Tæ kü thuËt n÷ c«ng

NghÒ: may gia dông
M«n häc:

Gv thùc hiÖn: lª thÞ th¬

VÞ trÝ bμi gi¶ng
- Bμi gi¶ng: “¸o n÷ c¨n b¶n”. - TiÕt 1 : “ThiÕt kÕ th©n tr−íc”. - Thuéc m«n häc ¢u Phôc N÷ trong ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o ng¾n h¹n nghÒ May gia dông cho vïng ngo¹i thμnh cña thμnh phè cÇn Th¬. - §èi t−îng häc: tr×nh ®é häc vÊn líp 9 trë lªn.

Ch−¬ng tr×nh d¹y nghÒ ng¾n h¹n NghÒ : may gia dông

M«n häc : ©u phôc n÷ PhÇn 1: c¾t may c¨n b¶n Bμi 1: C¸c nguyªn phô liÖu, thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng ngμnh may. Bμi 2: Kü thuËt ®o - vÏ - c¾t - may. Bμi 3: øng dông c¾t - may quÇn l−ng thun th−êng. Bμi 4: ¸o n÷ c¨n b¶n. Bμi 5: ¸o kiÓu cã ben. PhÇn 2: ¸o s¬ mi - quÇn ©u

CÊu tróc bμi
i. ni mÉu. ii. thiÕt kÕ th©n tr−íc. 1. C¸ch xÕp v¶i. 2. C¸ch vÏ.

ý ®å s− ph¹m
- Dïng ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p víi sù trî gióp cña c¸c ph−¬ng tiÖn d¹y häc. - Häc sinh ®−îc cung cÊp tμi liÖu häc tËp. Trong giê häc häc sinh sÏ theo dâi vμ thùc hiÖn b¶n vÏ thiÕt kÕ ®óng yªu cÇu kü thuËt. - C¸c c«ng thøc thiÕt kÕ, nh÷ng b−íc vÏ cÇn l−u ý vμ hÖ thèng bμi häc ®−îc ch¹y m« pháng trªn phÇn mÒm Microsoft PowerPoint.

C©u hái: H·y liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c sè ®o cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ ¸o n÷ hoμn chØnh ? CÇn 12 sè ®o: - Dμi ¸o. - Dμi tay. - Cöa tay. - H¹ eo. - Ngang vai. - Vßng n¸ch.

- Vßng cæ. - Vßng ngùc. - Vßng eo. - Vßng m«ng. - Dang ngùc. - ChÐo ngùc.

H×nh d¸ng ¸o n÷ c¨n b¶n

H×nh d¸ng tr−íc

H×nh d¸ng sau

C¸c chi tiÕt chi tiÕt th©n tr−íc

TiÕt 1: ThiÕt kÕ th©n tr−íc

Môc tiªu bμi gi¶ng

Sau khi häc xong bμi häc nμy häc viªn cã kh¶ n¨ng:
- Tr×nh bμy ®óng c«ng thøc thiÕt kÕ th©n tr−íc ¸o n÷ c¨n b¶n. - VÏ chÝnh x¸c b¶n vÏ th©n tr−íc theo th−íc tØ lÖ 1:5.

C¸ch xÕp v¶i
- Hai biªn v¶i xÕp trïng nhau, mặt tr¸i ra ngoμi, biªn v¶i h−íng vÒ phÝa ng−êi ®øng c¾t, phÝa tay tr¸i vÏ lai, phÝa tay ph¶i vÏ cæ ¸o.

KÎ c¸c ®−êng khung
§−êng ngang m«ng §−êng ngang eo §−êng lai ¸o(gÊu ¸o) §−êng dμi ¸o §−êng ngang ngùc

§−êng sa v¹t

§−êng ®inh ¸o

§−êng khuy nót

§−êng ngang vai

KÎ c¸c ®−êng khung
- Tõ biªn v¶i ®o vμo 4cm kÎ ®−êng ®inh ¸o. - Tõ ®−êng ®inh ¸o ®o vμo 1,5cm kÎ ®−êng khuy nót. - AB - BB1 = Dμi ¸o = sè ®o = 60cm = Sa v¹t = 2cm

- B1B2 = Lai ¸o = 2cm

Nh÷ng ®iÒu cÇn l−u ý:
-Sa v¹t: *Ng−êi b×nh th−êng: Sa v¹t th©n tr−íc = 2cm. *Ng−êi ngùc −ìn: Sa v¹t th©n tr−íc = (2,5 3,5)cm. *Ng−êi l−ng gï (ng−êi l−ng t«m): (Tïy h×nh d¸ng) Sa v¹t th©n tr−íc = (0 Sa v¹t th©n sau = (1 1)cm. 2)cm.

-Tõ ®−êng ngang vai (®−êng A) ®o xuèng: *AC = H¹ n¸ch = S® vßng n¸ch/2 + 4cm = 34/2 *AD = H¹ eo +4 = 21cm = Sè ®o + 1cm = 35cm + 1cm = 36cm *DG = H¹ m«ng = (18 20)cm

C¸c b−íc vÏ B−íc 1: VÏ vßng cæ
- AA1 = Vμo cæ = S® vßng cæ/6 + 0,5cm = 33/6 + 0,5cm = 6cm - AA2 = H¹ cæ = S® vßng cæ/6 + 1,5cm

= 33/6 + 1,5cm = 7cm - VÏ cong vßng cæ

C¸ch vÏ vßng cæ
a1

A2

A

B−íc 2: VÏ vai con(®−êng s−ên vai)
Vai con(®−êng s−ên vai)

H¹ xu«i vai

- AF = Ngang vai

= S® ngang vai /2 = 36/2 = 18cm

- FF1 = H¹ xu«i vai = 4cm - VÏ vai con : Nèi tõ ®iÓm A1 F1.

Nh÷ng ®iÒu cÇn l−u ý khi h¹ xu«i vai

Vai trung b×nh HxV = 4cm

Vai xu«i HxV = 5cm

Vai ngang HxV = 3cm

B−íc 3 : VÏ vßng n¸ch
- CC1 = Ngang ngùc = S® vßng ngùc/4 + 2,5cm = 80/4 + 2,5cm = 22,5cm - CC2 = Vμo n¸ch = AF - 4cm = 18cm - 4cm = 14cm

- VÏ cong vßng n¸ch

C¸ch vÏ vßng n¸ch
c1

f1 C2

f

a1

c

A2

A

B−íc 4: VÏ s−ên ¸o
- DD1 = Ngang eo = S® vßng eo/4 + (3 5)cm = 64/4 + 5cm = 21cm

- GG1 = Ngang m«ng = S® vßng m«ng/4 + 2,5cm = 88/4 + 2,5cm = 24,5cm

- VÏ s−ên ¸o

B−íc 5: VÏ lai ¸o (gÊu ¸o)
- Tõ ®iÓm ngang m«ng trªn ®−êng B gi¶m S−ên ¸o 1cm. - Trªn ®−êng sa v¹t chia 3 phÇn b»ng nhau. - Nèi tõ ®iÓm gi¶m s−ên ®Õn 1/3. - Chia ®«i ®−êng ®· nèi vμ vÏ cong ra 0,5cm.

B−íc 6: Gi¶m chåm vai
- §Çu vai t¹i ®iÓm F1 gi¶m xuèng 2cm. - Ch©n cæ t¹i ®iÓm A1 gi¶m xuèng 1,5cm. - VÏ l¹i ®−êng vai con.

B−íc 7: C¸ch chõa ®−êng may
- Vßng cæ, vßng n¸ch : 1cm. - Vai con, s−ên ¸o : 1,5cm.

- C¾t s¸t ®−êng lai ¸o.

HÖ thèng bμi häc
g1 d1 f1 C2 a1 B 2 B1 B g d c A2 A f c1

Qui c¸ch chõa ®−êng may
1,5 cm 1cm 1,5cm

1cm

Bμi tËp vÒ nhμ
1. VÏ th©n tr−íc ¸o n÷ c¨n b¶n theo th−íc tØ lÖ 1:1 víi ni mÉu theo trong bμi häc. 2. VÏ th©n tr−íc ¸o n÷ c¨n b¶n theo th−íc tØ lÖ 1:5 víi ni mÉu sau: - Dμi ¸o - H¹ eo : 62cm - Vßng n¸ch : 34cm. : 36cm - Vßng ngùc : 82cm : 66cm.

- Ngang vai : 38cm - Vßng eo - Vßng cæ

: 34cm - Vßng m«ng : 90cm.

Xin c¶m ¬n, kÝnh Chóc søc kháE qUÝ ThÇy c« trong ban gi¸m kh¶o vμ qUÝ ®ång nghiÖp.
Mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful