theá giôùi töø sau naêm 1945. Trong
ñoù vieäc theá giôùi chia thaønh hai phe xaõ hoäi chuû nghóa
vaø tö baûn chuû nghóa laø ñaëc tröng bao truøm ñôøi soáng
chính trò theá giôùi vaø quan heä quoác teá gaàn nhö toøan
boä nöûa sau theá kæ XX.
− Hoïc sinh thaáy ñöôïc nhöõng xu theá phaùt trieån hieän nay
cuûa theá giôùi, khi loaøi ngöôøi böôùc vaøo theá kæ XXI.
2. Veà tö töôûng:
− Giuùp hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc cuoäc ñaáu tranh gay gaét
vôùi nhöõng dieãn bieán phöùc taïp giöõa caùc löïc löôïng xaõ
hoäi chuû nghóa, ñoäc laäp daân toäc, daân chuû tieán boä,
vaø chuû nghóa ñeá quoác cuøng caùc theá löïc phaûn ñoäng
khaùc.
− Thaáy roõ nöôùc ta laø moät boä phaän cuûa theá giôùi,
ngaøy caøng coù quan heä maät thieát vôùi khu vöïc vaø theá
giôùi.
3. Veà kó naêng:
Giuùp hoïc sinh tieáp tuïc reøn luyeän vaø vaän duïng phöông
phaùp tö duy, phaân tích vaø toång hôïp ñeå thaáy roõ:
− Moái lieân heä giöõa caùc chöông , caùc baøi trong saùch
giaùo khoa maø hoïc sinh ñaõ hoïc.
− Böôùc ñaàu taäp döôïc phaân tích caùcsöï kieän theo quaù
trình lòch söû: boái caûnh, xuaát hieän, dieãn bieán, nhöõng
keát quaû vaø nguyeân nhaân cuûa chuùng.
II. TROÏNG TAÂM:
Nhöõng noäi dung chính cuûa lòch söû theá giôùi töø sau naêm
1945 ñeán nay.
III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
− Baûn ñoà theá giôùi
− Maùy ñeøn chieáu
− Moät soá hình aûnh, tö lieäu ôû caùc baøi tröôùc vaø moät soá
tö lieäu khaùc
− Saùch giaùo khoa vaø saùch giaùo vieân.
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 58
1. OÅn ñònh lôùp
2. Kieåm tra baøi cuõ:
a. Cuoäc caùch maïng khoa hoïc kó thuaät trong thôøi gian
gaàn ñaây coù nhöõng thaønh töïu naøo quan troïng ñaùng
chuù yù?
b. YÙ nghóa vaø taùc ñoäng cuûa caùch maïng khoa hoïc kó
thuaät?
3. Giaûng baøi môùi
a. Giôùi thieäu baøi:
Qua caùc baøi 1¬12, ta ñaõ hoïc veà caùc nöôùc xaõ hoäi chuû
nghóa, tö baûn chuû nghóa, caùc nöôùc AÙ, Phi , Mó Latinh
cuøng phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû ñaây, tình hình
traät töï theáâ giôùi sau chieán tranh theá giôùi thöù hai, cuoäc
caùch maïng khoa hoïc kó thuaät sau chieán tranh theá giôùi
thöù hai. Tieát naøy seõ toùm löôïc, heä thoáng laïi nhöõng noäi
dung ñaõ hoïc.
b. Daïy baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày – troø Noäi dung ghi baûng
− Hoïc sinh chuaån bò baøi ôû
nhaø theo phaàn daën doø
cuûa giaùo vieân ôû tieát
tröôùc.
− Treân cô sôû ñoù giaùo vieân
cho hoïc sinh thaûo luaän
caâu hoûi: Haõy neâu
nhöõng noäi dung chính cuûa
lòch söû theá giôùi töø sau
naêm 1945 ñeán nay?
− Hoïc sinh traû lôøi
Giaùo vieân khaúng ñònh laïi yù
vaø cho hoïc sinh nhaéc laïi
nhöõng kieán thöùc cuõ ñaõ hoïc
ôû caùc baøi tröôùc keát hôïp
baûn ñoà theá giôùi vaø caâu
hoûi gôïi môû ñoàng thôøi môû
roäng theâm moät soá kieán
thöùc, lieân heä thöïc teá hieän
nay,caäp nhaät thoâng tin.
I. Nhöõng noäi dung chính
cuûa lòch söû theá giôùi töø
sau naêm 1945:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 59
+ Ñoái vôùi noäi dung thöù
nhaát:
− Söï kieän naøo ñaùnh daáu
söï ra ñôøi cuûa heä thoáng
xaõ hoäi chuû nghóa? Ñöùng
ñaàu laø nöôùc naøo ?
− Hoïc sinh xaùc ñònh vò trí
Lieân Xoâ treân baûn ñoà.
− GV trình baøy söï phaùt
trieån cuûa heä thoáng xaõ
hoäi chuû nghóa
− Hoïc sinh xaùc ñònh vò trí
caùc nöôùc xaõ hoäi chuû
nghóa Ñoâng AÂu
− Nguyeân nhaân vì sao chuû
nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ
vaø Ñoâng Aâu suïp ñoå ?
− Hoïc sinh xem nhöõng hình
aûnh ôû baøi tröôùc(hình 1,3
SGK)
− Lieân heä Vieät Nam : kòp
thôøi thích nghi neân ñaõ
thoaùt khoûi tình traïng nhö
Lieân Xoâ.
− Ngaøy nay treân theá giôùi
coøn nhöõng nöôùc xaõ hoäi
chuû nghóa naøo? Ñaëc bieät
ñeà caäp ñeán Trung Quoác.
− Giaùo vieân chuyeån yù
+ Noäi dung 2:
Giaùo vieân trình baøy neùt
chung veà phong traøo giaûi
phoùng daân toäc AÙ, Phi, Mó
Latinh.
“Em haõy neâu moät soá
thaønh töïu cuûa phong traøo
giaûi phoùng daân toäc?”
− Hoïc sinh xaùc ñònh vò trí
cuûa moät vaøi nöôùc AÙ,
Phi, Mó Latinh ñaõ ñoäc laäp
treân baûn ñoà theá giôùi.
1. Vôùi thaéng lôïi cuûa Lieân
Xoâ vaø caùc löïc löôïng caùch
maïng¬ sau chieán tranh theá
giôùi thöù hai Chuû nghóa xaõ
hoäi trôû thaønh heä thoáng
theá giôùi.--> Coù aûnh höôûng
ñeán tieán trình phaùt trieån
cuûa theá giôùi.
º Do sai laàm nghieâm troïng
veà ñöôøng loái cheá ñoä
xaõ hoäi chuû nghóa ñaõ
suïp ñoå ôû Lieân Xoâ vaø
caùc nöôùc Ñoâng Aâu.
2. Sau chieán tranh theá giôùi
thöù hai, phong traøo ñaáu
tranh giaûi phoùng daân toäc
ôû chaâu AÙ, Phi, Mó Latinh
giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi
to lôùn coù yù nghóa lòch söû.
º Laøm suïp ñoå heä thoáng
thuoäc ñòa vaø cheá ñoä
phaân bieät chuûng toäc A-
paùc-thai.
º Nhieàu quoác gia ñoäc laäp.
º Nhieàu nöôùc ñaït ñöôïc
thaønh töïu trong xaây döïng
vaø phaùt trieån kinh teá –
xaõ hoäi (Trung Quoác, Aán
Ñoä, ASEAN)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 60
− Cho hoïc sinh xem hình 7,8
SGK.
− Hoïc sinh thaûo luaän: Taïi
sao noùi: Töø ñaàu nhöõng
naêm 90 cuûa theá kæ XX,
‘moät chöông môùi ñaõ môû
ra trong lòch söû khu vöïc
Ñoâng Nam AÙ”?
− Hieän nay caùc nöôùc chaâu
Phi gaëp khoù khaên gì trong
coâng cuoäc xaây döïng vaø
phaùt trieån ñaát nöôùc?
− Em bieát gì veà moái quan
heä ñoaøn keát giöõa Vieät
Nam ,Cuba?
− Giaùo vieân lieân heä thöïc
teá Vieät Nam thôøi kì ñoåi
môùi
+ Noäi dung 3 :
− Giaùo vieân nhaéc laïi ñoâi
neùt veà Mó, Nhaät Baûn,
EU.
− Vì sao Mó laø nöôùc giaøu
maïnh nhaát theá giôùi sau
chieán tranh theá giôùi thöù
hai?
− Taïi sao noùi Nhaät Baûn
trong nhöõng naêm 70 cuûa
theá kæ XX coù söï phaùt
trieån “thaàn kì”?
− Sau khi thöïc hieän ñoàng
tieàn chung chaâu Aâu, hieän
nay caùc nöôùc Chaâu Aâu
coøn döï ñònh thöïc hieän gì?
+ Noäi dung 4:
− Hoïc sinh giaûi thích “chieán
tranh laïnh”
− Giaùo vieân nhaéc laïi Hoäi
nghò I-an-ta ñaõ daãn ñeán
söï thaønh laäp toå chöùc
Lieân hôïp quoác.
− Em haõy cho bieát caùc toå
3. Sau naêm 1945 caùc nöôùc tö
baûn chuû nghóa phaùt trieån
nhanh choùng veà kinh teá ñaëc
bieät laø Mó.
º Sau naêm 1945 caùc nöôùc tö
baûn ngaøy caøng coù xu
höôùng lieân keát kinh teá
khu vöïc.
4. Veà quan heä quoác teá Sau
naêm 1945 laø söï xaùc laäp
traät töï hai cöïc “Xoâ- Mó”
º Quan heä ñoái ñaàu ñænh
cao laø chieán tranh laïnh
º Quan heä quoác teá sau
naêm 1989 veà cô baûn ñaõ
chuyeån töø ñoái ñaàu caêng
thaúng sang xu theá hoaø
hoaõn vaø ñoái thoaïi .
5.Caùch maïng khoa hoïc kó
thuaät baét ñaàu töø giöõa
nhöõng naêm 40 theá kæ XX
coù nhöõng tieán boä phi
thöôøng vaø nhieàu thaønh töïu
kì dieäu, coù yù nghóa to lôùn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 61
chöùc cuûa Lieân hôïp quoác
ñang hoaït ñoäng ôû Vieät
Nam ?
− Hoïc sinh xem h.22,23 SGK
− Sau khi chieán tranh laïnh
keát thuùc, treân theá giôùi
xu höôùng naøo môùi hình
thaønh?
+ Noäi dung 5:
− Hoïc sinh xem 1 soá hình
aûnh(h24,25,26 SGK) vaø
ñoaùn laø thaønh töïu gì ?
Sau ñoù neâu caùc thaønh
töïu cuûa cuoäc caùch maïng
khoa hoïc kó thuaät laàn
hai ?
− Neâu taùc duïng tích cöïc
vaø tieâu cöïc cuûa cuoäc
caùch maïng khoa hoïc kó
thuaät laàn hai ?
− Taïi sao noùi vieäc khai thaùc
vaø aùp duïng nhöõng tieán
boä cuûa khoa hoïc kó thuaät
coøn lieân quan tôùi vaän
meänh phaùt trieån cuûa
ñaát nöôùc?
− Giaùo vieân sô keát muïc I
baèng caùch cho hoïc sinh töï
nhaéc laïi 5 noäi dung cô
baûn nhaát cuûa lòch söû
theá giôùi töø sau naêm
1945 ñeán nay.
− Chuyeån yù qua muïc II
− Giaùo vieân giaûi thích
thuaät ngöõ “ngaøy nay”
− Hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1 SGK
phaàn II
− Haõy neâu caùc xu theá
phaùt trieån cuûa theá giôùi
töø sau naêm 1945 ñeán
nay?
− Giaùo vieân phaân tích cho
ñoái vôùi nhaân loaïi.
II.Caùc xu theá phaùt trieån cuûa
theá giôùi ngaøy nay
Giai ñoaïn 1945-1991: theá giôùi
phaân ñoâi trong khuoân khoå
cuûa traät töï theá giôùi hai cöïc
“Xoâ- Mó”.
Giai ñoaïn 1991 ñeán nay:
º Söï hình thaønh traät töï theá
giôùi môùi (ñang trong quaù
trình xaùc ñònh).
º Xu theá hoaø hoaõn, thoaû
hieäp giöõa caùc nöôùc lôùn.
º Caùc nöôùc ñieàu chænh
chieán löôïc, trong ñoù laáy
phaùt trieån kinh teá laøm
troïng ñieåm.
º Nhieàu khu vöïc coøn xung
ñoät, noäi chieán, maát hoaø
bình, oån
ñònh.
¬Xu höôùng chung cuûa theá
giôùi ngaøy nay laø: Hoaø bình ,
oån ñònh vaø hôïp taùc phaùt
trieån.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 62
hoïc sinh naém.
− Haõy lieân heä ñeán caùc
nöôùc ñeå chöùng minh
ñieàu neâu treân, ñaëc bieät
laø Vieät Nam?
− Taïi sao noùi “Hoaø bình , oån
ñònh, hôïp taùc, phaùt
trieån” vöøa laø thôøi cô,
vöøa laø thaùch thöùc ñoái
vôùi caùc daân toäc, trong
ñoù ñaëc bieät laø ñoái vôùi
nöôùc ta hieän nay?
4.Cuûng coá:
Baøi taäp 1: Lòch söû theá giôùi töø sau naêm 1945 ñeán nay
ñaõ dieãn ra heát söùc ña daïng vaø phöùc taïp. Theo em,
nhöõng noäi dung naøo laø tieâu bieåu nhaát ? Ñaùnh daáu X
vaøo oâ troáng tröôùc 5 yù traû lôøi ñuùng:
Chuû nhghóa xaõ hoäi töø phaïm vi moät nöôùc ñaõ trôû
thaønh heä thoáng theá giôùi
Cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa ôû Lieân Xoâ vaø caùc nöôùc
Ñoâng Aâu bò suïp ñoå
Phong traøo ñaáu tranh giaûi phoøng daân toäc ôû caùc nöôùc
AÙ, Phi, vaø Mó Latinh ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi lôùn
Naêm 1960, 17 nöôùc chaâu Phi giaønh ñöôïc ñoäc laäp
Thaùng 10/1990, nöôùc Ñöùc ñöôïc thoáng nhaát
Thaùng 7/1997, Trung Quoác ñaõ thu hoài chuû quyeàn ñoái
vôùi Hoàng Coâng
Söï vöôn leân nhanh choùng veà kinh teá cuûa caùc nöôùc tö
baûn ; hình thaønh caùc trung taâm kinh teá lôùn treân theá
giôùi laø Mó, Taây Aâu vaø Nhaät Baûn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 63
Tình hình
theá
giôùi sau

chieán
tranh
laïnh”
Tieán tôùi vaø
xaùc laäp traät
töï theá giôùi
ña cöïc, nhieàu
Xu theá hoaø
hoaõn vaø hoaø
dòu trong quan
heä quoác teá
Caùc nöôùc
ñeàu taêng
cöôøng ngaân
saùch quaân söï,
tích cöïc chaïy
Nhöõng cuoäc
xung ñoät
quaân söï
hoaëc noäi
chieán vaãn
Haàu heát caùc
nöôùc ñieàu
chænh chieán
löôïc phaùt
trieån laáy kinh
Duy trì theá
giôùi “hai cöïc”
ñöùng ñaàu laø
2 cöôøng
quoác Mó vaø
Chieán tranh laïnh giöõa hai phe tö baûn chuû nghóa vaø xaõ
hoäi chuû nghóa
Söï tieán boä cuûa khoa hoïc kó thuaät vôùi nhöõng thaønh
töïu kì dieäu.
Baøi taäp 2: Haõy noái caùc oâ ñeå hoaøn thieän sô ñoà theå
hieän xu theá phaùt trieån cuûa theá giôùi sau “ chieán tranh
laïnh”
5. Daën doø:
− Xem laïi caùc tieâu ñeà trong saùch giaùo khoa ñeå coù
caùch nhìn khaùi quaùt
− Hoïc baøi coù lieân heä baøi tröôùc vaø lieân heä thöïc teá
keát hôïp baûn ñoà
− Chuaån bò baøi 14: Vieät Nam sau chieán tranh theá giôùi
thöù nhaát
• Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK (Trang 57 vaø 58)
• Xem h.27
Tuaàn 16
Tieát 16 PHAÀN B : LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM TÖØ 1919 ÑEÁN NAY
CHÖÔNG I: VIEÄT NAM TRONG NHÖÕNG NAÊM 1919- 1930
Baøi 14 : Vieät Nam sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù
nhaát
I/ Muïc tieâu baøi hoïc :
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 64
Hoïc xong baøi hoïc yeâu caàu HS caàn :
1/ Kieán thöùc :
- Naém ñöôïc nguyeân nhaân, muïc ñích, ñaëc ñieåm cuûa chöông trình
khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù 2 cuûa thöïc daân Phaùp
- Hieåu ñöôïc nhöõng thuû ñoaïn chính trò, vaên hoaù, giaùo duïc thaâm
ñoäc cuûa thöïc daân Phaùp nhaèm phuïc vuï coâng cuoäc khai thaùc
- Naém ñöôïc söï phaân hoaù xaõ hoäi Vieät Nam sau chöông trình khai
thaùc vaø thaùi ñoä chính trò vaø khaû naêng caùch maïng cuûa töøng
giai caáp
2/ Tö töôûng, tình caûm, thaùi ñoä :
- Giaùo duïc cho hoïc sinh loøng caêm thuø ñoái vôùi nhöõng chính saùch
thaâm ñoäc, xaûo quyeät cuûa thöïc daân Phaùp vaø söï ñoàng caûm
vôùi nhöõng vaát vaû, cô cöïc cuûa ngöôøi lao ñoäng döôùi cheá ñoä
thöïc daân phong kieán
3/ Kó naêng :
Reøn HS kó naêng quan saùt baûn ñoà, phaân tích, ñaùnh giaù caùc söï kieän
lòch söû
II/ Thieát bò :
- Baûn ñoà Vieät Nam kí hieäu caùc nguoàn lôïi cuûa tö baûn thöïc daân
Phaùp ôû Vieät Nam trong cuoäc khai thaùc laàn thöù 2
- Moät soá tranh aûnh veà cuoäc khai thaùc laàn thöù 2 vaø cuoäc soáng
cuûa nhaân daân lao ñoäng trong thôøi kì 1919-1929
III/ Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc:
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
Caâu hoûi 1 : Neâu nhöõng noäi dung chuû yeáu cuûa lòch söû theá giôùi
töø sau 1945 ñeán nay?
Caâu hoûi 2 : Tai sao noùi “ hoaø bình, oån ñònh, hôïp taùc vaø phaùt trieån
“ vöøa laø thôøi cô, vöøa laø thaùch thöùc ñoái vôùi caùc daân toäc?
2/ Giôùi thieäu baøi môùi :
Chieán tranh theá giôi/ù I keát thuùc, Phaùp ruùt ra khoûi cuoäc chieán tranh
vôùi tö theá oai huøng cuûa keû thaéng traän, song neàn kinh teá Phaùp
cuõng bò thieät haïi naëng neà, ñeå buø ñaép nhöõng thieät haïi ñoù thöïc
daân Phaùp taêng cöôøng khai thaùc ôû caùc thuoäc ñòa trong ñoù coù
Ñoâng Döông vaø Vieät Nam. Ñeå naém vaø hieåu ñöôïc nguyeân nhaân,
noäi dung vaø nhöõng taùc ñoäng cuûa cuoäc khai thaùc laàn 2 Phaùp ôû
Vieät Nam nhö theá naøo? Chuùng ta tìm hieåu baøi hoïc ñeå lí giaûi caùc
vaán ñeà treân
3/ Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày- troø Baøi ghi
-Hoaït ñoäng 1: caû lôùp / nhoùm
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Nguyeân nhaân, muïc ñích cuûa P
khi thöïc hieän Chöông trình khai
thaùc laàn thöù 2 cuûa thöïc daân
Phaùp
- Toå chöùc thöïc hieän:
+ Tröôùc heát, GV gôïi cho HS nhôù laïi
nhöõng haäu quaû cuûa cuoäc
chieán tranh theá giôùi gay ra ñoái
vôùi nhöõng nöôùc tham chieán keå
I. Chöông trình khai thaùc laàn thöù 2
cuûa thöïc daân Phaùp
- Nguyeân nhaân : Phaùp laø nöôùc
thaéng traän song ñaát nöôùc bò
taøn phaù naëng neà, neàn kinh
teá kieät queä
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 65
caû nhöõng nöôùc thaéng traän
trong ñoù coù Phaùp
+ Sau ñoù, GV neâu caâu hoûi :” Taïi
sao thöïc daân Phaùp laïi tieán
haønh cuoäc khai thaùc laàn thöù 2
ôû Ñoâng Döông vaø Vieät Nam?”
+ HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø
voán kieán thöùc GV gôïi yù ñeå tìm
noäi dung traû lôøi. HS trình baøy
keát quaû cuûa mình.GV Nhaän
xeùt boå sung vaø keát luaän
+ GV nhaán maïnh veà muïc ñích cuûa
cuoäc khai thaùc maø Phaùp tieán
haønh ôû Vieät Nam
- Hoaït ñoäng 2 : caû lôùp/ caù
nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït:noäi dung cuûa chöông trình
khai thaùc laàn 2
- Toå chöùc thöïc hieän:
+ GV döïa vaøo noäi dung vaø löôïc
ñoà hình 27 trong SGK ñeå trình
baøy noäi dung cuoäc khai thaùc
laàn thöù 2 cuûa Phaùp ôû Ñoâng
Döông theo thö` töï : noâng
nghieäp, coâng nghieäp thong
nghieäp, giao thoâng vaän taûi ,
taøi chính, thueá khoaùn. Ñoàng
thôøi giaùo vieân nhaán maïnh
ñeán caùc soá lieäu ñeå chöùng
minh cho qui moâ lôùn cuûa cuoäc
khai thaùc : Naêm 1927, soá voán
ñaàu tö vaøo noâng nghieäp leân
tôùi 400 trieäu phraêng, gaáp 10
laàn tröôùc chieán tranh.Dieän tícch
troàng cao su taêng töø 15 ngaøn
heùcta ( 1918) leân 120 ngaøn
heùcta(1930). Nhieàu coâng ti cao
su lôùn ra ñôøi. Trong coâng
nghieäp caùc coâng ti than coù töø
tröôùc ñeàu ñaàu tö voán theâm
vaø hoaït ñoäng maïnh hôn. Nhieàu
coâng ti môùi lieân tieáp ra ñôøi :
Coâng ti Haï Long-Ñoàng Ñaêng,
Coâng than vaø kim khí Ñoâng
Döông…
+ Treân cô sôû kieán thöùc ñaõ tìm
hieåu ôû treân GV naâu caâu hoûi:”
- Muïc ñích : buø ñaép nhöõng thieät
haïi do chieán tranh gaây ra
- Noäi dung :
+ Noâng nghieäp : taêng cöôøng
ñaàu tö voán, chuû yeáu vaøo ñoàn
ñieàn cao su, dieän tích taêng
+Coâng nghieäp : Chuù troïng khai
moû, soá voán taêng, nhieàu coâng ti
môùi ra ñôøi. Môû theâm moät soá cô
sôû coâng nghieäp cheá bieán
+ Thöông nghieäp : Phaùt trieån,
Phaùp ñoäc quyeàn ñaùnh thueá
haøng hoaù caùc nöôùc vaøo VN
+ GTVT : Ñaàu tö phaùt trieån theâm
+ Ngaân haøng : Chi phoái caùc hoaït
ñoäng kinh teá Ñoâng Döông
- Ñaëc ñieåm : Dieãn ra vôùi toác
ñoä vaø qui moâ lôùn chöa töøng
thaáy töø tröôùc ñeán nay
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 66
Neâu ñaïc ñieåm cuûa cuoäc khai
thaùc laàn thöù 2 cuûa Phaùp ôû
Vieät Nam?”
+ HS döïa vaøo noäi dung kieán
thöùc ñaõ hoïc ôû treân töï ruùt ra
ñaëc ñieåm cuoäc khai thaùc
thuoäc ñòa laàn thöù 2 . GV coù
theå gôïi yù : nhöõng ñieåm môùi
cuûa cuoäc khai thaùc laàn naøy so
vôùi laàn 1? GV nhaän xeùt boå
sung vaø choát laïi vaán ñeà
- Hoaït ñoäng 1 : Nhoùm/ caù
nhaân
-Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït:
Caùc chính saùch chính trò, vaên
hoaù, giaùo duïc
- Toå chöùc thöïc hieän:
+ Tröôùc heát GV nhaán maïnh cho
HS thaáy sau chieán tranh theá
giôùi laàn 1, chính saùch cai trò
cuûa Phaùp ôû Vieät Nam khoâng
heà thay ñoåi.Moïi quyeàn haønh
ñeàu bò thaâu toùm trong tay
ngöôøi Phaùp, vua quan Nam trieàu
chæ laøm buø nhìn
+ Sau ñoù GV neâu caâu hoûi :” sau
chieán tranh theá giôùi thöù nhaát,
thöïc daân Phaùp ñaõ thi haønh
nhöõng thuû ñoaïn chính trò nhö
theá naøo?”
+ HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå
tìm noäi dung traû lôøi. GV nhaän
xeùt boå sung vaø keát luaän noäi
dung HS traû lôøi
+ HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå
traû lôøi caâu hoûi:” Veà vaên hoùa,
giaùo duïc thöïc daân Phaùp ñaõ
thöïc hieän nhöõng thuû ñoaïn gì?”
+ HS trình baøy keát quaû tìm
hieåu cuûa mình
+ GV nhaän xeùt, boå sung hoaøn
thieän noäi dung HS traû lôøi vaø
keát luaän
+ GV gôïi yù ñeå HS traû lôøi thöïc
chaát nhöõng thuû ñoaïn veà chính
trò, vaên hoaù, giaùo duïc cuûa
thöïc daân Phaùp laø nhaèm muïc
ñích gì?
Gôïi yù : Nhöõng thuû ñoaïn veà
chính trò, vaên hoaù, giaùo duïc coù
phuïc vuï gì cho chính saùch khai
II : Caùc chính saùch chính trò, vaên
hoaù, giaùo duïc
- Veà chính trò : thöïc hieän chính
saùch chia ñeå trò, naém moïi
quyeàn haønh, caám ñoaùn moïi
töï do daân chuû, vöøa ñaøn aùp
vöøa khuûng boá, vöøa duï doã
mua chuoäc
- Veà vaên hoaù giaùo duïc :
khuyeán khích caùc hoaït ñoäng
meâ tín dò ñoan, caùc teä naïn xaõ
hoäi, tröôøng hoïc môû nhoû
gioït,xuaát baûn saùch baùo
tuyeân truyeàn cho chính saùch
khai hoaù
- Nhöõng thuû ñoaïn treân laø
nhaèm phuïc vuï ñaéc löïc cho
chính saùch khai thaùc cuûa
chuùng
III. Xaõ hoäi Vieät Nam phaân hoaù:
- Giai caáp ñòa chuû phong kieán :
laøm tay sai cho Phaùp vaø aùp
böùc boùc loät nhaân daân. Boä
phaän nhoû yeâu nöôùc]
- Tö saûn : tö saûn maïi baûn laøm
tay sai cho Phaùp, tö saûn daân
toäc ít nhieàu coù tinh thaàn daân
toäc
- Tieåu tö saûn : coù tinh thaàn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 67
thaùc khoâng?
+ HS trình baøy keát quaû cuûa
mình,GV keát luaän
Hoaït ñoäng 1 : Caû lôùp/ caù
nhaân
- GV neâu caâu hoûi ñeå HS thaûo
luaän nhoùm :” Sau chieán tranh
theá giôùi laàn 1 xaõ hoäi Vieät
Nam phaân hoaù nhö theá naøo?”
- Tröôùc khi HS traû lôøi GV coù
theå gôïi yù:
+ Nhöõng giai caáp naøo laø giai
caáp cuõ voán coù cuûa xaõ hoäi
cuõ? Phaân hoaù nhö theá naøo?
+ Caùc giai caáp ñöôïc phaân hoaù
nhö theá naøo? Thaùi ñoä chính trò
vaø khaû naêng cuûa töøng giai
caáp
+ HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø
voán kieán thöùc cuûa mình ñeå
trình baøy keát quaû thaûo luaän
cuûa mình
+ GV cho HS nhaän xeùt baïn traû
lôøi, cuoái cuøng GV keát luaän
+ GV coù theà giôùi thieäu moät
soá tranh aûnh theå hieän cuoäc
soàng cuûa noâng daân vaø coâng
nhaân trong thôøi kyø naøy
+ GV nhaán maïnh ñaán giai caáp
coâng nhaân Vieät Nam ngoaøi
ñaëc ñieåm chung cuûa giai caáp
coâng nhaân quoác teá , giai caáp
CNVN coøn coù ñaëc ñieåm rieâng :
bò ba taàng lôùp aùp böùc boùc
loät cuûa ñeá quoác, phong kieán,
tö saûn, coù quan heä maät thieát
vôùi noâng daân, keá thöøa truyeàn
thoáng yeâu nöôùc anh huøng vaø
baát khuaát cuûa daân toäc
-
haêng haùi caùch maïng
- Noâng daân : laø löïc löôïng haêng
haùi vaø ñoâng ñaûo cuûa caùch
maïng
- Coâng nhaân : laø löïc löôïng tieân
phong vaø laõnh ñaïo CM
4/ Sô keát baøi hoïc:
- GV coù theå höôùng daãn HS traû lôøi caùc vaán ñeà neâu ra khi giôùi
thieäu baøi môùi : Nguyeân nhaân, ñaëc ñieåm, noäi dung vaø nhöõng
taùc ñoäng cuûa cuoäc khai thaùc laàn thöù 2 cuûa Phaùp ôû Ñoâng
Döông
5/ Daën doø, ra baøi taäp:
- Hoïc baøi cuõ, ñoïc tröôùc baøi 15
- Traû lôøi caâu hoûi trong SGK. Laøm baøi taäp TN
-
Tuaàn 17
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 68
Tieát 17
Baøi 15: Phong traøo caùch maïng Vieät Nam
sau chieán tranh theá giôùi 1
(1919-1920)
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
1/ Veà kieán thöùc :
Giuùp HS naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn sau:
- Nguyeân nhaân, muïc ñích,ñaëc ñieåm vaø noäi dung cuûa chöông
trình khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù 2 cuûa thöïc daân Phaùp
- Nhöõng thuû ñoaïn thaâm ñoäc veà chính trò, vaên hoaù, giaùo duïc
cuûa thöïc daân Phaùp nhaèn phuïc vuï cho coâng cuoäc khai thaùc
- Tình hình phaân hoaù xaõ hoäi Vieät Nam sau chöông trình khai thaùc
thuoäc ñòa laàn thöù 2 cuûa Phaùp vaø thaùi ñoä chính trò , khaû
naêng caùch maïng cuûa caùc giai caáp
2/ Veà tö töôûng :
Giaùo duïc cho HS long caêm thuø ñoái vôùi nhöõng chính saùch boùc loät
thaâm ñoäc, xaûo quyeät cuûa thöïc daân Phaùp vaø söï ñoàng caûm vôùi
nhöõng vaát vaû, cô cöïc cuûa ngöôøi lao ñoäng döôùi cheá ñoä thöïc daân
phong kieán
3/ Veà kó naêng:
Reøn luyeän cho HS kó naêng quan saùt löôïc ñoà, phaân tích, ñaùnh gia
1söï kieän lòch söû
II/ Ñoà duøng:
- Phoùng to löôïc ñoà “ nguoàn lôïi cuûa tö baûn Phaùp ôû Vieät Nam
trong cuoäc khai thaùc laàn thöù 2”
- Söu taàm moät soá tranh aûnh, taøi lieäu veà chính saùch cai trò cuûa
thöïc daân Phaùp vaø cuoäc soáng cuûa nhaân daân lao ñoäng, nhaát
laø coâng nhaân vaø noâng daân trong thôøi kì 1919-1930
III/ Tieán trình:
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
+Sau chieán tranh TGI, thöïc daân Phaùp ñaõ thi haønh ôû Vieät Nam nhöõng
thuû ñoaïn chính trò, vaên hoaù, giaùo duïc naøo? Muïc tieâu caùc thuû ñoaïn
ñoù laø gì?
+Xaõ hoäi Vieät Nam sau Chieán tranh TGI ñaõ phaân hoaù nhö theá naøo?
+Haõy cho bieát thaùi ñoä chính trò vaø khaû naêng CM cuûa caùc giai caáp
trong xaõ hoäi VN sau chieán tranh?
2/ Giôùi thieäu baøi môùi:
Trong baøi 14, caùc em ñaõ bieát sau 1919,do chính saùch khai thaùc thuoäc
ñòa II cuûa Phaùp, xaõ hoäi VN ñaõ phaân hoaù saâu saéc.Tieát naøy caùc em
seõ theo doõi baøi 15 ñeå bieát: treân theá giôùi, tình hình sau chieán tranh
coù nhöõng taùc ñoäng thuaän lôïi nhö theá naøo ñeán CM Vieät Nam. Phong
traøo CM Vieät Nam sau chieán tranh phaùt trieån ra sao? Haõy ruùt ra nhaän
xeùt veà caùc phong traøo ñoù
3/ Daïy vaø hoïc baøi môùi.
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø: Baøi ghi
-Hoaït ñoäng 1:Caù nhaân vaø nhoùm
-Kieán thöùc :CM thaùng 10 vaø phong
traøo CM theá giôùi sau chieán tranh
TGI caøng thuaän lôïi cho CM Vieät Nam
-Toå chöùc thöïc hieän:
Noäi dung caàn ñaït:
I/AÛnh höôûng cuûa CM Thaùng Möôøi
Nga vaø phong traøo CM theá giôùi:
Caùch maïng thaùng 10 vaø phong
traøo caùch maïng theá giôùi sau chieán
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 69
• Gv trình baøy:10/1917 ôû Nga CM
thaùng 10 thaéng lôïi ,3/1919
Quoác teá III ñöôïc thaønh laäp ôû
Maùtxcova.1920 Ñaûng Coäng
Saûn Phaùp ñöôïc thaønh
laäp.1921 Ñaûng Coäng Saûn
Trung Quoác ñöôïc thaønh laäp
( ghi baûng phuï luïc naêm
thaùng) ->Nhöõng söï kieän treân
coù aûnh höôûng gì ñeán CM
Vieät Nam?
• HS traû lôøi :tình hình theá giôùi
sau chieán tranh ñaõ aûnh
höôûng thuaän lôïi ñeán CMVN
->CMVN chuyeån sang thôøi kì
môùi
- Hoaït ñoäng 1:caû lôùp /caù
nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït:Phong traøo
ñaáu tranh cuûa tö saûn daân
toäc
- -Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc ñoaïn 1,2,3 SGK phaàn II
trang 66,xem aûnh Buøi Quang
Chieâu, Nguyeãn Phan Long
• GV phaùt vaán:
+Tö saûn daân toäc ñaáu tranh vôùi
muïc tieâu gì?
+Tính chaát ra sao?
• Gv giaûi thích: caûi löông laø…,
phaùt vaán tieáp
+AÛnh höôûng tích cöïc vaø tieâu cöïc
cuûa phong traøo laø gì?
Hoaït ñoäng 2:lôùp/caù nhaân
-Kieán thöùc caàn ñaït:nhöõng neùt
noåi baät veà hoaït ñoäng cuûa tieåu tö
saûn
_Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK 2 ñoaïn cuoái trang
66
• Gv phaùt vaán:
+Vì sao tieåu tö saûn Vieän Nam ñaáu
tranh?
+Hoï coù nhöõng hình thöùc ñaáu tranh
nhutheá naøo?
+Noåi baät laø nhöõng söï kieän gì?
+Muïc tieâu ñaáu tranh laø gì?
+Tính chaát ra sao?
+Coù taùc duïng nhö theá naøo? Nhaän
xeùt?
tranh theá giôùi I caøng thuaän lôïi cho
vieäc truyeàn baù tö töôûng Maùc Leânin
vaøo Vieät Nam.
- Phong traøo GPDT phöông Ñoâng vaø
PTCN phöông Taây gaèn boù maät thieát
vôùi nhau.
- Phong traøo CM lan roäng khaép TG.

II/ Phong traøo daân toäc daân chuû
coâng khai(1919-1926) :
1/ Tieåu tö saûn daân toäc phaùt
ñoäng phong traøo chaán höng noäi
hoaù ,baøi tröø ngoaïi hoùa, choáng ñoäc
quyeàn xuaát caûng luùa gaïo…
-Muïc tieâu : ñoøi 1 soá quyeàn
lôïi
-Tính chaát: caûi löông, thoûa
hieäp
-Yeâu nöôùc , daân chuû choáng
caïnh tranh ,cheøn eùp nhöng chæ giôùi
haïn trong khuoân khoå thöïc daân ,
phuïc vuï taàng lôùp treân.

2/Tieåu tö saûn trí thöùc:
-Xuaát baûn baùo chí, laäp ra
nhöõng nhaø xuaát baûn , ñaáu tranh
coâng khai.Noåi baät laø : phong traøo
ñoøi thaû Phan Boäi Chaâu vaø Tieáng
bom Phaïm Hoàng Thaùi
- Muïc tieâu: choáng aùp böùc,
ñoøi töï do, daân chuû
- Tính chaát: yeâu nöôùc , daân
chuû
- Thöùc tænh loønh yeâu nöôùc
nhöng thieáu toå chöùc, xoác noåi, aáu
tró.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 70
• Cho hoïc sinh xem aûnh Phan
Boäi Chaâu,Phan Chu Trinh,Phaïm
Hoàng Thaùi+keå chuyeän:Phan
Boäi Chaâu, Phaïm Hoàng Thaùi
• Phaùt vaán:daân toäc,daân chuû
coâng khai laø gì?
• Gv hoaøn chænh , boå sung caâu
traû lôøi cuûa hoïc sinh theo SGV
• Cuûng coá baèng phaùt vaán hoïc
sinh:
+Muïc tieâu vaø tính chaát
cuûa caùc phong traøo daân toäc trong
cao traøo daân toäc daân chuû coâng
khai?
+Nhöõng ñieåm tích cöïc
vaø haïn cheá cuûa caùc phong traøo
treân?
-Hoaït ñoäng 1: caù nhaân/lôùp
-Kieán thöùc caàn ñaït: Nguyeân nhaân
laøm cho phong traøo coâng nhaân
nöôùc ta phaùt trieån leân 1 böôùc cao
hôn sau chieán tranh.
-Toå chöùc thöïc hieän: Caù nhaân/lôùp
• GV giaûng: theo SGK ñoaïn 1 vaø
2 cuûa phaàn III. Ngoaøi caùc
phong traøo cuûa tö saûn daân
toäc , tieåu tö saûn,naêm 1919
trôû ñi coøn coù phong traøo cuûa
giai caáp coâng nhaân…Cho hs
xem chaân dung Toân Ñöùc
Thaéng+keå chuyeän , tieåu söû
Toân Ñöùc Thaéng
• Phaùt vaán: Nguyeân nhaân naøo
phong traøo coâng nhaân phaùt
trieån sau chieán tranh
• HS ñoïc tieáp 2 ñoaïn cuoái SGK
• GV phaùt vaán:
+Neâu nhöõng phong traøo
ñaáu tranh 1919-1925?
+Phong traøo naøo coù toå
chöùc nhaát?
+Phaân tích yù nghóa
cuoäc baõi coâng Ba son? Ñaùnh daáu
1 böôùc tieán môùi cuûa phong traøo
coâng nhaân Vieät Nam: coù toå
chöùc,coù laõnh ñaïo,theå hieän tinh
thaàn quoác teá voâ saûn, baét ñaàu ñi
vaøo ñaáu tranh töï giaùc
+Töï phaùt laø gì?
+Töï giaùc laø gì?
III/ Phong traøo coâng nhaân:
- Coâng nhaân vaø thuûy thuû
Phaùp vaø Trung Quoác ñaáu tranh
thuùc ñaåy phong traøo coâng
nhaân Vieät Nam
- 1920 coâng nhaân saøi Goøn –
Chôï lôùn thaønh laäp coâng hoäi
do Toân Ñöùc Thaéng ñöùng ñaàu
- 1922 coâng nhaân vieân chöùc sôû
coâng thöông.1924 nhaø maùy
deät Nam Ñònh, nhaø maùy röôïu,
xay xaùt gaïo ôû Haø Noäi, Haûi
Döông
- 1925 thôï maùy xöôûng Ba son
baõi coâng thaéng lôïi¬ ñaùnh
daáu phong traøo coâng nhaân
töø” töï phaùt “thaønh “töï giaùc”
- Phong traøo coâng nhaân 1919-
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 71
? Theo em PT ñaáu tranh cuûa CN
Bason (8/1925) coù ñieåm gì môùi hôn
so vôùi PTCN tröôùc ñoù?( keát hôïp
ñaáu tranh KT ( ñoøi taêng löông, giaûm
giôø laøm) vôùi muïc ñích CT ( uûng hoä
CM). Hoï coù thoâng caûm vôùi ngöôøi
cuøng caûnh ngoä treân TG)
-Hoaït ñoäng 2: Caù nhaân/lôùp
-Kieán thöùc caàn ñaït: ñaùnh gía
chung veà phong traøo coâng nhaân
1919-1925?
-Toå chöùc thöïc hieän:
• Gv phaùt vaán vaø höôùng daãn
hoïc sinh ñaùnh giaù chung veà
phong traøo coâng nhaân 1919-
>1925: coù böôùc phaùt trieån
môùi, tuy ñaáu tranh coøn leû
teû,mang tính töï phaùt,nhöng
yù thöùc giai caáp,chính trò
ngaøy caøng phaùt trieån theå
hieän qua cuoäc baõi coâng
cuûa coâng nhaân Ba Son. Gv
hoûi ñeå cuûng coá phaàn III
• Nguyeân nhaân naøo laøm cho
phong traøo coâng nhaân nöôùc
ta phaùt trieån 1 böôùc cao hôn
sau chieán tranh?
• Taïi sao laïi cho raèng cuoäc baõi
coâng Ba son (8/1925) laø 1
moác quan troïng treân con
ñöôøng phaùt trieån cuûa phong
traøo coâng nhaân nöôùc ta sau
chieán tranh TGI?
1925 tuy leû teû , töï phaùt nhöng
soâi noåi ,phong phuù, yù thöùc
chính trò , giai caáp ngaøy caøng
roõ .
- Hoï ñeàu muoán ñaáu tranh ñoøi
quyeàn töï do, daân chuû vaø
quyeàn lôïi cho giai caáp mình.
4/ Sô keát baøi:
+Tình hình theá giôùi sau chieán tranh ñaõ aûnh höôûng thuaän lôïi ñeán
phong traøo caùch maïng Vieät Nam nhö theá naøo?
+Cho bieát vaøi phong traøo noåi baät cuûa CM Vieät Nam sau chieán
tranh TGI vaø nhaän xeùt veà phong traøo CM luùc aáy

+Baøi taäp veà nhaø: HS laäp baûng thoáng keâ veà phong traøo daân
chuû coâng khai;
Phong traøo Tö saûn daân toäc Tieåu tö saûn Coâng nhaân
Muïc tieâu
Tính Chaát
Haïn cheá
Nhaän xeùt
5/ Daën doø , baøi taäp veà nhaø:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 72
- Hoïc baøi cuõ , chuaån bò oân taäp töø baøi 1¬15 chuaån bò thi hoïc
kyø I.( TUAÀN 18- Tieát 18)
- Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK vaø Laøm baøi taäp TN ôû caùc baøi
1¬ 15
HOÏC KYØ II
Tuaàn 19
Tieát 19
Baøi 16: Nhöõng hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn AÙi Quoác ôû
nöôùc ngoaøi ( 1919-1925)
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
1/ Veà kieán thöùc:
Giuùp HS naém ñöôïc:
- Nhöõng hoaït ñoäng cuï theå cuûa NAQ sau chieán tranh theá giôùi I ôû
Phaùp, Lieân Xoâ vaø Trung Quoác.Qua nhöõng hoaït ñoäng ñoù, NAQ
ñaõ tìm ñöôïc con ñöôøng cöùu nöôùc ñuùng ñaén cho daân oätc vaø
tích cöïc chuan bò veà tö töôûng , toå chöùc cho vieäc thaønh laäp chính
ñaûng voâ saûn ôû Vieät Nam
- Naém ñöôïc chuû tröông vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi Vieät Nam Caùch
Maïng Thanh Nieân
2/ Veà tö töôûng :
Giaùo duïc cho HS loøng khaâm phuïc, kính yeâu ñoái vôùi Chuû Tòch Hoà
Chí Minh vaø caùc chieán só caùch maïng
3/ Veà kó naêng :
- Reøn luyeän cho HS kó naêng quan saùt tranh aûnh, löôïc ñoà
- Taäp cho HS bieát phaân tích, so saùnh, ñaùnh giaù söï kieän lòch söû
II/ Thieát bò daïy hoïc:
- AÛnh Nguyeãn AÙi Quoác taïi Ñaïi hoäi Tua
- Nhöõng taøi lieäu veà hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn AÙi Quoác
III/ Tieán trình:
1/ Kieåm tra baøi cuõ: tieát tröôùc ñaõ kieåm tra hoïc kyø 1
2/ Giôùi thieäu baøi : Qua caùc baøi ôû lôùp 8, caùc em ñaõ bieát 1911-
1918 Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ laøm gì? Ta tieáp tuïc theo doõi hoaït
ñoäng cuûa Nguyeãn AÙi Quoác 1919-1925 ñeå nhaän xeùt:
+1919-1925 con ñöôøng cöùu nöôùc cuûa NAQ coù gì khaùc vôùi
con ñöôøng truyeàn thoáng cuûa lôùp ngöôøi ñi tröôùc?
+1921-1925 NAQ ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng nhö theá naøo ñeå
chuan bò veà tö töôûng vaø toå chöùc cho söï ra ñôøi chính ñaûng voâ saûn ôû
Vieät Nam?
3/ Daïy vaø hoïc baøi môùi:
TIEÁT 19:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
vaø troø:
-Hoaït ñoäng 1:lôùp/ caù nhaân
-Kieán thöùc caàn ñaït: nhöõng
neùt chính veà haønh trình cöùu nöôùc
cuûa NAQ töø 1919-1918
-Toå chöùc thöïc hieän:
• Phaùt vaán: GV nhaéc laïi
nhöõng neùt chính-> HS neâu
Noäi dung KT caàn ñaït:
I/ Nguyeãn AÙi Quoác ôû Phaùp:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 73
vaán ñeà coù heä thoáng
-Hoaït ñoäng 2 : lôùp/ caù nhaân
- KT caàn ñaït: sau chieán tranh ,
ñeá quoác hoïp hoäi nghò ôû Vecsai
ñeå phaân chia quyeàn lôïi, NAQ ñaõ
gôûi tôùi hoäi nghò Baûn yeâu saùch
cuûa nhaân daân Vieät Nam
-Toå chöùc thöïc hieän :
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán:
+18/6/1919 NAQ coù hoaït ñoäng
gì? Boå sung : laàn ñaàu tieân teân
NAQ thu huùt söï chuù yù cuûa boïn
phaûn ñoäng
+Hoaït ñoäng treân coù yù nghóa
gì? Gaây tieáng vang lôùn ôû Hoäi
nghò, ôû Phaùp vaø caùc thuoäc
ñòa Phaùp
-Hoaït ñoäng 3: lôùp/ caù nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït : 7/1920
NAQ ñoïc Sô thaûo laàn thöù nhaát
nhöõng luaän cöông veà daân toäc
vaø vaán ñeà thuoäc ñòa cuûa
Leânin vaø ñi theo caùch maïng voâ
saûn
-Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán :
+7/1920 NAQ ñaõ laøm gì? GV boå
sung : luaän cöông chæ ra cho
ngöôøi con ñöôøng giaønh ñoäc
laäp daân toâc.Nhaéc laïi caâu noùi
cuûa NAQ “luaän cöông…”
+Töø ñoù , haønh ñoäng naøo cho
thaáy Ngöôøi ñaõ ñi theo chuû
nghóa Maùc Leânin? Hoaøn toaøn ñi
theo Leânin, döùt khoaùt ñöùng veà
Quoác teá III
- GV trình baøy cuï theå, sinh
ñoäng nhöõng hoaït ñoäng cuûa
Ngöôøi thaùng 12/1920, giôùi
thieäu HS hình 28 SGK
- Phaùt vaán: vieäc laøm naøy coù
yù nghóa gì?
- HS traû lôøi: Ñaùnh daáu böôùc
ngoaëc trong hoaït ñoäng NAQ:
töø chuû nghóa yeâu nöôùc
ñeán chuû nghóa Maùc Leânin
vaø ñi theo con ñöôøng caùch
maïng voâ saûn
-18/6/1919 NAQ göûi ñeán hoäi nghò
Vecsai Baûn yeâu saùch cuûa nhaân
daân Vieät Nam
-7/1920: NAQ ñoïc luaän cöông cuûa
Leânin veà vaán ñeà daân toäc vaø
thuoäc ñòa
-12/1920: taùn thaønh Quoác teá III vaø
tham gia saùng laäp Ñaûng coäng saûn
Phaùp
¬ Ñaùnh daáu böôùc ngoaëc trong
hoaït cuoäc ñôøi hoaït ñoäng cuûa
NAQ: töø chuû nghóa yeâu nöôùc
ñeán chuû nghóa Maùc Leânin vaø ñi
theo con ñöôøng caùch maïng voâ
saûn
-1921 laäp hoäi Lieân hieäp thuoäc ñòa
ôû Pari ñeå ñoaøn keát löïc löôïng ñaáu
tranh vaø truyeàn baù chuû nghóa
Maùcleânin vaøo thuoäc ñòa
-1922 saùng laäp baùo Ngöôøi cuøng
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 74
- Hoaït ñoäng 4 : caù nhaân/lôùp
- Kieán thöùc caàn ñaït: caùc hoaït
ñoäng cuûa NAQ töø 1921-1923
- Toå chöùc thöïc hieän:
• GV giaûng theo SGK :1921 NAQ
saùng laäp hoäi lieân hieäp thuoäc
ñòa , ñeå ñoaøn keát caùc löïc
löôïng CM choáng chuû nghóa thöïc
daân , truyeàn baù chuû nghóa
Maùc Leânin ñeán caùc daân toäc
thuoäc ñòa.1922 Ngöôøi coøn vieát
cho baùo”ngöôøi cuøng khoå” ñeå
vaïch traàn chính saùch ñaøn aùp,
boùc loät daõ man cuûa chuõ
nghóa ñeá quoác noùi chung vaø
ñeá quoác Phaùp noùi rieâng.Tuy
bò ngaên chaën nhöng nhöõng
saùch baùo noùi treân vaãn ñöôïc
bí maät chuyeån veà Vieät Nam
-Phaùt vaán: nhöõng hoaït ñoäng keå
treân cuûa NAQ coù taùc ñoäng gì
ñoái vôùi phong traøo CMVN?
-HS traû lôøi: Tìm ra ñöôøng loái cöùu
nöôùc ñuùng ñaén cho phong traøo
CMVN
+Truyeàn baù tö töôûng Mac
Leânin veà trong nöôùc
+ Keát hôïp phong traøo yeâu
nöôùc vôùi phong traøo quoác teá
? Con ñöôøng cöùu nöôùc cuûa NAQ
coù gì khaùc so vôùi nhöõng ngöôøi ñi
tröôùc?
- HS traû lôøi: Haàu heát caùc chí só
ñöông thôøi sang phöông Ñoâng
(NB,TQ ) tìm ñöôøng cöùu nöôùc. NAQ
sang phöông Taây ( Phaùp) roài ñi
voøng quanh TG tìm ñuôøng cöùu
nöôùc. Phan boäi Chaâu vaø Phan chu
Trinh ñeàu khoâng tìm thaáy con
ñuôøng cöùu nöôùc chaân chính.
- GV giaûi thích theâm vaø keát luaän.
4.Cuûng coá:
- Em haõy trình baøy nhöõng hoaït
ñoâng cuûa NAQ ôû Phaùp?
- Vì sao NAQ laïi khoâng sang phöông
Ñoâng maø ngöôøi laïi sang phöông
Taây tìm ñöôøng cöùu nöôùc? ( HS
trình baøy baèng löôïc ñoà NAQ tìm
ñöôøng cöùu nöôùc)
5. Daën doø:
khoå ñeå truyeàn baù tö töôûng caùch
maïng môùi vaøo thuoäc ñòa
- NAQ vieát baøi cho baùo “ Nhaân ñaïo,
Ñôøi soáng coâng nhaân”, vaø cuoán
saùch”Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân
Phaùp”
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 75
- Hoïc thuoäc baøi. Xem tröôùc baøi
môùi : II + III/ BAØI 16. Taäp traû lôøi
caâu hoûi SGK.
TUAÀN 19
TIEÁT 20 : NAQ ôû LIEÂN XOÂ vaø
TRUNG QUOÁC
MUÏC II:
-Hoaït ñoäng 1: caù nhaân / lôùp
-Kieán thöùc caàn ñaït: 6/1923 NAQ
rôøi Phaùp ñi Lieân Xoâ, döï hoäi nghò
quoác teá noâng daân vaø ñöôïc baàu
vaøo BCH , döï ÑH V( QTCS)
-Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán: haõy neâu caùc
hoaït ñoäng cuûa NAQ ôû Lieân
Xoâ?
• GV boå sung vaø phaùt vaán
+Nhöõng taøi lieäu maø ngöôøi vieát
khi ñöôïc truyeàn baù vaøo VN seõ
coù taùc duïng gì?
+ Con ñöôøng tìm chaân lyù cuûa
NAQ coù gì khaùc vôùi con ñöôøng
yeâu nöôùc cuûa lôùp ngöôøi tröôùc?
Caùc baäc tieàn boái ( Phan Boäi
II/ NAQ ôû Lieân Xoâ:
-6/1923: NAQ töø Phaùp ñi LX döï hoäi
nghò Quoác teá noâng daân, ñöôïc baàu
vaøo Ban chaáp haønh
-Nghieân cöùu , hoïc taäp, laøm vieäc ôû
QTCS , vieát cho baùo Söï Thaät vaø Taïp
chí thö tín quoác teá
-1924 phaùt bieåu tham luaän taïi Ñaïi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 76
Chaâu) choïn con ñöôøng ñi sang
phöông Ñoâng ( Nhaät , Trung Quoác),
xin giuùp VN ñaùnh Phaùp baèng baïo
ñoäng . NAQ löïa choïn con ñöôøng
sang phöông Taây, nôi coù tö töôûng
bình ñaúng , töï do, baùc aùi, khoa
hoïc kó thuaät , vaên minh, xaùc ñònh
con ñöôøng cöùu nöôùc laø chuû
nghóa Maùc Leânin vì noø phuø hôïp
vôùi söï phaùt trieån lòch söû vôùi
phong traøo quoác teá
-Hoaït ñoäng 2 : caù nhaân/ lôùp
-Kt caàn ñaït: caùc hoaït ñoäng cuûa
NAQ ôû Lieân Xoâ vaø taùc duïng
cuûa noù
-Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán:
+Haõy neâu caùc hoaït ñoäng
cuûa NAQ ôû Lieân Xoâ ? GV cuï
theå hoaù ÑH V theo SGK
+Nhöõng taøi lieäu maø ngöôøi
vieát khi ñöôïc truyeàn baù
vaøo VN seõ coù taùc duïng gì?
+Keå caùc hoaït ñoäng cuûa
NAQ ôû Lieân xoâ vaø taùc
duïng cuûa noù ñoái vôùi phong
traøo giaûi phoùng daân toäc
VN?
? Nhöõng quan ñieåm caùch maïng
môùi NAQ tieáp nhaän ñöôïc vaø
truyeàn veà trong nöôùc sau CTTG/I
coù vai troø quan troïng nhö theá
naøo ñoái vôùi CM/VN?
Muïc III:
- Hoaït ñoäng 1 : caù nhaân/ lôùp
- Kt caàn ñaït: hoaøn caûnh ra
ñôøi, chuû tröông , toå chöùc
vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi VN
CM Thanh nieân
- Toå chöùc thöïc hieän : caû lôùp/
caù nhaân
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán
+ HVNCMTN ra ñôøi trong
hoaøn caûnh naøo?
+ Nhaéc laïi 1 soá phong traøo
yeâu nuôùc 1919 ñeán 1926? Noåi
baät vaø laø böôùc tieán môùi laø
phong traøo naøo? Ba son
hoäi Quoác teá coäng saûn V :
+ Trình baøy laäp tröôøng, quan ñieåm
veà vò trí chieán löôïc cuûa caùch maïng
thuoäc ñòa.
+ Moái quan heä cuûa phong traøo
coâng nhaân chính quoác vaø thuoäc
ñòa.
+ Vai troø to lôùn cuûa noâng daân
thuoäc ñòa
¬NAQ ñaõ chuaån bò veà tö töôûng ,
chính trò cho söï ra ñôøi cuûa Ñaûng
coäng saûn VN
III/ NAQ ôû Trung Quoác:
- Laäp Hoäi VNCMTN ( 6/1925)
• 1925 phong traøo yeâu nöôùc vaø
phong traøo coâng nhaân nöôùc ta
phaùt trieån maïnh meõ , coù
nhöõng böôùc tieán môùi.
• Sau khi hoïc taäp xaây döïng
Ñaûng ôû Lieân Xoâ , NAQ veà
Quaûng Chaâu( TQ) thöïc hieän
laäp hoäi
-Chuû tröông: chuaån bò thaønh laäp
chính ñaûng voâ saûn
-Môû lôùp huaán luyeän vaø xuaát
baûn baùo chí
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 77
+ Chuû tröông cuûa Hoäi laø
gì? Chuaån bò thaønh laäp Chính
Ñaûng voâ saûn
+Hoäi ñaõ toå chöùc vaø hoaït
ñoäng nhö theá naøo?
• Gv boå sung : ñaây laø 1 toå
chöùc CM theo höôùng CM voâ
saûn(laäp tröôøng CM voâ saûn,
chuû tröông roõ raøng , toå
chöùc , hoaït ñoäng chaët cheõ,
coù heä thoáng . NAQ khoâng
chæ tröïc tieáp chuan bò veà tö
töôûng, chính trò maø caû veà
toå chöùc cho vieäc thaønh laäp
Ñaûng voâ saûn ôû VN
+ NAQ ñaõ laøm nhöõng gì ñeå
Hoäi VNCMTN ra ñôøi?

4/ Sô keát baøi:
+ Thaûo luaän lôùp: Caên cöù vaøo hoaït ñoäng cuûa NAQ 1921 ->1925
, haõy giaûi thíach taïi sao noùi NAQ ñaõ tröïc tieáp chuaån bò veå tö töôûng
vaø toå chöùc cho söï ra ñôøi cuûa chính ñaûng voâ saûn ôû nöôùc ta
+ Baøi taäp veà nhaø: HS laäp baûng nieân bieåu veà hoaït ñoäng cuûa
NAQ 1911->1925
Thôøi gian Hoaït ñoäng cuûa NAQ 1911-1925
-1911
-18/6/1919
-7/1920
-12/1920
-1921
-1922
-6/1923
-12/1924
-6/1925
5/ Daën doø:
- Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi 17
- Traû lôøi caâu hoûi SGK. Laøm baøi taäp TN.
TUAÀN 20
TIEÁT 21
Baøi 17: Caùch Maïng Vieät Nam tröôùc khi Ñaûng coäng
saûn ra ñôøi
I/ Muïc ñích yeâu caàu:
1/ Veà kieán thöùc :
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 78
Giuùp HS hieàu ñöôïc:
- Hoaøn caûnh lòch söû daãn tôùi söï ra ñôøi cuûa caùc toå chöùc caùch
maïng ôû trong nöôùc
- Chuû tröông vaø hoaït ñoäng cuûa 2 toå chöùc caùch maïng thaønh laäp
ôû trong nöôùc, söï khaùc nhau giöõa caùc toå chöùc naøy vôùi Hoäi
Vieät Nam Caùch Maïng Thanh Nieân do NAQ saùng laäp ôû nöôùc
ngoaøi
- Söï phaùt trieån cuûa phong traøo daân toäc daân chuû ôû nöôùc ta,
ñaëc bieät laø phong traøo coâng noâng ñaõ daãn tôùi söï ra ñôøi cuûa 3
toå chöùc coäng saûn ñaàu tieân ôû Vieät Nam. Söï thaønh laäp 3 toå
chöùc coäng saûn theå hieän böôùc phaùt trieån môùi cuûa phong traøo
caùch maïng Vieät Nam
2/ Veà tö töôûng:
Qua caùc söï kieän lòch söû, giaùo duïc cho HS long kính yeâu , khaâm
phuïc caùc baäc tieàn boái
3/ Veà kó naêng :
Reøn luyeän cho HS:
- Bieát söû duïng baûn ñoà ñeå trình baøy dieãn bieán moät cuoäc khôûi
nghóa, söû duïng tranh aûnh lòch söû
- Bieát hình dung, hoài töôûng laïi söï kieän lòch söû vaø bieát so saùnh
chuû tröông, hoïat ñoäng cuûa caùc toå chöùc caùch maïng, ñaùnh giaù
nguyeân nhaân thaát baïi cuûa khôûi nghóa Yeân Baùi, yù nghóa söï ra
ñôøi cuûa 3 toå chöùc coäng saûn…
II/ Thieát bò daïy hoïc:
- Phoùng to löôïc ñoà “ cuoäc khôûi nghóa Yeân Baùi( 1930)”, söû duïng
aûnh Truï sôû chi boä coäng saûn ñaàu tieân nhaø soá 5Ñ phoá Haøm
Long, HN
- Söu taàm chaân dung caùc nhaân vaät lòch söû: Ngoâ Gia Töï, Nguyeãn
Ñöùc Caûnh, Nguyeãn Thaùi Hoïc, Phaïm Tuaán Taøi, Nguyeãn Khaéc
Nhu, Phoù Ñöùc Chính
- Nhöõng taøi lieäu veà lòch söû, hoaït ñoäng cuûa caùc nhaân vaät treân
vaø caùc taøi lieäu ñeà caäp tôùi Taân Vieät Caùch maïng, Vieät Nam
Quoác daân ñaûng, 3 toå chöùc coäng saûn
III/ Tieán trình:
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
+ Vieäc thaønh laäp Coäng saûn ñoaøn laøm noøng coat cho Hoäi
VNCMTN coù yù nghóa gì?( Ñaùp aùn SGV)
+ NAQ ñaõ tröïc tieáp chuaån bò veà tö töôûng vaø toå chöùc cho
söï ra ñôøi cuûa chính ñaûng voâ saûn ôû Vieät Nam nhö theá
naøo?( Ñaùp aùn SGV)
2/Giôùi thieäu baøi môùi:
Qua baøi 16 ,chuùng ta ñaõ bieát döôùi taùc ñoäng cuûa nhöõng
hoaït ñoäng NAQ vaø Hoäi VNCMTN, phong traøo CNVN ñaõ coù
böôùc phaùt trieån môùi. Ta tieáp tuïc theo doõi baøi 17 ñeå xem
chuû tröông , hoaït ñoäng cuûa 2 toå chöùc CM khaùc trong thôøi
kyø naøy laø Taân Vieät CM Ñaûng vaø VN Quoác daân ñaûng khaùc
gì vôùi Hoäi VNCMTN vaø taïi sao 3 toå chöùc coäng saûn laïi ra ñôøi
vaøo naêm 1929 vaø yù nghóa cuûa söï kieän naøy?
3/ Daïy vaø hoïc baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø
troø:
Baøi ghi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 79

- Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp/ caù nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït: Boái caûnh
lòch söû daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa
caùc toå chöùc CM ôû trong nöôùc
vaø 1 soá ñieåm môùi trong phong
traøo CMVN 1926-1927
- Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán vaø boå sung:
+ Phong traøo coâng nhaân vieân
chöùc, hoïc sinh hoïc ngheà phaùt
trieån ra sao?
+ Phong traøo noâng daân, tieå tö
saûn phaùt trieån ra sao?
+ Phong traøo coâng nhaân ra sao?
+1926-1927 phong traøo CMVN coù
nhöõng ñieåm môùi naøo? Phong traøo
coâng nhaân, noâng daân vaø tieåu tö
saûn phaùt trieån ñaõ keát thaønh 1
laøn saùong CM daân toäc daân chuû
khaép caû nöôùc trong ñoù giai caáp
coâng nhaân ñaõ trôû thaønh 1 löïc
löôïng chính trò ñoäc laäp , bieåu
hieän ôû ñaáu tranh mang tính thoáng
nhaát, trình ñoä giaùc ngoä cuûa
coâng nhaân naâng leân roõ reät.Trong
boái caûnh ñoù caùc toå chöùc CM ra
ñôøi?
+Toå chöùc CM laø gì?
+Khaùc toå chöùc CS nhö theá naøo?
+Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng
nhaân vieân chöùc, hoïc sinh hoïc
ngheà trong nhöõng naêm 1926-1927
coù nhöõng ñieåm gì môùi?
- Hoaït ñoäng 1: caû lôùp/ caù nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït: Söï thaønh
laäp , thaønh phaàn, hoaït ñoäng
cuûa Taân Vieät CM Ñaûng
- Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK
• GV giôùi thieäu : 1 toå chöùc CM
khaùc cuõng ñöôïc thaønh laäp
trong giai ñoaïn naøy laø TVCMÑ.
+ Phaùt vaán:
+ TVCMÑ ñöôïc thaønh laäp nhö theá
naøo?
+ Ñaûng vieân cuûa TVCMÑ goàm
nhöõng thaønh phaàn naøo?
Noäi dung Kt caàn ñaït
I/ Böôùc phaùt trieån môùi cuûa
phong traøo CMVN ( 1926-1927) :
-1926-1927 coâng nhaân vieân chöùc,
hoïc sinh hoïc ngheà lieân tieáp baõi
coâng , lôùn nhaát laø coâng nhaân
nhaø maùy sôïi Nam Ñònh, Cam
Tieâm, Phuù Rieàng, caø pheâ Rayna.
- Coâng nhaân baõi coâng ôû Haûi
Phoøng, Nam Ñònh, Beán Thuûy, Saøi
Goøn, Phuù Rieàng…chöùng toû trình
ñoä giaùc ngoä naâng leân roõ reät,
trôû thaønh löïc löôïng chính trò ñoäc
laäp
- Phong traøo noâng daân, tieåu tö
saûn vaø caùc taàng lôùp yeâu nöôùc
cuõng phaùt trieån
->caùc toå chöùc caùch maïng ra ñôøi
II/ Taân Vieät Caùch Maïng ( 7/1928):
-1 toà chöùc CM ñöôïc thaønh laäp
trong nöôùc, sau nhieàu laàn ñoåi
teân ñeán 7/1928 laáy teân Taân Vieät
CM Ñaûng
- Thaønh phaàn : trí thöùc treû vaø
thanh nieân tieåu tö saûn yeâu nöôùc
- AÛnh höôûng cuûa Hoäi VNCMTN :
döï lôùp huaán luyeän , vaän ñoäng
hôïp nhaát, nhieàu Ñaûng vieân neân
chuyeån sang Thanh nieân, ñaáu
tranh giöõa 2 khuynh höôùng tö saûn
vaø voâ saûn
- Hoaït ñoäng : chòu aûnh höôûng
cuûa Hoäi VNCM Thanh Nieân
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 80
+Hoaït ñoäng cuûa TVCMÑ laø gì? Coù
aûnh höôûng gì bôûi HVNCMTN
khoâng?
• HS thaûo luaän : nhaän xeùt veà
TVCMÑ ? So saùnh caùc maët
cuûa TVCMÑ vôùi HVNCM thanh
nieân
+Taân Vieät CM Ñaûng bò phaân hoaù
ngaøy caøng saâu saéc theo 2 khuynh
höôùng tö saûn vaø voâ saûn trong
hoaøn caûnh naøo?
- Hoaït ñoäng 1 : caû lôùp / caù
nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït : söï thaønh
laäp, muïc ñích, thaønh phaàn,
hoaït ñoäng cuûa VN Quoác daân
Ñaûng
- Toå chöùc thöïc hieän :
• HS ñoïc SGK , 3 ñoaïn ñaàu, muïc III
• GV phaùt vaán :
+ VN Quoác daân Ñaûng ra ñôøi trong
hoaøn caûnh naøo?
+ Tö töôûng chính trò döïa treân neàn
taûng naøo?
• GV giaûi thích : Tam daân
• Phaùt vaán :
+Toân chæ , muïc ñích gì?
+Toå chöùc ra sao?
+ Hình thöùc hoaït ñoäng nhö theá
naøo?
+ Haõy so saùnh vôùi Hoäi VNCM
thanh nieân veà chính trò tö töôûng ,
toå chöùc, phöông thöùc hoaït ñoäng,
khaùc nhau theá naøo?
- Hoaït ñoäng 2 : caû lôùp/ caù nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït : nhöõng neùt
chính veà cuoäc khôûi nghóa Yeân
Baùi
- Toå chöùc thöïc hieän
• HS ñoïc SGK “ ngaøy 9/2/1930->
quyeát ñònh haønh ñoäng”
• GV phaùt vaán : Nguyeân nhaân
tröïc tieáp cuûa cuoäc khôûi nghóa
Yeân Baùi laø gì ?
• GV töôøng thuaät
+Löôïc ñoà
+Taøi lieäu tham khaûo
+ Dieãn bieán khôûi nghóa SGK
• GV ñoïc tieåu söû : Nguyeãn
Thaùi Hoïc, Nguyeãn Khaéc
III/ VN Quoác daân Ñaûng ( 1927) vaø
cuoäc khôûi nghóa Yeân Baùi( 1930):
1/ Söï thaønh laäp VN quoác daân
Ñaûng:
- Ñöôïc thaønh laäp 1927
- AÛnh höôûng cuûa phong traøo
daân toäc daân chuû theá giôùi
vaø chuû nghóa Tam Daân cuûa
Toân Trung Sôn ( TQ)
- Laõnh tuï : 1 soá tö saûn daân
toäc laø sinh vieân, hoïc sinh,
coâng chöùc, tö saûn
- Hoaït ñoäng : baïo ñoäng

2/ Nhöõng neùt chính cuûa khôûi
nghóa Yeân Baùi:
- Sau vuï aùm saùt truøm moä phu
Ba Danh, Paùhp thaúng tay ñaøn
aùp, laõnh tuï VN Quoác daân
Ñaûng quyeát ñònh khôûi nghóa
- 9/2/1930 khôûi nghóa ôû Yeân
Baùi, Phuù Thoï, Haø Noäi…nhöng
nhanh choùng bò daäp taét
- Khôûi nghóa Yeân Baùi thaâ’t baïi
nhöng coå vuõ loøng yeâu nöôùc
vaø chí caêm thuø giaëc

GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 81
Nhu…( SGV)
• HS thaûo luaän : Nguyeân nhaân
that baïi vaø yù nghóa cuoäc
khôûi nghóa Yeân Baùi
• GV phaùt vaán cuûng coá phaàn
III :
+Khôûi nghóa Yeân Baùi thaát baïi vì
sao?
+Chuû tröông cuûa Taân Vieät CM
Ñaûng vaø VN Quoác daân Ñaûng coù
gì khaùc vôùi VNCMTN?
- Hoaït ñoäng 1: caù nhaân / nhoùm
- Kieán thöùc caàn ñaït : 3 toå chöùc
coäng saûn noái tieáp nhau ra ñôøi
trong naêm 1929 vaø yù nghóa
cuûa vieäc thaønh laäp ca`c toå
chöùc naøy
- Toå chöùc thuïc hieän :
• GV neâu laïi vaán ñeà ñaõ giôùi
thieäu ñaàu baøi. Muïc naøy chuùng
ta tìm hieåu vì sao 3 toå chöùc CS
laïi ra ñôøi naêm 1929 vaø yù
nghóa cuûa söï kieän naøy?
• Phaùt vaán:
+ Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa
phong traøo daân toäc daân chuû ,
ñaëc bieät laø phong traøo coâng
nhaân ñoøi hoûi ñieàu gì? ( caùc toå
chöùc CM treân coù theå toå chöùc,
laõnh ñaïo ñöôïc khoâng?)
+Toå chöùc CM laø gì?
+Toå chöùc CS laø gì?
• GV keát luaän : vì vaäy 3/1929 chi
boä CS ñaàu tieân ra ñôøi ôû Baéc
Kyø thay theá cho Hoäi VNCMTN taïi
soá nhaø 5Ñ phoá Haøm Long ( HN)
H30 SGK,goàm 7 ngöôøi: Nguyeãn
Ñöùc Caûnh, Ngoâ Gia Töï…( chaân
dung 1 soá laõnh tuï_
• GV töôøng thuaät vaø veõ sô ñoà
quaù trình hình thaønh 3 toå chöùc
CS leân baûng phuï.
-Hoäi VNCMTN¬ +6/1929 Ñoâng
Döông coäng saûn ñaûng
¬ +8/1929 An
Nam CS ñaûng
-Taân Vieät CM ñaûng¬9/1929 Ñoâng
Döông coäng saûn lieân ñoaøn
• HS thaûo luaän:
+ Taïi sao trong 1 thôøi gian ngaén
IV/ .Ba toà chöùc coäng saûn noái
tieáp nhau ra ñôøi:
- Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa
phong traøo daân toäc daân chuû
, ñaëc bieät laø phong traøo
coâng nhaân ñoøi hoûi phaûi
thaønh laäp 1 Ñaûng coäng saûn
ñeå toå chöùc, laõnh ñaïo phong
traøo
- 6/1929 thaønh laäp Ñoâng Döông
coäng saûn ñaûng
- 8/1929 thaønh laäp An Nam
coäng saûn ñaûng
- 9/1929 thaønh laäp Ñoâng Döông
coäng saûn lieân ñoaøn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 82
( 4 thaùng), 3 toå chöùc CS noái
tieáp nhau ra ñôøi?
+ YÙ nghóa cuûa söï thaønh laäp 3
toå chöùc coäng saûn
• GV cuûng coá phaàn IV baèng
phaùt vaán HS
+ TaÏi sao 1 soá hoäi vieân tieân tieán
cuûa Hoäi VNCMTN ôû Baéc Kyø laïi chuû
ñoäng thaønh laäp chi boä coäng saûn
ñaàu tieân ôû VN?

4/ Sô keát baøi:
+ Chuû tröông , hoaït ñoäng cuûa Taân Vieät CM ñaûng vaø VN Quoác
daân ñaûng khaùc gì vôùi Hoäi VNCMTN?
+ Taïi sao 3 toå chöùc CS ra ñôøi 1929? YÙ nghóa cuûa söï kieän naøy laø
gì?
+ Baøi taäp veà nhaø : laäp baûng so saùnh 3 toå chöùc CM veà: thôøi
gian thaønh laäp, chuû tröông vaø hoaït ñoäng.
Thôøi gian thaønh
laäp
Chuû tröông Hoaït ñoäng
+ Laäp nieân bieåu veà söï ra ñôøi 3 toå chöùc coäng saûn 1929:
Thôøi gian Söï ra ñôøi 3 toå chöùc coäng
saûn
YÙ nghóa
-6/1929
-7/1929
- 9/1929
5/ Daën doø:
- Hoïc baøi cuõ , chuaån bò baøi môùi
- Laøm baøi taäp veà nhaø
Traû lôøi caâu hoûi SGK
Tuaàn 20
Tieát 22
Baøi 18 : Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi

I/ Muïc tieâu baøi hoïc:
1/ Kieán thöùc:
- Naém vöõng boái caûnh lòch söû vaø noäi dung cuûa Hoäi nghò thaønh
laäp Ñaûng
- Naém ñöôïc noäi dung chuû yeáu cuûa Hoäi Nghò thaønh laäp Ñaûng,
hieåu noäi dung vaø tính ñuùng ñaén saùng taïo cuûa baûn Cöông lónh
chính trò do Nguyeeãn AÙi Quoác khôûi thaûo
- Naém ñöôïc noäi dung chính cuûa baûn Luaän cöông chính trò thaùng
10/1930
- Hieåu roõ ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa vieäc thaønh laäp Ñaûng
- Troïng taâm: Noäi dung hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng vaø yù nghóa cuûa
vieäc thaønh laäp ñaûng
2/ Tö töôûng , tình caûm, thaùi ñoä:
- Giaùo duïc lo’ng bieát ôn ñoái vôùi laõnh tuï Hoà Chí Minh coù vai troø
thoáng nhaát caùc toå chöùc coäng saûn thaønh laäp Ñaûng coäng saûn
Vieät Nam
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 83
- Cuûng coá nieàm tin vaøo vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng
3/ Kó naêng :
- Reøn luyeän kó naêng söû duïng tranh aûnh lòch söû
- Laäp nieân bieåu nhöõng söï kieän chính trong hoaït ñoäng cuûa laõnh
tuï Nguyeãn AÙi Quoác töø 1920->1930
- Bieát phaân tích, so saùnh , ñaùnh giaù caùc söï kieän lòch söû
II/ Thieát bò daïy hoïc :
- Tranh aûnh lòch söû : chaân dung Nguyeãn AÙi Quoác naêm 1930, chaân
dung caùc ñaïi bieåu döï Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng ( 3/2/1930)
- Chaân dung Traàn Phuù
- Ñeøn chieáu
III/ Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc :
1/ Kieåm tra baøi cuõ :
Caâu hoûi : taïi sao trong 1 thôøi gian ngaén 3 toå chöùc coäng saûn noái
tieáp nhau ra ñôøi ôû Vieät Nam?
2/ Giôùi thieäu baøi môùi:
Vieäc 3 toå chöùc coäng saûn noái tieáp nhau ra ñôøi trong thôøi gian
ngaén ñaõ ñaùnh daáu böôùc phaùt trieån môùi cuûa phong traøo caùch
maïng Vieät Nam.Tuy nhieân thöïc teá caùch maïng ñoøi hoûi laø phaûi
thoáng nhaát 3 toå chöùc naøy thaønh 1 Ñaûng duy nhaát ñeå laõnh ñaïo
caùch maïng Vieät Nam. Vaán ñeà ñaët ra ai laø ngöôøi coù ñuû uy tín ñeå
thoáng nhaát 3 toå chöùc coäng saûn? Noäi dung cuûa Hoäi nghò dieãn ra
nhö theá naøo? Ñaûng ta ra ñôøi coù yù nghóa lòch söû nhö theá naøo?
Noäi dung baøi hoïc hoâm nay seõ traû lôøi caâu hoûi neâu treân
3/ Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày-troø Baøi ghi
- Hoaït ñoäng 1 : caù nhaân/ nhoùm
• Tröôùc heát Gv cho HS ñoïc
ñoaïn ñaàu SGK vaø neâu caâu
hoûi: “ vôùi söï ra ñôøi cuûa 3
toå chöùc coäng saûn phong
traøo caùch maïng Vieät Nam
coù nhöõng öu ñieåm vaø haïn
cheá gì?”
• HS döïa vaøo noäi dung SGK ñeå
trình baøy keát quaû cuûa mình
• GV nhaän xeùt boå sung vaø
keát luaän noäi dung HS traû lôøi
• GV toå chöùc cho HS thaûo
luaän nhoùm “ Yeâu caàu caáp
baùch luùc naøy cuûa caùch
maïng Vieät Nam laø phaùi laøm
gi? “
• HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø
voán kieán thöùc ñaõ hoïc thaûo
luaän vaø trình baøy keát quaû
cuûa mình, HS khaùc nhaän boå
sung
• GV keát luaän hoaøn thieän noäi
Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
Muïc I . Hoäi nghò thaønh laäp
Ñaûng CSVN (3/2/1930)
- Lyù do tieán haønh Hoäi nghò
thaønh laäp Ñaûng:
+ Ba toå chöùc coäng saûn
ra ñôøi ñaõ thuùc ñaåy phong
traøo caùch maïng daân toäc daân
chuû ôû nöôùc ta phaùt trieån
maïnh meõ
- Song laïi hoaït ñoäng rieâng reõ,
tranh giaønh aûnh höôûng vôùi
nhau
- Yeâu caàu caáp baùch cuûa
caùch maïng VN luùc naøy laø
phaûi coù moät Ñaûng thoáng
nhaát
- NAQ vôùi tö caùch laø phaùi
vieân Quoác teá Coäng saûn
ñaõ chuû trì Hoäi nghò töø 3/3-
>7/2/1930
- Noäi dung Hoäi nghò : Hôïp
nhaát ba toå chöùc coäng saûn
thaønh laäp Ñaûng duy nhaát
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 84
dung HS traû lôøi
Hoaït ñoäng 2: Caû lôùp/ caù nhaân
-GV mieâu taû chaân dung Nguyeãn
AÙi Quoác vaø caùc ñaïi bieåu döï Hoäi
nghò 3/2/1930 keát hôïp vôùi töôøng
thuaät dieãn bieán Hoäi nghò : Cuoái
thaùng 1/1930 , Hoàng Coâng ñang
vaøo xuaân. Tieáng phaùo ñoùn teat
sôùm cuûa treû con noå raâm ran
treân ñöôøng phoá. Baûy ñaïi bieåu
ñaõ coù maët taïi Cöûu Long ( 2 ñaïi
bieåu cuûa Ñoâng --Döông Coäng saûn
ñaûng , 2 ñaïi bieåu cuûa An Nam
coäng saûn ñaûng cuøng vôùi Leâ
Hoàng Sôn, Hoà Tuøng Maäu vaø
Nguyeãn AÙi Quoác) LaÀn ñaàu tieân
caùc ñaïi bieåu ñöôïc gaëp Nguyeãn
AÙi Quoác maø töø laâu ñaõ ñöôïc
caùc nhaø caùch maïng VN noùi ñeán
vôùi loøng tin, kính troïng, neân raát
möøng vaø caûm ñoäng…Nhôø
nhöõng lôøi phaùt bieåu côûi môû suùc
tích vaø nhöõng keát luaän coù caên
cöù Ngöôøi ñaõ laøm cho caùc ñaïi
bieåu nhaát trí vieäc hôïp nhaát caùc
toå chöùc coäng saûn thaønh laäp
moät Ñaûng thoáng nhaát , thoâng
qua Chính cöông vaén taét do NAQ
khôûi thaûo.
-GV nhaán maïnh roõ yù nghóa cuûa
vieäc Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng
-GV neâu caâu hoûi :” Vai troø cuûa
NAQ ñoái vôùi vieäc thaønh laäp
Ñaûng?”
-Gôïi yù: Hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng
thaønh coâng nhôø nhöõng yeáu toá
naøo? Vì sao chæ coù NAQ môùi coù
theå thoáng nhaát ñöôïc caùc toå
chöùc coäng saûn? HS döïc vaøo
nhöõng noäi dung ñaõ hoïc ñeå traû
lôøi caâu hoûi
-GV caàn höôùng daãn HS heä thoáng
laïi nhöõng söï kieän chính veà coâng
lao cuûa NAQ töø khi chuaån bò
thaønh laäp ñaûng (1920) ñeán khi
D8aûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi
-GV keát luaän veà coâng lao cuûa
NAQ ñoái vôùi söï thaønh laäp Ñaûng
Hoaït ñoäng 1: nhoùm / caù nhaân
laø Ñaûng coäng saûn VN,
thoâng qua Chính cöông, saùch
löôïc vaén taét, ñieàu leä cuûa
Ñaûng do NAQ khôûi thaûo
- Coù yù nghóa nhö Ñaïi hoäi
thaønh laäp Ñaûng.Thoáng
nhaát ñöôïc ba toå chöùc coäng
saûn thaønh moät ñaûng
thoáng nhaát
- NAQ laø ngöôøi saùng laäp
Ñaûng CSVN, ñeà ra ñöôøng loái
cô baûn cho CMVN
Muïc I/. Luaän cöông chính trò
thaùng 10 naêm 1930
- Thaùng 10/1930, hoäi nghò laàn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 85
- Tröôùc heát, GV nhaán maïnh ñeán
hoaøn caûnh daãn ñeán Hoäi nghò
toaøn theå Ban chaáp haønh TW taïi
Höông Caûng thaùng 10/1930
- Sau ñoù GV toå chöùc cho HS thaûo
luaän nhoùm vôùi caâu hoûi : Hoäi
nghò ñaõ quyeát ñònh nhöõng noäi
dung gì?
- HS döïa vaøo noäi dung SGK thaûo
luaän vaø trình baøy keát quaû
cuûa mình
- GV keát luaän noäi dung HS traû
lôøi. Ñoàng thôøi keát hôïp vôùi
giôùi thieäu chaân dung Toång bí
thö Traàn Phuù
Hoaït ñoäng 2 : caû lôùp
- GV nhaán maïnh ñeán nhöõng noäi
dung chính cuûa baûn Luaän cöông
thaùng 10/1930 . Sau ñoù daãn daét HS
tìm ra nhöõng neùt gioáng vaø khaùc
nhau giöõa Cöông lónh ñaàu tieân vaø
Luaän cöông chính trò ( 10/1930). Cuoái
cuøng GV keát luaän ñeå thaáy ñöôïc söï
ñuùng ñaén cuûa Cöông lónh ñaàu tieân
do NAQ khôûi thaûo vaø nhöõng haïn
cheá thieáu soùt cuûa baûn Luaän cöông
Hoaït ñoäng 1 : Nhoùm/ caù nhaân
- HS döïa vaøo noäi dung SGK vaø
voán kieán thöùc cuûa mình ñaõ
hoïc ôû baøi thaûo luaän nhoùm
vôùi caâu hoûi : “ Haõy cho bieát yù
nghóa lòch söû cuûa vieäc thaønh
laäp Ñaûng ?”
- Tröôùc khi HS traû lôøi GV gôïi yù :
+ YÙ nghóa ñoái vôùi caùch
maïng Vieät Nam?
+ YÙ nghóa ñoái vôùi caùch
maïng theá giôùi?
- HS trình baøy keát quaû thaûo
luaän cuûa mình. Gv nhaän xeùt
boå sung vaø keát luaän.
thöù nhaát Ban chaáp haønh
TW laâm thôøi hoïp:
+ Ñoåi teân Ñaûng thaønh
Ñaûng CSÑD
+ Baàu Ban chaáp haønh TW
chính thöùc do Traàn Phuù laøm
Toång bí thö
+ Thoâng qua Luaän cöông
chính trò do Traàn Phuù khôûi
thaûo
- Noäi dung cuûa Luaän cöông
chính trò:
+ Caùch maïng VN traûi qua
hai giai ñoaïn : CMTSDQ vaø
CMXHCN
+ Löïc löôïng : chuû yeáu laø
CN vaø ND
+ Vai troø laõnh ñaïo cuûa
Ñaûng
Muïc III. YÙ nghóa lòch söû cuûa
vieäc thaønh laäp Ñaûng
- Laø böôùc ngoaëc vó ñaïi trong
lòch söû cuûa giai caáp CN vaø
caùch maïng VN.
- Chaám döùt thôøi kyø khuûng
hoaûng vai troø laõnh ñaïo CMVN
- Caùch maïng VN laø boä phaän
cuûa caùch maïng theá giôùi
4/ Sô keát baøi hoïc:
- Söï ra ñôøi cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam gaén lieàn vôùi vai troø
cuûa NAQ
- Caùch maïng VN ñaõ coù ñöôøng loái cô baûn
- Coù theå sô keát baèng nhöõng caâu hoûi nhaän thöùc ñöa ra ngay töø
ñaàu giôø hoïc
5/ Daën doø ra baøi taäp veà nhaø:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 86
- Hoïc baøi cuõ, ñoïc chuaån bò baøi 19.
-Yeâu caàu HS laäp baûng nieân bieåu caùc söï kieän chính trong hoaït
ñoäng cuûa NAQ töø 1920->1930
TUAÀN 21
TIEÁT 23
Baøi 19 : Phong traøo caùch maïng trong nhöõng
naêm
1930-1935
I/ Muïc tieâu baøi hoïc:
Hoïc xong baøi hoïc yeâu caàu hoïc sinh caàn:
1/ Kieán thöùc
- Naém ñöôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán cuûa phong traøo caùch maïng
1930-1931 vôùi ñænh cao laø Xoâ Vieát Ngheä Tónh
- Naém ñöôïc quaù trình phuïc hoài löïc löôïng caùch maïng 1931-1935
- Hieåu roõ caùc khaùi nieäm” Xoâ Vieát”, “ Khuûng hoaûng kinh teá”
2/ Tö töôûng, tình caûm, thaùi ñoä:
- Giaùo duïc cho hoïc sinh long khaâm phuïc tinh thaàn ñaáu tranh anh
duõng cuûa quaàn chuùng coâng noâng vaø caùc chieán só caùch maïng
3/ Kó naêng:
- Bieát söû duïng löôïc ñoà phong traøo coâng nhaân ,noâng daân trong
nhöõng naêm 1930-1931, vaø löôïc ñoà Xoâ Vieát Ngheä Tónh
II/ Thieát bò daïy hoïc:
- Löôïc ñoà phong traøo coâng nhaân , noâng daân 1930-1931 vaø Xoâ
Vieát Ngheä Tónh
- Maùy chieáu
- Löôïc ñoà haønh chính Vieät Nam
- Baûng traéc nghieäm
III/ Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc :
1/ Kieåm tra baøi cuõ
2/ Giôùi thieäu baøi môùi
GV giôùi thieäu vaøo baøi ( 2 phuùt) : tình hình Vieät Nam tröôùc aûnh
höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi nhö theá naøo?
Nguyeân nhaân, dieãn bieán, keát quaû, yù nghóa cuûa phong traøo caùch
maïng trong nhöõng naêm 1930-1935 ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu
baøi hoïc hoâm nay. Gv vieát teân baøi môùi leân baûng
* Hoaït ñoäng 1 : Nhoùm
- GV khaùi quaùt laïi haäu quaû
cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh
teá 1929-1933
- HS thaûo luaän nhoùm : Cuoäc
khuûng hoaûng kinh teá (1929-
1933) ñaõ taùc ñoäng ñeán tình
hình kinh teá vaø xaõ hoäi Vieät
Nam ra sao?
- Goïi hoïc sinh ñoïc chöõ
nghieâng SGK treân maùy
chieáu:
( GV khaéc saâu aûnh höôûng cuûa
I/ Vieät Nam trong thôøi kì khuûng
hoaûng kinh teá theá giôùi 1929-1933:
* Kinh teá :
+ Coâng noâng nghieäp suy suïp
+ Xuaát nhaäp khaåu ñình ñoán
+ Haøng hoaù khan hieám
* Xaõ hoäi :
+ Ñôøi soáng moïi taàng lôùp ,
giai caáp ñeàu aûnh höôûng
* Ñieàu kieän töï nhieân:
+ haïn haùn, luõ luït trieàn
mieân
* Thöïc daân Phaùp :
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 87
cuoäc khuûng hoaûng veà XH)
- Trong hoaøn caûnh ñoù ñieàu
kieän töï nhieân ra sao? Thöïc
daân Phaùp laïi laøm gì?
- Em coù nhaän xeùt gì veà tình
hình Vieät Nam luùc naøy?
- Haäu quaû cuûa hoaøn caûnh
ñoù laø gì? ( GV khaéc saâu :
ñaây laø nguyeân nhaân saâu
xa daãn tôùi söï buøng noå
phong traøo ñaáu tranh…)
Hoaït ñoäng 2 : Nhoùm/ caù nhaân
- Hoïc sinh thaûo luaän : Nhöõng
nguyeân nhaân cô baûn naøo
laøm buønh noå phong traøo
ñaáu tranh cuûa coâng nhaân,
noâng daân naêm 1930-1931?
( GV khaéc saâu)
- GV treo löôïc ñoà “ Phong traøo
caùch maïng…”Phong traøo
caùch maïng 1930-1931 coù
theå chia laøm maáy ñôït?
- Em haõy töôøng thuaät toùm
taét töøng ñôït? ( GV boå sung.
Ghi baûng)
- Goïi hoïc sinh ñoïc chöõ in
nghieâng phong traøo töø 1929-
>tröôùc 1/5/1930 ( GV khaéc
saâu)
- GV giôùi thieäu löôïc ñoà phong
traøo caùch maïng 1930-1931.
Goïi hoïc sinh leân chæ treân
löôïc ñoà nhöõng nôi dieãn ra
phong traøo CM 1930-1931
- Em coù nhaän xeùt gì veà phong
traøo?
- Haõy so saùnh 2 giai ñoaïn cuûa
phong traøo? ( GV boå sung,
khaéc saâu?)
- Ñænh cao cuûa phong traøo ôû
ñaâu? Taïi sao? Taïi sao ñænh
cao cuûa phong traøo laø ôû
Ngheä An, Haø Tónh maø
khoâng phaûi ôû nôi khaùc?
- GV chieáu phaàn chöõ in
ngheâng
- Giôùi thieäu löôïc ñoà Xoâ Vieát
Ngheä Tónh
- GV vöøa töôøng thuaät phong
traøo noå ra ôû Ngheä Tónh
treân löôïc ñoà vöøa keå
- Taêng söu thueá
- Ñaåy maïnh khuûng boá, ñaøn
aùp…
* Haäu quaû: daân toäc VN
maâu thuaån vôùi thöïc daân
Phaùp gay gaét
II/ Phong traøo caùch maïng 1930-
1931 vôùi ñænh cao Xoâ Vieát
Ngheä Tónh :
* Nguyeân nhaân:
- Taùc ñoäng cuûa cuoäc
khuûng hoaûng
- Ñôøi soáng cuûa quaàn chuùng
khoå cöïc
- Ñaûng ra ñôøi kòp thôøi laõnh
ñaïo
* Dieãn bieán :
+ Töø 1929->tröôùc 1/5/1930 :
phong traøo ñaõ phaùt trieån
khaép Baéc-Trung-Nam
+ Töø 1/5/1930-
>thaùng9,10/1930 phong traøo
phaùt trieån maïnh meõ, quyeát
lieät
- Ñænh cao laø Xoâ Vieát Ngheä
Tónh
* Keát quaû:
- Chính quyeàn cuûa Ñeá quoác,
phong kieán tan raõ ôû nhieàu
nôi
- Chính quyeàn Xoâ Vieát ñöôïc
thaønh laäp
- Töø giöõa 1931 phong traøo
taïm laéng xuoáng
* yù nghóa :
-Laø böôùc taäp döôït ñaàu tieân
chuaån bò cho caùch maïng
thaùng 8 thaønh coâng sau naøy
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 88
chuyeän veà cuoäc bieåu tình
ôû huyeän Höng Nguyeân
- GV giôùi thieäu tranh Xoâ Vieát
Ngheä Tónh , goïi hoïc sinh
nhaän xeùt veà khí theá cuûa
cuoäc khôûi nghóa qua böùc
tranh?
* GV ñoïc minh hoaï baøi thô :
Baøi ca caùch maïng”
- Keát quaû phong traøo caùch
maïng ôû Ngheä Tónh? ( GV keát
hôïp neâu vaø keå chuyeän )
- Gv nhaéc laïi khaùi nieäm” Xoâ
Vieát”, lieân heä
- Goïi hoïc sinh ñoïc chöõ
nghieâng ( treân maùy chieáu)
nhöõng vieäc laøm cuûa chính
quyeàn Xoâ Vieát
- Em nhaän xeùt gì veà chính
quyeàn naøy?
- GV neâu söï ñieân cuoàng ñaøn
aùp cuûa thöïc daân Phaùp
- GV neâu yù nghóa cuûa phong
traøo vaø vai troø cuûa Ñaûng .
lieân heä
* Hoaït ñoäng 3: Nhoùm
- GV phaùt phieáu hoïc taäp vaø
cho HS thaûo luaän nhoùm :” tìm
nhöõng daãn chöùng chöùng toû löïc
luôïng caùch maïng ñaõ ñöôïc phuïc
hoài”?
- Goïi caùc nhoùm ñoïc keát
quaû
- GV keát luaän , treo ñaùp aùn
leân baûng
III/ Löïc löôïng caùch maïng ñöôïc
phuïc hoài
- Cuoái 1934 ñaàu 1935:
+ Heä thoáng Ñaûng ñöôïc khoâi
phuïc
+ Caùc Xöù uûy , ñoaøn theå,
löïc löôïng ñöôïc taäp hôïp laïi
- Thaùng 3-1935 Ñaïi hoäi laàn I
cuûa Ñaûng hoïp ôû Ma Cao
( Trung Quoác) chuaån bò cho
moät cao traøo caùch maïng
môùi
4/ Sô keát baøi hoïc:
- GV heä thoáng laiï kieán thöùc troïng taâm
- GV goïi 1 hoïc sinh ñính côø ( côø ñuoâi nheo nhoû ñaõ ñöôïc chuaån bò)
vaøo nhöõng nôi noå ra phong traøo vaø ñænh cao cuûa phong traøo treân
löôïc ñoà haønh chính Vieät Nam
- Cho hoïc sinh laøm baøi taäp traéc nghieäm ñuùng sai:
Caâu hoûi :” nguyeân nhaân cô baûn nhaát daãn tôùi phong traøo caùch
maïng 1930-1931 vaø Xoâ Vieát Ngheä Tónh bò toån thaát naëng neà”
a. Ñaûng vöøa ra ñôøi
b. Thieáu söï laõnh ñaïo thoáng nhaát caû nöôùc
c. Löïc löôïng quaàn chuùng maïnh nhöng thieáu vuõ khí
d. Noå ra khoâng ñuùùng thôøi cô
5/ Daën doø:
- Veà hoïc thuoäc baøi, naém ñöôïc nhöõng noäi dung chính cuûa baøi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 89
- Ñoïc kó, tìm hieåu vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK baøi 20 ( GV höôùng
daãn cuï theå)
Tuaàn 21
Tieát 24
Baøi 20: Cuoäc vaän ñoäng daân chuû trong nhöõng
naêm
1936-1939
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
1/ Veà kieán thöùc :
Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc :
- Nhöõng neùt chính cuûa tình hình theá giôùi vaø trong nöôùc coù anh
höôûng ñeán caùch maïng Vieät Nam trong nhöõng naêm 1936-1939
- Nhöõng chuû tröông cuûa Ñaûng vaø phong traøo ñaáu tranh trong
nhöõng naêm 1936-1939, yù nghóa cuûa phong traøo
2/ Veà tö töôûng :
Giaùo duïc cho HS loøng tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng
3/ Veà kó naêng :
- Taäp döôït cho HS so saùnh caùc hình thöùc toå chöùc ñaáu tranh trong
nhöõng naêm 1930-1931 vôùi 1936-1939 ñeå thaáy ñöôïc söï chuyeån
höôùng cuûa phong traøo ñaáu tranh
- Bieát söû duïng tranh aûnh lòch söû
II/ Thieát bò daïy hoïc :
- AÛnh “ Cuoäc mít tinh ôû Khu Ñaáu xaûo ( Haø Noäi)”
- Söu taàm moät soá saùch, baùo tieán boä thôøi kì naøy ( neáu coù ñieàu
kieän)
- Nhöõng taøi lieäu veà phong traøo ñaáu tranh ñoøi töï do, daân chuû
trong nhöõng naêm 1936-1939
- Baûn ñoà Vieät Nam vaø nhöõng ñòa danh coù lieân quan tôùi phong
traøo ñaáu tranh
III/ Tieán trình :
1/ Kieåm tra baøi cuõ :
+ Toùm taét dieãn bieán chính cuûa phong traøo CM 1930-1935 qua 2 thôøi
kyø 1930-1931,1931-1935 vaø neâu vai troø cuûa Ñaûng trong phong traøo
naøy
+ Ñieàn kí hieäu laù côø ñoû buùa lieàm vaøo nhöõng nôi coù phong traøo
ñaáu tranh treân löôïc ñoà phong traøo Xoâ Vieát Ngheä Tónh 1930-1931
+ Söûa baøi taäp traéc nghieäm( neáu coù)
2/ Giôùi thieäu baøi môùi:
Nhöõng naêm 1930-1931, ôû nöôùc ta coù 1 phong traøo CM phaùt tieån
maïnh meõ, ñænh cao laø Xoâ Vieát Ngheä Tónh, phong traøo taïm laéng, sau
ñoù khoâi phuïc trôû laïi vaøo 1935. Töø 1936-1939, hoaøn caûnh theá giôùi
vaø trong nöôùc thay ñoåi nhö theá naøo maø Ñaûng ta laïi ñeà ra saùch luôïc
vaø hình thöùc ñaáu tranh môùi? Saùch luôïc CM vaø hình thöùc ñaáu tranh
ñoù coù neùt gì khaùc so vôùi nhöõng naêm 1930-1931. Phong traøo ñoøi töï
do ,daân chuû trong nhöõng naêm 1936-1939 dieãn ra nhö theá naøo? Coù yù
nghóa gì?
3/ Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Baøi ghi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 90
- Hoaït ñoäng 1 : Caû lôùp/ caù
nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït : Tình
hình theá giôùi vaø trong nöôùc
vaøo nhöõng naêm 1936-1939
coù nhieàu bieán ñoåi aûnh
höôûng ñeán chuû tröông cuûa
Ñaûng vaø phong traøo caùch
maïng nöôùc ta
- Toå chöùc thöïc hieän:
• HS ñoïc SGK
• GV phaùt vaán:
+ Theá giôùi sau khuûng
hoaûng kinh teá 1929-1933 coù
gì môùi? Chuû nghóa phaùt xít
leân naém quyeàn
+ Chuû nghóa phaùt xít laø gì?
( phaàn in nghieâng SGK)
+ Chuû nghóa phaùt xít leân
naém quyeàn ôû nhöõng nöôùc
naøo? Gaây tai haïi gì cho theá
giôùi?
+ Trong tình hình aáy Quoác
teá coäng saûn chuû tröông ra
sao?
• GV giaûi thích “ vaän ñoäng”,
phaùt vaán:
+ Maët traän naøo hoaït ñoäng
maïnh nhaát
• Gv giaûi thích : Maët traän
nhaân daân Phaùp , phaùt vaán
:
+ VN laø thuoäc ñòa cuûa
Phaùp coù aûnh höôûng caùc
chính saùch cuûa Maët traän
nhaân daân Phaùp khoâng?
+ ÔÛ Vieät Nam , haäu quaû
cuoäc khuûng hoaûng kinh teá
ñaõ aûnh höôûng gì ñeán ñôøi
soáng nhaân daân?
+Chính saùch cuûa Phaùp ôû
Vieät Nam trong giai ñoaïn
naøy theá naøo?
• GV cuûng coá baèng phaùt
vaán:
+ Tình hình theá giôùi vaø
trong nöôùc ñaõ aûnh höôûng
ñeán CMVN nhö theá naøo
trong nh74ng naêm 1936-
Noäi dung kieán thöùc caàn
ñaït:
I/ Tình hình theá giôùi vaø
trong nöôùc:
1/ Theá giôùi:
- Chuû nghóa phaùt xít
leân naém quyeàn ôû
Ñöùc, YÙ, Nhaät ñang ñe
doïa neàn daân chuû vaø
hoaø bình theá giôùi
- Ñaïi hoäi VII Quoác teá
coäng saûn vaän ñoäng
thaønh laäp moãi nöôùc
Maët traän nhaân daân
choáng phaùt xít
- Maët traän nhaân daân
Phaùp leân naém chính
quyeàn, ban boá chính
saùch tieán boä cho caû
thuoäc ñòa
2/ Trong nöôùc:
-Haäu quaû keùo daøi cuûa
khuûng hoaûng kinh teá
1929-1933¬ aûnh höôûng
naëng neà ñeán ñôøi soáng
nhaân daân
-Chính saùch phaûn ñoäng
cuûa Phaùp¬ nhaân daân
VN phaûi ñoùi khoå, ngoät
ngaït
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 91
1939?
- Hoaït ñoäng 1 : Caû lôùp/ caù
nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït : chuû
tröông cuûa Ñaûng 1936-1939
coù nhöõng neùt môùi khaùc
1930-1931
- Toå chöùc thöïc hieän :
• GV giaûi thích “ daân chuû”
• HS ñoïc SGK phaàn II, 2 ñoaïn
ñaàu
• GV söû duïng nieân bieåu so
saùnh, yeâu caàu HS boå sung
coät 1936-1939
Noäi dung 1930-1931 1936-
1939
- Keû thuø
- Nhieäm vuï ( khaåu hieäu)
- Maët traän
Hình thöùc, phöông phaùp ñaáu
tranh -Ñeá quoác, phong
kieán
-Ñaùnh ñeá quoác giaønh ñoäc
laäp,ñaùnh phong kieán giaønh
ruoäng ñaát cho daân caøy
-Bí maät, baát hôïp phaùp
- Baïo ñoäng, vuõ trang
• GV giaûi thích :coâng khai,
nöûa coâng khai, hôïp phaùp,
nöûa hôïp phaùp
- Hoaït ñoäng 2 : Caù nhaân/
lôùp
- Kieán thöùc caàn ñaït : dieãn
bieán phong traøo 1936-1939
- Toå chöùc thöïc hieän :
• GV töôøng thuaät dieãn bieán
treân löôïc ñoà troáng, söû
duïng kyù hieäu neâu baät caùc
yù veà: cuoäc vaän ñoäng
Ñoâng Döông ñaïi hoäi ( giaûi
thích Ñoâng Döông ñaïi
II/ Maët traän Daân chuû
Ñoâng Döông vaø phong traøo
ñaáu tranh ñoøi töï do, daân
chuû:
1/ Chuû tröông cuûa
Ñaûng:Ñaûng nhaân ñònh
- Keû thuø: boïn phaûn
ñoäng Phaùp vaø tay sai
khoâng thi haønh chính
saùch cuûa Maët traän
nhaân daân Phaùp ôû
thuoäc ñòa
- Nhieäm vuï , khaåu hieäu
: “ Choáng phaùt xít,
choáng chieán tranh,
ñoøi töï do, daân chuû,
côm aùo, hoaø bình”
- Hình thöùc, phöông
phaùp ñaáu tranh : hôïp
phaùp, nöûa hôïp phaùp,
coâng khai, nöûa coâng
khai
2/ Phong traøo ñaáu tranh
ñoøi töï do, daân chuû 1936-
1939:
- Cuoäc vaän ñoäng Ñoâng
Döông ñaïi hoäi
- Ñoùn phaùi vieân cuûa
chính phuû Phaùp vaø
toaøn quyeàn môùi cuûa
Ñoâng Döông
- Phong traøo coâng nhaân
vaø nhaân daân lao
ñoäng khaùc
- Phong traøo baùo chí
tieán boä
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 92
hoäi,Maët traän daân chuû
Ñoâng Döông), phong traøo
ñoùn phaùi vieân Chính phuû
vaø toaøn quyeàn môùi cuûa
Phaùp, phong traøo ñaáu tranh
cuûa coâng nhaân vaø caùc
taàng lôùp khaùc ( giôùi thieäu
hình 33 SGK), phong traøo
baùo chí tieán boä : Tieàn
Phong, Daân chuùng…
• HS thaûo luaän : Nhaän xeùt
veà phong traøo daân chuû
1936-1939?
• GV boå sung , khaúng ñònh:
phong traøo quaàn chuùng
roäng raõi, thu huùt ñoäng
ñaûo, caû noâng thoân vaø
thaønh thò, treân caû nöôùc,
hình thöùc, phong phuù ñoøi töï
do,daân chuû
• GV cuûng coá baèng phaùt
vaán : Haõy cho bieát nhöõng
söï kieän tieâu bieåu trong cao
traøo daân chuû 1936-1939?
- Hoaït ñoâng 1 : nhoùm/ caù
nhaân
- Kieán thöùc caàn ñaït: yù
nghóa cuûa phong traøo 1936-
1939
- Toå chöùc thöïc hieän:
• HS thaûo luaän : neâu yù
nghóa cuûa cuoäc vaän
ñoäng daân chuû trong
nhöõng naêm 1936-1939?
• GV gôïi môû, boå sung: Tö
töôûng Maùc Leânin, ñöôøng
loái Ñaûng ñöôïc tuyeân
truyeàn roäng raõi, toå
chöùc Ñaûng ñöôïc cuûng
coá, caùn boä caùch maïng
ñöôïc reøn luyeän
- Giaùc ngoä , taäp hoïp, taäp
döôït quaàn chuùng
- Laø cuoäc dieãn taäp laàn II
cuûa CMT8
I/ YÙ nghóa cuûa phong traøo:
- Tö töôûng Maùc Leânin,
ñöôøng loái cuûa Ñaûng
ñöôïc tuyeân truyeàn
saâu roäng. Cuûng coá,
phaùt trieån toå chöùc
Ñaûng. Reøn luyeän caùn
boä caùch maïng
- Giaùc ngoä, taäp hôïp,
taäp döôït quaàn chuùng
ñaáu tranh
4/ Sô keát baøi :
+ Neâu nhöõng ñieåm khaùc nhau trong chuû tröông cuûa Ñaûng nhöõng
naêm 1936,1939 so vôùi 1930,1931
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 93
+ Haõy neâu nhöõng söï kieän tieâu bieåu trong dieãn bieán cuûa phong
traøo daân chuû 1936-1939 vaø yù nghóa cuûa phong traøo?
+ Baøi taäp veà nhaø: laäp baûng thoáng keâ nhöõng söï kieän tieâu bieåu
cuûa phong traøo daân chuû 1936-1939 ¬ So saùnh PTCM 1930-1931 vaø
PTDC 1936-1939
Noäi dung 1930-1931 1936-1939
Keû thuø Ñeá quoác, phong
kieán
Thöïc daân phaûn
ñoäng P khoâng chòu
thi haønh chính saùch
cuûa chính phuû
MTND/P ôû thuoäc ñòa
vaø boïn PK phaûn
ñoäng
Nhieäm vuï
Choáng ÑQ ¬ giaønh
ñoäc laäp
Choáng PK giaønh
ruoäng ñaát cho ND
Choáng phaùt xít,
chieán tranh, ñoøi “
töï do,daân chuû, côm
aùo, hoøa bình”
Maët traän Chöa coù MT
Ñaûng chuû tröông
thaønh laäp Hoäi
phaûn ñeá ñoàng
minh ÑD ( chöa thöïc
hieän ñöôïc)
Maët traän Nhaân
daân phaûn ñeá ÑD
( 1936) sau ñoåi
thaønh MT Daân chuû
ÑD(1938)
Hình thöùc, phöông
phaùp, ñaáu tranh
Bí maät, hôïp phaùp,
baïo ñoäng vuõ trang
Coâng khai, 1/2 coâng
khai keát hôïp vôùi bí
maät
Hình thöùc phong
phuù
+ ÑD ñaïi hoäi
+ Phong traøo ñaáu
tranh coâng khai, mít
tinh, bieåu tình cuûa
quaàn chuùng.
+ Ñaáu tranh baùo
chí coâng khai
+ Ñaáu tranh nghò
tröôøng
5/ Daën doø :
- Laøm baøi taäp ôû nhaø
- Hoïc baøi cuõ, chuaån bò baøi 21
- Traû lôøi caâu hoûi SGK
Tuaàn 22
Tieát 25
Chöông III
CUOÄC VAÄN ÑOÄNG TIEÁN TÔÙI CAÙCH MAÏNG THAÙNG
TAÙM 1945
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 94
Baøi 21: VIEÄT NAM TRONG NHÖÕNG NAÊM 1939 – 1945
(1 Tieát)

I/ MUÏC TIEÂU :
1/ Kieán thöùc : hoïc sinh naém ñöôïc
_ Khi chieán tranh theá giôùi thöù II buøng noå, thöïc daân Phaùp ñaõ thoûa
hieäp vôùi Nhaät, roài ñaàu haøng vaø caâu keát vôùi Nhaät aùp böùc boùc
loät nhaân daân ta, laøm cho ñôøi soáng cuûa caùc taàng lôùp, caùc giai caáp
voâ cuøng cöïc khoå.
_ Nhöõng neùt chính veà dieãn bieán cuûa ba cuoäc noåi daäy: khôûi nghóa
Baéc Sôn, khôûi nghóa Nam Kyø, binh bieán Ñoâ Löông vaø yù nghóa cuûa ba
cuoäc noåi daäy naøy.
2/ Tö töôûng :
Giaùo duïc cho hoïc sinh loøng caêm thuø ñeá quoác phaùt xít Phaùp – Nhaät
vaø loøng kính yeâu, khaâm phuïc tinh thaàn duõng caûm cuûa nhaân daân ta.
3/ Kó naêng :
Taäp döôït cho hoïc sinh bieát phaân tích caùc thuû ñoaïn thaâm ñoäc cuûa
Nhaät, Phaùp, bieát ñaùnh giaù yù nghóa cuûa ba cuoäc noåi daäy ñaàu tieân
vaø bieát söû duïng baûn ñoà.
II/ THIEÁT BÒ, TAØI LIEÄU CAÀN CHO BAØI GIAÛNG
_ Löôïc ñoà ba cuoäc noåi daäy.
_ Caùc taøi lieäu veà aùch aùp böùc cuûa Phaùp – Nhaät ñoái vôùi nhaân daân
ta vaø cuoäc noåi daäy : khôûi nghóa Baéc Sôn, khôûi nghóa Nam Kyø, binh
bieán Ñoâ Löông.
_ Phieáu baøi taäp.
_ Söu taàm chaân dung nhaân vaät lòch söû: Nguyeãn Vaên Cöø, Nguyeãn Thò
Minh Khai, Phan Ñaêng Löu, Haø Huy Taäp, Voõ Vaên Taàn.
III/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC :
1/ Kieåm tra baøi cuû :
2/ Giôùi thieäu baøi môùi :
3/ Baøi môùi :
I. TÌNH HÌNH THEÁ GIÔÙI VAØ ÑOÂNG DÖÔNG
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
Gv: cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1,2 trong
Sgk
Em haõy tìm ra nhöõng neùt môùi veà
tình hình theá giôùi vaø Ñoâng Döông ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Gv: cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn in nghieâng
trong Sgk.
Nhaán maïnh : Phaùp – Nhaät caáu keát
chaët cheõ nhau ñeå aùp böùc boùc loät
nhaân daân Ñoâng Döông. Song moãi
teân phaùt xít laïi coù caùc thuû ñoaïn
thaâm ñoäc rieâng ñeå phuïc vuï quyeàn
lôïi cuûa mình.
Chöùng minh nhöõng thuû ñoaïn thaâm
ñoäc cuûa Phaùp – Nhaät ñoái vôùi
nhaân daân Ñoâng Döông ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
1/ Tình hình theá giôùi vaø Ñoâng
Döông :
_ Thaùng 9.1939 chieán tranh
theá giôùi thöù II buøng noå,
Ñöùc taán coâng Phaùp ¬ Phaùp
ñaàu haøng vaø laøm tay sai cho
Ñöùc (6.1940).
_ ÔÛ Vieãn Ñoâng : Nhaät xaâm
löôïc Trung Quoác, tieán saùt
bieân giôùi Vieät – Trung.
_ Do baûn chaát phaûn ñoäng,
Phaùp thoaû hieäp vôùi Nhaät
ñeå ñaøn aùp boùc loät nhaân
daân Ñoâng Döông.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 95
Gv choát laïi:
_ Nhaät laán töøng böôùc ñeå bieán
Ñoâng Döông thaønh thuoäc ñòa vaø
caên cöù chieán tranh cuûa chuùng,
bieán chính quyeàn thöïc daân Phaùp
thaønh coâng cuï ñeå vô veùt cuûa caûi
phuïc vuï chieán tranh, ñaøn aùp caùch
maïng
_ Thöïc daân Phaùp coù nhieàu thuû
ñoaïn gian xaûo, vöøa ñeå cung caáp cho
Nhaät nhöng vaõn thu ñöôïc lôïi nhuaän
cao nhaát nhö khi thi haønh chính saùch
“kinh teá chæ huy” taêng thueá thu mua
luùa gaïo reû maït, cöôõng böùc ….
Gv: coù theå chöùng minh theâm coù
trong saùch höôùng daãn.
Haäu quaû cuûa caùc chính saùch ñoù
ñoái vôùi caùc taàng lôùp nhaân daân ta
ôû Vieät Nam ? Chöùng minh ?
¬ Cöïc khoå, ñieâu ñöùng …
Haäu quaû ñoù seõ daãn ñeán ñieàu
gì ?
¬ Maâu thuaãn giöõa toaøn theå caùc
daân toäc Ñoâng Döông vôùi ñeá quoác
phaùt xít Nhaät – Phaùp trôû neân saâu
saéc.
Maâu thuaån ñoù seõ ñöa ñeán ñieàu
gì ?
¬ Buøng noå khôûi nghóa.
Vì sao thöïc saân Phaùp vaø phaùt xít
Nhaät thoûa hieãp vôùi nhau ñeå cuøng
thoáng trò Ñoâng Döông ?
¬ Hoïc sinh suy nghó traû lôøi.
Gv nhaán maïnh :
_ Vì Phaùp khoâng ñuû söùc choáng
Nhaät.
_ Döïa vaøo Nhaät ñeå choáng phaù
caùch maïng Ñoâng Döông, cai trò nhaân
daân Ñoâng Döông.
_ Coøn phaùt xít Nhaät muoán lôïi duïng
Phaùp ñeå kieám lôøi vaø cuõng choáng
phaù caùch maïng Ñoâng Döông, vô veùt
söùc ngöôøi, söùc cuûa ñeå phuïc vuï
chieán tranh cuûa Nhaät.
Gv keát luaän : Chính söï aùp böùc boùc
loät daõ man cuûa Nhaät – Phaùp laøm
cho maâu thuaån giöõa toaøn theå daân
toäc Ñoâng Döông vôùi Nhaät – Phaùp
saâu saéc vaø ñieàu ñoù ñaõ daãn ñeán
phong traøo ñaáu tranh buøng leân
maïnh meõ.
2/ Tình hình Vieät Nam sau
chieán tranh theá giôùi thöù II
Nhaân daân chòu hai taàng aùp
böùc, boùc loät Nhaät – Phaùp.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 96
II/ NHÖÕNG CUOÄC KHÔÛI NGHÓA ÑAÀU TIEÂN
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
Nguyeân nhaân chung daãn ñeán ba
cuoäc khôûi nghóa Baéc Sôn, Nam Kyø,
binh bieán Ñoâ Löông ?
¬ Hoïc sinh töï traû lôøi
Gv khaùi quaùt nguyeân nhaân chung :
Khi chieán tranh theá giôùi thöù II buøng
noå, vôùi söï ñaàu haøng nhuïc nhaõ
cuûa Phaùp ñoái vôùi Nhaät, cuøng vôùi
nhöõng chính saùch phaûn ñoäng cuûa
Phaùp ôû Ñoâng Döông ñaõ thoâi thuùc
nhaân daân ta ñöùng leân ñaùnh Phaùp –
Nhaät.
Gv: cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1 trong Sgk.
Lyù do daãn ñeán khôûi nghóa Baéc
Sôn ?
Gv keát hôïp baøi giaûng vôùi söû duïng
baûn ñoà ñeå laøm noåi baät 2 yù:
_ Ñaûng boä Baéc Sôn ñaõ kòp thôøi lôïi
duïng ñieàu kieän thuaän lôïi (quaân lính
ñòch tan raõ, haøng nguõ tay sai hoang
mang) phaùt ñoäng nhaân daân vuøng
leân vaø giaønh ñöôïc thaéng lôïi ngay
khi khôûi nghóa noå ra.
_ Tuy maâu thuaån vôùi nhau veà quyeàn
lôïi nhöng thöïc daân Phaùp vaø phaùt xít
Nhaät laïi caáu keát vôùi nhau ñeå ñaøn
aùp caùch maïng.
_ döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng boä
ñòa phöông, nhaân daân ta ñaõ ñaáu
tranh quyeát lieät choáng khuûng boá,
duy trì löïc löôïng caùch maïng.
Theo em vì sao cuoäc khôûi nghóa Baéc
Sôn bò thaát baïi ?
¬ Hoïc sinh suy nghó traû lôøi.
Gv boå sung vaø keát luaän : Thaát baïi
chuû yeáu laø do ñieàu kieän thuaän lôïi
cho khôûi nghóa chæ môùi xuaát hieän
taïi ñòa phöông, chöù chöa phaûi treân
caû nöôùc, keû ñòch coù ñieàu kieän
taäp trung löïc löôïng ñeå ñaøn aùp.
Gv keát hôïp baøi giaûng vôùi söû duïng
baûn ñoà.
Cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1 trong Sgk.
Lyù do daãn ñeán khôûi nghóa Nam
Kyø ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Gv giaûi thích theâm : Söï ñaøn aùp cöïc
kyø daõ man cuûa keû thuø (duøng daây
theùp gai xuyaân qua baøn tay, hoaëc
1/ Khôûi nghóa Baéc Sôn (27 – 9
– 1940) :
Noå ra laø do Nhaät keùo vaøo
Laïng Sôn, chính quyeàn Phaùp
tan raõ. Ngaøy 27 – 9 – 1940
Ñaûng boä coäng saûn ñòa
phöông laõnh ñaïo nhaân daân
töôùc khí giôùi cuûa lính Phaùp
vaø vuõ trang khôûi nghóa.
2/ Khôûi nghóa Nam Kì (23 – 11 –
1940):
Noå ra laø do thöïc daân Phaùp
raùo rieát baét lính, taäp trung
binh lính ngöôøi Vieät ñònh ñöa
hoï ñi ñaùnh nhau vôùi Thaùi Lan.
Saún loøng oaùn gheùt thöïc
daân, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa
Ñaûng boä coäng saûn Nam Kyø,
Anh em binh lính ngöôøi Vieät
noåi daäy ñaáu tranh.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 97
baép thòt. Nhaø tuø traïi giam chaät ních
…) ñaõ gaây ra nhöõng toå thaát naëng
neà cho caùch maïng (ôû ñaây giaùo
vieân coù theå söû duïng chaân dung 1
soá chieán só caùch maïng vaø neâu
göông veà söï hi sinh anh duõng cuûahoï)
Vì sao Phaùp ñaøn aùp daõ man cuoäc
khôûi nghóa ?
¬ Hoïc sinh suy nghó traû lôøi
Nguyeân nhaân thaát baïi cuûa cuoäc
khôûi nghóa Nam Kyø ? ¬ Chöa xuaát
hieän ñieàu kieän thuaän lôïi nhö ôû Baéc
Sôn, keá hoaïch khôûi nghóa bò loä neân
bò Phaùp phaùt hieän vaø chuaån bò
ñoái phoù.
Theá naøo laø binh bieán ?
¬ Hoïc sinh suy nghó traû lôøi.
Gv boå sung : binh lính cuûa ñòch ñaáu
tranh choáng laïi chính quyeàn cuûa
mình.
Cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn 1 trong Sgk.
Nguyeân nhaân daãn ñeán cuoäc binh
bieán Ñoâ Löông?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Gv: trình baøy ngaén goïn dieãn bieán
cuoäc noåi daäy treân baûn ñoà vaø söï
hy sinh anh duõng caûm cuûa Ñoäi Cung
cuøng caùc ñoàng chí cuûa OÂng.
Nguyeân nhaân thaát baïi cuûa cuoäc
binh bieán Ñoâ Löông ? –> Hoïc sinh traû
lôøi.
Gv giaûi thích theâm: Cuoäc binh bieán
Ñoâ Löông laø cuoäc noåi daäy töï phaùt
cuûa binh lính, khoâng coù söï laõnh ñaïo
cuûa Ñaûng vaø khoâng coù söï phoái
hôïp cuûa quaàn chuùng, nhöng noù
chöùng toû tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa
binh lính ngöôøi Vieät trong quan ñoäi
Phaùp vaø khaû naêng caùch maïng cuûa
hoï neáu ñöôïc giaùc ngoä.
Cho hoïc sinh thaûo luaän :
Lyù do thaát baïi cuûa ba cuoäc khôûi
nghóa : Baéc Sôn, Nam Kyù, binh bieán
Ñoâ Löông ?
YÙ nghóa cuûa ba cuoäc noåi daäy vaø
taùc duïng cuûa noù?
Gv ñaùnh giaù, boå sung theo traû lôøi
cuûa hoïc sinh.
Baøi hoïc kinh nghieäm cuûa ba cuoäc
khôûi nghóa ?
¬ Hoïc sinh suy nghóa traû lôøi.
3/ Binh bieán Ñoâ Löông (13 – 1 –
1941):
Phong traøo choáng Phaùp aûnh
höôûng ñeán binh lính ngöôøi
Vieät. Taïi Ngheä An, ngaøy 13 –
1 – 1941, döôùi söï chæ huy cuûa
Ñoäi Cung (Nguyeãn Vaên Cung),
moät soá binh lính ôû ñoàn chôï
Raïng noåi daäy tieán ñaùnh Ñoâ
Löông.
* Nguyeân nhaân thaát baïi
chung:
_ noå ra luùc keû thuø coøn
maïnh.
_ Löïc löôïng caùch maïng chöa
ñöôïc chuaån bò toå chöùc ñaày
ñuû.
* YÙ nghóa cuûa ba cuoäc khôûi
nghóa:
_ Neâu cao tinh thaàn baát
khuaát cuûa nhaân daân Vieät
Nam.
_ Giaùng moät ñoaøn phuû ñaàu
xuoáng thöïc daân Phaùp, caûnh
caùo phaùt xít Nhaät.
* Taùc duïng:
_ Hình thaønh ñoäi du kích Baéc
Sôn.
_ Caên cöù ñòa Baéc Sôn – Vuõ
Nhai.
_ Xuaát hieän laù côø ñoû
saovaøng trong khôûi nghóa Nam
Kyø.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 98
Löïc löôïng laõnh ñaïo cuûa ba cuoäc
khôûi nghóa khaùc nhau ôû ñieåm naøo ?
Khôûi nghóa Nam Kyø vaø binh bieán
Ñoâ Löông coù chung nguyeân nhaân
naøo ?
Gv nhaán maïnh : töø nguyeân nhaân
naøy ñöa ñeán phong traøo binh vaän
sau naøy
IV/ CUÛNG COÁ:
_ Giaùo vieân cho hoïc sinh ñaùnh daáu nôi dieãn ra caùc cuoäc khôûi nghóa
treân baûn ñoà caâm.
_ Cho hoïc sinh laøm baøi taäp.
V/ DAËN DOØ:
_ Xem laïi baøi 21.
_ Chuaån bò baøi 22: Cao traøo caùch maïng tieán tôùi toång khôûi nghóa
thaùng Taùm naêm 1945 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong Sgk.
Tuaàn 22
Tieát 26
Baøi 22:
CAO TRAØO CAÙCH MAÏNG TIEÁN TÔÙI
TOÅNG KHÔÛI NGHÓA THAÙNG TAÙM 1945
(1 Tieát)

I/ MUÏC TIEÂU :
1/ Kieán thöùc : hoïc sinh naém ñöôïc
_ Hoaøn caûnh daãn tôùi vieäc Ñaûng ta chuû tröông thaønh laäp Maët traän
Vieät Minh vaø söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng caùch maïng sau khi Vieät Minh
thaønh laäp.
_ Nhöõng chuû tröông cuûa Ñaûng sau khi Nhaät ñaûo chính Phaùp vaø dieãn
bieán cuûa cao traøo khaùng Nhaät, cöùu nöôùc, tieán tôùi Toång khôûi nghóa
thaùng Taùm naêm 1945.
2/ Tö töôûng :
Giaùo duïc cho hoïc sinh loøng kính yeâu Chuû tòch Hoà Chí Minh, loøng tin
vaøo söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa Ñaûng, ñöùng ñaàu laø laõnh tuï hoà Chí
Minh.
3/ Kó naêng : Reøn luyeän cho hoïc sinh khaø naêng
_ Söû duïng tranh aûnh, löôïc ñoà lòch söû.
_ Taäp döôït phaân tích, ñaùnh giaù söï kieän lòch söû.
II/ THIEÁT BÒ, TAØI LIEÄU CAÀN CHO BAØI GIAÛNG
_ Böùc aûnh “Ñoäi Vieät Nma tuyeân truyeàn giaûi phoùng quaân”.
_ Löôïc ñoà “Khu giaûi phoùng Vieät Baéc”.
_ Caùc taøi lieäu veà hoaït ñoäng cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh ôû Paùc Boù
(Cao Baèng), Taân Traøo (Tuyeân Quang) vaø caùc taøi lieäu veà hoaït ñoäng
cuûa Cöùu quoác quaân, Vieät Nam tuyeân truyeàn giaûi phoùng quaân, cao
traøo khaùng Nhaät, cöùu nöôùc …
III/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC :
1/ Kieåm tra baøi cuû :
2/ Giôùi thieäu baøi môùi :
3/ Baøi môùi :
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 99
I/ MAËT TRAÄN VIEÄT MINH RA ÑÔØI (19 – 5 – 1941)
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
Tình hình theá giôùi tieáp tuïc
chuyeån bieán ra sao ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Gv: nhaéc laïi ngaén goïn cuoäc haønh
trình cöùu nöôùc cuûa NAQ: naêm 1911
baét ñaàu ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc,
naêm 1920 tìm ñöôïc con ñöôøng cöùu
nöôùc, naêm 1930 thaønh laäp Ñaûng
CSVN, ngaøy 28 – 1 – 1941, Ngöôøi veà
nöôùc tröïc tieáp laõnh ñaïo nhaân daân
ñaùnh Phaùp, ñuoåi Nhaät. Ngöôøi ñaõ
trieäu taäp Hoäi nghò Trung öông laàn
thöù 8 (5-1941) taïi Paùc Boù – Cao
Baèng.
Nhöõng chuû tröông môùi cuûa Ñaûng
ñöôïc quyeát ñònh ôû Hoäi nghò TW
laàn thöù 8 nhö theá naøo ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Taïi sao ñeán luùc naøy, Ñaûng ta laïi
thaønh laäp Maët traän Vieät Minh ?
Töø khi Vieät Minh ra ñôøi phong traøo
giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån nhö
theá naøo ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Gv giaûi thích hình 37: aûnh ñoäi Vieät
Nam tuyeân truyeàn giaûi phoùng
quaân, ghi laïi hình aûnh leã tuyeân
theä cuûa caùc chieán só trong buoåi
thaønh laäp ñoäi tuyeân truyeàn giaûi
phoùng quaân ngaøy 22 – 12 – 1944 taïi
moät khu röøng naèm giöõa hai toång
Hoaøng Hoa Thaùm vaø Traàn Höng
Ñaïo ôû chaâu Nguyeân Bình, tænh Cao
Baèng.
1/ Hoäi nghò Trung öông laàn thöù
8 (5-
1941)
Töø ngaøy 10 – 19.5.1941 taïi Paùc
Boù (Cao Baèng), Trung öông ÑCS
hoïp hoäi nghò laàn thöù 8, döôùi
söï chuû toïa cuûa NAQ, ñaõ
quyeát ñònh:
_ Ñaët leân haøng ñaàu nhieäm
vuï giaûi phoùng daân toäc, ñaùnh
ñuoåi Nhaät – Phaùp.
_ Taïm gaùc khaåu hieäu “Ñaùnh
ñoå ñòa chuû, chia ruoäng ñaát
cho daân caøy”.
_ Thaønh laäp Vieät Nam ñoäc
laäp ñoàng minh (Vieät Minh).
2/ Söï phaùt trieån cuûa Maët
traänVM:
_ Toå chöùc Vieät Minh ñöôïc xaây
döïng khaép caû nöôùc, maïnh
nhaát laø ôû Cao – Baéc – Laïng.
_ Thaønh laäp löïc löôïng vuõ trang
: Cöùu quoác quaân (du kích Baéc
Sôn) vaøñoäi Vieät Nam tuyeân
truyeàn giaûi phoùng quaân (22 –
12 – 1944).
_ Ñaåy maïnh vuõ trang tuyeân
truyeàn, keát hôïp chính trò vôùi
quaân söï, cuûng coá vaø môû
roäng caên cöù Cao – Baéc –
Laïng.
4. Cuûng coá:
1. Ñaûng CSÑD chuû tröông thaønh laäp MT Vieät Minh trong hoaøn caûnh
naøo?
2. Söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng CM vaø phong traøo ñaáu tranh töø khi
MTVM ra ñôøi?
5 . Daën doø:
- Hoïc thuoäc baøi, xem tröôùc baøi 22/II .Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 100
Tuaàn 23
Tieát 27 BAØI 22: CAO TRAØO CAÙCH MAÏNG TIEÁN TÔÙI
TOÅNG KHÔÛI NGHÓA THAÙNG TAÙM ( TIEÁP THEO)
II/ CAO TRAØO KHAÙNG NHAÄT, CÖÙU NÖÔÙC TIEÁN TÔÙI TOÅNG KHÔÛI
NGHÓA THAÙNG TAÙM NAÊM 1945
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
Gv cho hoïc sinh nhaéc laïi yeâu caàu:
Taïi sao Ñaûng ta phaùt ñoäng cao
traøo khaùng Nhaät, cöùu nöôùc ?
Ñaûng ta ñaõ laøm gì ñeå thuùc ñaåy
cao traøo caùch maïng ñi leân ?
Taïi sao Nhaät ñaûo chính Phaùp ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Quaân Phaùp ôû Ñoâng Döông ñaõ
thaát baïi ra sao ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Tình hình Ñoâng Döông sau khi Nhaät
ñaûo chính Phaùp nhö theá naøo ?
¬ Nhaân daân ta coøn phaûi chòu
theâm moät aùch thoáng trò cuûa phaùt
xít Nhaät. Ñaây chöa phaûi laø thôøi cô
Toång khôûi nghóa nhöng boä maët
phaûn ñoäng cuûa Nhaät ñaõ loä roõ,
nhaân daân ta caêm gheùt chuùng, taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùch maïng
phaùt trieån, ñaåy Nhaät vaøo tình
traïng nguy khoán hôn.
Ngay sau bieán coá Nhaät haát caúng
Phaùp, chuû tröông cuûa Ñaûng vaø
Maët traän Vieät Minh nhö theá naøo ?
Taïi sao Ñaûng ta quyeát ñònh phaùt
ñoäng cao traøo khaùng Nhaät cöùu
nöôùc laøm tieàn ñeà cho cuoäc khôûi
nghóa ? ¬ Hoïc sinh suy nghó traû lôøi.
Gv boå sung vaø keát luaän: Caên cöù
vaøo tình hình theá giôùi vaø trong
nöôùc maø Ñaûng ta quyeát ñònh phaùt
ñoäng cao traøo khaùng Nhaät, cöùu
nöôùc, cjuaån bò ñieàu kieän tieán tôùi
toång khôûi nghóa.
Neâu nhöõng neùt chính cuûa cao
traøo khaùng Nhaät cöùu nöôùc ?
1/ Nhaät ñaûo chính Phaùp (9 – 3 –
1945)
_ Tình hình theá giôùi: chieán
tranh böôùc vaøo giai ñoaïn keát
thuùc.
_ ÔÛ Thaùi Bình Döông: phaùt xít
Nhaät cuõng khoán ñoán.
_ ÔÛ Ñoâng Döông: Thöïc daân
Phaùp chôø ñôïi quaân Ñoàng
Minh.
_ Ngaøy 9 – 3 – 1945 Nhaät ñaûo
chính Phaùp ñeå chieám Ñoâng
Döông.
2/ Tieán tôùi Toång khôûi nghóa
thaùng Taùm naêm 1945
_ Ban thöôøng vuï Trung öông
Ñaûng hoïp hoäi nghò môû roäng,
ra chæ thò:
+ Xaùc ñònh keû thuø chính
cuûa nhaân daân Ñoâng Döông
laø phaùt xít Nhaät.
+ Ra chæ thò “Nhaät – Phaùp
baén nhau laø haønh ñoäng cuûa
chuùng ta”.
+ Phaùt ñoäng cao traøo khaùng
Nhaät cöùu nöôùc.
_ Phong traøo ñaáu tranh, khôûi
nghóa töøng phaàn phaùt trieån
maïnh ôû vuøng thöôïng du vaø
trung Baéc boä.
_ Ngaøy 15 – 4 – 1945 Vieät Nam
giaûi phoùng quaân ra ñôøi.
_ Thaùng 6 – 1945 khu giaûi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 101
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Gv: coù theå lieân heä vôùi kieán thöùc
lòch söû ñòa phöông (tuøy theo ñieàu
kieän thôøi gian)
phoùng Vieät Baéc ra ñôøi (Cao –
Baéc – Laïng – Haø – Tuyeân –
Thaùi).
_ Nhaân daân caùc thaønh phoá
mít tinh, bieåu tình, dieãn thuyeát

_ Phong traøo “phaù kho thoùc,
giaûi quyeát naïn ñoùi” phaùt
trieån maïnh meõ.
¬ Taïo neân khí theá saün saøng
khôûi nghóa trong caû nöôùc.
IV/ CUÛNG COÁ
1/ Ñaûng coäng saûn Ñoâng Döông ñaõ coù nhöõng chuû tröông vaø khaåu
hieäu gì ñeå ñaày phong traøo caùch maïng tieán tôùi ?
2/ Maët traän Vieät Minh ra ñôøi ñaõ coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán cao
traøo khaùng Nhaät cöùu nöôùc ?
V/ DAËN DOØ:
_ Xem laïi baøi 22.
_ Chuaån bò baøi 23: Toång khôûi nghóa thaùng Taùm naêm 1945 vaø söï
thaønh laäp nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa.Taäp traû lôøi caâu hoûi
SGK.
Tuaàn 23
Tieát 28
Baøi 23:
TOÅNG KHÔÛI NGHÓA THAÙNG TAÙM 1945 VAØ SÖÏ
THAØNH LAÄP
NÖÔÙC VIEÄT NAM DAÂN CHUÛ COÄNG HOØA
(1 Tieát)

I/ MUÏC TIEÂU :
1/ Kieán thöùc : hoïc sinh naém ñöôïc
_ Khi tình hình theá giôùi dieãn ra voâ cuøng thuaän lôïi cho caùch maïng
nöôùc ta, Ñaûng ta ñöùng ñaàu laø Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ quyeát ñònh
phaùt ñoäng Toång khôûi nghóa trong toaøn quoác. Cuoäc khôûi nghóa noå ra
vaø nhanh choùng giaønh thaéng lôïi ôû thuû ñoâ Haø Noäi cuõng nhö khaép
caùc ñòa phöông trong caû nöôùc, nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø ra
ñôøi.
_ YÙ nghóa lòch söû vaø nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng
Taùm naêm 1945.
2/ Tö töôûng :
Giaùo duïc cho hoïc sinh loøng kính yeâu Ñaûng, laõnh tuï Hoà Chí Minh, nieàm
tin vaøo söï thaéng lôïi cuûa caùch maïng vaø nieàm töï haøo cuûa daân toäc.
3/ Kó naêng : Reøn luyeän cho hoïc sinh khaø naêng
_ Söû duïng tranh aûnh lòch söû.
_ Töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuûa Caùch maïng thaùng Taùm.
_ Taäp döôït phaân tích, ñaùnh giaù söï kieän lòch söû.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 102
II/ THIEÁT BÒ, TAØI LIEÄU CAÀN CHO BAØI GIAÛNG
_ Löôïc ñoà: Toång khôûi nghóa thaùng Taùm naêm 1945.
_ AÛnh: Cuoäc mít tinh taïi Nhaø haùt lôùn Haø Noäi (19-8-1945).
_ AÛnh: Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc Tuyeân ngoân Ñoäc laäp (2-9-1945).
III/ TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY VAØ HOÏC :
1/ Kieåm tra baøi cuû :
2/ Giôùi thieäu baøi môùi :
3/ Baøi môùi :
I/ LEÄNH TOÅNG KHÔÛI NGHÓA ÑÖÔÏC BAN BOÁ
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
Neâu nhöõng neùt chính cuûa tình
hình theá giôùi töø thaùng 5-1945 ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
Tröôùc thôøi cô nhö vaäy Ñaûng ñaõ
coù chuû tröông nhö theá naøo vaø coù
quyeát ñònh ra sao ?
Gv giaûi thích theâm: Ñaûng ta vaø
Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ döï ñoaùn
ñuùng tình hình vaø phaùt ñoäng nhaân
daân tích cöïc khaån tröông chuaån bò
löïc löôïng ñoùn thôøi cô tieân leân
Toång khôûi nghóa giaønh chính
quyeàn.
YÙ nghóa lòch söû cuûa Ñaïi hoäi
Quoác daân ?
¬ Theå hieän söï ñoaøn keát nhaát trí,
quyeát taâm giaønh töï do ñoäc laäp
cuûa daân toäc Vieät Nam. Coù giaù trò
nhö Dieân Hoàng lòch söû laàn thöù 2.
Ñaûng ta ban boá leänh toång khôûi
nghóa trong hoaøn caûnh naøo ?
Gv boå sung vaø khaúng ñònh: Leänh
toång khôûi nghóa ñöôïc ban boá trong
hoaøn caûnh thôøi cô caùch maïng ñaõ
xuaát hieän.
Em coù suy nghó gì veà chuû tröông
cuûa Ñaûng ?
¬ Saùng suoát, kòp thôøi.
_ Thaùng 5 – 1945 taïi chaâu AÂu
phaùt xít Ñöùc ñaàu haøng voâ
ñieàu kieän.
_ Thaùng 8 – 1945 ôû chaâu AÙ,
chính phuû Nhaät cuõng tuyeân
boá ñaàu haøng.
_ Ngaøy 14, 15 – 8 – 1945 Hoäi
nghò toaøn quoác cuûa Ñaûng
Coäng saûn Ñoâng Döông hoïp ôû
Taân Traøo, leänh toång khôûi
nghóa ñöôïc ban boá.
_ Ngaøy 16 – 8 Ñaïi hoäi Quoác
daân hoïp, baàu UÛy ban Daân
toäc giaûi phoùng Vieät Nam do
Hoà Chí Minh laøm chuû tòch.
_ Chieàu 16 – 8 quaân giaûi
phoùng töø Taân Traøo tieán veà
giaûi phoùng thò xaõ Thaùi
Nguyeân.
II/ GIAØNH CHÍNH QUYEÀN ÔÛ HAØ NOÄI
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
Khôûi nghóa giaønh chính quyeàn
ngaøy 19 – 8 ôû Haø Noäi ñaõ dieãn ra
nhö theá naøo ?
¬ Hoïc sinh traû lôøi theo Sgk.
YÙ nghóa lòch söû cuûa söï kieän naøy
?
¬ Coå cuõ caû nöôùc, laøm keû thuø
hoang mang, dao ñoäng.
_ Ngaøy 19 – 8 haøng vaïn quaàn
chuùng mít tinh taïi quaûng
tröôøng Nhaø haùt.
_ Cuoäc mít tinh chuyeån thaønh
bieåu tình chieám caùc coâng sôû
cuûa chính quyeàn buø nhìn ¬
Cuoäc khôûi nghóa thaéng lôïi
hoaøn toaøn.
III/ GIAØNH CHÍNH QUYEÀN TRONG CAÛ NÖÔÙC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 103
Gv: cho hoïc sinh khaùi quaùt laïi caùc
söï kieän cuûa Toång khôûi nghóa vaø
ruùt ra nhaän xeùt veà löïc löôïng tham
gia, dieãn bieán ?
Gv boå sung vaø keát luaän:
_ Toång khôûi nghóa thaùng Taùm
thaønh coâng nhanh choùng (chæ trong
15 ngaøy), trong ñoù khôûi nghóa
thaéng lôïi ôû Haø Noäi, Hueá, Saøi
Goøn coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái
vôùi thaéng lôïi trong caû nöôùc.
_ Löïc löôïng tham gia: toaøn daân
xuoáng ñöôøng, bao goàm caû löïc
löôïng chính trò vaø löïc löôïng vuõ
trang, trong ñoù löïc löôïng chính trò
cuûa quaàn chuùng laø chuû yeáu.
Gv giaûi thích hình 40 trong Sgk: AÛnh
Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc tuyeân
ngoân Ñoäc laäp ngaøy 2 – 9 – 1945.
_ Töø ngaøy 14 – 8 ñeán 18 – 8,
nhieàu xaõ, huyeän ôû moät soá
tænh ñaõ chôùp thôøi cô giaønh
chính quyeàn.
_ Khôûi nghóa thaéng lôïi ôû Hueá
(23 – 8), Saøi Goøn (25 – 8) ¬ Töø
14 ñeán 28 – 8, cuoäc toång khôûi
nghóa ñaõ thaønh coâng trong
caû nöôùc.
_ Ngaøy 2 – 9 – 1945, taïi Haø Noäi
chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc
tuyeân ngoân ñoäc laäp, tuyeân
boá söï ra ñôøi cuûa nöôùc
VNDCCH.
IV/ YÙ NGHÓA LÒCH SÖÛ VAØ NGUYEÂN NHAÂN THAØNH COÂNG CUÛA CAÙCH
MAÏNG THAÙNG TAÙM
Hoaït ñoäng cuûa Thaày - troø Noäi dung ghi baûng
YÙ nghóa lòch söû cuûa Caùch maïng
thaùng Taùm 1945?
+ Ñoái vôùi daân toäc Vieät Nam ?
+ Ñoái vôùi phong traøo caùch maïng
theá giôùi ?
Nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa
Caùch maïng Thaùng Taùm 1945 ?
1/ YÙ nghóa lòch söû:
_ Laät ñoå aùch thoáng trò cuûa
ñeá quoác thöïc daân vaø cheá
ñoä phong kieán.
_ Vieät Nam töø moät nöôùc
thuoäc ñòa trôû thaønh moät
nöôùc ñoäc laäp, ñöa nhaân daân
töø thaân phaän noâ leä leân laøm
chuû nöôùc nhaø.
_ Coå vuõ maïnh meõ tinh thaàn
ñaáu tranh cuûa caùc nöôùc
thuoäc ñòa vaø nöûa thuoäc ñòa
treân theá giôùi, ñaëc bieät laø
chaâu AÙ vaø chaâu Phi.
2/ Nguyeân nhaân thaéng lôïi:
_ Daân toäc Vieät Nam coù
truyeàn thoáng yeâu nöôùc saâu
saéc.
_ Söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa
Ñaûng vaø Chuû tòch Hoà Chí
Minh.
_ Hoaøn caûnh quoác teá thuaän
lôïi.
IV/ CUÛNG COÁ
_ Cho hoïc sinh laøm baøi taäp:
+ Traéc nghieäm khaùch quan.
+ Laäp nieân bieåu nhöõng söï kieän chính trong Caùch maïng thaùng
Taùm.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 104
+ Veõ löôïc ñoà Vieät Nam, ñieàn kí hieäu laø côø ñoû sao vaøng vaø
ngaøy giaønh chính quyeàn vaøo caùc ñòa danh tieâu bieåu.
V/ DAËN DOØ:
_ Xem laïi baøi 22.
_ Chuaån bò baøi 24: Cuoäc ñaáu tranh baûo veä vaø xaây döïng chính quyeàn
daân chuû nhaân daân (1945 – 1946).
Tuaàn 24
Tieát 29-30
CHÖÔNG IV: VIEÄT NAM TÖØ SAU CAÙCH MAÏNG THAÙNG
TAÙM ÑEÁN TOAØN QUOÁC KHAÙNG CHIEÁN.
BAØI 24: CUOÄC ÑAÁU TRANH BAÛO VEÄ VAØ XAÂY DÖÏNG CHÍNH
QUYEÀN DAÂN CHUÛ NHAÂNDAÂN (1945 – 1946). (2 TIEÁT)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1. Kieán thöùc:
Cung caáp cho HS nhöõng hieåu bieát veà:
- Thuaän lôïi cô baûn cuõng nhö nhöõng khoù khaên to lôùn cuûa caùch maïng
nöôùc ta trong naêm ñaàu cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoaø.
- Söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, ñöùng ñaàu laø chuû tòch Hoà Chí Minh, ñaõ phaùt
huy thuaän lôïi, khaéc phuïc khoù khaên, thöïc hieän chuû tröông vaø bieän phaùp
xaây döïng chính quyeàn.
- Saùch löôïc ñaáu tranh choáng ngoaïi xaâm, choáng noäi phaûn,baûo veä chính
quyeàn caùch maïng.
2. Tö töôûng:
Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn caùch maïng, nieàm tin vaøo
söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, nieàn töï haøo daân toäc.
3. Kó naêng:
Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh, ñaùnh giaù tình hình ñaát
nöôùc sau caùch maïng thaùng Taùm vaø nhieäm vuï caáp baùch tröôùc maét
trong naêm ñaàu cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng Hoaø.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Söû duïng tranh aûnh trong SGK khi giaûng baøi treân lôùp. Ñoïc taøi lieäu tham
khaûo trong SGV. Toå chöùc cho HS töï söu taàm tranh aûnh cho noäi dung baøi
hoïc.
III. TROÏNG TAÂM:
Muïc II, III, V
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
1) Oån ñònh lôùp :
2) Kieåm tra baøi cuõ:
Söï laõnh ñaïo kòp thôøi, saùng taïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn Ñoâng Döông vaø
cuûa laõnh tuï Hoà Chí Minh trong Caùch maïng thaùng Taùm theå hieän ôû
nhöõng ñieåm naøo?
Haõy trình baøy yù nghóa lòch söû vaø nguyeân nhaân thaønh coâng cuûa Caùch
maïng thaùng Taùm.
3) Baøi môùi :
Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng röïc rôõ. Theá baïn naøo cho bieát
thaønh quaû ñoù laø gì naøo? ( giaønh ñöôïc ñoäc laäp vaø chính quyeàn). Theá
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 105
ñeå baûo veä ñöôïc neàn ñoäc laäp vaø chính quyeàn vöøa giaønh ñöôïc thì
Ñaûng ta coù chuû tröông ra sao? Vaø nhaân daân ta laøm gì?
Tieát 29 :
II. Hoaït ñoäng cuûa Thaày – troø III. Baøi ghi:
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 1 SGK.
Hoûi: Sau CMT8/1945, nöôùc ta coù
nhöõng khoù khaên vaø thuaän lôïi gì?
HS: döïa SGK traû lôøi ( phaàn chöõ in
nghieâng SGK)
Sau ñoù GV heä thoáng: khoù khaên
vaø thuaän lôïi nöôùc ta sau
CMT8/1945. ( GV trình baøy noäi dung
gôïi yù SGV)
Hoûi:Em haõy lieät keâ nhöõng daãn
chöùng cuï theå trong SGK veà tình
hình khoù khaên nöôùc ta sau caùch
maïng?
HS traû lôøi: thieân tai, haïn haùn,50%
ruoäng ñaáùt khoâng caày caáy ñöôïc,
ngaân saùch troáng roãng, 90% daân
soá muø chöõ……
GV keát: nöôùc Vieät Nam ta ñöùng
tröôùc tình theá “ ngaøn caân treo sôïi
toùc”.
Hoûi: caùc em haõy cho bieát vì sao
nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng
Hoaø ngay sau khi thaønh laäp ñaõ rôi
vaøo tình theá “ngaøn caân treo sôïi
toùc”?
HS traû lôøi
GV keát luaän
Tuy nhieân, trong hoaøn caûnh theá
naøo ñi chaêng nöõa cuõng khoâng
theå naøo laøm truøng yù chí cuûa
quaân vaø daân ta ñöïôc. Ñieàu ñoù,
ñöôïc theå hieän roõ trong muïc II.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc II SGK.
GV dieãn giaûng: moät cheá ñoä môùi
phaûi ñöïoc xaây döïng toaøn dieän,
treân taát caû moïi phöông dieän
nhöng tröôùc nhaát vaø quan trong
nhaát laø xaây döïng chính quyeàn
nhaø nöôùc vöõng maïnh laø nhaø
nöôùc cuûa daân, do daân vaø vì daân
ñuùng nghóa.
Hoûi:Ñeå xaây döïng moät chính
quyeàn nhaø nöôùc vöõng maïnh thì
coâng vieäc ñaàu tieân nhaân daân ta
phaûi laøm gì?
IV. I. Tình Hình Nöôùc Ta Sau Caùch
Maïng Thaùng Taùm:
- Khoù Khaên:
Khaùch Quan: Keû thuø ñoâng vaø
maïnh (phía Baéc vó tuyeán 16 coù 20
Vaïn Quaân Töôûng; Phía Nam vó
tuyeán 16 Anh doïn ñöôøng cho Phaùp
trôû laïi nöôùc ta; treân caû nöôùc ta
coøn 6 vaïn quaân Nhaät…)
Chuû Quan: Söï non yeáu cuûa
chính quyeàn môùi vaø taøng tích
phong kieán coøn ñeå laïi veà moïi
maët.
V. - Thuaän Lôïi:
Trong Nöôùc: Ñöôïc söï uûng
hoä nhieät tình cuûa nhaân daân lao
ñoäng trong vieäc tích cöïc xaây döïng vaø
baûo veä chính quyeàn môùi.
Theá Giôùi: Ñöôïc söï uûng hoä
nhieät tình Cuûa Lieân Xoâ vaø caùc
löïc löôïng Daân Chuû .


II. Böôùc ñaàu xaây döïng cheá ñoä
môùi:
- Ngaøy 8/9/1945 Chính Phuû Laâm
Thôøi coâng boá leänh toång tuyeån
cöû caû nöôùc.
- Taát caû moïi ngöôøi daân töø 18
tuoåi trôû leân tham gia baàu cöû:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 106
HS traû lôøi: tham gia baàu cöû (Quoác
hoäi; Hoäi ñoàng nhaân daân caùc
caáp…….) ñoái vôùi coâng daân töø 18
tuoåi trôû leân.
GV phaân tích: tham gia baàu cöû
Quoác hoäi; Hoäi ñoàng nhaân daân
caùc caáp laø thöïc hieän quyeàn laøm
chuû ñaát nöôùc, laøm chuû vaän
meänh cuûa mình ( GV môû roäng hôn
trong lôùp hoïc, toå daân phoá…..theå
hieän ñieàu gì?)
GV cho HS ñoïc noäi phaàn chöõ in
nghieâng SGK + hình 41 noùi leân
ñieàu gì?
Hoûi: Ñaûng vaø Chính phuû ñaõ tieán
haønh nhöõng bieän phaùp gì ñeå
cuûng coá vaø kieän toaøn chính
quyeàn caùch maïng?
HS traû lôøi
GV keát luaän: muïc ñích chính böôùc
ñaàu xaây döïng cheá ñoä môùi laø
xaây döïng chính quyeàn nhaø nöôùc
vöõng maïnh, thöïc söï laø nhaø nöôùc
cuûa daân vaø vì daân.
GV: cho Hs ñoïc noäi dung SGK
GV: dieãn giaûng, phaân tích, phaùt
vaán.
Gv neâu nhieäm vuï caáp baùch tröôùc
maét cuûa CM sau CMT8/1945.
Hoûi: Em haõy neâu nhöõng thaønh ta
ñaït ñöôïc sau khi dieät giaëc ñoùi,
giaëc doát vaø giaûi quyeát khoù
khaên veà taøi chính?
GV: cho HS xem hình 43 SGK
Hoûi: Hs neâu yù nghóa cuûa nhieäm
vuï treân?
Keát luaän: vôùi nhöõng bieän phaùp
tích cöïc neâu treân, caùc naïn ñoùi,
doát vaø khoù khaên veà taøi chính
phaàn naøo ñöôïc giaûi quyeát. Noù
coù taùc duïng coå vuõ, ñoäng vieân
nhaân daân ta quyeát taâm baûo veä
chính quyeàn CM, baûo veä ñoäc laäp,
töï do vöøa giaønh ñöôïc.
Trung öông (Quoác Hoäi)
Ñòa phöông (Hoäi ñoàng
nhaân daân)
- 29/5/1946 Hoäi Lieân Hieäp Quoác
Daân Vieät Nam thaønh laäp.
III. Dieät giaëc ñoùi, giaëc doát vaø
giaûi quyeát khoù khaên veà taøi chính:
- Dieät giaëc ñoùi: laäp huû gaïo cöùö
ñoùi, taêng gia saûn xuaát…
- Dieät giaëc doát: bình daân hoïc vuï
- Giaûi quyeát khoù khaên veà taøi
chính: xaây döïng “quyõ ñoäc laäp”,
“tuaàn leã vaøng”…
- 31/1/1946 Chính Phuû ban saéc
leänh phaùt haønh tieàn Vieät Nam.
Tieát 30:
GV: cho HS ñoïc noäi dung IV SGK
IV. Nhaân daân Nam Boä khaùng chieán
choáng thöïc daân Phaùp trôû laïi xaâm
löôïc:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 107
GV: phaân tích, dieãn giaûng, phaùt
vaán.
Dieãn giaûng: Aâm möu thöïc daân
Phaùp trôû laïi xaâm löôïc nöôùc ta.
Nhaân daân ta khaùng
chieán choáng thöïc daân Phaùp nhö
theá naøo?
Hoûi: Ñaûng vaø nhaân daân ta coù
thaùi ñoä nhö theá naøo tröôùc haønh
ñoäng xaâm löôïc cuûa thöïc daân
Phaùp?
Cho HS neâu yù nghóa hình 44 SGK
Keát luaän: cuoäc khaùng chieán
choáng Phaùp dieãn ra tröôùc tieân ôû
Nam Boä (do Phaùp ñöôïc Anh giuùp
ñôõ) .
Gv: cho Hs ñoïc noäi dung V SGK
GV: phaân tích, dieãn giaûng, phaùt
vaán.
Dieãn giaûng, phaân tích: ta ñöùng
tröôùc 2 hoaøn caûnh
Mieàn Nam: choáng Phaùp
Mieàn Baéc: choáng Töôûng
(20 vaïn)
Hoûi: Tröôùc tình hình naøy chuû tröông
ñoái phoù cuaû ta ñoái vôùi quaân
Töôûng vaø boïn tay sai nhö theá naøo?
Hs traû lôøi
Hoûi: Em coù mhaän xeùt chuû tröông
cuûa ta nhö theá naøo?
GV: dieãn giaûng // chieán löôïc cuûa
Chính Phuû ta.
Keát luaän: ta chuû tröông meàm deûo
trong saùch löôïc, cöùng raén veà
nguyeân taéc chieán löôïc.
GV cho HS ñoïc noäi dung VI SGK
GV: phaân tích, dieãn giaûng, phaùt
vaán.
Nguyeân nhaân ta chuyeån ñaùnh
Phaùp sang kyù Hieäp ñònh sô boä
(6/3/1946) vaø Taïm öôùc (14/9/1946).
Hoûi: taïi sao ta chuyeån töø ñaùnh
Phaùp sang hoaø hoaõn, nhaân nhöôïng
vôùi Phaùp ñeå roài kyù hieäp ñònh sô
boä?
Hs traû lôøi
Gv: phaân tích yù nghóa to lôùn cuûa
vieäc kyù hieäp ñònh sô boä?
- 22 raïng 23/9/1945, Phaùp trôû laïi
xaâm löôïc nöôùc ta laàn 2.
- Quaân vaø daân Saøi Goøn anh
duõng ñaùnh traû quaân xaâm löôïc
baèng moïi hình thöùc (SGK)
- Nhaân daân mieàn Baéc chi vieän
söùc ngöøôi, söùc cuûa cho nhaân
daân mieàn Nam choáng Phaùp.
V. Ñaáu tranh choáng quaân Töôûng vaø
boïn phaûn caùch maïng:
- Chuû tröông cuûa ta laø hoaø hoaõn,
nhaân nhöôïng chuùng moät soá
quyeàn lôïi veà kinh teá vaø chính trò
( ñoïc phaàn in nghieâng SGK/101).
- Maët khaùc, Chính Phuû ta coøn ban
haønh moät soá saéc leänh nhaèm
traán aùp boïn phaûn caùch maïng
(SGK).
VI. Hieäp ñònh sô boä (6/3/1946)
vaø Taïm öôùc Vieät – Phaùp
(14/9/1946):
- 6/3/1946 ta kyù vôùi Phaùp kyù
hieäp ñònh sô boä
Noäi dung: SGK
- 14/9/1946 ta kyù vôùi Phaùp Taïm
öôùc
Noäi dung: SGK
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 108
Keát luaän: vôùi tình hình treân, ta coù
thôøi gian chuaån bò cho cuoäc khaùng
chieán choáng Phaùp nhaát ñònh
buøng noå.
Sô keát baøi hoïc: nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa caùch maïng nöôùc
ta trong naêm ñaàu cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoaø, söï laõnh
ñaïo saùng suoát cuûa Ñaûng ñaõ ñöa ra nhöõng chuû tröông, bieän phaùp
ñuùng ñaén ñeå xaây döïng vaø baûo veä chính quyeàn, ñaáu tranh choáng
ngoaïi xaâm vaø noäi phaûn…
Cuûng coá: caùc noäi dung theo caâu hoûi cuoái baøi.
Daën doø:hoïc baøi, chuaån bò baøi 25 (traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc I, II,
III)
Tuaàn 25
Tieát 31-32
CHÖÔNG V:VIEÄT NAM TÖØ CUOÁI NAÊM 1946 ÑEÁN NAÊM
1954.
BAØI 25: NHÖÕNG NAÊM ÑAÀU CUÛA CUOÄC KHAÙNG
CHIEÁN TOAØN QUOÁC CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP(1946
– 1950).
(2 TIEÁT)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1. Kieán thöùc:
Cung caáp cho HS nhöõng hieåu bieát veà:
- Nguyeân nhaân daãn ñeán chieán tranh ôû Vieät Nam (luùc ñaàu ôû nöûa
nöôùc, sau ñoù leân phaïm vi caû nöôùc); quyeát ñònh kòp thôøi phaùt
ñoängkhaùng chieán toaøn quoác.
- Ñöôøng loái khaùng chieán saùng taïo cuûa Ñaûng vaø Chuû tòch Hoà Chí Minh
laø ñöôøng loái chieán tranh nhaân daân, khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän,
tröôøng kyø, töï löïc caùnh sinh, tranh thuû söï uûng hoä cuûa quoác teá, vöøa
khaùng chieán, vöøa kieán quoác.
- Nhöõng thaéng lôïi môû ñaàu coù yù nghóa chieán löôïc cuûa quaân daân ta
treân caùc maët traän chính trò, quaân söï, kinh teá, ngoaïi giao, vaên hoaù, giaùo
duïc; aâm möu vaø thuû ñoaïn cuûa thöïc daân Phaùp trong nhöõng naêm ñaàu
cuûa cuoäc khaùng chieán.
2. Tö töôûng:
Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn caùch maïng, nieàm tin vaøo
söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, nieàn töï haøo daân toäc.
3. Kó naêng:
- Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh, ñaùnh giaù nhöõng hoaït
ñoäng cuûa ñòch vaø cuûa ta trong giai ñoaïn ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán.
- Reøn luyeän cho HS kó naêng söû duïng tranh aûnh, baûn ñoà caùc chieán dòch
vaø caùc traän ñaùnh.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Söû duïng tranh aûnh, löôïc ñoà trong SGK, baûn ñoà treo töôøng “Chieán dòch
Vieät Baéc thu – ñoâng naêm 1947”. Ñoïc taøi lieäu tham khaûo trong SGV. Toå
chöùc cho HS töï söu taàm tranh aûnh cho noäi dung baøi hoïc.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 109
III. TROÏNG TAÂM:
Muïc I, II, III, IV, V
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
1. Oån ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Em haõy trình baøy tình hình nöôùc ta sau CMT8 hieåm ngheøo nhö theá naøo?.
Chuû tröông cuûa Ñaûng ta ra sao tröôùc tình hình ñoù?
- Chính Phuû ta kyù vôùi Phaùp baûn hieäp ñònh vaø taïm öôùc nhaèm muïc ñích
gì?.
3. Baøi môùi :
Cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp cuûa nhaân daân ta töø ngaøy
23/9/1945 dieãn ra ôû Nam Boä, Nam Trung Boä vaø dieãn ra trong toaøn quoác
töø ngaøy 19/12/1946 ñeán hieäp ñònh Giô-ne-vô kyù ngaøy 21/7/1954 veà
chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoaø bình ôû Ñoâng Döông. Cuoäc khaùng
chieán toaøn quoác phaùt trieån töø theá phoøng ngöï trong nhöõng naêm ñaàu
chuyeån sang tieán coâng töø chieán dòch Bieân Giôùi
Tieát :
Hoaït doäng daïy vaø hoïc Baøi ghi
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 1
SGK.
Hoûi: Neâu chöùng cöù veà vieäc
thöïc daân Phaùp boäi öôùc, tieán
coâng ta?
HS: döïa SGK traû lôøi
GV:dieãn giaûng, phaùt vaán,
phaân tích.
GV keát luaän
Nhaân daân ta quyeát taâm
ñöùng leân chieán ñaáu baûo veä
ñoäc laäp daân toäc vaø chính
quyeàn vöøa giaønh ñöôïc,
khaúng ñònh nieàm tin taát
thaéng cuûa daân toäc ta trong
cuoäc khaùng chieán choáng thöïc
daân Phaùp xaâm löôïc.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 2
SGK.
GV dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán.
Hoûi:Taïi sao noùi cuoäc khaùng
chieán choáng Phaùp cuûa nhaân
daân ta laø chính nghóa vaø coù
tính nhaân daân?
HS traû lôøi
GV keát luaän: Tính chaát chính
nghóa cuûa cuoäc khaùng chieán
bieåu hieänôû muïc ñích cuoäc
khaùng chieán cuûa ta laø töï veä
vaø chính nghóa.
I. Tình Hình Nöôùc Ta Sau Caùch
Maïng Thaùng Taùm:
1. Khaùng chieán toaøn quoác
choáng thöïc daân Phaùp buøng
noå:
- Sau khi kyù vôùi ta hieäp
ñònh sô boä vaø taïm öôùc, Phaùp
tìm caùch phaù hoaïi, tieán haønh
chieán tranh xaâm löôïc nöôùc ta
laàn nöõa.
- 19/12/1946, Chuû tòch Hoà
Chí Minh thay maët TW Ñaûng vaø
Chính Phuû, ra lôøi keâu goïi toaøn
quoác khaùng chieán.
2. Ñöôøng loái khaùng chieán
choáng thöïc da daân Phaùp cuûa ta:

Ñöôøng loái toaøn
daân, toaøn dieän, tröôøng kyø, töï
löïc caùnh sinh vaø tranh thuû söï
uûng hoä cuûa quoác teá.

II. Cuoäc chieán ñaáu ôû caùc ñoâ
thò phía Baéc vó tuyeán 16:
- Cuoäc chieán dieãn ra
aùc lieät giöõa ta vaø ñòch ôû
khaép nôi: saân bay Baïch mai. Ga
Haøng Coû, Haøng Ñaäu, Haøng
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 110
GV: cho Hs ñoïc noäi dung muïc II
SGK
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, töôøng thuaät.
Hoûi: Em haõy neâu yù nghóa
cuûa cuoäc chieán ñaáu ôû caùc
ñoâ thò cuoái 1946 – ñaàu 1947?
Keát luaän: Cuoäc chieán ñaáu ôû
caùc ñoâ thò ñaõ giaønh ñöïoc
thaéng lôïi coù yù nghóa to lôùn,
taïo ñieàu kieän cho ta chuaån bò
cho cuoäc chieán ñaáu laâu daøi,
toaøn daân.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc III
SGK
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán.
Hoûi: Cuoäc khaùng chieán
choáng Phaùp ñöôïc chuaån bò
nhö theá naøo?
Hs traû lôiø cuoäc xaây döïng löïc
löôïng veà moïi maët.
Keát luaän: Ñaûng, Chính Phuû
ñaõ chæ ñaïo moïi hoaït ñoäng
cuûa ñaát nöôùc ñi vaøo oån
ñònh, baét tay ngay vaøo coâng
Boâng….nhaèm tieâu dieät boä
phaän sinh löïc ñòch.
- Giam chaân ñòch, di
chuyeån kho taøng, coâng xöôûng
veà chieán khu, baûo veä an
toaøn TW Ñaûng, Chính Phuû trôû
laïi caên cöù ñòa Vieät Baéc.
Keát quaû: Sau gaàn 2 thaùng
chieán ñaáu (19/12/1946 –
17/2/1947) ta giaønh ñöôïc thaéng
lôïi, taïo theá traän cho chieán
tranh nhaân daân, chuaån bò
chieán ñaáu laâu daøi, toaøn
daân, toaøn dieän
III. Tích cöïc chuaån bò cho cuoäc
khaùng chieán laâu daøi :
- Di chuyeån maùy moùc,
thieát bò, vaät lieäu, haøng
hoùa…..ñeán nôi an toaøn.
- Nhanh choùnh chuyeån moïi
hoaït ñoäng ñaát nöôùc
sang thôøi chieán.
- Nhaø nöôùc baét tay vaøo
vieäc xaây döïng löïc löôïng
moïi maët ( chính trò, quaân
söï, kinh teá, giaùo duïc) ñeå
böôùc vaøo chieán ñaáu
laâu daøi.
Tieát
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 1
SGK.
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, tröïc quan, töôøng
thuaät.
Hoûi: Em haõy trình baøy aâm
möu vaø haønh ñoäng cuûa thöïc
daân Phaùp trong vieäc tieán
coâng caên cöù ñòa khaùng
chieán Vieät Baéc?
HS: döïa SGK traû lôøi
Hoûi:Em coù nhaän xeùt gì veà
löïc löôïng cuûa chuùng?
Hs traû lôøi
GV:dieãn giaûng, phaùt vaán,
phaân tích.
GV keát luaän
IV. Chieán dòch Vieät Baéc thu –
ñoâng naêm 1947:
1.Thöïc daân Phaùp tieán coâng
Caên cöù ñòa khaùng chieán
Vieät Baéc:
- Ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù
khaên cuûa mình, thöïc hieän
aâm möu “Ñaùnh nhanh thaénh
nhanh”.
- Chuùng huy ñoäng 12000 quaân
tinh nhueä, chia thaønh 3 caùnh
quaân vôùi haàu heát maùy bay
Ñoâng Döông tieán coâng :
Dieãn bieán + baûn ñoà (SGK-in
nghieâng/107)

GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 111
Tröôùc aâm möu vaø söùc maïnh
cuûa chuùng, chuùng ta caàn
phaûi chuaån bò thaät chu ñaùo
cho cuoäc phaûn coâng saép tôùi.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 2
SGK.
GV dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, tröïc quan.
Hoûi:Tröôùc haønh ñoäng xaâm
löôïc ngang taøn cuûa thöïc daân
Phaùp, quaân daân ta coù thaùi
ñoä nhö theá naøo?
HS traû lôøi
GV:söû duïng löôïc ñoà Vieät Baéc
thu – ñoâng töôøng thuaät?
GV keát luaän: Thaéng lôïi chöùng
minh söï ñuùng ñaén cuûa ñöôøng
loái khaùng chieán laâu daøi,
toaøn daân, toaøn dieän cuûa
Ñaûng, chöùng minh söï vöõng
chaéc cuûa caên cöù ñòa Vieät
Baéc
GV: cho Hs ñoïc noäi dung muïc II
SGK
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán,.
Hoûi: Em haõy cho bieát aâm möu
cuûa thuïc daân Phaùp ôû Ñoâng
Döông sau thaát baïi trong cuoäc
tieán coâng Vieät Baéc thu- ñoâng
1947?
HS traû lôøi
Keát luaän: Caùc nöôùc chính
thöùc coâng nhaän vaø ñaët quan
heä ngoaïi gaio vôùi Chính Phuû
ta, caùch maïng nöôùc ta ñaõ
thoaùt ra khoûi theá bò bao vaây,
ñöôïc söï uûng hoä giuùp ñôõ cuûa
caùc nöôùc, tröôùc heát laø cuûa
Trung Quoác vaø Lieân Xoâ.
2. Quaân daân ta chieán ñaáu
baûo veä caên cöù ñòa Vieät
Baéc:
- Thöïc Daân Phaùp taán
coâng ta tröôùc, ta chuû
tröông ñaùnh traû chuû
ñoäng
+ Dieãn bieán: töø “taïi Baéc
Caïn…….soâng Loâ, soâng Gaâm”
+ Keát quaû:Chieán dòch Vieät
Baéc thu- ñoâng, ta giaønh ñöôïc
thaéng lôïi veû vang sau 75 ngaøy
ñeâm chieán ñaáu .
+ Yù nghóa: SGK
V. Ñaåy maïnh khaùng chieán
toaøn daân, toaøn dieän:
- Tröôùc aâm möu cuûa thöïc
daân Phaùp “duøng ngöôøi
Vieät trò ngöôøi Vieät, laáy
chieán tranh nuoâi chieán
tranh”. Veà phía ta, thöïc hieän
phöông chaâm “ñaùnh laâu
daøi”:
Quaân söï
Chính trò, ngoaïi giao
Kinh teá SGK/108,
109.
Vaên hoùa, giaùo duïc
* Caùc nöôùc chính thöùc coâng
nhaän vaø ñaët quan heä ngoaïi
gaio vôùi Chính Phuû ta, caùch
maïng nöôùc ta ñaõ thoaùt ra
khoûi theá bò bao vaây, ñöôïc söï
uûng hoä giuùp ñôõ cuûa caùc
nöôùc, tröôùc heát laø cuûa Trung
Quoác vaø Lieân Xoâ.
Sô keát baøi hoïc: böôùc ñaàu chuùng ta ñaõ cho thöïc daân Phaùp bò thaát
baïi, taïo cô hoäi cho chuùng ta thaéng theá vaø daân giaønh theá chuû ñoäng
cho caùc cuoäc chieán keá tieáp.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 112
Cuûng coá: caùc noäi dung theo caâu hoûi cuoái baøi.
Daën doø:hoïc baøi, chuaån bò baøi 26 (traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc I, II,
III)
Tuaàn 26
Tieát 33-34
Baøi 26
BÖÔÙC PHAÙT TRIEÅN MÔÙI CUÛA CUOÄC KHAÙNG
CHIEÁN TOAØN QUOÁC CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP (1950
– 1953).
(2 TIEÁT)
I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1. Kieán thöùc:
Cung caáp cho HS nhöõng hieåu bieát veà:
- Giai ñoaïn phaùt trieån cuûa cuoäc khaùng chieán toaøn quoác töø chieán
thaéng Bieân giôùi thu – ñoâng 1950, cuoäc khaùng chieán cuûa ta ñaåy maïng
veà tuyeàn tuyeán vaø haäu phöông., giaønh thaéng lôïi toaøn dieän veà chính
trò, ngoaïi giao, kinh teá, taøi chính, vaên hoùa, giaùo duïc.
- Ñeá quoác Mó can thieäp saâu vaøo chieán tranh Ñoâng Döông, Phaùp – Mó aâm
möu giaønh laïi quyeàn chuû ñoäng chieán tröôøng ñaõ maát.
2. Tö töôûng:
Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn caùch maïng, tình ñoaøn keát
daân toäc, ñooaøn keát Ñoâng Döông, ñoaøn keát quoác teá, nieàm tin vaøo söï
laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, nieàm töï haøo daân toäc.
3. Kó naêng:
Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh, ñaùnh giaù aâm möu thuû
ñoaïn cuûa P – M, böôùc phaùt trieån vaø thaéng lôïi toaøn dieän cuûa cuoäc
khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Söû duïng tranh aûnh, bieåu baûng, löôïc ñoà trong SGK khi giaûng baøi treân
lôùp., baûn ñoà “ Chieán dòch Bieân giôùi thu – ñoâng 1950”. Ñoïc theâm taøi
lieäu tham khaûo trong SGV. Toå chöùc cho HS söu taàm tranh aûnh.
III. TROÏNG TAÂM:
Muïc II, III, V
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
1. Oån ñònh lôùp:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Em haõy trình baøy dieãn bieán chieán dòch Vieät Baéc thu – ñoâng naêm
1947?
- Cuoäc khaùng chieán toaøn daân, toaøn dieän cuûa ta ñöôïc ñaåy maïnh
nhö theá naøo sau chieán dòch Vieät Baéc thu – ñoâng naêm 1947?
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 113
3. Baøi môùi:
Cuoäc khaùng chieán toaøn quoác choáng thöïc daân Phaùp töø chieán thaéng
Bieân Giôùi thu- ñoâng 1950 chuyeån töø theá phoøng ngöï sang theá tieán
coâng vaø phaûn coâng. Ôû tieàn tuyeán vaø haäu phöông, khaùng chieán
ñöôïc ñaåy maïng, giaønh thaéng lôïi toaøn dieän, chuaån bò cho chieán dòch
quyeát ñònh ôû Ñieän Bieân Phuû.

Hoaït doäng daïy vaø hoïc Baøi ghi
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 1
SGK.
GV: neâu yù nghóa cuûa chieán
dòch Vieät Baéc thu – ñoâng 1947.
Hoûi: Böôùc vaøo thu – ñoâng
naêm 1950, aâm möu cuûa Phaùp
– Myõ ôû Ñoâng Döông nhö theá
naøo?
HS: döïa SGK traû lôøi
GV:dieãn giaûng, phaùt vaán,
phaân tích.
GV keát luaän
Phaùp – Myõ vôùi aâm möu laø
nhaèm ngaên chaën cuoäc caùch
maïng cuûaTrung Quoác, tieáp
ñeán ñeø beïp khaùng chieán
cuûa ta. Tröôùc tình theá ñoù, phía
ta caàn coù chuû tröông ñoái phoù
kòp thôøi.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 2
SGK.
GV dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, töôøng thuaät, tröïc
quan.
Hoûi:Taïi sao ta laïi môû chieán
dòch Bieân giôùi thu – ñoâng
1950?
HS traû lôøi
Hoûi:Döïa vaøo löôïc ñoà H.47, em
haõy trình baøy dieãn bieán
chieán dòch Bieân giôùi thu –
ñoâng 1950?
HS traû lôøi
GV keát luaän: Thaéng lôïi cuûa
chieán dòch Bieân giôùi thu –
ñoâng 1950 ñaõ môû ñaàu giai
ñoaïn quaân ta giaønh quyeàn
chuû ñoäng treân chieán tröôøng
Baéc Boä. Chöùng minh söï
tröôûng thaønh, lôùn maïnh cuûa
quaân ñoäi ta.
I. Chieán dòch Bieân Giôùi thu –
ñoâng naêm 1950:
1. Hoaøn caûnh lòch söû môùi:
- Sau chieán dòch Vieät Baéc
thu – ñoâng naêm 1947, phong
traøo CMTG coù nhieàu thay ñoåi
quan troïng coù lôïi (trong ñoù coù
caùch maïng cuûa ta)
- Myõ can thieäp saâu vaø “dính
líu tröïc tieáp” vaøo chieán tranh
ôû Ñoâng Döông.

2. 2. Quaân ta tieán coâng ñòch ôû
bieân giôùi ph phía Baéc:

- Ta chuû ñoäng tieán coâng
ñòch ôû bieân giôùi phía
baéc doïc ñöôøng soá 4( töø
Laïng Sôn – Cao Baèng).
- Dieãn bieán: “Vôùi löïc
löôïng aùp ñaûo…….ruùt
khoûi ñöôøng soá 4”.
- Keát quaû SGK
- Yù nghóa

II. Aâm möu ñaåy maïnh chieán
tranh xaâm löôïc Ñoâng Döông
cuûa thöïc daân Phaùp:
Sau thaát baïi trong chieán dòch
Bieân giôùi thu – ñoâng 1950 ,
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 114
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc II
SGK
GV trình baøy tình hình sau chieán
dòch Bieân Giôùi.
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán.
Hoûi: Sau thaát baïi trong chieán
dòch Bieân giôùi thu – ñoâng
1950, thöïc daân Phaùp vaø can
thieäp Myõ coù aâm möu gì môùi
ôû Ñoâng Döông?
Keát luaän: Söï caáu keát ñoù
nhaèm ñaåy maïnh hôn nöõa
chieán tranh xaâm löôïc Ñoâng
Döông.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc III
SGK
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, tranh aûnh.
Hoûi: Neâu nhöõng noäi dung cô
baûn cuûa Ñaïi Hoäi Ñaïi Bieåu
Toaøn Quoác laàn II cuûa Ñaûng?
Hs traû lôiø
Keát luaän: Ñaûng ra hoaït ñoäng
coâng khai vôùi cöông lónh chính
trò ñuùng ñaén, taêng cöôøng söï
laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vôùi CM,
taêng cöôøng moái quan heä
giöõa Ñaûng vôùi quaàn chuùng
nhaân daân.
Phaùp rôi vaøo theá bò ñoäng. Vì
vaäy, Phaùp phaûi döïa nhieàu
hôn vaøo Myõ. Ñaây laø cô hoäi
cho Myõ thöïc hieän aâm möu
môùi cuûa mình ôû Ñoâng Döông:
Myõ taêng cöôøng vieän trôï cho
Phaùp, laøm cho Phaùp leä thuoäc
vaøo mình, töøng böôùc thay
chaân Phaùp ôû Ñoâng Döông.
III. Ñaïi Hoäi Ñaïi Bieåu Toaøn
Quoác laàn II cuûa Ñaûng
(2/1951):
- Thaùng 2/1951, ÑCS Ñoâng
Döông hoïp Ñaïi Hoäi Ñaïi
Bieåu Toaøn Quoác laàn II
taïi Chieâm Hoaù, Tuyeân
Quang.
- Noäi dung:
SGK Baùo caùo trò
Baøn veà CMVN
- Ñaïi hoäi baàu ra BCH TW
vaø Boä chính trò cuûa
Ñaûng do Hoà Chí Minh laøm
Chuû Tòch vaø Tröôøng
Chinh laøm Toång Bí Thö.
* Ñaûng ra hoaït ñoäng coâng khai
vôùi cöông lónh chính trò ñuùng
ñaén, taêng cöôøng söï laõnh ñaïo
cuûa Ñaûng vôùi CM, taêng
cöôøng moái quan heä giöõa
Ñaûng vôùi quaàn chuùng nhaân
daân.
Tieát
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc V
SGK.
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán.
Hoûi: Neâu nhöõng thaønh töïu
ñaït ñöôïc trong phaùt trieån haäu
phöông veà moïi maët?
HS: döïa SGK traû lôøi
Hoûi:Neâu yù nghóa cuûa nhöõng
IV. Phaùt trieån haäu phöông veà
moïi maët:
- Chính trò:
4 3/3/1951 Ñaïi hoäi thoáng
nhaát 2 toå chöùc (Vieät Minh –
Hoäi Lieân Vieät) thaønh Lieân
Hieäp Quoác daân Vieät Nam.
4 11/3/1951 thaønh laäp lieân
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 115
chính saùch treân?
Hs traû lôøi
GV:dieãn giaûng, phaùt vaán,
phaân tích.
GV keát luaän
Vôùi nhöõng chính saùch treân
ñaõ laøm cho nhaân daân tích cöïc
saûn xuaát, haêng haùi goùp söùc
ngöôøi, söùc cuûa, naâng cao
trình ñoä, phuïc vuï khaùng
chieán. Boä ñoäi haêng haùi
chieán ñaáu.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc V
SGK.
GV dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, tröïc quan.
Hoûi:Neâu nhöõng thaéng lôïi veà
quaân söï cuûa ta tieáp sau
thaéng lôïi Bieân Giôùi thu –
ñoâng 1950?
HS traû lôøi
GV keát luaän: Sau ÑHÑB Toaøn
Quoác laàn II cuûa Ñaûng ñaõ
vaïch ra ñöôøng loái ñuùng ñaén,
ñöa CM ta ñi töø thaéng lôïi naøy
ñeán thaéng lôïi khaùc, bieát lôïi
duïng vaø phaùt huy theá maïnh
cuûa ta (ñòa theá, ñòa hình
minh nhaân daân Vieät – Mieân
– Laøo.
- Kinh teá :
1952 : Ñaûng vaän ñoäng taêng
gia saûn xuaát, chaán chænh
thueá khoùa, xay döïng neàn taøi
chính, ngaân haøng, thöông
nghieäp, giaûm toâ.
Ñaëc bieät chính saùch “Caûi
caùch ruoäng ñaát”
- Vaên hoùa giaùo duïc :
7/1950 tieáp tuïc thöïc hieän 3
phöông chaâm: phuïc vuï khaùng
chieán, phuïc vuï saûn xuaát,
phuïc vuï daân sinh.
1/5/1952: Ñaïi Hoäi Anh Huøng
vaø Chieán Só Thi Ñua laàn I
(choïn 7 anh huøng)
V. Giöõ vöõng quyeàn chuû ñoäng
ñaùnh ñòch treân chieán tröôøng:
- Ta lieân tieáp môû nhöõng chieán
dòch tieán coâng vaø phaûn
coâng vaøo nhöõng phoøng
tuyeán cuûa ñòch ôû 3 chieán
tröôøng, giöõ vöõng quyeàn chuû
ñoäng ñaùnh ñòch.
- Chieán dòch môû ôû trung du
vaø ñoàng baèng: laø nhöõng
chieán tröôøng coù lôïi cho ñòch,
khoâng coù lôïi cho ta.
- Chieán dòch môû ôû röøng nuùi:
laø chieán tröôøng coù lôïi cho ta,
khoâng coù lôïi cho ñòch neân
quaân ta ñaõ laäp neân nhöõng
chieán coâng
4 Chieán thaéng Hoaø Bình
4 Chieán thaéng Taây Baéc
ñoïc SGK
4 Chieán thaéng Thöôïng Laøo
Sô keát baøi hoïc: HS laäp baûng (teân chieán dòch,thôøi gian, ñòa ñieåm, yù
nghóa thaéng lôïi…….)
Cuûng coá: caùc noäi dung theo caâu hoûi cuoái baøi.
Daën doø:hoïc baøi, chuaån bò baøi 27 (traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc I, II,
III)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 116
Tuaàn 27
Tieát 35- 36
BAØI 27: CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN TOAØN QUOÁC CHOÁNG
THÖÏC DAÂN PHAÙP XAÂM LÖÔÏC KEÁT THUÙC(1953 –
1954). (2 TIEÁT)
II. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1 Kieán thöùc:
Cung caáp cho HS nhöõng hieåu bieát veà:
- Veà aâm möu môùi cuûa Phaùp – Myõ ôû Ñoâng Döông trong keá hoïch Na- Va
(5/1953) nhaèm giaønh thaéng lôïiquaân söï quyeát ñònh, “keát thuùc chieán
tranh trong danh döï”.
- Chuû tröông, keá hoaïch taùc chieán Ñoâng – Xuaân 53 – 54 cuûa ta nhaèm
phaù keá hoaïch Na _ Va baèng cuoäc tieán coâng chieán löôïc Ñoâng – Xuaân vaø
baèng chieán dòch Ñieän Bieân Phuû giaønh thaéng lôïi quaân söï quyeát ñònh.
- Giaûi phaùp keát thuùc chieán tranh baèng hieäp ñònh Giô –ne – vô (7/1954)
- YÙ nghóa lòch söû, nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán
choáng Phaùp cuûa nhaân daân ta.
2 Tö töôûng:
Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn caùch maïng, tình ñoaøn keát
daân toäc, ñoaøn keát Ñoâng Döông, ñoaøn keát quoác teá, nieàm tin vaøo söï
laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, nieàm töï haøo daân toäc.
3 Kó naêng:
Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh, ñaùnh giaù aâm möu thuû
ñoaïn cuûa P – M, chuû tröông keá hoaïch chieán ñaáu cuûa ta, kó naêng söû
duïng baûn ñoà cuoäc tieán coâng chieán löôïc 53 – 54 vaø chieán dòch Ñieän
Bieân Phuû.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Söû duïng tranh aûnh, löôïc ñoà trong SGK khi giaûng baøi treân lôùp., baûn ñoà “
Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû”. Ñoïc theâm taøi lieäu tham khaûo trong SGV. Toå
chöùc cho HS söu taàm tranh aûnh.
III. TROÏNG TAÂM:
Muïc II(2), III, IV
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
1. Oån ñònh lôùp:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong phaùt trieån haäu
phöông töø sau ÑHÑB toaøn quoác laàn II cuûa Ñaûng?
- Em haõy neâu nhöõng thaéng lôïi cuûa ta veà quaân söï tieáp sau thaéng
lôïi Bieân Giôùi thu – ñoâng 1950?
3. Baøi môùi:
Cuoäc khaùng chieán toaøn quoác choáng thöïc daân P cuûa nhaân daân ta töø
cuoäc tieán coâng chieán löôïc Ñoâng – Xuaân ñaõ chuyeån sang giai ñoaïn
keát thuùc. Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû ñaõ quyeát ñònh vieäc keát thuùc
chieán tranh. Hieäp ñònh Giô – ne – vô laø moác ñaùnh daáu keát thuùc cuoäc
khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp cuûa nhaân daân ta.

Hoaït doäng daïy vaø hoïc Baøi ghi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 117
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc I
SGK.
Hoûi: Em haõy cho bieát aâm möu
cuûa Phaùp – Myõ trong vieäc
thöïc hieän keá hoaïch Na – Va?
HS: döïa SGK traû lôøi
GV:dieãn giaûng, phaùt vaán,
phaân tích.
GV keát luaän
Qua keá hoaïch naøy ta thaáy roõ
hôntính chaát xaâm löôïc cuûa
chuùng ngaøy caøng boäc loä roõ.
Nhöng chuùng khoâng theå thöïc
hieän ñöôïc aâm möu naøy tröôùc
tinh thaàn chieán ñaáu anh duõng
cuûa quaân vaø daân ta.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 1
SGK.
GV dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán.
Hoûi: Cuoäc tieán coâng chieán
löôïc Ñoâng – Xuaân böôùc ñaàu
laøm phaù saûn keá hoaïch Na- Va
cuûa Phaùp – Myõ nhö theá naøo?
HS traû lôøi
GV keát luaän: Qua caùc cuoäc
tieán coâng chieán löôïc 53– 54
laøm phaù saûn keá hoaïch Na –
Va, giam chaân chuùng ôû Ñieän
Bieân Phuû, Xeâ – Noâ, Luoâng –
Pha – Bang, PlayCu.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc 2
SGK
GV giôùi thieäu vò trí Ñieän Bieân
Phuû treân baûn ñoà.
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, töôøng thuaät, tröïc
quan.
Hoûi: Phaùp – Myõ ñaõ laøm gì
I. Keá hoaïch Na – Va cuûa Phaùp –
Myõ:

- Ngaøy 7/5/1953, töôùng Na
_ Va vaïch ra keá hoaïch
nhaèm ñaït giaûi phaùp
chính trò, xoay chuyeån cuïc
dieän chieán tranh Ñoâng
Döông, quyeát giaønh laïi
theá chuû ñoäng ñaõ bò
maát.
- Caùc böôùc thöïc hieän keá
hoaïch Na – Va: SGK/119.
II. Cuoäc tieán coâng chieán löôïc
Ñoâng - Xuaân :
1. Cuoäc tieán coâng chieán löôïc
Ñoâng - Xuaân

- 9/1953, Hoäi nghò Boä
Chính Trò TW Ñaûng hoïp
ñeà ra keá hoaïch taùc
chieán Ñoâng – Xuaân (53-
54).
- 12/1953: boâ ñoäi ta ôû Taây
Baéc bao vaây, uy hieáp
ñòch ôû Ñieän Bieân Phuû,
giaûi phoùng Lai Chaâu.
- Ñaàu 12/1953: Vieät – Laøo
taán coâng ñòch ôû Trung
Laøo, giaûi phoùng toaøn
tænh Tha Kheït.
- Ñaàu 2/1954, ta tieán coâng
ñòch ôû Taây Nguyeân, giaûi
phoùng toaøn tænh Kom
Tum, bao vaây ñòch ôû
PlaâyCu.
* Qua caùc cuoäc tieán coâng
chieán löôïc
53 – 54 laøm phaù saûn keá
hoaïch Na – Va, giam chaân
chuùng ôû Ñieän Bieân Phuû,
Xeâ – Noâ, Luoâng – Pha – Bang,
PlayCu.
2. Chieán dòch lòch söû Ñieän
Bieân Phuû (1954):
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 118
ñeå xaây döïng Ñieän Bieân Phuû
thaønh taäp ñoaøn cöù ñieåm
maïnh nhaát ôû Ñoâng Döông?
Keát luaän: Söï caáu keát ñoù
nhaèm ñaåy maïnh hôn nöõa
chieán tranh xaâm löôïc Ñoâng
Döông.
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc III
SGK
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, tranh aûnh.
Hoûi: Döïa vaøo löôïc ñoà H.54,
trình baøy dieãn bieán chieán
dòch lòch söû Ñieän Bieân Phuû?
Hs traû lôiø
Keát luaän: Chieán dòch Ñieän
Bieân Phuû, ñænh cao cuûa cuoäc
tieán coâng chieán löôïc Ñoâng –
Xuaân (53-54) ñaõ thaéng lôïi.
Ñoù laø thaéng lôïi lôùn nhaát,
oanh lieät nhaát. Tieâu bieåu cho
tinh thaàn chieán ñaáu anh
huøng, baát khuaát cuûa daân
toäc ta.
- Phaùp xaây döïng Ñieän
Bieân Phuû thaønh taäp
ñoaøn cöù ñieåm maïnh
nhaát ôû Ñoâng Döông: vôùi
löïc löôïng cao nhaát 16.200
teân, 49 cöù ñieåm, chia
thaønh 3 phaân khu:
4 Trung taâm
4 Phaân khu Baéc
4 Phaân khu Nam
Ñaây laø phaùo ñaøi “ baát
khaû xaâm phaïm”
- Ñaàu thaùng 12/1953, Boä
Chính Trò TW Ñaûng quyeát
ñònh môû chieán dòch ôû
Ñieän Bieân Phuû.
- Muïc tieâu laø tieâu dieät
löïc löôïng ñòch, giaûi
phoùng Taây Baéc, taïo
ñieàu kieän giaûi phoùng
Baéc Laøo.
- Dieán bieán: coù 3 ñôït

Ñôït 1
Ñôït 2 SGK
Ñôït 3
- Keát quaû: ta toaøn thaéng
- Yù nghóa:Chieán dòch Ñieän
Bieân Phuû, ñænh cao cuûa
cuoäc tieán coâng chieán
löôïc Ñoâng – Xuaân (53-54)
ñaõ thaéng lôïi. Ñoù laø
thaéng lôïi lôùn nhaát, oanh
lieät nhaát. Tieâu bieåu cho
tinh thaàn chieán ñaáu anh
huøng, baát khuaát cuûa
daân toäc ta.
Tieát
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc III
SGK.
GV: dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán.
Hoûi: Neâu nhöõng noäi dung cô
baûn cuûa hieäp ñònh Giô-Ne-Vô ?
HS: döïa SGK traû lôøi
Hoûi:Neâu yù nghóa lòch söû cuûa
hieäp ñònh Giô-Ne-Vô?
Hs traû lôøi
III. Hieäp ñònh Giô-ne-vô veà
chaám döùt chieán tranh ôû
Ñoâng Döông:
- 8/5/1954 hoäi nghò Giô-Ne-
Vô chính thöùc khai maïc.
- Thaønh phaàn tham döï
goàm caùc nöôùc: Anh,
Phaùp, Myõ, Lieân-Xoâ,
CHND Trung Hoa, Vieät Nam-
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 119
GV:dieãn giaûng, phaùt vaán,
phaân tích.
GV keát luaän
Vôùi hieäp ñònh Giô-Ne-Vô 1954
veà Ñoâng Döông, buoäc phaûi
ruùt heát quaân ñoäi veà nöôùc,
mieàn Baéc nöôùc ta hoaøn toaøn
giaûi phoùng, chuyeån sang giai
ñoaïn CM XHCN
GV: cho HS ñoïc noäi dung muïc IV
SGK.
GV dieãn giaûng, phaân tích,
phaùt vaán, tröïc quan.
Hoûi:Em haõy trình baøy yù nghóa
lòch söû cuûa cuoäc khaùng
chieán choáng Phaùp (1945
-1954)?
HS traû lôøi
Hoûi:Em haõy trình baøy nguyeân
nhaân thaéng lôïi cuûa cuoäc
khaùng chieán choáng Phaùp
(1945 -1954)?
HS traû lôøi
GV keát luaän:
Laøo-Campuchia cuøng caùc
nöôùc coù lieân quan Ñoâng
Döông.
- Ngaøy 21/7/1954, hieäp ñònh
Giô-Ne-Vô
ñöôïc kyù keát.
- Noäi dung: SGK/126
- Yùnghóa:
· Chaám döùt cuoäc chieán tranh
xaâm löôïc cuûa Phaùp vaø can
thieäp cuûa Myõ.
· Vaên baûn phaùp lyù quoác teá
coâng nhaän quyeàn daân toäc
cô baûn cuûa nhaân daân caùc
nöôùc Ñoâng Döông.
IV. YÙ nghóa lòch söû, nguyeân
nhaân thaéng lôïi cuûa cuoäc
khaùng chieán choáng Phaùp
(1945 -1954):
Yù nghóa lòch söû:
- YÙ nghóa lòch söû daân toäc:
Thaéng lôïi naøy chaám döùt
cuoäc chieán tranh xaâm löôïc,
mieàn Baéc giaûi phoùng chuyeån
sang giai ñoaïn CM XHCN, laø cô
sôû giaûi phoùng mieàn Nam.
- Yù nghóa quoác teá:
Laøm tan raõ heä thoáng thuoäc
ñòa treân theá giôùi, coå vuõ
maïnh meõ phong traøo GPDT
treân theá giôùi.
Nguyeân nhaân thaéng lôïi:
- Nguyeân nhaân chuû quan:
Söï laõnh ñaïo taøi tình, saùng
suoát cuûa Ñaûng, ñöùng ñaàu
chuû tòch Hoà Chí Minh.
- Nguyeân nhaân khaùch
quan
Söï lieân minh chieán ñaáu vôùi 2
nöôùc anh em Laøo- Campuchia.
Ñaëc bieät laø söï uûng hoä giuùp
ñôõ Trong Quoác, Lieân Xoâ vaø
caùc nöôùc daân chuû khaùc.
Sô keát baøi hoïc: GV toùm taét caùc yù chính cuûa baøi hoïc, sau ñoù cho HS
nhaéc laïi theo gôïi yù cuûa GV.
Cuûng coá: caùc noäi dung theo caâu hoûi cuoái baøi.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 120
Daën doø:hoïc baøi, chuaån bò oân baøi 25, 26,27 chuaån bò kieåm tra 1
tieát ( tieát 37 – tuaàn 28) ( taäp traû lôøi caùc caâu hoûi SGK)
Chöông VIVIEÄT NAM TÖØ NAÊM 1954 ÑEÁN
NAÊM 1975
Tuaàn 28 (Tieát 38 )
Tuaàn 29( Tieát 39 – 40)
Baøi 28 XAÂY DÖÏNG CHUÛ NGHÓA XAÕ
HOÄI ÔÛ MIEÀN BAÉC,
ÑAÁU TRANH CHOÁNG ÑEÁ QUOÁC

VAØ CHÍNH QUYEÀN SAØI GOØN ÔÛ
MIEÀN NAM
(1954 – 1965)
A. Muïc tieâu baøi hoïc
1.Kieán thöùc
- Tình hình nöôùc ta sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô 1954 veà Ñoâng Döông,
nguyeân nhaân cuûa vieäc ñaát nöôc ta bò chia caét laøm hai mieàn vôùi hai
cheá ñoä chính trò – xaõ hoäi khaùc nhau.
- Nhieäm vuï cuûa caùch maïng mieàn Baéc vaø mieàn Nam trong giai
ñoaïn töø naêm 1954 ñeán naêm 1965: mieàn Baéc tieáp tuïc thöïc hieän
nhöõng nhieäm vuï coøn laïi cuûa CMDTDCND, vöøa baét ñaàu thöïc hieän
nhöõng nhieäm vuï cuûa cuoäc CMXHCN, mieàn Nam thöïc hieän nhöõng
nhieäm vuï cuûa CMDTDCND, tieán haønh ñaáu tranh choáng ñeá quoác Mó
xaâm löôïc vaø chính quyeàn Saøi Goøn.
- Trong vieäc thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï ñoù, nhaân daân ta ôû hai
mieàn ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn, coù nhieàu öu ñieåm, nhöng
cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên, yeáu keùm, caû sai laàm, khuyeát ñieåm,
nhaát laø trong lónh vöïc quaûn lí kinh teá – xaõ hoäi ôû mieàn Baéc.
2. Tö töôûng
- Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc gaén vôùi chuû nghóa xaõ hoäi,
tình caûm ruoät thòt
Baéc – Nam.
- Nieàm tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, vaøo tieàn ñoà cuûa caùch
maïng.
3. Kó naêng
Reøn luyeän cho HS kó naêng phaân tích, nhaän ñònh, ñaùnh giaù tình
hình ñaát nöôùc, nhieäm vuï caùch maïng hai mieàn, aâm möu thuû ñoaïn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 121
cuûa ñeá quoác Mó vaø chính quyeàn Saøi Goøn ôû mieàn Nam; kó naêng
söû duïng baûn ñoà chieán söï.
B.Thieát bò daïy hoïc
-Tranh aûnh, sô ñoà, löôïc ñoà trong SGK.
- Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam.
-Baûn ñoà treo töôøng “Phong traøo Ñoàng Khôûi” (1959 – 1960).
C.Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc
1. Oån ñònh, toå chöùc
2. Kieåm tra baøi cuõ:
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù baøi kieåm tra vieát 1 tieát.
3. Daïy vaø hoïc baøi môùi
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Töø thaùng 7 – 1954 ñeán giöõa naêm 1965, hai mieàn Baéc – Nam thöïc
hieän nhöõng nhieäm vuï caùch maïng khaùc nhau, nhaèm tieán tôùi thoáng
nhaát nöôùc nhaø. Mieàn Baéc, thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï cuûa caùch
maïng trong thôøi kì quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi. Mieàn Nam, thöïc
hieän nhöõng nhieäm vuï cuûa CMDTDCND, tieán haønh ñaáu tranh choáng
ñeá quoác Mó xaâm löôïc vaø chính quyeàn Saøi Goøn, choáng chieán löôïc
“Chieán tranh ñaëc bieät”.
* Daïy vaø hoïc baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Noäi dung kieán thöùc
Hoaït ñoäng 1: Tình hình nöôùc ta sau Hieäp
ñònh Giô-ne-vô 1954 veà Ñoâng Döông.
GV trình baøy tình hình nöôùc ta treân baûn
ñoà haønh chính Vieät Nam töø vó tuyeán 17
ra Baéc laø mieàn Baéc.
GV?: Tình hình mieàn Baéc nhö theá naøo?
GV cho HS xem moät soá tranh aûnh söu
taàm, mieâu taû quang caûnh ñoàng baøo
Haø Noäi ñoùn boä ñoäi vaøo tieáp quaûn
thuû ñoâ.hình 57 tr. 128 SGK.
Töø vó tuyeán 17 vaøo Nam laø mieàn Nam.
Tình hình nhö theá naøo?
HS thaûo luaän nhoùm:
Nguyeân nhaân naøo laøm cho tình hình
nöôùc ta sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô (1954) bò
chia caét hai mieàn döôùi hai cheá ñoä chính
trò – xaõ hoäi khaùc nhau.
Hoaït ñoäng 2: Sau khi hoaøn thaønh caûi
caùch ruoäng ñaát, khoâi phuïc kinh teá, caûi
taïo quan heä saûn xuaát (1954 – 1960),
mieàn Baéc coù nhöõng thay ñoåi gì?
GV trình baøy tình hình mieàn Baéc sau giaûi
phoùng vaø cuoäc vaän ñoäng caûi caùch
ruoäng ñaát laø nhieäm vuï trung taâm
I. Tình hình nöôùc ta sau
Hieäp ñònh Giô-ne-vô 1954
veà Ñoâng Döông

Ñaát nöôùc taïm thôøi bò
chia caét laøm 2 mieàn:
- Mieàn Baéc: thöïc hieän
nhöõng nhieäm vuï caùch
maïng trong thôøi kì quaù ñoä
leân CNXH.
- Mieàn Nam: tieáp tuïc cuoäc
CMDTDCND, ñaáu tranh
choáng ñeá quoác Mó xaâm
löôïc vaø chính quyeàn Saøi
Goøn.
II. Mieàn Baéc hoaøn thaønh
caûi caùch ruoäng ñaát, khoâi
phuïc kinh teá, caûi taïo quan
heä saûn xuaát (1954 – 1960
1. Hoaøn thaønh caûi caùch
ruoäng ñaát (1953 – 1956).
Qua 5 ñôït caûi caùch
ruoäng ñaát, coù khoaûng 81
vaïn heùcta ruoäng ñaát, 10
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 122
nhaèm ñaùnh ñoå cheá ñoä boùc loät cuûa
giai caáp ñòa chuû phong kieán.
HS ñoïc SGK muïc 1 phaàn II tr. 129.
- Trình baøy quaù trình thöïc hieän caûi caùch
ruoäng ñaát.
- Keát quaû vaø yù nghóa cuûa vieäc hoaøn
thaønh CCRÑ.
- Neâu moät soá sai laàm trong quaù trình
thöïc hieän.
GV trình baøy theâm: Vieäc phaùt hieän sai
laàm tuy chaäm, nhöng khi ñaõ phaùt hieän,
Ñaûng vaø Nhaø nöôùc kieân quyeát söûa
chöõa. Söûa sai ñöôïc tieán haønh trong naêm
1957, nhôø ñoù maø haäu quaû cuûa sai laàm
ñöôïc haïn cheá = Lieân heä thöïc teá.
GV trình baøy nhöõng bieän phaùp khoâi
phuïc kinh teá haøn gaén veát thöông chieán
tranh
- Noâng nghieäp: khai khaån ñaát hoang,
taêng theâm traâu boø, saém theâm noâng
cuï.
- Coâng nghieäp: ñeán cuoái naêm 1957,
mieàn Baéc coù 97 nhaø maùy, xí nghieäp do
Nhaø nöôùc quaûn lí.
- Thuû coâng nghieäp: baûo ñaûm nhu caàu
toái thieåu cho ñôøi soáng, giaûi quyeát vieäc
laøm cho ngöôøi lao ñoäng.
- Thöông nghieäp: mieàn Baéc ñaët quan heä
buoân baùn vôùi 27 nöôùc (cuoái 1957).
- Giao thoâng vaän taûi: xaây döïng laïi vaø
môû roäng theâm nhieàu beán caûng nhö
Haûi Phoøng, Hoøn Gai, Caåm Phaû, Beán
Thuûy.
GV?: Mieàn Baéc ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng
thaønh töïu gì trong vieäc thöïc hieän nhieäm
vuï khoâi phuïc kinh teá vaø haøn gaén veát
thöông chieán tranh (1954 – 1957).
HS thaûo luaän nhoùm:
Theo em, mieàn Baéc ñaõ ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh töïu to lôùn trong coâng cuoäc
khoâi phuïc kinh teá laø nhôø ñaâu?
- Söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc.
- Tinh thaàn lao ñoäng haêng say cuûa nhaân
daân.
- Keát quaû roõ raøng.
- Ñôøi soáng ñöôïc caûi thieän töøng böôùc.
GV?: YÙù nghóa cuûa nhöõng thaønh töïu ñoù
nhö theá naøo?
vaïn traâu boø, 1,8 trieäu
noâng cuï ñöôïc chia cho
noâng daân. Khaåu hieäu
“Ngöôøi caøy coù ruoäng” ñaõ
trôû thaønh hieän thöïc.
* YÙ nghóa: Boä maët noâng
thoân mieàn Baéc thay ñoåi
haún, giai caáp ñòa chuû
phong kieán khoâng coøn, giai
caáp noâng daân trôû thaønh
ngöôøi chuû veà kinh teá,
chính trò ôû noâng thoân,
khoái lieân minh coâng noâng
ñöôïc cuûng coá.
2. Khoâi phuïc kinh teá, haøn
gaén veát thöông chieán tranh
(1954 – 1957)
- Noâng nghieäp: saûn löôïng
taêng, naïn ñoùi ñöôïc giaûi
quyeát veà cô baûn.
- Coâng nghieäp: khoâi phuïc
vaø môû roäng haàu heát
caùc cô sôû coâng nghieäp
quan troïng, xaây döïng theâm
nhieàu nhaø maùy môùi.
- Thuû coâng nghieäp: nhieàu
maët haøng tieâu duøng ñöôïc
saûn xuaát theâm, soá thôï
thuû coâng taêng.
- Thöông nghieäp: giao löu
haøng hoaù ngaøy caøng
phaùt trieån. Hoaït ñoäng
ngoaïi thöông taäp trung vaøo
tay Nhaø nöôùc.
- Giao thoâng vaän taûi: gaàn
700km ñöôøng saét ñöôïc
khoâi phuïc, ñöôøng haøng
khoâng daân duïng ñöôïc khai
thoâng.
* YÙ nghóa: Neàn kinh teá
ñöôïc phuïc hoài vaø phaùt
trieån, giaûi quyeát ñöôïc
nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi,
naâng cao ñôøi soáng cuûa
nhaân daân.
3. Caûi taïo quan heä saûn
xuaát, böôùc ñaàu phaùt
trieån kinh teá – vaên hoaù
(1958 – 1960)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 123
GV giaûi thích cho HS hieåu roõ khaùi nieäm
“Caûi taïo quan heä saûn xuaát” nhö theá
naøo. (SGV tr. 158).
GV lieân heä thöïc teá: Trong coâng cuoäc
ñoåi môùi hieän nay, quan nieäm caûi taïo
khoâng nhaèm xoaù boû, maø söû duïng coù
hieäu quaû caùc thaønh phaàn kinh teá
khoâng phaân bieät hình thöùc sôû höõu veà
tö lieäu saûn xuaát, coù taùc duïng thuùc
ñaåy saûn xuaát phaùt trieån. Heát söùc
khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá,
caùc cô sôû saûn xuaát, moïi ngöôøi lao
ñoäng saûn xuaát nhieàu haøng hoaù, nhieàu
cuûa caûi cho xaõ hoäi.
HS töï ñoïc SGK tr. 131 neâu:
Nhieäm vuï, muïc tieâu, keát quaû, taùc
duïng cuûa coâng cuoäc caûi taïo quan heä
saûn xuaát.
HS thaûo luaän nhoùm:
Neâu nhöõng haïn cheá vaø nguyeân
nhaân cuûa nhöõng haïn cheá ñoù trong vieäc
thöïc hieän nhieäm vuï treân.
Veà kinh teá, thôøi kì naøy böôùc ñaàu
phaùt trieån, ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh
töïu ñaùng keå, chuû yeáu laø trong thaønh
phaàn kinh teá quoác doanh vaø hôïp taùc
xaõ, coøn caùc thaønh phaàn kinh teá caù
theå vaø tö nhaân, ta chuû tröông haïn cheá.
Hoaït ñoäng 3: Phong traøo ñaáu tranh
choáng cheá ñoä Mó – Dieäm cuûa nhaân
daân mieàn Nam trong nhöõng naêm ñaàu
sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô (1954 -1960).
GV trình baøy tình hình caùch maïng ôû
mieàn Nam sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô:
- Chuyeån cuoäc ñaáu tranh vuõ trang choáng
Phaùp sang ñaáu tranh chính trò choáng Mó –
Dieäm.
- Ñoøi thi haønh Hieäp ñònh Giô-ne-vô 1954,
ñoøi hieäp thöông toång tuyeån cöû thoáng
nhaát Vieät Nam.
- Choáng troø heà “tröng caàu daân yù”,
“baàu cöû quoác hoäi” rieâng reõ..
- Nhaèm baûo veä hoaø bình, gìn giöõ vaø
phaùt trieån löïc löôïng caùch maïng.
HS ñoïc SGK töø “Môû ñaàu .. coâng khai” tr.
132.
GV?: Phong traøo ñaáu tranh tieâu bieåu cuûa
nhaân daân mieàn Nam trong nhöõng naêm
ñaàu sau Hieäp ñònh Giô-ne-vô 1954 choáng
cheá ñoä Mó – Dieäm?
- Kinh teá: troïng taâm laø
phaùt trieån thaønh phaàn
kinh teá quoác doanh, xaây
döïng theâm nhieàu nhaø
maùy, xí nghieäp, noâng
tröôøng.
- Vaên hoaù, giaùo duïc, y teá:
phaùt trieån. Caên baûn xoaù
xong naïn muø chöõ ôû mieàn
xuoâi, soá hoïc sinh taêng.
*YÙ nghóa: Saûn xuaát phaùt
trieån, ñôøi soáng nhaân daân
ñöôïc naâng leân, giai caáp
boùc loät khoâng coøn nöõa,
giai caáp tö saûn trôû thaønh
ngöôøi lao ñoäng, giai caáp
coâng nhaân trôû thaønh
ngöôøi chuû veà kinh teá,
chính trò ôû nhaø maùy, xí
nghieäp, haàm moû.
III. Mieàn Nam ñaáu tranh
choáng cheá ñoä Mó – Dieäm,
giöõ gìn vaø phaùt trieån löïc
löôïng caùch maïng, tieán tôùi
“Ñoàng Khôûi” (1954 – 1960)
1. Ñaáu tranh choáng cheá
ñoä Mó – Dieäm, giöõ gìn vaø
phaùt trieån löïc löôïng caùch
maïng (1954 – 1959)
- 8 – 1954, “Phong traøo hoaø
bình” ôû Saøi Goøn – Chôï
Lôùn cuûa trí thöùc vaø caùc
taàng lôùp nhaân daân ñoøi
hieäp thöông toång tuyeån
cöû.
-11 – 1954, phong traøo tieáp
tuïc daâng cao, lan roäng tôùi
caùc thaønh phoá lôùn vaø
caùc vuøng noâng thoân.
- 1958 – 1959, phong traøo
ñaáu tranh coøn nhaèm
choáng khuûng boá, ñaøn
aùp, choáng chieán dòch “toá
coäng, dieät coäng”, ñoøi caùc
quyeàn töï do, daân chuû, gìn
giöõ vaø phaùt trieån löïc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 124
GV?: Muïc tieâu, hình thöùc ñaáu tranh cuûa
phong traøo?
Töø naêm 1958 – 1959, phong traøo ñaáu
tranh coù nhöõng thay ñoåi veà muïc tieâu
vaø hình thöùc, chuyeån daàn leân thaønh
cao traøo caùch maïng töø “Ñoàng khôûi” .
HS ñoïc SGK “Trong nhöõng naêm … LLVT
nhaân daân” tr. 133.
GV?: Phong traøo “Ñoàng khôûi” (1959 –
1960) noå ra trong hoaøn caûnh lòch söû
naøo? (Söï khuûng boá taøn baïo cuûa Mó –
Dieäm; maâu thuaãn giöõa nhaân daân MN
vôùi cheá ñoä Mó – Dieäm; nghò quyeát cuûa
Hoäi nghò TÖ Ñaûng laàn thöù 15).
GV?: Chuû tröông cuûa Ñaûng veà moät
cuoäc khôûi nghóa ôû mieàn Nam? (khôûi
nghóa giaønh chính quyeàn veà tay nhaân
daân baèng löïc löôïng chính trò cuûa quaàn
chuùng laø chuû yeáu, keát hôïp vôùi löïc
löôïng vuõ trang nhaân daân).
GV trình baøy dieãn bieán, keát quaû phong
traøo “Ñoàng khôûi” treân löôïc ñoà vaø xem
tranh aûnh söu taàm (hoaëc H 61. SGK tr.
135).
GV cho HS phaùt bieåu nhöõng hieåu bieát
cuûa caùc em veà khaùi nieäm “Ñoàng
khôûi”, phong traøo “Ñoàng khôûi”.
HS thaûo luaän nhoùm:
Caùc em haõy neâu muïc ñích, hình thöùc vaø
phöông phaùp ñaáu tranh cuûa nhaân daân
mieàn Nam trong töøng thôøi gian (1954 –
1956; 1957 – 1959; 1960 trôû ñi).
“Ñoàng khôûi” ñaõ giaùng ñoøn naëng
neà vaøo chính saùch thöïc daân môùi cuûa
Mó ôû mieàn Nam, gaây taùc ñoäng maïnh,
laøm lung lay taän goác chính quyeàn Ngoâ
Ñình Dieäm.
Hoaït ñoäng 4: Nhöõng thaønh töïu cuûa
mieàn Baéc trong vieäc thöïc hieän keá
hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm (1961 – 1965).
HS ñoïc SGK muïc 1 phaàn IV.
GV?: Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn
thöù III cuûa Ñaûng (9 – 1960) hoïp trong
hoaøn caûnh lòch söû naøo?
GV trình baøy theâm:
- Mieàn Baéc: ñaõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi
trong caûi caùch ruoäng ñaát, khoâi phuïc
kinh teá, caûi taïo quan heä saûn xuaát.
- Mieàn Nam: giaønh thaéng lôïi trong phong
traøo “Ñoàng khôûi”.
löôïng caùch maïng.
2. Phong traøo “Ñoàng khôûi”
(1959 – 1960)
* Dieãn bieán: Phong traøo
noåi daäy leû teû ôû Baéc Aùi
– Ninh Thuaän (2 – 1959), Traø
Boàng – Quaûng Ngaõi (8 –
1959), ñaõ lan roäng ra khaép
mieàn Nam thaønh cao traøo
caùch maïng vôùi cuoäc
“Ñoàng khôûi”, tieâu bieåu ôû
Beán Tre. Ngaøy 17-1-1960,
döôùi söï laõnh ñaïo cuûa
Ñaûng, nhaân daân huyeän
Moû Caøy, ñoàng loaït noåi
daäy.
* Keát quaû: Ta ñaõ phaù vôõ
töøng maûng lôùn boä maùy
cai trò cuûa ñòch ôû thoân
xaõ. Uûy ban Nhaân daân töï
quaûn ñöôïc thaønh laäp, löïc
löôïng vuõ trang nhaân daân
ra ñôøi vaø phaùt trieån.
Trong khí theá ñoù,
MTDTGPMNVN thaønh laâp (20
– 12 – 1960).
* YÙ nghóa: “Ñoàng khôûi”
thaéng lôïi, ñaùnh daáu böôùc
phaùt trieån nhaûy voït cuûa
caùch maïng mieàn Nam.
IV. Mieàn Baéc xaây döïng
böôùc ñaàu cô sôû vaät chaát
– kó thuaät cuûa chuû nghóa
xaõ hoäi (1961 – 1965)
1. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn
quoác laàn thöù III cuûa
Ñaûng (9-1960)
* Hoaøn caûnh: ñaát nöôùc bò
chia caét laøm 2 mieàn, döôùi
2 cheá ñoä chính trò - xaõ
hoäi khaùc nhau.
* Noäi dung:
- Ñaïi hoäi xaùc ñònh nhieäm
vuï CM cuûa moãi mieàn.
- Nhieäm vuï chung vaø moái
quan heä caùch maïng 2
mieàn.
- Ñeà ra ñöôøng loái CMXHCN
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 125
Böôùc sang giai ñoaïn môùi, caùch maïng hai
mieàn cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên, coù
yeâu caàu taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa
Ñaûng. ÑHÑB toaøn quoác laàn III cuûa Ñaûng
nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ñoù cuûa caùch
maïng: ñoù laø “Ñaïi hoäi xaây döïng CNXH ôû
mieàn Baéc vaø ñaáu tranh hoøa bình thoáng
nhaát nöôùc nhaø”.
GV?: Noäi dung vaø yù nghóa cuûa ñaïi hoäi.
(xem H.62).
GV trình baøy nhöõng nhieäm vuï, muïc tieâu
cuûa keá hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm (1961 –
1965)
- Phaùt trieån coâng nghieäp vaø noâng
nghieäp.
- Ñaåy maïnh caûi taïo XHCN.
- Cuûng coá vaø taêng cöôøng thaønh phaàn
kinh teá quoác doanh.
- Caûi thieän moät böôùc ñôøi soáng vaät
chaát vaø vaên hoaù cuûa nhaân daân lao
ñoäng.
- Cuûng coá quoác phoøng, taêng cöôøng
traät töï an toaøn xaõ hoäi.
HS ñoïc SGK muïc 2 phaàn IV.
GV?: Neâu nhöõng thaønh töïu cuûa mieàn
Baéc trong vieäc thöïc hieän keá hoaïch Nhaø
nöôùc 5 naêm (1961 – 1965).
HS thaûo luaän nhoùm:
Boä maët mieàn Baéc nöôùc ta thay ñoåi
nhö theá naøo sau keá hoaïch Nhaø nöôùc 5
naêm (1961 – 1965)?
= Nhôø keát quaû ñoù, mieàn Baéc ñöôïc
cuûng coá vaø lôùn maïnh, coù khaû naêng
töï baûo veä vaø thöïc hieän ñaày ñuû nghóa
vuï haäu phöông.
Beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc,
mieàn Baéc gaëp khoâng ít khoù khaên do sai
laàm veà chuû tröông (SGV).
Hoaït ñoäng 5: Nhöõng thaéng lôïi cuûa quaân
daân ta ôû mieàn Nam trong chieán ñaáu
choáng chieán löôïc “Chieán tranh ñaëc bieät”
cuûa Mó (1961 – 1965)
GV trình baøy hoaøn caûnh thöïc hieän chieán
löôïc “Chieán tranh ñaëc bieät” cuûa Mó ôû
mieàn Nam (SGV)
= Mó ñeà ra chieán löôïc toaøn caàu “Phaûn
öùng linh hoaït”. Chieán löôïc naøy ñöôïc thöïc
hieän thí ñieåm ôû mieàn Nam döôùi hình
thöùc chieán löôïc “CTÑB”.
ôû mieàn Baéc vaø cuï theå
hoaù trong vieäc thöïc hieän
keá hoaïch Nhaø nöôùc 5
naêm (1961 – 1965).
- Ñaïi hoäi baàu BCHTÖ vaø
Boä Chính trò cuûa Ñaûng.
2. Mieàn Baéc thöïc hieän keá
hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm
(1961 – 1965)
- Coâng nghieäp: phaùt trieån.
CN quoác doanh giöõ vai troø
chuû ñaïo.
- Noâng nghieäp: nhieàu hôïp
taùc xaõ ñaït naêng suaát cao.
- Thöông nghieäp quoác
doanh: chieám lónh thò
tröôøng.
- Giao thoâng vaän taûi: phuïc
vuï ñaéc löïc cho yeâu caàu
giao löu kinh teá, cuûng coá
quoác phoøng.
- Caùc ngaønh vaên hoaù,
giaùo duïc, y teá: phaùt trieån
vaø tieán boä ñaùng keå.
- 1961 – 1965: mieàn Baéc chi
vieän cho mieàn Nam moät
khoái löôïng lôùn vuõ khí, ñaïn
döôïc, thuoác men .. Ngaøy
caøng coù nhieàu ñôn vò vuõ
trang, nhieàu caùn boä quaân
söï, chính trò, vaên hoaù,
giaùo duïc, yù teá ñöôïc huaán
luyeän ñöa vaøo chieán
tröôøng tham gia chieán ñaáu,
phuïc vuï chieán ñaáu, xaây
döïng vuøng giaûi phoùng.
V. Mieàn Nam chieán ñaáu
choáng chieán löôïc “Chieán
tranh ñaëc bieät” cuûa Mó
(1961 – 1965)
1. Chieán löôïc “Chieán tranh
ñaëc bieät” cuûa Mó ôû mieàn
Nam:
- Laø chieán löôïc chieán tranh
xaâm löôïc thöïc daân môùi
cuûa Mó.
- Tieán haønh baèng quaân
ñoäi tay sai, do “coá vaán” Mó
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 126
HS ñoïc SGK tr. 139.
GV?: Aâm möu cuûa Mó trong chieán löôïc
“CTÑB” laø gì? (Duøng ngöôøi Vieät ñaùnh
ngöôøi Vieät).
GV?: Vôùi aâm möu treân, Mó ñaõ thöïc hieän
chieán löôïc “Chieán tranh ñaëc bieät” nhö
theá naøo?
HS thaûo luaän nhoùm:
Ñaây laø moät cuoäc chieán tranh xaâm
löôïc thöïc daân kieåu môùi. Vì sao? (SGV tr.
161).
GV trình baøy veà chuû tröông, quan ñieåm
cuûa Ñaûng veà chieán tranh nhaân daân =
cuoäc chieán ñaáu choáng chieán löôïc
“Chieán tranh ñaëc bieät” cuûa nhaân daân
mieàn Nam laø moät cuoäc chieán tranh
nhaân daân (SGV)
HS ñoïc SGK tr. 140.
Neâu nhöõng thaéng lôïi cuûa quaân daân ta
ôû mieàn Nam trong chieán ñaáu choáng
chieán löôïc “Chieán tranh ñaëc bieät” cuûa
Mó (1961 – 1965).
- Ñaáu tranh quaân söï.
Caàn chuù yù: Traän Aáp Baéc, ñòch tieán
coâng ta, ñòch raát maïnh, ta yeáu nhöng
ñòch vaãn thua. Traàn Bình Giaõ, ta chuû
ñoäng tieán coâng ñòch, ta maïnh leân, ñòch
cuõng raát maïnh, nhöng ñòch thua ñau vaø
thua lieân tieáp nhieàu traän khaùc.
- Ñaáu tranh chính trò.
Caàn chuù yù: cuoäc ñaáu tranh cuûa taêng
ni, Phaät töû, Hoaø thöôïng Thích Quaûng
Ñöùc töï thieâu phaûn ñoái chính quyeàn
Dieäm (xem moät soá tranh aûnh söu taàm).
HS thaûo luaän nhoùm:
Nhöõng thaéng lôïi cuûa caùch maïng ôû
caû hai mieàn Nam – Baéc ñaõ coù taùc duïng
nhö theá naøo ñoái vôùi söï nghieäp thoáng
nhaát ñaát nöôùc.
chæ huy, döïa vaøo caùc loaïi
vuõ khí hieän ñaïi cuûa Mó.
- Môû nhieàu cuoäc haønh
quaân caøn queùt tieâu dieät
löïc löôïng caùch maïng, laäp
“aáp chieán löôïc”, “bình
ñònh” mieàn Nam, phaù hoaïi
mieàn Baéc, ngaên chaën söï
chi vieän töø Baéc vaøo Nam.
2. Chieán ñaáu choáng chieán
löôïc “Chieán tranh ñaëc
bieät” cuûa Mó
-1962, nhaân daân mieàn
Nam ñaùnh baïi nhieàu cuoäc
haønh quaân, caøn queùt,
giaønh thaéng lôïi vang doäi
trong traän Aáp Baéc (1 –
1963), Bình Giaõ (ñoâng
xuaân 1964 – 1965).
- Choáng phaù “bình ñònh”,
phaù “aáp chieán löôïc”,
phong traøo bieåu tình cuûa
taêng ni, Phaät töû, hoïc sinh,
sinh vieân ..lan nhanh ra caû
nöôùc, maïnh nhaát ôû Saøi
Goøn.
- Ngaøy 1 – 11 – 1963, chính
quyeàn cuûa Ngoâ Ñình
Dieäm bò laät ñoå.
Vôùi nhöõng chieán
thaéng doàn daäp, quaân
daân ta ôû mieàn Nam ñaõ
laøm phaù saûn chieán löôïc
“Chieán tranh ñaëc bieät”
cuûa Mó.
* Sô keát baøi hoïc:
Thaéng lôïi cuûa cuoäc chieán ñaáu choáng chieán löôïc “Chieán tranh
ñaëc bieät” cuøng vôùi thaéng lôïi trong vieäc thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï
xaây döïng vaø baûo veä chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc, ñaõ taïo nhöõng
ñieàu kieän thuaän lôïi, nhöõng löïc löôïng to lôùn veà moïi maët ñeå tieáp tuïc
ñöa söï nghieäp khaùng chieán choáng Mó, cöùu nöôùc tieán leân giaønh
nhöõng thaéng lôïi môùi.
4. Cuûng coá:
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 127
Laäp baûng caùc nieân ñaïi vaø söï kieän veà thaéng lôïi cuûa quaân
daân ta ôû mieàn Nam trong chieán ñaáu choáng chieán löôïc “Chieán tranh
ñaëc bieät” cuûa Mó (1961 – 1965).
Thôùi gian Söï kieän
1962
2 – 1 – 1963
8 – 5 – 1963
11 – 6 – 1963
16 – 6 – 19 63
1 – 11 – 1963
1964 - 1965
5. Daën doø:
- Hoïc baøi – traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK.
- Laøm baøi taäp.
- Chuaån bò baøi 29 “Caû nöôùc tröïc tieáp chieán ñaáu choáng Mó, cöùu
nöôùc (1965 – 1973).
Tuaàn: 30 (Tieát: 41)
Tuaàn 31(Tieát:42, 43)
BAØI 29
CAÛ NÖÔÙC TRÖÏC TIEÁP CHOÁNG MYÕ
CÖÙU NÖÔÙC (1965-1973)
I - Muïc tieâu baøi hoïc :
1. Veà kieán thöùc : Cung caáp cho hoïc sinh nhöõng hieåu
bieát veà :
- Chieán ñaáu cuûa quaân daân ta ôû mieàn Nam, ñaùnh baïi
“Chieán tranh cuïc boä”vaø “Vieät Nam hoùa chieán tranh”.ÔÛ
mieàn Baéc, hai laàn ñaùnh baïi chieán tranh phaù hoaïi baèng
khoâng quaân vaø haûi quaân cuûa Myõ.
- Söï phoái hôïp giöõa hai mieàn Nam Baéc, giöõa tieàn tuyeán
vaø haäu phöông, giöõa 3 nöôùc Ñoâng Döông.
- Mieàn Baéc lao ñoäâng saûn xuaát trong ñieàu kieän choáng
chieán tranh phaù hoaïi.
- Thaéng lôïi trong tieán coâng chieán löôïc naêm 1972 ôû
mieàn Nam vaø traän “Ñieän Bieân Phuû treân khoâng” thaùng
12/1972 ôû mieàn Baéc buoäc Myõ kyù hieäp ñònh Pa-ri 1973
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 128
chaám döùt chieán tranh ôû Vieät Nam vaø ruùt heát quaân veà
nöôùc.
2. Veà tö töôûng:
- Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc gaén lieàân vôùi chuû
nghóa xaõ hoäi, tình caûm ruoät thòt Baéc-Nam, ñoaøn keát giöõa
nhaân daân 3 nöôùc Ñoâng Döông, nieàm tin vaøo söï laõnh ñaïo
cuûa Ñaûng.
3. Veà kyõ naêng : Reøn cho HS kyõ naêng phaân tích, nhaän
ñònh, ñaùnh giaù, kyõ naêng söû duïng baûn ñoà chieán söï, tranh
aûnh trong SGK.
II - Thieát bò taøi lieäu giaûng daïy:
- Tranh aûnh, sô ñoà, löôïc ñoà trong SGK
- Baûn ñoà “ Chieán dòch Vaïn Töôøng” – “Toång tieán coâng vaø
noåi daäy Teát Maäu Thaân 1968”,”Tieán coâng chieán löôïc 1972”-
”Ñöøông Hoà Chí Minh” “Cuoäc taäp kích chieán löôïc baèng maùy
bay B52 cuûa Myõ thaùng 12/1972”
- Tham khaûo taøi lieäu : Ñaïi cöông Lòch söû Vieät Nam - Taäp
III.
- Höôùng daãn, toå chöùc HS söu taàm tranh aûnh, veà giai
ñoaïn naày.
III – Toå chöùc Daïy – Hoïc :
1/ OÅn ñònh lôùp :
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Aâm möu vaø bieän phaùp cuûa Myõ trong “Chieán tranh ñaët
bieät”¬Nhaân daân mieàn Nam ñaõ ñaùnh baïi “Chieán tranh ñaët
bieät”nhö theá naøo?
– Taïi sao noùi Phong traøo “Ñoàng Khôûi” laø böôùc tieán nhaåy
voït cuûa caùch maïng mieàn Nam ? Daãn chöùng ?
- Sau khi thöïc hieän caùc keá hoaïch(1954-1957) vaø(1958-
1960) mieàn Baéc ñaõ coù nhöõng thay ñoåi gì ?
3/ Baøi môùi :
* Giôùi thieäu baøi môùi : Saùch HDGV trang 167 …Caû
nöôùc tröïc tieáp ñaùnh Myõ nhö theá naøo ?¬Chuùng ta tìm hieåu
veà mieàn Nam trong giai ñoaïn naày tröôùc .
* Daïy vaø hoïc baøi môùi :
Muïc I – CHIEÁN ÑAÁU CHOÁNG CHIEÁN LÖÔÏC “CHIEÁN
TRANH CUÏC BOÄ” CUÛA MYÕ(1965-1968) :
HOAÏT ÑOÄNG CUÙA THAÀY-TROØ GHI BAÛNG
* Hoaït ñoäng 1:
* Muïc tieâu :


GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 129
- Aâm möu vaø bieän phaùp cuûa
Myõ trong “Chieán tranh cuïc boä”?
*Phöông phaùp : Phaân tích, dieãn
giaûng, phaùt vaán, so saùnh.
- GV :Hoûi laïi kieán thöùc cuõ : Töø
1961- 1965 Myõ ñaõ ñöa ra chieán
löôïc chieán tranh naøo ôû mieàn
Nam ?¬HS : “Chieán tranh ñaëc
bieät”¬GV : Bò ñaùnh baïi bôûi caùc
chieán thaéng naøo cuûa ta ?¬HS :
Aáp Baéc, Bình Giaõ.
-GV : Vôùi möu ñoà bieán mieàn Nam
thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi,maëc
duø thaát baïi Myõ khoâng töø boû yù
ñònh xaâm löôïc neân töø 1965-1968
Myõ ñaõ thöïc hieän chieán löôïc
“Chieán tranh cuïc boä”.Vaäy qua tìm
hieåu SGK em haõy neâu aâm möu
vaø bieän phaùp cuûa Myõ trong
chieán tranh cuïc boä ?¬HSTl:(SGK trg
142)
- Hoaït doäng 2/ : - GV cuûng coá
baèng caùch cho HS thaûo luaän :
Vaäy chieán löôïc “Chieán tranh cuïc
boä”vaø “Chieán tranh ñaët bieät”
coù ñieåm gì gioáng vaø khaùc nhau?
- HS :
+ Gioáng : Chieán tranh thöïc daân
môùi, nhaèm xaâm löôïc vaø thoáng
trò mieàn Nam, phaù hoaïi mieàn
Baéc.
+ Khaùc :(Löïc löôïng tham gia, vai
troø cuûa Myõ, quy moâ chieán
tranh).=>HS caàn so saùnh cuï theå
3 yù treân.
*Chieán ñaáu choáng chieán
löôïc “Chieán tranh cuïc boä”
cuûa Myõ:
* Muïc tieâu : Nhöõng thaéng lôïi
quaân söï vaø chính trò cuûa ta
choáng “Chieán tranh cuïc boä”
*Phöông phaùp : keát hôïp töôøng
thuaät, mieâu taû, tröïc quan, phaùt

1/Chieán löôïc
“Chieán tranh cuïc
boä”cuûa Myõ ôû
mieàn Nam :
- “Chieán tranh ñaët
bieät” thaát baïi¬Töø
1965-1968 Myõ thöïc
hieän “Chieán tranh
cuïc boä”ä ôû mieàn
Nam.
- “Ctcuïc boä” ñöôïc
Myõ tieán haønh bôûi
caùc cuoäc haønh
quaân “tìm dieät”vaø
“bình ñònh” do quaân
ñoäi Myõ,quaân ñoàng
minh, quaân ñoäi Saøi
Goøn thöïc hieän.
2/ Chieán ñaáu
choáng “Chieán
tranh cuïc boä” cuûa
Myõ :


GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 130
vaán, keå chuyeän, lieân heä thöïc
teá( löôïc ñoà hình 65 trg 143 : Chieán
thaéng Vaïn Tuôøng.)
- Hoaït ñoäng 1:
- GV : Qua SGK, haõy cho bieát Myõ
môû ñaàu “Chieán tranh cuïc boä”
vôùi traän ñaùnh naøo?=>HS : Vaïn
Töôøng¬GV:Vì sao Myõ laïi choïn nôi
naày?(Tieâu dieät quaân giaûi
phoùng, phoâ tröông thanh theá, theå
nghieäm kieåu haønh quaân hieän
ñaïi)¬Ta ñoái phoù baèng caùch
naøo?¬GV:keát hôïp mieâu taû,
tuôøng thuaät,minh hoïa treân baûn
ñoà dieãn bieán chieán thaéng Vaïn
Töôøng.¬Chieán thaéng naày ñaõ
môû
ra cao traøo dieät Myõ cuõng nhö
tröôùc kia traän Aáp Baéc môû ra cao
traøo dieät Nguî.
- GV: Dieãn giaûng keát hôïp töôøng
thuaät baûn ñoà : Ñeå cöùu vaõn cho
nhuõng toån thaát cuoái naêm 1965,
Myõ chuaån bò môû cuoäc phaûn
coâng muøa khoâ 1966 vôùi 5 cuoäc
haønh quaân lôùn(72 vaïn quaân,
trong ñoù coù 22vaïn quaân Myõ)
theo 2 höôùng chính : Ñoâng Nam boä
vaø Khu V nhöng thaát baïi¬Cuôùi
naêm 1966-1967 Myõ ñöa theâm
quaân (980.000 goàm 440.000 laø
cuûa Myõ vaø quaân ñoàng minh)
ñaùnh vaøo Döông Minh
Chaâu(Chieán khu D Taây Ninh)vôùi 3
cuoäc haønh quaân lôùn, moät laàn
nöõa chuùng laïi thaát baïi¬GV cho
HS daãn chöùng thoâng qua soá lieäu
trong SGK
- Hoaït doäng 2/ : GV cuûng coá :
Haõy ñieàn vaøo baûng kieán thöùc
veà thaønh tích cuûa ta trong chieán
ñaáu choáng “Chieán tranh cuïc
boä”(65-67)
Môû ñaàu laø chieán
thaéng Vaïn Töôøng
(8/1965), sau ñoù laø
ñaùnh baïi 2 cuoäc
phaûn coâng muøa
khoâ cuûa Myõ (1965-
1966,1966-1967).3/ Cuoäc toång tieán
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 131
*Ñaáu tranh quaân söï *Ñaáu tranh
chính trò
- Chieán thaéng Vaïn - Phaù “Aáp
chieán
Töôøng(QN 8/65). löôïc” ôû
noâng thoân.
- Ñaùnh baïi 2 cuoäc - Ñoøi Myõ
ruùt veà nöôùc
phaûn coâng muøa khoâ. nöôùc ôû
thaønh thò.
- Uy tín cuûa
MTDTGP
naâng cao
treân theá giôùi
GV: Treân cô sôû thaéng lôïi quaân
söï, chính trò¬1968 ta chuû tröông
môû cuoäc toång tieán coâng vaø
noåi daäy treân toaøn mieàn Nam.
*Cuoäc toång tieán coâng vaø
noåi daäy Teát Maäu
Thaân(1968):
Hoaït ñoäng 1/: - GV : Qua SGK cho
bieát Muïc tieâu cuûa ta muoán ñaït
tôùi trong cuoäc toång tieán coâng
1968 laø nhöõng ñieàu gì ?
- HS : Tieâu dieät 1 boä phaän löïc
löôïng quaân Myõ,ñoàng minh, giaønh
chính quyeàn veà tay nhaân daân,
buoäc Myõ ñaøm phaùn vaø ruùt
quaân veà nöôùc.
- GV : Vaäy cuoäc toång tieán coâng
dieãn ra nhö theá naøo? Taïi sao
ñaùnh vaøo dòp Teát?……¬GV
tuôøng thuaät, keå chuyeän, tranh
aûnh, baûn ñoà ñeå trình baøy dieån
bieán¬ Goàm 3 ñôït, neâu roõ ñôït 1
theo SHD GV/168 ñi saâu vaøo cuoäc
tieán coâng Saøi Goøn(ñaùnh vaøo
ñaïi söù quaùn Myõ, dinh Toång
Thoáng Nguïy,saân bay Taân Sôn
Nhaát; ÔÛ Hueá(laøm chuû suoát 25
ngaøy ñeâm).
coâng vaø noåi daäy
Teát Maäu Thaân
1968:
- Ngaøy 30 vaø
31/1/1968(Teát Maäu
Thaân) quaân daân
mieàn Nam ñoàng loaït
tieán coâng vaø noåi
daäy ôû haàu heát
caùc thaønh
phoá, thò traán, taán
coâng vaøo caùc caên
cöù quaân söï cuûa
ñòch.
- Tuy chöa thöïc hieän
ñöôïc muïc tieâu ñeà ra
nhöng ñaõ:
+ Tieâu hao nhieàu
sinh löïc ñòch, laøm
phaù saûn “Chieán
tranh cuïc boä”.
+ Laøm lung lay yù chí
xaâm löôïc cuûa quaân
Myõ.
+ Myõ phaûi thöøa
nhaän söï thaát baïi
cuûa “Chieán tranh cuïc
boä”, chaám döùt
chieán tranh phaù hoaïi
mieàn Baéc vaø chaáp
nhaän ñaøm phaùn ôû
Pa-ri ñeå chaám döùt
chieán tranh.


GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 132
- GV keát luaän : Ñôït 1 ta giaønh
thaéng lôïi nhöng sang ñôït2 , ñôït 3
ta toån thaát do ñeà ra yeâu caàu cao
: Ñaùnh saäp nguïy quyeàn, buoäc
Myõ ruùt veà nöôùc, sau ñôït 1 ñòch
ñaõ phoøng bò chu ñaùo maø ta vaãn
tieáp tuïc tieán coâng caùc ñôït tieáp.
Tuy vaäy , ta cuõng ñaït hieäu quaû
cao : gaây chaán ñoäng nuôùc
Myõ(Gioân-Xôn töø boû taùi cöû
Toång Thoáng, xuoáng thang chieán
tranh ôû mieàn Baéc, chòu ñaøm
phaùn vôùi ta.
- Hoaït ñoäng 2/: GV cuûng coá : Vì
sao noùi trong cuoäc Toång tieán
coâng vaø noåi daäy 1968 ta chöa
thaät söï thaéng lôïi ? Do ñaâu ? Haõy
neâu suy nghó cuûa em veà yù nghóa
cuûa cuoäc Toång tieán coâng noåi
daäy 1968
- HS : Thaûo luaän vaø traû lôøi
(SGK/146)
Cuoái naêm 1964 ñaàu naêm 1965 cuøng vôùi vieäc thöïc hieän
“Chieán tranh cuïc boä” ôû mieàn Nam,Myõ môû roäng chieán
tranh baèng khoâng quaân vaø haûi quaân phaù hoaïi mieàn Baéc
¬
MUÏC II – MIEÀN BAÉC VÖØA CHIEÁN ÑAÁU CHOÁNG
CHIEÁN TRANH PHAÙ HOAÏI LAÀN THÖÙ NHAÁT CUÛA MYÕ
VÖØA SAÛN XUAÁT (1965-1968):
* Myõ tieán haønh chieán tranh
khoâng quaân vaø haûi quaân
phaù hoaïi mieàn Baéc :
* Muïc tieâu : Aâm möu bieän phaùp
cuûa Myõ trong chieán tranh phaù hoaïi
?
* Phöông phaùp :
- Hoaït ñoäng 1 : GV : Haõy cho bieát
vì sao töø cuoái naêm 1964 ñaàu naêm
1965 Myõ laïi ñöa chieán tranh ra
1/ Myõ tieán haønh
chieán tranh khoâng
quaân vaø haûi
quaân phaù hoaïi
mieàn Baéc:
a/ Muïc ñích :
Nhaèm ngaên chaën
söï chi vieän, phaù
hoaïi coâng vieäc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 133
mieàn Baéc ? ¬Töø 1956 Myõ Dieäm
ñaõ hoâ haøo “Baéc tieán” nhöng chöa
thöïc hieän ñöôïc. Sau nhieàu naêm
xaâm löôïc mieàn Nam khoâng noåi,
Myõ ñöa chieán tranh ra mieàn Baéc
ñeå mieàn Baéc khoâng chi vieän cho
mieàn Nam ¬Myõ coù ñieàu kieän bình
ñònh mieàn Nam¬ Vaäy Myõ ñaõ döïa
vaøo côù gì ñeå ñöa chieán tranh ra
mieàn Baéc ?
- HS : Myõ döïng leân : “Söï kieän Vònh
Baéc Boä”(5/8/64).
- GV : Töôøng thuaät laïi : “Söï kieän
vònh Baéc Boä” theo SHD Gv trg
168+169 neân keøm theo tranh aûnh
seõ thuyeát phuïc hôn.
- GV : Ñeá quoác Myõ môû ñaàu ñaùnh
phaù mieàn Baéc nöôùc ta nhö theá
naøo ? ¬HS : Traû lôøi theo SGK trg
146+147 ¬GV choát laïi keát hôïp vôùi
baûn ñoà vôùi caùc nôi Myõ neùm bom
nhö : cöûa Soâng Gianh(Quaûng
Bình);Vinh Beán Thuyû(NgheäAn);
Laïch Tröôøng(Thanh Hoùa)Hoøn
Gai(Quaûng Ninh). Treân ñaát lieàn nhö
: Ñoàng Hôùi(Quaûng Bình)Coàn
Coû(Vónh Linh)
XDXHCN ôû mieàn
Baéc, cöùu vaõn cho
söï thaát baïi ôû mieàn
Nam.
b/ Dieãn tieán :
- Baèng vieäc döïng
neân “Söï kieân Vònh
Baéc boä (8/64)
Myõ cho maùy bay
baén phaù bôø bieån
mieàn Baéc nhö Vinh,
Beán Thuûy, Hoøn Gai,
Laïch Tröôøng.
-2/1965, Myõ baén
phaù nhieàu nôi treân
ñaát lieàn¬gaây ra
“Chieán tranh phaù
hoaïi laàn 1” ôû mieàn
Baéc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 134
GV: Khoâng quaân vaø haûi quaân Myõ taäp
trung ñaùnh phaù vaøo ñaâu treân mieàn Baéc
nöôùc ta ?
- HS: TL theo SGK/147¬ Gv minh hoïa theâm :
Myõ huy ñoäng haøng nghìn maùy bay toái
taân thuoäc 50 loaïi khaùc nhau nhö : F11,B52
vaø caùc loaïi vuõ khí hieän ñaïi khaùc.Töø ñoù
GV choát laïi vaø lieân heä : Toäi aùc cuûa Myõ
gieo raéc ôû mieàn Baéc töø 1965-1968 nhieàu
voâ keå, GV söu taàm theâm trong saùch baùo
ñeå keå cho caùc em nghe ñeå caùc em hieåu
raèng nhöõng toäi aùc cuûa Myõ coøn ñeå laïi
nhöõng taùc haïi cho nhaân daân ta ñeán taän
ngaøy nay.
*Mieàn Baéc vöøa chieán ñaáu choáng
chieán tranh phaù hoaïi vöøa saûn xuaát
:
* Muïc tieâu : Caùc hoaït ñoäng chieán ñaáu
vaø saûn xuaát thaéng lôïi
* Phöông phaùp :Mieâu taû,trình baøy, keå
chuyeän, tröïc quan, phaùt vaán .
Hoaït ñoäng 1 - GV: Phaân tích: Mieàán Baéc
chuyeån töø thôøi bình sang thôøi chieán, vöøa
chieán ñaáu vöøa saûn xuaát;chieán ñaáu ñeå
baûo veä mieàn Baéc saûn xuaát vaø hoã trôï
cho cuoäc chieán ñaáu cho nhaân daân mieàn
Nam; saûn xuaát ñeå baûo ñaûm ñôøi
soáng,ñeå phuïc vuï chieán ñaáu vaø laøm
nghóa vuï haäu phöông lôùn cho mieàn Nam.
Vaäy, chieán ñaáu vaø saûn xuaát ôû m ieàn
Baéc laø boä phaän cuûa cuoäc chieán tranh
giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát
nöôùc.
Hoaït ñoäng 2 - GV : Qua SGK haõy cho bieát
nhaân daân mieàn Baéc ñaõ laøm gì ñeå
choáng chieán tranh phaù hoaïi?
- HS : Theo SGK/147…..GV choát laïi : Mieàn
Baéc chuyeån moïi hoaït ñoäng sang thôøi
chieán.Trong
- chieán ñaáu :Toaøn daân tham gia, ñaøo
ñaép coâng söï, haàm haøo,sô taùn,
phaân taùn(vöøa taán coâng Vöøa phoøng
traùnh. Trong SX : Kinh teá ñòa phöông
chuù troïng, phaùt trieån noâng nghieäp.
2/Mieàn Baéc
vöøa chieán
ñaáu choáng
chieán tranh
phaù hoaïi vöøa
saûn xuaát:
- Nhaân daân
mieàn Baéc ñaõ
chuyeån moïi hoaït
ñoäng sang thôøi
chieán, vöøa
chieán ñaáu vöøa
saûn xuaát.
- Baén rôi hôn
3000 maùy bay,
baét soáng haøng
nghìn giaëc laùi,
baén chaùy haøng
traêm taøu chieán.
¬
1/11/1968 Myõ
tuyeân boá
ngöøng chieán
tranh phaù hoaïi
ieàn Baéc.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 135
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 136
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 137
.
- GV: Töø 1965-1968 mieàn Nam
tröïc tieáp ñoái ñaàu vôùi Myõ¬
möùc ñoä cuûa chieán tranh taêng
leân nhieàu laàn. Do vaäy, söï chi
vieän cuûa mieàn Baéc ñoái vôùi
mieàn Nam laø caàn thieát. Hieåu
roõ nhieäm vuï cuûa mình, nhaân
daân mieàn Baéc ñaõ hy sinh to
lôùn cho mieàn Nam vôùi tinh thaàn
: “Moãi ngöôøi laøm vieäc baèng
hai”, “Thoùc khoâng thieáu moät
caân, quaân khoâng thieáu moät
ngöôøi”
* Mieàn Baéc thöïc hieän nghóa
vuï haäu phöông lôùn:
*Muïc tieâu : Söï chi vieän cuûa
mieàn Baéc ñoái vôùi mieàn Nam.
* Phöông phaùp :Mieâu taû, tröïc
quan, phaùt vaán.
Hoaït ñoäng 1- GV: Theá mieàn
Baéc ñaõ chi vieän cho mieàn Nam
baèng caùch naøo ? HS : Môû
ñöôøng vaän chuyeån chieán löôïc
Baéc-Nam(ñöôøng moøn Hoà Chí
Minh), doïc theo daõy Tröôøng Sôn
vaø treân bieån (doïc theo bôø
bieån) Tröôøng Sôn bieån.- GV :
Mieâu taû theâm veà con ñöôøng
Tröôøng Sôn hoaëc keå chuyeän,
xem hình aûnh….¬ Haäu phöông
mieàn Baéc ñaõ chi vieän nhöõng gì
cho tieàn tuyeán mieàn Nam ñaùnh
Myõ ?¬HS :Boä ñoäi(300.000),
haøng chuïc vaïn taán(vuõ khí, ñaïn
döôïc, löông thöïc… thuoác men)¬
chi vieän taêng gaáp 10 laàn so vôùi
tröôùc.¬Gv keát luaän :Söï chi vieän
vaø thaéng lôïi cuûa mieàn Baéc ñaõ
goùp phaàn cho chieán thaéng ôû
mieàn Nam.
3/Mieàn Baéc thöïc
hieän nghóa vuï haäu
phöông lôùn:
- Treân tuyeán ñöøong
“Tröôøng Sôn”, “Tröôøng
Sôn bieån”mieàn Baéc
ñaõ chi vieän söùc
ngöôøi, söùc cuûa taêng
gaáp 10 laàn so vôùi
tröôùc cho mieàn Nam.
Muïc III : CHIEÁN ÑAÁU CHOÁNG CHIEÁN LÖÔÏC “VIEÄT NAM
HOÙA CHIEÁN TRANH”VAØ “ÑOÂNG DÖÔNG HOÙA CHIEÁN
TRANH”CUÛA MYÕ(1969-1973)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 138
*Chieán löôïc “Vieät Nam hoùa chieán tranh”vaø
Ñoâng Döông hoùa chieán tranh”.
*Muïc tieâu : Aâm möu vaø bieän phaùp cuûa Myõ trong
“VN hoùa chieán tranh”.
* Phuông phaùp : Phaân tích, so saùnh, dieãn giaûng,
phaùt vaán.
Hoaït ñoäng 1 - GV : Sau thaát baïi cuûa “Chieán tranh
cuïc boä” Myõ chuyeån sang “VN hoùa CT” ôû mieàn Nam¬
Myõ ñaõ thöïc hieän aâm möu vaø thuû ñoaïn gì trong “VN
hoùa CT”(1969-1973) ?
- HS :HS traûø lôøi qua SGK trg 150+151¬GV choát laïi vaø
Hoaït ñoäng 2 cho HS thaûo luaän :Aâm möu nguy hieåm
cuûa “VN hoùa CT” laø gì ? Coù nhöõng maët yeáu cô baûn
naøo ?¬
- GV :
+ Nguy hieåm : Keùo daøi, môû roäng chieán tranh,
quaân ñoäi SG chòu söï chi phoái cuûa Myõ, laøm coân g cuï
cho Myõ thöïc hieän xaâm chieám mieàn NamVN=>”Thay
maøu da xaùc cheát”(quaân ñoäi SG chòu cheát thay cho
quaân Myõ ñeå mang laïi öôùc muoán cuûa Myõ)
+Maët yeáu :Muoán ruùt quaân Myõ veà laïi muoán muoán
môû roäng chieán tranh; Muoán ruùt nhanh ( theo yeâu caàu
cuûa nhaân daân Myõ)nhöng laïi phaûi ruùt töø töø;
Muoán vöïc quaân ñoäi SG maïnh leân nhöng laïi laøm maát
choã döïa laø Myõ ruùt veà nöôùc
+1961-1965 :quaân ñoäi SG + coá vaán Myõ.
+1965-1968 :quaân Myõ huøng haäu +ñoàng
minh+quaân ñoäi SG¬ Taát caû ñeàu thaát baïi.
+1969-1973 :quaân ñoäi SG+vuõ khí….thì seõ
nhö theá naøo??¬GV chuyeån sang phaàn 2.
1/
Chieán
löôïc
“Vieät
Nam
hoùa
chieán
tranh”
vaø
Ñoâng
Döông
hoùa
chieán
tranh”.
- Thöïc
hieän
ñaàu
naêm
1969
vôùi
quaân
ñoäi SG
laø
chuû
yeáu,
do coá
vaán
Myõ
chæ
huy,
coù söï
phoái
hôïp
cuûa
Myõ
veà
hoûa
löïc vaø
khoâng
quaân.
- Môû
roäng
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 139
chieán
tranh
sang
Cam-
pu-chia,
taêng
cöôøng
chieán
tranh
sang
Laøo.
¬
“Duøng
ngöôøi
Vieät
ñaùnh
ngöôøi
Vieät”
“duøng
ngöôøi
Ñoâng
Döông
ñaùnh
ngöôøi
Ñoâng
Döông”.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 140
*:Chieán ñaáu choáng “VN hoaù CT”vaø “Ñoâng
Döông hoùa chieán tranh” cuûa Myõ :
*Muïc tieâu :Söï ra ñôøi cuûa chính phuû Caùch maïng laâm
thôøi Coäng Hoøa mieàn NamVN, Baùc Hoà qua ñôøi,Hoäi
nghò caáp cao 3 nöôùc Ñoâng Döông, ñaùnh baïi cuoäc
haønh quaân Lam Sôn.
* Phöông phaùp :Phaân tích, dieãn giaûng, phaùt vaán,
tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1 - GV : Qua SGK ,neâu nhöõng thaéng lôïi
cuûa quaân daân mieàn Nam ñaùnh baïi chieán löôïc : “VN
hoùa CT”.
-HS : Neâu teân caùc söï kieän töông öùng vôùi caùc moác
thôøi gian :6/1969,2/9/69,25/4/69,6/70,3/1971…
- GV: Keát hôïp phaân tích, töôøng thuaät, tröïc quan ñeå
choát laïi vaø neâu roõ taùc duïng cuûa caùc söï kieän treân.
¬
Hoaït ñoäng 2/ Haõy phaân bieät caùc thaéng lôïi treân
ñaâu laø thaéng lôïi treân phöông dieän chính trò, quaân söï,
ngoaïi giao
-HS:+CT :(…………………………………………………………………
……………)
+QS :(………………………………………………………………
……………..)
+NG :(………………………………………………………………
……………..)
- GV : Neâu nhöõng thaéng lôïi chung treân caùc maët traän
chính trò, quaân söï cuûa 3 daân toäc :VN, Laøo, Cam-pu-
chia ñoaøn keát choáng Myõ?
- HS : Hoäi nghò caáp cao 3 nöôùc Ñoâng Döông(4/70);
vôí CPC : Söï kieän 6/1970;Vôùùi Laøo :söï kieän 3/1971..
SGK/150.
- GV cuûng coá vaø chuyeån yù :Myõ môû roäng chieán
tarnh ra 3 nuôùc Ñoâng Döông thaát baïi¬theá vaø löïc cuûa
Myõ ngaøy caøng ñi xuoáng, quaân Myõ ñaõ ruùt ñaïi boä
phaän veà nöôùc¬1972 Ních-xôn muoán truùng cöû toång
thoáng laàn nöõa chaéc khoâng daùm mang quaân trôû laïi
Ñoâng Döông¬Ta quyeát ñònh môû cuoäc tieán coâng
chieán löôïc treân chieán tröôøng mieàn Nam vaø phoái hôïp
vôùi 2 nöôùc baïn tieán coâng treân caû chieán tröôøng
Ñoâng Döông giaønh thaéng lôïi quyeát ñònh.
2/
Chieán
ñaáu
choán
g “VN
hoaù
CT”va
ø
“Ñoân
g
Döông
hoùa
chieán
tranh”
cuûa
Myõ
-
6/6/196
9 chính
phuû
caùch
maïng
laâm
thôøi
coäng
hoøa
mieàn
Nam VN
thaønh
laäp
vaø
ñaët
quan
heä
ngoaïi
giao
vôùi
nhieàu
nöôùc.
- 24
vaø25/4
/70 hoäi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 141
* Cuoäc tieán coâng chieán löôïc 1972:
*Muïc tieâu : Dieãn bieán, keát quaû, yù nghóa cuïoâc
tieán coâng chieán löôïc 1972.
* Phöông phaùp : Töôøng thuaät, phaân tích, phaùt
vaán, tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1 - GV : Qua SGK haõy cho bieát cuoäc
tieán coâng chieán löôïc 1972 dieãn ra nhö theá naøo ?
- HS : SGK/151(keøm chæ baûn ñoà)
- GV : Choát laïi vaø neâu baät yù nghóa : Môû ra
böôùc ngoaët cho cuoäc khaùng chieán choáng Myõ
cöùu nöôùc, giaùng ñoøn naëng neà vaøo chieán löôïc
“VN hoùaCT”vaø laøm phaù saûn chieán löôïc naày
cuûa Myõ.
- GV : Myõ thaáy roõ nguy cô suïp ñoå cuûa “VN hoùa
CT” neân phaûi can thieäp trôû l aïi mieàn Nam vaø
ñaùnh ra mieàn Baéc laàn thöù hai.
3/ Cuoäc
tieán
coâng
chieán
löôïc
1972:
-3/1972 ta
môû cuoäc
tieán coâng
chieán löôïc
taán coâng
vaøo
Quaûng Trò,
Taây
Nguyeân,
Ñoâng Nam
Boä, tieâu
dieät
200.000
teân ñòch,
giaûi
phoùng
moät vuøng
ñaát ñai
roäng lôùn.
¬giaùng
moät ñoøn
naëng neà
vaø ølaøm
thaát baïi
“Vieät nam
hoùa chieán
tranh” cuûa
Myõ.
MUÏC IV – MIEÀN BAÉC KHOÂI PHUÏC VAØ PHAÙT TRIEÅN
KINH TEÁ- VAÊN HOÙA, CHIEÁN ÑAÁU CHOÁNG CHIEÁN
TRANH PHAÙ HOAÏI LAÀN THÖÙ HAI CUÛA MYÕ(1969 –
1973):
Hoaït ñoäng 1 :Mieàn Baéc khoâi phuïc
vaø phaùt trieån kinh teá- vaên hoùa :
* Muïc tieâu : Thaønh töïu cuûa mieàn Baéc
1/ Mieàn Baéc
khoâi phuïc vaø
phaùt trieån
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 142
trong vieäc khoâi phuïc kinh teá, phaùt trieån
vaên hoùa.
* Phöông phaùp :Dieãn giaûng, töôøng thuaät,
phaùt vaán, tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1 - _ GV : Baét tay vaøo vieäc
khoâi phuïc kinh teá sau khi ñaùnh baïi chieán
tranh phaù hoaïi laàn 1 ,Nhaân daân mieàn
Baéc gaëp nhöõn gkhoù khaên, thuaän lôïi gì ?
¬Neâu nhöõng thaønh töïu khoâi phuïc vaø
phaùt trieån kinh teá cuûa mieàn Baéc ?
- HS :Traû lôøi töøng phaàn theo SGK/152.
- GV coù theå neâu theâm thieáu soùt trong
SGK vaø neâu thaønh töïu laø cô baûn.
kinh teá- vaên
hoùa :Gaïch
SGK
* Mieàn Baéc vöøa chieán ñaáu choáng
chieán tranh phaù hoaïi, vöa saûn
xuaát laøm nghóa vuï haäu phöông:
*Muï c tieâu : Muïc ñích, dieãn bieán, keát
quaû, yù nghóa cuûa cuoäc taäp kích baèng
maùy bay B52 cuûa Myõ.
* Phuông phaùp : Töôøn gthuaät, mieâu
taû, keå chuyeän, phaùt vaán, tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1/ - GV : Töø 1969 – 1971 :
Myõ bò thua ñau ôû chieán tröôøng mieàn
Nam neân ñöa maùy bay, taøu chieán baén
phaù mieàn Baéc vôùi möùc ñoä taäp trung
aùc lieät hôn laàn 1¬Aâm möu cuûa Myõ :
Nhö laàn 1, phaù hoaïi saïch mieàn Baéc;
Taïo theá maïnh cho cuoäc ñaøm phaùn ôû
Pa-ri¬Myõ
Thöïc hieän cuoäc chieán tranh phaù hoaïi
nhö theá naøo?¬HS :traû lôøi theo SGK/152
¬GV töôøng thuaät laïi ñænh cao laø cuoäc
taäp k ích chieán löôïc 12 ngaøy ñeâm vaøo
Haø Noäi, Haûi Phoøng.
- GV : Quaân daân mieàn Baéc ñaõ giaønh
ñöôïc nhuõng thaéng lôïi nhö theá naøo
trong chieán ñaáu choáng chieán tranh phaù
hoaïi laàn thöù hai vaø theå hieân vai troø
haäu phöông lôùn nhö theá naøo ? ¬HS traû
lôøi qua SGK¬GV keát luaän : Myõ ñaõ ñuïng
phaûi traän “Ñieän Bieân Phuû treân
2/ Mieàn Baéc
vöøa chieán
ñaáu choáng
chieán tranh
phaù hoaïi,
vöøa saûn
xuaát laøm
nghóa vuï
haäu phöông:
- Ñaàu thaùng
4/1972 Myõ cho
maùy bay baén
phaù töø Thanh
Hoùa vaøo
Quaûng Bình¬
Giöõa thaùng
4 /1972 thöïc
hieän chieán
tranh phaù hoaïi
laàn hai. Ñænh
cao laø cuoäc
taäp kích baèng
maùy bay
chieán löôïc B52
trong 12 ngaøy
ñeâm (töø 18/12
ñeán
29/12/1972)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 143
khoâng”¬buoäc Myõ phaûi trôû laïi hoäi
nghò Pa-ri vaø kyù hieäp ñònh Pa-ri veà
chaám döùt chieán tranh laäp laïi hoøa bình
ôû VN. Thaéng lôïi veà quaân söï quyeát
ñònh thaéng lôïi veà ngoaïi giao (Ñaáu tranh
treân baøn hoäi nghò)
õ
vaøo Haø Noäi,
Haûi Phoøng.
- Quaân daân
mieàn Baéc ñaõ
ñaùnh baïi
cuoäc taäp kích
vôùi traän
“Ñieän Bieân
Phuû treân
khoâng” buoäc
Myõ phaûi
chaám döùt
chieán tranh .
thöông löôïng
vôùi ta. ôûPa –ri
.
MUÏC V – HIEÄP ÑÒNH PA-RI NAÊM 1973 VEÀ CHAÁM DÖÙT
CHIEÁN TRANH ÔÛ VIEÄT NAM .
*Muïc tieâu : Hoaøn caûnh lòch söû, noäi
dung, yù nghóa cuûa hieäp mñònh Pa-ri.
*Phöông phaùp : Phaân tích, töôøng
thuaät, dieãn giaûng ,phaùt vaán, tröïc quan.
GV : Ñaáu tranh cuûa ta töø 1968 laø vöøa
ñaùnh vöøa ñaøm
*Noäi dung
hieäp ñònh Pa-
ri :
- Cho HS hoïc
haøng chuõ nhoû
SGK trang
153 + 154.
Hoaït ñoäng 1 :Vì sao Myõ chòu thöông
löôïng vôùi ta töø naêm 1968?¬
- HS : Bò thua ñau ôû hai mieàn Nam Baéc.
- GV : Ta ñoøi Myõ thöïc hieän ñieàu gì, keát
quaû¬HS : Hoäi nghò goàm 4 beân chöù
khoâng phaûi hai beân ,cuoái cuøng Myõ
chaáp nhaän cuøng vôùi vieäc chaám döùt
neùm bom ôû mieàn Baéc.
- GV : Vì sao cuoäc thöông löïông laïi giaèng
co vaø keùo daøi? ¬HS : Vì laäp tröôøng hai
phía khaùc haún nhau,vì ta chöa coù nhöõng
thaéng lôïi quaân söï ngoaïi giao mang tính
quyeát ñònh.
Hoaït ñoäng 2 :- GV: trong naêm 1972 ta
ñaáu tranh quyeát lieät hôn, vì sao ? (Hoaøn
caûnh lòch söû daãn ñeán vieäc kyù hieäp
ñònh Pa-ri.¬Mieâu taû hoäi nghò , thaønh
*YÙ nghóa
cuûa hieäp
ñònh :
- Mang tính
phaùp lyù quoác
teá.
- Laø keát quûa
cuûa cuoäc
ñaáu tranh
kieân cöôøng
baát khuaát
cuûa quaân
daân 2 mieàn
Nam Baéc.
- Laø thaéng lôïi
lòch söû quan
troïng, taïo thôøi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 144
phaàn tham gia, keát quaû.¬GV : Qua SGK
em haõy trình baøy ngaén goïn noâi dung
hieäp ñònh Pa-ri ?
- GV : Choát laïi vaø neâu baät yù nghóa
cuûa hieäp ñònh.
cô thuaän lôïi
ñeå nhaân daân
ta tieán leân
giaûi phoùng
hoaøn toaøn
mieàn Nam.
* Sô keát baøi hoïc : GV toùm taét nhuõng yù chính cuûa naêm
muïc lôùn trong SGK
4/ Cuûng coá :
- Höôùng daãn cho hoïs sinh laøm caâu hoûi 1,2 trong SGK trang
152 theo nhuõng gôïi yù trong SHD giaùo vieân trang 174+175.
Rieâng caâu 3 giaùo vieân keû khung vaø höôùng daãn cho HS veà
nhaø laøm coù kieåm tra. Rieâng caâu 1,2 phaân nhoùm thaûo
luaän taïi l ôùp.
5/ Daën doø:
- Döïa treân nhöõng thaéng lôïi veà quaân söï, ngoaïi giao, chính
trò töø 1973, treân cô sôû phaân tích tình hình cuûa Myõ, quaân
ñoäi Saøi Goøn, cuùa ta¬Ta ñeà ra chuû tröông giaûi phoùng mieàn
Nam 1975¬ Tình hình 2 mieàn Nam Baéc ra sao sau khi kyù hieäp
ñònh Pa-ri ? Mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng nhö theá naøo?
¬Chuaån bò baøi 30: HOAØN THAØNH GIAÛI PHOÙNG MIEÀN NAM
THOÁNG NHAÁT ÑAÁT NÖÔÙC(1973- 1975), söu taàm tranh aûnh
vôùi noäi dung coù lieân quan ñeán baøi.
Tuaàn 32 Baøi 30
Tieát 44 - 45
HOAØN THAØNH GIAÛI PHOÙNG MIEÀN NAM
THOÁNG NHAÁT ÑAÁT NÖÔÙC ( 1973 – 1975)
( 2 TIEÁT )
I -MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:
1/Kieán thöùc:
- Nhieäm vuï cuûa caùch maïng mieàn Baéc vaø caùch maïng
mieàn Nam trong tôøi kì môùi sau Hieäp ñònh Paris nhaèm tieán
tôùi giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam
- YÙ nghóa lòch söû vaø nguyeân nhaân thaéng lôïi cuûa cuoäc
khaùng chieán choáng Mó cöùu nöôùc
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 145
2/Tö töôûng:
Boài döôõng loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn ñoaøn keát daân toäc,
nieàm tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, vaøo tieàn ñoà cuûa
cuoäc caùch maïng
3/Kó naêng:
- Phaân tích, nhaän ñònh, ñaùnh giaù tinh thaàn ñoaøn keát cuûa
nhaân daân ta ôû hai mieàn Nam – Baéc nhaèm tieán tôùi giaûi
phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam, thoáng nhaát Toå quoác vaø yù
nghóa thaéng lôïi treân
- Söû duïng baûn ñoà, tranh aûnh saùch giaùo khoa
II - THIEÁT BÒ DAÏY HOÏC
- Giaùo vieân: SGV, saùch tham khaûo , baûn ñoà treo
töôøng “ Chieán dòch Taây Nguyeân, Hueá – Ñaø
naüng , Cuoäc toång tieán coâng vaø noåi daäy muøa
xuaân 1975) , baêng hình (neáu coù)
- Hoïc sinh: SGK , SBT
III -HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1/Oån ñònh lôùp:
2/Kieåm tra baøi cuõ:
? Noäi dung hieäp ñònh Pari?
? Chaám vaø söûa baøi taäp thöïc haønh (2 em)
3/Giôùi thieäu baøi môùi:
Sau hieäp ñònh Pari moãi mieàn thöïc hieän moät nhieäm
vuï khaùc nhau ñeàu nhaèm muïc ñích tieán tôùi giaûi
phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam. Ñeå hieåu roõ hôn chuùng
ta cuøng ñi vaøo tìm hieåu baøi 30
Tieát 44:
Hoaït ñoäng daïy - hoïc Baøi ghi
Hoaït ñoäng 1:
? Döïa vaøo SGK. Haõy trình
baøy hoaøn caûnh lòch söû
môùi ôû nöôùc ta sau hieäp
ñònh Pari vaø nhieäm vuï
caùch maïng mieàn Baéc?
( Quaân Mó ruùt quaân veà
nöôùc, so saùnh löïc löôïng
mieàn Nam coù lôïi cho ta,
mieàn Baéc trôû laïi hoaø
bình)
HS ñoïc ñoaïn chöõ nhoû – GV
phaân tích
? Theo em, nhieäm vuï vaø vai
troø cuûa caùch maïng mieàn
I.Mieàn Baéc khaéc phuïc
haäu quaû chieán tranh ,
khoâi phuïc vaø phaùt trieån
kinh teá – vaên hoùa , ra söùc
chi vieän cho mieàn Nam
- Sau hieäp ñònh Pari
1973:Mieàn Baéc khaéc phuïc
haäu quaû chieán tranh,
khoâi phuïc phaùt trieån kinh
teá- vaên hoùa , ra söùc chi
vieän cho mieàn Nam
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 146
Baéc ñoái vôùi mieàn Nam töø sau
hieäp ñònh Pari? ( Khaéc phuïc
haäu quaû chieán tranh, khoâi
phuïc vaø phaùt trieån kinh teá –
vaên hoùa, chi vieän cho mieàn
Nam )
? Neâu keát quaû vaø yù
nghóa cuûa töøng nhieäm vuï
ñoù? (SGV / 178)
Hoaït ñoäng 2:
? Qua SGK trình baøy aâm
möu cuûa Mó vaø chính
quyeàn Saøi Goøn sau hieäp
ñònh Pari? (Mó ruùt quaân
nhöng vaãn ñeå laïi hôn 2
vaïn coá vaán quaân söï,
tieáp tuïc vieän trôï cho chính
quyeàn Saøi Goøn vaø ngang
nhieân phaù hoaïi hieäp ñònh
Pari)
? Chuû tröông cuûa ta?
GV trình baøy dieãn tieán
baèng löôïc ñoà
? Thaûo luaän: Sau hieäp
ñònh Pari , löïc löôïng giöõa ta
vaø mieàn Nam coù söï thay
ñoåi nhö theá naøo? (coù lôïi
cho ta – GV giaûi thích theâm
)
Tieát 45:
Hoaït ñoäng 1:
GV trình baøy hoaøn caûnh
thuaän lôïi -> chuû tröông
- Keát quaû :
+ Veát thöông chieán tranh
ñöôïc haøn gaén, kinh teá phuïc
hoài -> ñôøi sôùng nhaân daân
ñöôïc naâng cao
+ Chuaån bò cho cuoäc tieán
tôùi toång tieán coâng vaø
noåi daäy muøa xuaân 1975
II. Ñaáu tranh choáng ñòch
“bình ñònh laán chieám”, taïo
theá vaø löïc tieán tôùi giaûi
phoùng hoaøn toaøn mieàn
Nam
- AÂm möu cuûa Mó
:SGK/156
- Chuû tröông cuûa ta:
- Dieãn tieán:
+ 1973, quaân daân ta ôû
mieàn Nam kieân quyeát
ñaùnh traû ñòch trong cuoäc
haønh quaân “ bình ñònh –
laán chieám”
+ Cuoái naêm 1974 – ñaàu
naêm 1975 , ta môû ñôït
Ñoâng – Xuaân vaøo höôùng
Ñoâng Nam Boä. Troïng taâm
laø ñoàng baèng soâng Cöûu
Long vaø Ñoâng Nam Boä ->
giaønh thaéng lôïi vang doäi
ôû ñöôøng soá 14, giaûi
phoùng hoaøn toaøn tænh
Phöôùc Long
III. Giaûi phoùng hoaøn toaøn
mieàn Nam , giaønh toaøn
veïn laõnh thoå cho Toå
Quoác
1. Chuû tröông, keá hoïch
giaûi phoùng hoaøn
toaøn mieàn Nam:
Cuoái 1974 – ñaàu 1975, so
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 147
ñuùng ñaén cuûa Ñaûng
-> Hs xem hình 71/158
? Trong chuû tröông, keá
hoaïch giaûi phoùng hoaøn
toaøn mieàn Nam coù
nhöõng ñieåm naøo khaúng
ñònh söï laõnh ñaïo ñuùng
ñaén vaø linh hoaït cuûa
Ñaûng? ( tranh thuû thôøi cô
ñaùnh nhanh, giöõ gìn toát cô
sôû kinh teá, coâng trình
vaên hoùa . . .neáu coù thôøi
cô thì tieán tôùi giaûi phoùng
hoaøn toaøn Vieät Nam trong
naêm 1975)
GV keát hôïp baûn ñoà +
tranh aûnh tö lieäu trình baøy
cuoäc tieán coâng vaø noåi
daäy Xuaân 1975 ñaõ phaùt
trieån qua ba chieán dòch
lôùn nhö theá naøo
saùnh töông quan löïc löôïng
coù lôïi cho ta. Treân cô sôû
ñoù Boä Chính trò nhaän
ñònh “ Neáu thôøi cô ñeán
vaøo ñaàu hoaëc cuoái naêm
1975, thì laäp töùc giaûi
phoùng hoaøn toaøn mieàn
Nam trong naêm 1975)
2. Cuoäc Toång tieán
coâng vaø noåi daäy
xuaân 1975:
- Chieán dòch Taây Nguyeân (
4.3 –24.3 )
+ 10.3 ñaùnh vaøo Buoân Ma
Thuoät -> 11.3 giaønh thaéng
lôïi nhanh choùng
+ 24.3 giaûi phoùng Taây
Nguyeân
- Chieán dòch Hueá – Ñaø
Naüng (21.3 – 29.3 )
+ 21.3 baét ñaàu baèng
traän ñaùnh cuûa quaân ta
vaøo caên cöù ñòch ôû Hueá
+ 29.3, chaën ñöôøng ruùt
chaïy cuûa ñòch, hình thaønh
theá bao vaây chuùng trong
thaønh phoá , ñeán khi giaûi
phoùng hoaøn toaøn Ñaø
Naüng
- Chieán dòch Hoà Chí Minh
(26.4 -30.4 )
+ 5h chieàu 26.4 naêm
caùnh quaân cuûa ta tieán
vaøo trung taâm Saøi Goøn,
ñaùnh chieám caùc cô quan
ñaàu naõo cuûa ñòch
+ 10h45 ngaøy 30.4. xe
taêng cuûa ta tieán vaøo dinh
Ñoäc laäp, baét soáng toaøn
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 148
Hoaït ñoäng 2
? Döïa vaøo SGK trình baøy
yù nghóa lòch söû cuûa
cuoäc khaùng chieán choáng
Mó cöùu nöôùc? (SGK /164)
? Döïa vaøo SGK trình baøy
nguyeân nhaân thaéng lôïi
cuûa cuoäc khaùng chieán
choáng Mó cöùu nöôùc? (SGK
/175…
-> GV phaân tích vaø nhaán
maïnh hôn nöõa veá söùc
maïnh cuûa nhaân daân – söï
laõnh ñaïo cuûa Ñaûng – söï
giuùp ñôõ vaø chi vieän cuûa
mieàn Baéc . .. ñaõ goùp
phaàn khoâng nhoû vaøo
thaéng lôïi cuûa caùch maïng
boä Chính phuû trung öông
Saøi Goøn. Toång thoáng
Döông Vaên Minh ñaàu haøng
khoâng ñieàu kieän
+ 11h30 cuøng ngaøy, laù
côø caùch maïng tung bay
treân noùc phuû toång
thoáng -> caùch maïng
giaønh thaéng lôïi hoaøn
toanø
IV. YÙ nghóa lòch söõ ,
nguyeân nhaân thaéng lôïi
cuûa cuoäc khaùng chieán
choáng Mó, cöùu nöôùc
(1954 –1975)
a. YÙ nghóa lòch
söû:sgk/164
b. Nguyeân nhaân thaéng
lôïi:
-.>SGK/175
* Cuûng coá : Hs laøm baøi taäp thöïc haønh
* Daën doø :
- Hoïc baøi
- Traû lôøi caâu hoûi trang 165
- Xem tröôùc baøi 31
Tuaàn 33
Tieát 46
Chöông VII
Vieät Nam töø naêm
1975 ñeán naêm 2000.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 149
BAØI 31
VIEÄT NAM TRONG NAÊM ÑAÀU
SAU ÑAÏI THAÉNG MUØA XUAÂN 1975
(1 tíeát)
I. Muïc tieâu baøi hoïc
1. Veà kieán thöùc : Cung caáp cho HS nhöõng kieán thöùc veà
:
- Tình hình hai mieàn ñaát nöôùc vaø nhieäm vuï caùch maïng
cuûa nöôùc ta naêm ñaàu sau 1975.
- Nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh ,
khoâi phuïc vaø phaùt trieån kinh teá vaên hoùa, thoáng nhaát ñaát
nöôùc veà maët Nhaø nöôùc.
2. Veà tö töôûng :
- Boài döôõng cho HS loøng yeâu nöôùc, tình caûm ruoät thòt
Baéc Nam, tinh thaàn ñoäc laäp daân toäc, nieàm tin vaøo tieàn
ñoà caùch maïng.
3. Veà kyõ naêng :
- Reøn cho HS kyõ naêng phaân tích, ñaùnh giaù veà tình hình
vaø nhieäm vuï caùch maïng naêm ñaàu sau 1975.
II. Thieát bò taøi lieäu giaûng daïy :
- SGK
- SGV
- Saùch Ñaïi cöông lòch söû Vieät nam
- Hình aûnh coù lieân quan ñeán baøi.
III. Tieán trình daïy hoïc :
1. Oån ñònh:
2. Kieåm tra baøi cuõ :
– Cuoäc toång tieán coâng noåi daäy 1975 bao goàm nhöõng
chieán dòch lôùn naøo ? ¬Töôøngthuaät dieãn bieán chieán dòch
cuoái cuøng ?
– YÙ nghóa lòch söû cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ
cöùu möôùc 1975 ?
- Quaân daân ta ôû hai mieàn Nam Baéc ñaõ giaønh nhöõng
thaéng lôïi naøo coù yù nghóa chieán löôïc veà quaân söï , chính trò
, ngoaïi giao trong cuoäc khaùng chieán coáng Myõ cöùu nöôùc
(1954- 1975)
- 3. Baøi môùi :
* Giôùi thieäu baøi môùi :
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 150
- Trong naêm ñaàu sau thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán
choáng Myõ cöùu nöôùc, caùch maïng caû nöôùc thöïc hieän ñoàng
thôøi hai nhieäm vuï ; Khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh, hoaøn
thaønh thoáng nhaát ñaát nöôùc veà maët Nhaø nöôùc¬Baøi 31
• Daïy vaø hoïc baøi môùi :
• Tình hình hai mieàn Baéc – Nam sau
ñaïi thaéng muøa xuaân 1975.
* Muïc tieâu :Tình hình thuaän lôïi, khoù
khaên hai mieàn sau 30/4/75.
* Phöông phaùp : Phaân tích, dieãn
giaûng,, phaùt vaán, tröïc quan.
- Hoaït ñoäng 1 : - GV : Cuoäc toång taán
coâng noåi daäy muøa xuaân 1975 giaønh
thaéng lôïi, keát thuùc cuoäc khaùng chieán
choáng Myõ, chaám döùt tình traïng ñaát
nöôùc 21 naêm chia caét, môû ra kyû
nguyeân môùi, ñoäc laäp, ñi leân CNXH .
Böùoc vaøo kyû nguyeân môùi, tình hình
ñaát nöôùc va tình hình moãi mieàn khoâng
chæ coù thuaän lôïi maø coù caû khoù
khaên¬Ñoù laø nhöõng thuaän lôïi kh où
khaên gì ?
- HS traû lôøi (Qua SGK /168, yeâu caàu HS
choïn loïc kieán thöùc ngaén goïn, chính
xaùc )
- GV : Choát laïi + Thuaän lôïi : laø cô baûn,
ñaát nöôùc ñöôïc ñoäc laäp, thoáng nhaát.
+ Khoù khaên : * Mieàn Baéc :Chieán tranh
phaù hoaïi ñaõ taøn phaù naëng neà neàn
kinh teá.
* Mieàn Nam :Di haïi xaõ
hoäi cuûa cheá ñoä thöïc daân môùi cuûa
Myõ coøn ñeå laïi, noâng nghieäp laïc haâu,
saûn xuaát nhoû….. leä thuoäc vaøo vieän
trôï beân ngoaøi.
I/ Tình hình
hai mieàn
Baéc – Nam
sau ñaïi
thaéng muøa
xuaân 1975:
- Ñaát nöôùc
ñaõ döôïc ñoäc
laäp, thoáng
nhaát nhöng
haäu quaû cuûa
chieán tranh
vaø chuû nghóa
thöïc daân môùi
ñeå laïi raát
naëng neà ôû
hai mieàn Nam
Baéc.
- GV keát luaän : Tuy coøn nhieàu khoù
khaên choàng chaát nhöng mieàn Nam ñaõ
ñöôïc giaûi phoùng, mieàn Baéc ñaõ xaây
döïng cô sôû vaät chaát ban ñaàu cuûa
II/ Khaéc phuïc
haäu quaû
chieán tranh,
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 151
chuû nghóa xaõ hoäi , ñaát nöôùc thoáng
nhaát taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå giaûi
quyeát nhöõng khoù khaên¬ Muïc II
* Khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh,
khoâi phuïc vaø phaùt trieån kinh teá,
vaên hoùa ôû hai mieàn ñaát nöôùc:
*Muïc tieâu :Nhieäm vuï caùch maïng ôû
hai mieàn, chuû tröông vaø bieän phaùp
thöïc hieän nhieäm vuï caùch maïng ôû
mieàn Nam.
* Phöông phaùp : Phaân tích, thaûo
luaän , dieãn giaûng, nhaän xeùt, tröïc
quan.
- Hoaït ñoäng 1 - GV : Qua caùc baøi
tröôùc , caùc em ñaõ hoïc veà mieàn Baéc¬
Haõy cho bieát nhieäm vuï caùch maïng
cuûa mieàn Baéc sau 1975 ?¬ HS : Khoâi
phuïc vaø phaùt trieån kinh teá vaên hoùa.
¬GV : Ñaït keát quaû ra sao ? ¬HS traû lôøi
theo SGK/167, GV choát laïi vaø söû duïng
theâm tranh aûnh ñeå minh hoïa
- GV : Ngoaøi ra mieàn Baéc coøn thöïc
hieän nhieäm vuï caên cöù ñòa caùch
maïng caû nöôùc vaø nghóa vuï quoác teá
ñoái vôùi Laøo vaø Cam-pu-chia
- Hoaït ñoäng 2 : - GV : Mieàn Nam ñaõ
laøm gì deå khaéc phuïc khoù khaên, khoâi
phuïc vaø phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa?
¬ HS traû lôøi (SGK/167).==GV choát laïi
theo SHD GV trg 187.
Hoaït ñoäng 3- GV cho HS thaûo luaän
nhoùm: Vieäc thöïc hieän caùc nhieäm vuï
caáp baùch trong naêm ñaàu sau 1975 ôû
mieàn Nam coù yù nghóa nhö theá naøo ?¬
GV gôïi yù : Caùc toå chöùc naøo ñöôïc
chaán chænh laïi, nhaèm muïc ñích gì ?- ¬
GV toång keát nhaän xeùt theo SHD.¬ GV :
Ñaát nöôùc ñaõ ñöôïc thoáng nhaát veà
maët laõnh thoå nhöng ôû moãi mieàn vaãn
toàn taïi hình thöùc toå chöùc Nhaø nöôùc
rieâng¬nhieäm vuï tieáp theo laø:
khoâi phuïc
vaø phaùt
trieån kinh teá,
vaên hoùa ôû
hai mieàn ñaát
nöôùc:
- Mieàn Baéc
khoâi phuïc vaø
phaùt trieån kinh
teá vaên hoùa,
giuùp ñôõ Laøo
vaø Cam – pu-
chia.
- Mieàn nam
thaønh laäp
chính quyeàn
Caùch maïng,
giuùp ñôõ ñoàng
baøo hoài höông,
xaây döïng
vuøng kinh teá
môùi, xoùa boùc
loät phong kieán,
khoâi phuïc
noâng nghieäp,
quoác höõu
quoác ngaân
haøng, coâng
nghieäp thöông
nghieäp trôû laïi
hoaït ñoäng,
vaên hoùa giaùo
duïc y teá ñöôïc
tieán haønh
khaån tröông.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 152
*Hoaøn thaønh thoáng nhaát ñaát
nuôùc veà maët Nhaø nöôùc :
*Muïc tieâu: Toång tuyeån cöû baàu Quoác
Hoäi 25/4/76;Nhöõng quyeát ñònh cuûa
Quoác hoäi khoùa 6 kyø hoïp thöù nhaát.
* Phöông phaùp :Phaân tích, dieãn giaûng,
phaùt vaán, tröïc quan.
- Hoaït ñoäng 1 : - GV : ÔØ mieàn Baéc, cô
quan quyeàn löïc caonhaát laø Quoác Hoäi,
beân caïnh ñoù laø Chính phuû Vieät Nam
Daân Chuû Coäng Hoøa . ÔÛ mieàn Nam
khoâng coù Quoác Hoäi maø chæ coù chính
phuû Caùch maïng laâm thôøi Coäng Hoøa
mieàn Nam VN. Thöïc teá naày ñi traùi vôùi
nguyeän voïng cuûa nhaân daân caû hai
mieàn(aûnh ñoaøn taøu Thoáng Nhaát ¬
nhaân daân hai mieàn sau bao naêm chia
caét, nay gaëp nhau, vui sao nöôùc maét laïi
traøo )ñoàng thôøi vieäc hoaøn thaønh
thoáng nhaát veà maët nhaø nöôùc phuø hôïp
vôùi quy luaät phaùt trieån cuûa lòch söû
daân toäc: Nöôùc VN laø moät,daân toäc VN
laø moät ( aûnh Hoäi nghòTW laàn thöù nhaát
24/9/75 ñaõ ñeà ra nhieäm vuï hoaøn thaønh
thoáng nhaát ñaát nöôùc veà maët Nhaø
nöôùc¬
- Hoaït ñoäng 2 - GV cho Hs thaûo luaän
nhoùm : Vieäc hoaøn thaønh thoáng nhaát
ñaát nöôùc ñöôïc thöïc hieän qua nhöõng
böôùc naøo ? ¬GV choát laïi , goàm 3 buôùc
nhö sau : + Hoäi nghò hieäp thöông hoïp töø
15=>21/11/75.
+ Toång tuyeån cöû 25/4/76 (tranh
aûnh)
+ Quoác hoäi khoùa VI cuûa VN hoïp
phieân hoïp ñaàu tieân ôû HN töø
24/6=>3/7/76.
Hoaït ñoäng 3 :¬GV : Quoác hoäi khoùa VI
kyø hoïp thöù nhaát ñaõ coù nhöõng quyeát
ñònh gì quan troïng ? (SGK/169). ¬GV choát
laïi : Laáy teân nöôùc laø CHXHCNVN (2/7/76),
quyeát ñònh Quoác huy (hình SGK), Quoác
III / Hoaøn
thaønh thoáng
nhaát ñaát
nuôùc veà
maët Nhaø
nöôùc :
- 25/4/76 toång
tuyeån cöû baàu
quoác hoäi caû
nuôùc.
- Quoác hoäi
khoùa VI kyø
hoïp ñaàu tieân
quyeát ñònh
ñoåi teân nöôùc
laø CHXHCNVN,
ñoåi teân Saøi
Goøn Gia Ñònh
laø TP Hoà Chí
Minh, döï thaûo
hieán phaùp…..
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 153
kyø, Quoác ca(Tieán quaân ca)
Thuû ñoâ laø Haø noäi, ñoåi teân Saøi Goøn
Gia Ñònh laø : Thaønh phoá Hoà Chí Minh……
……GV : Nhöõõng quyeát ñònh treân
coù taùc duïng gì ?(SGK)
* GV sô keát baøi :
- Sau thaéng lôïi cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu
nöôùc nhaân daân hai mieàn ñaõ baét tay vaøo vieäc khaéc
phuïc khoù khaên, khoâi phuïc vaø phaùt trieàn kinh teá, ñaët
bieät laø vieäc oån ñònh tình hình mieàn Nam vôùi nhöõng
chuû tröông vaø bieän phaùp kòp thôøi song song ñoù hoaøn
thaønh thoáng nhaát ñaát nöôùc veà maët Nhaø Nöôùc taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc thöïc hieän caùch maïng
xaõ hoäi chuû nghóa trong phaïm vi caû nöôùc.
4/ Cuûng coá :
- GV cho hoïc sinh thaûo luaäân baøi taäp cuoái baøi trang 169
. ¬giôùi haïn yù nghóa vieäc hoaøn thaønh thoáng nhaát ñaát
nöôùc veà maët Nhaø nöôùc ( choát laïi ): laø yeâu caàu taát
yeáu, theå hieän quyeát taâm xaây döïng ñaát nöôùc ñoääc
laäp thoáng nhaát cuûa toaøn theå nhaân daân ta – Taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caû nöôùc ñi leân CNXH, taïo neân
khaû naêng to lôùn ñeå baûo veä toå quoác, môû roäng quan
heä quoác teá vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi.
5/Daën doø :
- Hoïc thuoäc baøi, hoaøn chænh baøi taäp , tieáp tuïc söu taàm
tranh aûnh coù lieân quan ñeán baøi.
- Böôùc sang nhöõng naêm 1976¬1985 nhaân daân tieáp tuïc
xaây döïng ñaát nöôùc, chuyeån sang caùch maïng xaõ hoäi chuû
nghóa vôùi vieäc thöïc hieän caùc keá hoaïch 5 naêm, ñaáu tranh
baûo veä toå quoác¬ Caùc em seõ tieáp tuïc theo doõi nhöõng
bieán chuyeån cuûa nöôùc ta qua baøi tieáp theo¬Chuaån bò baøi
: 32 Xaây döïng ñaát nöôùc , ñaáu tranh baûo veä ñaát nöôùc
(1976-1985).
Tuaàn 33
Tieát :47
Baøi 32
XAÂY DÖÏNG ÑAÁT NÖÔÙC, ÑAÁU TRANH
BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC (1976- 1985)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 154
I/ Muïc tieâu baøi hoïc :
1/ Veà kieán thöùc : Cung caáp cho hoïc sinh nhöõng hieåu
bieát veà :
- Tình hình ñaát nöôùc 10 naêm ñaàu ñi leân chuû nghóa xaõ
hoäi .
- Cuoäc chieán ñaáu baûo veä bieân giôùi cuûa toå quoác.
2/ Veà tö töôûng :
- Boài duôõng cho hoïc sinh loøng yeâu nöôùc, yeâu chuû nghóa
xaõ hoäi, tinh thaàn lao ñoäng, ñaáu tranh baûo veä toå quoác,
nieàm tin vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, vaøo con ñöôøng ñi leân
chuû nghóa xaõ hoäi.
3/ Veà kyõ naêng :
- Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, so saùnh, nhaän ñònh,
ñaùnh giaù, thaáy ñöôïc nhuõng thaønh tích vaø haïn cheá trong
quaù trình caû nuôùc ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi.
II- Thieát bò, taøi lieäu :
- Tranh aûnh trong saùch giaùo khoa
– Tham khaûo SGV
– Saùch Ñaïi cöông Lòch söû Vieät Nam…..
III - Tieán trình Daïy- Hoïc :
1/ oån ñònh :
2/ Kieåm tra baøi cuõ :
- Mieàn Nam khaéc phuïc haäu quaû chieán tranh , khoâi phuïc
kinh teá nhö theá naøo ? YÙ nghóa ?
- Vieäc tieán haønh thoáng nhaát veà maët nhaø nöôùc töø naêm
(1975-1976) ñöôïc tieán haønh nhö theá naøo ? YÙ nghóa ?
3/ Daïy baøi môùi :
• Vaøo baøi : ( SHD giaùo vieân trang 190 + 191)
* Baøi môùi :
MUÏC I – VIEÄT NAM TRONG 10 NAÊM ÑI LEÂN CHUÛ
NGHÓA XAÕ HOÄI (1976 –1985)
Thöïc hieän keá hoaïch Nhaø nöôùc 5
naêm (1976 –1980) :
* Muïc tieâu : Nhieäm vuï, thaønh töïu cuûa
keá hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm (1976 – 1985)
* Phöông Phaùp : Dieãn giaûng,phaân tích,
tröïc quan, phaùt vaán.
1/ Thöïc hieän
keá hoaïch
Nhaø nöôùc 5
naêm (1976 –
1980) :
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 155
Hoaït ñoäng 1/ - GV : Sau khi thoáng nhaát
nöôùc nhaø, töø naêm 1975 hai mieàn Nam,
Baéc khaéc phuïc haäu quaû cuûa chieán
tranh, phaùt trieån kinh teá vaên hoùa¬ Sau
ñoùtieán haønh thöïc hieän keá hoaïch Nhaø
nöôùc 5 naêm( 76 –80 )
¬Qua SGK haõy cho bieát muïc tieâu cô baûn
cuûa keá hoaïch 5 naêm laàn thöù nhaát?¬
HS : Traû lôøi theo SGK trang 170¬GV choát
laïi :Keá hoaïch 5 naêm (76 –80) do Ñaïi hoäi
Ñaûng laàn thöù IV cuûa Ñaûng ñeà ra nhaèm
thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï veà kinh teá
xaõ hoäi¬ Vaäy vieäc thöïc hieän keá hoaïch
5 naêm ñaït keát quûa nhö theá naøo ?¬HS :
Traû lôøi theo SGK trg 170.
Hoaït ñoäng 2/ - GV : Tuy coù thaønh töïu
quan troïng nhöng neàn kinh teá xaõ hoäi
coøn haïn cheá (SGK trg171)¬Lieân heä tình
hình thöïc teá luùc baáy giôø.
: Thuïc hieän keá hoaïch Nhaø nöôùc 5
naêm (1981 –1985 ) :
*Muïc tieâu : Nhieâm vuï, thaønh töïu cuûa
keá hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm (1981 –
1985 ).
*Phöông phaùp : Dieãn giaûng, phaùt
vaán, phaân tích, tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1 - GV : Keá hoaïch Nhaø
Nöôùc 5 naêm (1981 –1985 ) do Ñaïi hoäi
Ñaûng laàn thöù V ñeà ra nhaèm thöïc hieän
nhöõng nhieäm vuï kinh teá xaõ hoäi¬ Qua
SGK em haõy trình baøy phöông höôùng,
muïc tieâu cuûa keá hoaïch
-Noâng nghieäp,
coâng nghieäp
böôùc ñaàu
phaùt trieån.
Ñöôøng saét
Thoáng nhaát
töø Haø Noäi ñi
thaønh phoá
Hoà Chí Minh
hoaït ñoäng trôû
laïi .
- Giai caáp tö
saûn maïi baûn
bò xoùa boû,
noâng daân ñi
vaøo laøm aên
taäp theå,thuû
coâng nghieäp
vaø thöông
nghieäp ñöôïc
saép xeáp vaø
toå chöùc laïi.
- Xaây döïng
neàn vaên hoùa
môùi,giaùo duïc
ôû caùc caáp
ñeàu phaùt
trieån.
2/Thöïïc hieän
keá hoaïch
Nhaø nöôùc 5
naêm (1981 –
1985 ) :
- Saûn xuaát
noâng coâng
nghieäp ñeàu
coù böôùc phaùt
trieån so vôùi 5
naêm tröôùc
ñoù(1976-1980)
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 156
Nhaø nöôùc 5 naêm laàn naày
¬ HS : traû lôøi theo SGK trg
171.
- GV : Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc
nhuõng thaønh töïu gì trong
vieäc thöïc hieän keá hoaïch
Nhaø nöôùc 5 naêm ?¬HS traû
lôøi theo SGK trg 172.
Hoaït ñoäng 2 - GV : Sau keá
hoaïch naày, ñaát nöôùc ta coù
nhöõng chuyeån bieán tieán
boä ñaùng keå=> Em haõy
daãn chöùng baèng soá lieäu
cuï theå (tyû leä phaàn traêm
trong saûn xuaát noâng
nghieäp , saûn xuaát löông
thöïc, saûn xuaát coâng
nghieäp vaø trong thu nhaäp
quoác daân).
- HS : Löïa choïn caùc tyû leä
ñeå daãn chöùng trong SGK trg
172 .
Hoaït ñoäng 3 - GV : Tuy
vaäy, qua 2 keá hoaïch 5 naêm,
beân caïnh thaønh töïu thì coøn
haïn cheá (SGK trg 172 )¬GV :
phaân tích nhöõng nguyeân
nhaân naày trong SHD giaùo
vieân trg 191¬GV neân lieân
heä tình hình luùc baáy giôø
ñeå laøm roõ hôn nhöõng
thieáu soùt vaø thaáy ñöôïc
thaønh töïu laø chính¬Khaúng
ñònh söï laõnh ñaïo cuûa
Ñaûng vaø ñaët bieät laø söï
ñoåi môùi trong kyø ñaïi hoäi
Ñaûng laàn thöù VI /1986.
- GV : Sau 30 naêm chieán
tranh, khi ñaát nöôùc ñaõ ñoäc
laäp, töï do, nhaân daân ta
muoán ñem taøi naêng vaø
söùc löïc xaây döïng ñaát
nöôùc phoàn vinh, cuoäc soáng
vaên minh haïnh phuùc, ñöôïc
- Daàu moû ñöôïc khai thaùc,
thuûy ñieän Hoøa Bình, Trò An
ñöôïc xaây döïng.
- Khoa hoïc kyõ thuaät ñöôïc
trieån khai thuùc ñaåy saûn
xuaát
phaùt trieån.
+ Thaønh töïu: SGK/172
+Haïn cheá : SGK/172
MUÏC II – ÑAÁU TRANH
BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 157
* Muïc tieâu : Dieãn bieán,
keát quûa cuûa cuoäc chieán
ñaáu ôû bieân giôùi Taây
Nam choáng Poân – Poát.
* Phöông phaùp : Töôøng
thuaät, keå chuyeän, mieâu
taû, phaùt vaán, tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1/ - GV : Taäp
ñoaøn Poân – Poát ñaïi dieän
cho phaùi “Khô-me ñoû” ñaõ
töøng döïa vaøo söï giuùp
ñôõ cuûa VN ñeå ñaùnh
Myõ(1970-1975). Sau khi
ñaùnh Myõ(17/4/1975),
chuùng leân naém chính
quyeàn ôû Cam- chia, lieàn
quay suùng baén vaøo nhaân
daân ta, gaây ra cuoäc
chieán tranh xaâm laán
bieân giôùi Taây- Nam nöôùc
ta.
- GV :Theá taäp ñoaøn Poân-
Poát môû ñaàu cuoäc chieán
tranh xaâm löôïc bieân giôùi
Taây Nam nöôùc ta nhö theá
naøo ?¬ HS : Traû lôøi SGK
/173.¬Cuoái cuøng keát
quaû nhö theá naøo ?¬ GV
choát laïi + söû duïng baûn
ñoàvaø keát luaän(SGK trg
173)¬GV lieân heä thöïc teá
tình hình Cam-pu-chia sau
ñoù, toäi aùc dieät
chuûng(hình aûnh), moái
quan heä hieän nay giöõa VN
vaø Cam-pu-chia.
2/ Hoaït ñoäng 2 : Ñaáu
tranh baûo veä bieân
giôùi phía Baéc:
*Muïc tieâu :Dieãn bieán,
keát quaû cuûa cuoäc chieán
-22/12/1978 taäp ñoaøn Poân
– Poát tieán ñaùnh Taây Ninh,
môû ñaàu chieán tranh xaâm
laán bieân giôùi Taây Nam
nöôùc ta.
- Quaân daân ta toå chöùc
phaûn coâng ñaùnh ñuoåi
boïn xaâm löôïc Poân – Poát
ra khoûi ñaát nöôùc..
2 / Ñaáu tranh baûo veä
bieân giôùi phía Baéc:-
17/2/1979 Trung Quoác môû
cuoäc tieán coâng nöôùc ta
doïc bieân giôùi töø Moùng
Caùi (Quaûng Ninh) ñeán
Phong Thoå (Lai Chaâu)
- Cuoäc chieán ñaáu maïnh
meõ cuûa quaân daân ta
cuøng vôùi söï phaûn ñoái
maïnh meõ cuûa dö luaän
trong nöôùc vaø theá giôùi
buoäc Trung Quoác phaûi
ruùt quaân khoûi nöôùc ta.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 158
ñaáu baûo veä bieân giôùi
phía Baéc.
*Phöông phaùp :Töôøng
thuaät, keå chuyeän, mieâu
taû, phaùt vaán, tröïc quan.
Hoaït ñoäng 1 - GV : Trình
baøy moái quan heä giöõa
VN vaø Trung Quoác tröôùc
kia,¬ Cuoäc ñaáu tranh baûo
veä bieân giôùi phía Baéc
dieãn ra nhö theá naøo, keát
quaû¬ HS : Traû lôøi theo
SGK.¬GV :Söû duïng baûn
ñoà + Choát laïi vaø keát
luaän.

3/ Sô keát baøi :
- Ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi sau khi ñaát nöôùc ñoäc laäp vaø
thoáng nhaát laø con ñöôøng phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa
caùch maïng nöôùc ta. Trong 10 naêm, (1976- 1985) thöïc hieän
qua 2 keá hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm, caùch maïng nöôùc ta ñaït
ñöôïc nhöõng thaønh töïu vaø tieán boä ñaùng keå treân caùc
laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, song cuõng gaëp khoâng ít
khoù khaên vaø yeáu keùm. Cuoäc chieán tranh bieân giôùi Taây
Nam vaø phía Baéc Toå quoác cuõng gaây theâm khoù khaên cho
ñaát nöôùc treân böôùc ñöôøng ñi leân .Tuy vaäy, nhaân daân ta
ñaõ quyeât taâm xaây döïng ñaát nöôùc ,ñaáu tranh baûo veä toå
quoác töø naêm 1976- 1985.
4/ Cuûng coá :
- Caâu 1 SGK/173 beân caïnh neâu nhöõng thaønh töïu cuï theå¬
GV caàn huôùng daãn cho HS thaûo luaän traû lôøi theo 2 veá vaø
mang yù toång keát chung 10 naêm theo SHD GV/192.
5/ Daën doø :
- Hoïc thuoäc baøi, laøm BT caâu 2 trong SGK ¬GV huôùng daãn HS
chia thaønh 2 coät.
- Caû nöôùc XDCNXH thoâng qua 10 naêm thöc hieän caùc keá
hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm. Baét daàu töø Ñaïi hoäi Ñaûng laàn
thöù VI(12/1986), ñaát nöôùc chính thöùc chuyeån sang thöïc hieän
ñöôøng loái ñoåi môùi ñeán hoâm nay vôùi nhöõng chuyeån bieán
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 159
quan troïng ¬ Söï ñoåi thay kyø dieäu cuûa ñaát nöôùc ñöôïc theå
hieän nhö theá naøo ? ¬Chuaån bò baøi 33 :VIEÄT NAM TREÂN
ÑÖÔØNG ÑOÅI MÔÙI ÑI LEÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI (TÖØ 1986 –
2000) vaø söu taâm tranh aûnh coù lieân quan ñeán baøi .
Tuaàn 34
Tieát 48
BAØI 33
VIEÄT NAM TREÂN ÑÖÔØNG ÑOÅI MÔÙI ÑI
LEÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI
( TÖØ NAÊM 1986 ÑEÁN NAÊM 2000 )
I – MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC :
1- Veà kieán thöùc :
Cung caáp cho hoïc sinh nhöõng hieåu bieát veà :
- Söï taát yeáu phaûi ñoåi môùi ñaát nöôùcñi leân chuû nghóa
xaõ hoäi
- Quùa trình 15 naêm ñaát nöùôc thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi
môùi
2 – Veà tö töôûng :
Boài döôõng cho hoïc sinh loøng yeâu nöùôc gaén vôùi chuû nghóa
xaõ hoäi , tinh thaàn ñoåi môùi trong lao ñoäng , coâng taùc , hoïc
taäp , nieàm tin vaøo söï laõnh ñaïo cuaû Ñaûng , vaøo ñöôøng loái
ñoåi môùi ñaát nöôùc
3- Veå kóû naêng :
Reøn luyeän cho hoïc sinh kó naêng phaân tích , nhaän ñònh ñaùnh
giaù con ñöôøng taát yeáu phaûi ñoåi môùi ñaát nöôùc ñi leân chuû
nghóa xaõ hoäi vaø quaù trình 15 naêm ñaát nöôùc thöïc hieän
ñöôøng loái ñoåi môùi
II – ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Saùch Giaùo Khoa , saùch giaùo vieân
- Tranh aûnh
- Vaên kieän Ñaïi Hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI , laàn
thöù VII, laàn thöù VIII, laàn thöù IX
- Ñaïi cöông lòch söû Vieät Nam taäp III
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
1- Oån ñònh lôùp
2- Kieåm tra baøi cuõ :
- Neâu tình hình cuaû nöôùc ta trong 10 naêm ñi leân chuû
nghóa xaõ hoäi
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 160
- Cuoäc chieán ñaáu baûo veä Toå Quoác töø naêm 1975 ñeán
1979 ñaõ dieãn ra nhö theá naøo ?
3- Baøi Môùi :Giaùo vieân giôùi thieäu : Trong 15 naêm töø Ñaïi
hoäi laàn thöù VI cuaû Ñaûng ( 12 -1986 ) baét ñaàu coâng cuoäc
ñoåi môùi ôû nöôùc ta , nhaân daân ta thöïc hieän 3 keá hoaïch
nhaø nöôùc 5 naêm ( 1986-1990,1991-1995,1996-2000) nhaèm
xaây döïng ñaát nöôùc theo ñöôøng loái ñoåi môùi ñi leân chuû
nghóa xaõ hoäi
Hoïat Ñoäng 1 : Ñöôøng loái ñoåi môùi cuaû Ñaûng
Hoïat ñoäng cuaû
Thaày
Hoaït ñoäng cuaû
troø
Baøi ghi
-Gv nhaéc laïi
nhöõng haønh
töïu maø ñaát
nöôùc ñaõ ñaït
ñöôïc trong 10
naêm (1976-
1985)vaø neâu
hoaøn caûnh
cuaû ñaát nöôùc
Pv: Ñeå ñöa ñaát
nöôùc vöôït qua
khuûng hoaûng
nhaø nöôùc ta
phaûi laøm gì?
Chuû tröông ñoåi
môùi cuaû Ñaûng
ñöôïc ñeà ra
trong nhöõng
vaên kieän naøo ?
HS traû lôøi
HS tra lôøi caùc
caâu hoûi trong
SGK
* Hoaøn Caûnh ñoåi môùi :
Trong thaäp nieân 1976-
1985 ñaõ ñaït nhöõng
thaønh töïu vaø khoù khaên
; khuûng hoaûng kinh teá,
xaõ hoäi
* Chuû tröông ñoåi môùi
Ñöôøng loái ñoåi môùi ñöôïc
ñeà ra ñaàu tieân taïi Ñaïi
hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác
laàn thöù VI( 12 – 1986 )vaø
ñieàu chænh boå sung ,
phaùt trieån taïi D0aïi hoäi
ñaïi bieåu toaøn quoác laàn
thöù VII, Laàn thöù VIII , laàn
thöù IX
HOAÏT ÑOÄNG 2 : Vieät Nam Trong 15 Naêm Thöïc Hieän Ñöôøng
Loái Ñoåi Môùi
( 1986-2000 )
Gv giaûng theo
töøng keá hoaïch
cuaû Nhaø nöôùc
Höôùng daãn
hoïc sinh thaûo
luaän theo noäi
dung sau :
- Neâu
nhieäm vuï ,
HS chia laøm 3
nhoùm thaûo
luaän theo töøng
keá hoïach
Nhoùm 1 : Keá
- Trong keá hoaïch 5
naêm ( 1986-1990 ):
thöïc hieän nhieäm vuï,
muïc tieâu cuaû 3
chöông trình kinh teá ,:
löông thöïc , thöïc
phaåm , haøng tieâu
duøng vaø haøng xuaát
khaåu
- Trong keá hoaïch 5
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 161
muïc tieâu
,keát quaû
ñaït ñöôïc
cuaû keá
hoïach 5
naêm
( 1986-1990
)?keá hoïach
( 1991-
1995? Keá
hoïach
( 1996-2000
)
Giaùo vieân toùm
taét nhöõng noäi
dung chính cuaû
töøng keá hoaïch
, muïc tieâu vaø
keát quaû
Cho hoïc sinh
ñoïc noäi dung
tham khaûo trong
SGV
Höôùng daãn
caùc em xem
caùc hình trong
SGK
PV: Beân caïnh
nhöõng thaønh
töïu , chuùng ta
coøn gaëp
nhöõng khoù
khaên vaø yeáu
keùm naøo?
* Nhaân daân ta
ñaõ ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh
töïu gì trong
vieäc thöïc hieän
3 keá hoaïch
Nhaø nöôùc 5
naêm ?
hoaïch ( 1986-
1990 )
Nhoùm 2 : Keá
hoïaïch ( 1991-
1995 )
Nhoùm 3 : Keá
hoïaïch ( 1996-
2000 )
HS traû lôøi
HS nhaéc laïi
noäi dung baøi
hoïc
naêm ( 1991-1995 )
Vöôït qua khoù khaên ,
oån ñònh vaø phaùt
trieån kinh teá , xaõ
hoäi , chính trò , ñöa
nöôùc ta thoaùt khoûi
khuûng hoaûng
- Trong keá hoaïch 5
naêm ( 1996-2000 )Muïc
tieâu ñeà ra laø taêng
tröôûng kinh teá nhanh ,
ñaûm baûo quoác
phoøng an ninh , caûi
thieän ñôøi soáng nhaân
daân , naâng cao tích
luyõ töø noäi boä neàn
kinh teá
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 162
4-Cuûng coá :
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp trong saùch
giaùo khoa
- YÙ nghóa cuaû nhöõng thaønh töïu veà kinh teá – xaõ hoäi
trong 15 naêm ñoåi môùi ( 1986-2000)
- Neâu nhöõng khoù khaên vaø toàn taïi veà kinh teá – vaên
hoaù sau 15 naêm thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi ( 1986-
2000 )
5- Daën doø
Hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi 34
Taäp traû lôøi caâu hoûi SGK.
Tuaàn 34
Tieát 49
Baøi 34 TOÅNG KEÁT LÒCH SÖÛ VIEÄT
NAM
TÖØ SAU CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI
THÖÙ NHAÁT
ÑEÁN NAÊM 2000
A . Muïc tieâu baøi hoïc:
1. Kieán thöùc :
Giuùp HS naém chaéc moät caùch coù heä thoáng nhöõng noäi
dung chuû yeáu sau :
- Quaù trình phaùt trieån cuûa Lòch söû daân toäc töø
naêm 1919 ñeán nay (naêm 2000) qua caùc giai ñoaïn
chính vôùi nhöõng ñaëc ñieåm chính cuûa töøng giai
ñoaïn.
- Nguyeân nhaân cô baûn ñaõ quyeát ñònh quaù trình
phaùp trieån cuûa lòch söû, baøi hoïc kinh nghieäm lôùn
ruùt ra töø ñoù.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 163
2. Tö töôûng :
Treân cô sôû thaáy roõ quaù trình ñi leân khoâng ngöøng cuûa lòch
söû daân toäc, cuõng coá nieàn töï haøo daân toäc, nieàm tin vaøo
söï Laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø söï taát thaéng cuûa caùch maïng
vaø tieàn ñoà cuûa toå quoác.
3. Kyõ naêng :
- Reøn luyeän HS khaû naêng phaân tích, heä thoáng söï
kieän, löïa choïn söï kieän lòch söû ñieån hình, ñaëc
ñieåm lôùn cuûa töøng gian ñoaïn.
B. Thieát bò, taøi lieäu cho baøi :
- GV höôùng daãn HS söu taàm caùc tranh aûnh, taøi lieäu
lieân quan ñeán giai ñoaïn lòch söû töø naêm 1919 ñeán
nay, chuû yeáu laø caùc thaønh töïu trong coâng cuoäc
xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc.
- HS chuaån bò baûng phuï ñeå thaûo luaän vaø chôi troø
chôi tieáp söùc ñeå cuõng coá kieán thöùc.
C. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc:
1. OÅn ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Theo em phaûi hieåu ñoåi môùi ñaát nöôùc ñi leân
XHCNnhö theá naøo?
- Nhaân daân ta ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu gì trong
vieäc thöïc hieän ba keá hoaïch Nhaø nöôùc 5 naêm
(1986 – 1991; 1991 – 1995; 1996 – 2000)
3. Giôùi thieäu baøi môùi :
Ñeå caùc em coù theå heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc Lòch Söû
Vieät Nam töø 1919 ñeán nay (naêm 2000), coâ seõ giuùp caùc em
töï heä thoáng kieán thöùc ñaõ hoïc qua baøi 34 “ toång keát lòch
söû Vieät Nam töø sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ñeán
naêm 2000.”
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 164
Caùc giai
ñoaïn
Ñaëc ñieåm cuûa tieán trình lòch söû
1.Giai ñoaïn
1919 -
1930
- Cuoäc khai thaùc Vieät Nam cuûa thöïc daân Phaùp sau chieán tranh theá giôùi thöù
nhaát vôùi quy moâ lôùn, toác ñoä nhanh …
- Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ra ñôøi 3.2.1930 – Caùch Maïng Vieät Nam böôùc vaøo
giai ñoaïn phaùt trieån.
2.Giai ñoaïn
1930-1945
- Caùc cao traøo caùch maïng :
• 1930 – 1931 vôùi ñænh cao Xoâ Vieát Ngheä Tænh.
• 1936 – 1939 cuoäc vaän ñoäng daân chuû
• 1939 – 1945 cuoäc vaän ñoäng tieán tôùi caùch maïng thaùng 8.1945
Caùch maïng thaùng 8.1945 thaéng lôïi Ngaøy 2.9.1945 Baùc Hoà ñoïc baûn tuyeân
ngoân ñoäc laäp khai sinh nöôùc VNDCCH.
3.Giai ñoaïn
1945 - 1954
- Khaùng chieán choáng Phaùp vôùi ñöôøng loái : “ Toaøn daân, toaøn dieän, tröôøng
kyø, töï löïc caùnh sinh” caùc chieán dòch :
+ Vieät Baéc 1947
+ Bieân giôùi 1950
+ Ñieän Bieân Phuû 1954 Hieäp ñònh Giô - ne - vô kí keát, mieàn baéc hoaøn toaøn
giaûi phoùng
4.Giai ñoaïn
1954 - 1975
- Khaùng chieán choáng Myõ vôùi nhieän vuï :
* Mieàn Baéc: Laøm caùch maïng XHCN vaø choáng 2 cuoäc chieán tranh phaù
hoaïi(1965- 1968;1969-1973)
* Mieàn Nam : Laøm caùch maïng daân toäc, daân chuû nhaân daân cuï theå choáng:
Q Chieán tranh moät phía (1954 – 1960)
Q Chieán tranh Ñaëc bieät (1961 – 1965)
Q Chieán tranh cuïc boä (1965 – 1968)
Q Vieät Nam hoaù chieán tranh (1969 – 1973)
Q Toång tieán coâng vaø noåi daäy muøa Xuaân 1975 Giaûi phoùng Mieàn Nam
thoáng nhaát ñaát nöôùc
5.Giai ñoaïn
1975 - 2000
- Thoáng nhaát ñaát nöôùc ñi leân CNXH :
- 10 naêm ñaàu coøn nhieàu khoù khaên, thöû thaùch
- 12 1986 Ñaïi hoäi Ñaûng laàn VI thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi môùi cho ñeán nay,
ñaát nöôùc daønh thaéng lôïi to lôùn.
• Hoaït ñoäng 1 :
Muïc I : caùc giai ñoaïn chính vaø ñaëc ñieåm cuûa tieán trình
lòch söû.
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 165
- Tröôùc heát giaùo vieân chia HS laøm 5 nhoùm, höôùng daãn
HS moãi nhoùm laäp moät baûng thoáng keâ theo töøng noâi
dung :
Nguyeân nhaân
thaéng lôïi
Baøi hoïc kinh
nghieäm
Phöông höôùng ñi
leân
Hoaït ñoäng 2:
Muïc II: Nguyeân nhaân thaéng lôïi, nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm,
phöông höôùng ñi leân.
- GV chia nhoùm thaûo luaän vaø giao cuï theå noäi dung cuûa
töøng nhoùm thaûo luaän :
Q Nhoùm 1 thaûo luaän caâu hoûi “ Neâu nhöõng nguyeân
nhaân thaéng lôïi laø do ñaâu?”
Q Nhoùm 2 + 3 thaûo luaän caâu hoûi : “ Neâu nhöõng baøi
hoïc kinh nghieäm”
Q Nhoùm 4 vaø 5 thaûo luaän caâu hoûi : “ Em haõy neâu
phöông höôùng ñi leân cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta? ”
- Sau khi caùc em trình baøy yù kieán cuûa nhoùm, GV ñuùc
keát vaø nhaán maïnh nhöõng ñieåm chính veà nguyeân
nhaân thaéng lôïi, baøi hoïc kinh nghieäm, phöông höôùng ñi
leân cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôc ta vaø vieát tieáp vaøo baûng
thoáng keâ ôû muïc I caùc noäi dung sau :
Nguyeân nhaân
thaéng lôïi
Baøi hoïc kinh
nghieäm
Phöông höôùng ñi
leân
Söï laõnh ñaïo saùng
suoát vôùi ñöôøng
loái ñuùng ñaén,
saùng taïo cuûa
Ñaûng ta.
- Naém vöõng ngoïn
côø laäp daân toäc
vaø CNXH.
- Söï nghieäp caùch
maïng laø cuûa
nhaân daân, do
daân vaø vì daân.
Nhaân daân laø
nhöõng ngöôøi laøm
neân lòch söû.
Taêng cöôøng cuûng
coá khoái, ñoaøn
keát toaøn Ñaûng
toaøn daân; ñoaøn
keát daân toäc,
ñoaøn keát quoác
teá.
- Söï Laõnh ñaïo
ñuùng ñaén cuûa
- Ñoäc laäp daân
toäc gaén vôùi
CNXH.
- Ñaát nöôùc ñoäc
laäp vaø thoáng
nhaát ñi leân CNXH
theo ñöôøng loái
ñoåi môùi cuûa
Ñaûng laø con
ñöôøng phaùp trieån
hôïp quy luaät cuûa
caùch maïng Vieät
Nam
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 166
Ñaûng CSVN laø
nhaân toá haøng
ñaàu
5. Daën doø: OÂn töø baøi 16¬34 : KIEÅM TRA HOÏC KYØ II
Tuaàn 35
Tieát 50
KIEÅM TRA HOÏC KYØ II
Tuaàn 35
Tieát 51-52
LÒCH SÖÛ ÑÒA PHÖÔNG
GV: Leâ Thò Dieäu – Tröôøng THCS Myõ Thaïnh
Trang 167

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful