Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
KHOA KỸ THUẬT

TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề Tài :
HỆ THỐNG PHAN PHỐI KHI THÔNG MINH VVT - I
( VARIABLE VALVE TIMING INTELLIGENT SYSTEM )
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI
SVTH: NGUYÉN THANH TUYEN
MSSV: 008306018
TP. MY THO , thang 6 ,nám 2011
NHẬN XÉT CUA CÁN HƯÓNG DAN BỘ
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 1
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Ho va tên sinh viên : Nguyên Thanh Tuyên
Nganh : Co Khi Dông Luc
Lop: Cao Dáng Co Khi 08
Tên dê tai : Hệ Thống Phân Phối Khi Thông Minh VVT-I Trên ÔTÔ
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Kêt luận:
Mÿ Tho , ngay .,thang...,nám 2011
CAN BO HUÓNG DÁN
(Ky va ghi rõ ho tên)
NHẬN XET CUA GIANG VIÊN PHAN BIỆN
.................................................................................................................
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 2
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
GIANG VIÊN PHAN BIỆN
(Ky va ghi rõ ho tên)
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 3
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
NỘI DUNG

CHƯONG I : GIÓI THIỆU SO LƯÇC VỀ CO CÁU PHAN PHỐI KHI
CUA ĐỘNG CO ĐỐT TRONG
CHƯONG II : GIÓI THIỆU CÁC CO CÁU PHAN PHỐI KHI THÔNG
MINH
Sau môt thoi gian thuc hiện , voi su huong dân cua thây Nguyên Huynh
Thi , dên nay dê tai cua tôi dã duoc hoan thanh . Mác du co nhiêu nguôn tai liệu
dát biệt nhu la trên Internet rât nhiêu , nhung do kiên thuc va thoi gian co han
kho tranh khoi nhung say lâm thiêu sot , rât mong su dong gop y kiên cua quy
thây cô va cac ban dể bai tiểu luận cua tôi duoc hoan thiện hon .
Qua dây em chân thanh cam on thây Nguyên Huynh Thi dã goi thiệu dê tai
rât hay dể chung em hoc va nghiên cuu .
Mÿ Tho , thang 06/2011
Sinh viên thuc hiện
Nguyên Thanh Tuyên
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 4
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
MỤC LỤC

Lời nói đầu. .........................................................................................................
CHƯONG I : GIÓI THIỆU SO LƯÇC VỀ CO CÁU PHAN PHỐI KHI
CUA ĐỘNG CO ĐỐT TRONG
1.1 Nhiçm vµ :................................................................................
1.2 Yêu câu : ..................................................................................
1.3 Phân loçi co câu phân phôi khí cua dçng co dôt trong .......
1.4 Mçt sô hç thông phân phôi khí o dçng co dôt trong ...
CHƯONG II : GIÓI THIỆU CÁC CO CÁU PHAN PHỐI KHI THÔNG
MINH.
2.1 Giói thiçu so lµoc :
2.2 Hç thông phôi khí VVT-I :.....................................................
2.2.1 Lịch sử hình thành hệ thống phân phối khí VVT. .............................
2.2.2 Cấu tạo : ..........................................................................................
2.2.3gu!"n #$ hoạt %&ng. .........................................................................
2.2.' T()c c*+ ,à hệ thống phối khí th-ng +inh .VVT/i0:........................
2.3 Công nghç VVTL-I cua HONDA .........................................
2.3.1 Cấu tạo ............................................................................................
2.3.2 gu!"n #$ hoạt %&ng:........................................................................
2.4 Câu tço và hoçt dçng cua hç thông VTEC (VARYABLE
VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC CONTROL )
công nghç VTEC cua HONDA :................................................
2.'.1 Cấu tạo. ...............................................................................................
2.'.2 gu!"n #$ hoạt 1&ng ..........................................................................
2.5 Tìm hiêu MVEC trên xe MISUBISHI :...............................
2.2.1 Cấu tạo. ............................................................................................
2.2.2 gu!"n #$ hoạt %&ng. ........................................................................
2.6 Co câu VARIO CAM PLUS cua hang PORSCHE :..........
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 5
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
2.3.1 Cấu tạo:............................................................................................
2.3.2 gu!"n #$ hoạt %&ng :. .....................................................................
2.7 Co câu EMVT : Điêu khiên xuppap bàng diçn : ..................
2.8 Co câu EVHS : diçn _ thuy lµc : ...........................................
CHƯONG III : CÁC HƯ HONG , PHƯONG PHÁP KIEM TRA VÀ SUA
CHUA CO CÁU PHAN PHỐI KHI .
3.1 Hu ho ng cua co câu phôi khi thuòng do 2 nguyên nhân :
Xu pa p dong không kin và Xu pap la m viêc co tiêng go :.........
3.2 Các hu hông cua các bç phçn tay dôi hành trình xupap :
3.3 Phuong pháp kiêm tra hu hông và co câu phân phôi khí :
3.4 Kiêm tra cam biên : ................................................................
Kết luận .........................................................................................................
Tài liệu tham khảo .......................................................................................
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 6
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
LỜI NÓI ĐAU
``````
Trong thoi diểm vật gia leo thang hiện nay , dát biệt la gia xáng , dâu dang
ngât nguõng .Thi trong việc chon mua môt phuong tiên giao thông di lai dát biệt
la ô tô thi nguoi tiêu dung huong toi môt loai xe vua phai tiện nghi vua tiêt kiệm
duoc nhiên liệu . Hệ thống phân phối khi thông minh VVT-I dã giai quyêt duoc
vân dê trên. Cháng nhung vua tiêt kiệm duoc vân dê nhiên liệu ma con vua giam
bot gây ô nhiêm môi truong .
Voi môt dich cung cố va mo rông kiêm thuc chuyên môn , dông thoi lam
quen voi phong cach nhiên cuu khoa hoc gop phân nâng cao hiệu qua phối khi
trên dông co dốt trong . Tôi dã chon dê tai nay lam tiểu luận tốt nghiệp .
Nguoi thuc hiện
NGUYÉN THANH TUYEN
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 8
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
CHƯONG I :
GIÓI THIỆU SO LƯÇC VỀ CO CÁU PHAN PHỐI KHI CUA ĐỘNG CO
ĐỐT TRONG .
 1.1 Nhiçm vµ :
Hệ thống phân phối khi co nhiệm v€ thuc hiện qua trinh thay d•i khi.thai
sach khi ra khoi xylanh va nap dây h‚n hop hoác khi moi vao xylanh dể dông co
lam việc liên t€c.
 1.2 Yêu câu :
Dam bao thai sach va nap dây.
Cac xupap phai dống mo dung theo thoi diểm quy dƒnh.
Dô mo phai lon dể dong khi dể lua thông.
Ca c xupap phai kin khit , tranh lot khi trong qua trinh n„n va gian no.
Hệ thống phai lam việc êm dƒu, tin cậy công chi phi thâp.
Yêu câu dối voi hệ thống nap:
Cac duong dân khi phai duoc thiêt kê dác biệt dể diên khiển luu luong , tốc
dô va chiêu dân không khi tốt nhât.
Cung câp không khi dể qu„t .
Cung câp khi sach cho tung xylanh theo yêu câu chay hoan hao.
Giam tiêng ôn dong khi luu dông.
Say nong h‚n hop khi …nhiên liệu di vao cac xylanh
Yêu câu dối voi hệ thống xa:
Dân khi xa cua dông co ra ngoai không khi va giam tiên ôn .
Lôc va tiêu huy khi xa dôc .
 1.3 Phân loçi co câu phân phôi khí cua dçng co dôt trong :
1) Co câu phân phối khi dung cam † xupap .
2) Co câu phân phối khi dung van truot.
3) Co câu dung piston dong mo c‡a nap va c‡a xa c‡a dông co 2 ky.
4) Co câu phân phối khi dung bô phận diêu khiển diện t‡ (ˆCM) tin hiệu
dên cuôn solenoid ,cac cuôn solenoid diện co nhiệm v€ mo cac xupap.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN ‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Dông co DieŠen s‡ d€ng co câu xupap treo vi dung tich buôn chay va t‹ số
n„n cao .
Dông co xáng co thể dung xupap treo hay dát.
Ngay nay thuong dung co câu xupap treo vi co câu nay co nhiêu ua diểm
hon so voi dung xupap dát. Cuâ tao lam cho buôn chay gon, dây la diêu kiện
tiên quyêt dể co tŒ số n„n cao va giam kha náng kich n• cua dông co xáng.cac
dong khi luu thông it bƒ ngoác t•n thât nho tao diêu kiện cho việc thai sach va
nap dây hon.
 1.4 Mçt sô hç thông phân phôi khí o dçng co dôt trong
Co câu phân phối khi dung dể thuc hiện qua trinh thay khi: xa khi thai ra khoi
xilanh va nap dây h‚n hop hoác không khi moi vao xilanh trong qua trinh lam
việc cua dông co, dam bao dong kin cac c‡a nap, c‡a xa trong qua trinh.
 1. Co câu phân phôi khí c• xu páp treo:
Hinh 1.1 Co câu phân phối khi co xupap treo.
Co câu phân phối khi co xu pap treo (Hinh 1), cac xupap duoc bố tri o phia
trên cua n•p may. Hệ thống nap xa nay duoc dung hâu hêt trong dông co diesel
va dông co co xáng co tŒ số n„n cao. Co câu xupap treo gôm:
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 10
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
tr€c cam, con dôi, dŽa d•y, don ganh, lo xo, ống dân huong va dê xupap.
Dối voi co câu xupap treo co tr€c cam dát o phia trên n•p may. Thi co thể không
co dŽa d•y ma thay vao do la xich hoác banh ráng. Va co thể co hoác không co
don ganh.
Khi tr€c cam quay, cam s• truyên chuyển dông tƒnh tiên cho con dôi lam
cho dŽa d•y chuyển dông tƒnh tiên do do lam cho don ganh quay quanh tr€c don
ganh. Dâu don ganh s• d‘ lên duôi xupap lam cho xupap chuyển dông tƒnh tiên
di xuống mo c‡a nap va xa dể thuc hiện qua trinh trao d•i khi. Vao luc cam
không dôi con dôi thi lo xo xupap s• giãn ra, lam cho xupap chuyển dông di lên
dong c‡a nap va xa lai dể thuc hiện qua trinh n„n, chay, giãn no va sinh công. ’
tu thê nay, luc may con nguôi, giua dâu don ganh va duôi xupap s• co khe ho,
goi la “khe ho nhiệt”. Nho no, khi may lam việc, do nong lên, xupap co giãn no,
buông dốt cŽng không bƒ hon hiệt.
 2.Co câu phân phôi khí c• xu páp d€ng (xupáp d•t):
Hình1. 2. Co câu phân phôi khí c• xu páp d€ng.
1 †dê xupap• 2 † xupap• 3- ống dân huong xupap• 4 † lo xo xupap•
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 11
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
5 † mong hãm hinh côn• 6 † d–a chán lo xo• • † bulông diêu ch‹nh•
8 † dai ốc hãm•‰ † con dôi• 10 † tr€c cam.
Co câu phân phối khi co xupap dung trinh bây trên (Hinh 1.2), loai nay
thuong dung o may xáng. ’ dây không co dŽa d•y, don ganh, con dôi ‰ truc tiêp
truyên dông cho xupap 2. Thay d•i chiêu cao tuyệt dối cua con dôi b—ng bu lông
• va ốc hãm 8 s• diêu ch‹nh duoc khe ho nhiệt. Loai hệ thống nap xa co xupap
dung nay lam táng diện tich buông dốt nhung it chi tiêt hon so voi loai xupap
treo do do dô tin cậy khi lam việc cua loai nay cao hon hệ thống nap xa co
xupap treo. Va an toan hon loai xupap treo, vi gia s‡ mong hãm xupap co tuôt
ra, xupap cung không roi vao xylanh, không gây hu hongcho piston, xy lanh dác
biệt khi khi dông co dang lam việc.
 3. Co câu phân phôi khí c• trµc cam truyên dçng trµc tiêp cho xupáp:
Hinh 1.3. Co câu phân phối khi co xupap treo, tr€c cam dát trên n•p xupap.
1†xupap xa• 2†lo xo xupap• 3†tr€c cam• 4†d–a tua• 5†bulông diêu ch‹nh•
6†thân xupap r‚ng• •†vanh tua• 8†mát tr€• ‰†d–a tua lo xo•
Co câu phân phối khi co tr€c cam truyên dông truc tiêp cho xupap thể
hiện trên hinh v• (Hinh 1.3). khi tr€c cam dát trên n•p xylanh, va cam truc tiêp
diêu khiển việc dong, mo xupap, không qua con dôi, dŽa d•y, don ganh..
Tuy nhiên hệ tr€c va hai cáp banh ráng côn co phuc tap, chê tao kho, nhung no
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 12
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
co uu diểm la lam việc êm hon, it gây tiêng ôn. Boi vi co câu nay không co chi
tiêt lam việc theo chuyển dông tƒnh tiên co diểm dung nhu truong hop co don
ganh va dŽa d•y. Loai nay co xupap r‚ng, gh„p. Bulông 5 giup ta diêu ch‹nh
chiêu dai xupap, s• cho ph„p diêu ch‹nh khe ho nhiệt (giu mát tua cua cam va
duôi xupap). Tuy nhiên, dối voi xupap xa thuong lam việc o nhiệt dô toi (300 †
400)0C. vi vậy cac duong ren dê bƒ k˜t do han r‹, diêu ch‹nh bu lông 5 rât
kho. Lo xo xupap o dây co hai chiêc co dô cung khac nhau, chiêu quân nguoc
nhau va co chiêu dai b—ng nhau. Nho vậy tranh duoc su công huong nên bên lâu
hon. Voi may nho dôi khi nguoi ta duc liên môt khối, nhu vậy không diêu ch‹nh
duoc khe ho nhiệt. Trong truong hop nay, nha chê tao dể khe ho nhiệt lon môt
chut, khi mon cang lon hon, nên co thể co tiêng gõ khi may lam việc, nhung câu
tao don gian, am việc an toan.
 4 Co câu phân phôi khí c• trµc cam d•t trên n‚p xylanh nhung vƒn c•
d„n gánh:
Hình 1.4 .So d… co câu phân phôi khí c• trµc cam d•t trên n‚p xylanh
nhung vƒn c• d„n gánh.
Co câu phân phối khi co tr€c cam dát trên n•p xylanh nhung vân co don
ganh duoc thể hiện trên hinh v• (Hinh 4). Tr€c cam dát trên n•p xylanh, nhung
cam không truc tiêp ty vao xupap ma thông qua don ganh số. Chuyển dông tu
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 13
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
tr€c khuŒu cho tr€c cam b—ng xich. Diêu ch‹nh khe ho nhiệt duoc thuc hiện nho
vit diêu ch‹nh va ốc hãm o dâu don ganh.
 5.Co câu phân phôi khí diêu khiên diçn t†:
a. So d… nguyên l‡ tông ˆuát:
Hệ thống diêu khiển dông co theo chuong trinh bao gôm cac cam biên
kiểm soat liên t€c tinh trang hoat dông cua dông co, môt bô ˆCU tiêp nhận tin
hiệu tu cam biên, x‡ ly tin hiệu va dua ra tin hiệu diêu khiển dên co câu châp
hanh. Co câu châp hanh luôn dam bao thua lệnh ˆCU va dap ung cac tin hiệu
phan hôi tu cac ca biên. Hoat dông cua hệ thống diêu khiển dông co dem lai su
chinh xac va thich ung cân thiêt dể giam tối da chât dôc hai trong khi thai cŽng
nhu luong tiêu hao nhiên liệu. ˆCU cŽng dam bao công suât tối uu o cac chê dô
hoat dông cua dông co, giup ch•n doan khi co su cố xay ra. Diêu khiển dông co
bao gôm diêu khiển phun nhiên liệu, diêu khiển danh l‡a, diêu khiển goc phối
cam, diêu khiển ra tu dông.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 14
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình1. 5 : So d… câu tr‰c cua hç thông diêu khiên lçp trình
b. So dô câu tao:
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 15
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 1.6:So d… câu tço hç thông diêu khiên kiêu Valvetronic.
1:Mô to buoc• 2:Bô truyên tr€c vit banh vit• 3:Cân dân huong
4:Tr€c n•p cân dân huong• 5: Don ganh• 6:Lo xo xupap• •: Xupap.
Hê thống cung câp nhiên liệu kiểm soat số luong không khi di qua c• hong
buom ga va quyêt dƒnh số luong nhiên liệu tuong ung ma dông co yêu câu.
Buom ga mo cang rông thi luong không khi di vao buông dốt cang
nhiêu. Tai vung hong buom ga, buom ga dong môt phân thậm chi gân nhu dong,
nhung nhung piston vân con hoat dông, không khi duoc lây vao tu môt phân cua
ống thông cua duong ống phân phối dâu vao, ống thông n—m giua vƒ tri buom ga
va buông dốt co dô chân không thâp ngán can tac dông cua su hut vao va bom
vao cua nhung piston, lam lãng phi náng luong.Cac kÿ su ô tô noi dên hiện
tuong nay nhu su bo phi náng luong khi co su bom. Dông co hoat dông cang
chậm thi cac buom ga dong cang nhiêu, va su lãng phi náng luong cang lon.
Valvetronic giam tối thiểu mât mat khi bom b—ng su giam bot su táng lên cua
tr€c van va số luong không khi di vao buông chay. So voi nhung dông co cam
dôi kiểu cŽ voi su xuât hiện cua banh con lán co bô phận dƒnh huong,
valvetronic s‡ d€ng thêm môt tr€c lệch tâm, môt mô to diện va môt số cân d•y
(don ganh) trung gian, ma lân luot dân dông su dong va mo cua cac xupap. Nêu
don ganh d•y xuống sâu, nhung van nap s• bƒ d•y xuống o vƒ tri mo xupap lon
nhât va lam cho tiêt diện luu thông qua cac van la lon nhât. Nhu vậy, valvetronic
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 16
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
co kha náng nap nhiêu, thoi gian nap dai (hanh trinh van lon) va qua trinh nap
duoc dây hoan toan, tiêt diện luu thông nho (hanh trinh van ng•n) tuy thuôc vao
vƒ tri dƒnh truoc trên dông co.
Co câu phối khi tr€c cam trên d‹nh
Hình 1.7 : Phôi khí trµc cam trên dŠnh, trong DOHC.

Co câu phối khi tr€c cam trên d‹nh la thuật ngu trong nghệ ô dể ch‹ co câu diêu
hanh su chuyển dông cua cac trong dông co ô tô, nho vao cac dát trên d‹nh dông
co.Co môt số co câu thông d€ng nhu SOHC, DOHC,...SOHC
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 1•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 1.8 : Co câu SOHC
Môt co câu SOHC SOHC (viêt t•t cho tu Single Over Head Camsha™t)
dung dể ch‹ co câu phối khi môt tr€c cam trên d‹nh. Trong co câu nay, duoc bố
tri trong c€m dâu xylanh (trên d‹nh piston), duoc dân dông boi xich cam va diêu
khiển xupap thông qua .
Uu diểm cua co câu la do giam nhiêu chi tiêt dân dông nên no hoat dông
•n dƒnh hon, ngay ca o tốc dô cao.
Tuy nhiên co câu nay cŽng co nhuoc diểm la kha náng dap ung cua xupap
không nhanh b—ng co câu DOHC.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 18
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 1.‹ : Co câu DOHC
Co câu DOHC cua môt dông co cua OHC (viêt t•t cho tu tiêng Anh
Double Over Head Camsha™t) dung dể ch‹ co câu phối khi hai tr€c cam trên
d‹nh. Trong co câu nay, xupap nap va xupap xa duoc diêu khiển boi hai tr€c
cam riêng biệt. Co 2 loai co câu phối khi hai tr€c cam: loai co s‡ d€ng co m• va
loai không s‡ d€ng co m•.
Co câu DOHC cho ph„p thiêt kê dang buông dốt uu việt hon loai SOHC.
Kha náng dap ung va hoat dông cua xupap cŽng nhanh hon va chinh xac hon so
voi loai SOHC. Do vậy, co câu nay duoc ap d€ng cho cac loai dông co cân tinh
náng cao, tốc dô cao (thể , xe hoi).
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 1‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
CHƯONG II
GIÓI THIỆU CÁC CO CÁU PHAN PHỐI KHI THÔNG MINH
 2.1 GIÓI THIỆU SO LƯÇC
Hinh 2.1 : Xupap thông minh
Xu huong phat triển cua ô tô hiện dai ngay nay la gia táng tốc dô cuc dai
tu 180-250 km dên 250-330 km/h va giam tiêu hao nhiên liệu. Cac giai phap
duoc dua ra nh—m táng tốc dô dông co la diêu khiển pha phối khi hoác thay d•i
hanh trinh xupap thông minh. Tiêp theo do nhiêu hãng xe lon trên thê gioi dã va
dang ap d€ng giai phap thu hai vao m€c dich trên. Cac công nghệ nhu VVTL-i
cua Toyota• VTˆC cua Honda• MIVˆC cua Mitsubishi• VALVˆTšONIC cua
BM›• VVˆL cua Nissan lân luot xuât hiện dã kháng dƒnh tâm quan trong cua
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 20
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
vân dê nêu trên. Bai viêt ky nay chung tôi s• lân luot gioi thiệu voi cac ban vê
cac công nghệ nay.
Hiện nay trên dông co ôtô co nhiêu ky hiệu chu cai viêt t•t nhu: HONDA
goi la VTˆC hay i-VTˆC, VVT-i va VVTL-i cua Toyota.Chung nh—m quang
ba cho cac công nghệ moi nhât va tiên tiên cua hãng nhung bên canh do khiên
nguoi tiêu dung không thể hiểu hêt duoc cac ki hiệu phuc tap do.
Hình 2.2 : Hç thông diên khiên bàng thuy lµc .
Duoi dây chung tôi dua ra môt số giai thich co ban nhu sau:
- Trên ôtô, cac loai dông co 4 ky hiện dai ngay nay s‡ d€ng co câu phối khi
thông minh ( co câu diêu khiển tr€c cam thông minh) nh—m diêu ch‹nh thoi diểm
dong mo xupap, pha phối khi môt cach tu dông hoác lam thay d•i dô nâng cua
xupap tu dông tuy thuôc vao chê dô lam việc cua dông co.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 21
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.3 : Đçng co VVT-I .
- HONDA co dông co VTˆC ( Variable Vale Timing and Li™t ˆlectronic
Control ): Pha phối khi va dô mo van diêu kiển diển t‡ , Hệ thống VTˆC hoat
dông giống nhu môt thiêt bƒ n„n hay môt tuốc bin táng ap b—ng cach tao ra kha
náng cuốn cao va hiệu suât tiêp nhiên liệu hiệu qua dể tao ra công suât lon.
Hình 2.4 : Hç thông VTEC
- Ngoai ra HONDA con co cac thê hệ dông co nhu :VTˆC-ˆ: la hệ thống
bô truyên dông van trong do hai chê dô cam diêu khiển van co kich thuoc khac
nhau. Cam ng•n hon cho ph„p môt van mo voi dô mo it va diêu nay lam giam
muc tiêu hao nhiên liệu. Giống hệ thống VTˆC ban dâu, khi dông co dat số
vong/phut lon hon, chốt khoa khoa cam thiêt kê cho vong tua cao va thoi gian
mo van duoc táng lên dể dat duoc công suât lon hon.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 22
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
3STAGˆ VTˆC: Hệ thống nay s‡ d€ng 3 chê dô cam khac nhau hoat dông
o 3 pha. M‚i cam diêu khiển môt pha thoi gian mo va nâng van khac nhau.
i-VTˆC: (Intelligent VTˆC) la hệ thống diêu khiển van thanh công nhât tu
truoc toi nay cua hãng HONDA va duoc ung d€ng trên nhiêu mâu xe. Hệ thống
i-VTˆC duoc gioi thiệu nám 2001 va s‡ d€ng thiêt bƒ diêu ch‹nh thoi gian van
nap biên thiên liên t€c va hệ thống quan ly do may tinh diêu khiển dể tối uu hoa
mô men xo•n va hiệu suât s‡ d€ng nhiên liệu.
AVTˆC: Advanced VTˆC duoc hãng HONDA gioi thiệu nám 2006. Hệ
thống nay kêt hop nhung loi thê cua hệ thống i-VTˆC voi hệ thống diêu khiển
pha biên thiên liên t€c. Hãng HONDA cho biêt hệ thống AVTˆC s• cho ph„p
tiêt kiệm 13œ nhiên liệu so voi hệ thống i-VTˆC va giam toi •5œ khi thai so
voi tiêu chu•n nám 2005. Tuy vậy, cho dên nay, hệ thống nay vân chua duoc
trang bƒ cho cac mâu xe ô tô moi duoc san xuât.
Hệ thống VTˆC cua HONDA la dâu mốc quan trong trong việc nghiên cuu
va phat triển dông co dốt trong vi no dã gop phân giai quyêt thanh công môt vân
dê dã duoc dát ra tu lâu. Do la vân dê vê hiệu suât hoat dông cua dông co. Hệ
thống VTˆC ra doi không ch‹ giup táng hiệu suât cua dông co dốt trong ma con
mang dên cho khach hang môt chiêc xe công suât cao va tiêt kiệm nhiên liệu.
- Hãng xe Nhật TOYOTA thi co VVT-i (Variable Vale Timing †
intelligent): thoi diểm phối khi thay d•i † thông minh hay VVTL-i (Variable
Valve Timing and Li™t † intelligent) thoi diểm phối khi va hanh trinh xupap thay
d•i † thông minh.
Thông thuong, thoi diểm phối khi duoc cố dƒnh, nhung hệ thống VVT-i s‡
d€ng ap suât thuy luc dể xoay tr€c cam nap va lam thay d•i thoi diểm phối khi.
Diêu nay co thể lam táng công suât, cai thiện tinh kinh tê nhiên liệu va giam khi
xa ô nhiêm.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 23
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.5 : Hç thông VVTL-i
Hệ thống nay duoc thiêt kê dể diêu khiển thoi diểm phối khi b—ng cach
xoay tr€c cam trong môt pham vi 400 so voi goc quay cua tr€c khuŒu dể dat
duoc thoi diểm phối khi tối uu cho cac diêu kiện hoat dông cua dông co dua trên
tin hiệu tu cac cam biên, con hệ thống VVTL-i dua trên hệ thống VVT-i va ap
d€ng môt co câu d•i vâu cam dể thay d•i hanh trinh cua xupap nap va xa. Diêu
nay cho ph„p duoc duoc công suât cao ma không anh huong dên tinh kinh tê
nhiên liệu hay ô nhiêm khi xa.
- CŽng nhu thê BM› goi công nghệ nay phuc tap hon la VANOS
(Variable nocken•ellen steuerung ) Hệ thống VANOS lam việc dua trên nguyên
t•c la diêu khiển cac co câu cua hệ thống, ma việc diêu ch‹nh do co thể lam thay
d•i vƒ tri tuong dối cua tr€c cam nap dối voi tr€c khuŒu
Hệ thống diêu ch‹nh kiểu VANOS giup cho việc diêu khiển hệ thống phân
phối khi o chê dô tối uu nhât. Hệ thống nay diêu ch‹nh ca tr€c cam nap va tr€c
cam xa, diêu ch‹nh duoc thoi diểm dong, mo cac xupap nap va xupap xa theo
tung chê dô yêu câu cua dông co. Nho việc diêu ch‹nh hop ly co câu xuppap nap
va xuppap xa do do dể tiêt kiệm duoc luong nhiên liệu khi dông co hoat dông o
cac chê dô khac nhau va luong nhiên liệu thât thoat ra ngoai theo khi thai trong
qua trinh xa cua dông co kêt qua la dã giam duoc chi phi nhiên liệu khi vận hanh
dông co. Lam táng công suât dƒnh muc cua dông co do do hiệu qua kinh tê khi
s‡ d€ng dông co táng.
- Ngoai ra con môt số hãng khac nhu:
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 24
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Mitsubishi co dông co MIVˆC ( Mitsubishi Innovative Valve timing ˆlectronic
Control system ): hệ thống diêu khiển van b—ng hệ thống kiểm soat thoi gian
b—ng diện t‡
Nissan co dông co VVL ( Variable Valve Li™t and Timing): dô mo van va thoi
gian
Porsche goi la VarioCam Plus: van biên thoi gian
GM goi la VVT,
Subaru cŽng không chƒu k„m phân dát luôn cai tên la Dual AVCS. Cập nhật
2:30pm ‰/8/2010)......Hiện nay trên dông co ôtô co nhiêu ky hiệu chu cai viêt t•t
nhu: HONDA goi la VTˆC hay i-VTˆC, VVT-i va VVTL-i cua Toyota..
Chung nh—m quang ba cho cac công nghệ moi nhât va tiên tiên cua hãng nhung
bên canh do khiên nguoi tiêu dung không thể hiểu hêt duoc cac ki hiệu phuc tap
do.
 2.2 Hç thông phân phôi khí VVT
 2.2.1 LŒch s† hình thành hç thông phân phôi khí VVT
žIAT la hãng xe hoi trên thê gioi phat minh ra hệ thống co thể thay d•i thoi
diểm phối khi bao gôm su thay d•i vê dô nâng van.
žIAT la hãng xe hoi trên thê gioi phat minh ra hệ thống co thể thay d•i thoi
diểm phối khi bao gôm su thay d•i vê dô nâng van.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 25
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Duoc phat triển boi Giovanni ToraŠŠa vao cuối nhung nám 1‰60, hệ
thống nay dã s‡ d€ng ap suât b—ng thuy luc dể lam thay d•i diểm tua cua cam
cho phu hop ( phat minh US 3.641.‰88 ).Ap suât thuy lu nay thay d•i tuy theo
tốc dô dông co va ap suât cua van nap. Dô mo cua van co thể thay d•i toi 3•œ.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 26
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.7 !" #$u tha% &'i thời đi(m #)a h*n+ ,-.T/ 0i1t2i3ution To2a44a
567789.
Hình 2: . !;# lo<i #" #$u tha% đ'i #' đi(n.
Vao thang ‰ nám 1‰•5, hãng General Motor phat minh ra hệ thống co y
dƒnh la thay d•i dô nâng van. GM dã chu y dên hong cua van nap nh—m giam bot
luong nhiệt thoat ra. B—ng cach giam dên muc tối thiểu luong nâng van tai tai
trong thâp ma vân giu duoc tốc dô nap cao, do do lam nho lai hong nap. GM dã
không giai quyêt duoc vân dê khi hoat dông o dô nâng rât thâp nên du an dã bƒ
bo do. Hãng Al™a šomeo la hãng sãn xuât xe dâu tiên dã s‡ d€ng hệ thống thay
d•i thoi diểm dô nâng van trong san xuât xe (phat minh US 4.231.330). Chiêc xe
Al™a šomeo Spider 2.0L nám 1‰80 dã s‡ d€ng hệ thống VVT voi hệ thống phun
xáng Spica va duoc ban o Mÿ. Vê sau no cŽng con duoc s‡ d€ng trên model xe
Al™etta 2.0 Quandri™oglio Oro vao nám 1‰83 cŽng nhu cac loai xe khac. Nissan
cŽng phat triển hệ thống VVT riêng cua ho voidông co VG30Dˆ(TT) cho loai
xe Concept Mid-4 cua ho. Nissan dã tậptrung chinh vao việc san xuât hệ thống
NVCS cua minh (Nissan Valve- Timing Control System) tai tốc dô momen xo•n
nho va trung binh, boi vi phân lon dông co không hoat dông nhiêu o tốc dô cao.
Hệ thống NVCS nay co thể dap ung duoc ca hai yêu câu la tốc dô câm chung
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 2•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
êm dƒu va hoat dông nhiêu o tốc dô thâp va trung binh. Mác du vậy no vân hoat
dông tốt duoc o tốc dô cao, nhung hệ thống vân tập trung chinh la pham vi tốc
dô thâp va trung binh. Dông co VG30Dˆ la loai dông co dâu tiên ap d€ng va
duoc l•p rap trên model xe 300ŸX(Ÿ31)300Ÿš vao nám 1‰8•, dây la loai ôtô
dâu tiên s‡ d€ng kÿ thuật diêu khiển VVT b—ng diện t‡.
Hình 2.‹ : Co câu trên dçng co Nissan Maxima.
Voi buoc tiêp theo la vao nám 1‰8‰, Honda voi hệ thống VTˆC (Variable
Valve Timing And Li™t ˆlectronic Control). Honda b•t dâu san xuât hệ thống
nay nh—m lam cho dông co co kha náng hoat dông trên cac chê dô cua cam khac
nhau, b—ng cach diêu ch‹nh lai trong việc thiêt kê. Môt chê dô duoc thiêt kê dể
mo van tai tốc dô dông co thâp, duoc quy dƒnh boi môt phuong phap co loi khi
cân su tiêu hao nhiên liệu thâp va phat ra công suât nho. ’ chê dô nâng cao, chê
dô thoi gian hoat dông dai, va hoat dông suốt khi tốc dô cao nh—m gia táng công
suât dâu ra. Vao nám 1‰‰2 hãng BM› dã gioi thiệu hệ thống VANOS (Variable
Nocken•ellen Steuerung). No cŽng tuong tu nhu hệ th=n+ >?!@ #)a >i11anA
no co thể cung câp su thay d•i vê thoi gian cho tr€c cam nap theo tung buoc
hoác theo tung giai doan. Hệ thống VANOS nay co su khac biệt la no co thể
cung câp thêm môt buoc cho ca ba giai doan.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 28
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.68 !" #$u #)a h*n+ BCD.
Sau do vao nám 1‰‰8, hệ thống Double VANOS duoc gioi thiệu, no co thể
diêu khiển su táng muc dô dốt chay nhiên liêu môt cach to lon, táng công suât,
mômen xo•n va dua ra muc dô không tai tốt hon,tiêt kiệm nhiên liệu hon.
Hệ thống Double VANOS nay la hệ thống dâu tiên diêu khiển b—ng diện t‡, diêu
khiển su hoat dông liên t€c cua ca van nap va van xa
Hình 2.66 !" #$u 0ou3le ?.>E@ #)a h*n+ BCD.

N
Nám 2001, hãng BM› gioi thiệu hệ thống Valvetronic,dây la hệ thống duy nhât
co thể lam thay d•i dô nâng van nap môt cach liên t€c, công thêm thoi gian cho
ca hai van nap va xa. Hệ thống diêu khiển chinh xac dã chu y nhiêu hon dên
nhiệm v€ cua van nap dể diêu khiển hoan toan van nap, chu y dên su cân thiêt
cua van tiêt luu va giam su t•n thât lon cua bom.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 2‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Khi tinh toan dể giam duoc t•n thât cua bom, co thể táng công suât dâu ra thêm
10œ va tiêt kiệm nhiên liệu.
Hãng žord dã tro thanh nha san xuât dâu tiên s‡ d€ng hệ thống thay d•i thoi
diểm phối khi trên xe tai pick-up, voi loai xe duoc ban chay la model ž-series
vao nám 2004. Dông co duoc s‡ d€ng la dông co 5.4L 3 valve Triton.
Vao nám 2005 hãng General Motor dã dua ra hệ thống Variable Valve Timing
cho dông co I-head V6, gôm co LŸˆ va LŸ4.

I
 2.2.2. Câu tço :

i

GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 30
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Trên m‚i chiêc xe Toyota, chung ta luôn thây co dong chu VVT-i n—m o vƒ
tri hai bên c‡a xe. Dong chu viêt t•t nay co y ngh–a la gi ? Chung ta cung tim
hiểu VVT-i.
VVT-i la chu viêt t•t cua tu Variable Valve Timing •ith intelligence - môt
hệ thống thiêt kê phun xáng cua hãng Toyota theo nguyên lF điện G th)% lH#.
!" câu nay tối uu hoa goc phối khi cua tr€c cam nap dua trên chê dô lam việc
cua dông co phối hop voi cac thông số diêu khiển chu dông.
Hiệu suât lam việc cua dông co ph€ thuôc rât nhiêu vao hoat dông cung câp
nhiên liệu. Hệ thống diêu khiển hệ thống van nap biên thiên VVT-i duoc thiêt kê
voi m€c dich nâng cao mô men xo•n cua dông co, c•t giam tiêu th€ nhiên liệu
va khi thai dôc. Cac bô phận cua hệ thống gôm: Bô x‡ ly trung tâm ˆCU 32 bit,
bom va duong dân dâu, bô diêu khiển phối khi (VVT) voi cac van diện, cac cam
biên: VVT, vƒ tri buom ga, luu luong khi nap, vƒ tri tr€c khuŒu, nhiệt dô nuoc.
Ngoai ra, VVT-i thuong duoc thiêt kê dông bô voi co câu buom ga diện t‡
ˆTCS-i, dâu phun nhiên liệu 12 l‚ va bô chia diện b—ng diện t‡ cung cac bugi
dâu iridium.
Trong qua trinh hoat dông, cac cam biên vƒ tri tr€c khuŒu, vƒ tri buom ga va
luu luong khi nap cung câp cac du liệu chinh vê ˆCU dể tinh toan thông số phối
khi theo yêu câu chu dông. Trên co so cac yêu tố chu dông, hiệu ch‹nh va thuc
tê, ˆCU s• t•ng hop duoc lệnh phối khi tối uu cho buông dốt. Nhu vậy, thay cho
hệ thống cam kiểu cŽ voi dô mo xu-pap không d•i, VVT-i dã diêu ch‹nh vô câp
hoat dông cua cac van nap. Dô mo va thoi diểm mo biên thiên theo su phối hop
cac thông số vê luu luong khi nap, vƒ tri buom ga, tốc dô va nhiệt dô dông co.
Ngoai ra, con môt cam biên do nông dô oxy du dát o c€m gop xa cho biêt t‹ lệ œ
nhiên liệu duoc dốt. Thông tin tu dây duoc goi vê ˆCU va cŽng duoc phối hop
x‡ ly khi hiệu ch‹nh chê dô nap tối uu nh—m tiêt kiệm xáng va bao vệ môi
truong.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 31
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hiện nay, VVT-i duoc ap d€ng rông rãi trên cac mâu xe hang trung cua
Toyota, dác biệt voi thiêt kê dông co 4 xi-lanh cõ vua va nho
**VVT-I Thông thuong, thoi diểm phối khi duoc cố dƒnh, nhung hệ thống
VVT-i s‡ d€ng ap suât thuy luc dể xoay tr€c cam nap va lam thay d•i thoi diểm
phối khi. Diêu nay co thể lam táng công suât, cai thiện tinh kinh tê nhiên liệu va
giam khi xa ô nhiêm.Nhu trong hinh minh hoa, hệ thống nay duoc thiêt kê dể
diêu khiển thoi diểm phối khi b—ng cach xoay tr€c cam trong môt pham vi so
vuoi goc quay cua tr€c khuŒu dể dat duoc thoi diểm phối khi tối uucho cac diêu
kiện hoat dông cua dông co dua trên tin hiệu tu cac cam biên. Thoi diểm phối
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 32
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
khi duoc diêu khiển nhu sau.
Hình 2.62 Hệ th=n+ ??T/i
· Khi nhiệt dô thâp, khi tốc dô thâp o tai nh˜, hay khi tai nh˜:
Thoi diểm phối khi cua tr€c cam nap duoc lam trê lai va dô trung láp xupap
giam di dể giam khi xa chay nguoc lai phia nap. Diêu nay lam •n dƒnh chê dô
không tai va cai thiện tinh kinh tê nhiên liệu va tinh khoi dông.
· Khi tai trung binh, hay khi tốc dô thâp va trung binh o tai náng
Thoi diểm phối khi duoc lam som lên va dô trung láp xupap táng lên dể táng
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 33
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
ˆGš nôi bô va giam mât mat do bom. Diêu nay cai thiện ô nhiêm khi xa va tinh
kinh tê nhiên liệu. Ngoai ra, cung luc do thuoi diểm dong xupap nap duocd•y
som lên dể giam hiện tuong quay nguoc khi nap lai duong nap Ià #ải thiện hiệu
ˆua nçp.
· Khi tốc dô cao va tai náng
Thoi diểm phối khi duoc lam som lên va dô trung láp xupap táng lên dể
táng ˆGš nôi bô va giam mât mat do bom. Diêu nay cai thiện ô nhiêm khi xa va
tinh kinh tê nhiên liệu. Ngoai ra, cung luc do thoi diểm dong duong nap va cai
thiện hiệu qua nap. Ngoai ra, diêu khiển phan hôi duoc s‡ d€ng dể giu thoi diểm
phối khi xupap nap thuc tê o dung thoi diểm tinh toan b—ng cam biên vƒ tri tr€c
cam.
Hinh 2.6J Biều đK thề hiện thời đi(m Lh=i khM !$u t<o
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 34
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Bô châp hanh cua hệ thống VVT-i bao gôm bô diêu khiển VVT-i dung dể
xoay tr€c cam nap, ap suât dâu dung lam luc xoay cho bô diêu khiển VVT-i, va
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 35
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
van diêu khiển dâu phối khi tr€c cam dể diêu khiển duong di cua dâu.
Hình 2.6N BO điều khi(n ??T /-
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 36
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
6. BO điều khi(n ??T/i
Hình 2.15 : Bç diêu khiên VVT-i
Bô diêu khiển bao gôm môt vo duoc dân dông boi xich cam va cac canh gat
duoc cố dƒnh trên tr€c cam nap. ap suât dâu g‡i tu phia lam som hay lam muôn
tr€c cam nap s• xoay cac canh gat cua bô diêu khiển VVT-i theo huong chu vi
dể thay d•i liên t€c thoi diểm phối khi cua tr€c cam nap. Khi dông co ngung,
tr€c cam nap chuyển dông dên trang thai muôn nhât dể duy tri kha náng khoi
dông. Khi ap suât dâu không dên bô diêu khiển VVT-i ngay lập tuc sau khi dông
co khoi dông, chốt hãm s• hãm cac co câu hoat dông cua bô diêu khiển VVT-i
dể tranh tiêng gõ.
Ngoai loai trên, cŽng co môt loai ma pittông doc chuyển theo huong tr€c
giua cac then xo•n cua banh ráng bên ngoai (tuong ung vuoi vo) va banh ráng
trong (g•n truc tiêp vao tr€c cam) dể lam xoay tr€c cam.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 3•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
2. ?an điều khi(n &ầu Lh=i khM t2P# #am
Hình 2.16 : Van diêu khiên phôi khí trµc cam VVT - i
Van diêu khiển dâu phối khi tr€c cam hoat dông theo su diêu khiển (TŒ lệ
hiệu d€ng) tu ˆCU dông co dể diêu khiển vƒ tri cua van ống va phân phối ap
suât dâu câp dên bô diêu khiển VVT-i dê phia lam som hay lam muôn. Khi dông
co ngung hoat dông, thoi diểm phối khi xupap nap duoc giu o goc muôn tối da.
Hoat dông
Van diêu khiển dâu phối khi tr€c cam chon duong dâu dên bô diêu khiển
VVT-i tuong ung voi dô lon dong diện tu ˆCU dông co. Bô diêu khiển VVT-i
quay tr€c cam nap tuong ung
voi vƒ tri noi ma dát ap suât dâu vao, dể lam som, lam muôn hoác duy tri
thoi diểm phối khi. ˆCU dông co tinh toan thoi diểm dong mo xupap tối uu
duoi cac diêu kiện hoat dông khac nhau theo tốc dô dông co, luu luong khi nap,
vƒ tri buom ga va nhiệt dô nuoc lam mat dể diêu khiển van diêu khiển dâu phối
khi tr€c cam. Hon nua, ˆCU dung cac tin hiệu tu cam biên vƒ tri tr€c cam va
cam biên vƒ tri tr€c khuŒu dể tinh toan thoi diểm phối khi thuc tê va thuc hiện
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 38
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
diêu khiển phan hôi dể dat duoc thoi diểm phối khi chu•n.Hệ thống VVT-i la
thiêt kê phun xáng cua hãng Toyota theo nguyên ly diện - thuy luc.
Thông thuong, thoi diểm phối khi duoc cố dƒnh, nhung hệ thống VVT-i s‡ d€ng
ap suât thuy luc dể xoay tr€c cam nap va lam thay d•i thoi diểm phối khi. Diêu
nay co thể lam táng công suât, cai thiện tinh kinh tê nhiên liệu va giam khi xa ô
nhiêm.Nhu trong hinh minh hoa, hệ thống nay duoc thiêt kê dể diêu khiển thoi
diểm phối khi b—ng cach xoay tr€c cam trong môt pham vi 400 so voi goc quay
cua tr€c khuŒu dể dat duoc thoi diểm phối khi tối uu cho cac diêu kiện hoat
dông cua dông co dua trên tin hiệu tu cac cam biên.
 2.2.3. Nguyên l‡ hoçt dçng:
1. Làm sóm thòi diêm phôi khí
Khi van diêu khiển dâu phối khi tr€c cam duoc dát o vƒ tri nhu trên hinh v• b—ng
ˆCU dông co, ap suât dâu tac dông lên khoang canh gat phia lam som thoi diểm
phối khi dể quay tr€c cam nap vê chiêu lam som thoi diểm phối khi.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 3‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.67 ?an điều Lh=i &ầu Q IR t2M LhMa làm 1Sm .
2. Làm muçn thuòi diêm phôi khí
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 40
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Khi ˆCU dát van diêu khiển thoi diểm phối khi tr€c cam o vƒ tri nhu ch‹ ra
trong hinh v•, ap suât dâu tac d€ng lên khoang canh gat phia lam muôn thoi
diểm phối khi dể lam quay tr€c cam nap theo chiêu quay lam muôn thoi diểm
phối khi.
Hình 2.67 ?an điều Lh=i &ầu Q IR t2M LhMa làm muOn
3. Gi• ˆCU dông co tinh toan goc phối khi chu•n theo tinh trang vận hanh. Sau
khi dát thoi diểm phối khi chu•n, van diêu khiển dâu phối khi tr€c cam duy tri
duong dâu dong nhu duoc ch‹ ra trên hinh v•, dể giu thoi diểm phối khi hiện tai.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 41
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I

Hình 2.28 ?an điều Lh=i &ầu Q IR t2M 'n đRnh .
 2.2.4 Trµc cam và hç thông phôi khí thông minh (VVT-i)
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 42
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Nêu ban dã tim hiểu vê dông co, hán cac ban dã biêt vê cac xu pap diêu khiển
việc dua h‚n hop không khi/nhiên liệu vao dông co va thoat ra ngoai qua hệ
thống xa. Tr€c cam s‡ d€ng cac vâu cam ty lên cac xu pap dể mo chung ra khi
tr€c cam quay, cac lo xo trên xu pap co nhiệm v€ d•y chung tro vê vƒ tri cŽ dể
dong lai. Dây la môt nhiệm v€ quyêt dƒnh va co thể tao ra anh huong rât lon dên
hiệu suât cua dông co o tốc dô khac nhau.
Tr€c cam
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 43
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Trong bai viêt nay, CarOline dê cập dên su anh huong cua tr€c cam dên
hiệu suât cua dông co. Thông qua môt số hinh anh dông trong bai cac ban s•
thây su khac nhau cua cac dông co voi môt tr€c cam dát trên (SOHC) va dông
co co hai tr€c cam dát trên (DOHC). Bên canh do chung tôi cŽng huong dân cac
ban cach diêu ch‹nh tr€c cam cua dông co môt cach hêt suc ng•n gon dể dông
co hoat dông hiệu qua hon o nhung tốc dô khac nhau.
Khai niệm co ban vê tr€c cam.
Bô phận chinh cua môt tr€c cam la cac vâu cam. Khi tr€c cam quay tron, cac
vâu cam s• diêu khiển dong mo cac cac xu pap nap va xa o thoi diểm phu hop
voi su di chuyển cua piston. Hinh dang cua cac vâu cam co liên quan truc tiêp
dên cach thuc dông co lam việc o cac dai tốc dô khac nhau.
Dể hiểu rõ diêu nay ban hãy tuong tuong r—ng dông co cua chung ta dang chay
vô cung chậm ch‹ khoang tu 10 dên 20 vong/phut (šPM) boi vậy s• mât khoang
vai giây dể piston hoan thanh môt chu ky chuyển dông. Nhung trên thuc tê thi
môt dông co binh thuong không thể chay chậm nhu vậy duoc. ’ tốc dô thâp
nay, chung ta co thể hiểu cac vâu cam thuc hiện chu trinh nhu sau:
Ch‹ khi piston b•t dâu chuyển dông di xuống trong hanh trinh nap (tu diểm
chêt trên, TDC), xu pap nap moi b•t dâu mo ra. Xu pap nap s• dong lai ngay khi
piston dên diểm duoi cung.
Xu pap xa s• mo ra ngay khi piston dên diểm duoi cung (goi la diểm chêt
duoi, BDC) o cuối qua trinh chay va s• dong lai khi piston hoan thanh qua trinh
xa khi.
Voi thu tu lam việc nhu vậy s• rât tốt cho dông co chung nao no con
chuyển dông o tốc dô thâp nhu vậy. Nhung diêu gi s• xay ra nêu tốc dô vong
quay táng lên. Chung ta hãy xem.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 44
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I

Khi táng số vong quay dông co o lên khoang 4000 vong/phut, cac xu pap s• phai
mo va dong 2000 lân m‚i phut hoác 33 lân m‚i giây. ’ tốc dô nay, piston di
chuyển cuc nhanh. Boi vậy h‚n hop không khi/nhiên liệu cŽng luu thông trong
xilanh voi tốc dô rât nhanh.
Khi xu pap nap mo ra va piston b•t dâu hanh trinh nap, h‚n hop nhiên
liệu/không khi b•t dâu gia táng trong xilanh. Dung luc piston dên diểm cuối cua
hanh trinh nap, hoa khi chuyển dông vao xilanh voi tốc dô kha nhanh. Nêu van
nap bât ngo dong lai, toan bô luong hoa khi s• ngung di chuyển va không di vao
xilanh nua. B—ng cach dể cho xu pap nap dong lai muôn hon môt chut, da di
chuyển nhanh cua hoa khi vân con duy tri s• d•y hoa khi thêm vao trong xilanh
dên khi piston b•t dâu hanh trinh n„n. Boi vậy dông co chay cang nhanh, h‚n
hop nhiên liệu/không khi cŽng di chuyển cang nhanh va boi vậy chung ta cang
phai dể cho xu pap mo cang lâu hon. Chung ta cŽng phai dể cho xu pap nap mo
rông hon o tốc dô cao, thông số nay duoc goi la khoang dôi cua xu pap, no bƒ
chi phối boi dang hinh hoc cua vâu cam.
Hinh anh dông duoi dây dã cho thây su khac nhau ra sao vê cach diêu ch‹nh
thoi diểm dong mo xu pap dối voi cam thông thuong va cam dã co su diêu
ch‹nh. Chu y ky xa (duong cong mâu do) va ky nap (duong cong mâu xanh) co
su trung khop nhiêu hon khi diêu ch‹nh tr€c cam. Boi vậy trong truong hop nay,
dông co xe co xu huong n• to va dêu hon o trang thai không tai.
Su khac nhau o ky nap va ky xa khi diêu ch‹nh tr€c cam
Co môt vai kiểu tr€c cam khac nhau duoc l•p trên dông co. ’ dây chung ta dể
cập dên môt vai kiểu tr€c cam ph• biên ma ban dã tung nghe noi:
o Loai co môt tr€c cam dát trên (SOHC)
o Loai co hai tr€c cam dát trên (DOHC)
o Loai tr€c cam co dŽa d•y
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 45
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Phân tiêp theo, chung tôi s• dê cập dên tung loai tr€c cam nay.
Cac loai tr€c cam trong dông co
Dông co voi môt tr€c cam dát trên
Loai tr€c cam nay ch‹ co môt cam duy nhât duoc l•p o n•p xilanh. Boi vậy, nêu
dông co co 4 xilanh hoác 6 xilanh tháng hang thi no s‡ d€ng chung môt cam duy
nhât• nêu la dông co voi 6 hoác 8 xilanh xêp chu V thi s• co 2 tr€c cam l•p o
trên n•p m‚i dãy xilanh.
Tr€c cam d•y co m• ty lên duôi cac xu pap va mo chung ra. Cac lo xo co tac
d€ng d•y cac xu pap tro vê vƒ tri dong. Cac lo xo nay rât khoe boi o tốc dô dông
co cao, cac xu pap duoc d•y xuống rât nhanh va chung phai giu cho cac xu pap
luôn ty sat vao cac co m•. Nêu cac lo xo không du khoe thi cac xu pap co thể
không tiêp xuc voi cac co m• va phat ra tiêng lach cach. Dây la tinh trang xâu va
dê khiên cho cac xu pap va co m• chong mon.
’ dông co co môt cam hay hai cam dát trên dêu duoc dân dông boi tr€c khuŒu,
dây curoa hoác xich (goi la dây curoa cam va xich truyên dông tr€c cam). Cac
curoa cam hay xich cam dêu cân phai duoc thay thê hay diêu ch‹nh thuong
xuyên dƒnh ky. Nêu dây curoa cam bƒ dut, tr€c cam s• không lam việc va piston
s• va vao cac xu pap, lam hong bê mát piston.
Hu hong khi piston va cham voi xu pap
Dông co co hai tr€c cam dát trên.
Loai nay co hai tr€c cam dát trên n•p xilanh. Boi vậy, o dông co co xilanh dát
tháng hang co hai tr€c cam o trên va dông co co xilanh dát chu V co bốn tr€c
cam dát trên. Thông thuong o dông co co hai cam dát trên thuong co 4 xu pap
hoác nhiêu hon o m‚i xilanh.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 46
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Dông co voi xilanh dát chu V
Ly do chinh dể s‡ d€ng loai hai tr€c cam dát trên boi no cho ph„p bố tri duoc
nhiêu xu pap nap va xa hon o m‚i xilanh. Số xu pap nhiêu hon ngh–a la hoa khi
duoc nap vao nhiêu hon boi cac c‡a luu thông s• lon hon. Diêu nay giup táng
dang kể công suât cua dông co.
Cuối cung chung ta s• dê cập dên loai cam co dŽa d•y.
Tr€c cam co dŽa d•y.
Giống nhu dông co SOHC va DOHC, cac xu pap cŽng duoc l•p trên d‹nh xilanh
nhung su khac nhau chinh o dây la tr€c cam o dông co nay lai n—m bên trong
block dông co ma không n—m trên n•p cac xilanh.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 4•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Cac dŽa d•y cua dông co
Tr€c cam tac dông luc d•y lên cac tr€c dai dát thông qua block dông co vao n•p
xilanh dể lam dƒch chuyển cac co m•. Cac dŽa d•y dai nay lam táng khối luong
va thể tich cua hệ thống dông co, dông thoi cŽng táng luc d•y lên cac lo xo xu
pap.
Cac tr€c cam trong dông co s‡ d€ng dŽa d•y thuong duoc dân dông b—ng cac
banh ráng hoác xich. Cac tr€c cam dung banh ráng dân dông thuong it hong hon
so voi dân dông b—ng xich va thuong duoc dung trong dông co voi tr€c cam dát
o n•p may.
Mçt diêu d•c biçt ˆuan trŽng trong viçc thiêt kê trµc cam cho hç thông là c•
thê thay dôi thòi diêm d•ng mo các xu páp (hay c„n gŽi là diêu khiên thòi
diêm phôi khí). Ch‰ng ta s• dê cçp dên vân dê này trong k• tói.
 2.3 Công nghç VVTL-i cua Toyota.
 2.3.1 Câu tço
Hệ thống VVTL-i dua trên hệ thống VVT-i va ap d€ng môt co câu chuyển d•i
vâu cam dể thay d•i hanh trinh cua xupap nap va xa. Diêu nay cho ph„p dat
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 48
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
duoc công suât cao ma không anh huong dên tinh kinh tê cua nhiên liệu hay ô
nhiêm khi xa.
Hình 2.26 Hệ th=n+ ??TL/i
Câu tao va hoat dông cua hệ thống VVTL-i vê co ban giống nhu hệ thống VVT-
i. Việc chuyển d•i giua hai vâu cam co biên dang khac nhau dân dên lam thay
d•i hanh trinh cua xupap.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 4‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Trong co câu chuyển vâu cam, ˆCU dông co diêu khiển chuyển d•i giua 2 vâu
cam nho van diêu khiển dâu VVTL dua trên cac tin hiệu tu cam biên nhiệt dô
nuoc lam mat va cam biên vƒ tri tr€c khuŒu.
Cac bô phận câu thanh hệ thống VVTL-i gân giống nhu nhung bô phận cua hệ
thống VVT-i. Do la van diêu khiển dâu cho VVTL, cac tr€c cam va co m•.
Van diêu khiển dâu cho VVTL diêu khiển ap suât dâu câp dên phia cam tốc dô
cao cua co câu chuyển vâu cam b—ng thao tac diêu khiển vƒ tri van ống do ˆCU
dông co thuc hiện.
Tr€c cam va co m•
Dể thay d•i hanh trinh xupap, nguoi ta chê tao trên tr€c cam 2 loai vâu cam,
môt loai vâu cam ung voi tốc dô thâp va vâu cam tốc dô cao cho m‚i xilanh.
Hình 2.22 : Trµc cam cua hç thông VVTL.
Co câu chuyển vâu cam duoc l•p bên trong co m• giua xupap va vâu cam. Ap
suât dâu tu van diêu khiển dâu cua VVTL dên l‚ dâu trong co m• va ap suât nay
d•y chốt hãm bên duoi chốt dệm. No cố dƒnh chốt dệm va ân khop cam tốc dô
cao.
Khi ap suât dâu ngung tac d€ng, chốt hãm duoc tra vê b—ng luc cua lo xo va
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 50
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
chốt dệm duoc tu do. Diêu nay lam cho chốt dệm co thể di chuyển tu do theo
huong tháng dung va vô hiệu hoa vâu cam tốc dô cao.
Tr€c cam nap va xa co cac vâu cam voi 2 hanh trinh khac nhau cho tung xylanh,
va ˆCU dông co chuyển nhung vâu cam nay thanh vâu cam hoat dông b—ng ap
suât dâu.
 2.3.2 Nguyên l‡ hoçt dçng
Tốc dô thâp va trung binh (tốc dô dông co: duoi 6000 vong/phut)
Hinh 2.23 : Van diêu khiển dâu VVTL, van diêu khiển dâu mo phia xa.
Nhu trong hinh minh hoa o trên, van diêu khiển dâu mo phia xa. Do do, ap suât
dâu không tac d€ng lên co câu chuyển vâu cam.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 51
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Ap suât dâu không tac d€ng lên chốt chán. Do do, chốt chán bƒ d•y b—ng lo xo
hôi theo huong nha khoa. Nhu vậy, chốt dệm s• láp lai chuyển dông tƒnh tiên vô
hiệu hoa. No s• dân dông xupap b—ng cam tốc dô thâp va trung binh.
Tốc dô cao (Tốc dô dông co: trên 6000 vong/phut, nhiệt dô nuoc lam mat: cao
hon 600
0
C).
Hình 2.2N ?an điều khi(n &ầu ??TLA Ian điều khi(n &ầu đón+ LhMa
Tả.
Nhu trong hinh v• bên trên, phia xa cua van diêu khiển dâu duoc dong lai sao
cho ap suât dâu tac d€ng lên phia cam tốc dô cao cua co câu chuyển vâu cam.
Luc nay bên trong co m•, ap suât dâu d•y chốt chán dên duoi chốt dệm dể giu
chốt dệm va co m•. Do do, cam tốc dô cao ân xuống co m• truoc khi cam tốc
dô thâp va trung binh tiêp xuc voi con lán. No dân dông cac xupap b—ng cam
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 52
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
tốc dô cao. ˆCU dông co dông thoi phat hiện r—ng vâu cam dã duoc chuyển
sang vâu cam tốc dô cao dua trên tin hiệu tu công t•c ap suât dâu.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 53
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
 2.4 Câu tço và hoçt dçng cua hê thông VTEC (Variable valve Timing
and li‘t Electronic Control ) Công nghç VTEC cua Honda
 2.4.1 !$u t<o
Hình 2.2U ĐOn+ #" tM#h hVL i/?TW! #)a Hon&a !iIi#.
Hệ thống VTˆC nh—m cai thiện hiệu suât dông co o tốc dô thâp va cao
b—ng cach bố tri hai loai vâu cam o m‚i xilanh, vâu cam tốc dô thâp va vâu cam
tốc dô cao. Tuy theo diêu kiện lam việc c€ thể cua dông co ma s‡ d€ng loai vâu
cam phu hop.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 54
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.27 !$u t<o -/?TW!
’ dai tốc dô thâp, thoi gian mo xupap duoc tối uu hoa nh—m dat duoc mômen
xo•n cân thiêt dể xe co thể di chuyển tốt nhât o vong tua thâp, dông thoi tiêt
kiệm nhiên liệu.
’ dai tốc dô cao, dô mo xupap va thoi gian mo xupap duoc táng lên, không khi
duoc nap vao nhiêu hon. Hệ thống cung câp cho xe kha náng di chuyển tốt o tốc
dô thâp va táng hiệu suât dông co khi tốc dô xe táng lên.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 55
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Qua nhiêu nám phat triển, cac dông co cua Honda dã s‡ d€ng qua nám loai hệ
thống VTˆC khac nhau gôm: (1) VTˆC co môt tr€c cam dát trên goi la SOHC•
(2) VTˆC-ˆ tiêt kiệm nhiên liệu• (3) VTˆC co hai tr€c cam dát trên DOHC• (4)
VTˆC co xilanh không tai va (5) công nghệ i-VTˆC thông minh. Kêt câu cua 5
modun trên khac nhau nhung noi chung chung giống nhau vê mát nguyên ly vi
tât ca dêu s‡ d€ng loai tr€c cam co vâu k„p, môt vâu dung khi tốc dô thâp va
môt vâu dung o tốc dô cao. ’ dai tốc dô thâp, cac xupap mo it va thoi gian mo
ng•n lai do tốc dô cua vâu cam giam.
Hệ thống VTˆC cua Honda la môt trong nhung công nghệ tiên tiên nh—m tối uu
hoa hiệu qua cua dông co. Duoc kÿ su thiêt kê dông co cua Honda, Kenichis
Nagahiro sang tao
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 56
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
a.X.!$u t<o hệ th=n+
Hinh 2.28 :Câu tao cua hệ thống VTˆC.
1 : Tr€c cam • 2 : Tâm dƒnh vƒ • 3 :co m• thu câp • 4 :Co m• thu hai •
5 : Piston dông bô • 6 :Piston tac dông • • :Xupap hut.
Dông co bố tri 4supap cho m‚i xylanh, bao gôm 2 supap nap va 2 xupap thai.
Diêu khac biệt cua kiểu nay so voi kiểu SOHC VTˆC la ch‹ bố tri hai vâu cam
nap co biên dô mo khac nhau, môt cam co biên dô mo lon va môt cam co biên
dô mo nho. Cac piston l•p dat bên trong co m• s• d•y piston dông bô di chuyển
cung huong dể „p piston chán va lo xo hoan luc lai tao su liên kêt hai co m• lai
voi nhau. Khi mât ap luc dâu, duoi su hoan luc cua lo xo thông qua piston chán
s• duoc piston dông bô tro vê lam tach 2 co m• mo riêng r•.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 5•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
 2.4.2 Nguyên l‡ hoçt dçng :
Hình 2.27 Yu; t2ình ho<t đOn+.
Z tốc dô thâp, hai co m• duoc tach roi, vi thê supap hut thu nhât diêu khiển su
phân phối chinh trong khi do supap hut thu hai ch‹ h„ mo dể ngán chán nhiên
liệu tich luÿ o c‡a nap. ’ tốc dô cao, hai co m• duoc liên kêt thanh môt khối
nho vao piston dông bô. Vi vậy tốc dô nay ca hai supap dêu chƒu su tac dông cua
vâu
cam co biên dô mo lon nhât.
b.Qua trinh hoat dông:
Kÿ thuật thay d•i thoi gian phân phối khi va muc dô nâng supap duoc s‡ d€ng
cho dông co nh—m m€c dich tiêu th€ nhiên liệu thâp nhât nhung công suât phat
ra van cao. Voi hệ thống nay, dác diểm n•i bật la voi môt tŒ lệ hoa khi tiêt kiệm
nhung vân tao ra môt momen lon o tốc dô thâp, dông thoi o tốc dô cao công suât
phat ra lon tuong duong nhu dông co bốn supap tiêu chu•n dat duoc.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 58
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
HìnH 2.J8 Ho<t đOn+ #)a hệ th=n+ ?TW!.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 5‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
• ’ tốc dô thâp:

Co m• thu nhât va co m• thu hai duoc tach roi, do vâu cam A va B diêu
khiển riêng biệt hai supap, kha náng nâng cua co m• thu hai rât nho dể h„
mo supap(môt supap diêu khiển su phân phối khi chinh).
Hinh 2.31: Câu tao cua co câu phân phối khi o tốc dô thâp.
1:Piston tac dông , 2: Piston dông bô , 3: Piston chán , 4:Co m• thu nhât ,5: Co
m• thu hai , 6: Cam thu nhât , •: Cam thu hai.
• ’ tốc dô cao:
’ dai tốc dô cao, PCM/ˆCM kich hoat dể VTˆC hoat dông, cac piston
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 60
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
nối duoi tac dông cua dâu thuy luc s• di chuyển dể nối cac co m• tốc dô
thâp va tốc dô cao voi nhau thanh mối khối. Luc nay, cac xu pap mo ra
nhiêu hon va thoi gian mo táng lên. Không khi duoc nap vao nhiêu hon,
công suât dông co táng lên nhanh chong.
• Piston tac dông duoc bố tri bean trong co m• thu nhât, no duoc tac dông
bo ap luc dâu dể di chuyển theo huong mŽi tên nhu hinh (4). Ca hai co
m• thu 1 va thu 2 duoc liên kêt lai b—ng piston dông bô. O tốc dô nay,
biên dô mo cua supap thu hai giống nhu biên do mo cua supap thu nhât
nh—m dap ung cho su hoat dông o tốc dô cao giống nhu dông co 4 supap
thông thuong (2 supap diêu khiển phân phối khi).
Hinh 2.32 : Câu tao cua co câu phân phối khi o tốc dô cao.
1: Ap luc dâu dên, 2: Cam thu nhât.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 61
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
#.X.ĐOn+ #" 0EH!
Hinh 2.32 : Thoi diểm xupap biên d•i va hệ thống nâng xupap trên dôngco
DOHC.
1.Tr€c cam , 2.Vâu cam cho tốc dô thâp v/p, 3. Vâu cam cho tốc dô cao v/p, 4.
Co m• so câp, 5. Co m• trung gian, 6. Co m• thu câp, •. Piston
thuŒ luc A, 8. Piston thuŒ luc B, ‰. Chốt chán , 10. Lo xo lam mat su
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 62
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
chuyển dông ,11. Xupap thai, 12. Xupap nap.
Hinh 6 cho thây hệ thống nâng va thoi diểm xupap biên d•i duoc diêu khiển
b—ng diện t‡. No co thể thay d•i ca hai thoi diểm va su nâng xupap. Diêu nay s•
cho dông co chay câm chung êm dƒu cua môt dông co xe ca cho khach va hiệu
suât tốc dô cao cua môt dông co xe dua. Dông co DOHC bốn xupap dung tr€c
dõ cac co m• dể truyên su
chuyển dông vâu cam dên cac thân xupap. Tr€c cam co 3 vâu cam cho m‚i cáp
xupap nap va xupap thai, co m• thu 3 la co m• trung gian (o hinh 6). No o giua
m‚i cáp xupap, m‚i co m• duoc g•n môt piston thuŒ luc. Su hoat dông cua
piston án khop hay không án khop voi co m• nay. Su khac nhau o su thuc hiện
xay ra boi vi m‚i vâu cam thi khac nhau, vâu cam o giua thi cho tốc dô cao v/p.
Cac vâu cam thu câp va so câp thi cho tốc dô thâp. Cac cam biên o dông co goi
tin hiệu tốc dô dông co, tai dông co, tốc dô xe, va nhiệt dô nuoc lam mat dên
ˆCM. Tai môt thoi diểm trên công t•c dƒnh truoc , ˆCM s• goi tin hiệu diện thê
toi cuôn solenoid. Khi cuôn dây solenoid mo va dong , ap luc dâu don g co duoc
goi dên cac piston trong cac co m• duoc lua chon. Khi do cac co m• án khop
hay không án khop. Diêu nay lam thay d•i ma cac vâu cam dang hoat dông cac
xupap. Su thay d•i tu su nâng thâp cua cac vâu g•n o ngoai dên su nâng cao hon
va su cam ung cua vau o giua s• tiêp nhận khoang 0,1 giây. Hệ thống không án
khop tai tốc dô thâp hay khi dông co o không tai.
Hệ thống diêu khiển:
Hệ thống diêu khiển cho co câu nay duoc trinh bay bên duoi. Cac cam biên liên
t€c nhận su thay d•i bên trong dông co nhu : tai, nhiệt dô nuoc, số vong quay
dông co va tốc dô xe. Nhung tin hiệu nay s• duoc chuyển dên ˆCU dể ˆCU
diêu khiển chinh xac ap luc dâu dên cac piston thuŒ luc.
* Cac diêu kiện chuyển d•i:
Số vong quay dông co : 2500 v/p.
Nhiệt dô nuoc : 530C
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 63
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
T=# đO Te [ KmXh.
Tải đOn+ #" 0Ha Iào ;L th$L Q đ\ờn+ =n+ n<L
Hinh 2.32 : So dô Hệ thống diêu khiển co câu phân phối khi b—ng diện t‡
d./.Uu diểm cua hệ thống:
Tinh uu việt o loai dông co nay la công suât dông co cao dông thoi voi việc tiêt
kiệm nhiên liệu. Co câu phân phối khi cua dông co nay gân giống nhu kiểu phân
phối khi cua dông co bốn xupap thông thuong, nhung no duoc cai tiên su phân
phối tốt hon. O tốc dô thâp, luong hoa khi nap vao trong xylanh duoc tiêt kiệm
do ch‹ mo moat trong hai supap, nhung o tốc dô trung binh va cao, công suât
phat ra lon do mo dông thoi ca hai supap hut. Kiểu dông co VTˆC †ˆ duoc kêt
hop tu hai loai dông co hai supap va bốn supap dể chê tao thanh loai dông co
mang uu diểm
cua hai loai nay.
Nguôn oto-hui.com
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 64
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
 2.5 Tìm hiêu công nghç MIVEC trên xe Misubishi :
 2.5.1 Câu tço :
Mivec cua hãng Mitsubishi.
MIVˆC (Mitsubishi Innovative Valve timing ˆlectronic Control system) la tên
viêt t•t cua công nghệ dông co voi xupap nap biên thiên duoc phat triển boi
hãng Mitsubishi. CŽng tuong tu nhu cac hệ thống voi xupap nap biên thiên duoc
dê cập ky truoc, hệ thống nay cŽng co kha náng thay d•i hanh trinh hoác thoi
gian dong mo cac xupap b—ng cach s‡ d€ng hai loai vâu cam khac nhau. ’ dai
tốc dô thâp, vâu cam nho dân dông cac xupap, dông co hoat dông o trang thai
không tai •n dƒnh, luong khi thai giam va mômen xo•n táng lên o tốc dô thâp.
Khi vâu cam lon duoc kich hoat, tốc dô táng lên, cac xupap duoc mo rông hon
va thoi gian mo xupap táng lên. Boi vậy lam táng luong khi nap trong buông
chay, công suât va mômen xo•n táng, dai tốc dô dông co duoc mo rông.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 65
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Dông co 4G‰2 dâu tiên cua Mitsubishi s‡ d€ng công nghệ MIVˆCMIVˆC duoc
Mitsubishi gioi thiệu lân dâu tiên vao nám 1‰‰2 trên dông co 4G‰2, dung tich
15‰• cc, DOHC không táng ap, 4 xilanh tháng hang, m‚i xilanh gôm hai xupap
nap va hai xupap xa. Thê hệ công nghệ nay ra doi voi tên goi “Mitsubishi
Innovative Valve timing and li™t ˆlectronic Control”. Chiêc xe dâu tiên s‡ d€ng
công nghệ nay la chiêc hatchback Mitsubishi Mirage va chiêc sedan Mitsubishi
Lancer.
Trong khi môt dông co 4G‰2 thông thuong sinh ra công suât 145 mã luc o tốc
dô •000 vong/phut thi môt dông co duoc trang bƒ công nghệ MIVˆC co thể sinh
ra toi 1•5 mã luc o vong tua •500 vong/phut. Môt số cac cai tiên vê công nghệ
khac cŽng duoc ung d€ng khi công nghệ nay duoc ap d€ng rông rãi vao nám
1‰‰4 trên xe Mitsubishi žTO. Mác du vậy cac thiêt kê moi nh—m nâng cao hiệu
suât vân phai dam bao tinh tiêt kiệm nhiên liệu va giam ô nhiêm khi thai o dong
xe Mitsubishi.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 66
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hinh 2.35 : Chiêc Mitsubishi Grandis s‡ d€ng công nghệ MIVˆC
Vao nám 1‰‰3, hãng Mitsubishi b•t dâu dua vao san xuât loai dông co co ung
d€ng công nghệ MIVˆC (Mitsubishi innovative Valve timing ˆlectronic
Control System). Vao thoi diểm do, MIVˆC dung dâu trong hang ngŽ nhung
công nghệ giup tiêt kiệm nhiên liệu voi muc tiêu th€ nhiên liệu vao khoang 16
km cho 1 lit xáng khi di trong thanh phố.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 6•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Dây la môt trong nhung công nghệ dâu tiên trong cac giai phap nh—m nâng cao
công suât va bao vệ môi truong b—ng cach tac dông vao hệ thống nap nhiên liệu,
va công nghệ nay hiện nay vân duoc ung d€ng. Trên thƒ truong ô tô Việt Nam
hiện nay, hãng Mitsubishi ung d€ng công nghệ MIVˆC trên xe GšANDIS.
Trong công nghệ MIVˆC s‡ d€ng cac biên dang cam khac nhau dể mo xupap
nap theo hai chê dô dông co: tốc dô thâp va tốc dô cao, no s• nâng cao hon công
suât lon nhât va va táng mô men xo•n trong trong cac chê dô lam việc cua dông
co. Khi dông co o số vong quay thâp MIVˆC s• chon biên dang cam nho va
cung câp h‚n hop chay •n dƒnh, it khi xa. Khi buom ga duoc mo rông, tốc dô
dông co táng lên, MIVˆC s• cho ph„p táng thoi gian va hanh trinh mo cua
xupap nap, vi vậy no s• cung câp cho dông co công suât va mômen lon hon hán
so voi cac dông co không c‡ d€ng công nghệ nay.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 68
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Diểm dác biệt cua công nghệ MIVˆC la việc bố tri trên tr€c cam voi 3 biên
dang cam co kich thuoc khac nhau. Biên dang cam lon nhât dát o giua va hai
biên dang cam nho va trung binh dát o hai bên (nhu hinh 2), mác du co 3 biên
dang cam nhu vậy nhung ch‹ tao ra 2 chê dô dông co: Chê dô tốc dô thâp, s‡
d€ng biên dang cam nho, trung binh va chê dô tốc dô cao s‡ d€ng biên dang
cam to. ’ chê dô tốc dô thâp, cac xupap nap duoc dân dông boi hai biên dang
cam nho va trung binh va s• duoc diêu khiển dôc lập boi hai co m• riêng biệt,
con biên dang cam to nay duoc dân dông truc tiêp cân chu T, cân nay s• diêu
khiển ca thoi gian va khoang mo cua ca hai xupap nap khi dông co chay o chê
dô tốc dô cao.
Khi dông co chay o chê dô tốc dô thâp, cân chu T vân kêt nối voi biên dang
cam to, nhung luc nay ch‹ chuyển dông tu do va không tiêp xuc voi co m• cua
xupap nap. Khi do vâu cam nho va trung binh duoc dân dông tu tr€c cam s•
diêu khiển khoang nâng va thoi diểm mo thich hop cho xupap nap. Bên trong co
m• co cac piston duoc n„n lai nho cac lo xo, khi do cân T ch‹ chuyển dông tu
do va không diêu khiển cac co m•. Ngoai ra, việc s‡ d€ng hai biên dang cam
khac nhau dể mo xupap nap khi o chê dô tốc dô thâp giup tao ra su xoay lốc cho
dong khi nap di vao bên trong xilanh,lam qua trinh chay •n dƒnh va giam luong
khi thai.
Khi dông co o chê dô tốc dô cao: MIVˆC s• diêu khiển mo van dâu lam táng ap
suât dâu toi piston, khiên cho piston duoc nâng lên va tiêp xuc voi cân chu T,
khi do biên dang cam lon thông qua cân chu T tac dông vao ca hai co m• va
diêu khiển dong mo xupap nap. Nho biên dang cam lon hon nên s• táng thoi
gian va dô mo cua xupap nap, vi vậy s• lam táng duoc công suât va mô men cua
dông co.
’ dông co 4G6‰ cua hãng Mitsubishi (l•p trên xe Grandis9A khi t=# đO đOn+ #"
dat khoang 3600 vong/phut thi hệ thống MIVˆC s• diêu khiển mo van dâu dể
dông co hoat dông o chê dô tốc dô cao, va khi tốc dô dông co giam xuống duoi
3600 vong/phut van dâu s• dong lai va dông co lai hoat dông o chê dô tốc dô
thâp.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 6‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hiện nay hãng Mitsubishi dã ung d€ng công nghệ MIVˆC trên xe Grandis 2.4
va trên xe Colt voi dông co 1.3L va 1.5L. Voi việc ung d€ng công nghệ nay s•
giup giam duoc dang kể chi phi nhiên liệu va giam thiểu ô nhiêm môi truong.
Dây la môt trong nhung công nghệ dâu tiên trong cac giai phap nh—m nâng cao
công suât va bao vệ môi truong b—ng cach tac dông vao hệ thống nap nhiên liệu,
va công nghệ nay hiện nay vân duoc ung d€ng. Trên thƒ truong ô tô Việt Nam
hiện nay, hãng Mitsubishi ung d€ng công nghệ MIVˆC trên xe GšANDIS.
Trong công nghệ MIVˆC s‡ d€ng cac biên dang cam khac nhau dể mo xupap
nap theo hai chê dô dông co: tốc dô thâp va tốc dô cao, no s• nâng cao hon công
suât lon nhât va va táng mô men xo•n trong trong cac chê dô lam việc cua dông
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •0
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
co. Khi dông co o số vong quay thâp MIVˆC s• chon biên dang cam nho va
cung câp h‚n hop chay •n dƒnh, it khi xa. Khi buom ga duoc mo rông, tốc dô
dông co táng lên, MIVˆC s• cho ph„p táng thoi gian va hanh trinh mo cua
xupap nap, vi vậy no s• cung câp cho dông co công suât va mômen lon hon hán
so voi cac dông co không c‡ d€ng công nghệ nay.
Hinh 2.J7 !]n+ 1u$t Ià m] men #)a đOn+ #" đ<t đ\V# khi 1^ &Pn+ C-?W!
Q 2 #hế đO
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •1
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Diểm dác biệt cua công nghệ MIVˆC la việc bố tri trên tr€c cam voi 3 biên dang
cam co kich thuoc khac nhau. Biên dang cam lon nhât dát o giua va hai biên
dang cam nho va trung binh dát o hai bên (nhu hinh 2), mác du co 3 biên dang
cam nhu vậy nhung ch‹ tao ra 2 chê dô dông co: Chê dô tốc dô thâp, s‡ d€ng
biên dang cam nho, trung binh va chê dô tốc dô cao s‡ d€ng biên dang cam to.
’ chê dô tốc dô thâp, cac xupap nap duoc dân dông boi hai biên dang cam nho
va trung binh va s• duoc diêu khiển dôc lập boi hai co m• riêng biệt, con biên
dang cam to nay duoc dân dông truc tiêp cân chu T, cân nay s• diêu khiển ca
thoi gian va khoang mo cua ca hai xupap nap khi dông co chay o chê dô tốc dô
cao.
Hình 2.38 : Bô trí dƒn dçng xupap nçp
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •2
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
 2.5.2 Nguyên l‡ hoçt dçng :
Khi dông co chay o chê dô tốc dô thâp, cân chu T vân kêt nối voi biên dang cam
to, nhung luc nay ch‹ chuyển dông tu do va không tiêp xuc voi co m• cua xupap
nap. Khi do vâu cam nho va trung binh duoc dân dông tu tr€c cam s• diêu khiển
khoang nâng va thoi diểm mo thich hop cho xupap nap. Bên trong co m• co cac
piston duoc n„n lai nho cac lo xo, khi do cân T ch‹ chuyển dông tu do va không
diêu khiển cac co m•. Ngoai ra, việc s‡ d€ng hai biên dang cam khac nhau dể
mo xupap nap khi o chê dô tốc dô thâp giup tao ra su xoay lốc cho dong khi nap
di vao bên trong xilanh,lam qua trinh chay •n dƒnh va giam luong khi thai.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •3
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •4
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hinh 2.J7 !$u t2_# #)a hệ th=n+ C-?W!
Khi dông co o chê dô tốc dô cao: MIVˆC s• diêu khiển mo van dâu lam táng ap
suât dâu toi piston, khiên cho piston duoc nâng lên va tiêp xuc voi cân chu T,
khi do biên dang cam lon thông qua cân chu T tac dông vao ca hai co m• va
diêu khiển dong mo xupap nap. Nho biên dang cam lon hon nên s• táng thoi
gian va dô mo cua xupap nap, vi vậy s• lam táng duoc công suât va mô men cua
dông co. Hệ thống MIVˆC diêu khiển bốn chê dô vận hanh tối uu cua dông co
nhu sau:
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •5
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Trong hâu hêt cac diêu kiện lam việc, dể dam bao hiệu suât nhiên liệu
cao nhât, thoi gian dong xupap trung nhau táng lên dể giam t•n thât
bom. Thoi diểm xupap xa mo duoc lam chậm lai dể táng tŒ số n„n,
táng tinh kinh tê cua nhiên liệu.
o Khi cân công suât cuc dai (tốc dô va tai trong cao), thoi diểm dong
xupap nap duoc lam chậm lai dể dông nhât hoa không khi nap voi
thể tich nap la lon nhât.
o ’ dai tốc dô thâp va tai náng, MIVˆC dam bao tối uu mômen xo•n
do thoi diểm xupap nap dong duoc lam som hon dể dam bao du
luong khi nap. Cung luc do, thoi diểm xupap xa mo duoc lam chậm
lai dể táng tŒ số n„n va cai thiện hiệu suât dông co.
o ’ chê dô không tai, thoi diểm xupap xa va nap trung nhau duoc
loai bo dể •n dƒnh qua trinh chay.
’ dông co 4G6‰ cua hãng Mitsubishi (l•p trên xe Grandis), khi tốc dô dông co
dat khoang 3600 vong/phut thi hệ thống MIVˆC s• diêu khiển mo van dâu dể
dông co hoat dông o chê dô tốc dô cao, va khi tốc dô dông co giam xuống duoi
3600 vong/phut van dâu s• dong lai va dông co lai hoat dông o chê dô tốc dô
thâp.
Hiện nay hãng Mitsubishi dã ung d€ng công nghệ MIVˆC trên xe Grandis 2.4
va trên xe Colt voi dông co 1.3L va 1.5L. Voi việc ung d€ng công nghệ nay s•
giup giam duoc dang kể chi phi nhiên liệu va giam thiểu ô nhiêm môi truong.
 2.6 Co câu VARIO CAM PLUS cua h’ng PORSCHE :
 2.6.1 Câu tço :
Nh•ng chiêc xe thê thao mang nh’n hiçu PORSCHE luôn nôi tiêng trên thê
giói. Đçng co cua xe PORSCHE ‹11 sáu xilanh nàm ngang t“ng áp s† dµng
hç thông VARIO CAM PLUS. Co câu này cho ph”p thay dôi ch•ng nh•ng
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •6
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
g•c làm viçc cua xupap mà ca hành trình cua xupap theo chê dç tai cua
dçng co.
Hinh 2.40 Câu tao hệ thống phân phối khi kiểu VAšIO CAM PLUS .
1: Xupap• 2: Lo xo xupap• 3: D–a chán• 4: Lo xo diêu khiển duôi xupap•
5:Duôi xupap• 6: Bulông• •: Co câu diêu khiển• 8: D–a xich.
 2.6.2 Nguyên l‡ hoçt dçng :
Co câu thay d•i goc lam việc cua xupap cŽng dua tren nguyên ly dƒch chuyển su
án khop giua cac banh ráng. Khi banh ráng nghiêng phia trong duoi tac d€ng
cua piston thuy luc chuyển dông doc tr€c buôc banh ráng nghiêng phia ngoai
chuyển dông quay tuong dối mot goc lam cho tr€c cam co xu huon g mo xupap
som hon. Tr€c cam co hai cam lon va môt cam nho co tac d€ng truc tiêp vao
con dôi k„p. M‚i xupap cua co câu VAšIO CAM PLUS dân dông boi môt con
dôi k„p gôm hai con dôi l•p l•p dông tâm va co thể truot tuong dối voi nhau.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN ••
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Hình 2.N6 Yu; t2ình ho<t đOn+ #)a #" #$u ?a2io !am `lu1.
Con dôi tiêp xuc voi cam hanh trinh nho duoc l•p phia trong va con dôi tiêp xuc
voi cam hanh trinh lon l•p o phia ngoai. Khi chốt thuŒ luc co duong kinh 11mm
o vƒ tri thao ( dƒch chuyển sang trai ) thia cam co hanh trinh nho tac d€ng vao
con dôi phia trong, luc nay hai con dôi co chuyển dông tuong dối va xupap lam
việc voi hanh trinh nho. Khi chốt o vƒ tri cai ( dƒch chuyển sang phai ) con doi
nho va lon duoc cai chát va luc nay xupap lam việc voi hanh trinh lon. Co câu
dung tr€c cam thoi diểm biên d•i de mo cac xupap nap som tai tốc dô cao (hinh
2). No co môt su nối mêm giua d–a ráng tr€c cam va tr€c cam. Su nối bao gôm
piston thuŒ luc duoc hoat dông boi ap luc dâu dông co va môt van diêu khiển
dâu duoc hoat dông boi cuôn solenoid. Khi bô phận dieu khiển diện t‡ (ˆCM)
chuyển tin hiệu dên cuôn solenoid dể dong van, ap luc dâu „p piston huong toi
truoc (huong vê tr€c cam). Khi piston chuyển dông, banh ráng trong cua piston
truot lên trên duong ráng cua banh ráng xo•n. Diêu nay lam dƒch chuyển dâu
tr€c cam va lam táng thoi diểm tr€c cam khoang 100, cac xupap nap mo som
hon. Cach khac dể thay d•i thoi diểm la thay vi dung môt tr€c cam, cac cuôn
solenoid diện mo cac xupap. M‚i solenoid duoc dát dể piston cua no ti vao dâu
cua xupap. Cac cam biên goi thông tin o tốc dô tai va cac biên d•i khac cua
dông co dên ˆCM dông co. Khi đó nó au%ết đRnh khi nào Ià thời đi(m 3ao lbu
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •8
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
dể mo xupap. Tai môt thoi diểm chinh xac, ˆCM goi môt tin hiệu diện dên cuôn
solenoid. Diêu nay tiêp thêm náng luong cho cuôn solenoid vi vậy piston cua no
k„o dai ra va mo xupap. Tai cac tốc dô dông co cao hon, ˆCM mo cac xupap
som hon va co thể giu chung mo lâu hon.
 2.7 Co câu EMVT : ĐIỀU KHIEN XUPPAP B–NG ĐIỆN
Hinh 2.42 : Co câu phân phối khi ˆMVT
Co câu phân phối khi ˆMVT la co câu diêu khiển xupap b—ng diện . No không
giống cac co câu diêu khiển khac , việc thay d•i hanh trinh xupap va pha phối
khi hoan toan b—ng diện thong qua ˆCU .Co nay không s‡ d€ng buom tiêt luu
( buom ga) dể thay d•i luong h‚n hop trong xylanh .’ hệ thống nay nguoi ta
không cân tr€c cam , con dôi , don ganh ,. va co câu truyên dông tu tr€c khuŒu
dên tr€c cam .
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN •‰
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Việc dong mo xupap nho luc lo xo va tu truong nam châm diện .Nhu vậy thoi
gian dong mo ph€ thuôc vao chuong trinh dƒnh sán va luc dống mo ph€ thuôc
vao khối luong chuyển dông cua xupap . Co câu co hai tu truong nh—m dam bao
su dống mo cua xupap duoc hoang ch‹nh .
Dể ung d€ng ˆMVT vao dông co phai giai quyêt hang loat nhiệm v€ nhu:
Tinh náng cua bô ˆCU ph‹ co pham vi hoat dông rông , hệ thống cng câp diện
náng cho co câu phối khi ˆMVT co công suât 1.•-2K› , cân thiêt kê co câu
Valve Control Unit thich hop
 2.8 Co câu EVHS : diçn _ thuy lµc

Hệ thống phối khi ˆVHS s‡ d€ng nguyên ly diêu khiển diện † thuŒ luc duoc
hãng Daim BenŠ s‡ d€ng trên cac xe thê hệ moi cua hãng nay . No cho ph„p
thay d•i hanh trinh va pha phối khi cua xupap theo chê dô tai cua dông co ,
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 80
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Uu diểm n•i bật cua hệ thống la chuyển dông cua xupap duoc thuc hiện boi van
tu truong va ap suât theo môt chuong trinh duoc tinh toan sán va duoc diêu
khiển boi ˆCU
CHƯONG III : CÁC HƯ HONG , PHƯONG PHÁP KIEM TRA VÀ SUA
CHUA CO CÁU PHAN PHỐI KHI
 3.1 Hu ho ng cua co câu phôi khi thuòng do 2 nguyên nhân : Xu pap
dong không kin và Xu pap la m viêc co tiêng go
Cac hu hong cua cac bô phận thay d•i hanh trinh xupap:
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 81
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
1. Xu pap dong không kin:
Trong khi lam viêc xu pap dong không kin va bi ro hoi la do ra xu pap không
tôt, khe ho xu pap qua nho, lo xo xu pap qua yêu hoác bi gay v.v. Nêu khe ho
xu pap qua nho thi co câu phôi khi lam viêc chiu nhiêt dô cao bi gian no, dâu
don ganh se luôn dô i vao thân xu pap lam cho xu pap dong không kin va bi ro
hoi.
2. Xu pap lam viêc co tiêng go :
Khe ho xu pap qua lon: khi chay voi tôc dô thâp thi o náp dây xu pap co tiêng
kêu lach tach ro rang, liên tuc.
Nêu lo xo bi gay thi khi lam viêc se phat ra tiêng go nhe.
Truong hop khe ho giua thân xu pap va ông dân qua lon ta co thê nghe thây
tiêng go nhe voi âm diêu trung binh.
Con dôi bi ket trong ông dân lam cho xu pap di xuông không duoc linh hoat,
khi roi xuông se va dâp vao truc cam khi may chay voi tôc dô thâp hoác trung
binh se phat ra tiêng go yêu nhung rât ro.
 3.2 Các hu hông cua các bç phçn tay dôi hành trình xupap
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 82
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Lo xo hôi vƒ : lo xo yêu anh huong dên su lam việc c‡a dông co khi o tốc dô
cao , xupap phai dống m• nhanh dể bi gây hoác yêu lo xo .m không du luc hôi
vƒ laƒ vƒ tri ban dâu .
Nguyên nhân : do lam việc trong diêu kiện tốc dô cao , lam việc o thoi giang dai
d•n ra hu hong trên.
Tr€c cam : Tr€c cam nut ngâm, bƒ công , gãy do lam việc lau dai trong diêu
kiện nhiệt dô cao , không dam bao duõng dinh ky , dâu bôi tron b•n lam ngh˜t
hoac la không duoc bôi tron dâu trong qua trinh lam việc.
Cốc truot: coc truoc co thể bƒ cac vêt cao, xuoc trong mát hoát la ngoai coc
truoc . do dê va van bƒ co cac vêt cao xuoc , co vêt mõm cua kim loai lo so bƒ
giam dô dang hôi .
Nguyên nhân: do trong luc lam việc o nhiệt dô cao , lam việc liên t€c pittông
chuyển dông len xuống nhiêu lân lam mon va ma xac voi than coc truot lam cac
mac kim loai bƒ váng ra hoa voi dâu lam cho su boi tron không duoc tốt mam
chuyên dông lên xuông theo th•ng lo xo va bƒ lam coc truot mau mon cao xuoc
lo xo yêu hon, van bƒ cao xuoc
Co m•: it khi bƒ hu hong nhung co thể bƒ gãi do lam việc lâu dai trong diêu
kiện nhệt dô cao, chiệu suc n„n lon
Chốt ham : do chuyển dông trong co m• nên xãy ra hiện tuong ma sac lam
mon chi tiêt gây ra sai goc lệch phun som
Cac cam biên : ngoai ra cac hu h•ng cua công t•t ap xuât dâu va cac cam biên
va van diêu khiển dâu nhu bƒ t•t , duong dây nối tu ˆCU, bƒ l‚i.. gây nên hoat
dông k„m cua hệ thống vi ap suât dâu không du diêu khiển chuyên tr€c cam hoát
la vâu cam sang chê dô khac hoát gây nên diêu kiện sai hanh trinh dống mo cua
suppap
Cam biên vƒ tri buom ga: duoc l•p trên c• hong gio cam biên nây biên d•i goc
mo buom ga thanh diện ap, duoc truyên dên ˆCU dông co nhu tinh hiệu mo
buom ga ( VTA). Ngoai ra môt số thiêt bƒ truyên môt tinh hiệu IDL riêng biệt .
cac bô phận khac xac dƒnh no luc tai thoi diểm chay không taikhi diện ap VTA
nay duoi gia trƒ chu•n.
Cam biên vƒ tri tr€c khuŒu ( bô tao tin hiệu toi Nˆ) : tin hiệu Nˆ duoc ˆCU
dông co s‡ d€ng dể phat hiện goc cua tr€c khuŒu va tốc dô cua dông co. ˆCU
cua dông co dung tin hiệu Nˆ dể tin toan thoi gian phun co ban va goc danh l‡a
som co ban . Dối voi tin hiệu Nˆ duoc tao ra boi khe không khi gi‡a cam biên
tr€c khuŒu va cac ráng trên chu vicua roto tin hiệu Nˆ duoc l•p trên tr€c khuŒu.
Cam biên nhiệt dô nuoc lam mat va cam biên nhiệt dô khi nap : cam biên nhiệt
dô nuoc lam mat duoc g•n cac nhiệt diện tro bên trong , nhiệt tro cang thâp , trƒ
số diện tro cang cao , nguoc lai nhiệt dô cang cao, trƒ số diện tro cang thâp . va
su thay d•i vê gia trƒ diện tro c‡a nhiệt diện tro nay duoc s‡ d€ng dể cac thay
d•i nhiệt dô nuoc lam mat va không khi nap .
Cam biên luu luong khi nap : la môt trong nhung cam biên quan trong nhât
no duoc s‡ d€ng trong ˆžI kiểu L dể phat hiện khối luong hoác thể tich không
khi nap . tin hiệu c‡a khối luong hoác không khi nap duoc dung dể tinh hthoi
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 83
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
luong khi nap chu yêu duoc chia thanh hai loai Kiểu canh va kiểu gian phun co
ban va goc danh l‡a som co ban .Cam biên gia xoay quan hoc Karman .
Hiện nay hâu hêt cac loai xe s‡a d€ng cam biên luu luong khi nap kiểu dây va
no do chinh xat hon , trong luong nh˜ hon va dô bên cao hon.
Cam biên tốc dô : cam biên tốc dô duoc g•n o hôp số va duoc dân dông o
banh ráng chu dông c‡a công to m„t .Cam biên tốc dô bao gôm môt mach tich
hop hoat dông nho tu tro va cam biên HALL g•n bên trong môt nam châm bốn
cuc. Khi xe b•t du• hoat dông thi cac vung nan châm b•t dâu quay , cam biên
tốc dô s• phat ra cca tin hiệu xung . Co hai kiểu mach ra :
¹ kiểu diện ap phat ra .
¹Kiểu diện tro thay d•i .
 3.3 Phuong pháp kiêm tra hu hông và co câu phân phôi khí .
Lo xo hôi vƒ :
Dung d€ng c€ dể do „p voi luc , n„ lo xo lai .D‰ối chiêu khoang dƒch chuyển
dên khi lo xo n„n lai voi luc „p trên, so voi khoang cach tiê chu•n . Nêu lon hon
lo xo yêu phai thay .
Kiểm tra do vuông gốc cu lo xo: Dung e ke th„p dể kiểm tra .D‰át thuoc trên
môt t•m pháng .dung dung lo xo trên môt dâu cua no trên tâm pháng va dƒch
chuểy lo xo lên trên theo thuoc . Xoay lo xo va chu y khoang cach giua vong
dây lo xo trên cung voi thuoc . Nêu dô vuông goc vuot qua cho ph„p .Phai thay
moi .
Cốc truoc ( con dôi) :
Kiểm tra mát trong , mát ngoai than cốc truot , cac vêt cao xuoc nhin b—ng m•t
thuong . Dung kinh luc dể phat hiện cca khuyêt tật cua pitông tay pittông nêu
mát ngoai cua no bƒ cao xuoc co cam nậhn b—ng ngon tay .
Kiểm tra muc ro r‹ dâu trên bô ga chuyên dung , con dôi nhung ngập trong binh
chua dây dâu trên bô ga , dung bom co tay bom .Không khi bƒ dôn hêt ra kh•i
con dôi.M uc lot dâu ch‹ trên dông hô ( thoi gian giua cac diểm trên dông hô )
trong khoang 12 dên 40s dể dam bao su lam việc cua con dôi.
Tr€c cam :
Dát tr€c cam lên khối V.
S‡ d€ng dông hô so kê dô dô dao tai co trƒc giua.
Xay tr€c cam môt vong , dô xê dƒch c‡a kim dông hô so kê biểu thƒ dô cong cua
tr€c.
Dô công lon nhât 0.06 mm nêu co dô cong lon hon gia trƒ lon nhât thay tr€c
cam hoác n•n lai tr€c cam .
Kiểm tra dô xo•n : Trong qua trinh lam việc tr€c cam co thể bƒ xo•n , khi bƒ
xo•n thi phai thay moi tr€c cam.
Kiểm tra khe hoi doc tr€c : Trƒ số khe hoi tr€c cam rât bê no dam bao cho tr€c
cam chuyển dông trong qua trinh lam việc
B•t tr€c cam vao than may xiêc chát tân chận o dâu tr€c cam .ruong hop tr€c
cam l•p trên n•p may thi phai xiêc chát cac o dõ .
D•y tr€c cam hêt vê môt phia.
Dát so kê tuy vao tr€c cam.
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 84
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
K„o tr€c cam nguoc lai dô xê dƒch cua kim dông hô so kê chinh la trƒ số khe ho.
Khe hoi tiêu chu•n : 0.08 dên 0.1‰ mm
Khe hoi lon nhât : 0.3 mm.
Nêu jhe hoi lon hon gia trƒ lon nhât thay tr€c cam . Nêu cân thiêt thay n•p o tr€c
va n•p quy lat .
Kiểm tra chiêu cao cua vâu cam : Nêu nhu vâu cam bƒ mon thi luong khi nap
vao xi lanh s• không dây va khi chay s• không duoc thay sach .
Phuong phap kiểm tra :
Dung panme do chiêu cao cua cac vâu cam sau do so sanh trƒ số cua nha chê tao
Chiêu cao vâu cam tiêu chu•n :
Cam nap tu : 35.21 - 35.31 mm .
Cam xa tu : 34.‰1- 35.013 mm.
Nêu chiêu cao vâu cam nho hon 34,51 mm thi thay thê tr€c cam.
Cac cam biên .
 3.4 Kiêm tra cam biên .
Cam biên tr€c khuŒu :
Kiểm tra khe hoi không khi , dung thuoc la dô khe hoi giua rô to tin hiệu va vâu
lôi trên cuôn dây tin hiệu .
Khe ho không khi : 0.2 - 0.4 mm . Nêu khe ho nay không dung thi thay bô chia
diện .
Kiểm tra diện tro cuôn dây tin hiệu , dung ôm kê do diện tro giua cuc Nˆ ¹ va
Nˆ ,diện tro cuôn dây tin hiệu :140 † 180 . nêu diện tro không dung tiêu chu•n ,
thay cuôn dây can biên .
Cam biên buom ga :
Buoc 1 : ng•t gi•c câm cua cam biên .
Buoc 2: Dát thuoc la vao giua vit chận buom ga va cân han chê .
Buoc 3 : Dung ôm kê dô diện tro giua cac cuc .
Diêu ch‹nh cam biên buom ga :
Buoc 1: noi long 2 dai ốc cam biên .
Buoc 2: Dát thuoc la vao giua vit chận buom ga va cân han chê buom ga .
Buoc 3: Nối dâu do cua ôm kê vao cuc IDL va E cua cam biên buom ga .
Buoc 4: xoay tu tu cam biên buom ga theo chiêu kim dông hô cho dên khi kim
cua ôm kê b•t dâu dƒch chuyển va giua chát buom ga b—ng vit.
Buoc 5: Kiểm tra tinh thong mach giua IDL va ˆ2 .
Cach s‡a chua hu hong cua co câu phân phối khi :
Lo xo hôi vƒ : Duoc thay thê b—ng cach lay mong hãm ra va lây d–a lo xo ra ,
khi „p lo xo xuống rôi lây lo xo xupap ra , cach l•p thi nguoc lai .
Tr€c cam : nêu tr€c cam cong qua 0.05 mm duoc n•n lai cho tháng .Dát tr€c
cam lên hai khối V o c• tr€c chinh dâu va duôi giua tr€c co dông hô so dể kiểm
tra dô biên dang . Thiêt bƒ „p dung kich thuy luc b—ng tay voi ap kê ch‹nh thuy
luc n•n .Khi n•n phai „p tr€c cong theo huong nguoc lai voi chiêu công ban
dâu môt luong biên dang du moi lam cho tr€c tháng lai , dông thoi không gây
công theo chiêu moi va không lam gây tr€c .
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 85
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Tr€c cam b—ng th„p hop kim , luong biên dang khi n•n co thể gâp 10…- lân dô
công moi dat hiệu qua nên chia nhiêu lân „p dể tr€c tu tu tháng , o lân „p cuối
cung duy truy luc „p trong nhiêu gio nh—m tao ra ung suât du , kh‡ hêt ung suât
biên dang ban dâu .
Cốc truot ( con dôi ) : khi con dôi bƒ hu hong nên thay moi .
Co m• : Co mo bƒ gãy nên thay moi .
Chốt hãm : khi bƒ may mon sut me thi nên thay moi.
Cam biên : khi bƒ h•ng hay l‚i thay moi .
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 86
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
K—T LUẬN
Qua qua trinh nghiên cuu va tim hiểu dê tai ` HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHI
THÔNG MINH`` co thể rut ra môt số kêt luận sau:
Qua tim hiểu thi hệ thống phân phối khi duoc trang bƒ trên ô tô rât phong phu
va da dang tuy theo hãng xe khac nhau ma cac hệ thống phân phối khi duoc
trang bƒ cung khac nhau.
Tât ca cac co câu do diêu huong dên môt dich tiêt kiệm nhiân liệu , dông co
chay dat công xuât cao hon.
Mác du cŽng co su tham gia cua diêu khiển b—ng diện nhung chua hoan toan ,
vân con nhiêu phân diêu khiển báng co khi . Cac co câu do diêu lây mât di môt
phân nao do công xuât cua dông co .
Dap ung duoc nhu câu vê phân phối khi co hiệu qua nhung no tiêu hao công
suât cua dông co qua nhiêu , co câu qua nhiêu chi tiêt , gia thanh m•t thi co câu
do cŽng kho châp nhận .
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 8•
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
Voi su phat triển manh m• cua khoa hoc kÿ thuật , em mong r—ng nghanh
công nghệ ô tô s• cho ra nhiêu co câu tốt hon , hiệu qua hon , dát biệt la vê
nhiên liệu thay thê nhiên liệu hoa thach ngay cang can kiệt .

T

2


T
TÀI LIỆU THAM KH˜O
Ti4u #u5n tốt nghiệp : 67 T689 :6; :68< =6> T6?9 @<6 VVT/<
TAB ? T? : CV : 9DEF VG T6H@.
T(*ng IJp:
IIIKoto/hui.co+
III.thu,iJnoto.co+
III.L*igi*ng.co+
III.oto332.co+
MMMMMM..
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 88
Tiểu Luận Tốt Nghiệp Hệ Thống Phân Phối Khi VVT - I
GVHD: NGUYÉN HUYNH THI SVTH : NGUYÉN THANH TUYEN 8‰

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful