tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008

Bé X©y Dùng Tr­êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ Néi
Khoa X©y Dùng



§å ¸n tèt nghiÖp kü s­ x©y dùng lµ mét c«ng tr×nh ®Çu tiªn mµ ng­êi sinh viªn ®­îc tham gia thiÕt kÕ, mÆc dï ë møc ®é s¬ bé thiÕt kÕ mét sè cÊu kiÖn, chi tiÕt ®iÓn h×nh.Nh­ng víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· ®­îc häc ë nh÷ng n¨m häc qua, ®å ¸n tèt nghiÖp nµy ®· gióp em tæng kÕt, hÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña m×nh. §Ó hoµn thµnh ®­îc ®å ¸n nµy, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy h­íng dÉn chØ b¶o nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho ®å ¸n còng nh­ cho thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« h­íng dÉn.  C« gi¸o: Th.S NguyÔn LÖ Thñy, h­íng dÉn phÇn kiÕn tróc  C« gi¸o: Th.S NguyÔn LÖ Thñy, h­íng dÉn phÇn kÕt cÊu  ThÇy gi¸o: Th.S Ph¹m Ngäc Th¾ng, h­íng dÉn phÇn nÒn mãng  ThÇy gi¸o: K.S NguyÔn Quang Vinh, h­íng dÉn phÇn thi c«ng Còng qua ®©y em xin ®­îc tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o nãi riªng còng nh­ tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong tr­êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ Néi nãi chung v× nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®­îc tiÕp thu d­íi m¸i tr­êng KiÕn Tróc. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tuy ®· cè g¾ng häc hái, xong còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt do ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ Em mong muèn nhËn ®­îc sù chØ b¶o h¬n n÷a cña thÇy c« trong t­¬ng lai. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hµ Néi 06/ 2009
Svth: nguyÔn anh tuÊn – líp 2004x4 Trang: - 1 -

tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008

PHÇn I:

KiÕn tróc
10(%)
gi¸o viªn h­íng dÉn : th.s : NguyÔn lÖ thñy sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Anh TuÊn líp : 04x4.

NhiÖm vô : A. PhÇn thuyÕt minh
I. Sù cÇn thiÕt ®Çu t­ II. Giíi thiÖu c«ng tr×nh III. Quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh IV. Nh÷ng chØ tiªu x©y dùng chÝnh V. C¸c hÖ thèng kü thuËt chÝnh cña c«ng tr×nh VI. §iÒu kiÖn khÝ hËu vµ thuû v¨n

B. B¶n vÏ:
T×m hiÓu b¶n vÏ kiÕn tróc vµ c¸c b¶n vÏ: I. c¸c b¶n mÆt ®øng c«ng tr×nh. II. c¸c b¶n mÆt b»ng c«ng tr×nh. III. c¸c b¶n mÆt c¾t c«ng tr×nh.

Svth: nguyÔn anh tuÊn – líp 2004x4

Trang: - 2 -

tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008

Giíi thiÖu c«ng tr×nh
I. Sù cÇn thiÕt ®Çu t­ ViÖt Nam lµ mét ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn . §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· vµ ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, chÝnh s¸ch ®æi míi, mong muèn ®­îc lµm b¹n cïng víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam tõng b­íc hoµ nhËp víi céng ®ång quèc tÕ. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nµy th× viÖc t¸i thiÕt lËp vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ rÊt cÇn thiÕt ë tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè cho tíi trung ­¬ng, gióp t¹o ra mét bé mÆt toµn diÖn cho ®Êt n­íc. Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· dÇn n©ng cÊp, c¶i t¹o vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ngµy mét hiÖn ®¹i h¬n, ®¸p øng nhu cÇu cho nh©n d©n nãi chung vµ nhu cÇu lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nãi riªng. QuyÕt ®Þnh x©y dùng trô së lµm viÖc c¬ quan tæng côc thèng kª còng kh«ng n»m ngoµi xu h­íng ®ã II. Giíi thiÖu c«ng tr×nh C«ng tr×nh ®­îc x©y dùng t¹i vÞ trÝ tho¸ng vµ ®Ñp trªn ®­êng NguyÔn ChÝ Thanh, t¹o ®iÓm nhÊn ®ång thêi t¹o nªn sù hµi hoµ, hîp lý. VÞ trÝ ®Ñp, mÆt b»ng kh¸ b»ng ph¼ng thuËn lîi cho viÖc thi c«ng, gÇn c¸c trôc ®­êng chÝnh, nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ sù thuËn tiÖn ®i l¹i cña nh©n d©n vµ t¹o thªm nÐt ®Ñp cña kiÕn tróc thµnh phè. C«ng tr×nh cã tæng diÖn tÝch ®Êt lµ 2000 (m2), tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng lµ 477 (m2). III. Quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh C«ng tr×nh bao gåm c¸c v¨n phßng lµm viÖc, phßng l·nh ®¹o, phßng thèng kª, phßng häp, héi tr­êng, phßng ®iÒu khiÓn vµ c«ng tr×nh phô C«ng tr×nh bao gåm 1 tÇng hÇm, 7 tÇng sö dông vµ 1 ¸p m¸i, 1 tÇng m¸i, ChiÒu cao c¸c tÇng  TÇng ®iÓn h×nh cã chiÒu cao lµ 3,35 m  TÇng 1 cã chiÒu cao 3,6m  TÇng hÇm cã chiÒu cao 2,6m  TÇng ¸p m¸i vµ tÇng m¸i cã chiÒu cao 3,7 m Tæng chiÒu cao lµ 27,6 (m). 3.1. Bè trÝ mÆt b»ng +TÇng hÇm ®Ó « t« vµ xe m¸y
Svth: nguyÔn anh tuÊn – líp 2004x4 Trang: - 3 -

tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008

+ TÇng 1 ®Õn 7 gåm cã phßng lµm viÖc, phßng häp, phßng l·nh ®¹o, cÇu thang m¸y, thang bé, WC 3.2. Gi¶i ph¸p giao th«ng +Theo ph­¬ng ®øng: C«ng tr×nh ®­îc bè trÝ mét thang m¸y 2 buång vµ 2 thang bé ë chÝnh trung t©m cña nhµ ®¶m b¶o tèt nhu cÇu giao th«ng thuËn tiÖn cho mäi ng­êi ho¹t ®éng trong c«ng tr×nh còng nh­ viÖc cÇn tho¸t cho mäi ng­êi khi c«ng tr×nh cã sù cè x¶y ra. +Theo ph­¬ng ngang: Víi hÖ thèng cÇu thang chÝnh vµ thang m¸y ®­îc bè trÝ gi÷a nhµ nªn kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c phßng rÊt hîp lÝ. Toµn bé hÖ thèng thang ®­îc liªn hÖ víi nhau qua d·y hµnh lang ®­îc bè trÝ däc c«ng tr×nh dÉn tíi c¸c phßng. §¶m b¶o rÊt thuËn tiÖn cho mäi ng­êi sinh ho¹t trong c«ng tr×nh. 3.3. Gi¶i ph¸p mÆt ®øng Chøc n¨ng chÝnh cña c«ng tr×nh lµ trô së lµm viÖc cña tæng côc thèng kª cho nªn kh«ng ®ßi hái cao vÒ mÆt kiÕn tróc. KiÕn tróc cña c«ng tr×nh t­¬ng ®èi gi¶n dÞ vµ mang nÐt ®iÓn h×nh cña nh÷ng c«ng tr×nh víi chøc n¨ng chÝnh lµ nhµ lµm viÖc. IV. Nh÷ng chØ tiªu x©y dùng chÝnh - Khu ®Êt hiÖn h÷u lµ 2000 m2 - Sè tÇng chÝnh: 8 tÇng + 1 tÇng tum + 1 m¸i - DiÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh: 477 m2 - DiÖn tÝch sµn c¸c tÇng: 477 m2 - Tæng diÖn tÝch sµn c¸c tÇng: 477 9 = 4293 m2 V. C¸c hÖ thèng kü thuËt chÝnh trong c«ng tr×nh 5.1. HÖ thèng chiÕu s¸ng TÊt c¶ c¸c phßng trong c«ng tr×nh ®Òu ®­îc chiÕu s¸ng tù nhiªn th«ng qua c¸c cöa kÝnh bè trÝ bªn ngoµi. Ngoµi ra chiÕu s¸ng nh©n t¹o còng ®­îc bè trÝ sao cho cã thÓ phñ hÕt ®­îc nh÷ng ®iÓm cÇn chiÕu s¸ng. 5.2. HÖ thèng ®iÖn TuyÕn ®iÖn trung thÕ 15 KV qua èng dÉn ®Æt ngÇm d­íi ®Êt ®i vµo tr¹m biÕn thÕ cña c«ng tr×nh. Ngoµi ra cßn cã ®iÖn dù phßng cho c«ng tr×nh gåm 2 m¸y ph¸t ®iÖn ch¹y b»ng Diesel cung cÊp, m¸y ph¸t ®iÖn nµy ®Æt t¹i tÇng trÖt cña c«ng tr×nh. Khi
Svth: nguyÔn anh tuÊn – líp 2004x4 Trang: - 4 -

tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008

nguån ®iÖn chÝnh cña c«ng tr×nh bÞ mÊt v× bÊt kú mét lý do g×, m¸y ph¸t ®iÖn sÏ cung cÊp ®iÖn cho nh÷ng tr­êng hîp sau:  C¸c hÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y  HÖ thèng chiÕu s¸ng vµ b¶o vÖ  C¸c phßng lµm viÖc ë c¸c tÇng  HÖ thèng m¸y tÝnh trong toµ nhµ c«ng tr×nh  BiÕn ¸p ®iÖn vµ hÖ thèng c¸p. 5.3. HÖ thèng ®iÖn l¹nh vµ th«ng giã Sö dông hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m ®­îc sö lý vµ lµm l¹nh theo hÖ thèng ®­êng èng ch¹y theo cÇu thang theo ph­¬ng th¼ng ®øng, vµ ch¹y trong trÇn theo ph­¬ng ngang ph©n bè ®Õn c¸c vÞ trÝ tiªu thô. 5.4. HÖ thèng cÊp tho¸t n­íc a. HÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t - N­íc tõ hÖ thèng cÊp n­íc chÝnh cña thµnh phè ®­îc nhËn vµo bÓ ®Æt t¹i tÇng hÇm c«ng tr×nh. - N­íc ®­îc b¬m lªn bÓ n­íc trªn m¸i c«ng tr×nh cã dung tÝch 50 m3. ViÖc ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh b¬m ®­îc thùc hiÖn hoµn toµn tù ®éng. - N­íc tõ bån trªn phßng kü thuËt theo c¸c èng ch¶y ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt cña c«ng tr×nh. b. HÖ thèng tho¸t n­íc vµ xö lý n­íc th¶i c«ng tr×nh: N­íc m­a trªn m¸i c«ng tr×nh, trªn ban c«ng, logia, n­íc th¶i cña sinh ho¹t ®­îc thu vµo sªl« vµ ®­a vÒ bÓ sö lý n­íc th¶i , sau khi sö lý n­íc tho¸t vµ ®­a ra èng tho¸t chung cña thµnh phè.

5.5. HÖ thèng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y a. HÖ thèng b¸o ch¸y ThiÕt bÞ ph¸t hiÖn b¸o ch¸y ®­îc bè trÝ ë mçi tÇng vµ mçi phßng, ë n¬i c«ng céng cña mçi tÇng. M¹ng l­íi b¸o ch¸y cã g¾n ®ång hå vµ ®Ìn b¸o ch¸y, khi ph¸t hiÖn ®­îc ch¸y, phßng qu¶n lý nhËn tÝn hiÖu th× kiÓm so¸t vµ khèng chÕ ho¶ ho¹n cho c«ng tr×nh. b. HÖ thèng cøu ho¶

Svth: nguyÔn anh tuÊn – líp 2004x4

Trang: - 5 -

tr­êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi

®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008

N­íc ®­îc lÊy tõ hå n­íc xuèng, sö dông m¸y b¬m x¨ng l­u ®éng. C¸c ®Çu phun n­íc ®­îc l¾p ®Æt ë c¸c tÇng theo kho¶ng c¸ch th­êng 3m mét c¸i vµ ®­îc nèi víi c¸c hÖ thèng cøu ch¸y kh¸c nh­ b×nh cøu ch¸y kh« t¹i c¸c tÇng, ®Ìn b¸o c¸c cöa tho¸t hiÓm, ®Ìn b¸o khÈn cÊp t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng. c. Thang bé Cöa vµo lång thang dïng lo¹i tù sËp nh»m ng¨n ngõa khãi x©m nhËp.Trong lång thang bè trÝ ®iÖn chiÕu s¸ng tù ®éng, hÖ thèng th«ng giã ®éng lùc còng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó hót giã ra khái buång thang m¸y chèng ng¹t. IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thuû v¨n Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n cña c«ng tr×nh th× nÒn ®Êt cña c«ng tr×nh thuéc lo¹i t­¬ng ®èi tèt v× c«ng tr×nh n»m ë trung t©m thµnh phè Hµ Néi, nhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m lµ 27c chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a th¸ng cao nhÊt (th¸ng 4) vµ th¸ng thÊp nhÊt (th¸ng 12) lµ 12c.Thêi tiÕt hµng n¨m chia lµm hai mïa râ rÖt lµ mïa m­a vµ mïa kh«. Mïa m­a tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 11, mïa kh« tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. §é Èm trung b×nh tõ 75% ®Õn 80%. Hai h­íng giã chñ yÕu lµ giã T©y-T©y nam, B¾c-§«ng B¾c.Th¸ng cã søc giã m¹nh nhÊt lµ th¸ng 8, th¸ng cã søc giã yÕu nhÊt lµ th¸ng 11.Tèc ®é giã lín nhÊt lµ 28m/s. §Þa chÊt c«ng tr×nh thuéc lo¹i ®Êt rÊt tèt nªn kh«ng ph¶i gia c«ng nÒn mãng.

Svth: nguyÔn anh tuÊn – líp 2004x4

Trang: - 6 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful