Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH

423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: 08. 7305 7668
http:/ / trungtamquangminh.tk 1


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2009 – 2010
KHÓA NGÀY 24/06/2009
MÔN THI: TOÁN
THỜI GIAN: 120 PHÚT
Câu 1: (2 điểm)
Giải phương trình và các hệ phương trình sau:
a)
2
8 2 1 0 x x ÷ ÷ =
b)
2 3 3
5 6 12
x y
x y
+ = ¦
´
÷ =
¹

c)
4 2
2 3 0 x x ÷ ÷ =
d)
2
3 2 6 2 0 x x ÷ + =

Câu 2: (1.5 điểm)
a) Vẽ đồ thị ( ) P của hàm số
2
2
x
y = và đường thẳng ( ) : 4 D y x = + trên cùng một hệ trục tọa
độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của ( ) P và ( ) D ở câu trên bằng phép tính.

Câu 3: (1.5 điểm)
Thu gọn các biểu thức sau:

4 8 15
3 5 1 5 5
A = ÷ +
+ +

( ) : 0, 0, 1
1 1 1
x y x y x xy
B x y xy
xy xy xy
| |
+ ÷ | | +
= + > > =
|
|
|
÷ ÷ +
\ .
\ .

Câu 4: (1.5 điểm)
Cho phương trình ( )
2 2
5 1 6 2 0 x m x m m ÷ ÷ + ÷ = ( x là ẩn số)
a) Chứng minh rằng phương trình phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m
b) Gọi
1 2
, x x là các nghiệm của phương trình. Tìm m để
2 2
1 2
1 x x + =
Câu 5: (3.5 điểm)
Cho tam giác ( ) ABC AB AC < có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn ( ) O có tâm O, bán kính
R. Gọi H là giao điểm của ba đường cao , , AD BE CF của tam giác ABC . Gọi S là diện
tích tam giác ABC .
a) Chứng minh rằng AEHF và AEDB là các tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Vẽ đường kính AK của đường tròn ( ) O . Chứng minh hai tam giác ABD và AKC đồng
dạng với nhau. Suy ra . 2 . AB AC R AD = và
. .
4
AB BCCA
S
R
=
c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh EFDM là tứ giác nội tiếp đường tròn.
d) Chứng minh OC vuông góc với DE và ( ). 2 DE EF FD R S + + = .
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: 08. 7305 7668
http:/ / trungtamquangminh.tk 2

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: (2 điểm)
a)
2
8 2 1 0 x x ÷ ÷ =
1 8 9 3 ' ' A = + = ¬ A =
Phương trình có 2 nghiệm:
1
2
1 3 1
8 2
1 3 1
8 4
b
x
a
b
x
a

' ' ÷ + A +
= = =

' ' ÷ ÷ A ÷
= = = ÷

Vậy
1 1
;
4 2
S
¦ ¹
= ÷
´ `
¹ )

b)
( )
( )
2 3 3 1
5 6 12 2
x y
x y
¦ + =
¦
´
÷ =
¦
¹

( )
3 3
1
2
y
x
÷
¬ =
Thay vào ( ) 2 ta được:
3 3
5. 6 12
2
15 15 12 24
27 9
1
3
y
y
y y
y
y
÷ | |
÷ =
|
\ .
· ÷ ÷ =
· ÷ =
· = ÷

Suy ra:
1
3 3
4 3
2
2 2
x
| |
÷ ÷
|
\ .
= = =
Vậy nghiệm của hệ là:
1
2;
3
| |
÷
|
\ .

c)
4 2
2 3 0 x x ÷ ÷ =
Đặt ( )
2
0 t x t = >
Phương trình trở thành:
2
2 3 0 t t ÷ ÷ =
Ta thấy: ( ) 1 2 3 0 ÷ ÷ ÷ = nên phương trình có 2 nghiệm
( )
( )
1
2
1
3
t l
t n
= ÷

=

Với 3 3 t x = · = ±
Vậy
{ }
3; 3 S = ÷
d)
2
3 2 6 2 0 x x ÷ + =
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: 08. 7305 7668
http:/ / trungtamquangminh.tk 3

( )
2
3 2 0
2 6
3 3
x
x
· ÷ =
· = =

Vậy
6
3
S
¦ ¹
¦ ¦
=
´ `
¦ ¦
¹ )


Câu 2: (1.5 điểm)
a) Bảng giá trị hàm số
2
2
x
y =
x -4 -2 0 2 4
y 8 2 0 2 8

Đồ thị
10
8
6
4
2
-2
-4
-15 -10 -5 5 10 15
y =
x
2
2
y = x+4

b) Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) P và ( ) D :
2
2
4
2
2 8 0
x
x
x x
= +
· ÷ ÷ =

1 8 9 3 ' ' A = + = ¬ A =
Phương trình có 2 nghiệm
1
2
1 3
4
1
1 3
2
1
b
x
a
b
x
a

' ' ÷ + A +
= = =

' ' ÷ ÷ A ÷
= = = ÷

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: 08. 7305 7668
http:/ / trungtamquangminh.tk 4

Với 4 4 4 8 x y = ¬ = + =
2 2 4 2 x y = ÷ ¬ = ÷ + =
Vậy tọa độ giao điểm của ( ) P và ( ) D là: ( ) 4;8 và ( ) 2; 2 ÷

Câu 3: (1.5 điểm)
( ) ( )
4 8 15
3 5 1 5 5
4 3 5 8 1 5
15 5
9 5 1 5 5
12 4 5 8 8 5 15 5
4 5
20 12 5 15 5
4 5
100 60 5 60 5 100
5
20 20
A = ÷ +
+ +
÷ ÷
= ÷ +
÷ ÷
÷ + ÷
= +
÷
= +
÷ +
= = =


( )
( )( ) ( )( )
( )
( )
2
: 0, 0, 1
1 1 1
1 1
1
1
2 1 2 2 2
1
x y x y x xy
B x y xy
xy xy xy
x y xy x y xy
xy
xy x xy
x y x xy x
x xy x y x
| |
+ ÷ | | +
= + > > =
|
|
|
÷ ÷ +
\ .
\ .

+ + + ÷ ÷
| | ÷

=
|
÷ +
\ .

+ +
= = =
+ +


Câu 4: (1.5 điểm)
Cho phương trình ( )
2 2
5 1 6 2 0 x m x m m ÷ ÷ + ÷ = ( x là ẩn số)
a) Có:
( ) ( )
( )
2
2
2
2
1 5 4 6 2
2 1 1
m m m
m m m
A = ÷ ÷ ÷
= ÷ + = ÷

Ta thấy: 0 m ¬ A > , nên phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m.
b) Có: ( )
2
2 2
1 2 1 2 1 2
2 x x x x x x + = + ÷ , với
2
1 2 1 2
5 1, 6 2 x x m x x m m + = ÷ = ÷
( ) ( )
2 2
1 2
2
2
2
1
5 1 2 6 2 1
0
13 6 1 1
6
13
x x
m m m
m
m m
m
+ =
· ÷ ÷ ÷ =
=

· ÷ + = ·

=

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: 08. 7305 7668
http:/ / trungtamquangminh.tk 5

Câu 5: (3.5 điểm)
x
O
H
M
F
D
E
A
B
C

a) Chứng minh tứ giác AFHE, ABDE nội tiếp.
Xét tứ giác AEHF có
 
0 0 0
90 90 180 AEH AFH + = + = nên là tứ giác nội tiếp (hai góc đối bù
nhau)
Xét tứ giác AEDB có
 
0
90 AEB ADB = = nên là tứ giác nội tiếp (hai đỉnh kề cùng nhìn một
cạnh dưới một góc vuông)
b) Chứng minh tam giác ABD và AKC đồng dạng.
. .
. 2 . ,
4
ABC
AB AC BC
AB AC R AD S
R
= =
Ta có

0
90 ACK = (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Xét tam giác ABD và tam giác AKC có
+
 
0
90 ADB ACK = =
+
 
ABD AKC = (góc nội tiếp cùng chắn cung AC)
Suy ra tam giác ABD và tam giác AKC đồng dạng (g.g)
Từ đó . . 2 .
AB AD
AB AD AK AD R AD
AK AC
= ¬ = =
Ta có
1 1 . . .
. . . .
2 2 2 4
ABC
AB AC AB AC BC
S AD BC BC
R R
= = =
c) Chứng minh tứ giác EFDM nội tiếp
Ta có
 
EFH HAE = (AEHF nội tiếp)

 
DFH DBH = (DFHD nội tiếp)

 
DBH HAE = (cùng phụ với

ACB )
Suy ra
     
2 DFE DFH EFH HAE HBD HBD = + = + =
Trong tam giác vuông BEC có EM là trung tuyến, nên
1
2
EM BC BM = = , suy ra tam giác
BME cân tại M, suy ra
  
2. 2. EMC MBE MBH = =
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
423/ 27/ 15 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM. ĐT: 08. 7305 7668
http:/ / trungtamquangminh.tk 6

Xét tứ giác EFDM có
  
( )
2. EMC DFE MBE = = nên là tức giác nội tiếp (Góc ngoài bằng góc
trong đỉnh đối)
d) Chứng minh OC vuông góc với DE và (DE + EF + FD).2R = 2S.
Vẽ tia tiếp tuyến Cx của (O) (Cx cùng phia với A đối với BC)
Khi đó ta có
 
ACx ABC = (góc giữa tia tiếp tuyến bằng góc nội tiếp cùng chắn cung AC)
Mặt khác
 
ABC DEC = (ABDE nội tiếp)
Suy ra
 
ACx DEC = mà hai góc này ở vị trí so le trong nên DE//Cx.
Mà OC Cx ± nên OC DE ±

Chứng minh tương tự ta cũng có , OA EF OB DF ± ±
Xét tứ giác AFOE có hai đường chéo vuông góc nên
1 1
. . .
2 2
AFOE
S OAEF R EF = =
Tương tư với các tứ giác BFOD ta có
1 1
. . . .
2 2
BFOD
S OB DF R DF = =

1 1
. . . .
2 2
EOFC
S OC EF R EF = =
Do đó
( )
( )
1 1 1 1
. .
2 2 2 2
. 2
ABC AFOE BFOD EOFC
S S S S R DE EF FD
DE EF FD R S
= + + = + +
¬ + + =

HẾT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful