Created by Toannt

PhÇn cøng m¸y tÝnh

Bµi 1:
CÊu tróc vµ chi tiÕt c¸c thiÕt bÞ trong m¸y 1. CÊu tróc m¸y tÝnh M¸y tÝnh vÒ c¬ b¶n ®îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh nh sau: + CPU (Control Proccessing Unit): - Mét sè thµnh phÇn ®i kÌm CPU: MainBoard (Chøa c¸c vi m¹ch hç trî ho¹t ®éng cña CPU), C¸c thiÕt bÞ Card Monitor (ThiÕt lËp ®êng truyÒn DL ra mµn h×nh), C¸c cæng COM1, COM2, LPT1, LPT2 cho phÐp nèi ghÐp mèi liªn hÖ DL gi÷a CPU vµ ngêi xö dông + C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi: Lµ toµn bé c¸c thµnh phÇn kh«ng thuéc CPU nhng cã mèi liªn hÖ ho¹t ®éng ®èi víi CPU (ThiÕt lËp giao diÖn lµm viÖc gi÷a ngêi sö dông vµ CPU) - C¸c thiÕt bÞ vµo (Bµn phÝm, Chuét, m¸y quÐt ¶nh, Camera sè,...): Cã chøc n¨ng chuyÓn t¶i lîng th«ng tin tõ ngêi sö dông vµo CPU - C¸c thiÕt bÞ ra (Mµn h×nh, m¸y in, m¸y chiÕu,...): Cã chøc n¨ng hiÓn thÞ c¸c th«ng tin ®îc nhËp vµo tõ ngêi sö dông hoÆc kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña CPU + C¸c thiÕt bÞ nhí: Cã chøc n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin nhËp vµo tõ ngêi sö dông hoÆc kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña CPU (trî gióp cho qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin cña ngêi sö dông)
-

Bé nhí trong RAM (Random Access Memory): Lµ bé nhí lu tr÷ ngÉu nhiªn, ®îc g¾n s½n trong MainBoard vµ chØ cã kh¶ n¨ng lu tr÷ khi m¸y ®ang ho¹t ®éng (Bé nhí RAM cã tèc ®é truy xuÊt th«ng tin cao)

- Bé nhí ngoµi (æ ®Üa cøng, æ ®Üa mÒm, æ ®Üa CD-ROM,...): Cã kh¶ n¨ng lu tr÷ th«ng tin kÓ c¶ khi m¸y ngõng ho¹t ®éng  æ ®Üa mÒm (A:): Cã kh¶ n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin nhá (1.44 MB), nhng thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh lu chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c m¸y tÝnh.  æ ®Üa cøng (C:, D:, E:,...): Cã kh¶ n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin lín, ®îc g¾n s½n trong m¸y, cã tèc ®é truy xuÊt cao->Thêng ®îc dïng ®Ó lu tr÷ c¸c ch¬ng tr×nh øng dông hoÆc d÷ liÖu lín

Page 1 of 11

Created by Toannt

 æ CD-ROM (D:, E:,...): ChØ cã kh¶ n¨ng ®äc th«ng tin trong ®Üa CD-ROM (§èi víi c¸c æ CD-WRITER cã thÓ kh¶ n¨ng ghi th«ng tin vµo ®Üa CD-Blank) 2. Chi tiÕt c¸c thµnh phÇn trong m¸y tÝnh + CPU: §¬n vÞ xö lý trung t©m - Chñng lo¹i:  486-DX2.66, 486-DX4.100, 486-DX4.133  586x75, 586x100, 586x133  Pentium: Px75, Px100, Px133, Px150  Pentium MMX hoÆc 686: MMXx166, MMXx266, K5x100, K5x133,... MMXx200, MMXx233,

 Pentium II, Celeron, K6: Cex300A, Cex333, K6x266, K6x350, K6x400, PIIx300, PIIx350, PIIx400, IBMx233, IBMx266, IBMx300  Pentium III: PIIIx400, PIIIx450, PIIIx500 - H·ng s¶n xuÊt:  Win chip (øng dông kÐm hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c phµn mÒm ®å ho¹)  IBM (H·ng s¶n xuÊt ChÝp USA)  K5, K6 cña AMD  Intel + MainBoard: ThiÕt bÞ chøa c¸c thµnh phÇn hç trî qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña chÝp - Chñng lo¹i:  MainBoard cho chÝp 486  MainBoard cho chÝp 586 hoÆc Pentium hoÆc K(AMD)  MainBoard cho c¸c chÝp tèc ®é cao K6, IBM, PII, Ce, PIII Chó ý: -> ®èi víi c¸c dßng Main cò khi thay ®æi chÝp ph¶i kiÓm tra (S¸ch ®i kÌm víi Main) xem kh¶ n¨ng tèi ®a cã thÓ l¾p ®îc lo¹i chÝp nµo vµ chó ý ®Õn viÖc sÐt Jumb cho lo¹i chÝp ®ã. -> C¸c MainBoard míi tù ®éng Detect chÝp vµ ®iÖn ¸p cho chÝp - H·ng s¶n xuÊt:

Page 2 of 11

Created by Toannt

 ALI, SYS chñ yÕu dïng cho c¸c chÝp 4  VIA, Intell cho c¶ c¸c dßng m¸y cò hoÆc míi tuú theo kh¶ n¨ng cã thÓ ghi trª s¸ch ®i kÌm Chó ý: C¸c chÝp tèc ®é cao chØ cã thÓ n¾p vµo MainBoard Socket7 hoÆc Socket 370 (IMB, K6, Ce) + Bé nhí RAM - RAM thêng (4Mb, 8 Mb, 16 Mb): Cã thÓ c¾m vµo Slot SIMM RAM trªn MainBoard (PIN 72) - RAM EDO (8 Mb, 16 Mb): Hoµn toµn gièng nh RAM thêng nhng c«ng nghÖ chñ yÕu øng dông cho c¸c dßng m¸y 586 (PIN 72) - DIMM RAM (16 Mb, 32 Mb, 64 Mb,...): ChØ cã thÓ c¾m trªn c¸c dßng MainBoard míi (Cã Slot DDIM RAM - Pin 128) Chó ý: §èi víi c¸c MainBoard míi cÇn xÐt ®Õn th«ng sè lµm viÖc cña Main ®Ó c¾m RAM cho phï hîp (BUS: PC-66 HoÆc PC-100). CÇn kiÓm tra BUS cña RAM xem cã phï hîp víi BUS cña MAIN + Card monitor (Card cho mµn h×nh): Ph©n tÝch vµ chuyÓn t¶i th«ng tin xö lý trong CPU ra mµn h×nh - Dung lîng nhí: 512Kb, 1Mb, 2Mb, 4 Mb,... (Bé nhí mµn h×nh cµng cao th× chÊt lîng ¶nh cµng t«t) - H·ng s¶n xuÊt: Triden, Logic, S3 (Chñ yÕu hiÖn nay dïng Card chuÈn S3) + Bµn phÝm hoÆc chuét: §îc l¾p víi m¸y qu¶ cæng Bµn phÝm (Keyboard) vµ COM1 hoÆc COM2 + Card ©m thanh: YAMAHA( Line In, Line Out, MicroPhone, GamesPort) + Card Video: Cã chøc n¨ng ph©n tÝch th«ng tin d¹ng sè sang tuÇn tù (TV chØ cã thÓ hiÓn thÞ ®îc d÷ liÖu díi d¹ng tuÇn tù) + MODEM: + æ ®Üa cøng - Dung lîng: 640Mb, 820Mb, 1.2Gb, 1.6Gb, 2.1Gb, 3.2Gb, 4.3Gb, 6.4 Gb,... - H·ng s¶n xuÊt chÝnh: Seagate, Quantium + CASE: Lµ hép khung ®Ó l¾p c¸c thiÕt bÞ trªn Cã hai lo¹i CASE chÝnh:
Page 3 of 11

Created by Toannt

- CASE 2 tÇng (Normal) - CASE 3 tÇng (L¾p cho c¸c Server, hoÆc m¸y cÊu h×nh cao)

Bµi 2:
Lý thuyÕt l¾p r¸p m¸y tÝnh 1. Nguån ®iÖn + CASE cã hai chøc n¨ng chÝnh: - Dïng lµm gi¸ cho c¸c thiÕt bÞ n¾p trong (MainBoard, Cards, æ ®Üa,...) - Cung cÊp nguån ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ + C¸c møc ®iÖn ¸p ra cña nguån: • §iÖn ¸p tõ nguån chuyÓn ra theo nhiÒu møc vµ ®i theo cÆp phï hîp víi møc ®iÖn ¸p cÇn thiÕt cña c¸c thiÕt bÞ (CÆp ®iÖn ¸p nu«i MainBoard - Hai bé d©y, mçi d©y cã 6 ®êng; C¸c cÆp ®iÖn ¸p nu«i æ ®Üa cøng hoÆc CD-ROM - Mé bé d©y cã 4 ®êng; C¸c cÆp ®iÖn ¸p nu«i æ ®Üa mÒm - mét bé d©y nhá cã 4 ®êng) + ChØ thÞ mµu d©y cho ®iÖn ¸p: - D©y xanh cã ®iÖn ¸p 3.2 Vol - D©y mµu cam cã ®iÖn ¸p 2.9 Vol hoÆc 4.3 Vol - D©y mµu vµng cã ®iÖn ¸p 6 Vol - D©y mµu ®á cã ®iÖn ¸p 12 Vol - D©y ®en - ®iÖn trung tÝnh (©m) • Khi c¾m ®iÖn ¸p vµo MainBoard (Hai cÆp) - GhÐp hai d©y ®en s¸t nhau; Khi c¾m ®iÖn ¸p vµo æ ®Üa cøng hoÆc mÒm - ph¶i ®óng chiÒu • §èi víi c¸c dßng m¸y míi 586 cã thªm qu¹t chip (g¾n trªn chÝp - to¶ nhiÖt) còng sö dông ®iÖn cña nguån cho æ ®Üa cøng 2. C¸c lo¹i c¸p d÷ liÖu + Quy íc: Trªn bÊt kú mét lo¹i c¸p nµo ®Òu cã ®¸nh dÊu mét v¹ch ®á øng víi sè 1; Trªn MainBoard hoÆc c¸c æ ®Üa cøng, mÒm, CD-ROM ®Òu cã ®¸nh sè b¾t ®Çu tõ 1 + C¸c lo¹i c¸p trªn m¸y:
Page 4 of 11

Created by Toannt

- C¸p æ ®Üa cøng, CD-ROM: lµ lo¹i c¸p dÑt 42 ch©n (IDE1, IDE2) - C¸p æ ®Üa mÒm: Lµ c¸p dÑt 36 ch©n (FFD) - C¸p cho cæng chuét, games: Lµ c¸p dÑt 9 ch©n (COM1, COM2) - C¸p cho cæng m¸y in: C¸p dÑt 24 ch©n (LPT1), ngoµi ra cßn cã c¸p cho cæng song song thø 2 (LPT2) • Yªu cÇu khi nèi c¸c thiÕt bÞ qua c¸p ph¶i ®óng sè “V¹ch ®á” <-> 1 3. C¸c lo¹i Card th«ng dông + Card mµn h×nh: Th«ng dông theo chuÈn PCI ->C¾m vµo Slot PCI (Khe c¾m tr¾ng) trªn MainBoard + Card ©m thanh: NÕu theo chuÈn VESA ->C¾m vµo Slot VESA (Khe c¾m ®en) trªn MainBoard; NÕu theo chuÈn PCI ->C¾m vµo Slot PCI (Khe c¾m tr¾ng) trªn MainBoard + C¸c cæng chuét, bµn phÝm, m¸y in: Cã c¸p d÷ liÖu trùc tiÕp -> C¾m ®óng víi Jumb trªn MainBoard 4. L¾p RAM vµo MainBoard • Tuy thuéc vµo c¸c dßng MainBoard mµ ta cã nhiÒu hoÆc it ch©n c¾m RAM (Cã h¹i lo¹i ch©n c¾m: SIMM RAM - 72 Pin hoÆc DIMM RAM - 128 Pin) • Khi c¾m ph¶i ®Æt khíp ®óng chiÒu (Cã lo¹i MainBoard ph¶i c¾m RAM theo cÆp) Chó ý: Tr¸nh c¸c bôi vµo ch©n c¾m RAM 5. L¾p chip vµo MainBoard Trªn Socket c¾m chÝp cã chØ thÞ quy íc ch©n 1 vµ trªn chÝp cã chØ thÞ quy íc ch©n sè 1-> Ta ph¶i n¾p ch©n ®ång nhÊt theo chØ thÞ • NÕu c¸c m¸y tõ 586 trë lªn cÇn ph¶i cã qu¹t t¶n nhiÖt cho chÝp

Page 5 of 11

Created by Toannt

Bµi 3:
ThiÕt lËp cÊu h×nh m¸y vµ xö lý c¸c lçi th«ng dông 1. ThiÕt lËp cÊu h×nh m¸y • Sau khi n¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cho mét m¸y míi yªu cÇu ta ph¶i cã thao t¸c thiÕt lËp cÊu h×nh cho m¸y. • Ngoµi bé nhí RAM, MainBoard cã mét bé nhí kh¸c ROM (Read Only Memory) ®îc dïng ®Ó lu l¹i cÊu h×nh m¸y. Bé nhí ROM dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin vÒ c¸c thiÕt bÞ vµ cÊu h×nh cã trong m¸y, c¸c th«ng tin nµy ®îc b¶o qu¶n bëi nguån ®iÖn tõ Pin CMOS §Ó thiÕt lËp l¹i cÊu h×nh m¸y: Ngay sau khi bËt m¸y tÝnh gâ phÝm “Delete” sÏ chuyÓn vµo ch¬ng tr×nh SetUp cña m¸y gåm cã c¸c thµnh phÇn chÝnh nh sau: + Standard Cmos Setup: - Ngµy th¸ng (Cã thÓ söa) - Sè lîng vµ dung lîng cña c¸c æ ®Üa cøng (mçi m¸y cã thÓ l¾p tèi ®a 4 æ ®Üa cøng - Hai æ ®Üa chñ vµ hai æ ®Üa phô) - Khai b¸o vÒ æ ®Üa mÒm (th«ng thêng chØ chän æ ®Üa A: 1.44Mb 3.5 In) - Khai b¸o vÒ chÕ ®é mµn h×nh (Th«ng thêng lµ VGA/CGA) - Khai b¸o vÒ bé nhí chuÈn vµ bé nhí më réng + Load Bios Defaults: Tr¶ l¹i c¸c th«ng sè chuÈn vÒ cÊu h×nh m¸y + Load Setup Defaults: Tr¶ l¹i c¸c th«ng sè chuÈn vÒ giao thøc cµi ®Æt cña m¸y + Supervisor Password: ThiÕt lËp l¹i hoÆc ®Æt mËt khÈu khi vµo kiÓm tra, thay thÕ th«ng tin trong SETUP (gâ vµo mËt khÈu hai lÇn) + User Password: ThiÕt lËp l¹i hoÆc ®Æt mËt khÈu cho ngêi sö dông m¸y tÝnh (gâ vµo mËt khÈu hai lÇn) + IDE HDD Auto Detection: Tù ®éng nhËn diÖn c¸c th«ng tin vÒ sè lîng æ cøng cã trong m¸y (Sau mçi lÇn Detect m¸y nhËn diÖn ®îc th«ng sè cña mét æ ®Üa -> BÊm “Y” ®Ó chÊp nhËn th«ng sè Detect ®îc - Sè lÇn nhËn diÖn sÏ lµ 4 lÇn) Chó ý:

Page 6 of 11

Created by Toannt

- Tuú thuéc vµo sè lîng æ l¾p trong m¸y mµ ta cã kÕt qu¶ Detect trong Setup mçi lÇn kh¸c nhau. - TuyÖt ®èi sau khi Detect th«ng sè æ ®Üa cøng kh«ng ®îc sö dông “HDD Low Level Format” trong Setup + Save And Exit Setup: Ghi l¹i c¸c th«ng tin ®· thay ®æi trong CMOS vµ tho¸t khái ch¬ng tr×nh thêng tró SETUP cña m¸y + Exit WithOut Saving: Tho¸t khái SETUP mµ kh«ng ghi l¹i c¸c th«ng sè ®· thay ®æi 2. Mét sè lçi th«ng dông khi n©ng cÊp hoÆc l¾p ®Æt m¸y + Lçi RAM: - HiÖn tîng: Mµn h×nh kh«ng cã tÝn hiÖu, ph¸t tiÕng BIP kÐo dµi - Kh¾c phôc: Th¸o RAM, t¹o tiÕp xóc tèt trªn khe SIMM hoÆc DIMM + Lçi sai d©y DL hoÆc cha cÊp ®iÖn cho æ cøng - HiÖn tîng: §Ìn HDD bËt (®á) hoÆc kh«ng Detect ®îc th«ng sè æ cøng - Kh¾c phôc: §¶o ngîc d©y DL cña HDD hoÆc cÊp ®iÖn Chó ý: Trong trêng hîp ®Êu hai æ cøng theo nguyªn t¾c Master-Slaver th× æ Slaver ph¶i ®îc Set l¹i Jump (theo chuÈn Slaver - Cã nghi híng dÉn trªn mÆt ®Üa) + Lçi kh«ng tiÕp xóc Card mµn h×nh - HiÖn tîng: Mµn h×nh kh«ng cã tÝn hiÖu hoÆc mµn h×nh nhay ®ång thêi b¸o hiÖu 3 tiÕng BIP - Kh¾c phôc: T¹o tiÕp xóc tèt cho khe c¾m Card Monitor + M¸y kh«ng nhËn diÖn ®îc cæng chuét - HiÖn tîng: Kh«ng khëi ®éng ®îc Driver cña Mouse - Kh¾c phôc: KiÓm tra l¹i d©y tÝn hiÖu cña cæng COM1 hoÆc chuyÓn sang c¾m d©y tÝn hiÖu chuét vµo COM2 + Kh«ng khëi ®éng ®îc m¸y: - HiÖn tîng: Sau khi khëi ®éng m¸y b¸o lçi "Missing Operating System" hoÆc mét sè lçi kh¸c kh«ng thÓ khëi ®éng ®îc m¸y (Lçi háng c¸c File hÖ thèng) - Kh¾c phôc: Khëi ®éng m¸y b»ng æ ®Üa mÒm "SYS.COM", t¹i dÊu nh¾c A:\> gâ SYS C: vµ Enter
Page 7 of 11

cã chøa File

Created by Toannt

3. Lý thuyÕt l¾p æ ®Üa cøng a. L¾p mét æ ®Üa - Sö dông c¸p truyÒn d÷ liÖu cho æ ®Üa cøng 42 ch©n (cã thÓ lµ c¸p ®¬n hîc ®«i) - L¾p ®Çu 1 vµo khe c¸p cña æ cøng, ®Çu 2 vµo ch©n c¾m cña MainBoard (Lu ý c¾m ®óng chiÒu quy ®Þnh) - Khëi ®éng m¸y: Gâ “Delete” -> Vµo SetUp cña MainBoard. §a vÖt s¸ng ®Õn “IDE HDD Auto Detection” gâ Enter ®Ó MainBoard tù ®éng Detect c¸c th«ng sè cña æ ®Üa cøng -> Chän “Yes” ®Ó chÊp nhËn c¸c th«ng sè Detect ®îc (kÓ c¶ c¸c Detect th«ng sè rçng) - Chän “Save And Exit SetUp” vµ khëi ®éng l¹i m¸y. b. L¾p nhiÒu æ ®Üa (Mét m¸y tÝnh cã thÓ l¾p tèi ®a 4 æ ®Üa cøng) Gi¶ thiÕt cÇn l¾p 2 æ ®Üa: C¸ch 1: L¾p æ ®Üa Chñ - Chñ (Master - Master) - CÇn cã hai d©y c¸p d÷ liÖu cho æ cøng - L¾p mçi c¸p cho mét æ cøng, ®Çu cßn l¹i cña 2 c¸p l¾p vµo hai ch©n IDE1, IDE2 (Theo ®óng chiÒu) Chó ý: Khi n¾p theo d¹ng nµy th× c¶ hai æ ®Üa ®Òu ph¶i ®îc Set Jump ë d¹ng Master - Khëi ®éng m¸y vµ Detect c¸c æ ®Üa nh thao t¸c ë trªn (M¸y sÏ nhËn ®îc Prinmary Master (æ 1) vµ Secondary Master (æ 2) C¸ch 2: L¾p æ ®Üa Chñ - Phô (Master - Slaver) - ChØ cÇn mét d©y c¸p d÷ liÖu ®«i cña æ ®Üa cøng - Ch©n thø nhÊt cña C¸p c¾m vµo ch©n c¾m cña MainBoard, ch©n kÕ tiÕp c¾m vµo æ ®Üa chñ (®îc Set Jump ë d¹ng Master), ch©n cuèi c¾m vµo æ ®Üa phô (®îc Set Jump ë d¹ng Slaver) - Khëi ®éng m¸y vµ Detect c¸c æ ®Üa nh thao t¸c ë trªn (M¸y sÏ nhËn ®îc mét æ d¹ng Master vµ æ cßn l¹i d¹ng Slaver) - Chän “Save & Exit Setup” vµ khëi ®éng l¹i m¸y. Chó ý (C¸ch Set Jump cho æ ®Üa cøng): §äc híng dÉn trªn mçi æ ®Üa vµ c¾m Jump cho ®óng víi yªu cÇu

Page 8 of 11

Created by Toannt

4. ThiÕt lËp b¶ng Partition cho æ ®Üa vµ ®Þnh d¹ng ®Üa sau khi thiÕt lËp l¹i b¶ng Partition Chó ý: ChØ nªn thiÕt lËp l¹i b¶ng Partition cho æ ®Üa míi sö dông, æ ®Üa cÇn chia l¹i thµnh nhiÒu æ nhá hoÆc trêng hîp æ ®Üa bÞ háng do Virus. a. ThiÕt lËp l¹i b¶ng Partition - L¾p æ ®Üa cÇn thiÕt lËp l¹i b¶ng Partition (ë d¹ng æ Master) - Detect l¹i æ ®Üa vµ khëi ®éng m¸y b»ng æ ®Üa A (§Üa mÒm khëi ®éng A cÇn cã c¸c file ch¬ng tr×nh: Fdisk.com, Format.com) - Sau khi khëi ®éng t¹i dÊu nh¾c cña æ A gâ: Fdisk vµ Enter -> ChuyÓn vµo mµn h×nh cña ch¬ng tr×nh Fdisk gåm cã c¸c thao t¸c nh sau:  Lùa chän 3: Delete Partition or Logical Dos Drive <-> Xo¸ c¸c b¶ng Partition cò (nªu æ ®Üa chia thµnh 2 æ th× ph¶i xo¸ c¶ æ ®Üa Extended Partition, sau ®ã míi xo¸ c¸c b¶ng Partition thùc cßn l¹i)  Lùa chän 4: Display Partition Information <-> HiÖn c¸c th«ng tin vÒ c¸c b¶ng Partition cña æ ®Üa  Lùa chän 1: Create Dos Partition or Logical Dos Drive <-> T¹o ra b¶ng Partition míi -> Ph¶i lùa chän theo ®óng tr×nh tù t¹o lËp  Lùa chän 2: Set Active Partition <-> §Æt thuéc tÝnh cho b¶ng Partition thø nhÊt t¹o ®îc (cã thÓ khëi ®éng m¸y)0 - Sau khi ®· t¹o ®îc b¶ng Partition, ph¶i khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh -> NhËn ®îc c¸c æ t¬ng øng víi sè lîng b¶ng Partition ®· thiÕt lËp cho æ ®Üa b. §Þnh d¹ng c¸c æ ®Üa võa ®îc thiÕt lËp b¶ng Partition Sau ®Æt l¹i b¶ng Partition vµ khëi ®éng m¸y b»ng æ ®Üa A, t¹i dÊu nh¾c A:\> gâ Format <Tªn æ ®Üa cÇn ®Þnh d¹ng>/Tham sè NÕu æ ®Üa ®îc t¹o 2 b¶ng Partition <-> C: vµ D: Tham sè: - /q: Format nhanh - /u: Kh«ng cho phÐp kh«i phôc - /s: T¹o æ ®Üa thµnh khëi ®éng sau khi ®Þnh d¹ng
Page 9 of 11

Created by Toannt

VÝ dô: §Þnh d¹ng æ C: Format c:/s (Thao t¸c thùc hµnh cßn cã bæ xung thªm)

Bµi 4:
Cµi ®Æt c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng 1. Cµi ®Æt thªm phÇn cøng Yªu cÇu: - X¸c ®Þnh phÇn cøng cÇn cµi thªm (Chñng lo¹i) - Cã ®Çy ®ñ bé cµi ®Æt Window vµ Driver cña phÇn cøng Cµi ®Æt: - L¾p thiÕt bÞ míi vµo m¸y tÝnh - Khëi ®éng l¹i m¸y, Window sÏ tù Detect thiÕt bÞ míi -> NÕu Detect ®îc m¸y sÏ hái Driver cña phÇn cøng (ta ph¶i chØ gâ n¬i chøa Driver cña phÇn cøng t¬ng øng) - Sau khi nhËn diÖn xong, Khëi ®éng l¹i m¸y. Trong trêng hîp Win kh«ng Detect ®îc: - Vµo “My Computer” -> Nh¸y kÐp vµo “Control Panel” -> Nh¸y kÐp vµo “Add New Hardware” -> Chän “No”, “Next” - T¹i hép tho¹i liÖt kª c¸c thÓ lo¹i phÇn cøng: BÊm chän phÇn cøng t¬ng øng víi thiÕt bÞ võa l¾p thªm -> Chän “Next” -> BÊm chän “Browse”, t×m ®Õn n¬i chøa Driver cña phÇn cøng míi (th«ng thêng trong æ ®Üa CD-ROM\ Th môc Win95/98) -> OK -> SÏ cã liÖt kª c¸c Driver cña thiÕt bÞ -> BÊm chän Driver t¬ng øng, Finish. 2. C¸c ph¬ng ¸n n©ng cÊp m¸y tÝnh a. N©ng cÊp æ ®Üa cøng * Trong trêng hîp m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng lu tr÷ lîng th«ng tin nhá (æ ®Üa cøng nhá) ta cã hai ph¬ng ¸n n©ng cÊp: + Ph¬ng ¸n 1: Thay æ ®Üa cøng hiÖn hµnh b»ng mét æ ®Üa míi cã dung lîng lu tr÷ cao h¬n (Nªn chän chñng lo¹i æ: Quantium FiveBall, Seagate, Fujisu)

Page 10 of 11

Created by Toannt

+ Ph¬ng ¸n 2: L¾p thªm mét æ míi vµo Ch©n c¾m IDE2 (§ång thêi dïng 2 æ ®Üa nèi song song) + Ph¬ng ¸n 3: Sö dông ch¬ng tr×nh tiÖn Ých ®Ó nÐn toµn bé æ ®Üa (kh¶ n¨ng nÐn ®îc 2->3 lÇn) b. N©ng cÊp RAM * KiÓm tra sè lîng Bank SIMM hoÆc DIMM cã trªn MainBoard -> L¾p thªm SIMM, DIMM ®Ó n©ng cÊp c. N©ng cÊp tèc ®é m¸y (Tèc ®é chÝp) * KiÓm tra kh¶ n¨ng cã thÓ qu¶n lý Chip cña MainBoard hiÖn thêi (dùa trªn Catalogue ®i kÌm hoÆc trùc tiÕp trong ch¬ng tr×nh SETUP cña MainBoard) -> Cã thÓ thay ®æi chÝp cã tèc ®é phï hîp. Chó ý: §èi víi c¸c dßng MainBoard cò, khi thay chÝp kh¸c ta ph¶i c¾m l¹i Jumb trªn MainBoard (Theo híng dÉn s¸ch ®i kÌm). §èi víi c¸c MainBoard ®êi míi (Auto set Jumb) tù ®éng Detect ®î chÝp míi. d. N©ng cÊp Card mµn h×nh * Thay card míi hoÆc c¾m thªm Shadow RAM cho card mµn h×nh (sè khe tèi ®a lµ 2)

Page 11 of 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful