Bộ Giáo Dụ c Và Đào Tạ o - Việ t Nam 2009

_________________________________________________
ĐỀ THI HỌ C SINH GIỎ I QUỐ C GIA THPT
NĂM HỌ C 2008-2009
____________________________________________________________________________
Bài 1. (4điể m)
Giả i hệ phư ơ ng trình:
| ) | )
¦
+ =
¦
+
¦ + +
´
¦
÷ + ÷ =
¦
¹
2 2
1 1 2
1 2xy
1 2x 1 2y
2
x 1 2x y 1 2y
9
Bài 2. (5điể m)
Cho dãy số
n
x xác định như sau:
÷ ÷ ÷
¦
=
¦
¦
´
+ +
¦
=
¦
¹
1
2
n 1 n 1 n 1
n
1
x
2
x 4x x
x
2
Xét dãy số
=
=
¯
n
n 2
i 1
i
1
y
x
. Chứ ng minh dãy có giớ i hạ n hữ u hạ n và tìm giớ i hạ n đó.
Bài 3. (5 điể m)
Cho 2 điể m cố định A,B và điể m C di độ ng trên mặ t phẳ ng sao cho

= ACB a
| )
< <
o
0 a 180 không đổ i cho trư ớ c. Hình chiế u củ a tâm đư ờ ng tròn nộ i tiế p I củ a
tam giác ABC xuố ng ba cạ nh AB,BC,CA lầ n lư ợ t là D,E,F . AI và BI cắ t EF lầ n lư ợ t tạ i M và
N .
a) Chứ ng minh độ dài MN không đổ i .
b) CM đư ờ ng tròn ( DMN ) luôn đi qua mộ t điể m cố định .
Bài 4. (3điể m)
Cho a , b , c là các số thự c. Vớ i mỗ i n nguyên dư ơ ng, + +
n n n
a b c là số nguyên. Chứ ng minh
rằ ng tồ n tạ i 3 số nguyên p , q , r sao cho a , b , c là các nghiệ m củ a pt bậ c ba
+ + + =
3 2
x px qx r 0 .
Bài 5. (3 điể m)
Cho tậ p hợ p S gồ m 2n số nguyên dư ơ ng đầ u tiên. Tìm số tậ p hợ p T sao cho trong T không có 2
phầ n tử a,b nào thỏ a mãn { ; ÷ e a b 1;n (chú ý tậ p rỗ ng thỏ a mãn ĐK trên) .
____________________________________________________________________________
Copyright by Ly Tu Trong official website -- http://chuyenlytutrongct.com
HUÓNG DAN GIAI DE THI HOC SINH GIOI QUÔC GIA MÔN
TOÁN NÄM 2009

Bài 1 Giai hê phuong trình:
2 2
1 1 1
1 2
1 2 1 2
2
(1 2 ) (1 2 )
9
xy
x y
x x y y
¦
+ =
¦
+ ¦ + +
´
¦
− + − =
¦
¹

Giai
+) DK:
1
1 2 0
0
2
(1 2 ) 0
1
0
(1 2 ) 0
2
xy
x
x x
y
y y
¦
+ > ¦
≤ ≤
¦
¦ ¦
− ≥ ⇔
´ ´
¦ ¦
≤ ≤
− ≥
¹
¦
¹

+) Voi diêu kiên trên ta có
2
1
4
x ≤ và
2
1
4
y ≤
2 2
1 1 1 2 2
2 2 1
3
1 2
1 2 1 2
xy
xy
x y
¬ = + ≥ > ¬ <
+
+ +

+) Mát khác
1
, 0:
2
a b

∀ ∈


và . 1 a b < ta luôn có bât dáng thuc sau:
2 2
1 1 2
, (*)
1
1 1
ab
a b
+ ≤
+
+ +
.
» Thât vây bât dáng thuc (*)
2 2
2 2
2 1 1 4
0
1 1 1
1 1
a b ab
a b
⇔ + + − ≤
+ + +
+ +

» Theo bât dáng thuc B.C.S ta có
2 2
2 2
2 2
(1 )(1 ) 1
1
(1 )(1 )
a b ab
ab
a b
+ + ≥ + ¬ ≤
+
+ +

2 2
2 2
0
1
(1 )(1 )
ab
a b
⇔ − ≤
+
+ +

» Mát khác ta có:
2
2 2 2 2
1 1 2 ( ) ( 1)
0
1 1 1 (1 )(1 )(1 )
a b ab
a b ab ab a b
− −
+ − = ≤
+ + + + + +
, vì
1
, 0:
2
a b
và . 1 a b < .
Do dó
2 2
2 2
2 1 1 4
0
1 1 1
1 1
a b ab
a b
+ + − ≤
+ + +
+ +
luôn dúng
1
, 0:
2
a b

∀ ∈


và . 1 a b < .
+) Vì
1
0
2
x ≤ ≤ ,
1
0
2
y ≤ ≤ và 2 1 xy < .
Áp dung BDT (*) cho 2 , 2 a x b y = = ta có:
2 2
1 1 1
1 2
1 2 1 2
xy
x y
+ ≤
+
+ +

Dáng thuc xay ra x y ⇔ =
+) Vây hê phuong trình ban dâu
2
2
(1 2 ) (1 2 ) 162 81 1 0
9
x y
x y
x x y y x x
= ¦
= ¦
¦
⇔ ⇔
´ ´
− + − = − + =
¹ ¦
¹

+) Giai hê này và dôi chiêu voi các diêu kiên ta có hai cáp nghiêm (x; y) nhu sau:
GV: Pham Vàn Quý
Truòng THPT chuyên Quang Trung
Tinh Bình Phuóc
81 5913 81 5913
:
324 324
| |
+ +
|
|
\ .
;
81 5913 81 5913
:
324 324
| |
− −
|
|
\ .
.
+) Kêt luân: Hê có hai nghiêm là
81 5913 81 5913
:
324 324
| |
+ +
|
|
\ .

81 5913 81 5913
:
324 324
| |
− −
|
|
\ .
.
Bài 2 Cho dãy sô ( )
n
x :
1
2
1 1 1
1
2
4
2
n n n
n
x
x x x
x
− − −
¦
=
¦
¦
´
+ +
¦
=
¦
¹
, 2 n ∀ ≥ . Chúng minh ràng dãy ( )
n
y vói
2
1
1
n
n
i
i
y
x
=
=
¯
có giói han hüu han khi n →∞ và tìm giói han dó.
Giai
+) Tu gia thiêt ta có 0, 1
n
x n > ∀ ≥ .
Khi dó
2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1
2
1 1 1
4 4 2
0
2 2
4
n n n n n n n
n n n
n n n
x x x x x x x
x x x
x x x
− − − − − − −
− −
− − −
+ + + −
− = − = = >
+ +
, 2 n ∀ ≥ .
Do dó ( )
n
x là dãy sô táng
+) Gia su ( ) lim 0
n
x a a = ¬ > và ta có
2
4
0
2
a a a
a a
+ +
= ⇔ = , (vô lí).
Vây
n
x →∞ khi n →∞.
+) Mát khác ta có
2
1 1 1
4
2
n n n
n
x x x
x
− − −
+ +
= , 2 n ∀ ≥
2
1
( 1)
n n n
x x x

¬ = +
2
1
1 1 1
, 2
n n n
n
x x x

¬ − = ∀ ≥
Do dó
2 2 2
1
1 1 2 2 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
... 6
n
n
i
i n n n n
y
x x x x x x x x x x x x
=

| | | | | |
= = + − + − + + − = + − = −
| | |
\ . \ . \ .
¯
, 2 n ∀ ≥ .
+) Tu trên ta có 6, 1
n
y n < ∀ ≥ , (vì 0, 1
n
x n > ∀ ≥ ). Mát khác
1 1
1
n n n
n
y y y
x
− −
= + > . Do dó ( )
n
y là dãy
táng và bi chán trên hay ( )
n
y có gioi han huu han khi n →∞.
+) Ta có :
1
lim lim 6 6
n
n n
n
y
x
→∞ →∞
| |
= − =
|
\ .
, (vì
n
x →∞ khi n →∞).
+) Kêt luân : lim 6
n
n
y
→∞
= .
Bài 3 Trong màt phàng cho hai diêm cô dinh A, B (A≠ B). Môt diêm C di dông trên màt phàng
sao cho

ACB α = không dôi
( )
0 0
0 180 α < < . Duòng tròn tâm I nôi tiêp tam giác ABC và tiêp
xúc vói AB, BC, CA lân luot tai D, E, F. Các duòng thàng AI, BI càt duòng thàng EF lân luot
tai M và N.
a) Chúng minh ràng doan thàng MN có dô dài không dôi.
b) Chúng minh ràng duòng tròn ngoai tiêp tam giác DMN luôn di qua môt diêm cô dinh.
Giai

a) Chúng minh ràng doan thàng MN có dô dài không dôi.
+) Ta có

0
180
2 2 2
ACB BAC ABC
AFA CFE A/A

= = = + = ¬ ANFI là tu giác nôi tiêp

/AF /AF /AD ¬ = = và

0
90 AA/ AF/ = =
+) Mát khác ta có A/M A/B ∆ ∆ , (g-g)

0
180
cos cos
2
AM A/
A/A
AB A/
α −
¬ = = = , (vì

0
90 AA/ = ).
0
180
. cos
2
MA AB
α −
¬ = không dôi khi C thay dôi, (dpcm).

α αα α
I
N
M
F
E
D
C
B A


Chú ý : Bài toán có mot so truong hop khác nhau vê hình ve, các ban tu ve hình nhé. Tuy nhiên cách chung
minh không có gì thay doi.

b) Chúng minh ràng duòng tròn ngoai tiêp tam giác DMN luôn di qua môt diêm cô dinh.
Cách 1:
+) Goi K là trung diêm cua AB ta dã có

0
90 AAB KA KB KA = ¬ = =

2 AKA KAB KBA KBA ABC ¬ = + = = , (1).
+) Mát khác tu A/M A/B ∆ ∆ o câu (a) ta có

AM/ /BA /BE = = , (2).
¬ IMEB là tu giác nôi tiêp

0
90 /MB /EB ¬ = =
¬ IMBD cung là tu giác nôi tiêp vì

0
180 /MB /DB + = .

/MD /BD ¬ = , (3).
+) Tu (2) và (3)

AMD AM/ /MD /BE /BD ABC ¬ = + = + = , (4).
+) Tu (1) và (4)

AKA AMD ¬ = ¬ tu giác NKDM nôi tiêp hay duong tròn ngoai tiêp tam giác
DMN luôn di qua diêm K cô dinh, (dpcm).

Cách 2
Theo trên ta có

0
90 /AA /MB = = ¬ D, M, N lân luot là chân duong cao ke tu các dinh cua tam giác
ABI nên (DMN) chính là duong tròn Euler cua tam giác ABI. Do dó duong tròn này phai di qua
trung diêm cua K cua AB. Vì AB cô dinh nên K cô dinh. (dpcm).

Bài 4 Cho ba sô thuc a, b, c thoa mãn diêu kiên: vói môi sô nguyên duong n,
n n n
a b c + +
là môt sô nguyên. Chúng minh ràng tôn tai các sô nguyên p, q, r sao cho a, b, c là ba
nghiêm cua phuong trình
3 2
0 x px qx r + + + = .
Giai
+) Gia su tôn tai các sô p, q, r thoa mãn bài toán. Theo dinh lí Viet ta có :
a b c p
ab bc ca q
abc r
+ + = − ¦
¦
+ + =
´
¦
= −
¹

+) Nhu vây dê chung minh bài toán ta chi cân chung minh
a b c Z
ab bc ca Z
abc Z
+ + ∈ ¦
¦
+ + ∈
´
¦

¹

+) Hiên nhiên a b c Z + + ∈ , (1). Vì theo gia thiêt ,
n n n
a b c Z n + + ∈ ∀ .
+) Vì
2 2 2 3 3 3
, ,
n n n
a b c Z n a b c Z a b c Z + + ∈ ∀ ¬ + + ∈ + + ∈ ,
4 4 4 6 6 6
, a b c Z a b c Z + + ∈ + + ∈
+) Ta së di chung minh abc Z ∈ . Thât vây:
» Ta có
2 2 2 2
2( ) ( ) ( ) 2( ) ab bc ca a b c a b c ab bc ca Z + + = + + − + + ¬ + + ∈
» Ta có
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2
2( ) ( ) ( ) 2( ) a b b c c a a b c a b c a b b c c a Z + + = + + − + + ¬ + + ∈
» Ta có
3 3 3 2 2 2
3 ( )( ) a b c abc a b c a b c ab bc ca + + − = + + + + − − −
3 3 3 2 2 2
2( ) 6 ( ) 2( ) 2( ) a b c abc a b c a b c ab bc ca ¬ + + − = + + + + − + +


3 3 3 2 2 2
6 2( ) ( ) 2( ) 2( ) abc a b c a b c a b c ab bc ca ¬ = + + − + + + + − + +


6abc Z ¬ ∈
» Ta có
6 6 6 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2
3 ( )( ) a b c a b c a b c a b c a b b c c a + + − = + + + + − − −
6 6 6 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2
2( ) 6 ( ) 2( ) 2( ) a b c a b c a b c a b c a b b c c a ¬ + + − = + + + + − + +


2 2 2 6 6 6 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2
6 2( ) ( ) 2( ) 2( ) a b c a b c a b c a b c a b b c c a ¬ = + + − + + + + − + +


2 2 2
6a b c Z ¬ ∈
» Tu các du kiên 6abc Z ∈ và
2 2 2
6a b c Z ∈ abc Z ¬ ∈ , (2).
+) Ta së di chung minh ab bc ca Z + + ∈ . Thât vây:
» Ta có ( )
2
2 2 2 2 2 2
2 ( ) ab bc ca a b b c c a abc a b c + + = + + + + +
( )
2
2 2 2 2 2 2
2 2( ) 4 ( ) ab bc ca a b b c c a abc a b c ¬ + + = + + + + +
( )
2
2 ab bc ca Z ¬ + + ∈
» Tu các du kiên 2( ) ab bc ca Z + + ∈ và ( )
2
2 ab bc ca Z ¬ + + ∈ ab bc ca Z ¬ + + ∈ , (3).
+) Tu (1), (2) và (3) ta có bài toán duoc chung minh.


Bài 5 Cho sô nguyên duong n. Kí hiêu T là tâp hop gôm 2n sô nguyên duong dâu tiên.
Hoi có bao nhiêu tâp con S cua T có tính chât : trong S không tôn tai các sô a, b mà
{ } 1: a b n − ∈ .
Luu ý Tâp rông duoc coi là tâp con có tính chât nêu trên.
Giai
(Lòi giai bài 5 duoc tham khao tai http://forum.mathscope.org)

+) Truoc hêt ta xét bài toán sau :
Cho 2 hàng diêm
1 2
, , ..,
n
A A A o trên và
1 2
, , ..,
n
B B B o duoi. Các diêm cáp diêm
1
( : )
i i
A A

,
1
( : )
i i
B B

, ( : )
i i
A B
duoc nôi voi nhau, ngoài ra
1
A và
n
B cung duoc nôi voi nhau. Tính sô cách chon ra môt sô diêm mà không
có hai diêm nào duoc nôi voi nhau.

+) Goi
n
S là sô cách chon thoa mãn diêu kiên trên, nhung có thê chua ca
1
A và
n
B . Goi
n
x là sô cách chon
thoa mãn nhung không chua diêm nào trong 4 diêm
1 1
, , ,
n n
A B A B . Goi
n
y là sô cách chon thoa mãn nhung
chua dúng 1 diêm trong 4 diêm trên. Goi
n
z là sô cách chon thoa mãn nhung chua dúng 2 diêm
1
,
n
A A hoác
1
,
n
B B . Goi
n
t là sô cách chon nhung chua dúng 2 diêm
1
,
n
A B hoác
1
,
n
A B .
Khi dó ta có
1 n n n n
S x y z t = + + + và sô cách chon thoa mãn bài toán là
2
n
n
t
S − .
+) Dê dàng lâp công thuc truy hôi cho
n
S là :
0
1
1 1
1
3
2
n n n
S
S
S S S
+ −
= ¦
¦
=
´
¦
= +
¹
.
+) Mát khác ta có:
2 n n
x S

= , (1)
1 2
2( )
n n n
y S S
− −
= − , (2)
1 2
1
2
n n n
z t y
− −
= + và
1 2
1
2
n n n
t z y
− −
= + , (3).
Tu (1) và (2) suy ra
2 1 2 2
2( ) 2
n n n n n n n
z t S S S S S
− − − −
+ = − − − = , (4).
Tu (3) suy ra
1 1
( )
n n n n
z t z t
− −
− = − − . Tu dây dê dàng suy ra
1
2( 1)
n
n n
z t

− = − , (5).
Tu (4) và (5) ta có
2
( 1)
n
n n
t S

= + − .
Vây ta có sô dãy thoa mãn là
1
2
2 ( 1) 1
2 2
n
n n
n n
S S
S t


− + −
− =
Cuôi cùng thu duoc kêt qua là
( )( ) ( ) ( )
1 1
1
5 4 2 1 2 5 4 2 1 2 2.( 1)
4
n n
n
− −

+ + + − − + −

+) Tro lai bài toán dang xét nêu ta coi diêm
i
A duoc gán sô n + i và diêm
i
B duoc gán sô i thì ta có kêt qua
cua bài toán sô 5.

Hêt


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful