CHUẨN ĐỘ ACID-BASE ĐỊNH LƯỢNG ACID ACETIC BẰNG NaOH

1. Nguyên tắc: Dựa vào phản ứng trung hòa giữa acid và base, người ta dùng một acid để định lượng một base và ngược lại. 2. Pha dung dịch chuẩn: Pha 100ml dung dịch NaOH N=….. từ dung dịch NaOH N=….. có K=….. Các bước tiến hành: Hút chính xác 10ml dung dịch NaOH N=….. K=….. cho vào bình định mức, sau đó thêm nước cất vừa đủ tới vạch 100ml, lắc đều ta được dung dịch NaOH N=….. K=….. 3. Tiến hành: Vẽ hình:

Không vẽ hình:  Cho dung dịch NaOH 0.1N K=….. vào buret, sau đó chỉnh về vạch số 0  Lấy 10ml dd Acid Acetic (chính xác) cho vào bình nón + 3 giọt phenolphtalein → dung dịch trong bình nón không màu.  Nhỏ từ từ NaOH từ buret xuống bình nón cho đến khi dd trong bình chuyển sang màu hồng nhạt, khóa buret và đọc kết quả. → Định lượng dung dịch từ không màu ----> màu hồng nhạt 4. Kết quả:  V1 = ….. (đưa giáo viên kí tên)  V2= ….. (đưa giáo viên kí tên)  V3= ….. (đưa giáo viên kí tên)

Ôn TH Hóa định lượng

Page 1

V

V1  V2  V3 3

Ta có: VNA.Acetic = KVNNaOH

N A. Acetic 

K NaOH V NaOH N NaOH VA. Acetic

C % A. Acetic 

N A. Acetic E 100% 1000
 264

EA. Acetic  60 EFeSO4  278 E

MgSO4

Ôn TH Hóa định lượng

Page 2

CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ ĐỊNH LƯỢNG DD FeSO4 BẰNG DD KMnO4

1. Nguyên tắc: Dựa vào phản ứng oxy hóa khử, người ta dùng chất oxy hóa để định lượng chất khử và ngược lại. 2. Pha dung dịch chuẩn: Pha 100ml dung dịch KMnO4 N=….. từ dung dịch KMnO N=….. có K=….. Các bước tiến hành: Hút chính xác 10ml dung dịch KMnO4 N=….. K=….. cho vào bình định mức, sau đó thêm nước cất vừa đủ tới vạch 100ml, lắc đều ta được dung dịch KMnO4 N=….. K=….. 3. Tiến hành: Vẽ hình:

Không vẽ hình:  Cho dung dịch KMnO4 0.1N K=….. vào buret, sau đó chỉnh về vạch số 0  Lấy 10ml dd FeSO4 (chính xác) cho vào bình nón + 30ml ED + 5ml dd H2SO4 50% → dung dịch trong bình nón không màu.  Nhỏ từ từ KMnO4 từ buret xuống bình nón cho đến khi dd trong bình chuyển sang màu hồng nhạt, khóa buret và đọc kết quả. → Định lượng dung dịch từ không màu ----> màu hồng nhạt 4. Kết quả:  V1 = ….. (đưa giáo viên kí tên)  V2= ….. (đưa giáo viên kí tên)  V3= ….. (đưa giáo viên kí tên)

Ôn TH Hóa định lượng

Page 3

V
Ta có:

V1  V2  V3 3 VN FeSO4  KVN KMnO4

N FeSO4 

K KMnO4 V KMnO4 N KMnO4 VFeSO4

C %FeSO4 

N FeSO4 EFeSO4 1000

100%

EA. Acetic  60 EFeSO4  278 E

MgSO4

 264

Ôn TH Hóa định lượng

Page 4

CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC ĐỊNH LƯỢNG DD MgSO4 BẰNG DD EDTA

1. Nguyên tắc: Dựa vào phản ứng tạo phức giữa ion kim loại với các thuốc thử hữu cơ (complexon) 2. Pha dung dịch chuẩn: Pha 100ml dung dịch MgSO4 N=….. từ dung dịch MgSO4 N=….. có K=….. Các bước tiến hành: Hút chính xác 10ml dung dịch MgSO4 N=….. K=….. cho vào bình định mức, sau đó thêm nước cất vừa đủ tới vạch 100ml, lắc đều ta được dung dịch MgSO4 N=….. K=….. 3. Tiến hành: Vẽ hình:

Không vẽ hình:  Cho dung dịch EDTA N=….. K=….. vào buret, sau đó chỉnh về vạch số 0  Lấy 10ml dd MgSO4 (chính xác) cho vào bình nón + 30ml EDTA + 5ml dd đệm pH=10 + 1 ít chỉ thị đen Eriocrom T → dung dịch trong bình nón màu đỏ.  Nhỏ từ từ EDTA từ buret xuống bình nón cho đến khi dd trong bình chuyển sang màu xanh, khóa buret và đọc kết quả. → Định lượng dung dịch từ màu đỏ ----> màu xanh 4. Kết quả:  V1 = ….. (đưa giáo viên kí tên)  V2= ….. (đưa giáo viên kí tên)  V3= ….. (đưa giáo viên kí tên)

Ôn TH Hóa định lượng

Page 5

V
Ta có:

V1  V2  V3 3 VNMgSO4  KVN EDTA

N MgSO4 

K EDTA V EDTA N EDTA VMgSO4

C %MgSO4 

N MgSO4 EMgSO4 1000

100%

EA. Acetic  60 EFeSO4  278 E

MgSO4

 264

Cám ơn chị Thủy và Sương đã đóng góp tài liệu này.
Ôn TH Hóa định lượng Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful