KỲ THI TOÀN QUỐC GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2009

MÔN: TOÁN 9 (THCS)
THỜI GIAN: 150 PHÚT
NGÀY THI: 13/03/2009
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức
a) A =
2 3 4
4
2 3
1, 25 15, 37 3, 75
1 3 2 5 2
4 7 5 7 3
× ÷
]
| ` | `
+
]
÷ ÷
. , . ,
]
]
b) B =
3 5 3 5 2009 13, 3
3 2 5 3 7 2 3 5 4 7
+ +
+ + +
c) C =
3 2 2 3 2 3
3 2 2 3 2 3
(1 sin 17 34`) (1 25 30`) (1 cos 50 13`)
(1 cos 35 25`) (1 cot 25 30`) (1 sin 50 13`)
tg
g
+ ° + ° °
+ ° + ° °
Câu 2: Hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB = m, BC = n.
Từ A kẻ AH vuông góc với đường chéo BD
a) Tính diện tích tam giác ABH theo m, n
b) Cho biết m = 3,15 cm và n = 2,43 cm.
Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân) diện tích tam giác ABH
Câu 3: Đa thức
6 5 4 3 2
( ) P x x ax bx cx dx ex f · + + + + + + có giá trị là 3; 0; 3; 12; 27; 48 khi x lần lượt nhận giác
trị là 1; 2; 3; 4; 5; 6
a) Xác định các hệ số a, b, c, d, e, f của P(x)
b) Tính giá trị của P(x) với x = 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
Câu 4:
1. Hình chóp tứ giác đều . O ABCD có độ dài cạnh đáy BC a · ,
độ dài cạnh bên OA l ·
a) Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của
hình chóp . O ABCD theo
a
và l .
b) Tính ( chính xác đến 2 chữ số thập phân) diện tích xung quanh
và thể tích của hình chóp . O ABCD khi cho biết
5, 75 , 6,15 a cm l cm · ·
2. Người ta cắt hình chóp . O ABCD cho trong câu 1 bằng mặt phẳng
song song với đáy ABCDsao cho diện tích xung quanh của hình chóp
. O MNPQ
được cắt ra bằng diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều
. MNPQ ABCD
được cắt ra. Tính thể tích hình chóp cụt được cắt ra
( chính xác đến 2 chữ số thập phân )
Câu 5:
1. Một chiếc thuyền khởi hành từ một bến sông A. Sau 5 giờ 10 phút, một chiếc canô chạy từ A đuổi theo
và gặp thuyền đó cách bến A 20,5 km. Hỏi vận tốc của thuyền, biết rằng canô chạy nhanh hơn thuyền
12, 5 / km h
. ( Kết quả chính xác với 2 chữ số thập phân)
2. Lức 8 giờ sáng, một ô tô đi từ A đến B, đường dài 157 km. Đi được 102 km thì xe bị hỏng máy phải
dừng lại sửa chữa mất 12 phút rồi đi tiếp đến B với vận tốc ít hơn lúc đầu là
10, 5 / km h
. Hỏi ô tô bị hỏng
lúc mấy giờ, biết rằng ô tô đến B lúc 11 giờ 30 phút. ( Kết quả thời gian làm tròn đến phút)
Câu 6: Cho dãy số
( ) ( )
1 2 1 2
2 2
n n
n
U
+
·
với n =1,2,…,k,….
1. Chứng minh rằng:
1 1
2
n n n
U U U
+
· +
với 1 n >
2. Lập quy trình bấm phím liên tục tính
1 n
U
+
theo
n
U

1 n
U

với
1 2
1, 2 U U · ·
3. Tính các giá trị từ
11
U
đến
20
U
Câu 7: Hình thang vuông
( // ) ABCD AB CD
có góc nhọn BCD o · ,
độ dài các cạnh
, BC m CD n · ·
a) Tính diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD
theo
, m n

o
.
b) Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) diện tích, chu vi và các
đường chéo của hình thang ABCD với
,
4, 25 , 7, 56 , 54 30
o
m cm n cm o · · ·
Bài 8:
1. Số chính phương P có dạng
17712 81 P ab ·
. Tìm các chữ số
, a b
biết rằng 13 a b + ·
2. Số chính phương
Q
có dạng 15 26849 Q cd · . Tìm các chữ số
, c d
biết rằng
2 2
58 c d + ·
3. Số chính phương M có dạng
1 399025 M mn ·
chia hết cho 9. Tìm các chữ số
, m n

Bài 9: Cho dãy số xác định bởi công thức :
2
1 2
3 13
1
n
n
n
x
x
x
+
+
·
+
với
1
0, 09 x ·
, n = 1,2,3,…, k,…
a) Viết quy trình bấm phím liên tục tính
1 n
x
+
theo
n
x
.
b) Tính
2 3 4 5 6
, , , , x x x x x
( với đủ 10 chữ số trên màn hình )
c) Tính
100 200
, x x
( với đủ 10 chữ số trên màn hình )
Bài 10: Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ A kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC )
Tính độ dài cạnh AB ( chính xác đến 2 chữ số thập phân), biết rằng diện tích tam giác AHC là
2
4, 25 S cm · , độ dài cạnh AC là
5, 75 m cm ·
.
HẾT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful